Tal på udlændingeområdet. Månedstallene er foreløbige og der kan forekomme statistiske efterkorrektioner ved de følgende opgørelser.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tal på udlændingeområdet. Månedstallene er foreløbige og der kan forekomme statistiske efterkorrektioner ved de følgende opgørelser."

Transkript

1 Tal på udlændingeområdet pr Månedstallene er foreløbige og der kan forekomme statistiske efterkorrektioner ved de følgende opgørelser.

2 Indholdsfortegnelse Generel introduktion til tal på udlændingeområdet 1 Overblik over alle meddelte opholdstilladelser mv. 2 Asyl mv. Introduktion til asylområdet mv. 3 Hovedtal på asylområdet mv. 4 Asylansøgninger 5 6 Indkvartering 7 Familiesammenføring mv. Introduktion til familiesammenføringsområdet mv. 8 Hovedtal vedr. familiesammenføring mv. 9 Ansøgninger om familiesammenføring 10 Antal afgørelser vedr. ægtefællesammenføring, faste samlevere 11 Antal afgørelser og ansøgninger vedr. familiesammenføring efter EU reglerne, hvor referencen er dansk statsborger 12 Visum Introduktion til visumområdet 13 Hovedtal på visumområdet 14 Erhverv Introduktion til erhvervsområdet 15 Hovedtal på erhvervsområdet 16 Studie mv. Introduktion til studieområdet mv. 17 Hovedtal på studieområdet mv. 18 Opholdstilladelser på studieområdet mv. 19 EU/EØS Introduktion til EU/EØS 20 Hovedtal vedr. EU/EØS 21

3 Generelt for de seneste tal på udlændingeområdet Tallene for vedrører perioden 1. januar 31. marts og er opgjort på baggrund af registreringer i udlændingesystemerne pr. 6. april, hhv. 7. april og er foreløbige. Der tages forbehold for efteropdateringer af datagrundlaget frem mod offentliggørelsen af de endelige tal. I tabeller med nationalitetsopdeling, er nationaliteterne udvalgt på baggrund af registreringer i Tallene for 2012 er fastfrosne foreløbige tal opjort pr. 5 januar, hhv. 9. januar. Tallene er baseret på oplysninger i Udlændingeregistret (UR), Indkvarterings og ydelsesberegningssystemet (IBS), Visum systemerne (IVR VIS og UM VIS) og udlændingemyndighedernes nye elektroniske sagsbehandlingssystem ESDH. ESDH systemet erstatter bl.a. udlændingeregistret. Udlændingemyndighederne har løbende taget det nye system i brug siden 7. maj 2010 til behandlingen af ansøgninger om opholdstilladelse på erhvervs, studie, familiesammenførings og asylområdet mv. Oplysninger fra ESDH systemet indgår under de enkelte kategorier på de forskellige sagsområder. Der er ved Kongelig Resolution af 3. oktober 2011 blevet bestemt, at Integrationsministeriet nedlægges, og at ressortansvaret for sager vedrøende asyl, humanitær opholdstilladelse, familiesammenføring og EU sager overføres til Justitsministeriet, sager vedrøende erhverv, studie, au pair, mv. overføres til Beskæftigelsesministeriet. Anvendelse af udlændingemyndighedernes tal Udlændingemyndighedernes statistikker er opgjort på personer og ikke sager. Statistikkerne er som udgangspunkt opbygget efter bestemmelser i udlændingeloven mv. Det er vigtigt at bemærke, at antallet af opholdstilladelser ikke direkte kan anvendes som udtryk for indvandringen til Danmark. Det skyldes i hovedtræk følgende faktorer: 1) Over tid kanpersoner figurere flere steder i opgørelserne (dobbelttælling). Der kan dels være taleom dobbelttælling mellem forskellige sagsområder f.eks. har nogle personer, der søger om asyl i Danmark, i forvejen en familiesammenføringstilladelse. Desuden kan der være tale om dobbelttælling inden for de samme sagsområder. Det kan f.eks. være personer, der får en opholdstilladelse til at studere på en videregående uddannelse, og som også meddeles en særlig arbejdstilladelse, der giver ret til deltidsarbejde. Det kan også være personer med en opholdstilladelse til arbejde eller uddannelse, der skifter arbejdsforhold eller studieretning, og som derfor meddeles en ny førstegangstilladelse. 2) Der kan være tilfælde, hvor en opholdstilladelse ikke benyttes, fordi den pågældende udlænding aldrig indrejser i landet. 3) I tallene indgår tilladelser til erhverv, uddannelse og familiesammenføring på Færøerne og i Grønland. Disse tilladelser er territorialt begrænsede og giver således ikke adgang til at opholde sig i Danmark. 4) Der kan i nogle sager være en tidsforskydning mellem tidspunktet for meddelelse af opholdstilladelsen og tidspunktet for indrejsen og dermed indvandringen til Danmark. 5) Statsborgere fra de øvrige nordiske lande kan uden tilladelse indrejse og opholde sig her i landet. For en nærmere introduktion til tallene, se side 8 og 9 i Tal og fakta på udlændingeområdet 2011, på nedenstående link. dk/statistik/ Tal på udlændingeområdet pr , side 1

4 Tabel 1: Overblik over alle meddelte opholdstilladelser mv. Periode 2012 Kategori jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Asyl mv. (A) Flygtningestatus * Andet grundlag, herunder humanitære opholdstilladelser Familiesammenføring mv. (B) Familiesammenføring heraf ægtefæller/faste samlevere Øvrige opholdssager (bl.a. adoptioner) Erhverv (D) heraf ordninger under Jobplanen mv heraf øvrigt lønarbejde og selvstændigt erhverv i alt pr Studie mv. (E) heraf uddannelse heraf au pair heraf praktikanter EU/EØS (F) heraf lønarbejde heraf uddannelse heraf medfølgende familiemedlemmer til EU/EØS statsborgere (A+B+D+E+F) * Inkl. 472 kvotetilladelser meddelt i 2012 og 54 i perioden 1. januar til og med 31. marts. Note: Visum (afsnit (C)) indgår ikke på oversigtssiden. Månedstallene er foreløbige. Tal på udlændingeområdet pr , side 2

5 Asyl mv. (A) Introduktion til asylområdet mv. For at få asyl skal en asylansøger opfylde de betingelser, der er opstillet i FN's Flygtningekonvention eller i stedet kunne meddeles beskyttelsesstatus, da vedkommende ved en tilbagevenden til sit hjemland risikerer dødsstraf, eller at blive underkastet tortur eller anden nedværdigende og umenneskelig behandling eller straf. Derudover tilbydes et vist antal kvoteflygtninge, der befinder sig udenfor Danmark, årligt genbosætning i Danmark efter aftale med Flygtningehøjkommissariatet (UNHCR). Ansøgninger om asyl behandles af Udlændingestyrelsen. Flygtningenævnet er klageinstans i de asylsager, hvor der kan klages over Udlændingestyrelsens afgørelse. Ansøgninger om humanitær opholdstilladelse behandles af Justitsministeriet. Generelt for de seneste tal på asylområdet mv. Bruttoansøgertallet angiver samtlige personer, der indgiver ansøgning om asyl i Danmark uanset om de får deres asylsag realitetsbehandlet i Danmark. Registreringstallet angiver antallet af personer, der får realitetsbehandlet deres asylsag i Danmark. Antallet af opholdstilladelser meddelt på asylområdet mv. omfatter afgørelser hos alle instanser vedrørende ansøgning om asyl fra spontane asylansøgere og kvoteflygtninge samt afgørelser om humanitær opholdstilladelse, og opholdstilladelser på baggrund af ganske særlige grunde, herunder uledsagede mindreårige asylansøgere og udsendelseshindrede. Anerkendelsesprocenten beregnes på grundlag af de spontane asylsager, som Udlændingestyrelsen har afgjort i den pågældende periode. Procenten opgøres alene som et kumuleret tal (tilladelser og afslag) for perioden. I Danmark defineres en uledsaget mindreårig asylansøger, som et barn under 18 år, der indrejser uden ledsagelse af forældre eller andre myndige personer, der kan anses for at være trådt i forældrenes sted herunder andre familiemedlemmer. Det kan også være et barn, som indrejser med forældre eller en anden voksen person, men hvor den voksne person enten efterlader barnet i Danmark eller dør under opholdet. For en nærmere introduktion til asylområdet mv. se nedenstående link: dk/ophold/asyl/asyl.htm Tal på udlændingeområdet pr , side 3

6 (A) Tabel 1: Aktuelle hovedtal på asylområdet mv. Periode i alt pr. Kategori 2012 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Asylområdet generelt Antal personer, som har søgt asyl i Danmark (bruttoansøgertallet) Antal opholdstilladelser meddelt på asylområdet mv. * (alle sagstyper, alle myndigheder) heraf konventionsstatus heraf beskyttelsesstatus/ de facto status Antal flygtninge fordelt til kommunerne (af Udlændingestyrelsen) ** Tal for Udlændingestyrelsens del af asylsagsbehandlingen Antal asylansøgere der er overgået til realitetsbehandling (registreringstallet) Anerkendelsesprocenten i spontane asylsager i Udlændingestyrelsen 46% 41% * Inkl. 472 kvote tilladelser meddelt i 2012 og 54 i perioden 1. januar til og med 31. marts. ** Ekskl. visiteringer registreret i ESDHsystemet for (A) Tabel 2: Historiske hovedtal på asylområdet mv. Periode Året Året Året Året Året Året Kategori pr Asylområdet generelt Antal personer, som har søgt asyl i Danmark (bruttoansøgertallet) Antal opholdstilladelser meddelt på asylområdet mv. (alle sagstyper, alle myndigheder) heraf konventionsstatus heraf beskyttelsesstatus/ de facto status Antal flygtninge fordelt til kommunerne (af Udlændingestyrelsen) Tal for Udlændingestyrelsens del af asylsagsbehandlingen Antal asylansøgere der er overgået til realitetsbehandling (registreringstallet) Anerkendelsesprocenten i spontane asylsager i Udlændingestyrelsen 50% 44% 38% 33% 46% 41% Månedstallene er foreløbige. Tal på udlændingeområdet pr , side 4

7 (A) Tabel 3: Aktuelle månedlige asylansøgertal * Måned jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Nationalitet pr Somalia Syrien Afghanistan Serbien Iran Rusland Statsløse Hviderusland Algeriet Irak Kosovo Nigeria Marokko Burma Libyen Georgien Tunesien Pakistan Armenien Øvrige (A) Tabel 4: Historiske månedlige asylansøgertal Måned År 2009 jan 341 feb 257 mar 346 apr 222 maj 312 jun 215 jul 238 aug 328 sep 384 okt 389 nov 426 dec * * * Tallene for 2012 og er opdateret på baggrund af Rigspolitiets løbende registreringer i Polsas. Der tages forbehold for, at der løbende kan forekomme efterkorrektioner til disse tal. Månedstallene er foreløbige. Tal på udlændingeområdet pr , side 5

8 (A) Tabel 5: Uledsagede mindreårige asylansøgere fordelt på de største nationalitetsgrupper * Måned jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Nationalitet pr Afghanistan Somalia Algeriet Marokko Iran Libyen Syrien Hviderusland Irak Serbien Tunesien Statsløse Øvrige (A) Tabel 6: Antallet af uledsagede mindreårige som har søgt om asyl (bruttoansøgertallet) Måned År jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec * * * Tallene for 2012 og er opdateret på baggrund af Rigspolitiets løbende registreringer i Polsas. Der tages forbehold for, at der løbende kan forekomme efterkorrektioner til disse tal. Månedstallene er foreløbige. Tal på udlændingeområdet pr , side 6

9 (A) Tabel 7: Indkvarterede personer på centre mv. pr. ultimo periode Oprindelsesland Afghanistan Iran Somalia Rusland Serbien Syrien Kosovo Irak Bangladesh Burma Øvrige Periode 2012 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec heraf børn heraf børn heraf børn heraf børn heraf børn heraf børn heraf børn heraf børn heraf børn heraf børn heraf børn heraf børn Månedstallene er foreløbige. Tal på udlændingeområdet pr , side 7

10 Familiesammenføringsområdet mv. (B) Introduktion til familiesammenføringsområdet mv. Udlændinge med nær familie i Danmark kan få opholdstilladelse i Danmark. Opholstilladelser gives primært til ægtefæller/registrerede partnere eller samlevere over 24 år og børn under 15 år. Ansøgninger om familiesammenføring behandles af Udlændingestyrelsen. Hvis Udlændingestyrelsen giver afslag på en ansøgning, kan ansøgeren klage til Justitsministeriet. For en nærmere introduktion til familiesammenføringsområdet mv. se nedenstående link: dk/ophold/familiesammenfoering/ Nordiske statsborgere kan uden tilladelse indrejse og opholde sig i Danmark. Statsborgere fra EU/EØS lande og statsborgere fra Schweiz kan opnå ophold efter EU reglerne. Familiemedlemmer til herboende EU/EØS statsborgere, til statsborgere fra Schweiz og til danske statsborgere, der vender tilbage til Danmark efter at have anvendt retten til fri bevægelighed i et andet EU/EØS land eller Schweiz, har i det omfang det følger af EU retten ret til at blive familiesammenført på baggrund heraf. Statsborgere fra andre lande skal søge om familiesammenføring efter udlændingelovens regler. Statistikføringen på familiesammenføringsområdet mv. Familiesammenføringsområdet mv. omfatter familiesammenføring af ægtefæller og faste samlevere, mindreårige børn samt øvrige opholdssager. Kategorien "Øvrige opholdssager" omfatter bl.a. adoption, tidligere dansk indfødsret, dansk afstamning, ikke familiemæssig tilknytning til person i Danmark, andre grunde end ægteskab og fast samlivsforhold samt dansk mindretal. Tallene omfatter førstegangsansøgninger og vedrører afgørelser i Udlændingestyrelsen. Generelt for de seneste tal på familiesammenføringsområdet mv. Opgørelsen over familiesammenføringsansøgninger indeholder ikke kategorien "Øvrige opholdssager" (f.eks. adoption, tidligere dansk indfødsret og dansk afstamning), men alle øvrige ansøgninger vedrørende familiesammenføring, herunder også ansøgninger om familiesammenføring efter EU reglerne, hvor den herboende reference er dansk statsborger. Fra og med 11. juli 2008 er der oprettet et særskilt registreringsgrundlag til familiesammenføringsafgørelser efter EU reglerne, hvor den herboende reference er dansk statsborger. Disse afgørelser er omfattet af familiesammenføringstallene. Det betyder, at tallene fra og med 11. juli 2008 indeholder tilladelser og afslag både efter udlændingeloven og efter EUreglerne (sekundær bevægelighed). Afgørelser til børn efter EU reglerne registreret i Udlændingeregistret kan ikke udskilles elektronisk fra afgørelser vedr. ægtefæller og faste samlevere og er derfor omfattet af tallene, mens afgørelser, der er registreret i ESDH systemet kan udskilles og derfor ikke indgår i tallene vedr. ægtefæller og faste samlevere. Afgørelser vedr. familiesammenføring på Færøerne og i Grønland indgår i tallene. I forbindelse med familiesammenføringsområdets overgang til ESDH systemet pr. 1. januar 2011 er registreringspraksis for afgørelser om familiesammenføring efter EU reglerne tilrettet således, at der i sager med flere afgørelser på samme ansøgning i modsætning til tidligere kun registreres én afgørelse. Tal på udlændingeområdet pr , side 8

11 (B) Tabel 1: Aktuelle hovedtal på familiesammenføringsområdet mv. Periode Kategori 2012 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec pr Familiesammenføring Antal personer, som har søgt om familiesammenføring * Antal familiesammenføringstilladelser heraf ægtefæller og faste samlevere Antal afslag på ansøgning om familiesammenføring Øvrige opholdssager Antal tilladelser på det øvrige opholdsområde (B) Tabel 2: Historiske hovedtal på familiesammenføringsområdet mv. Kategori Familiesammenføring Periode Antal personer, som har søgt om familiesammenføring * Antal familiesammenføringstilladelser heraf ægtefæller og faste samlevere Antal afslag på ansøgning om familiesammenføring Øvrige opholdssager Året 2008 Året 2009 Antal tilladelser på det øvrige opholdsområde Året 2010 Året 2011 Året 2012 Året pr * Der tages forbehold for, at der løbende kan forekomme efterkorrektioner til disse tal. Månedstallene er foreløbige. Tal på udlændingeområdet pr , side 9

12 (B) Tabel 3: Antallet af ansøgninger om familiesammenføring fordelt på nationalitet Periode * Nationalitet jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec pr Thailand Tyrkiet Filippinerne Afghanistan Syrien Somalia USA Kina Pakistan Iran Vietnam Irak Rusland Ukraine Marokko Statsløse palæstinensere Brasilien Bosnien Hercegovina Øvrige (B) Tabel 4: Historisk udvikling i antallet af ansøgninger om familiesammenføring Måned År 2009 jan 524 feb 517 mar 497 apr 431 maj 440 jun 488 jul 600 aug 487 sep 624 okt 582 nov 502 dec * * Der tages forbehold for, at der løbende kan forekomme efterkorrektioner til disse tal Månedstallene er foreløbige. Tal på udlændingeområdet pr , side 10

13 (B) Tabel 5: Antal afgørelser vedr. ægtefællesammenføring, faste samlevere fordelt på herboende reference Periode Året 2012 Året pr Alle afgørelser Tilladelser Afslag Tilladelser Afslag heraf til herboende flygtning heraf til herboende indvandrer heraf til herboende dansk eller nordisk statsborger (B) Tabel 6: Antal afgørelser vedr. ægtefællesammenføring, faste samlevere fordelt på nationalitet Periode Året 2012 Året pr Nationalitet Tilladelser Afslag Tilladelser Afslag Thailand Tyrkiet Filippinerne Afghanistan USA Kina Pakistan Iran Vietnam Syrien Ukraine Rusland Bosnien Hercegovina Marokko Brasilien Sri Lanka Kosovo Somalia Øvrige Månedstallene er foreløbige. Tal på udlændingeområdet pr , side 11

14 (B) Tabel 7: Ansøgninger om familiesammenføring efter EU reglerne, hvor den herboende reference er dansk statsborger fordelt på nationalitet Periode 2012 Nationalitet pr Andel pr Tyrkiet ,8% Pakistan ,0% Filippinerne ,9% Thailand ,7% USA ,3% Øvrige ,3% ,0% (B) Tabel 8: Afgørelser om familiesammenføring efter EU reglerne, hvor den herboende reference er dansk statsborger Periode Afgørelse 2012 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec pr Tilladelser Afslag Månedstallene er foreløbige. Tal på udlændingeområdet pr , side 12

15 Visum (C) Introduktion til visumområdet Visum gives med henblik på deltagelse i kulturelle begivenheder samt familie, turist og forretningsbesøg. Ansøgning om visum indgives via en repræsentation i udlandet. Repræsentationerne kan ikke meddele afslag, ligesom mere komplicerede sager forelægges Udlændingestyrelsen til afgørelse. Udlændingestyrelsens afgørelser om afslag på visum kan påklages til Justitsministeriet. Størstedelen af sagerne afgøres på de danske repræsentationer, hvor der umiddelbart meddeles tilladelse (bona fide). Visum til kulturelle besøg kan gives til udlændinge, der skal deltage i et kulturelt eller videnskabeligt arrangement, som f.eks. kongresser, sportsstævner eller lignende. Med hensyn til visum til private besøg hos familie, venner og bekendte samt turistbesøg er de lande, hvis statsborgere er visumpligtige, inddelt i tre landegrupper (en asyl, en immigrationsog en turist landegruppe), hvor der gælder forskellige vejledende retningslinjer for, hvornår der gives visum. Visum med henblik på forretningsbesøg kan gives, hvis der er tale om et reelt forretningsforhold mellem den virksomhed, som udlændingen ønsker at besøge, og udlændingens egen virksomhed. Statistikføringen vedrørende visum Tilladelsestallet for Udenrigsministeriets repræsentationer er inkl. tilladelser, som danske repræsentationer meddeler i repræsentation for andre lande, og ekskl. tilladelser andre lande træffer i repræsentation for Danmark. Der kan gives afslag på visum efter en konkret og individuel vurdering af risikoen for, at udlændingen vil tage fast eller længerevarende ophold i Danmark eller de øvrige Schengenlande. Et visum udstedes som udgangspunkt med gyldighed for hele Schengen området i op til tre måneder. Kan et sådan visum ikke udstedes, kan der i særlige tilfælde udstedes et visum alene med gyldighed for Danmark. Et visum giver som udgangspunkt ikke ret til at arbejde, dog gælder der undtagelser for blandt andet professionelle sportsudøvere og musikere. For en nærmere introduktion til asylområdet mv. se nedenstående link: dk/ophold/visum/ Tal på udlændingeområdet pr , side 13

16 (C) Tabel 1: Udstedte visa i Udlændingestyrelsen og i Udenrigsministeriet (repræsentationerne) Rejseformål heraf Myndighed/Nationalitet forretningsvisa Udlændingestyrelsen Filippinerne * 0 Pakistan 8 Tyrkiet 2 Thailand 0 Øvrige 64 pr heraf besøgsvisa udvalgte rejseformål heraf turist og transitvisa heraf visa til kultur/sport pr * Der er ikke en visumudstedende dansk repræsentation i Filippinerne. Udenrigsministeriet (repræsentationerne) Kina Rusland Indien Ukraine Øvrige pr (C) Tabel 2: Historiske hovedtal på visumområdet Periode Året Kategori 2009 Udlændingestyrelsen Tilladelser Afslag Året Året Året Året pr Udenrigsministeriet (repræsentationerne) Tilladelser Månedstallene er foreløbige. Tal på udlændingeområdet pr , side 14

17 Erhvervsområdet (D) Introduktion til erhvervsområdet Mange udlændinge kan uden videre bo og arbejde i Danmark. Nogle skal dog have opholds og arbejdstilladelse. Muligheden for at arbejde i Danmark afhænger først og fremmest af udlændingens nationalitet og kvalifikationer. For en nærmere introduktion til erhvervsområdet se nedenstående link: dk/ophold/arbejde/ Nordiske statsborgere kan uden tilladelse indrejse og opholde sig i Danmark, herunder også arbejde. Statsborgere fra EU/EØS lande og Schweiz, der ønsker at arbejde i Danmark, er omfattet af reglerne i EU opholdsbekendtgørelsen/den tidligere EU/EØSbekendtgørelse. Den særlige overgangsordning for statsborgere fra de nye EUlande (på nær Cypern og Malta) blev ophævet pr. 1. maj Statsborgere fra andre lande skal have opholds og arbejdstilladelse for at bo og arbejde i Danmark. Det er normalt en betingelse, at beskæftigelsesmæssige eller erhvervsmæssige hensyn taler for at give en udlænding opholds og arbejdstilladelse. Det kan fx være tilfældet, hvis der er mangel på personer i Danmark, som kan udføre den pågældende type arbejde. Der findes en række ordninger, som gør det lettere for højt kvalificerede udlændinge at få opholds og arbejdstilladelse i Danmark, fx positivlisten, beløbsordningen, koncernordningen, greencard ordningen mv. Statistikføringen på erhvervsområdet Tallene omfatter førstegangsansøgninger og afgørelser, og efter ressortfordelingen pr. 3. oktober 2011 behandles disse sager i Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering. Visse erhvervsrelatede sagsområder behandles fortsat i Udlændingestyrelsen, det drejer sig om tilladelser til ophold på Færøerne eller i Grønland samt sager vedrørende associeringsaftalen mellem Tyrkiet og EU. Genereltfor de seneste tal på erhvervsområdet Kategorien "Familiemæssig tilknytning til person med opholdstilladelse" er fra 1. juli 2008 opdelt på henholdsvis familiemæssig tilknytning til person med en erhvervs hhv. en studietilladelse. Sidstnævnte registreres under studieområdet mv. Registreringer inden 1. juli 2008 er statistikført under erhvervsområdet. Kategorien "Øvrige" omfatter bl.a. opholdstilladelser efter ophør af tidligere opholdstilladelser (arbejdsmarkedstilknytning) og pendlere. Afgørelser vedrørende erhverv på Færøerne og i Grønland fremgår ikke som en selvstændig kategori. Afgørelser registreret i ESDH systemet, indgår under kategorien 'Øvrige', mens afgørelser, der er registreret i Udlændingeregistret, indgår direkte under de kategorier afgørelsen vedrører. Tal på udlændingeområdet pr , side 15

18 (D) Tabel 1: Opholdstilladelser på erhvervsområdet Periode Kategori pr Ordninger under Jobplanen mv Øvrigt lønarbejde og selvstændigt erhvervsdrivende Familiemæssig tilknytning til person med opholdstilladelse Trainees Øvrige (D) Tabel 2: Opholdstilladelser efter ordninger under Jobplanen mv. Kategori Beløbsordningen ( kr.) Greencard ordningen (pointbaseret) Positivlisten Koncernordningen Jobskifte ved uforskyldt ledighed mv. Periode 2012 i alt jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec pr Månedstallene er foreløbige. Tal på udlændingeområdet pr , side 16

19 Studieområdet mv. (E) Introduktion til studieområdet mv. En udlænding har mulighed for at få opholdstilladelse i Danmark som studerende ved videregående uddannelser, elev på grund og ungdomsuddannelser samt elev på folkehøjskoler, som au pair hos en værtsfamilie i Danmark eller for at arbejde som praktikant i Danmark mv. For en nærmere introduktion til studieområdet mv. se nedenstående links: dk/ophold/studier/ dk/ophold/au_pair/au_pair.htm dk/ophold/praktikanter/praktikanter.htm Statistikføringen på studieområdet mv. Tallene omfatter førstegangsansøgninger og afgørelser, og efter ressortfordelingen pr. 3. oktober 2011 behandles disse sager i Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering. Visse studierelatede sagsområder behandles fortsat i Udlændingestyrelsen, det drejer sig om tilladelser til ophold på Færøerne eller i Grønland samt sager vedrørende religiøse forkyndere mv. og fribyordningen. Arbejdstilladelse til studerende på videregående uddannelse indgår ikke i tallene fra og med Statsborgere fra de nordiske lande kan uden tilladelse indrejse og opholde sig i Danmark, herunder også studere mv. Statsborgere fra EU/EØS lande og Schweiz, der ønsker at studere ved en videregående uddannelse i Danmark eller tage ophold som au pair eller praktikant mv., er omfattet af reglerne i EU opholdsbekendtgørelsen. Dog har statsborgere fra de nye EU lande, der ønskede au pair eller praktikantophold i Danmark i en overgangsperiode frem til den 1. maj 2009 skulle søge opholdstilladelse efter udlændingeloven. Religiøse forkyndere er ligeledes omfattet af de almindelige regler i udlændingeloven, såfremt de ikke opfylder betingelserne for at få opholdstilladelse efter EU reglerne. Er der tale om studier på grund og ungdomsuddannelser eller folkehøjskoler, skal udlændingen have opholdstilladelse efter udlændingeloven. Statsborgere fra andre lande skal søge om opholdstilladelse som studerende, au pair eller praktikant mv. efter udlændingelovens regler. Generelt for de seneste tal på studieområdet mv. Kategorien "Øvrige" omfatter bl.a. opholdstilladelser til personer med familiemæssig tilknytning til person med tilladelse på studieområdet mv. (fra 1. juli 2008) og arbejdstilladelse til personer med opholdstilladelse. Afgørelser vedrørende studie på Færøerne og i Grønland fremgår ikke som en selvstændig kategori. Afgørelser registreret i ESDH systemet, indgår under kategorien 'Øvrige', mens afgørelser, der er registreret i Udlændingeregistret, indgår direkte under de kategorier afgørelsen vedrører. Tal på udlændingeområdet pr , side 17

20 (E) Tabel 1: Opholdstilladelser på studieområdet mv. Kategori Periode 2010 i alt pr Uddannelse Au pair Praktikanter Humanitært arbejde Religiøse forkyndere mv Øvrige (E) Tabel 2: Opholdstilladelser med henblik på uddannelse Periode 2012 i alt Kategori jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec pr Videregående uddannelse, Danske Universiteter Videregående uddannelse, øvrige institutioner Kursus på folkehøjskole Grund og ungdomsuddannelse Adgangsgivende kurser til videregående uddannelse Månedstallene er foreløbige. Tal på udlændingeområdet pr , side 18

21 (E) Tabel 3: Opholdstilladelser med henblik på uddannelse fordelt på nationaliteter jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Nationalitet pr USA Kina Nepal Canada Australien Øvrige nationaliteter (E) Tabel 4: Opholdstilladelser til au pair personer fordelt på nationaliteter jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Nationalitet pr Filippinerne Ukraine Kenya Kina Rusland Øvrige nationaliteter (E) Tabel 5: Opholdstilladelser til praktikanter fordelt på nationaliteter 2012 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Nationalitet pr Ukraine USA Brasilien Kina Indien Øvrige nationaliteter i alt i alt i alt Månedstallene er foreløbige. Tal på udlændingeområdet pr , side 19

22 EU/EØS (F) Introduktion til EU/EØS Statsborgere fra EU/EØS lande og statsborgere fra Schweiz kan opholde sig i Danmark efter EU reglerne om fri bevægelighed for personer og tjenesteydelser. Ansøgning om registreringsbevis og opholdskort indgives til Statsforvaltningen. Hvis Statsforvaltningen giver afslag på en ansøgning, kan ansøgeren klage til Udlændingestyrelsen. Statsborgere fra EU/EØS lande og Schweiz kan få udstedt et registreringsbevis, hvis de har lønnet arbejde, driver selvstændig erhvervsvirksomhed, leverer en tjenesteydelse i Danmark, er pensioneret arbejdstager, bjdt selvstændig erhvervsdrivende, d er udstationeret, dtti t er studerende ved en institution, der er godkendt eller finansieret af det offentlige og kan forsørge sig selv under sit ophold i Danmark, eller råder over tilstrækkelige midler, så pågældende ikke kan antages at ville falde det offentlige til byrde. Familiemedlemmer til EU/EØS statsborgere eller statsborgere fra Schweiz, som udnytter retten til fri bevægelighed i Danmark, kan også få udstedt et registreringsbevis, eller hvis de er tredjelandsstatsborgere et opholdskort. Statistikføringen vedrørende EU/EØS Den særlige overgangsordning som blev lempet pr. 1. maj 2008 blev helt ophævet pr. 1. maj De pågældende er i stedet omfattet af EU reglerne og skal derfor, ligesom øvrige EU statsborgere der er arbejdstagere her i landet, ansøge om registreringsbevis senest tre måneder fra indrejsen, eller indtil seks måneder, hvis den pågældende er jobsøgende. Generelt for de seneste tal vedr. EU/EØS Kategorien "Lønarbejde" omfatter lønnet beskæftigelse, overenskomstdækket ansættelse, specialister på indiviuel kontrakt i overenskomstdækkede virksomheder samt udstationerede. Kategorien "Øvrige" omfatter selvstændigt erhverv, selvforsørgende og pensionister. Registreringsbevis og opholdskort er alene et bevis på de rettigheder, som EU/EØSstatsborgeren eller tredjelandsstatsborgeren allerede har efter EU reglerne. For en nærmere introduktion til EU/EØS se: Tal på udlændingeområdet pr , side 20

23 (F) Tabel 1: EU/EØS opholdskort og registreringsbeviser opdelt på kategorier Periode 2012 i alt Kategori jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec pr Lønarbejde Uddannelse Medfølgende familiemedlemmer til EU/EØS statsborgere Øvrige (F) Tabel 2: Udstedte EU/EØS opholdskort og registreringsbeviser med henblik på lønarbejde fordelt på nationalitet Periode 2012 i alt Kategori jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec pr Polen Rumænien Litauen Bulgarien Tyskland Øvrige nationaliteter (F) Tabel 3: Udstedte EU/EØS registreringsbeviser med henblik på uddannelse fordelt på nationalitet Periode 2012 i alt Kategori jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec pr Tyskland Frankrig Spanien Rumænien Italien Øvrige nationaliteter Månedstallene er foreløbige. Tal på udlændingeområdet pr , side 21

Tal på udlændingeområdet pr. 31.01.2010. Månedstallene er foreløbige og der kan forekomme statistiske efterkorrektioner ved de følgende opgørelser.

Tal på udlændingeområdet pr. 31.01.2010. Månedstallene er foreløbige og der kan forekomme statistiske efterkorrektioner ved de følgende opgørelser. Tal på udlændingeområdet pr. 31.01. Månedstallene er foreløbige og der kan forekomme statistiske efterkorrektioner ved de følgende opgørelser. Indholdsfortegnelse Generel introduktion til tal på udlændingeområdet

Læs mere

Tal på udlændingeområdet pr. 31.12.2014. Månedstallene er foreløbige og der kan forekomme statistiske efterkorrektioner ved de følgende opgørelser.

Tal på udlændingeområdet pr. 31.12.2014. Månedstallene er foreløbige og der kan forekomme statistiske efterkorrektioner ved de følgende opgørelser. Tal på udlændingeområdet pr. 31.12. Månedstallene er foreløbige og der kan forekomme statistiske efterkorrektioner ved de følgende opgørelser. Indholdsfortegnelse Generel introduktion til tal på udlændingeområdet

Læs mere

Tal på udlændingeområdet pr

Tal på udlændingeområdet pr Tal på udlændingeområdet pr. 31.12. Månedstallene er opdateret af Udlændingestyrelsen. Tallene er foreløbige og der kan forekomme statistiske efterkorrektioner ved de følgende opgørelser. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tal på udlændingeområdet pr. 31.05.2015. Månedstallene er foreløbige og der kan forekomme statistiske efterkorrektioner ved de følgende opgørelser.

Tal på udlændingeområdet pr. 31.05.2015. Månedstallene er foreløbige og der kan forekomme statistiske efterkorrektioner ved de følgende opgørelser. Tal på udlændingeområdet pr. 31.05. Månedstallene er foreløbige og der kan forekomme statistiske efterkorrektioner ved de følgende opgørelser. Indholdsfortegnelse Generel introduktion til tal på udlændingeområdet

Læs mere

Tal på udlændingeområdet pr. 31.10.2015

Tal på udlændingeområdet pr. 31.10.2015 Tal på udlændingeområdet pr. 31.10. Månedstallene er opdateret af Udlændingestyrelsen. Tallene er foreløbige og der kan forekomme statistiske efterkorrektioner ved de følgende opgørelser. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tal på udlændingeområdet pr

Tal på udlændingeområdet pr Tal på udlændingeområdet pr. 31.08. Månedstallene er opdateret af Udlændingestyrelsen. Tallene er foreløbige og der kan forekomme statistiske efterkorrektioner ved de følgende opgørelser. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tal på udlændingeområdet pr

Tal på udlændingeområdet pr Tal på udlændingeområdet pr. 31.03. Månedstallene er opdateret af Udlændingestyrelsen. Tallene er foreløbige og der kan forekomme statistiske efterkorrektioner ved de følgende opgørelser. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tal på udlændingeområdet pr

Tal på udlændingeområdet pr Tal på udlændingeområdet pr. 31.01. Månedstallene er opdateret af Udlændingestyrelsen. Tallene er foreløbige og der kan forekomme statistiske efterkorrektioner ved de følgende opgørelser. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tal på udlændingeområdet pr. 31.01.2016

Tal på udlændingeområdet pr. 31.01.2016 Tal på udlændingeområdet pr. 31.01. Månedstallene er opdateret af Udlændingestyrelsen. Tallene er foreløbige og der kan forekomme statistiske efterkorrektioner ved de følgende opgørelser. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tal på udlændingeområdet pr

Tal på udlændingeområdet pr Tal på udlændingeområdet pr. 30.11. Månedstallene er opdateret af Udlændingestyrelsen. Tallene er foreløbige og der kan forekomme statistiske efterkorrektioner ved de følgende opgørelser. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tal på udlændingeområdet pr

Tal på udlændingeområdet pr Tal på udlændingeområdet pr. 30.09. Månedstallene er opdateret af Udlændingestyrelsen. Tallene er foreløbige og der kan forekomme statistiske efterkorrektioner ved de følgende opgørelser. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tal på udlændingeområdet pr

Tal på udlændingeområdet pr Tal på udlændingeområdet pr. 31.07. Månedstallene er opdateret af Udlændingestyrelsen. Tallene er foreløbige og der kan forekomme statistiske efterkorrektioner ved de følgende opgørelser. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tal på udlændingeområdet pr

Tal på udlændingeområdet pr Tal på udlændingeområdet pr. 30.04. Månedstallene er opdateret af Udlændingestyrelsen. Tallene er foreløbige og der kan forekomme statistiske efterkorrektioner ved de følgende opgørelser. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tal på udlændingeområdet pr. 31.03.2015. Månedstallene er foreløbige og der kan forekomme statistiske efterkorrektioner ved de følgende opgørelser.

Tal på udlændingeområdet pr. 31.03.2015. Månedstallene er foreløbige og der kan forekomme statistiske efterkorrektioner ved de følgende opgørelser. Tal på udlændingeområdet pr. 31.03. Månedstallene er foreløbige og der kan forekomme statistiske efterkorrektioner ved de følgende opgørelser. Indholdsfortegnelse Generel introduktion til tal på udlændingeområdet

Læs mere

Tal på udlændingeområdet pr

Tal på udlændingeområdet pr Tal på udlændingeområdet pr. 28.02. Månedstallene er opdateret af Udlændingestyrelsen. Tallene er foreløbige og der kan forekomme statistiske efterkorrektioner ved de følgende opgørelser. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tal på udlændingeområdet pr

Tal på udlændingeområdet pr Tal på udlændingeområdet pr. 30.11. Månedstallene er opdateret af Udlændingestyrelsen. Tallene er foreløbige og der kan forekomme statistiske efterkorrektioner ved de følgende opgørelser. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tal og fakta. på udlændingeområdet 2011. Forår 2012

Tal og fakta. på udlændingeområdet 2011. Forår 2012 Tal og fakta på udlændingeområdet 2011 Forår 2012 Tal og fakta på udlændingeområdet Tal og fakta på udlændingeområdet 2011 Tal og fakta på udlændingeområdet 2011 Udgiver: Udgiver: Udlændingestyrelsen Udlændingestyrelsen

Læs mere

Tal og fakta. på udlændingeområdet 2013

Tal og fakta. på udlændingeområdet 2013 Tal og fakta på udlændingeområdet 2013 Forår 2014 Tal og fakta på udlændingeområdet Udgiver: Udlændingestyrelsen Ryesgade 53 2100 København Ø Tlf.: 35 36 66 00 Fax: 35 36 19 16 E-post: Ansvarlig for udgivelsen:

Læs mere

Tal og fakta på udlændingeområdet

Tal og fakta på udlændingeområdet Tal og fakta på udlændingeområdet Udgiver: Udlændingestyrelsen Ryesgade 53 2100 København Ø Tlf.: 35 36 66 00 Fax: 35 36 19 16 E-post: Ansvarlig for udgivelsen: Henrik Grunnet, direktør for Udlændingestyrelsen,

Læs mere

Tal og fakta på udlændingeområdet 2005

Tal og fakta på udlændingeområdet 2005 Tal og fakta på udlændingeområdet 25 Juni 26 Tal og fakta på udlændingeområdet 25 Udgiver: Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Holbergsgade 6 157 København K Tlf.: 33 92 33 8 Fax: 33

Læs mere

MINISTERIET FOR FLYGTNINGE INDVANDRERE OG INTEGRATION. Tal og fakta. på udlændingeområdet 2008

MINISTERIET FOR FLYGTNINGE INDVANDRERE OG INTEGRATION. Tal og fakta. på udlændingeområdet 2008 MINISTERIET FOR FLYGTNINGE INDVANDRERE OG INTEGRATION Tal og fakta på udlændingeområdet 2008 Juni 2009 Tal og fakta på udlændingeområdet Tal og fakta på udlændingeområdet 2008 Udgiver: Ministeriet for

Læs mere

Lovlig indrejse og ophold i Danmark. Tanja Nordbirk Fuldmægtig i Udlændingestyrelsen

Lovlig indrejse og ophold i Danmark. Tanja Nordbirk Fuldmægtig i Udlændingestyrelsen Lovlig indrejse og ophold i Danmark Tanja Nordbirk Fuldmægtig i Udlændingestyrelsen Overblik Besøg (korttidsophold): Visum Visumfri EU-borgere (under 3 måneder) Opholdstilladelse: Arbejde Studie Au pair

Læs mere

MINISTERIET FOR FLYGTNINGE INDVANDRERE OG INTEGRATION. Tal og fakta. på udlændingeområdet 2010. Forår 2011

MINISTERIET FOR FLYGTNINGE INDVANDRERE OG INTEGRATION. Tal og fakta. på udlændingeområdet 2010. Forår 2011 MINISTERIET FOR FLYGTNINGE INDVANDRERE OG INTEGRATION Tal og fakta på udlændingeområdet 2010 Forår 2011 NORDISK MILJØMÆRKNING NORDISK MILJØMÆRKNING Tal og fakta på udlændingeområdet Tal og fakta på udlændingeområdet

Læs mere

Tal og fakta på udlændingeområdet

Tal og fakta på udlændingeområdet Tal og fakta på udlændingeområdet 2016 Tal og fakta på udlændingeområdet Tal og fakta på udlændingeområdet 2016 Udgiver: Udlændingestyrelsen Ryesgade 53 2100 København Ø Tlf.: 35 36 66 00 Fax: 35 36 19

Læs mere

Tal og fakta på udlændingeområdet Udgiver: Udlændingestyrelsen Ryesgade København Ø Tlf.: Fax: E-post:

Tal og fakta på udlændingeområdet Udgiver: Udlændingestyrelsen Ryesgade København Ø Tlf.: Fax: E-post: Tal og fakta på udlændingeområdet 2015 Udgiver: Udlændingestyrelsen Ryesgade 53 2100 København Ø Tlf.: 35 36 66 00 Fax: 35 36 19 16 E-post: us@us.dk Ansvarlig efter medieansvarsloven: Tanja Franck, direktør,

Læs mere

Tal og fakta. på udlændingeområdet 2006. Maj 2007

Tal og fakta. på udlændingeområdet 2006. Maj 2007 Tal og fakta på udlændingeområdet 2006 Maj 2007 Tal og fakta på udlændingeområdet 2006 Udgiver: Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Holbergsgade 6 1057 København K Tlf.: 33 92 33 80

Læs mere

Vejledning om lovligt ophold som betingelse for indgåelse af ægteskab

Vejledning om lovligt ophold som betingelse for indgåelse af ægteskab Vejledning om lovligt ophold som betingelse for indgåelse af ægteskab 1. Ægteskabslovens 11 a Ifølge 11 a, stk. 1, i lov om ægteskabs indgåelse og opløsning må ægteskab kun indgås, når hver af parterne

Læs mere

Ny type statistik på asylområdet: Forløbsanalyser i spontane asylsager

Ny type statistik på asylområdet: Forløbsanalyser i spontane asylsager Udlændinge Styrelsen US Statistikserie nr. 1, 2002 Ny type statistik på asylområdet: Forløbsanalyser i spontane asylsager I denne publikation gives på baggrund af en række foreløbige tal et overblik over,

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2013-14 UUI Alm.del Bilag 137 Offentligt. Tal og fakta. på udlændingeområdet 2013

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2013-14 UUI Alm.del Bilag 137 Offentligt. Tal og fakta. på udlændingeområdet 2013 Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2013-14 UUI Alm.del Bilag 137 Offentligt Tal og fakta på udlændingeområdet 2013 Forår 2014 Tal og fakta på udlændingeområdet Udgiver: Udlændingestyrelsen

Læs mere

MINISTERIET FOR FLYGTNINGE, Dato: 26. maj 2003 INDVANDRERE OG INTEGRATION Kontor: 1. Udlændingekontor

MINISTERIET FOR FLYGTNINGE, Dato: 26. maj 2003 INDVANDRERE OG INTEGRATION Kontor: 1. Udlændingekontor MINISTERIET FOR FLYGTNINGE, Dato: 26. maj 2003 INDVANDRERE OG INTEGRATION Kontor: 1. Udlændingekontor J. nr.: 2002/4109-2 Notat om anvendelse af henholdsvis 24 års kravet, jf. udlændingelovens 9, stk.

Læs mere

Udviklingen i nøgletallene på asylområdet i de nordiske lande: Hvad viser de seneste tal?

Udviklingen i nøgletallene på asylområdet i de nordiske lande: Hvad viser de seneste tal? Udviklingen i nøgletallene på asylområdet i de nordiske lande: Hvad viser de seneste tal? Diskussionsoplæg til mødet i Nordisk Udlændingeudvalg, den 3. maj 25, Island (dagsordenspunkt 4) Asylansøgertallet

Læs mere

Tal og fakta på udlændingeområdet

Tal og fakta på udlændingeområdet Tal og fakta på udlændingeområdet 24 Tal og fakta på udlændingeområdet 24 Ansvarshavende redaktør: Direktør Grethe Løgstrup Udgivet af Udlændingestyrelsen Ryesgade 53 21 København Ø Telefon: 35 36 66 Fax:

Læs mere

Vedlagte opgørelse viser, at 19 % af Kriminalforsorgens klienter har udenlandsk baggrund.

Vedlagte opgørelse viser, at 19 % af Kriminalforsorgens klienter har udenlandsk baggrund. Vedlagte opgørelse viser, at 19 % af Kriminalforsorgens klienter har udenlandsk baggrund. En opgørelse foretaget den 7. november 2006 af indsatte og klienter i Kriminalforsorgen, viser at 19 % har udenlandsk

Læs mere

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncernledelsessekretariatet Jura og statistik. April Etnicitet og statsborgerskab

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncernledelsessekretariatet Jura og statistik. April Etnicitet og statsborgerskab Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncernledelsessekretariatet Jura og statistik April 2016 Etnicitet og statsborgerskab Dette notat indeholder to forskellige opgørelser, én om etnisk

Læs mere

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Statistik- og sundhedskontoret Februar 2012

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Statistik- og sundhedskontoret Februar 2012 Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Statistik- og sundhedskontoret Februar 2012 Opgørelse af indsatte og tilsynsklienters etniske baggrund pr. 29. november 2011. Den nyeste opgørelse

Læs mere

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncernledelsessekretariatet Jura og statistik. April 2015. Etnicitet og statsborgerskab

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncernledelsessekretariatet Jura og statistik. April 2015. Etnicitet og statsborgerskab Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncernledelsessekretariatet Jura og statistik April 2015 Etnicitet og statsborgerskab Dette notat indeholder to forskellige opgørelser, én om etnisk

Læs mere

Opgørelsen vedrørende statsborgerskab er baseret på de indsatte, der opholdt sig i fængsler og arresthuse den 10. december Se tabel 6.

Opgørelsen vedrørende statsborgerskab er baseret på de indsatte, der opholdt sig i fængsler og arresthuse den 10. december Se tabel 6. Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Juridisk kontor April 2014 Etnicitet og statsborgerskab Dette notat indeholder to væsensforskellige opgørelser, én om etnisk oprindelse og én om statsborgerskab.

Læs mere

Ny opgørelse af Jobindsatsmåling vedr. udenlandsk arbejdskraft, herunder med nye typer opholdsgrundlag

Ny opgørelse af Jobindsatsmåling vedr. udenlandsk arbejdskraft, herunder med nye typer opholdsgrundlag Beskæftigelsesudvalget 2015-16 BEU Alm.del Bilag 198 Offentligt B I L A G T I L B E U Ny opgørelse af Jobindsatsmåling vedr. udenlandsk arbejdskraft, herunder med nye typer opholdsgrundlag 10. marts 2016

Læs mere

AMK-Øst. Nøgletal for Integrationsindsats RAR Sjælland

AMK-Øst. Nøgletal for Integrationsindsats RAR Sjælland AMK-Øst Nøgletal for Integrationsindsats RAR Sjælland Juni 2017 Hovedpointer vedr. integrationsindsatsen i RAR Sjælland Flygtninge og asylansøgere Flygtningekvoten i RAR Sjællands kommuner er i 2017 på

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om udlændinges adgang til Danmark på grundlag af visum

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om udlændinges adgang til Danmark på grundlag af visum BEK nr 202 af 27/02/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 29. juni 2017 Ministerium: Udlændinge- og Integrationsministeriet Journalnummer: Udlændinge- og Integrationsmin., j.nr. 2016-7734 Senere ændringer til

Læs mere

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Straffuldbyrdelseskontoret Maj 2011

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Straffuldbyrdelseskontoret Maj 2011 Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Straffuldbyrdelseskontoret Maj 2011 Opgørelse af indsatte og klienters etniske baggrund pr. 2. november 2010. Den nyeste opgørelse af indsatte og klienters

Læs mere

Tal på udlændingeområdet pr. 31.05.2016

Tal på udlændingeområdet pr. 31.05.2016 Tal på udlændingeområdet pr. 31.05. Månedstallene er opdateret af Udlændingestyrelsen. Tallene er foreløbige og der kan forekomme statistiske efterkorrektioner ved de følgende opgørelser. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Udlændinge Styrelsen. Nøgletal på udlændingeområdet

Udlændinge Styrelsen. Nøgletal på udlændingeområdet Udlændinge Styrelsen Nøgletal på udlændingeområdet 2002 Nøgletal på udlændingeområdet 2002 Ansvarshavende redaktør: Direktør Grethe Løgstrup Udgivet af Udlændingestyrelsen Informationsenheden Ryesgade

Læs mere

Behandling af ansøgninger om familiesammenføring til danske statsborgere, der anvender retten til fri bevægelighed efter EF-traktaten

Behandling af ansøgninger om familiesammenføring til danske statsborgere, der anvender retten til fri bevægelighed efter EF-traktaten US-meddelelse Center for Asyl og Familiesammenføring Familiesammenføringsmeddelelse nr. 1/08 27. maj 2008 Behandling af ansøgninger om familiesammenføring til danske statsborgere, der anvender retten til

Læs mere

Den ny arbejdskraftindvandring

Den ny arbejdskraftindvandring 28. maj 2008 Den ny arbejdskraftindvandring Der er siden 2003 sket et markant skift i indvandringen til Danmark. I dag ankommer flere indvandrere fra vestlige lande til Danmark end fra ikke-vestlige lande.

Læs mere

MINISTERIET FOR FLYGTNINGE INDVANDRERE OG INTEGRATION. Tal og fakta. på udlændingeområdet 2007. Marts 2008

MINISTERIET FOR FLYGTNINGE INDVANDRERE OG INTEGRATION. Tal og fakta. på udlændingeområdet 2007. Marts 2008 MINISTERIET FOR FLYGTNINGE INDVANDRERE OG INTEGRATION Tal og fakta på udlændingeområdet 2007 Marts 2008 Tal og fakta på udlændingeområdet 2007 Udgiver: Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration

Læs mere

Nyhedsbrev om samspillet mellem arbejdsløshedsforsikringsloven og reglerne for ophold og arbejde i Danmark

Nyhedsbrev om samspillet mellem arbejdsløshedsforsikringsloven og reglerne for ophold og arbejde i Danmark Nyhedsbrev om samspillet mellem arbejdsløshedsforsikringsloven og reglerne for ophold og arbejde i Danmark Formålet med dette nyhedsbrev er at give a-kasserne et billede af, hvilke regler for ophold og

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Antal personer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Statsborgerskab og herkomst i Aarhus Kommune, 1. juli 2012 Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis

Læs mere

Befolkning i København 1. januar 2011

Befolkning i København 1. januar 2011 31. marts 2011 Befolkning i København 1. januar 2011 Den 1. januar 2011 boede der 539.542 personer i København. I løbet af 2010 steg folketallet med 11.334 personer. I 2010 steg antallet af indvandrere

Læs mere

Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Befolkning i København 1. januar 2005

Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Befolkning i København 1. januar 2005 Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor Befolkning i København 1. januar 2005 Nr. 4. 29. april 2005 Befolkning 1. januar 2005 Lis Søgaard Hansen Tlf.: 33 66 28 19 1. Indhold Datagrundlag og

Læs mere

Nøgletal på udlændingeområdet

Nøgletal på udlændingeområdet Nøgletal på udlændingeområdet 2003 Nøgletal på udlændingeområdet 2003 Ansvarshavende redaktør: Direktør Grethe Løgstrup Udgivet af Udlændingestyrelsen Ryesgade 53 2100 København Ø Telefon: 35 30 80 05/36

Læs mere

!" " # $% & ' ( # ) #! % * ' &% & ' +, -.%. '! """ -&/% / '!""!" "!"".!" " -, 0 %1 2 0!! " # + *! * ) ( &'! " # $! %!

!  # $% & ' ( # ) #! % * ' &% & ' +, -.%. '!  -&/% / '!! !.!  -, 0 %1 2 0!!  # + *! * ) ( &'!  # $! %! !""#$%&'(#) #!%*'&%&'+,-.%.'!""" -&/%/'!""!""!"".!""-, 0%12 0!!"# &'()*!*+!" # $! %! $%"" & 2008 2009 2010 Antal indvandrere og efterkommere Århus 40.835 42.993 43.933 Region Midtjylland 91.964 97.274

Læs mere

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Juridisk kontor Juli 2013

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Juridisk kontor Juli 2013 Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Juridisk kontor Juli 2013 Etnicitet og statsborgerskab Dette notat indeholder to væsensforskellige opgørelser, én om etnisk oprindelse og én om statsborgerskab.

Læs mere

Flygtningelande 2007

Flygtningelande 2007 Flygtningelande 2007 Dækningsgrad på baggrund Asylprocent Danmarks Statistik har dannet en ny variabel for indvandrere og efterkommere, som det er nærmere beskrevet i i Danmark 2008, kapitel 2. For at

Læs mere

Vejledning ved indgåelse af ægteskab opholdstilladelse på grundlag af ægteskab eller tidligere indgået registreret partnerskab (ægtefællesammenføring)

Vejledning ved indgåelse af ægteskab opholdstilladelse på grundlag af ægteskab eller tidligere indgået registreret partnerskab (ægtefællesammenføring) Vejledning ved indgåelse af ægteskab opholdstilladelse på grundlag af ægteskab eller tidligere indgået registreret partnerskab (ægtefællesammenføring) 1. Indholdet af udlændingelovens regler om ægtefællesammenføring

Læs mere

Ansættelse af udlændinge

Ansættelse af udlændinge Gode råd om Ansættelse af udlændinge Det kan være svært at holde styr på reglerne og vilkårene for at ansætte udlændinge i danske virksomheder. Denne pjece giver et overblik over mulighederne for at ansætte

Læs mere

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JULI 1998

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JULI 1998 Nr. 1.10 Sept. 1998 STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JULI 1998. x Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis udenlandsk statsborgerskab og udenlandsk

Læs mere

Offentligt forsørgede opgøres i fuldtidsmodtagere

Offentligt forsørgede opgøres i fuldtidsmodtagere Offentligt forsørgede Offentligt forsørgede opgøres i fuldtidsmodtagere Fuldtidsmodtagere beregnes ud fra det samlede antal deltagere på ydelserne og den varighed, som de hver især har været på ydelsen.

Læs mere

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JAN. 1997

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JAN. 1997 Nr. 1.03 April 1997 STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JAN. 1997 x Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis udenlandsk statsborgerskab og udenlandsk

Læs mere

Bekendtgørelse om ophold i Danmark for udlændinge, der er omfattet af Den Europæiske Unions regler (EU-bekendtgørelsen) 1

Bekendtgørelse om ophold i Danmark for udlændinge, der er omfattet af Den Europæiske Unions regler (EU-bekendtgørelsen) 1 Bekendtgørelse om ophold i Danmark for udlændinge, der er omfattet af Den Europæiske Unions regler (EU-bekendtgørelsen) 1 I medfør af 2, stk. 4, 46 c og 46 d i udlændingeloven, jf. lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

7. november 2014 AMNESTY INTERNATIONAL DANSK AFDELING. Gammeltorv 8, 5. sal 1457 København K T: 3345 6565 F: 3345 6566

7. november 2014 AMNESTY INTERNATIONAL DANSK AFDELING. Gammeltorv 8, 5. sal 1457 København K T: 3345 6565 F: 3345 6566 AMNESTY INTERNATIONAL DANSK AFDELING Gammeltorv 8, 5. sal 1457 København K T: 3345 6565 F: 3345 6566 www.amnesty.dk amnesty@amnesty.dk 7. november 2014 Amnesty Internationals bemærkninger til udkast til

Læs mere

Antal borgere, Faxe Kommune

Antal borgere, Faxe Kommune Generelt. Kilden for alle data er FLIS (Fælles Kommunalt Ledelsesinformations System). Data for 215 dækker perioden januar juli. Figur 1. Udvikling i antal borgere i Faxe Kommune 35.5 Antal borgere, Faxe

Læs mere

AMK-Øst 15. februar Status på integrationsindsats RAR Sjælland

AMK-Øst 15. februar Status på integrationsindsats RAR Sjælland AMK-Øst 15. februar 2016 Status på integrationsindsats RAR Sjælland Februar 2016 Asylansøgere og flygtninge En asylansøger er en udlænding, der søger om ret til at opholde sig som flygtning i et andet

Læs mere

Indvandrere og efterkommere

Indvandrere og efterkommere Indvandrere og efterkommere - Få styr på definitionerne - Hvordan er sammensætningen i befolkningen lige nu Dorthe Larsen Indvandrere og efterkommere Indvandrere er født i udlandet. Ingen af forældrene

Læs mere

Bekendtgørelse af udlændingeloven

Bekendtgørelse af udlændingeloven Bekendtgørelse af udlændingeloven Herved bekendtgøres udlændingeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 785 af 10. august 2009 med de ændringer, der følger af 2 i lov nr. 493 af 12. juni 2009, 3, nr. 1, 4-21

Læs mere

Oversigtsnotat om Dublin-forordningen

Oversigtsnotat om Dublin-forordningen Oversigtsnotat om Dublin-forordningen Udarbejdet af Dorte Smed, Asyl og Repatriering, november 2007 Baggrund Dublin-forordningen trådte i kraft i Danmark den 1. april 2006 som afløser for Dublin-konventionen.

Læs mere

Bekendtgørelse af udlændingeloven

Bekendtgørelse af udlændingeloven 1 of 58 27/09/2010 11:17 Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Udlændinges indrejse og ophold Kapitel 2 Arbejde Kapitel 3 Bortfald og inddragelse af opholdstilladelser og arbejdstilladelser Kapitel

Læs mere

HeForShe, Ankestyrelsen 16. november 2016 Flygtninge, integration og ligestilling Mads Ted Drud-Jensen, Center for Udsatte Flygtninge

HeForShe, Ankestyrelsen 16. november 2016 Flygtninge, integration og ligestilling Mads Ted Drud-Jensen, Center for Udsatte Flygtninge HeForShe, Ankestyrelsen 16. november 2016 Flygtninge, integration og ligestilling 17-11-2016 DFH Integration 17-11-2016 Side 2 Når ligestilling bliver et spørgsmål om integration Når integration bliver

Læs mere

1. 3 ophæves. Loven træder i kraft den 1. juni 2018.

1. 3 ophæves. Loven træder i kraft den 1. juni 2018. Forslag til Lov om ændring af lov om ændring af udlændingeloven (Midlertidig beskyttelsesstatus for visse udlændinge samt afvisning af realitetsbehandling af asylansøgninger, når ansøgeren har opnået beskyttelse

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik august 2006 Statsborgerskab og herkomst i Århus Kommune, 1. juli 2006 Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis udenlandsk

Læs mere

Opholdstilladelse som familiesammenført

Opholdstilladelse som familiesammenført Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2008-09 UUI alm. del Svar på Spørgsmål 57 Offentligt Pas- og Forlængelseskontoret Center for Asyl og Familiesammenføring Dato: 20. januar 2009 Sagsbehandler:

Læs mere

Lovtidende A 2009 Udgivet den 30. april 2009

Lovtidende A 2009 Udgivet den 30. april 2009 Lovtidende A 2009 Udgivet den 30. april 2009 21. april 2009. Nr. 322. Bekendtgørelse om ophold i Danmark for udlændinge, der er omfattet af Den Europæiske Unions regler (EU-opholdsbekendtgørelsen) 1) I

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik L 72 endeligt svar på spørgsmål 160 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik L 72 endeligt svar på spørgsmål 160 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 L 72 endeligt svar på spørgsmål 160 Offentligt Folketinget Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik Christiansborg 1240 København K Udlændingeafdelingen

Læs mere

S 3084 - Offentligt. Spørgsmål: Vil ministeren redegøre for andre sammenlignelige landes green-card-ordninger sammenlignet

S 3084 - Offentligt. Spørgsmål: Vil ministeren redegøre for andre sammenlignelige landes green-card-ordninger sammenlignet S 3084 - Offentligt Dato: 27. juni 2006 Kontor: Internationalt kontor J.nr.: 2006/4010-249 Sagsbeh.: NFI Fil-navn: S 3084 Besvarelse af spørgsmål nr. S 3084 stillet af folketingsmedlem Elsebeth Gerner

Læs mere

DE ILLEGALE INDVANDRERE I DANMARK JOHANNE K. CLAUSEN OG JAN ROSE SKAKSEN

DE ILLEGALE INDVANDRERE I DANMARK JOHANNE K. CLAUSEN OG JAN ROSE SKAKSEN DE ILLEGALE INDVANDRERE I DANMARK JOHANNE K. CLAUSEN OG JAN ROSE SKAKSEN ARBEJDSPAPIR 115 IMMIGRATION OG INTEGRATION AUGUST 2016 De illegale indvandrere i Danmark Arbejdspapir 115 Udgivet af: Rockwool

Læs mere

MINISTERIET FOR FLYGTNINGE Dato: 1. december 2005 INDVANDRERE OG INTEGRATION & UDLÆNDINGESTYRELSEN

MINISTERIET FOR FLYGTNINGE Dato: 1. december 2005 INDVANDRERE OG INTEGRATION & UDLÆNDINGESTYRELSEN MINISTERIET FOR FLYGTNINGE Dato: 1. december 2005 INDVANDRERE OG INTEGRATION & UDLÆNDINGESTYRELSEN Notat om anvendelsen af tilknytningskravet ved ægtefællesammenføring, jf. udlændingelovens 9, stk. 7 1.

Læs mere

November. Udrejseform Skønnet udrejst Påset udrejst Selv udrejst År til dato Måned. Ledsaget udrejst

November. Udrejseform Skønnet udrejst Påset udrejst Selv udrejst År til dato Måned. Ledsaget udrejst fordelt på udrejseform i forbindelse med den seneste registrerede udrejse/udsendelse i perioden ' '` 1 Afghanistan 3 52 26 373 6 103 2 16 37 544 Albanien... 1. 3... 4 Algeriet. 6 4 83 1 46 1 1 6 136 Armenien.

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2010-11 REU alm. del Svar på Spørgsmål 405 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 4. februar 2011 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2011-792-1557

Læs mere

Orientering til de regionale netværk

Orientering til de regionale netværk 16. maj 2012 Orientering til de regionale netværk Nye regler for ægtefællesammenføring fra den 15. maj 2012 Folketinget har den 8. maj 2012 vedtaget nye regler for ægtefællesammenføring. Reglerne vil gælde

Læs mere

De danske regler vedrørende muligheder for opholdstilladelse

De danske regler vedrørende muligheder for opholdstilladelse Notat: De danske regler vedrørende muligheder for opholdstilladelse i Danmark Indhold 1. Introduktion... 2 2. Kort resume... 2 3. Visum (kort ophold)... 7 4. Permanent opholdstilladelse... 8 5. Arbejde...

Læs mere

Repatriering i Marts 2018

Repatriering i Marts 2018 Repatriering i 2012-2017 Marts 2018 Opsummering Efter en kraftig stigning i antallet af repatrierede fra 2009 til 2011, er antallet stabiliseret på 300-350 repatrierede årligt i perioden 2014-2017. De

Læs mere

ULEDSAGEDE MINDREÅRIGE ASYLANSØGERE

ULEDSAGEDE MINDREÅRIGE ASYLANSØGERE ULEDSAGEDE MINDREÅRIGE ASYLANSØGERE Arbejdet i Røde Kors Børnesamdriften RØDE 1 UMA EN DEFINITION Når udlændinge under 18 år kommer til Danmark og søger asyl uden deres forældre eller andre voksne, som

Læs mere

Nøgletal. Integration

Nøgletal. Integration Nøgletal Integration Nøgletal INTEGRATION 2010 2011 2012 2013 2014 Orientering 1. Andelen af indvandrere og efterkommere med ikkevestlig oprindelse i befolkningen 6,5 % 6,7 % 6,8 % 7,0 % 7,2 % Per 1. januar

Læs mere

1. Statsborgere i Finland, Island, Norge og Sverige kan uden tilladelse indrejse og opholde sig her i landet.

1. Statsborgere i Finland, Island, Norge og Sverige kan uden tilladelse indrejse og opholde sig her i landet. Kapitel 1 Udlændinges indrejse og ophold 1. Statsborgere i Finland, Island, Norge og Sverige kan uden tilladelse indrejse og opholde sig her i landet. 2. Udlændinge, der er statsborgere i et land, der

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik september 2009 Statsborgerskab og herkomst i Århus Kommune, 2000-2009 Antallet af borgere med udenlandsk herkomst i Århus Kommune (indvandrere og efterkommere)

Læs mere

Status på flygtningeområdet. feb. 2016

Status på flygtningeområdet. feb. 2016 Status på flygtningeområdet Oversigt over flygtninge for kvote 1 Dragør Kommune har i alt modtaget 1 ud af 8 flygtninge for kvote 1 7 Flygtningekvote 1 Antal i alt pr. mdr. Antal mænd i alt pr. mdr. Antal

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik september 2008 Statsborgerskab og herkomst i Århus Kommune, 1999-2008 x Antallet af borgere med udenlandsk herkomst i Århus Kommune (indvandrere og efterkommere)

Læs mere

flygtninge & migranter

flygtninge & migranter Fakta om flygtninge & migranter i Danmark Indhold Forord................................................ 3 Hvor kommer flygtninge og migranter fra?...4 Hvor mange hjælper Danmark sammenlignet med andre

Læs mere

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE,

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE, Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Nr. 1.11 August 2000 STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE, 1991-2000 x 6,7 % af befolkningen i Århus Kommune er udenlandske statsborgere. Antallet

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 2. marts 2017 Kontor: Enheden for Internationalt Politisamarbejde Sagsbeh: Sofie Anne Marner Sagsnr.: 2017-0030-5247

Læs mere

Vedlagte opgørelse viser, at 18 % af Kriminalforsorgens klienter har udenlandsk baggrund.

Vedlagte opgørelse viser, at 18 % af Kriminalforsorgens klienter har udenlandsk baggrund. Vedlagte opgørelse viser, at 18 % af Kriminalforsorgens klienter har udenlandsk baggrund. En opgørelse foretaget den 4. november 2005 af indsatte og klienter i Kriminalforsorgen, viser at 18 % har udenlandsk

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik september 2007 Statsborgerskab og herkomst i Århus Kommune, 1998-2007 x Antallet af borgere med udenlandsk herkomst i Århus Kommune (indvandrere og efterkommere)

Læs mere

Analyse. Hvem indvandrer til Danmark? 19. maj 2016. Af Alexander Karlsson og Edith Madsen

Analyse. Hvem indvandrer til Danmark? 19. maj 2016. Af Alexander Karlsson og Edith Madsen Analyse 19. maj 216 Hvem indvandrer til Danmark? Af Alexander Karlsson og Edith Madsen Indvandringen til Danmark har de sidste år været på et højt niveau. Denne analyse ser på statsborgerskab og opholdsgrundlag

Læs mere

Ministeren. Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget Folketinget Christiansborg 1240 København K

Ministeren. Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget Folketinget Christiansborg 1240 København K Ministeren Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget Folketinget Christiansborg 1240 København K 1. juni 2016 Orientering om behandlingen af konkrete sager om familiesammenføring til børn efter EU-Domstolens

Læs mere

Dokument- og personelfalsk i forbindelse med en udlændings indrejse og ophold i Danmark

Dokument- og personelfalsk i forbindelse med en udlændings indrejse og ophold i Danmark Dokument- og personelfalsk i forbindelse med en udlændings indrejse og ophold i Danmark Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: dokumentfalsk;dokumentmisbrug;udlændinge;påtale og påtaleundladelse; Offentlig

Læs mere

Internationale studerende i Viborg Kommune 2014

Internationale studerende i Viborg Kommune 2014 Sagsnr. 14/142258 Sagsansvarlig: vpjacu Internationale studerende i Viborg Kommune 2014 Uddannelsesinstitutioner med internationale studerende Viborg Kommunes udviklingsstrategi beskriver indsatsområderne

Læs mere

Ind- og udvandringer 2000-2010

Ind- og udvandringer 2000-2010 Ind- og udvandringer 2000-2010 2 Forord Denne analyse af ind- og udvandringer 2000-2010 er udarbejdet for Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration. Den skal indgå i Ministeriets udredning

Læs mere

Udkast til forslag til. Lov om ændring af udlændingeloven

Udkast til forslag til. Lov om ændring af udlændingeloven Udkast til forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Ny opholdsordning for medfølgende familie til hjemvendende udlandsdanskere med visse beskæftigelsesmæssige kvalifikationer) 1 I udlændingeloven,

Læs mere

Bekendtgørelse af udlændingeloven

Bekendtgørelse af udlændingeloven 1 of 72 21/09/2010 10:40 Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 4 a Kapitel 5 Kapitel 5 a Kapitel 6 Kapitel 7 Kapitel 7 a Kapitel 8 Kapitel 8 a Kapitel 9 Kapitel

Læs mere

2014 Udgivet den 26. september 2014. 19. september 2014. Nr. 1021. Bekendtgørelse af udlændingeloven 1)

2014 Udgivet den 26. september 2014. 19. september 2014. Nr. 1021. Bekendtgørelse af udlændingeloven 1) Lovtidende A 2014 Udgivet den 26. september 2014 19. september 2014. Nr. 1021. Bekendtgørelse af udlændingeloven 1) Herved bekendtgøres udlændingeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 863 af 25. juni 2013,

Læs mere