Tal og fakta. på udlændingeområdet Maj 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tal og fakta. på udlændingeområdet 2006. Maj 2007"

Transkript

1 Tal og fakta på udlændingeområdet 2006 Maj 2007

2 Tal og fakta på udlændingeområdet 2006 Udgiver: Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Holbergsgade København K Tlf.: Fax: E-post: Udlændingeservice Ryesgade København Ø Tlf.: Fax: E-post: Ansvarshavende redaktør: Direktør i Udlændingeservice, Henrik Grunnet Redaktionen afsluttet: Maj 2007 ISBN-numre: (elektronisk) Oplag: Publikationen findes på Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration og Udlændingeservices fælles portal: Henvendelser vedrørende tallene mv. i denne publikation kan rettes til Udlændingeservice på

3 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 Sammenfatning...2 Overblik over alle meddelte opholdstilladelser mv....3 Overordnet introduktion til udlændingeområdet og denne publikation...4 Organigram for Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration...5 Organigram for Udlændingeservice...6 Introduktion til tallene i denne publikation Erhverv og studie...9 Introduktion til erhvervs- og studieområdet...10 Oversigt over statistikføringen på erhvervs- og studieområdet Opholdstilladelser på erhvervs- og studieområdet Jobkort-ordningen...14 Uddannelse...15 Lønarbejde til personer fra de nye EU-lande EU/EØS...19 EU/EØS-opholdsbeviser Familiesammenføring mv Introduktion til familiesammenføringsområdet mv Oversigt over statistikføringen på familiesammenføringsområdet mv Familiesammenføringsansøgninger Afgørelser i familiesammenføringssager...29 Afslag på ægtefællesammenføring fordelt på begrundelser...30 Asyl mv Introduktion til asylområdet...32 Asylansøgertallene inkl. Dublin Anerkendelsesprocenter samt tilladelser i spontane asylsager Uledsagede mindreårige asylansøgere Visitering til kommuner...39 Indkvarteringsoplysninger...40 Asylansøgere registreret udrejst/udsendt af Danmark...41 Visum...43 Visumansøgninger- og afgørelser...44 Bilag Detaljerede tabeller med nationalitetsfordelinger og tidsserier for de enkelte områder samt oversigter over repatriering, erhvervelse af dansk statsborgerskab og antallet af indvandrere og efterkommere samt udenlandske statsborgere i Danmark. Uddrag af udlændingelovens Innercover 1

4 Tal og fakta på udlændingeområdet I denne publikation præsenteres en række tal og fakta for 2006 for alle myndigheder på udlændingeområdet. Hovedvægten er lagt på overordnede tal. Redaktionen af nærværende publikation er afsluttet i maj For en løbende opdatering af hovedtallene på området henvises til den fælles portal for Integrationsministeriet og Udlændingeservice Sammenfatning: 2006 I 2006 steg det samlede antal meddelte opholdstilladelser mv. på udlændingeområdet for tredje år i træk og udgjorde tilladelser. Stigningen er sket inden for erhvervsområdet samt EU/EØS. Antallet af tilladelser på asyl- og familiesammenføringsområdet er stort set uændret fra året før. Erhverv og studie og EU/EØS: Erhverv og studie samt EU/EØS udgjorde ca. 90 pct. af alle nye opholdstilladelser mv. i På erhvervs- og studieområdet er der i de senere år samlet set sket en markant stigning i antallet af meddelte tilladelser. I 2006 udgjorde det samlede antal tilladelser på dette område mod i 2005 og under i starten af 1990 erne. Stigningen i 2006 beror hovedsageligt på et øget antal tilladelser til lønarbejde efter overgangsordningen for de nye EU-lande samt mindre stigninger i antal tilladelser efter jobkort-ordningen og til specialister mv. samt praktikanter. Fra 2005 til 2006 er tilladelser med henblik på uddannelse dog faldet. Antallet af EU/EØS-opholdsbeviser steg fra i 2005 til i Stigningen gør sig især gældende inden for lønarbejde samt uddannelsesområdet. Ansøgere fra de nye EU-lande tegner sig for en meget stor del af stigningen. Familiesammenføring og asyl: Antallet af personer, der har søgt om familiesammenføring i Danmark, faldt fra i 2005 til i I de seneste 3 år har ansøgningstallet udgjort omkring på årsbasis. Antallet af tilladelser til familiesammenføring i 2006 var nogenlunde uændret i forhold til året før. I 2006 var tallet tilladelser mod tilladelser i Antallet af asylansøgninger faldt igen i Bruttoansøgertallet var i 2006 mod i Anerkendelsesprocenten i asylsager i Udlændingeservice lå nogenlunde uændret på 18 pct. i 2006 i forhold til 17 pct. i Det samlede antal meddelte opholdstilladelser i asylsager mv. er stort set uændret fra året før dog med et mindre fald fra i 2005 til i Visum: Antallet af udstedte visa i Udlændingeservice faldt fra i 2005 til i Herudover udstedtes på danske repræsentationer i udlandet ca visa i

5 Overblik over alle meddelte opholdstilladelser mv Kategori Andel 2006 Erhverv og studie (A) % - heraf lønarbejde og selvstændigt erhverv % - heraf lønarbejde til personer fra de nye EU-lande % - heraf jobkort-ordningen og specialister mv % - heraf uddannelse % - heraf praktikanter % - heraf au pair % EU/EØS-opholdsbeviser (B) % - heraf lønarbejde % - heraf uddannelse % - heraf medfølgende familiemedlemmer % Familiesammenføring mv. (C) % Familiesammenføring % - heraf ægtefæller/faste samlevere % Øvrige opholdssager % Asyl mv. (D) % Flygtningestatus % - heraf konventionsstatus <1% - heraf b-status/de facto-status <1% - heraf kvoteflygtninge % Andet grundlag % - heraf humanitær opholdstilladelse <1% I alt (A+B+C+D) % Note: Ovenstående oversigt over antallet af meddelte opholdstilladelser mv. kan ikke direkte anvendes som udtryk for indvandringen til Danmark, bl.a. kan personer over tid optræde flere steder i opgørelsen - det gør f.eks personer med en studietilladelse som også får en særlig arbejdstilladelse, der giver ret til deltidsarbejde. Se evt. nærmere herom i "Introduktion til tallene i denne publikation". Det bemærkes, at kategorien "Øvrige opholdssager" nu teknisk henregnes under familiesammenføring mv. og ikke under erhverv og studie. Det betyder alene mindre forskydninger i totaltallet for henholdsvis erhverv og studie (A) og familiesammenføring mv. (C) - Se evt. under afsnittet om familiesammenføring mv. for nærmere herom. Overblik over alle meddelte opholdstilladelser mv Antal personer Erhverv og studie EU/EØS-opholdsbeviser Familiesammenføring mv. Asyl mv

6 Overordnet introduktion til udlændingeområdet og denne publikation Følgende grupper har, eller kan få, ret til at opholde sig i Danmark: 1) nordiske statsborgere, 2) udlændinge, som ønsker at arbejde eller studere, 3) EU/EØS statsborgere, 4) udlændinge med nær familie i Danmark (familiesammenføring), 5) udlændinge med behov for international beskyttelse (asyl). Herudover er der mulighed for at indrejse og opholde sig i Danmark på et visum eller for statsborgere fra visse lande visumfrit i en kortere periode (op til 3 måneder). Sådanne ophold giver dog ikke ret til at arbejde. Statsborgere fra de øvrige nordiske lande Finland, Island, Norge og Sverige kan frit indrejse, opholde sig og arbejde i Danmark og skal ikke søge om hverken opholds- eller arbejdstilladelse. Af samme grund indeholder denne publikation ikke statistiske oplysninger om denne persongruppe. For at kunne belyse nøgletallene på udlændingeområdet på en overskuelig og simpel måde er denne publikation inddelt i fem overordnede områder: 1) erhvervs- og studieområdet, 2) EU/EØS-området, 3) familiesammenføringsområdet mv., 4) asylområdet mv. samt 5) visumområdet. Når en person søger om tilladelse til at indrejse eller opholde sig i Danmark, kan han eller hun komme i berøring med flere forskellige myndigheder. Hvilke myndigheder, ansøgeren kommer i berøring med, afhænger af, hvad sagen drejer sig om, og hvor i forløbet den befinder sig. På de fleste områder er det Udlændingeservice, der som den første myndighed (første instans) behandler sagen. Nedenfor er illustreret, hvilke myndigheder der har ansvaret for de vigtigste områder på udlændingeområdet (se også Integrationsministeriets og Udlændingeservices fælles portal Familiesammenføring mv., visum, erhverv & studie Udlændingeservice Klager over afslag til: Integrationsministeriet Registrerings- eller opholdsbevis til statsborgere fra EU/EØS-landene Statsforvaltningerne Klage over afslag til: Udlændingeservice Asyl Udlændingeservice Klager over afslag til: Flygtningenævnet Hvem behandler hvilke sager? Humanitær opholdstilladelse Integrationsministeriet Indfødsret (statsborgerskab) Gives i de fleste sager af Folketinget Integration Integrationsministeriet Kommunerne Arbejdstilladelser til statsborgere fra de nye EU-lande Udlændingeservice Klager over afslag til: Integrationsministeriet Udsendelse af asylansøgere, som har fået endelig afslag, og udlændingekontrol Rigspolitiet 4

7 Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration (Organisation, april 2007) Minister Rikke Hvilshøj Departementschef Claes Nilas Ministersekretariat og pressesekretær Søren Møller Andersen Digitaliseringsafdelingen Udlændingeafdelingen Administrationsafdelingen Integrationsafdelingen Afdelingschef Kim Lunding Afdelingschef Henrik Kyvsgaard Afdelingschef Henrik Ankerstjerne Afdelingschef Jannie Hilsbo Erhvervs- og Familiesammenføringskontoret Udlændingelovskontoret Kontoret for Visum, Udsendelser og Humanitære sager Indfødsretskontoret Flygtningenævnets Sekretariat Kontoret for Integrationspolitik Kontoret for Beskæftigelse og Uddannelse Kontoret for Integration på By- og Boligområdet Økonomi- og Analysekontoret Sekretariatskontoret Internationalt Kontor Informationsenheden Kontrol- og Analyseenheden Koncerncenter for løn og regnskab It-driftsenheden It-udviklingsenheden 5

8 Udlændingeservice (Organisation, april 2007) Direktør Henrik Grunnet LEAN-Manager Hjarn Zernichow Borberg Vicedirektør Poul Mose Hansen Kommunikations- og Direktørstab Personale- og Servicekontoret Økonomi- og Koncernstatistikkontoret Forsørgelseskontoret Center for Asyl og Familiesammenføring Centerdirektør Anni Fode 1. Familiesammenføringskontor 2. Familiesammenføringskontor 3. Familiesammenføringskontor Asylkontoret Pas- og Forlængelseskontoret Center for Job og Visit Centerdirektør Inge Bruhn Thomsen Visumkontoret Erhvervskontoret Studiekontoret Au pair- og Praktikkontoret Borgerserviceenhed Dokumentations- og Projektkontoret 6

9 Introduktion til tallene i denne publikation Kildegrundlaget for udlændingemyndighedernes tal: Hovedparten af udlændingemyndighedernes statistikker udarbejdes på baggrund af registreringer i Udlændingeregistret, og oplysningerne bliver typisk opgjort på månedsplan. Udlændingeregistret (UR) m.fl.: Udlændingeregistret (UR) indeholder oplysninger om udenlandske statsborgere, der har eller har haft en sag under behandling efter udlændingelovens bestemmelser mv. Udlændingeregistret tjener som arbejdsregister for Udlændingeservice, politiet, Integrationsministeriet, Flygtningenævnet og statsamterne (fra den 1. januar 2007 Statsforvaltningerne). Udlændingeregistret er primært et elektronisk sags- og journaliseringssystem, som blev fuldt ud operationelt i 1994, dog er visse visumoplysninger, oplysninger om afgørelser efter overgangsordningen (arbejdstilladelser til personer fra de nye EU-lande) og indkvarteringsoplysninger ikke omfattet. Udlændingeregistret er ikke designet som et egentligt statistiksystem, men benyttes via udtrækssystemer og af Udlændingeservice til statistikføring for alle udlændingemyndighederne. Muligheden for at udtrække statistik på baggrund af Udlændingeregistret kan derfor være besværlig, enten af tekniske årsager, eller fordi udarbejdelsen af en særlig statistikopgørelse kræver et betydeligt ressourceforbrug. Statistik vedrørende visumområdet er trukket fra det Fælles Visum System (FVS) tidligere det interne visumregister (IVR), som blev taget i brug i Tal vedrørende afgørelser efter overgangsordningen til personer fra de nye EU-lande udtrækkes fra Erhvervs-Systemet (ES), som blev taget i brug i forbindelse med optagelsen af de nye EU-lande pr. 1. maj Primo april 2005 blev et nyt indkvarteringssystem (ISYS) taget i brug, hvorfra oplysninger om indkvarterede asylansøgere mv. bliver udtrukket. Generelt kan nævnes, at man i forbindelse med digitalisering af udlændingeområdet i de kommende år vil etablere en række nye sagsbehandlingssystemer til afløsning af UR. Anvendelse af udlændingemyndighedernes tal: Udlændingemyndighedernes statistikker er opgjort på personer og ikke sager. Statistikkerne er som udgangspunkt opbygget efter bestemmelser i udlændingeloven mv. Statistikkerne kan derfor først og fremmest betragtes som administrative sagsstatistikker, som angiver, hvor mange afgørelser (hændelser) der er truffet i erhvervssager, familiesammenføringssager osv. Det betyder selvsagt, at oplysninger i Udlændingeregistret er begrænset til de oplysninger, som opdateres i registret. Det er vigtigt at bemærke, at antallet af opholdstilladelser ikke direkte kan anvendes som udtryk for indvandringen til Danmark. Det skyldes i hovedtræk følgende faktorer: 1) Over tid kan personer figurere flere steder i opgørelserne (dobbelttælling). Der kan dels være tale om dobbelttælling mellem forskellige sagsområder f.eks. har nogle personer, der søger om asyl i Danmark, i forvejen en familiesammenføringstilladelse. Desuden kan der være tale om dobbelttælling inden for de samme sagsområder. Det kan f.eks. være personer, der får en opholdstilladelse til at studere på en videregående uddannelse, og som også meddeles en særlig arbejdstilladelse, der giver ret til deltidsarbejde. Det kan også være personer med en opholdstilladelse til arbejde eller uddannelse, der skifter arbejdsforhold eller studieretning, og som derfor skal have en ny førstegangstilladelse. 2) Der kan være tilfælde, hvor en opholdstilladelse ikke benyttes, fordi den pågældende udlænding aldrig indrejser i landet. 3) I tallene indgår tilladelser til erhverv og uddannelse på Færøerne og Grønland. Disse tilladelser er territorialt begrænsede og giver således ikke adgang til at opholde sig i Danmark. 7

10 4) Der kan i nogle sager være en tidsforskydning mellem tidspunktet for meddelelse af opholdstilladelsen og tidspunktet for indrejsen og dermed indvandringen til Danmark. 5) Statsborgere fra de øvrige nordiske lande kan uden tilladelse indrejse og opholde sig her i landet. For et helhedsbillede af den samlede indvandring til Danmark henvises til Danmarks Statistiks publikationer. Metodiske bemærkninger vedrørende opgørelse af tallene: Udlændingeservices tal er baseret på kalendertal. Et typisk eksempel kan være en statistik, som viser, hvor mange afgørelser der er truffet på et område i en given periode f.eks. afgørelser om familiesammenføring i I en lang række sammenhænge vil det imidlertid være relevant at følge en bestemt gruppe af ansøgere gennem hele eller dele af et sagsbehandlingsforløb (forløbsstatistik). Denne publikation indeholder oplysninger, som tager udgangspunkt i førstegangsansøgninger om ophold i Danmark. Ved læsning af publikationen bør man være opmærksom på, at den første opholdstilladelse, der gives til en udlænding ikke giver ret til varigt ophold i landet. Opholdstilladelsen er således altid begrænset til en bestemt periode. Opholdstilladelsen kan i visse tilfælde og efter mange forskellige intervaller forlænges. Mange udlændinge modtager således flere opholdstilladelser (førstegangs- og forlængelsestilladelse samt tilladelse til tidsubegrænset ophold) under deres ophold i landet. Oplysningerne om førstegangsansøgninger giver derfor ikke et samlet billede af, hvor mange afgørelser der træffes på udlændingeområdet. Afslutningsvis bemærkes, at det er muligt at koble oplysninger fra Udlændingeregistret med oplysninger fra CPR-registret. Udlændingemyndighederne og Danmarks Statistik har i de senere år væsentligt forbedret opgørelsesgrundlaget på dette område. Ved koblingen mellem UR og CPR-registret skal man imidlertid være særlig opmærksom på sondringen mellem førstegangstilladelser og forlængelsestilladelser. Visse statistiske oplysninger om opholdsgrundlag koblet med CPR-oplysninger er offentliggjort i Danmarks Statistiks publikation Befolkningens Bevægelser 2005, Nationaliteter: Den 1. juni 2006 blev Serbien og Montenegro selvstændige stater. En særskilt opgørelse af nationaliteterne vil imidlertid først ske fra Oplysninger på hjemmesider: En væsentlig kilde til information på udlændingeområdet er Integrationsministeriets og Udlændingeservices fælles portal: som også indeholder henvisninger til andre relevante nationale og internationale hjemmesider, herunder: Danmarks Statistik: UNHCR (FNs flygtningeorganisation): og Eurostat (Kommissionens statistiske kontor): eurostat/. 8

11 ERHVERV OG STUDIE 9

12 Introduktion til statistikføringen på erhvervs- og studieområdet Hvor asyl- og familiesammenføringsområdet vedrører opholdstilladelser med henblik på længerevarende ophold i Danmark, er erhvervs- og studieområdet kendetegnet ved, at opholdstilladelser typisk gives til ophold af kortere varighed. Erhvervs- og studieområdet dækker over en bred vifte af forskellige grundlag, der kan opnås opholdstilladelse på baggrund af. Typer af opholdstilladelse: Mulighederne for at få tilladelse til at arbejde eller studere i Danmark er ikke ens for alle statsborgere, da der er forskellige regler for nordiske statsborgere, statsborgere fra EU/EØS-landene og tredjelandes statsborgere. Statsborgere fra de nordiske lande kan arbejde og studere i Danmark uden at skulle have en opholdstilladelse. Statsborgere fra de gamle EU-lande, der søger om tilladelse til erhvervs- eller studieophold i Danmark, er omfattet af EU-reglerne i EU-opholdsbekendtgørelsen, men kan også vælge at søge efter udlændingeloven. Statsborgere fra Liechtenstein og Schweiz, der søger om tilladelse til erhvervs- eller studieophold i Danmark, er omfattet af den tidligere EU/EØS- bekendtgørelse, men kan også vælge at søge efter udlændingeloven. Statsborgere fra de nye EU-lande, der ønsker at studere eller være selvstændige erhvervsdrivende i Danmark, er omfattet af reglerne i EU-opholdsbekendtgørelsen, mens nye EU-statsborgere, der ønsker tilladelse til at arbejde i Danmark, skal søge herom efter den særlige overgangsordning i udlændingeloven. Dette gælder dog ikke statsborgere fra Cypern og Malta, der også på dette område er omfattet af EUopholdsbekendtgørelsen. Statsborgere fra de nye EU-lande, der ønsker au pair- eller praktikantophold i Danmark, er omfattet af de almindelige regler i udlændingeloven. Religiøse forkyndere er ligeledes omfattet af de almindelige regler i udlændingeloven, såfremt de ikke opfylder betingelserne for at få opholdstilladelse efter udlændingelovens 9 a, stk. 5. Tredjelandes statsborgere er omfattet af udlændingelovens regler, når de søger om erhvervs- eller studietilladelse i Danmark. Visse udlændinge er dog undtaget for at skulle have en opholds- eller arbejdstilladelse for at kunne arbejde i Danmark. Et eksempel på dette er blandt andet personale i udenlandske tog og biler i international trafik. Endvidere er der udlændinge, som kan arbejde uden arbejdstilladelse i Danmark, hvis opholdet varer max. 3 måneder fra indrejsen. Eksempler på dette er forskere og foredragsholdere, som er indbudt til at undervise eller lignende, kunstnere, herunder musikere og artister, der har større betydning for en væsentlig kunstnerisk begivenhed samt repræsentanter på forretningsrejse for udenlandske firmaer eller selskaber, der ikke har forretningskontor i Danmark Fritagelsen for kravet om arbejdstilladelse fritager dog ikke for kravet om visum. En udlænding skal derfor under alle omstændigheder have visum, hvis han eller hun hører til de statsborgere, som har visumpligt for at kunne rejse ind her i landet. Se Integrationsministeriets og Udlændingeservices fælles portal for en nærmere introduktion til erhvervs- og studieområdet, herunder sagsbehandlingen. 10

13 Oversigt over statistikføringen på erhvervs- og studieområdet Hovedinddelingen for erhvervs- og studiesagerne Eksempler på personer omfattet af de enkelte kategorier 1. Lønarbejde og selvstændigt erhvervsdrivende (ekskl. personer fra de nye EU-lande) Tolke, kokke, smede, landbrugsmedhjælpere, forskere, undervisere, artister, direktører, professionelle idrætsudøvere og trænere, montører, musikere og ambassadepersonale 2. Lønarbejde til personer fra de nye EU-lande (overgangsordningen) Lønarbejde efter gældende overenskomst eller individuel kontrakt 3. Jobkort-ordningen og specialister mv. Læger, sygeplejersker, IT-medarbejdere, ingeniører og vidensarbejdere indenfor naturvidenskab og teknologi 4. Uddannelse Studerende på videregående uddannelser, grund- og ungdomsuddannelser, folkehøjskoler samt studerende på forberedende kurser Erhverv og studie 5. Praktikanter 6. Au pair 7. Humanitært arbejde Landbrugspraktikanter og stagiaires Au pair-personer Voluntørarbejde, Danida-stipendiater og arbejdsferieaftaler (sidstnævnte kun for Australien, New Zealand og Canada) 8. Religiøse forkyndere Religiøse forkyndere fra anerkendte trossamfund 9. Familiemæssig tilknytning til person med midlertidig opholdstilladelse Ægtefæller og mindreårige børn til personer, der har erhvervs- eller studietilladelse i Danmark mv. 10. Trainees Personer som arbejder i en virksomhed i Danmark i en kortere periode med det formål at uddanne sig 11. Øvrige sager Forskeruddannelse, familiemæssig tilknytning til personer i Danmark, tidligere opholdstilladelse, erhverv og uddannelse på Færøerne og Grønland*, arbejdstilladelse til studerende mv. * Afgørelser med henblik på erhverv og uddannelse på Færøerne og Grønland fremgår ikke længere som en selvstændig kategori. Afgørelser, der er truffet før den 1. august 2006, indgår under kategorien 'Øvrige sager', mens afgørelser, der er truffet efter den 1. august 2006, indgår direkte under de kategorier afgørelsen vedrører. Ændringerne skyldes etablering af et nyt grundlag for registrering af disse oplysninger i Udlændingeregistret pr. nævnte dato. Note: De øvrige opholdssager er i 2006 i forbindelse med statistikføringen flyttet fra erhverv og studie til familiesammenføring. Der er tale om en teknisk flytning af, hvor sagerne henregnes. De øvrige opholdssager hører mest naturligt administrativt sammen med familiesammenføringsområdet og ikke erhvervs- og studieområdet. Hertil kommer et ønske om at opgøre erhvervs- og studieområdet endnu mere præcist fremover. Tal for de øvrige opholdssager er medtaget i bilagsdelen. Se bilag 6. 11

14 Opholdstilladelser på erhvervs- og studieområdet 2006 Nationalitet 2005 udvalgte nationaliteter Kategori I alt Polen Kina Ukraine Litauen I alt Lønarbejde og selvstændigt erhvervsdrivende Lønarbejde - personer fra de nye EUlande Jobkort-ordningen og specialister mv Uddannelse Praktikanter Au pair Humanitært arbejde Religiøse forkyndere mv Familiemæssig tilknytning til person med midlertidig opholdstilladelse Trainees Øvrige sager * I alt * Langt hovedparten af tilladelserne er arbejdstilladelser til studerende (2.076 tilladelser i 2006). Herudover omfatter kategorien følgende underkategorier med antal tilladelser i 2006 angivet i parantes: Arbejdstilladelser til personer med opholdstilladelse (551 tilladelser), opholdstilladelser på grund af beskæftigelse til personer, som tidligere har været flygtninge eller familiesammenførte, men som har fået deres opholdstilladelse inddraget eller nægtet forlænget, jf. udlændingelovens 9 a, stk. 2 (9 tilladelser), pendlere (56 tilladelser), forskeruddannelse (127 tilladelser) samt andre (365 tilladelser). Opholdstilladelser på erhvervs- og studieområdet 2005 og fordelt på udvalgte kategorier Lønarbejde og selvstændigt erhvervsdrivende Lønarbejde - personer fra de nye EU-lande Antal tilladelser Jobkort-ordningen og specialister mv. Uddannelse Praktikanter Au pair Humanitært arbejde Religiøse forkyndere mv. Fam. tilknytning til person med midl. opholdstilladelse Trainees Øvrige sager

15 Opholdstilladelser på erhvervs- og studieområdet - udvalgte kategorier og største nationaliteter 2006 Alle tilladelser på erhvervs- og studieområdet Lønarbejde og selvstændig erhvervsdrivende Lønarbejde - personer fra de nye EU-lande Antal personer Antal personer Antal personer Polen Kina Ukraine Litauen USA Indien Filippinerne Letland 0 Polen Ukraine USA Kina Rumænien Rusland Canada Indien 0 Polen Litauen Letland Slovakiet Ungarn Estland Tjekkiet Slovenien Jobkort-ordningen og specialister mv. Antal personer Uddannelse Antal personer Praktikanter Antal personer Indien USA Kina Canada Rusland Australien Pakistan Brasilien Kina USA Indien Canada Australien Tyrkiet Nepal Tyskland Ukraine Polen Rumænien Litauen Letland USA Rusland Thailand Au pair Humanitært arbejde Religiøse forkyndere mv Antal personer Antal personer Antal personer Filippinerne Ukraine Rumænien Rusland Polen Brasilien Thailand Peru Australien Bangladesh Vietnam Uganda Canada Tanzania Kina Polen USA Peru Thailand Brasilien Estland Madagaskar Indien Nigeria 13

16 Opholdstilladelser efter jobkort-ordningen udvalgte nationaliteter Kategori I alt Indien Kina USA Canada I alt IT-specialister Læger Ingeniører Videnarbejdere indenfor teknologi og naturvidenskab Sygeplejersker I alt Jobkort-ordningen: Den 1. juli 2002 blev der indført en særlig ordning for beskæftigelsesområder med mangel på særlig kvalificeret arbejdskraft - den såkaldte jobkort-ordning. Ordningen betyder, at udlændinge, som får arbejde inden for et bestemt beskæftigelsesområde (opgjort i en særlig positivliste), lettere vil kunne få opholds- og arbejdstilladelse. Eneste krav er, at udlændingen er i besiddelse af et konkret jobtilbud, at løn- og ansættelsesforhold er almindelige efter danske forhold, og at udlændingen kan forsørge sig selv under opholdet. Positivlisten omfattede i 2006 følgende eksempler på stillinger: - IT-specialister med minimum tre års IT-uddannelse på universitetsniveau - Ingeniører, f.eks. ingeniører inden for byggeri, miljø og planlægning, elektronik, fysik og kemi, kemiteknik og bioteknologi, maskinteknik, energi og produktion samt ingeniører inden for levnedsmiddelområdet m.fl. - Læger med dansk autorisation - Sygeplejersker med dansk autorisation - Videnarbejdere inden for naturvidenskab og teknologi, f.eks. matematikere, statistikere, fysikere, biofysikere, kemikere og biokemikere, farmaceuter, biologer, geologer og radiografer m.fl. Den 16. marts 2007 er jobkort-ordningen blevet udvidet til også at omfatte stillinger som jordemødre, tandlæger, arkitekter, landinspektører, jurister, økonomer, maskinmestre og bygningskonstruktører. Den 1. maj 2007 er der foretaget endnu en udvidelse, således at stillinger med en årlig afløning på mindst kr. også er omfattet af jobkort-ordningen, uanset branche, stillingsbetegnelse og om der er mangel på arbejdskraft på området. Tilladelser efter jobkort-ordningen fordelt på kategorier 2006 Tilladelser efter jobkort-ordningen fordelt på de største nationaliteter personer IT-specialister 74% Øvrige 21% 900 personer Indien 54% Videnarbejdere inden for teknologi og naturvidenskab 2% Læger 11% Ingeniører 12% Sygeplejersker 1% Rumænien 2% Filippinerne 2% Rusland 2% Pakistan 3% Canada 3% Kina 7% USA 6% 14

17 Kategori Opholdstilladelser med henblik på uddannelse Videregående uddannelse ( 28, stk. 1) Adgangsgiv. kurser til videregående uddannelse ( 28, stk. 3) heraf 2006 Kursus på folkehøjskole ( 29) Grund- og ungdomsuddannelse ( 30) Nationalitet I alt I alt Andel 2006 Kina ,1% USA ,9% Indien ,5% Canada ,5% Australien ,9% Tyrkiet ,9% Nepal ,8% Tyskland ,4% Japan ,4% Rumænien ,1% Pakistan ,0% Brasilien ,8% Rusland ,8% Mexico ,7% Øvrige ,2% I alt % Note: Det er først pr. 14. april 2005 muligt at lave en opbrydning af udlændingebekendtgørelsens 28-30, se side 13 i "Tal og fakta på udlændingeområdet 2005" for tal vedrørende for 2. halvår En yderligere fordeling, f.eks. i form af kort, mellemlang eller lang videregående uddannelse samt studieområde, er ikke mulig. Uddannelse i Danmark: Opholdstilladelse til uddannelse i Danmark statistikføres med henvisning til udlændingebekendtgørelsens 28-30: 1) studerende ved videregående uddannelser ( 28, stk. 1), 2) studerende på adgangsgivende kurser til videregående uddannelse ( 28, stk. 3), 3) deltagere i kurser på folkehøjskoler mv. ( 29) samt 4) elever på grund- og ungdomsuddannelser ( 30). Studerende på videregående uddannelser har mulighed for at opnå tilladelse til at arbejde 15 timer ugentligt samt fuldtid i juni, juli og august måneder. Danske repræsentationer i Australien, Bulgarien, Brasilien, Canada, EU-landene, Japan, Mexico, New Zealand, Rumænien og USA har en bemyndigelse til at udstede studietilladelser, når visse betingelser er opfyldt. Disse tilladelser indgår i tallene ovenfor. 15

18 Opholdstilladelser med henblik på lønarbejde til personer fra de nye EU-lande efter overgangsordningen 2006 (udlændingelovens 9a, stk. 5) Nationalitet Kategori 2005 i alt Gældende overenskomst heraf 2006 Individuel kontrakt Sædvanlige løn- og ansættelsesvilkår Estland Letland Litauen Polen Slovakiet Slovenien Tjekkiet Ungarn I alt Note: En del personer har fået mere end en førstegangstilladelse efter overgangsordningen, idet de har haft mere end et arbejdsforhold: Af de personer, der har fået tilladelser i perioden 1. januar december 2006, har fået en førstegangstilladelse, personer fået to førstegangstilladelser, 116 personer har fået tre førstegangstilladelser, og 13 personer har fået fire førstegangstilladelser. På Arbejdsmarkedsstyrelsens hjemmeside: findes en række nøgletal om arbejdsmarkedet efter EU-udvidelsen i alt Overgangsordningen for arbejdstagere fra de otte nye EU-lande: Den 1. maj 2004 blev 10 nye lande (Cypern, Estland, Letland, Litauen, Malta, Polen, Slovakiet, Slovenien, Tjekkiet og Ungarn) medlem af EU. Statsborgere fra disse lande har adgang til Danmark på lige fod med andre EU-borgere. For otte af disse lande Estland, Letland, Litauen, Polen, Slovakiet, Slovenien, Tjekkiet og Ungarn gælder dog en overgangsordning vedrørende lønarbejde, der sikrer en trinvis overgang til den fulde fri bevægelighed (for Cypern og Malta gælder de almindelige regler for EU-borgere). Pr. 1. januar 2007 indgår Bulgarien og Rumænien også i overgangsordningen. For at arbejde i Danmark skal statsborgere fra disse 8 lande have en arbejdstilladelse. En betingelse for at opnå tilladelsen er et konkret tilbud om fuldtidsbeskæftigelse, såfremt ansættelse sker i henhold til 1) gældende overenskomst, 2) individuel kontrakt som forsker, underviser, funktionær i en ledende stilling eller specialist mv. eller 3) de sædvanlige løn- og ansættelsesvilkår. En tilladelse gælder alene for det konkrete ansættelsesforhold, og kun sålænge dette varer. Personer udstationeret til Danmark af en virksomhed etableret i et andet EU-land end Danmark er ikke omfattet af overgangsordningen og indgår dermed ikke i statistikken (i tabellen ovenfor). Den 10. juni 2006 blev overgangsordningen revideret: Arbejdsgivere i Danmark kan blive forhåndsgodkendt til ansættelse af arbejdstagere fra de nye EU-lande. Betingelserne er, at arbejdsgiveren er omfattet af en gældende dansk overenskomst, er registreret hos skattemyndighederne og ikke er omfattet af en lovlig arbejdskonflikt. Når en forhåndsgodkendt arbejdsgiver vil ansætte en østeuropæisk arbejdstager, skal ansættelsesforholdet anmeldes til Udlændingeservice - og arbejdstageren kan derefter begynde at arbejde, allerede inden opholds- og arbejdstilladelse meddeles. 16

19 Opholdstilladelser med henblik på lønarbejde til personer fra de nye EU-lande efter overgangsordningen fordelt på udvalgte brancher Landbrug, gartneri og skovbrug Bygge og anlæg Forretningsservice Hoteller og restauranter Føde-, drikke-, tobaksvareindustri Foreninger, kultur og renovation Sundhedsvæsen Antal tilladelser Opholdstilladelser med henblik på lønarbejde til personer fra de nye EU-lande efter overgangsordningen 2006 Ungarn Tjekkiet Slovenien Slovakiet Polen Litauen Letland Estland 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Landbrug, gartneri og skovbrug Bygge og anlæg Forretningsservice Øvrige Gyldige tilladelser ultimo årene fordelt på udvalgte brancher Landbrug, gartneri og skovbrug Bygge og anlæg Forretningsservice Hoteller og restauranter Føde-, drikke-, og tobaksvareindustri Sundhedsvæsen Foreninger, kultur og renovation Antal tilladelser

20 18

21 EU/EØS 19

22 Afgørelser vedrørende EU/EØS-opholdsbeviser 2006 * Nationalitet 2005 udvalgte nationaliteter Kategori I alt Tyskland Polen Frankrig I alt Tilladelse heraf til personer med lønnet beskæftigelse i Danmark heraf til studerende optaget på anerkendt uddannelse i Danmark heraf til familiemedlemmer til EU/EØS-statsborgere ** øvrige *** Afslag I alt * Afgørelser på baggrund af førstegangsansøgninger. ** Omfatter familiemedlemmer, der også selv er EU/EØS-statsborgere, og familiemedlemmer, der ikke selv er EU/EØS-statsborgere. Inkl. opholdsbeviser til personer med familiemæssig tilknytning til personer fra de nye EU-lande, som får opholdstilladelse mhp. arbejde efter overgangsordningen i udlændingeloven. *** Omfatter kategorierne: Selvstændige (197 beviser i 2006), tilstrækkelige midler (908 beviser i 2006), pensionister (13 beviser i 2006) og arbejdstilladelser til studerende fra de nye EU-lande (306 beviser i 2006). Kort om EU/EØS-opholdsbeviser: Ifølge EU-reglerne har en EU- eller EØS-statsborger under visse betingelser ret til at færdes og opholde sig frit i medlemsstaterne. En EU- eller EØS-statsborger kan indrejse og opholde sig i Danmark i indtil 3 måneder fra indrejsen eller, hvis den pågældende er arbejdssøgende, i indtil 6 måneder fra indrejsen (se særskilt side om overgangsordningen for personer fra de nye EU-lande). EU- eller EØS-statsborgere skal ved indrejsen være i besiddelse af rejselegitimation, som f.eks. pas eller identitetskort, der er anerkendt som rejselegitimation. Nordiske statsborgere kan uden nogen tidsbegrænsning opholde sig og arbejde her i landet uden tilladelse. En EU/EØS-statsborger kan indgive ansøgning om et EU/EØS-opholds- eller registreringsbevis til statsamterne (pr. 1. januar 2007 Statsforvaltningerne) i første instans med Udlændingeservice som ankeinstans. Medfølgende familiemedlemmer til statsborgere fra de nye EU-lande, der har fået opholdstilladelse til arbejde efter overgangsordningen, skal dog indgive ansøgning om et EU/EØS-opholds- eller registreringsbevis til Udlændingeservice, og Integrationsministeriet er ankeinstans. En EU/EØS-statsborger har tillige mulighed for at søge om opholdstilladelse efter reglerne i udlændingeloven. Disse ansøgninger behandles af Udlændingeservice i første instans med klageadgang til Integrationsministeriet. Afgørelser vedrørende EU/EØS-opholdsbeviser Antal personer Tilladelse Afslag 2006 EU/EØS-opholdsbeviser fordelt på udvalgte kategorier personer Familiemedlemmer til EU/EØSstatsborgere 15% Lønnet beskæftigelse 29% Studerende 45% Øvrige 11% 20

23 EU/EØS-opholdsbeviser i 2006 fordelt på udvalgte kategorier for EU- og EØS-landene samt Schweiz Tyskland Polen Frankrig Storbritannien Spanien Italien Nederlandene Litauen Østrig Portugal Letland Ungarn Belgien Tjekkiet Grækenland Schweiz * Estland Irland Slovakiet Slovenien Sverige Norge Malta Finland Luxembourg Cypern Antal personer Lønarbejde Studerende Familiemedlemmer Øvrige Note: Tallene vedrører kun førstegangsansøgninger. * Schweiz er ikke EØS-medlem, men landet er omfattet af bestemmelserne i den danske EU/EØS-bekendtgørelse på lige fod med EU/EØS-landene. Schweiziske statsborgere har derfor adgang til at søge om EU/EØS-opholdsbeviser. 21

24 22

25 FAMILIESAMMENFØRING MV. 23

26 Introduktion til familiesammenføringsområdet Udlændinge med nær familie i Danmark kan få opholdstilladelse i Danmark. Opholdstilladelser gives primært til ægtefæller/registrerede partnere eller samlevere over 24 år og børn under 15 år. Udgangspunktet er, at de nedenfor anførte betingelser skal være opfyldt. Betingelserne for opholdstilladelse til ægtefæller/registrerede partnere eller samlevere: begge personer skal være mindst 24 år ægteskabet skal være retsgyldigt, eller samlivet skal være af længere varighed parret skal efter familiesammenføringen leve sammen på fælles bopæl parrets samlede tilknytning til Danmark skal være større end til et andet land, eller personen i Danmark skal have haft dansk statsborgerskab i over 28 år, eller personen i Danmark skal have opholdt sig lovligt i Danmark i over 28 år og være født og opvokset i landet eller være kommet hertil som lille der må ikke være tale om et proforma- eller tvangsægteskab personen i Danmark skal være fastboende i landet personen i Danmark skal være dansk/nordisk statsborgerskab, skal have opholdstilladelse som flygtning eller skal have haft tidsubegrænset opholdstilladelse i mere end de sidste 3 år personen i Danmark skal råde over egen bolig af rimelig størrelse, skal påtage sig at forsørge en ugift samlever og skal kunne stille økonomisk sikkerhed for kr. parret skal være selvforsørgende og må ikke modtage offentlig hjælp til forsørgelse i perioden fra et år inden afgørelsen og frem til en eventuel tidsubegrænset opholdstilladelse personen i Danmark må i en periode på 10 år inden tilladelsen ikke være dømt for vold mv. mod en tidligere ægtefælle eller samlever parret skal i forbindelse med indgivelse af ansøgningen underskrive en erklæring om aktiv deltagelse i ansøgerens og han/huns eventuelle medfølgende udenlandske børns danskuddannelse og integration i det danske samfund. Betingelserne for opholdstilladelser til børn: barnet skal være under 15 år (kun i særlige tilfælde kan der gives tilladelse til børn mellem 15 og 18 år) barnet må ikke have stiftet selvstændig familie det må ikke stride åbenbart mod barnets tarv, at der bliver givet opholdstilladelse til barnet hvis barnet tidligere har haft en opholdstilladelse i Danmark, som er bortfaldet, kan opholdstilladelse kun meddeles, såfremt hensynet til barnets tarv taler derfor den forælder, der bor i Danmark, skal have dansk/nordisk statsborgerskab, opholdstilladelse som flygtning, tidsubegrænset opholdstilladelse eller opholdstilladelse i Danmark med mulighed for varigt ophold den forælder, der bor i Danmark skal have hel eller delvis forældremyndighed over barnet den forælder, der bor i Danmark, eller dennes ægtefælle eller samlever, må i en periode på 10 år inden tilladelsen gives til barnet ikke være dømt for overgreb mod mindreårige børn efter familiesammenføringen skal barnet bo hos forælderen i Danmark. 24

27 i særlige tilfælde kan der også blive lagt vægt på, om den forælder, som bor i Danmark, råder over egen bolig af rimelig størrelse, og at forælderen ikke modtager offentlig hjælp til forsørgelse indtil barnets meddeles tidsubegrænset opholdstilladelse Ansøgninger om familiesammenføring behandles af Udlændingeservice. Hvis Udlændingeservice giver afslag på en ansøgning, kan ansøgeren klage til Integrationsministeriet. Se Integrationsministeriets og Udlændingeservices fælles portal: for en nærmere introduktion til familiesammenføringsområdet. 25

28 Oversigt over statistikføringen på familiesammenføringsområdet mv. Hovedinddelingen for familiesammenføring mv. Eksempler på personer omfattet af de enkelte kategorier Familiesammenføring mv. * Øvrige opholdssager Familiesammenføring 1. Ægtefæller og faste samlevere 2. Mindreårige børn 3. Forældre 1. Adoption mv. 2. Øvrige sager Ægtefæller og faste samlevere til herboende flygtning, indvandrer og dansk eller nordisk statsborger Børn til herboende flygtning eller andre Forældre til herboende flygtning og dansk eller nordisk statsborger Adoption via adoptionsorganisationer, privat adoption, plejebørn Tidligere dansk indfødsret, dansk afstamning, ikke familiemæssig tilknytning til person i Danmark, andre grunde end ægteskab, fast samlivsforhold og dansk mindretal i Sydslesvig * De øvrige opholdssager er i 2006 i forbindelse med statistikføringen flyttet fra erhverv og studie til familiesammenføring. Der er tale om en teknisk flytning af, hvor sagerne henregnes. De øvrige opholdssager hører mest naturligt administrativt sammen med familiesammenføringsområdet og ikke erhvervs- og studieområdet. Hertil kommer et ønske om at opgøre erhvervs- og studieområdet endnu mere præcist fremover. Tal for de øvrige opholdssager er medtaget i bilagsdelen. Se bilag 6. 26

29 Antal personer som har søgt om familiesammenføring * Periode Nationalitet Afghanistan Brasilien Filippinerne Irak Kina Pakistan Rusland Serbien og Montenegro Somalia Thailand Tyrkiet USA Vietnam Øvrige I alt * Opgørelsen indeholder ikke det øvrige opholdsområde. Familiesammenføringsansøgninger på årsplan * Ændring i antallet af familiesammenføringsansøgninger : Udv. nationaliteter * Antal personer Afghanistan Brasilien Filippinerne Irak Kina Pakistan Serbien og Montenegro Somalia Antal personer Thailand Familiesammenføringsansøgninger 2001 og udvalgt efter de otte største ansøgernationaliteter i 2001 * Antal personer 0 Afghanistan Irak Kina Pakistan Rusland Somalia Thailand Tyrkiet

30 Ansøgninger om ægtefællesammenføring mv.: Andelen af voksne ansøgere under 24 år i 1. halvår 2002, 1. halvår 2003 og 2. halvår udvalgte nationaliteter Alle nationaliteter Afghanistan Irak Iran Pakistan Rusland Serb. og Mon. Somalia Stat. pal. Thailand Tyrkiet USA 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 Gennemsnit 2. halvår 2006, alle nationaliteter Gennemsnit 1. halvår 2002, alle nationaliteter 1. halvår halvår halvår 2006 Note: Figuren er baseret på et særtræk fra Udlændingeregisteret. Figuren angiver den andel af personer under 24 år, som søger om ægtefællesammenføring mv. Det bemærkes, at det ikke er muligt fra Udlændingeregisteret at udtrække oplysninger om den herboende references alder på tidspunktet for ansøgningen (eller afgørelsen) om familiesammenføring. 28

31 Familiesammenføringstilladelser 2006 * Nationalitet 2005 udvalgte nationaliteter I alt Irak Somalia Thailand Tyrkiet I alt Kategori Ægtefæller og faste samlevere heraf til herboende flygtning heraf til herboende indvandrer heraf til herboende dansk/nordisk statsborger Mindreårige børn heraf børn til herboende flygtning heraf børn til andre Forældre over 60 år heraf til herboende flygtning heraf til herboende dansk eller nordisk statsborger I alt heraf til herboende flygtning 17% 57% 67% 0% 1% 11% * Tallene omfatter alle tilladelser meddelt på baggrund af førstegangsansøgninger. Integrationsministeriet meddeler dog som udgangspunkt ikke tilladelser, men omgør Udlændingeservices afgørelse, såfremt ministeriet er uenig i afslaget og sender sagen tilbage til Udlændingeservice til fornyet sagsbehandling. Da sager, der omgøres i ministeriet, efterfølgende optræder med en fornyet afgørelse i Udlændingeservice - dog ikke nødvendigvis i samme kalenderår - er ministeriets omgørelser ikke med i denne tabel. Afslag på ansøgning om familiesammenføring 2006 ** Nationalitet 2005 udvalgte nationaliteter I alt Irak Somalia Thailand Tyrkiet I alt Kategori Ægtefæller og faste samlevere heraf til herboende flygtning heraf til herboende indvandrer heraf til herboende dansk/nordisk statsborger Mindreårige børn heraf børn til herboende flygtning heraf børn til andre Forældre over 60 år heraf til herboende flygtning heraf til herboende dansk eller nordisk statsborger I alt heraf til herboende flygtning 22% 62% 44% 0% <1% 15% ** Tallene omfatter afslag på førstegangsansøgninger i Udlændingeservice, og afviger dermed fra Tal og fakta på udlændingeområdet 2005, hvor ministeriets afgørelser også indgår. 29

32 Afslag på ægtefællesammenføring mv. fordelt efter begrundelse i Udlændingeservice 2006 Kategori Antal personer Andel af samlede antal afslag Tilknytningskravet ,8% 24-års reglen ,0% Manglende samliv eller ægteskabets gyldighed ,0% Forsørgelseskravet 42 3,7% Boligkravet 41 3,6% Manglende sikkerhedsstillelse 37 3,3% Referencen modtaget offentlig hjælp efter aktiv- eller integrationsloven 36 3,2% Tvangsægteskab 29 2,5% Proforma 21 1,9% I alt ,0% Øvrige afslag på ægtefællesammenføring mv. * ,0% Alle afslag på ægtefællesammenføring mv ,0% * Kategorien omfatter bl.a. sager, hvor kravet om referencens opholdsgrundlag ikke er opfyldt, eller sager, hvor der er meddelt afslag af andre grunde (f.eks. manglende fremsendelse af dokumentation til sagen). Ved behandlingen af ansøgninger om ægtefamiliesammenføring vurderes kravene trinvis - dvs. i de tilfælde, hvor det vurderes, at et af de grundlæggende krav ikke er opfyldt, f.eks. kravet om ægteskabets gyldighed eller 24-års kravet, meddeles afslag på ansøgning om ægtefællesammenføring under henvisning hertil, uden at der foretages en yderligere vurdering af de øvrige krav. Afslag på ægtefællesammenføring mv. truffet af Udlændingeservice fordelt på udvalgte begrundelser personer Tilknytningskravet 24-års reglen 170 personer Dansk eller nordisk statsborger 20% Flygtning 18% Dansk eller nordisk statsborger 62% Indvandrer 62% Indvandrer 26% Flygtning 12% Forsørgelseskravet Modtaget offentlig hjælp Dansk eller nordisk statsborger 50% Flygtning 19% Indvandrer 17% Dansk eller nordisk statsborger 64% 42 personer Indvandrer 31% Flygtning 19% 36 personer 30

33 ASYL MV. 31

34 Introduktion til asylområdet Flygtningestatus: Udgangspunktet i enhver asylsag er at vurdere, om en asylansøger kan risikere at blive udsat for en konkret, individuel forfølgelse, der er omfattet af bl.a. Flygtningekonventionen. Denne vurdering sker på baggrund af oplysninger fra asylansøgeren, udlændingemyndighedernes oplysninger om det land, som ansøgeren kommer fra, samt Flygtningenævnets praksis. Asylansøgeren udfylder et asylansøgningsskema på sit modersmål eller et andet sprog pågældende behersker, og Udlændingeservice afholder efterfølgende en samtale med ansøgeren om baggrunden for asylansøgningen. Udlændingeservice vurderer herefter, om betingelserne for at give asyl- eller beskyttelsesstatus er opfyldt. Alle afgørelser træffes på baggrund af en vurdering af de konkrete omstændigheder i den enkelte sag. Et eventuelt afslag ledsages af en individuel og konkret begrundelse. Der opereres med to forskellige procedurer for behandlingen af asylsager: normalprocedure og åbenbart grundløsprocedure (herunder åbenbart grundløs-hasteprocedure). I begge procedurer er det Udlændingeservice, der træffer afgørelse som den første myndighed. Hvis der gives afslag på asyl i normalprocedure, bliver asylsagen automatisk sendt til Flygtningenævnet, der er den overordnede myndighed på asylområdet med henblik på en klagesagsbehandling. Flygtningenævnet er et domstolslignende organ ledet af en formand, der er dommer. Nævnet træffer sine afgørelser ved stemmeflerhed, og der gives ved alle afgørelser en begrundelse. Flygtningenævnets afgørelser er endelige, hvilket indebærer, at nævnets afgørelser ikke kan indbringes for andre myndigheder eller domstolene. Åbenbart grundløs-proceduren anvendes i sager, hvor grundlaget for at opnå asyl åbenlyst ikke anses for at være til stede. I sådanne sager kan Udlændingeservice give afslag uden klageadgang til Flygtningenævnet. Det er dog en betingelse, at Dansk Flygtningehjælp er enig i Udlændingeservices vurdering. Hvis Dansk Flygtningehjælp ikke er enig (den såkaldte vetoret), indbringes sagen for Flygtningenævnet (med mindre Udlændingeservice helt undtagelsesvis måtte meddele asyl). Hvem kan blive anerkendt som flygtninge i Danmark? Konventionsflygtninge: Asylansøgeren opfylder de betingelser, der er opstillet i FN s Flygtningekonvention for, hvornår en person er flygtning. Flygtninge, der får beskyttelsesstatus (B-status): Asylansøgeren, der ikke opfylder betingelserne i FN s Flygtningekonvention, kan meddeles beskyttelsesstatus, hvis han eller hun ved en tilbagevenden til sit hjemland risikerer dødsstraf eller at blive underkastet tortur eller umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf. Kvoteflygtninge: Et vist antal flygtninge tilbydes årligt genbosætning i Danmark efter aftale med FN s Flygtningehøjkommissariat (UNHCR). Andet grundlag: Asylansøgere kan søge om humanitær opholdstilladelse. Ansøgning om humanitær opholdstilladelse behandles af Integrationsministeriet som udgangspunkt foregår sagsbehandlingen parallelt med asylsagsbehandlingen. Hvis der ikke meddeles asyl, kan der i helt særlige situationer gives opholdstilladelse af andre ganske særlige grunde - f.eks. til uledsagede mindreårige asylansøgere eller til afviste asylansøgere på grund af udsendelseshindringer. Motivationsfremmende foranstaltninger over for asylansøgere med endeligt afslag på asyl, der skal udrejse: Asylansøgere, der har fået endeligt afslag på asyl, skal udrejse af landet. Asylansøgere, der udrejser frivilligt, vil få tilbudt et mindre pengebeløb (3.289 kr. i 2007-niveau). Ønsker asylansøgeren ikke at udrejse frivilligt, skal myndighederne iværksætte en række motiverende tiltag. Tiltagene begynder med kostpengeordningen (nedsættelse af kontante ydelser til kun at dække kost) og skærpes yderligere, såfremt asylansøgeren fortsat ikke medvirker til sin udrejse. Skærpelserne består i overflytning til et udsendelsescenter, meldepligt hos politiet og eventuelt i yderste konsekvens frihedsberøvelse af asylansøgeren. Se Udlændingeservices og Integrationsministeriets fælles portal for en nærmere introduktion til asylområdet, herunder sagsbehandlingen. 32

35 Asylansøgninger Antal personer som har søgt om asyl i Danmark (bruttoansøgertallet) Nationaliteter Afghanistan Bosnien-Hercegovina Indien Irak Iran Kina Nigeria Pakistan Rusland Serbien og Montenegro Somalia Sri Lanka Statsløse palæstinensere Syrien Tyrkiet Øvrige I alt Antal registrerede spontane asylansøgere (registreringstallet) Nationalitet Afghanistan Bosnien-Hercegovina Indien Irak Iran Kina Nigeria Pakistan Rusland Serbien og Montenegro Somalia Sri Lanka Statsløse palæstinensere Syrien Tyrkiet Øvrige I alt Ad bruttoansøgertallet: De personer, som i 2006 søgte om asyl, dækker over personer uden opholdsgrundlag og 90 personer med opholdsgrundlag. Ad registreringstallet: De 922 personer, som i 2006 registreredes som spontane asylansøgere, dækker over 812 personer uden opholdsgrundlag (uden fornødent pas/visum (712 personer), med visum (85 personer), visumfri (15 personer) og 110 personer med opholdsgrundlag (med opholdstilladelse efter udlændingelovens 9 (52 personer) og født i Danmark (58 personer)). For en uddybelse af forskellen mellem bruttoansøgertallet og registreringstallet se publikationen "Nøgletal på udlændingeområdet 2001" side 8. Note: Ved udgangen af 2006 var der 186 personer, som afventede stillingtagen til, om deres asylansøgning skulle realitetsbehandles i Danmark. Ved indgangen til 2006 var tallet 262 personer. 33

36 Dansk fremsættelse af anmodning om overtagelse/tilbagetagelse i medfør af Dublin-forordningen Perioden Året I alt % % - heraf accepteret tilbagetaget/overtaget ,6% ,0% - heraf nægtet tilbagetaget/overtaget 850 7,3% 17 4,1% - heraf verserende sager ultimo perioden 12 0,1% 12 2,9% Anden EU-stats fremsættelse af anmodning om overtagelse/tilbagetagelse i medfør af Dublin-forordningen Perioden Året I alt % % - heraf accepteret tilbagetaget/overtaget ,7% ,0% - heraf nægtet tilbagetaget/overtaget ,6% 69 17,6% - heraf verserende sager ultimo perioden 33 0,7% 33 8,4% Note: Antallet af afvisninger til sikre tredjelande udgjorde i personer (udlændingelovens 48 a, stk. 2). Eksempler på sikre tredjelande er: Canada, Schweiz og USA. Kort om Dublin-forordningen: Danmark har siden den 1. april 2006 været omfattet af Dublin-forordningen, som har afløst Dublin-konventionen. Formålet med Dublin-forordningen er at sikre, at en asylansøgning behandles i ét og kun ét EU-land. Når en udlænding søger asyl i Danmark, undersøger politiet den pågældendes nationalitet, identitet og rejserute. Hvis der er formodning om, at personen er indrejst fra et andet EU-land rettes forespørgsel til det relevante land for at finde ud af, om asylansøgeren er kendt dér, eller af andre grunde skal overføres/tilbageføres til det pågældende land. Undersøgelsen sker blandt andet ved udveksling af fingeraftryk. Når undersøgelsen er tilendebragt, tager Udlændingeservice stilling til, hvorvidt der skal fremsættes anmodning om tilbagetagelse/overtagelse over for det relevante EU-medlemsland. Udover at omfatte EU-landene omfatter Dublin-forordningen Norge, som har indgået en associeringsaftale med EU. 389 personer Accepteret tilbagetaget/overtaget fra Danmark i personer Accepteret tilbagetaget/overtaget til Danmark i 2006 Til Tyskland 43% Til Sverige 9% Til Nederlandene 7% Fra Tyskland 15% Fra Sverige 43% Fra Finland 6% Til øvrige EU-lande 29% Til Frankrig 12% Fra øvrige EU-lande 20% Fra Norge 16% 34

37 Anerkendelsesprocenten i spontane asylsager i Udlændingeservice * Udvalgte nationaliteter Afghanistan 97% 45% 33% 16% 18% 15% Irak 88% 26% 23% 1% 7% 2% Iran 9% 9% 25% 18% 31% 43% Rusland 15% 55% 46% 47% 83% 73% - heraf tjetjenere** 57% 56% 92% 77% Serbien og Montenegro 14% 6% 3% <1% <1% 0% Somalia 98% 92% 40% 12% 7% 17% Statsløse palæstinensere 28% 15% 16% 10% 14% 31% Syrien 21% 31% 12% 16% 54% 78% Øvrige 7% 9% 12% 11% 15% 16% Alle nationaliteter 53% 28% 22% 10% 17% 18% * Her indgår kun afgørelser vedrørende registrerede spontane asylansøgere i Udlændingeservice. I opgørelsen indgår ikke opholdstilladelser meddelt på andet grundlag, efter endeligt afslag på asyl, f.eks. humanitær opholdstilladelse. ** Med virkning fra og med den 1. januar 2003 er det muligt ud fra Udlændingeregistret at udskille oplysninger om tjetjenere. For de øvrige russiske asylansøgere udgjorde anerkendelsesprocenten hhv. 39%, 35%, 70% og 70% i 2003, 2004, 2005 og Kort om anerkendelsesprocenten for spontane asylsager i Udlændingeservice: Anerkendelsesprocenten i Udlændingeservice angiver andelen af tilladelser (konventionsstatus, b-status/de-facto) i forhold til det samlede antal afgørelser om asyl i spontane asylsager i Udlændingeservice. - Ændringer i den samlede anerkendelsesprocent over en årrække afspejler oftest ændringer i nationalitetssammensætningen blandt asylansøgerne, eller lov- eller praksisændringer. Kommer der f.eks. ansøgere fra lande, hvis statsborgere kun i mindre omfang har behov for asyl, vil procenten falde. - Anerkendelsesprocenten opgøres udelukkende på basis af de afgørelser, som styrelsen træffer i perioden. - Personer, som får afslag i Udlændingeservice, kan efterfølgende meddeles asyl af Flygtningenævnet. Dette forhold tager anerkendelsesprocenten i spontane asylsager i Udlændingeservice selvsagt ikke højde for. Omgørelsesprocenten i Flygtningenævnet angiver, hvor stor en andel af nævnets samlede antal afgørelser om asyl, der er en omgørelse af styrelsens afslag, dvs. en tilladelse. Man kan ikke finde den samlede anerkendelsesprocent ved at lægge anerkendelsesprocenten i styrelsen og omgørelsesprocenten i nævnet for et givet år sammen. Det skyldes, at afgørelserne i hhv. 1. og 2. instans kan finde sted i to forskellige år. Det skyldes endvidere, at der efter åbenbart grundløs-proceduren gives afslag på asyl uden klageadgang til nævnet. Endelig skyldes det, at en person, der i et givet år får afslag på asyl først i styrelsen og dernæst i nævnet, tæller med i begge opgørelser. Anerkendelsesprocenten i Udlændingeservice: Udvalgte nationaliteter 2006 Afghanistan Iran Rusland Somalia Statsløse pal. Alle nat. Omgørelsesprocenten i spontane asylsager: Omgørelsesprocenten i spontane asylsager i Flygtningenævnet har i de senere år udgjort ca pct. Omgørelser af asylsager finder blandt andet sted på grund af: 1) ændret praksis, 2) ændrede forhold i hjemlandet og 3) ændret vurdering af, hvilke oplysninger fra ansøgeren der kan lægges til grund. 0% 20% 40% 60% 80% Konventionsstatus B-status/De-facto 35

38 Opholdstilladelser meddelt i asylsager mv * Nationalitet 2005 heraf Kategori i alt Serbien og Statsløse Afghanistan Iran Montenegro pal. i alt Flygtningestatus (A) Konventionsstatus B-status/De facto-status Ans. indgivet inden 1. juli 2002 fra udlandet Kvoteflygtninge Andet grundlag (B) Humanitær opholdstilladelse Ganske særlige grunde heraf udsendelseshindrede Midl. opholdstilladelse til bosniere/kosovarer I alt (A+B) * Denne tabel vedrører alle instanser. Der henvises til bilag 12 for yderligere oplysninger. Note: Opgørelserne i denne publikation angiver, hvor mange afgørelser der er truffet i asylsager, familiesammenføringssager mv. Det kan over tid betyde, at visse personer kan figurere flere steder i opgørelserne. Eksempelvis har nogle af de personer, der søger om asyl i Danmark, i forvejen en familiesammenføringstilladelse. Af de 838 personer, der i 2006 meddeltes flygtningestatus, havde 56 personer (ca. 7 pct.) et andet opholdsgrundlag i forvejen Opholdstilladelser i asylsager mv.: Antal personer Opholdstilladelser i asylsager mv.: Ændring 2005/2006 for udv. nationaliteter Afghanistan Irak Antal personer Iran Rusland Serb. og Mon Statsløse pal Opholdstilladelsestype i asylsager mv.: Udvalgte kategorier % 80% 60% 40% 20% 0% Flygtningestatus Andet grundlag Opholdstilladelsestype i asylsager mv.: Udvalgte nationaliteter 2006 Alle nat. Afghanistan Irak Rusland Serb. og Mon. 0% 20% 40% 60% 80% 100% Flygtningestatus Andet grundlag 36

39 Uledsagede mindreårige asylansøgere Antal uledsagede mindreårige asylansøgere (bruttoansøgertallet) Nationalitet Afghanistan Albanien Algeriet Indien Irak Iran Kina Libanon Litauen Nigeria Rumænien Serbien og Montenegro Somalia Sri Lanka Statsløse palæstinensere Øvrige I alt Heraf i % af alle asylansøgninger 2% 3% 4% 5% 5% Afgørelser vedrørende uledsagede mindreårige asylansøgere: Tilladelse: Når en uledsaget mindreårig asylansøger registreres som spontan asylansøger her i landet, vurderer Udlændingeservice, om ansøgeren har den fornødne modenhed til at gennemgå asylsagsproceduren. I modsat fald kan der meddeles opholdstilladelse efter udlændingelovens 9 c, stk. 3 (tidligere 9 c, stk. 1, tidligere 9, stk. 2, nr. 4). I 2005 og 2006 fik henholdsvis 8 og 4 uledsagede mindreårige asylansøgere opholdstilladelse efter denne bestemmelse. Antallet af uledsagede mindreårige asylansøgere, som blev anset for tilstrækkeligt modne, og som fik asyl (konventionsstatus, de facto-status/b-status) i styrelsen eller nævnet, udgjorde henholdsvis 10 og 12 personer i 2005 og Afslag: I de tilfælde, hvor en uledsaget mindreårig får endeligt afslag på asyl, tager Udlændingeservice automatisk stilling til, om den pågældende kan få opholdstilladelse af ganske særlige grunde. Hvis Udlændingeservice giver afslag på opholdstilladelse af ganske særlige grunde, kan afgørelsen påklages til Integrationsministeriet. Nedenfor er angivet, hvor mange personer der har fået opholdstilladelse henholdsvis afslag på opholdstilladelse af ganske særlige grunde (udlændingelovens 9 c, stk. 3 (tidligere 9 c, stk. 1, tidligere 9, stk. 2, nr. 4)): - Tilladelse i Udlændingeservice/Integrationsministeriet i forlængelse af et endeligt afslag på asyl: 3 i 2005 og 11 i Afslag i Udlændingeservice i forlængelse af et endeligt afslag på asyl: 14 i 2005 og 20 i Afslag i Integrationsministeriet (stadfæstelse af styrelsens afgørelse): 26* i 2005 og 28* i Note: Der er ikke en direkte sammenhæng mellem antallet af asylansøgninger i en periode og antallet af trufne afgørelser i samme periode, idet samtlige asylansøgere i denne periode ikke nødvendigvis får deres ansøgning afgjort inden for perioden. * Når antallet af afslag i ministeriet er højere end antallet i styrelsen, skyldes det bl.a., at der i de afslag, der er givet i ministeriet, i nogle tilfælde indgår flere afslag til samme person, bl.a. som følge af genoptagelse af afslagssager i ministeriet. 37

40 Uledsagede mindreårige asylansøgere fordelt på køn og alder Antal uledsagede mindreårige asylansøgere (bruttoansøgertallet) År Alder Køn Antal Procent Antal Procent Antal Procent Antal Procent Antal Procent Drenge 6 4,4% 7 4,4% 7 5,5% 3 2,8% 3 2,8% 0-11 år Piger 2 1,5% 2 1,3% 3 2,3% 2 1,8% 1 0,9% I alt 8 5,8% 9 5,7% 10 7,8% 5 4,6% 4 3,7% Drenge 8 5,8% 17 10,7% 17 13,3% 17 15,6% 17 15,9% år Piger 6 4,4% 3 1,9% 6 4,7% 8 7,3% 3 2,8% I alt 14 10,2% 20 12,6% 23 18,0% 25 22,9% 20 18,7% Drenge ,7% ,4% 76 59,4% 65 59,6% 76 71,0% år Piger 14 10,2% 26 16,4% 19 14,8% 14 12,9% 7 6,6% I alt ,9% ,8% 95 74,2% 79 72,5% 83 77,6% I alt % % % % % Kort om uledsagede mindreårige asylansøgere: I Danmark defineres en uledsaget mindreårig asylansøger, som et barn under 18 år, der indrejser uden ledsagelse af forældre eller andre myndige personer, der kan anses for at være trådt i forældrenes sted herunder andre familiemedlemmer. Det kan også være et barn, som indrejser med forældre eller en anden voksen person, men hvor den voksne person enten efterlader barnet i Danmark eller dør under opholdet. Et uledsaget barn kan have forældre eller anden nær familie i hjemlandet eller i tredjelande, men kan også være forældreløs. Uledsagede mindreårige asylansøgere 2006 fordelt på køn Uledsagede mindreårige asylansøgere 2006 fordelt på alder Drenge 90% I alt 107 personer år 77% I alt 107 personer Piger 10% år 19% 0-11 år 4% 38

41 Afgørelser vedrørende visitering af flygtninge på amtsplan mv * Kommuneforening Personer Andel Kommuneforening Personer Andel København og Frederiksberg 10 1,0% Sønderjyllands Amt 99 9,7% Københavns Amt 46 4,5% Ribe Amt 59 5,8% Frederiksborg Amt 63 6,2% Vejle Amt 68 6,6% Roskilde Amt 29 2,8% Ringkøbing Amt 56 5,4% Vestsjællands Amt 45 4,4% Århus Amt ,8% Storstrøms Amt 50 4,9% Viborg Amt 90 8,8% Bornholms Regionskommune 12 1,2% Nordjyllands Amt ,1% Fyns Amt 100 9,8% Danmark i alt % * Udlændingesservice udmeldte den 31. marts 2005 landstal for 2006 på personer. Udsvingsbåndet for antal visiterede i forhold til det udmeldte landstal var på +/- 50 %. Kort om visitering af flygtninge til kommunerne: f Efter integrationsloven er det Udlændingeservice, som med udgangspunkt i de aftalte eller fastsatte kvoter afgør, i hvilken kommune de udlændinge, der får meddelt opholdstilladelse (flygtningestatus og opholdstilladelse på andet grundlag i asylsager), skal tage bopæl (visitering). Udlændingeservice skal ved afgørelsen blandt andet lægge vægt på: - Den enkelte flygtnings personlige forhold (navnlig sproglig og kulturel baggrund, uddannelsesmæssige og faglige kvalifikationer, familiemæssig tilknytning samt eventuelle særlige behov og ønsker) - Forholdene i kommunen (beliggenhed og størrelse, arbejdsmarkeds- og uddannelsesforhold, befolkningssammensætning samt behandlings- og institutionstilbud) Det er herefter den enkelte kommune, som har ansvaret for integrationsindsatsen, herunder selve boligplaceringen, i forhold til de flygtninge mv., som visiteres til kommunen. Nordjyllands Amt: 15,1 % Antal visiterede: Viborg Amt: 8,8 % Ringkøbing Amt: 5,4 % Århus Amt: 13,8 % Vestsjællands Amt: 4,4 % Vejle Amt: 6,6 % Frederiksborg Amt: 6,2 % Københavns Amt: 4,5 % Ribe Amt: 5,8 % Sønderjyllands Amt: 9,7 % Fyns Amt: 9,8 % Kbh. og Fr.berg Komm.: 1,0 % Roskilde Amt: 2,8 % Storstrøms Amt: 4,9 % Bornholms Regionskommune: 1,2 % 39

42 Indkvarteringsoplysninger * Kategori (2006-priser, ekskl. moms) Samlet forbrug (mio. kr.) 1.292, ,5 849,4 568,8 442,1 367,3 Årligt gennemsnitsbelæg (personer) Enhedspris pr. helårsperson (kr.) heraf drift af indkvarteringssystem ** heraf kontante ydelser *** heraf indkvartering af asylansøgere **** Antal centre i drift (ultimo året) * Tallene for 2006 er hentet fra Udlændingeservices "Årsrapport 2006 ", april ** Udgør 27% af de samlede udgifter i Omfatter bl.a. husleje mv., bygningsvedligeholdelse samt beredskab og modtagelse. *** Udgør 12% af de samlede udgifter i Omfatter bl.a. grundydelse, forsørgertillæg, tillægsydelse og naturalieydelser. **** Udgør 61% af de samlede udgifter i Omfatter bl.a. sociale ydelser og sundhedsydelser. Kort om indkvartering af asylansøgere mv.: Udlændingeservice sørger i samarbejde med Dansk Røde Kors, Asylafdelingen, samt Jammerbugt og Thisted Kommuner for indkvartering mv. af asylansøgere, indtil de pågældende enten får opholdstilladelse eller udrejser af landet. Asylansøgere indgår en kontrakt om deltagelse i undervisning og aktivering, herunder udførelse af pligtmæssige aktiviteter i relation til den daglige drift af indkvarteringsstedet. Udbetalingen af kontante ydelser er delvis afhængig af asylansøgerens opfyldelse af den indgåede kontrakt. Asylansøgere må ikke tage lønnet arbejde, mens deres sag behandles. Asylansøgere indkvarteres først på et modtagecenter, hvor deres sag registreres, og den indledende sagsbehandling iværksættes. Under opholdet på modtagecentret foretages endvidere en indledende sundhedsundersøgelse. Herefter indkvarteres de fleste asylansøgere på et opholdscenter, indtil der er truffet endelig afgørelse i deres sag. Asylansøgere, der har fået endeligt afslag og skal udrejse kan, såfremt de ikke medvirker til udrejsen, blive overflyttet til et udsendelsescenter. Indkvarterede asylansøgere fordelt på hovedfaser ved udgangen af 2006 Indkvarterede asylansøgere ved udgangen af årene personer (faser mv. angivet i runde tal) Hum. sager i INM 4% Politiets udsendelsesfase 60% Antal personer Klagesags behandling i FN + evt. hum. sag 8% Asylsagsbehandling i US 8% Indledende asylfase 6% Øvrige sager 5% 9 c- og 9 e-sager 9%

Tal og fakta på udlændingeområdet 2005

Tal og fakta på udlændingeområdet 2005 Tal og fakta på udlændingeområdet 25 Juni 26 Tal og fakta på udlændingeområdet 25 Udgiver: Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Holbergsgade 6 157 København K Tlf.: 33 92 33 8 Fax: 33

Læs mere

Tal på udlændingeområdet pr. 31.01.2010. Månedstallene er foreløbige og der kan forekomme statistiske efterkorrektioner ved de følgende opgørelser.

Tal på udlændingeområdet pr. 31.01.2010. Månedstallene er foreløbige og der kan forekomme statistiske efterkorrektioner ved de følgende opgørelser. Tal på udlændingeområdet pr. 31.01. Månedstallene er foreløbige og der kan forekomme statistiske efterkorrektioner ved de følgende opgørelser. Indholdsfortegnelse Generel introduktion til tal på udlændingeområdet

Læs mere

MINISTERIET FOR FLYGTNINGE INDVANDRERE OG INTEGRATION. Tal og fakta. på udlændingeområdet 2007. Marts 2008

MINISTERIET FOR FLYGTNINGE INDVANDRERE OG INTEGRATION. Tal og fakta. på udlændingeområdet 2007. Marts 2008 MINISTERIET FOR FLYGTNINGE INDVANDRERE OG INTEGRATION Tal og fakta på udlændingeområdet 2007 Marts 2008 Tal og fakta på udlændingeområdet 2007 Udgiver: Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration

Læs mere

Den ny arbejdskraftindvandring

Den ny arbejdskraftindvandring 28. maj 2008 Den ny arbejdskraftindvandring Der er siden 2003 sket et markant skift i indvandringen til Danmark. I dag ankommer flere indvandrere fra vestlige lande til Danmark end fra ikke-vestlige lande.

Læs mere

Ansættelse af udlændinge

Ansættelse af udlændinge Gode råd om Ansættelse af udlændinge Det kan være svært at holde styr på reglerne og vilkårene for at ansætte udlændinge i danske virksomheder. Denne pjece giver et overblik over mulighederne for at ansætte

Læs mere

Vejledning om lovligt ophold som betingelse for indgåelse af ægteskab

Vejledning om lovligt ophold som betingelse for indgåelse af ægteskab Vejledning om lovligt ophold som betingelse for indgåelse af ægteskab 1. Ægteskabslovens 11 a Ifølge 11 a, stk. 1, i lov om ægteskabs indgåelse og opløsning må ægteskab kun indgås, når hver af parterne

Læs mere

MINISTERIET FOR FLYGTNINGE INDVANDRERE OG INTEGRATION. Tal og fakta. på udlændingeområdet 2008

MINISTERIET FOR FLYGTNINGE INDVANDRERE OG INTEGRATION. Tal og fakta. på udlændingeområdet 2008 MINISTERIET FOR FLYGTNINGE INDVANDRERE OG INTEGRATION Tal og fakta på udlændingeområdet 2008 Juni 2009 Tal og fakta på udlændingeområdet Tal og fakta på udlændingeområdet 2008 Udgiver: Ministeriet for

Læs mere

Tal på udlændingeområdet. Månedstallene er foreløbige og der kan forekomme statistiske efterkorrektioner ved de følgende opgørelser.

Tal på udlændingeområdet. Månedstallene er foreløbige og der kan forekomme statistiske efterkorrektioner ved de følgende opgørelser. Tal på udlændingeområdet pr. 31.03. Månedstallene er foreløbige og der kan forekomme statistiske efterkorrektioner ved de følgende opgørelser. Indholdsfortegnelse Generel introduktion til tal på udlændingeområdet

Læs mere

MINISTERIET FOR FLYGTNINGE INDVANDRERE OG INTEGRATION. Tal og fakta. på udlændingeområdet 2010. Forår 2011

MINISTERIET FOR FLYGTNINGE INDVANDRERE OG INTEGRATION. Tal og fakta. på udlændingeområdet 2010. Forår 2011 MINISTERIET FOR FLYGTNINGE INDVANDRERE OG INTEGRATION Tal og fakta på udlændingeområdet 2010 Forår 2011 NORDISK MILJØMÆRKNING NORDISK MILJØMÆRKNING Tal og fakta på udlændingeområdet Tal og fakta på udlændingeområdet

Læs mere

Lovlig indrejse og ophold i Danmark. Tanja Nordbirk Fuldmægtig i Udlændingestyrelsen

Lovlig indrejse og ophold i Danmark. Tanja Nordbirk Fuldmægtig i Udlændingestyrelsen Lovlig indrejse og ophold i Danmark Tanja Nordbirk Fuldmægtig i Udlændingestyrelsen Overblik Besøg (korttidsophold): Visum Visumfri EU-borgere (under 3 måneder) Opholdstilladelse: Arbejde Studie Au pair

Læs mere

Tal på udlændingeområdet pr. 31.12.2014. Månedstallene er foreløbige og der kan forekomme statistiske efterkorrektioner ved de følgende opgørelser.

Tal på udlændingeområdet pr. 31.12.2014. Månedstallene er foreløbige og der kan forekomme statistiske efterkorrektioner ved de følgende opgørelser. Tal på udlændingeområdet pr. 31.12. Månedstallene er foreløbige og der kan forekomme statistiske efterkorrektioner ved de følgende opgørelser. Indholdsfortegnelse Generel introduktion til tal på udlændingeområdet

Læs mere

MINISTERIET FOR FLYGTNINGE, Dato: 26. maj 2003 INDVANDRERE OG INTEGRATION Kontor: 1. Udlændingekontor

MINISTERIET FOR FLYGTNINGE, Dato: 26. maj 2003 INDVANDRERE OG INTEGRATION Kontor: 1. Udlændingekontor MINISTERIET FOR FLYGTNINGE, Dato: 26. maj 2003 INDVANDRERE OG INTEGRATION Kontor: 1. Udlændingekontor J. nr.: 2002/4109-2 Notat om anvendelse af henholdsvis 24 års kravet, jf. udlændingelovens 9, stk.

Læs mere

Tal og fakta på udlændingeområdet

Tal og fakta på udlændingeområdet Tal og fakta på udlændingeområdet 24 Tal og fakta på udlændingeområdet 24 Ansvarshavende redaktør: Direktør Grethe Løgstrup Udgivet af Udlændingestyrelsen Ryesgade 53 21 København Ø Telefon: 35 36 66 Fax:

Læs mere

Tal og fakta. på udlændingeområdet 2011. Forår 2012

Tal og fakta. på udlændingeområdet 2011. Forår 2012 Tal og fakta på udlændingeområdet 2011 Forår 2012 Tal og fakta på udlændingeområdet Tal og fakta på udlændingeområdet 2011 Tal og fakta på udlændingeområdet 2011 Udgiver: Udgiver: Udlændingestyrelsen Udlændingestyrelsen

Læs mere

Behandling af ansøgninger om familiesammenføring til danske statsborgere, der anvender retten til fri bevægelighed efter EF-traktaten

Behandling af ansøgninger om familiesammenføring til danske statsborgere, der anvender retten til fri bevægelighed efter EF-traktaten US-meddelelse Center for Asyl og Familiesammenføring Familiesammenføringsmeddelelse nr. 1/08 27. maj 2008 Behandling af ansøgninger om familiesammenføring til danske statsborgere, der anvender retten til

Læs mere

Udenlandsk arbejdskraft

Udenlandsk arbejdskraft GODE RÅD OM Udenlandsk arbejdskraft 2008 GODE RÅD OM UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT Udgivet af DANSK ERHVERV Læs i denne pjece om: Indholdsfortegnelse Reglerne for opholds- og arbejdstilladelse 3 Betingelser

Læs mere

Opholdstilladelse som familiesammenført

Opholdstilladelse som familiesammenført Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2008-09 UUI alm. del Svar på Spørgsmål 57 Offentligt Pas- og Forlængelseskontoret Center for Asyl og Familiesammenføring Dato: 20. januar 2009 Sagsbehandler:

Læs mere

Tal på udlændingeområdet pr

Tal på udlændingeområdet pr Tal på udlændingeområdet pr. 31.12. Månedstallene er opdateret af Udlændingestyrelsen. Tallene er foreløbige og der kan forekomme statistiske efterkorrektioner ved de følgende opgørelser. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vejledning ved indgåelse af ægteskab opholdstilladelse på grundlag af ægteskab eller tidligere indgået registreret partnerskab (ægtefællesammenføring)

Vejledning ved indgåelse af ægteskab opholdstilladelse på grundlag af ægteskab eller tidligere indgået registreret partnerskab (ægtefællesammenføring) Vejledning ved indgåelse af ægteskab opholdstilladelse på grundlag af ægteskab eller tidligere indgået registreret partnerskab (ægtefællesammenføring) 1. Indholdet af udlændingelovens regler om ægtefællesammenføring

Læs mere

Ny type statistik på asylområdet: Forløbsanalyser i spontane asylsager

Ny type statistik på asylområdet: Forløbsanalyser i spontane asylsager Udlændinge Styrelsen US Statistikserie nr. 1, 2002 Ny type statistik på asylområdet: Forløbsanalyser i spontane asylsager I denne publikation gives på baggrund af en række foreløbige tal et overblik over,

Læs mere

Vejledning om legitimation

Vejledning om legitimation Vejledning om legitimation Michael Karlsen Fuldmægtig Holbergsgade 6 T 33923771 1057 København K E mik@inm.dk www.nyidanmark.dk ved indfødsretsprøven og danskprøverne 1 Legitimation ved indfødsretsprøven

Læs mere

Tal og fakta på udlændingeområdet

Tal og fakta på udlændingeområdet Tal og fakta på udlændingeområdet Udgiver: Udlændingestyrelsen Ryesgade 53 2100 København Ø Tlf.: 35 36 66 00 Fax: 35 36 19 16 E-post: Ansvarlig for udgivelsen: Henrik Grunnet, direktør for Udlændingestyrelsen,

Læs mere

Tal på udlændingeområdet pr

Tal på udlændingeområdet pr Tal på udlændingeområdet pr. 31.03. Månedstallene er opdateret af Udlændingestyrelsen. Tallene er foreløbige og der kan forekomme statistiske efterkorrektioner ved de følgende opgørelser. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tal på udlændingeområdet pr

Tal på udlændingeområdet pr Tal på udlændingeområdet pr. 31.08. Månedstallene er opdateret af Udlændingestyrelsen. Tallene er foreløbige og der kan forekomme statistiske efterkorrektioner ved de følgende opgørelser. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Guide: Sådan undgår du at ansætte ulovlig udenlandsk arbejdskraft. Information til arbejdsgivere

Guide: Sådan undgår du at ansætte ulovlig udenlandsk arbejdskraft. Information til arbejdsgivere Guide: Sådan undgår du at ansætte ulovlig udenlandsk arbejdskraft Information til arbejdsgivere Indhold Dit ansvar 3 Sådan starter du 4 Hvilke udlændinge kan arbejde med det samme? 4 Hvilke udlændinge

Læs mere

Tal på udlændingeområdet pr. 31.05.2015. Månedstallene er foreløbige og der kan forekomme statistiske efterkorrektioner ved de følgende opgørelser.

Tal på udlændingeområdet pr. 31.05.2015. Månedstallene er foreløbige og der kan forekomme statistiske efterkorrektioner ved de følgende opgørelser. Tal på udlændingeområdet pr. 31.05. Månedstallene er foreløbige og der kan forekomme statistiske efterkorrektioner ved de følgende opgørelser. Indholdsfortegnelse Generel introduktion til tal på udlændingeområdet

Læs mere

Guide: Sådan undgår du at ansætte ulovlig udenlandsk arbejdskraft. Information til arbejdsgivere

Guide: Sådan undgår du at ansætte ulovlig udenlandsk arbejdskraft. Information til arbejdsgivere Guide: Sådan undgår du at ansætte ulovlig udenlandsk arbejdskraft Information til arbejdsgivere Indhold Dit ansvar 3 Sådan starter du 4 Hvilke udlændinge kan arbejde med det samme? 4 Hvilke udlændinge

Læs mere

Statistik om udlandspensionister 2013

Statistik om udlandspensionister 2013 Statistik om udlandspensionister 2013 Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde 2,4 mia. kroner i 2013. I 2013 udbetalte IPOS (International Pension & Social

Læs mere

Uden for EU/EØS ligger konventionslandene Australien, Canada og USA i top.

Uden for EU/EØS ligger konventionslandene Australien, Canada og USA i top. NOTAT Statistik om udlandspensionister 2010 7. juli 2011 J.nr. 91-00024-10 Sekretariatet Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde ca. 1,9 mia. kroner i 2010.

Læs mere

Oversigtsnotat om Dublin-forordningen

Oversigtsnotat om Dublin-forordningen Oversigtsnotat om Dublin-forordningen Udarbejdet af Dorte Smed, Asyl og Repatriering, november 2007 Baggrund Dublin-forordningen trådte i kraft i Danmark den 1. april 2006 som afløser for Dublin-konventionen.

Læs mere

Tal og fakta. på udlændingeområdet 2013

Tal og fakta. på udlændingeområdet 2013 Tal og fakta på udlændingeområdet 2013 Forår 2014 Tal og fakta på udlændingeområdet Udgiver: Udlændingestyrelsen Ryesgade 53 2100 København Ø Tlf.: 35 36 66 00 Fax: 35 36 19 16 E-post: Ansvarlig for udgivelsen:

Læs mere

Tal på udlændingeområdet pr

Tal på udlændingeområdet pr Tal på udlændingeområdet pr. 28.02. Månedstallene er opdateret af Udlændingestyrelsen. Tallene er foreløbige og der kan forekomme statistiske efterkorrektioner ved de følgende opgørelser. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tal på udlændingeområdet pr

Tal på udlændingeområdet pr Tal på udlændingeområdet pr. 30.11. Månedstallene er opdateret af Udlændingestyrelsen. Tallene er foreløbige og der kan forekomme statistiske efterkorrektioner ved de følgende opgørelser. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tal på udlændingeområdet pr

Tal på udlændingeområdet pr Tal på udlændingeområdet pr. 31.01. Månedstallene er opdateret af Udlændingestyrelsen. Tallene er foreløbige og der kan forekomme statistiske efterkorrektioner ved de følgende opgørelser. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Orientering til de regionale netværk

Orientering til de regionale netværk 16. maj 2012 Orientering til de regionale netværk Nye regler for ægtefællesammenføring fra den 15. maj 2012 Folketinget har den 8. maj 2012 vedtaget nye regler for ægtefællesammenføring. Reglerne vil gælde

Læs mere

Tal på udlændingeområdet pr

Tal på udlændingeområdet pr Tal på udlændingeområdet pr. 31.07. Månedstallene er opdateret af Udlændingestyrelsen. Tallene er foreløbige og der kan forekomme statistiske efterkorrektioner ved de følgende opgørelser. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tal på udlændingeområdet pr. 31.03.2015. Månedstallene er foreløbige og der kan forekomme statistiske efterkorrektioner ved de følgende opgørelser.

Tal på udlændingeområdet pr. 31.03.2015. Månedstallene er foreløbige og der kan forekomme statistiske efterkorrektioner ved de følgende opgørelser. Tal på udlændingeområdet pr. 31.03. Månedstallene er foreløbige og der kan forekomme statistiske efterkorrektioner ved de følgende opgørelser. Indholdsfortegnelse Generel introduktion til tal på udlændingeområdet

Læs mere

Tal på udlændingeområdet pr

Tal på udlændingeområdet pr Tal på udlændingeområdet pr. 30.09. Månedstallene er opdateret af Udlændingestyrelsen. Tallene er foreløbige og der kan forekomme statistiske efterkorrektioner ved de følgende opgørelser. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tal på udlændingeområdet pr

Tal på udlændingeområdet pr Tal på udlændingeområdet pr. 30.04. Månedstallene er opdateret af Udlændingestyrelsen. Tallene er foreløbige og der kan forekomme statistiske efterkorrektioner ved de følgende opgørelser. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande

Udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande 9. juli 213 Udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande Af Esben Anton Schultz I dette notat ses nærmere på omfanget af udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande. Desuden

Læs mere

Tal på udlændingeområdet pr

Tal på udlændingeområdet pr Tal på udlændingeområdet pr. 30.11. Månedstallene er opdateret af Udlændingestyrelsen. Tallene er foreløbige og der kan forekomme statistiske efterkorrektioner ved de følgende opgørelser. Indholdsfortegnelse

Læs mere

flygtninge & migranter

flygtninge & migranter Fakta om flygtninge & migranter i Danmark Indhold Forord................................................ 3 Hvor kommer flygtninge og migranter fra?...4 Hvor mange hjælper Danmark sammenlignet med andre

Læs mere

Vejledning om legitimation. ved statsborgerskabsprøven og danskprøverne

Vejledning om legitimation. ved statsborgerskabsprøven og danskprøverne Vejledning om legitimation ved statsborgerskabsprøven og danskprøverne 1 Legitimation ved statsborgerskabsprøven og danskprøverne for voksne udlændinge m.fl. For at kunne gå op til statsborgerskabsprøven

Læs mere

Bekendtgørelse om ophold i Danmark for udlændinge, der er omfattet af Den Europæiske Unions regler (EU-bekendtgørelsen) 1

Bekendtgørelse om ophold i Danmark for udlændinge, der er omfattet af Den Europæiske Unions regler (EU-bekendtgørelsen) 1 Bekendtgørelse om ophold i Danmark for udlændinge, der er omfattet af Den Europæiske Unions regler (EU-bekendtgørelsen) 1 I medfør af 2, stk. 4, 46 c og 46 d i udlændingeloven, jf. lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

Tal og fakta på udlændingeområdet Udgiver: Udlændingestyrelsen Ryesgade København Ø Tlf.: Fax: E-post:

Tal og fakta på udlændingeområdet Udgiver: Udlændingestyrelsen Ryesgade København Ø Tlf.: Fax: E-post: Tal og fakta på udlændingeområdet 2015 Udgiver: Udlændingestyrelsen Ryesgade 53 2100 København Ø Tlf.: 35 36 66 00 Fax: 35 36 19 16 E-post: us@us.dk Ansvarlig efter medieansvarsloven: Tanja Franck, direktør,

Læs mere

Udlændinge Styrelsen. Nøgletal på udlændingeområdet

Udlændinge Styrelsen. Nøgletal på udlændingeområdet Udlændinge Styrelsen Nøgletal på udlændingeområdet 2002 Nøgletal på udlændingeområdet 2002 Ansvarshavende redaktør: Direktør Grethe Løgstrup Udgivet af Udlændingestyrelsen Informationsenheden Ryesgade

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2013-14 UUI Alm.del Bilag 137 Offentligt. Tal og fakta. på udlændingeområdet 2013

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2013-14 UUI Alm.del Bilag 137 Offentligt. Tal og fakta. på udlændingeområdet 2013 Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2013-14 UUI Alm.del Bilag 137 Offentligt Tal og fakta på udlændingeområdet 2013 Forår 2014 Tal og fakta på udlændingeområdet Udgiver: Udlændingestyrelsen

Læs mere

Tal og fakta på udlændingeområdet

Tal og fakta på udlændingeområdet Tal og fakta på udlændingeområdet 2016 Tal og fakta på udlændingeområdet Tal og fakta på udlændingeområdet 2016 Udgiver: Udlændingestyrelsen Ryesgade 53 2100 København Ø Tlf.: 35 36 66 00 Fax: 35 36 19

Læs mere

Statistik om udlandspensionister 2011

Statistik om udlandspensionister 2011 N O T A T Statistik om udlandspensionister 2011 22. juni 2012 J.nr. 91-00024-10 Sekretariatet Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde ca. 2 mia. kroner i 2011.

Læs mere

Flere og flere udenlandske lønmodtagere trods faldende beskæftigelse

Flere og flere udenlandske lønmodtagere trods faldende beskæftigelse 24. maj 2013 ANALYSE Af Malene Lauridsen & Karina Ransby Flere og flere udenlandske lønmodtagere trods faldende beskæftigelse Selv om beskæftigelsen generelt er faldet, er der i løbet af det seneste år

Læs mere

Analyse 19. marts 2014

Analyse 19. marts 2014 19. marts 2014 Børnepenge til personer, hvor børnene ikke opholder sig i Danmark Af Kristian Thor Jakobsen I dette notat ses nærmere på omfanget af udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande

Læs mere

I dette notat gives et overblik over pensionister, der modtog dansk pension i udlandet i 2015.

I dette notat gives et overblik over pensionister, der modtog dansk pension i udlandet i 2015. NOTAT 3. juni 2016 Statistik om udlandspensionister 2015 Resumé I dette notat gives et overblik over pensionister, der modtog dansk pension i udlandet i 2015. International Pension, Udbetaling Danmark,

Læs mere

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Statsborgerskab og herkomst i Aarhus Kommune, 1. januar 2015 Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis udenlandsk statsborgerskab

Læs mere

Analyse 29. januar 2014

Analyse 29. januar 2014 29. januar 2014 Ledighedsunderstøttelse af indvandrere fra nye EU-lande Af Neil Gallagher og Andreas Højbjerre Der har været en diskussion af, hvorvidt indvandrere fra de nye østeuropæiske EU-lande oftere

Læs mere

Tal på udlændingeområdet pr. 31.10.2015

Tal på udlændingeområdet pr. 31.10.2015 Tal på udlændingeområdet pr. 31.10. Månedstallene er opdateret af Udlændingestyrelsen. Tallene er foreløbige og der kan forekomme statistiske efterkorrektioner ved de følgende opgørelser. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Ny opgørelse af Jobindsatsmåling vedr. udenlandsk arbejdskraft, herunder med nye typer opholdsgrundlag

Ny opgørelse af Jobindsatsmåling vedr. udenlandsk arbejdskraft, herunder med nye typer opholdsgrundlag Beskæftigelsesudvalget 2015-16 BEU Alm.del Bilag 198 Offentligt B I L A G T I L B E U Ny opgørelse af Jobindsatsmåling vedr. udenlandsk arbejdskraft, herunder med nye typer opholdsgrundlag 10. marts 2016

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik L 72 endeligt svar på spørgsmål 160 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik L 72 endeligt svar på spørgsmål 160 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 L 72 endeligt svar på spørgsmål 160 Offentligt Folketinget Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik Christiansborg 1240 København K Udlændingeafdelingen

Læs mere

Repatriering i Marts 2018

Repatriering i Marts 2018 Repatriering i 2012-2017 Marts 2018 Opsummering Efter en kraftig stigning i antallet af repatrierede fra 2009 til 2011, er antallet stabiliseret på 300-350 repatrierede årligt i perioden 2014-2017. De

Læs mere

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JULI 1998

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JULI 1998 Nr. 1.10 Sept. 1998 STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JULI 1998. x Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis udenlandsk statsborgerskab og udenlandsk

Læs mere

Tal på udlændingeområdet pr. 31.01.2016

Tal på udlændingeområdet pr. 31.01.2016 Tal på udlændingeområdet pr. 31.01. Månedstallene er opdateret af Udlændingestyrelsen. Tallene er foreløbige og der kan forekomme statistiske efterkorrektioner ved de følgende opgørelser. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tillægsvejledning. for. danske private arbejdsgivere der beskæftiger lønmodtagere i udlandet

Tillægsvejledning. for. danske private arbejdsgivere der beskæftiger lønmodtagere i udlandet Tillægsvejledning for danske private arbejdsgivere der beskæftiger lønmodtagere i udlandet Indledning Denne vejledning er til danske private arbejdsgivere, der har ansatte i udlandet og på danske skibe.

Læs mere

Nøgletal på udlændingeområdet

Nøgletal på udlændingeområdet Nøgletal på udlændingeområdet 2003 Nøgletal på udlændingeområdet 2003 Ansvarshavende redaktør: Direktør Grethe Løgstrup Udgivet af Udlændingestyrelsen Ryesgade 53 2100 København Ø Telefon: 35 30 80 05/36

Læs mere

Kapitel 1 Udstedelse af EU/EØS-opholdsbevis til hovedpersoner

Kapitel 1 Udstedelse af EU/EØS-opholdsbevis til hovedpersoner Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik, Arbejdsmarkedsudv UUI alm. del - Bilag 61,AMU alm. del - Bilag 93 Offentligt Bekendtgørelse om ophold i Danmark for udlændinge, der er omfattet af Den Europæiske

Læs mere

Befolkning i København 1. januar 2011

Befolkning i København 1. januar 2011 31. marts 2011 Befolkning i København 1. januar 2011 Den 1. januar 2011 boede der 539.542 personer i København. I løbet af 2010 steg folketallet med 11.334 personer. I 2010 steg antallet af indvandrere

Læs mere

Analyse 1. april 2014

Analyse 1. april 2014 1. april 2014 Mange udenlandske akademikere er overkvalificeret til deres job Af Kristian Thor Jakobsen Analysen ser nærmere på, hvor mange akademikere med forskellig oprindelse der formelt set er overkvalificeret

Læs mere

MINISTERIET FOR FLYGTNINGE Dato: 1. december 2005 INDVANDRERE OG INTEGRATION & UDLÆNDINGESTYRELSEN

MINISTERIET FOR FLYGTNINGE Dato: 1. december 2005 INDVANDRERE OG INTEGRATION & UDLÆNDINGESTYRELSEN MINISTERIET FOR FLYGTNINGE Dato: 1. december 2005 INDVANDRERE OG INTEGRATION & UDLÆNDINGESTYRELSEN Notat om anvendelsen af tilknytningskravet ved ægtefællesammenføring, jf. udlændingelovens 9, stk. 7 1.

Læs mere

!" " # $% & ' ( # ) #! % * ' &% & ' +, -.%. '! """ -&/% / '!""!" "!"".!" " -, 0 %1 2 0!! " # + *! * ) ( &'! " # $! %!

!  # $% & ' ( # ) #! % * ' &% & ' +, -.%. '!  -&/% / '!! !.!  -, 0 %1 2 0!!  # + *! * ) ( &'!  # $! %! !""#$%&'(#) #!%*'&%&'+,-.%.'!""" -&/%/'!""!""!"".!""-, 0%12 0!!"# &'()*!*+!" # $! %! $%"" & 2008 2009 2010 Antal indvandrere og efterkommere Århus 40.835 42.993 43.933 Region Midtjylland 91.964 97.274

Læs mere

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Statistik- og sundhedskontoret Februar 2012

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Statistik- og sundhedskontoret Februar 2012 Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Statistik- og sundhedskontoret Februar 2012 Opgørelse af indsatte og tilsynsklienters etniske baggrund pr. 29. november 2011. Den nyeste opgørelse

Læs mere

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JAN. 1997

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JAN. 1997 Nr. 1.03 April 1997 STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JAN. 1997 x Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis udenlandsk statsborgerskab og udenlandsk

Læs mere

Vejledning om ansøgning til hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen i Anæstesiologi 1. halvår 2009 Videreuddannelsesregion Øst

Vejledning om ansøgning til hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen i Anæstesiologi 1. halvår 2009 Videreuddannelsesregion Øst Vejledning om ansøgning til hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen i Anæstesiologi 1. halvår 2009 Videreuddannelsesregion Øst Indledning I denne vejledning uddybes og præciseres ansøgningsskema

Læs mere

Bekendtgørelse af udlændingeloven

Bekendtgørelse af udlændingeloven 1 of 72 21/09/2010 10:40 Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 4 a Kapitel 5 Kapitel 5 a Kapitel 6 Kapitel 7 Kapitel 7 a Kapitel 8 Kapitel 8 a Kapitel 9 Kapitel

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Antal personer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Statsborgerskab og herkomst i Aarhus Kommune, 1. juli 2012 Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0735 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0735 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0735 Bilag 1 Offentligt Udlændingeafdelingen Dato: 22. december 2011 Kontor: Udl.afd., Int. Ktr. Dok.: 11/106479 G R U N D O G N Æ R H E D S N O T A T vedrørende Kommissionens

Læs mere

Indvandrere og efterkommere

Indvandrere og efterkommere Indvandrere og efterkommere - Få styr på definitionerne - Hvordan er sammensætningen i befolkningen lige nu Dorthe Larsen Indvandrere og efterkommere Indvandrere er født i udlandet. Ingen af forældrene

Læs mere

10-2. Forvaltningsret 114.5 115.3 12.4 296.1. Manglende offentliggørelse af praksisændring

10-2. Forvaltningsret 114.5 115.3 12.4 296.1. Manglende offentliggørelse af praksisændring 10-2. Forvaltningsret 114.5 115.3 12.4 296.1. Manglende offentliggørelse af praksisændring Integrationsministeriet indførte i maj 2003 en ny praksis for sager om familiesammenføring. Ændringen betød at

Læs mere

S 3084 - Offentligt. Spørgsmål: Vil ministeren redegøre for andre sammenlignelige landes green-card-ordninger sammenlignet

S 3084 - Offentligt. Spørgsmål: Vil ministeren redegøre for andre sammenlignelige landes green-card-ordninger sammenlignet S 3084 - Offentligt Dato: 27. juni 2006 Kontor: Internationalt kontor J.nr.: 2006/4010-249 Sagsbeh.: NFI Fil-navn: S 3084 Besvarelse af spørgsmål nr. S 3084 stillet af folketingsmedlem Elsebeth Gerner

Læs mere

ULEDSAGEDE MINDREÅRIGE ASYLANSØGERE

ULEDSAGEDE MINDREÅRIGE ASYLANSØGERE ULEDSAGEDE MINDREÅRIGE ASYLANSØGERE Arbejdet i Røde Kors Børnesamdriften RØDE 1 UMA EN DEFINITION Når udlændinge under 18 år kommer til Danmark og søger asyl uden deres forældre eller andre voksne, som

Læs mere

Hvornår har borgere fra andre EU-lande ret til at modtage kontanthjælp?

Hvornår har borgere fra andre EU-lande ret til at modtage kontanthjælp? Hvornår har borgere fra andre EU-lande ret til at modtage kontanthjælp? en guide til sagsbehandlere i kommunernes kontrolgrupper og ydelsesspor Udgivet i december 2017 af Samarbejdsforum, der er et formelt

Læs mere

Ind- og udvandringer 2000-2010

Ind- og udvandringer 2000-2010 Ind- og udvandringer 2000-2010 2 Forord Denne analyse af ind- og udvandringer 2000-2010 er udarbejdet for Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration. Den skal indgå i Ministeriets udredning

Læs mere

1. 3 ophæves. Loven træder i kraft den 1. juni 2018.

1. 3 ophæves. Loven træder i kraft den 1. juni 2018. Forslag til Lov om ændring af lov om ændring af udlændingeloven (Midlertidig beskyttelsesstatus for visse udlændinge samt afvisning af realitetsbehandling af asylansøgninger, når ansøgeren har opnået beskyttelse

Læs mere

Bilagsmateriale vedrørende ansættelse af udenlandske læger i Region Midtjylland

Bilagsmateriale vedrørende ansættelse af udenlandske læger i Region Midtjylland Bilagsmateriale vedrørende ansættelse af udenlandske læger i Region Midtjylland Indholdsfortegnelse: Tjekliste vedrørende ansøgninger om praktik eller prøveansættelser fra udenlandske læger.... 2 Procedurebeskrivelse

Læs mere

Informationsmøde om familiesammenføring. Onsdag den 20. august 2008

Informationsmøde om familiesammenføring. Onsdag den 20. august 2008 Informationsmøde om familiesammenføring Onsdag den 20. august 2008 Dagsorden 16:00 Velkomst v/ direktør Henrik Grunnet 16:15 Del 1: Orientering om familiesammenføring med fokus på tilknytningskravet. 16:55

Læs mere

Du er EU-borger. Information fra ASTI og par tnere

Du er EU-borger. Information fra ASTI og par tnere Du er EU-borger V E L K O M M E N t i l L u x e m b o u r g Information fra ASTI og par tnere O V E R S I G T Du bosætter dig i Luxembourg : I mindre end 3 måneder I mere end 3 måneder : - lønmodtager

Læs mere

Nyhedsbrev om samspillet mellem arbejdsløshedsforsikringsloven og reglerne for ophold og arbejde i Danmark

Nyhedsbrev om samspillet mellem arbejdsløshedsforsikringsloven og reglerne for ophold og arbejde i Danmark Nyhedsbrev om samspillet mellem arbejdsløshedsforsikringsloven og reglerne for ophold og arbejde i Danmark Formålet med dette nyhedsbrev er at give a-kasserne et billede af, hvilke regler for ophold og

Læs mere

7. Internationale tabeller

7. Internationale tabeller 7. Internationale tabeller 3 - Internationale tabeller Tabel 7. Skovareal fordelt efter træart Skovareal i alt Løvtræ Nåletræ Blandet skov 000 ha Albanien 030 607 46 78 Belgien 646 3 73 5 Bosnien-Hercegovina

Læs mere

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE,

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE, Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Nr. 1.11 August 2000 STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE, 1991-2000 x 6,7 % af befolkningen i Århus Kommune er udenlandske statsborgere. Antallet

Læs mere

Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold

Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold 10-5. Forvaltningsret 115.1. Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold En mand fik visum til Danmark og rejste ind i landet. I forbindelse med visumsagen stillede hans herboende

Læs mere

18.09 2015 Behandling af patienter uden bopæl i Danmark (Personer uden tilmelding i folkeregisteret)

18.09 2015 Behandling af patienter uden bopæl i Danmark (Personer uden tilmelding i folkeregisteret) 18.09 2015 Behandling af patienter uden bopæl i Danmark (Personer uden tilmelding i folkeregisteret) Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. NØDVENDIG OG BEHOVSBESTEMT BEHANDLING... 3 3. BEHANDLING AF

Læs mere

Endelig redegørelse. i sagen vedrørende Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integrations praksisændring på familiesammenføringsområdet

Endelig redegørelse. i sagen vedrørende Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integrations praksisændring på familiesammenføringsområdet Dato: 30. marts 2006 J.nr.: 2005-3523-643 Sagsbehandler: SV1 Akt. nr.: 9 i sagen vedrørende Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integrations praksisændring på familiesammenføringsområdet Jeg har

Læs mere

Analyse 26. marts 2014

Analyse 26. marts 2014 26. marts 2014 Indvandrere fra østeuropæiske EUlande går mindst til læge Af Kristian Thor Jakobsen Som følge af EU udvidelsen har Danmark oplevet en markant stigning i indvandringen af personer fra de

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Antal personer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Statsborgerskab og herkomst i Aarhus Kommune, 1. juli 2016 Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Antal personer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Statsborgerskab og herkomst i Aarhus Kommune, 1. januar 2016 Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis

Læs mere

Bekendtgørelse af udlændingeloven

Bekendtgørelse af udlændingeloven LBK nr 1044 af 06/08/2007 Gældende Offentliggørelsesdato: 07-09-2007 Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Bekendtgørelse af udlændingeloven Herved bekendtgøres udlændingeloven jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Erklæring efter ægteskabslovens 11 b om kendskab til udlændingelovens regler om ægtefællesammenføring

Erklæring efter ægteskabslovens 11 b om kendskab til udlændingelovens regler om ægtefællesammenføring Erklæring efter ægteskabslovens 11 b om kendskab til udlændingelovens regler om ægtefællesammenføring Efter udlændingelovens 9, stk. 1, nr. 1, litra a-d, kan der efter ansøgning gives opholdstilladelse

Læs mere

De danske regler vedrørende muligheder for opholdstilladelse

De danske regler vedrørende muligheder for opholdstilladelse Notat: De danske regler vedrørende muligheder for opholdstilladelse i Danmark Indhold 1. Introduktion... 2 2. Kort resume... 2 3. Visum (kort ophold)... 7 4. Permanent opholdstilladelse... 8 5. Arbejde...

Læs mere

Internationale studerende i Viborg Kommune 2014

Internationale studerende i Viborg Kommune 2014 Sagsnr. 14/142258 Sagsansvarlig: vpjacu Internationale studerende i Viborg Kommune 2014 Uddannelsesinstitutioner med internationale studerende Viborg Kommunes udviklingsstrategi beskriver indsatsområderne

Læs mere

Analyse. Hvem indvandrer til Danmark? 19. maj 2016. Af Alexander Karlsson og Edith Madsen

Analyse. Hvem indvandrer til Danmark? 19. maj 2016. Af Alexander Karlsson og Edith Madsen Analyse 19. maj 216 Hvem indvandrer til Danmark? Af Alexander Karlsson og Edith Madsen Indvandringen til Danmark har de sidste år været på et højt niveau. Denne analyse ser på statsborgerskab og opholdsgrundlag

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Antal personer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Statsborgerskab og herkomst i Aarhus Kommune, 1. januar 2017 Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis

Læs mere

Notat om asylansøgeres adgang til at indgå ægteskab

Notat om asylansøgeres adgang til at indgå ægteskab Notat om asylansøgeres adgang til at indgå ægteskab Udarbejdet af: Tanja Lisette Jørgensen, december 2007 1. Indledning Ægteskabsbetingelsen om lovligt ophold blev indsat i ægteskabsloven ved lov nr. 365

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Antal personer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Statsborgerskab og herkomst i Aarhus Kommune, 1. januar 2013 Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis

Læs mere