Tal og fakta. på udlændingeområdet Forår 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tal og fakta. på udlændingeområdet 2011. Forår 2012"

Transkript

1 Tal og fakta på udlændingeområdet 2011 Forår 2012

2 Tal og fakta på udlændingeområdet Tal og fakta på udlændingeområdet 2011 Tal og fakta på udlændingeområdet 2011 Udgiver: Udgiver: Udlændingestyrelsen Udlændingestyrelsen Ryesgade 53 Ryesgade 2100 København 53 Ø 2100 Tlf.: København Ø Tlf.: Fax: Fax: E-post: E-post: Ansvarshavende redaktør: Direktør i Udlændingestyrelsen, Henrik Grunnet Ansvarshavende redaktør: Direktør i Udlændingestyrelsen, Henrik Grunnet Redaktionen afsluttet: Forår 2012 Redaktionen afsluttet: Forår 2012 ISSN-numre: ISSN-numre: (elektronisk udgave) (elektronisk udgave) Oplag: 500 Oplag: 500 Layout og tryk: Mercoprint A/S Layout og tryk: Mercoprint A/S Publikationen findes på brugerportalen: Publikationen findes på brugerportalen: Henvendelser vedrørende tallene mv. i denne publikation kan rettes til Udlændingestyrelsen på Henvendelser vedrørende tallene mv. i denne publikation kan rettes til Udlændingestyrelsen på Forsiden: Forsiden: Søjlerne repræsenterer fordelingen af de ti største nationaliteter, som er meddelt opholdstilladelse på tværs Søjlerne af sagsområder repræsenterer og myndigheder fordelingen i af de ti største nationaliteter, som er meddelt opholdstilladelse på tværs af Knap sagsområder halvdelen og af myndigheder alle meddelte i tilladelser i 2011 vedrørte EU/EØS registreringsbeviser og opholdskort. De ti Knap største halvdelen nationaliteter af alle meddelte på tværs tilladelser af sagsområderne i 2011 vedrørte og myndighederne EU/EØS registreringsbeviser i 2011 var Polen (5.129), og opholdskort. USA (3.999), De ti største Rumænien nationaliteter (3.802), Tyskland på tværs (3.287), af sagsområderne Kina (3.096), og Indien myndighederne (3.062), Filippinerne i 2011 var Polen (2.636), (5.129), Ukraine USA (2.394), (3.999), Rumænien Litauen (2.383) (3.802), og Tyskland Storbritannien (3.287), (1.466). Kina (3.096), Indien (3.062), Filippinerne (2.636), Ukraine (2.394), Litauen (2.383) og Storbritannien (1.466).

3 2011 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Sammenfatning Overordnet introduktion til udlændingeområdet og denne publikation... 6 Oversigt over hvem der behandler hvilke sager... 7 Introduktion til tallene i denne publikation Erhverv Introduktion til erhvervsområdet Oversigt over statistikføringen på erhvervsområdet Opholdstilladelser på erhvervsområdet Ordninger under Jobplanen mv Øvrigt lønarbejde og selvstændigt erhvervsdrivende Studie mv Introduktion til og oversigt over statistikføringen på studieområdet mv Opholdstilladelser på studieområdet mv Uddannelse Au pair EU/EØS Udstedte opholdskort og registreringsbeviser Familiesammenføring mv Introduktion til familiesammenføringsområdet mv Oversigt over statistikføringen på familiesammenføringsområdet mv Familiesammenføringsansøgninger Afgørelser i familiesammenføringssager Familiesammenføring efter EU reglerne, hvor den herboende reference er dansk statsborger Asyl mv Introduktion til asylområdet mv Asylansøgertallene inkl. Dublin Opholdstilladelser i asylsager mv. samt visitering af flygtninge til regioner Anerkendelsesprocenter Uledsagede mindreårige asylansøgere Statsløse asylansøgere Indkvarteringsoplysninger Asylansøgere i aktuel udsendelsesposition Visum Introduktion til visumområdet Visumafgørelser Indfødsret Introduktion til indfødsretsområdet Indfødsretssager Bilag Detaljerede tabeller med nationalitetsfordelinger og tidsserier for de enkelte områder samt oversigter over indvandring, udvandring, repatriering og antallet af indvandrere og efterkommere samt udenlandske statsborgere i Danmark. Indstik Uddrag af udlændingelovens 1 9 f samt EU opholdsbekendtgørelsen

4 Tal og fakta på udlændingeområdet Tal og fakta på udlændingeområdet I denne publikation præsenteres en række tal og fakta for 2011 for alle myndigheder på udlændingeområdet. Hovedvægten er lagt på overordnede tal. Redaktionen af nærværende publikation er afsluttet foråret For en løbende opdatering af hovedtallene på området henvises til brugerportalen Sammenfatning Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration blev nedlagt den 3. oktober 2011, og ministeriets ressortansvar blev overført til andre ministerier. Ressortansvaret for sager vedrørende asyl, humanitær opholdstilladelse, familiesammenføring samt EU-sager blev overført til Justitsministeriet. Erhvervs- og studiesagerne samt au pair mv. blev overført til Beskæftigelsesministeriet, dog ikke sager der vedrører erhvervs- eller studieopholdt i Grønland eller på Færøerne samt sager efter fribyordningen, Associeringsaftalen med Tyrkiet og sager vedrørende religiøse forkyndere. Justitsministeriet har ansvar for disse sager. For Udlændingeservice betød ressortændringen en tilsvarende fordeling af sagsområderne til henholdsvis Udlændingestyrelsen under Justitsministeriet og Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering under Beskæftigelsesministeriet. Antallet af opholdstilladelser i 2011 er faldet svagt i forhold til I 2011 var antallet tilladelser mod tilladelser i De største nationaliteter på tværs af sagsområderne i 2011 var Polen (5.129), USA (3.999), Rumænien (3.802), Tyskland (3.287) og Kina (3.096). Knap halvdelen af alle meddelte tilladelser i 2011 vedrørte EU/EØS registreringsbeviser og opholdskort. Flere tilladelser efter Beløbsordningen Antallet af opholdstilladelser efter Beløbsordningen steg med cirka 20 procent, fra i 2010 til i Det samlede antal af højtuddannede udlændinge, der fik tilladelse til at arbejde i Danmark efter ordninger under Jobplanen, faldt fra opholdstilladelser i 2010 til i primært fordi der er meddelt færre tilladelser efter Greencard-ordningen. Cirka 40 procent af alle tilladelser, meddelt efter ordninger under Jobplanen, blev givet til personer fra Indien. Antallet af opholdstilladelser meddelt med henblik på øvrigt lønarbejde og selvstændigt erhverv faldt fra tilladelser i 2010 til tilladelser i Flere udenlandske studerende ved de danske universiteter Antallet af udlændinge, der fik tilladelse til at studere ved de videregående uddannelser under Danske Universiteters område, steg fra i 2010 til i 2011, heraf blev opholdstilladelser meddelt til personer fra USA og 537 til personer fra Kina. Tilladelser til disse to nationaliteter udgjorde cirka halvdelen af alle tilladelser meddelt under denne kategori. Antallet af udenlandske studerende ved de øvrige videregående uddannelsesinstitutioner faldt med cirka 20 procent i 2011 i forhold til De øvrige videregående uddannelsesinstitutioner omfatter bl.a. erhvervsakademier og professionshøjskoler. Flere EU/EØS-borgere til Danmark for at arbejde Antallet af udstedte registreringsbeviser og opholdskort til EU/EØS-borgere steg fra i 2010 til i Stigningen ses i antallet af registreringsbeviser udstedt med henblik på lønarbejde, der steg fra i 2010 til i navnlig på grund af flere registreringsbeviser til personer fra Polen, Rumænien og Litauen. Antallet af registreringsbeviser udstedt med henblik på uddannelse er stort set uændret, i 2010 mod i

5 2011 Færre opholdstilladelser på familiesammenføringsområdet Det samlede antal ansøgninger om familiesammenføring var i , svarende til et fald på cirka 45 procent i forhold til De største nationaliteter i 2011 var Tyrkiet (407), Thailand (395) og Filippinerne (266). Disse nationaliteter udgjorde cirka 30 procent af alle ansøgninger om familiesammenføring. Antallet af opholdstilladelser til familiesammenføring faldt fra i 2010 til i Faldet ses primært i antallet af tilladelser efter udlændingelovens regler om ægtefællesammenføring, der blev næsten halveret. Andelen af tilladelser i forhold til det samlede antal afgørelser var på cirka samme niveau i 2011 som i 2010 (67 procent i 2010 og 70 procent i 2011). På familiesammenføringsområdet var Thailand (375), Filippinerne (262) og Afghanistan (188) de største nationaliteter, svarende til knap 30 procent af de samlede familiesammenføringstilladelser. Samme antal tilladelser til flygtninge, og største asylansøgernationaliteter Antallet af nyindrejste asylansøgere faldt fra i 2010 til i Dette er et fald på cirka 25 procent. De største asylansøgernationaliteter i 2011 var de samme som i 2010: Afghanistan (906), Iran (462), Syrien (429), Rusland (300) og Serbien (192). Disse ansøgernationaliteter udgjorde cirka 60 procent af alle asylansøgere. Antallet af tilladelser til flygtninge var i 2011 på samme niveau som i 2010 med i 2011 og i Andelen af tilladelser til spontane asylansøgere (anerkendelsesprocenten) meddelt af Udlændingestyrelsen var ligeledes på nogenlunde samme niveau i 2011 som i 2010 (38 procent i 2010 og 33 procent i 2011). Overblik over alle meddelte opholdstilladelser mv Kategori * 2011 Andel 2011 Erhverv (A) % - heraf ordninger under Jobplanen mv % - heraf øvrigt lønarbejde og selvstændigt erhverv % Studie mv. (B) % - heraf uddannelse % - heraf au pair % - heraf praktikanter % EU/EØS (C) % - heraf lønarbejde % - heraf uddannelse % - heraf medfølgende familiemedlemmer til EU/EØS statsborgere % Familiesammenføring mv. ** (D) % Familiesammenføring ** % - heraf ægtefæller/faste samlevere % Øvrige opholdssager (bl.a. adoption) % Asyl mv. *** (E) % Flygtningestatus *** % - heraf konventionsstatus % - heraf b-status/de facto-status *** % - heraf kvoteflygtninge % Andet grundlag <1% - heraf humanitær opholdstilladelse <1% I alt (A+B+C+D+E) % * Inklusiv 18 tilladelser i 2010 efter udlændingelovens 7, stk. 1 og stk. 2, og 2 tilladelser i 2010 vedr. familiesammenføring efter EU-reglerne, hvor den herboende reference er dansk statsborger. Disse sager er fejlagtigt registreret i Udlændingeregistret, og registreringerne kan ikke systemmæssigt ændres. ** Inklusiv familiesammenføringstilladelser efter EU-reglerne, hvor den herboende reference er dansk statsborger. *** Inklusiv 308 tilladelser (b-status) til irakiske tolke m.fl. i 2007 og 83 i Note: Ovenstående oversigt over antallet af meddelte opholdstilladelser mv. kan ikke direkte anvendes som udtryk for indvandringen til Danmark, bl.a. kan personer over tid optræde flere steder i opgørelsen - det gør f.eks. personer med en studietilladelse, som også får en særlig arbejdstilladelse, der giver ret til deltidsarbejde. Der kan også være tilfælde, hvor opholdstilladelsen ikke benyttes, fordi den pågældende udlænding aldrig indrejser i landet. 3 3

6 Tal og fakta på udlændingeområdet Bilag med grafiske oversigter over en række nøgletal for perioden Opholdstilladelser til ordninger under Jobplanen mv Antal tilladelser Opholdstilladelser til ordninger under Jobplanen mv Beløbsordningen tilladelser 52% Greencardordningen 33% Opholdstilladelser til øvrigt lønarbejde og selvstændigt erhverv Jobskifte ved uforskyldt ledighed <1% Positivlisten 2% Koncernordningen 13% Opholdstilladelser til øvrigt lønarbejde og selvstændigt erhverv Antal tilladelser Forskere 37% Landbrug * 22% tilladelser Boreplatform 14% Opholdstilladelser på studieområdet mv Øvrige 18% Idrætsudøvere og trænere 9% * Landbrug omfatter driftsledere, fodermestre og landbrugsmedhjælpere. - heraf opholdstilladelser til videregående uddannelse, Danske Universiteter it t Antal tilladelser Tal for 2006 er ikke tilgængelige i Udlændingeregistret, mens statistikføringen for 2007 ikke er dækkende. Antal tilladelser Familiesammenføringstilladelser Antal tilladelser Referencen dansk/ nordisk (ekskl. EU) 69% Ægtefællesammenføringstilladelser fordelt på herboende reference tilladelser Referencen dansk (EU) 11% Referencen flygtning 12% Referencen invandrer 8% 4

7 Asylansøgninger (bruttoansøgertal) Antal ansøgninger Registrerede asylansøgninger (til behandling i Danmark) Antal ansøgninger Opholdstilladelser (alle myndigheder) meddelt i asylsager mv Antal tilladelser 100% 80% Anerkendelsesprocenten i spontane asylsager i Udlændingestyrelsen Anerkendelsesprocent % % % % Alle meddelte opholdstilladelser mv fordelt på de femten største nationaliteter Antal tilladelser Polen USA Rumænien Tyskland Kina Indien Filippinerne Ukraine Litauen Storbritannien Bulgarien Frankrig Spanien Italien Letland 5

8 Tal og fakta på udlændingeområdet Overordnet introduktion til udlændingeområdet og denne publikation Følgende grupper har, eller kan få, ret til at opholde sig i Danmark: 1) nordiske statsborgere, 2) udlændinge, som ønsker at arbejde eller studere samt medfølgende familie til disse udlændinge, 3) EU/EØS-statsborgere, 4) udlændinge med nær familie i Danmark (familiesammenføring), 5) udlændinge med behov for international beskyttelse (asyl). Herudover er der mulighed for at indrejse og opholde sig i Danmark på et visum eller for statsborgere fra visse lande visumfrit i en kortere periode (op til 90 dage). Sådanne ophold giver dog ikke ret til at arbejde. Statsborgere fra de øvrige nordiske lande Finland, Island, Norge og Sverige kan frit indrejse, opholde sig og arbejde i Danmark og de skal ikke søge om hverken opholds- eller arbejdstilladelse, men har mulighed for at søge om registreringsbevis eller opholdstilladelse. Publikationen indeholder som udgangspunkt ikke statistiske oplysninger om denne persongruppe. For at kunne belyse nøgletallene på udlændingeområdet på en overskuelig måde er denne publikation inddelt i syv overordnede områder: 1) erhvervsområdet, 2) studieområdet mv., 3) EU/EØS-området, 4) familiesammenføringsområdet mv., 5) asylområdet mv., 6) visumområdet samt 7) indfødsretsområdet. Mens erhvervs- og studieområderne mv. er kendetegnet ved, at opholdstilladelser typisk gives til ophold af kortere varighed, vedrører asyl- og familiesammenføringsområderne mv. opholdstilladelser med henblik på længerevarende ophold i Danmark. Når en person søger om tilladelse til at indrejse eller opholde sig i Danmark, kan han eller hun komme i berøring med flere forskellige myndigheder. Hvilke myndigheder, ansøgeren kommer i berøring med, afhænger af, hvad sagen drejer sig om, og hvor i forløbet den befinder sig. På de fleste områder er det Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering eller Udlændingestyrelsen, der som den første myndighed (første instans) behandler sagen. På næste side er illustreret hvilke myndigheder, der har ansvaret for de vigtigste områder på udlændingeområdet (se mere på brugerportalen Ansvarsfordelingen følger i hovedtræk også opdelingen som anvendes i statistikføringen. Der er dog den undtagelse, at Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering, der behandler sager inden for områderne erhverv og studie, ikke har ansvaret for sager der vedrører erhvervs- eller studieophold i Grønland eller på Færøerne samt sager efter fribyordingen, Associeringsaftalen med Tyrkiet og sager vedrørende religiøse forkyndere. Disse sager behandles i Udlændingestyrelsen. 6 6

9 2011 Hvem behandler hvilke sager? Sagsområde Erhverv Studie Registreringsbevis/ Opholdskort til EU/EØSborgere Myndighed (Første instans) Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering Statsforvaltningerne Myndighed (Klageinstans) Beskæftigelsesministeriet Beskæftigelsesministeriet Udlændingestyrelsen Familiesammenføring mv. Udlændingestyrelsen Justitsministeriet Asyl mv. Udlændingestyrelsen Flygtningenævnet Visum Udlændingestyrelsen/ Udenrigsministeriets repræsentationer Justitsministeriet Humanitær opholdstilladelse Justitsministeriet Indfødsret Justitsministeriet* * Justitsministeriet administrerer de af Folketinget fastsatte betingelser for at opnå dansk indfødsret. Ansøgere om indfødsret, som opfylder betingelserne, optages på et lovforslag om indfødsrets meddelelse, som vedtages af Folketinget. Integration Social- og Integrationsministeriet Kommunerne Udsendelse af asylansøgere, som har fået endeligt afslag, og udlændingekontrol Rigspolitiet (NUC) 7 7

10 Tal og fakta på udlændingeområdet Introduktion til tallene i denne publikation Introduktion til tallene i denne publikation Kildegrundlaget for udlændingemyndighedernes tal: Hovedparten Kildegrundlaget af udlændingemyndighedernes for udlændingemyndighedernes statistikker tal: udarbejdes på baggrund af registreringer i Hovedparten Udlændingeregistret af udlændingemyndighedernes og ESDH-systemet, der blev statistikker taget i brug udarbejdes for de første på baggrund sagsområder af registreringer i foråret 2010, i og løbende vil Udlændingeregistret erstatte Udlændingeregistret. og ESDH-systemet, Oplysningerne der blev bliver taget typisk i brug opgjort for de på første års- eller sagsområder månedsplan. i foråret 2010, og løbende vil erstatte Udlændingeregistret. Oplysningerne bliver typisk opgjort på års- eller månedsplan. Udlændingeregistret, ESDH m.fl.: Udlændingeregistret Udlændingeregistret, (UR) ESDH og ESDH m.fl.: indeholder oplysninger om udenlandske statsborgere, der har eller har haft en sag Udlændingeregistret under behandling efter (UR) udlændingelovens og ESDH indeholder bestemmelser oplysninger mv. om udenlandske statsborgere, der har eller har haft en sag under behandling efter udlændingelovens bestemmelser mv. Udlændingesystemerne er ikke designede som egentlige statistiksystemer. Muligheden for at udtrække statistik på Udlændingesystemerne baggrund af systemerne er kan ikke derfor designede være besværlig, som egentlige enten statistiksystemer. af tekniske årsager, Muligheden eller fordi for udarbejdelsen at udtrække statistik af en særlig på baggrund statistikopgørelse af systemerne kræver kan et derfor betydeligt være ressourceforbrug. besværlig, enten af tekniske årsager, eller fordi udarbejdelsen af en særlig statistikopgørelse kræver et betydeligt ressourceforbrug. ESDH-systemet tjener indtil videre som digitalt sagsbehandlingssystem for de relevante myndigheder under ESDH-systemet Beskæftigelsesministeriet tjener indtil og videre Justitsministeriet. som digitalt sagsbehandlingssystem ESDH-systemet blev taget for i de brug relevante på det myndigheder første sagsområde under i foråret Beskæftigelsesministeriet 2010 og ved redaktionens afslutning og Justitsministeriet. behandles sager ESDH-systemet på erhvervs-, blev studie- taget i og brug familiesammenføringsområdet på det første sagsområde i foråret i 2010 systemet. og ved Sager redaktionens på asylområdet afslutning er forventes overgået behandles at til overgå sager ESDH til i på maj ESDH erhvervs-, i løbet studieaf maj og familiesammenføringsområdet i systemet. Sager på asylområdet er forventes overgået at til overgå ESDH til i maj ESDH i løbet af maj Til brug for udtræk af statistiske oplysninger fra ESDH-systemet til blandt andet ledelsesinformation og ekstern Til statistikføring brug for udtræk anvendes af statistiske en Business oplysninger Intelligence fra (BI) ESDH-systemet løsning. til blandt andet ledelsesinformation og ekstern statistikføring anvendes en Business Intelligence (BI) løsning. Statistik vedrørende visumområdet er trukket fra visum-systemet IVR-VIS og UM-VIS (fra 2009). IVR-VIS er en del af Statistik et større vedrørende fælles elektronisk visumområdet visum-system er trukket for Udenrigsministeriet fra visum-systemet (repræsentationerne), IVR-VIS og UM-VIS (fra 2009). Udlændingestyrelsen IVR-VIS er en del og af et Justitsministeriet. større fælles elektronisk visum-system for Udenrigsministeriet (repræsentationerne), Udlændingestyrelsen og Justitsministeriet. Historiske tal vedrørende afgørelser efter overgangsordningen til personer fra de nye EU-lande, Koncernordningen og Historiske til EU-statsborgere tal vedrørende med lønarbejde afgørelser på efter Færøerne overgangsordningen og deres medfølgende til personer familiemedlemmer fra de nye EU-lande, udtrækkes Koncernordningen fra Erhvervs- og til Systemet EU-statsborgere (ES), som med blev lønarbejde taget i brug på i forbindelse Færøerne og med deres optagelsen medfølgende af de familiemedlemmer nye EU-lande pr. 1. udtrækkes maj fra Erhvervs- Systemet (ES), som blev taget i brug i forbindelse med optagelsen af de nye EU-lande pr. 1. maj I januar 2012 blev et nyt indkvarterings- og ydelsesberegningssystem (IBS) taget i brug, hvorfra oplysninger om I indkvarterede januar 2012 blev asylansøgere et nyt indkvarterings- mv. bliver trukket. og ydelsesberegningssystem (IBS) taget i brug, hvorfra oplysninger om indkvarterede asylansøgere mv. bliver trukket. Sager vedrørende indfødsretsområdet behandles i Tjekliste-systemet (TLS). Sager vedrørende indfødsretsområdet behandles i Tjekliste-systemet (TLS). Anvendelse af udlændingemyndighedernes tal: Udlændingemyndighedernes Anvendelse af udlændingemyndighedernes statistikker er opgjort tal: på personer og ikke sager. Statistikkerne er som udgangspunkt Udlændingemyndighedernes opbygget efter bestemmelser statistikker i udlændingeloven er opgjort mv. på personer og ikke sager. Statistikkerne er som udgangspunkt opbygget efter bestemmelser i udlændingeloven mv. Statistikkerne kan derfor først og fremmest betragtes som administrative sagsstatistikker, som angiver, hvor mange Statistikkerne afgørelser (hændelser), kan derfor der først er og truffet fremmest i erhvervssager, betragtes som familiesammenføringssager administrative sagsstatistikker, osv. Det som betyder angiver, selvsagt, hvor mange at oplysninger afgørelser (hændelser), i systemerne der er begrænset er truffet i til erhvervssager, de oplysninger, familiesammenføringssager som opdateres i registret. osv. Det Det er vigtigt betyder at selvsagt, bemærke, at at oplysninger antallet af opholdstilladelser i systemerne er begrænset ikke direkte til de kan oplysninger, anvendes som som udtryk opdateres for indvandringen i registret. Det til er Danmark. vigtigt at Det bemærke, skyldes i at antallet hovedtræk af opholdstilladelser følgende faktorer: ikke direkte kan anvendes som udtryk for indvandringen til Danmark. Det skyldes i hovedtræk følgende faktorer: 1) Over tid kan personer figurere flere steder i opgørelserne (dobbelttælling). Der kan dels være tale om 1) dobbelttælling Over tid kan mellem personer forskellige figurere flere sagsområder, steder i opgørelserne f.eks. har nogle (dobbelttælling). personer, der Der søger kan om dels asyl være i Danmark, tale om i forvejen dobbelttælling en familiesammenføringstilladelse. mellem forskellige sagsområder, Desuden f.eks. kan har der nogle være personer, tale om der dobbelttælling søger om asyl inden i Danmark, for de samme i forvejen sagsområder. en familiesammenføringstilladelse. Det kan f.eks. være personer, der Desuden får en kan opholdstilladelse der være tale om til at dobbelttælling studere på en inden videregående for de samme sagsområder. uddannelse, og Det som kan også f.eks. meddeles være personer, en særlig der arbejdstilladelse, får en opholdstilladelse der giver til ret at til studere deltidsarbejde. på en videregående Det kan også uddannelse, være personer og med som en også opholdstilladelse meddeles en særlig til arbejde arbejdstilladelse, eller uddannelse, der giver der ret skifter til deltidsarbejde. arbejdsforhold Det eller kan også være studieretning, personer og med som en derfor opholdstilladelse skal meddeles til arbejde en ny førstegangstilladelse eller uddannelse, der eller skifter som søger arbejdsforhold om og meddeles eller studieretning, opholdstilladelse og på som et derfor andet skal grundlag. meddeles en ny førstegangstilladelse eller som søger om og meddeles opholdstilladelse på et andet grundlag. 2) Der kan være tilfælde, hvor en opholdstilladelse ikke benyttes, fordi den pågældende udlænding aldrig indrejser 2) Der kan i være landet. tilfælde, hvor en opholdstilladelse ikke benyttes, fordi den pågældende udlænding aldrig indrejser i landet. 3) I tallene indgår tilladelser til erhverv og uddannelse på Færøerne og i Grønland. Disse tilladelser er 3) territorialt I tallene begrænsede indgår tilladelser og giver til erhverv således og ikke uddannelse adgang til på at Færøerne opholde sig og i i Danmark. Grønland. Disse tilladelser er territorialt begrænsede og giver således ikke adgang til at opholde sig i Danmark. 4) Der kan i nogle sager være en tidsforskydning mellem tidspunktet for meddelelse af opholdstilladelsen og 4) tidspunktet Der kan i for nogle indrejsen sager være og dermed en tidsforskydning indvandringen mellem til Danmark. tidspunktet for meddelelse af opholdstilladelsen og tidspunktet for indrejsen og dermed indvandringen til Danmark. 5) Statsborgere fra de øvrige nordiske lande kan uden tilladelse indrejse og opholde sig her i landet. 5) Statsborgere fra de øvrige nordiske lande kan uden tilladelse indrejse og opholde sig her i landet

11 Metodiske bemærkninger vedrørende opgørelse af tallene: Tallene i publikationen er baseret på kalendertal. Et typisk eksempel kan være en statistik, som viser, hvor mange afgørelser Metodiske der bemærkninger er truffet på et vedrørende område i en opgørelse given periode af tallene: f.eks. afgørelser om familiesammenføring i I en lang Tallene række sammenhænge i publikationen vil er det baseret imidlertid på kalendertal. være relevant Et typisk at følge eksempel en bestemt kan være gruppe en af statistik, ansøgere som gennem viser, hele hvor eller mange dele afgørelser et sagsbehandlingsforløb der er truffet på et (forløbsstatistik). område i en given periode f.eks. afgørelser om familiesammenføring i I en lang række sammenhænge vil det imidlertid være relevant at følge en bestemt gruppe af ansøgere gennem hele eller dele af Denne et sagsbehandlingsforløb publikation indeholder (forløbsstatistik). oplysninger, som tager udgangspunkt i førstegangsansøgninger om ophold i Danmark. Ved læsning af publikationen bør man være opmærksom på, at den første opholdstilladelse, der gives til en Denne udlænding, publikation ikke giver indeholder ret til varigt oplysninger, ophold i som landet. tager Opholdstilladelsen udgangspunkt i førstegangsansøgninger er således altid begrænset om ophold til en bestemt i Danmark. Ved periode. læsning Opholdstilladelsen af publikationen kan bør i visse man være tilfælde opmærksom og efter på, forskellige at den første intervaller opholdstilladelse, forlænges. der gives til en udlænding, ikke giver ret til varigt ophold i landet. Opholdstilladelsen er således altid begrænset til en bestemt periode. Mange udlændinge Opholdstilladelsen modtager kan således i visse flere tilfælde opholdstilladelser og efter forskellige (førstegangs- intervaller og forlængelsestilladelse forlænges. samt tilladelse til tidsubegrænset ophold) under deres ophold i landet. Oplysningerne om førstegangsansøgninger giver derfor ikke et Mange samlet udlændinge billede af, hvor modtager mange således afgørelser flere der opholdstilladelser træffes på udlændingeområdet. (førstegangs- og forlængelsestilladelse samt tilladelse til tidsubegrænset ophold) under deres ophold i landet. Oplysningerne om førstegangsansøgninger giver derfor ikke et I samlet 2011 blev billede det af, konstateret, hvor mange at afgørelser en række udlændinge der træffes på ikke udlændingeområdet. var registreret korrekt i udlændingemyndighedernes registre idet nogle var registreret som f.eks. syriske statsborgere selvom de retteligt var statsløse. Dette førte til omregistrering I 2011 blev det af konstateret, et større antal at en personer række udlændinge og er baggrunden ikke var for registreret en stigning korrekt i antallet i udlændingemyndighedernes af registreret som statsløse. registre idet nogle var registreret som f.eks. syriske statsborgere selvom de retteligt var statsløse. Dette førte til omregistrering af et større antal personer og er baggrunden for en stigning i antallet af udlændinge registreret som statsløse. Sammenhæng til EU-udlændingestatistikker: I medfør af Rammeforordning nr. 862/2007 leverer Danmark oplysninger til brug for opgørelse af EUudlændingestatistik. Sammenhæng til EU-udlændingestatistikker: Talgrundlaget for disse opgørelser er det samme som i denne publikation, idet det bemærkes, at I der medfør er enkelte af Rammeforordning forskelle i forhold nr. til 862/2007 de afgrænsninger leverer Danmark der danner oplysninger grundlag til for brug hvordan for opgørelse EU-statistikkerne af udlændingestatistik. sammetælles. De primære Talgrundlaget forskelle for er: disse opgørelser er det samme som i denne publikation, idet det bemærkes, at der er enkelte forskelle i forhold til de afgrænsninger der danner grundlag for hvordan EU-statistikkerne sammetælles. 1) EU-udlændingestatistikker De primære forskelle opgøres er: kun for tredjelandsstatsborgere. 1) 2) EU-udlændingestatistikker inkluderer opgøres kun kun for opholdstilladelser tredjelandsstatsborgere. af mindst 3 måneders varighed. 2) 3) EU-udlændingestatistikker adskiller inkluderer sig kun ved opholdstilladelser mindre forkelle forskelle i af i definition mindst 3 af måneders sagsområderne. varighed. Lande- 3) EU-udlændingestatistikker og regionsangivelser: adskiller sig ved mindre forskelle i definition af sagsområderne. I juni 2006 blev Serbien og Montenegro selvstændige stater og i februar 2008 blev Kosovo en selvstændig republik. En fuldstændig Lande- og regionsangivelser: opdeling af Serbien, Montenegro og Kosovo i statistikkerne finder alene sted i tabeller uden historiske I tal. juni 2006 blev Serbien og Montenegro selvstændige stater og i februar 2008 blev Kosovo en selvstændig republik. En fuldstændig opdeling af Serbien, Montenegro og Kosovo i statistikkerne finder alene sted i tabeller uden historiske tal. Afgrænsningen af lande i Europa følger Danmarks Statistiks definition. Se linket til Danmarks Statistiks hjemmeside: Afgrænsningen af lande i Europa følger Danmarks Statistiks definition. Se linket til Danmarks Statistiks hjemmeside: Oplysninger på hjemmesider: En væsentlig kilde til information på udlændingeområdet er brugerportalen som også indeholder Oplysninger henvisninger på hjemmesider: til andre relevante nationale og internationale hjemmesider, herunder: En væsentlig kilde til information på udlændingeområdet er brugerportalen som også indeholder - Beskæftigelsesministeriet: henvisninger til andre relevante nationale og internationale hjemmesider, herunder: - Justitsministeriet: Beskæftigelsesministeriet: og Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering: - Flygtningenævnet: Justitsministeriet: - Statsforvaltningerne: Flygtningenævnet: - Rigspolitiet: Statsforvaltningerne: - Udenrigsministeriet: Rigspolitiet: - Arbejdsmarkedsstyrelsen: Udenrigsministeriet: og - Danmarks Arbejdsmarkedsstyrelsen: Statistik: og - UNHCR Danmarks (FN s Statistik: flygtningeorganisation): - Eurostat UNHCR (FN s (Kommissionens flygtningeorganisation): statistiske kontor): - OECD Eurostat (Organisationen (Kommissionens for statistiske økonomisk kontor): samarbejde og udvikling): - Finlands OECD (Organisationen migrationsmyndigheder: for økonomisk samarbejde og udvikling): - Norges Finlands migrationsmyndigheder: og - Sveriges Norges migrationsmyndigheder: og - Sveriges migrationsmyndigheder:

12 Tal og fakta på udlændingeområdet 10 10

13 2011 ERHVERV 11 11

14 12 Tal og fakta på udlændingeområdet Introduktion til erhvervsområdet Erhvervsområdet dækker over en bred vifte af forskellige muligheder for at få ret til ophold og arbejde i Danmark. Mulighederne for at kunne opholde sig og arbejde i Danmark afhænger bl.a. af ansøgerens nationalitet, da der er forskellige regler for nordiske statsborgere, statsborgere fra EU/EØS-landene, Schweiz og tredjelandsstatsborgere. Statsborgere fra de nordiske lande kan uden tilladelse indrejse og og opholde sig i Danmark og er fritaget for kravet om arbejdstilladelse. Statsborgere fra EU/EØS-lande og Schweiz, der ønsker at opholde sig i Danmark på baggrund af erhvervsaktivitet, har som udgangspunkt ret til opholde sig i Danmark, men skal ved ophold i mere end tre måneder (seks måneder som jobsøgende) lade sig registrere hos statsforvaltningen. Alle personer i ovennævnte gruppe er fritaget for kravet om arbejdstilladelse. Tredjelandsstatsborgere er omfattet af udlændingelovens krav om opholds- og arbejdstilladelse, når de ønsker at arbejde i Danmark. Visse udlændinge er dog undtaget for at skulle have en opholds- eller arbejdstilladelse for at kunne arbejde i Danmark. Et eksempel på dette er blandt andet personale i udenlandske tog og biler i international trafik. Endvidere er der udlændinge, som kan arbejde uden arbejdstilladelse i Danmark, hvis opholdet varer max. tre måneder fra indrejsen. Eksempler på dette er forskere og foredragsholdere, som er indbudt til at undervise eller lignende, kunstnere, herunder musikere og artister, der har større betydning for en væsentlig kunstnerisk begivenhed, samt repræsentanter på forretningsrejse for udenlandske firmaer eller selskaber, der ikke har forretningskontor i Danmark. Fritagelsen for kravet om arbejdstilladelse fritager dog ikke for kravet om visum. En udlænding skal derfor under alle omstændigheder have visum, hvis han eller hun hører til de statsborgere, som har visumpligt for at kunne rejse ind i Danmark. Tilladelser vedrørende erhverv og uddannelse på Færøerne og i Grønland er territoritalt begrænsede og giver således ikke adgang til at opholde sig i Danmark. Også statsborgere fra EU/EØS-lande skal have opholdstilladelse for at opholde sig og arbejde på Færøerne og i Grønland. Se brugerportalen for en nærmere introduktion til erhvervsområdet, herunder sagsbehandlingen. 12

15 2011 Oversigt over statistikføringen på erhvervsområdet Hovedinddelingen for erhverv Eksempler på personer omfattet af de enkelte kategorier 1. Beløbsordningen Personer, som er tilbudt arbejde med en årlig indkomst på mindst kr. 2. Greencard-ordningen (pointbaseret) Personer, der på baggrund af et pointsystem, vurderes at kunne finde kvalificeret arbejde i Danmark 3. Jobskifte ved uforskyldt ledighed * Personer med en opholdstilladelse efter Positivlisten eller Beløbsordningen, som bliver uforskyldt ledige 4. Koncernordningen Medarbejdere, der er ansat i en udenlandsk del af en koncern i Danmark, har mulighed for at komme til Danmark periodevis af innovative, projekt- eller uddannelsesmæssige årsager Erhverv 5. Positivlisten Stillinger, hvor det er vurderet, at der er mangel på arbejdskraft. F.eks. indenfor IT- og teleteknik, ledelse, ingeninørarbejde, læge, tandlæge og dyrlæge mv. 6. Specialister Personer, som er rekrutteret pga. deres individuelle kompetencer 7. Øvrigt lønarbejde og selvstændigt erhvervsdrivende Tolke, kokke, fodermestre, driftsledere, landbrugsmedhjælpere, forskere, undervisere, artister, montører, idrætsudøvere og trænere, musikere og ambassadepersonale 8. Trainees Personer, som arbejder i en virksomhed i Danmark i en kortere periode med det formål at uddanne sig 9. Familiemæssig tilknytning til person med opholdstilladelse på erhvervsområdet Ægtefæller og mindreårige børn til personer, der har erhvervstilladelse i Danmark 10. Øvrige sager Arbejdsmarkedstilknytning, pendlere, lønarbejde til EU-statsborgere i Grøndland og på Færøerne mv. 11. Lønarbejde til personer fra de nye EU-lande (overgangsordningen) ** Personer fra de nye EU-lande i lønarbejde efter gældende overenskomst eller individuel kontrakt (indtil 1. maj 2009) * Jobskifte ved uforskyldt ledighed indebærer, at udlændinge, der får en opholds- og arbejdstilladelse på baggrund af Beløbsordningen eller Positivlisten, men som bliver uforskyldt ledige, kan få opholdstilladelse i en periode på op til 6 måneder med henblik på at søge nyt job. Desuden kan udlændinge, der får en opholds- og arbejdstilladelse på baggrund af en tidsbegrænset ansættelseskontrakt på Beløbsordningen eller Positivlisten, få op til 6 måneders ekstra opholdstilladelse med henblik på at kunne søge job, når ansættelseskontrakten udløber. I jobsøgningsperioden har udlændingen ikke ret til at arbejde, og pågældende skal ansøge om en ny opholds- og arbejdstilladelse på baggrund af et eventuelt nyt job. Førstnævnte statistikføres under Jobplanen, mens sidstnævnte, dvs. jobsøgningsopholdet, ikke medtages i den eksterne statistikføring. ** Den 1. maj 2009 blev den nationale overgangsordning, der begrænsede adgangen til arbejdsmarkedet for statsborgere fra Bulgarien, Estland, Letland, Litauen, Polen, Rumænien, Slovakiet, Slovenien, Tjekkiet og Ungarn (de nye EU-lande), ophævet, hvorefter alle EUstatsborgere er ligestillet i forhold til adgangen til arbejdsmarkedet

16 Tal og fakta på udlændingeområdet Opholdstilladelser på erhvervsområdet 2011 Nationalitet 2010 udvalgte nationaliteter Kategori I alt Indien Ukraine Kina USA I alt Ordninger under Jobplanen mv Øvrigt lønarbejde og selvstændigt erhvervsdrivende Trainees Familiemæssig tilknytning til person med opholdstilladelse på erhvervsområdet Øvrige * I alt * Omfatter alle øvrige kategorier på erhvervsområdet: erhverv på Færøerne og i Grønland (267 tilladelser i 2011), opholdstilladelse efter ophør af tidligere opholdstilladelser - arbejdsmarkedstilknytning (8 tilladelser i 2011) samt specialister (3 tilladelser i 2011). Opholdstilladelser på erhvervsområdet - udvalgte kategorier og største nationaliteter 2011 Alle tilladelser på erhvervsområdet Ordninger under Jobplanen mv. Øvrigt lønarbejde og selvstændigt erhvervsdrivende Antal tilladelser Antal tilladelser 600 Antal tilladelser Opholdstilladelser efter ordninger på erhvervsområdet - udvalgte underkategorier og største nationaliteter Beløbsordningen Antal tilladelser 400 Greencard-ordningen (pointbaseret) Antal tilladelser 900 Familiesmæssig tilknytning til person med opholdstilladelse på erhvervsområdet Antal tilladelser

17 2011 Nationalitet Opholdstilladelser efter ordninger under Jobplanen mv I alt Beløbsordningen ( kr.) Greencardordningen (pointbaseret) heraf 2011 Koncernordningen Positivlisten Jobskifte ved uforskyldt ledighed Indien Kina Pakistan USA Bangladesh Iran Øvrige I alt I alt Uddrag vedrørende Jobplanen: Beløbsordningen er en ordning, hvor udlændinge, som er tilbudt et job med en årsløn på mindst kr., har særligt let adgang til det danske arbejdsmarked, uanset branche, stillingens præcise karakter og hensyntagen til, om der er mangel på arbejdskraft på området. Greencard-ordningen (pointbaseret) gør det muligt for højt kvalificerede udlændinge at komme til Danmark for at søge job samt efterfølgende at arbejde her. En opholdstilladelse efter Greencard-ordningen gives efter individuel vurdering på baggrund af et pointsystem, som bruges til at vurdere, om det er sandsynligt, at udlændingen vil kunne finde kvalificeret arbejde i Danmark. Jobskifte ved uforskyldt ledighed mv., hvis man bliver uforskyldt ledig, fx. pga. nedskæringer, kan man få 6 måneders ekstra opholdstilladelse, så man har mulighed for at søge nyt job. Man skal i dette tilfælde selv søge om opholdstilladelse til jobs øgning senest to dage efter, at ens ansættelse ophører. Det er en betingelse, at man ikke modtager hjælp efter lov om aktiv socialpolitik. Koncernordningen gør det muligt for koncerner eller virksomheder, der er etableret i Danmark, at hente medarbejdere med særlige evner eller kvalifikationer fra udenlandske dele af koncernen/virksomheden til Danmark i forbindelse med projekter af en begrænset varighed, som har et innovativt, udviklingsmæssigt eller uddannelsesmæssigt formål. Positivlisten er en liste over de erhverv, hvor der er mangel på kvalificeret arbejdskraft i Danmark. Personer uddannet inden for et af disse erhverv har særligt let adgang til det danske arbejdsmarked. Tilladelser meddeles således under forudsætning af, at udlændingen er i besiddelse af et konkret jobtilbud, at løn- og ansættelsesforhold er almindelige efter danske forhold, og at udlændingen kan forsørge sig selv under opholdet. I visse tilfælde kan det desuden være en betingelse, at udlændingen har fået fornøden autorisation eller lignende. Tilladelser efter ordninger under Jobplanen mv. - fordelt på de største nationaliteter 2011 Tilladelser efter ordninger under Jobplanen mv. - fordelt på kategorier tilladelser Indien 41% Beløbsordningen 52% tilladelser Øvrige 31% Bangladesh 2% USA 7% Pakistan 9% Kina 10% Jobskifte ved uforskyldt ledighed mv. < 1% Positivlisten 2% Koncernordningen 13% Greencardordningen 33% 15 15

18 Tal og fakta på udlændingeområdet Opholdstilladelser efter Beløbsordningen - fordelt på brancher 2011 Kategori IT-specialister Ingeniører mv Samfundsvidenskab og økonomi Ledere (Hovedgruppe 1 i DISCO 88) Læger Videnmedarbejdere indenfor teknologi og naturvidenskab Undervisning, pædagogisk arbejde mv Øvrigt sundhedspersonale Øvrige på Beløbsordningen I alt Opholdstilladelser efter Positivlisten - fordelt på brancher 2011 Kategori IT-specialister Læger Ingeniører mv Undervisning, pædagogisk arbejde mv Sygeplejersker I alt 2010 I alt udvalgte nationaliteter 2011 Indien USA Kina Rusland udvalgte nationaliteter 2011 Indien Ukraine Kina Filippinerne Samfundsvidenskab og økonomi Ledere (Hovedgruppe 1 i DISCO 88) Øvrige sundhedspersonale Øvrige på Positivlisten I alt I alt 2011 I alt Tilladelser efter Beløbsordningen - fordelt på de største nationaliteter tilladelser Tilladelser efter Positivlisten - fordelt på de største nationaliteter tilladelser Indien 46% Øvrige 42% Indien 20% Øvrige 27% Australien 3% Rusland 3% Kina 10% USA 11% Australien 4% Filippinerne 7% Kina 9% Ukraine 18% 16 16

19 2011 Nationalitet Opholdstilladelser efter Greencard-ordningen I alt Uddannelse fra EU/EØS-land eller Schweiz heraf 2011 Uddannelse fra tredjeland Uddannelse fra Danmark Pakistan Indien Kina Bangladesh Iran Øvrige I alt I alt Tilladelser efter Greencard-ordningen - fordelt på nationalitet og alder 2011 Tilladelser efter Greencard-ordningen - fordelt på nationaliteter 2011 Pakistan Indien Pakistan 25% tilladelser Kina Bangladesh Øvrige 30% Indien 21% Iran Alle nationaliteter 0% 20% 40% 60% 80% 100% Iran 6% Bangladesh 7% Kina 11% <25 år år >30 år Tilladelser efter Koncernordningen - fordelt på nationalitet og alder 2011 Tilladelser efter Koncernordningen - fordelt på nationaliteter 2011 Indien Kina Indien 79% 556 tilladelser USA Filippinerne Pakistan Alle nationaliteter Øvrige 3% Pakistan 1% Filippinerne 2% Kina 8% USA 7% 0% 20% 40% 60% 80% 100% <25 år år >30 år 17 17

20 Tal og fakta på udlændingeområdet Nationalitet Opholdstilladelser til øvrigt lønarbejde og selvstændigt erhverv I alt Forskere og undervisere udvalgte kategorier 2011 Landbrug * Boreplatformsmedarbejdere Idrætsudøvere og trænere Ukraine Kina USA Filippinerne ** Japan Indien Rusland Canada Øvrige I alt I alt Kort vedrørende øvrigt lønarbejde og selvstændigt erhverv: Når Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering behandler ansøgninger om opholds- og arbejdstilladelse, lægges der normalt vægt på følgende kriterier: - Om der er tilgængelig dansk eller herboende udenlandsk arbejdskraft eller arbejdskraft inden for EU, som på kvalificeret vis vil kunne varetage det pågældende arbejde (gælder kun visse ansøgertyper). - Om det pågældende arbejde er af en sådan særlig karakter, at opholds- og arbejdstilladelse kan anbefales. I nogle tilfælde vil myndigheden til brug for sin sagsbehandling indhente en udtalelse fra den relevante branche-organisation eller fra beskæftigelsesregionen. Tilladelser til udlændinge, der skal arbejde på Færøerne eller i Grønland, gives efter forudgående høring af de relevante selvstyremyndigheder. Tilladelser til øvrigt lønarbejde og selvstændigt erhverv - fordelt på nationaliteter tilladelser Tilladelser til øvrigt lønarbejde og selvstændigt erhverv - fordelt på udvalgte kategorier tilladelser Øvrige 39% Ukraine 25% Forskere og undervisere 37% Landbrug * 22% Japan 4% Filippinerne ** 10% USA 10% Kina 12% Øvrige 15% Musikere, artister og kunstnere 3% Idrætsudøvere og trænere 9% Boreplatformsmedarbejdere 14% * Landbrug omfatter driftsledere, fodermestre og landbrugsmedhjælpere. ** Det bemærkes, at der i tallene i 2010 og 2011 til personer fra Filippinerne indgår et vist antal tilladelser, der er givet med henblik på arbejde i forbindelse med olieefterforskninger på dansk og færøsk område. EU-statsborgere skal have opholdstilladelse til at arbejde på Færøerne og i Grønland

Tal på udlændingeområdet pr. 31.01.2010. Månedstallene er foreløbige og der kan forekomme statistiske efterkorrektioner ved de følgende opgørelser.

Tal på udlændingeområdet pr. 31.01.2010. Månedstallene er foreløbige og der kan forekomme statistiske efterkorrektioner ved de følgende opgørelser. Tal på udlændingeområdet pr. 31.01. Månedstallene er foreløbige og der kan forekomme statistiske efterkorrektioner ved de følgende opgørelser. Indholdsfortegnelse Generel introduktion til tal på udlændingeområdet

Læs mere

MINISTERIET FOR FLYGTNINGE INDVANDRERE OG INTEGRATION. Tal og fakta. på udlændingeområdet 2008

MINISTERIET FOR FLYGTNINGE INDVANDRERE OG INTEGRATION. Tal og fakta. på udlændingeområdet 2008 MINISTERIET FOR FLYGTNINGE INDVANDRERE OG INTEGRATION Tal og fakta på udlændingeområdet 2008 Juni 2009 Tal og fakta på udlændingeområdet Tal og fakta på udlændingeområdet 2008 Udgiver: Ministeriet for

Læs mere

Tal og fakta. på udlændingeområdet 2013

Tal og fakta. på udlændingeområdet 2013 Tal og fakta på udlændingeområdet 2013 Forår 2014 Tal og fakta på udlændingeområdet Udgiver: Udlændingestyrelsen Ryesgade 53 2100 København Ø Tlf.: 35 36 66 00 Fax: 35 36 19 16 E-post: Ansvarlig for udgivelsen:

Læs mere

Tal på udlændingeområdet pr. 31.05.2015. Månedstallene er foreløbige og der kan forekomme statistiske efterkorrektioner ved de følgende opgørelser.

Tal på udlændingeområdet pr. 31.05.2015. Månedstallene er foreløbige og der kan forekomme statistiske efterkorrektioner ved de følgende opgørelser. Tal på udlændingeområdet pr. 31.05. Månedstallene er foreløbige og der kan forekomme statistiske efterkorrektioner ved de følgende opgørelser. Indholdsfortegnelse Generel introduktion til tal på udlændingeområdet

Læs mere

Tal på udlændingeområdet pr. 31.03.2015. Månedstallene er foreløbige og der kan forekomme statistiske efterkorrektioner ved de følgende opgørelser.

Tal på udlændingeområdet pr. 31.03.2015. Månedstallene er foreløbige og der kan forekomme statistiske efterkorrektioner ved de følgende opgørelser. Tal på udlændingeområdet pr. 31.03. Månedstallene er foreløbige og der kan forekomme statistiske efterkorrektioner ved de følgende opgørelser. Indholdsfortegnelse Generel introduktion til tal på udlændingeområdet

Læs mere

Den ny arbejdskraftindvandring

Den ny arbejdskraftindvandring 28. maj 2008 Den ny arbejdskraftindvandring Der er siden 2003 sket et markant skift i indvandringen til Danmark. I dag ankommer flere indvandrere fra vestlige lande til Danmark end fra ikke-vestlige lande.

Læs mere

Tal og fakta. på udlændingeområdet 2006. Maj 2007

Tal og fakta. på udlændingeområdet 2006. Maj 2007 Tal og fakta på udlændingeområdet 2006 Maj 2007 Tal og fakta på udlændingeområdet 2006 Udgiver: Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Holbergsgade 6 1057 København K Tlf.: 33 92 33 80

Læs mere

Lovlig indrejse og ophold i Danmark. Tanja Nordbirk Fuldmægtig i Udlændingestyrelsen

Lovlig indrejse og ophold i Danmark. Tanja Nordbirk Fuldmægtig i Udlændingestyrelsen Lovlig indrejse og ophold i Danmark Tanja Nordbirk Fuldmægtig i Udlændingestyrelsen Overblik Besøg (korttidsophold): Visum Visumfri EU-borgere (under 3 måneder) Opholdstilladelse: Arbejde Studie Au pair

Læs mere

MINISTERIET FOR FLYGTNINGE INDVANDRERE OG INTEGRATION. Tal og fakta. på udlændingeområdet 2007. Marts 2008

MINISTERIET FOR FLYGTNINGE INDVANDRERE OG INTEGRATION. Tal og fakta. på udlændingeområdet 2007. Marts 2008 MINISTERIET FOR FLYGTNINGE INDVANDRERE OG INTEGRATION Tal og fakta på udlændingeområdet 2007 Marts 2008 Tal og fakta på udlændingeområdet 2007 Udgiver: Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration

Læs mere

Udenlandsk arbejdskraft

Udenlandsk arbejdskraft GODE RÅD OM Udenlandsk arbejdskraft 2008 GODE RÅD OM UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT Udgivet af DANSK ERHVERV Læs i denne pjece om: Indholdsfortegnelse Reglerne for opholds- og arbejdstilladelse 3 Betingelser

Læs mere

Ansættelse af udlændinge

Ansættelse af udlændinge Gode råd om Ansættelse af udlændinge Det kan være svært at holde styr på reglerne og vilkårene for at ansætte udlændinge i danske virksomheder. Denne pjece giver et overblik over mulighederne for at ansætte

Læs mere

Praksis for meddelelse af opholdstilladelse som au pair

Praksis for meddelelse af opholdstilladelse som au pair N O T A T 23. januar 2012 Praksis for meddelelse af opholdstilladelse som au pair J.nr. 12/005066 Erhvervsenheden 1. Indledning Dette notat indeholder en beskrivelse af Beskæftigelsesministeriets og Udlændingeservices

Læs mere

De danske regler vedrørende muligheder for opholdstilladelse

De danske regler vedrørende muligheder for opholdstilladelse Notat: De danske regler vedrørende muligheder for opholdstilladelse i Danmark Indhold 1. Introduktion... 2 2. Kort resume... 2 3. Visum (kort ophold)... 7 4. Permanent opholdstilladelse... 8 5. Arbejde...

Læs mere

Statistik om udlandspensionister 2013

Statistik om udlandspensionister 2013 Statistik om udlandspensionister 2013 Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde 2,4 mia. kroner i 2013. I 2013 udbetalte IPOS (International Pension & Social

Læs mere

Ind- og udvandringer 2000-2010

Ind- og udvandringer 2000-2010 Ind- og udvandringer 2000-2010 2 Forord Denne analyse af ind- og udvandringer 2000-2010 er udarbejdet for Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration. Den skal indgå i Ministeriets udredning

Læs mere

Oversigtsnotat om Dublin-forordningen

Oversigtsnotat om Dublin-forordningen Oversigtsnotat om Dublin-forordningen Udarbejdet af Dorte Smed, Asyl og Repatriering, november 2007 Baggrund Dublin-forordningen trådte i kraft i Danmark den 1. april 2006 som afløser for Dublin-konventionen.

Læs mere

Udlændingeservice etablerer Regionale Netværk

Udlændingeservice etablerer Regionale Netværk Nyhedsbrev til kommunerne og KL Maj 2010 Udlændingeservice etablerer Regionale Netværk Dialogen med vores brugere og interessenter er helt afgørende for, at vi kan lykkes med løbende at forbedre vores

Læs mere

Lovtidende A 2009 Udgivet den 30. april 2009

Lovtidende A 2009 Udgivet den 30. april 2009 Lovtidende A 2009 Udgivet den 30. april 2009 21. april 2009. Nr. 322. Bekendtgørelse om ophold i Danmark for udlændinge, der er omfattet af Den Europæiske Unions regler (EU-opholdsbekendtgørelsen) 1) I

Læs mere

Tillægsvejledning. for. danske private arbejdsgivere der beskæftiger lønmodtagere i udlandet

Tillægsvejledning. for. danske private arbejdsgivere der beskæftiger lønmodtagere i udlandet Tillægsvejledning for danske private arbejdsgivere der beskæftiger lønmodtagere i udlandet Indledning Denne vejledning er til danske private arbejdsgivere, der har ansatte i udlandet og på danske skibe.

Læs mere

Analyse 1. april 2014

Analyse 1. april 2014 1. april 2014 Mange udenlandske akademikere er overkvalificeret til deres job Af Kristian Thor Jakobsen Analysen ser nærmere på, hvor mange akademikere med forskellig oprindelse der formelt set er overkvalificeret

Læs mere

PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden

PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden PR. 1. JANUAR 2014 Alle priser er i DKK. Prisen beregnes ud fra den vægt, der er højest af fysisk vægt og volumenvægt (faktureret vægt). Sådan

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af udlændingeloven

Forslag. Lov om ændring af udlændingeloven Lovforslag nr. L 141 Folketinget 2008-09 Fremsat den 25. februar 2009 af integrationsministeren (Birthe Rønn Hornbech) Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Ophævelse af overgangsordningen for

Læs mere

Analyse 29. januar 2014

Analyse 29. januar 2014 29. januar 2014 Ledighedsunderstøttelse af indvandrere fra nye EU-lande Af Neil Gallagher og Andreas Højbjerre Der har været en diskussion af, hvorvidt indvandrere fra de nye østeuropæiske EU-lande oftere

Læs mere

Udviklingen i nøgletallene på asylområdet i de nordiske lande: Hvad viser de seneste tal?

Udviklingen i nøgletallene på asylområdet i de nordiske lande: Hvad viser de seneste tal? Udviklingen i nøgletallene på asylområdet i de nordiske lande: Hvad viser de seneste tal? Diskussionsoplæg til mødet i Nordisk Udlændingeudvalg, den 3. maj 25, Island (dagsordenspunkt 4) Asylansøgertallet

Læs mere

Notat om arbejdskraftindvandreres adgang til forsørgelsesydelser og andre tilbud efter den danske lovgivning

Notat om arbejdskraftindvandreres adgang til forsørgelsesydelser og andre tilbud efter den danske lovgivning NOTAT Dato: 28. maj 2008 Kontor: Kontoret for Integrationspolitik J.nr.: 2007/5023-175 Sagsbeh.: JGB Notat om arbejdskraftindvandreres adgang til forsørgelsesydelser og andre tilbud efter den danske lovgivning

Læs mere

Au pair formidling hjælper værtsfamilien med alle formalia i forbindelse med ansøgning om en filippinsk au pair, herunder:

Au pair formidling hjælper værtsfamilien med alle formalia i forbindelse med ansøgning om en filippinsk au pair, herunder: au pair formidling Au pair formidling tilbyder professionel og kvalificeret kontakt mellem familier og au pairs fra Filippinerne. Vores baggrund er et indgående kendskab og tæt samarbejde med det filippinske

Læs mere

Overgang til elektronisk sagsbehandling i Udlændingeservice

Overgang til elektronisk sagsbehandling i Udlændingeservice Nyhedsbrev til kommunerne og KL November 2010 Overgang til elektronisk sagsbehandling i Udlændingeservice Udlændingeservice er ved at overgå til elektronisk sagsbehandling, og befinder sig derfor i en

Læs mere

Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold

Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold 10-5. Forvaltningsret 115.1. Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold En mand fik visum til Danmark og rejste ind i landet. I forbindelse med visumsagen stillede hans herboende

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2009 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2009 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2009 for tjenesterejser 2008 Cirkulære af 16. december 2008 Perst. nr. 078-08 J.nr. 08-5411-6 Indholdsfortegnelse Cirkulære...3 Bilag 1. Transportgodtgørelse pr.

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2011 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2011 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2011 for tjenesterejser 2010 Cirkulære af 20. december 2010 Perst. nr. 049-10 J.nr. 10-5411-10 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære...5 Bilag 1. Transportgodtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse af udlændingeloven

Bekendtgørelse af udlændingeloven 1 of 58 27/09/2010 11:17 Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Udlændinges indrejse og ophold Kapitel 2 Arbejde Kapitel 3 Bortfald og inddragelse af opholdstilladelser og arbejdstilladelser Kapitel

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2013 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2013 for tjenesterejser Cirkulære af 20. december 2012 Modst.nr. 040-12 J.nr. 12-5411-18 Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2013 for tjenesterejser 2012 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære...5 Bilag 1. Transportgodtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse af udlændingeloven

Bekendtgørelse af udlændingeloven Bekendtgørelse af udlændingeloven Herved bekendtgøres udlændingeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 785 af 10. august 2009 med de ændringer, der følger af 2 i lov nr. 493 af 12. juni 2009, 3, nr. 1, 4-21

Læs mere

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING OPBYGNING Ankestyrelsens notat Integration: Status og udvikling indeholder en række hovedtal om indvandrere og efterkommere i Danmark. 1 Notatet omfatter tre afsnit, der

Læs mere

Analyse 19. marts 2014

Analyse 19. marts 2014 19. marts 2014 Børnepenge til personer, hvor børnene ikke opholder sig i Danmark Af Kristian Thor Jakobsen I dette notat ses nærmere på omfanget af udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande

Læs mere

Vejledning om legitimation. ved statsborgerskabsprøven og danskprøverne

Vejledning om legitimation. ved statsborgerskabsprøven og danskprøverne Vejledning om legitimation ved statsborgerskabsprøven og danskprøverne 1 Legitimation ved statsborgerskabsprøven og danskprøverne for voksne udlændinge m.fl. For at kunne gå op til statsborgerskabsprøven

Læs mere

International rekruttering

International rekruttering International rekruttering Vækst og øget velstand forudsætter et stort og kvalificeret udbud af arbejdskraft. Regeringen har derfor siden sin tiltrædelse gennemført en række ordninger og initiativer, der

Læs mere

Lav løn blandt midlertidig udenlandsk arbejdskraft

Lav løn blandt midlertidig udenlandsk arbejdskraft Lav løn blandt midlertidig udenlandsk arbejdskraft Der findes få arbejdende fattige blandt fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere, som permanent er bosat i Danmark. Blandt personer, som er midlertidigt i Danmark,

Læs mere

Afgjort den 19. marts 2015. Tidligere fortroligt aktstykke F (2014-15). Fortroligheden er ophævet ved ministerens skrivelse af 19.03.2015.

Afgjort den 19. marts 2015. Tidligere fortroligt aktstykke F (2014-15). Fortroligheden er ophævet ved ministerens skrivelse af 19.03.2015. Aktstykke nr. 109 Folketinget 2014-15 Afgjort den 19. marts 2015 Tidligere fortroligt aktstykke F (2014-15). Fortroligheden er ophævet ved ministerens skrivelse af 19.03.2015. Justitsministeriet. København,

Læs mere

Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet

Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet Ansøgningsskema SG4_da_141014 Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet grundlag end familiesammenføring, studie, erhverv eller

Læs mere

Notat om praksis for meddelelse af opholdstilladelse efter udlændingelovens 9 c, stk. 1, (ganske særlige grunde).

Notat om praksis for meddelelse af opholdstilladelse efter udlændingelovens 9 c, stk. 1, (ganske særlige grunde). NOTAT Dato: 23. juni 2008 Kontor: Erhvervs- og Familiesammenføringskontoret J.nr.: 2007/4150-152 Sagsbeh.: RSK/NHL Notat om praksis for meddelelse af opholdstilladelse efter udlændingelovens 9 c, stk.

Læs mere

Notat om asylansøgeres adgang til at indgå ægteskab

Notat om asylansøgeres adgang til at indgå ægteskab Notat om asylansøgeres adgang til at indgå ægteskab Udarbejdet af: Tanja Lisette Jørgensen, december 2007 1. Indledning Ægteskabsbetingelsen om lovligt ophold blev indsat i ægteskabsloven ved lov nr. 365

Læs mere

Bekendtgørelse af udlændingeloven

Bekendtgørelse af udlændingeloven LBK nr 1044 af 06/08/2007 Gældende Offentliggørelsesdato: 07-09-2007 Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Bekendtgørelse af udlændingeloven Herved bekendtgøres udlændingeloven jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Erklæring efter ægteskabslovens 11 b om kendskab til udlændingelovens regler om ægtefællesammenføring

Erklæring efter ægteskabslovens 11 b om kendskab til udlændingelovens regler om ægtefællesammenføring Erklæring efter ægteskabslovens 11 b om kendskab til udlændingelovens regler om ægtefællesammenføring Efter udlændingelovens 9, stk. 1, nr. 1, litra a-d, kan der efter ansøgning gives opholdstilladelse

Læs mere

XG1_da_280815 Ansøgning om opholdstilladelse i Danmark med henblik på at opnå dansk autorisation eller som volontør

XG1_da_280815 Ansøgning om opholdstilladelse i Danmark med henblik på at opnå dansk autorisation eller som volontør Ansøgningsskema XG1_da_280815 Ansøgning om opholdstilladelse i Danmark med henblik på at opnå dansk autorisation eller som volontør Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema til at ansøge

Læs mere

10-2. Forvaltningsret 114.5 115.3 12.4 296.1. Manglende offentliggørelse af praksisændring

10-2. Forvaltningsret 114.5 115.3 12.4 296.1. Manglende offentliggørelse af praksisændring 10-2. Forvaltningsret 114.5 115.3 12.4 296.1. Manglende offentliggørelse af praksisændring Integrationsministeriet indførte i maj 2003 en ny praksis for sager om familiesammenføring. Ændringen betød at

Læs mere

Bekendtgørelse om boligplacering af flygtninge

Bekendtgørelse om boligplacering af flygtninge (Gældende) Udskriftsdato: 5. februar 2015 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, j.nr. 2007/5001

Læs mere

Nedenfor følger en kort beskrivelse af udspillets enkelte elementer.

Nedenfor følger en kort beskrivelse af udspillets enkelte elementer. N O T A T Indholdet af udspilspakken på au pair-området 28. maj 2014 Sagsnr. 2013-8383 CAAU / hkc Udspilspakken indeholder følgende 14 forslag til ændringer af au pair-ordningen, som har til formål primært

Læs mere

Analyse 3. april 2014

Analyse 3. april 2014 3. april 2014 Indeksering af børnepenge i forhold til leveomkostningerne i barnets opholdsland Af Kristian Thor Jakobsen På baggrund af en forespørgsel fra Jyllandsposten er der i dette notat regnet på

Læs mere

GL/AR1_da_150814 Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse i Grønland på baggrund af lønarbejde

GL/AR1_da_150814 Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse i Grønland på baggrund af lønarbejde Ansøgningsskema GL/AR1_da_150814 Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse i Grønland på baggrund af lønarbejde Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse

Læs mere

LOKK, Fredericia. Gitte Rydal Udlændingestyrelsen 8. Juni 2012

LOKK, Fredericia. Gitte Rydal Udlændingestyrelsen 8. Juni 2012 LOKK, Fredericia Gitte Rydal Udlændingestyrelsen 8. Juni 2012 Oversigt Udlændingelovens regler om ægtefællesammenføring Processuelt ophold Meddelelse af opholdstilladelse (Udl. 9) Forlængelse (Udl. 11)

Læs mere

Justitsministeriet Udlændingekontoret udlafd@jm.dk mkm@jm.dk

Justitsministeriet Udlændingekontoret udlafd@jm.dk mkm@jm.dk Justitsministeriet Udlændingekontoret udlafd@jm.dk mkm@jm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 8 1 6 L U J J @ H U M A N R I G H T

Læs mere

Du er EU-borger. Information fra ASTI og par tnere

Du er EU-borger. Information fra ASTI og par tnere Du er EU-borger V E L K O M M E N t i l L u x e m b o u r g Information fra ASTI og par tnere O V E R S I G T Du bosætter dig i Luxembourg : I mindre end 3 måneder I mere end 3 måneder : - lønmodtager

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til privat indkvartering hos ægtefælle (udlændingelovens 42 l, stk. 3)

Ansøgning om tilladelse til privat indkvartering hos ægtefælle (udlændingelovens 42 l, stk. 3) Ansøgningsskema Ansøgning om tilladelse til privat indkvartering hos ægtefælle (udlændingelovens 42 l, stk. 3) Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til at søge om tilladelse til at bo

Læs mere

Viceadm. direktør Kim Graugaard

Viceadm. direktør Kim Graugaard Viceadm. direktør Produktivitet er vejen til vækst 5 Værdiskabelse fordelt efter vækstårsag Gennemsnitlig årligt vækstbidrag, pct. Timeproduktivitet Gns. arbejdstid Beskæftigelse 4 3 2 1 0 1966-1979 1980-1994

Læs mere

Dagpenge, mens du søger job i udlandet

Dagpenge, mens du søger job i udlandet Juli 2015 Dagpenge, mens du søger job i udlandet Når du har været ledig i en kortere periode (som udgangspunkt 4 uger), kan du søge om få udbetalt danske dagpenge med en PD U2 (Personbåret Dokument U2)

Læs mere

Bekendtgørelse af udlændingeloven 1)

Bekendtgørelse af udlændingeloven 1) LBK nr 1021 af 19/09/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 10. marts 2015 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2014-949-0440 Senere ændringer til forskriften LOV nr 572 af 31/05/2010

Læs mere

Ansøgning om tidsbegrænset humanitær opholdstilladelse i Danmark

Ansøgning om tidsbegrænset humanitær opholdstilladelse i Danmark Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer) Udl.nr. Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (stempel og navn) HUSK OGSÅ AT UDFYLDE DEN SIDSTE SIDE I DETTE SKEMA Ansøgning om tidsbegrænset humanitær

Læs mere

1. Statsborgere i Finland, Island, Norge og Sverige kan uden tilladelse indrejse og opholde sig her i landet.

1. Statsborgere i Finland, Island, Norge og Sverige kan uden tilladelse indrejse og opholde sig her i landet. Kapitel 1 Udlændinges indrejse og ophold 1. Statsborgere i Finland, Island, Norge og Sverige kan uden tilladelse indrejse og opholde sig her i landet. 2. Udlændinge, der er statsborgere i et land, der

Læs mere

Afslag på opholdstilladelse til afghansk kvinde med herboende mindreårig søn. Administrativ praksis. Sagsoplysning. Inddragelse af kriterier

Afslag på opholdstilladelse til afghansk kvinde med herboende mindreårig søn. Administrativ praksis. Sagsoplysning. Inddragelse af kriterier 10-1. Forvaltningsret 1121.1 123.1 12.4 296.1. Afslag på opholdstilladelse til afghansk kvinde med herboende mindreårig søn. Administrativ praksis. Sagsoplysning. Inddragelse af kriterier En afghansk kvinde

Læs mere

Bekendtgørelse om meddelelse af tidsubegrænset opholdstilladelse

Bekendtgørelse om meddelelse af tidsubegrænset opholdstilladelse 10. november 2005 Udkast til Bekendtgørelse om meddelelse af tidsubegrænset opholdstilladelse I medfør af udlændingelovens 11, stk. 11, jf. lovbekendtgørelse nr. 826 af 24. august 2005, fastsættes: Kapitel

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af udlændingeloven og lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af udlændingeloven og lov om aktiv socialpolitik Dato: 3. november 2006 Kontor: Udlændingelovskontoret J.nr.: 2006/4000-78 Sagsbeh.: SWE Fil-navn: Lovforslag Nov II 2006 Udkast til Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven og lov om aktiv socialpolitik

Læs mere

INTERNATIONALE BØRNEBORTFØRELSER

INTERNATIONALE BØRNEBORTFØRELSER INTERNATIONALE BØRNEBORTFØRELSER OM HAAGERKONVENTIONEN - REGLER OG PROCEDURER NÅR ET BARN BLIVER BRAGT UD AF DANMARK AF DEN ENE FORÆLDER UDEN DEN ANDEN FORÆLDERS SAMTYKKE Denne folder I denne folder kan

Læs mere

LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 6

LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 6 Indhold: Ledighedstal Udviklingen i langtidsledigheden Beskæftigelsen Efterspørgselen på arbejdskraft Arbejdsfordelinger Opfølgning på ministermål Opfølgning jobcentrets mål Opfølgning på jobcentrets indsats

Læs mere

SG3. Ansøgningsskema. På nyidanmark.dk kan du læse mere om, hvornår det er muligt at indgive en ansøgning i Danmark.

SG3. Ansøgningsskema. På nyidanmark.dk kan du læse mere om, hvornår det er muligt at indgive en ansøgning i Danmark. Ansøgningsskema SG3_da_141014 Ansøgning om opholdstilladelse i Danmark på baggrund af tidligere dansk statsborgerskab, dansk afstamning eller tilhørsforhold til det danske mindretal i Sydslesvig Hvad kan

Læs mere

Udlandspriser privat. Priser og zoner. Priser til udlandet, opkald fra Danmark

Udlandspriser privat. Priser og zoner. Priser til udlandet, opkald fra Danmark Udlandspriser privat Priser og zoner Telia har indført en prisstruktur, som gør det lettere at gennemskue prisen på opkald til og fra udlandet. Hver udlandsszone har en ensartet prisstruktur. Du betaler

Læs mere

Udlændingelovens selvforsørgelseskrav ved familiesammenføring

Udlændingelovens selvforsørgelseskrav ved familiesammenføring Herning d. 2. oktober 2015 Udlændingelovens selvforsørgelseskrav ved familiesammenføring Ægteskab Uden Grænser har i dag sendt det vedhæftede brev til Udlændingenævnet, hvori vi påpeger, at anvendelsen

Læs mere

LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 4

LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 4 LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 4 Indhold: Ledighedstal Udviklingen i langtidsledigheden Efterspørgselen på arbejdskraft Arbejdsfordelinger Opfølgning på ministermål Opfølgning jobcentrets mål Udenlandsk

Læs mere

Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til familiemedlemmer til udlænding, som arbejder på Færøerne

Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til familiemedlemmer til udlænding, som arbejder på Færøerne Ansøgningsskema Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til familiemedlemmer til udlænding, som arbejder på Færøerne Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema til at ansøge om forlængelse

Læs mere

Det indre marked og den fri bevægelighed i Europa bidrager til den danske velstand. 14 mio. europæiske borgere bor fast i et andet EU-land,

Det indre marked og den fri bevægelighed i Europa bidrager til den danske velstand. 14 mio. europæiske borgere bor fast i et andet EU-land, Det indre marked og den fri bevægelighed i Europa bidrager til den danske velstand Udfordring Et velfungerende indre marked i Europa er en forudsætning for dansk velstand og danske arbejdspladser. To tredjedele

Læs mere

Sådan søger man visum til Danmark

Sådan søger man visum til Danmark Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2009-10 UUI alm. del Bilag 120 Offentligt Bilag 1 Sådan søger man visum til Danmark Hvad er et Schengenvisum? Et Schengenvisum er en tilladelse, der giver

Læs mere

Nyhedsbrev til kommunerne Nr. 4 september 2015

Nyhedsbrev til kommunerne Nr. 4 september 2015 Nyhedsbrev til kommunerne Nr. 4 september 2015 Indhold Pas og andre personlige dokumenter s. 2 Underskrift på ansøgningsskemaer den herboende reference skal være myndig s. 2 Opholdskort til visiterede

Læs mere

FAQ - de nye danskprøver

FAQ - de nye danskprøver Dato: 30. august 2012 FAQ - de nye danskprøver I. Danskprøven på A1-niveau Om ikrafttræden: 1. Hvornår træder prøven i kraft? Bestået danskprøve på A1-niveau er normalt en betingelse for opholdstilladelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om udlændingeloven og lov om ferie

Forslag. Lov om ændring af lov om udlændingeloven og lov om ferie Lovforslag nr. L 185 Folketinget 2014-15 Fremsat den 8. april 2015 af Henrik Dam Kristensen Forslag til Lov om ændring af lov om udlændingeloven og lov om ferie (Udmøntning af aftalen om en bedre au pair-ordning

Læs mere

IN6. Ansøgningsskema. Ansøgning om godkendelse af arbejde efter udlændingelovens 14 a (asylansøgere)

IN6. Ansøgningsskema. Ansøgning om godkendelse af arbejde efter udlændingelovens 14 a (asylansøgere) Ansøgningsskema Ansøgning om godkendelse af arbejde efter udlændingelovens 14 a (asylansøgere) IN6_da_141014 Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges af asylansøgere, som ønsker at arbejde

Læs mere

MINISTERIET FOR FLYGTNINGE, INDVANDRERE OG INTEGRATION

MINISTERIET FOR FLYGTNINGE, INDVANDRERE OG INTEGRATION MINISTERIET FOR FLYGTNINGE, INDVANDRERE OG INTEGRATION 25. august 2003 Statsrevisorerne har den 2. april 2003 afgivet beretning nr. 9, 2002 om Udlændingestyrelsens opgavevaretagelse på asyl- og opholdsområdet.

Læs mere

Procedure for indrejsende studerende

Procedure for indrejsende studerende INFORMATION OM ERASMUS TRAINEESHIP TIL VIDENSKABELIGT PERSONALE Procedure for indrejsende studerende INTRODUKTION Med et Erasmus Traineeship får den studerende mulighed for at komme i praktik hos en afdeling

Læs mere

IN1_da_140415 Ansøgning om tilladelse til at flytte i egenfinansieret bolig (udlændingelovens 42 k)

IN1_da_140415 Ansøgning om tilladelse til at flytte i egenfinansieret bolig (udlændingelovens 42 k) Ansøgningsskema IN1_da_140415 Ansøgning om tilladelse til at flytte i egenfinansieret bolig (udlændingelovens 42 k) Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til at søge om tilladelse til

Læs mere

Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Summary in Danish. Dansk resumé

Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Summary in Danish. Dansk resumé Education at a Glance 2010: OECD Indicators Summary in Danish Education at a Glance 2010: OECD Indicators Dansk resumé På tværs af OECD-landene forsøger regeringer at finde løsninger, der gør uddannelse

Læs mere

2. Information om værtsfirmaets kontaktperson dig, der inviterer UDFYLDES MED BLOKBOGSTAVER

2. Information om værtsfirmaets kontaktperson dig, der inviterer UDFYLDES MED BLOKBOGSTAVER Invitation - forretningsvisum Invitation til ansøgning om forretningsvisum VU1_da_150415_v1.1 1. Information om værtsfirmaet Firmanavn Hjemmeside Firmaadresse i Danmark Telefax Branche CVR-Nr. 2. Information

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven og lov om ferie (Forbedring af reglerne på au pair-området m.v.)

Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven og lov om ferie (Forbedring af reglerne på au pair-området m.v.) Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven og lov om ferie (Forbedring af reglerne på au pair-området m.v.) 1 I udlændingeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1021 af 19. september 2014, som ændret ved

Læs mere

Regulativer for EU-statsborgere og medlemmer af deres familier. Generelle bestemmelser

Regulativer for EU-statsborgere og medlemmer af deres familier. Generelle bestemmelser Regulativer for EU-statsborgere og medlemmer af deres familier Generelle bestemmelser Beslutning om ophold på Polsk territorium for EU statsborgere gives umiddelbart og i tilfælde af medlemmer i familien,

Læs mere

Bekendtgørelse om udlændinges adgang her til landet (udlændingebekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om udlændinges adgang her til landet (udlændingebekendtgørelsen) Udlændingeafdelingen Dato: 21. marts 2014 Kontor: Asyl- og Visumkontoret Sagsbeh: Pernille Bjørnholk Sagsnr.: 2014-961-0020 Dok.: 1109664 Bekendtgørelse om udlændinges adgang her til landet (udlændingebekendtgørelsen)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 187 Folketinget 2009-10 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 25. maj 2010 Forslag til Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love (Udvidelse af personkredsen,

Læs mere

International lønsammenligning. Arbejdsgiveromkostninger ved beskæftigelse af ingeniører

International lønsammenligning. Arbejdsgiveromkostninger ved beskæftigelse af ingeniører International lønsammenligning Arbejdsgiveromkostninger ved beskæftigelse af ingeniører November 2011 2 Arbejdsgiveromkostninger ved beskæftigelse af ingeniører Resume Internationale sammenligninger af

Læs mere

Ægteskab Uden Grænser Juni 2015

Ægteskab Uden Grænser Juni 2015 Nyhedsbrev Kære læser, Der er gået ret lang tid siden, vi udsendte det sidste nyhedsbrev, og derfor er der da også sket en del i mellemtiden. Først og fremmest har vi fået en ny regering. Hvad det betyder

Læs mere

[VEJLEDNING TIL STATSFORVALTNINGERNE VEDR. OPHOLD EFTER EU- OPHOLDSBEKENDTGØREL- SEN] Udlændingeservice

[VEJLEDNING TIL STATSFORVALTNINGERNE VEDR. OPHOLD EFTER EU- OPHOLDSBEKENDTGØREL- SEN] Udlændingeservice 2009 Udlændingeservice [VEJLEDNING TIL STATSFORVALTNINGERNE VEDR. OPHOLD EFTER EU- OPHOLDSBEKENDTGØREL- SEN] Bekendtgørelse nr. 322 af 21. april 2009 om ophold i Danmark for udlændinge, der er omfattet

Læs mere

Den faste og fair udlændingepolitik med 24-årsregel, tilknytningskrav og starthjælp har nedbragt antallet af ægtefællesammenføringer væsentligt.

Den faste og fair udlændingepolitik med 24-årsregel, tilknytningskrav og starthjælp har nedbragt antallet af ægtefællesammenføringer væsentligt. Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti, 7. november 2010 Nye Tider. Nye krav. Regeringen og Dansk Folkeparti har indgået en aftale om en modernisering af reglerne for ægtefællesammenføring i Danmark.

Læs mere

Kritik af sagsbehandling og sagsbehandlingstid i Integrationsministeriet

Kritik af sagsbehandling og sagsbehandlingstid i Integrationsministeriet Kritik af sagsbehandling og sagsbehandlingstid i Integrationsministeriet I en sag om ægtefællesammenføring klagede en advokat på vegne af ansøgeren til ombudsmanden over sagsbehandlingstiden i Integrationsministeriet.

Læs mere

Danmark - Åben for forretning og ferie. Sådan ansøger du om visum til Danmark

Danmark - Åben for forretning og ferie. Sådan ansøger du om visum til Danmark Danmark - Åben for forretning og ferie Sådan ansøger du om visum til Danmark Du kan læse mere om regler og procedurer for visum til Danmark i denne folder Visum til Danmark Hvis du ønsker at besøge Danmark

Læs mere

EØS-rEglErnE og dagpenge

EØS-rEglErnE og dagpenge EØS-reglerne og dagpenge Indhold 1. Kend dine muligheder 4 1.1 Rejs aldrig ud 4 1.2 Dine muligheder 4 1.3 Før du rejser 4 1.4 Fejlforsikring 4 2. Dagpenge under jobsøgning i et andet EØS-land 6 2.1 Ansøgning

Læs mere

Cirkulært nr. 409/ 15.08.2008 Diverse

Cirkulært nr. 409/ 15.08.2008 Diverse Brug af udenlandske underentreprenører Spørgsmål om dette cirkulært kan rettes til Dansk Byggeri, Arbejdsgiversekretariatet Søren Lange Nielsen, tlf. 72160094 (SLN@danskbyggeri.dk) Indledende bemærkninger

Læs mere

UDFYLDES MED BLOKBOGSTAVER

UDFYLDES MED BLOKBOGSTAVER Invitation Invitation til brug for ansøgning om visum VU2_da_150415_v1.1 1. Information om værten - dig, der inviterer UDFYLDES MED BLOKBOGSTAVER Fornavn Efternavn Bopælsadresse i Danmark Nationalitet

Læs mere

"Alting bør gøres så enkelt som muligt, men heller ikke enklere." (A. Einstein)

Alting bør gøres så enkelt som muligt, men heller ikke enklere. (A. Einstein) As easy as that. 12345 "Alting bør gøres så enkelt som muligt, men heller ikke enklere." (A. Einstein) 12345 Lenze gør meget enklere. Tidens hurtige udvikling har mange udfordringer til os. I fremtiden

Læs mere

FAKTAARK 5. Medarbejdere fra andre EU-lande bruger det sociale system ligesom danske medarbejdere

FAKTAARK 5. Medarbejdere fra andre EU-lande bruger det sociale system ligesom danske medarbejdere Medarbejdere fra andre EU-lande bruger det sociale system ligesom danske medarbejdere Udfordring Europæiske statsborgere kommer ikke til Danmark for at udnytte de danske velfærdsydelser. De kommer, fordi

Læs mere

Skemaet er opdelt i to dele: DEL 1: ARBEJDE I ÉT LAND og DEL II: ARBEJDE I TO ELLER FLERE LANDE. E-mail adr.

Skemaet er opdelt i to dele: DEL 1: ARBEJDE I ÉT LAND og DEL II: ARBEJDE I TO ELLER FLERE LANDE. E-mail adr. Udbetaling Danmark April 2014 International Social Sikring ANSØGNINGSSKEMA TIL BRUG FOR AFGØRELSE OM SOCIAL SIKRING Jf. EF FORORDNING 883/2004 ved arbejde i EØS og/eller Schweiz SAMMEN MED SKEMAET SKAL

Læs mere

Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Bilag 340 Offentligt

Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Bilag 340 Offentligt Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Bilag 340 Offentligt O PF ØLGNING SRAPPORT NR. 2 1/7 Den 19. september 2006 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 24. oktober 2005 af Udlændingestyrelsen

Læs mere

Nytilkommet arbejdskraft er koncentreret hos 1 pct. af virksomhederne

Nytilkommet arbejdskraft er koncentreret hos 1 pct. af virksomhederne Nytilkommet arbejdskraft er koncentreret hos 1 pct. af virksomhederne Den procent af virksomhederne i Danmark, som har mest nytilkommet arbejdskraft fra EU10- lande og ikke-vestlige lande, har omkring

Læs mere

Tal på danskuddannelsesområdet (til og med 1. kvartal 2014)

Tal på danskuddannelsesområdet (til og med 1. kvartal 2014) Tal på danskuddannelsesområdet (til og med 1. kvartal 2014) 1 Generel introduktion til danskuddannelserne og de afsluttende prøver på danskuddannelserne Danskuddannelserne er opdelt i tre uddannelser:

Læs mere