NORDICA VARMEPUMPE OPVARMNING OG KØL - AIRCONDITION

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NORDICA VARMEPUMPE OPVARMNING OG KØL - AIRCONDITION"

Transkript

1 BRUGERMANUAL NORDICA VARMEPUMPE OPVARMNING OG KØL - AIRCONDITION Dansk VÆG MODEL Indedel ASYG09LECB ASYG12LECB Udedel AOYG09LECAN AOYG12LECAN BEHOLD DENNE BRUGERMANUAL FOR FREMTIDIGE REFERENCER

2 INDHOLD SIKKERHEDSFORSKRIFTER...Da-1 EGENSKABER OG FUNKTIONER...Da-2 DELBETEGNELSE...Da-3 FORBEREDELSE...Da-5 DRIFT...Da-6 TIMERDRIFT...Da-8 DVALETIMERDRIFT...Da-9 JUSTERING AF LUFTCIRKULATIONSRETNINGEN...Da-10 DEL NR SVINGFUNKTION...Da-11 ØKONOMIFUNKTION...Da C VARME FUNKTION...Da-12 FUNKTIONEN MANUEL AUTO...Da-12 RENGØRING OG PLEJE...Da-13 FEJLFINDING...Da-15 DRIFTSTIP...Da-17 SIKKERHEDSFORSKRIFTER Inden du bruger airconditionanlægget, bedes du gennemlæse disse FORHOLDSREGLER grundigt igennem og betjen enheden på den korrekte måde. Instruktionerne i dette afsnit vedrører sikkerheden; sørg for, at opretholde sikre driftsbetingelser. FARE, ADVARSEL og FORSIGTIG har følgende betydning i disse instruktioner: FARE ADVARSEL FORSIGTIG FARE Denne markering angiver procedurer, som, hvis de udføres forkert, sandsynligvis vil medføre dødsfald eller alvorlige personskader for brugeren eller servicepersonalet. Denne markering angiver procedurer, som, hvis de udføres forkert, kan medføre dødsfald eller alvorlige personskader på brugeren eller servicepersonalet. Denne markering angiver procedurer, som, hvis de udføres forkert, kan medføre personskader på brugeren eller skade på ejendom. Forsøg ikke at installere dette airconditionanlæg selv. Dette airconditionanlæg indeholder ingen dele, der kan serviceres af brugeren. Kontakt altid autoriseret servicepersonale med henblik på reparationer. Kontakt autoriseret servicepersonale, hvis airconditionanlægget skal flyttes, med henblik på frakobling og installation. Ophold dig ikke i mange timer i den direkte køleluftstrøm, så du bliver meget kold. Sæt ikke fingre eller genstande ind i udblæsningsporten eller indsugningsgitteret. Start og stop ikke airconditionanlægget, ved at trække strømforsyningskablet ud eller lign. Pas på ikke at beskadige strømforsyningskablet. Hvis anlæggets strømforsyningskabel bliver beskadiget, må det kun udskiftes af autoriseret servicepersonale, da det kræver specialværktøj og -kabel. I tilfælde af fejlfunktion (brændt lugt etc.), skal du omgående stoppe anlægget, trække stikket ud af stikkontakten og kontakte autoriseret servicepersonale. I tilfælde af udsivning af kølemiddel, skal du holde det væk fra åben ild eller noget brandfarligt. (kontakt autoriseret servicepersonale) Da-1 FORSIGTIG Udluft jævnligt under brug. Ret ikke luftstrømmen mod ildsteder eller varmeapparater. Kravl ikke op på, og placer ikke genstande på airconditionanlægget. Hæng ikke genstande op i indendørsenheden. Sæt ikke blomstervaser eller vandbeholdere oven på airconditionanlæg. Anbring ikke nogen andre elektriske produkter eller indbodele under indendørsenheden eller udendørsenheden. Dryppende kondensvand fra enheden kan gøre tingene våde, og forårsage skader eller funktionsfejl på dine ejendele. Udsæt ikke airconditionanlægget direkte for vand. Betjen ikke airconditionanlægget med våde hænder. Træk ikke i strømforsyningskablet. Sluk for strømforsyningen, når indendørsenheden ikke bruges i længere perioder. Kontroller installationsstativet for beskadigelse. Placér ikke dyr eller planter i luftstrømmens direkte bane. Drik ikke det vand, der tappes af airconditionanlægget. Brug ikke anlægget på steder, hvor der opbevares fødevarer, planter eller dyr, præcisionsudstyr eller kunstværker. Tilslutningsventilerne bliver varme under opvarmning; omgå dem med forsigtighed. Når du installerer eller vedligeholder enheden, må du ikke røre ved den indbyggede varmevekslers aluminiumslameller på indendørs- eller udendørsenheden, for at undgå personskader. Tryk ikke hårdt på køleribberne.

3 FORSIGTIG Brug kun anlægget med installerede luftfiltre. Bloker eller tildæk ikke indsugningsgitteret og udblæsningsporten. Kontroller, at evt. elektronisk udstyr befinder sig mindst en meter fra enten indendørs- eller udendørsenheden. Installer ikke airconditionanlægget i nærheden af et ildsted eller et varmeapparat. Træf forholdsregler under installation af indendørs- og udendørsenheden, så børn ikke kan komme til disse. Brug ikke brændbare gasser i nærheden af airconditionanlægget. Du må ikke sidde på, læne dig op ad eller lægge nogen form for vægt på airconditionanlægget. Dette anlæg må ikke bruges af personer (herunder børn) med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og viden, med mindre det sker under overvågning, eller der gives instruktion i brugen af anlægget af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed. Børn skal holdes under opsyn, så det sikres, at de ikke leger med airconditionanlægget. EGENSKABER OG FUNKTIONER INVERTER Når anlægget startes, bruges der meget strøm til hurtigt at bibringe rummet den ønskede temperatur. Derefter skifter airconditionanlægget til en lav strømindstilling med henblik på økonomisk og komfortabel drift. TRÅDLØS FJERNBETJENING Indendørsenhedens drift kan på praktisk vis styres med den trådløse fjernbetjening. ØKONOMIFUNKTION Når ØKONOMI funktionen anvendes, vil rumtemperaturen være en lille smule højere end den indstillede temperatur under afkøling og lavere end den indstillede temperatur under opvarmning. Derfor er ØKONOMI funktionen i stand til at spare mere på energien end andre normale funktioner. AUTOMATISK FUNKTIONSSKIFT Der skiftes automatisk funktion (afkøling, tørring, opvarmning) for at opretholde den indstillede temperatur og for at holde temperaturen konstant hele tiden. 10 C VARME FUNKTION Rumtemperaturen kan holdes på 10 C, for at forhindre, at den falder for meget. PROGRAMTIMER Programtimeren gør det muligt at integrere FRA-timer og TILtimer i en enkelt sekvens. Sekvensen kan omfatte en overgang fra FRA-timer til TIL-timer eller fra TIL-timer til FRA-timer inden for en periode på 24 timer. SKIMMELRESISTENT FILTER LUFTFILTERET er behandlet, så det er modstandsdygtigt over for skimmelvækst; anlægget er dermed renere at bruge og lettere at vedligeholde. SUPERLYDSVAG FUNKTION Når knappen FAN (VENTILATOR) anvendes til at vælge QUIET (LYDSVAG), starter indendørsenheden superlydsvag drift; indendørsenhedens luftstrøm reduceres med henblik på mere lydsvag drift. POLYFENOL CATECHIN-LUFTRENSNINGSFILTER Polyfenol catechin-luftrensningsfi lteret anvender statisk elektricitet til fjernelse af fine partikler og støv i luften, f.eks. tobaksrøg og pollen, som er så små, at de ikke kan ses med det blotte øje. Filteret indeholder catechin, som er meget effektivt over for forskellige bakterier, fordi det undertrykker væksten af de bakterier, der optages af filteret. Bemærk, at mængden af produceret luft falder, så indendørsenhedens ydeevne reduceres en smule, når luftrensningsfilteret er monteret. DEODORISERINGS-FILTER TIL NEGA- TIVE LUFT IONER Dette indeholder supermikroskopiske keramikpartikler, som kan producere desodoriserende, negative luftioner, der kan absorbere og reducere den særlige lugt i hjemmet. DVALETIMER Når der trykkes på knappen SLEEP (DVALE) i opvarmningsfunktionen, sænkes indstillingen for indendørsenhedens termostat gradvist i driftstiden; i afkølingsfunktion hæves termostatindstillingen gradvist i driftstiden. Når den indstillede tid er udløbet, slukkes indendørsenheden automatisk. SVINGFUNKTION Retningsspjældene for luftstrømmen svinger automatisk op og ned, så luften spredes til alle kroge og hjørner i rummet. AFTAGELIGT INDSUGNINGSGITTER Indendørsenhedens indsugningsgitter kan tages af for at lette rengøring og vedligeholdelse. Da-2

4 DELBETEGNELSE Fig. 1 Fig. 2 Fig. 3 Fig. 4 Fig. 5 Fig. 6 For at lette forståelsen, er den ledsagende illustration tegnet, så alle mulige indikatorer vises; ved faktisk betjening viser displayet dog kun de indikatorer, der er relevante for den aktuelle funktion. Da-3

5 Fig. 1 Indendørs enhed 1 Betjeningspanel (Fig. 2) 2 Knappen MANUAL AUTO (MANUEL AUTO) Hvis der trykkes på knappen MANUAL AUTO (MANUEL AUTO) i mere end 10 sekunder, startes den tvungne afkølingsfunktion. Den tvungne afkølingsfunktion anvendes på installationstidspunktet. Må kun bruges af autoriseret servicepersonale. Tryk på knappen START/STOP, hvis tvungen afkølingsfunktion starter ved et tilfælde, for at stoppe driften. Tryk på knappen ved NULSTILLING AF FILTERINDIKATOR 3 Indikator (Fig. 3) 4 Fjernbetjeningens signalmodtager 5 Indikatorlampe OPERATION (DRIFT) (grøn) 6 Indikatorlampe TIMER (orange) Hvis indikatorlampen TIMER blinker, når timeren anvendes, angiver det, at der er opstået en fejl i timerindstillingen (se side 17 Automatisk genstart). 7 Indikatorlampe ECONOMY (ØKONOMI) (grøn) Indikatorlampen ECONOMY (ØKONOMI) lyser, når ØKONOMIDRIFT og 10 C VARME DRIFT kører. 8 Indsugningsgitter (Fig. 4) 9 Frontpanel 0 Luftfilter A Luftretningsspjæld B Højre-venstre spjæld (bag luftretningsspjældet) C Afløbsslange Fig. 5 Fjernbetjening D Signalsender E Knappen MODE (FUNKTION) F Knappen 10 C HEAT (10 C VARME) G Knappen ECONOMY (ØKONOMI) H Knappen SLEEP (DAVLE) I Knappen TIMER MODE (TIMERFUNKTION) J Knappen FAN (VENTILATOR) K Knappen START/STOP L Knappen SET (INDSTIL) (Lodret) M Knappen SWING (SVING) N Knappen SET TEMP. (INDSTIL TEMP.) ( / ) O Knapper til TIMER SET (TIMERINDSTILLING) ( / ) P Knappen CLOCK ADJUST (URINDSTILLING) Q Knappen TEST RUN (TESTKØRSEL) Denne kan bruges ved installation af airconditionanlægget og bør ikke bruges under normale forhold, da den vil få indendørsenhedens termostat til at fungere forkert. Hvis der trykkes på denne knap under normal drift, skifter indendørsenheden til testfunktion, og indendørsenhedens indikatorlamper OPERATION (DRIFT) og TIMER begynder at blinke samtidig. Stop testfunktionen ved at trykke på knappen START/STOP for at stoppe airconditionanlægget. R Knappen RESET (NULSTIL) S Fjernbetjeningens display (Fig. 6) T Displayet INDSTIL temperatur U Displayet Funktion V Displayet DVALETIMER W Sendeindikator X Ventilatorhastighedsdisplay Y Displayet SVING Z Timerfunktionsdisplay [ Urdisplay Da-4

6 FORBEREDELSE Tænd for strømmen 1 Tænd for afbryderen Sæt batterier i (AAA/R03/LR03 2) Tryk og skub på batterirummets låg på bagsiden for at åbne det. Skub det i pilens retning, mens du trykker på Læg batterier i. Kontroller, at batteripolerne ( Luk batterirummets låg. Indstil den aktuelle tid 1 2 ) vender korrekt. -mærket. Tryk på knappen CLOCK ADJUST (URINDSTILLING) (Fig. 5 P). Brug spidsen af en kuglepen eller en anden lille genstand til at trykke på knappen. Brug knapperne til TIMER SET (TIMERINDSTILLING) ( / ) (Fig. 5 O) til at indstille uret til det aktuelle klokkeslæt. Knappen Knappen : Tryk for at stille tiden frem. : Tryk for at stille tiden tilbage. FORSIGTIG Pas på, at børn ikke kommer til at sluge batterier ved et uheld. Tag batterierne ud af fjernbetjeningen, hvis den ikke skal bruges i længere tid, så de ikke lækker og beskadiger enheden. Skyl med store mængder vand, og søg læge, hvis du får batterivæske på huden, i øjnene eller i munden. Afladede batterier skal fjernes med det samme og bortskaffes korrekt, enten på et sted, hvor man indsamler batterier, eller hos de relevante myndigheder. Forsøg ikke at genoplade tørbatterier. Bland ikke nye og brugte batterier eller batterier af forskellig type. Batterierne holder i ca. et år ved normal brug. Udskift batterierne, og tryk på knappen RESET (NULSTIL) med spidsen af en kuglepen eller en anden lille genstand, hvis fjernbetjeningens rækkevidde reduceres mærkbart. 3 (Hver gang der trykkes på knapperne, stilles tiden et minut frem/tilbage; hold knapperne nede for at ændre tiden hurtigt med ti minutter ad gangen.) Tryk på knappen CLOCK ADJUST (URINDSTILLING) (Fig. 5 P) igen. Tiden er nu indstillet, og uret starter. Brug af fjernbetjeningen Fjernbetjeningen skal rettes mod en signalmodtager (Fig. 3 4) for at fungere korrekt. Rækkevidde: Ca. 7 m. Når indendørsenheden modtager et signal, høres en bip-lyd. Tryk på knappen på Remote Control (fjernbetjeningen) igen, hvis der ikke høres en bip-lyd. Holder til fjernbetjening Skruer Sæt i Tryk ind Skub op Træk ud 1 Montér holderen. 2 Sæt fjernbetjeningen i. 3 Udtagning af fjernbetjeningen (når den bruges i hånden). Da-5

7 DRIFT Valg af driftsfunktion 1 2 Tryk på knappen START/STOP (Fig. 5 K). Indendørsenhedens indikatorlampe DRIFT (grøn) (Fig. 3 5) lyser. Airconditionanlægget starter. Tryk på knappen MODE (FUNKTION) (Fig. 5 E) for at vælge den ønskede funktion. Hver gang der trykkes på knappen, skiftes der funktion i følgende rækkefølge. COOL DRY AUTO (AFKØLING) (TØRRING) HEAT FAN (OPVARMNING) (VENTILATOR) Ca. 3 sekunder senere vises hele displayet igen. Eksempel: Ved indstilling AFKØLING. Indstilling af termostaten Tryk på knappen SET TEMP. (INDSTIL TEMP.) (Fig. 5 N). Knappen : Tryk for at øge termostatindstillingen. Knappen : Tryk for at reducere termostatindstillingen. Termostatens indstillingsområde: AUTO C Cooling/Dry (Afkøling/tørring) C Heating (Opvarmning) C Termostaten kan ikke bruges til indstilling af rumtemperaturen i funktionen VENTILA- TOR (temperaturen vises ikke på fjernbetjeningens display). Ca. 3 sekunder senere vises hele displayet igen. Termostatindstillingen skal anses som en standardværdi, som kan variere lidt fra den faktiske rumtemperatur. Eksempel: Når indstillet til 26 C. Indstilling af ventilatorhastighed Tryk på knappen FAN (VENTILATOR) (Fig. 5 J). Hver gang der trykkes på knappen, ændres ventilatorhastigheden i følgende rækkefølge: HIGH LOW QUIET AUTO MED (HØJ) (LAV) (LYDSVAG) Ca. 3 sekunder senere vises hele displayet igen. Ved indstillingen AUTO: Heating (Opvarmning) : Ventilatoren kører, så den opvarmede luft cirkuleres optimalt. Ventilatoren kører dog ved meget lav hastighed, når temperaturen på luften fra indendørsenheden er lav. Cooling (Afkøling) : Når rumtemperaturen nærmer sig termostatindstillingen, kører ventilatoren langsommere. Fan (Ventilator) : Ventilatoren kører ved lav hastighed. Eksempel: Ved indstilling AUTO. Ventilatoren kører ved meget lav hastighed i monitorfunktion og i starten af opvarmningsfunktionen. SUPERLYDSVAG drift SUPERLYDSVAG drift starter. Indendørsenheden luftstrøm reduceres med henblik på mere lydsvag drift. SUPERLYDSVAG drift kan ikke bruges i tørrefunktion. (Det samme gælder, hvis der vælges tørrefunktion i funktionen AUTO.) Under superlydsvag drift reduceres opvarmnings- og afkølingsevnen noget. Juster indendørsenhedens ventilatorhastighed, hvis rummet ikke opvarmes/afkøles i SU- PERLYDSVAG drift. Da-6

8 DRIFT Stop af driften Tryk på knappen START/STOP (Fig. 5 K). Indikatorlampen OPERATION (DRIFT) (grøn) (Fig. 3 5) slukkes. Driftsfunktion AUTO: Når funktionen AUTO (automatisk funktionsskift) vælges, vælger airconditionanlægget den korrekte driftsfunktion (køling eller opvarmning) i forhold til rummets aktuelle temperatur. Når funktionen AUTO (automatisk funktionsskift) vælges første gang, kører ventilatoren ved lav hastighed i ca. et minut, mens indendørsenheden registrerer rummets tilstand og vælger den korrekte driftsfunktion. Rumtemperaturen er højere end den angivne temperatur i termostat-indstillingen Afkølings-/tørrefunktion Rumtemperaturen er tæt på den angivne temperatur i termostat-indstillingen Fastsat af udetemperaturen Rumtemperaturen er lavere end den angivne temperatur i termostat-indstillingen Opvarmningsfunktion Angivet temperatur under temperaturindstillinger Afkøling eller Tørring Fastsættes af udetemperaturen Opvarmning Når airconditionanlægget har justeret rumtemperaturen, så den ligger i nærheden af termostatindstillingen, starter monitorfunktionen. Ventilatoren kører med lav hastighed i monitorfunktionen. Hvis rumtemperaturen derefter ændrer sig, vælger airconditionanlægget igen den relevante funktion (opvarmning, afkøling) for at justere temperaturen til den værdi, der er indstillet i termostaten. Hvis den funktion, der vælges automatisk af airconditionanlægget, ikke er den funktion, du ønsker, kan du vælge en af driftsfunktionerne (OPVARMNING, AFKØLING, TØRRING, VENTILATOR [HEAT, COOL, DRY, FAN]). HEAT (OPVARMNING): Bruges til opvarmning af rummet. COOL (AFKØLING): DRY (TØRRING): FAN (VENTILATOR): Når opvarmningsfunktionen er valgt, kører airconditionanlægget med meget lav ventilatorhastighed i 3 til 5 minutter, hvorefter den skifter til den valgte ventilatorindstilling. Dette tidsrum giver anlægget mulighed for at varme op før påbegyndelse af fuld drift. Når rumtemperaturen er meget lav, kan der dannes is i udendørsenheden, så dens ydeevne reduceres. For at fjerne denne is kører enheden jævnligt en afisningscyklus. Under automatisk afi sning blinker indikatorlampen OPERA- TION (DRIFT), og opvarmningsfunktionen afbrydes. Efter start af opvarmningsfunktionen, tager det lidt tid, inden rummet bliver varmere. Bruges til afkøling af rummet. I afkølingsfunktionen kan indendørsenhedens ventilator af og til stoppe. (Ventilatorstyring på indendørsenheden til energibesparelse) Bruges til let afkøling og samtidig affugtning af rummet. Du kan ikke opvarme rummet i tørrefunktion. I tørrefunktionen kører enheden med lav hastighed; indendørsenhedens ventilator kan af og til stoppe for at justere fugtigheden i rummet. Ventilatoren kan også køre med meget lav ventilatorhastighed, når fugtigheden i rummet justeres. Ventilatorhastigheden kan ikke ændres manuelt, når tørrefunktionen er valgt. Bruges til cirkulation af luften i rummet. I opvarmningsfunktion: Indstil termostaten til en temperatur, der er højere end den nuværende rumtemperatur. Opvarmningsfunktionen aktiveres ikke, hvis termostaten er indstillet til en lavere temperatur end den aktuelle rumtemperatur. I afkølings-/tørrefunktion: Indstil termostaten til en temperatur, der er lavere end den nuværende rumtemperatur. Afkølings- og tørrefunktionerne aktiveres ikke, hvis termostaten er indstillet til en højere temperatur end den aktuelle rumtemperatur (i afkølingsfunktion kører kun ventilatoren). I ventilatorfunktion: Du kan ikke bruge enheden til opvarmning og afkøling af rummet. Ventilatorstyring på indendørsenheden til energibesparelse: Ved at stoppe indendørsenhedens ventilator, når udendørsenheden er stoppet, muliggøres energibesparende drift. Som udgangspunkt er denne funktion aktiveret. For at deaktivere funktionen bedes du kontakte installatøren eller autoriseret servicepersonale. Selv hvis indstillingen ændres, vil denne funktion fortsat arbejde for at nedsætte spredningen af cirkuleret indendørs luftfugtighed, hvis ventilatorhastigheden er sat på AUTO i afkølings- eller tørringsfunktionen. Da-7

9 TIMERDRIFT Før du bruger timerfunktionen, skal du kontrollere, at fjernbetjeningen er indstillet korrekt til det aktuelle klokkeslæt ( s. 5). Brug af TIL-timeren eller FRA-timeren Tryk på knappen START/STOP (Fig. 5 K) (fortsæt til trin 2, hvis indendørsenheden allerede kører). Indendørsenhedens indikatorlampe OPERATION (DRIFT) (grøn) (Fig. 3 5) lyser. Tryk på knappen TIMER MODE (TIMERFUNKTION) (Fig. 5 I) for at vælge funktionen FRA-timer eller TIL-timer. Hver gang der trykkes på knappen, ændres timerfunktionen i følgende rækkefølge: CANCEL OFF (FRA) ON (TIL) (ANNULLER) PROGRAM [OFF(FRA) ON (TIL), OFF ( FRA) ON (TIL)] Indendørsenhedens indikatorlampe TIMER (orange) (Fig. 3 6) lyser. Brug knapperne TIMER SET (TIMERINDSTILLING) (Fig. 5 O) til at indstille den ønskede tid for FRA og TIL. Indstil tiden, mens tidsdisplayet blinker (det fortsætter med at blinke i ca. 5 sekunder). Annullering af timeren Brug knappen TIMER til at vælge "CANCEL (ANNULLER)". Indendørsenheden vender tilbage til normal drift. Ændring af timerindstillingerne Udfør trin 2 og 3. Stop af airconditionanlægget, mens timeren er aktiveret Tryk på knappen START/STOP. Ændring af driftsforholdene Hvis du vil ændre driftsforholdene (funktion, ventilatorhastighed, termostatindstillinger, SUPERLYDSVAG funktion), efter at du har indstillet timeren og afventet, at hele displayet vises igen, skal du trykke på de relevante knapper for at ændre det ønskede driftsforhold. Knappen Knappen : Tryk for at stille tiden frem. : Tryk for at stille tiden tilbage. Ca. 5 sekunder senere vises hele displayet igen. Brug af programtimeren 1 2 Tryk på knappen START/STOP (Fig. 5 K) (fortsæt til trin 2, hvis indendørsenheden allerede kører). Indendørsenhedens indikatorlampe OPERATION (DRIFT) (grøn) (Fig. 3 5) lyser. Indstil de ønskede tidspunkter for FRA og TIL. Se afsnittet "Brug af TIL-timeren eller FRA-timeren". Ca. 3 sekunder senere vises hele displayet igen. Indendørsenhedens indikatorlampe TIMER (orange) (Fig. 3 6) lyser. 3 Tryk på knappen TIMER MODE (TIMERFUNKTION) (Fig. 5 I) for at vælge programtimerfunktionen (der vises OFF (FRA) ON (TIL) eller OFF (FRA) ON (TIL)). Displayet viser skiftevis "FRA-timer" og "TIL-timer" og skifter derefter til at vise tidsindstillingen for den funktion, der forekommer først. Programtimeren starter driften. (Hvis TIL-timeren er valgt til at blive aktiveret først, holder indendørsenheden op med at køre på dette punkt). Ca. 5 sekunder senere vises hele displayet igen. Om programtimeren Programtimeren gør det muligt at integrere FRA-timer og TIL-timer i en enkelt sekvens. Sekvensen kan omfatte en overgang fra FRA-timer til TIL-timer eller fra TILtimer til FRA-timer inden for en periode på 24 timer. Den første timerfunktion, der aktiveres, er den, der er indstillet nærmest det aktuelle klokkeslæt. Funktionsrækkefølgen er angivet med pilen på fjernbetjeningens display (OFF (FRA) ON (TIL) eller OFF ( FRA) ON (TIL)). Et eksempel på brugen af programtimeren kunne være at få airconditionanlægget til automatisk at stoppe (FRA-timer) airconditionanlægget, når du går i seng, og at starte det igen (TIL-timer) næsten morgen, før du står op. Annullering af timeren Brug knappen TIMER MODE (TIMERFUNK- TION) til at vælge CANCEL (ANNULLER). Airconditionanlægget vender tilbage til normal drift. Ændring af timerindstillingerne 1. Følg vejledningen i afsnittet "Brug af TILtimeren eller FRA-timeren" for at vælge den timerindstilling, du vil ændre. 2. Tryk på knappen TIMER MODE (TIMER- FUNKTION) for at vælge enten OFF (FRA) ON (TIL) eller OFF (FRA) ON (TIL). Stop af airconditionanlægget, mens timeren er aktiveret Tryk på knappen START/STOP. Ændring af driftsforholdene Hvis du vil ændre driftsforholdene (funktion, ventilatorhastighed, termostatindstillinger, SUPERLYDSVAG funktion), efter at du har indstillet timeren og afventet, at hele displayet vises igen, skal du trykke på de relevante knapper for at ændre det ønskede driftsforhold. Da-8

10 DVALETIMERDRIFT I modsætning til andre timerfunktioner anvendes timeren DVALE til at indstille den tid, der skal gå, før airconditionanlægget stopper. Brug af timeren DVALE Tryk på knappen SLEEP (DVALE) (Fig. 5 H), mens airconditionanlægget kører eller er stoppet. Indendørsenhedens indikatorlampe OPERATION (DRIFT) (grøn) (Fig. 3 5) lyser, og indikatorlampen TIMER (orange) (Fig. 3 6) lyser. Ændring af timerindstillingerne Tryk endnu engang på knappen SLEEP (DVALE) (Fig. 5 H), og indstil tiden vha. knapperne til TIMER SET (TIMERIND- STILLING) ( / ) (Fig. 5 O). Indstil tiden, mens timerfunktionsdisplayet blinker (det fortsætter med at blinke i ca. 5 sekunder). Annullering af timeren: Brug knappen TIMER MODE (TIMERFUNK- TION) til at vælge "CANCEL (ANNULLER)". Airconditionanlægget vender tilbage til normal drift. Stop af airconditionanlægget under timerdrift: Tryk på knappen START/STOP. Knappen Knappen : Tryk for at stille tiden frem. : Tryk for at stille tiden tilbage. Ca. 5 sekunder senere vises hele displayet igen. Om timeren DVALE For at undgå kraftig opvarmning eller afkøling i dvalefunktion, ændrer timerfunktionen DVALE automatisk termostatindstillingen i henhold til den indstillede tid. Når den indstillede tid er udløbet, stopper airconditionanlægget helt. Under opvarmningsfunktion: Når timeren DVALE er indstillet, sænkes termostatindstillingen automatisk 1 C hver 30. minut. Når termostatindstillingen er sænket i alt 4 C, bevares denne indstilling, til den indstillede tid udløber, hvorpå airconditionanlægget automatisk slukker. Indstilling af timeren DVALE Under afkølings-/tørredrift: Når timeren DVALE er indstillet, hæves termostatindstillingen automatisk 1 C hver time. Når termostatindstillingen er hævet i alt 2 C, bevares denne indstilling, til den indstillede tid udløber, hvorpå airconditionanlægget automatisk slukker. Indstilling af timeren DVALE 30 minutter 1 C 2 C 3 C 4 C 1 time Indstillet tid 1 time 1 time 30 minutter 1 C 2 C Indstillet tid Da-9

11 JUSTERING AF LUFTCIRKULATIONSRETNINGEN Lodret (op-ned) retning af luftstrømmen justeres ved at trykke på knappen SET (INDSTIL) på fjernbetjeningen. Vandret (højre-venstre) retning af luftstrømmen justeres manuelt ved at fl ytte på retningsspjældene for luftstrømmen. Når du foretager vandrette justeringer af luftstrømmen, skal du starte airconditionanlægget og kontrollere, at luftspjældene for lodret luftretning er stoppede. Justering af lodret luftretning Tryk på knappen SET (INDSTIL) (Fig. 5 L). Hver gang der trykkes på knappen, skifter luftretningen som følger: Indstillingstyper for luftretningen: 1, 2, 3, 4, 5, 6 : I afkølings-/tørrefunktionerne: Fjernbetjeningens display ændres ikke. Brug justeringerne af luftretningen inden for de herover viste områder. Den lodrette luftretning indstilles automatisk som vist i henhold til den valgte driftsfunktion. I afkølings-/tørrefunktion : Vandret luftstrøm 1 I opvarmningsfunktion : Nedadgående luftstrøm 6 I funktionen AUTO/OPVARMNING er luftstrømmen vandret 1 i de første få minutter efter start; luftstrømmens retning kan ikke justeres i dette tidsrum. Indstilling af luftstrømmens retning bliver midlertidigt 1, når luftstrømmens temperatur er lav i starten af opvarmningsfunktionen FARE Sæt aldrig fingrene eller andre genstande ind i udblæsningsportene; den interne ventilator kører med høj hastighed, og det kan medføre personskade. Brug altid knappen SET (INDSTIL) på fjernbetjeningen til justering af de lodrette luftstrømsspjæld. Hvis du forsøger at flytte dem manuelt, kan det forårsage fejldrift; stop i så fald anlægget, og start det igen. Derefter skulle spjældene fungere korrekt igen. I afkølings- og tørrefunktionerne må luftretningsspjældene ikke indstilles i opvarmningsområdet (4-6) i mange timer, da vanddamp kan kondensere i nærheden af udgangsspjældene, så der drypper vand fra indendørsenheden. Hvis luftretningspjældene står i opvarmningsområdet i mere end 30 minutter i afkølings- og tørrefunktionerne, vender de automatisk tilbage til position 3. Når airconditionanlægget bruges i rum, hvor der opholder sig børn, ældre eller syge personer, skal der tages hensyn til luftretning og rumtemperatur, når indstillingerne foretages. Venstre-/højrejustering Juster højre/venstre spjæld. Flyt højre/venstre spjæld for at justere luftretningen i den foretrukne retning. Højre/venstre spjæld FORSIGTIG Ved justering af højre/venstre luftspjæld, er det nødvendigt først at stoppe de lodrette (op-ned) luftspjæld og kontrollere, at det er stoppet helt, før retningen justeres. Knap (2 steder) Knap Da-10

12 SVINGFUNKTION Start airconditionanlægget, før du udfører denne procedure. Valg af funktionen SVING Tryk på knappen SWING (SVING) (Fig. 5 M). Displayet SVING (Fig. 6 Y) lyser. I denne funktion svinger retningsspjældene for luftstrømmen automatisk, så luftstrømmen rettes både op og ned. Stop af funktionen SVING Tryk på knappen SWING (SVING) (Fig. 5 M) igen. Displayet SVING (Fig. 6 Y) slukkes. Luftstrømmens retning vender tilbage til indstillingen før svingfunktionen. Om svingfunktionen I afkølings-/tørrefunktion : Svinger mellem 1 og 4. I opvarmningsfunktion : Svinger mellem 4 og 6. Funktionen SVING kan stoppe midlertidigt, når airconditionanlæggets ventilator ikke kører eller kører ved meget lav hastighed. ØKONOMIFUNKTION Start airconditionanlægget, før du udfører denne procedure. Brug af funktionen ØKONOMI Tryk på knappen ECONOMY (ØKONOMI) (Fig. 5 G). Indikatorlampen ECONOMY (ØKONOMI) (grøn) lyser. Funktionen ØKONOMI starter. Stop af funktionen ØKONOMI Indikatorlampe OPERATION TIMER ECONOMY : Belysning : FRA Tryk på knappen ECONOMY (ØKONOMI) (Fig. 5 G) igen. Indikatorlampen ECONOMY (ØKONOMI) (grøn) (Fig. 3 7) slukkes. Normal drift starter. Om funktionen ØKONOMI Ved maksimal effekt er funktionen ØKONOMI ca. 70% af normal drift af airconditionanlægget ved afkøling og opvarmning. Vælg normal funktion, hvis rummet ikke afkøles (eller opvarmes) godt nok i økonomifunktionen. I monitorperioden i funktionen AUTO skifter airconditionanlægget ikke til funktionen ØKONOMI, selvom denne funktion vælges ved at trykke på knappen til funktionen ECONOMY (ØKONOMI). Når ØKONOMI funktionen anvendes, vil rumtemperaturen være en lille smule højere end den indstillede temperatur under afkøling og lavere end den indstillede temperatur under opvarmning. Derfor er ØKONOMI funktionen i stand til at spare mere på energien end andre normale funktioner. I tilfælde af flere typer airconditionanlæg er driftsfunktionen ØKONOMI kun tilgængelig på den indstillede indendørsenhed. Da-11

13 10 C VARME FUNKTION Brug af funktionen 10 C VARME Tryk på knappen 10 C HEAT (10 C VARME) (Fig. 5 F) Indikatorlampen OPERATION (DRIFT) (grøn) (Fig. 3 5) slukkes, og indikatorlampen ECONOMY (ØKONOMI) (grøn) (Fig. 3 7) lyser. Stop af funktionen 10 C VARME Mens 10 C VARME FUNKTIONEN er i gang, kan kun følgende funktion anvendes. SET Tryk på knappen START/STOP (Fig. 5 K) Anlægget stopper. Om 10 C VARME funktionen Opvarmningsfunktionen kører ikke, hvis rumtemperaturen er høj nok. Rumtemperaturen kan holdes på 10 C ved at trykke på knappen 10 C HEAT (10 C VARME) (Fig. 5 F), så det forhindres, at rumtemperaturen falder for meget. I tilfælde af flere typer airconditionanlæg vil temperaturen i rummet, hvor funktionen "10 C VARME" anvendes, stige, hvis en anden indendørsenhed anvendes til opvarmning. Derfor anbefaler vi ved brug af funktionen "10 C VARME", at alle indendørsenheder køres på indstillingen "10 C VARME". Indikatorlampe OPERATION TIMER ECONOMY : Belysning : FRA FUNKTIONEN MANUEL AUTO Brug funktionen MANUEL AUTO, hvis du har mistet fjernbetjeningen eller den ikke kan bruges. Sådan bruges knapperne på hovedenheden Tryk på knappen MANUAL AUTO (MANUEL AUTO) (Fig. 2 2) i mere end 3 sekunder og mindre end 10 sekunder på hovedenhedens betjeningspanel. Stop anlægget ved at trykke på knappen MANUAL AUTO (MANUEL AUTO) (Fig. 2 2) i 3 sekunder. Når airconditionanlægget betjenes med knappen MANUAL AUTO (MANUEL AUTO) på hovedenheden, arbejder det i samme funktion som funktionen AUTO, der er valgt på fjernbetjeningen (se side 7). Den valgte ventilatorhastighed er "AUTO", og termostatindstillingen er standardindstillingen (24 C). Da-12

14 RENGØRING OG PLEJE FORSIGTIG Sluk altid indendørsenheden, og tag ledningen ud af stikkontakten før rengøring af indendørsenheden. Kontroller, at indsugningsgitteret (Fig. 1 8) er korrekt monteret. Pas på ikke at røre ved varmeveksleren, når du fjerner eller udskifter luftfilter, ellers kan du komme til skade. Rengøring af indsugningsgitteret 1. Afmontering af indsugningsgitteret. 1 Tag fat med fingrene i begge de nederste ender af gitterpanelet, og løft fremad; hvis gitteret synes at sidde delvist fast, skal du løfte det opad for at fjerne det. 2 Træk forbi den mellemliggende lås, og åbn indsugningsgitteret helt, så det står vandret. Rengøring af luftfilteret 1. Åbn indsugningsgitteret, og fjern luftfilteret. Løft luftfilterets håndtag op, frigør de to nederste tappe, og træk ud. Luftfilter (højre og venstre) Indsugningsgitter Luftfilterhåndtag Kroge (2 steder) 2. Fjern støv med en støvsuger eller ved at vaske det af. Monteringsstang Lad det tørre helt på et skyggefuldt sted efter vask. Knap 3. Udskift luftfilteret, og luk indsugningsgitteret. 2. Rengør med vand. Fjern støv med en støvsuger, tør indendørsenheden af med varmt vand, og tør den med en ren, blød klud. 1 Juster luftfilterets sider ind efter panelet, og tryk det helt ind. Kontroller, at de to nederste tappe sættes korrekt i hullerne i panelet. 3. Monter indsugningsgitteret igen. 1 Tryk knapperne helt ned. 2 Hold gitteret vandret, og sæt venstre og højre monteringsstang ind i lejerne øverst på panelet. 3 Tryk på det sted, pilen i illustrationen angiver, og luk indsugningsgitteret. 2 Luk indsugningsgitteret. Kroge (2 steder) (Af hensyn til tydelighed viser illustrationen indendørsenheden uden monteret indsugningsgitter) Monteringsstang Leje Knap 13 Støv kan fjernes med en støvsuger, eller filteret kan vaskes i en blanding af neutralt rengøringsmiddel og varmt vand. Hvis du vasker filteret, skal du lade det tørre helt på et skyggefuldt sted, før du monterer det igen. Hvis der ophobes støv på luftfilteret, reduceres luftstrømmen, så effektiviteten nedsættes, og støjniveauet stiger. I perioder med normal brug bør luftfiltrene rengøres hver anden uge. Lad ikke airconditionanlægget køre, når indsugningsgitteret er åbent. Når anlægget bruges i længere tid, kan der samle sig støv inde i indendørsheden, som reducerer dens ydeevne. Vi anbefaler, at du ud over egen rengøring og pleje får indendørsenheden inspiceret jævnligt. Kontakt autoriseret servicepersonale for at få flere oplysninger. Brug ikke vand, der er varmere end 40, skrappe, slibende rengøringsmidler eller flygtige midler som f.eks. benzen eller fortynder til rengøring af indendørsenhedens kabinet. Udsæt ikke indendørsenhedens kabinet for flydende insektmidler eller hårspray. Hvis indendørsenheden skal lukkes ned i en måned eller mere, skal ventilatoren først køre kontinuerligt i ca. en halv dag, så alle indvendige dele er helt tørre. Da _OM.indb 13 11/21/2012 8:55:29 AM

15 RENGØRING OG PLEJE Montering af luftrensningsfilter 1. Åbn indsugningsgitteret, og tag luftfiltrene ud. 2. Monter luftrensningsfilteret på frontpanelets ramme. Monter filteret inden for tappene (6 steder), så det ikke rager ud. Luftrensningsfi lterets ramme 3. Udskift dem med 2 nye luftrensningsfiltre. 1 Fjern de gamle luftrensningsfiltre i omvendt rækkefølge af montering. 2 Monter på samme måde som ved montering af luftrensningsfiltersættet. 4. Monter de 2 luftfiltre, og luk indsugningsgitteret. Lad ikke airconditionanlægget køre, når indsugningsgitteret er åbent. Tappe (6 steder) Luftrensningsfi lter Tappe (6 steder) Om luftrensningsfiltre POLYFENOL CATECHIN-LUFTRENSNINGSFILTER (1 ark) Luftrensningsfiltrene er engangsfiltre. (De kan ikke vaskes og genbruges.) Hvad angår opbevaring af luftrensningsfilter, skal filtrene bruges hurtigst muligt, efter at pakken er åbnet. (Den luftrensende effekt falder, når pakken med fi ltre er åbnet) Generelt bør filtrene udskiftes hver tredje måned. Køb specifi kke luftrensningsfi ltre (UTR-FA16) (sælges separat) ved udskiftning af det brugte, snavsede luftrensningsfi lter. (I ovenstående illustration er indsugningsgitteret udeladt af hensyn til tydelighed) 3. Monter de 2 luftfiltre, og luk indsugningsgitteret. Lad ikke airconditionanlægget køre, når indsugningsgitteret er åbent. Når der anvendes luftrensningsfi ltre, øges effekten ved at indstille ventilatorhastigheden til "Høj". Udskiftning af snavsede luftrensningsfiltre Udskift filtrene med følgende dele (købes separat). POLYFENOL CATECHIN-LUFTRENSNINGSFILTER : UTR- FA16 Desodoriseringsfilter med negative luftioner: UTR-FA Åbn indsugningsgitteret, og tag luftfiltrene ud. 2. Fjern luftrensningsfiltrene, der er monteret på frontpanelets ramme. Luftrensningsfilterets ramme [Desodoriseringsfilter med negative luftioner (1 ark) lyseblåt] Filteret bør udskiftes hvert tredje år, så den desodoriserende effekt bevares. Filterrammen er ikke et engangsprodukt. Køb et specifikt desodoriseringsfilter (UTR-FA16-2) (sælges separat) ved udskiftning af filteret. Vedligeholdelse af desodoriseringsfiltre Rengør filteret på følgende måde hver tredje måned for at bevare den desodoriserende effekt. 1 Fjern det desodoriserende filter. 2 Rengør det med vand, og lad det lufttørre. 1) Skyl filteret med varmt vand under højt tryk, til filterets overflade er dækket af vand. Skyl med fortyndet, neutralt rengøringsmiddel. Vask ikke filteret ved at kradse i det eller gnide det; det beskadiger den desodoriserende effekt. 2) Skyl med rindende vand. 3) Lad det tørre i skyggen. 3 Monter det desodoriserende filter igen. Nulstilling af filterindikator (Særlig indstilling) Kan bruges, hvis den bliver isat korrekt under installationen. Spørg den autoriserede servicetekniker, når du bruger denne funktion. Den blinker, når luftfiltrene skal renses. Se afsnittet "RENGØRING OG PLEJE" vedrørende rengøring af filtret. Efter rensning, skal du trykke på knappen MANUAL AUTO (MANUEL AUTO) (Fig. 2 2) i 2 sekunder eller mindre på indendørsenheden. Indikatorlampe OPERATION Luftrensningsfi lter TIMER ECONOMY : Blinker : FRA Da-14

16 FEJLFINDING ADVARSEL I tilfælde af fejlfunktion (brændt lugt etc.) skal du omgående stoppe anlægget, trække stikket ud af stikkontakten og kontakte autoriseret servicepersonale. Strømforsyningen til indendørsenheden stoppes ikke ved blot at slukke på dens afbryderkontakt. Sørg altid for, at slukke for stikkontakten for at sikre, at strømmen er helt slukket. Kontroller følgende, før du tilkalder service: Symptom Årsag Se side NORMAL FUNKTION Starter ikke med det samme: Hvis indendørsenheden stoppes og startes igen med det samme, kører kompressoren ikke i ca. 3 minutter, for at forhindre at sikringer springer. Hver gang der slukkes på stikkontakten og tændes igen, vil sikringskredsen køre i ca. 3 minutter, for at forhindre enhedens drift i dette tidsrum. Der høres støj: Når anlægget kører, eller umiddelbart efter at det stoppes, høres lyden af vand, der løber i airconditionanlæggets rørsystem. Der kan også høres støj især i ca. 2 til 3 minutter efter start af anlægget (lyden af cirkulerende kølemiddel). Der kan høres en lav, knirkende lyd, når anlægget kører. Dette er en følge af meget små udvidelser og sammentrækninger i frontpanelet pga. temperaturændringer. I opvarmningsfunktion kan der af og til høres en sydende lyd. Denne lyd genereres af den automatiske afi sningsfunktion. 16 Lugte: Der kan komme en vis lugt fra indendørsenheden. Denne lugt er resultatet af rummets lugte (møbler, tobak etc.), der er suget ind i indendørsenheden. Anlægget afgiver dis eller damp: I afkølings- og tørrefunktionen kan der ses en svag dis fra indendørsenheden. Det skyldes den pludselige afkøling af rummets luft med kold luft fra indendørsenheden, som medfører kondensering og dis. I opvarmningsfunktion kan udendørsenhedens ventilator stoppe, og der kan ses damp fra enheden. Dette skyldes den automatiske afisningsfunktion. 16 Luftstrømmen er svag eller stopper: Når opvarmningsfunktionen startes, er ventilatorhastigheden midlertidigt meget lav, for at de indvendige dele kan varme op. I varmefunktion stopper udendørsenheden, og indendørsenheden kører med meget lav ventilatorhastighed, hvis rumtemperaturen stiger til over termostatindstillingen. Indstil termostaten til en højere indstilling, hvis du vil varme rummet yderligere op. I opvarmningsfunktion stopper indendørsenheden midlertidigt (Maks. 15 minutter), når den automatiske afisningsfunktion kører. Under automatisk afisning blinker indikatorlampen OPERATION (DRIFT). 16 I tørrefunktionen kører enheden med lav hastighed; indendørsenhedens ventilator kan af og til stoppe for at justere fugtigheden i rummet. Ventilatoren kan også køre med meget lav ventilatorhastighed, når fugtigheden i rummet justeres. 7 I SUPERLYDSVAG drift kører ventilatoren med meget lav hastighed. 6 Der kommer vand ud af indendørsenheden: Når udendørsenheden er stoppet, kan indendørsenhedens ventilator af og til stoppe i afkølingsfunktionen. Under overvågning af funktionen AUTO kører ventilatoren med meget lav hastighed. I opvarmningsfunktion kan der dannes vand fra udendørsenheden pga. den automatiske afisningsfunktion Da-15

17 FEJLFINDING Symptom DIAGNOSTIK Se side KONTROLLER IGEN Kører slet ikke: Er afbryderen slukket? Har der været strømafbrydelse? Er der gået en sikring, eller er et relæ udløst? Er timeren aktiveret? 8-9 Dårlig afkølingsydelse (eller opvarmningsydelse): Er luftfilteret snavset? Er airconditionanlæggets indsugningsgitter eller udblæsningsport blokeret? Har du justeret rumtemperaturindstillingerne (termostat) korrekt? Står et vindue eller dør åben? I afkølingsfunktion: Kommer der solskin ind ad et vindue? (Træk gardinerne for.) I afkølingsfunktion: Er der tændte varmeapparater og computere i rummet, eller er der for mange mennesker i rummet? Er anlægget indstillet til SUPERLYDSVAG drift? 6 Anlægget kører anderledes, når det betjenes med fjernbetjeningen: Er fjernbetjeningens batterier afladede? Er fjernbetjeningens batterier sat korrekt i? 5 Hvis problemet er vedvarende efter du har udført disse kontroller, eller hvis du bemærker, at det lugter brændt, eller indikatorlamperne for OPERATION (DRIFT) (Fig. 3 5) og TIMER (Fig. 3 6) blinker, og indikatorlampen for ECONOMY (ØKONOMI) (Fig. 3 7) blinker hurtigt. Stop airconditionanlægget omgående, sluk for afbryderen og kontakt autoriseret servicepersonale. Da-16

18 DRIFTSTIP Drift og ydeevne Opvarmningsevne Dette airconditionanlæg fungerer efter varmepumpeprincippet, hvor varme fra luften udefra optages og overføres til indendørsenheden. Som følge heraf falder ydeevnen, når udendørstemperaturen falder. Hvis du føler, at opvarmningsydelsen er for lav, anbefaler vi, at du bruger airconditionanlægget sammen med en anden type varmeapparat. Airconditionanlæg med varmepumpe opvarmer hele rummet ved at recirkulere luft i hele rummet. Det betyder, at det kan tage nogen tid, efter at airconditionanlægget er startet, før rummet er opvarmet. Mikrocomputerstyret automatisk afisning Når opvarmningsfunktionen bruges ved lav udendørstemperatur og høj luftfugtighed, kan der danne sig is i udendørsenheden, som medfører reduceret ydeevne. For at forhindre reduceret ydeevne som følge heraf, er airconditionanlægget udstyret med en mikrocomputerstyret automatisk afi sningsfunktion. Hvis der dannes is, stopper airconditionanlægget midlertidigt, og afisningskredsløbet kører kortvarigt (maks. 15 minutter). Under automatisk afisning blinker indikatorlampen OPERA- TION (DRIFT) (grøn). Efter at opvarmningsfunktionen stopper, vil enheden påbegynde automatisk afisning, hvis der dannes is på udendørsenheden. På dette tidspunkt vil udendørsenheden automatisk stoppe driften efter nogle få minutter. AUTOMATISK genstart I tilfælde af strømafbrydelse Strømforsyningen til airconditionanlægget stoppes af en strømafbrydelse. Airconditionanlægget genstarter automatisk i den tidligere funktion, når strømmen kommer tilbage. Hvis der opstår en strømafbrydelse under TIMER-funktion, nulstilles timeren, og indendørsenheden starter (eller stopper) driften ved den nye tidsindstilling. Hvis denne type timerfejl opstår, blinker indikatorlampen TIMER (se side 3). Brug af andre elektriske apparater (el-shavere etc.) eller brug af en trådløs radiosender i nærheden kan forårsage fejlfunktion i airconditionanlægget. I dette tilfælde, skal du slukke for kontakten midlertidigt, derefter tænde for den igen og bruge fjernbetjeningen til at genoptage driften. Da-17

ASYA09-12LECN (Nordic)

ASYA09-12LECN (Nordic) BRUKERVEILEDNING ASYA09-12LECN (Nordic) ROOM AIR CONDITIONER WALL MOUNTED TYPE HEAT & COOL MODEL (REVERSE CYCLE) INDHOLD SIKKERHEDSFORSKRIFTER...Da-1 EGENSKABER OG FUNKTIONER...Da-2 DELBETEGNELSE...Da-4

Læs mere

NORDICA VARMEPUMPE OPVARMNING OG KØL - AIRCONDITION

NORDICA VARMEPUMPE OPVARMNING OG KØL - AIRCONDITION BRUGERMANUAL NORDICA VARMEPUMPE OPVARMNING OG KØL - AIRCONDITION Dansk DESIGN VÆG MODEL Indedel ASYG09LTCB ASYGLTCB Udedel AOYG09LTCN AOYGLTCN BEHOLD DENNE BRUGERMANUAL FOR FREMTIDIGE REFERENCER INDHOLD

Læs mere

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S H. JESSEN JÜRGENSEN A/S - alt til klima- og køleanlæg Model FCTB Gulv-/ væg- og loftmodel - indedel (kun køling) BETJENINGSVEJLEDNING Læs denne vejledning grundigt igennem og opbevar den til senere brug.

Læs mere

NORDICA VARMEPUMPE OPVARMNING OG KØL - AIRCONDITION

NORDICA VARMEPUMPE OPVARMNING OG KØL - AIRCONDITION BRUGERMANUAL NORDICA VARMEPUMPE OPVARMNING OG KØL - AIRCONDITION Dansk GULV MODEL Indedel AGYG09LVCB AGYG2LVCB Udedel AOYG09LVCN AOYG2LVCN BEHOLD DENNE BRUGERMANUAL FOR FREMTIDIGE REFERENCER INDHOLD SIKKERHEDSFORSKRIFTER...Da-2

Læs mere

Split vægmonteret DC Inverter Klimaanlæg

Split vægmonteret DC Inverter Klimaanlæg Split vægmonteret DC Inverter Klimaanlæg PuntoAzul BAC-WM-I1110-A12H BAC-WM-I1414-A12H BAC-WM-I2022-A12H Brugsvejledning Manufactured and distributed : by Dansk importør Fukura Danmark ApS Bøgekildevej

Læs mere

BRUGERMANUAL ASY9LSBCW ASY12LSBCW ASY14LSBCW ASY18LSBCW AOY9LFBC AOY12LFBC AOY14LFBC AOY18LFBC

BRUGERMANUAL ASY9LSBCW ASY12LSBCW ASY14LSBCW ASY18LSBCW AOY9LFBC AOY12LFBC AOY14LFBC AOY18LFBC BRUGERMANUAL VARME & KULDE MODEL (REVERSIBEL KREDSLØB) AIRCONDITIONANLÆG VÆG MODEL Indedel ASY9LSBCW ASY12LSBCW ASY14LSBCW ASY18LSBCW Udedel AOY9LFBC AOY12LFBC AOY14LFBC AOY18LFBC BEHOLD DENNE BRUGERMANUAL

Læs mere

Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug

Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug Affugter Instruktionsbog WASCO 2000 Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug INDHOLDSFORTEGNELSE Tag dig tid til at læse denne manual omhyggeligt før brug og gem den til senere brug. Modelnummer

Læs mere

BRUGERMANUAL VARME & KULDE MODEL (REVERSIBEL KREDSLØB) AIRCONDITIONANLÆG VÆG MODEL FUJITSU GENERAL LIMITED. Indedel ASYA07LCC ASYA09LCC ASYA12LCC

BRUGERMANUAL VARME & KULDE MODEL (REVERSIBEL KREDSLØB) AIRCONDITIONANLÆG VÆG MODEL FUJITSU GENERAL LIMITED. Indedel ASYA07LCC ASYA09LCC ASYA12LCC BRUGERMANUAL VARME & KULDE MODEL (REVERSIBEL KREDSLØB) AIRCONDITIONANLÆG VÆG MODEL Indedel ASYA07LCC ASYA09LCC ASYA12LCC Udedel AOYR07LCC AOYR09LCC AOYR12LCC BEHOLD DENNE BRUGERMANUAL FOR FREMTIDIGE REFERENCER

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

BRUGERMANUAL ASH07LGC ASH09LGC ASH12-14LGC VARME & KULDE MODEL (REVERSIBEL KREDSLØB) AIRCONDITIONANLÆG VÆG MODEL HIYASU

BRUGERMANUAL ASH07LGC ASH09LGC ASH12-14LGC VARME & KULDE MODEL (REVERSIBEL KREDSLØB) AIRCONDITIONANLÆG VÆG MODEL HIYASU BRUGERMANUAL VARME & KULDE MODEL (REVERSIBEL KREDSLØB) AIRCONDITIONANLÆG VÆG MODEL ASH07LGC ASH09LGC ASH12-14LGC BEHOLD DENNE BRUGERMANUAL FOR FREMTIDIGE REFERENCER HIYASU INDHOLD Sikkerhedsforanstaltninger...

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

Wasco affugter WASCO 10. Instruktionsbog. Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug

Wasco affugter WASCO 10. Instruktionsbog. Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug Wasco affugter Instruktionsbog WASCO 10 Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug Indholdsfortegnelse Vær venlig at give dig tid til at læse denne manual omhyggeligt før brug og gem den for fremtidig

Læs mere

Infrarød fjernbetjening

Infrarød fjernbetjening Infrarød fjernbetjening Infrarød fjernbetjening 1. Sender 2. Display 3. ON/OFF knap 4. Temperatur knap 5. Display knap 6. Plasmacluster knap (funktion ikke tilgængelig) 7. Én-times sluk timer knap 8. Mode

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 1 SIKKERHEDSBEMÆRKNINGER Tillykke med købet af denne ventilator. Produktet har gennemgået omfattende kvalitetssikring, og der er sørget for, at du modtager

Læs mere

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W ART NR 330335 EAN NR 5709133330293 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST.

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. Model ZB06-25A V I G T I G E S I K K E R H E D S I N F O R M A T I O N E R LÆS EN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER...

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

2008/2. Clean Mate 365. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

2008/2. Clean Mate 365. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. 2008/2 DK Betjeningsvejledning Clean Mate 365 Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter... 3 3. Identifikation...

Læs mere

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Termostat 3. Låg til grønsagsskuffe 4. Justerbar fod 5. Indsats til æg 6. Dørhylde 7. Flaskeholder 8. Flaskehylde Transport

Læs mere

Brugervejledning. AirQlean High et loftsmonteret luftfiltreringssystem

Brugervejledning. AirQlean High et loftsmonteret luftfiltreringssystem Brugervejledning AirQlean High et loftsmonteret luftfiltreringssystem . Copyright 2014 QleanAir Scandinavia 2 KAPITEL 1 Sikkerhedsoplysninger 1.1. Indledning Dette kapitel indeholder oplysninger om sikkerhed.

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. SYSTEM inverter-klimaanlæg FXNQ20A2VEB FXNQ25A2VEB FXNQ32A2VEB FXNQ40A2VEB FXNQ50A2VEB FXNQ63A2VEB

BETJENINGSVEJLEDNING. SYSTEM inverter-klimaanlæg FXNQ20A2VEB FXNQ25A2VEB FXNQ32A2VEB FXNQ40A2VEB FXNQ50A2VEB FXNQ63A2VEB BETJENINGSVEJLEDNING SYSTEM inverter-klimaanlæg FXNQ20A2VEB FXNQ25A2VEB FXNQ32A2VEB FXNQ40A2VEB FXNQ50A2VEB FXNQ63A2VEB INDHOLD LÆS FØR DRIFT Navne og funktioner på dele...2 Sikkerhedsforanstaltninger...2

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. system inverter klimaanlæg Loftsmonteret type med luftkanal

BETJENINGSVEJLEDNING. system inverter klimaanlæg Loftsmonteret type med luftkanal BETJENINGSVEJLEDNING system inverter klimaanlæg FXM40LVE FXM50LVE FXM63LVE FXM80LVE FXM100LVE FXM125LVE FXM200LVE FXM250LVE FXMQ40MVE FXMQ50MVE FXMQ63MVE FXMQ80MVE FXMQ100MVE FXMQ125MVE FXMQ200MVE FXMQ250MVE

Læs mere

Inden du tager klimaanlægget i brug, bedes du læse denne betjeningsvejledning omhyggeligt igennem og gemme den til eventuelt senere brug.

Inden du tager klimaanlægget i brug, bedes du læse denne betjeningsvejledning omhyggeligt igennem og gemme den til eventuelt senere brug. Inden du tager klimaanlægget i brug, bedes du læse denne betjeningsvejledning omhyggeligt igennem og gemme den til eventuelt senere brug. TODELT KLIMAANLÆG HN 8984 12000 BTU BETJENINGSVEJLEDNING Læs vejledningen

Læs mere

AFFUGTER DH10M. Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug

AFFUGTER DH10M. Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug AFFUGTER DH10M Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug Indhold Brug venligst tid på at læse denne manual igennem og gem den til senere brug. Specifikationer Hvordan den virker Placering

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

Infrarød fjernbetjening

Infrarød fjernbetjening Infrarød fjernbetjening 1. Infrarød signalsender 2. Liquid Crystal Display 3. QUIET knap (Lydløs) Aktivering af lydløs blæser tilstand. 4. ON / OFF knappen. Tænd og sluk af klimaanlægget. 5. TØR knap (Affugtning)

Læs mere

INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING. Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG.

INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING. Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG. INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG. GEM DENNE MANUAL TIL SENERE BRUG HUSK : MONTER DEN MEDSENDTE

Læs mere

Kontaktgrill. Model Nr.: 1666 BRUGSANVISNING

Kontaktgrill. Model Nr.: 1666 BRUGSANVISNING Kontaktgrill Model Nr.: 1666 BRUGSANVISNING For din sikkerheds skyld og for at du kan blive ved med at have glæde af dette produkt, skal du altid læse instruktionsbogen grundigt inden brug. VIGTIGE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. SYSTEM inverter klimaanlæg FXDQ15A2VEB FXDQ20A2VEB FXDQ25A2VEB FXDQ32A2VEB FXDQ40A2VEB FXDQ50A2VEB FXDQ63A2VEB

BETJENINGSVEJLEDNING. SYSTEM inverter klimaanlæg FXDQ15A2VEB FXDQ20A2VEB FXDQ25A2VEB FXDQ32A2VEB FXDQ40A2VEB FXDQ50A2VEB FXDQ63A2VEB BETJENINGSVEJLEDNING SYSTEM inverter klimaanlæg FXDQ15A2VEB FXDQ20A2VEB FXDQ25A2VEB FXDQ32A2VEB FXDQ40A2VEB FXDQ50A2VEB FXDQ63A2VEB Tak, fordi du købte dette Daikin klimaanlæg. Læs betjeningsvejledningen

Læs mere

VARMEBLÆSER 230V~ 50Hz 1500W MANUAL HN nr

VARMEBLÆSER 230V~ 50Hz 1500W MANUAL HN nr VARMEBLÆSER 230V~ 50Hz 1500W MANUAL HN nr. 12651 SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER 1. Læs brugsanvisningen grundigt igennem inden brug. 2. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. 3. Opbevares utilgængeligt for

Læs mere

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W ART NR 330347 EAN NR 5709133330415 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding Ventilationsaggregat med varmegenvinding 207233-DK 25-01-2011V.A002 Indhold 1 Advarsler... 1 2 Introduktion... 2 3 Beskrivelse af interface... 3 3.1 Betjeningspanel... 3 3.2 Symboler på displayet... 4

Læs mere

Installations- og brugervejledning

Installations- og brugervejledning Installations- og brugervejledning OBS! Den originale Instructions for installation, use and maintenance går altid forud for denne danske oversættelse. Advarsler: For at undgå skader på kompressor, er

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. Varmepumper med Inverter EXWI-H. IEXWIHFX 0201 68729.02 MAC/QXP/ Aermec vejl. EXWI-H 07.02

BETJENINGSVEJLEDNING. Varmepumper med Inverter EXWI-H. IEXWIHFX 0201 68729.02 MAC/QXP/ Aermec vejl. EXWI-H 07.02 H H BETJENINGSVEJLEDNING Varmepumper med Inverter EXWI-H C E R T I F I E D H H H H H H H Q U A L I T Y HH HH IEXWIHFX 0201 68729.02 S Y S T E M MAC/QXP/ Aermec vejl. EXWI-H 07.02 GENERELT Generel information

Læs mere

AFFUGTER BRUGERMANUAL

AFFUGTER BRUGERMANUAL AFFUGTER BRUGERMANUAL MODEL: 350505 Ean nr: 5709133350338 SIKKERHEDS INFORMATION 1. Læs venligst brugermanualen omhyggeligt igennem inden brug af affugteren og gem derefter manualen. 2. Nedsænk aldrig

Læs mere

Basic Clean -robotstøvsuger

Basic Clean -robotstøvsuger Basic Clean -robotstøvsuger... Betjeningsvejledning M1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIKKERHED ------------------------------------------------------------------------------ 2 * Sikkerhed * Batteri og genopladning

Læs mere

AFFUGTER FOLKE-DRY 30 RAM-301C

AFFUGTER FOLKE-DRY 30 RAM-301C AFFUGTER FOLKE-DRY 30 RAM-301C Indhold Tag dig tid til at læse denne manual grundigt før brug og gem den til senere brug. Specifikation Hvordan den virker Hvor skal den opstilles Før brug Dele Montering

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. SYSTEM inverter klimaanlæg

BETJENINGSVEJLEDNING. SYSTEM inverter klimaanlæg BETJENINGSVEJLEDNING SYSTEM inverter klimaanlæg MODELLER Loftsmonteret kassettetype hjørnemodel FXK25LVE FXKQ25MVE FXKQ25MAVE FXK32LVE FXKQ32MVE FXKQ32MAVE FXK40LVE FXKQ40MVE FXKQ40MAVE FXK63LVE FXKQ63MVE

Læs mere

AIRCONDITIONANLÆGGET

AIRCONDITIONANLÆGGET BRUGSANVISNING AIRCONDITIONANLÆGGET Læs venligst denne manual grundigt, før du betjener dit apparat, og gem den til fremtidig reference. TYPE: VÆGMONTERET www.lg.com 2 GODE RÅD FOR ENERGI BESPARELSER GODE

Læs mere

HAIR DRYER IONIC HD 6080 DANSK

HAIR DRYER IONIC HD 6080 DANSK HAIR DRYER IONIC HD 6080 DANSK A B C D E F 3 SIKKERHED Bemærk venligst følgende retningslinjer, når du tager apparatet i brug: 7 Apparatet er kun beregnet til hjemmebrug. 7 Brug aldrig apparatet i bad,

Læs mere

STØVSUGER BRUGERVEJLEDNING. HN 9888 Model JCV-7001. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference.

STØVSUGER BRUGERVEJLEDNING. HN 9888 Model JCV-7001. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. STØVSUGER HN 9888 Model JCV-7001 BRUGERVEJLEDNING Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. Sikkerhedsinstruktioner Når De bruger støvsugeren, skal De altid tage

Læs mere

Brugsanvisning. emhætte KD 9570.0 GE

Brugsanvisning. emhætte KD 9570.0 GE Brugsanvisning emhætte KD 9570.0 GE Kære kunde Tillykke med dit valg af emhætte. Vi er sikre på, at denne emhætte fuldt ud vil opfylde dine behov. Sikkerhedsanvisninger For at sikre maksimal ydeevne

Læs mere

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug.

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. Brugsanvisning Mælkeskummer 423008 DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. g DANSK DANSK g SIKKERHEDSFORSKRIFTER Læs denne vejledning, da

Læs mere

Brugermanual. Aircondition og varmepumpe split system. Indedel. Udedel

Brugermanual. Aircondition og varmepumpe split system. Indedel. Udedel Brugermanual Aircondition og varmepumpe split system Indedel Udedel F Bemærk: vær opmærksom på, at der ikke er nogle forhindringer mellem fjernbetjeningen og modtageren; Tab ikke fjernbetjeningen. Undgå

Læs mere

Brugsanvisning. Føntørrer

Brugsanvisning. Føntørrer Brugsanvisning Føntørrer DK 8 1 7 6 2 3 4 5 2 DK Føntørrer El-tilslutning Apparatet bør kun tilsluttes et stik, der er beskyttet mod jordfejl og installeret i overensstemmelse med el-regulativet. Vær opmærksom

Læs mere

KCM 18-008. Brugermanual

KCM 18-008. Brugermanual KCM 18-008 Brugermanual Indholdsfortegnelse Vigtige instruktioner...fejl! Bogmærke er ikke defineret. Vigtig sikkerheds information...fejl! Bogmærke er ikke defineret. Betjenings instruktioner...fejl!

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIOER LÆS OG FØLG INSTRUKTIONERNE VIGTIGT: Først når bundsugeren er helt under vand tilsluttes en til strømstikket og der tændes

Læs mere

Anvend en MAX 6 A sikring i din emhætte for din egen sikkerheds skyld. Advarsel om fragt og transport Hvis du behov for transport igen

Anvend en MAX 6 A sikring i din emhætte for din egen sikkerheds skyld. Advarsel om fragt og transport Hvis du behov for transport igen 1 4 2 3 *Denne emhætte er produceret for almindelig brug i privat husholdning. *Dette produkt skal installeres af en autoriseret montør. *Produktet skal bruges med en jordet stikkontakt. * Installation

Læs mere

BRUGSANVISNING. Modeller: GDN10AH-K4MAB1A GDN12AH-K4MAB1A GDN16AH-K4EAB1A GDN20AH-K4EAB1A GDN24AH-K4EAB1A

BRUGSANVISNING. Modeller: GDN10AH-K4MAB1A GDN12AH-K4MAB1A GDN16AH-K4EAB1A GDN20AH-K4EAB1A GDN24AH-K4EAB1A Læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt, inden affugteren tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. BRUGSANVISNING Modeller: GDN10AH-K4MAB1A GDN12AH-K4MAB1A GDN16AH-K4EAB1A GDN20AH-K4EAB1A

Læs mere

Læs venligst denne brugsanvisning grundigt før maskinen tages i brug.

Læs venligst denne brugsanvisning grundigt før maskinen tages i brug. Læs venligst denne brugsanvisning grundigt før maskinen tages i brug. Indhold: Resumè 1 Arbejdsprincipper 1 Sikkerhedsanvisninger 2 Specifikationer 3 Beskrivelse 4 Funktioner 5-10 Bemærkninger til brugen

Læs mere

Manual. Ultrasonisk Luftbefugter HACE MJS-400 - HACE MJS-500 MJS 400 MJS 500

Manual. Ultrasonisk Luftbefugter HACE MJS-400 - HACE MJS-500 MJS 400 MJS 500 Manual Ultrasonisk Luftbefugter HACE MJS-400 - HACE MJS-500 MJS 400 MJS 500 Vigtige sikkerhedsforskrifter Må ikke skilles ad, repareres eller ændres ved. Service skal udføres af uddannede serviceteknikere.

Læs mere

VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: H320F-1T-S H320F-2T-S H320P-1T-S H320F-1T-G H320F-2T-G H320P-1T-G H320F-1T-B H320F-2T-B H320P-1T-B

VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: H320F-1T-S H320F-2T-S H320P-1T-S H320F-1T-G H320F-2T-G H320P-1T-G H320F-1T-B H320F-2T-B H320P-1T-B VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: H320F-1T-S H320F-2T-S H320P-1T-S H320F-1T-G H320F-2T-G H320P-1T-G H320F-1T-B H320F-2T-B H320P-1T-B Distributør i Skandinavien: wineandbarrels.com 1 Tak fordi du har købt

Læs mere

Model nr. Kompact 16

Model nr. Kompact 16 16.000 BTU transportabel airconditioner, affugter, varmeapparat og ventilator ved hjælp af varmepumpeteknologi Model nr. Kompact 16 Læs venligst brugsanvisningen grundigt inden du tager apparatet i brug.

Læs mere

Brugsanvisning. emhætte KD 6210.1 GE emhætte KD 9210.1 GE

Brugsanvisning. emhætte KD 6210.1 GE emhætte KD 9210.1 GE Brugsanvisning emhætte KD 6210.1 GE emhætte KD 9210.1 GE Kære kunde Tillykke med dit valg af emhætte. Vi er sikre på, at denne emhætte fuldt ud vil opfylde dine behov. Sikkerhedsanvisninger For at

Læs mere

WMT 10. INSTALLATIONSMANUAL Elektronisk kontrolpanel for fan coil - væghængt installation

WMT 10. INSTALLATIONSMANUAL Elektronisk kontrolpanel for fan coil - væghængt installation WMT 10 INSTALLATIONSMANUAL Elektronisk kontrolpanel for fan coil - væghængt installation Beskrivelse WMT 10 termostaten er et styringspanel for fan coils til vægmontering. Styring af driftsfunktioner på

Læs mere

SAS816WHB-0-RF TRÅDLØS RUMTERMOSTAT

SAS816WHB-0-RF TRÅDLØS RUMTERMOSTAT TRÅDLØS RUMTERMOSTAT SAS816WHB-O-RF SAS816WHB-0-RF TRÅDLØS RUMTERMOSTAT SAS816WHB-0-RF er en ikke-programmerbar termostat, Den kan erstatte de mest almindelige termostater i boligen og er konstrueret til

Læs mere

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8346 DA Brugervejledning a b c d e i h g f j k Dansk Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips! Hvis du vil have fuldt udbytte af

Læs mere

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION DK UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning DU KA VENTILATION ! WARNING! Tillykke med din nye DUKA SMART FAN. Det flade design med den lille indbygningsdybde er perfekt når der er trange installationsforhold.

Læs mere

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656. Brugervejledning

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656. Brugervejledning Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656 DA Brugervejledning a b c d e f g h c d i j k C 3 3CM 7~10 sec. 7~10 sec. 7~10 sec. 7 7~10 sec. Dansk Tillykke med dit

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. Total varmeveksler HRV (Heat Reclaim Ventilation) (Loftsmonteret kanal type)

BETJENINGSVEJLEDNING. Total varmeveksler HRV (Heat Reclaim Ventilation) (Loftsmonteret kanal type) BETJENINGSVEJLEDNING Total varmeveksler HRV (Heat Reclaim Ventilation) (Loftsmonteret kanal type) VAM150FA VAM250FA VAM350FA VAM500FA VAM650FA VAM800FA VAM1000FA VAM1500FA VAM2000FA INDHOLD Side Sikkerhedsforanstaltninger...

Læs mere

Advarsler og sikkerhed.

Advarsler og sikkerhed. SM 4229-2 EXT SM 4229-2 INT Advarsler og sikkerhed. Denne emhætte er designet til normal brug ved madlavning i privat husholdning og må kun bruges som sådan. Emhætten er beregnet til netspænding 220 240

Læs mere

Brugervejledning KT55T2A217W2

Brugervejledning KT55T2A217W2 Brugervejledning KT55T2A217W2 Læs venligst denne brugervenlighed før brug På grund af produktforbedring, kan det være, at dit køle-/fryseskab ikke er helt i overensstemmelse med denne manual. Generelt:

Læs mere

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE 1210 INTRODUKTION TIL PRODUKTET 287,5 48 180 368 287,5 272 300 618 657 300 272 448 487 7 7 48 180 368 4 1 2 2 3 1)Kontrolpanel 2)Belysning 3)Aluminium filter

Læs mere

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE DU 85446 W DK - Monterings- og brugsanvisning Følg brugsanvisningen nøje. Producenten påtager sit intet ansvar for fejl, skader eller brand, som skyldes manglende

Læs mere

Fodfil til batteri Model Nr: 2184

Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Opbevar denne vejledning til fremtidig brug. Indledning Tillykke med dit køb! Denne hårdhudsfjerner er et nyskabende produkt, der er beregnet til at blødgøre tør, ru og

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING SIGNALFORSTÆRKER

BRUGERVEJLEDNING SIGNALFORSTÆRKER BRUGERVEJLEDNING SIGNALFORSTÆRKER Side 1 til signalforstærker Introduktion Signalforstærkeren fra LOCKON bruges til at forlænge og forstærke det trådløse signal fra centralenheden ud til de forskellige

Læs mere

Brugermanual KSB 105

Brugermanual KSB 105 Brugermanual KSB 105 Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Låge til frostboks 3. Termostat 4. Hylde 5. Grønsagsskuffe 6. Grønsagsskuffe 7. Justerbar fod 8. Indsats til æg 9. Dørhylde 10. Flaskeholder

Læs mere

Lufthåndtørrer FD-GSQ01

Lufthåndtørrer FD-GSQ01 Lufthåndtørrer FD-GSQ01 Læs venligst håndbogen grundigt før brug. Egenskaber - Let betjening - Nem vedligeholdelse - Økonomisk - Pålidelig beskyttelse for nytteløst brug Navne på dele Bemærk: Apperatet

Læs mere

CATWALK COLLECTION CURLS & VOLUME HAIR STYLER HS 6280

CATWALK COLLECTION CURLS & VOLUME HAIR STYLER HS 6280 CATWALK COLLECTION CURLS & VOLUME HAIR STYLER HS 6280 DA FI NO SV IT PT NL HU CS SL LT EL BG RU A B C D E F G H I 1 2 3 3 DANSK 05-08 SUOMI 09-12 NORSK 13-16 SVENSKA 17-20 ITALIANO 21-24 PORTUGUÊS 25-28

Læs mere

ELEKTRISK RADIATOR 1000 W

ELEKTRISK RADIATOR 1000 W ELEKTRISK RADIATOR 1000 W ART NR 330315 EAN NR 5709133330255 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug udendørs.

Læs mere

Brugermanual for ECO-i / PAC-i

Brugermanual for ECO-i / PAC-i Brugermanual for ECO-i / PAC-i Betjeningspanel og display 13 12 11 10 9 8 1 2 3 4 5 6 7 1 2 34 5 6 7 8 9 1031 11 12 13 30 28 27 25 23 22 21 19 18 29 26 24 20 17 16 15 14 2. Beskrivelse af taster og symboler

Læs mere

model PRO 30 model PRO 30 T model PRO 30 ST model PRO 30 TH AXIALLÜFTER Monterings-vejledning VENTILATION

model PRO 30 model PRO 30 T model PRO 30 ST model PRO 30 TH AXIALLÜFTER Monterings-vejledning VENTILATION model PRO 30 model PRO 30 T model PRO 30 ST model PRO 30 TH DK AXIAÜFTER Monterings-vejledning DU KA VETIATIO ! ADVARSE år indstillingerne for fugt og tid foretages, skal man dreje varsomt på justeringsskruerne.

Læs mere

VÆGOPHÆNGTE ENHEDER. Brugsanvisning VÆGOPHÆNGTE ENHEDER SDH 10-NW

VÆGOPHÆNGTE ENHEDER. Brugsanvisning VÆGOPHÆNGTE ENHEDER SDH 10-NW VÆGOPHÆNGTE ENHEDER Brugsanvisning VÆGOPHÆNGTE ENHEDER SDH 10-NW 2009 1- INDHOLD 1- Indhold...2 2- Advarsler...3 3- Driftsbegrænsninger...4 4- Anbefalinger...5 4.1- Korrekt anvendelse...5 5- Egenskaber...5

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

5-LCD FJERNBETJENING. Batterierne skal bortskaffes separat i de særlige batteriaffaldsbeholdere.

5-LCD FJERNBETJENING. Batterierne skal bortskaffes separat i de særlige batteriaffaldsbeholdere. GENERELLE SPECIFIKATIONER FOR LCD FJERNBETJENINGEN Fjernbetjeningen har en transmissionsfrekvens på 434,5 MHz. Den strømforsynes med 3 AAA batterier på følgende måde: fjern dækslet til batterirummet ved

Læs mere

Infrarød byggesæt med karbonpaneler

Infrarød byggesæt med karbonpaneler Infrarød byggesæt med karbonpaneler DANSK Indhold: 2 stk. paneler 34 x 105 cm. 6 stk. paneler 44 x 105 cm. 1 Stk. kontrol / Displayboks 1 stk. systemboks 1 stk. temperaturføler 4 stk. ledninger med keramiske

Læs mere

Uponor SMS modul R-56

Uponor SMS modul R-56 Uponor SMS modul R-56 Produktbeskrivelse Se billede A for at få en systembeskrivelse Uponor SMS modul R-56 kan fjernbetjene et skift mellem komforttilstand og ECO-tilstand. Modulet er forbundet til kontrolenheden

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen

Læs mere

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S alt til klima- og køleanlæg. Mac/Word/Aermec EXL.doc 05.2000

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S alt til klima- og køleanlæg. Mac/Word/Aermec EXL.doc 05.2000 H. JESSEN JÜRGENSEN A/S alt til klima- og køleanlæg Brugsvejledning til AERMEC split luftkonditioneringsanlæg EXL IEXLFX 9808 67042.01 Mac/Word/Aermec EXL.doc 05.2000 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi erklærer,

Læs mere

INDENDØRS ENHED/UDENDØRS ENHED

INDENDØRS ENHED/UDENDØRS ENHED AIRCONDITIONANLÆG MED INDENDØRS OG UDENDØRS ENHED INDENDØRS ENHED/UDENDØRS ENHED MODEL RAK-18PPA/RAC-18WPA RAK-25PPA/RAC-25WPA RAK-35PPA/RAC-35WPA UDENDØRS ENHED INDENDØRS ENHED RAC-18WPA RAC-25WPA RAK-18PPA

Læs mere

Babymadsmaskine. Brugsanvisning. Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03

Babymadsmaskine. Brugsanvisning. Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03 Babymadsmaskine Brugsanvisning Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03 INDHOLD VIGTIG INFORMATION 2 HÅNDTERING 4 OVERSIGT OVER MASKINEN 5 FØR BRUG 8 ANVÄNDANDE 8 - Påfyldning af vand 8

Læs mere

CR-415. www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics

CR-415. www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics CR-415 I N S T R U C T I O N M A N U A L B R U K S A N V I S N I N G BETJENINGSVEJLEDNING BEDIENUNGSANLEITUNG MANUAL DE INSTRUÇÕES INSTRUCCIONES DE USO K Ä Y T T Ö O H J E E T GEBRUIKERSHANDLEIDING I N

Læs mere

DANSK Brugervejledning Side 4 SUOMI Käyttöohje Sivu 10 NORSK Bruksanvisning Side 16 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 22

DANSK Brugervejledning Side 4 SUOMI Käyttöohje Sivu 10 NORSK Bruksanvisning Side 16 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 22 DANSK Brugervejledning Side 4 SUOMI Käyttöohje Sivu 10 NORSK Bruksanvisning Side 16 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 22 3 FØRSTE GANGS BRUG Tilslut skabet til elforsyningen. På modeller med elektronik kan

Læs mere

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EX

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EX Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EX Tak, fordi du valgte vores emhætte. Læs denne brugsanvisning grundigt, Inden emhætten tages i brug. Monteringen skal foretages af en kvalificeret og

Læs mere

Affugter KCC-520DB. drifts- og vedligeholdelsesvejledning

Affugter KCC-520DB. drifts- og vedligeholdelsesvejledning 64302901 drifts- og vedligeholdelsesvejledning 1 VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER ViVIGTIGE INSTRUKTIONER 1. Læs disse instruktioner grundigt inden aggregatet tages i brug. 2. ADVARSEL: Lad ikke børn lege

Læs mere

DK Brugsanvisning TIMER

DK Brugsanvisning TIMER DK Brugsanvisning TIMER 1 2 ON/OFF 3 CALC 6 4 TIMER 5 7 2 Læs sikkerheds- og brugsanvisningen omhyggeligt igennem før brug Sikkerhedsanvisninger: Sørg for, at strømforsyningen i din husstand svarer til

Læs mere

MINI SANDBLÆSER 4100-405

MINI SANDBLÆSER 4100-405 MINI SANDBLÆSER 4100-405 BRUGERMANUAL Beskrivelse 4100-450 Mini-blæsekabinet er designet til at rense, polere og overfladebehandle mindre dele, KUN ved brug af tørt blæsemiddel. Teknisk data: Kapacitet,

Læs mere

KØLESKAB MED ENKELT DØR MODEL NR.:K73

KØLESKAB MED ENKELT DØR MODEL NR.:K73 KØLESKAB MED ENKELT DØR MODEL NR.:K73 INDHOLDSFORTEGNELSE Generel beskrivelse ------------------------------------------------------------------------------------------ 1 Transport og håndtering ------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

AUTO 902110... 2-9 BRUGERMANUAL

AUTO 902110... 2-9 BRUGERMANUAL 1 2 3 4 5 6 7 AUTO 902110... 2-9 BRUGERMANUAL 1 902110 - BRUGERMANUAL Beskrivelse 902110 er en programmerbar rumtermostat, der er designet til at styre et varmeanlæg effektivt, så der er en behagelig temperatur,

Læs mere

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine Forhandles af: Mivita Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine VIGTIGT: Opbevar nedenstående serienummer på din kaffemaskine til eventuel senere brug. Kun til husholdningsbrug.

Læs mere

Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Leveringsomfang... 7 Oversigt over apparatet... 8 Ibrugtagning og anvendelse... 9

Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Leveringsomfang... 7 Oversigt over apparatet... 8 Ibrugtagning og anvendelse... 9 Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Korrekt anvendelse... 4 Generelle anvisninger... 4 Sikker opstilling af apparatet... 5 Lad nettilslutningen være tilgængelig... 5 Foretag aldrig reparationer selv...

Læs mere

Da: Betjeningsvejledning Solo

Da: Betjeningsvejledning Solo Da: Betjeningsvejledning Solo Side 1 ikke løber noget vand ind i emfanget under rengøringen. Sikkerhedsinstruktioner Denne betjeningsvejledning indeholder vigtige instruktioner, som skal følges for at

Læs mere

Installations- og brugsvejledning

Installations- og brugsvejledning Installations- og brugsvejledning Tillykke med Deres nye håndklæderadiator. Vi håber, De vil glæde Dem over såvel design, som brugen af radiatoren i mange år. For at få optimal glæde af radiatoren, bedes

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. Fjernbetjening BRC1D528

BETJENINGSVEJLEDNING. Fjernbetjening BRC1D528 BETJENINGSVEJLEDNING 1 3 6 23 7 8 9 2 1 4 12 14 17 10 11 22 25 16 13 15 18 19 20 21 5 24 29 33 26 35 27 36 37 28 30 31 32 34 1 2 Start 5s 5s 5s 5s + 5s End 2 ADVARSEL - Undgå, at fjernbetjeningen bliver

Læs mere

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Brugervejledning Venligst læs brugervejledningen inden montering og brug. KP700/DK-1401-1.0 Indholdsfortegnelse Introduktion Forord Medfølgende dele Produktoversigt

Læs mere

Instruktionsmanual for TEK-ZW1005

Instruktionsmanual for TEK-ZW1005 Instruktionsmanual for TEK-ZW1005 Forsigtig: Læs venligst denne manual før du bruger produktet. Sikkerhedsadvarsel 1. Sørg for at bruge apparatet i overensstemmelse med hvad der står i denne manual, og

Læs mere

Toilet guide til borgeren - DRIFT OG VEDLIGEHOLDELSE PÅ AQUACLEAN 5000 PLUS

Toilet guide til borgeren - DRIFT OG VEDLIGEHOLDELSE PÅ AQUACLEAN 5000 PLUS Toilet guide til borgeren - DRIFT OG VEDLIGEHOLDELSE PÅ AQUACLEAN 5000 PLUS + = SmartHome ApS. Messingvej 33, 8940 Randers SV. TLF 22 47 22 44 VEDLIGEHOLDELSES PRODUKTER TIL AQUACLEAN 5000 PLUS Aktiv kul

Læs mere