Vandforsyningsplan for Skævinge Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vandforsyningsplan 2006 2017 for Skævinge Kommune"

Transkript

1 Hillerød Kommune Vandforsyningsplan for Skævinge Kommune Forudsætningsdel Oktober 2008

2 Titelblad Udgiver: Konsulent: Hillerød Kommune Teknik Planlægning Trollesmindealle Hillerød Watertech a/s Algade Roskilde Udgivet: Oktober 2008 Udarbejdet af: Hillerød Kommune efter forarbejde af Watertech a/s

3 Indholdsfortegnelse 1 Indledning Baggrund Formål Vandforsyningsplanlægning i Skævinge Kommune Aktuelle og mulige fremtidige problemstillinger Godkendelsesprocedure Planens opbygning og indhold af forudsætningsdelen Vandforsyningsplanens forudsætninger Vandforsyningsstruktur Kommunal og privat vandforsyning Decentral struktur Nuværende forsyningsområder Regionplan Drikkevandsinteresser Begrænsninger på vandindvinding Råstofindvinding Spildevand Vandområder Dyre- og planteliv Strategi for grundvandsbeskyttelse Kommunens planlægning Kommuneplan Agenda 21 Handlingsplan Spildevandsplan Geologi og hydrogeologi Baggrund for grundvands- og sårbarhedskortlægning Sårbarhed, grundvandsbeskyttelse og forureningstrusler Grundvandets sårbarhed Problemstillinger med hensyn til miljøfremmede stoffer Indsats overfor forurening af grundvandsressourcerne Geologi og terræn Hydrogeologiske forhold Grundvandskemiske forhold Sårbarhed i Skævinge Kommune Vandindvinding Tekniske anlæg og kapaciteter almene vandværker Indvindingstilladelser og mængder Anlægskapacitet og forsyningsevne Anlægskvalitet Vandforbrug og distribution Eksisterende vandforbrug hele kommunen Ledningsanlæg Vandtab... 23

4 4.3 Ikke-almene vandforsyningsanlæg Vandleverance over kommunegrænsen Almene vandværker St. Lyngby Vandværk Gørløse Vandværk Meløse Vandværk Sigerslevøster Vandværk Skævinge Vandværk Strø Vandværk Strølille Vandværk Strøvang Vandværk Vandbehov og forsyningskrav Vandbehovsprognose Prognose for eksisterende forbrugere Prognose for forbrugskategorier Prognose for enhedsforbrug Forsyningsgrad Prognose for vandforbrug Forsyningsevne og -krav Fremtidig forsyningsstruktur Bevarelse af den nuværende decentrale struktur Decentral struktur med øget ansvar til store vandværker Central struktur baseret på store vandværker Problemområder Grundvandsressource og vandindvinding Enkeltindvindere Kapacitetsforhold Maskinel, bygningsmæssig og hygiejnisk standard Bygningsmæssig og maskinel stand Hygiejniske stand Drikkevandskvalitet Forsyningssikkerhed Forbrugere med egen brønd eller boring Nye krav til vandværker Referencer Bilagsoversigt Bilag 1 Bilag 2 Bilag 3 Status og registrering af almene vandværker. Prognoser for de enkelte forsyningsområder. Ressourcevurdering af almene vandværker.

5 1 Indledning 1.1 Baggrund Kommunerne udarbejder vandforsyningsplaner i henhold til vandforsyningsloven som angiver, hvorledes vandforsyningen i kommunen skal tilrettelægges, således at alle forbrugere sikres nok og godt drikkevand. Arbejdet med denne vandforsyningsplan er påbegyndt i 2005 af Skævinge Kommune i samarbejde med de almene vandforsyninger i kommunen og Frederiksborg Amt. Arbejdet med planen er færdiggjort af Hillerød Kommune efter kommunesammenlægningen. Derfor refererer brugen af Skævinge Kommune nu til den vestlige del af Hillerød Kommune. Den seneste vandforsyningsplan for Skævinge Kommune er fra 1992 og har en planperiode frem til 2006 /1/. Nærværende vandforsyningsplan dækker perioden 2006 til 2017, og hovedparten af datagrundlaget er fra Formål Det er vandforsyningsplanens formål at opstille de planlægningsmæssige rammer for den offentlige administration af vandforsyningsområdet i Skævinge Kommune og danne grundlag for vandforsyningernes egen planlægning. Hillerød Kommune ønsker at hele kommunen skal være selvforsynende med vand og vil derfor arbejde for at beskytte nuværende og fremtidige drikkevandsressourcer, så kommunens borgere altid kan forsynes med godt og uforurenet drikkevand, der overholder kvalitetskravene til drikkevand. 1.3 Vandforsyningsplanlægning i Skævinge Kommune Aktuelle og mulige fremtidige problemstillinger Ved udarbejdelse af den foregående vandforsyningsplan var det helt afgørende at få løst problemstillingen omkring fastlæggelse af forsyningsområder. I dag er justering af forsyningsområderne stadig en aktuel problemstilling. Men der er også nye problemstillinger, som skal løses: Ca. halvdelen af ejendommene i det åbne land med egen vandforsyning har ikke en acceptabel vandkvalitet. Der ses typisk bakteriologisk forurening af drikkevandet, men der er også tilfælde med for højt indhold af nitrat eller fosfat. 1

6 Flere af vandværkerne har ikke nødforbindelse til andre vandforsyninger. Flere af vandværkerne har ikke en beredskabsplan. Enkelte vandværker foretager ikke kontrol af råvandskvaliteten. Endvidere kan vandressourcerne i Skævinge Kommune blive truet af forskellige typer forurening afhængig af den geologiske beskyttelse samt indvindingsstedets beliggenhed i forhold til byområder, landbrugsarealer mv. Forurening med pesticider er foreløbigt et meget begrænset problem i området Godkendelsesprocedure Vandforsyningsplanen har gennemgået nedenstående godkendelsesprocedure: Forslaget forelægges Forsyningsudvalget i Hillerød Kommune. Forslaget drøftes med alle interessenter og fremlægges for offentligheden til gennemsyn i mindst 8 uger. Eventuelle indsigelser til planen behandles. Byrådet godkender herefter planen. Planen offentliggøres og sendes til interessenterne Planens opbygning og indhold af forudsætningsdelen Vandforsyningsplanen er opdelt i en Plandel og en Forudsætningsdel. Plandelen er et sammenfattende dokument, som redegør for planens forudsætninger, byrådets overordnede målsætninger på vandforsyningsområdet samt forslag til aktiviteter i planperioden. Forudsætningsdelen er den teknisk-faglige del af vandforsyningsplanen, som beskriver eksisterende forhold samt prognoser for det fremtidige vandforbrug. Som grundlag for arbejdet, er der udarbejdet et registreringsmateriale, som er den tekniske gennemgang af forholdene på de almene vandværker i Skævinge Kommune. Ligeledes er der udarbejdet en gennemgang af grundvandsressourcen for de almene vandværker. Registrerings- og grundvandsressourcematerialet indgår som bilag til forudsætningsdelen. 2

7 2 Vandforsyningsplanens forudsætninger Rammerne for vandforsyningsplanens indhold og udarbejdelse er givet af Vandforsyningsloven, Skævinge Kommunes vandforsyningsplan fra 1997 /1/, Regionplan 2005 for Hovedstadsregionen /2/, Strategi for grundvandsbeskyttelse i Frederiksborg Amt /3/, Kommuneplanen /4/, Spildevandsplanen /5/ samt øvrige relevante rapporter og direktiver, herunder specielt GEUS s NOVA 2004 /6/ rapport samt EU s Vandrammedirektiv /7/. Vandforsyningsplanen skal udarbejdes således at planens intentioner og målsætninger er i fuld overensstemmelse med lovgivningen, regionplanen samt Hillerød Kommunes øvrige planer. Der er ikke et lovmæssigt krav om revision af vandforsyningsplanen med faste tidsintervaller. Der skal udarbejdes en strategisk miljøvurdering af planen, eller der skal præsenteres argumentation for, at en miljøvurdering ikke vurderes at være påkrævet. Udpegning af områder med særlige drikkevandsinteresser, nitratfølsomme indvindingsområder og indsatsområder har betydning for planlægningen af vandforsyningen i Skævinge Kommune. Kommunen skal udarbejde indsatsplaner for grundvandsbeskyttelsen i de områder, hvor der skal gøres en særlig indsats for at beskytte grundvandet. 2.1 Vandforsyningsstruktur Kommunal og privat vandforsyning Vandforsyningen i Skævinge Kommune er baseret på 7 private almene vandværker, 1 kommunalt vandværk samt ca. 90 anlæg, som forsyner enkeltejendomme i det åbne land (mindre enkeltindvindere). Hertil kommer 17 anlæg til større enkeltindvindere, såsom vanding, gartneridrift, levnedsmiddelindustri m.m.. Tabel 2 1: Vandforsyningsanlæg i Skævinge Kommune Anlægstype Antal Kommunale almene vandværker 1 Private almene vandværker 7 Større enkeltindvindere 17 Mindre enkeltindvindere 90 Herudover har Københavns Energi fire kildepladser helt eller delvis placeret i Skævinge Kommune, se figur Decentral struktur Vandforsyningen i Skævinge Kommune kan betragtes som decentral. Omkring 65% af forsyningen varetages af almene vandværker og heraf varetager den kommunale forsyning ca. 20%. De resterende 35% sker fra enkeltindvindingsanlæg. 3

8 Den kommunale vandforsyning omfatter følgende vandværk: St. Lyngby Vandværk De almene private vandforsyninger omfatter: Gørløse Vandværk Meløse Vandværk Sigerslevøster Vandværk Skævinge Vandværk Strø Vandværk Strølille Vandværk Strøvang Vandværk Figur 2-1: Eksisterende forsyningsområder og placering af vandværker Nuværende forsyningsområder Vandværkernes nuværende forsyningsområder samt placeringen af vandværkerne fremgår af Figur 2-1. En nærmere beskrivelse af de enkelte anlæg fremgår af den tekniske gennemgang af de enkelte vandværker i Bilag 1. 4

9 2.2 Regionplan Regionplan 2005 for Hovedstadsregionen /2/ indeholder de retningslinjer, der er bindende for kommunernes planlægning og administration. I regionplanen er udpeget emner, som er af særlig vigtighed for en vandforsyningsplan. Emnerne uddybes herefter Drikkevandsinteresser For at målrette grundvandsbeskyttelsen er der udlagt områder med forskellige drikkevandsinteresser: Figur 2-2: Grundvandsbeskyttelse De mørkeblå afgrænsede områder er kildepladszoner og områder med blå raster er områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD). Områder med turkis raster er områder med drikkevandsinteresser (OD). Områder med rød raster er nitratfølsomme indvindingsområder. Som det fremgår af figur 2-2 er hovedparten af Skævinge Kommune udlagt som område med særlige drikkevandsinteresser. Kun den nordligste del af Skævinge Kommune er udlagt som område med drikkevandsinteresser. 5

10 Mindre områder er udlagt som nitratfølsomme indvindingsområder. Det største sammenhængende nitratfølsomme indvindingsområde findes nær kildepladszonen omkring Meløse vandbehandlingsanlæg Begrænsninger på vandindvinding På Figur 2-3 angiver områderne med blå farve, hvor der er særlige begrænsninger for vandindvindingen. Figur 2-3: Områder med særlige begrænsninger på vandindvindingen. Områderne med særlige begrænsninger på vandindvindingen er primært udpeget i den sydlige og centrale del. Områderne er udpeget i forhold til både natur- og kulturinteresser. Inden for de udpegede beskyttelsesområder vil der som hovedregel ikke blive givet nye tilladelser til indvinding af grundvand, da det kan medføre væsentlige forringelser af naturområderne i indvindingsoplandet. 6

11 2.2.3 Råstofindvinding Der er enkelte større indvindingsområder for ler i Skævinge Kommune. Områderne er placeret som vist på Figur 2-4. Figur 2-4: Indvindingsområder for ler i Skævinge Kommune. Ifølge retningslinier i Regionplan 2005 gives der ikke nye tilladelser til at indvinde råstoffer i kildepladszoner. Desuden bør færdiggravede arealer som udgangspunkt efterbehandles til rekreative formål eller lignende, der ikke udgør risiko for grundvandsforurening Spildevand For udledning af spildevand gælder, at der ikke inden for nitratfølsomme grundvandsområder og kildepladszoner må gives tilladelse til nedsivning af spildevand, med mindre der kan gøres rede for, at nedsivningen kan ske uden risiko for forurening af grundvandet Vandområder Ved nye indvindingstilladelser er det kommunen, som vurderer om disse er i konflikt med målsætninger for vandområder. Vandindvinding kan være en trussel mod opfyldelse af de opstillede målsætninger, og derfor er det 7

12 centralt at muligheder for eller effekter af vandindvinding vurderes i forhold til målsætninger for nærliggende vandområder. Figur 2-5: Vandområder Dyre- og planteliv Større sammenhængende naturområder er vigtige for at vilde dyr og planter kan trives. Derfor er der i regionplanen udpeget såkaldte biologiske kerneområder, som er større sammenhængende områder med f.eks. søer, skove, og kystvande. Regionplanen udpeger også såkaldte spredningskorridorer, som forbinder kerneområderne, så dyr og planter kan spredes gennem landskabet. Kerneområderne indeholder tillige de internationale naturbeskyttelsesområder, som omfatter EUfuglebeskyttelsesområder og EU-habitatområder Strategi for grundvandsbeskyttelse Frederiksborg Amt har i 1998 udarbejdet en Strategi for grundvandsbeskyttelse /3/, der skal sikre, at tilstrækkelige grundvandsressourcer vedvarende gendannes og beskyttes mod forurening. Strategien for grundvandsbeskyttelse skal ses i sammenhæng med regionplanen, og indeholder bl.a. også en del af de planrammer, der har betydning for Skævinge Kommunes vandforsyningsplanlægning. 8

13 2.3 Kommunens planlægning Kommuneplan Af kommuneplanen /4/ fremgår den forventede byudvikling med hensyn til etablering af nye erhvervs- og boligområder. Sammenholdt med befolkningsprognosen for Skævinge Kommune danner dette grundlag for fastlæggelse af forsyningsområder og fremtidigt vandforbrug. Ifølge kommuneplanen skal såvel bolig- som erhvervsudviklingen ske under hensyntagen til miljøet. Da hovedparten af Skævinge Kommune er udlagt som særligt drikkevandsområde må der i forbindelse med erhvervsudviklingen ikke etableres grundvandstruende aktiviteter og afledning af spildevand mv. skal ske på forsvarlig vis, så der ikke er risiko for forurening af grundvandet Agenda 21 Handlingsplan Skævinge Kommune vedtog i 2002 en strategi for Lokal Agenda 21, som er indarbejdet i kommuneplanen /4/. Agenda 21-strategien beskriver hvordan kommunen vil bidrage til en bæredygtig udvikling med udgangspunkt i 5 indsatsområder: 1. Mindskelse af miljøbelastningen. 2. Fremme af bæredygtig byudvikling og byomdannelse. 3. Fremme af biologisk mangfoldighed. 4. Inddragelse af befolkningen og erhvervslivet. 5. Fremme et samspil mellem beslutningerne vedr. miljø, trafik, erhverv, sociale forhold, uddannelse og kultur Spildevandsplan Skævinge Kommune har i 2004 vedtaget Spildevandsplan /5/. I områder, hvor der i henhold til spildevandsplanen kan etableres spredt nedsivning, skal afstandskravet på 300 meter mellem almene vandværkers boringer og nedsivningsanlægget overholdes. Ved ikke-almene vandindvindinger kan afstandskravet dog nedsættes til 75 meter såfremt de hydrogeologiske forhold sandsynliggør, at nedsivning vil kunne ske uden risiko for forurening af vandindvindingsanlægget. I Skævinge Kommune er der registreret 495 ukloakerede ejendomme, der ifølge registreringen er tilsluttet den obligatoriske tømningsordning. Der er dog ikke gennemført en registrering af de faktiske afløbsforhold ved ejendommene, hvorfor der ikke er klarhed over hvor mange ejendomme, der opfylder alle rensekrav, /5/. Der er planlagt kortlægning af afløbsforholdene ved ejendomme i det åbne land i Ifølge spildevandsplanen, vil endnu ikke kloakerede byområder blive kloakeret. Desuden vil tæt liggende ejendomme i det åbne land, hvor det miljømæssigt og økonomisk set er fordelagtigt, ligeledes blive kloakeret. 9

14 3 Geologi og hydrogeologi Den følgende gennemgang af geologi, hydrogeologi og sårbarheden af grundvandet er baseret på ressourcebilagene i Bilag 3. I Bilag 3 er der samlet en række ressourcemæssige oplysninger om grundvandet for hvert af de 8 vandværker. Formålet er at samle en række grundlæggende oplysninger om geologi, hydrogeologi og grundvandskemi ved de enkelte vandværker og herudfra vurdere sårbarheden i oplandet til vandværket. 3.1 Baggrund for grundvands- og sårbarhedskortlægning Siden ændringerne i Vandforsyningsloven i 1998 er en del af kortlægningen af grundvandsressourcen sket i forbindelse med amternes kortlægning, hvor man i indsatsområder kortlægger grundvandsressourcens forekomst og sårbarhed. Der arbejdes også med grundvandskortlægning og -beskyttelse udenfor indsatsområderne, men i indsatsområderne er indsatsen betydeligt intensiveret. 3.2 Sårbarhed, grundvandsbeskyttelse og forureningstrusler Grundvandets sårbarhed Lertykkelsen over grundvandsmagasinerne anvendes som en generel parameter for grundvandets naturlige beskyttelse overfor nedsivning fra jordoverfladen. En lille lertykkelse angiver mest sårbare områder, mens en stor lertykkelse angiver mindst sårbare områder. Desuden indgår grundvandets kemiske redoxtilstand og grundvandsmagasinets trykniveau som generelle sårbarhedsparametre. Grundvandets sårbarhed overfor forskellige kemiske stoffer er ikke ens, da stoffernes fysiske og kemiske egenskaber varierer. Det nuværende vidensgrundlag er dog ikke tilstrækkeligt til, at sårbarheden kan beskrives detaljeret for mange forskellige stoffer. Derfor er det nødvendigt at beskrive sårbarheden så bredt som muligt ud fra kendskabet til den hydrogeologiske opbygning af det aktuelle område. Sårbarheden af et grundvandsmagasin kan med tiden ændre sig, men i mange tilfælde vil systemet være udstyret med en kemisk buffer en kemisk overkapacitet som vil modvirke større ændringer og søge at genoprette en balance. Afhængigt af sårbarheden af det aktuelle grundvandsmagasin kan der være behov for at ændre arealanvendelsen over grundvandsmagasinet Problemstillinger med hensyn til miljøfremmede stoffer Risikoen for forurening af grundvandet med miljøfremmede stoffer er størst i områder med bymæssig bebyggelse. I landzonen er det primært 10

15 landbrugets anvendelse af sprøjtemidler og gødning samt forekomsten af gamle affaldsdepoter, som kan udgøre en risiko for grundvandsressourcen. Vurderingen af et områdes nitratsårbarhed vil være et godt udgangspunkt for sårbarhedsvurderingerne af et givent område, da nitrat er en velundersøgt stofparameter i forhold til vandmiljøet. Kendskabet til f.eks. de fleste olie- og benzinprodukters transport og nedbrydning i jordlagene er ligeledes godt. Dette gælder også for klorerede opløsningsmidler og benzintilsætningsstoffet MTBE, men disse stoffers egenskaber gør, at det er nødvendigt, at der foretages specielle vurderinger. Pesticider er en meget stor gruppe af stoffer, hvor vidensgrundlaget om stoffernes bevægelse og nedbrydning i jord og grundvand i dag stadig er begrænset, trods omfattende forskning og erfaringsopsamling. Tabel 3 1: Antallet af kortlagte lokaliteter i Skævinge Kommune Skævinge Kommune V1-kortlægninger V2-kortlægninger *Data fra Frederiksborg Amt. 27 stk.* 28 stk.* På V1 lokaliteter har man mistanke om forurening, mens man på V2 lokaliteter har konstateret jord- og/eller grundvandsforurening. Bemærk at antallet af lokaliteter ændres løbende efterhånden som kortlægningsarbejdet skrider frem. Af Figur 3-1 fremgår placeringen af de kortlagte lokaliteter. Der er en tendens til flere kortlagte lokaliteter i og nær byområderne specielt ved Skævinge og Gørløse. 11

16 Figur 3-1: Vandværker, indvindingsoplande og kortlagte lokaliteter i Skævinge Kommune. Københavns Energis kildepladser er desuden vist Indsats overfor forurening af grundvandsressourcerne I Skævinge Kommune foregår der en løbende oprydningsindsats på de grunde, hvor forureningen udgør en trussel mod grundvandsinteresserne eller arealanvendelsen. Denne indsats varetages af Region Hovedstaden jf. Jordforureningsloven. Stort set al anden indsats til beskyttelse af grundvandet handler om at forhindre, at forurening sker nu og fremover, og har dermed en forebyggende karakter. Kommunen og Miljøcenter Roskilde fungerer som tilsynsmyndighed på virksomhederne og har i den forbindelse mulighed for at påbyde virksomheder at foretage miljøforbedrende tiltag (jf. bekendtgørelse nr af 13/ om godkendelse af listevirksomhed). 3.3 Geologi og terræn Den sidste istid har formet det landskab man ser i Skævinge Kommune. I den østlige og nordlige del af kommunen ses morænelandskab. 12

17 Der løber en nord-syd orienteret højderyg nordøst for Skævinge, som i istiden er blevet dannet af en randmoræne langs en israndslinie. Desuden er området præget af dødis /12/. I nord ved Lyngby Mose samt i vest ved Lyngby Skov, Lyngby Å og Havelse Å findes flade, lavtliggende områder med marint forland /12/. Den vestlige og centrale del af Skævinge Kommune (ved Skævinge og Strø Vandværk) ligger et område, der er præget af et overvejende fladt hedeslettelandskab med en del vådområder og vandløb /12/. Den sydlige del af Skævinge Kommune (ved Strølille, Strø, Sigerslevøster og Strøvang Vandværker) gennemskæres af Strø Bjerge, der er en NV/SØ orienteret ås. Åsen er opstået i isens randzone under afsmeltningen, hvor smeltevand har afsat sand og grus i en tunnel under isen. Ved bortsmeltningen stod det afsatte materiale tilbage som en langstrakt bakke i landskabet. Geologisk er Strø Bjerge en del af Danmarks største tunneldalsystem, der strækker sig tværs over Nordsjælland. 3.4 Hydrogeologiske forhold De hydrogeologisk interessante lag er den prækvartære kalk, som udgør et sammenhængende lag, og de overliggende sammenhængende kvartære ler-, sand- og gruslag. De kvartære aflejringer (istidsaflejringer) er dannet af isen for ca år siden. I Skævinge Kommune hælder kalkoverfladen jævnt fra kote ca. -10 i øst mod kote -30 i vest og nord, og den er ikke præget af prækvartære dalstrukturer. Det er specielt den øvre del af kalken der anvendes til grundvandsindvinding, da den ofte er brudt op i blokke (knoldekalk), som indeholder stærkt vandførende sprækker. Det er isens bevægelser under sidste istid, der har brudt den øvre del af kalken op. I Skævinge Kommune indvindes der grundvand fra kalkmagasinet, men der findes også kvartære grundvandsmagasiner af spredte usammenhængende eller kun delvist sammenhængende sand- og gruslag. Kvartære lerlag over et grundvandsmagasin vil ofte sænke nedsivningshastigheden og omdanne/tilbageholde uønskede stoffer. Derfor betyder lerlag, at der ikke dannes samme mængder grundvand, som hvis lerlaget var erstattet af sand. Samtidig er grundvandet bedre beskyttet mod forurening. Sprækker i lerlag er velkendte, specielt i terrænnære oxiderede lag, og de er med til at øge grundvandsdannelsen og mindske lerlagets beskyttende effekt. I Skævinge Kommune ses varierende lerlagstykkelser på mellem 0 og 30 meter. I den nordlige og vestlige del er lerlagstykkelsen generelt mellem 15 13

18 og 30 meter, mens den i resten af området er meget varierende i tykkelsen: mellem 0 og 15 meter. Specielt i mindre områder mod syd og øst findes ringe lerlagstykkelser (se Bilag 3 for nærmere beskrivelse). For samtlige indvindinger fra kalken er der tale om spændte magasinforhold, hvilket betyder, at grundvandsspejlet står højere end oversiden af magasinet, men dog under terræn. På figur 3-2 ses potentialet i kalken at variere mellem kote ca. +22 mod syd og øst, og kote ca. + 0 til +4 mod vest. I nord er grundvandsstrømningen i kalken domineret af et vest-øst orienteret grundvandsskel, som betyder at grundvandet strømmer mod henholdsvis nord og syd. Mod syd er strømningsretningen i kalken vestlig. Potentialebilledet er i høj grad påvirket af KE s kildepladser. Der foreligger ikke officielle potentialekort for de kvartære sandmagasiner. Figur 3-2: Udsnit af potentialekort fra 1999, udarbejdet af Frederiksborg Amt. Vandværker er markeret med rødt, indvindingsoplandene med grønt, mens potentialelinjerne er blå. Potentialet er udarbejdet på regional skala, og derfor kan være misvisende ved anvendelse på lokal skala. 14

19 3.5 Grundvandskemiske forhold Alle 8 vandværker indvinder vand fra kalken. Råvandet er overalt i området af calcium-bicarbonat type. Det er relativt hårdt og har en neutral ph-værdi. For hovedparten af vandværkerne ses en reduceret til stærkt reduceret vandtype (Vandtype C/D - D) se definition af vandtyper i tabel 2.1 i Bilag 3. Der ses generelt ingen eller meget lave koncentrationer af nitrat i indvindingsboringerne, derfor er denne parameter på nuværende tidspunkt ikke problematisk. Da råvandet generelt er reduceret, er der for størstedelen af vandværkernes vedkommende et behandlingskrævende indhold af jern, mangan, ammonium og methan samt visse steder også svovlbrinte. Methankoncentrationen er på et enkelt værk så høj, at det kan være nødvendigt med særlig behandling af grundvandet i form af udluftning af methan. Jernindholdet i boringerne varierer mellem ca. 0,2 og 2,5 mg/l, mens manganindholdet varierer mellem 0,005 og 0,15 mg/l. Indholdet af jern og mangan skal primært nedbringes af æstetiske hensyn, da det farver vandet henholdsvis rødbrunt og sort. Der er i boringer til tre af vandværkerne (Meløse, Strølille og Strøvang) en tendens til, at råvandet trods den reducerede vandtype har et forhøjet indhold af sulfat (op til 160 mg/l). Dette sammen med en høj forvitringsgrad (dvs. større end 1,1) indikerer påvirkning af pyritoxidation i grundvandsmagasinet. Pyritoxidation kan opstå som følge af grundvandssænkning i forbindelse med dræning af et område eller som følge af kraftig vandindvinding. Derved blotlægges og iltes jordlag, som førhen var vandmættede. Resultatet er, at vandet forsures, og kemiske stoffer så som sulfat og evt. nikkel frigøres. I én af boringerne (Strølille Vandværk), hvor der ses tegn på pyritoxidation, vurderes der at være tale om specielle forhold ved boringskonstruktionen som kan medføre såkaldt barometereffekt. Viser råvandet tegn på tiltagende pyritoxidation, er det ofte indikation af, at der i stigende grad indvindes yngre mere terrænnært grundvand, og hermed stiger risikoen for at få miljøfremmede stoffer i det aktuelle vandværks råvand. Desuden medfører grundvandssænkning ofte forhøjede nikkelkoncentrationer, hvilket dog på nuværende tidspunkt ikke er et problem i Skævinge Kommune. I det omfang, der er analyseret for stofferne, ses ikke problemer med hverken fluorid, NVOC, arsen, nikkel eller saltindhold. På Skævinge Vandværk ses dog lettere forhøjede chloridindhold, der bør holdes under opsyn. 15

20 Der er på 4 af de 8 vandværker fundet miljøfremmede stoffer i enten råvandet eller drikkevandet. Der er dog kun tale om spor af BAM, 1,2- dichlorethan og trichlormethan. Det er således pyritoxidation, pesticider og andre miljøfremmede stoffer, der giver anledning til de forholdsvist få problemer, der er med grundvandsressourcen i Skævinge Kommune. På flere vandværker er der konstateret bakteriologiske problemer, der kræver bevågenhed, men som skyldes vandbehandlingen. Det anbefales, at de værker, der har problemer med at overholde kravværdierne for naturlige grundvandsparametre, eller som har problemer med den bakteriologiske kvalitet af vandet, søger rådgivningsbistand for at få optimeret beluftnings- og renseprocesserne. 3.6 Sårbarhed i Skævinge Kommune Grundvandsmagasiners sårbarhed er afhængig af mange forskellige parametre, f.eks tykkelsen af beskyttende lerlag over det magasin, der indvindes fra, samt grundvandstypen og trykforholdene i magasinet. De mest benyttede parametre er listet op i Tabel 3-2 for de enkelte vandværker. Vandværk Indvindin g (Boring) Lertykkelse [m] Areal-anvendelse V1 og Nært opland Fjernt opland V2 grunde Miljøfremmede stoffer/ problemstoffer Magasintype St. Lyngby Vandværk Åbent land/landbrug 1 - Spændt D Åbent land/landbrug 1 - Spændt D Gørløse Vandværk Landsby/ landbrug 5 1,2 Spændt D dichlorethan (drikkevand) Landsby/ landbrug 5 1,2 Spændt D dichlorethan (drikkevand) Meløse Vandværk Åbent land/ 0 Ikke analyseret Spændt D landbrug/skov By/landbrug 2 - Spændt C/D (Pyritoxidation) By/landbrug 2 BAM Spændt C/D Sigerslevøster Landsby/ landbrug 3 trichlormethan Spændt D Vandværk Skævinge Vandværk Åbent land/landbrug 8 Ikke analyseret Spændt C/D By/landbrug 8 Ikke analyseret Spændt D By/landbrug 8 - Spændt D By/landbrug 8 Ikke analyseret Spændt D Strø Vandværk Landsby/ landbrug 0 Ikke analyseret Spændt C/D Strølille Vandværk Landsby/ landbrug 1 Ikke analyseret Spændt B/C (Pyritoxidation) Strøvang Vandværk Åbent land/landbrug 0 BAM (drikkevand) (Pyritoxidation) Spændt B/C Tabel 3 2: Sårbarhedsparametre for vandværkernes indvindingsoplande Vand -type 16

21 4 Vandindvinding Her følger en overordnet gennemgang af vandværkernes forsyningstekniske parametre. Gennemgangen fokuserer på vandværkernes nuværende tilstand i forhold til de forventede fremtidige behov i forbindelse med grundvandsressourcen, vandkvaliteten, kapaciteten og tilstanden af de tekniske anlæg samt forsyningssikkerheden. Status for almene vandværker er beskrevet på baggrund af oplysninger, der er leveret af vandværkerne. 4.1 Tekniske anlæg og kapaciteter almene vandværker I dette afsnit redegøres for fordelingen og størrelsen af vandindvindingen og behandlings- og udpumpningskapaciteterne på vandværkerne i Skævinge Kommune Indvindingstilladelser og mængder I Tabel 4 1 er angivet de aktuelle indvindingstilladelser samt indberettet indvinding for år Som det fremgår udnytter ingen af vandværkerne deres indvindingstilladelse fuldt ud i forhold til forbruget i Tabel 4 1: Indvindingstilladelser pr. år og aktuel indvinding i år Vandværk Aktuel indvinding 2006 [m³] Indvindings tilladelse [m³] Udnyttelse af tilladelse [%] St. Lyngby Vandværk Gørløse Vandværk Meløse Vandværk Sigerslevøster Vandværk Skævinge Vandværk Strø Vandværk ) Strølille Vandværk Strøvang Vandværk ) Sum ) Indvindingen er for 2005 Der ligger en indvindingsreserve, som delvist kan varetage f.eks. fremtidig by- og erhvervsvækst i Meløse, St. Lyngby, Skævinge og Gørløse Anlægskapacitet og forsyningsevne Kapaciteten af de almene vandforsyningsanlæg er opgjort på baggrund af en registrering af anlæggene (se Bilag 1). 17

Vandforsyningsplan 2006 2017 for Skævinge Kommune

Vandforsyningsplan 2006 2017 for Skævinge Kommune Hillerød Kommune Vandforsyningsplan 2006 2017 for Skævinge Kommune Plandel Oktober 2008 Kolofon Udarbejdet af Hillerød Kommune Teknik Planlægning Trollesmindealle 27 3400 Hillerød Telefon 72 32 00 00 Email:

Læs mere

Udgiver : Brønderslev Kommune Ny Rådhusgade 1 9700 Brønderslev Telefon 99 45 45 45 E-mail: Raadhus@99454545.dk Web: www.bronderslev.

Udgiver : Brønderslev Kommune Ny Rådhusgade 1 9700 Brønderslev Telefon 99 45 45 45 E-mail: Raadhus@99454545.dk Web: www.bronderslev. Vandforsyningsplan 2012-2017 Udgiver : Brønderslev Kommune Ny Rådhusgade 1 9700 Brønderslev Telefon 99 45 45 45 E-mail: Raadhus@99454545.dk Web: www.bronderslev.dk Redaktion : Miljø og Teknik I samarbejde

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE VANDFORSYNINGSPLAN 2014-2026

TÅRNBY KOMMUNE VANDFORSYNINGSPLAN 2014-2026 TÅRNBY KOMMUNE VANDFORSYNINGSPLAN 2014-2026 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Resume 5 Mål og visioner 7 Plan for den fremtidige vandforsyning 11 Status over vandforsyningen 19 Referencer 40 Bilag 1: Oversigtskort

Læs mere

Frederikssund Kommune midt og syd samt Ølstykke Kommune

Frederikssund Kommune midt og syd samt Ølstykke Kommune Frederikssund Kommune Ølstykke Kommune Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse i Frederikssund Kommune midt og syd samt Ølstykke Kommune Store Rørbæk Vandværk December 2006 Oppe Sundby Vandværk Åbjerg Vandværk

Læs mere

Bilag 1 til: Statslig udmelding til vandplanernes retningslinjer 40 og 41 i forhold til byudvikling og anden ændret arealanvendelse i Områder med

Bilag 1 til: Statslig udmelding til vandplanernes retningslinjer 40 og 41 i forhold til byudvikling og anden ændret arealanvendelse i Områder med Bilag 1 til: Statslig udmelding til vandplanernes retningslinjer 40 og 41 i forhold til byudvikling og anden ændret arealanvendelse i Områder med Særlige Drikkevandsinteresser (OSD) og indvindingsoplande

Læs mere

Grundvandet som drikkevandsressource Beskrivelse af grundvand, vandindvinding, vandforsyning og grundvandsforurening

Grundvandet som drikkevandsressource Beskrivelse af grundvand, vandindvinding, vandforsyning og grundvandsforurening Grundvandet som drikkevandsressource Beskrivelse af grundvand, vandindvinding, vandforsyning og grundvandsforurening Grundvandet som drikkevandsressource Udgivet af: Amtsrådsforeningen, Dampfærgevej 22

Læs mere

BRYRUP NY VANDVÆRK. Forsidefoto fra Vandforsyningsplanen /1-1/

BRYRUP NY VANDVÆRK. Forsidefoto fra Vandforsyningsplanen /1-1/ BRYRUP NY VANDVÆRK BRYRUP NY VANDVÆRK Forsidefoto fra Vandforsyningsplanen /1-1/ INDHOLD Generelt 1 Vandindvinding 3 Boringer 5 Vandkvalitet og Vandbehandlingsforhold 7 Råvand 7 Rentvand 7 Vandbehandling

Læs mere

Drikkevand - rent vand, men hvordan?

Drikkevand - rent vand, men hvordan? Materiale til konferencen Drikkevand - rent vand, men hvordan? lørdag den 2. april 2011 i Landstingssalen, Christiansborg INDHOLD 0 Intro side 3 1 Om grundvand og drikkevand - side 4 Kilder til forurening

Læs mere

SEJERØ BUGT HAVMØLLEPARK PÅVIRKNING AF MILJØET I ØV- RIGT

SEJERØ BUGT HAVMØLLEPARK PÅVIRKNING AF MILJØET I ØV- RIGT Til Energinet.dk Dokumenttype Baggrundsrapport Dato December 2014 SEJERØ BUGT HAVMØLLEPARK PÅVIRKNING AF MILJØET I ØV- RIGT SEJERØ BUGT HAVMØLLEPARK PÅVIRKNING AF MILJØET I ØVRIGT Revision 4 Dato 2014-12-22

Læs mere

Nyt Hospital Nordsjælland Program og miljøvurdering for placering ved Hillerød

Nyt Hospital Nordsjælland Program og miljøvurdering for placering ved Hillerød Nyt Hospital Nordsjælland - Program Juli 2012 Nyt Hospital Nordsjælland - Program Januar 2012 Region Hovedstaden Nyt Hospital Nordsjælland Program og miljøvurdering for placering ved Hillerød Region Hovedstaden

Læs mere

Den statslige interesse i grundvandsbeskyttelse

Den statslige interesse i grundvandsbeskyttelse NOTAT Statslig udmelding til vandplanernes retningslinjer 40 og 41 i forhold til byudvikling og anden ændret arealanvendelse i Områder med Særlige Drikkevandsinteresser (OSD) og indvindingsoplande Naturstyrelsen

Læs mere

Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune. Del 2 Vandværksafsnit Introduktion

Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune. Del 2 Vandværksafsnit Introduktion Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune Del 2 Vandværksafsnit Introduktion Indholdsfortegnelse 1. Introduktion til vandværksafsnittene 3 1.2 Oversigtskort 3 1.3 Tekniske oplysninger.. 3 1.4 Den

Læs mere

Miljøvurdering og miljørapport

Miljøvurdering og miljørapport Miljøvurdering og miljørapport Råstofplanlægning Tillæg nr. 3 til Råstofplan 2012 Udvidelse af graveområde Hillerslev Kalkværk Thisted Kommune Miljøvurdering og Miljørapport Miljøvurdering og miljørapport

Læs mere

Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013

Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013 Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord, side 2 1.0 Regler og rammer for kommuneplanlægningen, side 4 2.0 Kommende statslige initiativer, side 8 2.1 Læsevejledning,

Læs mere

Skelnen mellem pesticidkilder. Fund i grundvand flade- eller punktkilde?

Skelnen mellem pesticidkilder. Fund i grundvand flade- eller punktkilde? Skelnen mellem pesticidkilder Fund i grundvand flade- eller punktkilde? Skelnen mellem pesticidkilder Fund i grundvand flade- eller punktkilde? Redaktion: Miljøstyrelsen Forfattere: Nina Tuxen, Sandra

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om spildevandstilladelser

Vejledning til bekendtgørelse om spildevandstilladelser Vejledning til bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4 2 Indholdsfortegnelse Forord 13 1. Bekendtgørelsens anvendelsesområde 15 1.1 Bekendtgørelsens dækningsområde

Læs mere

Miljøvurdering Miljøvurdering Miljøvurdering Ikke teknisk resumé Miljøvurdering Overordnet vurdering Miljøvurdering Vurdering af retningslinjer

Miljøvurdering Miljøvurdering Miljøvurdering Ikke teknisk resumé Miljøvurdering Overordnet vurdering Miljøvurdering Vurdering af retningslinjer Ikke teknisk resumé Overordnet vurdering af retningslinjer Byer og byformål Veje og trafik Teknik og forsyning Landområder Ferie og fritid Naturområder af rammer Støvring Suldrup Terndrup 2 2 3 3 5 5 7

Læs mere

Miljøvurdering indeholdende VVMredegørelse. miljørapport. For indvinding af hvidt sand i udlagt graveområde i Tranum Klitplantage

Miljøvurdering indeholdende VVMredegørelse. miljørapport. For indvinding af hvidt sand i udlagt graveområde i Tranum Klitplantage Miljøvurdering indeholdende VVMredegørelse og miljørapport For indvinding af hvidt sand i udlagt graveområde i Tranum Klitplantage November 2013 1 2 Del 1: Forslag til Kommuneplantillæg til Jammerbugt

Læs mere

Regionplan 2005-2016. December 2005

Regionplan 2005-2016. December 2005 Regionplan 2005-2016 December 2005 3 Regionplan 2005-2016 December 2005 4 Indhold Forord 7 Indledning 8 Forudsætninger 10 Vision 14 Retningslinjer/Redegørelse 15/107 1. Hovedstruktur 16/109 1.1 Hovedstruktur

Læs mere

PLAN FOR ETABLERING AF SLUTDEPOT FOR DANSK LAV- OG MELLEMAKTIVT AFFALD MILJØRAPPORT. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse.

PLAN FOR ETABLERING AF SLUTDEPOT FOR DANSK LAV- OG MELLEMAKTIVT AFFALD MILJØRAPPORT. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. 1.1.1.1 Til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Dokumenttype Dato PLAN FOR ETABLERING AF SLUTDEPOT FOR DANSK LAV- OG MELLEMAKTIVT AFFALD MILJØRAPPORT PLAN FOR ETABLERING AF SLUTDEPOT FOR DANSK LAV-

Læs mere

TEKSTBILAG. Lovgivning og administrative forhold

TEKSTBILAG. Lovgivning og administrative forhold Spildevandsplan 2015-2018 Struer Kommune TEKSTBILAG 18-11-2014 28-08 Forslag Lovgivning og administrative forhold Indholdsfortegnelse 1 Lovgivning...4 1.1 Overordnet lovgrundlæg...4 1.2 Miljøbeskyttelsesloven...5

Læs mere

Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune

Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune Del 2 Vandværksafsnit AFSNIT 20 Sdr. Nærå Vandværk Andelsselskab 12 ejendomme forsynes i Odense Kommune 2 2 Sdr. Nærå Vandværk Sdr. Nærå Vandværk Hjemmeside:

Læs mere

STRATEGI FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING 2012-2015

STRATEGI FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING 2012-2015 STRATEGI FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING 2012-2015 2 INDLEDNING...2 SAMMENHÆNG TIL ANDRE PLANER...4 Konkret eksempel...5 Opbygning af strategien...5 Offentlighedsfase...5 INDDRAGELSE AF BORGERE OG ERHVERVSLIVET...6

Læs mere

Håndbog om Miljø og Planlægning

Håndbog om Miljø og Planlægning Miljøstyrelsen Skov- og Naturstyrelsen Håndbog om Miljø og Planlægning boliger og erhverv i byerne Håndbog om Miljø og Planlægning boliger og erhverv i byerne 4 Håndbog om Miljø og Planlægning Forord 5

Læs mere

Hæfte 1 FORSLAG. HØRING 5. august - 30. september 2013. Stevns Kommuneplan 13 Hovedstruktur - FORSLAG

Hæfte 1 FORSLAG. HØRING 5. august - 30. september 2013. Stevns Kommuneplan 13 Hovedstruktur - FORSLAG Hæfte 1 FORSLAG HØRING 5. august - 30. september 2013 Stevns Kommuneplan 13 Hovedstruktur - FORSLAG Indhold Den samlede kommuneplan består af 3 hæfter og 1 bilag: Hæfte 1: Hovedstruktur side 3 Hæfte 2:

Læs mere

Tillæg nr 28 Vindmølleområde ved Gårestrup

Tillæg nr 28 Vindmølleområde ved Gårestrup Tillæg nr 28 Vindmølleområde ved Gårestrup Forslag Status Forslag KOMPLAN_ID 2214193 Plannavn Tillæg nr 28 Vindmølleområde ved Gårestrup plannr Tillæg nr 28 Dato for offentliggørelse af forslag 6. maj

Læs mere

Miljørapport med VVM og Miljøvurdering Vindmøller ved Søllested April 2011 Vindmøller ved Søllested - Miljørapport med VVM og Miljøvurdering April 2011 Udgiver: Lolland Kommune Jernbanegade 7 4930 Maribo

Læs mere

Kommuneplan 2009-2021 Hæfte 1 - Hovedstruktur. www.skive.dk

Kommuneplan 2009-2021 Hæfte 1 - Hovedstruktur. www.skive.dk Kommuneplan 2009-2021 Hæfte 1 - Hovedstruktur www.skive.dk Kommuneplanens opbygning Kommuneplan 2009-2021 for Skive Kommune er opdelt i 5 hæfter og 1 bilagshæfte: Hæfte 1: Hovedstruktur Hæfte 2: Skive

Læs mere

Udpegning af indvindings- og grundvandsdannende oplande (Del 1)

Udpegning af indvindings- og grundvandsdannende oplande (Del 1) Udpegning af indvindings- og grundvandsdannende oplande (Del 1) Vejledning i oplandsberegninger i forbindelse med den nationale grundvandskortlægning Claus Holst Iversen, Lisbeth Ulsøe Lauritsen, Thomas

Læs mere

Lokalplan 44.2 Motocross Bane og Skydebane - Kongens Høj, Solbjerg Marts 2015 Morsø Kommune- www.morsoe.dk LOKALPLAN

Lokalplan 44.2 Motocross Bane og Skydebane - Kongens Høj, Solbjerg Marts 2015 Morsø Kommune- www.morsoe.dk LOKALPLAN Lokalplan 44.2 Motocross Bane og Skydebane - Kongens Høj, Solbjerg Marts 2015 Morsø Kommune- www.morsoe.dk LOKALPLAN Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et juridisk? dokument, som giver mulighed for

Læs mere