Vandforsyningsplan for Skævinge Kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vandforsyningsplan 2006 2017 for Skævinge Kommune"

Transkript

1 Hillerød Kommune Vandforsyningsplan for Skævinge Kommune Forudsætningsdel Oktober 2008

2 Titelblad Udgiver: Konsulent: Hillerød Kommune Teknik Planlægning Trollesmindealle Hillerød Watertech a/s Algade Roskilde Udgivet: Oktober 2008 Udarbejdet af: Hillerød Kommune efter forarbejde af Watertech a/s

3 Indholdsfortegnelse 1 Indledning Baggrund Formål Vandforsyningsplanlægning i Skævinge Kommune Aktuelle og mulige fremtidige problemstillinger Godkendelsesprocedure Planens opbygning og indhold af forudsætningsdelen Vandforsyningsplanens forudsætninger Vandforsyningsstruktur Kommunal og privat vandforsyning Decentral struktur Nuværende forsyningsområder Regionplan Drikkevandsinteresser Begrænsninger på vandindvinding Råstofindvinding Spildevand Vandområder Dyre- og planteliv Strategi for grundvandsbeskyttelse Kommunens planlægning Kommuneplan Agenda 21 Handlingsplan Spildevandsplan Geologi og hydrogeologi Baggrund for grundvands- og sårbarhedskortlægning Sårbarhed, grundvandsbeskyttelse og forureningstrusler Grundvandets sårbarhed Problemstillinger med hensyn til miljøfremmede stoffer Indsats overfor forurening af grundvandsressourcerne Geologi og terræn Hydrogeologiske forhold Grundvandskemiske forhold Sårbarhed i Skævinge Kommune Vandindvinding Tekniske anlæg og kapaciteter almene vandværker Indvindingstilladelser og mængder Anlægskapacitet og forsyningsevne Anlægskvalitet Vandforbrug og distribution Eksisterende vandforbrug hele kommunen Ledningsanlæg Vandtab... 23

4 4.3 Ikke-almene vandforsyningsanlæg Vandleverance over kommunegrænsen Almene vandværker St. Lyngby Vandværk Gørløse Vandværk Meløse Vandværk Sigerslevøster Vandværk Skævinge Vandværk Strø Vandværk Strølille Vandværk Strøvang Vandværk Vandbehov og forsyningskrav Vandbehovsprognose Prognose for eksisterende forbrugere Prognose for forbrugskategorier Prognose for enhedsforbrug Forsyningsgrad Prognose for vandforbrug Forsyningsevne og -krav Fremtidig forsyningsstruktur Bevarelse af den nuværende decentrale struktur Decentral struktur med øget ansvar til store vandværker Central struktur baseret på store vandværker Problemområder Grundvandsressource og vandindvinding Enkeltindvindere Kapacitetsforhold Maskinel, bygningsmæssig og hygiejnisk standard Bygningsmæssig og maskinel stand Hygiejniske stand Drikkevandskvalitet Forsyningssikkerhed Forbrugere med egen brønd eller boring Nye krav til vandværker Referencer Bilagsoversigt Bilag 1 Bilag 2 Bilag 3 Status og registrering af almene vandværker. Prognoser for de enkelte forsyningsområder. Ressourcevurdering af almene vandværker.

5 1 Indledning 1.1 Baggrund Kommunerne udarbejder vandforsyningsplaner i henhold til vandforsyningsloven som angiver, hvorledes vandforsyningen i kommunen skal tilrettelægges, således at alle forbrugere sikres nok og godt drikkevand. Arbejdet med denne vandforsyningsplan er påbegyndt i 2005 af Skævinge Kommune i samarbejde med de almene vandforsyninger i kommunen og Frederiksborg Amt. Arbejdet med planen er færdiggjort af Hillerød Kommune efter kommunesammenlægningen. Derfor refererer brugen af Skævinge Kommune nu til den vestlige del af Hillerød Kommune. Den seneste vandforsyningsplan for Skævinge Kommune er fra 1992 og har en planperiode frem til 2006 /1/. Nærværende vandforsyningsplan dækker perioden 2006 til 2017, og hovedparten af datagrundlaget er fra Formål Det er vandforsyningsplanens formål at opstille de planlægningsmæssige rammer for den offentlige administration af vandforsyningsområdet i Skævinge Kommune og danne grundlag for vandforsyningernes egen planlægning. Hillerød Kommune ønsker at hele kommunen skal være selvforsynende med vand og vil derfor arbejde for at beskytte nuværende og fremtidige drikkevandsressourcer, så kommunens borgere altid kan forsynes med godt og uforurenet drikkevand, der overholder kvalitetskravene til drikkevand. 1.3 Vandforsyningsplanlægning i Skævinge Kommune Aktuelle og mulige fremtidige problemstillinger Ved udarbejdelse af den foregående vandforsyningsplan var det helt afgørende at få løst problemstillingen omkring fastlæggelse af forsyningsområder. I dag er justering af forsyningsområderne stadig en aktuel problemstilling. Men der er også nye problemstillinger, som skal løses: Ca. halvdelen af ejendommene i det åbne land med egen vandforsyning har ikke en acceptabel vandkvalitet. Der ses typisk bakteriologisk forurening af drikkevandet, men der er også tilfælde med for højt indhold af nitrat eller fosfat. 1

6 Flere af vandværkerne har ikke nødforbindelse til andre vandforsyninger. Flere af vandværkerne har ikke en beredskabsplan. Enkelte vandværker foretager ikke kontrol af råvandskvaliteten. Endvidere kan vandressourcerne i Skævinge Kommune blive truet af forskellige typer forurening afhængig af den geologiske beskyttelse samt indvindingsstedets beliggenhed i forhold til byområder, landbrugsarealer mv. Forurening med pesticider er foreløbigt et meget begrænset problem i området Godkendelsesprocedure Vandforsyningsplanen har gennemgået nedenstående godkendelsesprocedure: Forslaget forelægges Forsyningsudvalget i Hillerød Kommune. Forslaget drøftes med alle interessenter og fremlægges for offentligheden til gennemsyn i mindst 8 uger. Eventuelle indsigelser til planen behandles. Byrådet godkender herefter planen. Planen offentliggøres og sendes til interessenterne Planens opbygning og indhold af forudsætningsdelen Vandforsyningsplanen er opdelt i en Plandel og en Forudsætningsdel. Plandelen er et sammenfattende dokument, som redegør for planens forudsætninger, byrådets overordnede målsætninger på vandforsyningsområdet samt forslag til aktiviteter i planperioden. Forudsætningsdelen er den teknisk-faglige del af vandforsyningsplanen, som beskriver eksisterende forhold samt prognoser for det fremtidige vandforbrug. Som grundlag for arbejdet, er der udarbejdet et registreringsmateriale, som er den tekniske gennemgang af forholdene på de almene vandværker i Skævinge Kommune. Ligeledes er der udarbejdet en gennemgang af grundvandsressourcen for de almene vandværker. Registrerings- og grundvandsressourcematerialet indgår som bilag til forudsætningsdelen. 2

7 2 Vandforsyningsplanens forudsætninger Rammerne for vandforsyningsplanens indhold og udarbejdelse er givet af Vandforsyningsloven, Skævinge Kommunes vandforsyningsplan fra 1997 /1/, Regionplan 2005 for Hovedstadsregionen /2/, Strategi for grundvandsbeskyttelse i Frederiksborg Amt /3/, Kommuneplanen /4/, Spildevandsplanen /5/ samt øvrige relevante rapporter og direktiver, herunder specielt GEUS s NOVA 2004 /6/ rapport samt EU s Vandrammedirektiv /7/. Vandforsyningsplanen skal udarbejdes således at planens intentioner og målsætninger er i fuld overensstemmelse med lovgivningen, regionplanen samt Hillerød Kommunes øvrige planer. Der er ikke et lovmæssigt krav om revision af vandforsyningsplanen med faste tidsintervaller. Der skal udarbejdes en strategisk miljøvurdering af planen, eller der skal præsenteres argumentation for, at en miljøvurdering ikke vurderes at være påkrævet. Udpegning af områder med særlige drikkevandsinteresser, nitratfølsomme indvindingsområder og indsatsområder har betydning for planlægningen af vandforsyningen i Skævinge Kommune. Kommunen skal udarbejde indsatsplaner for grundvandsbeskyttelsen i de områder, hvor der skal gøres en særlig indsats for at beskytte grundvandet. 2.1 Vandforsyningsstruktur Kommunal og privat vandforsyning Vandforsyningen i Skævinge Kommune er baseret på 7 private almene vandværker, 1 kommunalt vandværk samt ca. 90 anlæg, som forsyner enkeltejendomme i det åbne land (mindre enkeltindvindere). Hertil kommer 17 anlæg til større enkeltindvindere, såsom vanding, gartneridrift, levnedsmiddelindustri m.m.. Tabel 2 1: Vandforsyningsanlæg i Skævinge Kommune Anlægstype Antal Kommunale almene vandværker 1 Private almene vandværker 7 Større enkeltindvindere 17 Mindre enkeltindvindere 90 Herudover har Københavns Energi fire kildepladser helt eller delvis placeret i Skævinge Kommune, se figur Decentral struktur Vandforsyningen i Skævinge Kommune kan betragtes som decentral. Omkring 65% af forsyningen varetages af almene vandværker og heraf varetager den kommunale forsyning ca. 20%. De resterende 35% sker fra enkeltindvindingsanlæg. 3

8 Den kommunale vandforsyning omfatter følgende vandværk: St. Lyngby Vandværk De almene private vandforsyninger omfatter: Gørløse Vandværk Meløse Vandværk Sigerslevøster Vandværk Skævinge Vandværk Strø Vandværk Strølille Vandværk Strøvang Vandværk Figur 2-1: Eksisterende forsyningsområder og placering af vandværker Nuværende forsyningsområder Vandværkernes nuværende forsyningsområder samt placeringen af vandværkerne fremgår af Figur 2-1. En nærmere beskrivelse af de enkelte anlæg fremgår af den tekniske gennemgang af de enkelte vandværker i Bilag 1. 4

9 2.2 Regionplan Regionplan 2005 for Hovedstadsregionen /2/ indeholder de retningslinjer, der er bindende for kommunernes planlægning og administration. I regionplanen er udpeget emner, som er af særlig vigtighed for en vandforsyningsplan. Emnerne uddybes herefter Drikkevandsinteresser For at målrette grundvandsbeskyttelsen er der udlagt områder med forskellige drikkevandsinteresser: Figur 2-2: Grundvandsbeskyttelse De mørkeblå afgrænsede områder er kildepladszoner og områder med blå raster er områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD). Områder med turkis raster er områder med drikkevandsinteresser (OD). Områder med rød raster er nitratfølsomme indvindingsområder. Som det fremgår af figur 2-2 er hovedparten af Skævinge Kommune udlagt som område med særlige drikkevandsinteresser. Kun den nordligste del af Skævinge Kommune er udlagt som område med drikkevandsinteresser. 5

10 Mindre områder er udlagt som nitratfølsomme indvindingsområder. Det største sammenhængende nitratfølsomme indvindingsområde findes nær kildepladszonen omkring Meløse vandbehandlingsanlæg Begrænsninger på vandindvinding På Figur 2-3 angiver områderne med blå farve, hvor der er særlige begrænsninger for vandindvindingen. Figur 2-3: Områder med særlige begrænsninger på vandindvindingen. Områderne med særlige begrænsninger på vandindvindingen er primært udpeget i den sydlige og centrale del. Områderne er udpeget i forhold til både natur- og kulturinteresser. Inden for de udpegede beskyttelsesområder vil der som hovedregel ikke blive givet nye tilladelser til indvinding af grundvand, da det kan medføre væsentlige forringelser af naturområderne i indvindingsoplandet. 6

11 2.2.3 Råstofindvinding Der er enkelte større indvindingsområder for ler i Skævinge Kommune. Områderne er placeret som vist på Figur 2-4. Figur 2-4: Indvindingsområder for ler i Skævinge Kommune. Ifølge retningslinier i Regionplan 2005 gives der ikke nye tilladelser til at indvinde råstoffer i kildepladszoner. Desuden bør færdiggravede arealer som udgangspunkt efterbehandles til rekreative formål eller lignende, der ikke udgør risiko for grundvandsforurening Spildevand For udledning af spildevand gælder, at der ikke inden for nitratfølsomme grundvandsområder og kildepladszoner må gives tilladelse til nedsivning af spildevand, med mindre der kan gøres rede for, at nedsivningen kan ske uden risiko for forurening af grundvandet Vandområder Ved nye indvindingstilladelser er det kommunen, som vurderer om disse er i konflikt med målsætninger for vandområder. Vandindvinding kan være en trussel mod opfyldelse af de opstillede målsætninger, og derfor er det 7

12 centralt at muligheder for eller effekter af vandindvinding vurderes i forhold til målsætninger for nærliggende vandområder. Figur 2-5: Vandområder Dyre- og planteliv Større sammenhængende naturområder er vigtige for at vilde dyr og planter kan trives. Derfor er der i regionplanen udpeget såkaldte biologiske kerneområder, som er større sammenhængende områder med f.eks. søer, skove, og kystvande. Regionplanen udpeger også såkaldte spredningskorridorer, som forbinder kerneområderne, så dyr og planter kan spredes gennem landskabet. Kerneområderne indeholder tillige de internationale naturbeskyttelsesområder, som omfatter EUfuglebeskyttelsesområder og EU-habitatområder Strategi for grundvandsbeskyttelse Frederiksborg Amt har i 1998 udarbejdet en Strategi for grundvandsbeskyttelse /3/, der skal sikre, at tilstrækkelige grundvandsressourcer vedvarende gendannes og beskyttes mod forurening. Strategien for grundvandsbeskyttelse skal ses i sammenhæng med regionplanen, og indeholder bl.a. også en del af de planrammer, der har betydning for Skævinge Kommunes vandforsyningsplanlægning. 8

13 2.3 Kommunens planlægning Kommuneplan Af kommuneplanen /4/ fremgår den forventede byudvikling med hensyn til etablering af nye erhvervs- og boligområder. Sammenholdt med befolkningsprognosen for Skævinge Kommune danner dette grundlag for fastlæggelse af forsyningsområder og fremtidigt vandforbrug. Ifølge kommuneplanen skal såvel bolig- som erhvervsudviklingen ske under hensyntagen til miljøet. Da hovedparten af Skævinge Kommune er udlagt som særligt drikkevandsområde må der i forbindelse med erhvervsudviklingen ikke etableres grundvandstruende aktiviteter og afledning af spildevand mv. skal ske på forsvarlig vis, så der ikke er risiko for forurening af grundvandet Agenda 21 Handlingsplan Skævinge Kommune vedtog i 2002 en strategi for Lokal Agenda 21, som er indarbejdet i kommuneplanen /4/. Agenda 21-strategien beskriver hvordan kommunen vil bidrage til en bæredygtig udvikling med udgangspunkt i 5 indsatsområder: 1. Mindskelse af miljøbelastningen. 2. Fremme af bæredygtig byudvikling og byomdannelse. 3. Fremme af biologisk mangfoldighed. 4. Inddragelse af befolkningen og erhvervslivet. 5. Fremme et samspil mellem beslutningerne vedr. miljø, trafik, erhverv, sociale forhold, uddannelse og kultur Spildevandsplan Skævinge Kommune har i 2004 vedtaget Spildevandsplan /5/. I områder, hvor der i henhold til spildevandsplanen kan etableres spredt nedsivning, skal afstandskravet på 300 meter mellem almene vandværkers boringer og nedsivningsanlægget overholdes. Ved ikke-almene vandindvindinger kan afstandskravet dog nedsættes til 75 meter såfremt de hydrogeologiske forhold sandsynliggør, at nedsivning vil kunne ske uden risiko for forurening af vandindvindingsanlægget. I Skævinge Kommune er der registreret 495 ukloakerede ejendomme, der ifølge registreringen er tilsluttet den obligatoriske tømningsordning. Der er dog ikke gennemført en registrering af de faktiske afløbsforhold ved ejendommene, hvorfor der ikke er klarhed over hvor mange ejendomme, der opfylder alle rensekrav, /5/. Der er planlagt kortlægning af afløbsforholdene ved ejendomme i det åbne land i Ifølge spildevandsplanen, vil endnu ikke kloakerede byområder blive kloakeret. Desuden vil tæt liggende ejendomme i det åbne land, hvor det miljømæssigt og økonomisk set er fordelagtigt, ligeledes blive kloakeret. 9

14 3 Geologi og hydrogeologi Den følgende gennemgang af geologi, hydrogeologi og sårbarheden af grundvandet er baseret på ressourcebilagene i Bilag 3. I Bilag 3 er der samlet en række ressourcemæssige oplysninger om grundvandet for hvert af de 8 vandværker. Formålet er at samle en række grundlæggende oplysninger om geologi, hydrogeologi og grundvandskemi ved de enkelte vandværker og herudfra vurdere sårbarheden i oplandet til vandværket. 3.1 Baggrund for grundvands- og sårbarhedskortlægning Siden ændringerne i Vandforsyningsloven i 1998 er en del af kortlægningen af grundvandsressourcen sket i forbindelse med amternes kortlægning, hvor man i indsatsområder kortlægger grundvandsressourcens forekomst og sårbarhed. Der arbejdes også med grundvandskortlægning og -beskyttelse udenfor indsatsområderne, men i indsatsområderne er indsatsen betydeligt intensiveret. 3.2 Sårbarhed, grundvandsbeskyttelse og forureningstrusler Grundvandets sårbarhed Lertykkelsen over grundvandsmagasinerne anvendes som en generel parameter for grundvandets naturlige beskyttelse overfor nedsivning fra jordoverfladen. En lille lertykkelse angiver mest sårbare områder, mens en stor lertykkelse angiver mindst sårbare områder. Desuden indgår grundvandets kemiske redoxtilstand og grundvandsmagasinets trykniveau som generelle sårbarhedsparametre. Grundvandets sårbarhed overfor forskellige kemiske stoffer er ikke ens, da stoffernes fysiske og kemiske egenskaber varierer. Det nuværende vidensgrundlag er dog ikke tilstrækkeligt til, at sårbarheden kan beskrives detaljeret for mange forskellige stoffer. Derfor er det nødvendigt at beskrive sårbarheden så bredt som muligt ud fra kendskabet til den hydrogeologiske opbygning af det aktuelle område. Sårbarheden af et grundvandsmagasin kan med tiden ændre sig, men i mange tilfælde vil systemet være udstyret med en kemisk buffer en kemisk overkapacitet som vil modvirke større ændringer og søge at genoprette en balance. Afhængigt af sårbarheden af det aktuelle grundvandsmagasin kan der være behov for at ændre arealanvendelsen over grundvandsmagasinet Problemstillinger med hensyn til miljøfremmede stoffer Risikoen for forurening af grundvandet med miljøfremmede stoffer er størst i områder med bymæssig bebyggelse. I landzonen er det primært 10

15 landbrugets anvendelse af sprøjtemidler og gødning samt forekomsten af gamle affaldsdepoter, som kan udgøre en risiko for grundvandsressourcen. Vurderingen af et områdes nitratsårbarhed vil være et godt udgangspunkt for sårbarhedsvurderingerne af et givent område, da nitrat er en velundersøgt stofparameter i forhold til vandmiljøet. Kendskabet til f.eks. de fleste olie- og benzinprodukters transport og nedbrydning i jordlagene er ligeledes godt. Dette gælder også for klorerede opløsningsmidler og benzintilsætningsstoffet MTBE, men disse stoffers egenskaber gør, at det er nødvendigt, at der foretages specielle vurderinger. Pesticider er en meget stor gruppe af stoffer, hvor vidensgrundlaget om stoffernes bevægelse og nedbrydning i jord og grundvand i dag stadig er begrænset, trods omfattende forskning og erfaringsopsamling. Tabel 3 1: Antallet af kortlagte lokaliteter i Skævinge Kommune Skævinge Kommune V1-kortlægninger V2-kortlægninger *Data fra Frederiksborg Amt. 27 stk.* 28 stk.* På V1 lokaliteter har man mistanke om forurening, mens man på V2 lokaliteter har konstateret jord- og/eller grundvandsforurening. Bemærk at antallet af lokaliteter ændres løbende efterhånden som kortlægningsarbejdet skrider frem. Af Figur 3-1 fremgår placeringen af de kortlagte lokaliteter. Der er en tendens til flere kortlagte lokaliteter i og nær byområderne specielt ved Skævinge og Gørløse. 11

16 Figur 3-1: Vandværker, indvindingsoplande og kortlagte lokaliteter i Skævinge Kommune. Københavns Energis kildepladser er desuden vist Indsats overfor forurening af grundvandsressourcerne I Skævinge Kommune foregår der en løbende oprydningsindsats på de grunde, hvor forureningen udgør en trussel mod grundvandsinteresserne eller arealanvendelsen. Denne indsats varetages af Region Hovedstaden jf. Jordforureningsloven. Stort set al anden indsats til beskyttelse af grundvandet handler om at forhindre, at forurening sker nu og fremover, og har dermed en forebyggende karakter. Kommunen og Miljøcenter Roskilde fungerer som tilsynsmyndighed på virksomhederne og har i den forbindelse mulighed for at påbyde virksomheder at foretage miljøforbedrende tiltag (jf. bekendtgørelse nr af 13/ om godkendelse af listevirksomhed). 3.3 Geologi og terræn Den sidste istid har formet det landskab man ser i Skævinge Kommune. I den østlige og nordlige del af kommunen ses morænelandskab. 12

17 Der løber en nord-syd orienteret højderyg nordøst for Skævinge, som i istiden er blevet dannet af en randmoræne langs en israndslinie. Desuden er området præget af dødis /12/. I nord ved Lyngby Mose samt i vest ved Lyngby Skov, Lyngby Å og Havelse Å findes flade, lavtliggende områder med marint forland /12/. Den vestlige og centrale del af Skævinge Kommune (ved Skævinge og Strø Vandværk) ligger et område, der er præget af et overvejende fladt hedeslettelandskab med en del vådområder og vandløb /12/. Den sydlige del af Skævinge Kommune (ved Strølille, Strø, Sigerslevøster og Strøvang Vandværker) gennemskæres af Strø Bjerge, der er en NV/SØ orienteret ås. Åsen er opstået i isens randzone under afsmeltningen, hvor smeltevand har afsat sand og grus i en tunnel under isen. Ved bortsmeltningen stod det afsatte materiale tilbage som en langstrakt bakke i landskabet. Geologisk er Strø Bjerge en del af Danmarks største tunneldalsystem, der strækker sig tværs over Nordsjælland. 3.4 Hydrogeologiske forhold De hydrogeologisk interessante lag er den prækvartære kalk, som udgør et sammenhængende lag, og de overliggende sammenhængende kvartære ler-, sand- og gruslag. De kvartære aflejringer (istidsaflejringer) er dannet af isen for ca år siden. I Skævinge Kommune hælder kalkoverfladen jævnt fra kote ca. -10 i øst mod kote -30 i vest og nord, og den er ikke præget af prækvartære dalstrukturer. Det er specielt den øvre del af kalken der anvendes til grundvandsindvinding, da den ofte er brudt op i blokke (knoldekalk), som indeholder stærkt vandførende sprækker. Det er isens bevægelser under sidste istid, der har brudt den øvre del af kalken op. I Skævinge Kommune indvindes der grundvand fra kalkmagasinet, men der findes også kvartære grundvandsmagasiner af spredte usammenhængende eller kun delvist sammenhængende sand- og gruslag. Kvartære lerlag over et grundvandsmagasin vil ofte sænke nedsivningshastigheden og omdanne/tilbageholde uønskede stoffer. Derfor betyder lerlag, at der ikke dannes samme mængder grundvand, som hvis lerlaget var erstattet af sand. Samtidig er grundvandet bedre beskyttet mod forurening. Sprækker i lerlag er velkendte, specielt i terrænnære oxiderede lag, og de er med til at øge grundvandsdannelsen og mindske lerlagets beskyttende effekt. I Skævinge Kommune ses varierende lerlagstykkelser på mellem 0 og 30 meter. I den nordlige og vestlige del er lerlagstykkelsen generelt mellem 15 13

18 og 30 meter, mens den i resten af området er meget varierende i tykkelsen: mellem 0 og 15 meter. Specielt i mindre områder mod syd og øst findes ringe lerlagstykkelser (se Bilag 3 for nærmere beskrivelse). For samtlige indvindinger fra kalken er der tale om spændte magasinforhold, hvilket betyder, at grundvandsspejlet står højere end oversiden af magasinet, men dog under terræn. På figur 3-2 ses potentialet i kalken at variere mellem kote ca. +22 mod syd og øst, og kote ca. + 0 til +4 mod vest. I nord er grundvandsstrømningen i kalken domineret af et vest-øst orienteret grundvandsskel, som betyder at grundvandet strømmer mod henholdsvis nord og syd. Mod syd er strømningsretningen i kalken vestlig. Potentialebilledet er i høj grad påvirket af KE s kildepladser. Der foreligger ikke officielle potentialekort for de kvartære sandmagasiner. Figur 3-2: Udsnit af potentialekort fra 1999, udarbejdet af Frederiksborg Amt. Vandværker er markeret med rødt, indvindingsoplandene med grønt, mens potentialelinjerne er blå. Potentialet er udarbejdet på regional skala, og derfor kan være misvisende ved anvendelse på lokal skala. 14

19 3.5 Grundvandskemiske forhold Alle 8 vandværker indvinder vand fra kalken. Råvandet er overalt i området af calcium-bicarbonat type. Det er relativt hårdt og har en neutral ph-værdi. For hovedparten af vandværkerne ses en reduceret til stærkt reduceret vandtype (Vandtype C/D - D) se definition af vandtyper i tabel 2.1 i Bilag 3. Der ses generelt ingen eller meget lave koncentrationer af nitrat i indvindingsboringerne, derfor er denne parameter på nuværende tidspunkt ikke problematisk. Da råvandet generelt er reduceret, er der for størstedelen af vandværkernes vedkommende et behandlingskrævende indhold af jern, mangan, ammonium og methan samt visse steder også svovlbrinte. Methankoncentrationen er på et enkelt værk så høj, at det kan være nødvendigt med særlig behandling af grundvandet i form af udluftning af methan. Jernindholdet i boringerne varierer mellem ca. 0,2 og 2,5 mg/l, mens manganindholdet varierer mellem 0,005 og 0,15 mg/l. Indholdet af jern og mangan skal primært nedbringes af æstetiske hensyn, da det farver vandet henholdsvis rødbrunt og sort. Der er i boringer til tre af vandværkerne (Meløse, Strølille og Strøvang) en tendens til, at råvandet trods den reducerede vandtype har et forhøjet indhold af sulfat (op til 160 mg/l). Dette sammen med en høj forvitringsgrad (dvs. større end 1,1) indikerer påvirkning af pyritoxidation i grundvandsmagasinet. Pyritoxidation kan opstå som følge af grundvandssænkning i forbindelse med dræning af et område eller som følge af kraftig vandindvinding. Derved blotlægges og iltes jordlag, som førhen var vandmættede. Resultatet er, at vandet forsures, og kemiske stoffer så som sulfat og evt. nikkel frigøres. I én af boringerne (Strølille Vandværk), hvor der ses tegn på pyritoxidation, vurderes der at være tale om specielle forhold ved boringskonstruktionen som kan medføre såkaldt barometereffekt. Viser råvandet tegn på tiltagende pyritoxidation, er det ofte indikation af, at der i stigende grad indvindes yngre mere terrænnært grundvand, og hermed stiger risikoen for at få miljøfremmede stoffer i det aktuelle vandværks råvand. Desuden medfører grundvandssænkning ofte forhøjede nikkelkoncentrationer, hvilket dog på nuværende tidspunkt ikke er et problem i Skævinge Kommune. I det omfang, der er analyseret for stofferne, ses ikke problemer med hverken fluorid, NVOC, arsen, nikkel eller saltindhold. På Skævinge Vandværk ses dog lettere forhøjede chloridindhold, der bør holdes under opsyn. 15

20 Der er på 4 af de 8 vandværker fundet miljøfremmede stoffer i enten råvandet eller drikkevandet. Der er dog kun tale om spor af BAM, 1,2- dichlorethan og trichlormethan. Det er således pyritoxidation, pesticider og andre miljøfremmede stoffer, der giver anledning til de forholdsvist få problemer, der er med grundvandsressourcen i Skævinge Kommune. På flere vandværker er der konstateret bakteriologiske problemer, der kræver bevågenhed, men som skyldes vandbehandlingen. Det anbefales, at de værker, der har problemer med at overholde kravværdierne for naturlige grundvandsparametre, eller som har problemer med den bakteriologiske kvalitet af vandet, søger rådgivningsbistand for at få optimeret beluftnings- og renseprocesserne. 3.6 Sårbarhed i Skævinge Kommune Grundvandsmagasiners sårbarhed er afhængig af mange forskellige parametre, f.eks tykkelsen af beskyttende lerlag over det magasin, der indvindes fra, samt grundvandstypen og trykforholdene i magasinet. De mest benyttede parametre er listet op i Tabel 3-2 for de enkelte vandværker. Vandværk Indvindin g (Boring) Lertykkelse [m] Areal-anvendelse V1 og Nært opland Fjernt opland V2 grunde Miljøfremmede stoffer/ problemstoffer Magasintype St. Lyngby Vandværk Åbent land/landbrug 1 - Spændt D Åbent land/landbrug 1 - Spændt D Gørløse Vandværk Landsby/ landbrug 5 1,2 Spændt D dichlorethan (drikkevand) Landsby/ landbrug 5 1,2 Spændt D dichlorethan (drikkevand) Meløse Vandværk Åbent land/ 0 Ikke analyseret Spændt D landbrug/skov By/landbrug 2 - Spændt C/D (Pyritoxidation) By/landbrug 2 BAM Spændt C/D Sigerslevøster Landsby/ landbrug 3 trichlormethan Spændt D Vandværk Skævinge Vandværk Åbent land/landbrug 8 Ikke analyseret Spændt C/D By/landbrug 8 Ikke analyseret Spændt D By/landbrug 8 - Spændt D By/landbrug 8 Ikke analyseret Spændt D Strø Vandværk Landsby/ landbrug 0 Ikke analyseret Spændt C/D Strølille Vandværk Landsby/ landbrug 1 Ikke analyseret Spændt B/C (Pyritoxidation) Strøvang Vandværk Åbent land/landbrug 0 BAM (drikkevand) (Pyritoxidation) Spændt B/C Tabel 3 2: Sårbarhedsparametre for vandværkernes indvindingsoplande Vand -type 16

21 4 Vandindvinding Her følger en overordnet gennemgang af vandværkernes forsyningstekniske parametre. Gennemgangen fokuserer på vandværkernes nuværende tilstand i forhold til de forventede fremtidige behov i forbindelse med grundvandsressourcen, vandkvaliteten, kapaciteten og tilstanden af de tekniske anlæg samt forsyningssikkerheden. Status for almene vandværker er beskrevet på baggrund af oplysninger, der er leveret af vandværkerne. 4.1 Tekniske anlæg og kapaciteter almene vandværker I dette afsnit redegøres for fordelingen og størrelsen af vandindvindingen og behandlings- og udpumpningskapaciteterne på vandværkerne i Skævinge Kommune Indvindingstilladelser og mængder I Tabel 4 1 er angivet de aktuelle indvindingstilladelser samt indberettet indvinding for år Som det fremgår udnytter ingen af vandværkerne deres indvindingstilladelse fuldt ud i forhold til forbruget i Tabel 4 1: Indvindingstilladelser pr. år og aktuel indvinding i år Vandværk Aktuel indvinding 2006 [m³] Indvindings tilladelse [m³] Udnyttelse af tilladelse [%] St. Lyngby Vandværk Gørløse Vandværk Meløse Vandværk Sigerslevøster Vandværk Skævinge Vandværk Strø Vandværk ) Strølille Vandværk Strøvang Vandværk ) Sum ) Indvindingen er for 2005 Der ligger en indvindingsreserve, som delvist kan varetage f.eks. fremtidig by- og erhvervsvækst i Meløse, St. Lyngby, Skævinge og Gørløse Anlægskapacitet og forsyningsevne Kapaciteten af de almene vandforsyningsanlæg er opgjort på baggrund af en registrering af anlæggene (se Bilag 1). 17

Vandforsyningsplan 2010-2016. Forudsætningsdel

Vandforsyningsplan 2010-2016. Forudsætningsdel Vandforsyningsplan 2010-2016 Forudsætningsdel Kolofon Udarbejdet af: Fredensborg Kommune Natur og Miljø Egevangen 3B 2980 Kokkedal Tlf. nr.: 7256 5000 E-mail: fredensborg@fredensborg.dk Web: www.fredensborg.dk

Læs mere

Adresse: Nylandsvej 16 Formand: Sønnik Linnet, Kærgårdvej 5, 6280 Højer Dato for besigtigelse: Den 21. september 2011

Adresse: Nylandsvej 16 Formand: Sønnik Linnet, Kærgårdvej 5, 6280 Højer Dato for besigtigelse: Den 21. september 2011 Vandværket Generelle data Lokalitet / JUP PlantID: 517-V02-20-0002 / 116353 Navn: Adresse: Nylandsvej 16 Kontaktperson: Formand: Sønnik Linnet, Kærgårdvej 5, 6280 Højer Dato for besigtigelse: Den 21. september

Læs mere

9. ORDLISTE. Forurenet areal registreret af amtet. Oppumpning af forurenet grundvand, så forureningen ikke spredes. mindst 10 ejendomme.

9. ORDLISTE. Forurenet areal registreret af amtet. Oppumpning af forurenet grundvand, så forureningen ikke spredes. mindst 10 ejendomme. 9. ORDLISTE Affaldsdepot: Afværgepumpning: Almene vandværker: Artesisk vandspejl: BAM: Behandlingskapacitet: Beholderkapacitet: Bekæmpelsesmidler: Beredskabsplan: Danienkalk: Drikkevandsområde: Dæklag:

Læs mere

Delindsatsplan. Gassum Vandværk. for [1]

Delindsatsplan. Gassum Vandværk. for [1] Delindsatsplan for Gassum Vandværk [1] [2] Indhold Forord... 5 Definitioner/ordforklaring... 5 1 Indledning... 7 2 Områdebeskrivelse... 8 2.1 Vandværket... 8 2.1.1 Boringer... 8 2.1.2 Vandkvalitet i boringerne

Læs mere

Teknik Planlægning Frederiksgade 7 3400 Hillerød Telefon 48 20 20 20 E-mail: miljoe@hillerod.dk Web: www.hillerod.dk

Teknik Planlægning Frederiksgade 7 3400 Hillerød Telefon 48 20 20 20 E-mail: miljoe@hillerod.dk Web: www.hillerod.dk Udarbejdet af Hillerød Kommune Teknik Planlægning Frederiksgade 7 3400 Hillerød Telefon 48 20 20 20 E-mail: miljoe@hillerod.dk Web: www.hillerod.dk Forord Vandforsyningsplan 2005 2014 er udarbejdet af

Læs mere

Vandforbrug Type Antal Forbrug m 3

Vandforbrug Type Antal Forbrug m 3 Vandværket Generelle data Lokalitet / JUP PlantID: 521-V01-10-0001 / 116487 Navn: Adresse: Tønder Landevej 10 Kontaktperson: Tønder Vand A/S, John Pies Christiansen, Stationsvej 5, 6261 Bredebro Dato for

Læs mere

Vojens Kommune. Vandforsyningsplan 2003-2014 Forudsætningsdel

Vojens Kommune. Vandforsyningsplan 2003-2014 Forudsætningsdel Vojens Kommune Vandforsyningsplan 2003-2014 Forudsætningsdel Titelblad Rekvirent: Rådgiver: Vojens Kommune Teknisk Forvaltning Rådhuscentret 7 6500 Vojens Søndergade 53 DK-8000 Århus C Tlf.: +45 87 32

Læs mere

Orientering fra Naturstyrelsen Aalborg

Orientering fra Naturstyrelsen Aalborg Orientering fra Naturstyrelsen Aalborg Naturstyrelsen har afsluttet grundvandskortlægning i kortlægningsområdet 1435 Aalborg SØ Søren Bagger Landinspektør, Naturstyrelsen Aalborg Tlf.: 72 54 37 21 Mail:sorba@nst.dk

Læs mere

Redegørelse for GKO Odsherred. Afgiftsfinansieret grundvandskortlægning 2015

Redegørelse for GKO Odsherred. Afgiftsfinansieret grundvandskortlægning 2015 Redegørelse for GKO Odsherred Afgiftsfinansieret grundvandskortlægning 2015 7.2.7 Sammenfattende beskrivelse ved Bøsserup Vandværk Bøsserup Vandværk indvinder fra 2 boringer, henholdsvis DGU.nr: 191.124

Læs mere

Vandforbrug Type Antal Forbrug m 3

Vandforbrug Type Antal Forbrug m 3 Vandværket Generelle data Lokalitet / JUP PlantID: 531-V02-20-0004 / 118041 Navn: Adresse: Løgumklostervej 20 Kontaktperson: Formand: Niels Chr. Schmidt, Løgumklostervej 32, Lovrup, 6780 Skærbæk Dato for

Læs mere

Vandforsyningsplan 2006 2017 for Skævinge Kommune

Vandforsyningsplan 2006 2017 for Skævinge Kommune Hillerød Kommune Vandforsyningsplan 2006 2017 for Skævinge Kommune Plandel Oktober 2008 Kolofon Udarbejdet af Hillerød Kommune Teknik Planlægning Trollesmindealle 27 3400 Hillerød Telefon 72 32 00 00 Email:

Læs mere

Der er på figur 6-17 optegnet et profilsnit i indvindingsoplandet til Dejret Vandværk. 76 Redegørelse for indvindingsoplande uden for OSD Syddjurs

Der er på figur 6-17 optegnet et profilsnit i indvindingsoplandet til Dejret Vandværk. 76 Redegørelse for indvindingsoplande uden for OSD Syddjurs Sammenfattende beskrivelse ved Dejret Vandværk Dejret Vandværk har 2 aktive indvindingsboringer, DGU-nr. 90.130 og DGU-nr. 90.142, der begge indvinder fra KS1 i 20-26 meters dybde. Magasinet er frit og

Læs mere

SUSÅ KOMMUNE. vandforsyningsplan 2006-2016

SUSÅ KOMMUNE. vandforsyningsplan 2006-2016 SUSÅ KOMMUNE vandforsyningsplan 2006-2016!! TYVELSE VANDVÆRK! ENGELSTOFTE VANDVÆRK! ÅSØ VANDVÆRK! NÆSBY VRÅ VANDVÆRK! GLUMSØ VANDVÆRK! TYBJERG VANDVÆRK! AVERSI VANDVÆRK HERLUFLILLE-TORPE E VANDVÆRK!! TYBJERGLILLE

Læs mere

Vandforbrug Type Antal Forbrug m 3

Vandforbrug Type Antal Forbrug m 3 Vandværket Generelle data Lokalitet / JUP PlantID: 521-V02-20-0004 / 116491 Navn: Adresse: Skolegade 15A Kontaktperson: Formand: Peter Johanning, Arnåvej 3, 6240 Løgumkloster Dato for besigtigelse: Den

Læs mere

Helsingør Kommune. Vandforsyningsplan 2006-2017. Januar 2007

Helsingør Kommune. Vandforsyningsplan 2006-2017. Januar 2007 Helsingør Kommune Vandforsyningsplan 2006-2017 Januar 2007 Udarbejdet af: Helsingør Kommune Teknisk Forvaltning Mørdrupvej 15 3060 Helsingør Telefon: 49 28 28 28 E-mail: mail@helsingor.dk Web: www.helsingorkommune.dk

Læs mere

Vandværket. Andet erhverv 4 1.548 Institutioner 3 3.823 Hotel/camping 1 182. Datakilder Vandværket sept. 2011. 30.8057.01/MPH/Februar 2013 Side 1

Vandværket. Andet erhverv 4 1.548 Institutioner 3 3.823 Hotel/camping 1 182. Datakilder Vandværket sept. 2011. 30.8057.01/MPH/Februar 2013 Side 1 Vandværket Generelle data Lokalitet / JUP PlantID: 531-V02-20-0014 / 118050 Navn: Rejsby Vandværk Adresse: Horsbølvej 56 Kontaktperson: Niels Peter Brodersen, Kogsvej 69, 6780 Skærbæk Dato for besigtigelse:

Læs mere

Adresse: Elmevej 39 Vandværksbestyrer Erik Thomasen, Elmevej 39, 6520 Toftlund Dato for besigtigelse: 26. oktober 2011

Adresse: Elmevej 39 Vandværksbestyrer Erik Thomasen, Elmevej 39, 6520 Toftlund Dato for besigtigelse: 26. oktober 2011 Vandværket Generelle data Lokalitet / JUP PlantID: 525-V02-20-0001 / 116916 Navn: Adresse: Elmevej 39 Kontaktperson: Vandværksbestyrer Erik Thomasen, Elmevej 39, 6520 Toftlund Dato for besigtigelse: 26.

Læs mere

Adresse: Arrild Ferieby 21 Driftsansvarlig: Kaj Mamsen, Højbjergvej 1, Arrild, 6520 Toftlund Dato for besigtigelse: 17.

Adresse: Arrild Ferieby 21 Driftsansvarlig: Kaj Mamsen, Højbjergvej 1, Arrild, 6520 Toftlund Dato for besigtigelse: 17. Vandværket Generelle data Lokalitet / JUP PlantID: 525-V02-20-0008 / 116925 Navn: Adresse: Arrild Ferieby 21 Kontaktperson: Driftsansvarlig: Kaj Mamsen, Højbjergvej 1, Arrild, 6520 Toftlund Dato for besigtigelse:

Læs mere

Delindsatsplan. Gassum Vandværk. for [1]

Delindsatsplan. Gassum Vandværk. for [1] Delindsatsplan for Gassum Vandværk [1] [2] Indhold Forord... 5 Definitioner/ordforklaring... 5 1 Indledning... 7 2 Områdebeskrivelse... 8 2.1 Vandværket... 8 2.1.1 Boringer... 8 2.1.2 Vandkvalitet i boringerne

Læs mere

Vandforsyningsplan 2010-2016. Plandel

Vandforsyningsplan 2010-2016. Plandel Vandforsyningsplan 2010-2016 Plandel Kolofon Udarbejdet af: Fredensborg Kommune Natur og Miljø Egevangen 3B 2980 Kokkedal Tlf. nr.: 7256 5000 E-mail: fredensborg@fredensborg.dk Web: www.fredensborg.dk

Læs mere

Bilag 1 Båstrup-Gl.Sole Vandværk

Bilag 1 Båstrup-Gl.Sole Vandværk er beliggende mellem Øster Snede og Gammel Sole by ved en landbrugsejendom. Figur 1:. Foto fra tilsyn i 2010. Vandværket har en indvindingstilladelse på 47.000 m 3 og indvandt i 2016 31.982 m 3. Udviklingen

Læs mere

Solvarmeanlæg ved Kværndrup

Solvarmeanlæg ved Kværndrup Solvarmeanlæg ved Kværndrup Supplerende redegørelse efter Statens udmelding til Vandplanernes retningslinier 40 og 41 Udarbejdet af: Olav Bojesen Dato: 22. januar 2015 Naturstyrelsens j.nr.: NST-122-430-00034

Læs mere

Adresse: Renbækvej 12 Kontaktperson: Dan Hausø, Renbækvej 12, Renbæk, 6780 Skærbæk, tlf. 72553230 Dato for besigtigelse: 26.

Adresse: Renbækvej 12 Kontaktperson: Dan Hausø, Renbækvej 12, Renbæk, 6780 Skærbæk, tlf. 72553230 Dato for besigtigelse: 26. Vandværket Generelle data Lokalitet / JUP PlantID: 531-V02-20-0017 / 118055 Navn: Adresse: Renbækvej 12 Kontaktperson: Dan Hausø, Renbækvej 12, Renbæk, 6780 Skærbæk, tlf. 72553230 Dato for besigtigelse:

Læs mere

Delindsatsplan. Udbyneder Vandværk. for [1]

Delindsatsplan. Udbyneder Vandværk. for [1] Delindsatsplan for Udbyneder Vandværk [1] [2] Indhold Forord... 5 Definitioner/ordforklaring... 5 1 Indledning... 7 2 Områdebeskrivelse... 8 2.1 Vandværket... 8 2.1.1 Boringer... 8 2.1.2 Vandkvalitet på

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 5. Afdeling

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 5. Afdeling ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 5. Afdeling Århus Kommunale Værker, Bautavej 1, 8210 Århus V INDSTILLING Til Århus Byråd Den 21. januar 2005 via Magistraten Tlf. nr.: 8940 1800 Jour. nr.: 00.01A00, ÅKV/2004/02514

Læs mere

Adresse: Søndervej 10 Formand: Steen Thomsen, Ahornvej 8, Abild, 6270 Tønder og Egon Rubæk Dato for besigtigelse: 21.

Adresse: Søndervej 10 Formand: Steen Thomsen, Ahornvej 8, Abild, 6270 Tønder og Egon Rubæk Dato for besigtigelse: 21. Vandværket Generelle data Lokalitet / JUP PlantID: 541-V02-20-0004 / 119126 Navn: Adresse: Søndervej 10 Kontaktperson: Formand: Steen Thomsen, Ahornvej 8, Abild, 6270 Tønder og Egon Rubæk Dato for besigtigelse:

Læs mere

Forslag til Vandforsyningsplan 2016-2023 - til offentlig høring

Forslag til Vandforsyningsplan 2016-2023 - til offentlig høring Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 29. juni 2015 Forslag til - til offentlig høring Forslag til rent drikkevand til en kommune i vækst beskriver, hvor drikkevandet indvindes,

Læs mere

Vandforsyningsplan 2013 Randers Kommune

Vandforsyningsplan 2013 Randers Kommune Kommunens vurdering af tilstanden af Verdo s vandværker Vandværk Bunkedal Vandværk Oust Mølle Vandværk Vilstrup Vandværk Østrup Skov Vandværk Beliggenhed Mellem Tjærby og Albæk Ved Oust Møllevej i Randers

Læs mere

Adresse: Lovrupvej 8 Formand: Peter Steffensen, Tevringvej 10, Vinum, 6780 Skærbæk Dato for besigtigelse: 26. oktober 2011

Adresse: Lovrupvej 8 Formand: Peter Steffensen, Tevringvej 10, Vinum, 6780 Skærbæk Dato for besigtigelse: 26. oktober 2011 Vandværket Generelle data Lokalitet / JUP PlantID: 531-V02-20-0015 / 118053 Navn: Adresse: Lovrupvej 8 Kontaktperson: Formand: Peter Steffensen, Tevringvej 10, Vinum, 6780 Skærbæk Dato for besigtigelse:

Læs mere

Rårup Vandværk er beliggende i Rårup by, mens de to indvindingsboringer er beliggende i det åbne land nord for byen.

Rårup Vandværk er beliggende i Rårup by, mens de to indvindingsboringer er beliggende i det åbne land nord for byen. er beliggende i Rårup by, mens de to indvindingsboringer er beliggende i det åbne land nord for byen. Vandværket har en indvindingstilladelse på 77.000 m 3 og indvandt i 2013 58.000 m 3. Indvindingen har

Læs mere

Formand: Ebbe Detleffsen, Østerbyvej 2, 6280 Højer

Formand: Ebbe Detleffsen, Østerbyvej 2, 6280 Højer Vandværket Generelle data Lokalitet / JUP PlantID: 517-V02-20-0003 / 116354 Navn: Adresse: Kontaktperson: Østerbyvej 19A Dato for besigtigelse: 28. oktober 2011 Formand: Ebbe Detleffsen, Østerbyvej 2,

Læs mere

TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR

TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Maj 2011 Forord Forord Indsatsplan Venø beskriver problemer med drikkevandet, en gennemgang af de geologiske og hydrogeologiske forhold på Venø, kortlægningsresultaterne af grundvandsressourcen, en gennemgang

Læs mere

As Vandværk og Palsgård Industri

As Vandværk og Palsgård Industri og Palsgård Industri ligger i det åbne land i den østlige del af Overby. Vandværket har 2 indvindingsboringer beliggende tæt ved hinanden, ca. 10 meter fra vandværket, se figur 2. Vandværket har en indvindingstilladelse

Læs mere

Syddjurs Kommune 19. November 2014

Syddjurs Kommune 19. November 2014 Møde mellem Ikke almene vandværker og Syddjurs Kommune 19. November 2014 Steen S. Wengel Anna Okkerlund Brahe Anne-Mette Randrup Rasmussen Velkomst: v/ Steen S. Wengel Dagsorden: 1. Ikke almene vandværker

Læs mere

Frederiksgade Vandværk C

Frederiksgade Vandværk C 193. 1289 193. 26C 193. 26D 193. 26E 193. 1428 193. 448 193. 1353 Kort med angivelse af vandværks- og boringsplacering 0 0.1 0.2 kilometer 0 1.5 3 kilometer Kort med angivelse af forsyningszone og ledningsnet

Læs mere

Vojens Kommune. Vandforsyningsplan 2003-2014. Plandel

Vojens Kommune. Vandforsyningsplan 2003-2014. Plandel Vojens Kommune Vandforsyningsplan 2003-2014 Plandel Kolofon Forord Udarbejdet af: Redaktion: Tryk: Vojens Kommune Teknisk Forvaltning Rådhuscentret 7 6500 Vojens Telefon 74 20 30 40 www.vojens.dk August

Læs mere

Kortlægningen af grundvandsforholdene på Als

Kortlægningen af grundvandsforholdene på Als Kortlægningen af grundvandsforholdene på Als Resultater Peter Erfurt Geolog, By- og Landskabsstyrelsen, 4.5.2010 Hvad vil jeg fortælle? - Om grundvandet på Als med fokus på Nordals De store linjer - Om

Læs mere

ca. 120 m 3 /døgn. Natforbrug: ca. 1m 3 /t. Maks. timeforbrug: ukendt

ca. 120 m 3 /døgn. Natforbrug: ca. 1m 3 /t. Maks. timeforbrug: ukendt Vandværket Generelle data Lokalitet / JUP PlantID: 531-V02-20-0014 / 118050 Navn: Rejsby Vandværk Adresse: Horsbølvej 56 Kontaktperson: Niels Peter Brodersen, Kogsvej 69, 6780 Skærbæk Dato for besigtigelse:

Læs mere

Herværende indsatsplan tjener således som formål at beskytte kildepladsen ved Dolmer. Indsatsplanen er udarbejdet efter Vandforsyningslovens 13a.

Herværende indsatsplan tjener således som formål at beskytte kildepladsen ved Dolmer. Indsatsplanen er udarbejdet efter Vandforsyningslovens 13a. Indsatsplan for Vandcenter Djurs a.m.b.a. Dolmer Kildeplads Indledning: Ifølge vandforsyningslovens 13 skal kommunalbestyrelsen vedtage en indsatsplan i områder, som i vandplanen er udpeget som indsatsplanområder

Læs mere

RINGSTED-SUSÅ KORTLÆGNINGSOMRÅDE Præsentation af den afsluttede kortlægning

RINGSTED-SUSÅ KORTLÆGNINGSOMRÅDE Præsentation af den afsluttede kortlægning Image size: 7,94 cm x 25,4 cm RINGSTED-SUSÅ KORTLÆGNINGSOMRÅDE Præsentation af den afsluttede kortlægning Grundvandsrådsmøde i Næstved Kommune 3/9-2014 RINGSTED-SUSÅ KORTLÆGNINGSOMRÅDE Kortlægningsområde:

Læs mere

Fig. 1: Hornsyld Vandværk samt graf med udviklingen af indvindingsmængden (til 2011).

Fig. 1: Hornsyld Vandværk samt graf med udviklingen af indvindingsmængden (til 2011). Vandværk Vandværket, der er placeret centralt i by, er et stort og centralt placeret vandværk for områdets vandforsyning. Området ved er under vækst og et stigende vandforbrug må forventes fremover. Vandværket

Læs mere

Delindsatsplan. Enslev & Blenstrup Vandværk. for [1]

Delindsatsplan. Enslev & Blenstrup Vandværk. for [1] Delindsatsplan for Enslev & Blenstrup Vandværk [1] [2] Indhold Forord... 5 Definitioner/ordforklaring... 5 1 Indledning... 7 2 Områdebeskrivelse... 8 2.1 Vandværket... 8 2.1.1 Boringer... 8 2.1.2 Vandkvalitet

Læs mere

Administrationsgrundlag for vandforsyningsloven i Kalundborg Kommune

Administrationsgrundlag for vandforsyningsloven i Kalundborg Kommune Administrationsgrundlag for vandforsyningsloven i Kalundborg Kommune Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 27. april 2010 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...2 INDLEDNING...3 KOMMUNENS OPGAVER INDENFOR

Læs mere

Vandforsyningsplan. Ringkøbing-Skjern Kommune 2011-2021

Vandforsyningsplan. Ringkøbing-Skjern Kommune 2011-2021 Vandforsyningsplan Ringkøbing-Skjern Kommune 2011-2021 V a n d f o r s y n i n g s p l a n S i d e 2 Kolofon Udarbejdet af: Ringkøbing-Skjern Kommune Land og Vand Toften 6 6880 Tarm Tlf. nr.: 9974 2424

Læs mere

Tillæg nr. 1 Vandforsyningsplan, Plandel Ændring af forsyningsområder mellem Roskilde Forsyning og Vindinge Vandværk

Tillæg nr. 1 Vandforsyningsplan, Plandel Ændring af forsyningsområder mellem Roskilde Forsyning og Vindinge Vandværk ROSKILDE KOMMUNE Tillæg nr. 1 Vandforsyningsplan, Plandel Ændring af forsyningsområder mellem Roskilde Forsyning og Vindinge Vandværk Juli 2013 Kolofon Udarbejdet af: Roskilde Kommune Køgevej 80 4000 Roskilde

Læs mere

Addendum til Kortlægning af grundvandsressourcen i og nord for Klosterhede Plantage

Addendum til Kortlægning af grundvandsressourcen i og nord for Klosterhede Plantage Addendum til Kortlægning af grundvandsressourcen i og nord for Klosterhede Plantage Dokumentationsrapport, november 2009 Addendum til Kortlægning af grundvandsressourcen i og nord for Klosterhede Plantage

Læs mere

Vandforsyningsplan 2010-2016. Ressourcebilag

Vandforsyningsplan 2010-2016. Ressourcebilag Vandforsyningsplan 2010-2016 Ressourcebilag Indholdsfortegnelse 1 Indledning...1 1.1 Formål og omfang... 1 1.2 Indsamlet datamateriale... 2 1.3 Generelle vandværksoplysninger... 2 1.4 Grundvands- og sårbarhedskortlægning...

Læs mere

Vandforsyningsplan 2012-2022. Beskrivelser af vandværkerne og den fremtidige forsyning

Vandforsyningsplan 2012-2022. Beskrivelser af vandværkerne og den fremtidige forsyning Vandforsyningsplan 2012-2022 Beskrivelser af vandværkerne og den fremtidige forsyning Arnum Vandværk Poppelvej 1, 6510 Gram (116026 JUP) Indvindingstilladelse 110.000 m 3 /år Indvinding 100.688 m 3 /år

Læs mere

Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune

Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune Del 2 Vandværksafsnit AFSNIT 11 Korinth Vandværk Andelsselskab 2 2 Korinth Vandværk Korinth Vandværk Hjemmeside: http://www.korinth-kva.dk Indvindingstilladelse

Læs mere

Københavns Miljøregnskab

Københavns Miljøregnskab Københavns Miljøregnskab Tema om Vandforbrug Vandmængder Vandforsyning og vandtab Vandkvalitet November 2013. Teknik- og Miljøforvaltningen www.kk.dk/miljoeregnskab Forbrug af drikkevand Københavnernes

Læs mere

3.5 Private vandværker i Århus Kommune

3.5 Private vandværker i Århus Kommune 3.5 Private vandværker i Århus Kommune Kvottrup Vandværk (751.2.24) Vandværket har en indvindingstilladelse på 6. m 3 /år. Tilladelsen er gebyrnedsat fra oprindelig 18. m 3 / år den 16. februar 2. Vandværkets

Læs mere

Grundvandskortlægning Nord- og Midtfalster Trin 1

Grundvandskortlægning Nord- og Midtfalster Trin 1 Miljøcenter Nykøbing Falster Grundvandskortlægning Nord- og Midtfalster Trin 1 Resumé November 2009 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Miljøcenter

Læs mere

Stenderup Vandværk er beliggende umiddelbart vest for Stenderup by.

Stenderup Vandværk er beliggende umiddelbart vest for Stenderup by. er beliggende umiddelbart vest for Stenderup by. Vandværket har en indvindingstilladelse på 35.000 m 3 og indvandt i 2013 omkring 42.000 m 3 årligt. Indvindingen har været faldende frem til 1998, hvorefter

Læs mere

Nr. Vorupør Vandværk. Nr. Vorupør Vandværk

Nr. Vorupør Vandværk. Nr. Vorupør Vandværk . Data i det følgende beror primært på vandværkets egne oplysninger, GEUS Jupiter database og fra Natur- og Miljøafdelingens tilsyn udført i 2009 og 2010. PROCESDIAGRAM GENERELLE DATA Landsregistreringsnummer:

Læs mere

Adresse: Branderupvej 38 Formand: Jens Peter Skovsgaard, Revslundvej 4, 6535 Branderup Dato for besigtigelse: Den 22.

Adresse: Branderupvej 38 Formand: Jens Peter Skovsgaard, Revslundvej 4, 6535 Branderup Dato for besigtigelse: Den 22. Vandværket Generelle data Lokalitet / JUP PlantID: 525-V02-20-0004 / 116921 Navn: Adresse: Branderupvej 38 Kontaktperson: Formand: Jens Peter Skovsgaard, Revslundvej 4, 6535 Branderup Dato for besigtigelse:

Læs mere

2 Assensvejens Vandværk Andelsvandværk

2 Assensvejens Vandværk Andelsvandværk 2 Assensvejens Vandværk Andelsvandværk 2 2 Assensvejens Vandværk Assensvejens Vandværk Hjemmeside: http://www.assensvejensvand.dk Indvindingstilladelse Tilladelsesdato: 22. september 2008 Udløbsdato: 1.

Læs mere

Rollefordelingen mellem stat, region og kommune i sager om forurening af grundvand og eller drikkevand

Rollefordelingen mellem stat, region og kommune i sager om forurening af grundvand og eller drikkevand Bilag 1 Klima og Miljøudvalget NOTAT: Rollefordelingen mellem stat, region og kommune i sager om forurening af grundvand og eller drikkevand Spørgsmål om forurening af grundvand og drikkevand varetages

Læs mere

Vandforsyningsplan. 2010-2021 - Holstebro Kommune. plandel. Vedtaget d. 21. september 2010

Vandforsyningsplan. 2010-2021 - Holstebro Kommune. plandel. Vedtaget d. 21. september 2010 Vandforsyningsplan 2010-2021 - Holstebro Kommune plandel Vedtaget d. 21. september 2010 Indhold 1 INDLEDNING 6 2 MÅLSÆTNINGER OG RETNINGSLINJER 7 3 RAMMER FOR PLANLÆGNINGEN 13 3.1 LOVGRUNDLAGET 13 3.1.1

Læs mere

Vandspild Ca. 5 % Vandforbrug Type Antal Forbrug m 3 Parcelhuse Ca. 270 Etageboliger Ca. 15 Landhusholdninger Ca. 14 Fritidshuse

Vandspild Ca. 5 % Vandforbrug Type Antal Forbrug m 3 Parcelhuse Ca. 270 Etageboliger Ca. 15 Landhusholdninger Ca. 14 Fritidshuse Vandværket Generelle data Lokalitet / JUP PlantID: 505-V02-20-0004 / 115760 Navn: Adresse: Parkvej 19 Kontaktperson: Formand: Michael Paulsen, Høybergvej 77, Visby, 6261 Bredebro Dato for besigtigelse:

Læs mere

1 Allested-Vejle Vandværk Andelsvandværk

1 Allested-Vejle Vandværk Andelsvandværk 1 Allested-Vejle Vandværk Andelsvandværk 2 2 Allested-Vejle Vandværk Allested-Vejle Vandværk Hjemmeside: http://www.allested-vejle-vand.dk Indvindingstilladelse Tilladelsesdato: 21. oktober 1992 og 10.

Læs mere

15 Nr. Broby Vandværk Andelsselskab

15 Nr. Broby Vandværk Andelsselskab 15 Nr. Broby Vandværk Andelsselskab 2 2 Nr. Broby Vandværk Nr. Broby Vandværk Hjemmeside: http://www.nrbrobyvand.dk Indvindingstilladelse Tilladelsesdato: 15. april 1986, 25. oktober 1999 og 24. maj 2006

Læs mere

Tillæg nr. 2 ROSKILDE KOMMUNE

Tillæg nr. 2 ROSKILDE KOMMUNE ROSKILDE KOMMUNE Tillæg nr. 2 Vandforsyningsplan, Plandel 2012-2017 Ændring af forsyningsgrænse mellem FORS (tidligere Roskilde Forsyning) og Vandværket Sct. Hans Hospital Maj 2016 Kolofon Udarbejdet af:

Læs mere

Vandspild 5-6 % Vandforbrug Type Antal Forbrug m 3 Samlet for Rørkær Jejsing Parcelhuse 430 Ca Etageboliger Landhusholdninger Fritidshuse

Vandspild 5-6 % Vandforbrug Type Antal Forbrug m 3 Samlet for Rørkær Jejsing Parcelhuse 430 Ca Etageboliger Landhusholdninger Fritidshuse Vandværket Generelle data Lokalitet / JUP PlantID: 541-V02-01-0007 / 119131 Navn: Rørkær - Jejsing vandværk (Jejsing) Adresse: Kærvej 27 Kontaktperson: Formand: Markus Nissen, Flensborg Landevej 28, Jejsing,

Læs mere

Adresse: Kipkærvej 12 Formand: Markus Nissen, Flensborg Landevej 28, Jejsing, 6270 Tønder Dato for besigtigelse: 28. oktober 2011

Adresse: Kipkærvej 12 Formand: Markus Nissen, Flensborg Landevej 28, Jejsing, 6270 Tønder Dato for besigtigelse: 28. oktober 2011 Vandværket Generelle data Lokalitet / JUP PlantID: 541-V02-02-0007 / 119130 Navn: Adresse: Kipkærvej 12 Kontaktperson: Formand: Markus Nissen, Flensborg Landevej 28, Jejsing, 6270 Tønder Dato for besigtigelse:

Læs mere

Hjerm Vandværk er beliggende Lindevænget 47b, 7560 Hjerm og har en indvindingstilladelse på m³/år gældende til 14. August 2016.

Hjerm Vandværk er beliggende Lindevænget 47b, 7560 Hjerm og har en indvindingstilladelse på m³/år gældende til 14. August 2016. Hjerm Vandværk Indvindingstilladelse Hjerm Vandværk er beliggende Lindevænget 47b, 7560 Hjerm og har en indvindingstilladelse på 225.000 m³/år gældende til 14. August 2016. Grundvandet ved Hjerm Vandværk

Læs mere

takt med de nye udfordringer. Vandforsyningsplan 2006-2018 Vandforsyningsplan 2006-2018 beskriver

takt med de nye udfordringer. Vandforsyningsplan 2006-2018 Vandforsyningsplan 2006-2018 beskriver Forord Hvad er en vandforsyningsplan? Odense Kommune planlægger borgernes forsyning med drikkevand i vandforsyningsplanen. Vandforsyningsplanen giver svar på spørgsmål som: Hvilke områder forsyner vandværkerne?

Læs mere

Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune

Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune Del 2 Vandværksafsnit AFSNIT 21 Vester Hæsinge Vandværk Andelsselskab 2 2 Vester Hæsinge Vandværk Vester Hæsinge Vandværk Hjemmeside: http://www.vesterhaesingevand.dk

Læs mere

G R Æ S T E D - G I L L E L E J E K O M M U N E Va n d f o r s y n i n g s p l a n 2 0 0 6-2 0 1 6

G R Æ S T E D - G I L L E L E J E K O M M U N E Va n d f o r s y n i n g s p l a n 2 0 0 6-2 0 1 6 G R Æ S T E D - G I L L E L E J E K O M M U N E Va n d f o r s y n i n g s p l a n 2 0 0 6-2 0 1 6 Hovedrapport/PLAN November 2006 NIRAS Sortemosevej 2 DK-3450 Allerød Telefon 4810 4200 Telefax 4810 4300

Læs mere

Indhold 1 INDLEDNING 6 2 MÅLSÆTNINGER OG RETNINGSLINJER 7

Indhold 1 INDLEDNING 6 2 MÅLSÆTNINGER OG RETNINGSLINJER 7 Indhold 1 INDLEDNING 6 2 MÅLSÆTNINGER OG RETNINGSLINJER 7 3 RAMMER FOR PLANLÆGNINGEN 13 3.1 LOVGRUNDLAGET 13 3.1.1 Vandforsyningsloven 13 3.1.2 Miljømålsloven og Vandplaner 13 3.1.3 Vandsektorloven 14

Læs mere

16 Nr. Lyndelse Vandværk Andelsselskab

16 Nr. Lyndelse Vandværk Andelsselskab 16 Nr. Lyndelse Vandværk Andelsselskab 2 2 Nr. Lyndelse Vandværk Nr. Lyndelse Vandværk Hjemmeside: http://www.nrlyndelsevand.dk Indvindingstilladelse Tilladelsesdato: 25. maj 1981 og 12 juni 1999 Udløbsdato:

Læs mere

Administrationsgrundlag for Vandforsyningsloven

Administrationsgrundlag for Vandforsyningsloven Godkendt Udvalget for Klima og Miljø 22. februar 2011 Administrationsgrundlag for Vandforsyningsloven 1 INDHOLD I ADMINISTRATIONSGRUNDLAGET... 2 2 LOVGRUNDLAG... 2 3 MYNDIGHEDENS ROLLE... 3 3.1 Politisk

Læs mere

BILAG. Vandforsyningsplan 2012-2024

BILAG. Vandforsyningsplan 2012-2024 BILAG Vandforsyningsplan 2012-2024 1-1 1. GEOLOGISKE FORHOLD De geologiske forhold i Gladsaxe Kommune kan kort beskrives som kvartære aflejringer af varierende udbredelse underlejret af kalk og kridt.

Læs mere

Delindsatsplan. Knejsted Mark Vandværk. for [1]

Delindsatsplan. Knejsted Mark Vandværk. for [1] Delindsatsplan for Knejsted Mark Vandværk [1] [2] Indhold Forord... 5 Definitioner/ordforklaring... 5 1 Indledning... 7 2 Områdebeskrivelse... 8 2.1 Vandværket... 8 2.1.1 Boringer... 8 2.1.2 Vandkvalitet

Læs mere

KATRINEDAL VAND- VÆRK

KATRINEDAL VAND- VÆRK KATRINEDAL VAND- VÆRK KATRINEDAL VANDVÆRK Forsidefoto: Silkeborg Kommune /1-1/ INDHOLD Generelt 1 Vandindvinding 2 Boringer 4 4. Vandkvalitet og Vandbehandlingsforhold 5 Råvand 5 Rentvand 5 Vandbehandling

Læs mere

Indsatsplan. for Skagen Klitplantage

Indsatsplan. for Skagen Klitplantage Indsatsplan for Skagen Klitplantage Skrevet af Gruppe A213, Aalborg Universitet, 2010 Side 1 af 14 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Det siger loven om indsatsplaner... 3 Baggrund... 4 Sammenfatning...

Læs mere

Vandforsyningsplan for Skævinge Kommune

Vandforsyningsplan for Skævinge Kommune Hillerød Kommune Vandforsyningsplan 2006 2017 for Skævinge Kommune Bilag 3 Ressourcevurdering af almene vandværker Oktober 2008 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 1 1.1 Formål og omfang... 1 1.2 Indsamlet

Læs mere

Notat. Skørping Vandværk I/S SKØRPING VANDVÆRK. HYDROGEOLOGISK VURDERING VED HANEHØJ KILDEPLADS INDHOLD 1 INDLEDNING...2

Notat. Skørping Vandværk I/S SKØRPING VANDVÆRK. HYDROGEOLOGISK VURDERING VED HANEHØJ KILDEPLADS INDHOLD 1 INDLEDNING...2 Notat Skørping Vandværk I/S SKØRPING VANDVÆRK. HYDROGEOLOGISK VURDERING VED HANEHØJ KILDEPLADS 20. december 2012 Projekt nr. 211702 Dokument nr. 125930520 Version 1 Udarbejdet af NCL Kontrolleret af AWV

Læs mere

Notat. 1. Resumé. Vurdering af geologi og hydrologi i forbindelse med placering af boligområde 1.B.19 ved Auning. Strategisk Miljøvurdering

Notat. 1. Resumé. Vurdering af geologi og hydrologi i forbindelse med placering af boligområde 1.B.19 ved Auning. Strategisk Miljøvurdering Notat Projekt Kunde Vurdering af geologi og hydrologi i forbindelse med placering af boligområde 1.B.19 ved Auning Norddjurs Kommune Rambøll Danmark A/S Olof Palmes Allé 22 DK-8200 Århus N Danmark Emne

Læs mere

» Grundvandskortlægning i Danmark. Kim Dan Jørgensen

» Grundvandskortlægning i Danmark. Kim Dan Jørgensen » Grundvandskortlægning i Danmark Kim Dan Jørgensen »Grundlaget for grundvandskortlægning i Danmark Indvinding af grundvand Grundvandsindvindingen i Danmark bygger på en decentral indvinding uden nævneværdig

Læs mere

Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune

Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune Del 2 Vandværksafsnit AFSNIT 13 Lyø Vandværk Andelsselskab 2 2 Lyø Vandværk Lyø Vandværk Indvindingstilladelse Tilladelsesdato: 11. november 2004 Udløbsdato:

Læs mere

Slangerup Kommune. Vandforsyningsplan April 2006 UDKAST

Slangerup Kommune. Vandforsyningsplan April 2006 UDKAST Slangerup Kommune Vandforsyningsplan 2004-2017 April 2006 UDKAST Kolofon Forord Udarbejdet af Redaktion: Tryk: Slangerup Kommune Teknisk forvaltning Kongensgade 18 3550 Slangerup Telefon: 47 33 83 00 Email:

Læs mere

Vandforsyningsplan 2012-2022

Vandforsyningsplan 2012-2022 Vandforsyningsplan 2012-2022 INDHOLD 1. Indledning 1 1.1 Fokusområder 1 1.2 Rammer for planlægningen 1 1.3 Vandforsyningsplanens indhold 1 1.4 Offentlig høring og miljøvurdering 2 2. Vandforsyningen i

Læs mere

Vandforsyningsplan for Jammerbugt Kommune 2010-2022

Vandforsyningsplan for Jammerbugt Kommune 2010-2022 Vandforsyningsplan for Jammerbugt Kommune 2010-2022 Vedtaget den 15. november 2012 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 1.1 Formål med vandforsyningsplanen... 4 1.2 Opbygning af vandforsyningsplanen...

Læs mere

Vandforsyningsplan 2010-17 Lolland Kommune. Januar 2011

Vandforsyningsplan 2010-17 Lolland Kommune. Januar 2011 Vandforsyningsplan 2010-17 Lolland Kommune Januar 2011 Kolofon Udarbejdet af: Lolland Kommune Jernbanegade 7 4930 Maribo Tlf.nr.: 5467 6767 E-mail: lolland@lolland.dk Web: www.lolland.dk Rapportens titel:

Læs mere

Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune

Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune Del 2 Vandværksafsnit AFSNIT 5 Brobyværk Andelsvandværk Andelsselskab 2 2 Brobyværk Andelsvandværk Brobyværk Andelsvandværk Hjemmeside: http://www.brobyvand.dk

Læs mere

Tilstandsrapport og status Regstrup Udflytter Vandværk

Tilstandsrapport og status Regstrup Udflytter Vandværk Holbæk Kommune, Teknik og Miljø Tilstandsrapport og status Regstrup Udflytter Vandværk Maj 2010 Holbæk Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet 4. Indvindingsanlæg

Læs mere

Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune

Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune Del 2 Vandværksafsnit AFSNIT 20 Sdr. Nærå Vandværk Andelsselskab 12 ejendomme forsynes i Odense Kommune 2 2 Sdr. Nærå Vandværk Sdr. Nærå Vandværk Hjemmeside:

Læs mere

7. BILAG: FAKTAARK OM VANDVÆRKERNE

7. BILAG: FAKTAARK OM VANDVÆRKERNE 7. BILAG: FAKTAARK OM VANDVÆRKERNE 1 Bregninge Vandværk Bregninge vandværk forsyner ca. 111 forbrugere med drikkevand og har en indvindingstilladelse på 16.000 m 3 per år. n er gældende til den 30-09-2023.

Læs mere

Udgiver : Brønderslev Kommune Ny Rådhusgade 1 9700 Brønderslev Telefon 99 45 45 45 E-mail: Raadhus@99454545.dk Web: www.bronderslev.

Udgiver : Brønderslev Kommune Ny Rådhusgade 1 9700 Brønderslev Telefon 99 45 45 45 E-mail: Raadhus@99454545.dk Web: www.bronderslev. Vandforsyningsplan 2012-2017 Udgiver : Brønderslev Kommune Ny Rådhusgade 1 9700 Brønderslev Telefon 99 45 45 45 E-mail: Raadhus@99454545.dk Web: www.bronderslev.dk Redaktion : Miljø og Teknik I samarbejde

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 1 til Lejre Kommuneplan 2013 for et parkeringsareal ved Hvalsøhallen

Kommuneplantillæg nr. 1 til Lejre Kommuneplan 2013 for et parkeringsareal ved Hvalsøhallen Kommuneplantillæg nr. 1 til Lejre Kommuneplan 2013 for et parkeringsareal ved Hvalsøhallen Kommuneplantillæg nr. 1 omfatter følgende matrikelnumre: Del af 7y og 6h, begge Kirke Hvalsø By, Kirke Hvalsø.

Læs mere

Vandforsyningsplan 2016 Furesø Kommune

Vandforsyningsplan 2016 Furesø Kommune By og Miljø Vandforsyningsplan 2016 Furesø Kommune FURESØ VANDFORSYNINGSPLAN 2015 1 Vandforsyningsplan 2016 En god og robust forsyning af rent drikkevand er grundlaget for mange forhold i vores kommune.

Læs mere

PROCESDIAGRAM GENERELLE DATA. INDVINDINGSANLÆG Boringer. Teknisk gennemgang - 2

PROCESDIAGRAM GENERELLE DATA. INDVINDINGSANLÆG Boringer. Teknisk gennemgang - 2 Data i det følgende beror primært på vandværkets egne oplysninger, GEUS Jupiter database og fra Natur- og Miljøafdelingens tilsyn udført i 2009 og 2010. PROCESDIAGRAM GENERELLE DATA Landsregistreringsnummer:

Læs mere

Velkommen. til møde om indsatsplaner. Kolding Kommune

Velkommen. til møde om indsatsplaner. Kolding Kommune Velkommen til møde om indsatsplaner Dagsorden Velkomst & præsentationsrunde Indsatsplanområder i Hvorfor skal der laves indsatsplaner? Hvad indeholder en grundvandskortlægning? Hvad indeholder en indsatsplan?

Læs mere

Humlum Vandværk ligger Vesterbrogade 33A, Humlum, 7600 Struer og har en indvindingstilladelse på 110.000 m³/år gældende til august 2015.

Humlum Vandværk ligger Vesterbrogade 33A, Humlum, 7600 Struer og har en indvindingstilladelse på 110.000 m³/år gældende til august 2015. Humlum Vandværk Indvindingstilladelse Humlum Vandværk ligger Vesterbrogade 33A, Humlum, 7600 Struer og har en indvindingstilladelse på 110.000 m³/år gældende til august 2015. Organisationsform Vandværket

Læs mere

Gentofte og Lyngby-Taarbæk kommuner. Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse. Resume af teknisk version

Gentofte og Lyngby-Taarbæk kommuner. Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse. Resume af teknisk version Gentofte og Lyngby-Taarbæk Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse Resume af teknisk version 1. FORORD I store dele af Lyngby-Taarbæk og Gentofte Kommuner indvinder vi drikkevand af høj kvalitet. Vandindvinding

Læs mere

Thisted Vand A/S, Silstrupvej 12, 7700 Thisted, www.thistedvand.dk Indvindingstilladelse:

Thisted Vand A/S, Silstrupvej 12, 7700 Thisted, www.thistedvand.dk Indvindingstilladelse: Vang Vandværk Data i det følgende beror primært på vandværkets egne oplysninger, GEUS Jupiter database og fra Natur- og Miljøafdelingens tilsyn udført i 2009 og 2010. PROCESDIAGRAM Ingen vandbehandling

Læs mere

DEN NATIONALE GRUNDVANDSKORTLÆGNING HVAD NU!

DEN NATIONALE GRUNDVANDSKORTLÆGNING HVAD NU! DEN NATIONALE GRUNDVANDSKORTLÆGNING HVAD NU! Kan og skal disse data bruges i fremtiden? Christina Hansen Projektchef Rambøll NATIONALE GRUNDVANDSKORTLÆGNING! Igennem de sidste 15 år er der brugt mellem

Læs mere

Administrationsgrundlag for indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse

Administrationsgrundlag for indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse Bilag 2 Administrationsgrundlag for indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse Målsætning for grundvandsbeskyttelse Det er Rebild Kommunes mål at drikkevandsforsyningen, nu og i fremtiden, er baseret på uforurenet

Læs mere

Vandforsyningsplan for Vejle Kommune

Vandforsyningsplan for Vejle Kommune Vandforsyningsplan for Vejle Kommune. Vejle Kommune, Natur og Miljøforvaltningen side 1 af 7 Indholdsfortegnelse 1 Formål...3 2 Lovgrundlag...3 3 Definitioner...3 4 Indledning...4 4.1 Tilsyn med alle enkeltvandforsyninger...4

Læs mere

Orø kortlægningsområde

Orø kortlægningsområde Oversigt Geologiske forhold Grundvandsmagasiner Forurening fra landbrugsdrift Anden forurening Naturlig grundvandsbeskyttelse Grundvandets sårbarhed over for nitratforurening Udpegning af områder til beskyttelse

Læs mere