Vandforsyningsplan for Skævinge Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vandforsyningsplan 2006 2017 for Skævinge Kommune"

Transkript

1 Hillerød Kommune Vandforsyningsplan for Skævinge Kommune Forudsætningsdel Oktober 2008

2 Titelblad Udgiver: Konsulent: Hillerød Kommune Teknik Planlægning Trollesmindealle Hillerød Watertech a/s Algade Roskilde Udgivet: Oktober 2008 Udarbejdet af: Hillerød Kommune efter forarbejde af Watertech a/s

3 Indholdsfortegnelse 1 Indledning Baggrund Formål Vandforsyningsplanlægning i Skævinge Kommune Aktuelle og mulige fremtidige problemstillinger Godkendelsesprocedure Planens opbygning og indhold af forudsætningsdelen Vandforsyningsplanens forudsætninger Vandforsyningsstruktur Kommunal og privat vandforsyning Decentral struktur Nuværende forsyningsområder Regionplan Drikkevandsinteresser Begrænsninger på vandindvinding Råstofindvinding Spildevand Vandområder Dyre- og planteliv Strategi for grundvandsbeskyttelse Kommunens planlægning Kommuneplan Agenda 21 Handlingsplan Spildevandsplan Geologi og hydrogeologi Baggrund for grundvands- og sårbarhedskortlægning Sårbarhed, grundvandsbeskyttelse og forureningstrusler Grundvandets sårbarhed Problemstillinger med hensyn til miljøfremmede stoffer Indsats overfor forurening af grundvandsressourcerne Geologi og terræn Hydrogeologiske forhold Grundvandskemiske forhold Sårbarhed i Skævinge Kommune Vandindvinding Tekniske anlæg og kapaciteter almene vandværker Indvindingstilladelser og mængder Anlægskapacitet og forsyningsevne Anlægskvalitet Vandforbrug og distribution Eksisterende vandforbrug hele kommunen Ledningsanlæg Vandtab... 23

4 4.3 Ikke-almene vandforsyningsanlæg Vandleverance over kommunegrænsen Almene vandværker St. Lyngby Vandværk Gørløse Vandværk Meløse Vandværk Sigerslevøster Vandværk Skævinge Vandværk Strø Vandværk Strølille Vandværk Strøvang Vandværk Vandbehov og forsyningskrav Vandbehovsprognose Prognose for eksisterende forbrugere Prognose for forbrugskategorier Prognose for enhedsforbrug Forsyningsgrad Prognose for vandforbrug Forsyningsevne og -krav Fremtidig forsyningsstruktur Bevarelse af den nuværende decentrale struktur Decentral struktur med øget ansvar til store vandværker Central struktur baseret på store vandværker Problemområder Grundvandsressource og vandindvinding Enkeltindvindere Kapacitetsforhold Maskinel, bygningsmæssig og hygiejnisk standard Bygningsmæssig og maskinel stand Hygiejniske stand Drikkevandskvalitet Forsyningssikkerhed Forbrugere med egen brønd eller boring Nye krav til vandværker Referencer Bilagsoversigt Bilag 1 Bilag 2 Bilag 3 Status og registrering af almene vandværker. Prognoser for de enkelte forsyningsområder. Ressourcevurdering af almene vandværker.

5 1 Indledning 1.1 Baggrund Kommunerne udarbejder vandforsyningsplaner i henhold til vandforsyningsloven som angiver, hvorledes vandforsyningen i kommunen skal tilrettelægges, således at alle forbrugere sikres nok og godt drikkevand. Arbejdet med denne vandforsyningsplan er påbegyndt i 2005 af Skævinge Kommune i samarbejde med de almene vandforsyninger i kommunen og Frederiksborg Amt. Arbejdet med planen er færdiggjort af Hillerød Kommune efter kommunesammenlægningen. Derfor refererer brugen af Skævinge Kommune nu til den vestlige del af Hillerød Kommune. Den seneste vandforsyningsplan for Skævinge Kommune er fra 1992 og har en planperiode frem til 2006 /1/. Nærværende vandforsyningsplan dækker perioden 2006 til 2017, og hovedparten af datagrundlaget er fra Formål Det er vandforsyningsplanens formål at opstille de planlægningsmæssige rammer for den offentlige administration af vandforsyningsområdet i Skævinge Kommune og danne grundlag for vandforsyningernes egen planlægning. Hillerød Kommune ønsker at hele kommunen skal være selvforsynende med vand og vil derfor arbejde for at beskytte nuværende og fremtidige drikkevandsressourcer, så kommunens borgere altid kan forsynes med godt og uforurenet drikkevand, der overholder kvalitetskravene til drikkevand. 1.3 Vandforsyningsplanlægning i Skævinge Kommune Aktuelle og mulige fremtidige problemstillinger Ved udarbejdelse af den foregående vandforsyningsplan var det helt afgørende at få løst problemstillingen omkring fastlæggelse af forsyningsområder. I dag er justering af forsyningsområderne stadig en aktuel problemstilling. Men der er også nye problemstillinger, som skal løses: Ca. halvdelen af ejendommene i det åbne land med egen vandforsyning har ikke en acceptabel vandkvalitet. Der ses typisk bakteriologisk forurening af drikkevandet, men der er også tilfælde med for højt indhold af nitrat eller fosfat. 1

6 Flere af vandværkerne har ikke nødforbindelse til andre vandforsyninger. Flere af vandværkerne har ikke en beredskabsplan. Enkelte vandværker foretager ikke kontrol af råvandskvaliteten. Endvidere kan vandressourcerne i Skævinge Kommune blive truet af forskellige typer forurening afhængig af den geologiske beskyttelse samt indvindingsstedets beliggenhed i forhold til byområder, landbrugsarealer mv. Forurening med pesticider er foreløbigt et meget begrænset problem i området Godkendelsesprocedure Vandforsyningsplanen har gennemgået nedenstående godkendelsesprocedure: Forslaget forelægges Forsyningsudvalget i Hillerød Kommune. Forslaget drøftes med alle interessenter og fremlægges for offentligheden til gennemsyn i mindst 8 uger. Eventuelle indsigelser til planen behandles. Byrådet godkender herefter planen. Planen offentliggøres og sendes til interessenterne Planens opbygning og indhold af forudsætningsdelen Vandforsyningsplanen er opdelt i en Plandel og en Forudsætningsdel. Plandelen er et sammenfattende dokument, som redegør for planens forudsætninger, byrådets overordnede målsætninger på vandforsyningsområdet samt forslag til aktiviteter i planperioden. Forudsætningsdelen er den teknisk-faglige del af vandforsyningsplanen, som beskriver eksisterende forhold samt prognoser for det fremtidige vandforbrug. Som grundlag for arbejdet, er der udarbejdet et registreringsmateriale, som er den tekniske gennemgang af forholdene på de almene vandværker i Skævinge Kommune. Ligeledes er der udarbejdet en gennemgang af grundvandsressourcen for de almene vandværker. Registrerings- og grundvandsressourcematerialet indgår som bilag til forudsætningsdelen. 2

7 2 Vandforsyningsplanens forudsætninger Rammerne for vandforsyningsplanens indhold og udarbejdelse er givet af Vandforsyningsloven, Skævinge Kommunes vandforsyningsplan fra 1997 /1/, Regionplan 2005 for Hovedstadsregionen /2/, Strategi for grundvandsbeskyttelse i Frederiksborg Amt /3/, Kommuneplanen /4/, Spildevandsplanen /5/ samt øvrige relevante rapporter og direktiver, herunder specielt GEUS s NOVA 2004 /6/ rapport samt EU s Vandrammedirektiv /7/. Vandforsyningsplanen skal udarbejdes således at planens intentioner og målsætninger er i fuld overensstemmelse med lovgivningen, regionplanen samt Hillerød Kommunes øvrige planer. Der er ikke et lovmæssigt krav om revision af vandforsyningsplanen med faste tidsintervaller. Der skal udarbejdes en strategisk miljøvurdering af planen, eller der skal præsenteres argumentation for, at en miljøvurdering ikke vurderes at være påkrævet. Udpegning af områder med særlige drikkevandsinteresser, nitratfølsomme indvindingsområder og indsatsområder har betydning for planlægningen af vandforsyningen i Skævinge Kommune. Kommunen skal udarbejde indsatsplaner for grundvandsbeskyttelsen i de områder, hvor der skal gøres en særlig indsats for at beskytte grundvandet. 2.1 Vandforsyningsstruktur Kommunal og privat vandforsyning Vandforsyningen i Skævinge Kommune er baseret på 7 private almene vandværker, 1 kommunalt vandværk samt ca. 90 anlæg, som forsyner enkeltejendomme i det åbne land (mindre enkeltindvindere). Hertil kommer 17 anlæg til større enkeltindvindere, såsom vanding, gartneridrift, levnedsmiddelindustri m.m.. Tabel 2 1: Vandforsyningsanlæg i Skævinge Kommune Anlægstype Antal Kommunale almene vandværker 1 Private almene vandværker 7 Større enkeltindvindere 17 Mindre enkeltindvindere 90 Herudover har Københavns Energi fire kildepladser helt eller delvis placeret i Skævinge Kommune, se figur Decentral struktur Vandforsyningen i Skævinge Kommune kan betragtes som decentral. Omkring 65% af forsyningen varetages af almene vandværker og heraf varetager den kommunale forsyning ca. 20%. De resterende 35% sker fra enkeltindvindingsanlæg. 3

8 Den kommunale vandforsyning omfatter følgende vandværk: St. Lyngby Vandværk De almene private vandforsyninger omfatter: Gørløse Vandværk Meløse Vandværk Sigerslevøster Vandværk Skævinge Vandværk Strø Vandværk Strølille Vandværk Strøvang Vandværk Figur 2-1: Eksisterende forsyningsområder og placering af vandværker Nuværende forsyningsområder Vandværkernes nuværende forsyningsområder samt placeringen af vandværkerne fremgår af Figur 2-1. En nærmere beskrivelse af de enkelte anlæg fremgår af den tekniske gennemgang af de enkelte vandværker i Bilag 1. 4

9 2.2 Regionplan Regionplan 2005 for Hovedstadsregionen /2/ indeholder de retningslinjer, der er bindende for kommunernes planlægning og administration. I regionplanen er udpeget emner, som er af særlig vigtighed for en vandforsyningsplan. Emnerne uddybes herefter Drikkevandsinteresser For at målrette grundvandsbeskyttelsen er der udlagt områder med forskellige drikkevandsinteresser: Figur 2-2: Grundvandsbeskyttelse De mørkeblå afgrænsede områder er kildepladszoner og områder med blå raster er områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD). Områder med turkis raster er områder med drikkevandsinteresser (OD). Områder med rød raster er nitratfølsomme indvindingsområder. Som det fremgår af figur 2-2 er hovedparten af Skævinge Kommune udlagt som område med særlige drikkevandsinteresser. Kun den nordligste del af Skævinge Kommune er udlagt som område med drikkevandsinteresser. 5

10 Mindre områder er udlagt som nitratfølsomme indvindingsområder. Det største sammenhængende nitratfølsomme indvindingsområde findes nær kildepladszonen omkring Meløse vandbehandlingsanlæg Begrænsninger på vandindvinding På Figur 2-3 angiver områderne med blå farve, hvor der er særlige begrænsninger for vandindvindingen. Figur 2-3: Områder med særlige begrænsninger på vandindvindingen. Områderne med særlige begrænsninger på vandindvindingen er primært udpeget i den sydlige og centrale del. Områderne er udpeget i forhold til både natur- og kulturinteresser. Inden for de udpegede beskyttelsesområder vil der som hovedregel ikke blive givet nye tilladelser til indvinding af grundvand, da det kan medføre væsentlige forringelser af naturområderne i indvindingsoplandet. 6

11 2.2.3 Råstofindvinding Der er enkelte større indvindingsområder for ler i Skævinge Kommune. Områderne er placeret som vist på Figur 2-4. Figur 2-4: Indvindingsområder for ler i Skævinge Kommune. Ifølge retningslinier i Regionplan 2005 gives der ikke nye tilladelser til at indvinde råstoffer i kildepladszoner. Desuden bør færdiggravede arealer som udgangspunkt efterbehandles til rekreative formål eller lignende, der ikke udgør risiko for grundvandsforurening Spildevand For udledning af spildevand gælder, at der ikke inden for nitratfølsomme grundvandsområder og kildepladszoner må gives tilladelse til nedsivning af spildevand, med mindre der kan gøres rede for, at nedsivningen kan ske uden risiko for forurening af grundvandet Vandområder Ved nye indvindingstilladelser er det kommunen, som vurderer om disse er i konflikt med målsætninger for vandområder. Vandindvinding kan være en trussel mod opfyldelse af de opstillede målsætninger, og derfor er det 7

12 centralt at muligheder for eller effekter af vandindvinding vurderes i forhold til målsætninger for nærliggende vandområder. Figur 2-5: Vandområder Dyre- og planteliv Større sammenhængende naturområder er vigtige for at vilde dyr og planter kan trives. Derfor er der i regionplanen udpeget såkaldte biologiske kerneområder, som er større sammenhængende områder med f.eks. søer, skove, og kystvande. Regionplanen udpeger også såkaldte spredningskorridorer, som forbinder kerneområderne, så dyr og planter kan spredes gennem landskabet. Kerneområderne indeholder tillige de internationale naturbeskyttelsesområder, som omfatter EUfuglebeskyttelsesområder og EU-habitatområder Strategi for grundvandsbeskyttelse Frederiksborg Amt har i 1998 udarbejdet en Strategi for grundvandsbeskyttelse /3/, der skal sikre, at tilstrækkelige grundvandsressourcer vedvarende gendannes og beskyttes mod forurening. Strategien for grundvandsbeskyttelse skal ses i sammenhæng med regionplanen, og indeholder bl.a. også en del af de planrammer, der har betydning for Skævinge Kommunes vandforsyningsplanlægning. 8

13 2.3 Kommunens planlægning Kommuneplan Af kommuneplanen /4/ fremgår den forventede byudvikling med hensyn til etablering af nye erhvervs- og boligområder. Sammenholdt med befolkningsprognosen for Skævinge Kommune danner dette grundlag for fastlæggelse af forsyningsområder og fremtidigt vandforbrug. Ifølge kommuneplanen skal såvel bolig- som erhvervsudviklingen ske under hensyntagen til miljøet. Da hovedparten af Skævinge Kommune er udlagt som særligt drikkevandsområde må der i forbindelse med erhvervsudviklingen ikke etableres grundvandstruende aktiviteter og afledning af spildevand mv. skal ske på forsvarlig vis, så der ikke er risiko for forurening af grundvandet Agenda 21 Handlingsplan Skævinge Kommune vedtog i 2002 en strategi for Lokal Agenda 21, som er indarbejdet i kommuneplanen /4/. Agenda 21-strategien beskriver hvordan kommunen vil bidrage til en bæredygtig udvikling med udgangspunkt i 5 indsatsområder: 1. Mindskelse af miljøbelastningen. 2. Fremme af bæredygtig byudvikling og byomdannelse. 3. Fremme af biologisk mangfoldighed. 4. Inddragelse af befolkningen og erhvervslivet. 5. Fremme et samspil mellem beslutningerne vedr. miljø, trafik, erhverv, sociale forhold, uddannelse og kultur Spildevandsplan Skævinge Kommune har i 2004 vedtaget Spildevandsplan /5/. I områder, hvor der i henhold til spildevandsplanen kan etableres spredt nedsivning, skal afstandskravet på 300 meter mellem almene vandværkers boringer og nedsivningsanlægget overholdes. Ved ikke-almene vandindvindinger kan afstandskravet dog nedsættes til 75 meter såfremt de hydrogeologiske forhold sandsynliggør, at nedsivning vil kunne ske uden risiko for forurening af vandindvindingsanlægget. I Skævinge Kommune er der registreret 495 ukloakerede ejendomme, der ifølge registreringen er tilsluttet den obligatoriske tømningsordning. Der er dog ikke gennemført en registrering af de faktiske afløbsforhold ved ejendommene, hvorfor der ikke er klarhed over hvor mange ejendomme, der opfylder alle rensekrav, /5/. Der er planlagt kortlægning af afløbsforholdene ved ejendomme i det åbne land i Ifølge spildevandsplanen, vil endnu ikke kloakerede byområder blive kloakeret. Desuden vil tæt liggende ejendomme i det åbne land, hvor det miljømæssigt og økonomisk set er fordelagtigt, ligeledes blive kloakeret. 9

14 3 Geologi og hydrogeologi Den følgende gennemgang af geologi, hydrogeologi og sårbarheden af grundvandet er baseret på ressourcebilagene i Bilag 3. I Bilag 3 er der samlet en række ressourcemæssige oplysninger om grundvandet for hvert af de 8 vandværker. Formålet er at samle en række grundlæggende oplysninger om geologi, hydrogeologi og grundvandskemi ved de enkelte vandværker og herudfra vurdere sårbarheden i oplandet til vandværket. 3.1 Baggrund for grundvands- og sårbarhedskortlægning Siden ændringerne i Vandforsyningsloven i 1998 er en del af kortlægningen af grundvandsressourcen sket i forbindelse med amternes kortlægning, hvor man i indsatsområder kortlægger grundvandsressourcens forekomst og sårbarhed. Der arbejdes også med grundvandskortlægning og -beskyttelse udenfor indsatsområderne, men i indsatsområderne er indsatsen betydeligt intensiveret. 3.2 Sårbarhed, grundvandsbeskyttelse og forureningstrusler Grundvandets sårbarhed Lertykkelsen over grundvandsmagasinerne anvendes som en generel parameter for grundvandets naturlige beskyttelse overfor nedsivning fra jordoverfladen. En lille lertykkelse angiver mest sårbare områder, mens en stor lertykkelse angiver mindst sårbare områder. Desuden indgår grundvandets kemiske redoxtilstand og grundvandsmagasinets trykniveau som generelle sårbarhedsparametre. Grundvandets sårbarhed overfor forskellige kemiske stoffer er ikke ens, da stoffernes fysiske og kemiske egenskaber varierer. Det nuværende vidensgrundlag er dog ikke tilstrækkeligt til, at sårbarheden kan beskrives detaljeret for mange forskellige stoffer. Derfor er det nødvendigt at beskrive sårbarheden så bredt som muligt ud fra kendskabet til den hydrogeologiske opbygning af det aktuelle område. Sårbarheden af et grundvandsmagasin kan med tiden ændre sig, men i mange tilfælde vil systemet være udstyret med en kemisk buffer en kemisk overkapacitet som vil modvirke større ændringer og søge at genoprette en balance. Afhængigt af sårbarheden af det aktuelle grundvandsmagasin kan der være behov for at ændre arealanvendelsen over grundvandsmagasinet Problemstillinger med hensyn til miljøfremmede stoffer Risikoen for forurening af grundvandet med miljøfremmede stoffer er størst i områder med bymæssig bebyggelse. I landzonen er det primært 10

15 landbrugets anvendelse af sprøjtemidler og gødning samt forekomsten af gamle affaldsdepoter, som kan udgøre en risiko for grundvandsressourcen. Vurderingen af et områdes nitratsårbarhed vil være et godt udgangspunkt for sårbarhedsvurderingerne af et givent område, da nitrat er en velundersøgt stofparameter i forhold til vandmiljøet. Kendskabet til f.eks. de fleste olie- og benzinprodukters transport og nedbrydning i jordlagene er ligeledes godt. Dette gælder også for klorerede opløsningsmidler og benzintilsætningsstoffet MTBE, men disse stoffers egenskaber gør, at det er nødvendigt, at der foretages specielle vurderinger. Pesticider er en meget stor gruppe af stoffer, hvor vidensgrundlaget om stoffernes bevægelse og nedbrydning i jord og grundvand i dag stadig er begrænset, trods omfattende forskning og erfaringsopsamling. Tabel 3 1: Antallet af kortlagte lokaliteter i Skævinge Kommune Skævinge Kommune V1-kortlægninger V2-kortlægninger *Data fra Frederiksborg Amt. 27 stk.* 28 stk.* På V1 lokaliteter har man mistanke om forurening, mens man på V2 lokaliteter har konstateret jord- og/eller grundvandsforurening. Bemærk at antallet af lokaliteter ændres løbende efterhånden som kortlægningsarbejdet skrider frem. Af Figur 3-1 fremgår placeringen af de kortlagte lokaliteter. Der er en tendens til flere kortlagte lokaliteter i og nær byområderne specielt ved Skævinge og Gørløse. 11

16 Figur 3-1: Vandværker, indvindingsoplande og kortlagte lokaliteter i Skævinge Kommune. Københavns Energis kildepladser er desuden vist Indsats overfor forurening af grundvandsressourcerne I Skævinge Kommune foregår der en løbende oprydningsindsats på de grunde, hvor forureningen udgør en trussel mod grundvandsinteresserne eller arealanvendelsen. Denne indsats varetages af Region Hovedstaden jf. Jordforureningsloven. Stort set al anden indsats til beskyttelse af grundvandet handler om at forhindre, at forurening sker nu og fremover, og har dermed en forebyggende karakter. Kommunen og Miljøcenter Roskilde fungerer som tilsynsmyndighed på virksomhederne og har i den forbindelse mulighed for at påbyde virksomheder at foretage miljøforbedrende tiltag (jf. bekendtgørelse nr af 13/ om godkendelse af listevirksomhed). 3.3 Geologi og terræn Den sidste istid har formet det landskab man ser i Skævinge Kommune. I den østlige og nordlige del af kommunen ses morænelandskab. 12

17 Der løber en nord-syd orienteret højderyg nordøst for Skævinge, som i istiden er blevet dannet af en randmoræne langs en israndslinie. Desuden er området præget af dødis /12/. I nord ved Lyngby Mose samt i vest ved Lyngby Skov, Lyngby Å og Havelse Å findes flade, lavtliggende områder med marint forland /12/. Den vestlige og centrale del af Skævinge Kommune (ved Skævinge og Strø Vandværk) ligger et område, der er præget af et overvejende fladt hedeslettelandskab med en del vådområder og vandløb /12/. Den sydlige del af Skævinge Kommune (ved Strølille, Strø, Sigerslevøster og Strøvang Vandværker) gennemskæres af Strø Bjerge, der er en NV/SØ orienteret ås. Åsen er opstået i isens randzone under afsmeltningen, hvor smeltevand har afsat sand og grus i en tunnel under isen. Ved bortsmeltningen stod det afsatte materiale tilbage som en langstrakt bakke i landskabet. Geologisk er Strø Bjerge en del af Danmarks største tunneldalsystem, der strækker sig tværs over Nordsjælland. 3.4 Hydrogeologiske forhold De hydrogeologisk interessante lag er den prækvartære kalk, som udgør et sammenhængende lag, og de overliggende sammenhængende kvartære ler-, sand- og gruslag. De kvartære aflejringer (istidsaflejringer) er dannet af isen for ca år siden. I Skævinge Kommune hælder kalkoverfladen jævnt fra kote ca. -10 i øst mod kote -30 i vest og nord, og den er ikke præget af prækvartære dalstrukturer. Det er specielt den øvre del af kalken der anvendes til grundvandsindvinding, da den ofte er brudt op i blokke (knoldekalk), som indeholder stærkt vandførende sprækker. Det er isens bevægelser under sidste istid, der har brudt den øvre del af kalken op. I Skævinge Kommune indvindes der grundvand fra kalkmagasinet, men der findes også kvartære grundvandsmagasiner af spredte usammenhængende eller kun delvist sammenhængende sand- og gruslag. Kvartære lerlag over et grundvandsmagasin vil ofte sænke nedsivningshastigheden og omdanne/tilbageholde uønskede stoffer. Derfor betyder lerlag, at der ikke dannes samme mængder grundvand, som hvis lerlaget var erstattet af sand. Samtidig er grundvandet bedre beskyttet mod forurening. Sprækker i lerlag er velkendte, specielt i terrænnære oxiderede lag, og de er med til at øge grundvandsdannelsen og mindske lerlagets beskyttende effekt. I Skævinge Kommune ses varierende lerlagstykkelser på mellem 0 og 30 meter. I den nordlige og vestlige del er lerlagstykkelsen generelt mellem 15 13

18 og 30 meter, mens den i resten af området er meget varierende i tykkelsen: mellem 0 og 15 meter. Specielt i mindre områder mod syd og øst findes ringe lerlagstykkelser (se Bilag 3 for nærmere beskrivelse). For samtlige indvindinger fra kalken er der tale om spændte magasinforhold, hvilket betyder, at grundvandsspejlet står højere end oversiden af magasinet, men dog under terræn. På figur 3-2 ses potentialet i kalken at variere mellem kote ca. +22 mod syd og øst, og kote ca. + 0 til +4 mod vest. I nord er grundvandsstrømningen i kalken domineret af et vest-øst orienteret grundvandsskel, som betyder at grundvandet strømmer mod henholdsvis nord og syd. Mod syd er strømningsretningen i kalken vestlig. Potentialebilledet er i høj grad påvirket af KE s kildepladser. Der foreligger ikke officielle potentialekort for de kvartære sandmagasiner. Figur 3-2: Udsnit af potentialekort fra 1999, udarbejdet af Frederiksborg Amt. Vandværker er markeret med rødt, indvindingsoplandene med grønt, mens potentialelinjerne er blå. Potentialet er udarbejdet på regional skala, og derfor kan være misvisende ved anvendelse på lokal skala. 14

19 3.5 Grundvandskemiske forhold Alle 8 vandværker indvinder vand fra kalken. Råvandet er overalt i området af calcium-bicarbonat type. Det er relativt hårdt og har en neutral ph-værdi. For hovedparten af vandværkerne ses en reduceret til stærkt reduceret vandtype (Vandtype C/D - D) se definition af vandtyper i tabel 2.1 i Bilag 3. Der ses generelt ingen eller meget lave koncentrationer af nitrat i indvindingsboringerne, derfor er denne parameter på nuværende tidspunkt ikke problematisk. Da råvandet generelt er reduceret, er der for størstedelen af vandværkernes vedkommende et behandlingskrævende indhold af jern, mangan, ammonium og methan samt visse steder også svovlbrinte. Methankoncentrationen er på et enkelt værk så høj, at det kan være nødvendigt med særlig behandling af grundvandet i form af udluftning af methan. Jernindholdet i boringerne varierer mellem ca. 0,2 og 2,5 mg/l, mens manganindholdet varierer mellem 0,005 og 0,15 mg/l. Indholdet af jern og mangan skal primært nedbringes af æstetiske hensyn, da det farver vandet henholdsvis rødbrunt og sort. Der er i boringer til tre af vandværkerne (Meløse, Strølille og Strøvang) en tendens til, at råvandet trods den reducerede vandtype har et forhøjet indhold af sulfat (op til 160 mg/l). Dette sammen med en høj forvitringsgrad (dvs. større end 1,1) indikerer påvirkning af pyritoxidation i grundvandsmagasinet. Pyritoxidation kan opstå som følge af grundvandssænkning i forbindelse med dræning af et område eller som følge af kraftig vandindvinding. Derved blotlægges og iltes jordlag, som førhen var vandmættede. Resultatet er, at vandet forsures, og kemiske stoffer så som sulfat og evt. nikkel frigøres. I én af boringerne (Strølille Vandværk), hvor der ses tegn på pyritoxidation, vurderes der at være tale om specielle forhold ved boringskonstruktionen som kan medføre såkaldt barometereffekt. Viser råvandet tegn på tiltagende pyritoxidation, er det ofte indikation af, at der i stigende grad indvindes yngre mere terrænnært grundvand, og hermed stiger risikoen for at få miljøfremmede stoffer i det aktuelle vandværks råvand. Desuden medfører grundvandssænkning ofte forhøjede nikkelkoncentrationer, hvilket dog på nuværende tidspunkt ikke er et problem i Skævinge Kommune. I det omfang, der er analyseret for stofferne, ses ikke problemer med hverken fluorid, NVOC, arsen, nikkel eller saltindhold. På Skævinge Vandværk ses dog lettere forhøjede chloridindhold, der bør holdes under opsyn. 15

20 Der er på 4 af de 8 vandværker fundet miljøfremmede stoffer i enten råvandet eller drikkevandet. Der er dog kun tale om spor af BAM, 1,2- dichlorethan og trichlormethan. Det er således pyritoxidation, pesticider og andre miljøfremmede stoffer, der giver anledning til de forholdsvist få problemer, der er med grundvandsressourcen i Skævinge Kommune. På flere vandværker er der konstateret bakteriologiske problemer, der kræver bevågenhed, men som skyldes vandbehandlingen. Det anbefales, at de værker, der har problemer med at overholde kravværdierne for naturlige grundvandsparametre, eller som har problemer med den bakteriologiske kvalitet af vandet, søger rådgivningsbistand for at få optimeret beluftnings- og renseprocesserne. 3.6 Sårbarhed i Skævinge Kommune Grundvandsmagasiners sårbarhed er afhængig af mange forskellige parametre, f.eks tykkelsen af beskyttende lerlag over det magasin, der indvindes fra, samt grundvandstypen og trykforholdene i magasinet. De mest benyttede parametre er listet op i Tabel 3-2 for de enkelte vandværker. Vandværk Indvindin g (Boring) Lertykkelse [m] Areal-anvendelse V1 og Nært opland Fjernt opland V2 grunde Miljøfremmede stoffer/ problemstoffer Magasintype St. Lyngby Vandværk Åbent land/landbrug 1 - Spændt D Åbent land/landbrug 1 - Spændt D Gørløse Vandværk Landsby/ landbrug 5 1,2 Spændt D dichlorethan (drikkevand) Landsby/ landbrug 5 1,2 Spændt D dichlorethan (drikkevand) Meløse Vandværk Åbent land/ 0 Ikke analyseret Spændt D landbrug/skov By/landbrug 2 - Spændt C/D (Pyritoxidation) By/landbrug 2 BAM Spændt C/D Sigerslevøster Landsby/ landbrug 3 trichlormethan Spændt D Vandværk Skævinge Vandværk Åbent land/landbrug 8 Ikke analyseret Spændt C/D By/landbrug 8 Ikke analyseret Spændt D By/landbrug 8 - Spændt D By/landbrug 8 Ikke analyseret Spændt D Strø Vandværk Landsby/ landbrug 0 Ikke analyseret Spændt C/D Strølille Vandværk Landsby/ landbrug 1 Ikke analyseret Spændt B/C (Pyritoxidation) Strøvang Vandværk Åbent land/landbrug 0 BAM (drikkevand) (Pyritoxidation) Spændt B/C Tabel 3 2: Sårbarhedsparametre for vandværkernes indvindingsoplande Vand -type 16

21 4 Vandindvinding Her følger en overordnet gennemgang af vandværkernes forsyningstekniske parametre. Gennemgangen fokuserer på vandværkernes nuværende tilstand i forhold til de forventede fremtidige behov i forbindelse med grundvandsressourcen, vandkvaliteten, kapaciteten og tilstanden af de tekniske anlæg samt forsyningssikkerheden. Status for almene vandværker er beskrevet på baggrund af oplysninger, der er leveret af vandværkerne. 4.1 Tekniske anlæg og kapaciteter almene vandværker I dette afsnit redegøres for fordelingen og størrelsen af vandindvindingen og behandlings- og udpumpningskapaciteterne på vandværkerne i Skævinge Kommune Indvindingstilladelser og mængder I Tabel 4 1 er angivet de aktuelle indvindingstilladelser samt indberettet indvinding for år Som det fremgår udnytter ingen af vandværkerne deres indvindingstilladelse fuldt ud i forhold til forbruget i Tabel 4 1: Indvindingstilladelser pr. år og aktuel indvinding i år Vandværk Aktuel indvinding 2006 [m³] Indvindings tilladelse [m³] Udnyttelse af tilladelse [%] St. Lyngby Vandværk Gørløse Vandværk Meløse Vandværk Sigerslevøster Vandværk Skævinge Vandværk Strø Vandværk ) Strølille Vandværk Strøvang Vandværk ) Sum ) Indvindingen er for 2005 Der ligger en indvindingsreserve, som delvist kan varetage f.eks. fremtidig by- og erhvervsvækst i Meløse, St. Lyngby, Skævinge og Gørløse Anlægskapacitet og forsyningsevne Kapaciteten af de almene vandforsyningsanlæg er opgjort på baggrund af en registrering af anlæggene (se Bilag 1). 17

Adresse: Nylandsvej 16 Formand: Sønnik Linnet, Kærgårdvej 5, 6280 Højer Dato for besigtigelse: Den 21. september 2011

Adresse: Nylandsvej 16 Formand: Sønnik Linnet, Kærgårdvej 5, 6280 Højer Dato for besigtigelse: Den 21. september 2011 Vandværket Generelle data Lokalitet / JUP PlantID: 517-V02-20-0002 / 116353 Navn: Adresse: Nylandsvej 16 Kontaktperson: Formand: Sønnik Linnet, Kærgårdvej 5, 6280 Højer Dato for besigtigelse: Den 21. september

Læs mere

Vojens Kommune. Vandforsyningsplan 2003-2014 Forudsætningsdel

Vojens Kommune. Vandforsyningsplan 2003-2014 Forudsætningsdel Vojens Kommune Vandforsyningsplan 2003-2014 Forudsætningsdel Titelblad Rekvirent: Rådgiver: Vojens Kommune Teknisk Forvaltning Rådhuscentret 7 6500 Vojens Søndergade 53 DK-8000 Århus C Tlf.: +45 87 32

Læs mere

Vandforsyningsplan 2006 2017 for Skævinge Kommune

Vandforsyningsplan 2006 2017 for Skævinge Kommune Hillerød Kommune Vandforsyningsplan 2006 2017 for Skævinge Kommune Plandel Oktober 2008 Kolofon Udarbejdet af Hillerød Kommune Teknik Planlægning Trollesmindealle 27 3400 Hillerød Telefon 72 32 00 00 Email:

Læs mere

SUSÅ KOMMUNE. vandforsyningsplan 2006-2016

SUSÅ KOMMUNE. vandforsyningsplan 2006-2016 SUSÅ KOMMUNE vandforsyningsplan 2006-2016!! TYVELSE VANDVÆRK! ENGELSTOFTE VANDVÆRK! ÅSØ VANDVÆRK! NÆSBY VRÅ VANDVÆRK! GLUMSØ VANDVÆRK! TYBJERG VANDVÆRK! AVERSI VANDVÆRK HERLUFLILLE-TORPE E VANDVÆRK!! TYBJERGLILLE

Læs mere

Forslag til Vandforsyningsplan 2016-2023 - til offentlig høring

Forslag til Vandforsyningsplan 2016-2023 - til offentlig høring Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 29. juni 2015 Forslag til - til offentlig høring Forslag til rent drikkevand til en kommune i vækst beskriver, hvor drikkevandet indvindes,

Læs mere

Syddjurs Kommune 19. November 2014

Syddjurs Kommune 19. November 2014 Møde mellem Ikke almene vandværker og Syddjurs Kommune 19. November 2014 Steen S. Wengel Anna Okkerlund Brahe Anne-Mette Randrup Rasmussen Velkomst: v/ Steen S. Wengel Dagsorden: 1. Ikke almene vandværker

Læs mere

Indsatsplan. for Skagen Klitplantage

Indsatsplan. for Skagen Klitplantage Indsatsplan for Skagen Klitplantage Skrevet af Gruppe A213, Aalborg Universitet, 2010 Side 1 af 14 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Det siger loven om indsatsplaner... 3 Baggrund... 4 Sammenfatning...

Læs mere

Vandforsyningsplan. 2010-2021 - Holstebro Kommune. plandel. Vedtaget d. 21. september 2010

Vandforsyningsplan. 2010-2021 - Holstebro Kommune. plandel. Vedtaget d. 21. september 2010 Vandforsyningsplan 2010-2021 - Holstebro Kommune plandel Vedtaget d. 21. september 2010 Indhold 1 INDLEDNING 6 2 MÅLSÆTNINGER OG RETNINGSLINJER 7 3 RAMMER FOR PLANLÆGNINGEN 13 3.1 LOVGRUNDLAGET 13 3.1.1

Læs mere

Indhold 1 INDLEDNING 6 2 MÅLSÆTNINGER OG RETNINGSLINJER 7

Indhold 1 INDLEDNING 6 2 MÅLSÆTNINGER OG RETNINGSLINJER 7 Indhold 1 INDLEDNING 6 2 MÅLSÆTNINGER OG RETNINGSLINJER 7 3 RAMMER FOR PLANLÆGNINGEN 13 3.1 LOVGRUNDLAGET 13 3.1.1 Vandforsyningsloven 13 3.1.2 Miljømålsloven og Vandplaner 13 3.1.3 Vandsektorloven 14

Læs mere

15 Nr. Broby Vandværk Andelsselskab

15 Nr. Broby Vandværk Andelsselskab 15 Nr. Broby Vandværk Andelsselskab 2 2 Nr. Broby Vandværk Nr. Broby Vandværk Hjemmeside: http://www.nrbrobyvand.dk Indvindingstilladelse Tilladelsesdato: 15. april 1986, 25. oktober 1999 og 24. maj 2006

Læs mere

Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune

Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune Del 2 Vandværksafsnit AFSNIT 20 Sdr. Nærå Vandværk Andelsselskab 12 ejendomme forsynes i Odense Kommune 2 2 Sdr. Nærå Vandværk Sdr. Nærå Vandværk Hjemmeside:

Læs mere

G R Æ S T E D - G I L L E L E J E K O M M U N E Va n d f o r s y n i n g s p l a n 2 0 0 6-2 0 1 6

G R Æ S T E D - G I L L E L E J E K O M M U N E Va n d f o r s y n i n g s p l a n 2 0 0 6-2 0 1 6 G R Æ S T E D - G I L L E L E J E K O M M U N E Va n d f o r s y n i n g s p l a n 2 0 0 6-2 0 1 6 Hovedrapport/PLAN November 2006 NIRAS Sortemosevej 2 DK-3450 Allerød Telefon 4810 4200 Telefax 4810 4300

Læs mere

Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune

Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune Del 2 Vandværksafsnit AFSNIT 5 Brobyværk Andelsvandværk Andelsselskab 2 2 Brobyværk Andelsvandværk Brobyværk Andelsvandværk Hjemmeside: http://www.brobyvand.dk

Læs mere

Udgiver : Brønderslev Kommune Ny Rådhusgade 1 9700 Brønderslev Telefon 99 45 45 45 E-mail: Raadhus@99454545.dk Web: www.bronderslev.

Udgiver : Brønderslev Kommune Ny Rådhusgade 1 9700 Brønderslev Telefon 99 45 45 45 E-mail: Raadhus@99454545.dk Web: www.bronderslev. Vandforsyningsplan 2012-2017 Udgiver : Brønderslev Kommune Ny Rådhusgade 1 9700 Brønderslev Telefon 99 45 45 45 E-mail: Raadhus@99454545.dk Web: www.bronderslev.dk Redaktion : Miljø og Teknik I samarbejde

Læs mere

Tilstandsrapport og status. Stokkebro Vandværk

Tilstandsrapport og status. Stokkebro Vandværk Tilstandsrapport og status Stokkebro Vandværk 2010 Norddjurs Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet 4. Indvindingsanlæg 5. Vandværk 6. Ledningsanlæg

Læs mere

Forslag til Vandforsyningsplan 2010-2021

Forslag til Vandforsyningsplan 2010-2021 Maj 2011 Center for Teknik og Miljø Forslag til Vandforsyningsplan 2010-2021 Plandel GREVE KOMMUNE INDHOLD 1. Indledning 1 1.1 Opbygning af vandforsyningsplanen 2 1.2 Offentlig høring 2 2. Vandforsyningen

Læs mere

Tilstandsrapport og status. Gjerrild Nordstrands Vandværk

Tilstandsrapport og status. Gjerrild Nordstrands Vandværk Tilstandsrapport og status Gjerrild Nordstrands Vandværk 2010 Norddjurs Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet 4. Indvindingsanlæg 5. Vandværk 6. Ledningsanlæg

Læs mere

Egedal Kommune Vandforsyningsplan 2013-2023

Egedal Kommune Vandforsyningsplan 2013-2023 Egedal Kommune Vandforsyningsplan 2013-2023 Plandel Titel: Vandforsyningsplan 2013-23 Rapport: Foto: Tryk: Rapporten er udarbejdet af Egedal Kommune og Rambøll Egedal Kommune og Rambøll Rambøll Udgivelsesår:

Læs mere

Bentazon Pesticidprodukt der anvendes som sprøjtegift mod ukrudt i bl.a. kløver-, majs- og ærtemarker. Solgt under handelsnavnet basagran 480.

Bentazon Pesticidprodukt der anvendes som sprøjtegift mod ukrudt i bl.a. kløver-, majs- og ærtemarker. Solgt under handelsnavnet basagran 480. Bilag 4.13 Ordliste Alment vandværk (almene forsyningsanlæg) Vandværk som forsyner mindst 10 ejendomme. Arsen Stoffet er kræftfremkaldende, og er et af de mest sundhedsskadelige stoffer i dansk drikkevand.

Læs mere

Tilstandsrapport og status. Vivild Vandværk

Tilstandsrapport og status. Vivild Vandværk Tilstandsrapport og status Vivild Vandværk 2010 Norddjurs Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet 4. Indvindingsanlæg 5. Vandværk 6. Ledningsanlæg m.m.

Læs mere

Varde Kommunes bemærkninger til høringssvar til Vandforsyningsplanen

Varde Kommunes bemærkninger til høringssvar til Vandforsyningsplanen Team Miljø Toften 2 6818 Årre Tlf. 79946800 Fax www.vardekommune.dk vardekommune@varde.dk 28. januar 2014 Hardy Skov Direkte tlf. 79947460 hask@varde.dk Journalnr. 6044/14 Sagsnr. 12/1728 Varde Kommunes

Læs mere

Vandforsyningsplan for Vejen Kommune 2011-30

Vandforsyningsplan for Vejen Kommune 2011-30 Vandforsyningsplan Vandforsyningsplan for Vejen Kommune 2011-30 Indledning....5 Målsætninger og retningslinier...7 Forsyningsstruktur....8 Vandkvalitet....11 Kommunens tilsyn....12 Grundvandsressource

Læs mere

Bæredygtig vandindvinding (af grundvand) planlægger Henrik Nielsen, Naturstyrelsen

Bæredygtig vandindvinding (af grundvand) planlægger Henrik Nielsen, Naturstyrelsen Bæredygtig vandindvinding (af grundvand) planlægger Henrik Nielsen, Naturstyrelsen ATV-møde den 29. januar 2013 1 Krav til bæredygtighed Krav om begrænset påvirkning af vandindvindingen på omgivelser:

Læs mere

Revision af indsatsplan i Greve Kommune HÅNDTERING AF EN VIFTE AF INDSATSOMRÅDER

Revision af indsatsplan i Greve Kommune HÅNDTERING AF EN VIFTE AF INDSATSOMRÅDER Revision af indsatsplan i Greve Kommune HÅNDTERING AF EN VIFTE AF INDSATSOMRÅDER Tommy Koefoed, civilingeniør ATV 28. maj 2015 Behov for revurdering af indsatsplan Eksisterende indsatsplan vedtaget af

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 10

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 10 KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 10 RIDECENTER PÅ ASMINDRUPVEJ, VIPPERØD VÆKST OG BÆREDYGTIGHED PLAN OG STRATEGISK FORSYNING Kommuneplan llæg nr. 10 l Kommuneplan 2013-25 - Ridecenter på Asmindrupvej, Vipperød REDEGØRELSE

Læs mere

Tilstandsrapport og status Beauvais

Tilstandsrapport og status Beauvais Holbæk Kommune, Teknik og Miljø Tilstandsrapport og status Beauvais Maj 2010 Holbæk Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet 4. Indvindingsanlæg 5. Vandværk

Læs mere

Tilstandsrapport og status Jukkerup Vandværk

Tilstandsrapport og status Jukkerup Vandværk Holbæk Kommune, Teknik og Miljø Tilstandsrapport og status Jukkerup Vandværk Maj 2010 Holbæk Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet 4. Indvindingsanlæg

Læs mere

Tilstandsrapport og status Stigs Bjergby Vandværk

Tilstandsrapport og status Stigs Bjergby Vandværk Holbæk Kommune, Teknik og Miljø Tilstandsrapport og status Stigs Bjergby Vandværk Maj 2010 Holbæk Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet 4. Indvindingsanlæg

Læs mere

Tilstandsrapport og status. Bønnerup Vandværk

Tilstandsrapport og status. Bønnerup Vandværk Tilstandsrapport og status Bønnerup Vandværk 2010 Norddjurs Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet 4. Indvindingsanlæg 5. Vandværk 6. Ledningsanlæg

Læs mere

Vandforsyningsplan 2012-2022. Status- og forudsætninger

Vandforsyningsplan 2012-2022. Status- og forudsætninger Vandforsyningsplan 2012-2022 Status- og forudsætninger INDHOLD 1. Indledning 1 2. Rammer for vandforsyningsplanen 3 2.1 Lovgrundlag 3 2.1.1 Vandforsyningsloven 3 2.1.2 Vandsektorloven 3 2.2 Status for

Læs mere

Jørlunde Østre Vandværk

Jørlunde Østre Vandværk BNBO AFRAPPORTERING 233 29 Jørlunde Østre Vandværk Der indvindes vand fra to indvindingsboringer på kildepladsen. Den gældende indvindingstilladelse er på i alt 38.000 m³/år, og indvindingen er fordelt

Læs mere

l Natur og Miljø Dato: 24. juni 2011 Reference: Sune Mikkelsen Direkte telefon: 89 59 40 45 E-mail: sunm@norddjurs.dk Journalnr.

l Natur og Miljø Dato: 24. juni 2011 Reference: Sune Mikkelsen Direkte telefon: 89 59 40 45 E-mail: sunm@norddjurs.dk Journalnr. l Natur og Miljø Dato: 24. juni 2011 Reference: Sune Mikkelsen Direkte telefon: 89 59 40 45 E-mail: sunm@norddjurs.dk Journalnr.: 10/1869 Mødeaften om den fremtidige vandforsyningsstruktur i område 4.

Læs mere

LEMMING VANDVÆRK. Forsidefoto fra Vandforsyningsplanen /1-1/

LEMMING VANDVÆRK. Forsidefoto fra Vandforsyningsplanen /1-1/ LEMMING VANDVÆRK LEMMING VANDVÆRK Forsidefoto fra Vandforsyningsplanen /1-1/ INDHOLD 1. Generelt 1 2. Vandindvinding 2 3. Boringer 4 4. Vandkvalitet og Vandbehandlingsforhold 6 4.1 Råvand 6 4.2 Rentvand

Læs mere

Teknisk hygiejnisk tilsyn på Bøsserup Vandværk

Teknisk hygiejnisk tilsyn på Bøsserup Vandværk Bøsserup Vandværk A M B A Formand Rudy Ploug formanden@bosserupvv.dk Den 22. april 2014 Teknisk hygiejnisk tilsyn på Bøsserup Vandværk Odsherred Kommune har den 13. januar 2014 foretaget varslet tilsyn

Læs mere

Datakilder JUPITER, Miljøportal Vandværket d. 04-10-2010

Datakilder JUPITER, Miljøportal Vandværket d. 04-10-2010 Englerup Indelukke Vandværk Vandværket Generelle data Lokalitet: 350-V02-0042-00 Navn: Englerup Indelukke Vandværk Adresse: Indelukket 31, 4060 Kirke-Såby Kontaktperson: Formand: Allan Meier Bahn Dato

Læs mere

9. Vandforbrug...38 9.1 Plan for vandforbrug...39 9.2 Status på vandforbrug...39 9.3 Prognose for vandforbruget...40

9. Vandforbrug...38 9.1 Plan for vandforbrug...39 9.2 Status på vandforbrug...39 9.3 Prognose for vandforbruget...40 VANDFORSYNINGSPLAN FOR GENTOFTE KOMMUNE 2011 INDHOLD Forord...3 Indledning...5 3. Sammenfatning af planmål...6 3.1 Forsyningsstruktur og vandforsyningens drift...7 3.2 Grundvandsressourcer...8 3.3 Ledningsnet...8

Læs mere

Syddjurs Kommune 5. maj 2015

Syddjurs Kommune 5. maj 2015 Møde mellem Vandværker og Syddjurs Kommune 5. maj 2015 Morten Hundahl Steen S. Wengel Marie Dehli Anne-Mette Randrup Rasmussen (Anna Okkerlund Brahe) Velkomst: v/ Morten Hundahl Dagsorden: 1. Beredskabsplan

Læs mere

Kastrup Nedervindinge Vandværk

Kastrup Nedervindinge Vandværk Kastrup Nedervindinge Vandværk Beskrivelse og historie Kastrup Nedervindinge Vandværk er et privat vandværk og beliggende på Engvej 13, 4760 Vordingborg, matrikel nr. 9i Neder Vindinge By, Kastrup. Vandværket

Læs mere

Vandforsyningsplan for Syddjurs Kommune 2013-20

Vandforsyningsplan for Syddjurs Kommune 2013-20 Vandforsyningsplan for Syddjurs Kommune 2013-20 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING 1 1.1 FORMÅL 1 2. GRUNDLAG FOR PLANEN 2 2.1 MILJØMINISTERIETS HANDLINGSPLAN TIL SIKRING AF DRIKKEVAND 2 2.2. LOVGRUNDLAG

Læs mere

Notat. Dato: 5. april 2011 Sagsnr.: 200905571-34. Besvarelse af høringssvar fra Vandrådet i Middelfart Kommune vedr. ningsplan 2010-2022

Notat. Dato: 5. april 2011 Sagsnr.: 200905571-34. Besvarelse af høringssvar fra Vandrådet i Middelfart Kommune vedr. ningsplan 2010-2022 Natur- og Miljøafdelingen Middelfart Kommune Østergade 21 5580 Nørre Aaby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 4924 Fax +45 8888 5501 Dato: 5. april 2011 Sagsnr.: 200905571-34 Henning.Leth@middelfart.dk

Læs mere

GEUS-NOTAT Side 1 af 3

GEUS-NOTAT Side 1 af 3 Side 1 af 3 Til: Energistyrelsen Fra: Claus Ditlefsen Kopi til: Flemming G. Christensen GEUS-NOTAT nr.: 07-VA-12-05 Dato: 29-10-2012 J.nr.: GEUS-320-00002 Emne: Grundvandsforhold omkring planlagt undersøgelsesboring

Læs mere

Notat. Hydrogeologiske vurderinger 1 INDLEDNING. UDKAST Frederikshavn Vand A/S ÅSTED KILDEPLADS - FORNYELSE AF 6 INDVINDINGSBORINGER VED LINDET.

Notat. Hydrogeologiske vurderinger 1 INDLEDNING. UDKAST Frederikshavn Vand A/S ÅSTED KILDEPLADS - FORNYELSE AF 6 INDVINDINGSBORINGER VED LINDET. Notat UDKAST Frederikshavn Vand A/S ÅSTED KILDEPLADS - FORNYELSE AF 6 INDVINDINGSBORINGER VED LINDET. Hydrogeologiske vurderinger 16. januar 2012 Projekt nr. 206383 Udarbejdet af HEC Kontrolleret af JAK

Læs mere

Grundvandsressourcen *UXQGYDQGVSRWHQWLDOH

Grundvandsressourcen *UXQGYDQGVSRWHQWLDOH Grundvandsressourcen *UXQGYDQGVSRWHQWLDOH En mulighed for at vurdere ændringer i mængden af grundvand er ved hjælp af regelmæssige pejlinger af grundvandsstanden. Variation i nedbør og fordampning hen

Læs mere

Når der er udarbejdet konkrete forslag til indsatsplaner vil disse blive forelagt Byrådet til godkendelse.

Når der er udarbejdet konkrete forslag til indsatsplaner vil disse blive forelagt Byrådet til godkendelse. Notat Til: Sagen Miljø Rådhusgade 3 8300 Odder Fra: Notat til sagen: Birgit D. Kristensen Indsatsområde Boulstrup og Boulstrup Vest Administrationspraksis for udarbejdelse af indsatsplaner Byrådet i Odder

Læs mere

Emne Offentligt orienteringsmøde om forslag til Vandforsyningsplan 2009-2020

Emne Offentligt orienteringsmøde om forslag til Vandforsyningsplan 2009-2020 Administrationen Dato: 21.08.2009 Init.: lbj R e f e r a t Sagsnr: 2009-41950 Doknr.: 2009-230312 Emne Offentligt orienteringsmøde om forslag til Vandforsyningsplan 2009-2020 Tid Torsdag den 20.08.2009,

Læs mere

Vejledning nr. 307 11/2011 Gammelt nr. 105

Vejledning nr. 307 11/2011 Gammelt nr. 105 Vejledning nr. 307 11/2011 Gammelt nr. 105 Emne: Forbrugerinformation Ifølge 28 i bekendtgørelse nr. 1024 af 31. oktober 2011 om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg skal vandværkerne stille

Læs mere

Vandforsyningsplan 2011 2023

Vandforsyningsplan 2011 2023 Vandforsyningsplan 2011 2023 1. INDLEDNING 3 1.1 Høringsperiode 4 1.2 Definitioner 5 1.3 Det forpligtende kommunale samarbejde 6 2. RETNINGSLINJER 7 2.1 Retningslinjer for tilstrækkelig vandforsyning 7

Læs mere

Vandforsyningsplan 2004-2015 PLANDEL

Vandforsyningsplan 2004-2015 PLANDEL Vandforsyningsplan 2004-2015 PLANDEL Århus Kommune Århus Kommunale Værker Magistratens 5. Afdeling Forfatter og udgiver Rapport titel Redaktion Grafisk design Århus Kommune Magistratens 5. Afdeling Århus

Læs mere

Beskrivelse af Kostræde Ny Vandværk

Beskrivelse af Kostræde Ny Vandværk Beskrivelse af Kostræde Ny Vandværk Beskrivelse og historie Kostræde Ny vandværk er et privat vandværk, som er organiseret som et A.m.b.a. og beliggende på Højdevej 18, 4750 Lundby, matrikel nr. 25cu Kostræde

Læs mere

GRUNDVANDSFOREKOMSTER - UDPEGNING OG REVISION

GRUNDVANDSFOREKOMSTER - UDPEGNING OG REVISION GRUNDVANDSFOREKOMSTER - UDPEGNING OG REVISION Civilingeniør Bente Villumsen Civilingeniør, ph.d. Marlene Ullum COWI A/S ATV MØDE BASISANALYSEN: Kan GOD TILSTAND I VANDMILJØET OPNÅS I 2015? SCHÆFFERGÅRDEN

Læs mere

Vandforsyningsplan 2009-2021

Vandforsyningsplan 2009-2021 Vandforsyningsplan 2009-2021 Forfatter og udgiver Hjørring Kommune Teknik- & Miljøområdet Jørgen Fibigersgade 20 9850 Hirtshals Rapport titel Vandforsyningsplan 2009-2021, Hjørring Kommune Dato 12. august

Læs mere

Tilladelse til etablering af 1 boring på matr. nr. 1857, Rødding Ejerlav, Rødding samt tilladelse til prøvepumpning af boringen.

Tilladelse til etablering af 1 boring på matr. nr. 1857, Rødding Ejerlav, Rødding samt tilladelse til prøvepumpning af boringen. Dato: 09-07-2015 Sagsnr.: 15/19015 Kontaktperson: Iben Nilsson E-mail: teknik@vejen.dk Rødding Vandforsyning Vestermarksvej 1 6630 Rødding Sendt pr. mail til: rvcentral@mail.tele.dk Og lcs@dge.dk Tilladelse

Læs mere

Vandforsyningsplan 2010-2022. Plandel

Vandforsyningsplan 2010-2022. Plandel Vandforsyningsplan 2010-2022 Plandel Forslag august 2010 Kolofon Udarbejdet af: Østergade 21 5580 Nørre Aaby Tlf. nr.: 88885500 E-mail: Web: middelfart@middelfart.dk www.middelfart.dk Rapportens titel:

Læs mere

BRYRUP NY VANDVÆRK. Forsidefoto fra Vandforsyningsplanen /1-1/

BRYRUP NY VANDVÆRK. Forsidefoto fra Vandforsyningsplanen /1-1/ BRYRUP NY VANDVÆRK BRYRUP NY VANDVÆRK Forsidefoto fra Vandforsyningsplanen /1-1/ INDHOLD Generelt 1 Vandindvinding 3 Boringer 5 Vandkvalitet og Vandbehandlingsforhold 7 Råvand 7 Rentvand 7 Vandbehandling

Læs mere

FREDERIKSBERG KOMMUNE INDSATSPLAN FOR GRUND- VANDSBESKYTTELSE 2014-2018 (GRUNDVANDSPLAN)

FREDERIKSBERG KOMMUNE INDSATSPLAN FOR GRUND- VANDSBESKYTTELSE 2014-2018 (GRUNDVANDSPLAN) FREDERIKSBERG KOMMUNE INDSATSPLAN FOR GRUND- VANDSBESKYTTELSE 2014-2018 (GRUNDVANDSPLAN) Dato 2015-06-15 Udarbejdet Maj til november 2014 Udarbejdet af Frederiksberg Kommune Beskrivelse Indsatsplan for

Læs mere

Beskrivelse af Svinø ved Mosen Vandværk

Beskrivelse af Svinø ved Mosen Vandværk Beskrivelse af Svinø ved Mosen Vandværk Beskrivelse og historie Svinø ved Mosen Vandværk er et privat vandværk organiseret som et andelsselskab og beliggende på Dybsøvejen 24, 4750 Lundby på matrikel nr.

Læs mere

Grundvandsdannelse og udnyttelse af grundvandet

Grundvandsdannelse og udnyttelse af grundvandet Grundvandsdannelse og udnyttelse af grundvandet I vandplanerne er målet at 35 % af det dannede grundvand kan gå til vandindvinding. Det svarer til at lidt under 1.000 m 3 /ha/år af den årlige nedbør kan

Læs mere

THEM VANDVÆRK, TOFTBJERG

THEM VANDVÆRK, TOFTBJERG THEM VANDVÆRK, TOFTBJERG THEM VANDVÆRK, TOFTBJERG Forsidefoto fra Vandforsyningsplanen /1-1/. INDHOLD 1. Generelt 1 2. Vandindvinding 3 3. Boringer 5 4. Vandkvalitet og Vandbehandlingsforhold 7 4.1 Råvand

Læs mere

Teknik og Miljø 2012. Administrationsgrundlag for spildevandsafgørelser private husstande

Teknik og Miljø 2012. Administrationsgrundlag for spildevandsafgørelser private husstande Teknik og Miljø 2012 Administrationsgrundlag for spildevandsafgørelser private husstande Indholdsfortegnelse Forord... 2 Indledning... 3 Generelle krav og regler... 5 Tidsfrister... 6 Udsættelse af påbud...

Læs mere

Fanø Kommune Vandforsyningsplan 2006-2017

Fanø Kommune Vandforsyningsplan 2006-2017 Fanø Kommune Vandforsyningsplan 2006-2017 Miljøcenter Vest I/S Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Målsætning for vandforsyningen... 4 2.1 Strukturen... 4 2.2 Forsyningsområderne... 4 2.3 Ledningsnettet...

Læs mere

Datakilder JUPITER, Miljøportal Vandværket d. 29-09-2010

Datakilder JUPITER, Miljøportal Vandværket d. 29-09-2010 Lejre Vand A/S Kirke Såby Vandværk Vandværket Generelle data Lokalitet: 350-V01-003 Navn: Lejre Vand A/S Kirke Såby Vandværk Adresse: Rømøvej 8A, 4060 Kirke-Såby Kontaktperson: Lejre Vand A/S Dato for

Læs mere

Den statslige interesse i grundvandsbeskyttelse

Den statslige interesse i grundvandsbeskyttelse NOTAT Statslig udmelding til vandplanernes retningslinjer 40 og 41 i forhold til byudvikling og anden ændret arealanvendelse i Områder med Særlige Drikkevandsinteresser (OSD) og indvindingsoplande Naturstyrelsen

Læs mere

DATABLAD - BARSØ VANDVÆRK

DATABLAD - BARSØ VANDVÆRK Aabenraa Kommune Steen Thomsen 2014.07.31 1 Bilag nr. 1 DATABLAD - BARSØ VANDVÆRK Generelle forhold Barsø Vandværk er et alment vandværk i Aabenraa Kommune. Vandværket er beliggende centralt på Barsø (fig.

Læs mere

Vandforsyningsplan for Bornholms Regionskommune 2005-2016 Gældende fra 24. november 2005

Vandforsyningsplan for Bornholms Regionskommune 2005-2016 Gældende fra 24. november 2005 Vandforsyningsplan for Bornholms Regionskommune 2005-2016 Gældende fra 24. november 2005 Natur & Miljø Skovløkken 4, Tejn 3770 Allinge Udgiver: Bornholms Regionskommune, Natur & Miljø, Skovløkken 4, Tejn,

Læs mere

Handlingsplan 2007. Assensvejens Vandværk

Handlingsplan 2007. Assensvejens Vandværk Assensvejens Vandværk Handlingsplan er udarbejdet af : Jørgen Krogh Andersen, Hydrogeolog, DVN - tlf. 98 66 66 66 Kvalitetssikring : Dorthe Michelsen, Teknisk Assistent, DVN Side 1 Baggrund Assensvejens

Læs mere

Rørnetskonferencen Malmø 30 31 marts 2011. Strafafgift på ledningsført vand hvis lækage > 10 % Erfaringer fra Danmark

Rørnetskonferencen Malmø 30 31 marts 2011. Strafafgift på ledningsført vand hvis lækage > 10 % Erfaringer fra Danmark Slide: 1 Rørnetskonferencen Malmø 30 31 marts 2011 Strafafgift på ledningsført vand hvis lækage > 10 % Erfaringer fra Danmark Civ. Ing. Lars Isager Hedegaard, Hvidovre Forsyning Slide: 2 Inden vi ser på

Læs mere

Beskrivelse af Kindvig Sageby Vandværk

Beskrivelse af Kindvig Sageby Vandværk Beskrivelse af Kindvig Sageby Vandværk Beskrivelse og historie Kindvig Sageby Vandværk er et privat vandværk organiseret som en forening. Vandværket er beliggende på Kindvigvej 4, 4735 Mern på matrikel

Læs mere

Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer Forslag til Lokalplan nr. 393 og Tillæg nr. 54 til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing- Skjern Kommune for et område til sommerhusformål, Klydevænget

Læs mere

Jan Duchwaider Nakkedamsvej 89 4050 Skibby

Jan Duchwaider Nakkedamsvej 89 4050 Skibby Jan Duchwaider Nakkedamsvej 89 4050 Skibby Dato Sagsbehandler J.nr. 30. juni 2014 dmikk 003184-2014 Tilladelse til indvinding af grundvand fra boring DGU nr. 199.1641 og 199.1640 beliggende matr. nr. 1b

Læs mere

ODDER VANDVÆRK A.m.b.a. SKOVDALSVEJ 8 8300 ODDER

ODDER VANDVÆRK A.m.b.a. SKOVDALSVEJ 8 8300 ODDER ODDER VANDVÆRK A.m.b.a. SKOVDALSVEJ 8 8300 ODDER GRØNT REGNSKAB FOR 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDENDE OPLYSNINGER... 3 1.1 Virksomhed... 3 1.2 Branche... 3 1.3 Organisation... 3 1.4 Andelshavere pr.

Læs mere

Syddjurs Kommune 21. juni 2012

Syddjurs Kommune 21. juni 2012 Møde mellem Vandværker og Syddjurs Kommune 21. juni 2012 Morten Hundahl Steen Wengel Sune Mikkelsen Susanne Kornvig Dagsorden 1. Velkomst 2. Seneste nyt fra kommunen a. Web indberetning og off. digital

Læs mere

Vandforsyningsplan 2012-2021

Vandforsyningsplan 2012-2021 Vandforsyningsplan 2012-2021 Indholdsfortegnelse Hvad er en vandforsyningsplan?...6 Hvad skal vi opnå med vandforsyningsplanen?...6 Hvordan læser du vandforsyningsplanen?...6 Hvem har ansvaret for handling?...7

Læs mere

TILSYNSRAPPORT. Oxby Ho Vandværk. Hygiejnekursus Ja Driftskursus Ja

TILSYNSRAPPORT. Oxby Ho Vandværk. Hygiejnekursus Ja Driftskursus Ja TILSYNSRAPPORT Oxby Ho Vandværk Kontaktoplysninger på tilsynsførende: Navn: Hardy Skov E-mail: hask@varde.dk Telefon: 79 94 74 60 Sags nr. 11/1583 Dok. nr. 127918/14 Dato for sidste tilsyn: 30. 08. 2011

Læs mere

Velkommen. til møde om indsatsplaner. Kolding Kommune

Velkommen. til møde om indsatsplaner. Kolding Kommune Velkommen til møde om indsatsplaner Dagsorden Velkomst Indsatsplanområder i Hvorfor og hvad er en indsatsplan? Kort om områdeudpegninger Indsatser Nitrat, pesticider, m. flere Hvad betyder det så for dig

Læs mere

Fremtidssikring af grundvandet til. Vang, Allinge og Rø vandværker

Fremtidssikring af grundvandet til. Vang, Allinge og Rø vandværker Fremtidssikring af grundvandet til Vang, Allinge og Rø vandværker 1 2011 Titel Fremtidssikring af grundvandet til Vang, Allinge og Rø vandværker Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse efter vandforsyningsloven

Læs mere

Tænk dig om: Du bor oven på dit drikkevand

Tænk dig om: Du bor oven på dit drikkevand Tænk dig om: Du bor oven på dit drikkevand 1 fersk grundvand salt grundvand Vi er privilegerede i Danmark Vi kan åbne for vandhanen og drikke vandet direkte fra den. Sådan skal det gerne blive ved med

Læs mere

TILLADELSE TIL ETABLERING AF BORING SAMT FORELØBIG TILLADELSE TIL INDVINDING AF GRUNDVAND

TILLADELSE TIL ETABLERING AF BORING SAMT FORELØBIG TILLADELSE TIL INDVINDING AF GRUNDVAND Side 1/9 Henning Troldtoft Jensen Røjkærvej 23 7500 Holstebro Dato: 27-10-2014 Sagsnr.: 13.02.01-P19-88-13 Henv. til: Lise Kristensen Natur og miljø Direkte tlf.: 9611 7807 Afdeling tlf.:9611 7500 teknik.miljoe@holstebro.dk

Læs mere

Det kan betale sig! Jordforureningsindsats, grundvandsbeskyttelse og miljøøkonomi. Fagleder Carsten Bagge Jensen, Koncern Miljø, Region Hovedstaden

Det kan betale sig! Jordforureningsindsats, grundvandsbeskyttelse og miljøøkonomi. Fagleder Carsten Bagge Jensen, Koncern Miljø, Region Hovedstaden Det kan betale sig! Jordforureningsindsats, grundvandsbeskyttelse og miljøøkonomi Fagleder Carsten Bagge Jensen, Koncern Miljø, Region Hovedstaden ATV vintermøde 2011 Disposition: Miljøøkonomi på indsatsplan

Læs mere

Teknisk notat Første udkast til handlingsplan Tilstandsvurdering. Sejerslev Vandværk

Teknisk notat Første udkast til handlingsplan Tilstandsvurdering. Sejerslev Vandværk Teknisk notat Første udkast til handlingsplan Tilstandsvurdering Sejerslev Vandværk Vandværkets navn i hvidt skrift oven på foto! Eller evt. under billede i skr.størrelse 14 18 Notat og handlingsplan er

Læs mere

Indsatsplan for at sikre forsyningen af drikkevand ved Bjerringbro Nord og Syd

Indsatsplan for at sikre forsyningen af drikkevand ved Bjerringbro Nord og Syd Indsatsplan for at sikre forsyningen af drikkevand ved Bjerringbro Nord og Syd Viborg kommune j.nr. 2007/09257 Favrskov kommune j.nr. 710-2007-48543 Indsatsplanen skal sikre forsyningen af godt drikkevand

Læs mere

Supplerende redegørelse for ændringerne af rammeområde 8.EB10

Supplerende redegørelse for ændringerne af rammeområde 8.EB10 Supplerende redegørelse for ændringerne af rammeområde 8.EB10 Rammeområde 8.EB10 ændres fra erhverv til boligformål (område 8.EB10 samt en del af det tilgrænsende friareal område 8.F124). Rammeområde 8.EB10

Læs mere

Vandforsyningsplan 2014-2017. Vordingborg Kommune Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg www.vordingborg.dk

Vandforsyningsplan 2014-2017. Vordingborg Kommune Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg www.vordingborg.dk Vandforsyningsplan 2014-2017 Vandforsyningsplan 2014-2017 Vordingborg Kommune Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg www.vordingborg.dk Redaktion: Land og Miljø, Vordingborg Kommune Forsidebillede: Oliemaleri

Læs mere

Udkast til vandforsyningsplan 2014 Odder Kommune Indledning Målsætning Formål med planen Baggrund Plangrundlag Vandplaner Vandhandleplaner

Udkast til vandforsyningsplan 2014 Odder Kommune Indledning Målsætning Formål med planen Baggrund Plangrundlag Vandplaner Vandhandleplaner Udkast til vandforsyningsplan 2014 Odder Kommune Indledning Målsætning Formål med planen Baggrund Plangrundlag Vandplaner Vandhandleplaner Kommuneplan Indsatsplaner BNBO Samarbejde Plan Mål Byrådet: Miljø

Læs mere

Bilag 3: Retningslinjer for behandling af enkeltinvindere

Bilag 3: Retningslinjer for behandling af enkeltinvindere Bilag 3: Retningslinjer for behandling af enkeltinvindere 1/1 Indholdsfortegnelse 1. Enkeltindvinding... 1 1.1 Definition af naturligt forsyningsområde... 1 1.2 Tilsyn med vandkvaliteten hos enkeltindvindere...

Læs mere

Emne: Orientering af kommunerne Favrskov, Århus og Syddjurs Kommune om hidtidige resultater af kortlægningen i Hadstenområdet samt fremtidigt arbejde

Emne: Orientering af kommunerne Favrskov, Århus og Syddjurs Kommune om hidtidige resultater af kortlægningen i Hadstenområdet samt fremtidigt arbejde Emne: Orientering af kommunerne Favrskov, Århus og Syddjurs Kommune om hidtidige resultater af kortlægningen i Hadstenområdet samt fremtidigt arbejde Deltagere: Favrskov Kommune: Karin Hvidberg Nilsson,

Læs mere

1. udkast Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan Maj 2010. Lerbjerg Svejstrup Vandværk

1. udkast Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan Maj 2010. Lerbjerg Svejstrup Vandværk 1. udkast Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan Maj 2010 Lerbjerg Svejstrup Vandværk 1. Del Tilstandsrapport og handlingsplan 2. Del Egenkontrolprogram ( afventer bestyrelsens beslutning) 3. Del

Læs mere

Ansvarlig sagsbehandler

Ansvarlig sagsbehandler Beskrivelse af planforslag Klimatilpasningsplanen består af en baggrundsrapport og en decideret tillæg til Kommuneplan 2013. Begge dele skal miljøvurderes i forhold til lovgivningen omkring miljøvurdering

Læs mere

UTÆTTE BORINGER PÅ EKSISTERENDE KILDEPLADSER. Mikael Jørgensen, NIRAS. 07/11/2012 NIRAS Utætte boringer på eksisterende kildepladser 1

UTÆTTE BORINGER PÅ EKSISTERENDE KILDEPLADSER. Mikael Jørgensen, NIRAS. 07/11/2012 NIRAS Utætte boringer på eksisterende kildepladser 1 UTÆTTE BORINGER PÅ EKSISTERENDE KILDEPLADSER. Mikael Jørgensen, NIRAS 07/11/2012 NIRAS Utætte boringer på eksisterende kildepladser 1 Disposition Indvendig udforing Overboring Overboring, optagning af

Læs mere

Randers Kommune. Orientering til ejere af private enkeltboringer og brønde om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten

Randers Kommune. Orientering til ejere af private enkeltboringer og brønde om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten Randers Kommune Orientering til ejere af private enkeltboringer og brønde om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten Teknisk forvaltning vand og virksomheder Oktober 2001 Tilsyn Randers Kommune fører

Læs mere

Indsatsplan Thyholm 2015

Indsatsplan Thyholm 2015 Indsatsplan Thyholm 2015 En dynamisk plan til beskyttelse af den fremtidige drikkevandsforsyning fra Jegindø Vandværk, Lyngs Vandværk, Oddesund Nord Vandværk, Søndbjerg Vandværk, Tambohus Vandværk, Thyholm

Læs mere

UDKAST. Handlingsplan til sikring af drikkevandskvaliteten

UDKAST. Handlingsplan til sikring af drikkevandskvaliteten UDKAST Handlingsplan til sikring af drikkevandskvaliteten 2010-2012 Større ressourcebevidsthed Øget sikkerhed Bedre teknologi Miljøministeriet, By- og Landskabsstyrelsen 12. Juli 2010 Forord I Danmark

Læs mere

Grundvandsredegørelse for Tønder Kommune

Grundvandsredegørelse for Tønder Kommune Tønder Kommune Grundvandsredegørelse for Tønder Kommune Februar 2014 Udgivelsesdato : 4. februar 2014 Vores reference : 30.6614.11 Udarbejdet : Klaus Petersen, Charlotte Hessellund Jensen og Anders Brask-Nielsen

Læs mere

Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune. Del 2 Vandværksafsnit Introduktion

Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune. Del 2 Vandværksafsnit Introduktion Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune Del 2 Vandværksafsnit Introduktion Indholdsfortegnelse 1. Introduktion til vandværksafsnittene 3 1.2 Oversigtskort 3 1.3 Tekniske oplysninger.. 3 1.4 Den

Læs mere

Tilstandsrapport og status. Store Sjørup Strands Vandværk

Tilstandsrapport og status. Store Sjørup Strands Vandværk Tilstandsrapport og status Store Sjørup Strands Vandværk 2010 Norddjurs Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet 4. Indvindingsanlæg 5. Vandværk 6. Ledningsanlæg

Læs mere

Fremtidssikring af grundvandet til. Balka Strand og Snogebæk vandværker

Fremtidssikring af grundvandet til. Balka Strand og Snogebæk vandværker Fremtidssikring af grundvandet til Balka Strand og Snogebæk vandværker 1 Titel Fremtidssikring af grundvandet til Balka Strand og Snogebæk vandværker Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse efter vandforsyningsloven

Læs mere

Forslag til Vandforsyningsplan 2014-2017 Vordingborg Kommune

Forslag til Vandforsyningsplan 2014-2017 Vordingborg Kommune Forslag til Vandforsyningsplan 2014-2017 Vordingborg Kommune 2 Forord Du sidder her med beskrivelsen af, hvordan vi ønsker udviklingen i vandforsyningen skal foregå. En udvikling, som vi ser, kan sikre,

Læs mere

Indsatsplan RISTRUP En plan for sikring af drikkevandsinteresser

Indsatsplan RISTRUP En plan for sikring af drikkevandsinteresser Indsatsplan RISTRUP En plan for sikring af drikkevandsinteresser JUNI 2006 ÅRHUS AMT NATUR OG MILJØ Udgiver: Århus Amt Natur og Miljø Lyseng Allé 1 8270 Højbjerg Tlf. 89 44 66 66 Udgivelsesår: 2006 Titel:

Læs mere

Hvad er regionernes rolle?

Hvad er regionernes rolle? Hvad er regionernes rolle? Behovet for dataudveksling mellem Staten, kommunerne og Regionerne Jordforureningsindsats og grundvandsbeskyttelse Natur & Miljø 22. maj 2012 Fagleder Carsten Bagge Jensen, Region

Læs mere

Dokumentationsrapport for områdeklassificering i Hillerød Kommune. Rekvirent. Rådgiver. Hillerød Kommune Teknik Trollesmindealle 27 3400 Hillerød

Dokumentationsrapport for områdeklassificering i Hillerød Kommune. Rekvirent. Rådgiver. Hillerød Kommune Teknik Trollesmindealle 27 3400 Hillerød Rekvirent Hillerød Kommune Teknik Trollesmindealle 27 3400 Hillerød Stine Røtzler Møller Telefon 7232 2162 E-mail srm@hillerod.dk Rådgiver Orbicon A/S Ringstedvej 20 4000 Roskilde Telefon 46 30 03 10 E-mail

Læs mere