Vandforsyningsplan Holstebro Kommune. plandel. Vedtaget d. 21. september 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vandforsyningsplan. 2010-2021 - Holstebro Kommune. plandel. Vedtaget d. 21. september 2010"

Transkript

1 Vandforsyningsplan Holstebro Kommune plandel Vedtaget d. 21. september 2010

2 Indhold 1 INDLEDNING 6 2 MÅLSÆTNINGER OG RETNINGSLINJER 7 3 RAMMER FOR PLANLÆGNINGEN LOVGRUNDLAGET Vandforsyningsloven Miljømålsloven og Vandplaner Vandsektorloven GÆLDENDE AREALPLANLÆGNING Drikkevandsområder Indsatsområder og indsatsplaner Råstofindvinding KOMMUNENS PLANLÆGNING EU S VANDRAMMEDIREKTIV 17 4 MILJØVURDERING 19 5 EKSISTERENDE STRUKTUR VANDVÆRKER OG STRUKTUR GRUNDVAND Forureningstrusler Grundvandets sårbarhed VANDVÆRKSANLÆG Enkeltindvindere VANDFORBRUG OG DISTRIBUTION FORSYNINGSSIKKERHED VANDLEVERANCE OVER KOMMUNEGRÆNSEN FREMTIDIGT VANDFORBRUG FORSYNINGSKRAV 31 6 FREMTIDIGE FORHOLD FOR DE ENKELTE VANDVÆRKER PLANENS UDGANGSPUNKT FORSYNINGSOMRÅDER PLANENS KATEGORISERING AF VANDVÆRKER PRIMÆRE FORSYNINGSOMRÅDER KRAV TIL FORSYNINGSSIKKERHED PLANEN FOR HOLSTEBRO OMRÅDET Holstebro Vandværk Frøjk Vandværk Idom Vandværk Nr. Felding Vandværk Gadegård Vandværk PLANEN FOR SEVEL OMRÅDET Sevel Vandværk Djeld Vandværk Sevel-Skovby Vandværk Herrup Vandværk 49 3

3 6.8 PLANEN FOR ULFBORG-VEMB OMRÅDET Ulfborg Vandværk Staby Vandværk Vemb Vandværk PLANEN FOR OMRÅDE VEST Thorsminde Vandværk Fjand Vandværk Sønder Nissum Vandværk Husby Vest Vandværk PLANEN FOR VINDERUP OMRÅDET Vinderup Vandværk Hasselholt Vandværk Sandagergård Vandværk Ejsing Vandværk Ryde-Stendis-Højbjerg Vandværk PLANEN FOR DEN ØSTLIGE DEL AF HOLSTEBRO KOMMUNE Mogenstrup Vandværk Enkeltindvindere beliggende udenfor vandværkernes forsyningsområder 68 7 TIDSFØLGEPLAN 69 8 BILAG KORTBILAG 1: FORSYNINGSOMRÅDER KORTBILAG 2: LEDNINGSANLÆG RETNINGSLINJER FOR HÅNDTERING AF OVERSKRIDELSER AF NITRAT PÅ ENKELTINDVINDINGER 81 9 ORDLISTE 85 4

4 Holstebro Kommunes Vandforsyningsplan Udgiver: Holstebro kommune Rådgiver: Alectia A/S Udgivelsesår: 2010 Titel: Vandforsyningsplan Tekst og layout: Holstebro Kommune Alectia A/S Kort og grafik: Alectia A/S Tryk: Holstebro Kommune Oplag: eksemplarer Vedtaget: den Hentes fra: under Natur og Miljø, Forsyning, Vand eller ved at kontakte Holstebro Kommune, Natur og Miljø, Nupark 51, 7500 Holstebro, tlf.: , Forord Vandforsyningsplan er udarbejdet af Holstebro Kommune i samarbejde med de almene vandforsyninger i kommunen. Planen består af to dele, en plandel, som er dette hæfte, og en forudsætningsdel, der beskriver de tekniske forhold og problemområderne for vandforsyningen i kommunen. Plandelen indeholder et resumé af planens forudsætningsdel. Plandelen kan derfor læses selvstændigt uden den mere detaljerede forudsætningsdel. Som baggrund for planarbejdet er der udført en teknisk registrering af alle kommunens (almene) vandværker. Planarbejdet er baseret på data fra år Ord markeret med blåt er uddybet i ordlisten bagest i hæftet. Forslag til vandforsyningsplan i offentlig høring Vandforsyningsplanen har været fremlagt til offentlig høring i 8 uger fra den 2. juni 2010 til den 28. juli I fremlæggelsesperioden har myndigheder, interesseorganisationer, almene vandværker og borgerne haft mulighed for at komme med bemærkninger til planen. Bemærkninger til planen er behandlet af Byrådet, som har vurderet i hvilket omfang, at bemærkningerne skulle indarbejdes i den endelige plan. Godkendelse af vandforsyningsplanen Vandforsyningsplan er godkendt af Byrådet d. 21. september Vandforsyningsplanen er udarbejdet i henhold til 14 i Vandforsyningsloven (Lov nr. 299 af 8. juni 1978, jf. lovbek. nr. 635 af 7. juni 2010). Byrådets vedtagelse af Vandforsyningsplanen kan ikke påklages til anden administrativ myndighed (jf. 76 i Vandforsyningsplanen). 5

5 1 Indledning Rent drikkevand baseret på naturligt forekommende grundvand er ikke længere en selvfølge i Danmark. Grundvandet trues af forskellige forurenende stoffer. De mulige trusler er f.eks. nitrat og pesticider fra landbrugets brug af gødning og sprøjtemidler, benzin- og olieprodukter fra f.eks. olietanke og tankstationer, opløsningsmidler fra industrigrunde og lossepladser samt næringssalte og miljøfremmede stoffer fra spildevandsnedsivning. Risikoen for forurening af grundvandet med miljøfremmede stoffer er størst i byområder. I landområder er det landbrugets brug af sprøjtemidler og gødning samt gamle affaldsdepoter, som kan udgøre en risiko for grundvandet. Vandforsyningen i Holstebro Kommune er baseret på 20 almene vandværker, hvoraf syv vandværker tilhører Vestforsyning Vand A/S. Vandværkerne indvinder fra knap 60 boringer. Herudover er der to almene distributionsvandværker, som køber vand fra to af de almene vandværker. Indvindingsboring ved Sønder Nissum Vandværk Vandværkerne i Holstebro Kommune indvinder grundvand af en god kvalitet. Råvandet har dog et behandlingskrævende, men naturligt forekommende indhold af ammonium, jern, mangan, fosfor og flere steder også methan og svovlbrinte. Indholdet er ikke problematisk ved normal vandbehandling. De fleste oplande til vandværkernes vandindvindinger har generelt kun nogen eller lille sårbarhed overfor forureningspåvirkning fra jordoverfladen det vil sige de er velbeskyttede. Der er fem vandværker, hvor oplandene er karakteriseret som sårbare pga. for tynde lerlag over grundvandsmagasinerne. For at øge forsyningssikkerheden sætter vandforsyningsplanen fokus på at der etableres flere forbindelsesledninger mellem vandværkerne samt at vandværkerne udarbejder beredskabsplaner, som beskriver vandforsyningernes beredskab i tilfælde af forurening på kildepladser og i ledningsnettet, håndtering af driftsstop mv. Der er ejendomme i kommunen, som ikke er tilsluttet et alment vandværk, men i stedet har deres egen boring eller brønd. Drikkevandet fra disse ejendommen er af varierende kvalitet, og derfor kan det blive nødvendigt for disse ejendomme at tilslutte sig et alment vandværk. 6

6 2 Målsætninger og retningslinjer De beskrevne målsætninger skal nås i et tæt samarbejde mellem vandværkerne, vandrådet og Holstebro Kommune. Ved at administrere efter vandforsyningsloven og retningslinjerne opstillet i planen ønsker Holstebro Kommune at sikre de bedst mulige vilkår for vandværkerne i deres arbejde med at sikre borgerne adgang til en stabil vandforsyning med vand af god kvalitet. Målsætninger Holstebro Kommune vil sikre, at der er tilstrækkeligt, uforurenet og velbeskyttet grundvand til at dække fremtidens behov for drikkevand. Holstebro Kommune vil arbejde for rette kvalitet til rette formål - det overvejes nøje, hvor kommunen kan tillade, at der bruges vand med drikkevandskvalitet, og hvor man kan nøjes med at bruge vand af ringere kvalitet. Holstebro Kommune ønsker i videst mulig omfang at sikre den eksisterende decentrale indvindings- og forsyningsstruktur, men samtidigt skabe rammerne for et styrket samarbejde mellem vandværkerne - både administrativt og teknisk. Borgerne i Holstebro Kommune skal med den størst mulige forsyningssikkerhed sikres rent drikkevand, som overholder kravene til drikkevandskvalitet. Vandværkerne skal aktivt arbejde for, at alle ejendomme indenfor forsyningsområderne tilbydes forsyning af drikkevand fra vandværket. Takstblade skal understøtte Holstebro kommunes mål om, at vandværkerne sikrer en stabil vandforsyning med vand af god kvalitet og på økonomisk rimelige vilkår. For at beskytte vores drikkevand skal anvendelsen af pesticider begrænses mest muligt, i de områder hvor anvendelsen kan udgøre en forureningstrussel mod grundvandet. Faktaboks Retningslinjer Retningslinjerne beskriver forhold vedr. vandforsyning, som fremover skal være retningsgivende for de tilladelser og andre afgørelser, der meddeles af myndighederne. Sagsbehandlingen vil dog altid bero på en konkret vurdering af den enkelte sag. 1. Holstebro Kommune vil sikre, at der er tilstrækkeligt, uforurenet og velbeskyttet grundvand til at dække fremtidens behov for drikkevand. Retningslinjer: 1.1. Holstebro Kommune ønsker, at der udvises stor forsigtighed i alle kommunale beslutninger og handlinger af betydning for drikkevandsinteresserne i kommunen Indvinding til almen vandforsyning skal gå forud for anden vandindvinding. 7

7 1.3. Ved tilslutning af enkeltindvindingsanlæg til almene vandværker vil kommunen give påbud om, at ubenyttede brønde og boringer sløjfes i henhold til gældende regler Der vil kun i særlige tilfælde meddeles tilladelse til indvinding af vand til havevandingsformål. Konsekvenser: I OSD-områder (Områder med Særlige Drikkevandsinteresser) samt i vandværkernes indvindingsoplande vil Holstebro Kommune være særlig opmærksom på potentielle forureningsfarer, f.eks. fra forurenet jord, flydende olier og kemikalier. Holstebro Kommune vil i øvrigt i miljøsagsbehandling, lokalplanlægning med videre administrere efter forsigtighedsprincippet. I kommunens spildevandsplan vil der være fokus på beskyttelse af grundvandet, herunder fastsætte afstandskrav fra eksisterende indvindingsboringer til nedsivningsanlæg. Indførelse af udvidet rensning pga. indhold af miljøfremmede stoffer som f.eks. pesticider, ses kun som en ekstraordinær og mulig midlertidig løsning på akutte problemer, som med tiden skal erstattes af naturligt grundvand. Ubenyttede brønde og boringer sløjfes efter gældende retningslinjer. Der fokuseres på, at den tekniske indretning af vandforsyningsanlæg for såvel almene som ikke-almene anlæg er hensigtsmæssig og tilstrækkelig grundvandsbeskyttende. I OSD-områder (områder med særlige drikkevandsinteresser) er der ikke mulighed for at få tilladelse til en havevandingsboring. Eksisterende boringer i OSD skal sløjfes når tilladelsen udløber. I OD-områder (områder med almindelige drikkevandsinteresser) er der ikke mulighed for at få tilladelse til en havevandingsboring indenfor byzone samt landsbyafgrænsninger (jf. afgrænsningerne i kommuneplanen). I landområder er der mulighed for at få tilladelse til en havevandingsboring såfremt der kan findes en acceptabel placering. Afgørelsen beror i de enkelte tilfælde på en konkret miljøvurdering. Eksisterende boringer indenfor byzone samt landsbyafgrænsninger skal sløjfes når tilladelsen udløber. I områder, hvor der ikke er drikkevandsinteresser er der mulighed for at få tilladelse til en havevandingsboring. Der er dog ikke mulighed for at få tilladelse til en havevandingsboring indenfor byzone samt landsbyafgrænsninger (jf. afgrænsningerne i kommuneplanen), når boringen ligger indenfor et indvindingsopland til et vandværk, og eksisterende boringer indenfor disse områder skal sløjfes når tilladelsen udløber. Forinden der kan meddeles tilladelse til ændret anvendelse af en boring skal ejer fremsende dokumentation for at boringen er gennemgået af en brøndborer og at den er i forsvarlig stand. Der gives som udgangspunkt ikke tilladelse til indvinding af grundvand til havevandingsformål, hvis boringen er dybere end ca. 25 m. Nye havevandingsboringer må maksimalt bores til 10 meters dybde. 8

8 2. Holstebro Kommune vil arbejde for rette kvalitet til rette formål - det overvejes nøje, hvor kommunen kan tillade, at der bruges vand med drikkevandskvalitet, og hvor man kan nøjes med at bruge vand af ringere kvalitet. Retningslinjer: 2.1. Etablering af vandindvinding, som ikke stiller krav om drikkevandskvalitet, kan kun tillades på baggrund af en individuel tilladelse og konkret vurdering Grundvandsmagasiner, der har interesse for vandværker må som udgangspunkt ikke benyttes til vandindvinding, som ikke stiller krav om drikkevandskvalitet. Konsekvenser: For at bevare dybe velbeskyttede grundvandsmagasiner til almen vandforsyning, skal nye boringer, hvor der ikke kræves drikkevandskvalitet, føres ned til frit grundvandsmagasin. Hvis der ikke er vand nok, kan det blive nødvendigt at lave flere boringer til frit magasin, eller det kan eventuelt efter konkret vurdering tillades boret dybere. Tidligere blev boringer til markvanding ofte ført til dybe, velbeskyttede grund-vandsmagasiner. Når tilladelsen for disse boringer udløber, vil der foretages en konkret vurdering af, hvorvidt de fortsat kan bibeholdes. Hvor der er begrænsede drikkevandsinteresser vil det fortsat være muligt at indvinde fra dybereliggende, spændte magasiner. Varmeindvindingsanlæg og grundvandskøleanlæg, hvor grundvandet reinjiceres i grundvandsmagasin med drikkevandsinteresser, må som udgangspunkt ikke etableres i indvindingsoplande til vandværker. Der vil blive foretaget en individuel vurdering. Ved vurdering af tilladelser til vandforsyninger tager Holstebro Kommune hensyn til de almene vandværkers interesser. 3. Holstebro Kommune ønsker i videst mulig omfang at opretholde den eksisterende decentrale indvindings- og forsyningsstruktur. Retningslinjer: 3.1. Holstebro Kommune vil i samarbejde med vandværkerne sikre, at vandværkerne er effektive og konkurrencedygtige, og hermed sikre den decentrale struktur og gode forsyningssikkerhed Samarbejdet mellem vandværkerne i kommunen skal styrkes og udvides efter behov. Konsekvenser: En fordeling af indvindingen på mange magasiner og kildepladser giver den bedste sikkerhed for kvalitet og tilstrækkelig forsyning. Vandværkerne i kommunen skal kunne indgå samarbejde omkring administrative og driftsmæssige opgaver. 9

9 De enkelte vandværker skal om nødvendigt etablere ledningsnet mellem vandværker eller sammenlægge vandforsyninger. Vandværkerne i kommunen skal have mulighed for at sammenlægge vandværker til færre selskaber, hvor den decentrale tekniske struktur mht. indvinding, behandling og distribution i videst muligt omfang fastholdes. 4. Borgere i Holstebro Kommune skal med den størst mulige forsyningssikkerhed sikres rent drikkevand, som overholder kravene til drikkevandskvalitet. Retningslinjer: 4.1. Samarbejdet mellem vandværkerne om indvinding og distribution skal styrkes. Et styrket samarbejde omkring dette, skal sikre en bredere adgang til rene vandressourcer og en større forsyningssikkerhed For mindre enkeltanlæg/ikke-almene vandforsyningsanlæg (hvor der indvindes mindre end m 3 vand/år til husholdningsbrug) skal kontrol af vandkvalitet foretages hvert 5. år. For enkeltanlæg (brønde eller boringer, som forsyner 1-2 ejendomme) er der opstillet særlige retningslinjer for, hvordan overskridelser af kvalitetskrav til nitrat håndteres (fastsættes i henhold til Vandforsyningslovens 62 stk. 4). Retningslinjerne fremgår af bilag 8.3. Konsekvenser: Vandforsyningerne skal opbygges med passende forsyningssikkerhed og forbindelsesledninger mellem vandværkerne, således at vandværkerne er robuste over for uheld, og forsyning hurtigt kan retableres. Vandværkerne skal udarbejde beredskabsplaner, som beskriver vandforsyningernes beredskab i tilfælde af forurening på kildepladser og i ledningsnettet, håndtering af driftsstop mv. Beredskabsplanerne skal være koordinerede med kommunens overordnede beredskabsplan. Vandværkerne skal ved optimering af vandbehandlingsanlæggene sikre, at drikkevandet overholder drikkevandskravene. Kommunen vil om nødvendigt sikre dette ved påbud. Ejeren af et vandforsyningsanlæg, der kræver vand af drikkevandskvalitet, skal sørge for at vandkvaliteten regelmæssigt undersøges. Kravene til hyppighed og omfang af den lovpligtige egenkontrol fremgår af den til enhver tid gældende bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg. Der fremgår ikke krav til hyppighed for enkeltanlæg, hvorfor dette fastsættes i vandforsyningsplanen. 5. Vandværkerne skal aktivt arbejde for, at alle ejendomme inden for forsyningsområderne tilbydes forsyning af drikkevand fra vandværket. Retningslinjer: 5.1. Indenfor vandværkernes naturlige forsyningsområder gives der som udgangspunkt ikke tilladelse til etablering af nye enkeltindvindingsanlæg/ikke-almene vandforsyningsanlæg til husholdningsbrug Indenfor vandværkernes fremtidige forsyningsområder (men udenfor de naturlige forsyningsområder) gives der tilladelse til etablering af nye en- 10

10 keltindvindingsanlæg/ikke-almene vandforsyningsanlæg til husholdningsbrug, såfremt vandværket ikke kan forsyne ejendommen på rimelige vilkår Såfremt en ejendom kan tilsluttes vandværk, eller på anden vis kan forsynes med vand, baseret på naturligt og rent grundvand, gives der ikke tilladelse til yderliggående vandbehandling på eksisterende enkeltindvindingsanlæg/ikke-almene vandforsyningsanlæg Eksisterende større enkeltindvindingsanlæg til erhvervsmæssig formål mv., med behov for vand af drikkevandskvalitet, har ikke krav på eller pligt til tilslutning til almen vandforsyning, selvom de er placeret i et alment forsyningsområde. Konsekvenser: Såfremt en ejendom, der ligger indenfor et vandværks naturlige forsyningsområde, får behov for en ny vandforsyning, er det vandværkets ret og pligt at forsyne ejendommen med vand. Såfremt ejendommen ligger i vandværkets fremtidige forsyningsområde, men udenfor det naturlige forsyningsområde, vil der foretages en vurdering af, om ejendommen kan tilsluttes på rimelige vilkår (vurderes af vandværket/kommunen ud fra tidsmæssige og økonomiske forhold samt en vurdering af, om der kan opstå vandkvalitetsmæssige problemer pga. for lang opholdstid i ledningen). Der er i dag flere virksomheder mv. indenfor vandværkernes forsyningsområder, der har deres eget indvindingsanlæg, og hvor der er behov for vand af drikkevandskvalitet. Såfremt der bliver behov for ny vandforsyning til disse virksomheder mv. er der ikke krav på eller ret til forsyning fra et vandværk. Der opfordres dog til dialog mellem virksomheden og vandværket, således at det bliver afklaret, hvorvidt der er mulighed for forsyning fra vandværket. 6. Vandværkernes takstblade skal understøtte Holstebro kommunes mål, at vandværkerne sikrer en stabil vandforsyning med vand af god kvalitet og på økonomisk rimelige vilkår. Retningslinjer: 6.1. Vandværker, der er omfattet af 2, stk. 1 i Vandsektorloven, skal fremsende forslag til takstblad til godkendelse hos kommunen forslag til takstblad skal overholde det prisloft, der er fastsat af Forsyningssekretariatet Vandværker, der ikke er omfattet af 2, stk. 1 i Vandsektorloven, skal udarbejde takstblade med udgangspunkt i eller efter de principper, som fremgår af se seneste vejledning fra FVD (pt. vejledning nr. 170). Vandværkerne skal indsende forslag til takstblad til godkendelse hos kommunen. Forslag til takstbladet skal være ledsaget af regnskab og budget samt, hvis det er relevant, flerårig investeringsplan. Det skal sikres, at der er overensstemmelse mellem vandværkernes takstpolitik og investeringsbehov i forhold til nyanlæg og renovering. Konsekvenser: Efter Vandforsyningslovens 53 skal kommunen godkende anlægs- og driftsbidrag efter indstilling fra anlæggets ejer. Vandværker med solgt vandmængde over m 3 /år vil blive omfattet af 2, stk. 1 i Vandsektorloven. Disse vandværker vil fra 2011 blive under- 11

11 lagt et prisloft fastsat af Forsyningssekretariatet. Takstbladene skal dog fortsat godkendes af Holstebro Kommune efter oplæg fra vandværkerne. Takstblade for de almene vandværker, der ikke er omfattet af 2, stk. 1 i Vandsektorloven, skal udarbejdes på et ensartet grundlag, under hensyntagen til vandværkernes forskellige forudsætninger, således at vandværkerne gennem budgetlægning og kommunens godkendelse sikrer, at vandværkerne til enhver tid er økonomiske robuste. Vandværkerne skal hvile i sig selv og på sigt må et vandværk ikke oparbejde hverken formue eller gæld. Det skal sikres, at der sker rimelige henlæggelser til fornyelse og udvidelse. Drikkevand skal kunne drikkes lige fra hanen 7. For at beskytte vores drikkevand skal anvendelsen af pesticider begrænses mest muligt, i de områder hvor anvendelsen kan udgøre en forureningstrussel mod grundvandet. Retningslinjer: 7.1. I særlige følsomme områder vil borgerne opfordres til at begrænse anvendelsen af pesticider, feks. gennem dialog med grundejerforeninger, landbrugsforeninger, gennem kampagner mv Kommunen vil arbejde for, at begrænse brugen af pesticider mest muligt på de kommunale arealer Kommunen kan ved (gen-)forhandling af forpagtningsaftaler vedrørende kommunal jord indføre generelt forbud mod anvendelse af pesticider I indsatsplaner for beskyttelse af grundvand kan der sættes særlig fokus på begrænsning af anvendelsen i pesticider i følsomme områder. Konsekvenser: Borgerne bliver bevidste om, at brugen af pesticider i visse områder kan medføre en forureningstrussel mod vores drikkevand. Det forventes, at oplysning og dialog omkring forureningstruslen vil medføre et mindre forbrug af pesticider i disse områder, hvilket vil medvirke til, at vi fortsat kan basere vores drikkevandsforsyning på rent grundvand. Holstebro Kommune har besluttet, at der i den kommende 5-årig periode ikke må benyttes pesticider på kommunens grønne arealer, plantager og skove. Der kan dog gøres undtagelse ved bekæmpelse af bjørneklo og i særlige tilfælde ved nyanlæg eller lign. 12

12 3 Rammer for planlægningen Kommunens planlægning af vandindvinding og vandforsyning sker inden for de rammer, der er afstukket i statens lovgivning og udformet i tidligere Ringkøbing Amts Regionplan (nu landsplandirektiv). Desuden er vandforsyningsplanen udarbejdet indenfor rammerne af kommunens egen planlægning, herunder kommuneplan og spildevandsplan. 3.1 Lovgrundlaget Vandforsyningsloven Vandforsyningsplanens indhold er lovbestemt og gengives i nedenstående tekstboks. Ifølge vandforsyningsloven skal en kommunal vandforsyningsplan: angive og lokalisere forventede behov for vand, redegøre for placering, ydeevne og kvalitet af de almene vandforsyningsanlæg, angive hvilke områder, der skal forsynes fra almene anlæg og hvilke, der skal forsynes fra indvindingsanlæg på enkelte ejendomme eller fra andre ikke almene anlæg, angive de bestående vandforsyningsanlæg, der indgår i den fremtidige vandforsyning, deres beliggenhed og udformning af nye, almene vandforsyningsanlæg, beskrive nuværende og fremtidige forsyningsområder for de almene vandforsyninger, redegøre for tilførsel af vand udefra eller levering af vand til forbrug udenfor kommunen, angive ledningsnettet for de almene anlæg, herunder eventuelt forbindelsesledninger mellem anlæggene og opstille tidsfølge for renovering, etablering og udbygning af almene vandforsyningsanlæg, herunder ledningsnettet Miljømålsloven og Vandplaner Miljømålsloven omhandler blandt andet krav om sikring og dokumentation af vandforekomsternes tilstand, samt fastlæggelse af mål for kvaliteten af de forskellige vandforekomster. Vandforekomster dækker over grundvand, overfladevand, herunder vandløb, søer, hav og fjorde. 13

13 Det overordnede mål er god økologisk tilstand i Til opnåelse af dette mål har De statslige Miljøcentre medio januar 2010 offentliggjort forslag til vandplaner. Når disse vandplaner er vedtaget (forventeligt ultimo 2010) vil de træde i stedet for de gamle regionplaner, som hidtil har reguleret de overordnede forhold vedr. grundvand og overfladevand. I medfør af Miljømålsloven skal kommunen derefter udarbejde handleplaner, som sikrer gennemførelsen af de statslige vandplaner. I forhold til øvrig kommunal planlægning skal al kommunal planlægning inkl. denne vandforsyningsplan være i overensstemmelse med vandplanen. Som følge af vandplanerne kan såvel kommune som vandforsyninger blive pålagt omkostninger til målopfyldelse i planperioden. For vandforsyningerne bliver omkostninger og aktiviteter som hovedregel fastlagt i indsatsplanerne, der har til formål at sikre kvalitet og mængde af grundvandsforekomster til drikkevandsformål. Derudover kan vandplanerne få betydning for vandforsyningernes muligheder for udbygning af kildepladser og for størrelsen af de givne tilladelser Vandsektorloven Vandsektorloven omhandler alle helt eller delvist kommunalt ejede vandforsyningsselskaber og private vandforsyninger, der leverer mere end m 3 /år. I Holstebro Kommune er vandværkerne under Vestforsyning Vand A/S samt Ulfborg Vandværk og Vemb Vandværk omfattet er vandsektorloven. Hovedsigtet med vandsektorloven er at sikre ensartede og gennemsigtige prisfastsættelser på drikkevand. Vandsektorloven har ikke nogen betydning for forsyningsstrukturen i kommunen og har dermed kun indirekte indflydelse på Vandforsyningsplanen. Vandsektorloven regulerer regnskabsmæssige og selskabsretlige forhold. Vandsektorloven har følgende hovedelementer: Adskillelse mellem myndighed og drift dvs. selskabsgørelse af de kommunale vand- og spildevandsforsyninger. Prisloft for vandselskaber på forsyningsartsniveau (vand hhv. spildevand). Pligt til at deltage i benchmarking for de selskaber, der skal have fastsat et prisloft. Dannelse af Forsyningssekretariatet, der er ansvarlig for gennemførelse af benchmarking og fastsættelse af prisloft. Muligheder for tilknyttede aktiviteter f.eks. salg af tjenesteydelser til andre vandforsyninger eller øvrige kunder. Oprettelse af Teknologifonden med statslig støtte de første 3 år. 14

14 3.2 Gældende arealplanlægning En række tiltag i den tidligere amtslige vandressourceplanlægning har betydning for planlægningen af vandforsyningen i Holstebro Kommune. Det handler især om udpegning af områder med særlige drikkevandsinteresser, nitratfølsomme indvindingsområder og indsatsområder. Amtet blev i denne sammenhæng pålagt at udarbejde planer for grundvandsbeskyttelsen i de områder, hvor der skal gøres en særlig indsats for at beskytte grundvandet. Efter kommunalreformen er detailkortlægningen af grundvandsressourcerne overgået fra amtet til staten Drikkevandsområder Hovedparten af vandværkerne i Holstebro Kommune ligger i områder, der i regionplanen (nu landsplandirektiv) er udpeget som område med særlige drikkevandsinteresser (OSD-områder). Nogle almene vandværker ligger i områder, som er udpeget som område med almindelige drikkevandsinteresser (OD-områder), og kun to vandværker ligger helt udenfor områder med drikkevandsinteresser. Drikkevandområder i Holstebro Kommune Indsatsområder og indsatsplaner Den afgiftsfinansierede kortlægning af grundvandet i Holstebro Kommune er godt i gang. I 2009 blev kortlægningen færdig ved fire vandværker i den centrale del af kommunen og i 2010 vil kommunen modtage kortlægning fra Miljøcenter Ringkøbing ved otte vandværker i den østlige og centrale del af kommunen. 15

15 Kortlægninger færdige i 2009: Holstebro Vandværk Frøjk Vandværk Nr. Felding Vandværk Gadegård Vandværk Kortlægninger færdige i 2010: Ejsing Vinderup Ryde-Stendis-Højbjerg Sevel-Skovby Djeld Sevel Sandagergård Idom Kommunen vil modtage kortlægning af de resterende vandværker i kommunen inden udgangen af Senest 1 år efter, at den detaljerede kortlægning er afsluttet skal kommunen lave et udkast til beskrivelse af de foranstaltninger, der foreslås gennemført, og som skal indgå i forslag til indsatsplaner for indvindingsoplandene til vandværkerne Råstofindvinding Region Midtjylland har i Råstofplan 2009 udpeget områder, hvor der kan foregå indvinding af råstoffer som ler, sand og grus. Der er flere indvindingsområder for råstoffer i den sydlige og østlige del af Holstebro Kommune. Nogle af områderne ligger i vandværkers indvindingsoplande. Vandværkernes indvindingsoplande og råstofgraveområder i Holstebro Kommune Ved nye indvindingstilladelser er det kommunen, som vurderer, om disse er i konflikt med målsætninger for vandområder (vandløb, søer, fjord og hav). Målsætninger for vandområder fremgår af Kommuneplanen og Regionplanen (nu landsplandirektiv). Vandindvinding kan være en trussel mod opfyldelse af de opstillede målsætninger. Derfor er det centralt, at muligheder for vandindvinding og effekterne heraf vurderes i forhold til målsætninger for nærliggende vandområder. 16

16 3.3 Kommunens planlægning De overordnede træk i kommunens udvikling fastlægges i kommuneplanen og detailreguleres i lokalplanerne. Kommuneplanen Via kommuneplanen sikrer Holstebro Kommune arealer til nye boligområder og erhverv. Holstebro Kommune vil arbejde for, at arealanvendelsen i områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD) generelt ikke ændres til en mere grundvands truende art samt at aktiviteter der øger beskyttelsen af grundvandet fremmes i OSD. Spildevandsplan Spildevandsplanen regulerer afledningen af spildevand, således at vandområder og grundvandet beskyttes. Der er tre gældende spildevandsplaner i Holstebro Kommune, som dækker de tre tidligere kommuner Vinderup, Holstebro, og Ulfborg-Vemb. En samlet spildevandplan for Holstebro Kommune er under udarbejdelse og forventes vedtaget i Spildevandsplanen vil bl.a. omfatte retningslinjer for spildevandsafledning fra ejendomme, der ikke er tilsluttet offentlig kloak (herunder afstandskrav til boringer ved etablering af nedsivningsanlæg. I områder med drikkevandsinteresser/indvindingsoplande til vandværker fastsættes også afstandskrav fra højeste grundvandsstand til nedsivningsanlæggets bund). Lokal Agenda 21 Handlingsplan Holstebro Kommune vedtog i 2008 en strategi for Lokal Agenda 21, som er indarbejdet i kommuneplanen. Agenda 21-strategien beskriver hvordan kommunen vil bidrage til en bæredygtig udvikling med udgangspunkt i 5 indsatsområder. De målsætninger, der er særligt relevante for grundvandsindvindingen, er at: Mindske miljøbelastningen Fremme biologisk mangfoldighed Inddrage befolkningen og erhvervslivet Disse målsætninger retter sig blandt andet mod forbruget af naturlige ressourcer, herunder grundvand, og mod forurening, for eksempel brugen af sprøjtegifte. 3.4 EU s Vandrammedirektiv Fra år 2000 har man med EU s Vandrammedirektiv fået nye rammer for vandforvaltningen i Danmark og det øvrige Europa. Et af direktivets bærende principper er, at planlægningen og forvaltningen af alle vandområder skal baseres på, at vandsystemerne er sammenhængende enheder. Enhederne omfatter både grundvand og overfladevand. 17

17 For Danmark betyder det især, at der skal etableres samarbejder på tværs af de eksisterende regionale grænser, hvor det hidtil har været de enkelte amter og kommuner, der hver især varetog planlægning og forvaltning af vandmiljøet. Målet er, at der i 2015 skal være opnået en god tilstand for alt overfladevand og alt grundvand. Vandrammedirektivet definerer målet som en kun mindre afvigelse fra den i princippet uberørte tilstand. Også for grundvandet skal indsatsen mod forureningen styrkes, fordi de fleste danske vandløb er grundvandsfødte, men naturligvis også fordi grundvandet i Danmark er den altdominerende kilde til drikkevand. Et af målene i vandrammedirektivet er at nedbringe behovet for rensning af drikkevand, hvilket er i god overensstemmelse med de principper, som hidtil har været styrende for den danske politik på drikkevandsområdet. Således vil EU s Vandrammedirektiv nu og i fremtiden få indflydelse på vandforsyningen i Danmark og dermed også i Holstebro Kommune. Der foreligger dog endnu ikke konkrete følgevirkninger af vandrammedirektivet for vandforsyningen i Holstebro. 18

18 Klagevejledning vedr. afgørelse om miljøvurdering I henhold til 16, stk. 2 i bekendtgørelse af lov nr. 936 af om miljøvurdering af planer og programmer, kan kun retlige spørgsmål påklages. Klageberettiget er miljøministeren, enhver med retlig interesse i sagens udfald, samt visse landsdækkende foreninger og organisationer. Klage indgives til Naturklagenævnet, Rentemestervej 8, 2400 København NV eller på mail til: Klagen skal være modtaget af Naturklagenævnet inden 4 uger fra den 2. juni Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af klagen, at klager indbetaler et gebyr på 500 kr. Nævnet vil efter modtagelsen af klagen sende klageren en opkrævning på gebyret. Naturklagenævnet vil ikke påbegynde behandlingen af klagen, før gebyret er modtaget. Betales gebyret ikke inden for den for den fastsatte frist på 14 dage, afvises klagen fra behandling. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Naturklagenævnets hjemmeside Gebyret tilbagebetales, hvis der gives helt eller delvis medhold i klagen. 4 Miljøvurdering Ifølge bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer (Lbk nr. 936 af 24. september 2009) er der pligt til at miljøvurdere planer/ændringer i planer, hvis gennemførelsen kan få en væsentlig indvirkning på miljøet. For at vurdere, om ændringerne i vandforsyningsplanen, i forhold til de tre tidligere vandforsyningsplaner, skal miljøvurderes, foretages en screening af ændringerne. Konklusionen i screeningen er, at gennemførelse af planen ikke har væsentlig indvirkning på miljøet. Derfor er der ikke foretaget en miljøvurdering af forslaget til vandforsyningsplanen. Vurderingen af, at forslaget til vandforsyningsplanen ikke skal miljøvurderes har været sendt til høring hos nabokommunerne. (jf. miljøvurderingslovens 4, stk. 3 og bek. nr af 20. november 2009). Der er ikke kommet bemærkninger hertil. Samtidig med offentliggørelsen af forslag til vandforsyningsplanen offentliggøres det, at der er truffet afgørelse om, der ikke vil blive gennemført en miljøvurdering efter 3 i lov om miljøvurdering af planer og programmer. Afgørelsen er truffet i henhold til 4, stk. 1, i loven om miljøvurdering af planer og programmer og kan påklages efter reglerne i bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer. Ønskes afgørelsen indbragt for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder fra den 2. juni

19 5 Eksisterende struktur Dette afsnit er en sammenfatning af den statusbeskrivelse, der findes i forudsætningsdelen. Der henvises til statusbeskrivelsen i forudsætningsdelen for uddybende oplysninger. 5.1 Vandværker og struktur Drikkevandforsyningen i Holstebro Kommune har en decentral struktur baseret på 15 private almene vandforsyninger, Vestforsyning Vand A/S (syv vandværker), samt ca. 670 anlæg (brønde og boringer), der forsyner enkeltejendomme og ca. 540 anlæg til markvanding, erhverv m.v. Der har tidligere været flere vandværker i Holstebro Kommune. I løbet af de seneste år er fem vandværker blevet lukket. Vandværker og eksisterende forsyningsområder 20

20 5.2 Grundvand Grundvandet dannes ved nedsivning af regnvand gennem jordlagene til grundvandsmagasinerne. Grundvandet i Holstebro Kommune indvindes fra grundvandsmagasiner, som i den vestlige del af kommunen udelukkende består af sandede lag og som i den østlige del af kommunen består af både sand og gruslag Forureningstrusler Vandressourcen kan trues af forskellige typer af forurening afhængig af indvindingsstedets beliggenhed i forhold til forureningskilder og den geologisk betingede beskyttelse af grundvandet. Der skelnes mellem forurening, der kommer fra jordoverfladen som følge af menneskelig aktivitet, og naturligt forekommende stoffer i grundvandet, som fremkommer som følge af de geologiske forhold og eventuel overudnyttelse af grundvandsressourcen. I Holstebro Kommune kan både den menneskeskabte forurening og naturligt forekommende stoffer give anledning til problemer med grundvandskvaliteten. Naturligt forekommende stoffer I Holstebro kommune er grundvandskvaliteten nogle steder påvirket af naturligt forekommende stoffer som ammonium, jern og mangan samt fosfor. Hvis råvandet behandles korrekt på vandværket vil ammonium blive omsat. I drikkevand bør der kun forekomme ganske lidt ammonium, da en ufuldstændig omsætning på vandværket vil fortsætte i ledningsnettet med nitritdannelse til følge, som er uønsket i drikkevand. Jern og mangan er uønsket i drikkevand af æstetiske grunde, da det kan resultere i rød- og sortbrun misfarvning af vandet. Jern og mangan fjernes normalt ved vandværkernes behandling af vandet. Ved vandværker med tilstrækkeligt jernindhold vil fosfor indholdet ligeledes blive reduceret. Menneskeskabt forurening Indvindingen i byområder er især truet af forurening med miljøfremmede stoffer fra forurenede grunde, nedbrydningsprodukter fra pesticider og udsivning fra utætte kloakker. I landområder er det primært nedsivning af husspildevand samt landbrugets og gartneriernes håndtering af pesticider, der kan udgøre en trussel mod grundvandet. Hertil kommer påvirkning af grundvandet med udvaskning af nitrat, som primært stammer fra landbrugets brug af gødning. I Holstebro Kommune er der på nuværende tidspunkt kun fundet lave koncentrationer af nitrat i vandværkernes indvindingsboringer. Der er ved to af vandværkerne fundet indhold af BAM, men alle fund har været under grænseværdien for drikkevand. Vandet fra de aktuelle boringer overvåges nøje. 21

Indhold 1 INDLEDNING 6 2 MÅLSÆTNINGER OG RETNINGSLINJER 7

Indhold 1 INDLEDNING 6 2 MÅLSÆTNINGER OG RETNINGSLINJER 7 Indhold 1 INDLEDNING 6 2 MÅLSÆTNINGER OG RETNINGSLINJER 7 3 RAMMER FOR PLANLÆGNINGEN 13 3.1 LOVGRUNDLAGET 13 3.1.1 Vandforsyningsloven 13 3.1.2 Miljømålsloven og Vandplaner 13 3.1.3 Vandsektorloven 14

Læs mere

Vojens Kommune. Vandforsyningsplan 2003-2014. Plandel

Vojens Kommune. Vandforsyningsplan 2003-2014. Plandel Vojens Kommune Vandforsyningsplan 2003-2014 Plandel Kolofon Forord Udarbejdet af: Redaktion: Tryk: Vojens Kommune Teknisk Forvaltning Rådhuscentret 7 6500 Vojens Telefon 74 20 30 40 www.vojens.dk August

Læs mere

Vandforsyningsplan 2010-2016. Plandel

Vandforsyningsplan 2010-2016. Plandel Vandforsyningsplan 2010-2016 Plandel Kolofon Udarbejdet af: Fredensborg Kommune Natur og Miljø Egevangen 3B 2980 Kokkedal Tlf. nr.: 7256 5000 E-mail: fredensborg@fredensborg.dk Web: www.fredensborg.dk

Læs mere

Teknik Planlægning Frederiksgade 7 3400 Hillerød Telefon 48 20 20 20 E-mail: miljoe@hillerod.dk Web: www.hillerod.dk

Teknik Planlægning Frederiksgade 7 3400 Hillerød Telefon 48 20 20 20 E-mail: miljoe@hillerod.dk Web: www.hillerod.dk Udarbejdet af Hillerød Kommune Teknik Planlægning Frederiksgade 7 3400 Hillerød Telefon 48 20 20 20 E-mail: miljoe@hillerod.dk Web: www.hillerod.dk Forord Vandforsyningsplan 2005 2014 er udarbejdet af

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 5. Afdeling

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 5. Afdeling ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 5. Afdeling Århus Kommunale Værker, Bautavej 1, 8210 Århus V INDSTILLING Til Århus Byråd Den 21. januar 2005 via Magistraten Tlf. nr.: 8940 1800 Jour. nr.: 00.01A00, ÅKV/2004/02514

Læs mere

Helsingør Kommune. Vandforsyningsplan 2006-2017. Januar 2007

Helsingør Kommune. Vandforsyningsplan 2006-2017. Januar 2007 Helsingør Kommune Vandforsyningsplan 2006-2017 Januar 2007 Udarbejdet af: Helsingør Kommune Teknisk Forvaltning Mørdrupvej 15 3060 Helsingør Telefon: 49 28 28 28 E-mail: mail@helsingor.dk Web: www.helsingorkommune.dk

Læs mere

Tillæg nr. 1 Vandforsyningsplan, Plandel Ændring af forsyningsområder mellem Roskilde Forsyning og Vindinge Vandværk

Tillæg nr. 1 Vandforsyningsplan, Plandel Ændring af forsyningsområder mellem Roskilde Forsyning og Vindinge Vandværk ROSKILDE KOMMUNE Tillæg nr. 1 Vandforsyningsplan, Plandel Ændring af forsyningsområder mellem Roskilde Forsyning og Vindinge Vandværk Juli 2013 Kolofon Udarbejdet af: Roskilde Kommune Køgevej 80 4000 Roskilde

Læs mere

Vandforsyningsplan. Ringkøbing-Skjern Kommune 2011-2021

Vandforsyningsplan. Ringkøbing-Skjern Kommune 2011-2021 Vandforsyningsplan Ringkøbing-Skjern Kommune 2011-2021 V a n d f o r s y n i n g s p l a n S i d e 2 Kolofon Udarbejdet af: Ringkøbing-Skjern Kommune Land og Vand Toften 6 6880 Tarm Tlf. nr.: 9974 2424

Læs mere

Tillæg nr. 2 ROSKILDE KOMMUNE

Tillæg nr. 2 ROSKILDE KOMMUNE ROSKILDE KOMMUNE Tillæg nr. 2 Vandforsyningsplan, Plandel 2012-2017 Ændring af forsyningsgrænse mellem FORS (tidligere Roskilde Forsyning) og Vandværket Sct. Hans Hospital Maj 2016 Kolofon Udarbejdet af:

Læs mere

Vandforsyningsplan Rosenholm Kommune

Vandforsyningsplan Rosenholm Kommune Vandforsyningsplan 2004-2014 Rosenholm Kommune Kolofon Forord Udarbejdet af Redaktion: Tryk: Rosenholm Kommune Teknisk forvaltning Tingvej 17 8543 Hornslet Telefon 87 85 40 00 www.rosenholm.dk Teknisk

Læs mere

Administrationsgrundlag for vandforsyningsloven i Kalundborg Kommune

Administrationsgrundlag for vandforsyningsloven i Kalundborg Kommune Administrationsgrundlag for vandforsyningsloven i Kalundborg Kommune Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 27. april 2010 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...2 INDLEDNING...3 KOMMUNENS OPGAVER INDENFOR

Læs mere

Rollefordelingen mellem stat, region og kommune i sager om forurening af grundvand og eller drikkevand

Rollefordelingen mellem stat, region og kommune i sager om forurening af grundvand og eller drikkevand Bilag 1 Klima og Miljøudvalget NOTAT: Rollefordelingen mellem stat, region og kommune i sager om forurening af grundvand og eller drikkevand Spørgsmål om forurening af grundvand og drikkevand varetages

Læs mere

Vandforsyningsplan 2010-17 Lolland Kommune. Januar 2011

Vandforsyningsplan 2010-17 Lolland Kommune. Januar 2011 Vandforsyningsplan 2010-17 Lolland Kommune Januar 2011 Kolofon Udarbejdet af: Lolland Kommune Jernbanegade 7 4930 Maribo Tlf.nr.: 5467 6767 E-mail: lolland@lolland.dk Web: www.lolland.dk Rapportens titel:

Læs mere

TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR

TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Maj 2011 Forord Forord Indsatsplan Venø beskriver problemer med drikkevandet, en gennemgang af de geologiske og hydrogeologiske forhold på Venø, kortlægningsresultaterne af grundvandsressourcen, en gennemgang

Læs mere

Vandforsyningsplan for Vejle Kommune

Vandforsyningsplan for Vejle Kommune Vandforsyningsplan for Vejle Kommune. Vejle Kommune, Natur og Miljøforvaltningen side 1 af 7 Indholdsfortegnelse 1 Formål...3 2 Lovgrundlag...3 3 Definitioner...3 4 Indledning...4 4.1 Tilsyn med alle enkeltvandforsyninger...4

Læs mere

Syddjurs Kommune 19. November 2014

Syddjurs Kommune 19. November 2014 Møde mellem Ikke almene vandværker og Syddjurs Kommune 19. November 2014 Steen S. Wengel Anna Okkerlund Brahe Anne-Mette Randrup Rasmussen Velkomst: v/ Steen S. Wengel Dagsorden: 1. Ikke almene vandværker

Læs mere

Datablad. Forord Vandforsyningsplan 2013-2022 er udarbejdet af Struer Kommune i samarbejde med de almene vandforsyninger i kommunen.

Datablad. Forord Vandforsyningsplan 2013-2022 er udarbejdet af Struer Kommune i samarbejde med de almene vandforsyninger i kommunen. VANDFORSYNINGSPLAN 2013-2022 PLANDEL NOVEMBER 2013 Datablad Udgiver: Rådgiver: Struer Kommune, Plan og Miljø, Østergade 13, 7600 Struer Cowi Udgivelsesår: 2013 Titel: Vandforsyningsplan 2013-2022 Tekst

Læs mere

Herværende indsatsplan tjener således som formål at beskytte kildepladsen ved Dolmer. Indsatsplanen er udarbejdet efter Vandforsyningslovens 13a.

Herværende indsatsplan tjener således som formål at beskytte kildepladsen ved Dolmer. Indsatsplanen er udarbejdet efter Vandforsyningslovens 13a. Indsatsplan for Vandcenter Djurs a.m.b.a. Dolmer Kildeplads Indledning: Ifølge vandforsyningslovens 13 skal kommunalbestyrelsen vedtage en indsatsplan i områder, som i vandplanen er udpeget som indsatsplanområder

Læs mere

Slangerup Kommune. Vandforsyningsplan April 2006 UDKAST

Slangerup Kommune. Vandforsyningsplan April 2006 UDKAST Slangerup Kommune Vandforsyningsplan 2004-2017 April 2006 UDKAST Kolofon Forord Udarbejdet af Redaktion: Tryk: Slangerup Kommune Teknisk forvaltning Kongensgade 18 3550 Slangerup Telefon: 47 33 83 00 Email:

Læs mere

Vandforsyningsplan 2006 2017 for Skævinge Kommune

Vandforsyningsplan 2006 2017 for Skævinge Kommune Hillerød Kommune Vandforsyningsplan 2006 2017 for Skævinge Kommune Plandel Oktober 2008 Kolofon Udarbejdet af Hillerød Kommune Teknik Planlægning Trollesmindealle 27 3400 Hillerød Telefon 72 32 00 00 Email:

Læs mere

Forslag til Vandforsyningsplan 2016-2023 - til offentlig høring

Forslag til Vandforsyningsplan 2016-2023 - til offentlig høring Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 29. juni 2015 Forslag til - til offentlig høring Forslag til rent drikkevand til en kommune i vækst beskriver, hvor drikkevandet indvindes,

Læs mere

Høring af Vandforsynings- og grundvandsbeskyttelsesplan. d. 17. november 2011 Det Grønne Råd

Høring af Vandforsynings- og grundvandsbeskyttelsesplan. d. 17. november 2011 Det Grønne Råd Høring af Vandforsynings- og grundvandsbeskyttelsesplan d. 17. november 2011 Det Grønne Råd Vandforsyning og grundvandsbeskyttelsesplan Planen er gældende i perioden 2011 til 2021 ophæver og erstatter

Læs mere

VANDFORSYNINGSPLAN Plandel

VANDFORSYNINGSPLAN Plandel ROSKILDE KOMMUNE VANDFORSYNINGSPLAN Plandel Oktober 2012 Kolofon Udarbejdet af: Roskilde Kommune Køgevej 80 4000 Roskilde Tlf. nr.: 4631 3000 E-mail: Roskilde Kommune@roskilde.dk Web: www.roskilde.dk Rapportens

Læs mere

Rårup Vandværk er beliggende i Rårup by, mens de to indvindingsboringer er beliggende i det åbne land nord for byen.

Rårup Vandværk er beliggende i Rårup by, mens de to indvindingsboringer er beliggende i det åbne land nord for byen. er beliggende i Rårup by, mens de to indvindingsboringer er beliggende i det åbne land nord for byen. Vandværket har en indvindingstilladelse på 77.000 m 3 og indvandt i 2013 58.000 m 3. Indvindingen har

Læs mere

Administrationsgrundlag for indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse

Administrationsgrundlag for indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse Bilag 2 Administrationsgrundlag for indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse Målsætning for grundvandsbeskyttelse Det er Rebild Kommunes mål at drikkevandsforsyningen, nu og i fremtiden, er baseret på uforurenet

Læs mere

9. ORDLISTE. Forurenet areal registreret af amtet. Oppumpning af forurenet grundvand, så forureningen ikke spredes. mindst 10 ejendomme.

9. ORDLISTE. Forurenet areal registreret af amtet. Oppumpning af forurenet grundvand, så forureningen ikke spredes. mindst 10 ejendomme. 9. ORDLISTE Affaldsdepot: Afværgepumpning: Almene vandværker: Artesisk vandspejl: BAM: Behandlingskapacitet: Beholderkapacitet: Bekæmpelsesmidler: Beredskabsplan: Danienkalk: Drikkevandsområde: Dæklag:

Læs mere

Delindsatsplan. Gassum Vandværk. for [1]

Delindsatsplan. Gassum Vandværk. for [1] Delindsatsplan for Gassum Vandværk [1] [2] Indhold Forord... 5 Definitioner/ordforklaring... 5 1 Indledning... 7 2 Områdebeskrivelse... 8 2.1 Vandværket... 8 2.1.1 Boringer... 8 2.1.2 Vandkvalitet i boringerne

Læs mere

Herning Kommune. Vandforsyningsplan. September 2011. Vandforsyningsplan 2011 Side 0

Herning Kommune. Vandforsyningsplan. September 2011. Vandforsyningsplan 2011 Side 0 Herning Kommune Vandforsyningsplan September 2011 Vandforsyningsplan 2011 Side 0 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...2 2 INDLEDNING...4 2.1 Baggrund...4 2.2 Forhold til anden planlægning...5 2.3 Resumé

Læs mere

Orientering fra Naturstyrelsen Aalborg

Orientering fra Naturstyrelsen Aalborg Orientering fra Naturstyrelsen Aalborg Naturstyrelsen har afsluttet grundvandskortlægning i kortlægningsområdet 1435 Aalborg SØ Søren Bagger Landinspektør, Naturstyrelsen Aalborg Tlf.: 72 54 37 21 Mail:sorba@nst.dk

Læs mere

Københavns Miljøregnskab

Københavns Miljøregnskab Københavns Miljøregnskab Tema om Vandforbrug Vandmængder Vandforsyning og vandtab Vandkvalitet November 2013. Teknik- og Miljøforvaltningen www.kk.dk/miljoeregnskab Forbrug af drikkevand Københavnernes

Læs mere

Administrationsgrundlag for Vandforsyningsloven

Administrationsgrundlag for Vandforsyningsloven Godkendt Udvalget for Klima og Miljø 22. februar 2011 Administrationsgrundlag for Vandforsyningsloven 1 INDHOLD I ADMINISTRATIONSGRUNDLAGET... 2 2 LOVGRUNDLAG... 2 3 MYNDIGHEDENS ROLLE... 3 3.1 Politisk

Læs mere

Indsatsplan. VIBORG AMT Miljø & Teknik. for at sikre drikkevandet ved Sejerslev

Indsatsplan. VIBORG AMT Miljø & Teknik. for at sikre drikkevandet ved Sejerslev Indsatsplan VIBORG AMT Miljø & Teknik for at sikre drikkevandet ved Sejerslev J. nr. 8-52-2-773-1-03 Indsatsplanen der skal sikre forsyningen af drikkevand ved Sejerslev er udarbejdet af: Viborg Amt i

Læs mere

Indvindingstilladelser så let kan det gøres

Indvindingstilladelser så let kan det gøres Indvindingstilladelser så let kan det gøres Så enkelt kan en vandindvindingstilladelse til enkeltindvinder laves! Hvem behøver tilladelse? Hvor få vilkår er nok? Område Enkeltindvinding = En brønd eller

Læs mere

Bilag til byrådsindstilling. Drikkevandsbeskyttelse - Opfølgning på Indsatsplan Beder

Bilag til byrådsindstilling. Drikkevandsbeskyttelse - Opfølgning på Indsatsplan Beder Bilag 4. Fund af pesticider Fra Dato Teknik og Miljø Klik her for at angive en dato. Bilag til byrådsindstilling. Drikkevandsbeskyttelse - Opfølgning på Indsatsplan Beder RESUMÉ En gennemgang af fund i

Læs mere

Fig. 1: Hornsyld Vandværk samt graf med udviklingen af indvindingsmængden (til 2011).

Fig. 1: Hornsyld Vandværk samt graf med udviklingen af indvindingsmængden (til 2011). Vandværk Vandværket, der er placeret centralt i by, er et stort og centralt placeret vandværk for områdets vandforsyning. Området ved er under vækst og et stigende vandforbrug må forventes fremover. Vandværket

Læs mere

Vandforsyningsplan 2012-2022

Vandforsyningsplan 2012-2022 Vandforsyningsplan 2012-2022 INDHOLD 1. Indledning 1 1.1 Fokusområder 1 1.2 Rammer for planlægningen 1 1.3 Vandforsyningsplanens indhold 1 1.4 Offentlig høring og miljøvurdering 2 2. Vandforsyningen i

Læs mere

Der er på figur 6-17 optegnet et profilsnit i indvindingsoplandet til Dejret Vandværk. 76 Redegørelse for indvindingsoplande uden for OSD Syddjurs

Der er på figur 6-17 optegnet et profilsnit i indvindingsoplandet til Dejret Vandværk. 76 Redegørelse for indvindingsoplande uden for OSD Syddjurs Sammenfattende beskrivelse ved Dejret Vandværk Dejret Vandværk har 2 aktive indvindingsboringer, DGU-nr. 90.130 og DGU-nr. 90.142, der begge indvinder fra KS1 i 20-26 meters dybde. Magasinet er frit og

Læs mere

Grundvand og drikkevand i Kalundborg Kommune

Grundvand og drikkevand i Kalundborg Kommune 1 Grundvand og drikkevand i Kalundborg Kommune Bente Villumsen Civilingeniør DN Forurening fra jordoverfladen siver med ned og truer vores drikkevand har vi vand nok fremover? Drikkevand 2 3 Verdens bedste

Læs mere

SUSÅ KOMMUNE. vandforsyningsplan 2006-2016

SUSÅ KOMMUNE. vandforsyningsplan 2006-2016 SUSÅ KOMMUNE vandforsyningsplan 2006-2016!! TYVELSE VANDVÆRK! ENGELSTOFTE VANDVÆRK! ÅSØ VANDVÆRK! NÆSBY VRÅ VANDVÆRK! GLUMSØ VANDVÆRK! TYBJERG VANDVÆRK! AVERSI VANDVÆRK HERLUFLILLE-TORPE E VANDVÆRK!! TYBJERGLILLE

Læs mere

Vojens Kommune. Vandforsyningsplan 2003-2014 Forudsætningsdel

Vojens Kommune. Vandforsyningsplan 2003-2014 Forudsætningsdel Vojens Kommune Vandforsyningsplan 2003-2014 Forudsætningsdel Titelblad Rekvirent: Rådgiver: Vojens Kommune Teknisk Forvaltning Rådhuscentret 7 6500 Vojens Søndergade 53 DK-8000 Århus C Tlf.: +45 87 32

Læs mere

De dyre dråber Grundvand Beskyttelse, tilgængelighed og bæredygtighed. Gyrite Brandt GB Consult

De dyre dråber Grundvand Beskyttelse, tilgængelighed og bæredygtighed. Gyrite Brandt GB Consult De dyre dråber Grundvand Beskyttelse, tilgængelighed og bæredygtighed Gyrite Brandt GB Consult Hovedsynspunkter (1) Grundvandet skal beskyttes der hvor det dannes, og der hvor det hentes op. Boringsnære

Læs mere

Vandforsyningsplan

Vandforsyningsplan Vandforsyningsplan 2010-2021 Assens Kommune Miljø, Teknik og Plan www.assens.dk Kolofon Udarbejdet af: Assens Kommune Willemoesgade 15 5610 Assens Tlf. nr.: 6474 7474 E-mail: assens@assens.dk Web: www.assens.dk

Læs mere

Screening for miljøvurdering af forslag til vandforsyningsplan

Screening for miljøvurdering af forslag til vandforsyningsplan By, Kultur og Miljø Miljø Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 www.roskilde.dk Screening for miljøvurdering af forslag til vandforsyningsplan 2018-2025 6. september 2017 1. Indledning

Læs mere

GRØNT TEMA. Fra nedbør til råvand

GRØNT TEMA. Fra nedbør til råvand GRØNT TEMA Fra nedbør til råvand Her findes temaer om grundvand, kildeplads, indsatsplanlægning (grundvandsbeskyttelse), boringer, undersøgelser og oversigt over støtteordninger, landbrugets indsats m.m.

Læs mere

Vandforbrug Type Antal Forbrug m 3

Vandforbrug Type Antal Forbrug m 3 Vandværket Generelle data Lokalitet / JUP PlantID: 531-V02-20-0004 / 118041 Navn: Adresse: Løgumklostervej 20 Kontaktperson: Formand: Niels Chr. Schmidt, Løgumklostervej 32, Lovrup, 6780 Skærbæk Dato for

Læs mere

Hjerm Vandværk er beliggende Lindevænget 47b, 7560 Hjerm og har en indvindingstilladelse på m³/år gældende til 14. August 2016.

Hjerm Vandværk er beliggende Lindevænget 47b, 7560 Hjerm og har en indvindingstilladelse på m³/år gældende til 14. August 2016. Hjerm Vandværk Indvindingstilladelse Hjerm Vandværk er beliggende Lindevænget 47b, 7560 Hjerm og har en indvindingstilladelse på 225.000 m³/år gældende til 14. August 2016. Grundvandet ved Hjerm Vandværk

Læs mere

Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune

Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune Del 2 Vandværksafsnit AFSNIT 11 Korinth Vandværk Andelsselskab 2 2 Korinth Vandværk Korinth Vandværk Hjemmeside: http://www.korinth-kva.dk Indvindingstilladelse

Læs mere

Forslag til Indsatsplan for StautrupÅbo til beskyttelse af drikkevand

Forslag til Indsatsplan for StautrupÅbo til beskyttelse af drikkevand Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 17. december 2014 Forslag til Indsatsplan til beskyttelse af drikkevand Forslag til Indsatsplan StautrupÅbo er klar til vedtagelse

Læs mere

takt med de nye udfordringer. Vandforsyningsplan 2006-2018 Vandforsyningsplan 2006-2018 beskriver

takt med de nye udfordringer. Vandforsyningsplan 2006-2018 Vandforsyningsplan 2006-2018 beskriver Forord Hvad er en vandforsyningsplan? Odense Kommune planlægger borgernes forsyning med drikkevand i vandforsyningsplanen. Vandforsyningsplanen giver svar på spørgsmål som: Hvilke områder forsyner vandværkerne?

Læs mere

Bidrag til Statens Vandplan

Bidrag til Statens Vandplan Bidrag til Statens Vandplan November 2007 Frederiksberg Kommune Bidrag til Statens Vandplan November 2007 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund 1 1.1 Eksisterende planer for området 1 1.1.1 Bæredygtighedsstrategi

Læs mere

ATV møde. Enkeltindvindere, lovgivning og vejledninger. Helga Ejskjær, Naturstyrelsen. ATV Jord og Grundvand, 10. september 2015, Aarhus

ATV møde. Enkeltindvindere, lovgivning og vejledninger. Helga Ejskjær, Naturstyrelsen. ATV Jord og Grundvand, 10. september 2015, Aarhus ATV møde Enkeltindvindere, lovgivning og vejledninger Helga Ejskjær, Naturstyrelsen ATV Jord og Grundvand, 10. september 2015, Aarhus 1. Lovhjemmel & vejledning 2. Definition af enkeltindvinder 3. Tilladelse

Læs mere

Bilag 1 Båstrup-Gl.Sole Vandværk

Bilag 1 Båstrup-Gl.Sole Vandværk er beliggende mellem Øster Snede og Gammel Sole by ved en landbrugsejendom. Figur 1:. Foto fra tilsyn i 2010. Vandværket har en indvindingstilladelse på 47.000 m 3 og indvandt i 2016 31.982 m 3. Udviklingen

Læs mere

Vandforsyningsplan 2010-2016. Forudsætningsdel

Vandforsyningsplan 2010-2016. Forudsætningsdel Vandforsyningsplan 2010-2016 Forudsætningsdel Kolofon Udarbejdet af: Fredensborg Kommune Natur og Miljø Egevangen 3B 2980 Kokkedal Tlf. nr.: 7256 5000 E-mail: fredensborg@fredensborg.dk Web: www.fredensborg.dk

Læs mere

Møde med vandværkerne på Helgenæs. 2. juni 2016

Møde med vandværkerne på Helgenæs. 2. juni 2016 Møde med vandværkerne på Helgenæs 2. juni 2016 Dagsorden 1. Velkomst: 2. Løsningsmodeller 3. Forsyningsstruktur 4. Debat 5. Evt. 2. Løsningsmodeller - Oversigt De 3 modeller for Helgenæs Model 1 Model

Læs mere

Indsatsplaner og boringsnære beskyttelsesområder (BNBO)

Indsatsplaner og boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) Indsatsplaner og boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) Koordinationsforum, Haderslev, 3. oktober 2013 Naturstyrelsens BNBO-rejsehold v/ civilingeniør Gunver Heidemann og jurist Sanne Hjorth Henriksen

Læs mere

Adresse: Nylandsvej 16 Formand: Sønnik Linnet, Kærgårdvej 5, 6280 Højer Dato for besigtigelse: Den 21. september 2011

Adresse: Nylandsvej 16 Formand: Sønnik Linnet, Kærgårdvej 5, 6280 Højer Dato for besigtigelse: Den 21. september 2011 Vandværket Generelle data Lokalitet / JUP PlantID: 517-V02-20-0002 / 116353 Navn: Adresse: Nylandsvej 16 Kontaktperson: Formand: Sønnik Linnet, Kærgårdvej 5, 6280 Højer Dato for besigtigelse: Den 21. september

Læs mere

Indsatsplan Skive-Stoholm. Offentligt møde: Indsatsplan for sikring af drikkevandet i Skive-Stoholm-området. Stoholm Fritids- og Kulturcenter

Indsatsplan Skive-Stoholm. Offentligt møde: Indsatsplan for sikring af drikkevandet i Skive-Stoholm-området. Stoholm Fritids- og Kulturcenter Offentligt møde: Indsatsplan for sikring af drikkevandet i Skive-Stoholm-området Stoholm Fritids- og Kulturcenter d. 12. august 2014 Kl. 19.00 side 1 Dagsorden: Velkomst Torsten Nielsen, Formand for Klima

Læs mere

Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune

Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune Del 2 Vandværksafsnit AFSNIT 21 Vester Hæsinge Vandværk Andelsselskab 2 2 Vester Hæsinge Vandværk Vester Hæsinge Vandværk Hjemmeside: http://www.vesterhaesingevand.dk

Læs mere

Delindsatsplan. Gassum Vandværk. for [1]

Delindsatsplan. Gassum Vandværk. for [1] Delindsatsplan for Gassum Vandværk [1] [2] Indhold Forord... 5 Definitioner/ordforklaring... 5 1 Indledning... 7 2 Områdebeskrivelse... 8 2.1 Vandværket... 8 2.1.1 Boringer... 8 2.1.2 Vandkvalitet i boringerne

Læs mere

1 Allested-Vejle Vandværk Andelsvandværk

1 Allested-Vejle Vandværk Andelsvandværk 1 Allested-Vejle Vandværk Andelsvandværk 2 2 Allested-Vejle Vandværk Allested-Vejle Vandværk Hjemmeside: http://www.allested-vejle-vand.dk Indvindingstilladelse Tilladelsesdato: 21. oktober 1992 og 10.

Læs mere

Vandforsyningsplan for Jammerbugt Kommune 2010-2022

Vandforsyningsplan for Jammerbugt Kommune 2010-2022 Vandforsyningsplan for Jammerbugt Kommune 2010-2022 Vedtaget den 15. november 2012 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 1.1 Formål med vandforsyningsplanen... 4 1.2 Opbygning af vandforsyningsplanen...

Læs mere

Adresse: Renbækvej 12 Kontaktperson: Dan Hausø, Renbækvej 12, Renbæk, 6780 Skærbæk, tlf. 72553230 Dato for besigtigelse: 26.

Adresse: Renbækvej 12 Kontaktperson: Dan Hausø, Renbækvej 12, Renbæk, 6780 Skærbæk, tlf. 72553230 Dato for besigtigelse: 26. Vandværket Generelle data Lokalitet / JUP PlantID: 531-V02-20-0017 / 118055 Navn: Adresse: Renbækvej 12 Kontaktperson: Dan Hausø, Renbækvej 12, Renbæk, 6780 Skærbæk, tlf. 72553230 Dato for besigtigelse:

Læs mere

Forsyningernes forventninger til indsatsplaner

Forsyningernes forventninger til indsatsplaner Forsyningernes forventninger til indsatsplaner Natur og Miljø 2017 Christian Ammitsøe Disposition 1.Indsatsplaner i Odense Kommune Odense Vest 2.Finansiering 3.Konkrete formuleringer Nitrat Pesticider

Læs mere

Fornyelse af vandindvindingstilladelse til Dørken Vandværk

Fornyelse af vandindvindingstilladelse til Dørken Vandværk Dørken Vandværk Givevej 20 7323 Give V/ Arne Larsen Fornyelse af vandindvindingstilladelse til Dørken Vandværk Ansøgning Vejle Kommune har 23. februar 2017 modtaget ansøgning om fornyet tilladelse til

Læs mere

Varde Kommunes bemærkninger til høringssvar til Vandforsyningsplanen

Varde Kommunes bemærkninger til høringssvar til Vandforsyningsplanen Team Miljø Toften 2 6818 Årre Tlf. 79946800 Fax www.vardekommune.dk vardekommune@varde.dk 28. januar 2014 Hardy Skov Direkte tlf. 79947460 hask@varde.dk Journalnr. 6044/14 Sagsnr. 12/1728 Varde Kommunes

Læs mere

Hvem passer på grundvandet i fremtiden?

Hvem passer på grundvandet i fremtiden? Hvem passer på grundvandet i fremtiden? Af Kristen Simonsen, formand for Brovst Vandværk, formand for FVD-Region Nord og næstformand for FVD 32 Min artikel vil omhandle de private vandværkers holdning

Læs mere

Vandforsyningsplan 2012-2022. Beskrivelser af vandværkerne og den fremtidige forsyning

Vandforsyningsplan 2012-2022. Beskrivelser af vandværkerne og den fremtidige forsyning Vandforsyningsplan 2012-2022 Beskrivelser af vandværkerne og den fremtidige forsyning Arnum Vandværk Poppelvej 1, 6510 Gram (116026 JUP) Indvindingstilladelse 110.000 m 3 /år Indvinding 100.688 m 3 /år

Læs mere

Vandforsyningsplan 2006 2017 for Skævinge Kommune

Vandforsyningsplan 2006 2017 for Skævinge Kommune Hillerød Kommune Vandforsyningsplan 2006 2017 for Skævinge Kommune Forudsætningsdel Oktober 2008 Titelblad Udgiver: Konsulent: Hillerød Kommune Teknik Planlægning Trollesmindealle 27 3400 Hillerød Watertech

Læs mere

Indsatsområder sagen kort

Indsatsområder sagen kort Miljøudvalget, Miljøudvalget 2013-14 L 72 Bilag 5, L 71 Bilag 5 Offentligt Dato: 26. november 2013 Til: Folketingets Miljøudvalg Sagsbehandler: Bente Villumsen, 4097 3243, bv@dn.dk Indsatsområder sagen

Læs mere

Delindsatsplan. Udbyneder Vandværk. for [1]

Delindsatsplan. Udbyneder Vandværk. for [1] Delindsatsplan for Udbyneder Vandværk [1] [2] Indhold Forord... 5 Definitioner/ordforklaring... 5 1 Indledning... 7 2 Områdebeskrivelse... 8 2.1 Vandværket... 8 2.1.1 Boringer... 8 2.1.2 Vandkvalitet på

Læs mere

Bæredygtig vandindvinding (af grundvand) planlægger Henrik Nielsen, Naturstyrelsen

Bæredygtig vandindvinding (af grundvand) planlægger Henrik Nielsen, Naturstyrelsen Bæredygtig vandindvinding (af grundvand) planlægger Henrik Nielsen, Naturstyrelsen ATV-møde den 29. januar 2013 1 Krav til bæredygtighed Krav om begrænset påvirkning af vandindvindingen på omgivelser:

Læs mere

Stenderup Vandværk er beliggende umiddelbart vest for Stenderup by.

Stenderup Vandværk er beliggende umiddelbart vest for Stenderup by. er beliggende umiddelbart vest for Stenderup by. Vandværket har en indvindingstilladelse på 35.000 m 3 og indvandt i 2013 omkring 42.000 m 3 årligt. Indvindingen har været faldende frem til 1998, hvorefter

Læs mere

Sådan administrerer vi: Transportkorridoren Vi vil sikre, at der kun under særlige omstændigheder tillades

Sådan administrerer vi: Transportkorridoren Vi vil sikre, at der kun under særlige omstændigheder tillades Mål Tekniske anlæg skal medvirke til at udvikle vores moderne samfund med en hurtig, sikker og stabil forsyning af grundlæggende velfærdsgoder som f.eks. drikkevand, energi, transport og kommunikation.

Læs mere

Vandforbrug Type Antal Forbrug m 3

Vandforbrug Type Antal Forbrug m 3 Vandværket Generelle data Lokalitet / JUP PlantID: 521-V01-10-0001 / 116487 Navn: Adresse: Tønder Landevej 10 Kontaktperson: Tønder Vand A/S, John Pies Christiansen, Stationsvej 5, 6261 Bredebro Dato for

Læs mere

594 Depot Klosterhede

594 Depot Klosterhede 594 Depot Klosterhede Indsatsplan februar 2011 Indsatsplan 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 0. FORORD...4 1. INDLEDNING...5 1.1 Baggrund...5 1.2 Hvad er en indsatsplan...6 1.3 Udarbejdelse af indsatsplanen...6 2.

Læs mere

Ringsted Vandsamarbejde I/S

Ringsted Vandsamarbejde I/S Handlingsplan 2010 Ringsted Vandsamarbejde I/S Handlingsplan 2010 Ringsted Vandsamarbejde I/S Indhold 1. Baggrund for handlingsplanen... 3 Beskrivelse af vandsamarbejdet... 3 Formålet med handlingsplanen...

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 10

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 10 KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 10 RIDECENTER PÅ ASMINDRUPVEJ, VIPPERØD VÆKST OG BÆREDYGTIGHED PLAN OG STRATEGISK FORSYNING Kommuneplan llæg nr. 10 l Kommuneplan 2013-25 - Ridecenter på Asmindrupvej, Vipperød REDEGØRELSE

Læs mere

Velkommen. til møde om indsatsplaner. Kolding Kommune

Velkommen. til møde om indsatsplaner. Kolding Kommune Velkommen til møde om indsatsplaner Dagsorden Velkomst & præsentationsrunde Indsatsplanområder i Hvorfor skal der laves indsatsplaner? Hvad indeholder en grundvandskortlægning? Hvad indeholder en indsatsplan?

Læs mere

Tænk dig om: Du bor oven på dit drikkevand

Tænk dig om: Du bor oven på dit drikkevand Tænk dig om: Du bor oven på dit drikkevand 1 fersk grundvand salt grundvand Vi er privilegerede i Danmark Vi kan åbne for vandhanen og drikke vandet direkte fra den. Sådan skal det gerne blive ved med

Læs mere

VANDFORSYNING 3,5 OM VANDFORSYNING VANDFORSYNINGENS TILSTAND

VANDFORSYNING 3,5 OM VANDFORSYNING VANDFORSYNINGENS TILSTAND TILSTANDS- KARAKTER 3,5 TILSTANDS- TENDENS TREND 2012-2016 FREMTIDS- SIKRING OM VANDFORSYNING Vandforsyningen er baseret på en decentral forsyningsstruktur, der består af ca. 2.500 almene vandforsyninger

Læs mere

Mødesagsfremstilling. Teknik- og Miljøudvalget

Mødesagsfremstilling. Teknik- og Miljøudvalget Mødesagsfremstilling Teknisk Forvaltning Teknik- og Miljøudvalget ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: 10-02-2009 Dato: 20-01-2009 Sag nr.: KB 29 Sagsbehandler: Bolette Dorrit Jensen Kompetence: Fagudvalg Økonomiudvalget

Læs mere

at der indvindes fra boring DGU nr med maks m³/år og maks. 38 m³/time

at der indvindes fra boring DGU nr med maks m³/år og maks. 38 m³/time Torvegade 74, 6700 Esbjerg Benny Skovgaard Hansen Obbekjærvej 119 6760 Ribe Do 1. august 2016 Sagsbehandler Ek Obel Sørensen E-mail eksre@esbjergkommune.dk Sagsid 13/27433 Reg. nr. 571-40-5345-00 Endelig

Læs mere

Haderslev Kommune. Vandforsyningsplan - Plandel 2006-2015

Haderslev Kommune. Vandforsyningsplan - Plandel 2006-2015 Vandforsyningsplan - Plandel 2006-2015 Rekvirent Rådgiver Haderslev Forsyning Hedeselskabet Ledningsfunktionen Miljø og Energi as Fjordagervej 32 Jens Juuls Vej 18 6100 Haderslev 8260 Viby J Telefon 87

Læs mere

Syddjurs Kommune 21. juni 2012

Syddjurs Kommune 21. juni 2012 Møde mellem Vandværker og Syddjurs Kommune 21. juni 2012 Morten Hundahl Steen Wengel Sune Mikkelsen Susanne Kornvig Dagsorden 1. Velkomst 2. Seneste nyt fra kommunen a. Web indberetning og off. digital

Læs mere

Når der er udarbejdet konkrete forslag til indsatsplaner vil disse blive forelagt Byrådet til godkendelse.

Når der er udarbejdet konkrete forslag til indsatsplaner vil disse blive forelagt Byrådet til godkendelse. Notat Til: Sagen Miljø Rådhusgade 3 8300 Odder Fra: Notat til sagen: Birgit D. Kristensen Indsatsområde Boulstrup og Boulstrup Vest Administrationspraksis for udarbejdelse af indsatsplaner Byrådet i Odder

Læs mere

Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune

Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune Del 2 Vandværksafsnit AFSNIT 5 Brobyværk Andelsvandværk Andelsselskab 2 2 Brobyværk Andelsvandværk Brobyværk Andelsvandværk Hjemmeside: http://www.brobyvand.dk

Læs mere

Begrænset kontrol 1 gang pr. år Alle stoffer i bilag 3 2. Normal kontrol 1 gang hvert 2. år Alle stoffer i bilag 4 2

Begrænset kontrol 1 gang pr. år Alle stoffer i bilag 3 2. Normal kontrol 1 gang hvert 2. år Alle stoffer i bilag 4 2 STÆRMOSE VANDVÆRK Grevegården 15 5690 Tommerup 9. februar 2016 Sags id: 16/1878 Kontrolprogram for Stærmose Vandværk (cvr. nr. 68795419) I henhold til vandforsyningslovens 1 65 og tilhørende bekendtgørelse

Læs mere

Godkendelse af 1. behandling af tillæg til indsatsplan for OSD 1435, Aalborg Sydøst

Godkendelse af 1. behandling af tillæg til indsatsplan for OSD 1435, Aalborg Sydøst Punkt 4. Godkendelse af 1. behandling af tillæg til indsatsplan for OSD 1435, Aalborg Sydøst 2016-056296 Miljø- og Energiudvalget indstiller, at byrådet godkender forslag til tillæg til indsatsplan for

Læs mere

Vandforbrug Type Antal Forbrug m 3

Vandforbrug Type Antal Forbrug m 3 Vandværket Generelle data Lokalitet / JUP PlantID: 521-V02-20-0004 / 116491 Navn: Adresse: Skolegade 15A Kontaktperson: Formand: Peter Johanning, Arnåvej 3, 6240 Løgumkloster Dato for besigtigelse: Den

Læs mere

Grundvandet på Agersø og Omø

Grundvandet på Agersø og Omø Grundvandet på Agersø og Omø Drikkevand også i fremtiden? Grundvandet skal beskyttes Drikkevandet på Agersø og Omø kommer fra grundvandet, som er en næsten uerstattelig ressource. Det er nødvendigt at

Læs mere

Gentofte og Lyngby-Taarbæk kommuner. Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse. Resume af teknisk version

Gentofte og Lyngby-Taarbæk kommuner. Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse. Resume af teknisk version Gentofte og Lyngby-Taarbæk Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse Resume af teknisk version 1. FORORD I store dele af Lyngby-Taarbæk og Gentofte Kommuner indvinder vi drikkevand af høj kvalitet. Vandindvinding

Læs mere

Revision af indsatsplan i Greve Kommune I ET OMRÅDE MED INTENSIV VANDINDVINDING

Revision af indsatsplan i Greve Kommune I ET OMRÅDE MED INTENSIV VANDINDVINDING Revision af indsatsplan i Greve Kommune I ET OMRÅDE MED INTENSIV VANDINDVINDING Tommy Koefoed, civilingeniør, Koordinator for miljø ATV 28. november 2017 Behov for revurdering af indsatsplan Eksisterende

Læs mere

As Vandværk og Palsgård Industri

As Vandværk og Palsgård Industri og Palsgård Industri ligger i det åbne land i den østlige del af Overby. Vandværket har 2 indvindingsboringer beliggende tæt ved hinanden, ca. 10 meter fra vandværket, se figur 2. Vandværket har en indvindingstilladelse

Læs mere

Jordforureningsstrategi 2017 Notat om behandling af høringssvar

Jordforureningsstrategi 2017 Notat om behandling af høringssvar Område: Regional Udvikling Afdeling: Miljø og Råstoffer Journal nr.: 15/20835 Dato: 20. september 2016 Udarbejdet af: Strategiteamet Jordforureningsstrategi 2017 Notat om behandling af høringssvar Indledning

Læs mere

Solvarmeanlæg ved Kværndrup

Solvarmeanlæg ved Kværndrup Solvarmeanlæg ved Kværndrup Supplerende redegørelse efter Statens udmelding til Vandplanernes retningslinier 40 og 41 Udarbejdet af: Olav Bojesen Dato: 22. januar 2015 Naturstyrelsens j.nr.: NST-122-430-00034

Læs mere

Humlum Vandværk ligger Vesterbrogade 33A, Humlum, 7600 Struer og har en indvindingstilladelse på 110.000 m³/år gældende til august 2015.

Humlum Vandværk ligger Vesterbrogade 33A, Humlum, 7600 Struer og har en indvindingstilladelse på 110.000 m³/år gældende til august 2015. Humlum Vandværk Indvindingstilladelse Humlum Vandværk ligger Vesterbrogade 33A, Humlum, 7600 Struer og har en indvindingstilladelse på 110.000 m³/år gældende til august 2015. Organisationsform Vandværket

Læs mere

Miljøscreening, jf. reglerne i lov om miljøvurdering af planer og programmer

Miljøscreening, jf. reglerne i lov om miljøvurdering af planer og programmer Notat Vandforsyningsplan 2013 Dato: 13. marts 2013 Udarbejdet af: Ulrik Mathiasen Miljøscreening, jf. reglerne i lov om miljøvurdering af planer og programmer Indledning Notatet omfatter en vurdering af

Læs mere

Hvad skal. Vandværket. være opmærksom på ved ansøgning om indvinding af grundvand

Hvad skal. Vandværket. være opmærksom på ved ansøgning om indvinding af grundvand Hvad skal Vandværket være opmærksom på ved ansøgning om indvinding af grundvand Miljø og Teknik Natur og Vand november 2009 Ansøgning om tilladelse til indvinding af vand Anlæg til indvinding og behandling

Læs mere

Delindsatsplan. Enslev & Blenstrup Vandværk. for [1]

Delindsatsplan. Enslev & Blenstrup Vandværk. for [1] Delindsatsplan for Enslev & Blenstrup Vandværk [1] [2] Indhold Forord... 5 Definitioner/ordforklaring... 5 1 Indledning... 7 2 Områdebeskrivelse... 8 2.1 Vandværket... 8 2.1.1 Boringer... 8 2.1.2 Vandkvalitet

Læs mere

Regionale temaer for indvindingsoplande og regionerne indsat mod grundvandstruende jordforureninger. Eksempler fra hovedstadsområdet

Regionale temaer for indvindingsoplande og regionerne indsat mod grundvandstruende jordforureninger. Eksempler fra hovedstadsområdet Region Hovedstaden Center for Regional Udvikling Regionale temaer for indvindingsoplande og regionerne indsat mod grundvandstruende jordforureninger Eksempler fra hovedstadsområdet Møde den 1. november

Læs mere