Vandforsyningsplan Holstebro Kommune. plandel. Vedtaget d. 21. september 2010

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vandforsyningsplan. 2010-2021 - Holstebro Kommune. plandel. Vedtaget d. 21. september 2010"

Transkript

1 Vandforsyningsplan Holstebro Kommune plandel Vedtaget d. 21. september 2010

2 Indhold 1 INDLEDNING 6 2 MÅLSÆTNINGER OG RETNINGSLINJER 7 3 RAMMER FOR PLANLÆGNINGEN LOVGRUNDLAGET Vandforsyningsloven Miljømålsloven og Vandplaner Vandsektorloven GÆLDENDE AREALPLANLÆGNING Drikkevandsområder Indsatsområder og indsatsplaner Råstofindvinding KOMMUNENS PLANLÆGNING EU S VANDRAMMEDIREKTIV 17 4 MILJØVURDERING 19 5 EKSISTERENDE STRUKTUR VANDVÆRKER OG STRUKTUR GRUNDVAND Forureningstrusler Grundvandets sårbarhed VANDVÆRKSANLÆG Enkeltindvindere VANDFORBRUG OG DISTRIBUTION FORSYNINGSSIKKERHED VANDLEVERANCE OVER KOMMUNEGRÆNSEN FREMTIDIGT VANDFORBRUG FORSYNINGSKRAV 31 6 FREMTIDIGE FORHOLD FOR DE ENKELTE VANDVÆRKER PLANENS UDGANGSPUNKT FORSYNINGSOMRÅDER PLANENS KATEGORISERING AF VANDVÆRKER PRIMÆRE FORSYNINGSOMRÅDER KRAV TIL FORSYNINGSSIKKERHED PLANEN FOR HOLSTEBRO OMRÅDET Holstebro Vandværk Frøjk Vandværk Idom Vandværk Nr. Felding Vandværk Gadegård Vandværk PLANEN FOR SEVEL OMRÅDET Sevel Vandværk Djeld Vandværk Sevel-Skovby Vandværk Herrup Vandværk 49 3

3 6.8 PLANEN FOR ULFBORG-VEMB OMRÅDET Ulfborg Vandværk Staby Vandværk Vemb Vandværk PLANEN FOR OMRÅDE VEST Thorsminde Vandværk Fjand Vandværk Sønder Nissum Vandværk Husby Vest Vandværk PLANEN FOR VINDERUP OMRÅDET Vinderup Vandværk Hasselholt Vandværk Sandagergård Vandværk Ejsing Vandværk Ryde-Stendis-Højbjerg Vandværk PLANEN FOR DEN ØSTLIGE DEL AF HOLSTEBRO KOMMUNE Mogenstrup Vandværk Enkeltindvindere beliggende udenfor vandværkernes forsyningsområder 68 7 TIDSFØLGEPLAN 69 8 BILAG KORTBILAG 1: FORSYNINGSOMRÅDER KORTBILAG 2: LEDNINGSANLÆG RETNINGSLINJER FOR HÅNDTERING AF OVERSKRIDELSER AF NITRAT PÅ ENKELTINDVINDINGER 81 9 ORDLISTE 85 4

4 Holstebro Kommunes Vandforsyningsplan Udgiver: Holstebro kommune Rådgiver: Alectia A/S Udgivelsesår: 2010 Titel: Vandforsyningsplan Tekst og layout: Holstebro Kommune Alectia A/S Kort og grafik: Alectia A/S Tryk: Holstebro Kommune Oplag: eksemplarer Vedtaget: den Hentes fra: under Natur og Miljø, Forsyning, Vand eller ved at kontakte Holstebro Kommune, Natur og Miljø, Nupark 51, 7500 Holstebro, tlf.: , Forord Vandforsyningsplan er udarbejdet af Holstebro Kommune i samarbejde med de almene vandforsyninger i kommunen. Planen består af to dele, en plandel, som er dette hæfte, og en forudsætningsdel, der beskriver de tekniske forhold og problemområderne for vandforsyningen i kommunen. Plandelen indeholder et resumé af planens forudsætningsdel. Plandelen kan derfor læses selvstændigt uden den mere detaljerede forudsætningsdel. Som baggrund for planarbejdet er der udført en teknisk registrering af alle kommunens (almene) vandværker. Planarbejdet er baseret på data fra år Ord markeret med blåt er uddybet i ordlisten bagest i hæftet. Forslag til vandforsyningsplan i offentlig høring Vandforsyningsplanen har været fremlagt til offentlig høring i 8 uger fra den 2. juni 2010 til den 28. juli I fremlæggelsesperioden har myndigheder, interesseorganisationer, almene vandværker og borgerne haft mulighed for at komme med bemærkninger til planen. Bemærkninger til planen er behandlet af Byrådet, som har vurderet i hvilket omfang, at bemærkningerne skulle indarbejdes i den endelige plan. Godkendelse af vandforsyningsplanen Vandforsyningsplan er godkendt af Byrådet d. 21. september Vandforsyningsplanen er udarbejdet i henhold til 14 i Vandforsyningsloven (Lov nr. 299 af 8. juni 1978, jf. lovbek. nr. 635 af 7. juni 2010). Byrådets vedtagelse af Vandforsyningsplanen kan ikke påklages til anden administrativ myndighed (jf. 76 i Vandforsyningsplanen). 5

5 1 Indledning Rent drikkevand baseret på naturligt forekommende grundvand er ikke længere en selvfølge i Danmark. Grundvandet trues af forskellige forurenende stoffer. De mulige trusler er f.eks. nitrat og pesticider fra landbrugets brug af gødning og sprøjtemidler, benzin- og olieprodukter fra f.eks. olietanke og tankstationer, opløsningsmidler fra industrigrunde og lossepladser samt næringssalte og miljøfremmede stoffer fra spildevandsnedsivning. Risikoen for forurening af grundvandet med miljøfremmede stoffer er størst i byområder. I landområder er det landbrugets brug af sprøjtemidler og gødning samt gamle affaldsdepoter, som kan udgøre en risiko for grundvandet. Vandforsyningen i Holstebro Kommune er baseret på 20 almene vandværker, hvoraf syv vandværker tilhører Vestforsyning Vand A/S. Vandværkerne indvinder fra knap 60 boringer. Herudover er der to almene distributionsvandværker, som køber vand fra to af de almene vandværker. Indvindingsboring ved Sønder Nissum Vandværk Vandværkerne i Holstebro Kommune indvinder grundvand af en god kvalitet. Råvandet har dog et behandlingskrævende, men naturligt forekommende indhold af ammonium, jern, mangan, fosfor og flere steder også methan og svovlbrinte. Indholdet er ikke problematisk ved normal vandbehandling. De fleste oplande til vandværkernes vandindvindinger har generelt kun nogen eller lille sårbarhed overfor forureningspåvirkning fra jordoverfladen det vil sige de er velbeskyttede. Der er fem vandværker, hvor oplandene er karakteriseret som sårbare pga. for tynde lerlag over grundvandsmagasinerne. For at øge forsyningssikkerheden sætter vandforsyningsplanen fokus på at der etableres flere forbindelsesledninger mellem vandværkerne samt at vandværkerne udarbejder beredskabsplaner, som beskriver vandforsyningernes beredskab i tilfælde af forurening på kildepladser og i ledningsnettet, håndtering af driftsstop mv. Der er ejendomme i kommunen, som ikke er tilsluttet et alment vandværk, men i stedet har deres egen boring eller brønd. Drikkevandet fra disse ejendommen er af varierende kvalitet, og derfor kan det blive nødvendigt for disse ejendomme at tilslutte sig et alment vandværk. 6

6 2 Målsætninger og retningslinjer De beskrevne målsætninger skal nås i et tæt samarbejde mellem vandværkerne, vandrådet og Holstebro Kommune. Ved at administrere efter vandforsyningsloven og retningslinjerne opstillet i planen ønsker Holstebro Kommune at sikre de bedst mulige vilkår for vandværkerne i deres arbejde med at sikre borgerne adgang til en stabil vandforsyning med vand af god kvalitet. Målsætninger Holstebro Kommune vil sikre, at der er tilstrækkeligt, uforurenet og velbeskyttet grundvand til at dække fremtidens behov for drikkevand. Holstebro Kommune vil arbejde for rette kvalitet til rette formål - det overvejes nøje, hvor kommunen kan tillade, at der bruges vand med drikkevandskvalitet, og hvor man kan nøjes med at bruge vand af ringere kvalitet. Holstebro Kommune ønsker i videst mulig omfang at sikre den eksisterende decentrale indvindings- og forsyningsstruktur, men samtidigt skabe rammerne for et styrket samarbejde mellem vandværkerne - både administrativt og teknisk. Borgerne i Holstebro Kommune skal med den størst mulige forsyningssikkerhed sikres rent drikkevand, som overholder kravene til drikkevandskvalitet. Vandværkerne skal aktivt arbejde for, at alle ejendomme indenfor forsyningsområderne tilbydes forsyning af drikkevand fra vandværket. Takstblade skal understøtte Holstebro kommunes mål om, at vandværkerne sikrer en stabil vandforsyning med vand af god kvalitet og på økonomisk rimelige vilkår. For at beskytte vores drikkevand skal anvendelsen af pesticider begrænses mest muligt, i de områder hvor anvendelsen kan udgøre en forureningstrussel mod grundvandet. Faktaboks Retningslinjer Retningslinjerne beskriver forhold vedr. vandforsyning, som fremover skal være retningsgivende for de tilladelser og andre afgørelser, der meddeles af myndighederne. Sagsbehandlingen vil dog altid bero på en konkret vurdering af den enkelte sag. 1. Holstebro Kommune vil sikre, at der er tilstrækkeligt, uforurenet og velbeskyttet grundvand til at dække fremtidens behov for drikkevand. Retningslinjer: 1.1. Holstebro Kommune ønsker, at der udvises stor forsigtighed i alle kommunale beslutninger og handlinger af betydning for drikkevandsinteresserne i kommunen Indvinding til almen vandforsyning skal gå forud for anden vandindvinding. 7

7 1.3. Ved tilslutning af enkeltindvindingsanlæg til almene vandværker vil kommunen give påbud om, at ubenyttede brønde og boringer sløjfes i henhold til gældende regler Der vil kun i særlige tilfælde meddeles tilladelse til indvinding af vand til havevandingsformål. Konsekvenser: I OSD-områder (Områder med Særlige Drikkevandsinteresser) samt i vandværkernes indvindingsoplande vil Holstebro Kommune være særlig opmærksom på potentielle forureningsfarer, f.eks. fra forurenet jord, flydende olier og kemikalier. Holstebro Kommune vil i øvrigt i miljøsagsbehandling, lokalplanlægning med videre administrere efter forsigtighedsprincippet. I kommunens spildevandsplan vil der være fokus på beskyttelse af grundvandet, herunder fastsætte afstandskrav fra eksisterende indvindingsboringer til nedsivningsanlæg. Indførelse af udvidet rensning pga. indhold af miljøfremmede stoffer som f.eks. pesticider, ses kun som en ekstraordinær og mulig midlertidig løsning på akutte problemer, som med tiden skal erstattes af naturligt grundvand. Ubenyttede brønde og boringer sløjfes efter gældende retningslinjer. Der fokuseres på, at den tekniske indretning af vandforsyningsanlæg for såvel almene som ikke-almene anlæg er hensigtsmæssig og tilstrækkelig grundvandsbeskyttende. I OSD-områder (områder med særlige drikkevandsinteresser) er der ikke mulighed for at få tilladelse til en havevandingsboring. Eksisterende boringer i OSD skal sløjfes når tilladelsen udløber. I OD-områder (områder med almindelige drikkevandsinteresser) er der ikke mulighed for at få tilladelse til en havevandingsboring indenfor byzone samt landsbyafgrænsninger (jf. afgrænsningerne i kommuneplanen). I landområder er der mulighed for at få tilladelse til en havevandingsboring såfremt der kan findes en acceptabel placering. Afgørelsen beror i de enkelte tilfælde på en konkret miljøvurdering. Eksisterende boringer indenfor byzone samt landsbyafgrænsninger skal sløjfes når tilladelsen udløber. I områder, hvor der ikke er drikkevandsinteresser er der mulighed for at få tilladelse til en havevandingsboring. Der er dog ikke mulighed for at få tilladelse til en havevandingsboring indenfor byzone samt landsbyafgrænsninger (jf. afgrænsningerne i kommuneplanen), når boringen ligger indenfor et indvindingsopland til et vandværk, og eksisterende boringer indenfor disse områder skal sløjfes når tilladelsen udløber. Forinden der kan meddeles tilladelse til ændret anvendelse af en boring skal ejer fremsende dokumentation for at boringen er gennemgået af en brøndborer og at den er i forsvarlig stand. Der gives som udgangspunkt ikke tilladelse til indvinding af grundvand til havevandingsformål, hvis boringen er dybere end ca. 25 m. Nye havevandingsboringer må maksimalt bores til 10 meters dybde. 8

8 2. Holstebro Kommune vil arbejde for rette kvalitet til rette formål - det overvejes nøje, hvor kommunen kan tillade, at der bruges vand med drikkevandskvalitet, og hvor man kan nøjes med at bruge vand af ringere kvalitet. Retningslinjer: 2.1. Etablering af vandindvinding, som ikke stiller krav om drikkevandskvalitet, kan kun tillades på baggrund af en individuel tilladelse og konkret vurdering Grundvandsmagasiner, der har interesse for vandværker må som udgangspunkt ikke benyttes til vandindvinding, som ikke stiller krav om drikkevandskvalitet. Konsekvenser: For at bevare dybe velbeskyttede grundvandsmagasiner til almen vandforsyning, skal nye boringer, hvor der ikke kræves drikkevandskvalitet, føres ned til frit grundvandsmagasin. Hvis der ikke er vand nok, kan det blive nødvendigt at lave flere boringer til frit magasin, eller det kan eventuelt efter konkret vurdering tillades boret dybere. Tidligere blev boringer til markvanding ofte ført til dybe, velbeskyttede grund-vandsmagasiner. Når tilladelsen for disse boringer udløber, vil der foretages en konkret vurdering af, hvorvidt de fortsat kan bibeholdes. Hvor der er begrænsede drikkevandsinteresser vil det fortsat være muligt at indvinde fra dybereliggende, spændte magasiner. Varmeindvindingsanlæg og grundvandskøleanlæg, hvor grundvandet reinjiceres i grundvandsmagasin med drikkevandsinteresser, må som udgangspunkt ikke etableres i indvindingsoplande til vandværker. Der vil blive foretaget en individuel vurdering. Ved vurdering af tilladelser til vandforsyninger tager Holstebro Kommune hensyn til de almene vandværkers interesser. 3. Holstebro Kommune ønsker i videst mulig omfang at opretholde den eksisterende decentrale indvindings- og forsyningsstruktur. Retningslinjer: 3.1. Holstebro Kommune vil i samarbejde med vandværkerne sikre, at vandværkerne er effektive og konkurrencedygtige, og hermed sikre den decentrale struktur og gode forsyningssikkerhed Samarbejdet mellem vandværkerne i kommunen skal styrkes og udvides efter behov. Konsekvenser: En fordeling af indvindingen på mange magasiner og kildepladser giver den bedste sikkerhed for kvalitet og tilstrækkelig forsyning. Vandværkerne i kommunen skal kunne indgå samarbejde omkring administrative og driftsmæssige opgaver. 9

9 De enkelte vandværker skal om nødvendigt etablere ledningsnet mellem vandværker eller sammenlægge vandforsyninger. Vandværkerne i kommunen skal have mulighed for at sammenlægge vandværker til færre selskaber, hvor den decentrale tekniske struktur mht. indvinding, behandling og distribution i videst muligt omfang fastholdes. 4. Borgere i Holstebro Kommune skal med den størst mulige forsyningssikkerhed sikres rent drikkevand, som overholder kravene til drikkevandskvalitet. Retningslinjer: 4.1. Samarbejdet mellem vandværkerne om indvinding og distribution skal styrkes. Et styrket samarbejde omkring dette, skal sikre en bredere adgang til rene vandressourcer og en større forsyningssikkerhed For mindre enkeltanlæg/ikke-almene vandforsyningsanlæg (hvor der indvindes mindre end m 3 vand/år til husholdningsbrug) skal kontrol af vandkvalitet foretages hvert 5. år. For enkeltanlæg (brønde eller boringer, som forsyner 1-2 ejendomme) er der opstillet særlige retningslinjer for, hvordan overskridelser af kvalitetskrav til nitrat håndteres (fastsættes i henhold til Vandforsyningslovens 62 stk. 4). Retningslinjerne fremgår af bilag 8.3. Konsekvenser: Vandforsyningerne skal opbygges med passende forsyningssikkerhed og forbindelsesledninger mellem vandværkerne, således at vandværkerne er robuste over for uheld, og forsyning hurtigt kan retableres. Vandværkerne skal udarbejde beredskabsplaner, som beskriver vandforsyningernes beredskab i tilfælde af forurening på kildepladser og i ledningsnettet, håndtering af driftsstop mv. Beredskabsplanerne skal være koordinerede med kommunens overordnede beredskabsplan. Vandværkerne skal ved optimering af vandbehandlingsanlæggene sikre, at drikkevandet overholder drikkevandskravene. Kommunen vil om nødvendigt sikre dette ved påbud. Ejeren af et vandforsyningsanlæg, der kræver vand af drikkevandskvalitet, skal sørge for at vandkvaliteten regelmæssigt undersøges. Kravene til hyppighed og omfang af den lovpligtige egenkontrol fremgår af den til enhver tid gældende bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg. Der fremgår ikke krav til hyppighed for enkeltanlæg, hvorfor dette fastsættes i vandforsyningsplanen. 5. Vandværkerne skal aktivt arbejde for, at alle ejendomme inden for forsyningsområderne tilbydes forsyning af drikkevand fra vandværket. Retningslinjer: 5.1. Indenfor vandværkernes naturlige forsyningsområder gives der som udgangspunkt ikke tilladelse til etablering af nye enkeltindvindingsanlæg/ikke-almene vandforsyningsanlæg til husholdningsbrug Indenfor vandværkernes fremtidige forsyningsområder (men udenfor de naturlige forsyningsområder) gives der tilladelse til etablering af nye en- 10

10 keltindvindingsanlæg/ikke-almene vandforsyningsanlæg til husholdningsbrug, såfremt vandværket ikke kan forsyne ejendommen på rimelige vilkår Såfremt en ejendom kan tilsluttes vandværk, eller på anden vis kan forsynes med vand, baseret på naturligt og rent grundvand, gives der ikke tilladelse til yderliggående vandbehandling på eksisterende enkeltindvindingsanlæg/ikke-almene vandforsyningsanlæg Eksisterende større enkeltindvindingsanlæg til erhvervsmæssig formål mv., med behov for vand af drikkevandskvalitet, har ikke krav på eller pligt til tilslutning til almen vandforsyning, selvom de er placeret i et alment forsyningsområde. Konsekvenser: Såfremt en ejendom, der ligger indenfor et vandværks naturlige forsyningsområde, får behov for en ny vandforsyning, er det vandværkets ret og pligt at forsyne ejendommen med vand. Såfremt ejendommen ligger i vandværkets fremtidige forsyningsområde, men udenfor det naturlige forsyningsområde, vil der foretages en vurdering af, om ejendommen kan tilsluttes på rimelige vilkår (vurderes af vandværket/kommunen ud fra tidsmæssige og økonomiske forhold samt en vurdering af, om der kan opstå vandkvalitetsmæssige problemer pga. for lang opholdstid i ledningen). Der er i dag flere virksomheder mv. indenfor vandværkernes forsyningsområder, der har deres eget indvindingsanlæg, og hvor der er behov for vand af drikkevandskvalitet. Såfremt der bliver behov for ny vandforsyning til disse virksomheder mv. er der ikke krav på eller ret til forsyning fra et vandværk. Der opfordres dog til dialog mellem virksomheden og vandværket, således at det bliver afklaret, hvorvidt der er mulighed for forsyning fra vandværket. 6. Vandværkernes takstblade skal understøtte Holstebro kommunes mål, at vandværkerne sikrer en stabil vandforsyning med vand af god kvalitet og på økonomisk rimelige vilkår. Retningslinjer: 6.1. Vandværker, der er omfattet af 2, stk. 1 i Vandsektorloven, skal fremsende forslag til takstblad til godkendelse hos kommunen forslag til takstblad skal overholde det prisloft, der er fastsat af Forsyningssekretariatet Vandværker, der ikke er omfattet af 2, stk. 1 i Vandsektorloven, skal udarbejde takstblade med udgangspunkt i eller efter de principper, som fremgår af se seneste vejledning fra FVD (pt. vejledning nr. 170). Vandværkerne skal indsende forslag til takstblad til godkendelse hos kommunen. Forslag til takstbladet skal være ledsaget af regnskab og budget samt, hvis det er relevant, flerårig investeringsplan. Det skal sikres, at der er overensstemmelse mellem vandværkernes takstpolitik og investeringsbehov i forhold til nyanlæg og renovering. Konsekvenser: Efter Vandforsyningslovens 53 skal kommunen godkende anlægs- og driftsbidrag efter indstilling fra anlæggets ejer. Vandværker med solgt vandmængde over m 3 /år vil blive omfattet af 2, stk. 1 i Vandsektorloven. Disse vandværker vil fra 2011 blive under- 11

11 lagt et prisloft fastsat af Forsyningssekretariatet. Takstbladene skal dog fortsat godkendes af Holstebro Kommune efter oplæg fra vandværkerne. Takstblade for de almene vandværker, der ikke er omfattet af 2, stk. 1 i Vandsektorloven, skal udarbejdes på et ensartet grundlag, under hensyntagen til vandværkernes forskellige forudsætninger, således at vandværkerne gennem budgetlægning og kommunens godkendelse sikrer, at vandværkerne til enhver tid er økonomiske robuste. Vandværkerne skal hvile i sig selv og på sigt må et vandværk ikke oparbejde hverken formue eller gæld. Det skal sikres, at der sker rimelige henlæggelser til fornyelse og udvidelse. Drikkevand skal kunne drikkes lige fra hanen 7. For at beskytte vores drikkevand skal anvendelsen af pesticider begrænses mest muligt, i de områder hvor anvendelsen kan udgøre en forureningstrussel mod grundvandet. Retningslinjer: 7.1. I særlige følsomme områder vil borgerne opfordres til at begrænse anvendelsen af pesticider, feks. gennem dialog med grundejerforeninger, landbrugsforeninger, gennem kampagner mv Kommunen vil arbejde for, at begrænse brugen af pesticider mest muligt på de kommunale arealer Kommunen kan ved (gen-)forhandling af forpagtningsaftaler vedrørende kommunal jord indføre generelt forbud mod anvendelse af pesticider I indsatsplaner for beskyttelse af grundvand kan der sættes særlig fokus på begrænsning af anvendelsen i pesticider i følsomme områder. Konsekvenser: Borgerne bliver bevidste om, at brugen af pesticider i visse områder kan medføre en forureningstrussel mod vores drikkevand. Det forventes, at oplysning og dialog omkring forureningstruslen vil medføre et mindre forbrug af pesticider i disse områder, hvilket vil medvirke til, at vi fortsat kan basere vores drikkevandsforsyning på rent grundvand. Holstebro Kommune har besluttet, at der i den kommende 5-årig periode ikke må benyttes pesticider på kommunens grønne arealer, plantager og skove. Der kan dog gøres undtagelse ved bekæmpelse af bjørneklo og i særlige tilfælde ved nyanlæg eller lign. 12

12 3 Rammer for planlægningen Kommunens planlægning af vandindvinding og vandforsyning sker inden for de rammer, der er afstukket i statens lovgivning og udformet i tidligere Ringkøbing Amts Regionplan (nu landsplandirektiv). Desuden er vandforsyningsplanen udarbejdet indenfor rammerne af kommunens egen planlægning, herunder kommuneplan og spildevandsplan. 3.1 Lovgrundlaget Vandforsyningsloven Vandforsyningsplanens indhold er lovbestemt og gengives i nedenstående tekstboks. Ifølge vandforsyningsloven skal en kommunal vandforsyningsplan: angive og lokalisere forventede behov for vand, redegøre for placering, ydeevne og kvalitet af de almene vandforsyningsanlæg, angive hvilke områder, der skal forsynes fra almene anlæg og hvilke, der skal forsynes fra indvindingsanlæg på enkelte ejendomme eller fra andre ikke almene anlæg, angive de bestående vandforsyningsanlæg, der indgår i den fremtidige vandforsyning, deres beliggenhed og udformning af nye, almene vandforsyningsanlæg, beskrive nuværende og fremtidige forsyningsområder for de almene vandforsyninger, redegøre for tilførsel af vand udefra eller levering af vand til forbrug udenfor kommunen, angive ledningsnettet for de almene anlæg, herunder eventuelt forbindelsesledninger mellem anlæggene og opstille tidsfølge for renovering, etablering og udbygning af almene vandforsyningsanlæg, herunder ledningsnettet Miljømålsloven og Vandplaner Miljømålsloven omhandler blandt andet krav om sikring og dokumentation af vandforekomsternes tilstand, samt fastlæggelse af mål for kvaliteten af de forskellige vandforekomster. Vandforekomster dækker over grundvand, overfladevand, herunder vandløb, søer, hav og fjorde. 13

13 Det overordnede mål er god økologisk tilstand i Til opnåelse af dette mål har De statslige Miljøcentre medio januar 2010 offentliggjort forslag til vandplaner. Når disse vandplaner er vedtaget (forventeligt ultimo 2010) vil de træde i stedet for de gamle regionplaner, som hidtil har reguleret de overordnede forhold vedr. grundvand og overfladevand. I medfør af Miljømålsloven skal kommunen derefter udarbejde handleplaner, som sikrer gennemførelsen af de statslige vandplaner. I forhold til øvrig kommunal planlægning skal al kommunal planlægning inkl. denne vandforsyningsplan være i overensstemmelse med vandplanen. Som følge af vandplanerne kan såvel kommune som vandforsyninger blive pålagt omkostninger til målopfyldelse i planperioden. For vandforsyningerne bliver omkostninger og aktiviteter som hovedregel fastlagt i indsatsplanerne, der har til formål at sikre kvalitet og mængde af grundvandsforekomster til drikkevandsformål. Derudover kan vandplanerne få betydning for vandforsyningernes muligheder for udbygning af kildepladser og for størrelsen af de givne tilladelser Vandsektorloven Vandsektorloven omhandler alle helt eller delvist kommunalt ejede vandforsyningsselskaber og private vandforsyninger, der leverer mere end m 3 /år. I Holstebro Kommune er vandværkerne under Vestforsyning Vand A/S samt Ulfborg Vandværk og Vemb Vandværk omfattet er vandsektorloven. Hovedsigtet med vandsektorloven er at sikre ensartede og gennemsigtige prisfastsættelser på drikkevand. Vandsektorloven har ikke nogen betydning for forsyningsstrukturen i kommunen og har dermed kun indirekte indflydelse på Vandforsyningsplanen. Vandsektorloven regulerer regnskabsmæssige og selskabsretlige forhold. Vandsektorloven har følgende hovedelementer: Adskillelse mellem myndighed og drift dvs. selskabsgørelse af de kommunale vand- og spildevandsforsyninger. Prisloft for vandselskaber på forsyningsartsniveau (vand hhv. spildevand). Pligt til at deltage i benchmarking for de selskaber, der skal have fastsat et prisloft. Dannelse af Forsyningssekretariatet, der er ansvarlig for gennemførelse af benchmarking og fastsættelse af prisloft. Muligheder for tilknyttede aktiviteter f.eks. salg af tjenesteydelser til andre vandforsyninger eller øvrige kunder. Oprettelse af Teknologifonden med statslig støtte de første 3 år. 14

14 3.2 Gældende arealplanlægning En række tiltag i den tidligere amtslige vandressourceplanlægning har betydning for planlægningen af vandforsyningen i Holstebro Kommune. Det handler især om udpegning af områder med særlige drikkevandsinteresser, nitratfølsomme indvindingsområder og indsatsområder. Amtet blev i denne sammenhæng pålagt at udarbejde planer for grundvandsbeskyttelsen i de områder, hvor der skal gøres en særlig indsats for at beskytte grundvandet. Efter kommunalreformen er detailkortlægningen af grundvandsressourcerne overgået fra amtet til staten Drikkevandsområder Hovedparten af vandværkerne i Holstebro Kommune ligger i områder, der i regionplanen (nu landsplandirektiv) er udpeget som område med særlige drikkevandsinteresser (OSD-områder). Nogle almene vandværker ligger i områder, som er udpeget som område med almindelige drikkevandsinteresser (OD-områder), og kun to vandværker ligger helt udenfor områder med drikkevandsinteresser. Drikkevandområder i Holstebro Kommune Indsatsområder og indsatsplaner Den afgiftsfinansierede kortlægning af grundvandet i Holstebro Kommune er godt i gang. I 2009 blev kortlægningen færdig ved fire vandværker i den centrale del af kommunen og i 2010 vil kommunen modtage kortlægning fra Miljøcenter Ringkøbing ved otte vandværker i den østlige og centrale del af kommunen. 15

15 Kortlægninger færdige i 2009: Holstebro Vandværk Frøjk Vandværk Nr. Felding Vandværk Gadegård Vandværk Kortlægninger færdige i 2010: Ejsing Vinderup Ryde-Stendis-Højbjerg Sevel-Skovby Djeld Sevel Sandagergård Idom Kommunen vil modtage kortlægning af de resterende vandværker i kommunen inden udgangen af Senest 1 år efter, at den detaljerede kortlægning er afsluttet skal kommunen lave et udkast til beskrivelse af de foranstaltninger, der foreslås gennemført, og som skal indgå i forslag til indsatsplaner for indvindingsoplandene til vandværkerne Råstofindvinding Region Midtjylland har i Råstofplan 2009 udpeget områder, hvor der kan foregå indvinding af råstoffer som ler, sand og grus. Der er flere indvindingsområder for råstoffer i den sydlige og østlige del af Holstebro Kommune. Nogle af områderne ligger i vandværkers indvindingsoplande. Vandværkernes indvindingsoplande og råstofgraveområder i Holstebro Kommune Ved nye indvindingstilladelser er det kommunen, som vurderer, om disse er i konflikt med målsætninger for vandområder (vandløb, søer, fjord og hav). Målsætninger for vandområder fremgår af Kommuneplanen og Regionplanen (nu landsplandirektiv). Vandindvinding kan være en trussel mod opfyldelse af de opstillede målsætninger. Derfor er det centralt, at muligheder for vandindvinding og effekterne heraf vurderes i forhold til målsætninger for nærliggende vandområder. 16

16 3.3 Kommunens planlægning De overordnede træk i kommunens udvikling fastlægges i kommuneplanen og detailreguleres i lokalplanerne. Kommuneplanen Via kommuneplanen sikrer Holstebro Kommune arealer til nye boligområder og erhverv. Holstebro Kommune vil arbejde for, at arealanvendelsen i områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD) generelt ikke ændres til en mere grundvands truende art samt at aktiviteter der øger beskyttelsen af grundvandet fremmes i OSD. Spildevandsplan Spildevandsplanen regulerer afledningen af spildevand, således at vandområder og grundvandet beskyttes. Der er tre gældende spildevandsplaner i Holstebro Kommune, som dækker de tre tidligere kommuner Vinderup, Holstebro, og Ulfborg-Vemb. En samlet spildevandplan for Holstebro Kommune er under udarbejdelse og forventes vedtaget i Spildevandsplanen vil bl.a. omfatte retningslinjer for spildevandsafledning fra ejendomme, der ikke er tilsluttet offentlig kloak (herunder afstandskrav til boringer ved etablering af nedsivningsanlæg. I områder med drikkevandsinteresser/indvindingsoplande til vandværker fastsættes også afstandskrav fra højeste grundvandsstand til nedsivningsanlæggets bund). Lokal Agenda 21 Handlingsplan Holstebro Kommune vedtog i 2008 en strategi for Lokal Agenda 21, som er indarbejdet i kommuneplanen. Agenda 21-strategien beskriver hvordan kommunen vil bidrage til en bæredygtig udvikling med udgangspunkt i 5 indsatsområder. De målsætninger, der er særligt relevante for grundvandsindvindingen, er at: Mindske miljøbelastningen Fremme biologisk mangfoldighed Inddrage befolkningen og erhvervslivet Disse målsætninger retter sig blandt andet mod forbruget af naturlige ressourcer, herunder grundvand, og mod forurening, for eksempel brugen af sprøjtegifte. 3.4 EU s Vandrammedirektiv Fra år 2000 har man med EU s Vandrammedirektiv fået nye rammer for vandforvaltningen i Danmark og det øvrige Europa. Et af direktivets bærende principper er, at planlægningen og forvaltningen af alle vandområder skal baseres på, at vandsystemerne er sammenhængende enheder. Enhederne omfatter både grundvand og overfladevand. 17

17 For Danmark betyder det især, at der skal etableres samarbejder på tværs af de eksisterende regionale grænser, hvor det hidtil har været de enkelte amter og kommuner, der hver især varetog planlægning og forvaltning af vandmiljøet. Målet er, at der i 2015 skal være opnået en god tilstand for alt overfladevand og alt grundvand. Vandrammedirektivet definerer målet som en kun mindre afvigelse fra den i princippet uberørte tilstand. Også for grundvandet skal indsatsen mod forureningen styrkes, fordi de fleste danske vandløb er grundvandsfødte, men naturligvis også fordi grundvandet i Danmark er den altdominerende kilde til drikkevand. Et af målene i vandrammedirektivet er at nedbringe behovet for rensning af drikkevand, hvilket er i god overensstemmelse med de principper, som hidtil har været styrende for den danske politik på drikkevandsområdet. Således vil EU s Vandrammedirektiv nu og i fremtiden få indflydelse på vandforsyningen i Danmark og dermed også i Holstebro Kommune. Der foreligger dog endnu ikke konkrete følgevirkninger af vandrammedirektivet for vandforsyningen i Holstebro. 18

18 Klagevejledning vedr. afgørelse om miljøvurdering I henhold til 16, stk. 2 i bekendtgørelse af lov nr. 936 af om miljøvurdering af planer og programmer, kan kun retlige spørgsmål påklages. Klageberettiget er miljøministeren, enhver med retlig interesse i sagens udfald, samt visse landsdækkende foreninger og organisationer. Klage indgives til Naturklagenævnet, Rentemestervej 8, 2400 København NV eller på mail til: Klagen skal være modtaget af Naturklagenævnet inden 4 uger fra den 2. juni Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af klagen, at klager indbetaler et gebyr på 500 kr. Nævnet vil efter modtagelsen af klagen sende klageren en opkrævning på gebyret. Naturklagenævnet vil ikke påbegynde behandlingen af klagen, før gebyret er modtaget. Betales gebyret ikke inden for den for den fastsatte frist på 14 dage, afvises klagen fra behandling. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Naturklagenævnets hjemmeside Gebyret tilbagebetales, hvis der gives helt eller delvis medhold i klagen. 4 Miljøvurdering Ifølge bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer (Lbk nr. 936 af 24. september 2009) er der pligt til at miljøvurdere planer/ændringer i planer, hvis gennemførelsen kan få en væsentlig indvirkning på miljøet. For at vurdere, om ændringerne i vandforsyningsplanen, i forhold til de tre tidligere vandforsyningsplaner, skal miljøvurderes, foretages en screening af ændringerne. Konklusionen i screeningen er, at gennemførelse af planen ikke har væsentlig indvirkning på miljøet. Derfor er der ikke foretaget en miljøvurdering af forslaget til vandforsyningsplanen. Vurderingen af, at forslaget til vandforsyningsplanen ikke skal miljøvurderes har været sendt til høring hos nabokommunerne. (jf. miljøvurderingslovens 4, stk. 3 og bek. nr af 20. november 2009). Der er ikke kommet bemærkninger hertil. Samtidig med offentliggørelsen af forslag til vandforsyningsplanen offentliggøres det, at der er truffet afgørelse om, der ikke vil blive gennemført en miljøvurdering efter 3 i lov om miljøvurdering af planer og programmer. Afgørelsen er truffet i henhold til 4, stk. 1, i loven om miljøvurdering af planer og programmer og kan påklages efter reglerne i bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer. Ønskes afgørelsen indbragt for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder fra den 2. juni

19 5 Eksisterende struktur Dette afsnit er en sammenfatning af den statusbeskrivelse, der findes i forudsætningsdelen. Der henvises til statusbeskrivelsen i forudsætningsdelen for uddybende oplysninger. 5.1 Vandværker og struktur Drikkevandforsyningen i Holstebro Kommune har en decentral struktur baseret på 15 private almene vandforsyninger, Vestforsyning Vand A/S (syv vandværker), samt ca. 670 anlæg (brønde og boringer), der forsyner enkeltejendomme og ca. 540 anlæg til markvanding, erhverv m.v. Der har tidligere været flere vandværker i Holstebro Kommune. I løbet af de seneste år er fem vandværker blevet lukket. Vandværker og eksisterende forsyningsområder 20

20 5.2 Grundvand Grundvandet dannes ved nedsivning af regnvand gennem jordlagene til grundvandsmagasinerne. Grundvandet i Holstebro Kommune indvindes fra grundvandsmagasiner, som i den vestlige del af kommunen udelukkende består af sandede lag og som i den østlige del af kommunen består af både sand og gruslag Forureningstrusler Vandressourcen kan trues af forskellige typer af forurening afhængig af indvindingsstedets beliggenhed i forhold til forureningskilder og den geologisk betingede beskyttelse af grundvandet. Der skelnes mellem forurening, der kommer fra jordoverfladen som følge af menneskelig aktivitet, og naturligt forekommende stoffer i grundvandet, som fremkommer som følge af de geologiske forhold og eventuel overudnyttelse af grundvandsressourcen. I Holstebro Kommune kan både den menneskeskabte forurening og naturligt forekommende stoffer give anledning til problemer med grundvandskvaliteten. Naturligt forekommende stoffer I Holstebro kommune er grundvandskvaliteten nogle steder påvirket af naturligt forekommende stoffer som ammonium, jern og mangan samt fosfor. Hvis råvandet behandles korrekt på vandværket vil ammonium blive omsat. I drikkevand bør der kun forekomme ganske lidt ammonium, da en ufuldstændig omsætning på vandværket vil fortsætte i ledningsnettet med nitritdannelse til følge, som er uønsket i drikkevand. Jern og mangan er uønsket i drikkevand af æstetiske grunde, da det kan resultere i rød- og sortbrun misfarvning af vandet. Jern og mangan fjernes normalt ved vandværkernes behandling af vandet. Ved vandværker med tilstrækkeligt jernindhold vil fosfor indholdet ligeledes blive reduceret. Menneskeskabt forurening Indvindingen i byområder er især truet af forurening med miljøfremmede stoffer fra forurenede grunde, nedbrydningsprodukter fra pesticider og udsivning fra utætte kloakker. I landområder er det primært nedsivning af husspildevand samt landbrugets og gartneriernes håndtering af pesticider, der kan udgøre en trussel mod grundvandet. Hertil kommer påvirkning af grundvandet med udvaskning af nitrat, som primært stammer fra landbrugets brug af gødning. I Holstebro Kommune er der på nuværende tidspunkt kun fundet lave koncentrationer af nitrat i vandværkernes indvindingsboringer. Der er ved to af vandværkerne fundet indhold af BAM, men alle fund har været under grænseværdien for drikkevand. Vandet fra de aktuelle boringer overvåges nøje. 21

Indhold 1 INDLEDNING 6 2 MÅLSÆTNINGER OG RETNINGSLINJER 7

Indhold 1 INDLEDNING 6 2 MÅLSÆTNINGER OG RETNINGSLINJER 7 Indhold 1 INDLEDNING 6 2 MÅLSÆTNINGER OG RETNINGSLINJER 7 3 RAMMER FOR PLANLÆGNINGEN 13 3.1 LOVGRUNDLAGET 13 3.1.1 Vandforsyningsloven 13 3.1.2 Miljømålsloven og Vandplaner 13 3.1.3 Vandsektorloven 14

Læs mere

Vandforsyningsplan 2006 2017 for Skævinge Kommune

Vandforsyningsplan 2006 2017 for Skævinge Kommune Hillerød Kommune Vandforsyningsplan 2006 2017 for Skævinge Kommune Plandel Oktober 2008 Kolofon Udarbejdet af Hillerød Kommune Teknik Planlægning Trollesmindealle 27 3400 Hillerød Telefon 72 32 00 00 Email:

Læs mere

Syddjurs Kommune 19. November 2014

Syddjurs Kommune 19. November 2014 Møde mellem Ikke almene vandværker og Syddjurs Kommune 19. November 2014 Steen S. Wengel Anna Okkerlund Brahe Anne-Mette Randrup Rasmussen Velkomst: v/ Steen S. Wengel Dagsorden: 1. Ikke almene vandværker

Læs mere

Forslag til Vandforsyningsplan 2016-2023 - til offentlig høring

Forslag til Vandforsyningsplan 2016-2023 - til offentlig høring Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 29. juni 2015 Forslag til - til offentlig høring Forslag til rent drikkevand til en kommune i vækst beskriver, hvor drikkevandet indvindes,

Læs mere

SUSÅ KOMMUNE. vandforsyningsplan 2006-2016

SUSÅ KOMMUNE. vandforsyningsplan 2006-2016 SUSÅ KOMMUNE vandforsyningsplan 2006-2016!! TYVELSE VANDVÆRK! ENGELSTOFTE VANDVÆRK! ÅSØ VANDVÆRK! NÆSBY VRÅ VANDVÆRK! GLUMSØ VANDVÆRK! TYBJERG VANDVÆRK! AVERSI VANDVÆRK HERLUFLILLE-TORPE E VANDVÆRK!! TYBJERGLILLE

Læs mere

Vojens Kommune. Vandforsyningsplan 2003-2014 Forudsætningsdel

Vojens Kommune. Vandforsyningsplan 2003-2014 Forudsætningsdel Vojens Kommune Vandforsyningsplan 2003-2014 Forudsætningsdel Titelblad Rekvirent: Rådgiver: Vojens Kommune Teknisk Forvaltning Rådhuscentret 7 6500 Vojens Søndergade 53 DK-8000 Århus C Tlf.: +45 87 32

Læs mere

Vandforsyningsplan 2006 2017 for Skævinge Kommune

Vandforsyningsplan 2006 2017 for Skævinge Kommune Hillerød Kommune Vandforsyningsplan 2006 2017 for Skævinge Kommune Forudsætningsdel Oktober 2008 Titelblad Udgiver: Konsulent: Hillerød Kommune Teknik Planlægning Trollesmindealle 27 3400 Hillerød Watertech

Læs mere

Adresse: Nylandsvej 16 Formand: Sønnik Linnet, Kærgårdvej 5, 6280 Højer Dato for besigtigelse: Den 21. september 2011

Adresse: Nylandsvej 16 Formand: Sønnik Linnet, Kærgårdvej 5, 6280 Højer Dato for besigtigelse: Den 21. september 2011 Vandværket Generelle data Lokalitet / JUP PlantID: 517-V02-20-0002 / 116353 Navn: Adresse: Nylandsvej 16 Kontaktperson: Formand: Sønnik Linnet, Kærgårdvej 5, 6280 Højer Dato for besigtigelse: Den 21. september

Læs mere

Varde Kommunes bemærkninger til høringssvar til Vandforsyningsplanen

Varde Kommunes bemærkninger til høringssvar til Vandforsyningsplanen Team Miljø Toften 2 6818 Årre Tlf. 79946800 Fax www.vardekommune.dk vardekommune@varde.dk 28. januar 2014 Hardy Skov Direkte tlf. 79947460 hask@varde.dk Journalnr. 6044/14 Sagsnr. 12/1728 Varde Kommunes

Læs mere

Når der er udarbejdet konkrete forslag til indsatsplaner vil disse blive forelagt Byrådet til godkendelse.

Når der er udarbejdet konkrete forslag til indsatsplaner vil disse blive forelagt Byrådet til godkendelse. Notat Til: Sagen Miljø Rådhusgade 3 8300 Odder Fra: Notat til sagen: Birgit D. Kristensen Indsatsområde Boulstrup og Boulstrup Vest Administrationspraksis for udarbejdelse af indsatsplaner Byrådet i Odder

Læs mere

Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune

Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune Del 2 Vandværksafsnit AFSNIT 5 Brobyværk Andelsvandværk Andelsselskab 2 2 Brobyværk Andelsvandværk Brobyværk Andelsvandværk Hjemmeside: http://www.brobyvand.dk

Læs mere

Vandforsyningsplan for Vejen Kommune 2011-30

Vandforsyningsplan for Vejen Kommune 2011-30 Vandforsyningsplan Vandforsyningsplan for Vejen Kommune 2011-30 Indledning....5 Målsætninger og retningslinier...7 Forsyningsstruktur....8 Vandkvalitet....11 Kommunens tilsyn....12 Grundvandsressource

Læs mere

Bæredygtig vandindvinding (af grundvand) planlægger Henrik Nielsen, Naturstyrelsen

Bæredygtig vandindvinding (af grundvand) planlægger Henrik Nielsen, Naturstyrelsen Bæredygtig vandindvinding (af grundvand) planlægger Henrik Nielsen, Naturstyrelsen ATV-møde den 29. januar 2013 1 Krav til bæredygtighed Krav om begrænset påvirkning af vandindvindingen på omgivelser:

Læs mere

Egedal Kommune Vandforsyningsplan 2013-2023

Egedal Kommune Vandforsyningsplan 2013-2023 Egedal Kommune Vandforsyningsplan 2013-2023 Plandel Titel: Vandforsyningsplan 2013-23 Rapport: Foto: Tryk: Rapporten er udarbejdet af Egedal Kommune og Rambøll Egedal Kommune og Rambøll Rambøll Udgivelsesår:

Læs mere

Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune

Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune Del 2 Vandværksafsnit AFSNIT 20 Sdr. Nærå Vandværk Andelsselskab 12 ejendomme forsynes i Odense Kommune 2 2 Sdr. Nærå Vandværk Sdr. Nærå Vandværk Hjemmeside:

Læs mere

Tænk dig om: Du bor oven på dit drikkevand

Tænk dig om: Du bor oven på dit drikkevand Tænk dig om: Du bor oven på dit drikkevand 1 fersk grundvand salt grundvand Vi er privilegerede i Danmark Vi kan åbne for vandhanen og drikke vandet direkte fra den. Sådan skal det gerne blive ved med

Læs mere

TILLADELSE TIL ETABLERING AF BORING SAMT FORELØBIG TILLADELSE TIL INDVINDING AF GRUNDVAND

TILLADELSE TIL ETABLERING AF BORING SAMT FORELØBIG TILLADELSE TIL INDVINDING AF GRUNDVAND Side 1/9 Henning Troldtoft Jensen Røjkærvej 23 7500 Holstebro Dato: 27-10-2014 Sagsnr.: 13.02.01-P19-88-13 Henv. til: Lise Kristensen Natur og miljø Direkte tlf.: 9611 7807 Afdeling tlf.:9611 7500 teknik.miljoe@holstebro.dk

Læs mere

Bentazon Pesticidprodukt der anvendes som sprøjtegift mod ukrudt i bl.a. kløver-, majs- og ærtemarker. Solgt under handelsnavnet basagran 480.

Bentazon Pesticidprodukt der anvendes som sprøjtegift mod ukrudt i bl.a. kløver-, majs- og ærtemarker. Solgt under handelsnavnet basagran 480. Bilag 4.13 Ordliste Alment vandværk (almene forsyningsanlæg) Vandværk som forsyner mindst 10 ejendomme. Arsen Stoffet er kræftfremkaldende, og er et af de mest sundhedsskadelige stoffer i dansk drikkevand.

Læs mere

Vandforsyningsplan 2009-2021

Vandforsyningsplan 2009-2021 Vandforsyningsplan 2009-2021 Forfatter og udgiver Hjørring Kommune Teknik- & Miljøområdet Jørgen Fibigersgade 20 9850 Hirtshals Rapport titel Vandforsyningsplan 2009-2021, Hjørring Kommune Dato 12. august

Læs mere

Indsatsplan. for Skagen Klitplantage

Indsatsplan. for Skagen Klitplantage Indsatsplan for Skagen Klitplantage Skrevet af Gruppe A213, Aalborg Universitet, 2010 Side 1 af 14 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Det siger loven om indsatsplaner... 3 Baggrund... 4 Sammenfatning...

Læs mere

Forslag til Vandforsyningsplan 2010-2021

Forslag til Vandforsyningsplan 2010-2021 Maj 2011 Center for Teknik og Miljø Forslag til Vandforsyningsplan 2010-2021 Plandel GREVE KOMMUNE INDHOLD 1. Indledning 1 1.1 Opbygning af vandforsyningsplanen 2 1.2 Offentlig høring 2 2. Vandforsyningen

Læs mere

Syddjurs Kommune 21. juni 2012

Syddjurs Kommune 21. juni 2012 Møde mellem Vandværker og Syddjurs Kommune 21. juni 2012 Morten Hundahl Steen Wengel Sune Mikkelsen Susanne Kornvig Dagsorden 1. Velkomst 2. Seneste nyt fra kommunen a. Web indberetning og off. digital

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 10

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 10 KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 10 RIDECENTER PÅ ASMINDRUPVEJ, VIPPERØD VÆKST OG BÆREDYGTIGHED PLAN OG STRATEGISK FORSYNING Kommuneplan llæg nr. 10 l Kommuneplan 2013-25 - Ridecenter på Asmindrupvej, Vipperød REDEGØRELSE

Læs mere

Notat. Dato: 5. april 2011 Sagsnr.: 200905571-34. Besvarelse af høringssvar fra Vandrådet i Middelfart Kommune vedr. ningsplan 2010-2022

Notat. Dato: 5. april 2011 Sagsnr.: 200905571-34. Besvarelse af høringssvar fra Vandrådet i Middelfart Kommune vedr. ningsplan 2010-2022 Natur- og Miljøafdelingen Middelfart Kommune Østergade 21 5580 Nørre Aaby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 4924 Fax +45 8888 5501 Dato: 5. april 2011 Sagsnr.: 200905571-34 Henning.Leth@middelfart.dk

Læs mere

Emne Offentligt orienteringsmøde om forslag til Vandforsyningsplan 2009-2020

Emne Offentligt orienteringsmøde om forslag til Vandforsyningsplan 2009-2020 Administrationen Dato: 21.08.2009 Init.: lbj R e f e r a t Sagsnr: 2009-41950 Doknr.: 2009-230312 Emne Offentligt orienteringsmøde om forslag til Vandforsyningsplan 2009-2020 Tid Torsdag den 20.08.2009,

Læs mere

l Natur og Miljø Dato: 24. juni 2011 Reference: Sune Mikkelsen Direkte telefon: 89 59 40 45 E-mail: sunm@norddjurs.dk Journalnr.

l Natur og Miljø Dato: 24. juni 2011 Reference: Sune Mikkelsen Direkte telefon: 89 59 40 45 E-mail: sunm@norddjurs.dk Journalnr. l Natur og Miljø Dato: 24. juni 2011 Reference: Sune Mikkelsen Direkte telefon: 89 59 40 45 E-mail: sunm@norddjurs.dk Journalnr.: 10/1869 Mødeaften om den fremtidige vandforsyningsstruktur i område 4.

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til indvinding af grundvand til alment vandværk (ansøgning i henhold til lov om vandforsyning m.v. Se vejledningen nedenfor)

Ansøgning om tilladelse til indvinding af grundvand til alment vandværk (ansøgning i henhold til lov om vandforsyning m.v. Se vejledningen nedenfor) Tønder Kommune Miljø og Natur Rådhusstræde 2 6240 Løgumkloster Telefon: 74 92 92 92 e-mail: teknisk@toender.dk Ansøgning om tilladelse til indvinding af grundvand til alment vandværk (ansøgning i henhold

Læs mere

Udgiver : Brønderslev Kommune Ny Rådhusgade 1 9700 Brønderslev Telefon 99 45 45 45 E-mail: Raadhus@99454545.dk Web: www.bronderslev.

Udgiver : Brønderslev Kommune Ny Rådhusgade 1 9700 Brønderslev Telefon 99 45 45 45 E-mail: Raadhus@99454545.dk Web: www.bronderslev. Vandforsyningsplan 2012-2017 Udgiver : Brønderslev Kommune Ny Rådhusgade 1 9700 Brønderslev Telefon 99 45 45 45 E-mail: Raadhus@99454545.dk Web: www.bronderslev.dk Redaktion : Miljø og Teknik I samarbejde

Læs mere

15 Nr. Broby Vandværk Andelsselskab

15 Nr. Broby Vandværk Andelsselskab 15 Nr. Broby Vandværk Andelsselskab 2 2 Nr. Broby Vandværk Nr. Broby Vandværk Hjemmeside: http://www.nrbrobyvand.dk Indvindingstilladelse Tilladelsesdato: 15. april 1986, 25. oktober 1999 og 24. maj 2006

Læs mere

Tilladelse efter 20 i vandforsyningsloven til indvinding af grundvand fra matr. nr. 10s, Fårup By, Saltum til markvanding

Tilladelse efter 20 i vandforsyningsloven til indvinding af grundvand fra matr. nr. 10s, Fårup By, Saltum til markvanding Tilladelse efter 20 i vandforsyningsloven til indvinding af grundvand fra matr. nr. 10s, Fårup By, Saltum til markvanding Indholdsfortegnelse: Side: 1 Jammerbugt Kommunes tilladelse og vilkår... 2 1.1

Læs mere

Ny vandplanlægning i Danmark

Ny vandplanlægning i Danmark Amterne i Danmark Ny vandplanlægning i Danmark Arbejdsprogram, tidsplan og høringsproces 2 Ny vandplanlægning i Danmark Udgivet af Miljøministeriet og Amterne i Danmark ISBN 87-7279-756-8 Hæftet findes

Læs mere

Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer Forslag til Lokalplan nr. 393 og Tillæg nr. 54 til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing- Skjern Kommune for et område til sommerhusformål, Klydevænget

Læs mere

Jan Duchwaider Nakkedamsvej 89 4050 Skibby

Jan Duchwaider Nakkedamsvej 89 4050 Skibby Jan Duchwaider Nakkedamsvej 89 4050 Skibby Dato Sagsbehandler J.nr. 30. juni 2014 dmikk 003184-2014 Tilladelse til indvinding af grundvand fra boring DGU nr. 199.1641 og 199.1640 beliggende matr. nr. 1b

Læs mere

Vandforsyningsplan 2012-2022. Status- og forudsætninger

Vandforsyningsplan 2012-2022. Status- og forudsætninger Vandforsyningsplan 2012-2022 Status- og forudsætninger INDHOLD 1. Indledning 1 2. Rammer for vandforsyningsplanen 3 2.1 Lovgrundlag 3 2.1.1 Vandforsyningsloven 3 2.1.2 Vandsektorloven 3 2.2 Status for

Læs mere

G R Æ S T E D - G I L L E L E J E K O M M U N E Va n d f o r s y n i n g s p l a n 2 0 0 6-2 0 1 6

G R Æ S T E D - G I L L E L E J E K O M M U N E Va n d f o r s y n i n g s p l a n 2 0 0 6-2 0 1 6 G R Æ S T E D - G I L L E L E J E K O M M U N E Va n d f o r s y n i n g s p l a n 2 0 0 6-2 0 1 6 Hovedrapport/PLAN November 2006 NIRAS Sortemosevej 2 DK-3450 Allerød Telefon 4810 4200 Telefax 4810 4300

Læs mere

Vandforsyningsplan 2004-2015 PLANDEL

Vandforsyningsplan 2004-2015 PLANDEL Vandforsyningsplan 2004-2015 PLANDEL Århus Kommune Århus Kommunale Værker Magistratens 5. Afdeling Forfatter og udgiver Rapport titel Redaktion Grafisk design Århus Kommune Magistratens 5. Afdeling Århus

Læs mere

Udviklingen i priser for vand og spildevand. Forsyningssekretariatet september 2010

Udviklingen i priser for vand og spildevand. Forsyningssekretariatet september 2010 Udviklingen i priser for vand og spildevand Forsyningssekretariatet september 2010 Udviklingen i priser for vand og spildevand 1.1 RESUME Alle husholdninger, virksomheder og institutioner bruger vand og

Læs mere

Syddjurs Kommune 5. maj 2015

Syddjurs Kommune 5. maj 2015 Møde mellem Vandværker og Syddjurs Kommune 5. maj 2015 Morten Hundahl Steen S. Wengel Marie Dehli Anne-Mette Randrup Rasmussen (Anna Okkerlund Brahe) Velkomst: v/ Morten Hundahl Dagsorden: 1. Beredskabsplan

Læs mere

Den statslige interesse i grundvandsbeskyttelse

Den statslige interesse i grundvandsbeskyttelse NOTAT Statslig udmelding til vandplanernes retningslinjer 40 og 41 i forhold til byudvikling og anden ændret arealanvendelse i Områder med Særlige Drikkevandsinteresser (OSD) og indvindingsoplande Naturstyrelsen

Læs mere

Notat Pernille Aagaard Truelsen Advokat, Ph.D Åboulevarden 49, 4. sal DK-8000 Århus C Telefon:+45 86 18 00 60 Telefax:+45 88 32 63 26 J.nr. 07-10610 - 30 paa@energiogmiljo.dk www.energiogmiljo.dk CVR:

Læs mere

Udkast til vandforsyningsplan 2014 Odder Kommune Indledning Målsætning Formål med planen Baggrund Plangrundlag Vandplaner Vandhandleplaner

Udkast til vandforsyningsplan 2014 Odder Kommune Indledning Målsætning Formål med planen Baggrund Plangrundlag Vandplaner Vandhandleplaner Udkast til vandforsyningsplan 2014 Odder Kommune Indledning Målsætning Formål med planen Baggrund Plangrundlag Vandplaner Vandhandleplaner Kommuneplan Indsatsplaner BNBO Samarbejde Plan Mål Byrådet: Miljø

Læs mere

Velkommen. til møde om indsatsplaner. Kolding Kommune

Velkommen. til møde om indsatsplaner. Kolding Kommune Velkommen til møde om indsatsplaner Dagsorden Velkomst Indsatsplanområder i Hvorfor og hvad er en indsatsplan? Kort om områdeudpegninger Indsatser Nitrat, pesticider, m. flere Hvad betyder det så for dig

Læs mere

Vandforsyningsplan 2010-2022. Plandel

Vandforsyningsplan 2010-2022. Plandel Vandforsyningsplan 2010-2022 Plandel Forslag august 2010 Kolofon Udarbejdet af: Østergade 21 5580 Nørre Aaby Tlf. nr.: 88885500 E-mail: Web: middelfart@middelfart.dk www.middelfart.dk Rapportens titel:

Læs mere

Teknik og Miljø 2012. Administrationsgrundlag for spildevandsafgørelser private husstande

Teknik og Miljø 2012. Administrationsgrundlag for spildevandsafgørelser private husstande Teknik og Miljø 2012 Administrationsgrundlag for spildevandsafgørelser private husstande Indholdsfortegnelse Forord... 2 Indledning... 3 Generelle krav og regler... 5 Tidsfrister... 6 Udsættelse af påbud...

Læs mere

Samlet vandforsyning på Sejerø Borgermøde 16 august 2014

Samlet vandforsyning på Sejerø Borgermøde 16 august 2014 Samlet vandforsyning på Sejerø Borgermøde 16 august 2014 www.kalundborgforsyning.dk Indhold: Kalundborg Forsyning Baggrund oversigtskort vandmængder vandkvalitet Teknisk totalløsning Forudsætninger Økonomi

Læs mere

Grundvandsdannelse og udnyttelse af grundvandet

Grundvandsdannelse og udnyttelse af grundvandet Grundvandsdannelse og udnyttelse af grundvandet I vandplanerne er målet at 35 % af det dannede grundvand kan gå til vandindvinding. Det svarer til at lidt under 1.000 m 3 /ha/år af den årlige nedbør kan

Læs mere

Ballerup Forsyning Undersøgelsesboring til 20 meter under terræn Lyngkær 2, Smørum Egedal Kommune

Ballerup Forsyning Undersøgelsesboring til 20 meter under terræn Lyngkær 2, Smørum Egedal Kommune Notat om VVM-screening af moniteringsboring 1. Projektbeskrivelse Ansøger Anlæg Placering Ejer Ballerup Forsyning Undersøgelsesboring til 20 meter under terræn Lyngkær 2, Smørum Egedal Kommune Indledning

Læs mere

Vandforsyningsplan 2011 2023

Vandforsyningsplan 2011 2023 Vandforsyningsplan 2011 2023 1. INDLEDNING 3 1.1 Høringsperiode 4 1.2 Definitioner 5 1.3 Det forpligtende kommunale samarbejde 6 2. RETNINGSLINJER 7 2.1 Retningslinjer for tilstrækkelig vandforsyning 7

Læs mere

LEMMING VANDVÆRK. Forsidefoto fra Vandforsyningsplanen /1-1/

LEMMING VANDVÆRK. Forsidefoto fra Vandforsyningsplanen /1-1/ LEMMING VANDVÆRK LEMMING VANDVÆRK Forsidefoto fra Vandforsyningsplanen /1-1/ INDHOLD 1. Generelt 1 2. Vandindvinding 2 3. Boringer 4 4. Vandkvalitet og Vandbehandlingsforhold 6 4.1 Råvand 6 4.2 Rentvand

Læs mere

Orientering vedr. myndighedsforhold. Ved Kristine Lohmann Pedersen og Lene Milwertz.

Orientering vedr. myndighedsforhold. Ved Kristine Lohmann Pedersen og Lene Milwertz. Orientering vedr. myndighedsforhold Ved Kristine Lohmann Pedersen og Lene Milwertz. Underretningsforpligtigelse Hvis vandets kvalitet ikke er i overensstemmelse med de fastsatte krav, skal Vandværket straks

Læs mere

Vandforsyningsplan for Syddjurs Kommune 2013-20

Vandforsyningsplan for Syddjurs Kommune 2013-20 Vandforsyningsplan for Syddjurs Kommune 2013-20 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING 1 1.1 FORMÅL 1 2. GRUNDLAG FOR PLANEN 2 2.1 MILJØMINISTERIETS HANDLINGSPLAN TIL SIKRING AF DRIKKEVAND 2 2.2. LOVGRUNDLAG

Læs mere

Grundvandsressourcen *UXQGYDQGVSRWHQWLDOH

Grundvandsressourcen *UXQGYDQGVSRWHQWLDOH Grundvandsressourcen *UXQGYDQGVSRWHQWLDOH En mulighed for at vurdere ændringer i mængden af grundvand er ved hjælp af regelmæssige pejlinger af grundvandsstanden. Variation i nedbør og fordampning hen

Læs mere

9. Vandforbrug...38 9.1 Plan for vandforbrug...39 9.2 Status på vandforbrug...39 9.3 Prognose for vandforbruget...40

9. Vandforbrug...38 9.1 Plan for vandforbrug...39 9.2 Status på vandforbrug...39 9.3 Prognose for vandforbruget...40 VANDFORSYNINGSPLAN FOR GENTOFTE KOMMUNE 2011 INDHOLD Forord...3 Indledning...5 3. Sammenfatning af planmål...6 3.1 Forsyningsstruktur og vandforsyningens drift...7 3.2 Grundvandsressourcer...8 3.3 Ledningsnet...8

Læs mere

Tilladelse til etablering af 1 boring på matr. nr. 1857, Rødding Ejerlav, Rødding samt tilladelse til prøvepumpning af boringen.

Tilladelse til etablering af 1 boring på matr. nr. 1857, Rødding Ejerlav, Rødding samt tilladelse til prøvepumpning af boringen. Dato: 09-07-2015 Sagsnr.: 15/19015 Kontaktperson: Iben Nilsson E-mail: teknik@vejen.dk Rødding Vandforsyning Vestermarksvej 1 6630 Rødding Sendt pr. mail til: rvcentral@mail.tele.dk Og lcs@dge.dk Tilladelse

Læs mere

Vandsamarbejder i Aalborg Kommune. v/louise Appel Bjergbæk Forsyningsvirksomhederne Aalborg Kommune

Vandsamarbejder i Aalborg Kommune. v/louise Appel Bjergbæk Forsyningsvirksomhederne Aalborg Kommune Vandsamarbejder i Aalborg Kommune v/louise Appel Bjergbæk Forsyningsvirksomhederne Aalborg Kommune Disposition - Introduktion til vandsamarbejderne i Aalborg - Opstart af et nyt vandsamarbejde i Nibe-området

Læs mere

Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune. Del 2 Vandværksafsnit Introduktion

Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune. Del 2 Vandværksafsnit Introduktion Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune Del 2 Vandværksafsnit Introduktion Indholdsfortegnelse 1. Introduktion til vandværksafsnittene 3 1.2 Oversigtskort 3 1.3 Tekniske oplysninger.. 3 1.4 Den

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 13 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast

Kommuneplantillæg nr. 13 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast Hvad er et kommuneplantillæg? Byrådet skal udarbejde en kommuneplan, der bl.a. sammenfatter arealanvendelsen og bebyggelsesforholdene i kommunen. Ikast Brande

Læs mere

Referat. Møder i kontaktgrupperne 9., 11. og 18. november 2010. Deltagere:

Referat. Møder i kontaktgrupperne 9., 11. og 18. november 2010. Deltagere: Referat Dato: 07.11.2011 Sagsnr.: 2010-40854 Dok. nr.: 2010-337789 Direkte telefon: 7743 9177 Initialer: JØ/LDN/LTB Vand A/S Sønderbro 53 9000 Aalborg Møder i kontaktgrupperne 9., 11. og 18. november 2010

Læs mere

Randers Kommune. Orientering til ejere af private enkeltboringer og brønde om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten

Randers Kommune. Orientering til ejere af private enkeltboringer og brønde om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten Randers Kommune Orientering til ejere af private enkeltboringer og brønde om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten Teknisk forvaltning vand og virksomheder Oktober 2001 Tilsyn Randers Kommune fører

Læs mere

Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2012-2020. Assersvej 12 A-D. Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54588

Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2012-2020. Assersvej 12 A-D. Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54588 Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2012-2020 Assersvej 12 A-D Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54588 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Procedure for vedtagelse af tillæg til spildevandsplan... 3 2.

Læs mere

Skabelon til vedtægter Hjælp til forbruger og økonomisystem blandt medlems vandværker.

Skabelon til vedtægter Hjælp til forbruger og økonomisystem blandt medlems vandværker. Bestyrelsens beretning 2012. Velkommen til generalforsamling i Vandråd Randers. Første punkt på dagsordenen er valg af dirigent. Bestyrelsen vil foreslå Jens Erik Thomsen, Kristrup Vandværk. Aktivitetsplan

Læs mere

Vandforsyningsplan for Bornholms Regionskommune 2005-2016 Gældende fra 24. november 2005

Vandforsyningsplan for Bornholms Regionskommune 2005-2016 Gældende fra 24. november 2005 Vandforsyningsplan for Bornholms Regionskommune 2005-2016 Gældende fra 24. november 2005 Natur & Miljø Skovløkken 4, Tejn 3770 Allinge Udgiver: Bornholms Regionskommune, Natur & Miljø, Skovløkken 4, Tejn,

Læs mere

Juelsminde Vand Tofteskovvej 12 7130 Juelsminde. Tilladelse til opsætning af kalkknuser-anlæg, Juelsminde Vand, Vejlevej 14, 7130 Juelsminde

Juelsminde Vand Tofteskovvej 12 7130 Juelsminde. Tilladelse til opsætning af kalkknuser-anlæg, Juelsminde Vand, Vejlevej 14, 7130 Juelsminde Juelsminde Vand Tofteskovvej 12 7130 Juelsminde Natur og Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Bettina Lund Dir: 79755623 Mob: e-mail: bettina.lund @hedensted.dk Sagsnr. 13.02.02-P19-1-14 10.6.2014

Læs mere

Fanø Kommune Vandforsyningsplan 2006-2017

Fanø Kommune Vandforsyningsplan 2006-2017 Fanø Kommune Vandforsyningsplan 2006-2017 Miljøcenter Vest I/S Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Målsætning for vandforsyningen... 4 2.1 Strukturen... 4 2.2 Forsyningsområderne... 4 2.3 Ledningsnettet...

Læs mere

Vejledning nr. 307 11/2011 Gammelt nr. 105

Vejledning nr. 307 11/2011 Gammelt nr. 105 Vejledning nr. 307 11/2011 Gammelt nr. 105 Emne: Forbrugerinformation Ifølge 28 i bekendtgørelse nr. 1024 af 31. oktober 2011 om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg skal vandværkerne stille

Læs mere

Teknisk hygiejnisk tilsyn på Bøsserup Vandværk

Teknisk hygiejnisk tilsyn på Bøsserup Vandværk Bøsserup Vandværk A M B A Formand Rudy Ploug formanden@bosserupvv.dk Den 22. april 2014 Teknisk hygiejnisk tilsyn på Bøsserup Vandværk Odsherred Kommune har den 13. januar 2014 foretaget varslet tilsyn

Læs mere

Rørnetskonferencen Malmø 30 31 marts 2011. Strafafgift på ledningsført vand hvis lækage > 10 % Erfaringer fra Danmark

Rørnetskonferencen Malmø 30 31 marts 2011. Strafafgift på ledningsført vand hvis lækage > 10 % Erfaringer fra Danmark Slide: 1 Rørnetskonferencen Malmø 30 31 marts 2011 Strafafgift på ledningsført vand hvis lækage > 10 % Erfaringer fra Danmark Civ. Ing. Lars Isager Hedegaard, Hvidovre Forsyning Slide: 2 Inden vi ser på

Læs mere

UDKAST. Handlingsplan til sikring af drikkevandskvaliteten

UDKAST. Handlingsplan til sikring af drikkevandskvaliteten UDKAST Handlingsplan til sikring af drikkevandskvaliteten 2010-2012 Større ressourcebevidsthed Øget sikkerhed Bedre teknologi Miljøministeriet, By- og Landskabsstyrelsen 12. Juli 2010 Forord I Danmark

Læs mere

Revision af indsatsplan i Greve Kommune HÅNDTERING AF EN VIFTE AF INDSATSOMRÅDER

Revision af indsatsplan i Greve Kommune HÅNDTERING AF EN VIFTE AF INDSATSOMRÅDER Revision af indsatsplan i Greve Kommune HÅNDTERING AF EN VIFTE AF INDSATSOMRÅDER Tommy Koefoed, civilingeniør ATV 28. maj 2015 Behov for revurdering af indsatsplan Eksisterende indsatsplan vedtaget af

Læs mere

Datakilder JUPITER, Miljøportal Vandværket d. 04-10-2010

Datakilder JUPITER, Miljøportal Vandværket d. 04-10-2010 Englerup Indelukke Vandværk Vandværket Generelle data Lokalitet: 350-V02-0042-00 Navn: Englerup Indelukke Vandværk Adresse: Indelukket 31, 4060 Kirke-Såby Kontaktperson: Formand: Allan Meier Bahn Dato

Læs mere

TILSYNSRAPPORT. Oxby Ho Vandværk. Hygiejnekursus Ja Driftskursus Ja

TILSYNSRAPPORT. Oxby Ho Vandværk. Hygiejnekursus Ja Driftskursus Ja TILSYNSRAPPORT Oxby Ho Vandværk Kontaktoplysninger på tilsynsførende: Navn: Hardy Skov E-mail: hask@varde.dk Telefon: 79 94 74 60 Sags nr. 11/1583 Dok. nr. 127918/14 Dato for sidste tilsyn: 30. 08. 2011

Læs mere

Boringsnære Beskyttelsesområder (BNBO) Vandrådets temaaften d. 11. Juni 2013

Boringsnære Beskyttelsesområder (BNBO) Vandrådets temaaften d. 11. Juni 2013 Boringsnære Beskyttelsesområder (BNBO) Vandrådets temaaften d. 11. Juni 2013 Dagsorden 19.00 19.10 Velkomst og indledning om BNBO hvad er det? - Vandrådet 19.10 19.25 BNBO - Hvorfor og hvordan? - BNBO

Læs mere

Emne: Orientering af kommunerne Favrskov, Århus og Syddjurs Kommune om hidtidige resultater af kortlægningen i Hadstenområdet samt fremtidigt arbejde

Emne: Orientering af kommunerne Favrskov, Århus og Syddjurs Kommune om hidtidige resultater af kortlægningen i Hadstenområdet samt fremtidigt arbejde Emne: Orientering af kommunerne Favrskov, Århus og Syddjurs Kommune om hidtidige resultater af kortlægningen i Hadstenområdet samt fremtidigt arbejde Deltagere: Favrskov Kommune: Karin Hvidberg Nilsson,

Læs mere

Der er af Vejle Amt den 1. oktober 1998 meddelt vandindvindingstilladelse til 23.000 m 3 /år. Denne udløb 1. oktober 2013.

Der er af Vejle Amt den 1. oktober 1998 meddelt vandindvindingstilladelse til 23.000 m 3 /år. Denne udløb 1. oktober 2013. Jens Jørn Kirkegaard Bækvej 10 Hjortsvang 7160 Tørring Natur og Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Sune Mikkelsen Dir: 79755659 Mob: e-mail: Sune.Mikkelsen @Hedensted.dk Sagsnr. 13.02.01-P19-11-13

Læs mere

Supplerende redegørelse for ændringerne af rammeområde 8.EB10

Supplerende redegørelse for ændringerne af rammeområde 8.EB10 Supplerende redegørelse for ændringerne af rammeområde 8.EB10 Rammeområde 8.EB10 ændres fra erhverv til boligformål (område 8.EB10 samt en del af det tilgrænsende friareal område 8.F124). Rammeområde 8.EB10

Læs mere

Fremtidssikring af grundvandet til. Balka Strand og Snogebæk vandværker

Fremtidssikring af grundvandet til. Balka Strand og Snogebæk vandværker Fremtidssikring af grundvandet til Balka Strand og Snogebæk vandværker 1 Titel Fremtidssikring af grundvandet til Balka Strand og Snogebæk vandværker Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse efter vandforsyningsloven

Læs mere

Ledelsessystemer med fokus på drikkevandssikkerhed v. Dorte Skræm, ALECTIA A/S

Ledelsessystemer med fokus på drikkevandssikkerhed v. Dorte Skræm, ALECTIA A/S Ledelsessystemer med fokus på drikkevandssikkerhed v. Dorte Skræm, ALECTIA A/S Indførelse af ledelsessystemer på vandforsyninger Rapport udgivet af BLST i 2009. ALECTIA A/S ENVIRON Management&Audit Kulegravningsudvalgets

Læs mere

Jørlunde Østre Vandværk

Jørlunde Østre Vandværk BNBO AFRAPPORTERING 233 29 Jørlunde Østre Vandværk Der indvindes vand fra to indvindingsboringer på kildepladsen. Den gældende indvindingstilladelse er på i alt 38.000 m³/år, og indvindingen er fordelt

Læs mere

VVM-tilladelse. For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning. Marts 2014

VVM-tilladelse. For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning. Marts 2014 VVM-tilladelse For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning Marts 2014 Del 1: Kommuneplantillæg til Aarhus Kommuneplan 2013 Del 2: VVM-tilladelse Del 3:

Læs mere

Indsatsplan for at sikre forsyningen af drikkevand ved Bjerringbro Nord og Syd

Indsatsplan for at sikre forsyningen af drikkevand ved Bjerringbro Nord og Syd Indsatsplan for at sikre forsyningen af drikkevand ved Bjerringbro Nord og Syd Viborg kommune j.nr. 2007/09257 Favrskov kommune j.nr. 710-2007-48543 Indsatsplanen skal sikre forsyningen af godt drikkevand

Læs mere

1. Indledningen For at stramme teksten op bør heraf i 2. linje erstattes med taksterne.

1. Indledningen For at stramme teksten op bør heraf i 2. linje erstattes med taksterne. Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø Sendt til mail: nst@nst.dk Solrød Strand, den 15. november 2013 Høringssvar til udkast til vejledning om takster for vand Foreningen af Vandværker i Danmark

Læs mere

Vandforsyningsplan 2012-2021

Vandforsyningsplan 2012-2021 Vandforsyningsplan 2012-2021 Indholdsfortegnelse Hvad er en vandforsyningsplan?...6 Hvad skal vi opnå med vandforsyningsplanen?...6 Hvordan læser du vandforsyningsplanen?...6 Hvem har ansvaret for handling?...7

Læs mere

Tillæg nr. 3 til Herning Kommuneplan 2013-2024

Tillæg nr. 3 til Herning Kommuneplan 2013-2024 Forslag til Tillæg nr. 3 til Rammeområde T23 Teknisk anlæg til solceller ved Kollund Byvej 85 Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.) Om kommuneplantillægget Et kommuneplantillæg

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Kommuneplantillæg nr. 8 Kommuneplanramme Ma. Bl3 2015 Offentlighedsperiode Forslag til Kommuneplantillæg nr. 8 var sammen med forslag til lokalplan 101-4 fremlagt

Læs mere

deltaget i et lovpligttig hygiejnekursus for dem som drifter vandværket. Vores VVS mand, Lars

deltaget i et lovpligttig hygiejnekursus for dem som drifter vandværket. Vores VVS mand, Lars Vi havde med udgangen af 2014 1266 forbrugere tilsluttet vandværket. Vi udpumper 150.000 m 3 vand. Bestyrelsen har igennem årene prioriteret vedligeholdelse af ledningsnettet kvalitet højt og vi har derfor

Læs mere

Referat af lodsejermøde

Referat af lodsejermøde Referat af lodsejermøde Vedr. boringsnært beskyttelsesområde ved Bjellekær Kildeplads Afholdt d. 26. sept. 2013, kl. 19, på Høloftet, Søsum Deltagere: 21 lodsejere med ejendom inden for BNBO, repræsentanter

Læs mere

Ølholm Vandværk Andelsselskab Skolevej 66 7160 Tørring

Ølholm Vandværk Andelsselskab Skolevej 66 7160 Tørring Ølholm Vandværk Andelsselskab Skolevej 66 7160 Tørring Natur og Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Bettina Lund Dir: 79755623 Mob: e-mail: bettina.lund @hedensted.dk Sagsnr. 13.02.01-P20-2-11 02.7.2014

Læs mere

Kommunernes planlægning hvad kan vi forvente? Jakob Bisgaard Miljø- og naturchef Ringkøbing-Skjern Kommune

Kommunernes planlægning hvad kan vi forvente? Jakob Bisgaard Miljø- og naturchef Ringkøbing-Skjern Kommune Kommunernes planlægning hvad kan vi forvente? Jakob Bisgaard Miljø- og naturchef Ringkøbing-Skjern Kommune Vand- og naturforvaltning i Danmark Staten fastlægger mål Statslige og Internationale interesser

Læs mere

Forslag. Kommuneplantillæg 34. Ophævelse af Kommuneplanramme 360-O4 Offentligt område Bjergeskov Hvilested

Forslag. Kommuneplantillæg 34. Ophævelse af Kommuneplanramme 360-O4 Offentligt område Bjergeskov Hvilested Forslag Kommuneplantillæg 34 Ophævelse af Kommuneplanramme 360-O4 Offentligt område Bjergeskov Hvilested September 2014 Offentlig høring fra den 13. september til den 8. november 2014. HØRING AF FORSLAG

Læs mere

Miljøpåvirkninger og administration af varme- og køleanlæg med jord og grundvand som energikilde

Miljøpåvirkninger og administration af varme- og køleanlæg med jord og grundvand som energikilde Miljøpåvirkninger og administration af varme- og køleanlæg med jord og grundvand som energikilde Bente Villumsen 1 Tre anlægstyper A. Lukket system med horisontale slanger, 0,6-1 m under terræn B. Lukket

Læs mere

Tilstandsrapport og status. Stokkebro Vandværk

Tilstandsrapport og status. Stokkebro Vandværk Tilstandsrapport og status Stokkebro Vandværk 2010 Norddjurs Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet 4. Indvindingsanlæg 5. Vandværk 6. Ledningsanlæg

Læs mere

Teknisk forvaltning, Grundvandsafdelingen. Swing Design Tønder, Laursen Tønder. Sønderjyllands Amt

Teknisk forvaltning, Grundvandsafdelingen. Swing Design Tønder, Laursen Tønder. Sønderjyllands Amt Udgiver: Sønderjyllands Amt Redaktion: Sats og tryk: Teknisk forvaltning, Grundvandsafdelingen Swing Design Tønder, Laursen Tønder Fotos: Sønderjyllands Amt Adresser: Sønderjyllands Amt Amtsgården Skelbækvej

Læs mere

Handlingsplan 2007. Assensvejens Vandværk

Handlingsplan 2007. Assensvejens Vandværk Assensvejens Vandværk Handlingsplan er udarbejdet af : Jørgen Krogh Andersen, Hydrogeolog, DVN - tlf. 98 66 66 66 Kvalitetssikring : Dorthe Michelsen, Teknisk Assistent, DVN Side 1 Baggrund Assensvejens

Læs mere

Hovedstadsområdets Vandsamarbejde VAND. Vand er liv brug det med omtanke

Hovedstadsområdets Vandsamarbejde VAND. Vand er liv brug det med omtanke Hovedstadsområdets Vandsamarbejde VAND Vand er liv brug det med omtanke Renhed Vand er liv Energi Fællesskab Velvære Leg Lyst Ansvar Omtanke Behov For millioner af år siden var hele kloden dækket af vand.

Læs mere

Indsatsplan for Grundvandsbeskyttelse, Aalborg Sydøst

Indsatsplan for Grundvandsbeskyttelse, Aalborg Sydøst Indsatsplan for Grundvandsbeskyttelse, Aalborg Sydøst Dagsorden - Velkomst - Kommentarer til Rapport - Konsekvenser for landbrugsproduktionen - Alternative og Supplerende muligheder - Erstatning - Forslag

Læs mere

Tilstandsrapport og status Beauvais

Tilstandsrapport og status Beauvais Holbæk Kommune, Teknik og Miljø Tilstandsrapport og status Beauvais Maj 2010 Holbæk Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet 4. Indvindingsanlæg 5. Vandværk

Læs mere

BRYRUP NY VANDVÆRK. Forsidefoto fra Vandforsyningsplanen /1-1/

BRYRUP NY VANDVÆRK. Forsidefoto fra Vandforsyningsplanen /1-1/ BRYRUP NY VANDVÆRK BRYRUP NY VANDVÆRK Forsidefoto fra Vandforsyningsplanen /1-1/ INDHOLD Generelt 1 Vandindvinding 3 Boringer 5 Vandkvalitet og Vandbehandlingsforhold 7 Råvand 7 Rentvand 7 Vandbehandling

Læs mere

Tilstandsrapport og status. Gjerrild Nordstrands Vandværk

Tilstandsrapport og status. Gjerrild Nordstrands Vandværk Tilstandsrapport og status Gjerrild Nordstrands Vandværk 2010 Norddjurs Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet 4. Indvindingsanlæg 5. Vandværk 6. Ledningsanlæg

Læs mere

Bestyrelsens beretning for 2014

Bestyrelsens beretning for 2014 Bestyrelsens beretning for 2014 Vi har 1266 forbrugere tilsluttet Skovby Vandværk, hvilket er en stigning på 43 i forhold til året før. Der er blevet udpumpet 140.000 m 3 i 2013. Vandforbruget er stabilt,

Læs mere

Tilladelse til permanent grundvandssænkning ved cykelsti-tunnel. Videbækvej, 7480 Vildbjerg

Tilladelse til permanent grundvandssænkning ved cykelsti-tunnel. Videbækvej, 7480 Vildbjerg TEKNIK OG MILJØ Herning Kommune Torvet 1 7400 Herning Att.: Carsten Thomsen Email: vtbct@herning.dk Byggeri, Jord og Grundvand Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 Lokal 9628 8065 bjgtg@herning.dk

Læs mere