A/B Henrikshøj Att.: Administration Danmark A Gammelsø Odense C

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "A/B Henrikshøj Att.: Administration Danmark A Gammelsø 4 5000 Odense C"

Transkript

1 A/B Henrikshøj Att.: Administration Danmark A Gammelsø Odense C KUNDENR: POLICENR: ERHVERVSFORSIKRING Vi sender hermed jeres nye Erhvervsforsikring. Policen er ændret som aftalt, men vi beder jer gennemlæse policen og kontrollere, at den svarer til jeres forventninger, så vi kan være sikre på, at I har fået netop den forsikring, I ønsker. Den årlige præmie er ,21 kr. Prisen under denne police er fastsat på baggrund af den salgskanal, der benyttes. Hvis der i den periode, policen er i kraft, ændres salgskanal, bliver prisen ændret i overensstemmelse hermed. I er velkommen til at kontakte Kim Kristiansen på telefon , hvis I har spørgsmål. Venlig hilsen Codan Forsikring 1

2

3 POLICE POLICENR: ERHVERVSFORSIKRING Forsikringstager Erhvervsforsikring omfattende A/B Henrikshøj Att.: Administration Danmark A Gammelsø Odense C Bygningsforsikring Policen gælder fra Forfald Forsikringen er tegnet med helårlig præmiebetaling. Hovedforfald for policen er Tegningsperiode Forsikringen er tegnet for en 5-årig periode, der udløber d Indeksregulering Forsikringen indeksreguleres med Lønindekset for den private sektor. Summer og beløb på policen er basisår

4 POLICENR: ERHVERVSFORSIKRING Oversigt over policens dækningsomfang Policen omfatter Dækningsadresse Gælder fra Side Bygningsforsikring for Johan Krohns Vej 1-7, 2500 Valby Klausuler 5 Forsikringsbetingelser 7 2

5 POLICENR: ERHVERVSFORSIKRING Bygningsforsikring for Johan Krohns Vej 1-7, 2500 Valby Matrikelnummer og Ejerlav: 1555, Valby, København Branche Private andelsboligforeninger FORSIKRINGSSUM SELVRISIKO KLAUSULNR. Klausuler for forsikringsstedet Gældende for forsikringsstedet Bygningsudsmykning kr. Ingen Haveanlæg kr. Ingen Huslejetab kr. Ingen Dækningsperiode: 12 måneder Oprydningsomkostninger kr. Ingen Stikledninger Nyværdi kr. Bestyrelsesansvar Maksimal omkostninger Maksimalt pr. Maksimalt pr. forsikringsår Husejeransvar Maksimalt ved person Maksimalt ved ting kr kr kr kr kr kr. Udvidet ejendomsdækning Nyværdi 0 kr. Retshjælp Maksimalt pr kr. 0 kr. 0 kr. Bygninger og dækninger Bygn. 1 Konv. - Bygning til helårsbeboelse Ukendt m 2 bebygget areal med tagtype: Ukendt ved konvertering Private andelsboligforeninger Ej momsregistreret Forsikringsform: Nyværdi med restværdi Brand El Storm Anden bygningsbeskadigelse FORSIKRINGSSUM SELVRISIKO KLAUSULNR. 0 kr kr. 0 kr. 0 kr. 3

6 POLICENR: ERHVERVSFORSIKRING Bygninger og dækninger Glas og sanitet Skjulte rør Svamp Insekt FORSIKRINGSSUM SELVRISIKO KLAUSULNR. 0 kr kr. 0 kr. 0 kr. 4

7 POLICENR: KLAUSULER Klausuler Forhøjet forsikringssum for retshjælp Uagtet den i policen anførte forsikringssum pr., gælder der en forsikringssum på kr. pr Dækningsadresser Uanset det i policen anførte, omfatter nærværende police følgende adresser: Johan Krohns Vej 1 til 7 samt 2 til 6, 2500 Valby Scharlingsvej 1 til 13, 2500 Valby Jakob Knudsensvej 1 til 5, 2500 Valby og Vigerslevs Allé 90 til 94, 2500 Valby Særlige betingelser Vedr. Bestyrelsesansvar Uanset det i de almindelige forsikringsbetingelsers punkt 2 anførte dækker nærværende bestyrelsesansvarsforsikring såvel lønnet som ulønnet bestyrelsesarbejde for foreningen. Det er en forudsætning at bestyrelsesmedlemmerne bebor og har folkeregisteradresse i en lejlighed i den pågældende forening Forhøjet forsikringssum for løsøre Det er noteret, at forsikringssummen for løsøre, i henhold til betingelserne for Udvidet ejendomsdækning punkt 2.8, er forhøjet til kr. pr. forening efter førsterisikoprincippet. Dækningen for PC, radio, TV og lignende er fortsat maksimeret til kr. 5

8 6

9 POLICENR: ERHVERVSFORSIKRING BETINGELSER Oversigt over forsikringsbetingelser Side Erhvervsforsikring, generelle betingelser 9 Fællesbetingelser for bygningsforsikring 13 Udvidet ejendomsdækning 19 Bestyrelsesansvar 23 Hus- og grundejeransvar 25 Retshjælp 27 Stikledning 30 Brand (bygningsbrand) 31 Anden bygningsbeskadigelse 32 El (bygning) 34 Storm 35 Svamp 36 Insekt 37 Skjulte rør 38 Glas og sanitet (bygning) 39 Ordforklaring 41 7

10 8

11 Erhvervsforsikring, generelle betingelser Generelle betingelser for følgende forsikringsprodukter under Erhvervsforsikringen: ved udfyldelse af anmeldelse, som fås ved henvendelse til Codan. Bygningsforsikring, Løsøreforsikring, Driftstabsforsikring og Ansvarsforsikring Det fremgår af policen, hvilke forsikringsprodukter den omfatter. For forsikringen gælder policen, forsikringsbetingelserne og Lov om forsikringsaftaler (i det omfang loven ikke er fraveget), Lov om forsikringsvirksomhed samt Lov om finansiel virksomhed. De i betingelserne med markerede ord er defineret i "Ordforklaring" sidst i forsikringsbetingelserne. 1 Forholdsregler i tilfælde af 1.1 Afværgelse af Sikrede skal altid forsøge at afværge en. Når der er sket en er det sikredes pligt at forsøge at begrænse ns omfang. Codan betaler rimelige omkostninger til redning og bevaring, hvis der er tale om en dækningsberettiget. Codan har ret til at foretage begrænsende tiltag. 1.2 Anmeldelse af Enhver, eller ethvert uheld der kan medføre erstatningskrav, skal anmeldes så hurtigt det er muligt, således at Codan kan bistå med råd og vejledning. Endvidere skal tyveri, ran, røveri samt hærværk og graffitir også anmeldes til politiet så hurtigt det er muligt. Skaden kan anmeldes til Codan på følgende måder: telefonisk via på nr I normal åbningstid sidder kvalificerede behandlere klar til at give råd og vejledning og hurtigt sætte behandlingen i gang. Alvorlige r, der kræver akut handling, kan anmeldes 24 timer i døgnet internettet på Codan.dk 1.3 Udbedring Efter en må udbedring, nedrivning samt bortskaffelse af forsikrede genstande ikke finde sted før Codan har givet accept. 1.4 Erstatningspligt og -krav ved ansvarsr Anerkendelse af erstatningspligt og godkendelse af erstatningskrav må kun ske med Codans samtykke. Codan træffer i øvrigt bestemmelse om sagens behandling. 1.5 Anden tilsvarende forsikring i Codan Er der tegnet specialforsikring for en interesse, der i øvrigt måtte være omfattet af denne forsikring, bortfalder dækningen for denne interesse. 1.6 Tilsvarende forsikring i andet selskab Er der tegnet forsikring mod samme risiko i et andet selskab, og har dette selskab taget forbehold om, at dækningen bortfalder eller indskrænkes, hvis forsikringen tillige er tegnet i andet selskab, gælder samme forbehold for den i Codan tegnede forsikring, således at erstatningen betales forholdsmæssigt af selskaberne. 2 Tvister 2.1 Voldgift (gælder ikke ansvars- og retshjælpsforsikring) Kan forsikringstageren og Codan ikke blive enige om erstatningens størrelse, fastsættes erstatningen endeligt ved voldgift. Til denne voldgift vælger hver af parterne en vurderingsmand. Vurderingsmændene vælger en opmand, inden sagen begynder. Kan vurderingsmændene ikke blive enige om en opmand, udnævnes denne af præsidenten for Sø- og handelsretten. Vurderingsmændene foretager opgørelsen i nøje overensstemmelse med policens bestemmelser og afgiver en skriftlig redegørelse for beregning af tabet. 9

12 Opmanden deltager kun i afgørelsen, hvis vurderingsmændene ikke kan blive enige. Opmanden fastsætter herefter en erstatning, der ligger indenfor de to vurderingsmænds forslag. Hver af partene betaler den af ham valgte vurderingsmand, mens udgifterne til opmand deles ligeligt. 3 Betaling af præmie 3.1 Opkrævning Codan opkræver præmien ved at sende en opkrævning til den betalingsadresse, som forsikringstageren har opgivet. Præmien kan også betales ved elektronisk betalingsoverførsel. Eventuelle afgifter til staten opkræves sammen med præmien. 3.2 Præmiens betaling Den første præmie forfalder til betaling, når forsikringen træder i kraft. Senere præmier forfalder til betaling på forsikringens forfaldsdage. Præmien skal betales senest den dato, der fremgår af opkrævningen som sidste rettidige betalingsdato, eller datoen på Betalingsoversigten. 3.3 Manglende betaling Betales præmien ikke rettidigt, sender Codan en rykker for betaling med oplysning om retsvirkningerne af for sen betaling. Ved manglende betaling af restbeløb, tillægsopkrævning mm. forbeholder Codan sig ret til at opsige hele forsikringsaftalen undtagen dækning for bygningsbrand. For bygningsbrandforsikring gælder følgende: Codan kan ikke ophæve bygningsbranddækningen på grund af manglende præmiebetaling, men har panteret og kan foretage udlæg for præmien med renter og andre omkostninger, herunder advokatomkostninger. Forsikringen bliver ændret til kun at omfatte dækning for bygningsbrand. Samtidig vil forsikringen blive ændret til helårlig præmiebetaling, hvis den ikke er helårlig i forvejen. 3.4 Gebyrer, afgifter og renter Codan er berettiget til at opkræve gebyr for opkrævning af præmien samt rykkergebyr og morarenter ved for sen betaling. Ved evt. udpantning i fogedretten for skyldig brandpræmie samt betalingspåkrav til fogedretten, er Codan berettiget til at opkræve et gebyr. Størrelsen af gebyret svarer til omkostningerne til inkasso. Codan kan, herudover, beregne sig gebyr for udskrivning af dokumenter og for andre serviceydelser. Nærmere oplysninger om gebyrer kan findes på Codan.dk eller ved henvendelse til Codan. 3.5 Tilbagebetaling Nemkonto: Tilbagebetaling af præmie kan ske via NemKontosystemet til den konto, som er valgt som NemKonto. Betalingsservice: Tilbagebetaling af præmie sker til den bankkonto præmien betales fra. 3.6 Modregning Codan vil benytte sig af sin ret til modregning inden for kundeforholdet. 4 Indeksregulering Med mindre andet fremgår af policen indeksreguleres præmien, forsikringssummer samt selvrisikobeløb. I tilfælde af vil indeks således blive tillagt de beløb der optræder på policen, hvis der senere er sket en indeksregulering. 4.1 Tidspunkt for indeksregulering Regulering af forsikringssummer og selvrisikobeløb foretages hvert år pr. 1. januar. Regulering af præmien foretages på den dato policen har hovedforfald. 4.2 Indekstal Reguleringen sker på grundlag af det af Danmarks Statistik offentliggjorte lønindeks for den private sektor. Ved indeksreguleringen forhøjes præmie, summer og selvrisici med den procent løntallet afviger fra forrige års offentliggjorte indeks. Er afvigelsen negativ reguleres beløbene ikke, men forbliver uændret til næste indeksregulering. Hvis udgivelsen af lønindeks for den private sektor ophører, har Codan ret til at fortsætte 10

13 indeksreguleringen efter et andet indeks der offentliggøres af Danmarks Statistik. 5 Fornyelse og opsigelse 5.1 Opsigelse til udløb af en forsikringsperiode Er forsikringen tegnet som 1-årig forsikring, kan begge parter opsige den med 1 måneds skriftlig varsel til policens hovedforfaldsdato, dog tidligst efter 1 år. Ved forsikringen forstås enten hele policen eller det enkelte forsikringsprodukt. Er forsikringen tegnet for en flerårig periode kan den opsiges med 1 måneds varsel til den udløbsdato der fremgår af policen. Dog kan flerårige forsikringer opsiges mod en efterbetaling, beregnet som en procentdel af den gældende årspræmie, hvis der er gået minimum 2 år af aftaleperioden. Opsiges forsikringen ikke, fornyes den automatisk for en ny tilsvarende periode. Er perioden flerårig sender Codan et brev herom tidligst 3 måneder og senest 1 måned før opsigelsesfristen. 5.2 Særligt for opsigelse af bygningsbrandforsikring Forsikringstageren kan opsige brandforsikringen hvis: ejendommen eller Codan Codan forsikres i et andet forsikringsselskab med ret til at tegne bygningsbrandforsikring og Codan modtager bekræftelse på tegning fra dette selskab rettidigt i henhold til opsigelsesfristen de berettigede ifølge samtlige adkomster og hæftelser, der er tinglyst på ejendommen (panthavere), har givet deres skriftlige samtykke modtager dokumentation for, at der ikke er tinglyst pant i ejendommen modtager en nedrivningsattest. Codan kan opsige brandforsikringen hvis: bygningerne bygningerne ikke er forsvarligt indrettet mod brandfare henligger forladt. I forhold til ovennævnte panthavere ophører Codans ansvar dog først med 14 dages varsel. 5.3 Opsigelse efter Efter enhver anmeldt bortset fra bygningsbrand, kan såvel forsikringstageren som Codan i tidsrummet fra ns anmeldelse og indtil 14 dage efter betaling eller afvisning af n, ophæve det forsikringsprodukt n vedrører. Hvis policen er tegnet for en flerårig periode kan forsikringstageren ophæve forsikringsproduktet mod efterbetaling, beregnet som en procentdel af den gældende årspræmie for det pågældende forsikringsprodukt. I stedet for at ophæve forsikringsproduktet, kan Codan gøre en fortsættelse betinget af begrænsninger i dækningen, ændrede selvrisikoforhold eller forhøjelse af præmien. 6 Ændring af præmietarif eller forsikringsbetingelser 6.1 Varsling Hvis Codan, for forsikringsprodukter af samme art, ændrer præmietarif eller forsikringsbetingelser kan Codan med mindst 1 måneds varsel til hovedforfald ændre forsikringsbetingelserne og/eller præmien for denne police. 6.2 Opsigelse Hvis ændringen er til ugunst for forsikringstageren, kan det berørte forsikringsprodukt opsiges til samme dato som ændringen skulle træde i kraft. Opsigelse skal være modtaget af Codan senest dagen før. Ved bygningsbrand gælder dette også bekræftelse fra andet selskab. 7 Forhold der altid skal iagttages Forsikringstageren er forpligtet til at holde de forsikrede bygninger/genstande i god og driftsikker stand, samt sikre at lovgivningen, som for eksempel bygningsreglement og stærkstrømsreglement, er overholdt, herunder reglerne for brandsikring, branddøre, renholdelse af el-tavler og - installationer. Ligeledes skal forskrifter fra producent og leverandør også overholdes. Hvis det i forbindelse med en konstateres, at disse krav ikke er overholdt, kan det medføre at erstatningen nedsættes eller helt bortfalder. 8 Risikoforandring Codan skal straks underrettes: 11

14 hvis når hvis hvis når når når hvis oplysningerne i policen er i uoverensstemmelse med de faktiske forhold der med forsikringstagerens vidende sker ændringer i risikoforholdene, så faren forøges tagtype ændres anvendelse af bygningerne ændres, herunder til ubenyttet der tegnes sideløbende forsikring i andet selskab det forsikrede, herunder virksomheden, skifter ejer den forsikrede virksomhed eller de forsikrede genstande flytter til et andet sted end det i policen angivne branchekoden ændres eller virksomheden registreres med flere branchekoder 9 Ejerskifte, konkurs og rekonstruktion, jf. konkursloven Ejerskifte skal straks anmeldes til Codan. Konkurs og rekonstruktion betragtes som ejerskifte. 9.1 For løsøre- og ansvarsforsikring gælder Ved ejerskifte, konkurs og rekonstruktion bortfalder dækningen. 9.2 For bygningsforsikring gælder Ved ejerskifte, konkurs og rekonstruktion bortfalder dækningen. Den nye ejer/kurator er dækket indtil anden bygningsforsikring er tegnet, dog højst i 14 dage fra overtagelsesdatoen. Bygningsbrandforsikringen fortsætter dog indtil Codan modtager bekræftelse på ikke længere at hæfte jf. reglerne for opsigelse punkt Besigtigelse af det forsikrede hvis der sker ændringer i virksomhedens momsregistrering. Codan træffer herefter bestemmelse om, hvorvidt og på hvilke betingelser, forsikringen kan fortsætte. Hvis Codan ikke modtager meddelelse om ovennævnte ændringer, kan det medføre at erstatningen nedsættes eller helt bortfalder. Codan er til enhver tid berettiget til at vurdere risikoforholdene ved at besigtige den forsikrede virksomhed. Hvis det ved besigtigelsen konstateres, at risikoen er forøget, kan Codan enten fastsætte en frist til at bringe risikoforholdene i orden, forhøje præmie og selvrisiko eller opsige den eller de forsikringsprodukter risikoen vedrører, uden varsel. 12

15 Fællesbetingelser for bygningsforsikring 1 Hvem er dækket 1.1 Forsikringstageren Sikrede er den på policen anførte forsikringstager i sin egenskab af ejer eller bruger af den forsikrede ejendom. 1.2 Entreprenører I tilfælde af bygningsarbejde er entreprenører medforsikret, i det omfang det er anmeldt til, og godkendt af, Codan. 1.3 Ansatte beskæftiget med ejendommens pasning Hvis der er tegnet hus- og grundejeransvarsforsikring, er ansatte der passer ejendommen også medsikret, hvad angår hus- og grundejeransvarsforsikringen. 2 Hvor dækker forsikringen Forsikringen dækker det eller de forsikringssteder, der er angivet i policen. 3 Hvad dækker forsikringen Forsikringen dækker, med mindre andet er anført, r sket i forsikringstiden på de bygninger, eller de genstande, der ifølge policen er omfattet af en valgt dækning. 4 Skader, der aldrig er dækket 4.1 Forsikringen dækker ikke r, eller udbredelse af r, der direkte eller indirekte er forårsaget af eller står i forbindelse med: jordskælv eller andre naturforstyrrelser været forskriftsmæssig og ikke har stået i forbindelse med reaktor- eller acceleratordrift. 4.2 Forsikringen dækker ikke r, der er omfattet af en garanti fra fx leverandør, reparatør eller installatør. 4.3 Forsikringen dækker ikke indirekte tab, bortset fra dem der er dækket under huslejetabsdækning og ansvarsdækning. 4.4 Forsikring dækker ikke r af kosmetisk art samt farveforskelle mellem erstattede genstande og de ubeskadigede. 5 Hvilke bygninger og genstande er omfattet 5.1 Bygninger Forsikringen omfatter de færdigopførte bygninger og de bygninger under opførelse/ombygning, som er nævnt i policen, inklusive fundament indtil en dybde af 1 meter under jordlinje eller kældergulv. Under de respektive dækninger kan visse af de efterfølgende nævnte genstande være undtaget. Det vil i så fald fremgå af betingelserne for de pågældende dækninger. 5.2 Særligt bygningstilbehør Særligt bygningstilbehør af erhvervsmæssig karakter, som f.eks. ventilationsanlæg, overvågningsanlæg og læsseramper er omfattet i det omfang og med den forsikringssum, det fremgår af policen. Følgende genstande er omfattet af forsikringen uden at være særskilt nævnt for så vidt, det tilhører forsikringstageren. krig, atomkernereaktioner dog krigslignende handlinger, neutralitetskrænkelser, borgerkrig, oprør eller borgerlige uroligheder for eksempel kernespaltning (fission), kernesammensmeltning (fusion) og radioaktivt henfald, hvad enten sådan indtræder i krigstid eller fredstid. dækkes r, som direkte eller indirekte er forårsaget af eller sker i forbindelse med kernereaktioner, anvendt til sædvanligt industrielt, medicinsk eller videnskabeligt formål, og anvendelsen heraf har 5.3 Faste el-installationer stikledninger kraftinstallationer lysinstallationer og hovedtavler frem til styretavle respektive motorværn herunder fastmonterede armaturer og udvendig belysning til belysning af bygninger, parkering og adgangsveje, men ikke rør, pærer, lysreklamer og lysskilte. 13

16 5.4 Fast bygningstilbehør Fast bygningstilbehør, faste bygningsdele og faste installationer af sædvanlig, men ikke-erhvervsmæssig karakter, herunder: gas- rumtemperatur- elevatorer, hårde og vandinstallationer og rumventilationsanlæg sanitets- og kloakanlæg hvidevarer. 5.5 Gulvbelægninger gulvbelægninger, gulvbelægninger herunder tæpper, der er limet fast til et underlag lagt på et underlag, der ikke kan betragtes som færdigt gulv. 5.6 Alarmerings- og sikringsanlæg brand- mekanisk og tyverialarmeringsanlæg der omfatter hele bygningen eller afsnit heraf samt civilforsvarsmateriel tyverisikring og gitrer. 5.7 Genstande, typisk placeret udendørs antenner og anlæg til hybridnet af ikke-erhvervsmæssig karakter flagstænger værktøj og reservedele til vedligeholdelse af ejendommen. 5.9 Bygningsudsmykning Vægmalerier, relieffer og udvendig udsmykning på bygningen, kun for deres håndværksmæssige værdi (altså ikke den kunstneriske værdi), dog højest med den sum for bygningsudsmykning, med tillæg af senere indeksregulering, der fremgår af policen Haveanlæg Haveanlæg og -skulpturer i det omfang forsikringstageren ikke kan kræve udgifterne dækket af det offentlige. Erstatning for træer, buske og andre planter ydes alene med udgifterne til nyplantning af ikke over 4 år gamle vækster. Erstatningen kan højest udgøre den sum for haveanlæg, der fremgår af policen. Hvis haven ikke retableres, erstattes n ikke. 6 Særlige regler for bygninger under opførelse, under om- og tilbygning Forsikringen omfatter de bygninger, som er nævnt i policen eller som er anmeldt til og accepteret af Codan. 6.1 Dækningsomfang Indtil en bygning er færdig til at blive taget i brug, dækker forsikringen kun det direkte tab sikrede lider som følge af forårsaget af: mure og hegn (ikke levende) brand gårdbelægninger el legehuse og fastgjorte legerekvisitter grundvandspumper storm eller skypumpe samt nedbør der følger umiddelbart efter en storm på selve bygningen nedgravede tårn- svømmebassiner og facadeure. oversvømmelse som følge af, at vand under voldsomt sky- eller tøbrud ikke kan få normalt afløb eller presses op gennem afløbsledninger og oversvømmer forsikringsstedet. 5.8 Tilbehør til ejendommens drift Genstande der udelukkende bruges i forbindelse med ejendommens drift, så som: haveredskaber kontorinventar og snerydningsudstyr for ejendomsfunktionærer rengøringsartikler Forudsat at de respektive dækninger (brand, el, storm samt anden bygningsbeskadigelse) er tegnet for bygningen. Reglerne og undtagelserne i de respektive dækninger, som gælder for færdigopførte bygninger gælder også her. Det eksisterende dækningsomfang er dog opretholdt i det omfang den skete s opståen og udbredelse ikke har nogen relation til byggeriet. 14

17 6.2 Byggelovgivning Det er en betingelse, at byggeprojektet opfylder byggelovgivningens regler og er godkendt af de kompetente myndigheder, og at arbejdet udføres i overensstemmelse med det godkendte projekt og sædvanlig god fagmæssig praksis. 6.3 Særlig selvrisiko for r i forbindelse med varmt arbejde Ved varmt arbejde forstås arbejde med åben ild som f.eks. tagdækning, vinkelslibning og metalforarbejdning. Hvis der opstår en brand i forbindelse med varmt arbejde gælder der særlige selvrisikoregler. Dette er nærmere beskrevet i betingelserne for bygningsbrand. 7 Erstatningsfastsættelse 7.1 Skadeopgørelse Hver bygning opgøres for sig på grundlag af den bygningsopdeling, der fremgår af policen. For sammenbyggede bygninger gælder, at den adskillende mur hører til den først opførte bygning. Er bygningerne opført samtidig, hører den adskillende mur til den bygning, der er højest. Er bygningerne lige høje, hører den adskillende mur til den bygning, der er nævnt først i policen. Kloak og lignende nedgravede anlæg medtages ud til 1 meter fra ydersiden af bygnings mure i lodret plan For bygning, som før n var bestemt til nedrivning, opgøres erstatningen, uanset forsikringsform, til materialeværdien med fradrag af nedrivningsomkostninger. Var nedrivningen ikke umiddelbart forestående, betales en passende erstatning for afsavn. Den samlede erstatning kan dog ikke overstige, hvad erstatningen ville have været, hvis bygning ikke var bestemt til nedrivning For bygninger der henligger forladt fastsættes erstatningen, uanset forsikringsform, med fradrag for værdiforringelse på grund af slid og alder samt for nedsat anvendelighed. 7.2 Partiel- eller total Skaden opgøres enten som partiel eller total alt efter, hvilken forsikringsform der gælder samt ns omfang. Det fremgår af policen, hvilken forsikringsform der gælder for hver enkelt bygning Partiel En partiel opgøres til, hvad det uden unødig forsinkelse vil koste at udbedre n umiddelbart efter n er sket. Der foretages fradrag i erstatningen for værdiforringelse på grund af slid og alder, hvis værdiforringelsen af det ramte på tidspunktet er mere end 30 % af nyværdien. Der skal ved reparation anvendes byggematerialer, der er i almindelig brug samt konstruktioner og byggemetoder der er almindelig anvendt, med mindre bygningen herved forringes. Der kan ikke anvendes byggematerialer, konstruktioner og byggemetoder, der er dyrere end de, der er brugt i den ramte bygning. Viser opgørelsen, at udgifterne til at udbedre n bliver større end hvad det vil koste at genopføre en tilsvarende bygning ifølge reglerne for opgørelse af total, gøres n op som total Total En total opgøres til, hvad det efter priserne på tidspunktet vil koste at opføre en tilsvarende bygning til samme faktiske anvendelse på nøjagtig samme sted. Ved prisfastsættelse kan ikke benyttes priser for dyrere byggematerialer, bygningskonstruktioner eller byggemetoder end de, der er brugt i den ramte bygning. Der kan højst anvendes priser for byggematerialer, der er i almindelig brug samt konstruktioner og byggemetoder der er almindelig anvendt på tidspunktet. Der foretages fradrag i erstatningen for værdiforringelse på grund af slid og alder, hvis bygningen som helhed er værdiforringet som følge af slid og alder med mere end 30 % af nyværdien. 7.3 Forsikringsformer Nyværdi Det er en forudsætning for beregning af erstatning til nyværdi, at bygningen på tidspunktet ikke var værdiforringet på grund af slid og alder med mere end 30% af nyværdien. Skaden opgøres som partiel eller total. 15

18 Er forsikringsformen nyværdi uden restværdi, opgøres n altid som partiel. Er forsikringsformen nyværdi med restværdi, opgøres n som total, hvis betingelserne for restværdierstatning er opfyldt. Er betingelserne ikke opfyldt, opgøres n som partiel Restværdi Det fremgår af policen, om der er tegnet restværdiforsikring for den enkelte bygning. Hvis bygningen er beskadiget med mindst 50 % af nyværdien af en identisk bygning (samme materialer og byggemetoder) kan sikrede - i stedet for reparation - vælge at få nedrevet de ubeskadigede rester og få erstatningen opgjort efter reglerne for total. Følgeudgifter og eventuelle meromkostninger ved reparation indgår ikke i restværdiberegningen. Eventuel værdi af anvendelige rester, der frigøres ved nedrivningen, tilfalder Codan. Hvis sikrede ønsker at overtage anvendelige rester, kan de genkøbes til det beløb Codan kan opnå ved salg til andre. Det er en forudsætning for udbetaling af restværdierstatningen, at anvendelige rester nedrives og bygningen genopføres. Ved genopførelse skal erstatningen for selve n anvendes før restværdierstatningen. Restværdierstatning der ikke anvendes til genopførelse af tilsvarende bygning bortfalder Dagsværdi Skaden opgøres som partiel jf. reglerne i punkt Der gøres dog altid fradrag for værdiforringelse som følge af slid og alder gældende Førsterisiko Skaden opgøres som partiel jf. reglerne i punkt Den samlede erstatning kan dog aldrig overstige den i policen aftalte forsikringssum, med tillæg af senere indeksregulering. Underforsikring kan ikke gøres gældende Sumforsikring Skaden opgøres som partiel jf. reglerne i punkt Der gøres dog altid fradrag for værdiforringelse gældende. Den samlede erstatning kan aldrig overstige den i policen aftalte forsikringssum, med tillæg af senere indeksregulering. Underforsikring kan ikke gøres gældende Fredet bygning - Førsterisiko Skaden opgøres som partiel jf. reglerne i punkt Dog gælder følgende: Hvis der efter en dækningsberettiget stilles krav fra Kulturarvsstyrelsen, om at der ved reparation eller genopførelse skal anvendes byggematerialer, konstruktioner og byggemetoder svarende til det ramte, udgår Bestemmelsen Bestemmelsen i punkt 7.2.1"Der skal ved reparation anvendes byggematerialer, der er i almindelig brug, konstruktioner og byggemetoder der er almindelig anvendt," i punkt 5.9 "Vægmalerier, relieffer og udvendig udsmykning på bygningen, kun for deres håndværksmæssige værdi (altså ikke den kunstneriske værdi), dog højest med den sum for bygningsudsmykning der fremgår af policen." Den aftalte forsikringssum, der fremgår af policen, udgør dog den højeste samlede erstatning Nedrivningsforsikring Skaden opgøres som partiel jf. reglerne i punkt Er den opgjorte erstatning mindre end den i policen aftalte forsikringssum, med tillæg af senere indeksregulering, skal erstatningen anvendes til istandsættelse. Er det opgjorte erstatningsbeløb lig med eller større end forsikringssummen, skal bygningen nedrives. Erstatningen kan ikke overstige udgifterne til at fjerne resterne og maksimalt den i policen aftalte forsikringssum. 8 Følgeudgifter Følgeudgifter betales efter en af forsikringen dækket, efter følgende regler: 8.1 Lovliggørelse (forøgede byggeudgifter) Efter en dækningsberettiget betales merudgifter til lovliggørelse af bygningen ved reparation eller genopførelse, når denne merudgift er en følge af at krav i byggelovgivningen er ændret, siden bygningen oprindeligt blev opført. Det er en betingelse for erstatningen, at: kravet stilles af bygningsmyndighederne i kraft af byggelovgivningen ved genopførelse/reparation af en 16

19 udgiften der kravet bygningen istandsættelse bygning på nøjagtig samme sted til nøjagtig samme anvendelse ikke vedrøre foranstaltninger som af myndighederne var forlangt eller kunne have været forlangt inden n ikke kunne opnås dispensation fra kravet vedrører de dele af bygningen, der udbetales erstatning for ikke var værdiforringet på grund af slid og alder med mere end 30 % af nyværdien eller genopførelse finder sted. Erstatningen er for hver bygning begrænset til 15% af bygningens nyværdi eller ved førsterisikoforsikring 15% af bygningens forsikringssum. 8.2 Skadeopgørelse og byggeadministration Efter aftale med Codan dækkes nødvendige udgifter til byggesagkyndig bistand ved opgørelse samt byggeadministration i forbindelse med genopførelse. Erstatningen udbetales alene på grundlag af faktura og kan højst andrage 6 % af den opgjorte erstatning. 8.3 Prisstigninger Der tages ved erstatningens fastsættelse hensyn til ændringer i byggepriser, der måtte finde sted inden for normal byggeperiode regnet fra tidspunktet. Erstatningen udbetales, når det ramte er retableret eller repareret. 8.4 Redning og bevaring Rimelige udgifter til redning og bevaring af de forsikrede genstande i forbindelse med en begivenhed. 8.5 Oprydning Rimelige og nødvendige udgifter til oprydning efter en, herunder: fjernelse, fjernelse, deponering og destruktion af forsikrede genstande, der er beskadiget deponering og destruktion af slukningsvand og effekter anvendt ved bekæmpelse. Udgifter til rensning, fjernelse, opbevaring eller anden særlig behandling af jord, vand eller luft i det omgivne miljø dækkes ikke, uanset om sådanne foranstaltninger måtte være nødvendiggjort af en af forsikringen omfattet begivenhed. Udgifterne dækkes med højest den forsikringssum, der er aftalt i policen. Summen gælder pr. sbegivenhed. 8.6 Nedrivning Hvis n har udløst en restværdierstatning, betales rimelige og nødvendige udgifter til nedrivning og bortskaffelse af ikke beskadigede bygningsgenstande. Udgifterne skal indeholdes i den i punkt 8.5 nævnte forsikringssum. 8.7 Hvis myndigheder hindrer genopførelse (erstatning for anvendelige rester) Hvis offentlige myndigheder har stillet krav om, at en bygning ikke må genopføres på samme sted, og kravet er stillet før tidspunktet, dækkes tillige værdien af anvendelige rester under forudsætning af, at bygningen er beskadiget med mindst 50 % af værdien før n. Det forudsættes, at der ikke kan opnås dispensation fra kravet. 8.8 Huslejetab og meromkostninger Hvis forsikringsstedet helt eller delvist ikke kan benyttes som følge af en begivenhed, dækkes: dokumenteret dokumenterede forsikringstagerens tab af lejeindtægt udgifter til leje af lokaler, svarende til de lokaler som forsikringstageren selv benytter til beboelse og/eller kontor dokumenterede og nødvendige meromkostninger til ud- og indflytning samt udgifter til opmagasinering af løsøre, forudsat det ikke er eller kunne være dækket af en løsøreforsikring. Dette aftales i hvert enkelt tilfælde med Codan. Erstatningen ydes fra datoen og indtil en måned efter bygningen kan tages i brug igen, dog maksimalt den periode der fremgår af policen. Erstatningen ydes med højest den forsikringssum, der er aftalt i policen. Der kan ikke gøres underforsikring gældende. Genopføres en beskadiget bygning ikke, eller genopføres den i anden skikkelse, betales kun erstatning for det tidsrum der ville være medgået til at sætte bygningen i samme stand som før n. Er sikrede skyld i, at udbedringen forsinkes, dækker forsikringen ikke de udgifter der måtte være forbundet med forsinkelsen. 17

Udvidelse for beboelsesejendom. Version 1 21.08.2009

Udvidelse for beboelsesejendom. Version 1 21.08.2009 Udvidelse for beboelsesejendom Version 1 21.08.2009 EJENDOM Medforsikret Sikret under opførelse eller ombygning er tillige byggeriets entreprenører i det omfang forsikringstageren som bygherre i medfør

Læs mere

Generelle betingelser

Generelle betingelser Generelle betingelser 1 Hvem er sikret? 1.1 Sikret er ejeren af ejendommen, eller den på policen anførte forsikringstager i sin egenskab af bruger af ejendommen, medmindre andet er anført. 1.2 Omfatter

Læs mere

E/F Hasletoppen Ryvej 36 Hasle 8210 Aarhus V

E/F Hasletoppen Ryvej 36 Hasle 8210 Aarhus V E/F Hasletoppen Ryvej 36 Hasle 8210 Aarhus V KUNDENR: 95841918 POLICENR: 900 001 2669 ERHVERVSFORSIKRING 20.12.2012 Vi sender hermed jeres nye Erhvervsforsikring. Policen er baseret på de oplysninger,

Læs mere

Forsikringen er tegnet med helårlig præmiebetaling. Hovedforfald for policen er 01.01.

Forsikringen er tegnet med helårlig præmiebetaling. Hovedforfald for policen er 01.01. POLICE POLICENR: 900 001 0259 ERHVERVSFORSIKRING Forsikringstager E/F H.V. Nyholms Vej 13-19 c/o GAAP Accounting ApS Ole Borchs Vej 12 1. 2500 Valby Erhvervsforsikring omfattende Bygningsforsikring Policen

Læs mere

Fællesvilkår. Erhvervsforsikringer

Fællesvilkår. Erhvervsforsikringer Fællesvilkår Erhvervsforsikringer 6499-1 September 2002 Indhold 1 Hvem er sikret 4 2 Hvor dækkes 4 3 Forsikringens betaling 4 4 Indeksregulering 5 5 Selvrisiko 5 6 Moms 5 7 Opsigelse og ændring af forsikringen

Læs mere

Fællesbetingelser for ERHVERV. Indholdsfortegnelse: Betingelsesnr. 2200.00.01

Fællesbetingelser for ERHVERV. Indholdsfortegnelse: Betingelsesnr. 2200.00.01 Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Fællesbetingelser for ERHVERV Indholdsfortegnelse: 1 Lovgivning m.v. 2 Ved skadetilfælde 2.1 Anmeldelse af skade 2.2 Afværgelse af skade 2.3 Udbedring

Læs mere

VILKÅR FOR REVISORANSVARSFORSIKRING (04/11)

VILKÅR FOR REVISORANSVARSFORSIKRING (04/11) INDHOLD 1. Hvem er sikret 2. Hvad er dækket 3. Forsikringstiden 4. Hvad er ikke dækket 5. Forsikringssummer 6. Udvidelser 7. Selvrisiko 8. Hvis skaden sker 9. Serieskader 10. Moms 11. Forsikringens ikrafttræden

Læs mere

Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05)

Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05) Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05) 1. HVEM ER SIKRET Forsikringen dækker forsikringstageren og de personer, der er i forsikringstagerens tjeneste. 2. DEFINITIONER 2.1. Forsikringssum Policens

Læs mere

Betingelser nr. 300602 Forsikringsbetingelser for Forsikring for bygnings- beskadigelse alene ved indbrud

Betingelser nr. 300602 Forsikringsbetingelser for Forsikring for bygnings- beskadigelse alene ved indbrud Betingelser nr. 300602 Forsikringsbetingelser for Forsikring for bygningsbeskadigelse alene ved indbrud KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64

Læs mere

Køle- og/eller dybfrostforsikring Forsikrings betingelser 1981 Nr. 63-1

Køle- og/eller dybfrostforsikring Forsikrings betingelser 1981 Nr. 63-1 Køle- og/eller dybfrostforsikring Forsikrings betingelser 1981 Nr. 63-1 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 43 58 55 73 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr. 31 45 23

Læs mere

Betingelser for professionel ansvarsforsikring. for bilsyn

Betingelser for professionel ansvarsforsikring. for bilsyn Betingelser for professionel ansvarsforsikring for bilsyn Indholdsfortegnelse 1 Hvem er sikret...2 2 Definitioner...2 2.1 Forsikringssum...2 2.2 Erstatningskrav rejst...2 3 Hvem er dækket...2 4 Hvad er

Læs mere

Udvidelse for beboelsesejendom

Udvidelse for beboelsesejendom 6565-Tillæg November 2012 Udvidelse for beboelsesejendom Tillæg til Vilkår for Ejendomsforsikring for Industri 6565 Topdanmark Forsikring A/S Udvidelse for beboelsesejendom 6565-Tillæg November 2012 2

Læs mere

Oversigt over forsikringsbetingelser

Oversigt over forsikringsbetingelser POLICENR: 900 001 8314 ERHVERVSFORSIKRING BETINGELSER Oversigt over forsikringsbetingelser Side Erhvervsforsikring, generelle betingelser 9 Fællesbetingelser for bygningsforsikring 13 Udvidet ejendomsdækning

Læs mere

Hus- og grundejeransvarsforsikring

Hus- og grundejeransvarsforsikring Betingelser nr. Forsikringsbetingelser for Hus- og grundejeransvarsforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser for hus- og grundejeransvarsforsikring

Læs mere

FORSIKRINGS BETINGELSER

FORSIKRINGS BETINGELSER FORSIKRINGS BETINGELSER Rådhuspladsen 4-1550 København V (Hovedkontor) Web: www.icareforsikring.dk - Email: mail@icareforsikring.dk Tlf: 70 30 22 88 Cvr. Nr. 36028513 Bank: Handelsbanken: Reg nr 7636 Konto

Læs mere

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides.

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides. Side 1 af 6 PROFESSIONEL ANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser MI-95-02 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 Forsikringens omfang Forsikringen dækker det erstatningsansvar,

Læs mere

0 7 1C.G9. 1. Vi sender her jeres nye police og beder jer læse policen igennem for at sikre, at indholdet svarer til jeres forventninger.

0 7 1C.G9. 1. Vi sender her jeres nye police og beder jer læse policen igennem for at sikre, at indholdet svarer til jeres forventninger. Servicecenter Erhverv Ny Østergade 9 4000 Roskilde 0 7 1C.G9. 1 to Telefon 33 30 60 00 Telefax 57 66 62 04 www.almbrand.dk A/B Stegis c/o Nyropsgade 1 1602 København V Policenr. E-mail 9660 5930 26 092

Læs mere

FORSIKRINGS BETINGELSER

FORSIKRINGS BETINGELSER FORSIKRINGS BETINGELSER Rådhuspladsen 4-1550 København V (Hovedkontor) Web: www.icareforsikring.dk - Email: mail@icareforsikring.dk Tlf: 70 30 22 88 Cvr. Nr. 36028513 Bank: Handelsbanken: Reg nr 7636 Konto

Læs mere

1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens tjeneste værende personer.

1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens tjeneste værende personer. ERHVERVSANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser EA-05-01 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens

Læs mere

Kombineret landbrug Entreprise forsikring

Kombineret landbrug Entreprise forsikring Vilkår for Kombineret landbrug Entreprise forsikring 5888-2 April 1990 Topdanmark Forsikring A/S Vilkår for Kombineret landbrug Entrepriseforsikring 5888-2 April 1990 NemKonto Topdanmark benytter NemKonto-systemet

Læs mere

Fællesvilkår for Erhvervsforsikringer

Fællesvilkår for Erhvervsforsikringer Fællesvilkår for Erhvervsforsikringer DF20900-1 Juni 2011 Generelle oplysninger Aftalen er indgået med Danske Forsikring A/S, i det følgende kaldet Danske Forsikring. Personoplysninger mv. Som kunde har

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for erhvervsansvar

Almindelige forsikringsbetingelser for erhvervsansvar Almindelige forsikringsbetingelser for erhvervsansvar Indholdsfortegnelse 1.0 De sikrede... 2 2.0 Erhvervsansvar/dækningsomfand... 2 4.0 Afværgelse af skade... 3 5.0 Aftaler om ansvar og erstatning...

Læs mere

Forsikringsbetingelser for BYGNINGSBRANDFORSIKRING - ERHVERV

Forsikringsbetingelser for BYGNINGSBRANDFORSIKRING - ERHVERV Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for BYGNINGSBRANDFORSIKRING - ERHVERV i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 1 Forsikringsformer

Læs mere

Forsikringsbetingelser TRANSPORTFORSIKRING

Forsikringsbetingelser TRANSPORTFORSIKRING TRANSPORTFORSIKRING 0103 1 1.1 1.2 2 2.1 3 3.1 4 A Hvad er omfattet af forsikringen: Forsikringen omfatter forsikringstagerens egne og fremmede varer (dog excl. kørsel af fremmede varer mod betaling)

Læs mere

ERHVERVSANSVARSFORSIKRING

ERHVERVSANSVARSFORSIKRING ERHVERVSANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER 290-1 ALMINDELIGE FORSIKRINGSBETINGELSER i tilslutning til lov om forsikringsaftaler AFSNIT NR. HOVEDAFSNIT 1. De sikrede 2. Omfang 3. Skader forvoldt af

Læs mere

Forsikringsbetingelser EJERSKIFTEFORSIKRING

Forsikringsbetingelser EJERSKIFTEFORSIKRING EJERSKIFTEFORSIKRING Pkt. 4 5 6 7 8 9 0 4 5 Tekst Sikret Forsikringens dækningsomfang Hvilke forhold er dækket Undtagelser fra dækningen Ulovlighedsdækning Hvorledes beregnes erstatningen Selvrisiko Regres

Læs mere

4. Hvilke genstande er omfattet. 1. Sikrede. 2. Geografisk område. 3. Forsikringsformer

4. Hvilke genstande er omfattet. 1. Sikrede. 2. Geografisk område. 3. Forsikringsformer Side 4 af 22 1. Sikrede 1.1. Forsikringstageren i egenskab af ejer eller bruger af de forsikrede genstande. For hus- og grundejeransvarsdækning, bestyrelsesansvar inklusive underslæbsdækning samt foreningsretshjælps-dækning,

Læs mere

Bygningsforsikring. for de enkelte bygninger fremgår af medfølgende specifika- tioner.

Bygningsforsikring. for de enkelte bygninger fremgår af medfølgende specifika- tioner. Forsikringen betjenes af: De Frie ForsikringsMæglere Winckler Norgesmindevej 4 2900 Hellerup Tlf. nr. 7020 2725 v/kim Købstædernes Forsikring Bygningsforsikring Police nr. 01-12B -0163791 Forsikringstager

Læs mere

Entrepriseforsikring Side 1 af 8

Entrepriseforsikring Side 1 af 8 Entrepriseforsikring Side 1 af 8 30-1 Side 1 Entrepriseforsikring Side 2 af 8 Indhold I. All risks forsikring af arbejdsobjektet... 3 1. Forsikrede genstande... 3 2. Skader der erstattes... 3 3. Forsikringen

Læs mere

Vilkår for Olieforureningsforsikring. i tilknytning til lovbekendtgørelse nr. 1427 af 4.12.2009, Lov om forurenet jord 48 og 49.

Vilkår for Olieforureningsforsikring. i tilknytning til lovbekendtgørelse nr. 1427 af 4.12.2009, Lov om forurenet jord 48 og 49. Vilkår for Olieforureningsforsikring i tilknytning til lovbekendtgørelse nr. 1427 af 4.12.2009, Lov om forurenet jord 48 og 49. Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning....3 2. Hvem er sikret....3 3. Hvad

Læs mere

Professionel ansvarsforsikring for kommuner

Professionel ansvarsforsikring for kommuner Betingelser nr. 508506 Forsikringsbetingelser for Professionel ansvarsforsikring for kommuner KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser

Læs mere

Betingelser. Byggeforsikring for 1- og 2- familiehus og fritidshus. Nr. 5315. Byggeforsikring

Betingelser. Byggeforsikring for 1- og 2- familiehus og fritidshus. Nr. 5315. Byggeforsikring Betingelser Byggeforsikring Byggeforsikring for 1- og 2- familiehus og fritidshus Nr 5315 Indholdsfortegnelse Side 2 1 Fællesbestemmelser 1 Sikrede 3 2 Risikoforandring og ejerskifte 3 3 Anmeldelse af

Læs mere

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Foreninger, ikke-erhvervsdrivende fonde, selvejende institutioner, stiftelser mv. Almindelige betingelser DFO99-01 Indholdsfortegnelse Definitioner Pkt. Side hvem

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring

Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring Indholdsfortegnelse for Hundeforsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvornår skal præmien m.m. betales? 1.2. Hvordan indeksreguleres forsikringssummer og præmie?

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Lystfartøjsansvarsforsikring. Betingelser nr. 950110

Forsikringsbetingelser for. Lystfartøjsansvarsforsikring. Betingelser nr. 950110 Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

HUNDEANSVARSFORSIKRING

HUNDEANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER Yderligere oplysninger Yderligere oplysninger om dækningerne på denne forsikring kan fås på www.first.dk, www.forsikringsoplysningen.dk eller www.ankeforsikring.dk. Aftalegrundlag

Læs mere

Forsikringsbetingelser nr. 470-13-02 ADVOKATANSVARSFORSIKRING

Forsikringsbetingelser nr. 470-13-02 ADVOKATANSVARSFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. 470-13-02 Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler. ADVOKATANSVARSFORSIKRING 1. Dækket risiko Forsikringen dækker sikrede for erstatningsansvar

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring 14.09.2011 Indholdsfortegnelse for Knallert-forsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvem er dækket? 1.2. Hvad skal du gøre, hvis du kommer ud for en skade?

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. All-risks bygningsforsikring

Forsikringsbetingelser. for. All-risks bygningsforsikring Betingelser nr. 307502 Forsikringsbetingelser for All-risks bygningsforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 460-22 ERHVERVSANSVARSFORSIKRING

FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 460-22 ERHVERVSANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 460-22 Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler for ERHVERVSANSVARSFORSIKRING 100 DE SIKREDE Forsikringen dækker forsikringstageren

Læs mere

Betingelser nr. 605901 Forsikringsbetingelser for Indeks- og investeringsforsikring for Maskinkaskoforsikring All-risks

Betingelser nr. 605901 Forsikringsbetingelser for Indeks- og investeringsforsikring for Maskinkaskoforsikring All-risks Betingelser nr. 605901 Forsikringsbetingelser for Indeks- og investeringsforsikring for Maskinkaskoforsikring All-risks KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Knallertforsikring

Forsikringsbetingelser for Knallertforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby CVR-nr. 25 79 25 64 Tlf. +45 77 32 55 00 Fax +45 77 32 51 00 privat@kommuneforsikring.dk www.kommuneforsikring.dk Forsikringsbetingelser for Knallertforsikring

Læs mere

POLICE Ejendomsforsikring Policenummer 4718284

POLICE Ejendomsforsikring Policenummer 4718284 POLICE Ejendomsforsikring Policenummer 4718284 Beboelsesbygning Forsikringsbetingelser R345121 Ny forsikring gælder fra 7. december 2012 Hvad er forsikret Bygninger på forsikringsstedet: Paludan Müllers

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler.

Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler. Forsikringsbetingelser Erhvervsansvarsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 6314 Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler. 1.0 Hvem er sikret? Forsikringen

Læs mere

Codan Care Forsikringsbetingelser

Codan Care Forsikringsbetingelser Fællesbetingelser for Codan Care - gruppeforsikringer i Codan Forsikring A/S (i det følgende kaldet Codan) i tilslutning til lovbekendtgørelse nr. 726 af 24. oktober 1986 om forsikringsaftaler med senere

Læs mere

Forsikringsbetingelser for EJENDOM-EKSTRA TIL BEBOELSESEJENDOMME

Forsikringsbetingelser for EJENDOM-EKSTRA TIL BEBOELSESEJENDOMME Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for EJENDOM-EKSTRA TIL BEBOELSESEJENDOMME Tillæg til forsikringsbetingelser for ANDEN BYGNINGSBESKADIGELSE - ERHVERV Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Forsikringsbetingelser for MASKINKASKOFORSIKRING

Forsikringsbetingelser for MASKINKASKOFORSIKRING Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for MASKINKASKOFORSIKRING i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og lov om forsikringsvirksomhed. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

hundeforsikring Version 2150002

hundeforsikring Version 2150002 hundeforsikring Version 2150002 Forsikringsvilkår af maj 2012 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser for hundeforsikring Afsnit 1-16 Side 6 Lovpligtig hundeansvar Afsnit 17-19 2 Vilkår Nykredit Forsikring

Læs mere

Bygningsforsikring 649-03,

Bygningsforsikring 649-03, Bygningsforsikring 649-03, Almindelige betingelser for Bygningsforsikring November 2011, indeks 2011 Indhold 050 Særlige betingelser 100 Generelle betingelser for alle dækninger 110 Hvem er sikret? 120

Læs mere

HUNDEANSVARSFORSIKRING

HUNDEANSVARSFORSIKRING HUNDEANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER April 2013 Version 13:1 Forsikringsgiver er If P&C Insurance Company Ltd.(If Vahinkovakuutusyhtiö Oy) cvr.nr. 1614120-3 00025 IF, Finland og repræsenteres

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. Kriminalitetsforsikring. KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr.

Forsikringsbetingelser. for. Kriminalitetsforsikring. KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. Betingelser nr. 701001 Forsikringsbetingelser for Kriminalitetsforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser for kriminalitetsforsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Hundeansvarsforsikring

Forsikringsbetingelser for Hundeansvarsforsikring Forsikringsbetingelser for Hundeansvarsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 7914 Gælder fra 01.10.1991 TJM 90357-8 (01.13) Ramsingsvej 28A 2500 Valby Tlf 70 33 28 28 Fax 44 20 66 28 tjm@tryg.dk www.tjm-forsikring.dk

Læs mere

EDB- OG SVAGSTRØMSFORSIKRING MEROMKOSTNINGSFORSIKRING DATABÆRERFORSIKRING

EDB- OG SVAGSTRØMSFORSIKRING MEROMKOSTNINGSFORSIKRING DATABÆRERFORSIKRING EDB- OG SVAGSTRØMSFORSIKRING MEROMKOSTNINGSFORSIKRING DATABÆRERFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER 340-1 ALMINDELIGE FORSIKRINGSBETINGELSER i tilslutning til lov om forsikringsaftaler AFSNIT NR. HOVEDAFSNIT

Læs mere

TotalErhverv Generelle vilkår. Forsikringsvilkår TE-01

TotalErhverv Generelle vilkår. Forsikringsvilkår TE-01 TotalErhverv Generelle vilkår Forsikringsvilkår TE-01 Indholdsfortegnelse Forsikringsaftalen 1. TotalErhverv består af 2. Udvidelser og undtagelser 3. Du er altid velkommen til at kontakte os 4. Fordele

Læs mere

Bygningsforsikring. Købstædernes Forsikring. Forsikringstager E/F Vejlbyparkeb Blok B. Forsikringen er tegnet for l-årige perioder.

Bygningsforsikring. Købstædernes Forsikring. Forsikringstager E/F Vejlbyparkeb Blok B. Forsikringen er tegnet for l-årige perioder. Forsikringen betj enes af : FPR Forsikringsmægler A/S Skagensgade 39 Høje Taastr 2630 Taastrup Tlf. nr. 70202929 Købstædernes Forsikring Bygningsforsikring Police nr. 0l-l2B -0193877 Forsikringstager E/F

Læs mere

E J E R S K I F T E F O R S I K R I N G

E J E R S K I F T E F O R S I K R I N G E J E R S K I F T E F O R S I K R I N G Almindelige forsikringsbetingelser nr. 215-1 1. Sikrede...Side 2 2. Forsikringens dækningsomfang...side 2 3. Hvilke forhold er dækket...side 2 4. Undtagelser fra

Læs mere

Fakta om Bygningsforsikring for boligejendomme

Fakta om Bygningsforsikring for boligejendomme Fakta om Bygningsforsikring for boligejendomme Boligejendomme har mange særlige risici, og dem kan vi tilgodese med vores særlige bygningsforsikring, som er målrettet netop denne type bygninger. FAK 20190-3

Læs mere

Drivhusforsikring. Fuldstændige forsikringsbetingelser og bestemmelser. En forsikring som giver dig tryghed

Drivhusforsikring. Fuldstændige forsikringsbetingelser og bestemmelser. En forsikring som giver dig tryghed 1 Drivhusforsikring Fuldstændige forsikringsbetingelser og bestemmelser En forsikring som giver dig tryghed Tillykke med din drivhusforsikring hos Dansk Glasforsikring. Her kan du læse relevant information

Læs mere

DANSK GLASFORSIKRING A/S

DANSK GLASFORSIKRING A/S Drivhusforsikring 2015 Vær godt dækket ind PAVILLON DANMARK i samarbejde med DANSK GLASFORSIKRING A/S 1 Dette får du En forsikring som giver dig tryghed Når man investerer i et flot nyt drivhus, er det

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-05-01. 1.0 Sikrede

Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-05-01. 1.0 Sikrede Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-05-01 1.0 Sikrede Sikrede på denne police er forsikringstager og forsikringstagers datterselskaber, hvorved forstås de juridiske personer,

Læs mere

Vilkår for Driftstabsforsikring

Vilkår for Driftstabsforsikring Vilkår for Driftstabsforsikring 9906-1 Juni 2011 Generelle oplysninger Aftalen er indgået med Topdanmark Forsikring A/S, i det følgende kaldet Topdanmark. Personoplysninger mv. Som kunde har I naturligvis

Læs mere

Forsikringsvilkår. for. Hundeforsikring

Forsikringsvilkår. for. Hundeforsikring Forsikringsvilkår for Hundeforsikring Selandia Forsikring Assurance Agentur A/S - et selskab I Nordisk Forsikrings Agentur A/S Automatikvej 1 2860 Søborg Tlf. 33 33 74 90 Cvr.nr. 33386079 info@selandiaforsikring.dk

Læs mere

Betingelser. Ejerskifteforsikring. Nr. 5045. Ejerskifteforsikring

Betingelser. Ejerskifteforsikring. Nr. 5045. Ejerskifteforsikring Betingelser Ejerskifteforsikring Ejerskifteforsikring Nr 04 Indholdsfortegnelse Afsnit 1 Fællesbestemmelser Afsnit Ejerskifteforsikring 1 Sikrede Anmeldelse af skade Anden forsikring 4 Præmie og stempelafgift

Læs mere

Lille knallertforsikring

Lille knallertforsikring Lille knallertforsikring Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af Deres police.) For Ansvarsdækningen gælder følgende betingelser samt fællesbestemmelserne for Codan Knallertforsikring.

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Løsørevandskadeforsikring. Betingelser nr. 400506

Forsikringsbetingelser for. Løsørevandskadeforsikring. Betingelser nr. 400506 KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby CVR-nr. 25 79 25 64 Tlf. +45 77 32 50 00 Fax +45 77 32 51 00 info@kommuneforsikring.dk www.kommuneforsikring.dk Betingelser nr. 400506 Forsikringsbetingelser

Læs mere

Kontakt venligst Nykredit på telefon 70 15 96 33 eller email tilbudejendom@nykredit.dk, hvis der er behov for yderligere oplysninger.

Kontakt venligst Nykredit på telefon 70 15 96 33 eller email tilbudejendom@nykredit.dk, hvis der er behov for yderligere oplysninger. G/F Tisvildelund Østergade 33 6520 Toftlund Aalborg, 26. januar 2006 Forsikringsoplæg Herved fremsendes dækningsforslag for G/F Tisvildelund. Forslaget er delt op i Forsikringstilbud Aftalegrundlag Accept

Læs mere

TotalErhverv Direktions- og bestyrelsesansvarsforsikring. Forsikringsvilkår TE-BYS-01

TotalErhverv Direktions- og bestyrelsesansvarsforsikring. Forsikringsvilkår TE-BYS-01 TotalErhverv Direktions- og bestyrelsesansvarsforsikring Forsikringsvilkår TE-BYS-01 Indholdsfortegnelse Hvem er forsikringstager og sikrede 1. Hvad dækkes 2. Hvad dækkes ikke 3. Hvor dækker forsikringen

Læs mere

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser Knallertforsikring Forsikringsbetingelser 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 FORSIKRINGENS OMFANG... 4 1.0 SIKREDE PERSONER...4 2.0 DÆKNINGSOMRÅDE...4 3.0 HVAD DÆKKER FORSIKRINGEN?...4 4.0 DÆKNINGSSUMMER...4

Læs mere

Arbejdsskade. Forsikringsbetingelser R365 121

Arbejdsskade. Forsikringsbetingelser R365 121 Arbejdsskade Forsikringsbetingelser R365 121 Gælder fra september 2012 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser afsnit 1-12 Side 3 2. Arbejdsskade afsnit 13 Side 6 3. Ordforklaringer Side 7 Kontakt Gjensidige

Læs mere

3. april 2009 PBY Kundenr. 60375739

3. april 2009 PBY Kundenr. 60375739 Codan Forsikring A/S Spotorno Alle 10 2630 Taastrup Kolonihaveforbundet For Danmar Frederikssundsvej 304A 2700 Brønshøj Tlf. 33 21 21 21 Fax 33 55 21 22 Internet: www.codan.dk E-mail: codan@codan.dk 3.

Læs mere

Knallertforsikring. 5 Vejr og vind. Hvad omfatter kaskodækningen? 6 6. Slitage. 1 Skader på knallerten. 7 Naturkatastrofer o.lign.

Knallertforsikring. 5 Vejr og vind. Hvad omfatter kaskodækningen? 6 6. Slitage. 1 Skader på knallerten. 7 Naturkatastrofer o.lign. Knallertforsikring Forsikringsbetingelser Kaskodækning (Gælder kun, hvis det fremgår af Deres police) For kaskodækningen gælder nedenstående betingelser samt fællesbestemmelser for Privatsikring Knallertforsikring.

Læs mere

Betingelser. Sælgeransvarsforsikring. Nr. 5153

Betingelser. Sælgeransvarsforsikring. Nr. 5153 Betingelser Sælgeransvarsforsikring Sælgeransvarsforsikring Nr 5153 5153 Sælgeransvar Side 2 Indholdsfortegnelse Side 3 1 Sælgeransvarsforsikring 1 Hvem er dækket 4 2 Ved skade 4 3 Anden forsikring 4 4

Læs mere

6BForsikringens omfang Forsikringens dækningsomfang: 2.1 3 Forsikringens geografiske omfang: 2.2 4 Forsikringens tidsmæssige omfang: 2.

6BForsikringens omfang Forsikringens dækningsomfang: 2.1 3 Forsikringens geografiske omfang: 2.2 4 Forsikringens tidsmæssige omfang: 2. 0BKriminalitetsforsikring 4BAlmindelige betingelser KR-00-01 Indholdsfortegnelse 5BDefinitioner Pkt. Side Forsikringstager: 1.1. 1 Virksomheden: 1.2 1 Datterselskaber: 1.3 1 Sikrede: 1.4 1 Ansatte: 1.5

Læs mere

Kombineret Erhvervs- og Produktansvar nr. 061-17

Kombineret Erhvervs- og Produktansvar nr. 061-17 Afsnit Indhold Side 1 De sikrede... 1 2 Erhvervsansvar... 1 3 Produktansvar... 2 4 Afværgelse af skade... 3 5 Aftaler om ansvar og erstatning... 3 6 Geografisk dækningsområde... 4 7 Afgrænsning over for

Læs mere

Kombineret erhvervs- og produktansvarsforsikring

Kombineret erhvervs- og produktansvarsforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby CVR-nr. 25 79 25 64 Tlf. +45 77 32 50 00 Fax +45 77 32 51 00 info@kommuneforsikring.dk www.kommuneforsikring.dk Betingelser nr. 511007 Forsikringsbetingelser

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-12-07

Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-12-07 Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-12-07 1.0 Sikrede Sikrede på denne police er forsikringstager og forsikringstagers datterselskaber, hvorved forstås de juridiske personer,

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for

Forsikringsbetingelser. for Betingelser nr. 202806 Forsikringsbetingelser for Kollektiv ulykkesforsikring for studerende under social- og sundhedsuddannelsens indgangsår samt den videregående uddannelse til sygeplejerske inkl. tandskadedækning

Læs mere

Hundeansvarsforsikring. Forsikringsbetingelser

Hundeansvarsforsikring. Forsikringsbetingelser Hundeansvarsforsikring Forsikringsbetingelser 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 - FORSIKRINGENS OMFANG... 4 1.0 SIKREDE PERSONER...4 2.0 DÆKNINGSOMRÅDE...4 3.0 HVAD DÆKKER FORSIKRINGEN?...4 4.0 DÆKNINGSSUMMER...4

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser for Arbejdsskadeforsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Telefon +45 70 10 90 09 Telefax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 12 42 91 85 www.gjensidige.dk Indhold: Fællesbetingelser

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING

FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING Fordi venskab betyder alt ETU Forsikring A/S Hærvejen 8 6230 Rødekro www.etuforsikring.dk Forsikringsbetingelser nr.: 01-2010-DYR 1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen

Læs mere

TotalErhverv Erhvervs- og produktansvarsforsikring. Forsikringsvilkår TE-EPA-01

TotalErhverv Erhvervs- og produktansvarsforsikring. Forsikringsvilkår TE-EPA-01 TotalErhverv Erhvervs- og produktansvarsforsikring Forsikringsvilkår TE-EPA-01 Indholdsfortegnelse Hvem dækkes 1. Erhvervsansvar 2. Produktansvar 3. Afværgelse af skade 4. Aftaler om ansvar og erstatning

Læs mere

POLICE. Ændring. Ejendomsforsikring Helårlig præmie i kr. (2015) A/B Elverparken ved/willis I/S Rundforbivej 303 2850 Nærum

POLICE. Ændring. Ejendomsforsikring Helårlig præmie i kr. (2015) A/B Elverparken ved/willis I/S Rundforbivej 303 2850 Nærum POLICE Ændring A/B Elverparken ved/willis I/S Rundforbivej 303 2850 Nærum Policenummer 3354042 Kundenummer 3302759457 Aftaleperiode 3-årig Gælder fra 1. januar 2015 Udløb 1. januar 2017 Hovedforfald 1.

Læs mere

December 2000. Vilkår for. Ejerskifteforsikring. Tornegade 8 3700 Rønne Telefon 56 93 00 00 Fax 56 93 00 02 www.bornholmsbrand.dk

December 2000. Vilkår for. Ejerskifteforsikring. Tornegade 8 3700 Rønne Telefon 56 93 00 00 Fax 56 93 00 02 www.bornholmsbrand.dk December 2000 Vilkår for Ejerskifteforsikring Tornegade 8 3700 Rønne Telefon 56 93 00 00 Fax 56 93 00 02 www.bornholmsbrand.dk Ejerskifteforsikring Forsikringen har kun gyldighed for ejendomme, der er

Læs mere

Forsikringsbetingelser for ERHVERVS- OG PRODUKTANSVARSFORSIKRING

Forsikringsbetingelser for ERHVERVS- OG PRODUKTANSVARSFORSIKRING Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for ERHVERVS- OG PRODUKTANSVARSFORSIKRING i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Ansvarsforsikring for Dansk Golf Unions medlemmer

Ansvarsforsikring for Dansk Golf Unions medlemmer Ansvarsforsikring for Dansk Golf Unions medlemmer FÆLLESBETINGELSER 1. Lovregler, værneting og lovvalg 1.1 For forsikringen gælder Lov om forsikringsaftaler. 1.2 Tvister vedrørende forsikringsaftalen afgøres

Læs mere

Fællesbetingelser. Forsikringsbetingelser. Version Privat 01

Fællesbetingelser. Forsikringsbetingelser. Version Privat 01 Forsikringsbetingelser Fællesbetingelser Version Privat 01 Thisted Forsikring Thyparken 16 7700 Thisted Tlf: 96 19 45 00 post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk CVR: 31 00 75 18 Bank: Sparekassen

Læs mere

Vilkår for. Kraner og andet entreprenørmateriel. 4538-5 Januar 1994. I samarbejde med. Skadesanmeldelser bliver behandlet og afgjort af Topdanmark

Vilkår for. Kraner og andet entreprenørmateriel. 4538-5 Januar 1994. I samarbejde med. Skadesanmeldelser bliver behandlet og afgjort af Topdanmark Vilkår for Kraner og andet entreprenørmateriel 4538-5 Januar 1994 I samarbejde med Skadesanmeldelser bliver behandlet og afgjort af Topdanmark Indhold Se venligst i policen, hvilke forsikringer der er

Læs mere

10.0 Sikrede 4. 11.0 Fælles undtagelser 4. 12.0 Ændring i arbejdet 5. 13.0 Anmeldelse af skade 5. 14.0 Anmeldelse af erstatningskrav 5

10.0 Sikrede 4. 11.0 Fælles undtagelser 4. 12.0 Ændring i arbejdet 5. 13.0 Anmeldelse af skade 5. 14.0 Anmeldelse af erstatningskrav 5 FORSIKRINGSBETINGELSER KOMBINERET ENTREPRISEFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. 460-04 Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler. Indhold Side Indhold Side

Læs mere

25.301 kr. Erhvervsforsikring

25.301 kr. Erhvervsforsikring Forsikringstilbud E/F Klintely Klinteløkken 9 Sandkås 3770 Allinge Side 1 af 7 Jeres forsikringstilbud Her er et tilbud på jeres forsikringer. Det er vigtigt, at I læser tilbuddet igennem for at se, om

Læs mere

CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE

CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE Strandvejen 104 B, DK-2900 Hellerup, Denmark Tlf: +45 39 25 65 00 Fax: +45 39 25 65 75 www.chubb.com/dk FORSIKRING FOR NETBANKINDBRUD ALMINDELIGE BETINGELSER For forsikringen

Læs mere

Forsikringsbetingelser for DRIFTSTAB POS. 1 - ERHVERVSLØSØRE

Forsikringsbetingelser for DRIFTSTAB POS. 1 - ERHVERVSLØSØRE Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for DRIFTSTAB POS. 1 - ERHVERVSLØSØRE Tillægsforsikring til forsikringsbetingelser for BRAND-, TYVERI- OG VANDSKADEFORSIKRING

Læs mere

Erhvervsansvarsforsikring

Erhvervsansvarsforsikring Erhvervsansvarsforsikring Forsikrings betingelser Nr. 51-4 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr. 31 45 23 17 Forsikrings-Aktieselskabet

Læs mere

Edb-forsikring. Forsikrings betingelser Nr. 70-1. Edb-, Databærer-, og Meromkostningsforsikring

Edb-forsikring. Forsikrings betingelser Nr. 70-1. Edb-, Databærer-, og Meromkostningsforsikring Edb-forsikring Forsikrings betingelser Nr. 70-1 Edb-, Databærer-, og Meromkostningsforsikring Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 43 58 55 73 Forsikrings-Aktieselskabet

Læs mere

Vilkår for Frivillig arbejds skade forsikring for selvstændige

Vilkår for Frivillig arbejds skade forsikring for selvstændige Vilkår for Frivillig arbejds skade forsikring for selvstændige Vilkårene gælder for selvstændige erhvervs drivende og medarbejdende ægtefæller og dækker i overensstemmelse med Lov om arbejdsskadesikring

Læs mere

Betingelser. Privat ansvarsforsikring. Nr. 8074. Privat ansvarsforsikring

Betingelser. Privat ansvarsforsikring. Nr. 8074. Privat ansvarsforsikring Betingelser Privat ansvarsforsikring Privat ansvarsforsikring Nr 8074 Indholdsfortegnelse Side 2 1 Almindelige bestemmelser 1 Sikrede 3 2 Geografisk område 3 3 Flytning 3 4 Anmeldelse af skade 3 5 Anden

Læs mere

Kundecenter Erhverv. Den 4. marts 2014. Police for Bygningsforsikring. Hermed sender vi police for Bygningsforsikring. Policenummer: 1029065299

Kundecenter Erhverv. Den 4. marts 2014. Police for Bygningsforsikring. Hermed sender vi police for Bygningsforsikring. Policenummer: 1029065299 Kundecenter Erhverv. _ -, -, o. Engelholm Allé 1, Høje Taastrup E/F Grænsegarden 2630 Taastrup Att. Steen Johansen Telefon: 43 58 55 73 Rebekkavej 36, 2 th Telefax: 43 58 58 57 2900 Hellerup E-mail: KCE@alka.dk

Læs mere

Betingelser. Ejerskifteforsikring. Nr. 5047. Ejerskifteforsikring

Betingelser. Ejerskifteforsikring. Nr. 5047. Ejerskifteforsikring Betingelser Ejerskifteforsikring Ejerskifteforsikring Nr 5047 Indholdsfortegnelse Side 2 1 Fællesbestemmelser 1 Hvem er dækket? 3 2 Ved skade 3 3 Anden forsikring 3 4 Opkrævning af præmie og afgifter 3

Læs mere

Forsikringsbetingelser for VANDSKADEFORSIKRING - ERHVERVSLØSØRE

Forsikringsbetingelser for VANDSKADEFORSIKRING - ERHVERVSLØSØRE Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for VANDSKADEFORSIKRING - ERHVERVSLØSØRE i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Vilkår for Hund 09-3 August 2009

Vilkår for Hund 09-3 August 2009 Vilkår for Hund 09-3 August 2009 Fortrydelsesret Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har købt forsikringen. Hvis du fortryder købet, er det ikke bindende for dig. Fortrydelsesretten

Læs mere

Hundeforsikring Forsikringsvilkår 01-1

Hundeforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Hundeforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Forsikringsvilkår 1 Fortrydelsesret Gælder alene for private forbrugerforsikringer Fortrydelsesret ved nytegning af forsikring Vi skal oplyse følgende i henhold til

Læs mere