Indhold. 1. Formål med aftalen. 2. Politiske visioner, mål og krav. 3. Randers Bibliotek Hvem er vi? 4. Målene i aftalen. 5. Opfølgning på målene

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indhold. 1. Formål med aftalen. 2. Politiske visioner, mål og krav. 3. Randers Bibliotek Hvem er vi? 4. Målene i aftalen. 5. Opfølgning på målene"

Transkript

1 Aftale mellem Byrådet og Randers Bibliotek 2008

2 Indhold 1. Formål med aftalen 2. Politiske visioner, mål og krav 3. Randers Bibliotek Hvem er vi? 4. Målene i aftalen 5. Opfølgning på målene 6. Økonomi 7. Gensidige aftaleforhold Dato: 19. september

3 1. Formål med aftalen Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2008 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede mål med aftalestyringen er effektiv service med høj kvalitet til borgerne, mere udvikling, råderum til de kommunale ledere og medarbejdere og bedre muligheder for det kommende byråd til at styre kommunen. Aftalen har desuden til formål at skabe sammenhæng mellem byrådets politik og de udførende enheders faktiske handlinger, koble den økonomiske styring sammen med diskussionen af politiske mål og dermed mulighederne for strategisk planlægning, og skabe klarhed for ledere og medarbejdere over, hvilke mål de skal forfølge, og inden for hvilken ramme dette skal foregå. Aftalen indgås indenfor rammerne af lovgivningen, byrådets visioner og politikker samt aftaleenhedens budget. Denne aftale gælder for 2008, og aftalen indgås mellem Randers Bibliotek og Randers Byråd. 2. Politiske visioner, mål og krav: Lovgrundlag: Bibliotekets lovgrundlag er Lov om biblioteksvirksomhed af 17. maj 2000 og tilhørende bekendtgørelse BEK. Nr. 30 af 10/01/2005.Kommunalbestyrelsen er forpligtet til, at drive et folkebibliotek med afdelinger for børn og voksne. Formålet er At fremme oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet ved at stille bøger, tidsskrifter, lydbøger og andre egnede materialer til rådighed, såsom musikbærende materialer og elektroniske informations-ressourcer herunder Internet til rådighed. Målgruppe: Randers Biblioteks primære målgruppe er Randers Kommunes borgere. Ifølge Biblioteksloven er der imidlertid fri låneret, dvs. at bibliotekerne skal være til rådighed, for alle borgere både i og udenfor kommunen, både med hensyn til benyttelse på stedet og til udlån af materialer. Vision 2016: Randers Bibliotek er en del af Randers Kommune og er som sådan omfattet af den vision og det strategiarbejde, som er formuleret af byrådet, såvel overordnet som for kultur- og fritidsområdet. Byrådet har i sin Vision 2016 formuleret, at byrådet vil demokratiet og vil satse målrettet på IT. Herudover er der på kultur- og fritidsområdet målsætninger om at kommunen vil skabe rammer for og udfordre kulturelle vækstlag samt at der vil blive 3

4 udviklet årlige events med engagement i breddekultur. Endvidere har byrådet for administration og borgerservice formuleret, at borgerne tager ansvar for selv at sætte sig ind i tingene, hjulpet på vej af medarbejderne efter behov. Biblioteket understøtter disse visioner og målsætninger gennem den formulerede målsætning for kultur og fritidsområdet; Biblioteket er en port til viden og kultur. Biblioteket giver borgerne mulighed for at få informationer, viden og oplevelser på biblioteker, i bogbusser og på nettet. Der foreligger på nuværende tidspunkt ikke nogen egentlig formuleret politik på kultur eller biblioteksområdet. 3. Randers Bibliotek - hvem er vi? Randers Bibliotek er et bibliotek hvor vi lægger vægt på samarbejde og netværk, udadvendthed, udvikling og innovation og fokus på borgernes behov og ønsker. Bibliotekets administration og centrale serviceenheder er placeret på hovedbiblioteket i Kulturhuset. Udlån foregår desuden fra Dronningborg Bibliotek, Kristrup Bibliotek, Langå Bibliotek, Vorup Bibliotek samt fra 2008 to bogbusser. Vi har en stor kontaktflade bestående af borgerne, samarbejdspartnere, erhvervslivet i Randers Kommune, offentlige institutioner og andre biblioteker i Danmark og udlandet. Biblioteker og bogbusser havde i besøg. Randers Bibliotek skal give borgerne lettest mulig adgang til kvalitetsinformation og kulturelle aktiviteter og stille gode rammer til rådighed, så den enkelte kan anvende dette til at opnå viden, læring og inspiration. Vi arbejder ud fra fire strategiveje: det forunderlige hus, web-vejen, ud af huset og borgerinvolvering. I forbindelse med budget 2007 besluttede byrådet at Partierne forpligter sig til at arbejde for en biblioteksstruktur, hvor Hovedbiblioteket skal udvides til at dække størstedelen af Ny Randers Kommunes behov. Forvaltningen pålægges i løbet af 2007 at komme med oplæg til udbygning af Hovedbiblioteket, samt nedlukning af filialerne. Indtil udbygningen er fuldendt opretholdes biblioteksfilialerne i Dronningborg, Kristrup og Vorup. Filialerne i Havndal og Nordbyen nedlægges, mens Langå bibliotek bevares med reduceret åbningstid, og der skal være et fornuftigt bogbus-net i både by og land. 4

5 4. Målene i aftalen Randers Bibliotek vil i 2008 fokusere på følgende mål: Målsætninger Det forunderlige hus Strategivejen Det forunderlige hus indebærer, at borgerne skal opleve Randers Bibliotek som et sted, hvor de kan finde inspiration i hverdagen. Vi vil fastholde borgernes interesse for den mobile betjening/bogbusserne. Målet er her at have en inspirerende og teknologisk bedre indrettet bogbus klar den Vi vil udvikle børnebiblioteket så det modsvarer de nye børns krav til biblioteksbetjening Vi vil udarbejde en lokal handlingsplan som tager udgangspunkt i rapporten fra kulturministerens udvalg, og som indeholder en række anbefalinger til fremtidens børnebiblioteks betjening. Planen skal indeholde forslag til nye tiltag i indretning, ændringer i service til børn og etablering af nye samarbejdsrelationer. Handlingsplanen skal være klar d. 1. august Vi vil styrke Hovedbibliotekets rolle som en stærk dynamo i Randers Kommunes tilbud om information og kulturelle oplevelser. Ved opførelse af et nye hovedbibliotek på Thors Bakke eller udvidelse af det nuværende hovedbibliotek vil vi, på basis af borgernes behov og ønsker samt vores egen vision, bidrage med et idekatalog, der understøtter målsætningen om det forunderlige hus. Opfyldelse af ovenstående mål forudsætter, at der bliver truffet politisk beslutning for udbygning eller udvidelse af hovedbiblioteket. Idekataloget vil i så fald foreligge ca. fire måneder efter den politiske beslutning er truffet. Web-vejen Strategivejen Web-vejen indebærer at borgerne møder Randers Bibliotek flere steder fysisk og på web hvor de frit kan afprøve nye web-teknologier og få individuel vejledning i brugen af dem. Vi vil udvikle randersbib.dk så den fremmer dialogen med borgerne, markedsfører bibliotekets tilbud og giver dem lettere adgang til bibliotekets serviceydelser og tilbud. Som en del heraf vil vi implementere web 2.0 teknologier, eksempelvis blogging og wikis. Desuden er det målet at involvere borgerne i sidens indhold, eksempelvis gennem interesse-blogs. Antallet af interesse-blogs skal udgøre fire i I 2008 vil vi udføre den første måling af brugernes tilfredshed med hjemmesiden. Vores mål er her at mindst 50% finder hvad de søger på siden. Endvidere skal besøgstallet på randersbib.dk stige med 10 % i forhold til Udvalget for fremtidens børnebiblioteksbetjening nedsat af kulturministeren i

6 Biblioteket er et sted, hvor man kan få hjælp i brug af Internet, Det digitale Danmark og de nye teknologier borgere skal i 2008 have anvendt bibliotekets tilbud via introduktioner, netværksted o.l. tiltag. 100 borgere skal i 2008 have gennemgået et forløb om informationskompetencer via e-læring. Netmusikkens tilbud skal være anvendt af brugerne. Antallet af downloads fra netmusikken.dk foretaget af brugere fra Randers Bibliotek skal stige 15 % i 2008 i forhold til Ud af huset Strategivejen Ud af huset indebærer at Randers Bibliotek vil arbejde aktivt uden for bibliotekets bygninger og bogbusser og møde borgerne i deres hverdag med inspiration og viden. Vi vil styrke pædagogers kendskab til bøgers betydning for børns sproglige udvikling Vi vil i samarbejde med Jysk Pædagogseminarium afholde en temadag om børn og bøger i andet halvår af Ved hjælp af et evalueringsskema, udleveret til deltagerne efter temadagen, vil vi opnå en vurdering af om formålet med temadagen er opfyldt. Etniske minoriteter skal have støtte og vejledning i integrationsprocessen Børne- og voksenområdet har indledt samarbejde med Frivillighedshuset om biblioteksstøtte til husets lektiecafe. Vi vil her bidrage med en medarbejder en dag om ugen i 2008 (excl. ferieperioder). Vi vil understøtte det lokale musikliv Vi udbygger kontakten til det lokale musikliv gennem en medarbejder med ansvar for musikområdet og vil herigennem afholde to koncerter i Vi vil på randersbib.dk i 2008 have en musik-blog og lokal musikvejviser. Borgerne skal have hjælp og vejledning i online selvbetjening på det offentlige hjemmesider Vi har udvidet samarbejdet med Borgerservice. I 2008 skal der være afholdt min. 6 kurser for borgere i digitalt selvbetjening. Borgerinvolvering Strategivejen Borgerinvolvering indebærer at Randers Bibliotek vil inddrage borgerne i udvikling af bibliotekets tilbud og serviceydelser. Vi vil inddrage børn i udviklingen af fremtidens børnebiblioteksbetjening Børnebiblioteket har indledt samarbejde med en skoleklasse om fokusgruppearrangementer. Målet for 2008 er to sådanne arrangementer. Ideerne herfra skal indgå i planen for fremtidens børnebiblioteksbetjening 2010 (se 6

7 ovenfor). Vi vil udvikle biblioteket og dets service på baggrund af brugeradfærd og ønsker Vi vil i første halvår af 2008 gennemføre en kortlægning af såvel regelmæssige som ikke-regelmæssige brugere af Randers Bibliotek, herunder bl.a. køn, alder, hvilke tilbud de bruger, hvorfor de er ikke-regelmæssige eller regelmæssige brugere, hvad de efterspørger i fremtiden m.v. Denne skal danne grundlag for såvel strategisk arbejde som konkrete handlingsplaner og markedsføringstiltag m.v. Fra brugerråd til brugerindflydelse gennem digital dialog Vi vil udarbejde en ny model for brugerindflydelse der blandt andet indeholder forslag til digital dialog. Dette vil ske på baggrund af en evaluering af de nuværende brugerråd ved Kristrup, Dronningborg og Vorup biblioteker. Forslag til ny model vil foreligge inden 1. juli Opfølgning på målene Opfølgning på ovenstående mål vil ske løbende. Der vil hvert kvartal blive udarbejdet en status til bibliotekets ledergruppe. Første gang d. 1. april Vi vil desuden gennemføre en medarbejdertilfredshedsundersøgelse på baggrund af den metode som er udviklet centralt i kommunen. Der vil i forhold til Kultur og fritidsudvalget ske en opfølgning på denne aftale i form af et dialogmøde i september/oktober På dette møde vil der samtidig blive forelagt udkast til en ny aftale for 2009/ Økonomi: Oversigtstabel over indtægter og udgifter kr. / 2008-priser Overførselsberettigede Ikke-overførselsberettigede Alt i alt Udgifter Indtægter Netto Udgifter Indtægter Netto Netto Lønsum samt lønrefusioner Driftsudgifter i øvrigt Forældrebetalinger 0 Stats- og regionssbetalinger Betalinger til/fra kommuner 0 Øvrige indtægter I alt Tabellen viser budgettet opdelt i overførselsberettigede udgifter/indtægter og ikkeoverførselsberettigede udgifter/indtægter. Lønsum samt lønrefusioner er overførselsberettiget i henhold til regler vedr. lønsumsstyring. Løn til lederen er ikke inkluderet i lønsummen, da det er nærmeste overordnede, der disponerer over 7

8 lederlønnen og ikke selve aftaleenheden. I forhold til driftsudgifter skelnes der ligeledes mellem overførselsberettigede og ikkeoverførselsberettigede udgifter. På biblioteksområdet er alle driftsudgifter overførselsberettigede med undtagelse af tjenestemandspensioner samt forbrugs- og renovationsudgifter. 7. Gensidige aftaleforhold: Byrådet har fortsat det juridiske og bevillingsmæssige ansvar. Byrådet kan derfor til enhver tid tilbagekalde eller ændre i aftalen i kraft af det almindelige over/ underordnelsesforhold. 8

Randers Bibliotek AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014

Randers Bibliotek AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 Randers Bibliotek AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 1 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede mål

Læs mere

Aftale for Sundhedsteamet 2009-2010

Aftale for Sundhedsteamet 2009-2010 1. Formål med aftalen: Aftale for Sundhedsteamet 2009-2010 Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2008 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede mål med aftalestyringen

Læs mere

Dialogbaseret Aftalestyring. Aftale 2007 Bibliotekerne

Dialogbaseret Aftalestyring. Aftale 2007 Bibliotekerne Dialogbaseret Aftalestyring Aftale 2007 Bibliotekerne 2007 Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning...2 2.0 Den politiske ramme...3 3.0 Den faglige ramme...5 4.0 Institutionsrammen...5 5.0 Den administrative

Læs mere

Aftaler for Det matrikelløse område 2013-2014

Aftaler for Det matrikelløse område 2013-2014 Aftaler for Det matrikelløse område 2013-2014 Formål med aftalen Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2008 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede mål

Læs mere

Aftaler for Rusmiddelcenter Randers for 2013-2014

Aftaler for Rusmiddelcenter Randers for 2013-2014 Aftaler for Rusmiddelcenter Randers for 2013-2014 Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2008 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede mål med aftalestyringen

Læs mere

Aftaler for Rusmiddelcenter Randers for 2013-2014

Aftaler for Rusmiddelcenter Randers for 2013-2014 Aftaler for Rusmiddelcenter Randers for 2013-2014 Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2008 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede mål med aftalestyringen

Læs mere

Fredensborg Bibliotekerne anno 2013. Model for ny biblioteksstruktur

Fredensborg Bibliotekerne anno 2013. Model for ny biblioteksstruktur Fredensborg Bibliotekerne anno 2013 Model for ny biblioteksstruktur Forsideillustration: Modellen for ny biblioteksstruktur illustreres som et hus, som udgør det fulde bibliotekstilbud i Fredensborg Kommune.

Læs mere

Albertslund Bibliotek. Virksomhedsplan 2009. Kulturforvaltningen. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund

Albertslund Bibliotek. Virksomhedsplan 2009. Kulturforvaltningen. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund Virksomhedsplan 2009 Kulturforvaltningen Albertslund Bibliotek Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund www.albertslund.dk kulturforvaltningen@albertslund.dk T 43 68 69 00 F 43 68 69 20 SIDE

Læs mere

Udvalgets ansvarsområde

Udvalgets ansvarsområde Side 1 af 17 Generelt Udvalgets ansvarsområde omfatter følgende opgaver: Fysisk planlægning, erhvervs- og lystbådehavne, kultur og fritidsområdet inkl. Institutionerne Folkebiblioteker, Svendborg og Omegns

Læs mere

Kulturforvaltningen Albertslund Bibliotek

Kulturforvaltningen Albertslund Bibliotek Virksomhedsplan 2008 Kulturforvaltningen Albertslund Bibliotek SIDE 2 Indhold Indledning... 5 Indsatsområder... 7 1. Forpligtende dialogstyring... 7 2. Ledelse og trivsel... 8 3. Profilering og kommunikation...

Læs mere

VP15 VIRKSOMHEDSPLAN FOR ODENSE CENTRALBIBLIOTEK 2015

VP15 VIRKSOMHEDSPLAN FOR ODENSE CENTRALBIBLIOTEK 2015 VP15 VIRKSOMHEDSPLAN FOR ODENSE CENTRALBIBLIOTEK 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Perspektiver og handlinger 03 Strategiske perspektiver 04 Partnerskaber og samarbejder 06 OC s strategiske platform 07 Handleplanen

Læs mere

Evaluering af Virksomhedsplan for Center for Bibliotek og Borgerservice (CBB) for 2014

Evaluering af Virksomhedsplan for Center for Bibliotek og Borgerservice (CBB) for 2014 Side 1 af 7 sider Evaluering af Virksomhedsplan for Center for Bibliotek og Borgerservice (CBB) for 2014 1. Virksomhedens rammer Formål: CBB er borgernes indgang til det offentlige på en lang række af

Læs mere

Virksomhedsplan for Socialpsykiatrien

Virksomhedsplan for Socialpsykiatrien Virksomhedsplan for Socialpsykiatrien 2004 Indholdsfortegnelse: Virksomhedsplan for socialpsykiatrien 2004. Forside Side 1 Indholdsfortegnelse Side 2 Faktuelle oplysninger Side 3 Opfølgning 2003 Side 3

Læs mere

Montagen. Aftale 2008

Montagen. Aftale 2008 Montagen Aftale 2008 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0 INDLEDNING... 2 2.0 DEN POLITISKE RAMME... 3 3.0 DEN FAGLIGE RAMME... 5 4.0 INSTITUTIONSRAMMEN... 5 5.0 DEN ADMINISTRATIVE RAMME...

Læs mere

Virksomhedsplan 2008 - Bibliotekerne

Virksomhedsplan 2008 - Bibliotekerne Virksomhedsplan 2008 - Bibliotekerne Indledning og præsentation Frederiksværk-Hundested Bibliotekerne består af 4 fysiske betjeningssteder. Åbningstider Frederiksværk bibliotek (Hovedbiblioteket) Torvet

Læs mere

Albertslund Bibliotek. Virksomhedsplan 2014. Albertslund Bibliotek Bibliotekstorvet 2 2620 Albertslund. www.albertslundbibliotek.dk bib@albertslund.

Albertslund Bibliotek. Virksomhedsplan 2014. Albertslund Bibliotek Bibliotekstorvet 2 2620 Albertslund. www.albertslundbibliotek.dk bib@albertslund. Virksomhedsplan 2014 Albertslund Bibliotek Albertslund Bibliotek Bibliotekstorvet 2 2620 Albertslund www.albertslundbibliotek.dk bib@albertslund.dk T 43 68 70 00 F 43 68 70 68 SIDE 2 Indhold Indledning...

Læs mere

Notat Fremtidsperspektiver for Faxe Kommunes biblioteker og borgerservice

Notat Fremtidsperspektiver for Faxe Kommunes biblioteker og borgerservice Notat Udviklingsplan for bibliotek og borgerservice Sagsbeh.: majof & hega Fremtidsperspektiver for Faxe Kommunes biblioteker og borgerservice Foto: Indgangsparti på Hjørring Bibliotek Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Virksomhedsaftale 2010

Virksomhedsaftale 2010 Virksomhedsaftale 2010 indgået mellem og Byrådet Virksomhed: Adresse: Leder: Område: Torvet 41, 3300 Frederiksværk Lene Jakobsen Kultur og Fritid 1. Beskrivelse af virksomheden s lovgrundlag og formål:

Læs mere

Bibliotek. Politik for Herning Kommune

Bibliotek. Politik for Herning Kommune Bibliotek Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Johs. Poulsen, Formand for Kultur- og Fritidsudvalget 5 Bibliotekspolitik - vision 7 1 - Styrke borgernes mulighed for læring 9 2 - Understøtte borgernes

Læs mere

Integrationsafdelingen

Integrationsafdelingen Integrationsafdelingen Drifts- og Kirsten Dyrholm Hansen Afdelingschef Helle Nygaard Jensen Institutionsleder Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Egon Fræhr Borgmester Sonja Miltersen Direktør 1.

Læs mere

Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune

Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Juni 2012 Finn Kenneth Hansen CASA Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Juni 2012 Finn Kenneth Hansen Center for Alternativ

Læs mere

FORSLAG. Katalog over politiske mål og indsatser

FORSLAG. Katalog over politiske mål og indsatser FORSLAG Katalog over politiske mål og indsatser 2008 Indledning I Faaborg-Midtfyn Kommune lægger vi stor vægt på politisk lederskab gennem formulering af klare mål og forpligtende indsatser for den førte

Læs mere

Ballerup Bibliotek og kulturhuse er kommunale institutioner, hvor udlån af alle materialer

Ballerup Bibliotek og kulturhuse er kommunale institutioner, hvor udlån af alle materialer MÅL OG RAMMEBESKRIVELSE Bevillingsområde 40.37 Folkebibliotekerne Udvalg Kultur- og Fritidsudvalget Afgrænsning af bevillingsområdet Bevillingsområdet omfatter samtlige driftsudgifter og -indtægter, som

Læs mere

Folkebibliotekerne i vidensamfundet

Folkebibliotekerne i vidensamfundet S T Y R E L S E N F O R BIBLIOTEK OG MEDIER Folkebibliotekerne i vidensamfundet Rapport fra Udvalget om folkebibliotekerne i vidensamfundet Folkebibliotekerne i vidensamfundet Rapport fra Udvalget om

Læs mere

Kontrakt for. Herning Krisecenter

Kontrakt for. Herning Krisecenter Kontrakt for Herning Krisecenter Center for Børn og Forebyggelse Børn og Unge 2013 Kontrakten beskriver rammerne for driften af Herning Krisecenter, Haraldsgade 18, 7400 Herning. Derudover danner kontraktens

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0 INDLEDNING... 2 2.0 DEN POLITISKE RAMME... 3 3.0 DEN FAGLIGE RAMME... 5 4.0 INSTITUTIONSRAMMEN... 5

INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0 INDLEDNING... 2 2.0 DEN POLITISKE RAMME... 3 3.0 DEN FAGLIGE RAMME... 5 4.0 INSTITUTIONSRAMMEN... 5 Lunden Aftale 2008 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0 INDLEDNING... 2 2.0 DEN POLITISKE RAMME... 3 3.0 DEN FAGLIGE RAMME... 5 4.0 INSTITUTIONSRAMMEN... 5 5.0 DEN ADMINISTRATIVE RAMME... 6

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/8480 KFU - 2. budgetopfølgning pr. 30. juni 2014 - Drift...2

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/8480 KFU - 2. budgetopfølgning pr. 30. juni 2014 - Drift...2 Referat Kultur- og Fritidsudvalget Tid Torsdag den 14. august 2014 - kl. 15:00 Sted Mødelokale 4, Mødet starter kl. 15:00 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 14/8480

Læs mere

Fællessekretariat Aftale 2008

Fællessekretariat Aftale 2008 Fællessekretariat Aftale 2008 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0 INDLEDNING... 2 2.0 DEN POLITISKE RAMME... 3 3.0 DEN FAGLIGE RAMME... 3 4.0 INSTITUTIONSRAMMEN... 4 5.0 DEN ADMINISTRATIVE

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 11. januar 2012

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 11. januar 2012 Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 11. januar 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Der er drøftelse med ERFA-gruppe og halinspektør vedr. processen for evaluering af Lejre Modellen og

Læs mere

Kontrakt for. Herning Krisecenter

Kontrakt for. Herning Krisecenter Kontrakt for Herning Krisecenter Center for Børn og Forebyggelse Børn og Unge 2012 Kontrakten beskriver rammerne for driften af Herning Krisecenter, Haraldsgade 18, 7400 Herning. Derudover danner kontraktens

Læs mere