Randers Bibliotek AFTALE NOVEMBER 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Randers Bibliotek AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014"

Transkript

1 Randers Bibliotek AFTALE NOVEMBER

2 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede mål med aftalestyringen er effektiv service med høj kvalitet til borgerne, mere udvikling, råderum til kommunale ledere og medarbejdere samt bedre muligheder for det kommende byråd til at styre kommunen. Aftalen har desuden til formål at skabe sammenhæng mellem byrådets politik og de udførende enheders faktiske handlinger, koble den økonomiske styring med de politiske mål og dermed øge mulighederne for strategisk planlægning. Hensigten er ligeledes at skabe klarhed for ledere og medarbejdere over, hvilke mål de skal forfølge, og inden for hvilken ramme dette skal foregå. Aftalen indgås inden for rammerne af lovgivningen, byrådets visioner og politikker samt aftaleenhedens budget. Byrådet har fortsat det juridiske og bevillingsmæssige ansvar. Byrådet kan derfor til enhver tid tilbagekalde eller ændre i aftalen i kraft af det almindelige over- /underordnelsesforhold. Denne aftale gælder fra januar 2015 til december 2016, og aftalen er indgået mellem Randers Bibliotek og Randers Byråd. 2. Aftaleenheden I nedenstående fremgår centrale informationer om aftaleenheden, f.eks. lovgrundlag, kontaktinformationer, den pædagogiske/faglige profil og budgettet for Kontaktinformation Institution Institutionstype Randers Bibliotek Folkebibliotek Adresse Stemannsgade 2 Tlf Leder Hans Nielsen (konstitueret bibliotekschef) Lovgrundlag Aftaleenheden drives i henhold til Lov om biblioteksvirksomhed. Folkebibliotekernes formål er at fremme oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet ved at stille bøger, tidsskrifter, lydbøger og andre egnede materialer til rådighed såsom musikbærende materialer og elektroniske informationsressourcer, herunder internet og multimedier (Lov om biblioteksvirksomhed 1). Bibliotekets formål skal opfyldes med vægt på: kvalitet, alsidighed og aktualitet ved udvælgelse af det materiale, der stilles til rådighed. Ved udvælgelsen må alene disse kriterier og ikke de i materialet indeholdte religiøse, moralske eller politiske synspunkter være afgørende. Ifølge biblioteksloven skal bibliotekerne formidle kommunal og statslig information. Lån af materialer, adgang til internettet og betjening på biblioteket er vederlagsfrit for borgerne. 2

3 Hovedopgave Fri adgang til viden og information er en grundpille i et demokrati, og biblioteket løser dermed en vital samfundsmæssig opgave. Biblioteket er samtidig et neutralt, offentligt mødested, hvor alle er velkomne uden betaling og tidsbestilling. Biblioteket bidrager til at skabe sammenhængskraft på tværs af alder, uddannelse og social baggrund. Med attraktive lokaler, velredigerede samlinger og et engageret personale er biblioteket med til at gøre Randers til en attraktiv kommune at bo, arbejde og studere i. Biblioteket understøtter aktivt borgerne i at mestre deres eget liv. Det sker bl.a. når biblioteket hvert år underviser tusindvis af borgere i at tackle de digitale udfordringer, og når biblioteket sætter læseinitiativer i gang for børn og voksne. Biblioteket løfter dermed en nødvendig kommunal opgave. Målgruppe Biblioteket har en forpligtigelse til at henvende sig til alle borgere i hele Randers Kommune. Der er gratis adgang for alle kommunens borgere til bibliotekets samlinger, digitale tilbud og lokaler. Derudover har biblioteket specifikke tilbud til en række særlige målgrupper (arrangementer for børn, kurser for ældre, tilbud til studerende m.m.). Den primære målgruppe er alle borgere i Randers Kommune, og biblioteket er den kulturinstitution randersborgerne besøger mest. Men biblioteket er også et vigtigt sted for kommunens gæster; turister, ind-pendlere og studerende, der bor i andre kommuner, men som bruger byen. Biblioteket er dermed et repræsentationsrum, der tegner Randers Kommune udadtil. Økonomi Tabel over indtægter og udgifter for 2015 (i kr.): kr. / 2015 priser Udgifter Indtægter Netto Personale Materiale og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Grunde og bygninger Betalinger fra regioner og stat Øvrige indtægter I alt Budgettet suppleres af ekstern finansiering til udviklingsprojekter. Beløbet for 2015 kendes endnu ikke, da flere ansøgninger afventer svar. Projekterne er af stor betydning for bibliotekets udviklingsarbejde. Det er i dette arbejde, de nye ideer afprøves, og det er her, mange værdifulde partnerskaber etableres. Biblioteket arbejder fortsat på at indarbejde erfaringer fra udviklingsprojekterne i sin praksis, og mange af bibliotekets nye tiltag er startet som udviklingsprojekter. 3

4 3. Udviklingsmål for institutionen Randers Bibliotek vil sætte borgernes oplevelse af biblioteket i centrum. Baggrund for det overordnede udviklingsmål Fremgang og velstand i kommunen bygges på oplyste, nysgerrige og veluddannede borgere. Derfor er der en klar fælles interesse i, at borgerne bruger deres bibliotek så meget som muligt. Kun ved at tage udgangspunkt i borgernes egen oplevelse af bibliotekstilbuddet kan det optimeres og tilpasses det lokale behov. Borgerne er ikke eksperter i at drive bibliotek, men de er eksperter i at opleve det bibliotek, de får tilbudt. Det er denne viden hos borgerne, biblioteket vil sætte i spil med årets udviklingsmål. Borgerne, og den service, de oplever, skal i centrum. Sociale medier, brugerundersøgelser, dialog, brugerpanel og frivilligkorps er nogle af vejene til indsigt i borgernes oplevelse af biblioteket, og med dette fokusområde bliver kommunens borgere frivillige medproducenter af biblioteket. Initiativer, der understøtter udviklingsmålet 1. Biblioteket vil øge samarbejdet med byens grundskoler Den nye skolereform har forandret skolernes grundlæggende arbejdsvilkår og har indført nye krav om interaktion med den omkringliggende verden. Samtidig er der et fokus på, at alle børn skal blive så dygtige, som de kan. Med dette initiativ ønsker biblioteket at bringe sig i spil som samarbejdspartner, når skolereformens potentiale skal forløses. Biblioteket vil - sammen med skolerne afdække, hvor biblioteket kan spille en rolle for børnene og deres familier. I aftaleperioden vil biblioteket styrke sit læringstilbud og tage initiativ til nye samarbejder med skolerne. Biblioteket vil etablere et nyt fælles it-system for biblioteket og skolernes læringscentre, der skal understøtte samarbejdet. 2. Biblioteket vil styrke sin rolle som læringscenter Biblioteket vil i aftaleperioden styrke sin rolle som læringscenter for alle borgere. Biblioteket vil støtte borgere, der vil dygtiggøre sig og tilegne sig kompetencer, der gør, at de kan mestre deres eget liv. For mange borgere handler udfordringerne i øjeblikket om at håndtere det digitale. Biblioteket er med sine it-kurser årligt i kontakt med flere end 5000 borgere, og behovet er stigende. Biblioteket skal med disse initiativer opleves som stedet, der tager hånd om dette behov. Undervisningstilbuddene skal styrkes og fornys, og i særlig grad skal frivillige inddrages. Biblioteket skal udvikle sin rolle som koordinator og påtage sig oplæring af frivillige, der vil undervise og vejlede andre borgere. 3. Borgernær biblioteksudvikling Biblioteket vil skærpe interessen for den oplevede service. Dette fokus vil være grundlaget i disse initiativer: Et antal nøglemedarbejdere tager en uddannelse i servicedesign, og metoderne herfra bliver taget i anvendelse i serviceringen af borgerne. 4

5 Biblioteket udbygger sit samarbejde med frivillige på områder, hvor det med fordel kan supplere de professionelles indsats. 4. Bedre forhold for studerende Randers Kommune har i sin 2021-vision til hensigt at være et af landets stærkeste centre for ungdoms- og kortere videregående uddannelser. For at støtte op om den vision og for at studerende skal opleve, at deres særlige behov tages alvorligt, vil biblioteket etablere bedre fysiske forhold for studerende. Uddannelsesinstitutioner i Randers, der ikke i øjeblikket har et bibliotekstilbud, vil desuden få et nyt tilbud om samarbejde om en biblioteksfunktion eller anden biblioteksfaglig indsats på uddannelsesstedet. 5. Udvikling af en model for det gode møde mellem sårbare familier og Randers Bibliotek Dette initiativ er et af de fælles aftalemål, der er resultatet af årets proces omkring aftalerne. Randers Bibliotek vil sammen med Familieområdet Udfører, Ungeområdet Udfører og Randers Krisecenter udvikle en model for det gode møde mellem sårbare familier og biblioteket. I aftaleperioden vil biblioteket - samarbejdsparterne sammen med målgruppen afdække familiernes barrier for at benytte biblioteket. Derefter vil biblioteket sammen med familierne udvikle en model for det gode møde. Indsatsen tager sit udspring i et tværfagligt samarbejde, hvor alle bidrager med det, de er bedst til. Biblioteket ønsker at styrke erfaringsudvekslingen og samarbejdet på tværs af institutionerne med afsæt i borgerne. Der søges ekstern støtte hos Kulturstyrelsen til at fremme initiativet. 6. Udvikling af et fælles formidlingscenter sammen med de andre institutioner i Kulturhuset. Randers Bibliotek har gennem 2013 og 2014 samarbejdet med Museum Østjylland og Randers Kunstmuseum om udvikling af fælles visioner med fælles værdier for Kulturhusets fremtid. Blandt visionerne er et fælles formidlingscenter indrettet dels i det nuværende Kulturhus, dels i en kommende tilbygning til Kulturhuset. Ideerne omkring indholdet og anvendelsen af et kommende formidlingscenter udvikles i aftaleperioden i samarbejde med andre institutioner under Børn, Skole og Kultur. Biblioteket udvider det nuværende samarbejde med Museum Østjylland og Randers Kunstmuseum til også at omfatte Værket og Randers Eventsekretariat og gerne en eller flere skoler og/eller daginstitutioner. Biblioteket udvikler og afprøver i samarbejde med de øvrige parter og under inddragelse af brugere mulige idéer og visioner for formidlingen i det kommende center. 4. Evaluering af aftalen Aftalen evalueres medio 2016 med en markedsplads, hvor alle aftaleenheder på stande og i plenum informerer om effekterne og erfaringerne fra arbejdet med aftalemålene. Formålet med evalueringen er at opsamle, evaluere og formidle institutionens resultater og effekter af arbejdet med udviklingsmålet. Det er ligeledes hensigten at skabe grundlag for en vidensbaseret dialog internt i institutionen, institutionerne imellem samt med forvaltningen i forhold til det opstillede udviklingsmål. 5

6 Der er opsat tre overordnede effektmål, som alle aftaleenheder i Børn, Skole og Kultur arbejder ud fra: Børn og unge oplever, at de bliver inddraget aktivt i sammenhænge, de indgår i. Familierne oplever, at de forskellige institutioner har et anerkendende børne- og ungeperspektiv med fokus på ressourcer og potentialer. Der er udarbejdet standarder omkring den enkelte institutions arbejde med sammenhænge. Med standarder menes en beskrivelse af procedurer, der sikrer sammenhænge omkring og for barnet, den unge og forældrene. Derudover har biblioteket opstillet følgende effektmål: Bibliotekets tilbud til grundskolerne er tilpasset folkeskolereformen, og der samarbejdes med skolerne på nye måder. Resultatet af en brugerundersøgelse i 2016 viser, at Randers Biblioteks oplevede service er blandt de bedste i landet. Der er gennemført indretningsmæssige forandringer i biblioteket, der af studerende opleves som klare forbedringer

Dialogbaseret Aftalestyring. Aftale 2007 Bibliotekerne

Dialogbaseret Aftalestyring. Aftale 2007 Bibliotekerne Dialogbaseret Aftalestyring Aftale 2007 Bibliotekerne 2007 Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning...2 2.0 Den politiske ramme...3 3.0 Den faglige ramme...5 4.0 Institutionsrammen...5 5.0 Den administrative

Læs mere

Virksomhedsaftale 2010

Virksomhedsaftale 2010 Virksomhedsaftale 2010 indgået mellem og Byrådet Virksomhed: Adresse: Leder: Område: Torvet 41, 3300 Frederiksværk Lene Jakobsen Kultur og Fritid 1. Beskrivelse af virksomheden s lovgrundlag og formål:

Læs mere

Aftaler for Rusmiddelcenter Randers for 2013-2014

Aftaler for Rusmiddelcenter Randers for 2013-2014 Aftaler for Rusmiddelcenter Randers for 2013-2014 Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2008 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede mål med aftalestyringen

Læs mere

Aftaler for Rusmiddelcenter Randers for 2013-2014

Aftaler for Rusmiddelcenter Randers for 2013-2014 Aftaler for Rusmiddelcenter Randers for 2013-2014 Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2008 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede mål med aftalestyringen

Læs mere

Fælles fremtid - fælles ansvar

Fælles fremtid - fælles ansvar Fælles fremtid - fælles ansvar Den fælles ledelses strategi 2013-2015 Fælles fremtid fælles ansvar Strategiske indsatser Direktion og afdelingschefer i Haderslev Kommune har lavet en administrativ strategi

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

VP15 VIRKSOMHEDSPLAN FOR ODENSE CENTRALBIBLIOTEK 2015

VP15 VIRKSOMHEDSPLAN FOR ODENSE CENTRALBIBLIOTEK 2015 VP15 VIRKSOMHEDSPLAN FOR ODENSE CENTRALBIBLIOTEK 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Perspektiver og handlinger 03 Strategiske perspektiver 04 Partnerskaber og samarbejder 06 OC s strategiske platform 07 Handleplanen

Læs mere

PÅ BIBLIOTEKERNES HYLDER

PÅ BIBLIOTEKERNES HYLDER Biblioteker og Borgerservice August 2007 Side 2 Indkøb af medier I begyndelsen var ordet, og ordet var valg. Det ord, hvorpå alle spændende oplevelser, alle oplivende momenter, al mening og al ære afhænger.

Læs mere

Fredensborg Bibliotekerne anno 2013. Model for ny biblioteksstruktur

Fredensborg Bibliotekerne anno 2013. Model for ny biblioteksstruktur Fredensborg Bibliotekerne anno 2013 Model for ny biblioteksstruktur Forsideillustration: Modellen for ny biblioteksstruktur illustreres som et hus, som udgør det fulde bibliotekstilbud i Fredensborg Kommune.

Læs mere

HØRINGSVERSION. Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15

HØRINGSVERSION. Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15 HØRINGSVERSION Center for Skoletilbud D 4646 4860 E cs@lejre.dk Dato: 5. februar 2014 J.nr.: 13/13658 Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15 I de

Læs mere

CPH International Kultur- og Fritidspolitikken Handleplan nr. 9

CPH International Kultur- og Fritidspolitikken Handleplan nr. 9 CPH International Kultur- og Fritidspolitikken Handleplan nr. 9 Kultur- og Fritidsforvaltningen Københavns Kommune Efterår 2012 Indledning Københavns internationale vækstprofil skal styrkes yderligere

Læs mere

Notat Fremtidsperspektiver for Faxe Kommunes biblioteker og borgerservice

Notat Fremtidsperspektiver for Faxe Kommunes biblioteker og borgerservice Notat Udviklingsplan for bibliotek og borgerservice Sagsbeh.: majof & hega Fremtidsperspektiver for Faxe Kommunes biblioteker og borgerservice Foto: Indgangsparti på Hjørring Bibliotek Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015

Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015 Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015 Norddjurs Kommune Godkendt i kommunalbestyrelsen den 24.02.2015 Indhold Indledning - arbejdsmarkedspolitikkens tilblivelse...

Læs mere

Albertslund Bibliotek. Virksomhedsplan 2014. Albertslund Bibliotek Bibliotekstorvet 2 2620 Albertslund. www.albertslundbibliotek.dk bib@albertslund.

Albertslund Bibliotek. Virksomhedsplan 2014. Albertslund Bibliotek Bibliotekstorvet 2 2620 Albertslund. www.albertslundbibliotek.dk bib@albertslund. Virksomhedsplan 2014 Albertslund Bibliotek Albertslund Bibliotek Bibliotekstorvet 2 2620 Albertslund www.albertslundbibliotek.dk bib@albertslund.dk T 43 68 70 00 F 43 68 70 68 SIDE 2 Indhold Indledning...

Læs mere

Strategi for fremtidens dagtilbud i Holbæk Kommune Marts 2014

Strategi for fremtidens dagtilbud i Holbæk Kommune Marts 2014 Strategi for fremtidens dagtilbud i Holbæk Kommune Marts 2014 2 Velkommen til fremtidens dagtilbud Det, du nu læser, er Holbæk Kommunes Strategi for fremtidens dagtilbud. I 2012 vedtog Holbæk Kommune en

Læs mere

Søg støtte til projekter. Nyspecialisering

Søg støtte til projekter. Nyspecialisering Søg støtte til projekter om nyspecialisering og inklusion Vær med til at fremme inklusion og aktiv deltagelse i samfundslivet for børn, unge og voksne med særlige behov. Søg om op til 150.000 kroner i

Læs mere

Aftale for Sundhedsteamet 2009-2010

Aftale for Sundhedsteamet 2009-2010 1. Formål med aftalen: Aftale for Sundhedsteamet 2009-2010 Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2008 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede mål med aftalestyringen

Læs mere

Børnene skal ha lyst til os. Nye samarbejdsformer mellem skole- og folkebibliotek

Børnene skal ha lyst til os. Nye samarbejdsformer mellem skole- og folkebibliotek Børnene skal ha lyst til os Nye samarbejdsformer mellem skole- og folkebibliotek 1 Indholdsfortegnelse Nye samarbejdsformer mellem skole- og folkebibliotek Baggrund for projektet 3 Netværk på tværs Erfaringer

Læs mere

Forord...3 1. Indledning...3 2. Sammenfatning...5 3. Visionen for det nye museum...6. Vision... 6 Mission... 6

Forord...3 1. Indledning...3 2. Sammenfatning...5 3. Visionen for det nye museum...6. Vision... 6 Mission... 6 Museumsfællesskab i Midt- og Vestsjælland 11. oktober 2012 Indholdsfortegnelse Forord...3 1. Indledning...3 2. Sammenfatning...5 3. Visionen for det nye museum...6 Vision... 6 Mission... 6 3.1 Betydningen

Læs mere

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE 1 Mange har kaldt folkeskolereformen den mest omfattende forandring af folkeskolen i nyere tid. Et bredt flertal

Læs mere

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune Arbejdsgruppe 1`s forslag 3. udgave Den 11. oktober 2013 1 Stærkere fokus på elevernes læring Folkeskolens elever skal blive

Læs mere

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune PÅ VEJ MOD EN NY SKOLEDAG Center for Skoler og Dagtilbud December 2013 Forord Verden i dag er i konstant udvikling og forandring. Der stilles højere og anderledes

Læs mere

Hareskov Skole Kvalitetsrapport 2011-2012

Hareskov Skole Kvalitetsrapport 2011-2012 Furesø Kommune Center for dagtilbud og skole Hareskov Skole Kvalitetsrapport 2011-2012 KVALITETSRAPPORT 2011 2012 LILLE VÆRLØSE SKOLE INDHOLD Indhold... 2 Forord... 3 Skolens indledning... 6 Faglig vurdering

Læs mere

Dokumentation og evaluering. Ledernetværk for de kommunale børne- og familieafdelinger

Dokumentation og evaluering. Ledernetværk for de kommunale børne- og familieafdelinger Dokumentation og evaluering Ledernetværk for de kommunale børne- og familieafdelinger Netværket for kommunale ledere i Børne- og Familieafdelingerne er etableret af Velfærdsministeriet, Servicestyrelsen

Læs mere

den kompetente borger fremtidens samarbejde mellem folkeoplysning og biblioteker

den kompetente borger fremtidens samarbejde mellem folkeoplysning og biblioteker den kompetente borger fremtidens samarbejde mellem folkeoplysning og biblioteker den kompetente borger fremtidens samarbejde mellem folkeoplysning og biblioteker Den kompetente borger Fremtidens samarbejde

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Oplæg til Handleplan 2008

Oplæg til Handleplan 2008 Oplæg til Handleplan 2008 For handicappolitik i Gentofte Kommune Marts 2008 Handleplanens aktiviteter i overskrifter Inkluderende skole og institutioner Ambassadører for inklusion Strategi for socialpædagogiske

Læs mere

KULTURAFTALE MELLEM KULTURMINISTEREN OG KULTURREGION ØSTJYLLAND INDHOLD...1

KULTURAFTALE MELLEM KULTURMINISTEREN OG KULTURREGION ØSTJYLLAND INDHOLD...1 INDHOLD INDHOLD...1 Kapitel 1. Kulturpolitik og kulturaftaler...2 1.1. Formål med kulturaftaler...2 Kapitel 2. Beskrivelse af kulturpolitikken i Kulturring Østjylland...2 2.1. Kulturregion Kulturring Østjylland...2

Læs mere

GUIDE: SOCIAL IT I KOMMUNEN. Til gavn for mennesker med funktionsnedsættelser

GUIDE: SOCIAL IT I KOMMUNEN. Til gavn for mennesker med funktionsnedsættelser GUIDE: SOCIAL IT I KOMMUNEN Til gavn for mennesker med funktionsnedsættelser KOLOFON Tekst Socialt Udviklingscenter SUS Layout ArtRebels Foto Das Büro Socialt Udviklingscenter SUS Nørre Farimagsgade 13

Læs mere

UCC's kompetencestrategi

UCC's kompetencestrategi UCC's kompetencestrategi HR 7. januar 2011 Ref loba/lh/glo Versionsnr. 7 Hvad er en kompetencestrategi? UCC's kompetencestrategi beskriver, hvordan vi systematisk arbejder med løbende udvikling af medarbejdernes

Læs mere