Håndbog. Plan for Kvalitet. Drift. Virksomhedens navn

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Håndbog. Plan for Kvalitet. Drift. Virksomhedens navn"

Transkript

1 Håndbog Plan for Kvalitet Drift Virksomhedens navn Danske Anlægsgartnere 2003

2 Plan for Kvalitet Danske Anlægsgartnere Denne plan for kvalitet beskriver virksomhedens kvalitetsstyring Virksomhedens navn

3 Plan for Kvalitet Danske Anlægsgartnere Indholdsfortegnelse: 1. INDLEDNING... 3 Opbygning og dokumentation... 3 Virksomhedsbeskrivelse... 3 Underskrift ORGANISATION... 4 Intern, virksomhedsorganisation... 4 Ansvar og kompetence... 4 Kommunikation og koordination MÅL OG POLITIKKER FOR KVALITETSSIKRINGEN KVALITETSSIKRINGENS FORLØB... 6 Vurdering af udbudsmateriale... 6 Styring af eksterne dokumenter... 6 Projekt og procesgranskning... 7 Udarbejdelse af sagsspecifikke kontrolplaner... 7 Projektgennemgang... Indkøb... Underentreprenører.... Information og træning af medarbejdere... Modtagekontrol... 9 Proceskontrol... 9 Stikprøvekontrol... 9 Fælleskontrol... 9 Målemetoder Aflevering Styring af egen kvalitetsdokumentation Behandling af afvigelser og korrigerende handlinger Ledelses evaluering Fejl og mangler SKEMAER Checkliste for vurdering af udbudsmateriale og procesgranskning Projektgranskning, tomt skema... bilag Modtagekontrolplan arealer, standard...bilag Proceskontrol, standard...bilag Stikprøvekontrol, standard...bilag Afvigelsesrapport...bilag Ledelses evaluering...bilag Plan for kvalitet - drift.doc, side 2

4 Plan for Kvalitet Danske Anlægsgartnere 1. Indledning Plan for Kvalitet drift er speciel udviklet til kvalitetsstyring af grønne drifts- og vedligeholdelsesopgaver. Plan for Kvalitet - drift er udarbejdet i 2003 og bygger på Danske Anlægsgartnere seneste udgave af Plan for kvalitet, der bygger på foreningens og branchens erfaringer fra de sidste femten år, samt Pleje af Grønne områder. Opbygning og dokumentation Kvalitetsstyringssystemet består af : Nærværende kvalitetshåndbog Standardblanketter for kvalitetsdokumentation Selve kvalitetsstyringen dokumenteres på standardblanketter for kvalitetsdokumentation : Projektgranskning Kvalitetssikringsrapporter (modtagekontrol arealer, proces-/stikprøvekontrol) Afvigelsesrapport / reklamationsrapport Ledelsens evaluering Virksomhedsbeskrivelse (nedenstående er et eksempel) Anlægsgartnervirksomheden ApS blev etableret i 193 og beskæftiger sig med alle områder inden for anlægsgartnerfaget. Virksomheden beskæftiger mellem 15 og 25 faglærte og ufaglærte afhængig af sæsonen. Organisatorisk er virksomheden opdelt i henholdsvis en drifts- og vedligeholdelsesafdeling, som pt. beskæftiger 10 mand og anlægsafdeling, der pt. beskæftiger 15 mand. Virksomheden har dokumenteret sin kvalitetsstyring på sagerne, hvor det har været krævet siden 199. Virksomheden har kontor på adressen: Virksomhedens CVR nr. Virksomhedens navn Virksomhedens adresse Virksomhedens telefon og telefax Underskrift Underskrift og firmastempel Plan for kvalitet - drift.doc, side 3

5 Plan for Kvalitet Danske Anlægsgartnere 2. Organisation Intern, virksomhedsorganisation Kvalitetsansvarlige (KA) Sagsansvarlig (SA) Udførende mandskab (UM) Navn Navn Navn Eventuelle underentreprenører: Navn Ansvar og kompetence Den kvalitetsansvarlige er ansvarlig for: at opbygge og vedligeholde virksomhedens kvalitetsstyringssystem. at udføre en løbende evaluering af kvalitetsstyringssystemet, herunder opsamling af erfaringer f.eks. via afvigelsesrapporter, afleveringsprotokoller med henblik på læring. Den sagsansvarlige: er ansvarlig for sagens planlægning incl. projekt- og procesgranskning, gennemførelse og afslutning. forestår den interne stikprøvekontrol. har kompetence til at indgå bindende aftaler på anlægsgartnervirksomhedens vegne. er ansvarlig for den daglige koordinering af aktiviteterne i forbindelse med driftentreprisen, herunder deltagelse i møder og fælleskontrol med driftsherren samt for instruering af medarbejderne. deltager i afleveringen. har kompetence til at godkende og kassere udført arbejde samt til at stoppe arbejdet, såfremt interne eller eksterne krav overskrides. har endvidere kompetence til at iværksætte korrigerende handlinger. forestår den løbende udlevering af kvalitetsstyringsmaterialet. Plan for kvalitet - drift.doc, side 4

6 Plan for Kvalitet Danske Anlægsgartnere De udførende: er ansvarlig for at alle arbejder udføres i henhold til plejebeskrivelserne.. forestår gennemførelsen af den løbende proceskontrol. har kompetence til at godkende og kassere udført arbejde samt til at stoppe arbejdet, såfremt interne eller eksterne krav overskrides. Er ansvarlig for at alle afvigelser og tekniske observationer løbende bliver rapporteret til den sagsansvarlige, og at korrigerende handlinger bliver iværksat. Kommunikation og koordination Der afholdes jævnligt møder internt i virksomheden, hvor erfaringer med kvaliteten af det udførte vedligeholdelsesarbejde og arbejdsprocesser udveksles, og hvor mandskab og materiel disponeres. Der deltages i eksterne møder efter behov, bl.a. driftsmøder og fælleskontrol. 3. Mål og politikker for kvalitetssikringen Anlægsgartnervirksomhedens målsætning for kvalitetsstyingen er, at: (nedenstående et eksempel) fremstå som en kompetent og kvalitetsbevidst virksomhed forebygge fejl og mangler følge op på sagerne og yde god service Anlægsgartnervirksomhedens politikker for kvalitetsstyringen er: Virksomhedens mål søges nået ved følgende politikker: at opbygge, indføre og vedligeholde et kvalitetsstyringssystem, der dokumenterer kvaliteten af det udførte arbejde viser, at myndighedskrav er overholdt. fastholde og udvikle dygtige og engagerede medarbejdere dokumentere vores kvalitetstyring overfor bygherren når dette er krævet senest fem arbejdsdage efter modtagelse af reklamationer på fejl og mangler at aftale udbedringen med kunden ved at identificere årsager til afvigelser og forbygge, at der ikke sker gentagelser. Plan for kvalitet - drift.doc, side 5

7 4. Kvalitetssikringens forløb Kvalitetssikringen beskriver de aktiviteter og midler, der tages i anvendelse for at sikre, at målsætningerne for kvalitetssikring til stadighed efterleves, og den aktuelle sag løses ifølge kontraktens krav. Vurdering af udbudsmateriale Inden prissætningen påbegyndes, gennemses udbudsmaterialet incl. tidsplaner for dels at sikre, at arbejdet kan gennemføres kvalitetsmæssigt forsvarligt og dels for at vurdere, om virksomheden har kapacitet til at gennemføre opgaven. Blandt andet sikres det, at: den gældende tegningsliste og rettelsesblade haves de relevante normer og forskrifter m.m. haves de relevante love og regulativer m.m haves arbejdsgrundlaget er fyldestgørende Alle uklarheder, fejl og forhold, hvor der er risiko for svigt noteres ned i forbindelse med gennemgangen af udbudsmaterialet. I det omfang ovenstående har indflydelse på prissætningen søges uklarhederne afklaret på formøder eller ved direkte kontakt til driftsherren, dennes rådgivere eller hovedentreprenøren. Styring af eksterne dokumenter Dokumenter fra driftsherren gennemses af den sagsansvarlige for at godkende dem som arbejdsgrundlag eller sikre anden reaktion. Herefter sendes relevante dokumenter videre til de udførende. Der vil som led i styringen af dokumenter blive oprettet minimum en sagsmappe, hvor kontrakt, beskrivelse, tegninger m.m. vil være samlet. Der skal til en hver tid findes et komplet sæt beskrivelser og tegninger i en sagsmappen. Ugyldige beskrivelser/tegninger stemples Ugyldig og fjernes omgående fra sagsmappen. Ugyldige dokumenter arkiveres i et sæt på kontoret. Under udførelsen af arbejdet skal et gyldigt sæt beskrivelser og tegninger være tilgængelig for de udførende. Den sagsansvarlige sikrer, at ugyldigt produktionsmateriale inddrages. Alle ændringer anføres i referatet fra det førstkommende driftsmøde. Plan for kvalitet - drift.doc, side 6

8 Referater fra driftsmøder og sikkerhedsmøder m.m. arkiveres på kontoret. Projekt og procesgranskning Inden sagen påbegyndes, forberedes sagen ved at gennemgå alle arealer og beskrivelser, udførelsemetoder og arbejdsprocesser mv. for at afdække uklarheder, forebygge svigt samt organiserer udførelsen. Til støtte og udgangspunkt for granskningen bruges det udarbejdede notat fra vurderingen af udbudsmaterialet. Derudover benyttes erfaringschecklister for at sikre, at alle relevante forhold er taget i betragtning. Ved gennemgangen sammenlignes det beskrevne, fremtidige vedligeholdelsesniveau med det eksisterende med henblik på at få fastlagt behovet for opretning. På baggrund af denne registrering udarbejdes der en arbejds- og tidsplan for det nødvendige opretningsarbejde, som udlevers til driftsherren. Resultatet af granskningen noteres og arkiveres i sagen. Mens kopi tilsendes/udleveres til driftsherren. Eventuelle behov for særlige tiltag inden for det kvalitetsmæssige område afklares snarest med driftsherren. Udarbejdelse af sagsspecifikke kontrolplaner Kvalitetsrapporter I de tilfælde, hvor det i udbudsmaterialet er stillet i udsigt, at arealerne overtages i en stand svarende til det beskrevne, fremtidige vedligeholdelsesniveau, udarbejdes der en modtagelseskontrolplan (bilag) med udgangspunkt i vedlagte standard. Egen kontrol: den interne egenkontrol opdeles i henholdvis stikprøvekontrol (bilag), som udføres af den sagsansvarlige og proceskontrol (bilag), som udføres af den/de udførende. Med udgangspunkt i vedlagte standarder for kontrolplaner udarbejdes der både en kontrolplan for proceskontrol og en for stikprøvekontrol for hvert areal ved udvælgelse af de aktuelle elementtyper og vedligeholdelsesniveauer for renhold, samt evt. ved at tilføje yderligere punkter eller ændringer, som måtte være krævet i den pågældende sag eller som anlægsgartnervirksomheden med udgangspunkt i den gennemførte projektgranskning finder nødvendigt at give særlig opmærksomhed. For at styrke erfaringsopsamlingen og forebygge gentagelser af fejl, som har vist sig via afvigelsesrapporterne, afleveringsprotokoller og reklamationer, kan den enkelte virksomhed med fordel indskrive yderligere punkter under proceskontrollen. F.eks. kunne måling af græshøjden før hver slå- Plan for kvalitet - drift.doc, side 7

9 ning/klipning afslører om der anvendes for mange ressourcer på opgaven, hvilket ville være tilfældet, hvis den udvidede registrering afslørede, at græsset aldrig kom i nærheden af max højden. Hvis driftsherren stiller krav herom, udarbejdes der ved samme lejlighed en arbejds-/aktivitetsplan, hvor alle aktiviteter, der skal udføres til udførelseskrav, inskrives med angivelse af tidspunkt for, hvornår arbejdet forventes udført. Kopi af den sagsspecifikke kvalitetsstyringsmappe incl. evt aktivitetsplan tilsendes driftsherren. Projektgennemgang Der tilskyndes til at der afholdes et projektgennemgangsmøde med driftsherren. På mødet gennemgås de enkelte punkter (evt. med udgangspunkt i den fremsendte kopi af projekt- /procesgranskningen) i sagsforløbet og eventuelle tvivlsspørgsmål afklares. Der følges hurtigt op på evt. udestående punkter. Udførelsesmetoder, arbejdets fremdrift og entreprisegrænseflader gennemgås for at sikre, at den ønskede kvalitet kan opnås. Indkøb Indkøb af materialer f.eks. muld, flis, frø, planter mv. foretages hos en godkendt leverandør. Indkøb af specielle materialer, der er foreskrevet af bygherren, kan dog købes hos ikke godkendte leverandører. Underentreprenører Underleverandørens kvalitetsstyring på den pågældende sag skal godkendes af anlægsgartnervirksomheden. Underentreprenører med egen kvalitetsstyring bruger denne, men anlægsgartnervirksomheden har ansvaret over for driftsherren for en kvalitetsmæssig korrekt levering af varer og ydelser. Hvis underentreprenøren ingen kvalitetsstyring har, indarbejdes kontrollen af dennes ydelser i virksomhedens kontrolplan f.eks. ved at udarbejde en speperat (proces-) kontrolplan for kun dennes ydelser. Information og træning af medarbejdere Inden arbejdet påbegyndes, informeres medarbejderne mundtligt om relevante forhold bl.a. omkring kvalitetskrav samt eventuelle sikkerhedsplaner. Skønnes det nødvendigt, afholdes informationsmøder løbende under gennemførelse af sagen. Ved særlige arbejdsopgaver ansættes specialiserede folk, som kan løse opgaven. Plan for kvalitet - drift.doc, side

10 Modtagekontrol Modtagekontrol foretages på arealer, materialer, komponenter og planteleverancer. Hvis der er udarbejdet en kontrolplan for modtagelse af arealer, gennemgås arealerne og afvigelser registreres. Når materialerne ankommer kontrolleres det af en kompetent person, at de leverede produkter kommer i den rette mængde og foreskrevne kvalitet. Kontrollen kvitteres på følgesedlerne med signatur. Specifikke analyser af leverede materialer (grus, sand, muld) arkiveres sammen med følgesedlerne. Ved afvigelser i kvaliteten afvises sendingen. Ved gentagelse af forkert leverance eller, hvis manglende leverance kan få betydning for kvaliteten i øvrigt, økonomien eller tidsplanen, skal den driftsansvarlige kontakte den sagsansvarlige, som tager aktion herpå. For alle afvigelser udarbejdes der en afvigelsesrapport (se bilag). Proceskontrol Alle udførelseskrav kontrolleres i umiddelbar forlægnelse af arbejdets gennemføresle af den udførende og dokumenteres i kvalitetsstyringsrapporten (proceskontrol se bilag) ved indskrivning af dato og signatur. Ved afvigelser angives dette med kryds i dertil indrettet kolonne samtiddig ved at der udarbejdes en afvigelsesrapport, der skal indeholde en beskrivelse af afvigelsen og af hvordan afvigelsen er håndteret, og hvem der har deltaget i løsningen (sagsansvarlig, driftsherre). Stikprøvekontrol Lejlighedsvis kontroller den sagsansvarlige om de angivne tilstandskrav er overholdt, hvilket dokumenteres i kvalitetsstyringsrapporten (stikprøvekontrol se bilag) med angivelse af dato og registrering. Er de angivne tilstandskrav ikke overholdt udarbejdes der en afvigelsesrapport samtidig med at udbedring iværksættes.. Fælleskontrol På begæring fra driftherren deltager den sagsansvarlige i fælleskontrollen. Ved påvister fejl og mangler arbejde udarbejdes der en afvigelsesrapport samtidig med at udbedring iværksættes. Målemetoder Som det ses af kontrolplanerne er der angivet 4 forskellige målemetoder: visuelt, tommestok, feltramme og retskede. Måling af græshøjder med tommestok sker ved tilfældige nedstik. Ved hvert Plan for kvalitet - drift.doc, side 9

11 nedstik aflæses den største længde af de nærmeste blade. Til sammenhængende græsflader anbefaler den britiske standard mindst 10 målinger på arealer mindre end 100 m 2 og mellem 10 og 40 målinger på arealer mellem m m 2 og derover 40 målinger. En feltramme er normalt 100 x 100 cm eller 75 x 75 cm og opdelt i 100 felter. Rammen anvendes til at bestemme hvordan arealet inden for rammen er fordelt mellem de enkelte komponenter så den samlede dæknings-grad bliver 100%. For at få et dækkende resultat må vurderingerne gentages fra 5 15 gange afhængig af arealets størrelse. 5 målinger på arealer mindre end 100 m 2 og mellem 5 og 10 målinger på arealer mellem m til 15 målinger på arealer på mellem og m 2. Større arealer opdeles i mindre arealer. Måling med retskede sker ved brug af både tommestok og retskede. Aflevering Ved en sags afslutning afholdes der normalt en afleveringsforretning med deltagelse af sagsansvarlig og driftsherren. Afleveringsforretningen skal dokumenteres skriftligt. En eventuel mangelliste forsynes under gennemgangen med terminer for manglernes afhjælpning. Styring af egen kvalitetsdokumentation Nærværende kvalitetsstyingshåndbog skal i driftperioden være tilgængelig for de udførende og skal altid være at finde på kontoret. For hver ny sag oprettes en sagsmappe, hvori alle sagsrelevante dokumenter og kvalitetsstyringsmateriale efterfølgende arkiveres. I forbindelse med projekt- og procesgranskningen udarbejdes der et notat, der arkiveres i sagen. Kopi tilsendes/udleveres til driftsherren inden opstart. I forlængelse af granskningen udarbejdes sagsspecifikke kontrolplaner for proceskontrol og stikprøvekontrol samt evt. for modtagekontrol af arealer. Kopi af planerne arkiveres i sagsmappen mens orginalen udleveres til henholdsvis den sagsansvarlige og de udførende. I tilfælde af at der konstateres afvigelser ved udfyldelse af modtagekontrollen af arealer fremsendes kopi til driftsherren med anmodning om stillingtagen til afhjælpning (hvem, hvornår og til hvilken pris). Orginal arkiveres i sagsmappen. Løbende indsamler den sagsansvarlige følgesedler, analyseresultater og afvigelsesrapporter, som arkiveres i sagsmappen på kontoret. Kopier af afvigelsesrapporter udleveres løbende til driftsherren i forbindelse med driftmøder. Inden aflevering gennemgår, samler og kopierer den sagsansvarlige det sagsspecifikke kvalitetsstyringsmateriale med henblik på arkivering og fremsendelse af kopi til driftsherren. Plan for kvalitet - drift.doc, side 10

12 Orginaldokumenterne arkiveres i virksomheden til et senere 5-års eftersyn. Der gemmes normalt kun en følgeseddel pr. leverandør og produkt. Det sagsspecifikke kvalitetsstyringsmateriale vil herefter bestå af, notat fra projektgranskningen, kvalitetssikringsrapporter (evt.modtagekontrol arealer, proces- /stikprøvekontrol), afvigelsesrapporter, relevante analyser og et minimum af følgesedler. Derudover arkiveres referater fra projektgennemgang, driftmøder og afleveringsprotokollen i sagen. Behandling af afvigelser og korrigerende handlinger Alle afvigelser konstateret ved kontrol eller under arbejdets udførelse, og som har betydning for kvaliteten af det udførte arbejde, registreres på afvigelsesrapporter (bilag). Der tages initiativ til at afklare årsagen til afvigelsen fra det aftalte grundlag, og der foretages de nødvendige korrektioner/afhjælpning, således at gentagelse undgås. Udfyldte afvigelsesrapporter signeres af den sagsansvarlige, når problemet er løst. Ledelsens evaluering Minimum en gang om året gennemgår den kvalitetsansvarlige alle afvigelsesrapporter, afleveringsprotokoller og tidligere evalueringsskemaer med henblik på at afdække om nogle af afvigelserne er tilbagevende. Ved gentagelser tages der stilling til om der skal iværksættes foranstaltninger til forebyggelse af gentagelser, og hvordan disse gennemføres instruktion, efteruddannelse, andet materiale-/maskinvalg osv. Resultat af den evalueringen indskrives på skema Ledelses evaluering (bilag). Fejl og mangler Fejl og mangler, der konstateres efter afleveringen og som kan henføres til entreprisen udbedres snarest og efter aftale, og der udarbejdes en afvigelsesrapport, som vedlægges sagen. 5. Skemaer Følgende skemaer vil blive benyttet: Checkliste Projektgranskning Kvalitetsrapport/modtagekontrol arealer Kvalitetsrapport/proceskontrol Kvalitetsrapport/stikprøvekontrol Afvigelses-/reklamationsrapport Ledelsens evaluering Plan for kvalitet - drift.doc, side 11

13 Checkliste for vurdering af udbudsmateriale og procesgranskning Tegningslister og rettelsesblade m.m. Gældende tegningsliste haves Gældende tegninger haves Gældende beskrivelse haves Gældende fællesbetingelser haves Gældende rettelsesblade haves Normer og forskrifter m.m. Relevante normer haves Relevante forskrifter haves Relevante standarder haves Arbejdsgrundlag, forsat Trafikforhold Sikkerhed Byggepladsorganisation Særlige kvalitetskrav Vejrligsforanstaltninger Udbudskontrolplaner Forbehold Bygherreleverancer Planteleverancer Love og regulativer m.m Tidsplan Gældende love haves Gældende regulativer haves Gældende cirkulærer haves Arbejdsgrundlag Tegninger gennemgået Beskrivelser gennemgået Fællesbetingelser gennemgået Rettelsesblade gennemgået Myndigheder Kommunernes tekniske forvaltning Belysningsvæsenet Ledningsejere Plan for kvalitet - drift.doc, side 12

Kvalitetssikringshåndbog for

Kvalitetssikringshåndbog for Virksomhed: Mikaellauridsen.dk Kloak Aps Kvalitetssikringshåndbog for Byggesag: Havneholmen Ordre nr.: 123456789 Entreprise: Kloak Udførelsesperiode: 24.01.14 31.01.14 Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Kvalitetshåndbog for. Kvalitetshåndbogen er: Indsendt den : Underskrift direktør / indehaver:

Kvalitetshåndbog for. Kvalitetshåndbogen er: Indsendt den : Underskrift direktør / indehaver: Kvalitetshåndbog for Kvalitetshåndbogen er: Indsendt den : Underskrift direktør / indehaver: 1 0. Indholdsfortegnelse procedurer Formålet med denne oversigt er at give et overblik over kvalitetsmanualens

Læs mere

Projekt: Skolen i bymidten Semesterprojekt: 7B - E2013 Dokument: Kvalitetssikringshåndbog Dato: 29-10-2013 13:53

Projekt: Skolen i bymidten Semesterprojekt: 7B - E2013 Dokument: Kvalitetssikringshåndbog Dato: 29-10-2013 13:53 1 af 9 Kvalitetssikringshåndbog for Byggesag: Skolen i bymidten Ordre nr.: E2013-001 Entreprise: Udførelsesperiode: Underentreprise xx-xx-2012 - xx-xx-2012 2 af 9 Indholdsfortegnelse 1. Sagsidentifikation

Læs mere

Dronningensgade 25, 1. sal 5000 Odense C

Dronningensgade 25, 1. sal 5000 Odense C KLS systemet er certificeret af Byggeriets Kvalitetskontrol Håndbog Kvalitetsledelsessystem for autoriseret virksomhed på kloakinstallationsområdet Dronningensgade 25, 1. sal 5000 Odense C Friis Kloakmester

Læs mere

OLE JEPSEN A/S CVR-NR. 29135983... 7

OLE JEPSEN A/S CVR-NR. 29135983... 7 OLE JEPSEN A/S CVR-NR. 29135983... 7 UNDERRAMMEAFTALE 009_OLE JEPSEN A/S CVR-NR. 29135983: RAMMEAFTALE 2013-1115.02/TOTALENTREPRISE/A:TÆT_LAV/D1 HOVEDSTADEN/DELRAMMEAFTALE A01/(9:10)... 7 Bilag 15: INFO

Læs mere

Kvalitetssikringshåndbog

Kvalitetssikringshåndbog Kvalitetssikringshåndbog Jysk ApS Holmgårdsvej 9 7900 Nykøbing M Jysk ApS INDHOLDSFORTEGNELSE 1. SAGSINFORMATION 2. INTERN BYGGESAGSORGANISATION - ANSVARSFORDELING 3. KVALITETSSTYRINGSSYSTEMET 4. PROJEKTGENNEMGANG

Læs mere

Håndbog for kvalitetsstyringssystem. Kayser & Thorsen ApS Erantisvej 11 4760 Vordingborg

Håndbog for kvalitetsstyringssystem. Kayser & Thorsen ApS Erantisvej 11 4760 Vordingborg Håndbog for kvalitetsstyringssystem Kayser & Thorsen ApS Erantisvej 11 4760 Vordingborg KS Håndbog rev. 02 Oktober 2013 Side Side 2 af 14 Indholdsfortegnelse 1.1. Data... 3 1.2. Gyldighedsområdet for KS

Læs mere

Entreprenørfirmaet Jørgen Skov ApS Faurholtvej 17 7430 Ikast

Entreprenørfirmaet Jørgen Skov ApS Faurholtvej 17 7430 Ikast KS håndbog rev. 02 November 2010 Håndbog for Kvalitetsstyringssystem Entreprenørfirmaet Jørgen Skov ApS Faurholtvej 17 7430 Ikast Autoriseret kloakmestervirksomhed, som drives med en ansat teknisk ansvarlig

Læs mere

Kvalitetssikring. Sags. Nr.: Sags navn: Dato: Sagsbestemt håndbog for:

Kvalitetssikring. Sags. Nr.: Sags navn: Dato: Sagsbestemt håndbog for: Kvalitetssikring Sags. Nr.: Sags navn: Dato: Sagsbestemt håndbog for: SkanDek Tagelementer A/S Langelandsvej 3 9500 Hobro TLF: 96 52 52 96 FAX: 96 52 52 97 CVR: 26 50 18 73 Indholdsfortegnelse Side 1 -

Læs mere

Kvalitetssikring af Planteleverancer

Kvalitetssikring af Planteleverancer Kvalitetssikring af Planteleverancer Udarbejdet af Danske Anlægsgartnere Dansk Planteskoleejerforening Oktober A. Formål. Med denne aftale fastlægges procedure for kvalitetssikring af planteleverancer

Læs mere

Intern auditrapport for DI-Teknik A/S

Intern auditrapport for DI-Teknik A/S Intern auditrapport for Auditor: Auditdato: Deltagere: Peter W. Steffensen, Ledende auditor, Lekon Johnny Andersen, auditor, Lekon 26. august 2010 Jan B. Petersen, SKS- og personaleansvarlig, DI-Teknik

Læs mere

BvB information 2011. Indsamling af dokumentation til BvB. Dokumentationsmaterialet

BvB information 2011. Indsamling af dokumentation til BvB. Dokumentationsmaterialet BvB information 2011 dokumentation til BvB Indsamling af dokumentation til BvB Dokumentationsmaterialet Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse Ny Kongensgade 15, 1472 København K Telefon 82 32 24

Læs mere

Tilbudsfasen Kontrahering Mobilisering Udførelse Aflevering. Martin Jønsson 24 år Fra Odder Praktik ophold ved Mærsk Olie og Gas Tidligere murersvend

Tilbudsfasen Kontrahering Mobilisering Udførelse Aflevering. Martin Jønsson 24 år Fra Odder Praktik ophold ved Mærsk Olie og Gas Tidligere murersvend Ejer, Bestyrelses formand, Projektleder, Entrepriseleder Virksomheden Konstruktøren A/S Udbudsmaterialet Til Vestas Blades Technology Center Martin Jønsson 24 år Fra Odder Praktik ophold ved Mærsk Olie

Læs mere

Spidsbjerg El-Teknik ApS Sjølund Gade 12 6093 Sjølund

Spidsbjerg El-Teknik ApS Sjølund Gade 12 6093 Sjølund Januar 2012-10. udgave SKS System håndbog Sikkerheds Kvalitets Styring system Spidsbjerg El-Teknik ApS Sjølund Gade 12 6093 Sjølund SKS er udarbejdet i reference til Sikkerheds styrelsens krav Autoriseret

Læs mere

Bilag til afgivelse af tilbud

Bilag til afgivelse af tilbud Bilag til afgivelse af tilbud Rådgivning vedr. regnskabsaflæggelse for Dyrehavsbakken 11/2 2014 1 Det anbefales, at nedenstående bilag anvendes ved afgivelse af tilbud på den udbudte opgave, da disse bilag

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetssikring af byggearbejder

Bekendtgørelse om kvalitetssikring af byggearbejder BEK nr 169 af 15/03/2004 Gældende Offentliggørelsesdato: 30-03-2004 Økonomi- og Erhvervsministeriet Vis mere... Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Bilag 1 Oversigt (indholdsfortegnelse)

Læs mere

Kvalitetshåndbogen. Indholdsfortegnelse. Introduktion. Kvalitetshåndbogens indhold. Egne bilag. Egne bilag. Glarmesterlauget I Danmark

Kvalitetshåndbogen. Indholdsfortegnelse. Introduktion. Kvalitetshåndbogens indhold. Egne bilag. Egne bilag. Glarmesterlauget I Danmark Indholdsfortegnelse Kvalitetshåndbogen Introduktion Kvalitetshåndbogens indhold Egne bilag Glarmesterlauget I Danmark Gothersgade 160 1123 København 33 13 65 10 33 13 65 60 Egne bilag Sådan skriver du

Læs mere

Tømning af slambede på Helsinge Renseanlæg

Tømning af slambede på Helsinge Renseanlæg Gribvand Spildevand A/S Tømning af slambede på Helsinge Renseanlæg Særlige betingelser November 2012 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Gribvand

Læs mere

0.0 Indholdsfortegnelse side 1. 0.1 Almindelige oplysninger side 2. 0.2 Byggeplads side 4. 0.3 Kvalitetssikring side 7

0.0 Indholdsfortegnelse side 1. 0.1 Almindelige oplysninger side 2. 0.2 Byggeplads side 4. 0.3 Kvalitetssikring side 7 INDHOLDSFORTEGNELSE: 0.0 Indholdsfortegnelse side 1 0.1 Almindelige oplysninger side 2 0.2 Byggeplads side 4 0.3 Kvalitetssikring side 7 1 0.1 ALMINDELIGE OPLYSNINGER 0.1.1 Adresseliste: Bygherre: Arkitekt

Læs mere

Kvalitetshåndbog. for. Smedefirmaet. MOELApS

Kvalitetshåndbog. for. Smedefirmaet. MOELApS Kvalitetshåndbog for Smedefirmaet Stålkonstruktioner, Trapper, gelændere, porte, Låger, hegn, altaner, m.m. Veludført arbejde giver personlig tilfredsstillelse Side 1af 8 Udarb.:PH Godk.:LH Dato: 09-01-2013

Læs mere

1 Indholdsfortegnelse

1 Indholdsfortegnelse Malerentreprise Sagsnr. : 314.001 Arbejdsbeskrivelse Side : 1 af 9 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse...1 2 Omfang...2 2.1 Generelt...2 2.2 Bygningsdele...2 2.3 Projektering...2 2.4 Byggeplads...2

Læs mere

Odder Kommunes kvalitetsstyringssystem for natur- og miljøadministration

Odder Kommunes kvalitetsstyringssystem for natur- og miljøadministration Odder Kommunes kvalitetsstyringssystem for natur- og miljøadministration Ledelsesprocesser Kvalitetsstyringssystemet - beskrivelse Godkendt af: BHM Dato: 04.09.2012 Sagsnr.: 727-2009-16666 L6 version 8

Læs mere

Karen Dilling, Helsingør Kommune

Karen Dilling, Helsingør Kommune IKT - så let lever du op til kravene med Byggeweb! Byggeweb har hjulpet os med at gøre IKT-kravene mere operationelle og med at lave en standard for, hvordan vi i Helsingør Kommune nu er i stand til at

Læs mere

Udbudsbetingelser for køb af halm ved licitation

Udbudsbetingelser for køb af halm ved licitation Januar 2014 Udbudsbetingelser for køb af halm ved licitation 1. Indledning... 2 2. Aftalegrundlag... 2 3. Udbud... 2 3.1 Produkter og udbudsfrekvens... 2 3.2 Annoncering af udbud... 2 3.3 Prækvalifikation...

Læs mere

Procedure for Intern Audit - Retningsliniernes punkt 15. Indholdsfortegnelse. 4.1 Grundlag 2

Procedure for Intern Audit - Retningsliniernes punkt 15. Indholdsfortegnelse. 4.1 Grundlag 2 Indholdsfortegnelse Navn: Procedure for Intern Audit 1. Formål 2 2. Gyldighedsområde 2 3. Definitioner 2 4. Grundlag 4.1 Grundlag 2 5. Ansvar 2 6. Fremgangsmåde 6.1 Auditplan 3 6.2 Planlægning af SKS-Audit

Læs mere

Entreprisekontrakt. 1. Parterne: 1.1. Undertegnede:

Entreprisekontrakt. 1. Parterne: 1.1. Undertegnede: 1. Parterne: 1.1. Undertegnede: Københavns Kommune Sundheds og Omsorgsforvaltningen Boligsekretariatet Sjællandsgade 40 2200 København N 1.2. og medundertegnede: [firma, cvr. nr., adresse, tlf., fax, e-mail

Læs mere

Standardprækvalifikation

Standardprækvalifikation Standardprækvalifikation Vejledning til udbyder: Nærværende standardprækvalifikation er udarbejdet i samarbejde mellem en række offentlige udbydere og tilbudsgivere: Frederikke Abildtrup (håndværksrådet)

Læs mere

B o l i g f o r e n i n g e n V I B O

B o l i g f o r e n i n g e n V I B O B o l i g f o r e n i n g e n V I B O, Nivå Anlægsentreprenør Januar 2013 R a m b ø l l H a n n e m a n n s A l l é 5 3 DK- 2 3 0 0 K ø b e n h a v n S T l f. 5 1 6 1 1 0 0 0 B o l i g f o r e n i n g

Læs mere

Helsinge Vandværk s.m.b.a.

Helsinge Vandværk s.m.b.a. Helsinge Vandværk s.m.b.a. Årsberetning 1. juli 31. december af 12. april 2011 Intern overvågning af indgåelse af aftaler 1 I overensstemmelse med bestemmelserne i Vejledning olm internt overvågningsprogram

Læs mere

Procedure for brug af S-FoUs Miljøvejledning

Procedure for brug af S-FoUs Miljøvejledning Procedure for brug af S-FoUs Miljøvejledning November 2004 Indholdsfortegnelse Kort beskrivelse af vejledning 3 Procedurebeskrivelse 4 Bilag: Teknisk vejledning 6 Procedure for brug af S-FoUs Miljøvejledning

Læs mere

A. EJERSEN. Udkast til Rådgivningskontrakt

A. EJERSEN. Udkast til Rådgivningskontrakt A. EJERSEN Udkast til Rådgivningskontrakt Indholdsfortegnelse 1. Parterne 1 2. Opgaven 1 3. Aftalegrundlag 2 4. B. RÅDGIVERSENS ydelser 2 5. A. EJERSENS ydelser 2 6. Tidsfrister 3 7. Økonomisk grundlag

Læs mere

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg Udbudsannonce Prækvalifikation Torvegade 74 6700 Esbjerg Indhold Baggrund og formål...3 Opgavebeskrivelse og omfang...3 Ordregiver...3 Spørgsmål og kontaktperson...3 Prækvalifikationsmateriale...4 Udbudsproces...4

Læs mere

Kvalitetsstyringshåndbog for Stråtag.nu aps

Kvalitetsstyringshåndbog for Stråtag.nu aps Stråtag.nu aps Kattehalevej 51 3460 Birkerød Kvalitetsstyringshåndbog for Stråtag.nu aps Kattehalevej 51 3460 DK-Birkerød 4021 7270 4814 3101 fleming@groefte.dk www.stråtag.nu 1. Virksomhedsbeskrivelse.

Læs mere

Indledning til vejledning for intern overvågning...2. Aftaleprogram...3. Hvilke aftaler er omfattet af overvågningsprogrammet?...3

Indledning til vejledning for intern overvågning...2. Aftaleprogram...3. Hvilke aftaler er omfattet af overvågningsprogrammet?...3 FVD vejledning 09/2010 Indholdsfortegnelse Indledning til vejledning for intern overvågning...2 Praktisk vejledning til internovervågnings program....3 Aftaleprogram...3 Hvilke aftaler er omfattet af overvågningsprogrammet?...3

Læs mere

Vejledning til kvalitetsstyringssystemer i Fyrværkerivirksomheder. Sikkerhedsstyrelsen 4. maj 2006

Vejledning til kvalitetsstyringssystemer i Fyrværkerivirksomheder. Sikkerhedsstyrelsen 4. maj 2006 Vejledning til kvalitetsstyringssystemer i Fyrværkerivirksomheder Sikkerhedsstyrelsen 4. maj 2006 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse...1 Indledning...2 Krav til kvalitetsstyringssystemet...2 Etablering

Læs mere

FAXE KOMMUNE AUGUST 2015. Levering og montering af nyt dentaludstyr samt klinikinventar. UDBUDSBETINGELSER. Dato: 17-08-2015 Sags nr.

FAXE KOMMUNE AUGUST 2015. Levering og montering af nyt dentaludstyr samt klinikinventar. UDBUDSBETINGELSER. Dato: 17-08-2015 Sags nr. FAXE KOMMUNE Levering og montering af nyt dentaludstyr samt klinikinventar. UDBUDSBETINGELSER AUGUST 2015 New///Clinic Alhambravej 5, 1. tv. 1826 Frederiksberg. Side 1 af 8 INDHOLDSFORTEGNELSE Indhold

Læs mere

NOTAT Der er indkommet følgende spørgsmål vedr. 3 udbud indenfor Økologisk/bæredygtigt byggeri: Spørgsmål 1: Spørgsmål 2: Spørgsmål 3:

NOTAT Der er indkommet følgende spørgsmål vedr. 3 udbud indenfor Økologisk/bæredygtigt byggeri: Spørgsmål 1: Spørgsmål 2: Spørgsmål 3: NOTAT Miljøteknologi J.nr. Ref. sikro Den 25. november 2013 Der er indkommet følgende spørgsmål vedr. 3 udbud indenfor Økologisk/bæredygtigt byggeri: Spørgsmålene vedrører både enkeltprojekter og tværgående

Læs mere

Ny Gasmålestation UDBUD: TILBUDSBREV

Ny Gasmålestation UDBUD: TILBUDSBREV Til De bydende Dokumenttype Tilbudsbrev Dato Marts 2015 Ny Gasmålestation UDBUD: TILBUDSBREV Projekt Nyt Varmesystem BIOFOS, Ny Gasmålestation UDBUD: TILBUDSBREV Revision 01 Dato Marts 2015 Udarbejdet

Læs mere

Entreprisekontrakt. Indhold

Entreprisekontrakt. Indhold Entreprisekontrakt Indhold 1. Parterne 2. Beskrivelse af arbejdet 3. Ejendom (byggeplads) 4. Andre parter 5. Arbejdets omfang 6. Generelle betingelser 7. Aftalegrundlag 8. Forudsætninger i aftalen 9. Eksisterende

Læs mere

Sådan foregår eftersynet. Dine opgaver som ejer. Sådan bruger du eftersynsrapporten

Sådan foregår eftersynet. Dine opgaver som ejer. Sådan bruger du eftersynsrapporten BvB information 2011 1-års eftersyn Sådan foregår eftersynet Dine opgaver som ejer Sådan bruger du eftersynsrapporten Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse Ny Kongensgade 15, 1472 København K Telefon

Læs mere

Alm. Forretningsbetingelser

Alm. Forretningsbetingelser Elite IT ApS Alm. Forretningsbetingelser Almindelige forretningsbetingelser for Elite IT ApS Gældende pr. 19. marts 2013 1 Gyldighed Alle aftaler mellem kunden og Elite IT indgås på grundlag af nærværende

Læs mere

Sådan laver du et miniudbud. Håndværkerydelser

Sådan laver du et miniudbud. Håndværkerydelser Sådan laver du et miniudbud Håndværkerydelser Miniudbud Som indkøber skal du gennemføre et miniudbud, hvis arbejdet/leverancen overstiger en værdi på 50.000 kroner ekskl. moms, eller hvis du skal have

Læs mere

. Bestemmelser der indarbejdes i Samarbejdsbilaget samt i Kontrakten

. Bestemmelser der indarbejdes i Samarbejdsbilaget samt i Kontrakten . spe. Bestemmelser der indarbejdes i Samarbejdsbilaget samt i Kontrakten Nedenstående er opdelt i to afsnit. Første afsnit indeholder bestemmelser, der forventes indarbejdet i Samarbejdsbilaget. Andet

Læs mere

Godkendt Auditbilag for intern audit Bilag 13.3 ..199

Godkendt Auditbilag for intern audit Bilag 13.3 ..199 Side 1 af 6 Detailplan for audit Formålet med intern audit i DanLinks kvalitetsstyringssystem er: A At undersøge om proceduren(e) i kvalitetshåndbogen beskriver arbejdet som det udføres i praksis. A At

Læs mere

DISPOSITION FOR ANSØGNING

DISPOSITION FOR ANSØGNING DISPOSITION FOR ANSØGNING Byrådet Revision nr. Udgivelsesdato J.nr. 22.11.2005 0 22.11.2005 1041479/1085900 Ansøgning vedr. indkøb til ældre- og handicappede Undertegnede ansøger om, indenfor rammerne

Læs mere

Offentligt udbud. Levering af vejbelysningsarmaturer Kontraktudkast

Offentligt udbud. Levering af vejbelysningsarmaturer Kontraktudkast Offentligt udbud Levering af vejbelysningsarmaturer Kontraktudkast Juni 2015 Viborg Kommune Levering af vejbelysnings armaturer INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 KONTRAKTUDKAST... 2 1. Parterne...2

Læs mere

Virksomheden Tilbudsfasen Kontraktfasen Opstart/mob. Udførelse Aflevering

Virksomheden Tilbudsfasen Kontraktfasen Opstart/mob. Udførelse Aflevering Virksomheden Tilbudsfasen Kontraktfasen Opstart/mob. Udførelse Aflevering Hallur Hansen 27/06 1984 Tømrer Færøerne Opgavetekst Planlægning Projektgrundlag Virksomheden Tilbudsfasen Kontraktfasen Opstart/mob.

Læs mere

BILAG 1: TIDSPLAN BILAG 1: TIDSPLAN 21. februar 2014

BILAG 1: TIDSPLAN BILAG 1: TIDSPLAN 21. februar 2014 BILAG 1: TIDSPLAN 21. februar 2014 INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER Nærværende bilag indeholder tidsplanen for Systemet. Tilbudsgivers eventuelle forbehold til bilag 8 anføres i forbeholdslisten og skrives

Læs mere

Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma)

Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma) Forhold markeret med gult er forhold, som skal præciseres i det konkrete udbud Tina Braad Partner tbr@holst-law.com T +45 8934 1116 Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma) J.nr. K5724-0022 TBR/HAI

Læs mere

Tilbudsbetingelser. for. CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra princip til praksis under team CSR v/erhvervsstyrelsen

Tilbudsbetingelser. for. CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra princip til praksis under team CSR v/erhvervsstyrelsen Tilbudsbetingelser for CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra princip til praksis under team CSR v/erhvervsstyrelsen 1 1. ORIENTERING 1.1 Udbuddet Erhvervsstyrelsen udbyder hermed opgaven CSR i små

Læs mere

Kvalitetshåndbog for MK Stål- & Maskinteknik ApS

Kvalitetshåndbog for MK Stål- & Maskinteknik ApS Kvalitetshåndbog for MK Stål- & Maskinteknik ApS 0. Indholdsfortegnelse Kvalitetshåndbog 0. Indholdsfortegnelse 1 1. Forord 2 2. Organisationsplan 3 3. Kvalitetsmålsætning 4 4. Kvalitetspolitik 4 5. Leveringsformåen

Læs mere

Fjernvarme Fyn s halmindkøbspolitik

Fjernvarme Fyn s halmindkøbspolitik Fjernvarme Fyn s halmindkøbspolitik Når Fjernvarme Fyn indkøber halm til sine danske anlæg følges nedennævnte principper. 1. Udbudsrunder Udbudsrunder er det bærende princip i Fjernvarme Fyn s halmindkøb.

Læs mere

Obligatorisk disposition for godkendelsesanmodning Potentielle leverandører skal udfylde nedenstående skema til godkendelsesanmodning elektronisk

Obligatorisk disposition for godkendelsesanmodning Potentielle leverandører skal udfylde nedenstående skema til godkendelsesanmodning elektronisk BILAG 1: FRIT LEVERANDØRVALG PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP februar 2015 Godkendelsesanmodning 2014 Obligatorisk disposition for godkendelsesanmodning Potentielle leverandører skal udfylde nedenstående

Læs mere

Udbudsbetingelser September 2014

Udbudsbetingelser September 2014 Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 040704-0003 SBJ/MGL Udbudsbetingelser September 2014 Holst, Advokater Advokatpartnerselskab Hans Broges Gade 2 DK-8100 Aarhus C T, +45

Læs mere

Bilag 18, Revisionsstandard og audit

Bilag 18, Revisionsstandard og audit Bilag 18, Revisionsstandard og audit Version Ændringer Dato 2.1 Ændret i - Punkt 1.1 - Krav 18.3 - Krav 18.5 - Krav 18.6 - Krav 18.9 - Krav 18.10 - Krav 18.11 - Krav 18.12 - Krav 18.14 - Krav 18.16 tilføjet

Læs mere

Bilag 5 Totalentrepriseaftale -kontrakt (Paradigma)

Bilag 5 Totalentrepriseaftale -kontrakt (Paradigma) Forhold markeret med gult er forhold, som skal anføres i det konkrete Miniudbud og konkretiseres i den konkrete Totalentrepriseaftalekontrakt. Tina Braad Partner tbr@holst-law.com T +45 8934 1116 J.nr.

Læs mere

FPC-system. Del 2. Procedurer

FPC-system. Del 2. Procedurer FPC-system Del 2 Procedurer Indholdsfortegnelse Udgave 2.1 Ledelsens evaluering 2.2 Personale 2.3 Udstyr 2.4 Råvarer og delkomponenter 2.5 Produktionsproces 2.6 Produktprøvning og -evaluering 2.7 Afvigende

Læs mere

Fællesbetingelser for samhandel med (FBS)

Fællesbetingelser for samhandel med (FBS) Fællesbetingelser for samhandel med (FBS) Indhold Kontaktinformation... 2 Præludium til samarbejde... 3 1. Generel adfærd og opførelse... 3 2. Kommunikation og information... 3 3. Autorisationer... 3 4.

Læs mere

STANDARD LEJEKONTRAKT for leje af (terræn, bane, areal, område) i XXXXX (for kortvarigt udlån udleje til private samt eksterne myndigheder)

STANDARD LEJEKONTRAKT for leje af (terræn, bane, areal, område) i XXXXX (for kortvarigt udlån udleje til private samt eksterne myndigheder) Forsvarets Bygnings- & Etablissementstjeneste Lokalstøtteelement XXXXX STANDARD LEJEKONTRAKT for leje af (terræn, bane, areal, område) i XXXXX (for kortvarigt udlån udleje til private samt eksterne myndigheder)

Læs mere

Obligatorisk disposition for godkendelsesanmodning

Obligatorisk disposition for godkendelsesanmodning Obligatorisk disposition for godkendelsesanmodning Odder Kommune Rådhusgade 3 8300 Odder Mrk. "Anmodning om godkendelse - frit valg - pleje og praktisk hjælp" De potentielle leverandører har mulighed for

Læs mere

FAXE KOMMUNE APRIL 2015. Levering og montering af nyt dentaludstyr samt klinikinventar. UDBUDSBETINGELSER. April 2015 Sags nr.

FAXE KOMMUNE APRIL 2015. Levering og montering af nyt dentaludstyr samt klinikinventar. UDBUDSBETINGELSER. April 2015 Sags nr. FAXE KOMMUNE Levering og montering af nyt dentaludstyr samt klinikinventar. UDBUDSBETINGELSER APRIL 2015 New///Clinic Alhambravej 5, 1. tv. 1826 Frederiksberg. Side 1 af 8 INDHOLDSFORTEGNELSE Indhold 1

Læs mere

Kravspecifikation. Rådgivning vedr. regnskabsaflæggelse for Dyrehavsbakken 11/2 2014

Kravspecifikation. Rådgivning vedr. regnskabsaflæggelse for Dyrehavsbakken 11/2 2014 Kravspecifikation Rådgivning vedr. regnskabsaflæggelse for Dyrehavsbakken 11/2 2014 1 Indhold: 1. FORMÅL, OMFANG OG INDHOLD... 3 2. ORDFORKLARINGER... 3 3. LEVERANCERNE... 4 3.1 OPGAVER DER SÆRLIGT ER

Læs mere

Godkendelsesdokument. godkendelse som leverandør af praktisk og personlig hjælp og pleje i Gentofte Kommune

Godkendelsesdokument. godkendelse som leverandør af praktisk og personlig hjælp og pleje i Gentofte Kommune godkendelse som leverandør af praktisk og personlig hjælp og pleje i Gentofte Kommune Udarbejdet af: Pleje & Sundhed Januar 2011 Indholdsfortegnelse 1. Godkendelsesprocedure... 3 1.1. Indledning...3 2.

Læs mere

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på:

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Tilbudsindhentning Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Hovedentreprise vedr. etablering af et underjordisk dige om søerne i Sybergland, Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen

Læs mere

STANDARDKONTRAKT FOR KØB AF YDELSER PÅ DET SPECIALISEREDE VOKSENOMRÅDE BILAG TIL 2014 STYRINGSAFTALEN FOR REGION SJÆLAND

STANDARDKONTRAKT FOR KØB AF YDELSER PÅ DET SPECIALISEREDE VOKSENOMRÅDE BILAG TIL 2014 STYRINGSAFTALEN FOR REGION SJÆLAND STANDARDKONTRAKT FOR KØB AF YDELSER PÅ DET SPECIALISEREDE VOKSENOMRÅDE OBS: Der gøres opmærksom på at der kan være uoverensstemmelse mellem boliglovgivningen, serviceloven og evt. gældende rammeaftale

Læs mere

V e j l e d n i n g f o r b y g n i n g s e j e r e August 2006 HISTORISK. opfølgning af. 1-års eftersyn

V e j l e d n i n g f o r b y g n i n g s e j e r e August 2006 HISTORISK. opfølgning af. 1-års eftersyn V e j l e d n i n g f o r b y g n i n g s e j e r e August 2006 opfølgning af 1-års eftersyn Bygningsejer Byggeskadefonden Planlægning og projektering Opførelse af byggeri Forberedelse af 1-års eftersyn

Læs mere

1. Møde hos kunden 2. Fælles gennemgang af arbejdsopgaven TOTALENTREPRISE HOVEDENTREPRISE FAGENTREPRISER

1. Møde hos kunden 2. Fælles gennemgang af arbejdsopgaven TOTALENTREPRISE HOVEDENTREPRISE FAGENTREPRISER BYGGERIETS SERVICEKONCEPT Servicekonceptet beskriver, hvordan vi ønsker at samarbejde med vores kunder. Servicekonceptet indeholder: 1. Møde hos kunden 2. Fælles gennemgang af arbejdsopgaven 3. Skriftligt

Læs mere

1 Bestemmelse om udbud og tilbud

1 Bestemmelse om udbud og tilbud 1 Bestemmelse om udbud og tilbud 1.1 Generelt Sønderborg Kommune (i det efterfølgende nævnt Ordregiver) udbyder ved nærværende udbud udførelse af vintertjeneste i Sønderborg Kommune. Arbejdet er udbudt

Læs mere

Der er nogle få enkle regler, det er smart at overholde i en mentor/mentee relation. Her er de vigtigste:

Der er nogle få enkle regler, det er smart at overholde i en mentor/mentee relation. Her er de vigtigste: Inspiration til den gode mentor/mentee relation. Der er nogle få enkle regler, det er smart at overholde i en mentor/mentee relation. Her er de vigtigste: 1. Mentee er hovedperson og ansvarlig for at der

Læs mere

Bilag [nr.] Samarbejdsmodel

Bilag [nr.] Samarbejdsmodel Bilag [nr.] Samarbejdsmodel INDHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELT... 3 2. BESTILLERS FORVENTNINGER... 3 3. FASERNE... 3 4. ORGANISATION... 4 4.1 Kontaktpersoner... 4 4.2 [Styregruppe... 4 4.3 [Styregruppe...

Læs mere

Procedure for gennemførelse af byggeopgaver i Silkeborg Kommune

Procedure for gennemførelse af byggeopgaver i Silkeborg Kommune Procedure for gennemførelse af byggeopgaver i Silkeborg Kommune Indholdsfortegnelse Forord...1 1. Første idefase...2 2. Ide - og Programudvalg...2 3. Ide og Programudvalgets opgave...2 4. Politisk godkendelse

Læs mere

Prækvalifikationsmateriale

Prækvalifikationsmateriale Prækvalifikationsmateriale Til begrænset udbud på Ejendomsadministration af almene boliger i Fredericia kommune Begrænset udbud internt referencenummer 2013-135114 Oktober 2013 Fredericia Kommune: Att.:

Læs mere

Vejledning til kvalitetsstyringssystem for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærkning

Vejledning til kvalitetsstyringssystem for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærkning Vejledning til kvalitetsstyringssystem for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærkning April 2008 Vejledning til kvalitetshåndbog 100408 Side 1 af 20 Introduktion I henhold

Læs mere

Forberedelse og planlægning af GMP Audit

Forberedelse og planlægning af GMP Audit Forberedelse og planlægning af GMP Audit Juli, 2014 Indledning I de kommende sider får du nogle hurtige tips og råd til din forberedelse og planlægning af en GMP audit. Dette er ikke en komplet og grundig

Læs mere

Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby

Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby 15/12/2011

Læs mere

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser mv.

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser mv. Udbudsannonce Prækvalifikation mv. Indhold Baggrund og formål...3 Opgavebeskrivelse og omfang...3 Ordregiver...4 Spørgsmål og kontaktperson...4 Prækvalifikationsmateriale...4 Udbudsproces...4 Udvælgelseskriterier

Læs mere

Energimærkning Tekniske Bestemmelser for vinduer Januar 2001

Energimærkning Tekniske Bestemmelser for vinduer Januar 2001 Energimærkning Tekniske Bestemmelser for vinduer Januar 2001 Indholdsfortegnelse Indledning 2 1. Definitioner 3 2. Krav til virksomheden 5 3. Krav til kvalitetsstyring 7 4. Regler for overvågning 8 5.

Læs mere

Udbudsmateriale Energimærkning (EMO)

Udbudsmateriale Energimærkning (EMO) 1. december 2014 Udbudsmateriale Energimærkning (EMO) 1. Udbyder/ordregiver 2. Kontaktperson Forretningsfører Jytte Dam E-mail: jd@bak-bornholm.dk 3. Beskrivelse af ydelse ønsker gennemført energimærkning

Læs mere

Håndværksrådets spørgeskemaundersøgelse. byggeriet

Håndværksrådets spørgeskemaundersøgelse. byggeriet Håndværksrådets spørgeskemaundersøgelse om udbudsmaterialer i byggeriet Håndværksrådets Bygge- & Anlægsudvalg September 2009 1. HVAD SKAL DER TIL FOR AT FORBEDRE BYGGEPROCESSEN Håndværksrådets Bygge- og

Læs mere

Energimærkning Tekniske Bestemmelser for vinduer Marts 2008

Energimærkning Tekniske Bestemmelser for vinduer Marts 2008 Energimærkning Sekretariat Teknologisk Institut Byggeri Teknologiparken 8000 Århus C Tlf. 7220 1110 Fax 7220 1111 Energimærkning Tekniske Bestemmelser for vinduer Marts 2008 Indholdsfortegnelse Indledning

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Resume.

Indholdsfortegnelse. Resume. Dette er et aktivt dokument. TRYK F5 for at starte. Klik herefter på resume eller punkterne i indholdsfortegnelsen. Nogle af punkterne linker til pdffiler, luk disse pdf-filer for at komme tilbage til

Læs mere

Retningslinjer for praktikperioden på laborantuddannelsen - Laborant AK

Retningslinjer for praktikperioden på laborantuddannelsen - Laborant AK Side 1 af 11 Rammer Retningslinjer for praktikperioden på laborantuddannelsen - Laborant AK Efter laborantuddannelsens 3. semester skal den studerende i praktik. Praktikken foregår i en virksomhed jf.

Læs mere

SOLCELLEANLÆG PÅ TEKNIKBYGNING, TÅRNBY RENSEANLÆG

SOLCELLEANLÆG PÅ TEKNIKBYGNING, TÅRNBY RENSEANLÆG SOLCELLEANLÆG PÅ TEKNIKBYGNING, TÅRNBY RENSEANLÆG FUNKTIONSUDBUD - HOVEDENTREPRISE TILBUDSLISTE - BILAG 2 SEPTEMBER 2013 ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Danmark TLF +45 56 40 00 00

Læs mere

Bilag 1 Tidsplan Version 0.9 05-05-2014 0

Bilag 1 Tidsplan Version 0.9 05-05-2014 0 Bilag 1 Tidsplan Version 0.9 05-05-2014 0 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 2.1 ETAPER I UDVIKLINGSPROJEKTET... 3 2.1.1 ETAPE I - AFKLARING... 3 2.1.2 ETAPE II ANALYSE, DESIGN,

Læs mere

Energimærkning. Tekniske Bestemmelser for Glasfacader. 1. udkast 2001

Energimærkning. Tekniske Bestemmelser for Glasfacader. 1. udkast 2001 Energimærkning Tekniske Bestemmelser for Glasfacader 1. udkast 2001 11/04-2001 Indholdsfortegnelse Indledning 2 1. Definitioner 3 2. Krav til virksomheden 5 3. Krav til kvalitetsstyring 7 4. Regler for

Læs mere

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015.

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. 1. Baggrund for udbuddet Energistyrelsen varetager i dag en PCB-rådgivningsvirksomhed samt www.pcb-guiden.dk.

Læs mere

Nyt hus. Eller ombygning af det gamle

Nyt hus. Eller ombygning af det gamle Nyt hus Eller ombygning af det gamle Før Efter Når planen om nyt hus, eller ombygning af det gamle, trænger sig på, er der mange ting der skal tages stilling til: Hvor stort? Hvor dyrt? Hvordan skal det

Læs mere

Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet

Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE TEKNIK & MILJØ Skovløkken 4 3770 Allinge Analyserapport nr. 2 Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet Ledelsens evaluering 2009-2011. Telefon: 56 92 00 00 E-mail:

Læs mere

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK Mission Critical o Projekt Information management o Processer, metoder & værktøjer. Side 1 of 11 Projekt information Projekt information management inkluderer alle de processer, som er nødvendige for at

Læs mere

Annoncering af. Jobsøgningsforløb. Kravspecifikation

Annoncering af. Jobsøgningsforløb. Kravspecifikation Annoncering af Jobsøgningsforløb 2013 Kravspecifikation Indhold 1. Indledning... 3 1.1. Formål og overordnede rammer for annonceringen... 3 1.2. Rammerne for køb af vejledning og opkvalificering... 3 1.3.

Læs mere

Triolab lægger vægt på et tæt samarbejde med kunden, sådan at de tilbudte løsninger fungerer optimalt og tilpasses kundens behov.

Triolab lægger vægt på et tæt samarbejde med kunden, sådan at de tilbudte løsninger fungerer optimalt og tilpasses kundens behov. Side 1 af 8 Indledning Triolab er et firma, der forhandler kvalitetsløsninger til laboratorier i flere segmenter. Triolab er et firma, der forestår totalløsninger. Der tilbydes support på højt fagligt

Læs mere

Udvikling af kommunikationsstrategi og website for kønsmainstreamingsindsatsen i staten. Beskrivelse af opgaven

Udvikling af kommunikationsstrategi og website for kønsmainstreamingsindsatsen i staten. Beskrivelse af opgaven Stormgade 2-6 1470 København K Tlf. 22 68 85 65 lige@lige.dk www.lige.dk Udvikling af kommunikationsstrategi og website for kønsmainstreamingsindsatsen i staten Ligestillingsafdelingen Dato: 28. december

Læs mere

Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning

Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning V EJLEDNING rev. 30. januar 2015 J.nr. 3009/3027-0079 Ref. ABK/ Energibesparelser Side 1/ 12 Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kontraktbilag 7 Drift-, support og vedligeholdelsesydelser

Kontraktbilag 7 Drift-, support og vedligeholdelsesydelser Kontraktbilag 7 Drift-, support og vedligeholdelsesydelser [Vejledning til Leverandør i forbindelse med afgivelse af tilbud Dette bilag indeholder Kundens krav til Leverandørens drift-, support og vedligeholdelsesydelser.

Læs mere

EINAR KORNERUP JYLLAND A/S CVR-NR. 81311714... 4

EINAR KORNERUP JYLLAND A/S CVR-NR. 81311714... 4 EINAR KORNERUP JYLLAND A/S CVR-NR. 81311714... 4 UNDERRAMMEAFTALE 027_EINAR KORNERUP JYLLAND A/S CVR-NR. 81311714: RAMMEAFTALE 2013-1115.02/TOTALENTREPRISE/A: TÆT_LAV/D4 MIDTJYLLAND/DELRAMMEAFTALE A04/(3:8)...

Læs mere

Arkitekt M.A.A. Jesper Staun Langelunden 1 2990 Nivå Telefon 4556 6500 - www.jesperstaun.dk - arkitekt@jesperstaun.dk

Arkitekt M.A.A. Jesper Staun Langelunden 1 2990 Nivå Telefon 4556 6500 - www.jesperstaun.dk - arkitekt@jesperstaun.dk Arkitekt M.A.A. Jesper Staun Langelunden 1 2990 Nivå Telefon 4556 6500 - www.jesperstaun.dk - arkitekt@jesperstaun.dk Nivå den 121214 Ydelser og faseforløb. Sådan kan det se ud: Jesper Stauns ydelser grupperes

Læs mere

FORBRUGERAFTALE. Til brug for indgåelse af aftale om håndværksarbejde

FORBRUGERAFTALE. Til brug for indgåelse af aftale om håndværksarbejde FORBRUGERAFTALE Til brug for indgåelse af aftale om håndværksarbejde Formålet med forbrugeraftalen er, at forbrugeren og virksomheden får gennemgået opgaven og efterfølgende får det aftalte ned på skrift.

Læs mere

Opgavens omfang og Kravspecifikation. Bilag 2 til udbud nr. 13/10715

Opgavens omfang og Kravspecifikation. Bilag 2 til udbud nr. 13/10715 Opgavens omfang og Kravspecifikation. Bilag 2 til udbud nr. 13/10715 Indhold Side2/10 Indledning... 3 Boligsager... 4 Rådgivers ydelser og samarbejde... 5 Indledning Frederikshavn Kommune ønsker at indgå

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen. Bannere til udendørs formidling 2007-2010 Driftsaftale

KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen. Bannere til udendørs formidling 2007-2010 Driftsaftale KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Bannere til udendørs formidling 2007-2010 Driftsaftale Januar 2007 Bannere til udendørs kulturformidling, 2007-2010 1 Driftsaftalen 1.1 Udbudsgrundlag Denne

Læs mere

Vejledning i at udfylde ansøgningsskema (AKA-puljen)

Vejledning i at udfylde ansøgningsskema (AKA-puljen) Vejledning i at udfylde ansøgningsskema (AKA-puljen) Inden du går i gang med at udfylde ansøgningsskemaet, bør du læse denne vejledning og puljens retningslinjer igennem. Vær opmærksom på, hvornår der

Læs mere