Håndbog. Plan for Kvalitet. Drift. Virksomhedens navn

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Håndbog. Plan for Kvalitet. Drift. Virksomhedens navn"

Transkript

1 Håndbog Plan for Kvalitet Drift Virksomhedens navn Danske Anlægsgartnere 2003

2 Plan for Kvalitet Danske Anlægsgartnere Denne plan for kvalitet beskriver virksomhedens kvalitetsstyring Virksomhedens navn

3 Plan for Kvalitet Danske Anlægsgartnere Indholdsfortegnelse: 1. INDLEDNING... 3 Opbygning og dokumentation... 3 Virksomhedsbeskrivelse... 3 Underskrift ORGANISATION... 4 Intern, virksomhedsorganisation... 4 Ansvar og kompetence... 4 Kommunikation og koordination MÅL OG POLITIKKER FOR KVALITETSSIKRINGEN KVALITETSSIKRINGENS FORLØB... 6 Vurdering af udbudsmateriale... 6 Styring af eksterne dokumenter... 6 Projekt og procesgranskning... 7 Udarbejdelse af sagsspecifikke kontrolplaner... 7 Projektgennemgang... Indkøb... Underentreprenører.... Information og træning af medarbejdere... Modtagekontrol... 9 Proceskontrol... 9 Stikprøvekontrol... 9 Fælleskontrol... 9 Målemetoder Aflevering Styring af egen kvalitetsdokumentation Behandling af afvigelser og korrigerende handlinger Ledelses evaluering Fejl og mangler SKEMAER Checkliste for vurdering af udbudsmateriale og procesgranskning Projektgranskning, tomt skema... bilag Modtagekontrolplan arealer, standard...bilag Proceskontrol, standard...bilag Stikprøvekontrol, standard...bilag Afvigelsesrapport...bilag Ledelses evaluering...bilag Plan for kvalitet - drift.doc, side 2

4 Plan for Kvalitet Danske Anlægsgartnere 1. Indledning Plan for Kvalitet drift er speciel udviklet til kvalitetsstyring af grønne drifts- og vedligeholdelsesopgaver. Plan for Kvalitet - drift er udarbejdet i 2003 og bygger på Danske Anlægsgartnere seneste udgave af Plan for kvalitet, der bygger på foreningens og branchens erfaringer fra de sidste femten år, samt Pleje af Grønne områder. Opbygning og dokumentation Kvalitetsstyringssystemet består af : Nærværende kvalitetshåndbog Standardblanketter for kvalitetsdokumentation Selve kvalitetsstyringen dokumenteres på standardblanketter for kvalitetsdokumentation : Projektgranskning Kvalitetssikringsrapporter (modtagekontrol arealer, proces-/stikprøvekontrol) Afvigelsesrapport / reklamationsrapport Ledelsens evaluering Virksomhedsbeskrivelse (nedenstående er et eksempel) Anlægsgartnervirksomheden ApS blev etableret i 193 og beskæftiger sig med alle områder inden for anlægsgartnerfaget. Virksomheden beskæftiger mellem 15 og 25 faglærte og ufaglærte afhængig af sæsonen. Organisatorisk er virksomheden opdelt i henholdsvis en drifts- og vedligeholdelsesafdeling, som pt. beskæftiger 10 mand og anlægsafdeling, der pt. beskæftiger 15 mand. Virksomheden har dokumenteret sin kvalitetsstyring på sagerne, hvor det har været krævet siden 199. Virksomheden har kontor på adressen: Virksomhedens CVR nr. Virksomhedens navn Virksomhedens adresse Virksomhedens telefon og telefax Underskrift Underskrift og firmastempel Plan for kvalitet - drift.doc, side 3

5 Plan for Kvalitet Danske Anlægsgartnere 2. Organisation Intern, virksomhedsorganisation Kvalitetsansvarlige (KA) Sagsansvarlig (SA) Udførende mandskab (UM) Navn Navn Navn Eventuelle underentreprenører: Navn Ansvar og kompetence Den kvalitetsansvarlige er ansvarlig for: at opbygge og vedligeholde virksomhedens kvalitetsstyringssystem. at udføre en løbende evaluering af kvalitetsstyringssystemet, herunder opsamling af erfaringer f.eks. via afvigelsesrapporter, afleveringsprotokoller med henblik på læring. Den sagsansvarlige: er ansvarlig for sagens planlægning incl. projekt- og procesgranskning, gennemførelse og afslutning. forestår den interne stikprøvekontrol. har kompetence til at indgå bindende aftaler på anlægsgartnervirksomhedens vegne. er ansvarlig for den daglige koordinering af aktiviteterne i forbindelse med driftentreprisen, herunder deltagelse i møder og fælleskontrol med driftsherren samt for instruering af medarbejderne. deltager i afleveringen. har kompetence til at godkende og kassere udført arbejde samt til at stoppe arbejdet, såfremt interne eller eksterne krav overskrides. har endvidere kompetence til at iværksætte korrigerende handlinger. forestår den løbende udlevering af kvalitetsstyringsmaterialet. Plan for kvalitet - drift.doc, side 4

6 Plan for Kvalitet Danske Anlægsgartnere De udførende: er ansvarlig for at alle arbejder udføres i henhold til plejebeskrivelserne.. forestår gennemførelsen af den løbende proceskontrol. har kompetence til at godkende og kassere udført arbejde samt til at stoppe arbejdet, såfremt interne eller eksterne krav overskrides. Er ansvarlig for at alle afvigelser og tekniske observationer løbende bliver rapporteret til den sagsansvarlige, og at korrigerende handlinger bliver iværksat. Kommunikation og koordination Der afholdes jævnligt møder internt i virksomheden, hvor erfaringer med kvaliteten af det udførte vedligeholdelsesarbejde og arbejdsprocesser udveksles, og hvor mandskab og materiel disponeres. Der deltages i eksterne møder efter behov, bl.a. driftsmøder og fælleskontrol. 3. Mål og politikker for kvalitetssikringen Anlægsgartnervirksomhedens målsætning for kvalitetsstyingen er, at: (nedenstående et eksempel) fremstå som en kompetent og kvalitetsbevidst virksomhed forebygge fejl og mangler følge op på sagerne og yde god service Anlægsgartnervirksomhedens politikker for kvalitetsstyringen er: Virksomhedens mål søges nået ved følgende politikker: at opbygge, indføre og vedligeholde et kvalitetsstyringssystem, der dokumenterer kvaliteten af det udførte arbejde viser, at myndighedskrav er overholdt. fastholde og udvikle dygtige og engagerede medarbejdere dokumentere vores kvalitetstyring overfor bygherren når dette er krævet senest fem arbejdsdage efter modtagelse af reklamationer på fejl og mangler at aftale udbedringen med kunden ved at identificere årsager til afvigelser og forbygge, at der ikke sker gentagelser. Plan for kvalitet - drift.doc, side 5

7 4. Kvalitetssikringens forløb Kvalitetssikringen beskriver de aktiviteter og midler, der tages i anvendelse for at sikre, at målsætningerne for kvalitetssikring til stadighed efterleves, og den aktuelle sag løses ifølge kontraktens krav. Vurdering af udbudsmateriale Inden prissætningen påbegyndes, gennemses udbudsmaterialet incl. tidsplaner for dels at sikre, at arbejdet kan gennemføres kvalitetsmæssigt forsvarligt og dels for at vurdere, om virksomheden har kapacitet til at gennemføre opgaven. Blandt andet sikres det, at: den gældende tegningsliste og rettelsesblade haves de relevante normer og forskrifter m.m. haves de relevante love og regulativer m.m haves arbejdsgrundlaget er fyldestgørende Alle uklarheder, fejl og forhold, hvor der er risiko for svigt noteres ned i forbindelse med gennemgangen af udbudsmaterialet. I det omfang ovenstående har indflydelse på prissætningen søges uklarhederne afklaret på formøder eller ved direkte kontakt til driftsherren, dennes rådgivere eller hovedentreprenøren. Styring af eksterne dokumenter Dokumenter fra driftsherren gennemses af den sagsansvarlige for at godkende dem som arbejdsgrundlag eller sikre anden reaktion. Herefter sendes relevante dokumenter videre til de udførende. Der vil som led i styringen af dokumenter blive oprettet minimum en sagsmappe, hvor kontrakt, beskrivelse, tegninger m.m. vil være samlet. Der skal til en hver tid findes et komplet sæt beskrivelser og tegninger i en sagsmappen. Ugyldige beskrivelser/tegninger stemples Ugyldig og fjernes omgående fra sagsmappen. Ugyldige dokumenter arkiveres i et sæt på kontoret. Under udførelsen af arbejdet skal et gyldigt sæt beskrivelser og tegninger være tilgængelig for de udførende. Den sagsansvarlige sikrer, at ugyldigt produktionsmateriale inddrages. Alle ændringer anføres i referatet fra det førstkommende driftsmøde. Plan for kvalitet - drift.doc, side 6

8 Referater fra driftsmøder og sikkerhedsmøder m.m. arkiveres på kontoret. Projekt og procesgranskning Inden sagen påbegyndes, forberedes sagen ved at gennemgå alle arealer og beskrivelser, udførelsemetoder og arbejdsprocesser mv. for at afdække uklarheder, forebygge svigt samt organiserer udførelsen. Til støtte og udgangspunkt for granskningen bruges det udarbejdede notat fra vurderingen af udbudsmaterialet. Derudover benyttes erfaringschecklister for at sikre, at alle relevante forhold er taget i betragtning. Ved gennemgangen sammenlignes det beskrevne, fremtidige vedligeholdelsesniveau med det eksisterende med henblik på at få fastlagt behovet for opretning. På baggrund af denne registrering udarbejdes der en arbejds- og tidsplan for det nødvendige opretningsarbejde, som udlevers til driftsherren. Resultatet af granskningen noteres og arkiveres i sagen. Mens kopi tilsendes/udleveres til driftsherren. Eventuelle behov for særlige tiltag inden for det kvalitetsmæssige område afklares snarest med driftsherren. Udarbejdelse af sagsspecifikke kontrolplaner Kvalitetsrapporter I de tilfælde, hvor det i udbudsmaterialet er stillet i udsigt, at arealerne overtages i en stand svarende til det beskrevne, fremtidige vedligeholdelsesniveau, udarbejdes der en modtagelseskontrolplan (bilag) med udgangspunkt i vedlagte standard. Egen kontrol: den interne egenkontrol opdeles i henholdvis stikprøvekontrol (bilag), som udføres af den sagsansvarlige og proceskontrol (bilag), som udføres af den/de udførende. Med udgangspunkt i vedlagte standarder for kontrolplaner udarbejdes der både en kontrolplan for proceskontrol og en for stikprøvekontrol for hvert areal ved udvælgelse af de aktuelle elementtyper og vedligeholdelsesniveauer for renhold, samt evt. ved at tilføje yderligere punkter eller ændringer, som måtte være krævet i den pågældende sag eller som anlægsgartnervirksomheden med udgangspunkt i den gennemførte projektgranskning finder nødvendigt at give særlig opmærksomhed. For at styrke erfaringsopsamlingen og forebygge gentagelser af fejl, som har vist sig via afvigelsesrapporterne, afleveringsprotokoller og reklamationer, kan den enkelte virksomhed med fordel indskrive yderligere punkter under proceskontrollen. F.eks. kunne måling af græshøjden før hver slå- Plan for kvalitet - drift.doc, side 7

9 ning/klipning afslører om der anvendes for mange ressourcer på opgaven, hvilket ville være tilfældet, hvis den udvidede registrering afslørede, at græsset aldrig kom i nærheden af max højden. Hvis driftsherren stiller krav herom, udarbejdes der ved samme lejlighed en arbejds-/aktivitetsplan, hvor alle aktiviteter, der skal udføres til udførelseskrav, inskrives med angivelse af tidspunkt for, hvornår arbejdet forventes udført. Kopi af den sagsspecifikke kvalitetsstyringsmappe incl. evt aktivitetsplan tilsendes driftsherren. Projektgennemgang Der tilskyndes til at der afholdes et projektgennemgangsmøde med driftsherren. På mødet gennemgås de enkelte punkter (evt. med udgangspunkt i den fremsendte kopi af projekt- /procesgranskningen) i sagsforløbet og eventuelle tvivlsspørgsmål afklares. Der følges hurtigt op på evt. udestående punkter. Udførelsesmetoder, arbejdets fremdrift og entreprisegrænseflader gennemgås for at sikre, at den ønskede kvalitet kan opnås. Indkøb Indkøb af materialer f.eks. muld, flis, frø, planter mv. foretages hos en godkendt leverandør. Indkøb af specielle materialer, der er foreskrevet af bygherren, kan dog købes hos ikke godkendte leverandører. Underentreprenører Underleverandørens kvalitetsstyring på den pågældende sag skal godkendes af anlægsgartnervirksomheden. Underentreprenører med egen kvalitetsstyring bruger denne, men anlægsgartnervirksomheden har ansvaret over for driftsherren for en kvalitetsmæssig korrekt levering af varer og ydelser. Hvis underentreprenøren ingen kvalitetsstyring har, indarbejdes kontrollen af dennes ydelser i virksomhedens kontrolplan f.eks. ved at udarbejde en speperat (proces-) kontrolplan for kun dennes ydelser. Information og træning af medarbejdere Inden arbejdet påbegyndes, informeres medarbejderne mundtligt om relevante forhold bl.a. omkring kvalitetskrav samt eventuelle sikkerhedsplaner. Skønnes det nødvendigt, afholdes informationsmøder løbende under gennemførelse af sagen. Ved særlige arbejdsopgaver ansættes specialiserede folk, som kan løse opgaven. Plan for kvalitet - drift.doc, side

10 Modtagekontrol Modtagekontrol foretages på arealer, materialer, komponenter og planteleverancer. Hvis der er udarbejdet en kontrolplan for modtagelse af arealer, gennemgås arealerne og afvigelser registreres. Når materialerne ankommer kontrolleres det af en kompetent person, at de leverede produkter kommer i den rette mængde og foreskrevne kvalitet. Kontrollen kvitteres på følgesedlerne med signatur. Specifikke analyser af leverede materialer (grus, sand, muld) arkiveres sammen med følgesedlerne. Ved afvigelser i kvaliteten afvises sendingen. Ved gentagelse af forkert leverance eller, hvis manglende leverance kan få betydning for kvaliteten i øvrigt, økonomien eller tidsplanen, skal den driftsansvarlige kontakte den sagsansvarlige, som tager aktion herpå. For alle afvigelser udarbejdes der en afvigelsesrapport (se bilag). Proceskontrol Alle udførelseskrav kontrolleres i umiddelbar forlægnelse af arbejdets gennemføresle af den udførende og dokumenteres i kvalitetsstyringsrapporten (proceskontrol se bilag) ved indskrivning af dato og signatur. Ved afvigelser angives dette med kryds i dertil indrettet kolonne samtiddig ved at der udarbejdes en afvigelsesrapport, der skal indeholde en beskrivelse af afvigelsen og af hvordan afvigelsen er håndteret, og hvem der har deltaget i løsningen (sagsansvarlig, driftsherre). Stikprøvekontrol Lejlighedsvis kontroller den sagsansvarlige om de angivne tilstandskrav er overholdt, hvilket dokumenteres i kvalitetsstyringsrapporten (stikprøvekontrol se bilag) med angivelse af dato og registrering. Er de angivne tilstandskrav ikke overholdt udarbejdes der en afvigelsesrapport samtidig med at udbedring iværksættes.. Fælleskontrol På begæring fra driftherren deltager den sagsansvarlige i fælleskontrollen. Ved påvister fejl og mangler arbejde udarbejdes der en afvigelsesrapport samtidig med at udbedring iværksættes. Målemetoder Som det ses af kontrolplanerne er der angivet 4 forskellige målemetoder: visuelt, tommestok, feltramme og retskede. Måling af græshøjder med tommestok sker ved tilfældige nedstik. Ved hvert Plan for kvalitet - drift.doc, side 9

11 nedstik aflæses den største længde af de nærmeste blade. Til sammenhængende græsflader anbefaler den britiske standard mindst 10 målinger på arealer mindre end 100 m 2 og mellem 10 og 40 målinger på arealer mellem m m 2 og derover 40 målinger. En feltramme er normalt 100 x 100 cm eller 75 x 75 cm og opdelt i 100 felter. Rammen anvendes til at bestemme hvordan arealet inden for rammen er fordelt mellem de enkelte komponenter så den samlede dæknings-grad bliver 100%. For at få et dækkende resultat må vurderingerne gentages fra 5 15 gange afhængig af arealets størrelse. 5 målinger på arealer mindre end 100 m 2 og mellem 5 og 10 målinger på arealer mellem m til 15 målinger på arealer på mellem og m 2. Større arealer opdeles i mindre arealer. Måling med retskede sker ved brug af både tommestok og retskede. Aflevering Ved en sags afslutning afholdes der normalt en afleveringsforretning med deltagelse af sagsansvarlig og driftsherren. Afleveringsforretningen skal dokumenteres skriftligt. En eventuel mangelliste forsynes under gennemgangen med terminer for manglernes afhjælpning. Styring af egen kvalitetsdokumentation Nærværende kvalitetsstyingshåndbog skal i driftperioden være tilgængelig for de udførende og skal altid være at finde på kontoret. For hver ny sag oprettes en sagsmappe, hvori alle sagsrelevante dokumenter og kvalitetsstyringsmateriale efterfølgende arkiveres. I forbindelse med projekt- og procesgranskningen udarbejdes der et notat, der arkiveres i sagen. Kopi tilsendes/udleveres til driftsherren inden opstart. I forlængelse af granskningen udarbejdes sagsspecifikke kontrolplaner for proceskontrol og stikprøvekontrol samt evt. for modtagekontrol af arealer. Kopi af planerne arkiveres i sagsmappen mens orginalen udleveres til henholdsvis den sagsansvarlige og de udførende. I tilfælde af at der konstateres afvigelser ved udfyldelse af modtagekontrollen af arealer fremsendes kopi til driftsherren med anmodning om stillingtagen til afhjælpning (hvem, hvornår og til hvilken pris). Orginal arkiveres i sagsmappen. Løbende indsamler den sagsansvarlige følgesedler, analyseresultater og afvigelsesrapporter, som arkiveres i sagsmappen på kontoret. Kopier af afvigelsesrapporter udleveres løbende til driftsherren i forbindelse med driftmøder. Inden aflevering gennemgår, samler og kopierer den sagsansvarlige det sagsspecifikke kvalitetsstyringsmateriale med henblik på arkivering og fremsendelse af kopi til driftsherren. Plan for kvalitet - drift.doc, side 10

12 Orginaldokumenterne arkiveres i virksomheden til et senere 5-års eftersyn. Der gemmes normalt kun en følgeseddel pr. leverandør og produkt. Det sagsspecifikke kvalitetsstyringsmateriale vil herefter bestå af, notat fra projektgranskningen, kvalitetssikringsrapporter (evt.modtagekontrol arealer, proces- /stikprøvekontrol), afvigelsesrapporter, relevante analyser og et minimum af følgesedler. Derudover arkiveres referater fra projektgennemgang, driftmøder og afleveringsprotokollen i sagen. Behandling af afvigelser og korrigerende handlinger Alle afvigelser konstateret ved kontrol eller under arbejdets udførelse, og som har betydning for kvaliteten af det udførte arbejde, registreres på afvigelsesrapporter (bilag). Der tages initiativ til at afklare årsagen til afvigelsen fra det aftalte grundlag, og der foretages de nødvendige korrektioner/afhjælpning, således at gentagelse undgås. Udfyldte afvigelsesrapporter signeres af den sagsansvarlige, når problemet er løst. Ledelsens evaluering Minimum en gang om året gennemgår den kvalitetsansvarlige alle afvigelsesrapporter, afleveringsprotokoller og tidligere evalueringsskemaer med henblik på at afdække om nogle af afvigelserne er tilbagevende. Ved gentagelser tages der stilling til om der skal iværksættes foranstaltninger til forebyggelse af gentagelser, og hvordan disse gennemføres instruktion, efteruddannelse, andet materiale-/maskinvalg osv. Resultat af den evalueringen indskrives på skema Ledelses evaluering (bilag). Fejl og mangler Fejl og mangler, der konstateres efter afleveringen og som kan henføres til entreprisen udbedres snarest og efter aftale, og der udarbejdes en afvigelsesrapport, som vedlægges sagen. 5. Skemaer Følgende skemaer vil blive benyttet: Checkliste Projektgranskning Kvalitetsrapport/modtagekontrol arealer Kvalitetsrapport/proceskontrol Kvalitetsrapport/stikprøvekontrol Afvigelses-/reklamationsrapport Ledelsens evaluering Plan for kvalitet - drift.doc, side 11

13 Checkliste for vurdering af udbudsmateriale og procesgranskning Tegningslister og rettelsesblade m.m. Gældende tegningsliste haves Gældende tegninger haves Gældende beskrivelse haves Gældende fællesbetingelser haves Gældende rettelsesblade haves Normer og forskrifter m.m. Relevante normer haves Relevante forskrifter haves Relevante standarder haves Arbejdsgrundlag, forsat Trafikforhold Sikkerhed Byggepladsorganisation Særlige kvalitetskrav Vejrligsforanstaltninger Udbudskontrolplaner Forbehold Bygherreleverancer Planteleverancer Love og regulativer m.m Tidsplan Gældende love haves Gældende regulativer haves Gældende cirkulærer haves Arbejdsgrundlag Tegninger gennemgået Beskrivelser gennemgået Fællesbetingelser gennemgået Rettelsesblade gennemgået Myndigheder Kommunernes tekniske forvaltning Belysningsvæsenet Ledningsejere Plan for kvalitet - drift.doc, side 12

Kvalitetshåndbog for. Kvalitetshåndbogen er: Indsendt den : Underskrift direktør / indehaver:

Kvalitetshåndbog for. Kvalitetshåndbogen er: Indsendt den : Underskrift direktør / indehaver: Kvalitetshåndbog for Kvalitetshåndbogen er: Indsendt den : Underskrift direktør / indehaver: 1 0. Indholdsfortegnelse procedurer Formålet med denne oversigt er at give et overblik over kvalitetsmanualens

Læs mere

Håndbog for kvalitetsstyringssystem. Kayser & Thorsen ApS Erantisvej 11 4760 Vordingborg

Håndbog for kvalitetsstyringssystem. Kayser & Thorsen ApS Erantisvej 11 4760 Vordingborg Håndbog for kvalitetsstyringssystem Kayser & Thorsen ApS Erantisvej 11 4760 Vordingborg KS Håndbog rev. 02 Oktober 2013 Side Side 2 af 14 Indholdsfortegnelse 1.1. Data... 3 1.2. Gyldighedsområdet for KS

Læs mere

Entreprenørfirmaet Jørgen Skov ApS Faurholtvej 17 7430 Ikast

Entreprenørfirmaet Jørgen Skov ApS Faurholtvej 17 7430 Ikast KS håndbog rev. 02 November 2010 Håndbog for Kvalitetsstyringssystem Entreprenørfirmaet Jørgen Skov ApS Faurholtvej 17 7430 Ikast Autoriseret kloakmestervirksomhed, som drives med en ansat teknisk ansvarlig

Læs mere

HHM A/S CVR-NR. 67294815... 5

HHM A/S CVR-NR. 67294815... 5 HHM A/S CVR-NR. 67294815... 5 UNDERRAMMEAFTALE 005_HHM A/S CVR-NR. 67294815: RAMMEAFTALE 2013-1115.02/TOTALENTREPRISE/A:TÆT_LAV/D1 HOVEDSTADEN/DELRAMMEAFTALE A01/(5:10)... 5 Bilag 15: INFO 1 Maksimalavance,

Læs mere

Eksempel til inspiration for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærkning

Eksempel til inspiration for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærkning Energimærkning A/S Kvalitetshåndbog Eksempel til inspiration for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærkning April 2008 Eksempel på kvalitetshåndbog Side 1 af 31 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Energimærkning A/S - Kvalitetshåndbog. Eksempel til inspiration for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærker

Energimærkning A/S - Kvalitetshåndbog. Eksempel til inspiration for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærker Energimærkning A/S - Kvalitetshåndbog Eksempel til inspiration for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærker Energistyrelsen Maj 2011 1 Indholdsfortegnelse ADMINISTRATIVE

Læs mere

ENTREPRISERELEVANT MILJØPLAN

ENTREPRISERELEVANT MILJØPLAN ENTREPRISERELEVANT MILJØPLAN VEJLEDNING FOR ENTREPRENØR-, INSTALLATIONS- OG HÅNDVÆRKSVIRKSOMHEDER INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD....................... 5 1. INDLEDNING.................. 6 1.1 FORMÅL......................

Læs mere

Vejledning til kvalitetsstyringssystem for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærkning

Vejledning til kvalitetsstyringssystem for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærkning Vejledning til kvalitetsstyringssystem for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærkning April 2008 Vejledning til kvalitetshåndbog 100408 Side 1 af 20 Introduktion I henhold

Læs mere

Dronningensgade 25, 1. sal 5000 Odense C

Dronningensgade 25, 1. sal 5000 Odense C KLS systemet er certificeret af Byggeriets Kvalitetskontrol Håndbog Kvalitetsledelsessystem for autoriseret virksomhed på kloakinstallationsområdet Dronningensgade 25, 1. sal 5000 Odense C Friis Kloakmester

Læs mere

Vilkår for entreprisernes gennemførelse

Vilkår for entreprisernes gennemførelse Vilkår for arbejdets udførelse Side 1 af 33 Vilkår for entreprisernes gennemførelse Indholdsfortegnelse Side ALMENT... 3 Omfang Delaftale nr. 1 Odense Kommune... 3 Definitioner... 4 ODENSE KOMMUNES YDELSER...

Læs mere

HØJSKOLE VEJLEDER: OPLAG: SIDETAL

HØJSKOLE VEJLEDER: OPLAG: SIDETAL TEKNISK MERKANTIL HØJSKOLE IMPLEMENTERING AF KVALITETSSYSTEM Forfatter: Vejleder: Regner Bæk Hessellund Bygningskonstruktøruddannelsen 7. semester speciale VIA University College, Campus Horsenss Aflevering:

Læs mere

SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013 Belægninger (BEL)

SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013 Belægninger (BEL) SAB - STYRING OG SAMARBEJDE SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013 Belægninger (BEL) SEPTEMBER 2013 Revideret den 3. januar 2014 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON Rev. 3. januar 2014 SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE

Læs mere

Byggesagsbeskrivelse. (alle fagentrepriser) Energispareprojekt Tønder

Byggesagsbeskrivelse. (alle fagentrepriser) Energispareprojekt Tønder Byggesagsbeskrivelse (alle fagentrepriser) Energispareprojekt Tønder 27. september 2013 Side : 1/20 Indholdsfortegnelse 1. Orientering... 3 1.1 Generelt... 3 1.2 Byggesagen... 3 1.2.3 Bygherreleverancer...

Læs mere

Kvalitetshåndbog nr. 1

Kvalitetshåndbog nr. 1 Kvalitetshåndbog nr. 1... 4 Forord... 4 Introduktion... 6 MÅLSÆTNING... 7 Idegrundlag... 7 Kvalitetsmål... 7 Kvalitetsmålsætning...7 Personale (uddannelse og træning)... 8 Organisation... 8 ORGANISATIONSPLAN...

Læs mere

Indledning til vejledning for intern overvågning...2. Aftaleprogram...3. Hvilke aftaler er omfattet af overvågningsprogrammet?...3

Indledning til vejledning for intern overvågning...2. Aftaleprogram...3. Hvilke aftaler er omfattet af overvågningsprogrammet?...3 FVD vejledning 09/2010 Indholdsfortegnelse Indledning til vejledning for intern overvågning...2 Praktisk vejledning til internovervågnings program....3 Aftaleprogram...3 Hvilke aftaler er omfattet af overvågningsprogrammet?...3

Læs mere

SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE H20.06.75. Belysningsarbejder. H20 Vestmotorvejen >>> H20.06 Rasteplads ved Kongsted N JUNI 2013

SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE H20.06.75. Belysningsarbejder. H20 Vestmotorvejen >>> H20.06 Rasteplads ved Kongsted N JUNI 2013 SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE H20.06.75 Belysningsarbejder H20 Vestmotorvejen >>> H20.06 Rasteplads ved Kongsted N JUNI 2013 1 af 42 Indhold 20.06.75 INDHOLDSFORTEGNELSE BESTEMMELSER OM

Læs mere

Digital kvalitetssikring i bygge- og anlægssektoren Digital kvalitetssikring kontra papirform

Digital kvalitetssikring i bygge- og anlægssektoren Digital kvalitetssikring kontra papirform Digital kvalitetssikring i bygge- og anlægssektoren Digital kvalitetssikring kontra papirform Forfatter: Klaus Klok Kallesøe Semester: 7. Semester Vejleder: Torben Vind VIA University College, Campus Holstebro

Læs mere

byggeskadefonden projekt granskning ekstern vejledning for bygherrer marts 2015

byggeskadefonden projekt granskning ekstern vejledning for bygherrer marts 2015 ekstern projekt granskning vejledning for bygherrer marts 2015 byggeskadefonden 19 Byggeskadefonden anbefaler, at bygherrer i støttet boligbyggeri supplerer den interne projektgranskning med en ekstern

Læs mere

samlet driftsudbud 2012

samlet driftsudbud 2012 sab-styring og samarbejde samlet driftsudbud 2012 Løbende vejdrift samt Mekaniske og elektriske installationer april 2012 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 3. april 2012 SAB-STYRING OG SAMARBEJDE

Læs mere

Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet

Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet Udbudsmateriale November 2008 1. Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan...3 2. Udbudsbetingelser...4 2.1. Den

Læs mere

Særlige betingelser og beskrivelser (SBB)

Særlige betingelser og beskrivelser (SBB) Særlige betingelser og beskrivelser (SBB) Entreprise 1220.400 Færdsels- og vejvisningstavler 12 København - Frederikssund 1220 Motorring 4 - Tværvej N April 2015 2 af 47 Indhold 1220.400 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Anvendelsesområde og definitioner

Anvendelsesområde og definitioner Bekendtgørelse om en godkendelsesordning for virksomheder, der leverer rådgivning og projektstyring m.v. i forbindelse med af energirenovering af boliger 1 I medfør af 24 f og 24 g, 24 h, stk. 1 og 2,

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus. April 2015. Side 1 af 13

UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus. April 2015. Side 1 af 13 UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus April 2015 Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Ordregiver... 4 2.1. Ordregivers

Læs mere

byggeskadefonden byggeskade anmeldelse af august 2014

byggeskadefonden byggeskade anmeldelse af august 2014 anmeldelse af byggeskade august 2014 byggeskadefonden Bygningsejer Eftersynsfirma Byggeskadefonden Planlægning og projektering Byggeri / renovering Forberedelse af 1-års eftersyn 1- års eftersyn 1- års

Læs mere

FPC-system. Del 2. Procedurer

FPC-system. Del 2. Procedurer FPC-system Del 2 Procedurer Indholdsfortegnelse Udgave 2.1 Ledelsens evaluering 2.2 Personale 2.3 Udstyr 2.4 Råvarer og delkomponenter 2.5 Produktionsproces 2.6 Produktprøvning og -evaluering 2.7 Afvigende

Læs mere

Kvalitetsstyring SAL Toolbox meeting... 284 Daglig tjekliste terminal... 285

Kvalitetsstyring SAL Toolbox meeting... 284 Daglig tjekliste terminal... 285 Kvalitetshåndbog nr. 1... 6 Forord... 6 Introduktion... 7 MÅLSÆTNING... 8 Idegrundlag... 8 Kvalitetsmål... 8 Kvalitetsmålsætning... 8 Personale (uddannelse og træning)... 9 Organisation... 9 ORGANISATIONSPLAN...

Læs mere

Kvalitetshåndbogen. Indholdsfortegnelse. Introduktion. Kvalitetshåndbogens indhold. Egne bilag. Egne bilag. Glarmesterlauget I Danmark

Kvalitetshåndbogen. Indholdsfortegnelse. Introduktion. Kvalitetshåndbogens indhold. Egne bilag. Egne bilag. Glarmesterlauget I Danmark Indholdsfortegnelse Kvalitetshåndbogen Introduktion Kvalitetshåndbogens indhold Egne bilag Glarmesterlauget I Danmark Gothersgade 160 1123 København 33 13 65 10 33 13 65 60 Egne bilag Sådan skriver du

Læs mere

ENTREPRISE H20.06.80. Intelligent Lastbilparkering (ITP) på rasteplads Kongsted N SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER

ENTREPRISE H20.06.80. Intelligent Lastbilparkering (ITP) på rasteplads Kongsted N SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE H20.06.80 Intelligent Lastbilparkering (ITP) på rasteplads Kongsted N H20 Vestmotorvejen >>> H20.0.06 Rasteplads ved Kongsted N MARTS 2014 1 af 46 Indhold

Læs mere

Haverslev Pendlerplads BETINGELSER OG ARBEJDSBESKRIVELSE

Haverslev Pendlerplads BETINGELSER OG ARBEJDSBESKRIVELSE Rebild Kommune Haverslev Pendlerplads BETINGELSER OG ARBEJDSBESKRIVELSE August 2013 BETINGELSER OG ARBEJDSBESKRIVELSE August 2013 Beskrivelse af entreprisen AB 92 med tillæg (TAB) Arbejdsbeskrivelse, jordarbejde

Læs mere

Bilag 8 Samarbejde og rapportering

Bilag 8 Samarbejde og rapportering Bilag 8 Samarbejde og rapportering Version 0.9 05-05-2014 Indhold VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 4 1 INDLEDNING... 5 2 PROJEKTLEDELSESMETODE OG UDVIKLINGSMETODE... 6 2.1 UDVIKLING AF PROTOTYPE FOR SYSTEMETS

Læs mere