Håndbog. Plan for Kvalitet. Drift. Virksomhedens navn

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Håndbog. Plan for Kvalitet. Drift. Virksomhedens navn"

Transkript

1 Håndbog Plan for Kvalitet Drift Virksomhedens navn Danske Anlægsgartnere 2003

2 Plan for Kvalitet Danske Anlægsgartnere Denne plan for kvalitet beskriver virksomhedens kvalitetsstyring Virksomhedens navn

3 Plan for Kvalitet Danske Anlægsgartnere Indholdsfortegnelse: 1. INDLEDNING... 3 Opbygning og dokumentation... 3 Virksomhedsbeskrivelse... 3 Underskrift ORGANISATION... 4 Intern, virksomhedsorganisation... 4 Ansvar og kompetence... 4 Kommunikation og koordination MÅL OG POLITIKKER FOR KVALITETSSIKRINGEN KVALITETSSIKRINGENS FORLØB... 6 Vurdering af udbudsmateriale... 6 Styring af eksterne dokumenter... 6 Projekt og procesgranskning... 7 Udarbejdelse af sagsspecifikke kontrolplaner... 7 Projektgennemgang... Indkøb... Underentreprenører.... Information og træning af medarbejdere... Modtagekontrol... 9 Proceskontrol... 9 Stikprøvekontrol... 9 Fælleskontrol... 9 Målemetoder Aflevering Styring af egen kvalitetsdokumentation Behandling af afvigelser og korrigerende handlinger Ledelses evaluering Fejl og mangler SKEMAER Checkliste for vurdering af udbudsmateriale og procesgranskning Projektgranskning, tomt skema... bilag Modtagekontrolplan arealer, standard...bilag Proceskontrol, standard...bilag Stikprøvekontrol, standard...bilag Afvigelsesrapport...bilag Ledelses evaluering...bilag Plan for kvalitet - drift.doc, side 2

4 Plan for Kvalitet Danske Anlægsgartnere 1. Indledning Plan for Kvalitet drift er speciel udviklet til kvalitetsstyring af grønne drifts- og vedligeholdelsesopgaver. Plan for Kvalitet - drift er udarbejdet i 2003 og bygger på Danske Anlægsgartnere seneste udgave af Plan for kvalitet, der bygger på foreningens og branchens erfaringer fra de sidste femten år, samt Pleje af Grønne områder. Opbygning og dokumentation Kvalitetsstyringssystemet består af : Nærværende kvalitetshåndbog Standardblanketter for kvalitetsdokumentation Selve kvalitetsstyringen dokumenteres på standardblanketter for kvalitetsdokumentation : Projektgranskning Kvalitetssikringsrapporter (modtagekontrol arealer, proces-/stikprøvekontrol) Afvigelsesrapport / reklamationsrapport Ledelsens evaluering Virksomhedsbeskrivelse (nedenstående er et eksempel) Anlægsgartnervirksomheden ApS blev etableret i 193 og beskæftiger sig med alle områder inden for anlægsgartnerfaget. Virksomheden beskæftiger mellem 15 og 25 faglærte og ufaglærte afhængig af sæsonen. Organisatorisk er virksomheden opdelt i henholdsvis en drifts- og vedligeholdelsesafdeling, som pt. beskæftiger 10 mand og anlægsafdeling, der pt. beskæftiger 15 mand. Virksomheden har dokumenteret sin kvalitetsstyring på sagerne, hvor det har været krævet siden 199. Virksomheden har kontor på adressen: Virksomhedens CVR nr. Virksomhedens navn Virksomhedens adresse Virksomhedens telefon og telefax Underskrift Underskrift og firmastempel Plan for kvalitet - drift.doc, side 3

5 Plan for Kvalitet Danske Anlægsgartnere 2. Organisation Intern, virksomhedsorganisation Kvalitetsansvarlige (KA) Sagsansvarlig (SA) Udførende mandskab (UM) Navn Navn Navn Eventuelle underentreprenører: Navn Ansvar og kompetence Den kvalitetsansvarlige er ansvarlig for: at opbygge og vedligeholde virksomhedens kvalitetsstyringssystem. at udføre en løbende evaluering af kvalitetsstyringssystemet, herunder opsamling af erfaringer f.eks. via afvigelsesrapporter, afleveringsprotokoller med henblik på læring. Den sagsansvarlige: er ansvarlig for sagens planlægning incl. projekt- og procesgranskning, gennemførelse og afslutning. forestår den interne stikprøvekontrol. har kompetence til at indgå bindende aftaler på anlægsgartnervirksomhedens vegne. er ansvarlig for den daglige koordinering af aktiviteterne i forbindelse med driftentreprisen, herunder deltagelse i møder og fælleskontrol med driftsherren samt for instruering af medarbejderne. deltager i afleveringen. har kompetence til at godkende og kassere udført arbejde samt til at stoppe arbejdet, såfremt interne eller eksterne krav overskrides. har endvidere kompetence til at iværksætte korrigerende handlinger. forestår den løbende udlevering af kvalitetsstyringsmaterialet. Plan for kvalitet - drift.doc, side 4

6 Plan for Kvalitet Danske Anlægsgartnere De udførende: er ansvarlig for at alle arbejder udføres i henhold til plejebeskrivelserne.. forestår gennemførelsen af den løbende proceskontrol. har kompetence til at godkende og kassere udført arbejde samt til at stoppe arbejdet, såfremt interne eller eksterne krav overskrides. Er ansvarlig for at alle afvigelser og tekniske observationer løbende bliver rapporteret til den sagsansvarlige, og at korrigerende handlinger bliver iværksat. Kommunikation og koordination Der afholdes jævnligt møder internt i virksomheden, hvor erfaringer med kvaliteten af det udførte vedligeholdelsesarbejde og arbejdsprocesser udveksles, og hvor mandskab og materiel disponeres. Der deltages i eksterne møder efter behov, bl.a. driftsmøder og fælleskontrol. 3. Mål og politikker for kvalitetssikringen Anlægsgartnervirksomhedens målsætning for kvalitetsstyingen er, at: (nedenstående et eksempel) fremstå som en kompetent og kvalitetsbevidst virksomhed forebygge fejl og mangler følge op på sagerne og yde god service Anlægsgartnervirksomhedens politikker for kvalitetsstyringen er: Virksomhedens mål søges nået ved følgende politikker: at opbygge, indføre og vedligeholde et kvalitetsstyringssystem, der dokumenterer kvaliteten af det udførte arbejde viser, at myndighedskrav er overholdt. fastholde og udvikle dygtige og engagerede medarbejdere dokumentere vores kvalitetstyring overfor bygherren når dette er krævet senest fem arbejdsdage efter modtagelse af reklamationer på fejl og mangler at aftale udbedringen med kunden ved at identificere årsager til afvigelser og forbygge, at der ikke sker gentagelser. Plan for kvalitet - drift.doc, side 5

7 4. Kvalitetssikringens forløb Kvalitetssikringen beskriver de aktiviteter og midler, der tages i anvendelse for at sikre, at målsætningerne for kvalitetssikring til stadighed efterleves, og den aktuelle sag løses ifølge kontraktens krav. Vurdering af udbudsmateriale Inden prissætningen påbegyndes, gennemses udbudsmaterialet incl. tidsplaner for dels at sikre, at arbejdet kan gennemføres kvalitetsmæssigt forsvarligt og dels for at vurdere, om virksomheden har kapacitet til at gennemføre opgaven. Blandt andet sikres det, at: den gældende tegningsliste og rettelsesblade haves de relevante normer og forskrifter m.m. haves de relevante love og regulativer m.m haves arbejdsgrundlaget er fyldestgørende Alle uklarheder, fejl og forhold, hvor der er risiko for svigt noteres ned i forbindelse med gennemgangen af udbudsmaterialet. I det omfang ovenstående har indflydelse på prissætningen søges uklarhederne afklaret på formøder eller ved direkte kontakt til driftsherren, dennes rådgivere eller hovedentreprenøren. Styring af eksterne dokumenter Dokumenter fra driftsherren gennemses af den sagsansvarlige for at godkende dem som arbejdsgrundlag eller sikre anden reaktion. Herefter sendes relevante dokumenter videre til de udførende. Der vil som led i styringen af dokumenter blive oprettet minimum en sagsmappe, hvor kontrakt, beskrivelse, tegninger m.m. vil være samlet. Der skal til en hver tid findes et komplet sæt beskrivelser og tegninger i en sagsmappen. Ugyldige beskrivelser/tegninger stemples Ugyldig og fjernes omgående fra sagsmappen. Ugyldige dokumenter arkiveres i et sæt på kontoret. Under udførelsen af arbejdet skal et gyldigt sæt beskrivelser og tegninger være tilgængelig for de udførende. Den sagsansvarlige sikrer, at ugyldigt produktionsmateriale inddrages. Alle ændringer anføres i referatet fra det førstkommende driftsmøde. Plan for kvalitet - drift.doc, side 6

8 Referater fra driftsmøder og sikkerhedsmøder m.m. arkiveres på kontoret. Projekt og procesgranskning Inden sagen påbegyndes, forberedes sagen ved at gennemgå alle arealer og beskrivelser, udførelsemetoder og arbejdsprocesser mv. for at afdække uklarheder, forebygge svigt samt organiserer udførelsen. Til støtte og udgangspunkt for granskningen bruges det udarbejdede notat fra vurderingen af udbudsmaterialet. Derudover benyttes erfaringschecklister for at sikre, at alle relevante forhold er taget i betragtning. Ved gennemgangen sammenlignes det beskrevne, fremtidige vedligeholdelsesniveau med det eksisterende med henblik på at få fastlagt behovet for opretning. På baggrund af denne registrering udarbejdes der en arbejds- og tidsplan for det nødvendige opretningsarbejde, som udlevers til driftsherren. Resultatet af granskningen noteres og arkiveres i sagen. Mens kopi tilsendes/udleveres til driftsherren. Eventuelle behov for særlige tiltag inden for det kvalitetsmæssige område afklares snarest med driftsherren. Udarbejdelse af sagsspecifikke kontrolplaner Kvalitetsrapporter I de tilfælde, hvor det i udbudsmaterialet er stillet i udsigt, at arealerne overtages i en stand svarende til det beskrevne, fremtidige vedligeholdelsesniveau, udarbejdes der en modtagelseskontrolplan (bilag) med udgangspunkt i vedlagte standard. Egen kontrol: den interne egenkontrol opdeles i henholdvis stikprøvekontrol (bilag), som udføres af den sagsansvarlige og proceskontrol (bilag), som udføres af den/de udførende. Med udgangspunkt i vedlagte standarder for kontrolplaner udarbejdes der både en kontrolplan for proceskontrol og en for stikprøvekontrol for hvert areal ved udvælgelse af de aktuelle elementtyper og vedligeholdelsesniveauer for renhold, samt evt. ved at tilføje yderligere punkter eller ændringer, som måtte være krævet i den pågældende sag eller som anlægsgartnervirksomheden med udgangspunkt i den gennemførte projektgranskning finder nødvendigt at give særlig opmærksomhed. For at styrke erfaringsopsamlingen og forebygge gentagelser af fejl, som har vist sig via afvigelsesrapporterne, afleveringsprotokoller og reklamationer, kan den enkelte virksomhed med fordel indskrive yderligere punkter under proceskontrollen. F.eks. kunne måling af græshøjden før hver slå- Plan for kvalitet - drift.doc, side 7

9 ning/klipning afslører om der anvendes for mange ressourcer på opgaven, hvilket ville være tilfældet, hvis den udvidede registrering afslørede, at græsset aldrig kom i nærheden af max højden. Hvis driftsherren stiller krav herom, udarbejdes der ved samme lejlighed en arbejds-/aktivitetsplan, hvor alle aktiviteter, der skal udføres til udførelseskrav, inskrives med angivelse af tidspunkt for, hvornår arbejdet forventes udført. Kopi af den sagsspecifikke kvalitetsstyringsmappe incl. evt aktivitetsplan tilsendes driftsherren. Projektgennemgang Der tilskyndes til at der afholdes et projektgennemgangsmøde med driftsherren. På mødet gennemgås de enkelte punkter (evt. med udgangspunkt i den fremsendte kopi af projekt- /procesgranskningen) i sagsforløbet og eventuelle tvivlsspørgsmål afklares. Der følges hurtigt op på evt. udestående punkter. Udførelsesmetoder, arbejdets fremdrift og entreprisegrænseflader gennemgås for at sikre, at den ønskede kvalitet kan opnås. Indkøb Indkøb af materialer f.eks. muld, flis, frø, planter mv. foretages hos en godkendt leverandør. Indkøb af specielle materialer, der er foreskrevet af bygherren, kan dog købes hos ikke godkendte leverandører. Underentreprenører Underleverandørens kvalitetsstyring på den pågældende sag skal godkendes af anlægsgartnervirksomheden. Underentreprenører med egen kvalitetsstyring bruger denne, men anlægsgartnervirksomheden har ansvaret over for driftsherren for en kvalitetsmæssig korrekt levering af varer og ydelser. Hvis underentreprenøren ingen kvalitetsstyring har, indarbejdes kontrollen af dennes ydelser i virksomhedens kontrolplan f.eks. ved at udarbejde en speperat (proces-) kontrolplan for kun dennes ydelser. Information og træning af medarbejdere Inden arbejdet påbegyndes, informeres medarbejderne mundtligt om relevante forhold bl.a. omkring kvalitetskrav samt eventuelle sikkerhedsplaner. Skønnes det nødvendigt, afholdes informationsmøder løbende under gennemførelse af sagen. Ved særlige arbejdsopgaver ansættes specialiserede folk, som kan løse opgaven. Plan for kvalitet - drift.doc, side

10 Modtagekontrol Modtagekontrol foretages på arealer, materialer, komponenter og planteleverancer. Hvis der er udarbejdet en kontrolplan for modtagelse af arealer, gennemgås arealerne og afvigelser registreres. Når materialerne ankommer kontrolleres det af en kompetent person, at de leverede produkter kommer i den rette mængde og foreskrevne kvalitet. Kontrollen kvitteres på følgesedlerne med signatur. Specifikke analyser af leverede materialer (grus, sand, muld) arkiveres sammen med følgesedlerne. Ved afvigelser i kvaliteten afvises sendingen. Ved gentagelse af forkert leverance eller, hvis manglende leverance kan få betydning for kvaliteten i øvrigt, økonomien eller tidsplanen, skal den driftsansvarlige kontakte den sagsansvarlige, som tager aktion herpå. For alle afvigelser udarbejdes der en afvigelsesrapport (se bilag). Proceskontrol Alle udførelseskrav kontrolleres i umiddelbar forlægnelse af arbejdets gennemføresle af den udførende og dokumenteres i kvalitetsstyringsrapporten (proceskontrol se bilag) ved indskrivning af dato og signatur. Ved afvigelser angives dette med kryds i dertil indrettet kolonne samtiddig ved at der udarbejdes en afvigelsesrapport, der skal indeholde en beskrivelse af afvigelsen og af hvordan afvigelsen er håndteret, og hvem der har deltaget i løsningen (sagsansvarlig, driftsherre). Stikprøvekontrol Lejlighedsvis kontroller den sagsansvarlige om de angivne tilstandskrav er overholdt, hvilket dokumenteres i kvalitetsstyringsrapporten (stikprøvekontrol se bilag) med angivelse af dato og registrering. Er de angivne tilstandskrav ikke overholdt udarbejdes der en afvigelsesrapport samtidig med at udbedring iværksættes.. Fælleskontrol På begæring fra driftherren deltager den sagsansvarlige i fælleskontrollen. Ved påvister fejl og mangler arbejde udarbejdes der en afvigelsesrapport samtidig med at udbedring iværksættes. Målemetoder Som det ses af kontrolplanerne er der angivet 4 forskellige målemetoder: visuelt, tommestok, feltramme og retskede. Måling af græshøjder med tommestok sker ved tilfældige nedstik. Ved hvert Plan for kvalitet - drift.doc, side 9

11 nedstik aflæses den største længde af de nærmeste blade. Til sammenhængende græsflader anbefaler den britiske standard mindst 10 målinger på arealer mindre end 100 m 2 og mellem 10 og 40 målinger på arealer mellem m m 2 og derover 40 målinger. En feltramme er normalt 100 x 100 cm eller 75 x 75 cm og opdelt i 100 felter. Rammen anvendes til at bestemme hvordan arealet inden for rammen er fordelt mellem de enkelte komponenter så den samlede dæknings-grad bliver 100%. For at få et dækkende resultat må vurderingerne gentages fra 5 15 gange afhængig af arealets størrelse. 5 målinger på arealer mindre end 100 m 2 og mellem 5 og 10 målinger på arealer mellem m til 15 målinger på arealer på mellem og m 2. Større arealer opdeles i mindre arealer. Måling med retskede sker ved brug af både tommestok og retskede. Aflevering Ved en sags afslutning afholdes der normalt en afleveringsforretning med deltagelse af sagsansvarlig og driftsherren. Afleveringsforretningen skal dokumenteres skriftligt. En eventuel mangelliste forsynes under gennemgangen med terminer for manglernes afhjælpning. Styring af egen kvalitetsdokumentation Nærværende kvalitetsstyingshåndbog skal i driftperioden være tilgængelig for de udførende og skal altid være at finde på kontoret. For hver ny sag oprettes en sagsmappe, hvori alle sagsrelevante dokumenter og kvalitetsstyringsmateriale efterfølgende arkiveres. I forbindelse med projekt- og procesgranskningen udarbejdes der et notat, der arkiveres i sagen. Kopi tilsendes/udleveres til driftsherren inden opstart. I forlængelse af granskningen udarbejdes sagsspecifikke kontrolplaner for proceskontrol og stikprøvekontrol samt evt. for modtagekontrol af arealer. Kopi af planerne arkiveres i sagsmappen mens orginalen udleveres til henholdsvis den sagsansvarlige og de udførende. I tilfælde af at der konstateres afvigelser ved udfyldelse af modtagekontrollen af arealer fremsendes kopi til driftsherren med anmodning om stillingtagen til afhjælpning (hvem, hvornår og til hvilken pris). Orginal arkiveres i sagsmappen. Løbende indsamler den sagsansvarlige følgesedler, analyseresultater og afvigelsesrapporter, som arkiveres i sagsmappen på kontoret. Kopier af afvigelsesrapporter udleveres løbende til driftsherren i forbindelse med driftmøder. Inden aflevering gennemgår, samler og kopierer den sagsansvarlige det sagsspecifikke kvalitetsstyringsmateriale med henblik på arkivering og fremsendelse af kopi til driftsherren. Plan for kvalitet - drift.doc, side 10

12 Orginaldokumenterne arkiveres i virksomheden til et senere 5-års eftersyn. Der gemmes normalt kun en følgeseddel pr. leverandør og produkt. Det sagsspecifikke kvalitetsstyringsmateriale vil herefter bestå af, notat fra projektgranskningen, kvalitetssikringsrapporter (evt.modtagekontrol arealer, proces- /stikprøvekontrol), afvigelsesrapporter, relevante analyser og et minimum af følgesedler. Derudover arkiveres referater fra projektgennemgang, driftmøder og afleveringsprotokollen i sagen. Behandling af afvigelser og korrigerende handlinger Alle afvigelser konstateret ved kontrol eller under arbejdets udførelse, og som har betydning for kvaliteten af det udførte arbejde, registreres på afvigelsesrapporter (bilag). Der tages initiativ til at afklare årsagen til afvigelsen fra det aftalte grundlag, og der foretages de nødvendige korrektioner/afhjælpning, således at gentagelse undgås. Udfyldte afvigelsesrapporter signeres af den sagsansvarlige, når problemet er løst. Ledelsens evaluering Minimum en gang om året gennemgår den kvalitetsansvarlige alle afvigelsesrapporter, afleveringsprotokoller og tidligere evalueringsskemaer med henblik på at afdække om nogle af afvigelserne er tilbagevende. Ved gentagelser tages der stilling til om der skal iværksættes foranstaltninger til forebyggelse af gentagelser, og hvordan disse gennemføres instruktion, efteruddannelse, andet materiale-/maskinvalg osv. Resultat af den evalueringen indskrives på skema Ledelses evaluering (bilag). Fejl og mangler Fejl og mangler, der konstateres efter afleveringen og som kan henføres til entreprisen udbedres snarest og efter aftale, og der udarbejdes en afvigelsesrapport, som vedlægges sagen. 5. Skemaer Følgende skemaer vil blive benyttet: Checkliste Projektgranskning Kvalitetsrapport/modtagekontrol arealer Kvalitetsrapport/proceskontrol Kvalitetsrapport/stikprøvekontrol Afvigelses-/reklamationsrapport Ledelsens evaluering Plan for kvalitet - drift.doc, side 11

13 Checkliste for vurdering af udbudsmateriale og procesgranskning Tegningslister og rettelsesblade m.m. Gældende tegningsliste haves Gældende tegninger haves Gældende beskrivelse haves Gældende fællesbetingelser haves Gældende rettelsesblade haves Normer og forskrifter m.m. Relevante normer haves Relevante forskrifter haves Relevante standarder haves Arbejdsgrundlag, forsat Trafikforhold Sikkerhed Byggepladsorganisation Særlige kvalitetskrav Vejrligsforanstaltninger Udbudskontrolplaner Forbehold Bygherreleverancer Planteleverancer Love og regulativer m.m Tidsplan Gældende love haves Gældende regulativer haves Gældende cirkulærer haves Arbejdsgrundlag Tegninger gennemgået Beskrivelser gennemgået Fællesbetingelser gennemgået Rettelsesblade gennemgået Myndigheder Kommunernes tekniske forvaltning Belysningsvæsenet Ledningsejere Plan for kvalitet - drift.doc, side 12

1 KVALITETSSIKRING PRÆKVALIFIKATION 2 SAGSBESTEMT KVALITETSSIKRINGSHÅNDBOG 3 KONTROLPLANER 4 VEDLIGEHOLDELSE 5 PLASTLOMME TIL ARKITEKTTEGNINGER

1 KVALITETSSIKRING PRÆKVALIFIKATION 2 SAGSBESTEMT KVALITETSSIKRINGSHÅNDBOG 3 KONTROLPLANER 4 VEDLIGEHOLDELSE 5 PLASTLOMME TIL ARKITEKTTEGNINGER 1 KVALITETSSIKRING PRÆKVALIFIKATION 2 SAGSBESTEMT KVALITETSSIKRINGSHÅNDBOG 3 KONTROLPLANER 4 VEDLIGEHOLDELSE 5 PLASTLOMME TIL ARKITEKTTEGNINGER KVALITETSSIKRING PRÆKVALIFIKATION Byggesag: Bygherre: Entreprise:

Læs mere

Firmaet beskæftiger sig med grundforstærkning bla. andet pælefundering, byggegruber samt efterfundering af eksisterende bygninger.

Firmaet beskæftiger sig med grundforstærkning bla. andet pælefundering, byggegruber samt efterfundering af eksisterende bygninger. Virksomheden. Firmaet G + Fundering blev grundlagt i 2003 af Helge Rossen. Firmaet beskæftiger sig med grundforstærkning bla. andet pælefundering, byggegruber samt efterfundering af eksisterende bygninger.

Læs mere

Entreprenøren skal følge et kvalitetsstyringssystem, som lever op til de i dette bilag anførte krav.

Entreprenøren skal følge et kvalitetsstyringssystem, som lever op til de i dette bilag anførte krav. 1 Bilag 1 Kvalitetsstyring. 1. Indledning. Generelt Entreprenøren skal følge et kvalitetsstyringssystem, som lever op til de i dette bilag anførte krav. Entreprenøren skal indenfor rammerne af sit kvalitetsstyringssystem

Læs mere

KVALITETSSIKRING SAGSBESTEMT KVALITETSHÅNDBOG

KVALITETSSIKRING SAGSBESTEMT KVALITETSHÅNDBOG Firma: Murerfirma Niels Bugge ApS Kertemindevej 66 8900 Randers KVALITETSSIKRING SAGSBESTEMT KVALITETSHÅNDBOG Byggesag: 10431 - Randers Lilleskole Revision: 1 Bygherre: Randers Lille skole Entreprise:

Læs mere

KVALITESSIKRINGSHÅNDBOG

KVALITESSIKRINGSHÅNDBOG KVALITESSIKRINGSHÅNDBOG Byggesag: Sags nr.: Sags beskrivelse: Hoved/Totalentreprisen, incl. alle underliggende fagentrepriser Kvalitetssikringshåndbog for Nisgaard + Christoffersen A/S & samarbejdspartnere

Læs mere

Kvalitetssikringshåndbog for

Kvalitetssikringshåndbog for Virksomhed: Mikaellauridsen.dk Kloak Aps Kvalitetssikringshåndbog for Byggesag: Havneholmen Ordre nr.: 123456789 Entreprise: Kloak Udførelsesperiode: 24.01.14 31.01.14 Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Håndbog for styring af kvalitet og arbejdsmiljø

Håndbog for styring af kvalitet og arbejdsmiljø Håndbog for styring af kvalitet og arbejdsmiljø Virksomhed: Adresse: Mikaellauridsen.dk - Entreprise Frydenlunds alle 8210 Aarhus V Dato: 02.03.15 Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

KVALITETSSTYRING VED LANDNINGSBANEENTREPRISER

KVALITETSSTYRING VED LANDNINGSBANEENTREPRISER Bilag 4-1 til FB KVALITETSSTYRING VED LANDNINGSBANEENTREPRISER 1. INDLEDNING Generelt Entreprenøren skal følge et kvalitetsstyringssystem, som svarer til kravene i "DS/ISO 9001. Kvalitetsstyringssystemer.

Læs mere

Kvalitetssikringshåndbog for

Kvalitetssikringshåndbog for Virksomhed: Kvalitetssikringshåndbog for Byggesag: Ordre nr.: Entreprise: Udførelsesperiode: Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1. Sagsidentifikation... 3 1.1 Byggesag... 3 1.2 Byggesagsorganisation... 3

Læs mere

Element - Produktion

Element - Produktion Element - Produktion 1 SAGSBESTEMT KVALITETSSIKRINGSHÅNDBOG 2 KONTROLPLANER 3 VEDLIGEHOLDELSE 4 PLASTLOMME TIL ARKITEKTTEGNINGER Byggesag: Bygherre: Entreprise: Firma: Virksomhedens interne organisation

Læs mere

Projekt: Skolen i bymidten Semesterprojekt: 7B - E2013 Dokument: Kvalitetssikringshåndbog Dato: 29-10-2013 13:53

Projekt: Skolen i bymidten Semesterprojekt: 7B - E2013 Dokument: Kvalitetssikringshåndbog Dato: 29-10-2013 13:53 1 af 9 Kvalitetssikringshåndbog for Byggesag: Skolen i bymidten Ordre nr.: E2013-001 Entreprise: Udførelsesperiode: Underentreprise xx-xx-2012 - xx-xx-2012 2 af 9 Indholdsfortegnelse 1. Sagsidentifikation

Læs mere

Dette kvalitetsstyringsprogram tager sigte på at forebygge svigt med deraf følgende skader under opførelsen af byggeopgaven.

Dette kvalitetsstyringsprogram tager sigte på at forebygge svigt med deraf følgende skader under opførelsen af byggeopgaven. 1 Forord: Dette kvalitetsstyringsprogram tager sigte på at forebygge svigt med deraf følgende skader under opførelsen af byggeopgaven. Endvidere giver kvalitetsstyringsprogrammet beskrivelse af, hvordan

Læs mere

Dronningensgade 25, 1. sal 5000 Odense C

Dronningensgade 25, 1. sal 5000 Odense C KLS systemet er certificeret af Byggeriets Kvalitetskontrol Håndbog Kvalitetsledelsessystem for autoriseret virksomhed på kloakinstallationsområdet Dronningensgade 25, 1. sal 5000 Odense C Friis Kloakmester

Læs mere

Kvalitetshåndbog for. Kvalitetshåndbogen er: Indsendt den : Underskrift direktør / indehaver:

Kvalitetshåndbog for. Kvalitetshåndbogen er: Indsendt den : Underskrift direktør / indehaver: Kvalitetshåndbog for Kvalitetshåndbogen er: Indsendt den : Underskrift direktør / indehaver: 1 0. Indholdsfortegnelse procedurer Formålet med denne oversigt er at give et overblik over kvalitetsmanualens

Læs mere

Bilag 10 Kvalitetsstyring

Bilag 10 Kvalitetsstyring Bilag 10 Kvalitetsstyring Side 1 af 6 Bilag 10 Kvalitetsstyring Leverandøren skal anvende og dokumentere sit kvalitetssikringssystem. Hvis kvalitetssikringen ikke indeholder de nedenfor beskrevne opgaver,

Læs mere

V. I. Nylsen`s Gulve KVALITETSHÅNDBOG V. I. NYLSEN GULVSERVICE APS 5678 GULVKØBING FIRMANAVN: GADE: GULVVEJ 2 POSTNR. OG BY:

V. I. Nylsen`s Gulve KVALITETSHÅNDBOG V. I. NYLSEN GULVSERVICE APS 5678 GULVKØBING FIRMANAVN: GADE: GULVVEJ 2 POSTNR. OG BY: V.I.N. Gulvservice Udgave: 01/09 Dato: 19.05.09 V. I. Nylsen`s Gulve KVALITETSHÅNDBOG FOR: FIRMANAVN: V. I. NYLSEN GULVSERVICE APS GADE: GULVVEJ 2 POSTNR. OG BY: 5678 GULVKØBING Indledning Med baggrund

Læs mere

Kvalitetssikringshåndbog

Kvalitetssikringshåndbog Kvalitetssikringshåndbog Jysk ApS Holmgårdsvej 9 7900 Nykøbing M Jysk ApS INDHOLDSFORTEGNELSE 1. SAGSINFORMATION 2. INTERN BYGGESAGSORGANISATION - ANSVARSFORDELING 3. KVALITETSSTYRINGSSYSTEMET 4. PROJEKTGENNEMGANG

Læs mere

OLE JEPSEN A/S CVR-NR. 29135983... 7

OLE JEPSEN A/S CVR-NR. 29135983... 7 OLE JEPSEN A/S CVR-NR. 29135983... 7 UNDERRAMMEAFTALE 009_OLE JEPSEN A/S CVR-NR. 29135983: RAMMEAFTALE 2013-1115.02/TOTALENTREPRISE/A:TÆT_LAV/D1 HOVEDSTADEN/DELRAMMEAFTALE A01/(9:10)... 7 Bilag 15: INFO

Læs mere

Titel Nr. Udgave dato. Udarb. af Godkendt af Gyldighed Erstatter nr. Udgave dato. Gældende

Titel Nr. Udgave dato. Udarb. af Godkendt af Gyldighed Erstatter nr. Udgave dato. Gældende Afvigelser, Afhjælpende, korrigerende og T6 03.09.07 Formål Formålet med proceduren er At konstaterede afvigelser, fejl og uklarheder i procedurerne bliver rettet ved at der iværksættes afhjælpende eller

Læs mere

Håndbog for kvalitetsstyringssystem. Kayser & Thorsen ApS Erantisvej 11 4760 Vordingborg

Håndbog for kvalitetsstyringssystem. Kayser & Thorsen ApS Erantisvej 11 4760 Vordingborg Håndbog for kvalitetsstyringssystem Kayser & Thorsen ApS Erantisvej 11 4760 Vordingborg KS Håndbog rev. 02 Oktober 2013 Side Side 2 af 14 Indholdsfortegnelse 1.1. Data... 3 1.2. Gyldighedsområdet for KS

Læs mere

Kursisen får ikke kursusbevis, da formålet er, at kursisten bliver bekendt med hvornår nærved zonen er nået.

Kursisen får ikke kursusbevis, da formålet er, at kursisten bliver bekendt med hvornår nærved zonen er nået. Kabelmontør. L AUS kursus 1 dags varighed. Kurset L_AUS gennemføres af instruktøren der har dette speciale. Kursisen får ikke kursusbevis, da formålet er, at kursisten bliver bekendt med hvornår nærved

Læs mere

FORORD. I. Kvalitetshåndbog II. Kvalitetsprocedure for kloakmesteren III. Standardblanketter for kvalitetsdokumentationen

FORORD. I. Kvalitetshåndbog II. Kvalitetsprocedure for kloakmesteren III. Standardblanketter for kvalitetsdokumentationen Eksempel på udformning af et kvalitetsstyringssystem for kloakmestervirksomhed med én ansat, jf. bestemmelserne i lov nr. 206 af 27. marts 2000 om gasinstallationer og installationer i forbindelse med

Læs mere

Dragør Kommune Om- og udbygning af St. Magleby Skole. TOTALENTREPRISE Administrative bestemmelser

Dragør Kommune Om- og udbygning af St. Magleby Skole. TOTALENTREPRISE Administrative bestemmelser Dragør Kommune Om- og udbygning af St. Magleby Skole TOTALENTREPRISE Administrative bestemmelser Dato: 15.03.2013 Side: 2 af 7 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. AFHOLDELSE AF MØDER... 3 3.1 Bygherremøder

Læs mere

Eksempel på indholdsfortegnelse i en kvalitetsplan

Eksempel på indholdsfortegnelse i en kvalitetsplan Bilag Bilag 1: indholdsfortegnelse i en kvalitetsplan...5 Bilag 2: staderapport forud for Før-gennemgang...6 Bilag 3: dagsorden til Før-gennemgang...7 Bilag 4: checkliste/godkendelse af Før-gennemgang.............................................

Læs mere

Mange brande skyldes forkert udførelses ved brandadskillende vægge, fx ved lejlighedsskel, brandsektions og ydervægge.

Mange brande skyldes forkert udførelses ved brandadskillende vægge, fx ved lejlighedsskel, brandsektions og ydervægge. Plastrør/kabler Brandsikring Mange brande skyldes forkert udførelses ved brandadskillende vægge, fx ved lejlighedsskel, brandsektions og ydervægge. Bygningskonstruktioner skal udføres, så en brand ikke

Læs mere

Spørgeskema til projektgennemgangsmøde. Ks-skematik. Kvalitetssikringsskemaer: Kvalitetssikringsskemaer: projektgennemgangsmødet.

Spørgeskema til projektgennemgangsmøde. Ks-skematik. Kvalitetssikringsskemaer: Kvalitetssikringsskemaer: projektgennemgangsmødet. Spørgeskema til projektgennemgangsmøde Ks-skematik 1 FA p. 4.32/ Forholdet kan fx dreje sig om at Spørgeskema til projektgennemgangsmødet. Spørgeskema til projektgennemgangsmødet. tegn. A2.27 der ikke

Læs mere

Entreprenørfirmaet Jørgen Skov ApS Faurholtvej 17 7430 Ikast

Entreprenørfirmaet Jørgen Skov ApS Faurholtvej 17 7430 Ikast KS håndbog rev. 02 November 2010 Håndbog for Kvalitetsstyringssystem Entreprenørfirmaet Jørgen Skov ApS Faurholtvej 17 7430 Ikast Autoriseret kloakmestervirksomhed, som drives med en ansat teknisk ansvarlig

Læs mere

Entreprise Beplantning. Holstebro Vejle >>> Riis Ølholm

Entreprise Beplantning. Holstebro Vejle >>> Riis Ølholm Udbudskontrolplaner Entreprise 6770.50 Beplantning Holstebro Vejle >>> Riis Ølholm NOVEMBER 2011 UKP Indhold 6770.50 Udbudskontrolplaner Strækning: Holstebro - Vejle 6770 Riis - Ølholm Entreprise: 6770.50

Læs mere

Kvalitetssikring. Sags. Nr.: Sags navn: Dato: Sagsbestemt håndbog for:

Kvalitetssikring. Sags. Nr.: Sags navn: Dato: Sagsbestemt håndbog for: Kvalitetssikring Sags. Nr.: Sags navn: Dato: Sagsbestemt håndbog for: SkanDek Tagelementer A/S Langelandsvej 3 9500 Hobro TLF: 96 52 52 96 FAX: 96 52 52 97 CVR: 26 50 18 73 Indholdsfortegnelse Side 1 -

Læs mere

KAP. 7. KVALITETSSTYRING. Byggesagsbeskrivelse Kapitel : 7. Kvalitetsstyring Kap.-side : af 6 Dato : Rev. :

KAP. 7. KVALITETSSTYRING. Byggesagsbeskrivelse Kapitel : 7. Kvalitetsstyring Kap.-side : af 6 Dato : Rev. : Kvalitetsstyring Kap.side : 7. 1 af 6 KAP. 7. KVALITETSSTYRING Kvalitetsstyring Kap.side : 7. 2 af 6 7.1 Generelt Entreprenøren skal kvalitetssikre sit arbejde, jf By og Boligstyrelsens bekendtgørelse

Læs mere

Kvalitetssikring af plejeopgaver i grønne anlæg

Kvalitetssikring af plejeopgaver i grønne anlæg AMU- uddannelse: 42866 - Kvalitetssikring af plejeopgaver i grønne anlæg Mejeri- og Jordbrugets Efteruddannelsesudvalg Copyright Februar 2012 Undervisningsministeriet Undervisningsmaterialet er udviklet

Læs mere

Spørgeskema til projektgennemgangsmøde

Spørgeskema til projektgennemgangsmøde Ks-skematik Spørgeskema til projektgennemgangsmøde Spørgeskema til projektgennemgangsmødet. -er et skema (Skema nr. 100) til at registrere de forhold man støder på under procesgranskningen af det foreliggende

Læs mere

SPULING OG TV-INSPEKTION AF KLOAKSTRÆKNINGER TILLÆG TIL AB92

SPULING OG TV-INSPEKTION AF KLOAKSTRÆKNINGER TILLÆG TIL AB92 BILAG 1 SPULING OG TV-INSPEKTION AF KLOAKSTRÆKNINGER TILLÆG TIL AB92 Odense Kommune By- og Kulturforvaltningen Drift og anlæg Park og Vej Nørregade 36-38 5000 Odense C Telefon: 78735889-1/8 FRI INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Entreprise H

Entreprise H er Entreprise H370.02.76 Signalentreprise H370 Herning - Varde >>> H370.02 maj 2012 Tilbud og kontrakt Løbe nr Reference Hvor skal kontrolleres Hvordan skal kontrolleres kontrolleres Acceptkriterium Krav

Læs mere

Sjakbajs Procesgranskning og kvalitetssikring

Sjakbajs Procesgranskning og kvalitetssikring Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri Sjakbajs Procesgranskning og kvalitetssikring Emne: Skemaer - eksempler Skilleblad: 4 Undervisningsministeriet. Marts 2009. Materialet er udviklet af

Læs mere

Bilag 3a. Kravspecifikation for begrænset udbud af rammeaftale vedr. pleje af grønne områder samt befæstede arealer på Aalborg Universitet i København

Bilag 3a. Kravspecifikation for begrænset udbud af rammeaftale vedr. pleje af grønne områder samt befæstede arealer på Aalborg Universitet i København Bilag 3a Kravspecifikation for begrænset udbud af rammeaftale vedr. pleje af grønne områder samt befæstede arealer på Aalborg Universitet i København Delaftale 3 Indhold 1. Beskrivelse af udbuddet... 2

Læs mere

Kvalitets- og miljøhåndbog. DEL 2 Procedurer og instruktioner. DEL 3 Kvalitetssikringshåndbog for leverancer

Kvalitets- og miljøhåndbog. DEL 2 Procedurer og instruktioner. DEL 3 Kvalitetssikringshåndbog for leverancer Kvalitets- og miljøhåndbog DEL 1 Politikker og målsætninger Kvalitets- og miljøhåndbog DEL 2 Procedurer og instruktioner Kvalitets- og miljøhåndbog DEL 3 Kvalitetssikringshåndbog for leverancer Kvalitets-

Læs mere

Sag: Forum Horsens Stadion Sag nr.: 20450 Emne: Projektgennemgangsmøde nr. 1 Entreprise nr. 260. Dato/tid: Torsdag d. 07.06.2007 kl. 13.

Sag: Forum Horsens Stadion Sag nr.: 20450 Emne: Projektgennemgangsmøde nr. 1 Entreprise nr. 260. Dato/tid: Torsdag d. 07.06.2007 kl. 13. Dato/tid: Torsdag d. 07.06.2007 kl. 13.00 Sted Byggepladsen Deltagere: Claus Christensen (CLC) M & B Jan Fischer (JF) El:CON Søren Lonnebjerg (SL) KPC BYG A/S Niels Christian Træholt (NCT) KPC BYG A/S

Læs mere

Opførelse af ny undervisningsfløj på Marselisborg Gymnasium

Opførelse af ny undervisningsfløj på Marselisborg Gymnasium Navn: Christian Dalsgaard Knudsen Alder: 28 år Bopæl: Haldrup, Horsens Erfaring: STX og Tømrer Retning: Udførende Bygningskonstruktør Speciale: Partnering Praktik: Hoffmann A/S, DNU Skejby C-gangen og

Læs mere

Kvalitetssikring af Planteleverancer

Kvalitetssikring af Planteleverancer Kvalitetssikring af Planteleverancer Udarbejdet af Danske Anlægsgartnere Dansk Planteskoleejerforening Oktober A. Formål. Med denne aftale fastlægges procedure for kvalitetssikring af planteleverancer

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse for Totalrådgivning

Ydelsesbeskrivelse for Totalrådgivning Ydelsesbeskrivelse for Totalrådgivning A1. Krav til totalrådgiveren Deltagelse i alle projekterings-, bygherre- & byggeudvalgsmøder. Totalrådgiveren indkalder til alle projekteringsmøder og bygherremøder.

Læs mere

TOTALENTREPRISE UDBUDSPROJEKT UDBUDSBETINGELSER

TOTALENTREPRISE UDBUDSPROJEKT UDBUDSBETINGELSER TOTALENTREPRISE UDBUDSPROJEKT UDBUDSBETINGELSER Skorpeskolen Princip illustration Udbudsbetingelser Dateret: 04.01.2017 Udbudsbetingelser Side : 2/7 Indhold: 1. Omfang... 3 1.1 Betingelser... 3 1.2 Tildeling...

Læs mere

Vejdirektoratet har modtaget spørgsmål til udbudsmaterialet for ovennævnte udbud. Spørgsmål og tilhørende svar fremgår af nedenstående:

Vejdirektoratet har modtaget spørgsmål til udbudsmaterialet for ovennævnte udbud. Spørgsmål og tilhørende svar fremgår af nedenstående: DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 20. juli 2012 12/05799-2 Anne Mette Sommer ANSO@vd.dk +45 7244 2239 Til samtlige modtagere af udbudsmateriale vedrørende udbud ANL-UDB.R002 Rammeaftale om rådgivning

Læs mere

Tilbudsfasen Kontrahering Mobilisering Udførelse Aflevering. Martin Jønsson 24 år Fra Odder Praktik ophold ved Mærsk Olie og Gas Tidligere murersvend

Tilbudsfasen Kontrahering Mobilisering Udførelse Aflevering. Martin Jønsson 24 år Fra Odder Praktik ophold ved Mærsk Olie og Gas Tidligere murersvend Ejer, Bestyrelses formand, Projektleder, Entrepriseleder Virksomheden Konstruktøren A/S Udbudsmaterialet Til Vestas Blades Technology Center Martin Jønsson 24 år Fra Odder Praktik ophold ved Mærsk Olie

Læs mere

Annette M. Jonsen, Karina Busk, Sine R. Nielsen D Erhvervsakademi Aarhus, Vejlby afdelingen

Annette M. Jonsen, Karina Busk, Sine R. Nielsen D Erhvervsakademi Aarhus, Vejlby afdelingen Annette M. Jonsen, Karina Busk, Sine R. Nielsen D. 27.11.2014 Erhvervsakademi Aarhus, Vejlby afdelingen Forord Denne rapport er udarbejdet af tre studerende på 3. semester i november 2014, i et tre ugers

Læs mere

Kvalitetshåndbog. for. Forum Smede & VVS ApS

Kvalitetshåndbog. for. Forum Smede & VVS ApS Side: 1 af 7; Titel: Kvalitetshåndbog Kvalitetshåndbog for Forum Smede & VVS ApS Side: 2 af 7; Titel: Kvalitetshåndbog Indholdsfortegnelse 1. Forord 2 2. Administrative informationer 2 2.1 Oplysninger

Læs mere

Kravspecifikation KRAVSPECIFIKATION DOKUMENTATION TEKNISK SPECIFIKATION

Kravspecifikation KRAVSPECIFIKATION DOKUMENTATION TEKNISK SPECIFIKATION Kravspecifikation KRAVSPECIFIKATION DOKUMENTATION TEKNISK SPECIFIKATION Version Forfatter: NN Dato: 20/04/2016 1. Formål... 3 2.1 Før den enkelte arbejdsopgave påbegyndes... 3 2.2 Under udførelse af arbejdsopgaverne...

Læs mere

BvB BvB INFORMATION 2004 5-ÅRS EFTERSYN. Sådan foregår eftersynet. Deres opgaver som ejer. Sådan bruger De eftersynsrapporten

BvB BvB INFORMATION 2004 5-ÅRS EFTERSYN. Sådan foregår eftersynet. Deres opgaver som ejer. Sådan bruger De eftersynsrapporten BvB BvB INFORMATION 2004 5-ÅRS EFTERSYN Sådan foregår eftersynet Deres opgaver som ejer Sådan bruger De eftersynsrapporten Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse Ny Kongensgade 15, 1472 København

Læs mere

Screening af systemdokumentationen. 11/8 2009 Skanderborg Kommune

Screening af systemdokumentationen. 11/8 2009 Skanderborg Kommune Screening af systemdokumentationen 11/8 2009 Skanderborg Kommune Auditteam: Ledende auditor Kim Hammersholt Hansen Underskrift: Formål: Vurdering af overensstemmelse og implementering af systemet i forhold

Læs mere

Projekt: Udvidelse af Viborgvej. Entreprise: Anlægsentreprisen. Udbudskontrolplaner (UKP)

Projekt: Udvidelse af Viborgvej. Entreprise: Anlægsentreprisen. Udbudskontrolplaner (UKP) ####### Projekt: Entreprise: Anlægsentreprisen Udbudskontrolplaner (UKP) ENTREPRENØR Den 22. december 2016 Hovedkontor: Aarhus Kontakt: Viborgvej 1 Silkeborgvej 620 Telefon +45 97 22 11 33 DK-7400 Herning

Læs mere

Procedure for brug af S-FoUs Miljøvejledning

Procedure for brug af S-FoUs Miljøvejledning Procedure for brug af S-FoUs Miljøvejledning November 2004 Indholdsfortegnelse Kort beskrivelse af vejledning 3 Procedurebeskrivelse 4 Bilag: Teknisk vejledning 6 Procedure for brug af S-FoUs Miljøvejledning

Læs mere

Procedure for Intern Audit - Retningsliniernes punkt 15. Indholdsfortegnelse. 4.1 Grundlag 2

Procedure for Intern Audit - Retningsliniernes punkt 15. Indholdsfortegnelse. 4.1 Grundlag 2 Indholdsfortegnelse Navn: Procedure for Intern Audit 1. Formål 2 2. Gyldighedsområde 2 3. Definitioner 2 4. Grundlag 4.1 Grundlag 2 5. Ansvar 2 6. Fremgangsmåde 6.1 Auditplan 3 6.2 Planlægning af SKS-Audit

Læs mere

HØRING: Bekendtgørelse om kvalitetssikring af byggearbejder i alment byggeri m.v. og ombygninger efter lov om byfornyelse og udvikling af byer

HØRING: Bekendtgørelse om kvalitetssikring af byggearbejder i alment byggeri m.v. og ombygninger efter lov om byfornyelse og udvikling af byer HØRING: Bekendtgørelse om kvalitetssikring af byggearbejder i alment byggeri m.v. og ombygninger efter lov om byfornyelse og udvikling af byer I medfør af 113 og 160 i lov om almene boliger m.v., 25, stk.

Læs mere

CASA ENTREPRISE A/S CVR-NR. 29205272... 6

CASA ENTREPRISE A/S CVR-NR. 29205272... 6 CASA ENTREPRISE A/S CVR-NR. 29205272... 6 UNDERRAMMEAFTALE 013_CASA ENTREPRISE A/S CVR-NR. 29205272: RAMMEAFTALE 2013-1115.02/TOTALENTREPRISE/A:TÆT_LAV/D2 SJÆLLAND/DELRAMMEAFTALE A02/(3:7)... 6 Bilag 15:

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetssikring af byggearbejder

Bekendtgørelse om kvalitetssikring af byggearbejder BEK nr 169 af 15/03/2004 Gældende Offentliggørelsesdato: 30-03-2004 Økonomi- og Erhvervsministeriet Vis mere... Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Bilag 1 Oversigt (indholdsfortegnelse)

Læs mere

Koncept. Kvalitetsikringshåndbog. ISOKLINKER Facadeisolering

Koncept. Kvalitetsikringshåndbog. ISOKLINKER Facadeisolering Koncept Kvalitetsikringshåndbog ISOKLINKER Facadeisolering INDHOLDSFORTEGNELSE. EMNE: Afsnit Sagsidentifikation... 2 Sagsspecifikation... 3 Sagsorganisation... 4 Generelle bestemmelser... 5 Modtagekontrol...

Læs mere

Kvalitetssikring. Dræn på græsplæne, flisebelægninger, faldsand på legepladser. Tønder Grundskole, Holmevej 2,6270 Tønder. 18.

Kvalitetssikring. Dræn på græsplæne, flisebelægninger, faldsand på legepladser. Tønder Grundskole, Holmevej 2,6270 Tønder. 18. Kvalitetssikring Dræn på græsplæne, flisebelægninger, faldsand på legepladser Tønder Grundskole, Holmevej 2,6270 Tønder 18. juni 2013 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk

Læs mere

Ekstern kvalitetssikring af beslutningsgrundlag på niveau 1

Ekstern kvalitetssikring af beslutningsgrundlag på niveau 1 Ekstern kvalitetssikring af beslutningsgrundlag på niveau 1 1. Baggrund for den eksterne kvalitetssikring Som led i at sikre det bedst mulige beslutningsgrundlag for Folketingets vedtagelse af store anlægsprojekter

Læs mere

Risikoen for en helbredsskade er en kombination af, hvor alvorlig helbredsskade der er fare for, og sandsynligheden for at den indtræffer.

Risikoen for en helbredsskade er en kombination af, hvor alvorlig helbredsskade der er fare for, og sandsynligheden for at den indtræffer. 13-12-2010 14:11 Arbejdspladsvurdering Procedure Definitioner Arbejdspladsvurdering (APV) er en systematisk vurdering af arbejdsmiljøet med henblik på at identificere og fjerne, reducere eller informere

Læs mere

Intern auditrapport for DI-Teknik A/S

Intern auditrapport for DI-Teknik A/S Intern auditrapport for Auditor: Auditdato: Deltagere: Peter W. Steffensen, Ledende auditor, Lekon Johnny Andersen, auditor, Lekon 26. august 2010 Jan B. Petersen, SKS- og personaleansvarlig, DI-Teknik

Læs mere

Tømning af slambede på Helsinge Renseanlæg

Tømning af slambede på Helsinge Renseanlæg Gribvand Spildevand A/S Tømning af slambede på Helsinge Renseanlæg Særlige betingelser November 2012 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Gribvand

Læs mere

ENTREPRISE H102.02.21

ENTREPRISE H102.02.21 UDBUDSKONTROLPLANER ENTREPRISE H102.02.21 Midterhelle-entreprise H102 Roskilde - Ringsted >>> H102.02 Trafiksanering i Osted MARTS 2011 Styring og samarbejde Entreprise Entreprenør: Udgave: H102.02.21

Læs mere

Bilag 3 - Leverancer

Bilag 3 - Leverancer Bilag 3 - Leverancer 1 Leverancen... 2 2 Leverancens omfang... 3 3 Rederileverancer... 3 4 Tidsplan... 4 5 Samarbejde... 4 6 Underskrifter... 5 Underbilag 3.1 Ekstraarbejder... 6 Underbilag 3.2 Afleveringsprotokol...

Læs mere

Entreprenører skal sikre, at alle nødvendige myndighedsforskrifter i forhold til nedrivning, deponering samt nye byggearbejder følges.

Entreprenører skal sikre, at alle nødvendige myndighedsforskrifter i forhold til nedrivning, deponering samt nye byggearbejder følges. Arbejdsbeskrivelse Side : 1/6 Dato : 11.12.2015 FÆLLESBETINGELSER BYGGEPLADS Generelt Samtlige ydelser i forbindelse med indretning, drift og afvikling af byggeplads skal være indeholdt i entreprisen,

Læs mere

Til bydende entreprenører på offentlig licitation

Til bydende entreprenører på offentlig licitation Til bydende entreprenører på offentlig licitation Ombygning af Juniorklub, Jyllandsgade 16, 6520 Toftlund Murer: Ny gulvkonstruktion, ny flisebelægning, ny nedsivningsanlæg, nedrivningsarbejde Tømrer:

Læs mere

Tømning af slambede på Helsinge Renseanlæg

Tømning af slambede på Helsinge Renseanlæg Gribvand Spildevand A/S Tømning af slambede på Helsinge Renseanlæg Særlige betingelser Marts 2014 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon +45 5640 0000 wwwcowidk Gribvand Spildevand A/S Tømning

Læs mere

Find tre emner, som er vigtige for et godt arbejdsmiljø i jeres virksomhed. Snak med mindst tre kolleger om deres syn på sagen

Find tre emner, som er vigtige for et godt arbejdsmiljø i jeres virksomhed. Snak med mindst tre kolleger om deres syn på sagen Arbejdsmiljøværdier mål evaluering Find tre emner, som er vigtige for et godt i jeres virksomhed Snak med mindst tre kolleger om deres syn på sagen Notér ideerne ned til den, der skal formulere politikken

Læs mere

Autorisationsloven (afsnit 5 i lovmappe)

Autorisationsloven (afsnit 5 i lovmappe) Kvalitetssikring Autorisationsloven (afsnit 5 i lovmappe) Lov nr. 401 af 28. april 2014 med senere ændringer Definerer områderne for autorisationskrævende arbejde Loven indeholder Krav for opnåelse af

Læs mere

Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet

Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet Bilag 8 Test 12.05.2016 Version 1.0 [Vejledning til tilbudsgiver: Bilaget er i sin helhed at betragte som et mindstekrav (MK).

Læs mere

Infoblad. ISO/TS 16949 - Automotive

Infoblad. ISO/TS 16949 - Automotive Side 1 af 5 ISO/TS 16949 - Automotive Standarden ISO/TS 16949 indeholder særlige krav gældende for bilindustrien og for relevante reservedelsvirksomheder. Standardens struktur er opbygget som strukturen

Læs mere

Projekt: Skolen i bymidten Semesterprojekt: 7B - E2013 Dokument: Entreprisekontrakt / Udkast Dato: 17-04-2014

Projekt: Skolen i bymidten Semesterprojekt: 7B - E2013 Dokument: Entreprisekontrakt / Udkast Dato: 17-04-2014 1 af 5 Entreprisekontrakt,,. 1. Parterne: 1.1. Undertegnede: Kultur- og Fritidsforvaltningen Helsingør Ejendomme ved kontaktperson: Lars Schou Pedersen,. Direkte tlf.: 26 73 43 26 i det følgende kaldet

Læs mere

Kvalitetshåndbogen. Indholdsfortegnelse. Introduktion. Kvalitetshåndbogens indhold. Egne bilag. Egne bilag. Glarmesterlauget I Danmark

Kvalitetshåndbogen. Indholdsfortegnelse. Introduktion. Kvalitetshåndbogens indhold. Egne bilag. Egne bilag. Glarmesterlauget I Danmark Indholdsfortegnelse Kvalitetshåndbogen Introduktion Kvalitetshåndbogens indhold Egne bilag Glarmesterlauget I Danmark Gothersgade 160 1123 København 33 13 65 10 33 13 65 60 Egne bilag Sådan skriver du

Læs mere

Pleje- og Omsorgsafdelingen

Pleje- og Omsorgsafdelingen Godkendelsesanmodning Vedrørende levering af følgende ydelser i Nyborg Kommune: Praktisk hjælp kl.08.00-15.00 Mandag til fredag Personlig pleje alle dage døgnet rundt Pleje- og Omsorgsafdelingen Disposition

Læs mere

Systemets baggrund og indhold

Systemets baggrund og indhold Systemets baggrund og indhold I primærproduktionen inden for dansk landbrug har man i stort omfang ensartede produktionsformer, og man har på mange områder udviklet fælles principper til at håndtere mange

Læs mere

Udbudsbetingelser for køb af halm ved licitation

Udbudsbetingelser for køb af halm ved licitation Januar 2014 Udbudsbetingelser for køb af halm ved licitation 1. Indledning... 2 2. Aftalegrundlag... 2 3. Udbud... 2 3.1 Produkter og udbudsfrekvens... 2 3.2 Annoncering af udbud... 2 3.3 Prækvalifikation...

Læs mere

A. EJERSEN. Udkast til Rådgivningskontrakt

A. EJERSEN. Udkast til Rådgivningskontrakt A. EJERSEN Udkast til Rådgivningskontrakt Indholdsfortegnelse 1. Parterne 1 2. Opgaven 1 3. Aftalegrundlag 2 4. B. RÅDGIVERSENS ydelser 2 5. A. EJERSENS ydelser 2 6. Tidsfrister 3 7. Økonomisk grundlag

Læs mere

Kvalitetshåndbog. for. Åbybro Maskinfabrik A/S Limfjordsgade 61, Gjøl DK-9440 Aabybro

Kvalitetshåndbog. for. Åbybro Maskinfabrik A/S Limfjordsgade 61, Gjøl DK-9440 Aabybro Kvalitetshåndbogen Side 1 af 6 Kvalitetshåndbog for Limfjordsgade 61, Gjøl DK-9440 Aabybro Organisationsdiagram Direktør Anders Damgaard Fabrikschef Torben V. Hjorth Assentoft silo A/S Administration QC

Læs mere

Handlingsanvisning. Indskriv i kontrakterne at der forventes brug af Ajour, samt i hvilket omfang.

Handlingsanvisning. Indskriv i kontrakterne at der forventes brug af Ajour, samt i hvilket omfang. Bygherre Kontrakter Projektgennemgang Er bygherre interesseret i digital aflevering? Få afklaret hvad forventningerne er til omfanget af kvalitetssikringen. Det kan være en fordel at aflevere digitalt

Læs mere

Der gøres opmærksom på, at kvalitetsstyringssystemet i 2007 kun har været implementeret i miljøafdelingen.

Der gøres opmærksom på, at kvalitetsstyringssystemet i 2007 kun har været implementeret i miljøafdelingen. Analyserapport 2007. Denne rapport udarbejdes efter standardprocedure T-3 i Startpakken for at efterkomme kvalitetsstyringssystemets bestemmelse om offentliggørelse af status for kvalitetsstyringssystemet

Læs mere

Udbudsbetingelser for indkøb af halm til

Udbudsbetingelser for indkøb af halm til Udbudsbetingelser for indkøb af halm til Masnedøværket og Slagelse Kraftvarmeværk 12. juli 2012 SK Forsyning A/S Udbudsbetingelser for indkøb af halm Indledning I løbet af 2011 og foråret 2012 har de lokale

Læs mere

Kontrakt om udarbejdelse af Konkretiseringsprojekt for Buddinge

Kontrakt om udarbejdelse af Konkretiseringsprojekt for Buddinge Kontrakt om udarbejdelse af Konkretiseringsprojekt for Buddinge Nærværende kontrakt er indgået mellem: Gladsaxe Kommune Rådhus Allé 7 2860 Søborg (herefter Ordregiver) og < Indsæt leverandørens navn>

Læs mere

AFTALE OM RÅDGIVNING OG BISTAND VEDRØRENDE GEOTEKNISKE OFFSHORE UNDERSØGELSER FOR ROSKILDE FJORD FORBINDELSEN

AFTALE OM RÅDGIVNING OG BISTAND VEDRØRENDE GEOTEKNISKE OFFSHORE UNDERSØGELSER FOR ROSKILDE FJORD FORBINDELSEN DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON AFTALE OM RÅDGIVNING OG BISTAND VEDRØRENDE GEOTEKNISKE OFFSHORE UNDERSØGELSER

Læs mere

Audit beskrivelser for PL

Audit beskrivelser for PL 3-4-1 V01 3-4-1 V02 3-4-1 V03 3-4-1 V04 3-4-1 V05 Er der etableret et system til regelmæssig kontrol af processerne? Punktet er opfyldt, hvis der er en synlig regelmæssig måling for processen med acceptgrænser.

Læs mere

Kvalitetshåndbog. for. Smedefirmaet. MOELApS

Kvalitetshåndbog. for. Smedefirmaet. MOELApS Kvalitetshåndbog for Smedefirmaet Stålkonstruktioner, Trapper, gelændere, porte, Låger, hegn, altaner, m.m. Veludført arbejde giver personlig tilfredsstillelse Side 1af 8 Udarb.:PH Godk.:LH Dato: 09-01-2013

Læs mere

Entreprisekontrakt. 1. Parterne: 1.1. Undertegnede:

Entreprisekontrakt. 1. Parterne: 1.1. Undertegnede: 1. Parterne: 1.1. Undertegnede: Københavns Kommune Sundheds og Omsorgsforvaltningen Boligsekretariatet Sjællandsgade 40 2200 København N 1.2. og medundertegnede: [firma, cvr. nr., adresse, tlf., fax, e-mail

Læs mere

BILAG 1: TIDSPLAN DUBU 3.0. Version 0.5

BILAG 1: TIDSPLAN DUBU 3.0. Version 0.5 BILAG 1: TIDSPLAN Version 0.5 18-11-2016 INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER Nærværende Bilag indeholder tidsplanen for gennemførelse af Projektet. Nærværende Bilag skal udfyldes af Tilbudsgiveren, jf. nedenstående

Læs mere

Kvalitetshåndbog. for. Åbybro Maskinfabrik A/S Limfjordsgade 61, Gjøl DK-9440 Aabybro

Kvalitetshåndbog. for. Åbybro Maskinfabrik A/S Limfjordsgade 61, Gjøl DK-9440 Aabybro K-systemdokumenter Kvalitetshåndbogen Side 1 af 6 Kvalitetshåndbog for Limfjordsgade 61, Gjøl DK-9440 Aabybro Organisationsdiagram Direktør Anders Damgaard Fabrikschef Torben V. Hjorth Assentoft silo A/S

Læs mere

Indledning til vejledning for intern overvågning...2. Aftaleprogram...3. Hvilke aftaler er omfattet af overvågningsprogrammet?...3

Indledning til vejledning for intern overvågning...2. Aftaleprogram...3. Hvilke aftaler er omfattet af overvågningsprogrammet?...3 FVD vejledning 09/2010 Indholdsfortegnelse Indledning til vejledning for intern overvågning...2 Praktisk vejledning til internovervågnings program....3 Aftaleprogram...3 Hvilke aftaler er omfattet af overvågningsprogrammet?...3

Læs mere

Sammen med nærværende udbudsbrev fremsendes nedenstående udbudsmateriale:

Sammen med nærværende udbudsbrev fremsendes nedenstående udbudsmateriale: Til tilbudsgiveren Aarhus den 14.11.2013 Udbudsbrev Byggeprojektet omhandler den sidste halvdel af HAB`s afdeling 27 bestående af Blok 4, 5, 6, 7, med i alt 129 lejemål, beliggende i Varbergparken, 6100

Læs mere

Standardprækvalifikation

Standardprækvalifikation Standardprækvalifikation Vejledning til udbyder: Nærværende standardprækvalifikation er udarbejdet i samarbejde mellem en række offentlige udbydere og tilbudsgivere: Frederikke Abildtrup (håndværksrådet)

Læs mere

Bilag til afgivelse af tilbud

Bilag til afgivelse af tilbud Bilag til afgivelse af tilbud Rådgivning vedr. regnskabsaflæggelse for Dyrehavsbakken 11/2 2014 1 Det anbefales, at nedenstående bilag anvendes ved afgivelse af tilbud på den udbudte opgave, da disse bilag

Læs mere

UDBUDSKONTROLPLANER ENTREPRISE 6620.700. Signalanlæg Østre Ringvej/Oslovej. Herning - Århus >>> Funder - Hårup AUGUST 2012

UDBUDSKONTROLPLANER ENTREPRISE 6620.700. Signalanlæg Østre Ringvej/Oslovej. Herning - Århus >>> Funder - Hårup AUGUST 2012 UDBUDSKONTROLPLANER ENTREPRISE 6620.700 Signalanlæg Østre Ringvej/Oslovej Herning - Århus >>> Funder - Hårup AUGUST 2012 UKP Indhold 6620 700 Udbudskontrolplaner Entreprenøren skal udarbejde en kontrolplan

Læs mere

AFTALE OM BYGGERI TIL DRIFT

AFTALE OM BYGGERI TIL DRIFT AFTALE OM BYGGERI TIL DRIFT VERSION 2.0 Indhold 1 Formål for Byggeri til Drift proces... 4 2 Aftale om Byggeri til Drift... 5 3 Byggeri til Drift proces... 5 3.1 Dokumentpakke generelt... 5 3.1.1 Indhold...

Læs mere

1. Møde hos kunden 2. Fælles gennemgang af arbejdsopgaven TOTALENTREPRISE HOVEDENTREPRISE FAGENTREPRISER

1. Møde hos kunden 2. Fælles gennemgang af arbejdsopgaven TOTALENTREPRISE HOVEDENTREPRISE FAGENTREPRISER BYGGERIETS SERVICEKONCEPT Servicekonceptet beskriver, hvordan vi ønsker at samarbejde med vores kunder. Servicekonceptet indeholder: 1. Møde hos kunden 2. Fælles gennemgang af arbejdsopgaven 3. Skriftligt

Læs mere

Odder Kommunes kvalitetsstyringssystem for natur- og miljøadministration

Odder Kommunes kvalitetsstyringssystem for natur- og miljøadministration Odder Kommunes kvalitetsstyringssystem for natur- og miljøadministration Ledelsesprocesser Kvalitetsstyringssystemet - beskrivelse Godkendt af: BHM Dato: 04.09.2012 Sagsnr.: 727-2009-16666 L6 version 8

Læs mere

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke:

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke: ISO 9001:2015 Side 1 af 8 Så blev den nye version af ISO 9001 implementeret. Det skete den 23. september 2015 og herefter har virksomhederne 36 måneder til at implementere de nye krav i standarden. At

Læs mere

UDBUDSKONTROLPLANER ENTREPRISE Beplantningsarbejder Vejle - Grindsted >>> Bredsten - Vandel AUGUST 2012

UDBUDSKONTROLPLANER ENTREPRISE Beplantningsarbejder Vejle - Grindsted >>> Bredsten - Vandel AUGUST 2012 UDBUDSKONTROLPLANER ENTREPRISE 36320.50 Beplantningsarbejder 36320 Vejle - Grindsted >>> Bredsten - Vandel AUGUST 2012 UKP Indhold 36320.50 Udbudskontrolplaner Entreprenøren skal udarbejde en kontrolplan

Læs mere

Hospitalsenheden Horsens. Teknisk afdeling. Tekniske Standarder. Generelt Alle fagområder. Revision: 2014-07-01

Hospitalsenheden Horsens. Teknisk afdeling. Tekniske Standarder. Generelt Alle fagområder. Revision: 2014-07-01 Teknisk afdeling Tekniske Standarder Revision: 2014-07-01 Indholdsfortegnelse 0.1 Indledning... 3 0.2 Generelle principper... 3 0.2.1 : Omfang og anvendelse... 3 0.2.1.1 Omfang:... 3 0.2.1.2 EMC (Electromagnetic

Læs mere

Sådan foregår eftersynet. Dine opgaver som ejer. Sådan bruger du eftersynsrapporten

Sådan foregår eftersynet. Dine opgaver som ejer. Sådan bruger du eftersynsrapporten BvB information 2011 1-års eftersyn Sådan foregår eftersynet Dine opgaver som ejer Sådan bruger du eftersynsrapporten Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse Ny Kongensgade 15, 1472 København K Telefon

Læs mere

DISPOSITION FOR ANSØGNING

DISPOSITION FOR ANSØGNING DISPOSITION FOR ANSØGNING Byrådet Revision nr. Udgivelsesdato J.nr. 22.11.2005 0 22.11.2005 1041479/1085900 Ansøgning vedr. indkøb til ældre- og handicappede Undertegnede ansøger om, indenfor rammerne

Læs mere