Gasreglementets afsnit C-10. Bestemmelser om gasleverandører

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Gasreglementets afsnit C-10. Bestemmelser om gasleverandører"

Transkript

1 Gasreglementets afsnit C-10 Bestemmelser om gasleverandører Januar 1994

2 Forord Forord Gasreglementets afsnit C-10 er fortsat i henhold til 15, 17 og 19 stk. 2 i lov nr. 250 af 8. juni 1978 om gasinstallationer og installationer i forbindelse med vand- og afløbsledninger. Gasreglementets afsnit C-10 omfatter bestemmelser for gasleverandører, der distribuerer gas til forbrugerinstallationer, omfattet af Gasreglementets bestemmelser. Afsnit C-10 indgår i regelkomplekset i Gasreglementet under afsnit C, der indeholder: C-1: C-2: C-3: C-4: C-5: C-6: C-7: C-8: C-9: Bestemmelser om overensstemmelsesvurdering, salg, markedsføring og ibrugtagning af gasmateriel. Bestemmelser om konstruktion, funktion og mærkning af gasmateriel. Bestemmelser om typeafprøvning. Bestemmelser om typeoverensstemmelse ved stikprøvekontrol. Bestemmelser om typeoverensstemmelse ved anvendt kvalitetsstyringssystem for produktion og slutkontrol. Bestemmelser om typeoverensstemmelse ved anvendt kvalitetssystem for slutkontrol. Bestemmelser om verifikation. Bestemmelser om enhedsverifikation. Bestemmelser om markedskontrol. C-10: Bestemmelser om gasleverandører. Boligministeriet Den 15. juli

3 Bestemmelser om gasleverandører GASREGLEMENTETS AFSNIT C-10 BESTEMMELSER OM GASLEVERANDØRER 1. Gyldighedsområde 2. Sikkerhedsteknisk overvågning 3. Kvalitetsstyringssystem 4. Godkendelse af gasleverandører 5. Straffe- og ikrafttrædelsesbestemmelser

4 Gyldighedsområde og terminologi 1. GYLDIGHEDSOMRÅDE OG TERMINOLOGI 1.1. Gyldighedsområde Dette reglement omfatter bestemmelser for gasleverandører, der distribuerer gas til forbrugerinstallationer, omfattet af Gasreglementets bestemmelser, og er udstedt i medfør af 15, stk. 2 i lov nr. 250 af 8. juni Bestemmelserne omfatter bygas-, naturgas-og F-gasleverandører, samt i den udstrækning bestemmelserne kan finde anvendelse tillige selskaber, der distribuerer biogas eller skraldgas til mere end én forbruger Bestemmelser om leveret gaskvalitet samt tilsyn med nye og eksisterende installationer fremgår at Gasreglementets afsnit A og B for de pågældende installationsformer Terminologi Gasleverandør er et offentligt eller privat selskab, der distribuerer gas til mere end en forbruger. Ved levering at F-gas i gasflasker betragtes udelukkende den virksomhed, der har ansvaret for fyldning og mærkning at gasflasker som gasleverandør

5 Sikkerhedsteknisk overvågning 2. SIKKERHEDSTEKNISK OVERVÅGNING 2.1. Enhver gasleverandør skal have et system for sikkerhedsteknisk overvågning, der sikrer: - en forebyggende indsats imod gasulykker, og - en hurtig indgriben i tilfælde af sikkerhedsmæssigt farlige hændelser Gasleverandøren skal orientere samtlige forbrugere om foranstaltninger i tilfælde af gaslugt eller andre sikkerhedsmæssigt farlige situationer. Denne information kan bestå i en generel sikkerhedsbrochure og/eller fremsendelse at en sikkerhedsinstruks til montering synlig ved husinstallationen Gasleverandøren skal have en konstant virkende alarmfunktion med sikkerhedsberedskab således, at alle kan melde om sikkerhedsmæssigt farlige hændelser, og således at gasleverandøren eller dertil bemyndiget i løbet at kort tid kan komme til assistance Gasleverandøren skal løbende vurdere den sikkerhedsmæssige tilstand af de forsynede stikledninger og gasinstallationer samt udarbejde fejlstatistikker, der sammen med gasleverandørens egenvurdering løbende skal fremsendes til DGP Konstaterer gasleverandøren systematiske produkt- eller installationsfejl samt i tilfælde at indtrufne sikkerhedsmæssigt farlige hændelser eller gasulykker, skal rapport udarbejdes og fremsendes til DGP Gasleverandøren skal følge de af DGP udstukne retningslinier, afledt af den samlede sikkerhedstekniske overvågning mellem DGP og gasselskaberne, og skal i konkrete tilfælde foretage særlige undersøgelser inden for deres forsyningsområder

6 Kvalitetsstyringssystem 3. KVALITETSSTYRINGSSYSTEM 3.1. Enhver gasleverandør skal have et kvalitetsstyringssystem, der sikrer kvaliteten og effekten af selskabets korrekte varetagelse at de funktioner, som gasleverandøren er pålagt i henhold til Gasreglementets bestemmelser Kvalitetsstyringssystemet skal omfatte aktiviteter inden for følgende grupperinger: A: Fyldning og udlevering af gasflasker B: Indkøb, udlevering og salg af beholdere, tanke, rør, ledninger, komponenter m.v. til forsyningsanlæg, omfattet af Gasreglementets bestemmelser. C: Overvågning at gaskvaliteten, herunder odorantindholdet. D: Tilsyn og kontrol med stikledninger. E: Tilsyn og kontrol med nye og eksisterende gasinstallationer hos ejer/bruger. F: Sikkerhedsteknisk overvågning Kvalitetsstyringssystemet skal dokumenteres i form af en manual eller samling at dokumenter, der på systematisk og overskuelig måde redegør for forholdsregler, procedurer og instruktioner. Kvalitetsstyringssystemet skal primært indeholde en fyldestgørende beskrivelse af: - kvalitetsmålsætninger og organisationsstruktur samt ledelsens ansvar og beføjelser med hensyn til kvaliteten af gasleverandørens aktiviteter. - procedurer og instruktioner vedrørende alle aktiviteter, teknikker og acceptkriterier vedrørende kvalitetskontrol og -sikring samt de systematiske foranstaltninger, der vil blive anvendt, - kvalitetsaktivitetsplanlægning, herunder beskrivelse at de undersøgelser, kontroller og prøvninger, der skal udføres som led i de konkrete procedurer og instrukser og hyppigheden, hvormed dette sker, procedurer til sikring af underleverandørers kvalitet af produkter eller ydelser, kvalitetsregistre, herunder kontrol--, inspektions og fejlrapporter, samt registre over personalets kvalifikationer m.v., - procedurer for udførelse og accept af korrigerende handlinger, - hvordan det efterprøves, at den krævede kvalitet af produkter og tjenesteydelser er opnået, - hvordan nødvendige personalekvalifikationer sikres, og - hvordan det efterprøves, at kvalitetssystemet fungerer effektivt

7 Godkendelse af gasleverandører 4. GODKENDELSE AF GASLEVERANDØRER 4.1. Enhver gasleverandør skal godkendes af DGP på basis af bestemmelserne i kap. 2 og 3 i nærværende reglement Godkendelsen af gasleverandørens kvalitetsstyringssystem, kan bygge på et godkendt kvalitetsstyringssystem fra et anerkendt certificeringsorgan efter EN eller EN Efter aftale med gasleverandøren kan DGP samarbejde med det af gasleverandøren valgte certificeringsorgan om den samlede godkendelse samt om den løbende overvågning og kontrol efter pkt I bilag 1 er anført en fortegnelse over de kritiske parametre indeholdt i gasleverandørens arbejdsopgaver, som DGP vil lægge til grund for godkendelsen Gasleverandøren vil ved godkendelsen modtage et godkendelsesbevis fra DGP. der på basis at virksomhedens karakter som gasleverandør angiver omfanget og vilkårene for godkendelsen. Gasleverandøren er forpligtet til at opfylde sine forpligtelser i henhold til denne godkendelse, og enhver væsentlig ændring skal forelægges DGP Mindst én gang årligt vil DGP kontrollere, at gasleverandøren lever op til den udfærdigede godkendelse, herunder kvalitets- og sikkerhedssystemets faktiske efterlevelse Såfremt en gasleverandør ikke opfylder sine forpligtelser i henhold til Gasreglementet, skal DGP sikre fornødne foranstaltninger gennemført og tilbageholde godkendelsen som gasleverandør

8 Straffe- og ikrafttrædelsesbestemmelser 5. STRAFFE- OG IKRAFTTRÆDELSESBESTEMMELSER 5.1. Straffebestemmelser Overtrædelse af bestemmelserne i dette Gasreglementets afsnit C-10 straffes med bøde For overtrædelser, der begås af aktieselskaber, andelsselskaber eller lignende, kan der pålægges selskabet som sådan en bødestraf, jfr. 19, stk. 3 i lov nr. 250 af 8. juni Forældelsesfristen for straffeansvar er 10 år, jfr. 19, stk. 4 i lov nr. 250 af 8. juni Ikrafttrædelsesbestemmelser Dette Gasreglementets afsnit C-10 træder i kraft den 1. januar

9 Bilag 1 Bilag 1 GASLEVERANDØRERS FORPLIGTELSER I HENHOLD TIL GASREGLEMENTET Kritiske parametre indeholdt i gasleverandørers arbejdsopgaver 1. Generelt 1.1. Udarbejdelse, ajourføring og opfølgning at kvalitetsstyringssystemet - procedure for korrigerende handlinger - procedure for intern efterprøvning 2. Rådgivning 2.1. Præcisering af Gasreglementets installationsbestemmelser nr for VVS-installatører og rådgivende ingeniører. - udmelding af installationskrav under Gasreglementets afsnit A for mindre installationer, herunder begrænsninger for gasleverandørers beslutningskompetence - stillingtagen til installationsdispensationer - behandling af særlige installationer, hvor kravene ikke er særligt præcise Oplysning om vilkår for installation at gasmateriel og gasforbrugende udstyr - ajourføring af Oplysning fra DGP om certificering af gasmateriel - stillingtagen til dispensationsansøgninger. 3. Udlevering at komponenter m.v Levering af bygherreleverance i form af beholdere, tanke, rør, ledning og komponenter, fyldte gasflasker m.v. - faste procedurer for fyldning og udlevering at gasflasker - sikring af overensstemmelse med Gasreglementets afsnit A og Gasreglementets B-4 krav til leverede rør, komponenter og ledninger sikring af leverance af certificerede produkter i henhold til Gasreglementets afsnit C - sikring af fornødne fabrikanterklæringer og certifikater

10 Bilag 1 4. Driftsovervågning 4.1. Levering af korrekt gaskvalitet med odoranttilsætning - sikring ved kontrakt og ved fornødne kontrolfunktioner, at den leverede gaskvalitet opfylder Gasreglementets krav - kontrolfunktioner af odoranttilsætning hos slutforbrugerne ved kritiske forhold 4.2. Beredskab til hurtig indgriben i tilfælde at sikkerhedsmæssige hændelser - procedure for behandling af anmeldelse over vagtcentralen - procedure for evaluering af telefoniske henvendelser - sikring af et kvalificeret beredskab til hurtig indgriben - procedure for evaluering af henvendelse til alarmcentralen - procedure for samarbejde med politi og brandmyndighed. 5. Driftsopgaver 5.1. Behandling af anmeldelse af nye eller ændrede installationer. - procedure for behandling af ansøgning om nye installationer under henholdsvis Gasreglementets afsnit A og Gasreglementets afsnit B - sikring af udmelding af alle krav og inddragelse af DGP til projektvurdering - sikring af de udførende firmaers tekniske kompetence Tilsyn med nye anlæg - procedure for tilsynets gennemførelse og opfølgning for henholdsvis a) stikledninger b) forsyningsanlæg c) installationer med gasforbrugende apparater - fejlregistrering ved samtlige tilsyn - registrering af tilsyn. 6. Sikkerhedsteknisk overvågning 6.1. Tilsyn med eksisterende anlæg - udarbejdet kontrolprogram - procedure for tilsynets gennemførelse og opfølgning - fejlregistrering af samtlige tilsyn - registrering af tilsyn

11 Bilag Behandling og videresendelse at systematiske produkt- og installationsfejl - procedure for udmelding og opfølgning på systemets produkt- og installationsfejl - procedure for at disse fejl optages i tilsynet med eksisterende anlæg - indmelding til DGP 6.3. Behandling og information af rapporter om dårligt udført arbejde - procedure for indsamling af information om dårligt udført arbejde i relation til konkrete entreprenører eller VVS-installatører - procedure for umiddelbare sanktioner over de berørte virksomheder - indmelding til DGP Udarbejdelse af statistik og egenvurdering - procedure for udarbejdelse af statistik over tilsynsvirksomheden - procedure for udmelding af egenvurdering af den sikkerhedsmæssige tilstand - indmelding til DGP Information til forbrugere - udarbejdelse og ajourføring af sikkerhedsbrochure - procedure for information til forbrugere om sikkerhedsmæssige problemer

Dronningensgade 25, 1. sal 5000 Odense C

Dronningensgade 25, 1. sal 5000 Odense C KLS systemet er certificeret af Byggeriets Kvalitetskontrol Håndbog Kvalitetsledelsessystem for autoriseret virksomhed på kloakinstallationsområdet Dronningensgade 25, 1. sal 5000 Odense C Friis Kloakmester

Læs mere

VÆR MED TIL AT BEKÆMPE SOCIAL DUMPING

VÆR MED TIL AT BEKÆMPE SOCIAL DUMPING VÆR MED TIL AT BEKÆMPE SOCIAL DUMPING Sæt arbejdsklausuler og sociale klausuler på dagsordenen Indhold Indledning... 2 Forhandlingsfællesskabet anbefaler... 2 Fakta om social dumping, arbejdsklausuler

Læs mere

Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder (Udvidet gennemgang af årsregnskaber)

Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder (Udvidet gennemgang af årsregnskaber) Bilag 1 Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder (Udvidet gennemgang af årsregnskaber) Indholdsfortegnelse Indledning Omfanget af denne standard 1-2 Udvidet gennemgang af årsregnskabet

Læs mere

Rapport om udstedelse af regler om god skik og regler om prisoplysning samt om erfaringerne med reglernes anvendelse

Rapport om udstedelse af regler om god skik og regler om prisoplysning samt om erfaringerne med reglernes anvendelse Finanstilsynet Forbrugerstyrelsen Rapport om udstedelse af regler om god skik og regler om prisoplysning samt om erfaringerne med reglernes anvendelse Indledning Det følger af 353, stk. 2 i lov om finansiel

Læs mere

Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling

Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling August 2014 Byggeri og energieffektivitet Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling af transportable telte og konstruktioner: Telte, tribuner, scener mm. Side 1 1 Indhold DEL 1 JURIDISKE

Læs mere

HÅNDBOG OM SUNDHEDSBEREDSKAB

HÅNDBOG OM SUNDHEDSBEREDSKAB HÅNDBOG OM SUNDHEDSBEREDSKAB - en vejledning i sundhedsberedskabsplanlægning 2007 2. udgave Håndbog om sundhedsberedskab en vejledning i sundhedsberedskabsplanlægning Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67

Læs mere

LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND ALBERTSLUND A/S

LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND ALBERTSLUND A/S LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND ALBERTSLUND A/S INDHOLD 1. Indledende bestemmelser... 6 1.1 Formål... 6 1.2 Definitioner... 6 2. Selskabets organisering... 8 2.1 Oplysninger om Selskabet... 8 2.3

Læs mere

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger Ankestyrelsens praksisundersøgelser om Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger April 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resume og anbefalinger 3 1.1 Ankestyrelsens

Læs mere

Vejledning om socialtilsyn

Vejledning om socialtilsyn Vejledning om socialtilsyn Indholdsfortegnelse Indholdsregister 1. Indledning 2. Formål 3. Anvendelsesområde 4. Godkendelse 5. Kvalitetsmodellen for socialtilsyn 6. Godkendelse af private tilbuds organisatoriske

Læs mere

EU s nye udbudsdirektiv Væsentlige ændringer i forhold til gældende direktiv

EU s nye udbudsdirektiv Væsentlige ændringer i forhold til gældende direktiv EU s nye udbudsdirektiv Væsentlige ændringer i forhold til gældende direktiv 2013 EU s nye udbudsdirektiv -væsentlige ændringer i forhold til gældende direktiv Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens

Læs mere

BESTEMMELSE FOR FORVALTNING AF 10 MIO. KRONER PULJEN. Bilag: Vilkår og betingelser for tildeling af tilskud fra forsvaret, hertil ét underbilag.

BESTEMMELSE FOR FORVALTNING AF 10 MIO. KRONER PULJEN. Bilag: Vilkår og betingelser for tildeling af tilskud fra forsvaret, hertil ét underbilag. VETERANCENTRET BESTEMMELSE FOR FORVALTNING AF 10 MIO. KRONER PULJEN Bilag: Vilkår og betingelser for tildeling af tilskud fra forsvaret, hertil ét underbilag. Erstatter: af 2013-08. 1. FORMÅL Formålet

Læs mere

udvalget om et udredningsarbejde

udvalget om et udredningsarbejde Rapport fra udvalget om et udredningsarbejde på 4-området 2. udgave Marts 2000 Rigsrevisionen Denne rapport afgives af et udvalg bestående af repræsentanter for Rigsrevisionen, Foreningen af Statsautoriserede

Læs mere

Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber

Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber December 2012 Indholdsfortegnelse Forord... 4 I Indledning... 6 I.I Målgruppen... 6 I.II Soft law og dens betydning for selvstyreejede

Læs mere

Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber

Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber December 2012 Indholdsfortegnelse Forord... 4 I Indledning... 6 I.I Målgruppen... 6 I.II Soft law og dens betydning for selvstyreejede

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel

Vejledning til bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel Vejledning til bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel Indledning Bekendtgørelsen er udstedt med hjemmel i 43, stk. 2 og 5, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed og implementerer

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1991R2092 DA 14.05.2008 031.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS FORORDNING (EØF) Nr. 2092/91 af 24. juni 1991 om økologisk produktionsmetode

Læs mere

Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse

Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte 05.86 Side 1 Side 2 Indholdsfortegnelse Side Bilagsoversigt...3 Forord...4 Kapitel 1. Rammeaftalens område,

Læs mere

VEJLEDNING OM. nye regler om ledelsen i de erhvervsdrivende fonde (overgang til 2014-loven)

VEJLEDNING OM. nye regler om ledelsen i de erhvervsdrivende fonde (overgang til 2014-loven) VEJLEDNING OM nye regler om ledelsen i de erhvervsdrivende fonde (overgang til 2014-loven) UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2014 Indhold 1. Indledning... 1 2. Ændrede regler om udpegning af bestyrelsen...

Læs mere

Normalregulativ for almene vandforsyninger. Vejledning

Normalregulativ for almene vandforsyninger. Vejledning Normalregulativ for almene vandforsyninger Vejledning Titel: Normalregulativ for almene vandforsyninger, vejledning Redaktion: Naturstyrelsen Udgiver: Naturstyrelsen Haraldsgade 53 DK-2100 København Ø

Læs mere

De Europæiske Fællesskabers Tidende

De Europæiske Fællesskabers Tidende 28. 1. 2000 DA De Europæiske Fællesskabers Tidende L 23/57 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 1999/92/EF af 16. december 1999 om minimumsforskrifter vedrørende forbedring af sikkerhed og sundhedsbeskyttelse

Læs mere

Fonden Station Next oversigt over efterlevelse af Anbefalinger for god selskabsledelse

Fonden Station Next oversigt over efterlevelse af Anbefalinger for god selskabsledelse Fonden Station Next oversigt over efterlevelse af Anbefalinger for god selskabsledelse Anbefaling Selskabet følger Selskabet følger ikke Selskabet følger/følger ikke anbefalingen af følgende grund: 1.

Læs mere

Forbrugerombudsmandens vejledning om brug af miljømæssige og etiske påstande mv. i markedsføringen, januar 2011

Forbrugerombudsmandens vejledning om brug af miljømæssige og etiske påstande mv. i markedsføringen, januar 2011 Forbrugerombudsmandens vejledning om brug af miljømæssige og etiske påstande mv. i markedsføringen, januar 2011 Indhold 1. Formål 2. Anvendelsesområde 2.1. Markedsføring over for forbrugere 2.2. Særlovgivning

Læs mere

KAP. I GENERELLE TURNERINGSBESTEMMELSER... 27 KAP. II SUPERISLIGAEN... 28 U 11 TURNERINGEN. TURNERINGSPLAN FOR U17 DM- KVALSPIL og U15 DM...

KAP. I GENERELLE TURNERINGSBESTEMMELSER... 27 KAP. II SUPERISLIGAEN... 28 U 11 TURNERINGEN. TURNERINGSPLAN FOR U17 DM- KVALSPIL og U15 DM... INDHOLDSFORTEGNELSE LOVE KAP. I UNIONEN OG DENS OPGAVER... 2 KAP. II DIU S MEDLEMMER... 3 KAP. III ÆRESMEDLEMMER... 11 KAP. IV DIU S ORGANER... 11 KAP. V REPRÆSENTANTSKABET... 11 KAP. VI BESTYRELSEN...

Læs mere

Standardregulativ for udførelse af ledningsarbejder og andre arbejder i og over veje

Standardregulativ for udførelse af ledningsarbejder og andre arbejder i og over veje Standardregulativ for udførelse af ledningsarbejder og andre arbejder i og over veje Trafikministeriet Februar1995 FORORD I brev af 10. juli 1990 opfordrede Kommunernes Landsforening Trafikministeriet

Læs mere

sam ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD FONDSLEDELSE DECEMBER 2014 ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE

sam ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD FONDSLEDELSE DECEMBER 2014 ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE sam ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD FONDSLEDELSE DECEMBER 2014 1 INDHOLD A. Soft law og dens betydning... 3 B. Følg eller forklar-princippet... 4 C. Rapportering... 4 Anbefalinger for

Læs mere

Anbefalinger for god Selskabsledelse

Anbefalinger for god Selskabsledelse Anbefalinger for god Selskabsledelse Komitéen for god Selskabsledelse August 2011 1 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Komitéens arbejde... 3 2. Målgruppe... 3 3. Soft law og dens betydning... 3 4. Aktivt

Læs mere

Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. 50.31 Kontormøbler - Øst

Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. 50.31 Kontormøbler - Øst Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren 50.31 Kontormøbler - Øst Rammeaftale om køb af kontormøbler mellem [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Kunden) og [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Leverandøren) (Kunden

Læs mere

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 CORPORATE GOVERNANCE 1 INDHOLD Forord... 3 Indledning...4 1. Komitéens arbejde...4 2. Målgruppe... 5 3. Soft law og dens betydning...

Læs mere

God adfærd i det offentlige. Juni 2007

God adfærd i det offentlige. Juni 2007 God adfærd i det offentlige Juni 2007 God adfærd i det offentlige Juni 2007 Personalestyrelsen KL Danske Regioner God adfærd i det offentlige Udgivet Juni 2007 Udgivet af Personalestyrelsen, KL og Danske

Læs mere

Hvad kan din virksomhed gøre for at overholde konkurrencereglerne? Vejledning om compliance

Hvad kan din virksomhed gøre for at overholde konkurrencereglerne? Vejledning om compliance Hvad kan din virksomhed gøre for at overholde konkurrencereglerne? Vejledning om compliance 2015 SIDE 2 KAPITEL 1 INDLEDNING Hvad kan din virksomhed gøre for at overholde konkurrencereglerne? Vejledning

Læs mere