Dronningensgade 25, 1. sal 5000 Odense C

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dronningensgade 25, 1. sal 5000 Odense C"

Transkript

1 KLS systemet er certificeret af Byggeriets Kvalitetskontrol Håndbog Kvalitetsledelsessystem for autoriseret virksomhed på kloakinstallationsområdet Dronningensgade 25, 1. sal 5000 Odense C Friis Kloakmester ApS KLS system Gyldig fra: Rev. nr.: 005 Godkendt af: PFK BK - rev

2 Forord Nærværende kvalitetsledelsessystem (KLS system) har som formål at opfylde krav i lov om autorisation af virksomheder på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet. Derudover er formålet, at alle relevante krav til sikkerhed, sundhed og miljø overholdes i forbindelse med udførelse af autorisationskrævende arbejde opfyldes. I forhold til myndigheder, samarbejdspartnere og kunder m.v. er formålet endvidere at kunne dokumentere, at alle relevante krav til kvalitet i ydelser og arbejder efterleves. Internt i virksomheden medvirker kvalitetsledelsessystemet til at sætte fokus på kvaliteten i arbejdernes udførelse. Kvalitetsledelsessystemet gælder for den fagligt ansvarlige, og for de underleverandører vi benytter os af, som arbejder med autorisationskrævende arbejder. Kvalitetsledelsessystemet består af følgende elementer: Nærværende KLS håndbog Diverse bilag med standardblanketter til dokumentation og registrering Navn Ejer/Direktør Tidspunkt for KLS systemets implementering i virksomheden Poul-Erik Friis Knudsen 13. august 2014 Dato: 13. august 2014 Underskrift: 2

3 Indholdsfortegnelse: Kapitel Afsnit Afsnit Side Virksomhedens data Gyldighedsområdet for certificeringen Politik Mål Ledelsessystemet Eksterne dokumenter Registre Prøve- og måleudstyr Intern audit Ekstern audit Afvigelser Udførelse og slutkontrol ved arbejdets udførelse 1. Virksomhedsbeskrivelse. 1.1 Virksomhedens data Virksomhedens navn Friis Kloakmester ApS Hovedadresse Dronningensgade 25, 1. sal Postnr., by 5000 Odense C Telefon Hjemmeside Mail CVR nr Aut, nr. KFUL Fagligt ansvarlig Poul-Erik Friis Knudsen 1.2. Gyldighedsområdet for certificeringen Friis Kloakmester ApS udfører salg, projektering, installation og service indenfor afløbsinstallationer, stikledninger, tilslutning til offentlig afløbsinstallation, dræning af bygningsværker, afløbsanlæg i det åbne land m.v. Alle autorisationskrævende arbejder foregår med udgangspunkt fra virksomhedens hovedadresse. Arbejderne kan udføres i såvel hoved- som underentreprise for private og offentlige bygherrer, efter tilbud eller regning. Friis Kloakmester har autorisation som kloakmester, og er underlagt Byggeriets Kvalitetskontrol for sikring af lovpligtig ekstern 3. parts audit og godkendelse af KLS systemet. Arbejderne kan udføres som nyanlæg/ændringer/udvidelser/fejlfinding/reparationer/service. Virksomheden beskæftiger ikke andre ansatte end den fagligt ansvarlige person (FA) FA ejer virksomheden og har ansvaret og beføjelserne til at KLS systemet etableres, indføres, anvendes og vedligeholdes. 3

4 FA har bestået den autorisationsgivende prøve, og udfører selv eller forestår alle autorisationskrævende arbejde i overensstemmelse med de gældende love, normer og forskrifter, og i overensstemmelse med virksomhedens KLS system. FA sørger for gennem deltagelse i relevante kurser eller på anden tilsvarende måde, holde sin faglige viden ajour, særligt hvad angår kendskabet til relevante tekniske bestemmelser. FA s kvalifikationer og kompetencer registreres på egnet blanket med angivelse af status på uddannelse og efteruddannelse. (bilag 03 og Blanket 01) 1.3. Politik Friis Kloakmester ApS vil overholde alle lov- og myndighedskrav der stilles til de arbejder vi udfører, samt opfylde alle relevante kundekrav. Vi forpligter os til en løbende forbedring af KLS systemet. Vi skal være en ansvarsbevidst virksomhed, der er kendt for at levere ydelser af høj kvalitet og stor sikkerhed til aftalt tid og pris Mål Kvalitet Friis Kloakmester ApS udfører kun arbejder efter forudgående aftale, og arbejderne skal opfylde de til enhver tid gældende regler. Vi har derudover følgende kvalitetsmål: Udførte arbejder skal være fejlfri og opfylde kundens krav. Nødvendige beskrivelser og vejledninger samt ajourførte tegninger udleveres til kunden ved arbejdets afslutning Henvender en kunde sig med en berettiget klage over fejl i udførte installationer, skal kunden senest 10 hverdage efter henvendelsen have påbegyndt arbejder for udbedring af fejlen Indgåede aftaler om tidspunkter for arbejdets udførelse skal så vidt muligt overholdes. Hvis aftalte tidspunkter undtagelsesvist ikke kan overholdes, skal kunden altid kontaktes så hurtigt som muligt 2. Dokumentstyring 2.1 Ledelsessystemet FA er ansvarlig for løbende at gennemgå og vedligeholde KLS systemet. KLS systemet og tilhørende bilag forsynes med et revisions nummer og en gyldighedsdato. Derefter oplistes dokumenterne i liste til styring af KLS systemets dokumenter. (bilag 01) KLS systemet opbevares i ringbind på virksomhedens kontor. Hvis KLS systemet opbevares elektronisk sker dette på PC under mappen Dokumenter\Kloakmester\KLS system. FA foretager backup af KLS systemet på ekstern harddisk, fx USB nøgle. Backup foretages med intervaller som sikrer alle relevante data, og backup opbevares sikkert Eksterne dokumenter Eksterne dokumenter omfatter relevant og ajourført lovgivnings- og vejledningsmateriale, der er dækkende for forretningsområdet og som er nødvendigt, for sikker etablering drift og servicering af installationer. Eksterne dokumenter er oplistet på særligt bilag over gældende regelgrundlag. (bilag 02) 4

5 Klager identificeres med dato for modtagelsen, og behandles af FA Registre Som en del af KLS systemet oprettes følgende registre i ringbind eller i elektronisk form: Register Ansvarlig Placering Opbevaringstid KLS systemet Direktøren Direktøren 5 år Forældede udgaver af KLS systemet Kvalitetsansvarlige Kvalitetsansvarlige 5 år Afvigelser og forebyggende handlinger Kvalitetsansvarlige Kvalitetsansvarlige 5 år Intern auditrapport Kvalitetsansvarlige Kvalitetsansvarlige 5 år Ledelsens evaluering Kvalitetsansvarlige Kvalitetsansvarlige 5 år Klager over fejl i installationer Kvalitetsansvarlige Kvalitetsansvarlige 10 år Rapporter og referater Kvalitetsansvarlige Kvalitetsansvarlige 5 år Kloakmester\Medarbejdere\initialer Kvalitetsansvarlige Kvalitetsansvarlige 5 år 3. Styring af kvaliteten 3.1. Prøve- og måleudstyr Der skal fastlægges, tilvejebringes og opretholdes det nødvendige prøve- og måleudstyr og specialværktøj, for at arbejdet kan udføres korrekt. Udstyret skal kontrolleres og kalibreres, så arbejdet kan udføres indenfor tilladte tolerancer. Der gennemføres eftersyn og kalibrering i henhold til producentens anvisninger. Alt eldrevet værktøj efterses og mærkes jf. stærkstrømsbekendtgørelsen. Dette eftersyn udføres af eksternt godkendt virksomhed eller af FA, som opfylder kravene til eftersyn af el drevet værktøj. Prøve- og måleudstyr registreres på egnet blanket med angivelse af status på foretagne eftersyn og kalibreringer. (bilag 04) Rapporter til dokumentation af at eftersyn af prøve- og måleudstyr er foretaget med krævede intervaller, opbevares i KLS systemet Intern audit Formålet med intern audit er at følge op på, om KLS systemet er ajourført, effektivt og efterleves, samt at KLS systemet understøtter virksomhedens aktiviteter og mål. FA sørger for planlægning og gennemførelse af intern audit mindst én gang årligt. Intern audit foretages som stikprøvekontrol på minimum følgende områder: 1. Opfyldelse af virksomhedens mål 2. Om kompetencer er registreret og ajourført, herunder at dokumentation i form af kursusbeviser m.v. forefindes i KLS systemet 3. Om nødvendige instruktioner i arbejdernes udførelse er tilgængelige 4. Om regelgrundlaget er ajourført og tilgængeligt 5. Om krævede eftersynsintervaller på prøve- og måleudstyr er opfyldt og dokumenteret 6. Om slutkontrol på udførte installationer er fyldestgørende og dokumenteret 7. Om krav til indleje er opfyldt ved indlejning af personale fra anden virksomhed 5

6 8. Om der foreligger krævet dokumentation ved tilslutning af installationer, som er udført af ekstern kabel- eller rørmontør 9. Om der er fulgt op på begåede fejl med nødvendige forebyggende og korrigerende handlinger 10. Opfølgningen på krav fra Byggeriets Kvalitetskontrol Hvis der ved intern audit konstateres uoverensstemmelser, iværksættes en afvigelsesbehandling. Intern audit dokumenteres ved anvendelse af egnet blanket. (bilag 05) 3.3. Ekstern audit FA sikrer at KLS systemet bliver auditeret af Byggeriets Kvalitetskontrol så betids, at fornyet certificering kan opnås senest 2 år efter seneste certificering. FA er til rådighed ved audit, og sikrer opfølgning på anmærkninger og afvigelser ved, at forebyggende og korrigerende handlinger iværksættes Afvigelser Der er tale om en afvigelse i følgende situationer: Hvis KLS systemets procedurer ikke følges Ved modtagelse af berettigede klager fra kunder Ved begåede fejl i installationer, eller fejl i udarbejdelsen af elinstallationsrapporter Afvigelser behandles af FA som sikrer, at der iværksættes fornødne forebyggende og korrigerende handlinger for at undgå, at fejl gentages. Afvigelser dokumenteres på en afvigelsesrapport med angivelse af forbyggende og korrigerende handlinger. (bilag 07) 3.5. Udførelse og slutkontrol ved arbejdets udførelse For at sikre, alle forhold af betydning for sikkerhed, sundhed og miljø opfyldes, skal FA inden en arbejdsopgave sættes i gang, undersøge, om nødvendige skriftlige instruktioner i form af aftaler, tilladelser, oplysninger, tegninger, beskrivelser, installationsvejledninger, tjeklister til slutkontrol m.v. er til rådighed. FA sikrer under arbejdernes udførelse, at slutkontrollen foretages og dokumenteres på egnet tjekliste i overensstemmelse med KLS systemet. (bilag 8) Hvis der under udførelse, tilsyn eller slutkontrol af arbejdet opdages fejl i installationer eller begås fejl af betydning, foretages afvigelsesbehandling jf. KLS systemet. Hvis virksomheden anvender indlejet personale fra anden virksomhed foretager FA en vurdering af det indlejede personale ved, at undersøge kursusbeviser og anden relevant dokumentation for deres kvalifikationer. Derudover sikres det, at der foreligger korrekt indgået lejeaftale med den virksomhed der udlejer personalet. (bilag 09) FA sørger for nødvendig instruktion og tilsyn med arbejder udført af indlejet personale, herunder dokumentation af slutkontrollen på egnet tjekliste jf. KLS systemet. Installerede materialer skal være egnede og lovlige til den tilsigtede brug. Materialeforbruget opgøres og registreres på dagsedler eller på tilsvarende vis i relevant omfang. 6

7 Ved arbejdets afslutning sørger virksomheden for, at arbejdet afleveres til bygherren, herunder at driftsog vedligeholdelsesplan, ajourførte tegninger og kvalitetsdokumentation udleveres i relevant og aftalt omfang. Arbejdet færdigmeldes til myndigheder og forsyningsselskaber i krævet omfang. Kvalitetsdokumentationen godkendes af FA og arkiveres afslutningsvist på en sikker og let genfindeligt måde i virksomheden. 7

FPC-system. Del 2. Procedurer

FPC-system. Del 2. Procedurer FPC-system Del 2 Procedurer Indholdsfortegnelse Udgave 2.1 Ledelsens evaluering 2.2 Personale 2.3 Udstyr 2.4 Råvarer og delkomponenter 2.5 Produktionsproces 2.6 Produktprøvning og -evaluering 2.7 Afvigende

Læs mere

VÆR MED TIL AT BEKÆMPE SOCIAL DUMPING

VÆR MED TIL AT BEKÆMPE SOCIAL DUMPING VÆR MED TIL AT BEKÆMPE SOCIAL DUMPING Sæt arbejdsklausuler og sociale klausuler på dagsordenen Indhold Indledning... 2 Forhandlingsfællesskabet anbefaler... 2 Fakta om social dumping, arbejdsklausuler

Læs mere

Gasreglementets afsnit C-10. Bestemmelser om gasleverandører

Gasreglementets afsnit C-10. Bestemmelser om gasleverandører Gasreglementets afsnit C-10 Bestemmelser om gasleverandører Januar 1994 Forord Forord Gasreglementets afsnit C-10 er fortsat i henhold til 15, 17 og 19 stk. 2 i lov nr. 250 af 8. juni 1978 om gasinstallationer

Læs mere

Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse

Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte 05.86 Side 1 Side 2 Indholdsfortegnelse Side Bilagsoversigt...3 Forord...4 Kapitel 1. Rammeaftalens område,

Læs mere

Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder (Udvidet gennemgang af årsregnskaber)

Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder (Udvidet gennemgang af årsregnskaber) Bilag 1 Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder (Udvidet gennemgang af årsregnskaber) Indholdsfortegnelse Indledning Omfanget af denne standard 1-2 Udvidet gennemgang af årsregnskabet

Læs mere

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 At-VEJLEDNING Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 Maj 2011 Erstatter At-vejledningerne F.2.4 Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006, F.2.5

Læs mere

Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling

Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling August 2014 Byggeri og energieffektivitet Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling af transportable telte og konstruktioner: Telte, tribuner, scener mm. Side 1 1 Indhold DEL 1 JURIDISKE

Læs mere

udvalget om et udredningsarbejde

udvalget om et udredningsarbejde Rapport fra udvalget om et udredningsarbejde på 4-området 2. udgave Marts 2000 Rigsrevisionen Denne rapport afgives af et udvalg bestående af repræsentanter for Rigsrevisionen, Foreningen af Statsautoriserede

Læs mere

At-VEJLEDNING. Arbejdspladsvurdering. At-vejledning D.1.1. Vejledning om at gennemføre og revidere arbejdspladsvurdering

At-VEJLEDNING. Arbejdspladsvurdering. At-vejledning D.1.1. Vejledning om at gennemføre og revidere arbejdspladsvurdering At-VEJLEDNING Arbejdspladsvurdering Vejledning om at gennemføre og revidere arbejdspladsvurdering At-vejledning D.1.1 Juli 2009 2. udgave 2010 Erstatter januar 2005 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger

Læs mere

De Europæiske Fællesskabers Tidende

De Europæiske Fællesskabers Tidende 28. 1. 2000 DA De Europæiske Fællesskabers Tidende L 23/57 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 1999/92/EF af 16. december 1999 om minimumsforskrifter vedrørende forbedring af sikkerhed og sundhedsbeskyttelse

Læs mere

Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber

Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber December 2012 Indholdsfortegnelse Forord... 4 I Indledning... 6 I.I Målgruppen... 6 I.II Soft law og dens betydning for selvstyreejede

Læs mere

Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber

Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber December 2012 Indholdsfortegnelse Forord... 4 I Indledning... 6 I.I Målgruppen... 6 I.II Soft law og dens betydning for selvstyreejede

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSMILJØARBEJDET PÅ KONTORER IRKSOMHEDER MED 10-34 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering Et

Læs mere

de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde

de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde vejviser til de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde kirkeministeriet kirkeministeriet vejviser til de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde Arbejdstilsynet har haft

Læs mere

Dato: Status 6. Godkendt

Dato: Status 6. Godkendt Vers. Udarbejdet af. Dato: Status 6 Tanja Andersen 28-05-2014 Godkendt INDLEDNING Arbejdsmiljøprogrammet er en samlet præsentation af den arbejdsmiljøindsats, som Hospitalsenheden Vest (bygherren) stiller

Læs mere

Sammenligning af 4 internationale retningslinjer for CSR

Sammenligning af 4 internationale retningslinjer for CSR Baggrundsdokument Sammenligning af 4 internationale retningslinjer for CSR OECD s Retningslinjer for Multinationale Virksomheder ISO 26000 Vejledning i samfundsmæssigt ansvar FN s Global Compact FN s Retningslinjer

Læs mere

OPP Kalvebod Brygge. Bilag 4 // Samarbejdsmodel

OPP Kalvebod Brygge. Bilag 4 // Samarbejdsmodel Bilag 4 // Samarbejdsmodel Indholdsfortegnelse 1 Generelt 2 2 Bygningsstyrelsens forventninger 2 3 Faserne 3 4 Organisation 4 5 Samarbejdsform 5 6 Krav til dokumentation 7 1 Generelt Nærværende dokument

Læs mere

Regler for udstedere af investeringsbeviser NASDAQ OMX Copenhagen A/S 01-07-2009

Regler for udstedere af investeringsbeviser NASDAQ OMX Copenhagen A/S 01-07-2009 Regler for udstedere af investeringsbeviser NASDAQ OMX Copenhagen A/S 01-07-2009 Regler for udstedere af investeringsbeviser 1 Indholdsfortegnelse Ordliste... 6 1 Betingelser for investeringsbevisers optagelse

Læs mere

Bilag 17, Forpligtelser ved ophør

Bilag 17, Forpligtelser ved ophør Bilag 17, Forpligtelser ved ophør Version Ændringer Dato 2.1 Rettet i: 06-02-2014 - Punkt 1 - Punkt 2 - Krav 17.1 - Krav 17.2 - Krav 17.3 - Krav 17.5 - Krav 17.6 - Krav 17.7 - Krav 17.8 - Krav 17.11 -

Læs mere

God foreningsledelse i Muskelsvindfonden

God foreningsledelse i Muskelsvindfonden God foreningsledelse i Muskelsvindfonden Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Medlemmernes rolle og samspil med organisationsledelsen... 3 2.1 Udøvelse af ejerskab og kommunikation... 3 2.2. Aktiver

Læs mere

Fonden Station Next oversigt over efterlevelse af Anbefalinger for god selskabsledelse

Fonden Station Next oversigt over efterlevelse af Anbefalinger for god selskabsledelse Fonden Station Next oversigt over efterlevelse af Anbefalinger for god selskabsledelse Anbefaling Selskabet følger Selskabet følger ikke Selskabet følger/følger ikke anbefalingen af følgende grund: 1.

Læs mere

Rapport om udstedelse af regler om god skik og regler om prisoplysning samt om erfaringerne med reglernes anvendelse

Rapport om udstedelse af regler om god skik og regler om prisoplysning samt om erfaringerne med reglernes anvendelse Finanstilsynet Forbrugerstyrelsen Rapport om udstedelse af regler om god skik og regler om prisoplysning samt om erfaringerne med reglernes anvendelse Indledning Det følger af 353, stk. 2 i lov om finansiel

Læs mere

Vejledning om socialtilsyn

Vejledning om socialtilsyn Vejledning om socialtilsyn Indholdsfortegnelse Indholdsregister 1. Indledning 2. Formål 3. Anvendelsesområde 4. Godkendelse 5. Kvalitetsmodellen for socialtilsyn 6. Godkendelse af private tilbuds organisatoriske

Læs mere

HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER

HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER Denne folder er udarbejdet af DRACHMANN ADVOKATER. Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse eller mangfoldiggørelse af folderen/dele heraf er tilladt

Læs mere

LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND ALBERTSLUND A/S

LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND ALBERTSLUND A/S LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND ALBERTSLUND A/S INDHOLD 1. Indledende bestemmelser... 6 1.1 Formål... 6 1.2 Definitioner... 6 2. Selskabets organisering... 8 2.1 Oplysninger om Selskabet... 8 2.3

Læs mere

Standardregulativ for udførelse af ledningsarbejder og andre arbejder i og over veje

Standardregulativ for udførelse af ledningsarbejder og andre arbejder i og over veje Standardregulativ for udførelse af ledningsarbejder og andre arbejder i og over veje Trafikministeriet Februar1995 FORORD I brev af 10. juli 1990 opfordrede Kommunernes Landsforening Trafikministeriet

Læs mere

Forretningsorden for direktionen Danske Bank A/S CVR-nr. 61 12 62 28

Forretningsorden for direktionen Danske Bank A/S CVR-nr. 61 12 62 28 Forretningsorden for direktionen Danske Bank A/S CVR-nr. 61 12 62 28 Indhold: 1 Anvendelsesområde og formål... 3 2 Ansættelse af direktionen... 3 3 Direktionens sammensætning... 3 4 Direktionsmøder og

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord...4. 1. Indledning...6

Indholdsfortegnelse. Forord...4. 1. Indledning...6 Vejledning til bekendtgørelse om krav til information og samtykke ved lagring af eller adgang til oplysninger i slutbrugerens terminaludstyr, Cookie-bekendtgørelsen. 2. udgave, april 2013 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Betingelser for MobilePay by Danske Bank

Betingelser for MobilePay by Danske Bank Forbrugere Gælder fra 18. juni 2015 Betingelser for MobilePay by Danske Bank Indledning MobilePay by Danske Bank er en mobilbetalingsløsning (i det følgende benævnt MobilePay) fra Danske Bank A/S, der

Læs mere

Redegørelse for selskabsledelse

Redegørelse for selskabsledelse Redegørelse for selskabsledelse Lovpligtig redegørelse for selskabsledelse, jf. årsregnskabslovens 107 b Denne årlige redegørelse for selskabsledelse for Chr. Hansen Holding A/S er en del af ledelsesberetningen

Læs mere