Greve Kommune. Lokalplan Håndværkerbyen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Greve Kommune. Lokalplan 12.41 Håndværkerbyen"

Transkript

1 Greve Kommune Lokalplan G A L RS FO Maj 2012

2 Journal nr Sagsnr Lokalplanforslaget er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø. Eventuelle indsigelser skal senest den 10. august 2012 sendes til: Greve Kommune Center for Teknik & Miljø Rådhusholmen Greve eller Der afholdes / afholdes ikke borgermøde om forslag til lokalplan Indholdsfortegnelse side REDEGØRELSE 2 Indledning 2 Nuværende forhold 2 Lokalplanens baggrund og formål 3 Helhedsplan for 6 Boligforhold 6 Trafikforhold 6 Virksomheder i 7 Forhold til anden planlægning og lovgivning 8 Lokalplanens indhold 10 LOKALPLANENS BESTEM- 14 MELSER 1 Lokalplanens formål 14 2 Lokalplanområde og zonestatus 14 3 Områdets anvendelse 13 4 Udstykning 14 5 Veje, parkering og stier 15 6 Teknisk forsyning 15 7 Bebyggelsens omfang og placering 15 8 Bebyggelsens ydre fremtræden 16 9 Ubebyggede arealer og beplantning Forudsætninger for ibrugtagen Grundejerforening Aflysning af byplanvedtægter Midlertidige retsvirkninger Endelige retsvirkninger 18 Vedtagelsespåtegning 19 KORTBILAG Matrikelkort BILAG 1 Eksisterende forhold BILAG 2 Fremtidige forhold for områdernes anvendelse, BILAG 3 veje og stier Miljøklasser BILAG 4 1

3 Forslag til lokalplan REDEGØRELSE Indledning Nuværende forhold Området Kort over området Bebyggelsen, beplantning m.v. Den nuværende bebyggelse består af mindre håndværks- og industribygninger fra 1960 erne og fremefter. Bygninger er i 1 og 2 etager. Mange bygninger er ombygget og moderniseret i årenes løb. Enkelte ejendomme har stadig en bolig knyttet til virksomheden. Greve Borgerhus, som tidligere var rådhus for Greve - Kildebrønde Kommune, er en markant tidstypisk bygning, som ligger i parklignende omgivelser 2

4 med flere store træer. omkranses i nordøst og nordvest af et højt skovbælte, som indrammer bebyggelsen. Området er i øst og sydøst omgivet af parcel- og rækkehuse. En grøn kile med et stort parkområde støder op til. Området har vejforbindelse til Lillevangsvej og Greve Centervej via. Luftfoto over området Lokalplanens baggrund og formål Fra håndværk til service I slutningen af 1950 erne blev de første grunde til håndværksvirksomheder og let industri udstykket i. Til hver virksomhed var det muligt at indrette en beboelseslejlighed til brug for virksomhedens ejer eller en ansat. gav håndværkere, der ønskede at blive selvstændige, mulighed for at kombinere et familieliv med en udvikling af virksomheden. Siden 1960 erne har gået fra at være et erhvervsområde med håndværk og let industri til i større udstrækning, at blive et bynært serviceområde i den centrale del af Greve også med forretninger, kursuslokaler, motionslokaler, kontorer og behandlingslokaler. Antallet af boliger falder fra år til år. Den oprindelige tanke med en håndværksfamilie som arbejdede og boede på samme matrikel er ikke aktuel i dag, idet en del af boligerne er lejet ud. Brancheglidning har gennem de sidste årtier ændret områdets karakter. Det er bl.a. engros- og detailhandel som er vokset de seneste år. Antallet af virksomheder inden for sundhed, sport og motion er ligeledes steget i de sidste årtier. Klinikker, terapeu- 3

5 ter, tandlæger, privathospital, wellness, styrketræning og karate er nye virksomhedstyper, som vokser for øjeblikket i. Undervisningsaktiviteter såsom aftenskole, væveskole og kommunens kompetencecenter er ligeledes etableret i området. Antallet af kontorvirksomheder er også steget i årenes løb. Greve Privathospital og Greve Wellness At disse nye virksomhedstyper har fundet vej ind i har sin baggrund i områdets centrale placering i Greve, samt de relativt små ejendomme med gode muligheder for mindre virksomheder til et lavt prisniveau på køb og leje af ejendomme i området. Alle disse forandringer er baggrunden for kommunens ønske om udarbejdelse af en helhedsplan, som skal ligge til grund for en ny lokalplan for området. Formålet er at udvikle området med nye tidssvarende aktiviteter, som kan styrke Greves erhvervsliv. Den centrale placering tæt ved Greve Midtby Center og Greve Station kan udnyttes bedre end tilfældet er i dag. En bedre udnyttelse af de kommunale arealer kunne afstedkommes via et tættere samarbejde mellem Greve Borgerhus og Greve Idræts Center. Et tættere samarbejde mellem idrætscentret og de mange idræts- og sundhedstilbud i kunne også videreudvikles. Greve Borgerhus 4

6 I samme periode som blev udbygget i 1960 erne, blev naboområderne til ligeledes fuldt udbygget med boliger. Trafikmængdens stigning i området de seneste årtier giver miljømæssige problemer i forhold til boligerne. Skal naboskabet mellem og de omkringliggende boliger fungere på langt sigt, kræver det en stillingtagen til s fremtidige trafikbelastning. Historie er optaget på Kulturarvsstyrelsens liste over bevaringsværdige industriminder i Danmark på baggrund af s særlige historie og opkomst. Greve Museum har i flere forskellige sammenhænge beskrevet og den historie, som knytter sig til områdets udbygning fra 1960 erne og frem til nu. Senest har Greve Museum i 2010 udgivet bogen i Greve - familieindustri i forstaden. I bogen beskrives historien bag en række familievirksomheder i. Udflytningen af erhverv fra baggårdene i det indre af København efter 2. verdenskrig, blev optakten på udbygning af nye erhvervsområder i omegnskommunerne. Der blev opbygget en række værkstedsbyer til håndværk og småindustri uden for København. Der er således også bygget en Håndværkerby i Valby i 1950 erne. blev udstykket fra tre ejendomme (statshusmandsbrug). Udstykningen blev godkendt i 1964 af sognerådet i Greve-Kildebrønde Kommune. Der ligger stadig en af de oprindelige ejendomme i den sydlige del af. Luftfoto af rådhuset fra 1967, hvor er under etablering. En række bygninger er bevaret intakt fra udbygningen af området i 1960 erne. Specielt rådhuset i den tidligere Greve - Kildebrønde Kommune er meget karakteristisk. Rådhuset blev opført 1957 og fungerede som rådhus frem til Bygningen rummer i dag bl.a. Greve Borgerhus m.m. Helhedsplan for 5

7 Kommuneplan Erhvervsstrategi I kommuneplan har Greve Kommune besluttet, at der udarbejdes helhedsplaner for omdannelse og udvikling af kommunens industriområder. Rækkefølgen på disse helhedsplaner er, Kildebrønde Industri, Karlslunde Industri, Tune Industri, Ventrupparken og Greve Main. Helhedsplanerne udarbejdes i samarbejde med virksomheder og grundejerforeninger. Byrådet har vedtaget en række målsætninger for udvikling af kommunens erhvervsområder, som sigter til at fastholde og udvikle muligheder foretablering af flere virksomheder inden for kontor- og servicesektoren. Kommunen arbejder for at skabe en balanceret og fremtidssikker erhvervsstruktur og skabe gode vækstmuligheder for mindre virksomheder og iværksættere med et særligt fokus på vidensbaserede iværksættere. I erhvervsstrategi vil Greve Kommune udvikle og markedsføre de eksisterende erhvervsområder. Attraktive erhvervsområder er et vigtigt parameter i forhold til at tiltrække og fastholde virksomheder. Generelt er kommunens erhvervsområder fyldt godt op. Udviklingspotentialet ligger derfor i væsentlig udstrækning i mulighederne for fortætning og tilpasning af eksisterende erhvervsområder og understøtte etableringen af flere videnstunge kontor- og servicevirksomheder. Forslag til Helhedsplan for Greve Kommune har udarbejdet et forslag til Helhedsplan for. Helhedsplanen er udarbejdet i samarbejde med grundejerforeningen for. Planen har været drøftet på temamøder mellem Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget og Teknik- og Miljøudvalget. Forslag til helhedsplan for er behandlet på møde i Byrådet den 13. december Der har været afholdt et borgermøde om helhedsplanen i maj Forslag til Helhedsplan danner grundlag for lokalplan for. Boligforhold Boligforhold Fra starten var det muligt at indrette en bolig pr. ejendom til ejerfamilien eller en ansat. Denne mulighed er blevet udnyttet af flere ejere og indehavere af virksomheder i. Der er dog sket en langsom nedlæggelse af boliger i området. Antallet af ejendomme som har bolig tilknyttet falder ligeledes, bl.a. i forbindelse med ejendommenes overgang fra værksteder og let industri til service- og byerhverv. Den øgede miljøbelastning af boligerne inde i gør det mindre attraktivt, at blive boende. En modsat rettet tendens er kommerciel udlejning af flere lejligheder på samme ejendom. Ligesom Greve Kommune gennemgår en generationsfornyelse, hvor de oprindelige indehavere pensioneres og flytter fra området. Trafikforhold Trafik Den gennemkørende trafik morgen og aften belaster området unødvendigt. En del bilister bruger som smutvej, når de skal fra Lillevangsvej ud til Motorvejen og omvendt. Opstuvningsproblemer i rundkørslen ved Lillevangsvej og Greve Centervej gør, at en del bilister kører gennem området for at spare tid. Beboerne på Vestervang, Grevehaven og Ved Rådhuset er besværet af tung trafik, 6

8 som skal vende inde i området. Beboerne har svært ved at komme ud i fra Håndværkervænget morgen og aften. Beboerne ser gerne, at der åbnes, for biltrafik, fra deres område til Lillevangsvej. Endvidere ønsker beboerne Håndværkervænget lukket mellem og boligvejene ved Greve Borgerhus. Lastbil bakker ind på Ved Rådhuset Det skal undersøges nærmere, om der er mulighed for etablering af et lyskryds på Lillevangsvej som vil give vejadgang til Grevehaven. Et eventuelt lyskryds ved Grevehaven indgår ikke i denne lokalplan. Parkeringsproblemerne tiltager i forbindelse med, at nye erhvervstyper gør deres indtog i området. Serviceerhverv og butikker trækker flere bilister. Manglende fortove giver problemer, når serviceerhverv tiltrækker nye typer af gående og cyklende til. Der er foretaget en trafiktælling oktober Tællingen er foretaget ud for Greveager 1 og ud for Hedelyparken 11. Resultater viser en hverdagsdøgnstrafik på 4350 ved Greveager og en hverdagsdøgnstrafik på 3829 ved Hedelyparken. Trafikken er koncentreret til dagtimerne med topbelastning mellem kl og kl Den helt overvejende del af bilisterne kører i intervallet 40 til 60 km i timen. Trafiktallet falder til under halvdelen i weekenden. Parkering Parkering skal afvikles på egen grund. Parkeringsnorm for Greve Kommune er: 25 m 2 for detailhandel 50 m 2 kontor, institutioner m.m. 100 m 2 håndværk, industri m.m. Den parkeringsnorm opretholdes i. Lokalplanen giver mulighed for etablering af parkering under og over bygningerne eller som parkeringshuse i området. Virksomheder i Virksomhedstyper s centrale placering og gode mulighed for etablering af mindre virksomheder til rimelige penge har medført, at byerhverv inden for kontor, handel, sundheds- og uddannelsestilbud har fundet vej ind i området. En del af disse erhvervstyper er etableret som en dispensation i forhold til de gældende byplanvedtægter. En del virksomheder er et resultat af en brancheglidning, hvor 7

9 virksomhederne overgår til nye forretningsområder inden for by- og serviceerhverv med flere kunder udefra. Der er således et behov for en tilpasning af den kommende lokalplan med de virksomhedstyper, som er etableret og ønsker en etablering i området. Tendenserne er, at overgår fra håndværk, bilreparationer og mindre industri til flere servicevirksomheder inden for handel, sundhed, kontor og kursusudbud. Håndværksvirksomhederne indskrænker deres værksteds- og lagerbehov som led i effektiviseringer. Bilværkstederne specialiseres og samles i større værksteder, som placeres med god kollektiv trafikdækning på store indfaldsveje. De mindre industrivirksomheder vokser ud af eller nedlægges. Blandet anvendelse af ejendom i. Der er således en række strukturelle forandringer, som har og vil få indflydelse på s udvikling fremover. Lokalplanens forhold til anden planlægning og lovgivning Fingerplan 2007 Kommuneplan Området er omfattet af Fingerplan 2007 med hensyn til stationsnær placering. Ifølge Fingerplan 2007 kan der inden for en afstand af m fra en station tillades kontorer på over m 2 i det ydre storbyområde. Hele området ligger inden for en afstand af m fra Greve Station. Området er omfattet af 4 kommuneplanrammer. Rammeområde 2O45 for Greve Borgerhus som angiver en anvendelse til offentlige formål, borgerhus og park. Bebyggelsesprocent er angivet til 10% for området som helhed. Særlige bestemmelse angiver at området ikke må bebygges yderligere. Rammeområde 2E33 for angiver en anvendelse til mindre håndværks-, service- og produktionsvirksomheder med tilknyttede salgsfunktioner. Anvendelsen for delområde 1 er offentlige formål og materielplads. Bebyggelsesprocenten er angivet til maksimalt 40% på den enkelte ejendom med en maksimal bygningshøjde på 2 etager med en minimum grundstørrelse på m 2. Der må maksimalt etableres virksomheder op til miljøklasse 4 i området. Rammeområde 2E34 angiver en anvendelse til erhvervsformål liberalt erhverv og kontorvirksomheder. Bebyggelsesprocenten er angivet til maksimalt 35% for området 8

10 som helhed med en maksimal bygningshøjde på 2. Der må maksimalt etableres virksomheder op til miljøklasse 3 i området. I forbindelse med fremlæggelse af forslag til lokalplan vil der blive fremlagt forslag til kommuneplantillæg nr. 8. Rammeområde 1R39 Olsbækkilen angiver anvendelsen til rekreative formål såsom natur, selvorganiserede fritidsaktiviteter og idrætsaktiviteter. Der må kun opføres bygninger som har tilknytning til områdets rekreative anvendelse. Aflysning af byplanvedtægter Deklarationer Bevaringsværdige bygninger mv. Museumsloven Lokalplanens idémæssige indhold Byplanvedtægt 7 inkl. tillæg A og Byplanvedtægt 53 aflyses i forbindelse med godkendelse af denne lokalplan Inden for området gælder en række udstykningsdeklarationer som berøres af lokalplan for Der er ingen bygning inden for lokalplanområdet, der i kommuneplan er udpeget som værende bevaringsværdige. I Greve Museums bog om peges der ikke på specielle bygninger, da renovering og ombygning af de oprindelige bygninger har været omfattende. Greve Borgerhus og den omgivende park udgør en undtagelse. Greve Borgerhus er ikke i sig selv bevaringsværdigt, men udgør en tidstypisk kommunal kontorbygning fra slutningen af 1950 erne. Bygningen er intakt uden større indgreb i forhold til den oprindelige arkitektur. Der er tilføjet en pavillon på bagsiden, som ikke er indpasset i hovedbygningens arkitektur. Greve Museum har i forbindelse med en forhøring anbefalet at det nuværende vejnet bibeholdes uden ændringer. Museet anbefaler ligeledes at den nuværende bygningshøjde og udnyttelsesgrad bevares som den er i dag, for at beholde områdets karakter. Konkret anbefaler museet, at en række ejendomme som nr. 6, 22, 35 og Håndværkervænget nr. 49 og 8 bevares i sin nuværende form. En bevarelse af disse ejendomme er grundet på den historie der kan knyttes til disse ejendomme. Der er i denne udpegning ikke taget hensyn til de arkitektoniske og funktionelle kvaliteter, der knytter sig til disse ejendomme. Lokalplanen udpeger ikke nogle bygninger til bevarelse. Hvis der i forbindelse med jord- og anlæggelsesarbejder findes spor af fortidsminder, skal arbejdet standses i det omfang, der berører fortidsminder. Skjulte fortidsminder, i form af eksempelvis bopladser, grave og lignende, er beskyttet af Museumsloven, kap. 8 27,stk. 2. Lokalplanens intention er på længere sigt at udvikle til et tættere byområde med plads til serviceerhverv, kontorer, værksteder og lettere industri i Greve Bymidte. Lokalplanforslaget giver mulighed for en betydelig større tæthed med udnyttelsesprocenter på 70% i op til 4 etager. Der er således mulighed for at området på længere sigt vil kunne komplettere Greve Midtby med service- og administrative virksomheder tæt på Greve Station. Nærheden til Greve Idrætscenter gør det ligeledes muligt at udvikle de sportsmæssige og kulturelle tilbud til borgerne i kommunen i et samarbejde mellem idrætscentret og de mange virksomheder og institutioner i, som har tilbud inden for sport, fitness, wellness og aftenskole aktiviteter rettet mod bevægelse og sportsudøvelse. Lokalplanens indhold 9

11 Fremtidig anvendelse Fremtidig udnyttelse Udstykning Varmeplanlægning Lokalplanens fremtidige anvendelse er privat serviceerhverv omfatter handel, forretnings- og husholdningsservice, privat undervisning, sundhedsvæsen og kulturelle aktiviteter. Herudover den finansielle sektor samt transport og kommunikation til servicesektoren. Liberalt erhverv omfatter selvstændig erhvervsvirksomhed inden for brancher, der ikke beskæftiger sig med hverken produktion eller salg af varer, men med forskellige former for serviceydelser. F. eks. advokater, arkitekter, praktiserende læger, dyrlæger, fysioterapeuter, kiropraktorer, tandlæger, psykologer, revisorer, ejendomsmæglere, erhvervskonsulenter og ingeniører Forslag til Helhedsplan for giver en mere intensiv udnyttelse af grundene i området end Byplanvedtægt 7. Nærværende lokalplan giver mulighed for en bebyggelsestæthed på maksimalt 70% af grundens størrelse med mulighed for at bygge op til 4 etager maksimalt på 12 meters højde. På de parceller som grænser op til boliger, må der kun opføres bygninger i maksimalt 3 etager med en bygningshøjde på maksimalt 9 meter. En udnyttelse på op til 70% af grundens størrelse vil kræve alternative parkeringsløsninger med enten parkeringskælder, parkering på tag på den enkelte matrikel. Eller parkeringshuse i området. Dette under forudsætning af opretholdelse af den nuværende parkeringsstandard for Greve Kommune. I nærværende lokalplan vil det være muligt, at sammenlægge grunde i området. Der er således mulighed for opførelse af ny bebyggelse gennem sammenlægning af grunde og nedrivning af eksisterende bebyggelse. Der er en mindste grundstørrelse på m 2 med en minimumsbredde på 15 m mod vej. Bebyggelsen inden for lokalplanområdet er i dag tilsluttet kollektiv varmeforsyning i form af tilslutning til DNGs naturgasnet. Greve Kommune har i forbindelse med udarbejdelsen af Strategisk Energiplan undersøgt mulighederne for at fremme fjernvarmen i byområder. I den forbindelse peges på en konvertering af erhvervsområderne i Greve Kommune, som vil give en stor CO 2 besparelse. Det er kommunens intention, at der udarbejdes et projektforslag til varmeforsyning af med fjernvarme. Viser det sig, at dette projekt anviser besparelser på energi og formindskelse af CO 2 udledning, vil der blive lagt op til en politisk beslutning herom. Spildevandsplanlægning Grundvandsinteresser Området betjenes af Greve Solrød Forsyning vedrørende spilde- og regnvand. Lokalplanområdet ligger inden for et område med særlige drikkevandsinteresser. Området er ligeledes kildeplads/indvindingsopland med en række vandboringer. Området anvendes i dag til erhverv i miljøklasse 2 5, og denne anvendelse nedsættes til miljøklasse 2 3 fremover. Der vil således ikke ske en yderligere forringelse af grundvandet som følge af denne lokalplan. Byrådet henstiller til, at der ved vedligeholdelse af ubebyggede arealer ikke anvendes kemiske ukrudtbekæmpelsesmidler eller lignende, der kan indebære en risiko for grundvandet. 10

12 Vandforsyning Elforsyning Mobiltelefoni Affaldshåndtering Miljøklasser Vandforsyningen varetages af Greve Vandværk. Der ligger en vandforsyningsboring i den nordlige del af området ved Olsbækken. Greve Vandværk har sit kontor og lager i. Der sker ingen vandbehandling og distribution fra Greve Vandværks lokaler i. Elforsyning i området varetages af Dong Energy. Ved Greve Borgerhus er der placeret en høj mobilmast, som forsyner området med mobil telefoni og mobilt internet. Denne mast kan om nødvendigt forhøjes, hvis der viser sig behov for opsætning af yderligere antenner. Der skal inden for området reserveres plads til affaldshåndtering i henhold til Greve Kommunes til enhver tid gældende affaldsregulativ. Miljøklasser ifølge Håndbog om Miljø og Planlægning boliger og erhverv i byerne fra Miljøministeriet Håndbogen giver kommunerne mulighed for at inddele virksomhederne i miljøklasser og sikre overholdelse af de nødvendige afstandskrav mellem miljøbelastende virksomheder og boliger. Når en konkret virksomhed skal miljøklassificeres skal en række forhold inddrages i en bedømmelse af virksomhedens miljøbelastning. Faktorer som størrelse, virksomhedens produktionsudstyr og produktionsmetoder spiller en væsentlig rolle i bedømmelse af den enkelte virksomhed. En blanding af boliger og industri er ikke ønskeligt, da boliger vil blive belastet med støj- og lugtgener. Miljøministeriet fraråder boliger i erhvervsområder med højere miljøklasser. Der vil fremover ikke være mulighed for oprettelse af nye boliger i området. Eksisterende boliger bliver ikke berørt af lokalplanen. De nuværende boliger kan blive liggende indtil en nedrivning eller der sker ændret anvendelse af lokalerne. På baggrund af en klassificering i miljøklasser, er der udarbejdet retningslinjer på miljøområdet. En nærmere beskrivelse af miljøklasserne og et skema over virksomhedstyper og deres miljøklasse kan ses i Bilag 4. Forurening Støjforhold Lokalplanen ligger inden for et områdeklassificeret areal, hvilket betyder, at grundene kan være lettere forurenede. En række ejendomme i området er af Region Vestsjælland kortlagt til vidensniveau 1 og 2, hvilket angiver at der enten er mistanker om forurening eller er konstateret forurening. Vidensniveau 1 angiver mistanke om forurening. Vidensniveau 2 angiver, at der er konstateret forurening. Hvis der graves eller bygges på de kortlagte arealer, kræver det tilladelse efter jordforureningsloven 8. Hvis der skal flyttes jord fra en ejendom i byzone, skal flytningen anmeldes til kommunen, og der skal tages prøver på den jord som flyttes. Der kan søges yderligere information på Miljøportalen på Oplysninger om de konkrete kortlægninger kan indhentes hos Region Sjælland. Det skal sikres, at de til enhver tid gældende grænseværdier kan overholdes. For øjeblikket gælder Miljøstyrelsens vejledning nr. 4/2007 Støj fra veje og vejledning nr. 5/1984 (udgivet som tillæg i 2007) Ekstern støj fra virksomheder. 11

13 Miljøvurdering Jævnfør lov om miljøvurdering af planer og programmer der trådte i kraft den 21. juli 2004, har kommunen pligt til at foretage en miljøvurdering af planer der kan få en væsentlig indvirkning på miljøet. Greve Kommune har foretaget en screening af lokalplanforslaget der fastlægger rammerne for arealanvendelsen og de fremtidige byggetilladelser. Området anvendes i dag til håndværk, let industri og serviceerhverv. Lokalplanen begrænser den fremtidige brug af virksomhederne til maksimalt miljøklasse 3 mod i dag miljøklasse 4 5. Der er således tale om en mindre miljøbelastning på længere sigt. Kommunens konklusion i forhold til miljøscreeningen er, at planen ikke kommer til at få væsentlig indvirkning på miljøet, i forhold til den eksisterende anvendelse. Screeningen har været i høring hos relevante myndigheder og organisationer, og der er ikke indkommet bemærkninger til screeningen. Det er i forbindelse med godkendelse af lokalplanforslaget blevet endeligt besluttet ikke at udarbejde en miljøvurdering af lokalplanen. Beslutningen om ikke at udarbejde en miljøvurdering bliver offentliggjort sammen med lokalplanforslagets offentliggørelse jf. Miljøvurderingslovens 4 stk. 4. Realisering Lokalplanen regulerer kommende bebyggelse i et område. Den hidtidige lovlige anvendelse kan fortsætte uændret. Som angivet i planloven kan en eksisterende lovlig anvendelse af ejendommen fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører ikke i sig selv krav om etablering af de anlæg og forhold m.v., der er angivet i planen. 12

14 Forslag til lokalplan nr LOKALPLANENS BESTEMMELSER I henhold til lov om planlægning (lovbekendtgørelse nr. 937 af 24. september 2009) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område. 1 Lokalplanens formål 1.1. Det er lokalplanens formål: At give mulighed for udvikling af med flere bynære erhverv. At give mulighed for etablering af håndværk, lettere industri, kontor- og serviceerhverv, offentlige formål, sports-, kultur- og uddannelsesmæssige aktiviteter, samt detailhandel inden for specialvarer i begrænset omfang dvs. et begrænset varesortiment. At øge bytætheden i området. At sikre opretholdelse af god vejbetjening for området. At opretholde skovbeplantningen mod nord og vest. 2 Lokalplanområde og zonestatus 2.1. Lokalplanens område ligger i byzone og afgrænses som vist på kortbilag 1. Området er på 16 ha Lokalplanområdet opdeles i følgende delområder 1, (1A), 2, 3, (3A) og 4 som vist på Bilag 3: 1, 1A, 2 og 3A Håndværk og serviceerhverv 3 Park 4 Rekreativt område Herudover udlægges, Håndværkervænget og Greveager som vejarealer Lokalplanområdet afgrænses som vist på Bilag 1. Området omfatter matr. nr. 16a, 16db, 16dc, 16dd, 16de, 16df, 16dg, 16dh, 16di, 16dk, 16dl, 16dm, 16dn, 16do, 16dp, 16dq, 16dr, 16ds, 16dt, 16du, 16dv, 16dx, 16dz, 16dæ, 16dø, 16ea, 16en, 16eo, 16ep, 16eq, 16er, 16es, 16et, 16ev, 16ez, 16ex, 16ey, 16eø, 16fa, 16fb, 16fc, 16fd, 16fe, 16ff, 16fg, 16fh, 16fi, 16fk, 16g, 16h, 16i, 16lv, 18gu, 18gv, 18gy, 18gz, 18gx, 35a, 35c, 35e, 35f, 35g, 35h, 35i, 35k, 35l, 35m, 35n, 35o, 35p, 35s, 35u, 35v, 35q, 35x, 35y, 38f, 48ap, 48aq, 48p, 48q, 48v og 48x samt del af 7000d, 7000bo og 7000ch 3 Områdets anvendelse 3.1. Område 1 og 1A, som vist på bilag 3, må kun anvendes til håndværk og lettere industri, kontor- og serviceerhverv, of- 13

15 fentlige formål, sports-, kultur- og uddannelsesmæssige aktiviteter, klinikker og detailhandel i form af specialbutikker. Inden for område 1 og 1A må der etableres virksomheder op til miljøklasse 3 og institutioner Inden for område 1 og 1A må der på hver matrikel etableres detailhandel inden for specialvarer såsom, VVS - udstyr, sportsudstyr, vinhandel, kunsthåndværk, dyrefoder el - artikler, babyudstyr m.m. Der må ikke sælges dagligvarer såsom kød, brød, frugt m.m Der må maksimalt etableres 250 etagemeter butiksareal på hver matrikel Område 2, som vist på bilag 3, må kun anvendes til kontorog serviceerhverv, offentlige formål, sports-, kultur- og uddannelsesmæssige aktiviteter. Inden for område 2 må der etableres virksomheder og institutioner op til miljøklasse Inden for område 3 skal parken bevares og må ikke bebygges. Dog kan der opføres mindre skure og lignende til tekniske formål m.m Område 3A må kun anvendes til kontor- og serviceerhverv, offentlige formål, sports-, kultur- og uddannelsesmæssige aktiviteter. Inden for område 3A må der etableres virksomheder og institutioner op til miljøklasse Område 4 må kun anvendes til rekreativt areal. Området skal forblive som naturområde, som del af Olsbækkilen som er en del af fingerplanens grønne kiler udpeget i Fingerplan Der må ikke etableres spillehaller o.l. inden for lokalplanområdet Der må ikke etableres boliger inden for lokalplanområdet. 4 Udstykning 4.1. Matrikler kan sammenlægges og udstykkes. Dog må der ikke ved udstykning eller arealoverførsel etableres grunde under m En grund som udstykkes skal have en minimumsbredde på 15 m til tilgrænsende adgangsvej. 14

16 5 Veje, parkering og stier 5.1. Vejadgang til områdets ejendomme sker fra Lillevangsvej og Greve Centervej Adgang til Ved Rådhuset, Grevehaven og Vestervang sker gennem Håndværkervænget og Håndværkervænget er udlagt i en bredde på 14 m Der er adgang til området af stier som er angivet på Bilag 3. Stien a a er udlagt med en bredde på 6 meter. Stien b b er udlagt med en bredde på 4 meter. Stien c c langs Lillevangsvej skal bibeholdes. Naturstien d d skal bibeholdes Der kan etableres fortov med en bredde på 1,4 m langs Håndværkebyen, Håndværkervænget og Greveager i forbindelse med større anlægs- og ombygningsprojekter på vejarealet Der kan etableres hastighedsdæmpende foranstaltninger på og Håndværkervænget Parkeringsnorm for. Der kræves 1 parkeringsplads pr: 25 m 2 detailhandel 50 m 2 kontor, service, institutioner m.m. 100 m 2 Håndværk og industri m.m. Parkeringen skal afvikles på egen matrikel eller i fælles parkeringshus. 6 Teknisk forsyning 6.1. Belysning af vej-, parkerings- og stiarealer samt fælles opholdsarealer må kun udføres som parkbelysning Der etableres kollektiv varmeforsyning i området. 7 Bebyggelsens omfang og placering 7.1. Bebyggelsesprocenten må ikke overstige 70% for hver matrikel Der kan bygges op til 4 etager med en maksimal bygningshøjde på 12 m i område 1 og 2, se bilag Der kan bygges op til 3 etager med en maksimal bygningshøjde på 9 m i område 1A og 3A, se bilag Byggeri på 1 etage med en bygningshøjde på 3 m skal placeres minimum 2,5 m fra skel. 15

17 Byggeri på 2 etage med en bygningshøjde på 6 m skal placeres minimum 3 m fra skel. Byggeri på 3 etage med en bygningshøjde på 9 m skal placeres minimum 5 m fra skel. Byggeri på 4 etage med en bygningshøjde på 12 m skal placeres minimum 5 m fra skel Ved udnyttelse af tagetagen regnes denne som en fuld etage ifølge Tekniske installationer, som f.eks. elevatortårne, ventilations- og energianlæg kan placeres på taget. Disse anlæg må ikke overstige tagryggen med mere end 1,5 m Langs alle vejskel må bebyggelse ikke placeres nærmere end 4 m fra vejskel Der må opføres mindre skure m.m. i skel, når bygningshøjden ikke overstiger 1 etage Taghældningen må ikke overstige Der må gerne opføres parkeringshuse og parkeringskældre og parkering på tag i området. 8 Bebyggelsens ydre fremtræden 8.1. Renoveret bebyggelse skal opføres med facader og tag i samme materialer som eksisterende bebyggelse eller med materialer som ved ny bebyggelse Ny bebyggelse må opføres med mursten, beton eller lignende stenmaterialer. Indgangspartier kan tillige udføres i glas, træ, aluminium eller lignende. Andre dele af bygningerne kan også udføres i glas, træ og aluminium, hvis det arkitektonisk kan indpasses i forhold til bygningen og omgivelserne Bygningsdele mm. skal fremtræde i farver, som kan dannes af hvidt, sort eller jordfarveskalaen (okker, terra de sienna, umbra, engelsk rødt, dodenkop) eller de sidstnævnte farvers blanding med hvidt, gråt eller sort. Til døre, vinduer og lignende mindre bygningsdele kan andre farver anvendes Der må monteres varmepaneler, solpaneler og lignende på facader og tage. Solfangere må ikke virke generende på omgivelserne med reflekser m.m Skiltning må ske med et større skilt pr. ejendom. I tilfælde af flere virksomheder på en ejendom, skal skiltning ske ved en fælles skiltepylon eller et fællesskilt for virksomhederne på 16

18 ejendommen. Skilte/pyloner må højst være 3 m målt fra terræn, og skiltets/pylonens areal må ikke overstige 2 m 2. Bevægelige skilte og bannere må ikke anvendes Skilte må ikke være gennemlyste kun skrift og logo må fremtræde gennemlyst Facadeskiltning på bygningsfacaden må kun skilte med virksomhedens navn og logo. Skiltet skal placeres i forbindelse med døre og vinduer. Vinduer, døre og lignende må ikke tildækkes af skilte, oplag eller blænding. Der må ikke skiltes over tagryg/tagkant Der må opsættes maksimalt 3 flag pr. ejendom med firmaets logo og navn. Flagstænger må maksimalt have en højde på 8,5 m Skilte og flag skal placeres på egen grund. Ved placering tæt på vej skal Vejmyndigheden godkende placeringen ud fra sikkerhedsmæssige hensyn. 9 Ubebyggede arealer, beplantning, vandstandsforhold 9.1. Alle arealer der ikke benyttes til bebyggelse skal ved beplantning, befæstelse eller lignende gives et ordentlig udseende. Der skal ligeledes holdes en passende orden ved oplagring af materialer og affald Beplantningen på matriklerne i den nordlige del af området skal opretholdes se Bilag Udendørs oplag skal afskærmes med beplantning eller lignende begrønnet afskærmning Hegn mellem de enkelte ejendomme skal etableres som levende hegn eller træhegn. Det levende hegn kan suppleres med et let trådhegn med en maksimal højde på 1,5 m. 10 Forudsætninger for ibrugtagen Før bebyggelse tages i brug til ændret anvendelse skal det sikres, at der etableres de nødvendige parkeringspladser ifølge Ny bebyggelse skal opføres som lavenergibebyggelse med det laveste energiforbrug jævnfør det til enhver tid gældende bygningsreglement Ny bebyggelse skal tilsluttes kollektiv varmeforsyningsanlæg efter kommunens anvisninger. 17

19 11 Grundejerforening Områdets grundejerforening opretholdes med medlemspligt for grundejere i området. Ejendommene på Greveager er undtaget Ejendommene på Greveager kan meldes ind i grundejerforeningen for Ændringer af foreningens vedtægter skal godkendes af kommunen Grundejerforeningen skal tage skøde på alle arealer der ikke udstykkes til de respektive ejere, og skal stå for driften og vedligeholdelse af samme arealer. 12 Aflysning af byplan vedtægter 13 Midlertidige retsvirkninger 14 Endelige retsvirkninger Byplanvedtægt 7, Byplanvedtægt 7 tillæg A og Byplanvedtægt 53 aflyses i sin helhed eller inden for nærværende lokalplans område, i forbindelse med godkendelse af denne lokalplan Indtil lokalplanen er endeligt vedtaget af Byrådet, må ejendomme, der er omfattet af lokalplanforslaget, ikke udnyttes på en måde, der kan foregribe indholdet i den endelige plan. Der gælder efter planlovens 17 et midlertidigt forbud mod udstykning, bebyggelse og ændring af anvendelsen. Den eksisterende lovlige anvendelse af ejendommen3e kan fortsætte som hidtil. Disse midlertidige retsvirkninger gælder fra den 29. maj 2012 indtil offentliggørelse af en endeligt vedtaget lokalplan, dog højst til den 29. maj Den eksisterende lovlige anvendelse af ejendommen kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører heller ikke i sig selv krav om etablering af de anlæg m.v., der er indeholdt i planen Efter den endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendomme, der er omfattet af planen ifølge planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser Byrådet kan efter planlovens 19 dispensere fra bestemmelserne i lokalplanen, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen. Videregående afvigelser kan kun gennemføres ved tilvejebringelse af en ny lokalplan. En dispensation forudsætter forudgående orientering efter planlovens 20, stk. 1, med mindre den efter Byrådets skøn er af underordnet betydning jf. 20, stk.2. 18

20 Vedtagelsespåtegning I henhold til 24 i lov om planlægning er foranstående forslag til lokalplan vedtaget til offentlig fremlæggelse af Greve Byråd den 29. maj p.b.v. Hans Barlach Borgmester Ulla Gramstrup Direktør 19

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE VED ØRBÆK TRÆLAST, NYBORGVEJ, ØRBÆK ØRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING 2003 1 Lokalplan nr. BE.51.13.01 Ændring af anvendelse af en del af matr.

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

Greve Kommune. Helhedsplan Håndværkerbyen

Greve Kommune. Helhedsplan Håndværkerbyen Greve Kommune Helhedsplan Håndværkerbyen G A L RS FO November 2011 Indholdsfortegnelse Baggrund side 3 Forslag side 8 Bilag 1 Kort over området side 10 Bilag 2 Luftfoto over område side 11 Bilag 3 Kommentarer

Læs mere

PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR DEL AF HVALSØ

PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR DEL AF HVALSØ PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR DEL AF HVALSØ BYPLANVEDTÆGT FOR DEL AF HVALSØ STATIONSBY. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 20. februar 1970) fastsættes følgende bestemmelser for det

Læs mere

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 108 Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1997 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Lokalplan GL 55 for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Indholdsfortegnelse: PLANREDEGØRELSE Lokalplanens baggrund side 3 Lokalplanens område side 3 Lokalplanens formål side 4 Lokalplanens

Læs mere

I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE

I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE Side REDEGØRELSE Lokalpianens område Lokalpianens formål Lokalpianens indhold Forholdet til Øvrig planlægning m.m Lokalpianforslagets retsvirkninger Lokalpianens retsvirkninger

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Kommuneplantillæg nr. 8 Kommuneplanramme Ma. Bl3 2015 Offentlighedsperiode Forslag til Kommuneplantillæg nr. 8 var sammen med forslag til lokalplan 101-4 fremlagt

Læs mere

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse Lokalplan nr. 65 For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse 1 VÆGGERLØSE B Stamvej A1 A2 C 1. Indledning:... 2 2. Lokalplanens indhold... 3 3. Forholdet til den øvrige planlægning... 3 Forholdet til regionplanen:...

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Februar 2007 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONG- STED Denne redegørelse har

Læs mere

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter LOKALPLAN 82 P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1993 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202

NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202 NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202 Hotel Hesselet Nyborg April 2008 Indhold Hvad er en lokalplan?... 03 Indsigelser og ændringsforslag... 03 Lokalplanens baggrund... 04 Lokalplanens

Læs mere

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. '

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' LOKALPLAN 1.35 1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' Lokalplanens baggrund og formål. Gundsø byråd har vedtaget denne lokalplan for ejendommen Sværdagergård i det gamle Jyllinge for at give

Læs mere

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER.

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER. DUDME KOMMUNE LO KALPLAN nrml9 BO LIG OM R Å&DE VED GARTNERVÆNGET I HESSELAGER. INDHOLD Indholdet af Lokalplanens Lokaiplanens Lokalplan nr lokalpianen forhold retsvirkninger 19 1. Lokaiplanens formål

Læs mere

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter LOKALPLAN 81 Pileparken ll Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1992 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter.

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk i november 2002 D.nr. 24971 Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 93 for et offentligt

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021 Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø Oktober 2013 Kommuneplantillæg nr. 15-110 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Læs mere

HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER

HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER LOKALPLAN NR. 54 SIDE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens indhold Beskrivelse og redegørelse til lokalplanen Lokalplanens

Læs mere

FORSLAG Lokalplan 12.42 Hedely Tandklinik på Dønnergårds Allé. Maj 2013

FORSLAG Lokalplan 12.42 Hedely Tandklinik på Dønnergårds Allé. Maj 2013 FORSLAG Lokalplan 12.42 Hedely Tandklinik på Dønnergårds Allé Maj 2013 1 Sagsnr. 2012-25111 Lokalplanforslaget er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune Eventuelle indsigelser skal senest

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 135 For areal til åben- og tæt lav boligbebyggelse ved Solgårdsvænget i Voldum. December 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040

Læs mere

Kommuneplan 2009 2021 for Langeland Kommune

Kommuneplan 2009 2021 for Langeland Kommune Kommuneplan 2009 2021 for Langeland Kommune 1. Rudkøbing Erhvervsområder Fremtidig anvendelse 1.E.1 Bellevue Erhvervsvirksomheder i miljøklasse 1-3, herunder lette produktionsvirksomheder, håndværks og

Læs mere

Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup

Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup Videbæk i juni 2006 J.nr. 112098 Gravhøj SKJERNVEJ TRØSTRUPVEJ Områdegrænse Delområdegrænse Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup Videbæk Kommune Lokalplan nr. 108 med tilhørende tillæg

Læs mere

" J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej

 J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej / " J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård Vinderup Kommune Lokalplan nr. 53 Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej BESKRIVELSE LOKALPLANENS BAGGRUND Denne lokalplan gælder for området mellem Grønningen

Læs mere

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplan for et område ved Hovedgaden, Hårlev BRANDSKILDEGÅRDEN Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplanens tekst Side

Læs mere

TILLÆG NR. 14 B.01.09 "Østre Hougvej, Færøvej" Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN 2013 2025

TILLÆG NR. 14 B.01.09 Østre Hougvej, Færøvej Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN 2013 2025 FORSLAG TILLÆG NR. 14 B.01.09 "Østre Hougvej, Færøvej" Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN 2013 2025 KOMMUNEPLAN OG TILLÆG Kommuneplanen sammenfatter og konkretiserer de overordnede politiske mål for

Læs mere

Byplanvedtægt 16. Søparken

Byplanvedtægt 16. Søparken Byplanvedtægt 16 Søparken Ishøj Kommune 2003 I. OMRÅDET. Byplanvedtægt for et område mellem Ishøj Parkvej, Ishøj Boulevard, Ishøj vej og kommunegrænsen mod Greve-Kildebrønde. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse

Læs mere

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte KØGE KOMMUNE 1988 LOKALPLAN 4-15 KØGE TEKNISKE SKOLE BOHOLTE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE: Lokalplanens baggrund og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3

Læs mere

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole Lokalplan 01-58 for et område til offentlige formål - Idræts- og Nurefterskole 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: REDEGØRELSE... 3 LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED... 3 FORMÅL MED LOKALPLANEN... 3 EKSISTERENDE FORHOLD...

Læs mere

Lokalplan 68. Ved Ahornvej

Lokalplan 68. Ved Ahornvej Lokalplan 68 Ved Ahornvej INDLEDNING Lokalplan nr. b$ omfatter et areal på ca. 4000 m2 på nordsiden af Ahornvej. Det afgrænses mod syd af Ahornvej, mod vest af en parcelhusgrund (matr.nr. 1ax), mod nord

Læs mere

Med tillægget ophæves rammebestemmelserne for rammeområde 11-B-11 og erstattes af bestemmelserne for hhv. kommuneplanramme nr. 11-C-12 og 11-B-11.

Med tillægget ophæves rammebestemmelserne for rammeområde 11-B-11 og erstattes af bestemmelserne for hhv. kommuneplanramme nr. 11-C-12 og 11-B-11. VEDTAGET TILLÆG 20 Silkeborg Kommune offentliggør Tillæg 20 til Kommuneplan 2009-2020. Tillæg nr. 20 til Silkeborg Kommuneplan 2009-2020 er udarbejdet i overensstemmelse med planlovens 23c, i forbindelse

Læs mere

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000 ~li 0 Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Indhoidsfortegnelse Lokalpianens redegørelse Lokalpianens baggrund 4 Forhold til anden planlægning 4 Forsyningsforhold

Læs mere

Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole. & Kommuneplantillæg nr. 9

Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole. & Kommuneplantillæg nr. 9 Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole Ishøj Kommune 2005 & Kommuneplantillæg nr. 9 Indholdsfortegnelse Redegørelse side 1 Baggrund for lokalplan 1.45 side 1 Lokalplanområdet side 1 Terrænforhold, beplantning

Læs mere

Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak

Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak Ørhage Hanstholm kommune, Bådsgårdsvaj 2, 7730 Hanstholm Tlf.: 97961600 - Fax: 97961432 Indholdsfortegnelse Redegørelse: Baggrund for lokalplanen Lokalplanens

Læs mere

hedegaardsvej Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 31 Hedegårdsvej

hedegaardsvej Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 31 Hedegårdsvej hedegaardsvej Borgerrepræsentationen har den 17. juni 2015 vedtaget forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 31 Hedegaardsvej. Lokalplanområdet ligger i bydelen Amager Øst. Offentlig høringsperiode fra

Læs mere

1 T.5.5.2 2 T.5.5.2 3 T.5.5.2.B1, 5 T.5.5.2.H1, 7 T.5.5.2.H2, 9 T.5.5.2.I1, 11 T.5.5.2.R1,

1 T.5.5.2 2 T.5.5.2 3 T.5.5.2.B1, 5 T.5.5.2.H1, 7 T.5.5.2.H2, 9 T.5.5.2.I1, 11 T.5.5.2.R1, Sølyst Sølyst... 1 T.5.5.2 Illustrationsplan... 2 T.5.5.2 Rammeområder... 3 T.5.5.2.B1, Sølyst... 5 T.5.5.2.H1, Sølyst... 7 T.5.5.2.H2, Sølyst... 9 T.5.5.2.I1, Sølyst...11 T.5.5.2.R1, Sølyst... 13 Sølyst

Læs mere

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner Sj Lokaiplan nr. 2.14 Humbie.... ~ Område/n.ddef ing Lokalplaner . Forslag til lokalpian nr. 2.14 Beskrivelse af lokaiplanens indhold. Formålet med lokaiplanen er, at tilvejebringe det planmæssige grundlag

Læs mere

LOKALPLAN NR. 002.239

LOKALPLAN NR. 002.239 LOKALPLAN NR. 002.239 For et område ved Christinedalsvej og Niels Hansens Vej ~ (Jr / SVENDBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning plan- og udviklingsafdelingen august 1991 Hvad er en lokalpian En lokaiplan er

Læs mere

LOKALPLAN NR. 30. Fanø Kommune. Centerområde ved Fanø bad

LOKALPLAN NR. 30. Fanø Kommune. Centerområde ved Fanø bad LOKALPLAN NR. 30 Fanø Kommune Centerområde ved Fanø bad Oktober 1987 2 Lokalplan 30 Fanø Kommune LOKALPLAN FOR ET CENTEROMRÅDE VED FANØ BAD l. udkast udarbejdet i januar 1987. Indholdsfortegnelse. LOKALPLANENS

Læs mere

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole.

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999 Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk Kommune Tillæg nr. 4 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 51.tillæg nr. 1

Læs mere

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem Stevns kommune Lokalplan nr, 46, I I J Magleby Alderdomshjem STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NFt. 46. Lokalplan for ejendommen Magleby Alderdomshjem. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens baggrund Lokalplanens område

Læs mere

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ kovlundv Jf/ " LOKALPLANOMRADE SKANDERBORG KOMMUNE 1986 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold

Læs mere

TILLÆG NR. 29 TIL KOMMUNEPLAN 2011 KREATIVE ZONER. Vedtaget af Borgerrepræsentationen den 9. oktober 2014.

TILLÆG NR. 29 TIL KOMMUNEPLAN 2011 KREATIVE ZONER. Vedtaget af Borgerrepræsentationen den 9. oktober 2014. TILLÆG NR. 29 TIL KOMMUNEPLAN 2011 KREATIVE ZONER Vedtaget af Borgerrepræsentationen den 9. oktober 2014. HVAD ER ET KOMMUNEPLANTILLÆG? Kommuneplantillæg Kommuneplanen indeholder en hovedstruktur for den

Læs mere

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING INDHOLDSFORTEGNELSE --------.------------.----------- ---- REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område Lokalplanens

Læs mere

ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY

ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY I_ I- ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 Lokalplan for et område til blandet bolig- og erhvervsformål

Læs mere

LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG

LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG Erhvervs- og Borgerservice Plan og Byg Dato: 28.11.2014 Sags nr.: 14/5340 Sagsbehandler: Anne Buur Ogilvie LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG Indledning Haderslev Kommune

Læs mere

Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej

Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej Tillæg 12 til Roskilde Kommuneplan 2013 2.B.6 2.BT.4 0 500 m 500 Forord HVAD ER ET TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning.

Læs mere

2 Områdes afgrænsning 2.1 Lokalplanen afgrænses som vist på kortbilag 1 og omfatter helt eller delvist følgende matrikelnumre:

2 Områdes afgrænsning 2.1 Lokalplanen afgrænses som vist på kortbilag 1 og omfatter helt eller delvist følgende matrikelnumre: 1 SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 11-9104 For et erhvervsområde ved Vaskilde, Dybbøl I henhold til kommuneplanloven, (miljøministeriets lovbekendtgørelse nr. 918 af 22. december 1989) fastsættes herved

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 13 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast

Kommuneplantillæg nr. 13 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast Hvad er et kommuneplantillæg? Byrådet skal udarbejde en kommuneplan, der bl.a. sammenfatter arealanvendelsen og bebyggelsesforholdene i kommunen. Ikast Brande

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 OG LOKALPLAN NR. 39 FOR SAMSØ EFTERSKOLE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. TILLÆG NR. 6 TIL KOMMUNEPLAN 1996-2007 FOR Samsø Kommune 1.1 Område 3.O.I.1 2 LOKALPLAN NR. 39 2.1 FORMÅL 2.2 REDEGØRELSE

Læs mere

Lokalplan nr. 27. Erhvervsområde ved Hagelskærvej, Ravnsvad by. Ikast Kommune

Lokalplan nr. 27. Erhvervsområde ved Hagelskærvej, Ravnsvad by. Ikast Kommune Lokalplan nr. 27 Erhvervsområde ved Hagelskærvej, Ravnsvad by Ikast Kommune Forslag: Teknisk udvalg: 24/9-1984. Byrådet : 9/lo-1984. Endelig: Teknisk udvalg: 28.1.1985 Byrådet : 12.2.1985 LOKALPLAN NR.

Læs mere

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26. OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26. OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26 OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY Aabybro kommune Lokalplan nr. 1.26. Offentligt skoleområde i Aabybro by, Indledning... side 3 Lokalplanens sammenhæng med anden planlægning...

Læs mere

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013 Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillægets retsvirkninger Kommunalbestyrelsen skal efter Planlovens

Læs mere

- til Kommuneplan 2013-2025 for nyt rammeområde B29 for en tæt-lav boligbebyggelse på Gl. Klausdalsbrovej 460.

- til Kommuneplan 2013-2025 for nyt rammeområde B29 for en tæt-lav boligbebyggelse på Gl. Klausdalsbrovej 460. Tillæg 4 - til Kommuneplan 2013-2025 for nyt rammeområde B29 for en tæt-lav boligbebyggelse på Gl. Klausdalsbrovej 460. Offentliggørelse Forslaget kan ses på Herlevs kommunens hjemmeside www.herlev.dk

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

LOKALPLAN 123. Kvikmarkens Privatskole Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 123. Kvikmarkens Privatskole Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 123 Kvikmarkens Privatskole Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 2000 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Kort nr. 1 Lokalplanområdets afgrænsning (matrikelkort)... side 9 Kort nr. 2 Arealanvendelsesplan... side 11

Kort nr. 1 Lokalplanområdets afgrænsning (matrikelkort)... side 9 Kort nr. 2 Arealanvendelsesplan... side 11 SKJERN KOMMUNE LOKALPLAN NR.88 55Lokalplan nr. 88 for området til behandling af tegl, beton og asfalt ved ejendommen Mejlbyvej 5, Stauning. Udarbejdet i januar 2000 af Skjern Kommune, Teknisk Forvaltning.

Læs mere

-7,IN! 1979*008452 STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT

-7,IN! 1979*008452 STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT mtr.nr. 181 m.fl. Ringkøbing bygrunde -7,IN! 1979*008452 Anmelder: Jørgen H.Krogh advokat Ringkøbing STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT 3 ASI1 RINGKØBING KOMMUNE.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord...2. Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3. 1. Redegørelsen...

Indholdsfortegnelse. Forord...2. Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3. 1. Redegørelsen... Indholdsfortegnelse Side Forord...2 Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3 1. Redegørelsen...4 Nuværende forhold...4 Fremtidige forhold...4 Kommuneplanlægning...5

Læs mere

Greve Kommune. Lokalplan nr. 12.40. Forslag. Greve Strandvej 96, Restaurant

Greve Kommune. Lokalplan nr. 12.40. Forslag. Greve Strandvej 96, Restaurant Greve Kommune Lokalplan nr. 12.40 Forslag Greve Strandvej 96, Restaurant Journal nr. 01.02.05-P16 Sagsnr. 2010-2929 Lokalplanforslaget er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget

Læs mere

Lokalplanforslaget har været i offentlig høring i perioden fra den 3. marts 2009 til den 28. april 2009 begge dage medregnet.

Lokalplanforslaget har været i offentlig høring i perioden fra den 3. marts 2009 til den 28. april 2009 begge dage medregnet. 2 Indholdsfortegnelse Redegørelse side 3 Bestemmelser side 7 Retsvirkninger side 12 Kortbilag 1, matrikelkort side 14 Kortbilag 2, delområder side 15 Kortbilag 3, fremtidige forhold side 16 Kortbilag 4,

Læs mere

FORSLAG. Lokalplan 206 B. Idrætsefterskole i Gildhøjcentret. Brøndbyvester 206 B B RØNDBY KOMMUNE T EKNISK FORVALTNING BRØNDBY KOMMUNE

FORSLAG. Lokalplan 206 B. Idrætsefterskole i Gildhøjcentret. Brøndbyvester 206 B B RØNDBY KOMMUNE T EKNISK FORVALTNING BRØNDBY KOMMUNE Brøndbyvester 206 B FORSLAG Lokalplan 206 B Idrætsefterskole i Gildhøjcentret B RØNDBY KOMMUNE BRØNDBY KOMMUNE T EKNISK FORVALTNING Teknisk Forvaltning September 2008 HVAD ER EN LOKALPLAN? En lokalplan

Læs mere

Lokaiplan nr. 84 for et område ved Vedelsgade, Nyboesgade, Ågade og Vesterbrogade. Indledning side 1

Lokaiplan nr. 84 for et område ved Vedelsgade, Nyboesgade, Ågade og Vesterbrogade. Indledning side 1 VEJLE KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING NOVEMBER 1986 Lokaiplan nr. 84 for et område ved Vedelsgade, Nyboesgade, Ågade og Vesterbrogade. I~DHOLDSFORTEGNELSE Indledning side 1 Lokalpianbestemmelser - 2 i Lokaiplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd

LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd marts 2012 HVAD ER EN LOKALPLAN? HVORNÅR SKAL DER LAVES LOKALPLAN Kommunalbestyrelsen har pligt til at lave en lokalplan, før der kan gives tilladelse til: større

Læs mere

Formål 1. Bestemmelser 2. 1 Formål 3. 2 Område 4. 3 Områdets anvendelse 5. 4 Udstykninger 6. 5 Veje, stier og parkering 7

Formål 1. Bestemmelser 2. 1 Formål 3. 2 Område 4. 3 Områdets anvendelse 5. 4 Udstykninger 6. 5 Veje, stier og parkering 7 ZZZ.01 Niras Test Indholdsfortegnelse Formål 1 Bestemmelser 2 1 Formål 3 2 Område 4 3 Områdets anvendelse 5 4 Udstykninger 6 5 Veje, stier og parkering 7 6 Bebyggelsens omfang og placering 8 7 Bebyggelsens

Læs mere

Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020

Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Rammeområde C2 Centerområde vest for Jyllandsgade 1. Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Da lokalplanen for et område udlagt til centerformål

Læs mere

KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG. Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg

KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG. Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg Redegørelse Nyborg Byråd ønsker at lave en byomdannelse på den tidligere entreprenørgrund, beliggende

Læs mere

HADERSLEV KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR.28

HADERSLEV KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR.28 HADERSLEV KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR.28 Haderslev kommune. Partiel byplanvedtægt nr. 28. Byplanvedtægt nr. 28 for et bolig- og institutionsområde i den nordøstlige del af Haderslev ved Favrdal. I medfør

Læs mere

LOKALPLAN NR. 104 HVIDOVRE KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 104 HVIDOVRE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 104 HVIDOVRE KOMMUNE HVIDOVRE KOMMUNE Lokalplan nr. 104 I medfør af lov om kommuneplanlægning (1ovbekendtgØrelse nr.734 af 21. december 1982) fastsættes følgende bestemmelser for det i 5

Læs mere

- l - Partiel byplanvedtægt nr. 17? for et boligområde i Videbæk

- l - Partiel byplanvedtægt nr. 17? for et boligområde i Videbæk - l - Videbæk kommune Partiel byplanvedtægt nr. 17? for et boligområde i Videbæk by. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 6 J af 2o. februar 19?o), fastsættes følgende bestemmelser for det i

Læs mere

GREVE KOMMUNE HOLMEAGERVEJ 2 2670 GREVE TLF

GREVE KOMMUNE HOLMEAGERVEJ 2 2670 GREVE TLF LOKALPLAN 14.02D Greve Bygade 48-50 Dokumentet har gennemgået en bearbejdning, for at komme på anvendelig digital form. Derfor kan afvigelser fra den tinglyste plan ikke udelukkes. GREVE KOMMUNE HOLMEAGERVEJ

Læs mere

Lokalplan nr. 01.55.B. Boligområde ved Nygade i Skævinge

Lokalplan nr. 01.55.B. Boligområde ved Nygade i Skævinge Lokalplan nr. 01.55.B Boligområde ved Nygade i Skævinge 24.11.2004 LOKALPLAN NR. 01.55.B Område til boligformål - Skævinge Dencker s Consulting ApS v./arkitekt Poul Dencker i samarbejde med Teknisk Afdeling

Læs mere

Kommuneplantillæg 13/2009 for Kanalvejsområdet nord

Kommuneplantillæg 13/2009 for Kanalvejsområdet nord Kommuneplantillæg 13/2009 for Kanalvejsområdet nord Status Plannavn bydel Dato for forslagets vedtagelse i kommunalbestyrelsen Vedtaget Kommuneplantillæg 13/2009 for Kanalvejsområdet nord Kgs. Lyngby 3.

Læs mere

Lokalplan nr. 103. for et område mellem Nyvej, Frederiksberg Allé, Dr. Priemes Vej, Hollændervej, Edisonsvej og Gammel Kongevej

Lokalplan nr. 103. for et område mellem Nyvej, Frederiksberg Allé, Dr. Priemes Vej, Hollændervej, Edisonsvej og Gammel Kongevej Lokalplan nr. 103 for et område mellem Nyvej, Frederiksberg Allé, Dr. Priemes Vej, Hollændervej, Edisonsvej og Gammel Kongevej Februar 1999 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold. Lokalplanen udlægger området

Læs mere

HADBRSL1T KOMMUNE. Byplanvedtægt ur* 13. for. et område "beliggende øst for Hej sager skov Haderslev.

HADBRSL1T KOMMUNE. Byplanvedtægt ur* 13. for. et område beliggende øst for Hej sager skov Haderslev. HADBRSL1T KOMMUNE?/ Byplanvedtægt ur* 13 for et område "beliggende øst for Hej sager skov Haderslev. Byplanvedtægt ur«13 - Haderslev kommune. Byplanvedtægt nr. 13 gældende for et område beliggende øst

Læs mere

Haslev Kommune. Lokalplan nr. 27. For området mellem Jernbanegade og Rådhusstræde. Dec. 1991.

Haslev Kommune. Lokalplan nr. 27. For området mellem Jernbanegade og Rådhusstræde. Dec. 1991. Haslev Kommune Lokalplan nr. 27 For området mellem Jernbanegade og Rådhusstræde. Dec. 1991. 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 27 FOR ET OMRÅDE MELLEM JERNBANEGADE OG RÅDHUSSTRÆDE. Denne redegørelse har til

Læs mere

Dagligvarebutik, Hovedgaden, Svinninge

Dagligvarebutik, Hovedgaden, Svinninge Lokalplan nr. 10.07 Dagligvarebutik, Hovedgaden, Svinninge fra den 23. juli til den 19. september 2014. Plan Juli 2014 Baggrund Lokalplanens indhold Borgerinddragelse Kommuneplan 2013-2025 Eksisterende

Læs mere

Lokalplan nr. 15.06B for Tune Bygade 30

Lokalplan nr. 15.06B for Tune Bygade 30 Tune Byga Lokalplan nr. 15.06B for Tune Bygade 30 FORSLAG 3 senioregnede boliger Sagsnr. 1253-59372 Lokalplanforslaget er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget er den x. oktober

Læs mere

VEDTAGET. Tillæg 5. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025

VEDTAGET. Tillæg 5. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 VEDTAGET Tillæg 5 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Vedtaget af Silkeborg Byråd den 16. december 2013 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Tillæg 5 til Kommuneplan 2013-2025. Silkeborg Byråd har 16. august

Læs mere

GENTOFTE KOMMUNE BY G N IN G S VÆ SE N E T BYPLAN 17

GENTOFTE KOMMUNE BY G N IN G S VÆ SE N E T BYPLAN 17 GENTOFTE KOMMUNE BY G N IN G S VÆ SE N E T BYPLAN 17 Vedtægt for byplan 17 for et område mellem Jægersborg Allé, Kystbanen, Fredensvej, Lille Fredensvej og Lindegårdsvej i Gentofte Kommune HELLERUP AUG.

Læs mere

SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 BOFÆLLESSKAB I ONSBJERG FOR UDVIKLINGSHÆMMEDE

SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 BOFÆLLESSKAB I ONSBJERG FOR UDVIKLINGSHÆMMEDE SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 BOFÆLLESSKAB I ONSBJERG FOR UDVIKLINGSHÆMMEDE REDEGØRELSE Redegørelse Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkning LOKALPLANTEKSTEN 1. Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 215.2 Hovedgaden 54, Havdrup. med tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 FORSLAG

Lokalplan nr. 215.2 Hovedgaden 54, Havdrup. med tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 FORSLAG Solrød Kommune byrådet Lokalplan nr. 215.2 Hovedgaden 54, Havdrup med tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 Indhold Lokalplanvejledning 3 Redegørelse 5 Bestemmelser 1 Lokalplanens formål 10 2 Område og

Læs mere

Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk

Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Status Plannavn Område bydel Dato for forslagets vedtagelse i kommunalbestyrelsen Vedtaget Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Taarbæk Taarbæk bydel 6. september

Læs mere

T. 22.13 LOKALPLAN NR. 13. Herlev kommune.

T. 22.13 LOKALPLAN NR. 13. Herlev kommune. T. 22.13 LOKALPLAN NR. 13 i Herlev kommune. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 13 vedrører en grund ved Violinvej syd for Herlev station og fastlægger, at området kun må anvendes til offentlige formål

Læs mere

Lokalplan nr. 1.19 Hamlets Vænge

Lokalplan nr. 1.19 Hamlets Vænge Lokalplan nr. 1.19 Hamlets Vænge INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse...3 Lokalplanens formål...4 Lokalplanens baggrund...4 Lokalplanens indhold...5 Lokalplanens forhold til anden planlægning...6 Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG. Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD

LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG. Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD SKANDERBORG KOMMUNE 1985 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold l Lokalplanens forhold til den

Læs mere

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret)

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Tillæg 6 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Billedstørrelse: 11,46 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,26cm (vandret)

Læs mere

Mobilantennemast Margrethehåb. Lokalplan 568/forslag

Mobilantennemast Margrethehåb. Lokalplan 568/forslag Mobilantennemast Margrethehåb Lokalplan 568/forslag Indhold Fors Forord 4 Baggrund 6 Lokalplanområdet 6 Formål og indhold 8 Forhold til anden planlægning 8 Statslig planlægning 8 Kommuneplan 10 Gældende

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT. PARTIEL nr: 16. for et område, KOMMUNE NYBORG

BYPLANVEDTÆGT. PARTIEL nr: 16. for et område, KOMMUNE NYBORG PARTIEL nr: 16 BYPLANVEDTÆGT for et område, vest for Delfinvej mellem Nyborg Fjord, Provst Hjortsvej, Gormsvej, Jernbanen, Knudshovedvej, Storebæltsvej og Motorvej A 1. august -1977 NYBORG KOMMUNE I medfør

Læs mere

Lokalplan 360-69 og Kommuneplantillæg 29. Telemast på Helgenæsvej 62, Nakskov

Lokalplan 360-69 og Kommuneplantillæg 29. Telemast på Helgenæsvej 62, Nakskov Lokalplan 360-69 og Kommuneplantillæg 29 Telemast på Helgenæsvej 62, Nakskov August 2014 Annonceret på hjemmesiden www.lolland.dk den 16. august 2014. Offentlig bekendtgørelsesdato: 16. august 2014. ENDELIG

Læs mere

Byplanvedtægt 11. Vest for Hørsholm Hovedgade

Byplanvedtægt 11. Vest for Hørsholm Hovedgade Byplanvedtægt 11 Vest for Hørsholm Hovedgade HØRSHOLM KOMMUNE Partiel byplan 11 for området vest for Hørsholm Hovedgade Byplanvedtægt for området vest for Hørsholm Hovedgade. I medfør af lov om byplaner,

Læs mere

LOKALPLAN NR. 24. VEDTAGET l BYRÅDET D.8OKT.1980 ØLSTYKKE KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 24. VEDTAGET l BYRÅDET D.8OKT.1980 ØLSTYKKE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 24 ENDELIG VEDTAGET l BYRÅDET D.8OKT.1980 ØLSTYKKE KOMMUNE ØLSTYKKE KOMMUNE Lokalplan nr. 24 for et område beliggende øst for Ny Toftegårdsvej, vest for Sperrestrupvej, syd for projekteret

Læs mere

LOKALPLAN 06-005 BOLIGOMRÅDE, GUNDORFSLUND, HOBROVEJ BYFORNYELSESPLAN AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS

LOKALPLAN 06-005 BOLIGOMRÅDE, GUNDORFSLUND, HOBROVEJ BYFORNYELSESPLAN AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS LOKALPLAN 06-005 BOLIGOMRÅDE, GUNDORFSLUND, HOBROVEJ BYFORNYELSESPLAN NR.1 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS INDHOLDSFORTEGNELSE -------------- ------------------------ REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og

Læs mere

1. LOKALPLANENS FORMh

1. LOKALPLANENS FORMh 1 ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NFt. 1004 Lokalplan for karreen Rosensgade - Abygade, Odder &Garvergyden i Odder by. I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26. juni 1975) fastsættes herved følgende bestemmelser

Læs mere

For et område i Rådhusparken ved Hovedvejen og Nyvej.

For et område i Rådhusparken ved Hovedvejen og Nyvej. Lokalplan GL 80.2 For et område i Rådhusparken ved Hovedvejen og Nyvej. Indholdsfortegnelse: PLANREDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og formål side 2 Lokalplanens område side 2 Lokalplanens indhold side

Læs mere

DUDME KOMMUNE LOKALPLAN hr~41

DUDME KOMMUNE LOKALPLAN hr~41 DUDME KOMMUNE LOKALPLAN hr~41 EKS. OMRADE FOR BL.BOLIG OG ERHVERV SAMT OMRADE FOR OFFENTLIGE FORMÅL I GUDME. INDHOLD Indholdet af lokalplanen side Lokalpianens forhold til anden planlægning side Lokaiplanens

Læs mere

Arvad Mølle. Elværkssøen 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE. Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021

Arvad Mølle. Elværkssøen 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE. Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Arvad Mølle vej Elværkssøen e ban Jern n r je Sk Å 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Endelig godkendt den 30. januar 2012 Offentliggjort den

Læs mere

ODENSE LETBANE 1. ETAPE

ODENSE LETBANE 1. ETAPE 1 TILLÆG NR. 18 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE ODENSE LETBANE 1. ETAPE 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 HVAD ER EN KOMMUNEPLAN? I henhold til lov om planlægning skal der for hver kommune foreligge

Læs mere

FORSLAG. Fruerhøjvej. Stationsvej. Solbakkevej. Rugårdsvej TILLÆG NR. 13. til Kommuneplan 2009-2021. Nyt lokalcenter ved Stationsvej i Brenderup

FORSLAG. Fruerhøjvej. Stationsvej. Solbakkevej. Rugårdsvej TILLÆG NR. 13. til Kommuneplan 2009-2021. Nyt lokalcenter ved Stationsvej i Brenderup FORSLAG Fruerhøjvej Stationsvej Solbakkevej Rugårdsvej TILLÆG NR. 13 til Kommuneplan 2009-2021 Nyt lokalcenter ved Stationsvej i Brenderup Oktober 2012 PRAKTISKE OPLYSNINGER... Forslag til kommuneplantillæg

Læs mere