PPR & Familie. - en hvidbog om PPR s og behandlergruppens arbejde

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PPR & Familie. - en hvidbog om PPR s og behandlergruppens arbejde"

Transkript

1 PPR & Familie - en hvidbog om PPR s og behandlergruppens arbejde 1

2 INDHOLDSFORTEGNELSE HVORFOR EN HVIDBOG. side 3 FAGGRUPPER I BØRN & LÆRING. side 3 LOVGRUNDLAG side 4 UDDRAG AF DEN SAMMENHÆNGENDE BØRNEPOLITIK side 5 YDELSER I PPR OG FAMILIE side 6 UDDYBENDE BESKRIVELSER AF CENTRALE YDELSER.. side 8 INDSTILLINGSPROCEDURE.. side 12 BILAG.. side 13 2

3 HVORFOR EN HVIDBOG? Hvidbogen har som formål at beskrive hvem PPR & Familie er i Stevns kommune er, og hvad der er vores arbejde. Vi ønsker desuden at tydeliggøre, hvor vi kan være en ressource i samarbejdet om børn og familier, og hvordan man kommer i kontakt med os. PPR & Familie er en mindre enhed af Børn & Læring. FAGGRUPPER I BØRN & LÆRING Børn & Læring består af flere forskellige personalegrupper: Socialrådgivere Sundhedsplejersker Familieplejekonsulenter AKT-konsulent Familiekonsulenter og terapeuter Psykologer Tale/hørelærere Administrativt personale Personale på skoler og institutioner personale PPR & FAMILIE består af Psykologer AKT-konsulent/terapeut Familiekonsulenter/-terapeuter Tale-/hørelærere 3

4 Denne gruppe er fra januar 2015 samlet i Familiehuset Birkehøj Bjælkerupvej St.Heddinge (hvor også sundhedsplejerskerne holder til). PPR & FAMILIE arbejder under tre forskellige lovgivninger Folkeskoleloven, Lov om social service og Sundhedsloven hvilket også uddybes i det følgende. De centrale paragraffer er vedhæftede som bilag. De mange væsentlige bekendtgørelser og vejledninger er for omfattende til at medtage i dette skrift. LOVGRUNDLAG Arbejdsopgaverne for Børn & Læring er dels besluttet kommunalpolitisk og dels beskrevet i Den sammenhængende Børnepolitik og dels beskrevet i de tre sæt lovregler i henholdsvis LOV OM SOCIAL SERVICE FOLKESKOLELOVEN SUNDHEDSLOVEN I forhold til familiebehandling og rådgivning er det Servicelovens 11, der omhandler tidlig forebyggende og behandlende indsats. Desuden arbejdes der efter Servicelovens 52, som er en foranstaltning iværksat af socialrådgiver. (se bilag) Lovgrundlaget i forhold til Pædagogisk Psykologisk Rådgivning er Folkeskolelovens 3, 4 og 12. Loven omfatter her både småbørn og skolebørn i forhold til forebyggende indsats, specialundervisning, og konsultativt arbejde i forhold til inklusion. (se bilag) I Sundhedslovgivningen 123 står der at: Kommunalbestyrelsen opretter med henblik på at tilgodese børn og unge med særlige behov en tværfaglig gruppe, der skal sikre, at den enkeltes udvikling, sundhed og trivsel fremmes, og at der i tilstrækkeligt omfang formidles kontakt til lægefaglig, psykologisk og anden sagkundskab. (se bilag) 4

5 UDDRAG AF DEN SAMMENHÆNGENDE BØRNEPOLITIK Mål og målgrupper Den sammenhængende børnepolitik beskriver, hvordan Stevns Kommune vil sikre udsatte børn og unge relevante og tilstrækkelige tilbud. Herudover beskrives rammer og indsats for at realisere det ønskede. Den sammenhængende børnepolitik skal sikre sammenhængen mellem indsatsen i normalsystemet og den særlige indsats over for de udsatte børn og unge. Den sammenhængende børnepolitik omfatter både forebyggelse og særlig støtte. Politikken og de afledte handlinger og tilbud - retter sig mod børn og unge, hvis opvækst giver anledning til bekymring. Ligeledes retter den sig mod børn, unge og deres familier, hvor der er grund til at antage, at barnet/den unge og familien ikke kan klare selv at komme videre i en positiv udvikling. Disse børn/de unge og/eller familien skal have hjælp og støtte og måske egentlig behandling. Stevns Kommune yder som udgangspunkt gratis familieorienteret rådgivning til løsning af vanskeligheder i familien, jf. Servicelovens bestemmelser herom. Stevns kommune arbejder målrettet for at sikre en optimal indsats i forhold til udsatte børn og unge ved at tilbyde: En hurtig indsats, således at familierne skal kunne få hjælp, når problemerne melder sig. Tværfagligt samarbejde mellem Børn & Læring og skoler/daginstitutioner. 5

6 YDELSER I BØRN & LÆRING I samarbejde med skoler og institutioner at udarbejde handleplaner for løsning af børns eller grupper af børns problemer af adfærdstrivsels, udviklings- eller indlæringsmæssig karakter At implementere arbejdet med disse handleplaner sammen med personalet i institutioner og skoler, også af og til ved konkret deltagelse i for eksempel undervisningen At følge op på effekten af handleplanen sammen med skoler og institutioner og justere i henhold til opnåelse af de opstillede mål Udarbejdelse af psykologiske og specialpædagogiske undersøgelser med henblik på afdækning af barnets kompetencer og vanskeligheder Supervision af personale i specialgrupper og specialklasser eller almene tilbud i institutioner og skoler i forhold til børn med særlige behov(inklusion) PPR rapporter og visitationsindstillinger til særlige foranstaltninger i forhold til dag- eller skoletilbud Udarbejdelse af rapporter i forhold til opgaver i henhold til Lov om Social Service (f.eks. forældrekompetenceundersøgelser) Hjælp ved akutte kriser, f. eks, alvorlig sygdom eller død i forhold til børn, familier, institutioner og skoler Arbejdsområderne Forebyggende kan overordnet indsatser opdeles i forhold i to til skilsmisser, unge forældre, forældre med psykiske sygdomme, misbrug mv Konsultativt og forebyggende arbejde Intervention Psykologisk og sagsbehandling og specialpædagogisk råd og vejledning om børn og unges udvikling, adfærd og læring til forældre og professionelle samarbejdspartnere. Arbejdsopgaverne er listet op nedenstående og uddybes efterfølgende. Specialpædagogisk undervisning af elever individuelt eller i grupper og/eller konsultativ bistand til forældre, pædagoger og lærere Støtte i familier med børn, hvor forældrene eller omgivelserne giver udtryk for bekymring for barnets udvikling eller trivsel. Råd og vejledning i forbindelse med barnets sproglige, motoriske og faglige udvikling. 6

7 Familiebehandling/terapeutiske samtaleforløb med barnet og/eller familien. Supervision af personale i institutioner. Distriktsmøder på skoler og institutioner Anonym rådgivning til børn og familier Familietelefonen (2 gange ugentligt) Åben konsultation på skoler Tilstedeværelse i institutioner Specialcentermøder på skolerne Observation i dagtilbud eller skole med henblik på sparring til personalet Deltager på netværksmøder på skoler, institutioner og i børne- og ungdomspsykiatrien Tovholder for AKT samarbejdet i kommunen Deltager i faglige netværks- og koordineringsgrupper i andre kommuner Faglige oplæg for forældregruppe eller personalegruppe Tværfaglige samarbejdsmøder, visitationsmøder og personalemøder Individuelle samtaleforløb/terapiforløb med børn, unge og forældre Gruppeterapeutiske forløb (med børn og eller forældre f.eks. angst, sorg eller skilsmisseproblemer) 7

8 Opgaverne er mangfoldige, og ledelsen og medarbejderne vurderer fra sag til sag, hvem der skal arbejde med sagen og hvordan. Medarbejderne har forskellige uddannelser og forskellige spidskompetencer. Opgaverne fordeles under hensyntagen til både kompetencer, fordeling af arbejdsbyrden og prioritering på ventelisten. Udgangspunktet for fordelingen af sagerne(ppr og Servicelovsager) er, at sagen tildeles medarbejdere med fast tilknytning til institutionerne/skolerne. Ventelisten opdeles i henhold til skoler og institutioner. Der er således en samlet venteliste, men den opdeles i 4 distrikter (HOT,STR, STH, Friskolerne). Uddybende beskrivelser af centrale ydelser i PPR & FAMILIE Distriktsarbejdet Kommunen er opdelt i 4 skoledistrikter. Hvert distrikt er tildelt et team, bestående af forskellige fagpersoner. DISTRIKT RØDVIG DISTRIKT STORE HEDDINGE DISTRIKT STRØBY DISTRIKT HÅRLEV Tale-hørelærer Tale-hørelærer Tale-hørelærer Tale-hørelærer Psykolog Psykolog Psykolog Psykolog Familieterapeut Familieterapeut Familieterapeut Familieterapeut Socialrådgiver Socialrådgiver Socialrådgiver Socialrådgiver Sundhedsplejerske Sundhedsplejerske Sundhedsplejerske Sundhedsplejerske Der udsendes to gange årligt en plan, hvoraf det fremgår, hvornår teamet besøger skolen/institutionen. Teamet arbejder i et rulleskema, som kører over 12 uger, og som sikrer kontinuerlige besøg af fagpersoner fra Center for Familie. På distriktsmøderne har pædagoger, lærere og andre fagpersoner mulighed for at drøfte emner, egen praksis, konkrete problemstillinger og pædagogiske udfordringer med distriktsteamet. ÅBEN KONSULTATION Udover distriktsmødet tilbyder PPR og behandlergruppen mulighed for sparring på skolerne to timer hver 14. dag ved en åben konsultation. OBSERVATION AF PÆDAGOGISK PRAKSIS Endvidere tilbydes observation af den pædagogiske praksis på skolerne og i daginstitutionerne efter aftale. FORMÅL MED DISTRIKTSARBEJDET ER: At arbejde forebyggende At arbejde konsultativt At yde faglig sparring til skoler og institutioner at fremme det tværfaglige samarbejde i Børn & Læring At fremme den gensidige information mellem skoler, institutioner og Børn & Læring 8

9 At være afdelingens ansigt udadtil At fremme det brede perspektiv fra enkeltsager til vise vejen og samle op i forhold til generelle problemstillinger ANONYM RÅDGIVNING OG VEJLEDNING Børn og familier tilbydes anonym rådgivning, uden oprettelse af en sag, jvf. Serviceloven 11 stk. 1 og 2. Der er mulighed for at tilbyde barnet/familien 3 samtaler i afdelingen med psykolog eller familieterapeut. Herefter tages stilling til, om sag skal oprettes eller sagen afsluttes. Unge kan få anonyme samtaler uden forældrenes viden og accept. FAMILIETELEFONEN Familietelefonen skal sikre adgang til hurtig rådgivning og vejledning/afklaring af problemstillinger for både børn, forældre og fagpersoner. Telefonen har åbent en time to gange ugentligt. Telefonen passes af fagpersoner ved Børn & Læring. Her sidder både tale-hørelærer, familieterapeuter, psykologer, socialrådgivere og AKT-konsulent. SUPERVISION Ved supervision gives personalet mulighed for refleksion og udvikling af egen pædagogisk praksis. Supervisionen aftales i forbindelse med indstillingen af et barn/en problematik i en klasse/gruppe. Supervisionen tilrettelægges enten som individuel supervision eller som gruppesupervision, f.eks. med brug af reflekterende team. Supervisionen varetages af psykologer, familieterapeuter og tale-hørelærere afhængig af emnet. Indstillingen vedr. supervision tages op i visitationsgruppen, på lige fod med øvrige indstillinger. PSYKOLOGISK OG SPECIALPÆDAGOGISK RÅDGIVNING Iværksættelse af specialpædagogisk bistand forudsætter som hovedregel flere trin. (se Handleguide på Kridthuset) 1. Drøftelse på distriktsmøde. 2. Indstilling til PPR (pædagogisk psykologisk rådgivning) afgives af skolelederen i forhold til skolebørn og af forældre/daglig pædagogisk leder i forhold til førskolebørn. SPECIALCENTERMØDER PPR deltager i skolernes specialcentermøder for at rådgive og sparre med skolens ledelse om behov og fordeling af specialundervisningstimer ( 3a over 12 lektioner). Omfanget af PPRs deltagelse aftales med skolens ledelse. SAMARBEJDE OM INKLUSION (obs. AKT, netværksmøder, sprogvurdering) Børn & Læring samarbejder med lærere og pædagoger om tilrettelæggelse af pædagogikken til gavn for alle børn. Dette gøres ved at yde sparring til de relevante fagpersoner. Dette foregår både på distriktsmøde, ved sparring på skolerne/institutionerne og ved tilbud om deltagelse /observation i klasserne. 9

10 FAGLIGE OPLÆG Formålet med faglige oplæg er at opkvalificere personale i daginstitutioner og skoler på specifikke områder. Dette har f.eks. omhandlet oplæg om ADHD og autisme, sprog og kommunikation, oplæg om sorg, oplæg om skilsmisseproblematikker, oplæg om børns tegninger og forståelse af disse, tema om tegn på seksuelle overgreb. Disse oplæg kommer i stand ved efterspørgsel fra fagpersoner (ex lærere og pædagoger). Faglige oplæg bliver afholdt, hvis Børn & Læring skønner, at der er kapacitet både fagligt og tidsmæssigt i gruppen til at imødekomme ønsket. SAMTALEFORLØB Efter indstilling til modtageteam i Børn & Læring og efterfølgende visitation i PPR & FAMILIE kan familier og børn tilbydes samtaleforløb med det formål at opnå bedre trivsel og højere grad af livskvalitet. Det sker enten i henhold til Lov om Social Service efter henvendelse fra socialrådgiver i samråd med familien eller i henhold til folkeskoleloven (PPR s opgaver). Efter visitationen tilbydes familien og evt. fagpersoner et afklarende møde, hvorefter der tages stilling til typen af samtaleforløb. Der arbejdes med udgangspunkt i, at skabe den ønskede ændring indenfor 10 samtaler. Der er dog mulighed for forlængelse i særlige tilfælde, hvis dette skønnes nødvendigt. Samtaleforløbet kan både tilbydes hele familien eller dele heraf, ligesom der kan tilbydes individuelle samtaler. I nogle opgaver vurderes at to fagpersoner tager sagen i fællesskab. I det omgang det findes relevant, inddrages andre fagpersoner omkring barnet f eks lærere, pædagoger, sundhedsplejerske etc. GRUPPEFORLØB Gennem gruppeterapi mødes børn i forskellige livsvanskeligheder, så de sammen med andre i lignende situationer kan bearbejde og udvikle nye handlestrategier og forståelser af sig selv og andre. Børn & Læring har i perioder arbejdet med blandt andet følgende samtalegrupper: Børn i sorg, skilsmissegrupper, angstbehandling i gruppe, gruppe for enestående mødre, gruppe for sårbare teenagepiger, gruppe for indadvendte drenge. Disse grupper oprettes ad hoc. GRUPPEFORLØB PÅ INSTITUTIONER/SKOLER I et samarbejde mellem skoler, daginstitutioner og PPR kan grupper af børn tilbydes PPR udbudte kurser på deres egen daginstitution/skole og med deltagelse af en eller to af institutionens/skolens egne personaler. Forløbet er selvfølgelig aftalt med forældrene, men ellers er børnene helt uregistrerede. Emnerne kan have social-følelsesmæssig karakter og/eller sigte mod at træne sociale kompetencer hos f.eks. særligt indadvendte stille børn eller måske børn som er mere vilde og udadreagerende. Aktuelt kører to af vores medarbejdere denne type samarbejde med børnehaver/indskoling i Sunshine Circles. PSYKOLOGISKE OG SPECIALPÆDAGOGISKE UNDERSØGELSER For at afdække barnets vanskeligheder og ressourcer, sådan at den bedst mulige hjælp kan gives, kan en psykologisk/specialpædagogisk undersøgelse af barnet komme på tale. Undersøgelsen kan også bruges i forbindelse med eksempelvis skoleplaceringer, terapeutiske forløb og forældrekompetenceundersøgelser. Der bruges forskellige psykologiske og specialpædagogiske test afhængig af barnets alder og problematik. Der skelnes i Bekendtgørelserne (Folkeskoleloven)mellem småbørn og skolebørn. 10

11 Pædagogisk Psykologisk Vurdering (PPV) småbørn Forældre kan anmode PPR direkte (via indstillingsskema) om udredning/vurdering af deres barns behov for specialpædagogisk hjælp. Det vil dog oftest ske i samarbejde med daginstitutionsleder/områdeleder, socialrådgiver eller sundhedsplejersker. Der er typisk tale om børn med forsinket sproglig udvikling, men også andre vanskeligheder kan belyses via en PPR undersøgelse. Sproglige tests fortages ved at undersøge sproglige vanskeligheders omfang i forhold til at kunne iværksætte de bedst mulige tiltag for barnets udvikling. Ved hjælp af forskellige testmaterialer, observationer i daginstitution/skole, samt ved samtaler med barnets netværk undersøges og afdækkes barnets behov for hjælp, samt interventionens art. Der ses på, hvordan barnets miljø / omgivelser kan tilpasses eller imødekomme barnets behov, idet der i overvejende grad arbejdes konsultativt ud fra et inkluderende og systemisk perspektiv. Barnets netværk tilbydes et konsultativt forløb, sparring og/eller undervises og vejledes af tale-hørelæreren i brugen af undervisningsmaterialerne, og der udarbejdes en handleplan for forløbet. Barnet kan derudover tilbydes et forløb i en af kommunens to sproggrupper eller i en sproggruppe i Faxe. Barnet kan i særlige tilfælde få et individuelt tilrettelagt undervisningsforløb hos en tale-hørelærer. Pædagogisk Psykologisk Vurdering (PPV) - skolebørn Der kan indstilles til undersøgelse af skolelederen i samarbejde med forældre efter nærmere retningslinjer i Folkeskoleloven. Forældre som ønsker en udredning af deres skolebarn, skal henvende sig til skolens leder om dette. Skolelederen indstiller altid til undersøgelse, hvis barnet har behov for specialundervisning dvs. 12 støttelektioner ugentligt eller derudover i almen klasse og ved visitering til specialklasser. Skolelederen kan (i samarbejde med forældre/barn) indstille til pædagogisk psykologisk udredning, selvom der ikke umiddelbart er behov for specialpædagogisk støtte eller særlige skoleforanstaltninger: Det er tilfældet når elevens skolesituation giver anledning til alvorlig bekymring. Der udarbejdes også PPV ved inklusion fra specialklasse tilbage til almen klasse. Derudover foretager PPR i samarbejde med skolernes testlærere udredning af ordblindhed og talblindhed efter anmodning fra skolelederen og efter aftale med forældremyndigheden. VISITATION TIL SÆRLIGE TILBUD Når det vurderes at et barn har brug for et særligt dag- eller skoletilbud, kan der indstilles til disse via de centrale visitationsudvalg. Indstilling til et sådant tilbud foretages ud fra en faglig vurdering (PPV) udarbejdet af en eller flere medarbejdere fra PPR. Indstillingen udarbejdes i samarbejde med familien og relevante fagpersoner omkring barnet herunder lærere og pædagoger. Barnet vil ofte deltage i en pædagogisk/psykologisk udredning (evt. testforløb) for at sikre, at det tilbud der gives, er det rigtige i forhold til barnets behov. Indstillingerne vurderes af de centrale visitationsudvalg på henholdsvis småbørns- og skoleområdet. I henhold til folkeskoleloven skal specialundervisning (12 lektioner og derover) foregå i relation til undervisningen de almene klasser, men kan i særlige tilfælde foregå adskilt herfra i specialklasser eller på specialskoler. 11

12 FORÆLDREKOMPETENCEUNDERSØGELSER Formålet med at udføre en forældrekompetenceundersøgelse er at afdække forældrenes mulighed for og evne til at varetage ansvaret for barnets udvikling og trivsel. Efter indstilling fra socialrådgiver sammensættes et team, der undersøger familiens ressourcer. Undersøgelsen tager udgangspunkt i Socialministeriets Retningslinjer for udarbejdelse og anvendelse af forældrekompetanceundersøgelser. Undersøgelsen foretages så skånsomt og så hurtigt som muligt og inkluderer både personlighedsmæssige tests og observation af samspil, samt indhentning af relevant materiale fra institutioner, skoler og andre relevante samarbejdspartnere. Undersøgelsens resultat gennemgås først med familien, og derefter med opdragsgivende socialrådgiver og familien. ANDET SKRIFTLIGT ARBEJDE Henvisning til Børneklinikken eller børne- og ungdomspsykiatrien. Henvisning til andre undersøgelser, speciallæge eller hospital. Henvisning til VISO. PPR udtalelse til brug ved ansøgning om støtte på (special)efterskoler eller privatskoler. 12

13 INDSTILLINGSPROCEDURE Forældre og personale i institutioner og skoler kan indstille børn og familier til hjælp i Børn & Læring. Før institution/skole sender en indstilling, skal barnets problematik drøftes på et distriktsmøde. HVORDAN SENDER DU EN INDSTILLING Der skal benyttes et specielt indstillingsskema. Skemaet findes på Kridthuset Blanketter Øvrige blanketter. Indstillingen sendes efter aftale med nærmeste leder, der også skal være medunderskriver. Inden indstillingen skal forældrene være medinddraget, og de skal underskrive indstillingen. Indstillingen sendes til Børn & Læring, Postbox 83, 4660 Store Heddinge eller gerne pr. mail HVAD SKER DER, NÅR DU HAR SENDT EN INDSTILLING: Vores administrative medarbejder modtager indstillingen. Der kvitteres for modtagelsen af indstillingen. Indstillingen videregives til et modtageteam, som fordeler den til talehøregruppen, til psykolog/familiekonsulentgruppen eller socialrådgivergruppen. I den respektive gruppe drøftes indstillingen på førstkommende møde (der er møde 3 gange om måneden). Det vurderes, om sagen skal betragtes som akut eller om den skal indgå i den almene fordeling. Er sagen akut, findes en medarbejder, som kan påtage sig opgaven. Er sagen ikke akut, sættes den på venteliste. Når der er fundet en medarbejder til at varetage opgaven, kontakter vedkommende indstilleren. Hvis indstiller ikke er forældrene, kontaktes disse også. Der træffes aftale om hvilket forløb, der skal iværksættes. Forældre, og oftest også det pædagogiske personale, vil hele forløbet igennem blive informeret om de tiltag, der er etableret. 13

14 BILAG Uddrag af Lov om Social Service Kapitel 3 Kommunens rådgivning Børn, unge og forældre 11. Kommunalbestyrelsen skal sørge for, at forældre med børn og unge eller andre, der faktisk sørger for et barn eller en ung, kan få en gratis familieorienteret rådgivning til løsning af vanskeligheder i familien. Kommunalbestyrelsen er forpligtet til ved opsøgende arbejde at tilbyde denne rådgivning til enhver, som på grund af særlige forhold må antages at have behov for det. Tilbuddet om rådgivning skal også omfatte vordende forældre. Stk. 2. Såvel forældre som børn og unge, der alene søger rådgivning efter stk. 1, skal kunne modtage denne anonymt og som et åbent tilbud. Stk. 3. Kommunalbestyrelsen skal, når det anses for at være af væsentlig betydning for et barns eller en ungs særlige behov for støtte, tilbyde 1) konsulentbistand til børn, unge og familier med hensyn til børn eller unges forhold og 2) rådgivning om familieplanlægning. Stk. 4. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde gratis rådgivning, undersøgelse og behandling af børn og unge med adfærdsvanskeligheder eller nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne samt deres familier. Opgaverne kan varetages i samarbejde med andre kommuner. Stk. 5. Kommunalbestyrelsen skal etablere en særlig familievejlederordning for familier med børn under 18 år med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Vejledningen skal tilbydes, inden for 3 måneder efter at kommunalbestyrelsen har fået kendskab til, at funktionsnedsættelsen er konstateret. Stk. 6. Ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold fastsætter nærmere regler om familievejlederordningen. Kapitel 11 Særlig støtte til børn og unge Foranstaltninger 52. Kommunalbestyrelsen skal træffe afgørelse om foranstaltninger efter stk. 3, når det må anses for at være af væsentlig betydning af hensyn til et barns eller en ungs særlige behov for støtte. Kommunalbestyrelsen skal vælge den eller de foranstaltninger, som bedst kan løse de problemer og behov, der er afdækket gennem den børnefaglige undersøgelse efter 50. Afgørelsen træffes med samtykke fra forældremyndighedsindehaveren, jf. dog 56, 57 a, 57 b og 58, 68, stk. 2 og 3, og 68 a. En afgørelse efter stk. 3, nr. 7, kræver tillige samtykke fra den unge, der er fyldt 15 år. Stk. 2. Støtte efter stk. 3 kan kun iværksættes efter gennemførelse af en børnefaglig undersøgelse, jf. 50. Hvis særlige forhold taler herfor, kan der dog iværksættes foreløbig eller akut støtte efter stk. 3 sideløbende med undersøgelsen. Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan iværksætte hjælp inden for følgende typer af tilbud: 1) Ophold i dagtilbud, fritidshjem, ungdomsklub, uddannelsessted el.lign. 2) Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet. 3) Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer. 4) Døgnophold, jf. 55, for både forældremyndighedsindehaveren, barnet eller den unge og andre medlemmer af familien i en plejefamilie, på et godkendt opholdssted eller på en døgninstitution, jf. 66, stk. 1, nr. 1, 5 og 6, eller i et botilbud, jf ) Aflastningsordning, jf. 55, i en plejefamilie, kommunal plejefamilie eller netværksplejefamilie eller på et opholdssted eller en døgninstitution, jf. 66, stk. 1, nr. 1-3, 5 og 6. 6) Udpegning af en fast kontaktperson for barnet eller den unge eller for hele familien. 7) Anbringelse af barnet eller den unge uden for hjemmet på et anbringelsessted, jf ) Formidling af praktiktilbud hos en offentlig eller privat arbejdsgiver for den unge og i den forbindelse udbetaling af godtgørelse til den unge. 9) Anden hjælp, der har til formål at yde rådgivning, behandling og praktisk og pædagogisk støtte. Stk. 4. Kommunalbestyrelsen skal under en graviditet træffe afgørelse om foranstaltninger efter stk. 3, nr. 2, 3, 4, 6 eller 9, og 52 a, når det må anses for at være af væsentlig betydning af hensyn til barnets særlige behov for støtte efter fødslen. Afgørelsen træffes med samtykke fra forældrene. Stk. 2 finder anvendelse ved afgørelsen. 14

15 52 a. Kommunalbestyrelsen kan træffe afgørelse om at yde økonomisk støtte til forældremyndighedsindehaveren, når det må anses for at være af væsentlig betydning af hensyn til et barns eller en ungs særlige behov for støtte, jf. dog stk. 2. Der kan ydes økonomisk støtte til: 1) Udgifter i forbindelse med konsulentbistand efter 11, stk. 3. 2) Udgifter i forbindelse med foranstaltninger efter 52, stk. 3, eller hvis støtten erstatter en ellers mere indgribende og omfattende foranstaltning efter 52, stk. 3. 3) Udgifter, der bevirker, at en anbringelse uden for hjemmet kan undgås, eller at en hjemgivelse kan fremskyndes. 4) Udgifter, der kan bidrage til en stabil kontakt mellem forældre og barn under barnets anbringelse uden for hjemmet. 5) Udgifter i forbindelse med prævention. Stk. 2. Støtte efter stk. 1, nr. 1 og 2, kan kun ydes, når forældremyndighedsindehaveren ikke selv har tilstrækkelige midler til det. UDDRAG AF FOLKESKOLELOVEN Kapitel 2 Folkeskolens struktur og indhold til og med 9. klasse 3. Folkeskolen omfatter en 10-årig grundskole bestående af en børnehaveklasse og klasse samt en 1-årig 10. klasse, jf. kapitel 2 a. Stk. 2. Børn, hvis udvikling kræver en særlig hensyntagen eller støtte, gives specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand i specialklasser og specialskoler. Der gives desuden specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand til børn, hvis undervisning i den almindelige klasse kun kan gennemføres med støtte i mindst 9 undervisningstimer ugentligt, jf. 16, stk. 3, 1. pkt. Stk. 3. Børne- og undervisningsministeren fastsætter nærmere regler om specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand, herunder om adgangen til at indhente viden og specialrådgivning samt bistand til kommunens udredning fra den nationale videns- og specialrådgivningsorganisation, og kan i den forbindelse fravige 5, 7, 7 a, 13, 14 og 16 og 28, stk. 1, 29 og 36, stk. 2 og 4. Stk. 4. Folkeskolen kan tilbyde eleverne undervisning i deres fritid. Stk. 5. Folkeskolen kan tilbyde børn optagelse i en skolefritidsordning, hvis børnene er optaget i skolen eller har nået den alder, hvor de tidligst ville kunne optages i børnehaveklasse. Stk. 6. Folkeskolen kan, hvor geografiske eller andre særlige forhold taler derfor, tilbyde voksne at deltage i folkeskolens undervisning på 8. og 9. klassetrin. Stk. 7. Folkeskolen kan i samarbejde med lokalsamfundets folkeoplysnings- og foreningsliv, det frivillige børne- og ungdomsarbejde samt andre kredse af interesserede borgere medvirke til eller forestå og koordinere kulturcenteraktiviteter. 3 a. Børn, der har brug for støtte, og som ikke alene kan understøttes ved brug af undervisningsdifferentiering og holddannelse, skal tilbydes supplerende undervisning eller anden faglig støtte i henhold til 5, stk. 6. Hvis der er behov herfor, skal der gives personlig assistance, der kan hjælpe barnet til at overvinde praktiske vanskeligheder i forbindelse med skolegangen. 4. Efter regler, der fastsættes af børne- og undervisningsministeren, tilbyder folkeskolen specialpædagogisk bistand til børn, der endnu ikke har påbegyndt skolegangen. Børne- og undervisningsministeren fastsætter endvidere nærmere regler om adgangen for kommuner, regioner og skoler m.v. til at indhente viden og specialrådgivning samt bistand til kommunens udredning fra den nationale videns - og specialrådgivningsorganisation. Stk. 2. Der kan tilbydes elever, hvis udvikling kræver en særlig vidtgående hensyntagen eller støtte, undervisning i 12 år. 12. Eleverne undervises på det klassetrin i grundskolen, der svarer til deres skolealder, jf. dog 25, stk. 1, 2. pkt., og stk. 7. Skolens leder kan efter samråd med forældrene bestemme, at en elev rykkes et klassetrin op eller undervises på samme klassetrin i 2 år, hvis det er til elevens bedste. Klassetrinsindplaceringen kan ske i forbindelse med skoleårets start eller i løbet af skoleåret. Stk. 2. Henvisning til specialundervisning, som ikke er af foreløbig karakter, sker efter pædagogisk-psykologisk rådgivning og efter samråd med eleven og forældrene. Elevens synspunkter skal tillægges passende vægt under hensyntagen til elevens alder og modenhed. Stk. 3. Ønsker forældre, at deres barn optages i en skole beliggende i en anden kommune end bopælskommunen, jf. 36, stk. 3, foretages henvisningen til specialundervisning, jf. stk. 2, efter pædagogisk-psykologisk rådgivning i bopælskommunen. Skolekommunen kan ikke foretage henvisning til et mere vidtgående specialundervisningstilbud end det tilbud, som bopælskommunen har henvist barnet til. Afgørelsen af, om tilbuddet er mere vidtgående, træffes af bopælskommunen 15

16 Stk. 4. Afgørelse om valg af fag, jf. 5, stk. 3 og 4, og 9, og om fortsat skolegang i 10. klasse træffes af eleverne efter samråd med forældrene, jf. 54, og elevens lærere, eventuelt med inddragelse af Ungdommens Uddannelsesvejledning. UDDRAG AF SUNDHEDSLOVEN Kapitel 36 Forebyggende sundhedsydelser til børn og unge 123. Kommunalbestyrelsen opretter med henblik på at tilgodese børn og unge med særlige behov en tværfaglig gruppe, der skal sikre, at den enkeltes udvikling, sundhed og trivsel fremmes, og at der i tilstrækkeligt omfang formidles kontakt til lægefaglig, psykologisk og anden sagkundskab. 16

Juridisk afdækning vedr. udmøntning af åben og anonym rådgivning

Juridisk afdækning vedr. udmøntning af åben og anonym rådgivning Juridisk afdækning vedr. udmøntning af åben og anonym rådgivning I det følgende opridses, hvad de forskellige lovgivninger på børne-, unge- og familieområdet siger om åben anonym rådgivning, og hvad lovgivningen

Læs mere

Temamøde i BU 11. februar 2014

Temamøde i BU 11. februar 2014 Temamøde i BU 11. 1 stevns kommune 50-undersøgelse Almen indsat i normalsystemet F.eks. Daginstitutioner Skoler SFO Klubber Almen forebyggende indsat F.eks. Sundhedspleje Praktiserende læger Screeninger

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand

Udkast til bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand Udkast til bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand I medfør af 3, stk. 3, 19 i, stk. 1, 21, stk. 5, 30 a og 51 b, stk. 3, i lov om folkeskolen, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Kvalitetsstandard. Forebyggelse og sundhed. Ergoterapi med speciale i børn. Fysioterapi med speciale i børn.

Kvalitetsstandard. Forebyggelse og sundhed. Ergoterapi med speciale i børn. Fysioterapi med speciale i børn. Kvalitetsstandard Område Forebyggelse og sundhed. Ergoterapi med speciale i børn. Fysioterapi med speciale i børn. Ydelsens lovgrundlag Sundhedsloven Forebyggende sundhedsydelser til børn og unge. 120.

Læs mere

Kvalitetsstandard Pædagogisk Psykologisk Rådgivning

Kvalitetsstandard Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Kvalitetsstandard Pædagogisk Psykologisk Rådgivning 13. december 2012 Område Ydelsens lovgrundlag Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) er en afdeling i velfærdsforvaltningen organiseret under skole-

Læs mere

Servicestandard for familieorienteret rådgivning, herunder tilbud om åben anonym rådgivning

Servicestandard for familieorienteret rådgivning, herunder tilbud om åben anonym rådgivning Tidlig Indsats - Livslang Effekt Formålet med servicelovens 11 er at sikre sammenhæng mellem kommunernes generelle og forebyggende arbejde og den målrettede indsats for børn og unge med behov for særlig

Læs mere

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 4

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 4 Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 4 Udarbejdet af: Mette Wulf og Anne-Marie Storgaard Dato: Dato 20. oktober 2008 Sagsid.: Version nr.: 1 Fagsekretariatet Børne- og Unge Rådgivningen

Læs mere

Servicestandard for familieorienteret rådgivning, herunder tilbud om åben anonym rådgivning

Servicestandard for familieorienteret rådgivning, herunder tilbud om åben anonym rådgivning Tidlig Indsats - Livslang Effekt Formålet med servicelovens 11 er at sikre sammenhæng mellem kommunernes generelle og forebyggende arbejde og den målrettede indsats for børn og unge med behov for særlig

Læs mere

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28)

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.2 - side 1 Dato: Maj2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) 5.28.20 Opholdssteder for børn og unge På denne funktion

Læs mere

Bekendtgørelse om folkeskolens specialpædagogiske bistand til børn, der endnu ikke har påbegyndt skolegangen

Bekendtgørelse om folkeskolens specialpædagogiske bistand til børn, der endnu ikke har påbegyndt skolegangen Bekendtgørelse om folkeskolens specialpædagogiske bistand til børn, der endnu ikke har påbegyndt skolegangen BEK nr 356 af 24/04/2006 (Gældende) LBK Nr. 393 af 26/05/2005 Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3

Læs mere

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 1 2010

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 1 2010 Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 1 2010 Udarbejdet af: Fagchef Jørgen Kyed Dato: 1. januar 2010 Sagsid.: Version nr.: 1 Fagsekretariatet Børne- og Unge Rådgivningen Handicapgruppen

Læs mere

Kvalitetsstandard for fast kontaktperson for barnet, den unge eller hele familien. Høringsmateriale 1.-26. juni 2015

Kvalitetsstandard for fast kontaktperson for barnet, den unge eller hele familien. Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 2 Kvalitetsstandard for fast kontaktperson for barnet, den unge eller hele familien Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 1 Formålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet ord for serviceniveau.

Læs mere

Sammenhængende børnepolitik

Sammenhængende børnepolitik Sammenhængende børnepolitik 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Indholdsfortegnelse... 2 Den sammenhængende børnepolitik mål og målgrupper... 3 Det overordnede mål... 3 Hvad kendetegner tilbuddene

Læs mere

DEN TVÆRFAGLIGE SAMARBEJDSMODEL RANDERS KOMMUNE VI ARBEJDER SYSTEMATISK SAMMEN AF HENSYN TIL BARNET, DEN UNGE OG FAMILIEN

DEN TVÆRFAGLIGE SAMARBEJDSMODEL RANDERS KOMMUNE VI ARBEJDER SYSTEMATISK SAMMEN AF HENSYN TIL BARNET, DEN UNGE OG FAMILIEN 1. AUGUST 2017 DEN TVÆRFAGLIGE SAMARBEJDSMODEL RANDERS KOMMUNE VI ARBEJDER SYSTEMATISK SAMMEN AF HENSYN TIL BARNET, DEN UNGE OG FAMILIEN ARBEJDSGRUPPEN VEDR. TVÆRFAGLIG SAMARBEJDSMODEL 1 1. Indledning

Læs mere

PPR Aalborgs organisering og opgaver

PPR Aalborgs organisering og opgaver Click here to enter text. PPR Aalborgs organsiering og opgaver 12. september 2013 Sagsnr./Dok.nr. 2013-32826 / 2013-285150 PPR Aalborgs organisering og opgaver PPR Aalborg er en tværfaglig organisation,

Læs mere

Visitationsudvalget har den 9. august 2017 truffet afgørelse om skoletilbud for.

Visitationsudvalget har den 9. august 2017 truffet afgørelse om skoletilbud for. Unge- og Skoleafdelingen Iværksættelse af skoletilbud for dit barn. 23. august 2017 Visitationsudvalget har den 9. august 2017 truffet afgørelse om skoletilbud for. Afgørelse På baggrund af Psykologisk

Læs mere

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28)

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.2 - side 1 Dato: Oktober 2016 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2016 TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) 5.28.20 Opholdssteder for børn og unge På denne

Læs mere

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 10

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 10 Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 10 Udarbejdet af: Mette Wulf og Anne-Marie Storgaard Dato: Dato 20. oktober 2008 Sagsid.: Version nr.: 1 Fagsekretariatet Børne- og Unge Rådgivningen

Læs mere

Henvendelse vedrørende Ringsted Kommune opkrævning af betaling for taleundervisning for børn i private dagtilbud

Henvendelse vedrørende Ringsted Kommune opkrævning af betaling for taleundervisning for børn i private dagtilbud Ankestyrelsens udtalelse til en organisation 2 0 1 4-1 7 2 5 7 8 Dato: 07-06-2017 Henvendelse vedrørende Ringsted Kommune opkrævning af betaling for taleundervisning for børn i private dagtilbud A nu B

Læs mere

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 2

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 2 Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 2 Udarbejdet af: Mette Wulf og Anne-Marie Storgaard Dato: Dato 20. oktober 2008 Sagsid.: Version nr.: 1 Fagsekretariatet Børne- og Unge Rådgivningen

Læs mere

Udsættelse af. skolestart. Et samarbejde mellem. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen og Skoleforvaltningen

Udsættelse af. skolestart. Et samarbejde mellem. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen og Skoleforvaltningen Udsættelse af skolestart Et samarbejde mellem Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen og Skoleforvaltningen Baggrund... 3 Lovgrundlag... 3 Inklusion... 3 Fremtidig praksis vedr. skoleudsættelse Skoleudsættelse

Læs mere

Forslag til ændring af kompetenceplan vedr. Lov om social service, merudgifter og særlig støtte til børn.

Forslag til ændring af kompetenceplan vedr. Lov om social service, merudgifter og særlig støtte til børn. Forslag til ændring af kompetenceplan vedr. Lov om social service, merudgifter og særlig støtte til børn. Bemærk: Dette forslag er udarbejdet på baggrund af den nye lovgivning pr. 1.1.2011, den såkaldte

Læs mere

BESKRIVELSE AKT. OBS.STØTTEAFDELINGENS TILBUD JANUAR 2011

BESKRIVELSE AKT. OBS.STØTTEAFDELINGENS TILBUD JANUAR 2011 BESKRIVELSE AF AKT. OBS.STØTTEAFDELINGENS TILBUD JANUAR 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Daginstitutionsområdet side 3 1.1. Intensivt udviklingsforløb - 12 uger side 3 1.2. Længerevarende støtteforløb side

Læs mere

Bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk

Bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk Bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand I medfør af 3, stk. 3, 19 i, stk. 1, 21, stk. 5, 22, stk. 6, 30 a og 51 b, stk. 3, i lov om folkeskolen, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Oplæg 7. april 2011. Lars Traugott-Olsen. 7. april 2011 Lars Traugott-Olsen

Oplæg 7. april 2011. Lars Traugott-Olsen. 7. april 2011 Lars Traugott-Olsen Oplæg 7. april 2011 Lars Traugott-Olsen Hvad gennemgår vi? Den skærpede underretningspligt i SEL 153 SSD-samarbejdet i SEL 49a Hvis vi når det et par udvalgte ændringer fra Barnets Reform Hovedtræk af

Læs mere

Kompetenceplan for Børne- og Undervisningsudvalget overblik over kompetencer efter Serviceloven

Kompetenceplan for Børne- og Undervisningsudvalget overblik over kompetencer efter Serviceloven Kompetenceplan for Undervisningsudvalget overblik over kompetencer efter 10 Kommunen har pligt til at sørge for at alle kan få gratis rådgivning 11 Kommunen har pligt til at sørge for familieorienteret

Læs mere

STANDARDER FOR SAGSBEHANDLINGEN I ARBEJDET MED BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV DRAGØR KOMMUNE

STANDARDER FOR SAGSBEHANDLINGEN I ARBEJDET MED BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV DRAGØR KOMMUNE STANDARDER FOR SAGSBEHANDLINGEN I ARBEJDET MED BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV DRAGØR KOMMUNE Bilag 1 til Børne- og Ungepolitikken 2016-2020 Indhold Indledning... 2 Målgruppe... 2 Indsatser i daginstitutionerne

Læs mere

Udkast til Bekendtgørelse om specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand i dagbehandlingstilbud

Udkast til Bekendtgørelse om specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand i dagbehandlingstilbud Udkast til Bekendtgørelse om specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand i dagbehandlingstilbud og anbringelsessteder I medfør af 3, stk. 3, 19 i, stk. 1, 20, stk. 7 og 8, 22, stk. 6, 30 a,

Læs mere

Organisering af fysioterapeutiske og ergoterapeutiske ydelser i samspil med lovgivningen. Præsentation ved Maja Wolf Hanne Christensen

Organisering af fysioterapeutiske og ergoterapeutiske ydelser i samspil med lovgivningen. Præsentation ved Maja Wolf Hanne Christensen Organisering af fysioterapeutiske og ergoterapeutiske ydelser i samspil med lovgivningen Præsentation ved Maja Wolf Hanne Christensen Plan for nu Velkommen og hvad ønsker vi at I får med hjem J Kort præsentation

Læs mere

Handleguide rådgivning i henhold til 11, stk. 1-2, 3, 4 og 5 i lov om social service

Handleguide rådgivning i henhold til 11, stk. 1-2, 3, 4 og 5 i lov om social service Handleguide rådgivning i henhold til 11, stk. 1-2, 3, 4 og 5 i lov om social service Formål Formålet med rådgivning i henhold til 11 i lov om social service er at sørge for, at forældre, børn og unge eller

Læs mere

Standarder for sagsbehandlingen i arbejdet med børn og unge med særlige behov

Standarder for sagsbehandlingen i arbejdet med børn og unge med særlige behov Standarder for sagsbehandlingen i arbejdet med børn og unge med særlige behov Vedtaget af kommunalbestyrelsen den 15. december 2016 Bilag til Børne- og Ungepolitikken Indhold 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Indledning

Læs mere

131021-Case IB_2-Løsning.docx - 21.10.2013 side: 1 af 7

131021-Case IB_2-Løsning.docx - 21.10.2013 side: 1 af 7 131021-Case IB_2-Løsning.docx - 21.10.2013 side: 1 af 7 Case - Ib 10 år Problematik omkring mulig skilsmisse - Drengen er utryg og uvidende omkring forældrenes situation. - Det fylder meget i hans liv

Læs mere

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 6

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 6 Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 6 Udarbejdet af: Mette Wulf og Anne-Marie Storgaard Dato: Dato 20. oktober 2008 Sagsid.: Version nr.: 1 Fagsekretariatet Børne- og Unge Rådgivningen

Læs mere

11, 50, 51, 52, 58, 64, 146, 152, 153, 154, 155, 155 a og 155 b. Over 18 år 10 og og 102

11, 50, 51, 52, 58, 64, 146, 152, 153, 154, 155, 155 a og 155 b. Over 18 år 10 og og 102 Dato: 23. april 2014 Kommunernes forpligtelser og handlemuligheder efter serviceloven over for borgere, som rejser til Syrien for at kæmpe, og over for hjemvendte fra konflikten Baggrund PET vurderer,

Læs mere

DØGNINSTITUTIONER, OPHOLDSSTEDER MV. OG FORE- BYGGENDE FORANSTALTNINGER FOR BØRN OG UNGE

DØGNINSTITUTIONER, OPHOLDSSTEDER MV. OG FORE- BYGGENDE FORANSTALTNINGER FOR BØRN OG UNGE Budget- og regnskabssystem 4.5.3 - side 1 DØGNINSTITUTIONER, OPHOLDSSTEDER MV. OG FORE- BYGGENDE FORANSTALTNINGER FOR BØRN OG UNGE 5.20 Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge På denne funktion

Læs mere

Bilag 3: Udkast til retningslinjer for PPRs og SR-specials praksis på småbørnsområdet

Bilag 3: Udkast til retningslinjer for PPRs og SR-specials praksis på småbørnsområdet Børne- og Ungdomsforvaltningen NOTAT 21-03-2007 Bilag 3: Udkast til retningslinjer for PPRs og SR-specials praksis på småbørnsområdet Indholdsfortegnelse 1. Indledning og baggrund... 1 2. Retningslinjer

Læs mere

Visitation til specialundervisning 2010/2011

Visitation til specialundervisning 2010/2011 Ishøj Kommune PPR Center Ishøj - Pædagogisk Psykologisk Rådgivning for Ishøj og Vallensbæk Visitation til specialundervisning 2010/2011 30. august 2010 Notatet er en justering af det tilsvarende notat

Læs mere

Kvalitetsstandard for aflastning på børn- og ungeområdet. Høringsmateriale juni 2015

Kvalitetsstandard for aflastning på børn- og ungeområdet. Høringsmateriale juni 2015 3 Kvalitetsstandard for aflastning på børn- og ungeområdet Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 1 Formålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet ord for serviceniveau. Den beskriver indholdet

Læs mere

Kvalitetsstandard. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning

Kvalitetsstandard. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Kvalitetsstandard Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Udarbejdet af: PPR leder Jakob Vejlø Dato: 22. april 2010 Sagsid.: Version nr.: 2 Fagsekretariatet Børne- og Unge Rådgivningen Kvalitetsstandard for

Læs mere

Forslag til: Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx 2014 om specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand i folkeskolen.

Forslag til: Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx 2014 om specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand i folkeskolen. Forslag til: Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx 2014 om specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand i folkeskolen. I medfør af 15, stk. 3 i Inatsisartutlov nr. 15 af 3. december 2012 om

Læs mere

Center for Familie - kompetenceplan jf. Serviceloven

Center for Familie - kompetenceplan jf. Serviceloven Center for Familie - kompetenceplan jf. Serviceloven : evilling/beslutning : Distrikt Øst, Vest, Nord, Syd, Specialteamet : ndstilling evillingsmødets deltagere: Familiechef, distriktsledere, afdelingsleder,

Læs mere

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 5

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 5 Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 5 Udarbejdet af: Mette Wulf og Anne-Marie Storgaard Dato: Dato 20. oktober 2008 Sagsid.: Version nr.: 1 Fagsekretariatet Børne- og Unge Rådgivningen Handicapgruppen

Læs mere

Rammer for specialundervisning 2010/2011 på Nærum Skole

Rammer for specialundervisning 2010/2011 på Nærum Skole Rammer for specialundervisning 2010/2011 på Nærum Skole Indholdsfortegnelse Side 1: Side 2: Side 2: Side 2: Side 3: Side 3: Side 4: Side 5: Side 5+6: Side 6: Indledning Prioritering og fordeling af specialundervisningsresurserne

Læs mere

Standarder for sagsbehandlingen vedrørende tidlig indsats i forhold til børn og unge med behov for særlig støtte

Standarder for sagsbehandlingen vedrørende tidlig indsats i forhold til børn og unge med behov for særlig støtte Standarder for sagsbehandlingen vedrørende tidlig indsats i forhold til børn og unge med behov for særlig støtte Politisk målsætning vedr. tidlig indsats i forhold til børn og unge med behov for særlig

Læs mere

Sagsnr Dokumentnr Sagsbehandler Christina Bundgaard/ Ane Løfstrøm Eriksen

Sagsnr Dokumentnr Sagsbehandler Christina Bundgaard/ Ane Løfstrøm Eriksen KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Specialområdet NOTAT Aftaleforum Børn med behov for en samlet social og undervisningsmæssig indsats skal mødes af én kommune, der - med barnet i centrum-

Læs mere

Visitationsprocedure på skoleområdet

Visitationsprocedure på skoleområdet Visitationsprocedure på skoleområdet Juni 2015 Visitationsprocedure på skoleområdet Notatet indeholder en procedure for, hvordan den fremtidige visitationsprocedure på skoleområdet i Ballerup Kommune tilrettelægges.

Læs mere

Serviceniveauer og kvalitetsstandarder for familier, børn og unge i Allerød Kommune Råd og vejledning, undersøgelse og behandling

Serviceniveauer og kvalitetsstandarder for familier, børn og unge i Allerød Kommune Råd og vejledning, undersøgelse og behandling Serviceniveauer og kvalitetsstandarder for familier, børn og unge i Allerød Kommune Råd og vejledning, undersøgelse og behandling Vedtaget af Børneudvalget den 11. januar 2011 Allerød Kommune Familier

Læs mere

Kvalitetsstandard. Børne- og Ungerådgivningens forebyggende arbejde. Udarbejdet af: Forebyggelsesleder Jakob Vejlø Dato: 23.

Kvalitetsstandard. Børne- og Ungerådgivningens forebyggende arbejde. Udarbejdet af: Forebyggelsesleder Jakob Vejlø Dato: 23. Kvalitetsstandard Børne- Ungerådgivningens forebyggende arbejde Udarbejdet af: Forebyggelsesleder Jakob Vejlø Dato: 23. september 2013 1 Hvorfor er vi her, hvad arbejder vi med? Børne- Ungerådgivningens

Læs mere

Forældre til børn med handicap

Forældre til børn med handicap Forældre til børn med handicap - vi hjælper jer på vej. Indhold Familierådgivningen, Handicapgruppen...3 Sundhedsplejerskerne...4 Tale/hørepædagogerne, PPR...5 Ergo/Fysioterapeuterne, PPR...6 Psykologerne,

Læs mere

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Oprettelse af nyt visitationsudvalg for 0-6 års området NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Baggrund: Hvidovre Kommune søger hele tiden at udvikle kommunens tilbud til børn i udsatte positioner og deres familier. Det

Læs mere

Udarbejdet af Qeqqata Kommunia Området for Familie, Efteråret Netværksmødet - når forældre og professionelle samarbejder

Udarbejdet af Qeqqata Kommunia Området for Familie, Efteråret Netværksmødet - når forældre og professionelle samarbejder Udarbejdet af Qeqqata Kommunia Området for Familie, Efteråret 2011 Netværksmødet - når forældre og professionelle samarbejder Forord 3 Formål og værdier 4 Netværksmødet 5 Børn og unge med særlige behov

Læs mere

Anbringelsesgrundlaget beskriver den overordnede ramme for Familierådgivningens arbejde i forhold til at anbringe børn og unge i Kolding Kommune.

Anbringelsesgrundlaget beskriver den overordnede ramme for Familierådgivningens arbejde i forhold til at anbringe børn og unge i Kolding Kommune. Internt notatark Social- og Sundhedsforvaltningen Stab for rådgivningsområdet Dato 7. oktober 2013 Sagsnr. 13/18875 Løbenr. 162191/13 Sagsbehandler Bettina Mosegaard Brøndsted Direkte telefon 79 79 27

Læs mere

KVALITETSSTANDARD. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning i Svendborg Kommune

KVALITETSSTANDARD. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning i Svendborg Kommune KVALITETSSTANDARD Pædagogisk Psykologisk Rådgivning i Svendborg Kommune Opdateret 6. juni 2014 PPR 12/11813 *41810 Kvalitetsstandard for Pædagogisk Psykologisk Rådgivning i Svendborg Kommune Formålet med

Læs mere

Visitation januar 2016

Visitation januar 2016 Visitation januar 2016 Et historisk rids Skoleår Antal indstillinger Antal visitationer 2010/11 165 1 2011/12 189 1 Inklusionsressourcen omlægges delvist 2012/13 146 1 2013/14 135 1 Inklusionsressourcen

Læs mere

INDSTILLING TIL BØRNE- OG UNGERÅDGIVNINGEN

INDSTILLING TIL BØRNE- OG UNGERÅDGIVNINGEN INDSTILLING TIL BØRNE- OG UNGERÅDGIVNINGEN Modtaget i BUR: Dato, stempel Skemaet anvendes som visitationsgrundlag, når der ønskes: Pædagogisk, psykologisk rådgivning, jf. Folkeskoleloven Rådgivning, vejledning

Læs mere

Sådan gør vi! Handlevejledning for arbejdet med børn i udsatte positioner. Konsultative grupper

Sådan gør vi! Handlevejledning for arbejdet med børn i udsatte positioner. Konsultative grupper Sådan gør vi! Handlevejledning for arbejdet med børn i udsatte positioner Konsultative grupper Kerteminde Kommune 2010 1 Indledning Det er målet, at alle børn og unge i Kerteminde kommune trives og har

Læs mere

HVAD SIGER LOVEN? SUNDHEDSLOVEN LOVGIVNING OM BØRN I DAGTILBUD

HVAD SIGER LOVEN? SUNDHEDSLOVEN LOVGIVNING OM BØRN I DAGTILBUD HVAD SIGER LOVEN? HVAD SIGER LOVEN? Som fagperson i Børne- Familieforvaltningen er der forskellige lovgivninger og bekendtgørelser, som danner rammen for indsatsen og vores samarbejde omkring børn og unge.

Læs mere

Udvikling af inkluderende læringsmiljøer og Visitationsprocedure af specialundervisning

Udvikling af inkluderende læringsmiljøer og Visitationsprocedure af specialundervisning Udvikling af inkluderende læringsmiljøer og Visitationsprocedure af specialundervisning Møde i Handicaprådet den 18. september 2017 Gældende fra 1. maj 2017 Formål Udarbejdet til ansatte i Lejre Kommune,

Læs mere

syddjurs.dk Tilbud til børn med særlige udviklingsbehov

syddjurs.dk Tilbud til børn med særlige udviklingsbehov syddjurs.dk Tilbud til børn med særlige udviklingsbehov Specialpædagogisk Team Drivhuset 2 Specialpædagogisk Team er en del af den tidlige og forebyggende indsats på dagtilbudsområdet. Målgruppen er børn,

Læs mere

1. Beskrivelse af opgaver

1. Beskrivelse af opgaver Bevillingsområde 30.33 Pædagogisk Psykologisk Rådgivning 1. Beskrivelse af opgaver Bevillingen supplerer den almindelige folkeskoledrift. Bevillingen har til formål at understøtte og udvikle undervisningen

Læs mere

Side / afsnit Nuværende formulering Handicaprådets kommentar Forvaltningens indstilling

Side / afsnit Nuværende formulering Handicaprådets kommentar Forvaltningens indstilling Side / afsnit Nuværende formulering Handicaprådets kommentar Forvaltningens indstilling Handicaprådet Side 1 - Nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne Der lægges afgørende vægt på en vurdering af

Læs mere

Sankt Annæ Skoles Ressourcecenter

Sankt Annæ Skoles Ressourcecenter Sankt Annæ Skoles Ressourcecenter Ressourcecenteret hvem er vi? På Sankt Annæ Skole er vi optaget af at give børnene de bedste rammer og muligheder for læring og trivsel. Ressourcecenteret varetager således

Læs mere

Sammenhængende Børnepolitik

Sammenhængende Børnepolitik Sammenhængende Børnepolitik Brønderslev Kommune 1. udgave 1.12.200 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning 1.1. 1.2. 1.. 1.4. Baggrund Udarbejdelse og godkendelse Afgrænsning og sammenhæng til andre politikker

Læs mere

Retningslinje. for håndtering af bekymrende fravær

Retningslinje. for håndtering af bekymrende fravær Retningslinje for håndtering af bekymrende fravær Forskning viser, at uddannelse er en af de vigtigste parametre i forhold til at sikre alle lige muligheder i voksenlivet. Ud fra et princip om tidlig

Læs mere

Beskrivelse og vejledning af alternativ til specialskole og specialklasserækker BUF-flex

Beskrivelse og vejledning af alternativ til specialskole og specialklasserækker BUF-flex KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Specialområdet Beskrivelse og vejledning af alternativ til specialskole og specialklasserækker BUF-flex Et BUF-flextilbud gives til børn, som er i målgruppen

Læs mere

Visitationsprocedure til et segregeret undervisningstilbud.

Visitationsprocedure til et segregeret undervisningstilbud. Visitationsprocedure til et segregeret undervisningstilbud. Grundlag. Grundlaget for visitationsproceduren er: Bekendtgørelse nr. 693 af 20/06/2014 om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk

Læs mere

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 3

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 3 Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 3 Udarbejdet af: Mette Wulf og Anne-Marie Storgaard Dato: Dato 20. oktober 2008 Sagsid.: Version nr.: 1 Fagsekretariatet Børne- og Unge Rådgivningen

Læs mere

Standard for sagsbehandling vedrørende: Tidlig indsats

Standard for sagsbehandling vedrørende: Tidlig indsats Standard for sagsbehandling vedrørende: Tidlig indsats Politisk målsætning for tidlig indsats Her angives målsætningen, der udtrykkes i den sammenhængende børnepolitik Den samlede indsats for børn og unge

Læs mere

Kommissorium for oprettelse af Specialbørnehaven Knasten

Kommissorium for oprettelse af Specialbørnehaven Knasten Kommissorium for oprettelse af Specialbørnehaven Knasten Oprettelse af knasttilbud i en daginstitution for børn, der har behov for særlig hensyntagen og støtte. Projektet forventes afsluttet med projektrapport

Læs mere

Procedure for visitation af elever til specialpædagogisk bistand i Ikast-Brande Kommune

Procedure for visitation af elever til specialpædagogisk bistand i Ikast-Brande Kommune Procedure for visitation af elever til bistand i Ikast-Brande Kommune Indholdsfortegnelse Indstillingsforløb til visitering af elever i Ikast-Brande kommune til specialundervisning/ bistand... 2 Revisitation

Læs mere

Specialundervisning og supplerende undervisning på frie grundskoler Vejledning

Specialundervisning og supplerende undervisning på frie grundskoler Vejledning Specialundervisning og supplerende undervisning på frie grundskoler Vejledning 11-11-2010 Danmarks Privatskoleforening SD Specialundervisning og supplerende undervisning på frie grundskoler Vejledning

Læs mere

Fra tværfagligt team til distriktsteam

Fra tværfagligt team til distriktsteam Fra tværfagligt team til distriktsteam OPLÆG til, hvordan vi udvikler Børn og Familie Nordfyns Kommune er nu over et år gammel. Vi har fået de første erfaringer med de tværfaglige team. Kan vi gøre det

Læs mere

Kommunalt grundlag for lokale specialgrupper

Kommunalt grundlag for lokale specialgrupper Kommunalt grundlag for lokale specialgrupper Ved spørgsmål kontakt Specialpædagogisk konsulent Kristina Wetche Nikolaisen krn@norddjurs.dk Tlf. 24 96 55 32 I Norddjurs Kommune vil vi arbejde målrettet

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig rådgiver og kontaktperson for børn og unge på handicapområdet

Kvalitetsstandard for personlig rådgiver og kontaktperson for børn og unge på handicapområdet Kvalitetsstandard for personlig rådgiver og kontaktperson for børn og unge på handicapområdet Område Lovgrundlag: Forebyggelse ift. børn og unge med nedsat funktionsevne Tildeling af en personlig rådgiver

Læs mere

Holstebro Kommune Visitationsudvalget Dag- og Fritidstilbud Vejledning for ansøgning og tildeling af støtte til børn med særlige behov

Holstebro Kommune Visitationsudvalget Dag- og Fritidstilbud Vejledning for ansøgning og tildeling af støtte til børn med særlige behov Holstebro Kommune Visitationsudvalget Dag- og Fritidstilbud Vejledning for ansøgning og tildeling af støtte til børn med særlige behov Udarbejdet af visitationsudvalget i 2012 Revideret nov. 2013 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Sammenhængende børnepolitik

Sammenhængende børnepolitik FOREBYGGELSE TIDLIG INDSATS INDGRIBENDE INDSATS Sammenhængende børnepolitik Politik Stevns Kommunes sammenhængende børnepolitik har tre fokusområder: Forebyggelse, tidlig indsats og indgribende indsats.

Læs mere

Visitationsprocedure på skoleområdet. Vejledning Januar 2016

Visitationsprocedure på skoleområdet. Vejledning Januar 2016 Visitationsprocedure på skoleområdet Vejledning Januar 2016 1 Indledning Dette er en vejledning i, hvordan proceduren omkring en til specialundervisning skal foregå. Hvad er specialpædagogisk bistand?

Læs mere

MELLEMKOMMUNALE UNDERRETNINGER

MELLEMKOMMUNALE UNDERRETNINGER MELLEMKOMMUNALE UNDERRETNINGER Når familier med udsatte børn og unge flytter mellem kommuner Udgivet af: Socialministeriet Juni 2011 KOLOFON Af Socialministeriet Juni, 2011 Pjecen er alene udgivet elektronisk

Læs mere

Vejledning til udfyldelse af Børneklinikens indstillingsskema.

Vejledning til udfyldelse af Børneklinikens indstillingsskema. Vejledning til udfyldelse af Børneklinikens indstillingsskema. For at sikre hurtigst mulig sagsbehandling og bedst mulig kommunikation må I gerne være opmærksomme på: 1. HUSK alle underskrifter! Der skal

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommunes mål og rammer for sprogvurdering og sprogstimulering

Faaborg-Midtfyn Kommunes mål og rammer for sprogvurdering og sprogstimulering Faaborg-Midtfyn Kommunes mål og rammer for sprogvurdering og sprogstimulering 1 Indholdsfortegnelse Mål og rammer: 3 Formål med Sprogvurderingen... 3 Sprogvurderingen i praksis.. 3 Materialet fra Socialministeriet

Læs mere

BEKYMRET FOR DIT BARN?

BEKYMRET FOR DIT BARN? BEKYMRET FOR DIT BARN? PPR, Pædagogisk Psykologisk Rådgivning har til opgave at tilbyde støtte, rådgivning og vejledning til forældre og personale i institutioner og skoler, i forhold til børn, hvis udvikling

Læs mere

H Å N D B O G Om særlige foranstaltninger på distriktsskolen Skive Kommune 2007

H Å N D B O G Om særlige foranstaltninger på distriktsskolen Skive Kommune 2007 H Å N D B O G Om særlige foranstaltninger på distriktsskolen Skive Kommune 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE: FORORD... 3 VÆRDIGRUNDLAG... 4 HVAD KAN KLASSELÆREREN IVÆRKSÆTTE OMKRING ET BARN MED SKOLEPROBLEMER?...

Læs mere

Vejledning vedrørende underretning om børn og unge

Vejledning vedrørende underretning om børn og unge Til fagprofessionelle Vejledning vedrørende underretning om børn og unge Hvad siger loven? Alle offentligt ansatte har skærpet underretningspligt (servicelovens 153). Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330

Læs mere

Oplæg om DUKH. Netværksmøde for specialister under VISO specialundervisning. Med fokus på henvendelser vedr. specialundervisning. den 9. nov.

Oplæg om DUKH. Netværksmøde for specialister under VISO specialundervisning. Med fokus på henvendelser vedr. specialundervisning. den 9. nov. Oplæg om DUKH Med fokus på henvendelser vedr. specialundervisning Netværksmøde for specialister under VISO specialundervisning den 9. nov. 2016 v/ socialfaglig konsulent Beth Lander Astrup Dagens program

Læs mere

Bevillingsområdet omfatter samtlige driftsudgifter og driftsindtægter som Kommunalbestyrelsen

Bevillingsområdet omfatter samtlige driftsudgifter og driftsindtægter som Kommunalbestyrelsen Udvalg MÅL OG RAMMEBESKRIVELSE Skole- og uddannelsesudvalget Bevillingsområde 30.33 Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) Afgrænsning af bevillingsområdet Bevillingsområdet omfatter samtlige driftsudgifter

Læs mere

Børne- og Undervisningsforvaltningen/SH + ÅB + LFB November 2008. Brøndagerskolen

Børne- og Undervisningsforvaltningen/SH + ÅB + LFB November 2008. Brøndagerskolen Børne- og Undervisningsforvaltningen/SH + ÅB + LFB November 2008 Brøndagerskolen Generelt om Brøndagerskolen Brøndagerskolen er en kommunal specialskole for børn og unge med autisme og generelle indlæringsvanskeligheder.

Læs mere

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Tema Organisering Grundoplysninger I skoleåret 2012-13 har vi på Viby Skole fem specialklasser. 3 klasser for elever med specifikke vanskeligheder

Læs mere

Ressourcecenteret hvem er vi? Ressourcecenterets målsætning

Ressourcecenteret hvem er vi? Ressourcecenterets målsætning Ressourcecenteret hvem er vi? Sankt Annæ Skoles Ressourcecenter er et fagligt team og forum bestående af skolens afdelings og ressourcecenterleder, specialundervisningslærere, dansk som andetsprogslærere,

Læs mere

Aftale om forpligtende samarbejde. Delaftale 2 Specialundervisning samt PPR. Den 31. august 2006 Dragør j.nr A.09

Aftale om forpligtende samarbejde. Delaftale 2 Specialundervisning samt PPR. Den 31. august 2006 Dragør j.nr A.09 Dragør Kommune Tårnby Kommune Aftale om forpligtende samarbejde Delaftale 2 Specialundervisning samt PPR Den 31. august 2006 Dragør j.nr. 00.01.A.09 Forord Dragør og Tårnby kommunalbestyrelser indgik i

Læs mere

Familieafdelingen. Det specialiserede socialområde.

Familieafdelingen. Det specialiserede socialområde. 1 Familieafdelingen Det specialiserede socialområde. 2 Indholdsfortegnelse: Familieafdelingens opgaver.s.4. Myndighedsdelen Modtagerenheden s.4. Lovhjemmel Underretninger Børnefaglige undersøgelser Opgørelse

Læs mere

Udvalg Børne- og Skoleudvalget

Udvalg Børne- og Skoleudvalget REGNSKAB 2014 Udvalg Børne- og Skoleudvalget Bevillingsområde 30.33. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Udvalgets sammenfatning og vurdering Årets samlede regnskabsresultat på ramme 30.33 lyder på et mindreforbrug

Læs mere

i dagplejen i Faaborg-Midtfyn Kommune

i dagplejen i Faaborg-Midtfyn Kommune Tidlig forebyggende indsats i dagplejen i Faaborg-Midtfyn Kommune Baggrund Nationalt Kommunerne i Danmark har ifølge serviceloven forpligtet sig til at yde en støtte, der skal være tidlig og helhedsorienteret,

Læs mere

Samlet opsummering: I følgende dokument fremgår gennemgang af PPRs evalueringer fra efteråret 2014.

Samlet opsummering: I følgende dokument fremgår gennemgang af PPRs evalueringer fra efteråret 2014. Dato 051114 Dok.nr. 148052-14 Sagsnr. 14-3899 Ref. siko Evaluering i Pædagogisk Psykologisk Rådgivning, efterår 2014 Samlet opsummering: I følgende dokument fremgår gennemgang af PPRs evalueringer fra

Læs mere

SUPPLERENDE DOKUMENTATION I tillæg til indstillingsskemaet er der krav om følgende dokumentation, som sendes sammen med indstillingsskemaet

SUPPLERENDE DOKUMENTATION I tillæg til indstillingsskemaet er der krav om følgende dokumentation, som sendes sammen med indstillingsskemaet Randers Kommune Børn og Skole Indstillingsskema: Specialtilbud - skolebørn Randers Kommune Børn og Skole sekretariatet Laksetorvet DK-8900 Randers C Telefon 89 15 17 87 www.randers.dk bs.visitation@randers.dk

Læs mere

Skabelon for standard for sagsbehandling

Skabelon for standard for sagsbehandling Skabelon for standard for sagsbehandling Standard for sagsbehandling vedrørende: Inddragelse af forældremyndighedsindehaver og barnet eller den unge Politisk målsætning for: Inddragelse af forældremyndighedsindehaver

Læs mere

Hvad er Specialrådgivningen?

Hvad er Specialrådgivningen? Specialrådgivningen Råd- og vejledningsforløb til forældre til børn og unge med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne jf. serviceloven 11 stk. 7 og 8. Hvad er Specialrådgivningen? Specialrådgivningen

Læs mere

Tværfagligt samarbejde om børn og unge. Store Praksisdag 26. januar Chefpsykolog Malene Hein Damgaard Fællesrådgivningen for Børn og Unge

Tværfagligt samarbejde om børn og unge. Store Praksisdag 26. januar Chefpsykolog Malene Hein Damgaard Fællesrådgivningen for Børn og Unge Tværfagligt samarbejde om børn og unge Store Praksisdag 26. januar 2017 Chefpsykolog Malene Hein Damgaard Fællesrådgivningen for Børn og Unge Program Kort om mig Hvornår kan vi samarbejde? Kommunal organisering

Læs mere

Det tværfaglige samarbejde i. Fredensborg Kommune. Information til forældre

Det tværfaglige samarbejde i. Fredensborg Kommune. Information til forældre Det tværfaglige samarbejde i Fredensborg Kommune Information til forældre Kære Forældre Glade børn er fundamentet for arbejdet med børn og unge i Fredensborg Kommune. Fredensborg Kommune arbejder målrettet

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service, lov om retssikkerhed og administration på det sociale område og forældreansvarsloven

Forslag. Lov om ændring af lov om social service, lov om retssikkerhed og administration på det sociale område og forældreansvarsloven Til lovforslag nr. L 178 Folketinget 2009-10 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 25. maj 2010 Forslag til Lov om ændring af lov om social service, lov om retssikkerhed og administration

Læs mere

Frederiksberg Kommune Rådhuset 2000 Frederiksberg. J.nr. 2015/ Forsidefoto : Fællesrådgivningen

Frederiksberg Kommune Rådhuset 2000 Frederiksberg. J.nr. 2015/ Forsidefoto : Fællesrådgivningen Virksomhedsplan Fællesrådgivningen for børn og unge Frederiksberg Kommune Rådhuset 2000 Frederiksberg ppr@frederiksberg.dk J.nr. /0007109 Forsidefoto : Fællesrådgivningen Indholdsfortegnelse Om Fællesrådgivningen

Læs mere