Som grundlag for de afsluttende forhandlinger om budget har Koncerndirektionen udarbejdet sit budgetoplæg.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Som grundlag for de afsluttende forhandlinger om budget har Koncerndirektionen udarbejdet sit budgetoplæg."

Transkript

1 NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej Hvalsø T F H Henrik Nielsen Koncerndirektionen D E Budget Koncerndirektionens budgetoplæg Dato: 22. august 2015 J.nr.: Som grundlag for de afsluttende forhandlinger om budget har Koncerndirektionen udarbejdet sit budgetoplæg. Koncerndirektionens budgetoplæg bygger videre på 2. budgetprognose, hvor der er sket en opdatering af Lejre Kommunes budgetgrundlag. Opdateringen er sket på baggrund af den indgåede økonomiaftale mellem regeringen og KL samt øvrige tekniske korrektioner. 2. budgetprognose er nærmere beskrevet i et særskilt notat, som ligeledes er tilgængeligt i forhold til den videre budgetproces. Formålet med Koncerndirektionens budgetoplæg er at anvise muligheder for at skabe et budgetgrundlag for den fireårige budgetperiode, som er i balance. Samtidig skal budgetoplægget skitsere potentielle handlemuligheder og prioriteringsrum for de afsluttende politiske forhandlinger. Sammenfatning af Koncerndirektionens budgetoplæg: Som det fremgår af Tabel 1 herunder er der i hvert af de fire budgetår et prognosticeret mindreforbrug Og samlet for perioden er mindreforbruget i størrelsesorden knap 100 mio. kr. Tabel 1: Koncerndirektionens budgetoplæg (løbende priser) Indtægter i alt Skatter Tilskud og udligning Driftsudgifter i alt Driftsudgifter fast 2016-p/l Pris- og lønfremskrivning Renter Driftsresultat Anlægsudgifter Anlægsudgifter fast 2016-p/l Pris- og lønfremskrivning Optagne lån Balanceforskydninger Afdrag på Kommunens lån Udgifter i alt Budgetbalance Vedtaget Budget

2 En afgørende vigtig forudsætning for det prognosticerede mindreforbrug er, at udgiftsgrundlaget over den fireårige budgetperiode bliver reduceret med godt 72 mio. kr., svarende til det niveau, kommunens tilskudsgrundlag bliver reduceret med som følge af indførelsen af det såkaldte omprioriteringsbidrag. Hvis denne forudsætning ikke bliver indfriet, vil budgetgrundlagets balance for blive nedbragt til godt 20 mio. kr., og der vil således kun i absolut begrænset omfang være et prioriterings- og handlerum frem mod de politiske forhandlinger. Ovenstående kan også udtrykkes på den måde, at hvis der ikke fra regeringens side var indført det omtalte omprioriteringsbidrag, ville kommunens budgetgrundlag med afsæt i de tidligere politiske prioriteringer have indeholdt et prioriterings- og handlerum i størrelsesorden knap 100 mio. kr. over den fireårige budgetperiode, uden at det ville kræve reduktioner i kommunens udgiftsgrundlag. I forhold til de tidlige vurderinger i 1. budgetprognose fra april måned er der over den samlede budgetperiode sket en markant forbedring af budgetgrundlaget Særligt i 2016 har den indgåede økonomiaftale forbedret grundlaget, primært som følge af videreførelsen af det ekstraordinære finansieringstilskud i Det strategiske udgangspunkt for Koncerndirektionens budgetoplæg: I sidste års budgetproces blev der rammesat et væsentligt effektiviserings- og besparelseskrav fra 2015 og frem Konkret i størrelsesorden 11 mio. kr. i 2015 stigende til knap 20 mio. kr. i Det er Koncerndirektionens vurdering, at de iværksatte initiativer samlet set sikrer en realisering af de forudsatte reduktionskrav. Dette spiller en afgørende rolle i forhold til, at udgangspunktet for budget er ganske robust. Der er dog fortsat behov for at fastholde fokus på de allerede vedtagne effektiviserings- og besparelseskrav, således at vi også i praksis sikrer en fuld realisering i 2016 og frem. Dette vil derfor være et væsentligt fokusområde for Koncerndirektionen og den samlede organisation også i det kommende år. Samtidig er der behov for, allerede nu, at vi overvejer, hvordan Lejre Kommune skal håndtere det vilkår, at regeringen har indført det føromtalte omprioriteringsbidrag for de kommunale udgifter på 1 pct. om året. Regeringen har samtidig tilkendegivet, at de midler, som omprioriteringsbidraget frigør, vil blive prioriteret til en række målrettede indsatser, eksempelvis sundhed, ældre og tryghed. For kommunerne under ét betyder omprioriteringsbidraget en reduktion af udgiftsrammerne i omegnen af 2,4 mia. kr. årligt, hvor der for 2016 er aftalt, at de 1,9 mia. kr. tilbageføres. For 2017 og frem er der på nuværende tidspunkt ikke aftalt et niveau for tilbageførsel af midler til kommunerne. Der er ligeledes ikke en afklaring på, i hvilket omfang de tilbageførte midler fra 2017 og frem vil være omfattet af konkrete bindinger på udmøntning af midlerne (i 2016 er der ingen bindinger). Side 2 af 8

3 For Lejre Kommunes vedkommende betyder indførelsen af omprioriteringsbidraget, at vores tilskudsgrundlag bliver reduceret med 2,2 mio. kr. i 2016 stigende til 12,8 mio. kr. i 2017, 23,3 mio. kr. i 2018 og 33,9 mio. kr. i 2019 Altså i alt en forværring af vores indtægter på godt 72 mio. kr. over den fireårige budgetperiode. Med ovenstående som afsæt anbefaler Koncerndirektionen, at vi for budget anlægger en strategi med henholdsvis et kortsigtet og et langsigtet spor. Det kortsigtede strategispor: Det kortsigtede strategispor har fokus på at omsætte de allerede vedtagne effektiviserings- og besparelseskrav med fuld effekt fra 2016 og frem. For at sikre det nødvendige fokus er det væsentligt, at der ikke i den igangværende budgetproces bliver vedtaget nye og markante reduktionskrav, som risikerer at forstyrre og modarbejde de igangværende indsatser. Udover at sikre fastholdelse af fokus på effektuering af de allerede vedtagne reduktionskrav, vil det kortsigtede strategispor bidrage til, at der kan fastholdes fokus på øvrige væsentlige udviklingsdagsordener i organisationen, eksempelvis med fokus på kerneopgaven, nedbringelse af sygefravær etc. Det langsigtede strategispor: Det langsigtede strategispor har fokus på at skabe rammerne for at kunne imødekomme det indførte omprioriteringsbidrag i det omfang, dette fra 2017 og frem ikke bliver imødekommet af en tilbageførsel af midler til de kommunale budgetter. Koncerndirektionen anbefaler derfor, at der henover resten af 2015 og i 1. halvår af 2016 bliver udarbejdet et råderums- og handlekatalog som anviser muligheder for udgiftsreduktioner, minimum svarende til det niveau, som Lejre Kommunes tilskudsgrundlag bliver reduceret med Altså godt 72 mio. kr. henover budgetårene De nærmere rammer for arbejdet med et råderums- og handlekatalog er endnu ikke detaljeret fastlagt, men Koncerndirektionen vurderer, at der vil være behov for at arbejde med indsatser af forskellig karakter I hovedtræk følgende: Fortsat effektivisering af den eksisterende opgaveportefølje, eksempelvis med fokus på arbejdsgangsprocesser, LEAN etc. Øget fokus på innovation med henblik på at omlægge dele af opgaveporteføljen til mere fremtidssikrede løsninger Justering/reduktion i eksisterende serviceniveauer I arbejdet med et råderums- og handlekatalog skal Vores Sted indgå som et centralt element, for på den måde at sikre bedst mulig sammenhæng mellem de foreslåede prioriteringer og den retning, som Vores Sted lægger for udviklingen af Lejre Kommune. Som der er redegjort for, ligger det på nuværende tidspunkt ikke fast, i hvilket omfang det indførte omprioriteringsbidrag vil kræve reduktioner i Lejre Kommunes udgiftsrammer på sigt. Side 3 af 8

4 Koncerndirektionen er dog af den opfattelse, at iværksættelsen af arbejdet med at skabe et politisk omprioriteringsrum er udtryk for rettidig omhu, ligesom det under alle omstændigheder fremadrettet vil kunne indgå i de politiske drøftelser omkring prioritering af kommunens økonomiske rammer. Budgetoplæggets ændringer: Koncerndirektionens budgetoplæg indeholder en række anbefalinger til tilpasninger og justeringer af budgetgrundlaget for Disse bidrager samlet set til at skabe et robust grundlag for de forestående politiske drøftelser og prioriteringer, under forudsætning af, at der sker en reduktion i kommunens udgiftsrammer som følge af indførelsen af omprioriteringsbidraget. Som det helt indledningsvist er præsenteret i Tabel 1 skaber Koncerndirektionens budgetoplæg et samlet prognosticeret mindreforbrug over den fireårige budgetperiode på knap 100 mio. kr. I Tabel 2 herunder fremgår Koncerndirektionens anbefalinger til tilpasninger og justeringer, suppleret med en kort forklarende tekst for hvert af punkterne. Tabel 2: Anbefalinger til tilpasninger og justeringer I alt Koncerndirektionens budgetoplæg: 1 Realisering af det langsigtede strategispor - Omprioriteringsbidraget Flygtninge og integration (prognose) Udmøntning af midler - Flygtninge og integration Provenu - Salg af KMD-ejendomme Øget lønudgift - Opkvalificering af ansatte i dagtilbud Tilpasning af normering - Det specialiserede børnesocialområde Tilpasning af normering - Byggesagsbehandling Nulstilling af pulje vedrørende 40 børns princip Videreførte tiltag fra Økonomisk beredskab: - Reduktion af midler til tværgående tiltag UKF-pulje til prioritering Reduktion af midler til voksenundervisning Pulje til andre kulturelle aktiviteter, alternativt Oplevelsespuljen Reduktion af pulje til skole-it Kollektv trafik - Reduktion i formidling og kommunikation mm Materielgården - Udskydelse af indkøb af materiel Samordnet rengøring - Udskydelse af invsteringer Reduktion i rammebeløb til vejplanlægning Reduktion af udgifter til køb fra eksterne virksomheder Realisering af det langsigtede strategispor Omprioriteringsbidraget: Som der er redegjort for under afsnittet Det strategiske udgangspunkt for Koncerndirektionens budgetoplæg, anbefaler Koncerndirektionen, at der bliver iværksat en indsats med henblik på at imødekomme de mulige omkostningsreduktioner, som det indførte omprioriteringsbidrag måtte have på kommunens budgetgrundlag. Side 4 af 8

5 Koncerndirektionens budgetoplæg bygger således på en forudsætning om, at udgiftsgrundlaget én til én bliver reduceret i samme omfang, som kommunens tilskudsgrundlag er blevet reduceret. 2. Flygtninge og integration: Med økonomiaftalen er det mellem regeringen og KL aftalt at videreføre den finansiering, som kommunerne for 2015 fik via finansloven til håndtering af de ekstraordinære udfordringer som følge af det stigende antal flygtninge. Der er i 2016 tale om 325 mio. kr. til landets kommuner. Vi kender på nuværende tidspunkt ikke den eksakte fordeling af midlerne, men forudsat at fordelingsnøglen vil være den samme som i 2015, vil vi i Lejre Kommune modtage 2,4 mio. kr. i For bedst muligt at kunne imødekomme de ekstraordinære udfordringer som følge af det stigende antal flygtninge, er der i løbet af 2015 iværksat en række tiltag, finansieret af det ekstraordinære tilskud. Disse anbefaler Koncerndirektionen at videreføre, hvilket medfører udgifter i størrelsesorden 1,6 mio. kr. i Provenu Salg af KMD-ejendomme: I 2015 er der gennemført et salg af en række ejendomme, som ikke blev solgt i forbindelse med salget af KMD i Dette salg medfører, at de kommuner, som i sin tid var med til at etablere KMD, får udbetalt deres forholdsmæssige andel af salgsprovenuet fordelt i perioden For Lejre Kommune betyder det, at vi i alt får udbetalt 2,25 mio. kr., hvoraf knap 0,1 mio. kr. bliver udbetalt i De resterende 2,16 mio. kr. bliver udbetalt i perioden med en fordeling, besluttet af KL s bestyrelse. KL har anbefalet, at kommunerne anvender det udbetalte salgsprovenu til at understøtte de markante digitaliseringsopgaver, som aktuelt pågår i kommunerne. Ud fra en samlet vurdering af kommunens økonomiske rammevilkår er vi dog i Koncerndirektionen af den opfattelse, at vi allerede i tilstrækkelig grad er rustet til at imødekomme digitaliseringsopgaverne. Derfor anbefaler vi, at salgsprovenuet indgår i den samlede prioritering af kommunens økonomi. 4. Øget lønudgift Opkvalificering af ansatte i dagtilbud: I budgetaftalen for blev der fra 2016 og frem afsat 1 mio. kr. årligt til efter- og videreuddannelse af personale i dagtilbuddene. På daværende tidspunkt blev der ikke afsat budgetmidler til at imødekomme de stigende lønudgifter som følge af et øget uddannelsesniveau. Koncerndirektionen anbefaler, at der fra 2016 og frem bliver afsat midler til disse stigende lønudgifter, baseret på følgende forudsætning om procentvis fordeling mellem personalegrupperne: Side 5 af 8

6 Udg.pkt Pædagog 60 pct. 62 pct. 64 pct. 66 pct. 68 pct. Pædagogisk assistent 0 pct. 2 pct. 4 pct. 6 pct. 8 pct. Pædagogmedhjælper 40 pct. 36 pct. 32 pct. 28 pct. 24 pct. I praksis betyder de iværksatte to-årige efter- og videreuddannelsesaktiviteter, at i omegnen af 23 fuldtidsnormeringer fra 2019 og frem vil være konverteret fra pædagogmedhjælpere til pædagoger og pædagogiske assistenter. Baseret på den angivne forudsætning om fordeling mellem personalegrupperne vil lønomkostningerne, som følge af det øgede uddannelsesniveau, stige med kr. årligt fra 2016 og frem. Som det fremgår af Tabel 2 er der angivet et faldende udgiftsniveau i 2018 og Årsagen hertil er, at Koncerndirektionen anbefaler, at den mio. kr., som årligt blev afsat i budgetaftalen for , fra og med 2018 indgår i finansieringen af de stigende lønudgifter. Reelt udgør de stigende lønudgifter i 2018 og 2019 således henholdsvis 1,35 mio. kr. og 1,8 mio. kr. 5. Tilpasning af normering Det specialiserede børnesocialområde: De specialiserede socialområder er til stadighed under et budgetmæssigt pres som følge af stigende udgifter til iværksatte foranstaltninger. Koncerndirektionen følger denne udvikling tæt, og vurderingen er, at vi også i 2016 vil være markant budgetmæssigt udfordret. Det er dog ikke kun stigende udgifter til iværksatte foranstaltninger, som udfordrer det specialiserede socialområde Der er også markante udfordringer på det personalemæssige område. På den ene side handler det om at udvikle den faglige kvalitet på området, eksempelvis via procedurer, kvalitetsstandarder etc., og på den anden side handler det om den rette sammenhæng mellem omfanget af opgaver og de tilstedeværende personaleressourcer, særligt på det specialiserede børnesocialområde. Den ansvarlige ledelse har i foråret 2015 gennemført en grundig gennemgang af samtlige sager på børneområdet. Sammenholdt med Dansk Socialrådgiverforenings vejledende anbefalinger omkring sagsantal for medarbejdere er vurderingen, at der mangler ca. 3 fuldtidsnormeringer. Koncerndirektionen anbefaler, at der fra 2016 og frem bliver afsat midler til disse normeringer. For 2016 er anbefalingen, at der ligeledes bliver afsat én normering til at understøtte implementering af et IT-system (DUBU), som fremadrettet skal bidrage til at fremme sammenhæng og kvalitet på det specialiserede børnesocialområde. 6. Tilpasning af normering Byggesagsbehandling: Personalekapaciteten på byggesagsområdet har i længere tid været i underkanten af, hvad der er nødvendigt for at løse de daglige opgaver og holde sagsbehandlingstiderne på det politisk fastsatte niveau. Der skal kun ganske lidt til, for at medarbejderne ikke kan følge med, og sagsbehandlingstiderne øges. Det kan væ- Side 6 af 8

7 re forhold som lidt mere sygdom end normalt i en periode, indkøring af nye itsystemer, nogle få store og tidskrævende retssager eller større uddannelsesforløb, som gør, at sagsbehandlingstiderne stiger. Byggesagsbehandlerne løser også en række opgaver ud over selve byggesagsbehandlingen. En af de største sideopgaver er BBR-opgaven. Som led i det landsdækkende Grunddataprogram kører et særskilt Adresseprogram, og da BBR fremtidigt skal være det nye, landsdækkende adresseregister, har dette arbejde i nogen tid taget betydelige ressourcer fra byggesagsbehandlingen, og det vil forventeligt også gøre det i nogle år fremover. Også andre elementer i Grunddataprogrammet vil i de kommende år belaste, ligesom bygningsgeokodning, hvor bygningsoplysninger fra luftfoto samkøres med bygningsoplysninger i BBR, forventes at ville gøre det. Koncerndirektionen anbefaler derfor, at byggesagsområdet opnormeres med 1 byggesagsbehandler. Det vurderes, at det vil gøre byggesagsområdet tiltrængt mere robust over for variationer i opgavemængden og sætte området i stand til al løse de opgaver der følger af grunddataprogram mv., samtidig med at behandlingstiden på de løbende sager kan holdes nede på det politisk ønskede niveau. 7. Nulstilling af pulje vedrørende 40 børns princip: Udvalget for Børn & Ungdom behandlede på deres møde den 9. december 2014 punkt om tilpasninger på dagtilbudsområdet. I udvalgets protokollering står der følgende; Med disse initiativer følger et opgør med 40-børns princippet, hvilket vil sige, at det fra 2016 ikke længere udløser supplerende tilskud, hvis institutioner får mindre end 40 børn. Hvis der er institutioner, som kommer i denne situation, vil mulighederne/konsekvenserne for den enkelte institution blive vurderet konkret. I budgetgrundlaget for 2016 og frem har der hidtil indgået en budgetpulje til at imødekomme institutioner, som ifølge befolkningsprognosen ville have behov for særlige budgettilførsler som følge af færre end 40 børn. I praksis forventer vi, med afsæt i den seneste befolkningsprognose, at der er tale om institutionerne Lærkereden, Skovvejen, Birken og Rollingen. Koncerndirektionen anbefaler, med afsæt i udvalgets beslutning fra den 9. december, at denne budgetpulje bliver neutraliseret, således at midlerne herfra kan indgå i den samlede prioritering af de økonomiske midler i budget Videreførte tiltag fra Økonomisk beredskab: Som følge af at kommunens budget i 2015 er under pres, blev det i foråret besluttet at iværksætte et arbejde omkring det såkaldte økonomiske beredskab. Beredskabets formål er at pege på en række håndtag som kan bringes i anvendelse, i det omfang der er behov for det. Side 7 af 8

8 Koncerndirektionen har i forbindelse med udarbejdelsen af dette budgetoplæg vurderet, hvorvidt nogle af de foreslåede aktiviteter og tiltag i det økonomiske beredskab med fordel kunne blive videreført i I alt anbefaler Koncerndirektionen, at der bliver videreført aktiviteter og tiltag for i alt 2,8 mio. kr. Fordelingen af de 2,8 mio. kr. fremgår af Tabel 2. For en nærmere beskrivelse af de enkelte aktiviteter og tiltag henvises til punkt 10 Økonomisk beredskab i Økonomiudvalgets dagsorden til mødet den 24. marts Side 8 af 8

NOTAT. 2. budgetprognose Budget

NOTAT. 2. budgetprognose Budget NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk cavt@lejre.dk Dato: 22. august 2015 J.nr.: 2. budgetprognose Budget 2016-2019 På budgetseminar 1 den 24. april 2015

Læs mere

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. september 2015. Kl. 16:15 i Mødelokale 5, Allerslev

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. september 2015. Kl. 16:15 i Mødelokale 5, Allerslev Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. september 2015 Kl. 16:15 i Mødelokale 5, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 1. behandling af budgetforslag 2016-2019...2 3.

Læs mere

Budgetaftale 2015-2018

Budgetaftale 2015-2018 Budgetaftale 2015-2018 Bilag 3 H www.lejre.dk Dato: 3. september 2014 Udmøntning af effektiviserings- og besparelseskrav i budget 2015-2018 Budget 2015-2018 hviler på en forudsætning om, at der realiseres

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 12. november Kl. 18:00 i Kantine, Lyndby

Referat Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 12. november Kl. 18:00 i Kantine, Lyndby Referat onsdag den 12. november 2014 Kl. 18:00 i Kantine, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Status på handleplan i Center for Social og Familie...2 3. BU - Eventuelt...7

Læs mere

Hermed fremsendes budgetforslaget for til 1. behandling i Økonomiudvalget.

Hermed fremsendes budgetforslaget for til 1. behandling i Økonomiudvalget. 29082018 16:30 Side 1 ØU Budget, 1. behandling Sagsnr.: 18/26 Resumé: Hermed fremsendes budgetforslaget for 2022 til 1. behandling i. s forslag til budget 2022 skal behandles to gange i Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Vangeboskolens økonomiske situation

Vangeboskolens økonomiske situation Vangeboskolens økonomiske situation Analyse af perioden fra 2013/14 og frem Februar 2017 1 Indledning Igennem de seneste 4 år har den økonomiske situation på Vangeboskolen ændret sig i betydelig grad.

Læs mere

Bilag 4: Direktionens forslag til et budget i balance

Bilag 4: Direktionens forslag til et budget i balance Haderslev Kommune Økonomi & Løn - Fælles stabe Bygning C, Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev www.haderslev.dk Dir. tlf. 74342711 / 23720311 slor@haderslev.dk 09-08-2017 Sagsident: 17/10069 Sagsbehandler:

Læs mere

Dagsorden Kommunalbestyrelsen torsdag den 8. oktober 2015. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Dagsorden Kommunalbestyrelsen torsdag den 8. oktober 2015. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Dagsorden torsdag den 8. oktober 2015 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Godkendelse af dagsorden...1 2. Lukket - ØU - Anlægsbevilling til gulvbelægning Hvalsø Rådhus...2 3. KB

Læs mere

I notatet orienterer Økonomiforvaltningen (ØKF) om foreløbige skøn af de økonomiske konsekvenser for Københavns Kommune, jf. tabel.

I notatet orienterer Økonomiforvaltningen (ØKF) om foreløbige skøn af de økonomiske konsekvenser for Københavns Kommune, jf. tabel. NOTAT Til ØU Aftale om kommunernes økonomi 2017 Regeringen og KL har den 10. juni 2016 indgået aftale om kommunernes økonomi for 2017. Hovedelementerne i aftalen er: Af omprioriteringsbidraget på 2,4 mia.

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen torsdag den 7. september 2017

Referat Kommunalbestyrelsen torsdag den 7. september 2017 Referat torsdag den 7. september 2017 Kl. 18:00 i Rådssalen, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Afbud: Christian Plank (F) Erik Falkenberg (O) Ole Møller (F) Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB -

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Beslutning Økonomiudvalget den : Tiltrådt med den tilføjelse, at der indlægges et ekstraordinært seminar for KB ultimo juni.

Beslutning Økonomiudvalget den : Tiltrådt med den tilføjelse, at der indlægges et ekstraordinært seminar for KB ultimo juni. 15-03-2016 Side 1 ØU - Budgetproces 2017-2020 Sagsnr.: 16/236 Resumé: evaluerede på sit møde i januar 2015 budgetprocessen for 2015-18. På den baggrund har administrationen udarbejdet forslag til principper

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik.

Faxe kommunes økonomiske politik. Faxe kommunes økonomiske politik. 2013-2020 Formål: Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, og styringen af kommunens

Læs mere

Budgetstrategi

Budgetstrategi Budgetstrategi 2019-2022 Overordnet om budgetstrategien Budgetstrategien beskriver den overordnede proces herunder produkter og tidsfrister i forbindelse med arbejdet med budgettet for det kommende år

Læs mere

Lejre Kommune. 10-12-2013 Side 1. Økonomiudvalget. ØU - Indsatser til forbedret økonomistyring i Lejre Kommune Sagsnr.: 13/20448

Lejre Kommune. 10-12-2013 Side 1. Økonomiudvalget. ØU - Indsatser til forbedret økonomistyring i Lejre Kommune Sagsnr.: 13/20448 10-12-2013 Side 1 ØU - Indsatser til forbedret økonomistyring i Lejre Kommune Sagsnr.: 13/20448 Resumé: og Kommunalbestyrelsen har besluttet, at den økonomiske styring i Lejre Kommune skal forbedres. Både

Læs mere

Budgettet dækker hele den kommunale virksomhed, det vil sige udgifter til drift og anlæg samt indtægterne.

Budgettet dækker hele den kommunale virksomhed, det vil sige udgifter til drift og anlæg samt indtægterne. 1. Generelt Ifølge Økonomi- og Indenrigsministeriet skal byrådet inden den 15. oktober hvert år godkende et budget for det kommende år og tre overslagsår. Budgettet skal behandles to gange i byrådet med

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat fra møde Torsdag den 4. september 2014 kl i F 6

Økonomiudvalget. Referat fra møde Torsdag den 4. september 2014 kl i F 6 Økonomiudvalget Referat fra møde Torsdag den 4. september 2014 kl. 16.00 i F 6 Mødet slut kl. 18.30 MØDEDELTAGERE John Schmidt Andersen (V) Hans Andersen (V) Kasper Andersen (O) Kim Rockhill (A) Ole Søbæk

Læs mere

Kommunernes økonomiske rammer for 2016

Kommunernes økonomiske rammer for 2016 Kommunernes økonomiske rammer for 2016 Nyt kapitel 3. juli 2015 Regeringen har i sit regeringsgrundlag tilkendegivet, at der skal indføres et omprioriteringsbidrag de næste fire år, så der kan frigøres

Læs mere

Vedhæftet sagen er en række bilag, der uddyber indhold og forudsætninger i budget

Vedhæftet sagen er en række bilag, der uddyber indhold og forudsætninger i budget 05102017 Side 1 ØU 2. behandling af budget 20182021 Sagsnr.: 17/18 Resumé: 1. behandlede 7. september 2017 budgetforslag 20182021 og godkendte, at budgetforslaget oversendes til s 2. behandling med de

Læs mere

Bilag A: Økonomisk politik

Bilag A: Økonomisk politik Bilag A: Økonomisk politik Opfølgning på delmål - byrådsperioden 2014-2017 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Administrationens indledning:... 2 Skatten holdes i ro eller reduceres... 2... 2... 2 Strukturelt

Læs mere

5. februar Målopfyldelse. Økonomisk politik

5. februar Målopfyldelse. Økonomisk politik 5. februar Målopfyldelse Økonomisk politik Indledning Den økonomiske politik indeholder en række overordnede økonomiske målsætninger for den kommunale budgetlægning. Dette notat indeholder en status på

Læs mere

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Formål Faxe Kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, det løbende økonomiske

Læs mere

NOTAT: Overblik over budget til "budgetmappen"

NOTAT: Overblik over budget til budgetmappen Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 271288 Brevid. 2174027 Ref. TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Overblik over budget 2016-2019 til "budgetmappen" 20. august 2015 Generelle forudsætninger Til

Læs mere

Borgmesterens forelæggelsestale ved 1. behandlingen af Gentofte Kommunes budget for 2011 ( ) mandag den 13. september 2010.

Borgmesterens forelæggelsestale ved 1. behandlingen af Gentofte Kommunes budget for 2011 ( ) mandag den 13. september 2010. Borgmesterens forelæggelsestale ved 1. behandlingen af Gentofte Kommunes budget for 2011 (2012-2014) mandag den 13. september 2010. Vores budgetforslag bærer også i år tydeligt præg af den økonomiske krise,

Læs mere

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013 Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 21-213 Baggrund I forbindelse med budgetlægningen for 214 har der været en række politiske drøftelser om udviklingen i den kommunale gæld samt

Læs mere

NOTAT. Økonomiaftale 2017 og konsekvenser for Helsingør Kommune

NOTAT. Økonomiaftale 2017 og konsekvenser for Helsingør Kommune NOTAT Center for Økonomi og Ejendomme Økonomiaftale 2017 og konsekvenser for Helsingør Kommune Den 10. juni 2016 blev der indgået aftale mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi for 2017. Aftalen

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Vedtaget af Byrådet d. 24. juni 2014 Formål med den Økonomiske politik Den

Læs mere

1. Budget 2019 med overslagsårene (1. behandling)

1. Budget 2019 med overslagsårene (1. behandling) Økonomiudvalget 27. august 2018 1. Budget 2019 med overslagsårene 2020-2022 (1. behandling) Sagsnr. Initialer ANSO Åbent Sagsfremstilling Drøftelse og indstilling af teknisk budgetforslag 2019 til 1. behandling

Læs mere

Budgetforslag 2016ff. Fællesmøde mellem Seniorrådet, Handicaprådet og Social- og Sundhedsudvalget d. 11. august 2015 på Rødovregaard

Budgetforslag 2016ff. Fællesmøde mellem Seniorrådet, Handicaprådet og Social- og Sundhedsudvalget d. 11. august 2015 på Rødovregaard Budgetforslag 2016ff Fællesmøde mellem Seniorrådet, Handicaprådet og Social- og Sundhedsudvalget d. 11. august 2015 på Rødovregaard Budgetforslag 2016ff v. Socialdirektør Ole Pass Temaer Særlig situation

Læs mere

genn Indtægtsprognose

genn Indtægtsprognose genn Indtægtsprognose 2017-2020 Ny indtægtsprognose 2017 2020 Der er udarbejdet en ny prognose for indtægterne for skat, tilskud- og udligning i juli 2016. De nye indtægter er baseret på udmeldt statsgaranti

Læs mere

Administrativ drejebog. Budget 2010-13

Administrativ drejebog. Budget 2010-13 Administrativ drejebog Budget 2010-13 BUDGET 2010-13 PRINCIPPER OG KRITERIER 1) Vilkår og bærende principper 2) Kriterier for administrativt budgetoplæg GRUNDLAG FOR BUDGETLÆGNINGEN 3) Økonomisk politik

Læs mere

Administrationen har udarbejdet teknisk budgetprognose for

Administrationen har udarbejdet teknisk budgetprognose for NOTAT KØA Koncernøkonomi og Analyse Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø F 4646 4615 H www.lejre.dk Camilla Vang Taankvist KØA Koncernøkonomi og Analyse D 4470 E cavt@lejre.dk Dato: 19. august 2016

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriet har endvidere udmeldt tidsfrister for diverse puljeansøgninger.

Økonomi- og Indenrigsministeriet har endvidere udmeldt tidsfrister for diverse puljeansøgninger. NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Dato: 03-08-2017 J.nr.: 17/11 3. budgetstatus for budget 2018 2021 Økonomiudvalget vedtog 7. februar 2017 proceduren

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat af tillægsdagsorden

Økonomiudvalget. Referat af tillægsdagsorden Referat af tillægsdagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier

Læs mere

Spareplaner for sygehusene i 2017

Spareplaner for sygehusene i 2017 3. oktober 2017 Spareplaner for sygehusene i 2017 Regionerne skal finde besparelser for ca. 1,2 mia. kr. på sygehusenes budgetter i 2017. Det kan koste over 1200 stillinger, selvom en del af besparelserne

Læs mere

Budget 2019 Regional Udvikling

Budget 2019 Regional Udvikling Afdeling: Regional Udvikling/Økonomi Journal nr.: Dato: 08. august 2018 Budget 2019 Regional Udvikling Sidepapir til brug for 1. behandlingen, august 2018 1. Indledning Regional Udvikling omfatter i henhold

Læs mere

Budgetoplæg

Budgetoplæg Budgetoplæg 2019-2022 Forudsætninger Budgetoplægget er udarbejdet på grundlag af det vedtagne budget 2018 (2019-2021), korrigeret for meddelte tillægsbevillinger til og med kommunalbestyrelsesmødet den

Læs mere

Budgetforslag Overslagsår Version 2 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2.

Budgetforslag Overslagsår Version 2 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2. INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2016 Budgetforslag 2017 Overslagsår 2018-2020 Version 2 EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2 Økonomi Indhold Indledning... 3 Finansieringen... 3 Driftsudgifterne...

Læs mere

Nedenfor gennemgås budgettets forudsætninger (uændret i forhold til Økonomiudvalgets 1. behandling).

Nedenfor gennemgås budgettets forudsætninger (uændret i forhold til Økonomiudvalgets 1. behandling). Økonomi og Analyse Sagsnr. 190259 Brevid. 1092528 Ref. TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Byrådets 1. behandling af budget 2011-2014 26. august 2010 Økonomiudvalgets 1. behandling Økonomiudvalget

Læs mere

Byrådets og udvalgenes arbejde med Budget , proces og tidsplan

Byrådets og udvalgenes arbejde med Budget , proces og tidsplan Byrådets og udvalgenes arbejde med Budget 2018 2021, proces og tidsplan Dette notat beskriver forslag til proces- og tidsplan for budgetlægningen for budget 2018-2021. Indhold: 1. Vigtige elementer i årets

Læs mere

Referat Økonomiudvalget mandag den 28. august Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev

Referat Økonomiudvalget mandag den 28. august Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Referat mandag den 28. august 2017 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Forventet Regnskab 2017-2, 1. behandling...2 28-08-2017

Læs mere

Budgetforslag Overslagsår Version 1 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 1.

Budgetforslag Overslagsår Version 1 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 1. INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2016 Budgetforslag 2017 Overslagsår 2018-2020 Version 1 EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 1 Økonomi Indhold Indledning... 3 Finansieringen... 3 Driftsudgifterne...

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Formål med den Økonomiske politik Den Økonomiske politik for Helsingør Kommune

Læs mere

Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud

Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud HOLBÆK KOMMUNE Dato: 17. november 2016 Sagsnr.: 16/54566 Notat Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud Byrådet besluttede ved budgetlægningen for 2015 at forøge bevillingen

Læs mere

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Den 22. august 2013 på Hotel Vojens Råderum, afbureaukratisering og effektivisering Fra 5 til 12 mia. kr. i modernisering af offentlig sektor frem til 2020

Læs mere

Favrskov Kommune 27. september Aftale om budget

Favrskov Kommune 27. september Aftale om budget Favrskov Kommune 27. september 2017 Aftale om budget 2018-21 2. Budgetaftalen Partierne bag budgetaftalen har aftalt følgende ændringer og præciseringer i forhold til Budgetforslag 2018-21 (vedlagt som

Læs mere

Budgetønske Oversigt over bidrag til råderumspulje

Budgetønske Oversigt over bidrag til råderumspulje 2010-2013 Oversigt over bidrag til råderumspulje Råderumspulje total 75.000 75.000 75.000 75.000 I alt specifikke bidrag til råderumspulje 47.500 46.500 46.500 46.500 Forsikring Reduktion af opsparing

Læs mere

Udvalget Kultur, Fritid og Fællesskab

Udvalget Kultur, Fritid og Fællesskab Udvalget Kultur, Fritid og Fællesskab - Oktober Holbæk Kommune årsresultat Ved budgetrevision 4 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 58,9 mio. kr. Det er flere faktorer, der skaber

Læs mere

Godkendelse af anvendelse og fordeling af midlerne til trepartsinitiativer Tillægsbevilling

Godkendelse af anvendelse og fordeling af midlerne til trepartsinitiativer Tillægsbevilling Punkt 2. Godkendelse af anvendelse og fordeling af midlerne til trepartsinitiativer 2016. Tillægsbevilling 2015-047312 Borgmesterens Forvaltning indstiller, at byrådet godkender følgende anvendelse af

Læs mere

Byrådets budgetseminar den 2. april 2013

Byrådets budgetseminar den 2. april 2013 Byrådets budgetseminar den Program Tidspunkt Aktivitet 15.30-15.35 Velkomst ved Borgmester Hans Barlach 15.35-16.20 Oplæg ved kommunaldirektør Allan Vendelbo og økonomichef Maj Buch Status på den økonomiske

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

Tidsforskydning på investeringsoversigten fra 2016 til Nedenfor er en liste over anlægsprojekter, der kan forskydes fra 2016 til

Tidsforskydning på investeringsoversigten fra 2016 til Nedenfor er en liste over anlægsprojekter, der kan forskydes fra 2016 til ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 1. oktober 2015 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Sagsid: 00.30.00-S00-4-14 Budget 2016: Justering af investeringsoversigt Baggrund KL vurderer,

Læs mere

Generelle bemærkninger til budgetoplæg for budget 2017 og overslagsårene 2018 til 2020.

Generelle bemærkninger til budgetoplæg for budget 2017 og overslagsårene 2018 til 2020. Generelle bemærkninger til budgetoplæg for budget 2017 og overslagsårene 2018 til 2020. Budgetprocessen frem mod budget 2017. Budgetoplægget er udarbejdet med baggrund i en budgetproces, hvor fagudvalget

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen torsdag den 12. september 2013

Referat Kommunalbestyrelsen torsdag den 12. september 2013 Referat torsdag den 12. september 2013 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Afbud: Gitte Geertsen (F) Laila Torp Madsen (V) Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse af dagsorden...3 3.

Læs mere

NOTAT. Investeringspolitik Dato: 1. maj 2014

NOTAT. Investeringspolitik Dato: 1. maj 2014 NOTAT Investeringspolitik Dato: 1. maj 2014 Billund kommunes overordnede økonomiske politik, har i en årrække i hovedsagen været koncentreret om, at sikre et ordinært overskud på den skattefinansierede

Læs mere

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget.

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. Da de specifikke finansieringsforslag kan virke meget tekniske har vi for overskuelighedens skyld, sammenfattet

Læs mere

Aktuel økonomi: - regnskab budgetlægning Byrådets plankonferencemøde 29. marts 2016

Aktuel økonomi: - regnskab budgetlægning Byrådets plankonferencemøde 29. marts 2016 Aktuel økonomi: - regnskab 2015 - budgetlægning 2017-19 Byrådets plankonferencemøde 29. marts 2016 Regnskab 2015 - Økonomioversigt Forv. Opr. budget Korr. budget regnskab Regnskab mio.kr. (-) angiver indtægt/overskud

Læs mere

NOTAT. Allerød Kommune. 1. Indledning

NOTAT. Allerød Kommune. 1. Indledning NOTAT Allerød Kommune Økonomi og It Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Opdatering af aktuel økonomi ultimo december 2016 Dato: 1. februar 2017

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Ejendomme

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Ejendomme Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Ejendomme Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Vedtaget af Byrådet d. xx. Januar 2016 Formål med den Økonomiske politik

Læs mere

Fordelingen af de 50 mio. kr. er indarbejdet i budgetrevision 2.

Fordelingen af de 50 mio. kr. er indarbejdet i budgetrevision 2. Økonomiudvalget Budgetrevision 2 Marts Holbæk Kommune Budgetrevision 1 Budgetrevision 1 viste et forventet merforbrug på driften på 41 mio. kr. Det skyldtes primært et merforbrug på beskæftigelsesområdet

Læs mere

BUDGET Direktionens budgetforslag

BUDGET Direktionens budgetforslag BUDGET 2016-19 Direktionens budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning Kommunens økonomi er fortsat grundlæggende sund og i

Læs mere

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Godkendt i Byrådet den 24.06.2014 Indledning Af aftalen om den kommunale økonomi for 2014 fremgår, at KL og regeringen er enige om, at det fremover skal være obligatorisk

Læs mere

Borgermøde om budget

Borgermøde om budget Borgermøde om budget 2018-21 Velkommen og tak fordi I kom! Borgmester Jørgen Johansen Allerød Kommune Formålet med mødet Udfordringen Der er brug for økonomisk opbremsning de næste mange år. Formålet med

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Torsdag den 26. september Mødetid: 17:00-17:10

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Torsdag den 26. september Mødetid: 17:00-17:10 Referat Dato: Torsdag den Mødetid: 17:00-17:10 Mødelokale: Mødelokale B105 Medlemmer: Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Hugo Hammel (A), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Michael Blem

Læs mere

NOTAT. Budget Direktionens budgetoplæg

NOTAT. Budget Direktionens budgetoplæg NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Henrik Nielsen Direktionen D 2047 6169 E henn@lejre.dk Dato: 21. august 2018 J.nr.: Budget 2019-2022 - Direktionens

Læs mere

Økonomivurdering 2. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget

Økonomivurdering 2. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Økonomivurdering 2. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Samlet viser økonomivurderingen for Børn og Ungdomsudvalget et merforbrug på -11,5 mio. kr. inkl. overførsler fra regnskab 2014. Børn og unge

Læs mere

Aftale om Budget 2015

Aftale om Budget 2015 Aftale om Budget 2015 Indgået den 30. september 2014 mellem følgende partier i Vejen Byråd: Venstre, Danmarks Liberale Parti Socialdemokratiet Det Konservative Folkeparti Dansk Folkeparti SF Socialistisk

Læs mere

Budgetstrategi Budget Januar 2018

Budgetstrategi Budget Januar 2018 Budgetstrategi Budget 2019-22 Januar 2018 Indholdsfortegnelse Budgetstrategi 2019-22 2 Fase 1: Forberedelse og idégenerering 3 Forårsseminar den 20-21. april 2018 4 Fase 2: Fagudvalgenes budgetproces 5

Læs mere

Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samling) SUU Alm.del Bilag 45 Offentligt

Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samling) SUU Alm.del Bilag 45 Offentligt Sundheds- og Ældreudvalget 214-15 (2. samling) SUU Alm.del Bilag 45 Offentligt Sundheds- og Ældreministeriet Status på ældremilliarden Enhed: Ældreenheden Sagsbeh.: DEPSSK Sagsnr.: SJ-STD-DEPSSK Dok. nr.:

Læs mere

Regnskab 2017 Budgetproces Handicaprådet d. 15. marts

Regnskab 2017 Budgetproces Handicaprådet d. 15. marts Regnskab Budgetproces 2019 Handicaprådet d. 15. marts Hvad viser regnskab 1. Samlet set et positivt regnskabsresultat for 2. Resultat af den ordinære drift er et overskud på 112 mio. kr. (i forhold til

Læs mere

Budgetorientering oktober v. Borgmester Peder Chr. Kirkegaard. Kulturcenter Limfjord

Budgetorientering oktober v. Borgmester Peder Chr. Kirkegaard. Kulturcenter Limfjord Budgetorientering 2016 7. oktober 2015 v. Borgmester Peder Chr. Kirkegaard Kulturcenter Limfjord 1 Dagsorden Aftale mellem regeringen og KL Økonomisk politik Udfordringer/gode resultater Bred politisk

Læs mere

Indledning. Effektiviseringsmodeller. Notat. Dato: 14. august Kopi til: Valg af effektiviseringsmodel

Indledning. Effektiviseringsmodeller. Notat. Dato: 14. august Kopi til: Valg af effektiviseringsmodel Budget og Regnskab Dato: 14. august 2017 Sagsbehandler: vpjb6 Notat Dato: 14. august 2017 Kopi til: Emne: Valg af effektiviseringsmodel Indledning Notatet beskriver alternative modeller for, hvordan Byrådets

Læs mere

Økonomisk Politik for Greve Kommune

Økonomisk Politik for Greve Kommune Økonomisk Politik for Greve Kommune Indledning Byrådet vedtog den 1. april 2008 Økonomisk Politik for Greve Kommune. Det er målet, at der gennem en økonomisk politik formuleres nogle pejlemærker for den

Læs mere

Budgetforslag Økonomiudvalget 26. august 2015

Budgetforslag Økonomiudvalget 26. august 2015 Budgetforslag 2016-2019 Økonomiudvalget 26. august 2015 Budgetprocessen Budgetoplæg ØU 22. april Budgetforslag udarbejdet 3. juli Udskrivning af valg Økonomiaftale 3. juli KL udmelding medio august Revideret

Læs mere

Budgetnotat vedrørende flerårig effektiviseringsstrategi for Københavns Kommune. 03-09-2010. Sagsnr. 2010-55058

Budgetnotat vedrørende flerårig effektiviseringsstrategi for Københavns Kommune. 03-09-2010. Sagsnr. 2010-55058 Økonomiforvaltningen Center for økonomi & HR NOTAT Budgetnotat vedrørende flerårig effektiviseringsstrategi for Københavns Kommune. Baggrund Københavns Kommune vil i de kommende år stå overfor en række

Læs mere

Allerød Kommune. Statusnotat nr. 4. Administrativt budgetgrundlag

Allerød Kommune. Statusnotat nr. 4. Administrativt budgetgrundlag Allerød Kommune Statusnotat nr. 4 Administrativt budgetgrundlag 2018-21 August 2017 Indholdsfortegnelse Indledning 2 Det administrative budgetgrundlag 2 Forvaltningens vurdering af budgettet 3 Kassebeholdningen

Læs mere

1. behandling af budgetforslag 2015 for Region Midtjylland Regionsrådsmødet d. 7. september 2015 Regionsrådsformand Bent Hansen

1. behandling af budgetforslag 2015 for Region Midtjylland Regionsrådsmødet d. 7. september 2015 Regionsrådsformand Bent Hansen 7.9.2015 1. behandling af budgetforslag 2015 for Region Midtjylland Regionsrådsmødet d. 7. september 2015 Regionsrådsformand Bent Hansen Indledning I dag førstebehandler regionsrådet budget 2016. På sundhedsområdet

Læs mere

Indtægtsskøn for

Indtægtsskøn for Indtægtsskøn for 2014-2017 Der er udarbejdet en ny indtægtsprognose for Fredensborg Kommune medio april 2013. Prognosen er beregnet med udgangspunkt i KL s nye skatte- og tilskudsmodel. NOTAT Center for

Læs mere

BF2015 BO2016 BO2017 BO2018

BF2015 BO2016 BO2017 BO2018 Oplæg til anlægsbudget for 2015-2018 I dette notat fremlægges anlægsbudgettet for 2015-2018 som det foreligger juni 2014 på baggrund af vedtagelsen af budgettet for 2014 med overslagsårene 2015-2017. I

Læs mere

Budgetforslag

Budgetforslag Budgetforslag 2017-2020 Budget - fra forslag til vedtagelse Den 31. august kl. 19 er der borgermøde om Budgetforslag 2017-2020 i rådhusets rådssal. På mødet kan borgerne give deres mening til kende om

Læs mere

Ekstraordinært møde Økonomiudvalget fredag den 29. august 2014. Kl. 16:15 i Sagnlandet

Ekstraordinært møde Økonomiudvalget fredag den 29. august 2014. Kl. 16:15 i Sagnlandet Ekstraordinært møde fredag den 29. august 2014 Kl. 16:15 i Sagnlandet Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Forventet Regnskab 2014-2...2 29-08-2014 Side 1 1. ØU - Godkendelse

Læs mere

Tabel 1: Forvaltningsspecifikke effektiviseringer i budget 2019

Tabel 1: Forvaltningsspecifikke effektiviseringer i budget 2019 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy NOTAT 4. september 2018 Bilag 2: Udmøntning af effektiviseringer i budget 2019 Effektiviseringerne i budget 2019 er Børne- og Ungdomsudvalgets

Læs mere

Økonomisk politik Godkendt den 23. januar 2018

Økonomisk politik Godkendt den 23. januar 2018 Økonomisk politik Godkendt den 23. januar 2018 Økonomisk politik Den økonomiske politik fastsætter de overordnede økonomiske målsætninger for kommunens budgetlægning og finansielle strategi. Politikken

Læs mere

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 4. Forventning til regnskab 2018

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 4. Forventning til regnskab 2018 Budgetrevision 4 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 5 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5

Læs mere

Budgetoplæg

Budgetoplæg Budgetoplæg 2017-2020 Forudsætninger Budgetoplægget er udarbejdet på grundlag af det vedtagne budget 2016 (2017-2019), korrigeret for meddelte tillægsbevillinger til og med kommunalbestyrelsesmødet den

Læs mere

Brug løn aktivt. - ellers mister du indflydelse. Kommunaløkonomisk Forum 2012 KL og KOMDIR

Brug løn aktivt. - ellers mister du indflydelse. Kommunaløkonomisk Forum 2012 KL og KOMDIR Brug løn aktivt - ellers mister du indflydelse Kommunaløkonomisk Forum 2012 KL og KOMDIR Udgivet af KL Specielle Overenskomstforhandlinger Økonomisk Sekretariat Brug løn aktivt ellers mister du indflydelse

Læs mere

Muligheder for tilpasning af budgetforslaget

Muligheder for tilpasning af budgetforslaget Muligheder for tilpasning af budgetforslaget 1. Baggrund Som det fremgår af budgetoversigt af 11. august 2014, som er udsendt sammen med dagsordenen til førstebehandling af Budgetforslag 2015 for Rudersdal

Læs mere

NOTAT. Indtægtsskøn budget

NOTAT. Indtægtsskøn budget NOTAT Indtægtsskøn budget 2016-2019 Skatter, tilskud og udligning Kommunens indtægtsside bestående af skatter, tilskud og udligning budgetteres i et af Kommunernes Landsforening udviklet prognoseprogram.

Læs mere

Budgetaftale 2015-2018

Budgetaftale 2015-2018 Budgetaftale 2015-2018 Bilag 2 H www.lejre.dk Dato: 3. september 2014 Investeringsoversigt 2015-2018 Investeringsoversigt 2015-2018 rummer, jf. tabel 1 herunder, anlægsinvesteringer for godt 280 mio. kr.

Læs mere

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser.

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser. NOTAT Modtagere: Kommunalbestyrelsen Bornholms Regionskommune Center for Økonomi, It og Personale Budget og indkøb oep@brk.dk www.brk.dk CVR: 26 69 63 48 9. august 2018 Foreløbig budgetbalance 2019 Der

Læs mere

Varde Byråd besluttede i 2014, at naturen skulle være omdrejningspunktet for Varde Kommune under overskriften Vi i naturen.

Varde Byråd besluttede i 2014, at naturen skulle være omdrejningspunktet for Varde Kommune under overskriften Vi i naturen. Forligstekst Der er mellem partierne Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre indgået budgetforlig, som danner rammerne for udviklingen af Varde Kommune for de kommende

Læs mere

Skat, tilskud og udligning i budget

Skat, tilskud og udligning i budget Skat, tilskud og udligning i budget 2017-2020 Dette notat beskriver den foreløbige budgettering af kommunens skatter, bloktilskud og udligning for budget 2017-20. Der er taget udgangspunkt i de udmeldte

Læs mere

Katter, tilskud og udligning

Katter, tilskud og udligning S Katter, tilskud og udligning Kommunens samlede indtægter (skatteindtægter, tilskud og udligning) er i 2016 budgetteret til 2.463,2 mio. kr. netto. Hovedparten af disse indtægter kommer fra personskatterne.

Læs mere

Budget 2013-2016 - Administrationens budgetoplæg (incl. 5. budgetstatus)

Budget 2013-2016 - Administrationens budgetoplæg (incl. 5. budgetstatus) Budget 2013-2016 - Administrationens budgetoplæg (incl. 5. budgetstatus) Sagstype: Åben Type: ØU Sagsnr.: 12/13820 Sagsfremstilling Byrådet vedtog 13-12-2011 proceduren for budgetlægningen af budget 2013-2016.

Læs mere

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen

Læs mere

Lars Weiss fra Socialdemokraterne har d. 30. oktober 2017 stillet en række spørgsmål til Københavns Kommunes økonomi.

Lars Weiss fra Socialdemokraterne har d. 30. oktober 2017 stillet en række spørgsmål til Københavns Kommunes økonomi. KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT 14. november 217 Svar på politikerspørgsmål fra Lars Weiss vedrørende Københavns Kommunes økonomi Lars Weiss fra Socialdemokraterne har

Læs mere

Generelle bemærkninger, budget

Generelle bemærkninger, budget 1. Generelt Ifølge Økonomi- og Indenrigsministeriet skal byrådet Inden den 15. oktober hvert år godkende et budget for det kommende år og tre overslagsår. Budgettet skal behandles to gange i byrådet med

Læs mere

Forslag til budget

Forslag til budget ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 6 2016 Dato: 11. august 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Forslag til budget 2017-2020 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 15.

Læs mere