DE 4 NØGLEFUNKTIONER UNDER SOLVENS II A PUBLICATION BY FCG THE FINANCIAL COMPLIANCE GROUP

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DE 4 NØGLEFUNKTIONER UNDER SOLVENS II A PUBLICATION BY FCG THE FINANCIAL COMPLIANCE GROUP"

Transkript

1 DE 4 NØGLEFUNKTIONER UNDER SOLVENS II A PUBLICATION BY FCG THE FINANCIAL COMPLIANCE GROUP

2 Made simple Solvens II udgør den mest omfattende reform af de fælleseuropæiske regler for forsikringsselskaber, genforsikringsselskaber og tværgående pensionskasser i mere end 20 år. Reglerne træder i kraft i Danmark den 1. januar 2016, og på dette tidspunkt skal alle omfattede virksomheder efterleve en række nye regler for blandt andet kapitalkrav, risikostyringsprocesser- og systemer samt myndighedsrapportering. Blandt de nye regler om risikostyring findes krav om etablering af mindst fire nøglefunktioner: (i) en risikostyringsfunktion, (ii) en compliancefunktion, (iii) en aktuarfunktion og (iv) en intern auditfunktion. For hver funktion findes en række regler - enten i forordninger eller implementeret i dansk ret som virksomhederne skal efterleve, og funktionerne skal inden for reglerne tilpasses den enkelte virksomhed. Dette notat beskriver reglerne for de fire nøglefunktioner.

3 BAGGRUND Solvens II-direktivet (direktiv 2009/138/EF) udgør den mest omfattende reform af de fælleseuropæiske regler for forsikringsselskaber, genforsikringsselskaber og tværgående pensionskasser i mere end 20 år. Hovedformålet med reglerne er særligt: en bedre forsikringstagerbeskytttelse, styrket international konkurrenceevne for europæiske forsikringsselskaber, øget ensretning af EU-reglerne (princippet om en "single rulebook"), samt bidrag til finansiel stabilitet i EU. Med Solvens II omfattes selskaberne af en række nye pligter, som blandt andet vedrører: opgørelse af solvenskapitalkrav, processer for risikostyring, og myndighedsrapportering. Efter vedtagelsen af Solvens II i 2009 er datoen for ikrafttræden blevet udskudt flere gange. Med oprindelig ikrafttræden i oktober 2012 er den endelige deadline for Solvens II fastsat til den 1. januar I Danmark implementeres Solvens II dels i lov om finansiel virksomhed, dels i en række separate bekendtgørelser, herunder Ledelsesbekendtgørelsen. Og endelig udmøntes Solvens II i en række EU forordninger med direkte national virkning. Med de nye regler skal det særligt bemærkes, at der sker en opdeling af selskaberne i grupper, som det også kendes fra bl.a. den bankretlige regulering. Med opdelingen vil selskaber, som i en periode på fem år forventer at opfylde følgende krav, være Gruppe 2: ingen tegning af ansvarsforsikringer ingen grænseoverskridende virksomhed, årlig bruttopræmie overstiger ikke EUR 5 millioner årlig bruttohensættelse overstiger ikke EUR 25 millioner Øvrige selskaber vil være Gruppe 1. Blandt de tiltag, som introduceres med Solvens II, findes kravet om etablering af mindst fire nøglefunktioner. Nøglefunktionerne genfindes i anden finansiel europæisk regulering, men for de omfattede selskaber er der tale om en nyskabelse. Alle Gruppe 1 selskaber skal fra 1. januar 2016 have udpeget nøglepersoner for følgende fire funktioner: compliance, risikostyring, aktuar og intern audit funktionen. Reglerne om de fire nøglefunktioner findes særligt i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/35 af 10. oktober 2014 og i den kommende Ledelsesbekendtgørelse, som Finanstilsynet forventes at udstede i tredje kvartal af Dette notat beskriver en række af de krav, der er til hver af de nye nøglefunktioner i forordningen. Notatet er desuden baseret på FCGs kendskab til de formodede bestemmelser i den kommende Ledelsesbekendtgørelse. NØGLEFUNKTIONERNES ORGANISATORISKE PLACERING Alt efter virksomhedens størrelse og kompleksitet (proportionalitetsprincippet) kan: 1) opgaver, som individuelt henhører under

4 forskellige nøglefunktioner, varetages af samme person eller organisatorske enhed, såfremt virksomheden sikrer funktionsadskillelse. 2) opgaver i en nøglefunktion varetages af en person, der har andre ansvarsområder, såfremt virksomheden sikrer, at der ikke er nogen interessekonflikter, og personen har mulighed for at rapportere direkte til bestyrelsen. 3) opgaver i en nøglefunktion varetages af en enhed, der hovedsageligt har andre opgaver end nøglefunktionens, såfremt virksomheden samtidig sikrer, at håndteringen af eventuelle interessekonflikter varetages betryggende. Det er vigtigt at bemærke, at de nævnte muligheder for individuel stillingtagen til nøglefunktionernes interne organisering, som hovedregel ikke omfatter Intern Audit. Den, der varetager Intern Audit, må kun være ansvarlig for andre nøglefunktioner, såfremt bl.a. betydelige krav om interessekonflikter er opfyldt. Det er FCGs vurdering, at det vil være praktisk meget vanskeligt for hoveddelen af de omfattede virksomheder at opfylde disse krav - og at mindre selskaber derfor som hovedregel vil være pligtig at outsource Intern Audit funktionen. Ansvarshavende aktuar/intern revisionschef Har virksomheden udpeget en ansvarshavende aktuar, kan vedkommende udpeges som nøgleperson for aktuarfunktionen ligesom en eksisterende intern revisionschef kan udpeges som nøgleperson i den interne auditfunktion. I de tilfælde gælder, at nedenfor omtalte rapportering da skal ske direkte til bestyrelsen, og der skal være funktionsadskillelse. GOVERNANCE OMKRING DE FIRE NØGLEFUNKTIONER Der skal udpeges en ansvarlig for hver af de fire nøglefunktioner - en såkaldt "nøgleperson". Nøglepersonen har ansvaret for, at opgaverne i pågældende funktion udføres betryggende, og nøglepersonen skal også fit & proper godkendes af Finanstilsynet. Nøglefunktionerne skal indrettes, så de er uden indflydelse, der kan påvirke funktionens evne til at varetage sine opgaver objektivt, retfærdigt og uafhængigt. Der står i forordningen, at alle fire nøglefunktioner skal varetage sine opgaver uafhængigt. Denne uafhængighed er essentiel og skal ses i forhold til dem, der driver forretningen. Desuden skal de fire funktioner have uhindret adgang til alle oplysninger, der er nødvendige for at varetage funktionens ansvarsområde. Der skal laves en beskrivelse af hver af de fire nøglefunktioner, der fastsætter roller og ansvarsfordeling af de opgaver, der ligger i funktionerne - beskrivelsen skal tage højde for bestyrelsens politikker og virksomhedens forretningsmodel. De udpegede nøglepersoner er ansvarlige for rapportering til direktionen. Opstår der et større problem, skal det straks rapporteres, og ellers kan rapporteringen ske på eget initiativ eller efter ønske fra ledelsen - men mindst en gang årligt. Nøglefunktionerne skal også have mulighed for at rapportere direkte til bestyrelsen uafhængigt af direktionen. RISIKOSTYRINGSFUNKTIONEN Risikostyringsfunktionen skal være med til at

5 lette gennemførelsen af risikostyringssystemet og sikre dets effektivitet. Risikofunktionens nøgleperson skal bl.a. sikre, at alle væsentlige risici i virksomheden identificeres, vurderes, overvåges, styres og rapporteres korrekt. Desuden skal der være en risikostyringspolitik, der definerer risikokategorier, metoder til at måle risici, hvordan risiciene forvaltes, specificerer risikogrænser m.m. Politikken skal også beskrive forbindelsen mellem virksomhedens vurdering af egen risiko og solvens, kapitalgrundlag, solvenskapitalkrav, minimumskapitalkrav og risikotolerancegrænser. COMPLIANCEFUNKTIONEN Compliancefunktionen skal rådgive ledelsen om overholdelse af den finansielle lovgivning, vurdere konsekvenser af lovændringer og identificere samt vurdere compliancerisici. Det vil på den baggrund være naturligt, at funktionen overvåger regelændringer. Funktionen skal også vurdere, om den måde virksomheden har indrettet sig på - i forhold til at sikre regeloverholdelse - er tilstrækkelig. Compliancefunktionen skal lave en compliancepolitik, der fastlægger ansvarsområder, kompetencer og rapporteringsforpligtelser. Der skal også laves en complianceplan for funktionens aktiviteter. AKTUARFUNKTIONEN Aktuarfunktionen skal koordinere beregningen af de forsikringsmæssige hensættelser, herunder sikre at metoderne, der bruges, er fyldestgørende. Funktionen skal bl.a. også vurdere, om de anvendte data er komplette og nøjagtige. Aktuarfunktionen skal varetages af personer, der har kendskab til aktuarmatematik og finansmatematik på et niveau, der reflekterer virksomhedens størrelse og kompleksitet. Aktuarfunktionen skal bidrage til en effektiv gennemførelse af risikostyringssystemet og udtale sig om hhv. indtegningspolitikken og genforsikringsarrangementerne. Aktuarfunktionen skal også kontrollere beregningen af de forsikringsmæssige hensættelser. Denne kontrol kan dog ikke udføres af den person, der har beregnet hensættelserne! INTERN AUDITFUNKTIONEN Intern Auditfunktionen skal ud fra en risikobaseret tilgang undersøge og vurdere, om virksomhedens interne kontrolsystem er hensigtsmæssigt og betryggende, herunder om andre nøglefunktioner fungerer hensigtsmæssigt. Intern Auditfunktionen skal altså ses som et ekstra sæt øjne på virksomheden - ud over dem, der allerede vurderer og kontrollerer virksomheden i selve forretningen, og i de andre nøglefunktioner. Auditfunktionen skal lave en auditplan og en politik. Politikken skal bl.a. omfatte, hvornår den interne auditfunktion kan blive opfordret til at udtale sig eller yde bistand, og hvilke interne procedurer funktionen skal følge, inden tilsynet skal underrettes.

6 OUTSOURCING AF DE 4 NØGLEFUNKTIONER Virksomheden har mulighed for helt eller delvist at outsource opgaverne i en eller flere nøglefunktioner. I den forbindelse skal virksomheden fortsat udpege en intern ansvarlig for den eller de pågældende funktioner - og personen skal fit & proper godkendes af Finanstilsynet. Det er virksomheden selv, der skal "fit & proper" vurdere den, de outsourcer til. Formålet med at outsource er bl.a. at reducere omkostninger, holde fokus på kerneaktiviteter, frigøre ressourcer til andre formål - og ikke mindst lade leverandøren tage del i vurderingen af virksomhedens risici. For mindre Gruppe 1 selskaber kan det være særligt praktisk at outsource en eller flere nøglefunktioner, netop fordi funktionerne typisk ikke kan bære en fuldtidsmedarbejder. Som beskrevet vil det ofte i praksis være et egentligt lovkrav at outsource Intern Audit funktionen, såfremt der ikke oprettes en selvstændig funktion i virksomheden. konsulentvirksomhed, som er specialiseret i compliance og risikostyring i finansielle virksomheder. FCG er blandt de førende aktører inden for compliance og risikostyring i Norden med kontorer i København og Stockholm. FCG har over 50 medarbejdere, der alle har erfaring fra henholdsvis den finansielle sektor og tilsynsmyndigheder og har siden sin start i 2008 arbejdet med over 200 forskellige finansielle kunder. KONTAKT Kathrine von Grumbkow, Director Direkte: Vælger virksomheden at outsource en eller flere nøglefunktioner skal Finanstilsynets regler om outsourcing af væsentlige aktivitetsområder iagttages, og Finanstilsynet skal i denne forbindelse underrettes. INTERESSERET? Er du interesseret i at høre mere om, hvordan de 4 nøglefunktioner kan indrettes alternativt outsources, så kontakt FCG for et uforpligtende møde. OM FCG The Financial Compliance Group (FCG) er en

Høringsperioden afsluttes den 9. oktober 2014, og det endelige lovforslag forventes fremsat i januar 2015.

Høringsperioden afsluttes den 9. oktober 2014, og det endelige lovforslag forventes fremsat i januar 2015. 9. september 2014 Nyhedsbrev Bank & Finans Implementering af Solvens II-Direktivet i dansk ret Finanstilsynet sendte den 28. august 2014 lovforslag ( Lovforslaget ) til implementering af dele af Europa-Parlamentets

Læs mere

Opdateret notat om "Solvens II forslaget" efter fremsættelsen af Kommissionens ændrede forslag

Opdateret notat om Solvens II forslaget efter fremsættelsen af Kommissionens ændrede forslag Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0361 Bilag 2 Offentligt NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 28. april 2008 Opdateret notat om "Solvens II forslaget" efter fremsættelsen af Kommissionens ændrede forslag

Læs mere

Nordisk Forsikringstidskrift 4/2013. Nye solvensregler i Danmark endnu et skridt på vejen mod Solvens II. Nu kan vi ikke vente længere

Nordisk Forsikringstidskrift 4/2013. Nye solvensregler i Danmark endnu et skridt på vejen mod Solvens II. Nu kan vi ikke vente længere Nye solvensregler i Danmark endnu et skridt på vejen mod Solvens II Nu kan vi ikke vente længere Sådan udtalte det danske Finanstilsyns direktør Ulrik Nødgaard på brancheorganisationen Forsikring & Pensions

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 10. december 2014. Bekendtgørelse om ledelse og styring af pengeinstitutter m.fl. 1) 9. december 2014. Nr. 1289.

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 10. december 2014. Bekendtgørelse om ledelse og styring af pengeinstitutter m.fl. 1) 9. december 2014. Nr. 1289. Lovtidende A 2014 Udgivet den 10. december 2014 9. december 2014. Nr. 1289. Bekendtgørelse om ledelse og styring af pengeinstitutter m.fl. 1) I medfør af 65, stk. 2, 70, stk. 7, 71, stk. 2, 152, stk. 5,

Læs mere

Forslag. til. Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed 1. (Gennemførelse af solvens II- og omnibus II-direktivet)

Forslag. til. Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed 1. (Gennemførelse af solvens II- og omnibus II-direktivet) Forslag til Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed 1 (Gennemførelse af solvens II- og omnibus II-direktivet) 1 I lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 911 af 4. august 2014, foretages

Læs mere

Ledelse og styring af forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser

Ledelse og styring af forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser Ledelse og styring af forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser Jesper Dan Jespersen, Partner Jan Per Jensen, Director 16. maj 2011 Agenda Vejen til god ledelse og styring Overblik. Baggrund Fra

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/138/EF

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/138/EF 17.12.2009 Den Europæiske Unions Tidende L 335/1 19I (Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse er obligatorisk) DIREKTIVER

Læs mere

FAIF Loven DVCA orientering

FAIF Loven DVCA orientering FAIF Loven DVCA orientering Indledning Den 22. juli 2013 trådte den ny lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. ( FAIF loven ) i kraft. FAIF loven implementerer EU Direktiv 2011/61/EU om

Læs mere

DIREKTIV 138/2009 OM ADGANG TIL OG UDØVELSE AF FORSIKRINGS- OG GENFOR- SIKRINGSVIRKSOMHED ("SOLVENS II")

DIREKTIV 138/2009 OM ADGANG TIL OG UDØVELSE AF FORSIKRINGS- OG GENFOR- SIKRINGSVIRKSOMHED (SOLVENS II) DIREKTIV 138/2009 OM ADGANG TIL OG UDØVELSE AF FORSIKRINGS- OG GENFOR- SIKRINGSVIRKSOMHED ("SOLVENS II") 1 Formål og ikrafttræden Solvens II udgør grundstenen i den europæiske regulering af forsikrings-

Læs mere

Nye regler om lønpolitik i finansielle virksomheder

Nye regler om lønpolitik i finansielle virksomheder Både den del af den aktiebaserede variable løn, der udbetales umiddelbart på beregningstidspunktet og den del, der udskydes over 3 eller 4 år, skal undergives tilbageholdelse i en passende periode. Nye

Læs mere

Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3242 - konkurrenceevne Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3242 - konkurrenceevne Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3242 - konkurrenceevne Bilag 2 Offentligt NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 15. maj 2013 Samlenotat vedr. rådsmødet (konkurrenceevne) den 29. maj 2013 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Lov om forvaltere af alternative investeringsfonde (FAIF)

Lov om forvaltere af alternative investeringsfonde (FAIF) Lov om forvaltere af alternative investeringsfonde (FAIF) FAIF-reglerne og fortolkningen af dem 14. maj 2014 Johanne Daugaard Risbjerg, Vicekontorchef Kontor for Kollektive Investeringer Implementeringen

Læs mere

Lønpolitik for PenSam Forsikring A/S

Lønpolitik for PenSam Forsikring A/S Målsætninger og Strategi Formålet med en lønpolitik for PenSam Forsikring A/S der modsvarer reglerne om aflønning i lov om finansiel virksomhed samt Bekendtgørelse om lønpolitik samt oplysningsforpligtelse

Læs mere

LØNPOLITIK FOR PFA-KONCERNEN

LØNPOLITIK FOR PFA-KONCERNEN LØNPOLITIK FOR PFA-KONCERNEN Denne lønpolitik er udarbejdet i henhold til lov om finansiel virksomhed 71, stk. 1, nr. 9, bekendtgørelse om lønpolitik samt oplysningsforpligtelser om aflønning i finansielle

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk * www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk * www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 2. oktober 2013 (J.nr. 2013-0033906) Inddragelse af selskabets

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstminister (Henrik Sass Larsen) Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstminister (Henrik Sass Larsen) Forslag. til 1 Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstminister (Henrik Sass Larsen) Forslag til Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om værdipapirhandel m.v., lov om forvaltere af alternative investeringsfonde

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om Den Europæiske Revisionsrets årsberetning for 2012. December 2013

Notat til Statsrevisorerne om Den Europæiske Revisionsrets årsberetning for 2012. December 2013 Notat til Statsrevisorerne om Den Europæiske Revisionsrets årsberetning for 2012 December 2013 FAKTUELT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Den Europæiske Revisionsrets årsberetning for 2012 10. december 2013

Læs mere

25. maj 2004. Rapport om god og effektiv selskabsledelse for arbejdsmarkedspensioner

25. maj 2004. Rapport om god og effektiv selskabsledelse for arbejdsmarkedspensioner 25. maj 2004 Rapport om god og effektiv selskabsledelse for arbejdsmarkedspensioner Indholdsfortegnelse side 1. Indledning 1 1.1. Arbejdsgruppens kommissorium 1 1.2. Arbejdsgruppens sammensætning 1 1.3.

Læs mere

Samlenotat til ECOFIN 10. december 2013

Samlenotat til ECOFIN 10. december 2013 Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3281 - Økofin Bilag 1 Offentligt Enhed INTOKO, International Økonomi Sagsbehandler - Koordineret med Sagsnr. 2013-11729 Doknr. 172801 Versionsnr. 1 Dato 29-11-2013 Samlenotat

Læs mere

IFRS-nyt 2009-01. Faglig udviklingsafdeling

IFRS-nyt 2009-01. Faglig udviklingsafdeling IFRS-nyt 2009-01 Faglig udviklingsafdeling IFRS-NYT 2009-01 Faglig udviklingsafd. lancerer et nyhedsbrev for IFRS-brugere med nyheder om IFRS og anden regulering for børsnoterede virksomheder. International

Læs mere

- Der bør ikke ske en førtidig implementering af kravet om operationel revision

- Der bør ikke ske en førtidig implementering af kravet om operationel revision Finanstilsynet Att.: Helene Miris Møller Høringssvar på revisionsbekendtgørelsen 06.11.2014 har modtaget Finanstilsynets udkast til ændring af revisionsbekendtgørelsen og har følgende bemærkninger: Indledende

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 10.10.2014

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 10.10.2014 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.10.2014 C(2014) 7230 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 10.10.2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/138/EF

Læs mere

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0238 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0238 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0238 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Forslag til forordning e-signatur og elektronisk identifikation 1. Resumé Kommissionen har den

Læs mere

2010 Udgivet den 30. september 2010

2010 Udgivet den 30. september 2010 Ministerialtidende 2010 Udgivet den 30. september 2010 28. september 2010. Nr. 82. Vejledning om depotselskabers pligter 1. Indledning Vejledningen er udarbejdet efter drøftelser mellem Finansrådet og

Læs mere

F I N A N S I E L L E VIRKSOMHEDERS OUTSOURCING

F I N A N S I E L L E VIRKSOMHEDERS OUTSOURCING F I N A N S I E L L E VIRKSOMHEDERS OUTSOURCING efter implementeringen af MiFID i dansk ret Der er fortsat frihed til outsourcing, men den skal holdes i snor. 1. Indledning og overblik Finansielle virksomheder

Læs mere

Orienteringsbrev fra Finanstilsynet om regnskabsaflæggelse. m.fl. Regler, der træder i kraft ved aflæggelse af årsrapport for 2013

Orienteringsbrev fra Finanstilsynet om regnskabsaflæggelse. m.fl. Regler, der træder i kraft ved aflæggelse af årsrapport for 2013 Til bestyrelsen og direktionen 19. december 2013 Ref. CLA J.nr. 10120-0015 Orienteringsbrev fra Finanstilsynet om regnskabsaflæggelse for 2013 for kreditinstitutter m.fl. I dette brev orienteres om forhold,

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om Europa-Parlamentets afgørelse om afslutning af EU s regnskaber for 2012. Juni 2014

Notat til Statsrevisorerne om Europa-Parlamentets afgørelse om afslutning af EU s regnskaber for 2012. Juni 2014 Notat til Statsrevisorerne om Europa-Parlamentets afgørelse om afslutning af EU s regnskaber for 2012 Juni 2014 FAKTUELT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Europa-Parlamentets afgørelse om afslutning af EU s

Læs mere

MiFID II. Kontakt Claus A. Herschend Telefon: 3945 3061 Mobil: 3038 0350 E-mail: che@pwc.dk. Af Claus A. Herschend, januar 2013

MiFID II. Kontakt Claus A. Herschend Telefon: 3945 3061 Mobil: 3038 0350 E-mail: che@pwc.dk. Af Claus A. Herschend, januar 2013 MiFID II Har du styr på det forventede regelsæt i MiFID II (forslag til revision af Markets in Financial Instruments Directive )? Her får du et samlet overblik over MiFID II s målgruppe og bestemmelser.

Læs mere

Forslag til revision af revisionsdirektivet og forslag til forordning om særlige krav til revision af virksomheder af offentlig interesse

Forslag til revision af revisionsdirektivet og forslag til forordning om særlige krav til revision af virksomheder af offentlig interesse Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2011-12 ERU alm. del Bilag 116 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Forslag til revision af revisionsdirektivet og forslag til forordning

Læs mere

Bilag 1. under henvisning til udtalelsen fra Den Europæiske Centralbank 1),

Bilag 1. under henvisning til udtalelsen fra Den Europæiske Centralbank 1), 37 Bilag 1 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber og om ændring af forordning (EU) nr. 648/2012

Læs mere