Merværdi ved revision. Revision og erklæringer fra revisor skaber værdi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Merværdi ved revision. Revision og erklæringer fra revisor skaber værdi"

Transkript

1 Merværdi ved revision Revision og erklæringer fra revisor skaber værdi

2 revisionspåtegning, der giver høj sikkerhed for deres regnskab. Og under alle omstændigheder vil de fleste virksomheder ikke kunne undvære en revisors assistance ved opstilling af regnskab og opgørelse af skat, moms og afgifter, så de komplicerede regler ikke overtrædes, eller virksomheden påføres unødvendige omkostninger. Det har i en menneskealder været et lovmæssigt krav, at danske aktie- og anpartsselskaber skulle have revideret og påtegnet deres regnskaber af en revisor. Andre selskabsformer og personligt ejede virksomheder har selv kunnet vælge, om de ønskede en revisorerklæring på deres regnskab. Nye valgmuligheder Nu er lovgivningen om revision blevet ændret, og det berører en række mindre virksomheder - uanset hvilken selskabsform de er organiseret i, hvis de opfylder nogle specifikke forudsætninger. De berørte virksomheder kan således fremover vælge at undlade revision af deres regnskaber eller en erklæring fra en revisor. Men uanset om man er omfattet af krav om revision eller frivilligt kan vælge revision eller en anden revisorerklæring, er det vigtigt nøje at forstå, hvad revisors arbejde og de forskellige erklæringer egentlig dækker, og hvad de konkrete valg i givet fald vil betyde for virksomheden. Kriterier og forudsætninger for virksomhedens valg I oversigten på næste side viser vi de overordnede muligheder for at få hjælp fra en revisor til at vurdere virksomhedens regnskaber og de arbejdshandlinger, som revisor vil udføre, og som resulterer i en erklæring. Det er vigtigt, at virksomheden på forhånd gør sig det helt klart, hvilken grad af sikkerhed den ønsker, at revisors erklæring skal give henholdsvis virksomhedens ledelse, ejere og andre eksterne regnskabsbrugere. Nogle virksomheder vil opleve, at bortfaldet af det lovmæssige krav om revision både vil medføre en administrativ lettelse og en mindre økonomisk besparelse. Andre vil stadig se fordelen i at få en 2

3 Revision Review Assistanceerklæring Lovmæssige krav om erklæring Ja for mange virksomheder og for alle aktie- og anpartsselskaber over en vis størrelse Frivillig Frivillig Type af arbejdshandlinger Analyse, forespørgsel og kontrol Analyse og forespørgsel Gennemlæsning Formulering af konklusion Positiv (Efter vores opfattelse giver årsregnskabet et retvisende billede ) Negativ (Vi er ikke blevet bekendt med forhold, der giver os anledning til konkludere, at årsregnskabet ikke giver et retvisende billede ) Ingen (Vi har ikke udført revision eller review af årsregnskabet, og vi udtrykker derfor ikke en konklusion med nogen grad af sikkerhed herom.) Krav om revisionsprotokol Revisor er offentlighedens tillidsrepræsentant Krav om, at revisor er uafhængig Ja Nej Nej Ja Ja Nej Ja Ja Nej Rettigheder og forplig telser i selskabslovgiv ningen for revisor Ja Nej må aftales Nej må aftales Grad af sikkerhed for revisors konklusion i en erklæring Høj Begrænset Ingen konklusion og dermed ingen grad af sikkerhed Merværdi Beierholms erklæringer giver brugerne af vores kunders regnskaber øget sikkerhed. Som fast revisor og rådgiver fungerer vi også løbende som sparringpartner for kunderne. Derfor kan vi give merværdi ved at gå i dialog med kunden om regnskab, budget, investeringer, optimering af skat og andre omkostninger som en integreret og værdiskabende del af samarbejdet. 3

4 Krav om erklæring fra en revisor Aktie- og anpartsselskaber i Danmark er omfattet af krav om revision, hvis de i to på hinanden følgende regnskabsår overskrider to af følgende tre kriterier: En balancesum på 4 mio. DKK En nettoomsætning på 8 mio. DKK Et gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede medarbejdere i løbet af regnskabsåret på 12. Det samme kan gælde for visse interessentskaber og kommanditselskaber. Holding selskaber vil dog altid være omfattet af krav om revision. Omfattes virksomhederne ikke af krav om revision, kan de helt fravælge erklæring fra revisor på deres regnskab. Virksomhederne skal dog fortsat aflevere et regnskab og en selvangivelse, og derfor vil langt de fleste virksomheder fortsat have behov for revisors assistance til at opfylde disse forpligtelser. Virksomheder kan frivilligt lade deres regnskab revidere eller indgå aftale om, at en revisor forsyner deres regnskab med en erklæring om review eller assistance, hvis de ønsker at signalere en grad sikkerhed om årsrapporten over for virksomhedens regnskabsbrugere, men dog ikke med samme sikkerhed som en erklæring baseret på revision. Værdien af revision De fleste virksomheder har fordel af at kunne fremlægge en revideret årsrapport med en påtegning fra en statsautoriseret revisor. Det vil erfaringsmæssigt bl.a. være tilfældet i virksomheder med: Flere ejere og specielt i virksomheder, hvor ikke alle ejerne er involveret i den daglige drift Adskilt ejerskab og ledelse Ekstern bestyrelse Store lån eller forpligtelser Beskeden egenkapital i forhold til gældsforpligtelser, og hvor værdierne i virksomheden er afgørende for samarbejdspartnere Ønske om at tiltrække investorer eller långivere til at sikre fremtidig vækst Overvejelser om generationsskifte eller involvering af eksterne parter til at overtage hele eller dele af virksomheden. Fravalg af revision Hvis en virksomhed opfylder de gældende krav og forudsætninger for at fravælge revision, skal beslutning herom ske: Ved stiftelsen eller På virksomhedens ordinære generalforsamling, hvor beslutningen altså får effekt for det følgende regnskabsår. I givet fald skal virksomhedens ledelse hvert år i årsrapporten bekræfte, at betingelserne for ikke at anvende lovpligtig revision fortsat er opfyldt. 4

5 I det følgende vil vi dele vores viden, erfaringer og anbefalinger om, hvordan danske virksomheder kan skabe værdi ved at samarbejde med en revisor og hvordan Beierholm kan være med til at skabe balance og sikkerhed for virksomheder, som vil have orden i eget hus. Virksomheden kan selv vælge mellem tre muligheder for sikkerhed Når det gælder kontrol af virksomhedens regnskab, kan virksomheden i princippet vælge at involvere en revisor til at udarbejde en erklæring på tre forskellige måder. Her vil der frem for alt være forskel på graden af sikkerhed, som man kan udlede af revisors erklæring i forhold til virksomhedens eget valg af revisors arbejdsindsats og dermed også omkostningerne til revisors honorar for den aftalte arbejdsindsats. Der er som nævnt lovkrav for en række virksomheder om, at deres regnskab skal revideres, mens andre har følgende valgmuligheder: 1. Revision Revision omfatter, at revisor gennemfører en kontrol af virksomhedens årsrapport og de administrative procedurer og rutiner omkring bogføring og finansielle forhold efter nøje fastlagte standarder og regler. de lovgivningsmæssige krav til regnskabsaflæggelse, vil det fremgå entydigt af revisors påtegning. I daglig tale kalder man det ofte en blank påtegning, og det er udtryk for, at regnskabet giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Selv om alt i regnskabsmaterialet og årsrapporten i sådanne tilfælde er formelt i orden, kan der være krav om, at revisor supplerer påtegningen med oplysninger, som virksomhedens ledelse og de eksterne regnskabsbrugere kan have gavn af at kende til. Konstaterer revisor derimod fejl eller mangler i årsrapporten, vil det tydeligt fremgå af konklusionerne i påtegningen. Revision giver således både virksomhedens ledelse og ejere - og alle eksterne interessenter - f.eks. banker, leverandører, kunder og andre regnskabsbrugere - den største sikkerhed for, at virksomhedens regnskab og årsrapport er korrekt og retvisende. Det vil f.eks. være en vigtig forudsætning for, at en bank vil yde virksomheden et lån, eller en leverandør vil levere varer eller ydelser på kredit. Revisor afslutter sit arbejde med en påtegning i form af en revisionspåtegning, som beskriver de konstaterede regnskabsmæssige og finansielle forhold i virksomheden. Lever virksomheden op til 5

6 Merværdi Når vi hos Beierholm deltager som fast revisor for en virksomhed, får den faste revisor og det tilknyttede team en solid indsigt i mange af virksomhedens forretningsmæssige og administrative forhold og processer. Den viden tilbyder det faste team at omsætte og dele til værdiskabende rådgivning om bl.a. muligheder og trusler i virksomhedens forretningsudvikling, mulighederne for f.eks. at forbedre eller effektivisere økonomistyringen eller anvendelsen af it. Hertil kommer, at Beierholms systematiske risikoanalyser typisk vil afdække, hvis der evt. er behov for ændring af interne kontroller eller andre tiltag til styring af virksomhedens risici. 2. Review Den nyere lovgivning har allerede åbnet op for, at en række virksomheder kan vælge at få en revisor til at gennemføre et såkaldt review af virksomhedens regnskabsmæssige forhold og status - i stedet for en egentlig revision. Ved et review udarbejder revisor en erklæring, som giver mindre sikkerhed, end tilfældet er ved revision. For her kontrollerer revisor ikke det samlede regnskabsgrundlag, men baserer sin erklæring på analyser af virksomhedens regnskab og forespørgsler til ledelsen og andre ansatte i virksomheden. Beierholm anbefaler review af årsrapporten til de virksomheder, der ønsker at fravælge revision, således at regnskabet forsynes med en erklæring fra revisor som en uafhængig og kompetent tredjemand. Det giver fortsat en regnskabsbruger en grad af sikkerhed for, at regnskabet er retvisende. 6

7 Merværdi Beierholms analyser af og forespørgsler om væsentlige og risikofyldte poster i forbindelse med et review vil altid blive baseret på en positiv dialog med virksomhedens ledelse om økonomien i virksomheden generelt - og om muligheden for at reducere risici eller optimering af aktiviteter. Samtidig får den faste revisor også et godt grundlag for rådgivning om skatteplanlægning og for rådgivning og sparring med virksomhedens ledelse om andre forhold som et integreret og værdiskabende element i samarbejdet med kunden. 3. Erklæring om assistance Endelig giver den nye lovgivning en række virksomheder mulighed for at aflægge regnskab med assistance fra en revisor, som med en erklæring bekræfter sin medvirken. Erklæringen har imidlertid ikke en konklusion, hvor revisor udtaler sig om, hvorvidt års rapporten giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven eller til svar ende. Når revisor har udført assistance, er der nemlig ikke indhentet doku mentation for regnskabsgrundlaget eller fuldstændigheden heraf. Årsregnskabet er alene gen nemgået for åbenlyse fejl og mangler. Og derfor kan revisor i sådanne tilfælde kun afgive en erklæring om det faktisk udførte arbejde og uden en konklusion. Regnskabsbrugere opnår dog med revisors erklæring om ydet assistance en sikkerhed for, at en kompetent statsautoriseret revisor fra Beierholm har hjulpet med opstilling af regnskabet, og at regnskabet dermed overholder de formelle be stem melser i regnskabslovgivningen. Merværdi Assistance med regnskabsopstilling og den nødvendige dialog om indholdet af regnskabsposterne giver ledelsen en dybere indsigt i regnskabsaflæggelsen og giver et godt grundlag for skatteplanlægning, rådgivning og sparring om andre forhold, som er en central del af Beierholms service og relation til kunden. 7

8 Valget mellem revision, review og assistance Hos Beierholm er vi meget opmærksomme på, at det er svært for mange virksomheder at tage stilling til, om man skal vælge revision, review eller assistance. Det er specielt svært at vurdere eller forudse konsekvenserne af at foretage det ene eller det andet valg. Derfor vil vi i det følgende eksempel i en forenklet form belyse nogle af forskellene i revisors arbejder og den sikkerhed, som er knyttet til revisors erklæringer i forhold til den indsats, som virksomheden har ønsket, at revisor skulle levere. I eksemplet belyser vi nogle af de almindelige arbejdshandlinger og den dokumentation, som indgår i henholdsvis revision, review og assistance. Denne delopgave for en revisor tager her udgangspunkt i kontrol og vurdering af et varelager i en typisk dansk virksomhed: Vurdering af et varelager vil som regel omfatte følgende arbejdshandlinger og indsamling af de listede dokumenter Revision Review Assistance Fysisk kontrol af lageret Indhentning af lagerlisten, og totalen bliver afstemt til saldobalancen Indsamling af generel viden om varelagerproblematikker i branchen og i virksomheden Vurdering af interne kontroller for opgørelse af mængde og pris Forespørgsler om lageroptællingsmetoden og grundlaget for værdiansættelsen Indsamling af generel viden om virksomhedens system til lagerregistrering Sammenligning af lageromsætningshastigheden med tidligere perioder Kontrol af prissætning til leverandørfakturaer Analyser af ukurans og behov for nedskrivning Sammenligning af lageromsætningshastigheden med tidligere perioder Gennemlæsning af skriftlig information om varelageret 8

9 Som det fremgår af foranstående, er der generelt stor forskel på den sikkerhed, som ligger til grund for revisors erklæring, når en virksomhed enten vælger revision, review eller assistance. For de virksomheder, der kan vælge mellem revisors erklæringer, skal det derfor vurderes, hvilken sikkerhed ledelse, ejere og andre eksterne beslutningstagere har brug for til beslutninger baseret på regnskabets tal. Virksomhedens valg af ønsket sikkerhed Søjlerne i diagrammet giver en indikation af forskellene i den sikkerhed, der ligger i revisors erklæringer i forhold til den arbejdsindsats, som en virksomhed ønsker, at revisor skal levere. Grad af sikkerhed for konklusionen i revisors erklæring om årsregnskab Revision Høj grad af sikkerhed for konklusion Review Begrænset sikkerhed for konklusion Assistance med opstilling af regnskab Ingen konklusion 9

10 Revision Revision af virksomheders regnskaber er meget nøje reguleret af lovgivningen og revisorbranchens egne standarder. Samtidig er revisor godkendt som offentlighedens uafhængige og kompetenterepræsentant i forhold til henholdsvis virksomheden og dens eksterne relationer. Og denne officielle blåstempling giver regnskabsbrugerne sikkerhed for, at Beierholms revision og påtegninger giver et retvisende billede af virksomhedens forhold og anliggender. En virksomheds årsregnskab bruges nemlig i mange forskellige sammenhænge som et vigtigt beslutningsgrundlag. Både for virksomhedens direktion, bestyrelse og ejere og af eksterne parter som banker, långivere, leverandører, kunder m.fl. Derfor er det naturligvis afgørende, at alle interessenter kan stole på revisors revision og påtegninger, og at de kan basere deres beslutninger på et korrekt og retvisende grundlag. Årsrapporten og revisors påtegning bliver afgivet i et såkaldt trepartsforhold mellem: Ledelsen i den virksomhed, der aflæg ger regnskabet Revisor Brugerne af regnskabet. Ledelsens ansvar Ved aflæggelse af årsregnskab skal virksomhedens ledelse følge alle gældende regler herom, og de er bl.a. beskrevet i lovgivningen for aktie- og anpartsselskaber samt i årsregnskabsloven. Der kan også være krav i særlovgivning, som berører udvalgte brancher. De gældende regler forudsætter, at virksomhedens ledelse bekræfter sit ansvar. Det sker bl.a. i form af: Ledelsens påtegning i årsrapporten om, at den relevante lovgivning for aflæggelse af regnskabet er overholdt En erklæring til revisor om, at ledelsen har opfyldt de til enhver tid gældende krav i forbindelse med aflæggelse af årsregnskabet og herunder, at ledelsen har givet revisor adgang til: - al information og relevante personer i virksomheden - at foretage de nødvendige undersøgelser af virksomhedens forhold, - at virksomheden har etableret den nødvendige interne kontrol til udar - bejdelse af regnskabet. 10

11 Merværdi Beierholms revisionspåtegning og revisionsprotokol foreligger, før ledelsen godkender regnskabet, således at ledelsens pligter om tilsyn og kontrol med virksomheden bliver baseret på dette materiale. Efter aftale kan Beierholm udføre særlige kontroller og rapportere til ledelsen herom. Det kan også omfatte et generelt forslagsbrev til ledelsen med Beierholms forslag til forbedringer. Revisionens arbejde og omfang Revision af et regnskab i Danmark foregår efter fastlagte standarder, som er i fuld overensstemmelse med henholdsvis den danske lovgivning samt danske og internationale standarder og god skik for revisionsarbejde. De er fastlagt af henholdsvis Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, Foreningen af Statsautoriserede Revisorer (FSR) og af International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB). Der er her tale om en såkaldt risikobaseret tilgang til revisionsarbejdet, som indebærer, at Beierholms revisor sammen med et team planlægger og udfører sin revision individuelt tilpasset den konkrete opgave. Det sker i kombination med en række faglige vurderinger og professionel skepsis ved: Forståelsen af virksomheden og dens omgivelser - herunder virksomhedens interne kontrol Identifikation og vurdering af risici for væsentlig fejlinformation - uanset om fejlinfor ma tionen skyldes fejl eller besvigelser Opnåelse af tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis for, om der er væsentlige fejl in for ma tioner i regnskabet eller ej for de vurderede risici Udformning af en samlet konklusion om regnskabet baseret på det opnåede revi sionsbevis. Revisors rapportering De formelle krav til revisors rapportering efter revision af virksomhedens regnskaber omfatter følgende forpligtelser: 11

12 Rapportering om årsrapport Modtagere Indhold Revisions påtegning Regnskabs brugere Erklæring om den udførte revision af årsregnskabet og konklusionen herom herunder eventuelle forbehold og supplerende oplysninger. Udtalelse om en eventuel ledelsesberetning, hvis den ikke er revideret. Revisions protokol Bestyrelse/tilsynsråd Uddybende orientering og beskrivelser til virksomhedens ledelse om revisors arbejde og vurderinger af bl.a. de interne kontrolfunktioner i virksomheden, som skal have ledelsens særlige opmærksomhed. Rapportering om overhol del se af øvrige regler Modtagere Indhold Revisions påtegning Regnskabs brugere Supplerende oplysning om eventuel overtrædelse af skatte- og afgiftslovgivning eller eventuelt ledelses ansvar for overtrædelse af bogføringslovgivning, selskabslovgivning m.v. Erklæring om selskabsretlige formalia Indberetning til myndigheder General forsamling i A/S og ApS Statsadvokaten for økonomisk kriminalitet Erklæring om eventuel mangelfuld håndtering af bestyrelsen af formelle krav og procedurer om bl.a. protokoller, fortegnelser, underskrifter etc. Grovere økonomisk kriminalitet udført af ledelsen, indberetning om eventuel hvidvask af skjulte midler eller finansiering af terrorhandlinger Revisors rettigheder og forpligtelser til at indkalde til bestyrelsesmøde og generalforsamling, deltage heri og be svare spørgsmål i aktie- og anpartsselskaber fremgår klart af selskabsloven. Dog er revisor generelt underlagt tavshedspligt og er dermed forhindret i proaktivt at kom munikere med myndigheder eller andre eksterne parter uden virksomhedens samtykke ud over rapporteringen anført ovenfor. 12

13 Konklusion med høj grad af sikkerhed Revisor opnår høj grad af sikkerhed for sin konklusion i revisionspåtegningen ved at udføre arbejdshandlinger, der omfatter analyse, forespørgsler og kontrol af udsagn og af de indsamlede informationer og dokumenter. Ved vurderingen af væsentligheden af eventuelle fejl eller mangler i regnskabet tager revisor udgangspunkt i lovgivningens krav til virksomheders regnskaber, i virksomhedens egne vedtægter og interne regler - og til regnskabsbrugernes forventninger til regnskabet som grundlag for fremtidige beslutninger. Det er imidlertid vigtigt at understrege, at selv den bedst tilrettelagte revision ikke kan sikre komplet afdækning af fejl og mangler ved et regnskab. Specielt ikke i tilfælde, hvor der med forsæt er begået handlinger eller er foretaget dispositioner, som netop har haft til formål at sløre eller skjule faktuelle forhold - måske endda med kriminelt sigte. Da det kun i meget særlige tilfælde er muligt at gennemføre kontrol af hele regnskabsgrundlaget i en virksomhed eller fuldstændigheden heraf, gennemfører Beierholms revisorer typisk grundige stikprøver og væsentlighedsvurderinger efter fastlagte procedurer og standarder. Generelt kan brugerne af en revisors arbejde således altid have stor tillid til validiteten af og sikkerheden i Beierholms påtegninger, konklusioner og erklæringer. 13

14 Ejere/aktionærer Medarbejdere SKAT og andre myndigheder Virksomhed Kunder Banker/ långivere Leverandører Regnskabsbrugerne Årsregnskabet og revisionspåtegningen er primært udarbejdet til virksomhedens ejere/aktionærer, som skal godkende regnskabet på en generalforsamling. Når det er sket, skal aktie- og anpartsselskaber og en række andre virksomheder indsende regnskabet til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, som herefter giver offentligheden og dermed alle interessenter adgang til virksomhedens årsrapport. Det betyder, at årsrapporten bliver tilgængelig for en meget bred kreds af brugere. Regnskabsbrugerne kan således straks konstatere, om revisor har afgivet en såkaldt blank påtegning på regnskabet som et udtryk for, at alle regnskabsmæssige og økonomiske forhold i virksomheden er gennemgået i henhold til de gældende regler, og at årsrapporten giver et retvisende billede af virksomhedens forhold og aktiviteter. Er dette derimod ikke tilfældet, vil det tilsvarende fremgå af revisors påtegning, som i givet fald vil redegøre for eventuelle forbehold. Merværdi Beierholm kontrollerer, at regnskabet overholder lovgivningens krav. I den forbindelse er det også naturligt at hjælpe med udarbejdelse af en ledelsesberetning og anden information i regnskabet, som virksomhedens regnskabsbrugere kan have behov for. I mindre og mellemstore virksomheder tilbyder Beierholm løbende at assistere med at varetage bogholderiet og udarbejde regnskabet. Det kan være i form af fast outsourcing af disse opgaver eller på ad hoc-basis f.eks. ved spidsbelastninger eller sygdom i kundens virksomhed, hvor virksomheden har behov for aflastning. Det sikrer i givet fald, at der altid er orden i tingene - også i forhold til de konstante ændringer i regler og myndighedskrav. 14

15 Sikkerhed for mere end årsregnskabet Virksomhederne har ikke kun brug for sikkerhed om deres regnskaber. De fleste virksomheder udarbejder løbende forskellige regnskabs- og skattemæssige opgørelser enten til eget brug eller til indberetning til myndigheder, organisationer eller andre interessenter. I forbindelse med låne- og kreditansøgninger, værdifastsættelser, tilbudsgivning i offentlige udbud, i miljøsager, handelstransaktioner og i mange andre sammenhænge kan virksomheder blive bedt om at præsentere dokumentation for, at afgivne oplysninger er korrekte. I givet fald kan virksomheden bede sin faste revisor om at foretage den nødvendige undersøgelse af de berørte forhold og om at udarbejde en uafhængig erklæring, som beskriver de undersøgte forhold og en konklusion på dette arbejde. Korrekt opgørelse af skatter og afgifter Reglerne for opgørelse af skat, moms og afgifter er komplicerede, og mange virksomheder har derfor brug for hjælp til disse opgørelser, så de hverken betaler for meget eller for lidt. Også i disse sammenhænge giver det god mening og værdi for virksomhederne at involvere en fast revisor. Både som ekspert og løbende rådgiver om mange forskellige forhold i virksomhederne og som den uvildige, eksterne kontrollant, som kan forsyne indberetninger til myndighederne eller andre opgørelser og vurderinger med en valid erklæring. Revisors erklæring kan således i mange sammenhænge både åbne døre til ny forretning og sikre tillid til virksomhedens samarbejdspartner eller leverandør. Merværdi Da skat, moms og afgifter er omkostninger, rådgiver Beierholm gerne om virksomhedens muligheder for at optimere betaling af disse poster. Det kan f.eks. omfatte en hævestrategi for en virksomhedsejer afpasset virksomhedens indtjening og virksomhedsejerens privatforbrug, valg af selskabsstruktur eller spørgsmål om sambeskatning. Under alle omstændigheder tilbyder Beierholm alle sine kunder at gennemføre Skattetjek med jævne mellemrum for at sikre, at virksomheden udnytter de tilgængelige muligheder og regler optimalt. 15

16 Budgetter baseret på gætteri eller dokumentation Budgetter er vigtige for virksomhedens egen økonomistyring, men også ofte for eksterne beslutningstageres, som f.eks. skal tage stilling til tilførsel af egenkapital, lånekapital, generationsskifte, køb eller salg af ejendomme, maskiner eller udstyr etc. Også i sådanne sammenhænge vil det være relevant at bede virksomhedens faste revisor om at udarbejde en erklæring om sikkerheden i et budget i forhold til bl.a. tidligere fremlagte regnskaber og anvendte regnskabspraksis, de valgte forudsætninger og budgettets talmæssige indre sammenhæng etc. Merværdi Processen med at udarbejde budgetter og præsentation heraf kan være vanskelig for mange virksomheder. Derfor tilbyder Beierholm at bidrage med: Assistance med opbygning af budgetmodel og indtastning af data Drøftelse af risici, forudsætninger og budgettets følsomhed i forhold til mulige afvigelser Opstilling af budget, herunder præsentation af planer, forudsætninger og økonomisk udvikling Sammenhæng til løbende økonomirapportering, så budgettet bliver en aktiv og integreret del i virksomhedens økonomistyring. Øvrige erklæringer Også i mange andre sammenhænge er det enten et formelt krav eller en understøttende hjælp til både virksomhedens ledelse, ejere, eksterne regnskabsbrugere og mange andre interessenter at bede en revisor om at undersøge de konkrete dokumenter og informationer og i en erklæring berigtige, at de afgivne oplysninger eller andet forretningsmæssigt materiale er retvisende. Det gælder f.eks. i følgende sammenhænge: Prospekter (børsintroduktioner, kapitaludvidelser, køb/salg af projekter, udstyr eller fast ejendom etc.) Driftstabsforsikringer Indberetning til myndigheder. Indholdet i erklæringerne kan naturligvis variere meget i forhold til de konkrete behov og sammenhænge, hvor det vil fremme og understøtte virksomheden og give modtagerne den ønskede sikkerhed for rigtigheden af de fremlagte informationer. 16

17 Aftalte arbejdshandlinger Som statsautoriseret revisionsvirksomhed har Beierholm ud over de allerede omtalte alternativer for erklæringer også mulighed for at give en erklæring til en virksomhed i rapportform om resultaterne af en række arbejdshandlinger, der på forhånd er aftalt med virksomheden. En sådan erklæring kan ikke anvendes om et fuldstændigt regnskab, men virksomheden kan typisk anvende erklæringen som valid dokumentation i afgrænsede forhold og opgørelser. Erklæringen adskiller sig dermed fra revision og review ved, at revisor ikke selv sammensætter sit arbejdsprogram og udtrykker en samlet konklusion ud fra en vurdering af, om erklæringsemnet i al væsentlighed er i overensstemmelse med et defineret regelsæt (f.eks. retvisende i overensstemmelse med årsregnskabsloven). Men erklæringen er meget velegnet som beslutningsgrundlag for brugere, der ønsker konkrete forhold belyst, og hvor virksomheden alene betaler revisor for det arbejde, der i den specifikke situation er nødvendigt eller relevant. Dette kan eksemplificeres med følgende arbejdshandlinger og rapportering om fundne forhold: I dette eksempel er der tale om såkaldt aftalte arbejdshandlinger, hvor et leasingselskab ønsker et beslutningsgrundlag for at kunne indgå en sale og lease back aftale Aftalt arbejdshandling Vi har kontrolleret, om virksomhedens købsfaktura på udstyret er betalt Vi har kontrolleret den fysiske tilstedeværelse af udstyret på virksomhedens adresse Vi har bedt virksomhedens direktion om at erklære, at der ikke er foretaget ejendomsforbehold, leasingfinansiering, ud læg/ud pantning, hånd- eller underpantsætning eller lignende i udstyret, eller at der ikke er andre for hold, som hindrer leasingselskabet ubetinget ejendomsret ved køb af udstyret Fundne forhold Vi har modtaget dokumentation for, at den pågældende faktura er betalt Vi kan bekræfte, at udstyret dags dato befinder sig på virksomhedens adresse Vi finder det bekræftet, at direktionen ikke har kendskab til ejen doms forbehold, leasing finansiering, ud læg/ud pantning, hånd- eller underpantsætning eller lignende i ud styret 17

18 Beierholm er med hele vejen Hos Beierholm har det altid været højt prioriteret og blandt vores vigtige kendetegn, at vores partnere, revisorer og øvrige medarbejdere helt bogstaveligt er tæt på kunderne i hverdagen. I praksis kan det lade sig gøre, fordi Beierholm er repræsenteret med fullservice revisionsafdelinger fordelt jævnt over hele Danmark. Alle har adgang til Beierholms centrale kompetencecentre, som har ry for at være blandt de dygtigste i revisionsbranchen. I hverdagen bestræber vi os på at være i regelmæssig kontakt og dialog med alle vores erhvervskunder. Det er med til at sikre, at det fast tilknyttede team fra Beierholm har et rigtigt godt kendskab til den enkelte virksomhed. Denne indsigt er netop grundlaget for, at vi løbende kan yde økonomisk rådgivning og tilbyde sparring om virksomhedens forhold. Samtidig sikrer den tætte kontakt, at vi kan give kunden konkrete og brugbare råd, som tager udgangspunkt i kendskabet til virksomhedens udfordringer og muligheder. Denne tætte relation og løbende dialog er også med til at sikre, at omkostningerne til involvering af Beierholms rådgivere som regel er på et fornuftigt niveau. af reviderede regnskaber og erklæringer den ønskede grad af sikkerhed for, at information og dokumentation er korrekt og retvisende. Ydelserne udføres altid efter Beierholms værdier og virksomhedens standarder og normer for faglig kvalitet, professionel adfærd og rettidig omhu, som er anerkendt og respekteret som værende blandt de mest vidtgående og krævende i revisionsbranchen. Den samlede stab af partnere, revisorer og andre rådgivere hos Beierholm er til enhver tid parate til at gennemføre revision eller udarbejde erklæringer. I begge tilfælde er målsætningen at imødekomme kundens behov og give brugerne 18

19 19

20 Hjørring Læsøvej 5 A 9800 Hjørring Tlf Aalborg Voergaardvej Aalborg SV Tlf Hadsund Ringvejen 2 A 9560 Hadsund Tlf Haderslev Gåskærgade Haderslev Tlf Næstved Handelsskolevej Næstved Tlf Frederikshavn Suensonsvej Frederikshavn Tlf Farsø Frederik IX s Plads Farsø Tlf Viborg Gl. Skivevej Viborg Tlf København Gribskovvej København Ø Tlf Slagelse Industrivej Slagelse Tlf Dronninglund Slotsgade Dronninglund Tlf Hobro Smedevej 1 B 9500 Hobro Tlf Århus Tlf Tlf Haslev Bregentvedvej Haslev Tlf et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Bekendtgørelse for Grønland om statsautoriserede og registrerede revisorers erklæringer mv. (Erklæringsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse for Grønland om statsautoriserede og registrerede revisorers erklæringer mv. (Erklæringsbekendtgørelsen) BEK nr 799 af 28/07/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 22. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, j.nr. 2008-0016885

Læs mere

Udvidet gennemgang. Et alternativ til revision af årsregnskaber

Udvidet gennemgang. Et alternativ til revision af årsregnskaber Udvidet gennemgang Et alternativ til revision af årsregnskaber Udvidet gennemgang - en lempelse for mindre selskaber Lovgivningen om revision er blevet ændret, og mindre og mellemstore virksomheder (Regnskabsklasse

Læs mere

Komplementarselskabet Karlstad Bymidte ApS

Komplementarselskabet Karlstad Bymidte ApS Komplementarselskabet Karlstad Bymidte ApS Revisionsprotokollat vedrørende ansvarsforhold, revisionens omfang og rapportering (Tiltrædelsesprotokollat) PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab,

Læs mere

Iværksætterselskaber - IVS. Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre.

Iværksætterselskaber - IVS. Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre. Iværksætterselskaber - IVS Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre. Iværksætterselskaber - IVS Det er nu blevet muligt for iværksættere og andre at stifte et selskab benævnt iværksætterselskab

Læs mere

Virksomhedstjek. Hvem hjælper dig med at vurdere hvad der er realitet og risiko lige nu?

Virksomhedstjek. Hvem hjælper dig med at vurdere hvad der er realitet og risiko lige nu? Virksomhedstjek Hvem hjælper dig med at vurdere hvad der er realitet og risiko lige nu? Finanskrisen Den aktuelle finanskrise berører os alle i større eller mindre grad. Den vigtigste udfordring på globalt

Læs mere

Digitale regnskaber. Nye indberetningsregler for selskaber

Digitale regnskaber. Nye indberetningsregler for selskaber Digitale regnskaber Nye indberetningsregler for selskaber Krav om indberetning af digitale regnskaber Baggrund I 2011 vedtog Folketinget ved lov, at selskaber i Danmark fremadrettet skal indsende årsrapporter

Læs mere

Samarbejdet mellem revisor og bestyrelse. Peter Düring Jensen KPMG

Samarbejdet mellem revisor og bestyrelse. Peter Düring Jensen KPMG Samarbejdet mellem revisor og bestyrelse Peter Düring Jensen KPMG Revisors opgaver Revision Anden assistance Arbejder med henblik på afgivelse af revisionspåtegning på årsrapporten Bogføring Regnskabsudarbejdelse

Læs mere

Midtvendsyssels Lærerkreds Grønnegade Brønderslev. CVR-nr.: Tiltrædelsesprotokollat

Midtvendsyssels Lærerkreds Grønnegade Brønderslev. CVR-nr.: Tiltrædelsesprotokollat Midtvendsyssels Lærerkreds Grønnegade 52 9700 Brønderslev CVR-nr.: 50 56 70 28 Tiltrædelsesprotokollat Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 1 2. Revisionens formål og omfang... 1 3. Revisors ansvar...

Læs mere

Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 207 Offentligt. En udvidet gennemgang. ny erklæringsstandard til små og mellemstore virksomheder

Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 207 Offentligt. En udvidet gennemgang. ny erklæringsstandard til små og mellemstore virksomheder Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 207 Offentligt Statsautoriserede Revisorer FSR kerhedforeningen Tillid afbalance Troværdighed En udvidet gennemgang ny erklæringsstandard til små og mellemstore

Læs mere

Bønsvig Stavreby Vandværk (CVR nr ) 4720 Præstø. Tiltrædelsesprotokollat for regnskabsåret 2009/10

Bønsvig Stavreby Vandværk (CVR nr ) 4720 Præstø. Tiltrædelsesprotokollat for regnskabsåret 2009/10 Bønsvig Stavreby Vandværk (CVR nr. 52 42 79 16) 4720 Præstø Tiltrædelsesprotokollat for regnskabsåret 2009/10 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 2 2. Revisionens formål og formelle indhold... 2 3. Revisionens

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen) Udkast til Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen) I medfør af 16, stk. 4, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder

Læs mere

K/S Karlstad Bymidte

K/S Karlstad Bymidte K/S Karlstad Bymidte Revisionsprotokollat vedrørende ansvarsforhold, revisionens omfang og rapportering (Tiltrædelsesprotokollat) PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr.

Læs mere

Rekonstruktion. Fra kriseramt til sund virksomhed

Rekonstruktion. Fra kriseramt til sund virksomhed Rekonstruktion Fra kriseramt til sund virksomhed I de fleste virksomheders livscyklus vil der være både gode og dårlige tider. I de dårlige tider kan risikoen være, at der opstår så store problemer, at

Læs mere

CMX Holding ApS CVR-nr

CMX Holding ApS CVR-nr CVR-nr. 33 76 41 54 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 12.06.15 Anne Dorthe Jensen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

K/S Karlstad Bymidte

K/S Karlstad Bymidte pwc K/S Karlstad Bymidte Revisionsprotokollat til årsrapport for 2014 ; i( "( ' ' : ; ;(, ' I, I Ir; 'I'S el,i; ( 'j.:- I 1. ( i ( > n I I K/S Karlstad Bymidte Revisionsprotokollat til årsrapport for 2014

Læs mere

Entreprenørenheden Teknik- og Miljøforvaltningen,

Entreprenørenheden Teknik- og Miljøforvaltningen, PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Skelagervej 1A 9000 Aalborg www.pwc.dk Telefon 96 35 40 00 Telefax 96 35 40 99 Entreprenørenheden Teknik- og Miljøforvaltningen, Aalborg Kommune

Læs mere

Dansk Træforening. Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008

Dansk Træforening. Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008 Dansk Træforening Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008 Kvæsthusgade 3 DK-1251 København K Tlf. (+45) 39 16 36 36 Fax (+45) 39 16 36 37 E-mail:copenhagen@n-c.dk Aalborg København

Læs mere

Selene Finans Danmark ApS CVR-nr

Selene Finans Danmark ApS CVR-nr CVR-nr. 31 86 25 90 Årsrapport for regnskabsåret 14.04.14-31.12.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 10.03.15 Flemming Stolling Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

Claus Pedersen Biler ApS. Rørkærvej Vordingborg. CVR-nr

Claus Pedersen Biler ApS. Rørkærvej Vordingborg. CVR-nr erhvervs- og selskabsstyrelsen Claus Pedersen Biler ApS Rørkærvej 36 4760 Vordingborg CVR-nr. 33370830 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21/6-2012 Opstillet

Læs mere

Faxe Ladeplads Fiskerihavn A.M.B.A. Favrbyvej 66 4654 Faxe Ladeplads. CVR-nr.: 31334470. Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2012

Faxe Ladeplads Fiskerihavn A.M.B.A. Favrbyvej 66 4654 Faxe Ladeplads. CVR-nr.: 31334470. Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2012 I ReviFaxe Registrerede revisorer Poul Johansson Søren Holt-Nielsen Faxe Ladeplads Fiskerihavn A.M.B.A. Favrbyvej 66 4654 Faxe Ladeplads CVR-nr.: 31334470 Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2012 fe

Læs mere

Gribskovs Projekt K/S CVR-nr

Gribskovs Projekt K/S CVR-nr CVR-nr. 33 88 46 64 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 29.05.15 Klaus Landstrøm Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Calum Randers Centrum K/S CVR-nr

Calum Randers Centrum K/S CVR-nr CVR-nr. 33 87 99 03 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 29.05.14 Jakob Axel Nielsen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

Fonden Kulisselageret

Fonden Kulisselageret Fonden Kulisselageret Revisionsprotokollat vedrørende ansvarsforhold, revisionens omfang og rapportering (Tiltrædelsesprotokollat) PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr.

Læs mere

Nordjysk Tandlægeforening CVR-nr

Nordjysk Tandlægeforening CVR-nr Nordjysk Tandlægeforening CVR-nr. 17 69 59 08 Årsrapport for 2016 Godkendt af generalforsamlingen, den / 2017 Dirigent: STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af RSM International -

Læs mere

Revisionsprotokol for 2014 (siderne 19-22)

Revisionsprotokol for 2014 (siderne 19-22) Revisionsprotokol for 2014 (rne 19-22) den selvejende institution Syddjurs Egnsteater Hotellet Hovedgaden 10 8410 Rønde cvr. 31 97 57 27 registreret revisor Knud E. Bendtsen HD-R Vestre Ringgade 186, 1.

Læs mere

StoryTelling ApS CVR-nr

StoryTelling ApS CVR-nr CVR-nr. 32 09 60 77 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 03.06.13 Birthe Jægerum Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

ADVIEW APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 20. marts Jacob F.

ADVIEW APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 20. marts Jacob F. Tlf: 96 34 73 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab aalborg@bdo.dk Visionsvej 51 www.bdo.dk DK-9000 Aalborg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 ADVIEW APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2013 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Center for Hjælpemidler og Velfærdsteknologi I/S

Center for Hjælpemidler og Velfærdsteknologi I/S Center for Hjælpemidler og Velfærdsteknologi I/S CVR-nr. 35 43 35 89 Revisionsberetning nr. 1 Beretning vedrørende ansvarsforhold, revisionens omfang og rapportering samt revisionen af årsregnskabet for

Læs mere

Sorø Event & Turist. CVR-nummer 13333238

Sorø Event & Turist. CVR-nummer 13333238 Dansk Revision Sorø godkendt revisionsaktieselskab Feldskovvej 9 DK-4180 Sorø soroe@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 58 18 00 Telefax: +45 57 83 20 64 CVR: DK 29 91 98 01 Bank: 2204

Læs mere

Østermarie Vandværk Spurvevej 2 3751 Østermarie. CVR-nr.: 14 32 16 16

Østermarie Vandværk Spurvevej 2 3751 Østermarie. CVR-nr.: 14 32 16 16 Spurvevej 2 3751 Østermarie CVR-nr.: 14 32 16 16 Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Konklusion på revisionen af årsregnskabet for 2014... 3 3. Revisionen

Læs mere

4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten

4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten Regnskab Forlaget Andersen 4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten Af statsautoriseret revisor Morten Trap Olesen, BDO mol@bdo.dk Indhold Denne artikel omhandlende revisors erklæringer i årsrapporten har

Læs mere

A/S Revisionsprotokollat til årsrapport for 2013

A/S Revisionsprotokollat til årsrapport for 2013 Ejendomsinvesteringsselskabet Karlstad Bymidte A/S Revisionsprotokollat til årsrapport for 2013 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31 Stormgade 50, Postboks

Læs mere

K/S Karlstad Bymidte Revisionsprotokollat til årsrapport for 2016

K/S Karlstad Bymidte Revisionsprotokollat til årsrapport for 2016 K/S Karlstad Bymidte Revisionsprotokollat til årsrapport for 2016 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31 Stormgade 50, Postboks 80, 6701 Esbjerg T: 7612 4500,

Læs mere

Dyssegårdskirken. Revisionsprotokollat af 14.08.13. Årsregnskab for 2012. vedrørende STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Dyssegårdskirken. Revisionsprotokollat af 14.08.13. Årsregnskab for 2012. vedrørende STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB Revisionsprotokollat af 14.08.13 vedrørende Årsregnskab for 2012 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer

Læs mere

Revisionsprotokollat af 27. marts 2011

Revisionsprotokollat af 27. marts 2011 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Revisionsprotokollat af 27. marts 2011 til årsrapporten

Læs mere

Martin Villekjær Krogh Holding ApS CVR-nr

Martin Villekjær Krogh Holding ApS CVR-nr CVR-nr. 29 80 16 73 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 13.05.14 Martin Villekjær Krogh Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem

Læs mere

GF Pharma CVR-nr. 32 21 32 86

GF Pharma CVR-nr. 32 21 32 86 CVR-nr. 32 21 32 86 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

Hovedstadens VVS og Kloak A/S CVR-nr

Hovedstadens VVS og Kloak A/S CVR-nr CVR-nr. 13 62 85 48 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 11.06.13 Torben Ljungberg Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Søndersøparken A/S Kanehaven 2, 8240 Risskov CVR-nr

Søndersøparken A/S Kanehaven 2, 8240 Risskov CVR-nr Kanehaven 2, 8240 Risskov CVR-nr. 27 72 35 00 Årsrapport for regnskabsåret 01.07.14-30.06.15 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 18.01.16 Peder Malmkjær Dirigent STATSAUTORISERET

Læs mere

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr CVR-nr. 24 23 41 42 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 21.03.14 Mads Balsby Wilkens Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr CVR-nr. 24 23 41 42 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 15.03.13 Lars Munch Andersen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

Vagn Hansen Holding A/S CVR-nr

Vagn Hansen Holding A/S CVR-nr CVR-nr. 11 73 13 41 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 01.03.13 Vagn Hansen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

Revisionspåtegninger STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB. CVR-nr

Revisionspåtegninger STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB.  CVR-nr STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af RSM International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere www.beierholm.dk CVR-nr. 32 89 54 68

Læs mere

Viveros Vang ApS CVR-nr

Viveros Vang ApS CVR-nr CVR-nr. 31 16 30 99 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 31.05.13 Mark Jøker Vang Christensen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem

Læs mere

Morsø Sejlklub og Marina Holmen 19 7900 Nykøbing M. CVR-nr.: 29504725

Morsø Sejlklub og Marina Holmen 19 7900 Nykøbing M. CVR-nr.: 29504725 Morsø Sejlklub og Marina Holmen 19 7900 Nykøbing M CVR-nr.: 29504725 Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2013 med opdateret tiltrædelsesprotokollat Registreret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 2883 9200

Læs mere

K/S Enghave Brygge CVR-nr

K/S Enghave Brygge CVR-nr CVR-nr. 33 88 46 64 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 31.05.13 Klaus Landstrøm Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Nordjysk Tandlægeforening CVR-nr

Nordjysk Tandlægeforening CVR-nr Nordjysk Tandlægeforening CVR-nr. 17 69 59 08 Årsrapport for 2015 Godkendt af generalforsamlingen, den / 2016 Dirigent: STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af RSM International -

Læs mere

Aarhus Idrætsfond. Revisionsprotokollat om udkast til årsrapport for 2014

Aarhus Idrætsfond. Revisionsprotokollat om udkast til årsrapport for 2014 Aarhus Idrætsfond Revisionsprotokollat om udkast til årsrapport for 2014 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 7712 31 Nobelparken, Jens Chr. Skous Vej 1, 8000 Aarhus

Læs mere

GELMEDIC HOLDING ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

GELMEDIC HOLDING ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den GELMEDIC HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24/06/2015 Anders Dam Dirigent Side 2 af 12 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Sankt Mortens Sogns Menighedsråd

Sankt Mortens Sogns Menighedsråd Revisionsprotokollat af 09.09.14 vedrørende Årsregnskab for 2013 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer

Læs mere

Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2014

Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2014 ¾ ó»ª ±² Stevns Fiskeri LAG c/o Ninna Nielsen Skansevej 16 4673 Rødvig CVR-nr.: 33 29 19 06 Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2014 Þ»² л¼»»²ô»¹»»»ª ± ÚÜÎ Î ³±»ª» ïï ßô ìêéî Õ ²¹» Ì ºò ëê ëé çë ìé

Læs mere

Næstved Erhverv A/S CVR-nr

Næstved Erhverv A/S CVR-nr CVR-nr. 32 34 87 42 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 27.05.15 Kim Ulrik Larsen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Optikerforeningen. CVR-nummer

Optikerforeningen. CVR-nummer Dansk Revision Randers Godkendt Revisionspartnerselskab Tronholmen 5 DK-8960 Randers SØ randers@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 89 12 50 00 Telefax: +45 89 12 51 00 CVR: DK 31 77 85

Læs mere

RSMplus. Revisionsprotokollat pr. 31_ december 2008. Afdelinger i: Aalborg, Holstebro, Kolding, København, Odense, Skærbæk, Vordingborg og Århus

RSMplus. Revisionsprotokollat pr. 31_ december 2008. Afdelinger i: Aalborg, Holstebro, Kolding, København, Odense, Skærbæk, Vordingborg og Århus Grundejerforeningen Øresund Strandpark Revisionsprotokollat pr. 31_ december 2008 RSM plus statsautoriseret revisionsaktieselskab Kalvebod Brygge 45, DK-1560København V. Tlf.: (+45) 3338 9800, Fax: (+45)

Læs mere

CHRISTIAN DATE GADEBERG HOLDING APS UNDER TVANGSOPLØSNING ØRSTEDSVEJ 10, 8660 SKANDERBORG 2014/15

CHRISTIAN DATE GADEBERG HOLDING APS UNDER TVANGSOPLØSNING ØRSTEDSVEJ 10, 8660 SKANDERBORG 2014/15 Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 CHRISTIAN DATE GADEBERG HOLDING APS UNDER TVANGSOPLØSNING

Læs mere

Vester Hassing Vandværk A.m.b.a.

Vester Hassing Vandværk A.m.b.a. Årsrapport for 2014 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere Aalborg Voergaardvej

Læs mere

XXXXX. Årsrapport 2008/09

XXXXX. Årsrapport 2008/09 XXXXX Årsrapport 2008/09 Uddrag kundetilfredshed og -udsagn Selskabet Beierholm Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Voergaardvej 2 9200 Aalborg SV Telefon: 98 18 72 00 Hjemmeside: www.beierholm.dk Regnskabsår:

Læs mere

Bibliotekschefforeningen CVR-nr

Bibliotekschefforeningen CVR-nr CVR-nr. 88 78 83 11 Årsrapport for 2012 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

Danske Forsikringsfunktionærers Landsforening

Danske Forsikringsfunktionærers Landsforening Danske Forsikringsfunktionærers Landsforening CVR-nr. 55 09 94 13 Revisionsprotokollat af 21. februar 2014 (side 40-43) vedrørende årsregnskabet for 2013 Indholdsfortegnelse Side 1. Revision af årsregnskabet

Læs mere

ABCD. Revisionsprotokollat af 3. april 2009. til årsrapporten for 2008. Dansk Squash Forbund. 09-p001 PEL DDNA 061100 08147.docx

ABCD. Revisionsprotokollat af 3. april 2009. til årsrapporten for 2008. Dansk Squash Forbund. 09-p001 PEL DDNA 061100 08147.docx KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Revisionsprotokollat af 3. april 2009 til årsrapporten

Læs mere

Faxe-Hallerne Den selvejende institution for Faxe og omegn Rådhusvej Faxe. CVR-nr.: Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2012

Faxe-Hallerne Den selvejende institution for Faxe og omegn Rådhusvej Faxe. CVR-nr.: Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2012 I Revs Faxe Registrerede revisorer Poul Johansson Søren Holt-Nielsen Faxe-Hallerne Den selvejende institution for Faxe og omegn Rådhusvej 6 4640 Faxe CVR-nr.: 11 89 60 73 Revisionsprotokollat for regnskabsåret

Læs mere

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51 CVR-nr. 33 33 23 51 Årsrapport for regnskabsåret 01.10.13-30.09.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

K/S ASGAARD HOLBÆK. Årsrapport 1. oktober september Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

K/S ASGAARD HOLBÆK. Årsrapport 1. oktober september Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den K/S ASGAARD HOLBÆK Årsrapport 1. oktober 2011-30. september 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/02/2013 Søren Stensdal Dirigent Side 2 af 15 Indhold

Læs mere

Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2009/2010 (Minimumsprotokollat med opdateret tiltrædelsesprotokollat)

Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2009/2010 (Minimumsprotokollat med opdateret tiltrædelsesprotokollat) Byggetilbud ApS Tømrergade 7, 3. - 1 2200 København N CVR-nr.: 29916365 Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2009/2010 (Minimumsprotokollat med opdateret tiltrædelsesprotokollat) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03

Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03 Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03 Årsrapport for 2010 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

J. E. DISTRIBUTION ApS

J. E. DISTRIBUTION ApS J. E. DISTRIBUTION ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/06/2015 Dennis Erik Andersen Dirigent Side 2 af 10

Læs mere

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17 CVR-nr. 35 36 67 17 Årsrapport for regnskabsåret 10.09.13-31.12.13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Præstensgaard Holding ApS Mosehøjvej 18, 2920 Charlottenlund

Præstensgaard Holding ApS Mosehøjvej 18, 2920 Charlottenlund Præstensgaard Holding ApS Mosehøjvej 18, 2920 Charlottenlund CVR-nr. 35 47 53 03 Årsrapport 1. januar - 31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

Revisionsprotokollat af 23. marts 2014

Revisionsprotokollat af 23. marts 2014 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Revisionsprotokollat af 23. marts 2014 om revisors

Læs mere

Brøndby Strand Kirkekasse

Brøndby Strand Kirkekasse Revisionsprotokollat af 04.07.14 vedrørende Årsregnskab for 2013 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer

Læs mere

Himmerland Golf Klub Centervej 1, Gatten, 9640 Farsø

Himmerland Golf Klub Centervej 1, Gatten, 9640 Farsø Centervej 1, Gatten, 9640 Farsø CVR-nr. 10 66 62 95 Årsrapport for 2016 Fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 29.04.17 Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. september 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor Hanne Hansen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. september 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor Hanne Hansen. Den 15. april 2014 blev der i sag nr.113/2013 Revisortilsynet mod Registreret revisor Hanne Kildahl Hansen afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. september 2013 har Revisortilsynet klaget

Læs mere

Ejerforeningen Valbygårdsvej 76, 76 A og 76 B, Valby Matr.nr. 16 AB Valby, København

Ejerforeningen Valbygårdsvej 76, 76 A og 76 B, Valby Matr.nr. 16 AB Valby, København Ejerforeningen Valbygårdsvej 76, 76 A og 76 B, Valby Matr.nr. 16 AB Valby, København Årsregnskab 2012 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

J.S. Reklame, Århus ApS

J.S. Reklame, Århus ApS J.S. Reklame, Århus ApS Sødalsparken 18, 8220 Brabrand CVR-nr. 70 99 02 10 Årsrapport for 2014/15 (regnskabsår 1/9 31/8) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

D. Bil Holding ApS. Årsrapport for 2013/14

D. Bil Holding ApS. Årsrapport for 2013/14 Grønttorvet 1 2500 Valby CVR-nr. 35475125 Årsrapport for 2013/14 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22-12-2014 Per Kronborg Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

FLOWPAD A/S CVR-nr

FLOWPAD A/S CVR-nr CVR-nr. 35 51 78 47 Årsrapport for regnskabsåret 17.10.13-31.12.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 21.05.15 Per Knudsen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

Flexi Holding af 2007 ApS

Flexi Holding af 2007 ApS Flexi Holding af 2007 ApS Hjejlevej 10, 7480 Vildbjerg CVR-nr. 31 25 76 97 Årsrapport for 2012/13 6. regnskabsår Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

Empire Media ApS CVR-nr

Empire Media ApS CVR-nr CVR-nr. 35 05 16 86 Årsrapport for regnskabsåret 04.03.13-30.06.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 10.10.14 Stefan Mård Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

Tjeles Venner Lyngvænget 93, 7870 Roslev CVR-nr

Tjeles Venner Lyngvænget 93, 7870 Roslev CVR-nr Lyngvænget 93, 7870 Roslev CVR-nr. 33 33 23 51 Internt årsregnskab for regnskabsåret 01.10.14-31.12.15 S T A T S A U T O R I S E R ET R EVISIONS P ART N E R S E L S K A B BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

ANALYSE: GOING CONCERN REVISORS EVNE TIL AT VURDERE VIRKSOMHEDERNES FORTSATTE DRIFT

ANALYSE: GOING CONCERN REVISORS EVNE TIL AT VURDERE VIRKSOMHEDERNES FORTSATTE DRIFT ANALYSE: GOING CONCERN REVISORS EVNE TIL AT VURDERE VIRKSOMHEDERNES FORTSATTE DRIFT En analyse foretaget af FSR danske revisorer i samarbejde med revisionsfirmaet Beierholm www.fsr.dk FSR - danske revisorer

Læs mere

Jørn Grøn Holding ApS CVR-nr

Jørn Grøn Holding ApS CVR-nr CVR-nr. 32 93 29 32 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 16.06.14 Jørn Grøn Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

Erklæringer om den udførte offentlige revision

Erklæringer om den udførte offentlige revision Standard for offentlig revision nr. 5 Erklæringer om den udførte offentlige revision SOR 5 SOR 5 Standarderne for offentlig SOR 5 SOR 5 STANDARD FOR OFFENTLIG REVISION NR. 5 (VERSION 2.0) 1 Erklæringer

Læs mere

Den selvejende institution Kværndrup Børnehave Revisionsprotokollat til årsrapport 2006

Den selvejende institution Kværndrup Børnehave Revisionsprotokollat til årsrapport 2006 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Østre Stationsvej 1 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 11 66 11 Telefax 63 11 66 12 www.deloitte.dk Den selvejende institution Kværndrup

Læs mere

Herlev Vang Ejendomsselskab ApS CVR-nr

Herlev Vang Ejendomsselskab ApS CVR-nr CVR-nr. 31 62 23 95 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 31.01.13 Arvid Michael Bodentien Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem

Læs mere

LJ DUBAI INVEST APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2012.

LJ DUBAI INVEST APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2012. Tlf: 96 34 73 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab aalborg@bdo.dk Sofiendalsvej 11, Box 7030 www.bdo.dk DK-9200 Aalborg SV CVR-nr. 20 22 26 7020222670 LJ DUBAI INVEST APS ÅRSRAPPORT Årsrapport

Læs mere

TRINE HASTRUP & BJARNE JØRNSGÅRD HOLDING ApS

TRINE HASTRUP & BJARNE JØRNSGÅRD HOLDING ApS TRINE HASTRUP & BJARNE JØRNSGÅRD HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/06/2013 Trine Hastrup Dirigent

Læs mere

Empact ApS. CVR-nr Årsrapport Opstillet uden revision eller review

Empact ApS. CVR-nr Årsrapport Opstillet uden revision eller review CVR-nr. 34 47 25 48 Årsrapport 2012 Opstillet uden revision eller review Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/07 2013 Mads Thimmer Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

BLUEPHONE ApS. Trekronergade 126, Valby. Årsrapport 1. januar december 2016

BLUEPHONE ApS. Trekronergade 126, Valby. Årsrapport 1. januar december 2016 BLUEPHONE ApS Trekronergade 126, 3 2500 Valby Årsrapport 1. januar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22/03/2017 Mads Kreutzer Bergmann

Læs mere

Drøsselbjerg Strands Grundejerforening

Drøsselbjerg Strands Grundejerforening Drøsselbjerg Strands Grundejerforening Årsrapport for 2014/15 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

Vedvarende Energianlæg. Investering i VE-anlæg med skattefradrag

Vedvarende Energianlæg. Investering i VE-anlæg med skattefradrag Vedvarende Energianlæg Investering i VE-anlæg med skattefradrag Investering i VE-anlæg med skattefradrag Med afsæt i den danske energipolitik og i Lov om fremme af vedvarende energi gives der i visse

Læs mere

Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49

Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49 Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49 Årsrapport for 2014 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

CETONIA TRADING APS 2012/13

CETONIA TRADING APS 2012/13 Tlf: 87 25 58 00 viborg@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Tingvej 11, 1. sal DK-8800 Viborg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 CETONIA TRADING APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2012/13 Årsrapporten

Læs mere

Komplementarselskabet Motala II ApS

Komplementarselskabet Motala II ApS Komplementarselskabet Motala II ApS CVR-nr. 28 68 93 06 Årsrapport for 2013 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 03/06 2014 Jacob Götzsche

Læs mere

JACOBSEN VVS VIBORG ApS

JACOBSEN VVS VIBORG ApS JACOBSEN VVS VIBORG ApS Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/11/2013 Kim Jacobsen Dirigent (Urevideret) Side 2 af 11

Læs mere

Ole Kjeldsen Holding A/S Årsrapport for 2013/14

Ole Kjeldsen Holding A/S Årsrapport for 2013/14 Ole Kjeldsen Holding A/S Årsrapport for 2013/14 (regnskabsår 1/7-30/6) CVR-nr. 39 39 40 14 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/11 2014 Ole Kjeldsen Dirigent

Læs mere

Carsten Stamp Lambæk Holding ApS. Årsrapport for 2012

Carsten Stamp Lambæk Holding ApS. Årsrapport for 2012 Carsten Stamp Lambæk Holding ApS Edith Rodes Vej 14, 7430 Ikast CVR-nr. 26 90 60 91 Årsrapport for 2012 10. regnskabsår Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

Speciallæge Aarslev Holding ApS

Speciallæge Aarslev Holding ApS Speciallæge Aarslev Holding ApS Børglumvej 68, 7400 Herning CVR-nr. 34 90 19 96 Årsrapport for 2012 1. regnskabsår Opstillet uden revision eller review Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt

Læs mere

EUH Sleeping Egmont A/S. Årsrapport for 2012

EUH Sleeping Egmont A/S. Årsrapport for 2012 Mosedalvej 14 2500 Valby CVR-nr. 15737271 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16. april 2013 Lisbeth Krener Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Ejendomsselskabet Slotsgården A/S

Ejendomsselskabet Slotsgården A/S Ejendomsselskabet Slotsgården A/S CVR-nr. 25 67 54 87 Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2015/16 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 71 2 Konklusion på revisionen af årsregnskabet for 2015/16 71 3 Revisionen

Læs mere

AB HORIZON ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

AB HORIZON ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den AB HORIZON ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18/06/2013 Bo Jørgensen Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere