Merværdi ved revision. Revision og erklæringer fra revisor skaber værdi

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Merværdi ved revision. Revision og erklæringer fra revisor skaber værdi"

Transkript

1 Merværdi ved revision Revision og erklæringer fra revisor skaber værdi

2 revisionspåtegning, der giver høj sikkerhed for deres regnskab. Og under alle omstændigheder vil de fleste virksomheder ikke kunne undvære en revisors assistance ved opstilling af regnskab og opgørelse af skat, moms og afgifter, så de komplicerede regler ikke overtrædes, eller virksomheden påføres unødvendige omkostninger. Det har i en menneskealder været et lovmæssigt krav, at danske aktie- og anpartsselskaber skulle have revideret og påtegnet deres regnskaber af en revisor. Andre selskabsformer og personligt ejede virksomheder har selv kunnet vælge, om de ønskede en revisorerklæring på deres regnskab. Nye valgmuligheder Nu er lovgivningen om revision blevet ændret, og det berører en række mindre virksomheder - uanset hvilken selskabsform de er organiseret i, hvis de opfylder nogle specifikke forudsætninger. De berørte virksomheder kan således fremover vælge at undlade revision af deres regnskaber eller en erklæring fra en revisor. Men uanset om man er omfattet af krav om revision eller frivilligt kan vælge revision eller en anden revisorerklæring, er det vigtigt nøje at forstå, hvad revisors arbejde og de forskellige erklæringer egentlig dækker, og hvad de konkrete valg i givet fald vil betyde for virksomheden. Kriterier og forudsætninger for virksomhedens valg I oversigten på næste side viser vi de overordnede muligheder for at få hjælp fra en revisor til at vurdere virksomhedens regnskaber og de arbejdshandlinger, som revisor vil udføre, og som resulterer i en erklæring. Det er vigtigt, at virksomheden på forhånd gør sig det helt klart, hvilken grad af sikkerhed den ønsker, at revisors erklæring skal give henholdsvis virksomhedens ledelse, ejere og andre eksterne regnskabsbrugere. Nogle virksomheder vil opleve, at bortfaldet af det lovmæssige krav om revision både vil medføre en administrativ lettelse og en mindre økonomisk besparelse. Andre vil stadig se fordelen i at få en 2

3 Revision Review Assistanceerklæring Lovmæssige krav om erklæring Ja for mange virksomheder og for alle aktie- og anpartsselskaber over en vis størrelse Frivillig Frivillig Type af arbejdshandlinger Analyse, forespørgsel og kontrol Analyse og forespørgsel Gennemlæsning Formulering af konklusion Positiv (Efter vores opfattelse giver årsregnskabet et retvisende billede ) Negativ (Vi er ikke blevet bekendt med forhold, der giver os anledning til konkludere, at årsregnskabet ikke giver et retvisende billede ) Ingen (Vi har ikke udført revision eller review af årsregnskabet, og vi udtrykker derfor ikke en konklusion med nogen grad af sikkerhed herom.) Krav om revisionsprotokol Revisor er offentlighedens tillidsrepræsentant Krav om, at revisor er uafhængig Ja Nej Nej Ja Ja Nej Ja Ja Nej Rettigheder og forplig telser i selskabslovgiv ningen for revisor Ja Nej må aftales Nej må aftales Grad af sikkerhed for revisors konklusion i en erklæring Høj Begrænset Ingen konklusion og dermed ingen grad af sikkerhed Merværdi Beierholms erklæringer giver brugerne af vores kunders regnskaber øget sikkerhed. Som fast revisor og rådgiver fungerer vi også løbende som sparringpartner for kunderne. Derfor kan vi give merværdi ved at gå i dialog med kunden om regnskab, budget, investeringer, optimering af skat og andre omkostninger som en integreret og værdiskabende del af samarbejdet. 3

4 Krav om erklæring fra en revisor Aktie- og anpartsselskaber i Danmark er omfattet af krav om revision, hvis de i to på hinanden følgende regnskabsår overskrider to af følgende tre kriterier: En balancesum på 4 mio. DKK En nettoomsætning på 8 mio. DKK Et gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede medarbejdere i løbet af regnskabsåret på 12. Det samme kan gælde for visse interessentskaber og kommanditselskaber. Holding selskaber vil dog altid være omfattet af krav om revision. Omfattes virksomhederne ikke af krav om revision, kan de helt fravælge erklæring fra revisor på deres regnskab. Virksomhederne skal dog fortsat aflevere et regnskab og en selvangivelse, og derfor vil langt de fleste virksomheder fortsat have behov for revisors assistance til at opfylde disse forpligtelser. Virksomheder kan frivilligt lade deres regnskab revidere eller indgå aftale om, at en revisor forsyner deres regnskab med en erklæring om review eller assistance, hvis de ønsker at signalere en grad sikkerhed om årsrapporten over for virksomhedens regnskabsbrugere, men dog ikke med samme sikkerhed som en erklæring baseret på revision. Værdien af revision De fleste virksomheder har fordel af at kunne fremlægge en revideret årsrapport med en påtegning fra en statsautoriseret revisor. Det vil erfaringsmæssigt bl.a. være tilfældet i virksomheder med: Flere ejere og specielt i virksomheder, hvor ikke alle ejerne er involveret i den daglige drift Adskilt ejerskab og ledelse Ekstern bestyrelse Store lån eller forpligtelser Beskeden egenkapital i forhold til gældsforpligtelser, og hvor værdierne i virksomheden er afgørende for samarbejdspartnere Ønske om at tiltrække investorer eller långivere til at sikre fremtidig vækst Overvejelser om generationsskifte eller involvering af eksterne parter til at overtage hele eller dele af virksomheden. Fravalg af revision Hvis en virksomhed opfylder de gældende krav og forudsætninger for at fravælge revision, skal beslutning herom ske: Ved stiftelsen eller På virksomhedens ordinære generalforsamling, hvor beslutningen altså får effekt for det følgende regnskabsår. I givet fald skal virksomhedens ledelse hvert år i årsrapporten bekræfte, at betingelserne for ikke at anvende lovpligtig revision fortsat er opfyldt. 4

5 I det følgende vil vi dele vores viden, erfaringer og anbefalinger om, hvordan danske virksomheder kan skabe værdi ved at samarbejde med en revisor og hvordan Beierholm kan være med til at skabe balance og sikkerhed for virksomheder, som vil have orden i eget hus. Virksomheden kan selv vælge mellem tre muligheder for sikkerhed Når det gælder kontrol af virksomhedens regnskab, kan virksomheden i princippet vælge at involvere en revisor til at udarbejde en erklæring på tre forskellige måder. Her vil der frem for alt være forskel på graden af sikkerhed, som man kan udlede af revisors erklæring i forhold til virksomhedens eget valg af revisors arbejdsindsats og dermed også omkostningerne til revisors honorar for den aftalte arbejdsindsats. Der er som nævnt lovkrav for en række virksomheder om, at deres regnskab skal revideres, mens andre har følgende valgmuligheder: 1. Revision Revision omfatter, at revisor gennemfører en kontrol af virksomhedens årsrapport og de administrative procedurer og rutiner omkring bogføring og finansielle forhold efter nøje fastlagte standarder og regler. de lovgivningsmæssige krav til regnskabsaflæggelse, vil det fremgå entydigt af revisors påtegning. I daglig tale kalder man det ofte en blank påtegning, og det er udtryk for, at regnskabet giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Selv om alt i regnskabsmaterialet og årsrapporten i sådanne tilfælde er formelt i orden, kan der være krav om, at revisor supplerer påtegningen med oplysninger, som virksomhedens ledelse og de eksterne regnskabsbrugere kan have gavn af at kende til. Konstaterer revisor derimod fejl eller mangler i årsrapporten, vil det tydeligt fremgå af konklusionerne i påtegningen. Revision giver således både virksomhedens ledelse og ejere - og alle eksterne interessenter - f.eks. banker, leverandører, kunder og andre regnskabsbrugere - den største sikkerhed for, at virksomhedens regnskab og årsrapport er korrekt og retvisende. Det vil f.eks. være en vigtig forudsætning for, at en bank vil yde virksomheden et lån, eller en leverandør vil levere varer eller ydelser på kredit. Revisor afslutter sit arbejde med en påtegning i form af en revisionspåtegning, som beskriver de konstaterede regnskabsmæssige og finansielle forhold i virksomheden. Lever virksomheden op til 5

6 Merværdi Når vi hos Beierholm deltager som fast revisor for en virksomhed, får den faste revisor og det tilknyttede team en solid indsigt i mange af virksomhedens forretningsmæssige og administrative forhold og processer. Den viden tilbyder det faste team at omsætte og dele til værdiskabende rådgivning om bl.a. muligheder og trusler i virksomhedens forretningsudvikling, mulighederne for f.eks. at forbedre eller effektivisere økonomistyringen eller anvendelsen af it. Hertil kommer, at Beierholms systematiske risikoanalyser typisk vil afdække, hvis der evt. er behov for ændring af interne kontroller eller andre tiltag til styring af virksomhedens risici. 2. Review Den nyere lovgivning har allerede åbnet op for, at en række virksomheder kan vælge at få en revisor til at gennemføre et såkaldt review af virksomhedens regnskabsmæssige forhold og status - i stedet for en egentlig revision. Ved et review udarbejder revisor en erklæring, som giver mindre sikkerhed, end tilfældet er ved revision. For her kontrollerer revisor ikke det samlede regnskabsgrundlag, men baserer sin erklæring på analyser af virksomhedens regnskab og forespørgsler til ledelsen og andre ansatte i virksomheden. Beierholm anbefaler review af årsrapporten til de virksomheder, der ønsker at fravælge revision, således at regnskabet forsynes med en erklæring fra revisor som en uafhængig og kompetent tredjemand. Det giver fortsat en regnskabsbruger en grad af sikkerhed for, at regnskabet er retvisende. 6

7 Merværdi Beierholms analyser af og forespørgsler om væsentlige og risikofyldte poster i forbindelse med et review vil altid blive baseret på en positiv dialog med virksomhedens ledelse om økonomien i virksomheden generelt - og om muligheden for at reducere risici eller optimering af aktiviteter. Samtidig får den faste revisor også et godt grundlag for rådgivning om skatteplanlægning og for rådgivning og sparring med virksomhedens ledelse om andre forhold som et integreret og værdiskabende element i samarbejdet med kunden. 3. Erklæring om assistance Endelig giver den nye lovgivning en række virksomheder mulighed for at aflægge regnskab med assistance fra en revisor, som med en erklæring bekræfter sin medvirken. Erklæringen har imidlertid ikke en konklusion, hvor revisor udtaler sig om, hvorvidt års rapporten giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven eller til svar ende. Når revisor har udført assistance, er der nemlig ikke indhentet doku mentation for regnskabsgrundlaget eller fuldstændigheden heraf. Årsregnskabet er alene gen nemgået for åbenlyse fejl og mangler. Og derfor kan revisor i sådanne tilfælde kun afgive en erklæring om det faktisk udførte arbejde og uden en konklusion. Regnskabsbrugere opnår dog med revisors erklæring om ydet assistance en sikkerhed for, at en kompetent statsautoriseret revisor fra Beierholm har hjulpet med opstilling af regnskabet, og at regnskabet dermed overholder de formelle be stem melser i regnskabslovgivningen. Merværdi Assistance med regnskabsopstilling og den nødvendige dialog om indholdet af regnskabsposterne giver ledelsen en dybere indsigt i regnskabsaflæggelsen og giver et godt grundlag for skatteplanlægning, rådgivning og sparring om andre forhold, som er en central del af Beierholms service og relation til kunden. 7

8 Valget mellem revision, review og assistance Hos Beierholm er vi meget opmærksomme på, at det er svært for mange virksomheder at tage stilling til, om man skal vælge revision, review eller assistance. Det er specielt svært at vurdere eller forudse konsekvenserne af at foretage det ene eller det andet valg. Derfor vil vi i det følgende eksempel i en forenklet form belyse nogle af forskellene i revisors arbejder og den sikkerhed, som er knyttet til revisors erklæringer i forhold til den indsats, som virksomheden har ønsket, at revisor skulle levere. I eksemplet belyser vi nogle af de almindelige arbejdshandlinger og den dokumentation, som indgår i henholdsvis revision, review og assistance. Denne delopgave for en revisor tager her udgangspunkt i kontrol og vurdering af et varelager i en typisk dansk virksomhed: Vurdering af et varelager vil som regel omfatte følgende arbejdshandlinger og indsamling af de listede dokumenter Revision Review Assistance Fysisk kontrol af lageret Indhentning af lagerlisten, og totalen bliver afstemt til saldobalancen Indsamling af generel viden om varelagerproblematikker i branchen og i virksomheden Vurdering af interne kontroller for opgørelse af mængde og pris Forespørgsler om lageroptællingsmetoden og grundlaget for værdiansættelsen Indsamling af generel viden om virksomhedens system til lagerregistrering Sammenligning af lageromsætningshastigheden med tidligere perioder Kontrol af prissætning til leverandørfakturaer Analyser af ukurans og behov for nedskrivning Sammenligning af lageromsætningshastigheden med tidligere perioder Gennemlæsning af skriftlig information om varelageret 8

9 Som det fremgår af foranstående, er der generelt stor forskel på den sikkerhed, som ligger til grund for revisors erklæring, når en virksomhed enten vælger revision, review eller assistance. For de virksomheder, der kan vælge mellem revisors erklæringer, skal det derfor vurderes, hvilken sikkerhed ledelse, ejere og andre eksterne beslutningstagere har brug for til beslutninger baseret på regnskabets tal. Virksomhedens valg af ønsket sikkerhed Søjlerne i diagrammet giver en indikation af forskellene i den sikkerhed, der ligger i revisors erklæringer i forhold til den arbejdsindsats, som en virksomhed ønsker, at revisor skal levere. Grad af sikkerhed for konklusionen i revisors erklæring om årsregnskab Revision Høj grad af sikkerhed for konklusion Review Begrænset sikkerhed for konklusion Assistance med opstilling af regnskab Ingen konklusion 9

10 Revision Revision af virksomheders regnskaber er meget nøje reguleret af lovgivningen og revisorbranchens egne standarder. Samtidig er revisor godkendt som offentlighedens uafhængige og kompetenterepræsentant i forhold til henholdsvis virksomheden og dens eksterne relationer. Og denne officielle blåstempling giver regnskabsbrugerne sikkerhed for, at Beierholms revision og påtegninger giver et retvisende billede af virksomhedens forhold og anliggender. En virksomheds årsregnskab bruges nemlig i mange forskellige sammenhænge som et vigtigt beslutningsgrundlag. Både for virksomhedens direktion, bestyrelse og ejere og af eksterne parter som banker, långivere, leverandører, kunder m.fl. Derfor er det naturligvis afgørende, at alle interessenter kan stole på revisors revision og påtegninger, og at de kan basere deres beslutninger på et korrekt og retvisende grundlag. Årsrapporten og revisors påtegning bliver afgivet i et såkaldt trepartsforhold mellem: Ledelsen i den virksomhed, der aflæg ger regnskabet Revisor Brugerne af regnskabet. Ledelsens ansvar Ved aflæggelse af årsregnskab skal virksomhedens ledelse følge alle gældende regler herom, og de er bl.a. beskrevet i lovgivningen for aktie- og anpartsselskaber samt i årsregnskabsloven. Der kan også være krav i særlovgivning, som berører udvalgte brancher. De gældende regler forudsætter, at virksomhedens ledelse bekræfter sit ansvar. Det sker bl.a. i form af: Ledelsens påtegning i årsrapporten om, at den relevante lovgivning for aflæggelse af regnskabet er overholdt En erklæring til revisor om, at ledelsen har opfyldt de til enhver tid gældende krav i forbindelse med aflæggelse af årsregnskabet og herunder, at ledelsen har givet revisor adgang til: - al information og relevante personer i virksomheden - at foretage de nødvendige undersøgelser af virksomhedens forhold, - at virksomheden har etableret den nødvendige interne kontrol til udar - bejdelse af regnskabet. 10

11 Merværdi Beierholms revisionspåtegning og revisionsprotokol foreligger, før ledelsen godkender regnskabet, således at ledelsens pligter om tilsyn og kontrol med virksomheden bliver baseret på dette materiale. Efter aftale kan Beierholm udføre særlige kontroller og rapportere til ledelsen herom. Det kan også omfatte et generelt forslagsbrev til ledelsen med Beierholms forslag til forbedringer. Revisionens arbejde og omfang Revision af et regnskab i Danmark foregår efter fastlagte standarder, som er i fuld overensstemmelse med henholdsvis den danske lovgivning samt danske og internationale standarder og god skik for revisionsarbejde. De er fastlagt af henholdsvis Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, Foreningen af Statsautoriserede Revisorer (FSR) og af International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB). Der er her tale om en såkaldt risikobaseret tilgang til revisionsarbejdet, som indebærer, at Beierholms revisor sammen med et team planlægger og udfører sin revision individuelt tilpasset den konkrete opgave. Det sker i kombination med en række faglige vurderinger og professionel skepsis ved: Forståelsen af virksomheden og dens omgivelser - herunder virksomhedens interne kontrol Identifikation og vurdering af risici for væsentlig fejlinformation - uanset om fejlinfor ma tionen skyldes fejl eller besvigelser Opnåelse af tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis for, om der er væsentlige fejl in for ma tioner i regnskabet eller ej for de vurderede risici Udformning af en samlet konklusion om regnskabet baseret på det opnåede revi sionsbevis. Revisors rapportering De formelle krav til revisors rapportering efter revision af virksomhedens regnskaber omfatter følgende forpligtelser: 11

12 Rapportering om årsrapport Modtagere Indhold Revisions påtegning Regnskabs brugere Erklæring om den udførte revision af årsregnskabet og konklusionen herom herunder eventuelle forbehold og supplerende oplysninger. Udtalelse om en eventuel ledelsesberetning, hvis den ikke er revideret. Revisions protokol Bestyrelse/tilsynsråd Uddybende orientering og beskrivelser til virksomhedens ledelse om revisors arbejde og vurderinger af bl.a. de interne kontrolfunktioner i virksomheden, som skal have ledelsens særlige opmærksomhed. Rapportering om overhol del se af øvrige regler Modtagere Indhold Revisions påtegning Regnskabs brugere Supplerende oplysning om eventuel overtrædelse af skatte- og afgiftslovgivning eller eventuelt ledelses ansvar for overtrædelse af bogføringslovgivning, selskabslovgivning m.v. Erklæring om selskabsretlige formalia Indberetning til myndigheder General forsamling i A/S og ApS Statsadvokaten for økonomisk kriminalitet Erklæring om eventuel mangelfuld håndtering af bestyrelsen af formelle krav og procedurer om bl.a. protokoller, fortegnelser, underskrifter etc. Grovere økonomisk kriminalitet udført af ledelsen, indberetning om eventuel hvidvask af skjulte midler eller finansiering af terrorhandlinger Revisors rettigheder og forpligtelser til at indkalde til bestyrelsesmøde og generalforsamling, deltage heri og be svare spørgsmål i aktie- og anpartsselskaber fremgår klart af selskabsloven. Dog er revisor generelt underlagt tavshedspligt og er dermed forhindret i proaktivt at kom munikere med myndigheder eller andre eksterne parter uden virksomhedens samtykke ud over rapporteringen anført ovenfor. 12

13 Konklusion med høj grad af sikkerhed Revisor opnår høj grad af sikkerhed for sin konklusion i revisionspåtegningen ved at udføre arbejdshandlinger, der omfatter analyse, forespørgsler og kontrol af udsagn og af de indsamlede informationer og dokumenter. Ved vurderingen af væsentligheden af eventuelle fejl eller mangler i regnskabet tager revisor udgangspunkt i lovgivningens krav til virksomheders regnskaber, i virksomhedens egne vedtægter og interne regler - og til regnskabsbrugernes forventninger til regnskabet som grundlag for fremtidige beslutninger. Det er imidlertid vigtigt at understrege, at selv den bedst tilrettelagte revision ikke kan sikre komplet afdækning af fejl og mangler ved et regnskab. Specielt ikke i tilfælde, hvor der med forsæt er begået handlinger eller er foretaget dispositioner, som netop har haft til formål at sløre eller skjule faktuelle forhold - måske endda med kriminelt sigte. Da det kun i meget særlige tilfælde er muligt at gennemføre kontrol af hele regnskabsgrundlaget i en virksomhed eller fuldstændigheden heraf, gennemfører Beierholms revisorer typisk grundige stikprøver og væsentlighedsvurderinger efter fastlagte procedurer og standarder. Generelt kan brugerne af en revisors arbejde således altid have stor tillid til validiteten af og sikkerheden i Beierholms påtegninger, konklusioner og erklæringer. 13

14 Ejere/aktionærer Medarbejdere SKAT og andre myndigheder Virksomhed Kunder Banker/ långivere Leverandører Regnskabsbrugerne Årsregnskabet og revisionspåtegningen er primært udarbejdet til virksomhedens ejere/aktionærer, som skal godkende regnskabet på en generalforsamling. Når det er sket, skal aktie- og anpartsselskaber og en række andre virksomheder indsende regnskabet til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, som herefter giver offentligheden og dermed alle interessenter adgang til virksomhedens årsrapport. Det betyder, at årsrapporten bliver tilgængelig for en meget bred kreds af brugere. Regnskabsbrugerne kan således straks konstatere, om revisor har afgivet en såkaldt blank påtegning på regnskabet som et udtryk for, at alle regnskabsmæssige og økonomiske forhold i virksomheden er gennemgået i henhold til de gældende regler, og at årsrapporten giver et retvisende billede af virksomhedens forhold og aktiviteter. Er dette derimod ikke tilfældet, vil det tilsvarende fremgå af revisors påtegning, som i givet fald vil redegøre for eventuelle forbehold. Merværdi Beierholm kontrollerer, at regnskabet overholder lovgivningens krav. I den forbindelse er det også naturligt at hjælpe med udarbejdelse af en ledelsesberetning og anden information i regnskabet, som virksomhedens regnskabsbrugere kan have behov for. I mindre og mellemstore virksomheder tilbyder Beierholm løbende at assistere med at varetage bogholderiet og udarbejde regnskabet. Det kan være i form af fast outsourcing af disse opgaver eller på ad hoc-basis f.eks. ved spidsbelastninger eller sygdom i kundens virksomhed, hvor virksomheden har behov for aflastning. Det sikrer i givet fald, at der altid er orden i tingene - også i forhold til de konstante ændringer i regler og myndighedskrav. 14

15 Sikkerhed for mere end årsregnskabet Virksomhederne har ikke kun brug for sikkerhed om deres regnskaber. De fleste virksomheder udarbejder løbende forskellige regnskabs- og skattemæssige opgørelser enten til eget brug eller til indberetning til myndigheder, organisationer eller andre interessenter. I forbindelse med låne- og kreditansøgninger, værdifastsættelser, tilbudsgivning i offentlige udbud, i miljøsager, handelstransaktioner og i mange andre sammenhænge kan virksomheder blive bedt om at præsentere dokumentation for, at afgivne oplysninger er korrekte. I givet fald kan virksomheden bede sin faste revisor om at foretage den nødvendige undersøgelse af de berørte forhold og om at udarbejde en uafhængig erklæring, som beskriver de undersøgte forhold og en konklusion på dette arbejde. Korrekt opgørelse af skatter og afgifter Reglerne for opgørelse af skat, moms og afgifter er komplicerede, og mange virksomheder har derfor brug for hjælp til disse opgørelser, så de hverken betaler for meget eller for lidt. Også i disse sammenhænge giver det god mening og værdi for virksomhederne at involvere en fast revisor. Både som ekspert og løbende rådgiver om mange forskellige forhold i virksomhederne og som den uvildige, eksterne kontrollant, som kan forsyne indberetninger til myndighederne eller andre opgørelser og vurderinger med en valid erklæring. Revisors erklæring kan således i mange sammenhænge både åbne døre til ny forretning og sikre tillid til virksomhedens samarbejdspartner eller leverandør. Merværdi Da skat, moms og afgifter er omkostninger, rådgiver Beierholm gerne om virksomhedens muligheder for at optimere betaling af disse poster. Det kan f.eks. omfatte en hævestrategi for en virksomhedsejer afpasset virksomhedens indtjening og virksomhedsejerens privatforbrug, valg af selskabsstruktur eller spørgsmål om sambeskatning. Under alle omstændigheder tilbyder Beierholm alle sine kunder at gennemføre Skattetjek med jævne mellemrum for at sikre, at virksomheden udnytter de tilgængelige muligheder og regler optimalt. 15

16 Budgetter baseret på gætteri eller dokumentation Budgetter er vigtige for virksomhedens egen økonomistyring, men også ofte for eksterne beslutningstageres, som f.eks. skal tage stilling til tilførsel af egenkapital, lånekapital, generationsskifte, køb eller salg af ejendomme, maskiner eller udstyr etc. Også i sådanne sammenhænge vil det være relevant at bede virksomhedens faste revisor om at udarbejde en erklæring om sikkerheden i et budget i forhold til bl.a. tidligere fremlagte regnskaber og anvendte regnskabspraksis, de valgte forudsætninger og budgettets talmæssige indre sammenhæng etc. Merværdi Processen med at udarbejde budgetter og præsentation heraf kan være vanskelig for mange virksomheder. Derfor tilbyder Beierholm at bidrage med: Assistance med opbygning af budgetmodel og indtastning af data Drøftelse af risici, forudsætninger og budgettets følsomhed i forhold til mulige afvigelser Opstilling af budget, herunder præsentation af planer, forudsætninger og økonomisk udvikling Sammenhæng til løbende økonomirapportering, så budgettet bliver en aktiv og integreret del i virksomhedens økonomistyring. Øvrige erklæringer Også i mange andre sammenhænge er det enten et formelt krav eller en understøttende hjælp til både virksomhedens ledelse, ejere, eksterne regnskabsbrugere og mange andre interessenter at bede en revisor om at undersøge de konkrete dokumenter og informationer og i en erklæring berigtige, at de afgivne oplysninger eller andet forretningsmæssigt materiale er retvisende. Det gælder f.eks. i følgende sammenhænge: Prospekter (børsintroduktioner, kapitaludvidelser, køb/salg af projekter, udstyr eller fast ejendom etc.) Driftstabsforsikringer Indberetning til myndigheder. Indholdet i erklæringerne kan naturligvis variere meget i forhold til de konkrete behov og sammenhænge, hvor det vil fremme og understøtte virksomheden og give modtagerne den ønskede sikkerhed for rigtigheden af de fremlagte informationer. 16

17 Aftalte arbejdshandlinger Som statsautoriseret revisionsvirksomhed har Beierholm ud over de allerede omtalte alternativer for erklæringer også mulighed for at give en erklæring til en virksomhed i rapportform om resultaterne af en række arbejdshandlinger, der på forhånd er aftalt med virksomheden. En sådan erklæring kan ikke anvendes om et fuldstændigt regnskab, men virksomheden kan typisk anvende erklæringen som valid dokumentation i afgrænsede forhold og opgørelser. Erklæringen adskiller sig dermed fra revision og review ved, at revisor ikke selv sammensætter sit arbejdsprogram og udtrykker en samlet konklusion ud fra en vurdering af, om erklæringsemnet i al væsentlighed er i overensstemmelse med et defineret regelsæt (f.eks. retvisende i overensstemmelse med årsregnskabsloven). Men erklæringen er meget velegnet som beslutningsgrundlag for brugere, der ønsker konkrete forhold belyst, og hvor virksomheden alene betaler revisor for det arbejde, der i den specifikke situation er nødvendigt eller relevant. Dette kan eksemplificeres med følgende arbejdshandlinger og rapportering om fundne forhold: I dette eksempel er der tale om såkaldt aftalte arbejdshandlinger, hvor et leasingselskab ønsker et beslutningsgrundlag for at kunne indgå en sale og lease back aftale Aftalt arbejdshandling Vi har kontrolleret, om virksomhedens købsfaktura på udstyret er betalt Vi har kontrolleret den fysiske tilstedeværelse af udstyret på virksomhedens adresse Vi har bedt virksomhedens direktion om at erklære, at der ikke er foretaget ejendomsforbehold, leasingfinansiering, ud læg/ud pantning, hånd- eller underpantsætning eller lignende i udstyret, eller at der ikke er andre for hold, som hindrer leasingselskabet ubetinget ejendomsret ved køb af udstyret Fundne forhold Vi har modtaget dokumentation for, at den pågældende faktura er betalt Vi kan bekræfte, at udstyret dags dato befinder sig på virksomhedens adresse Vi finder det bekræftet, at direktionen ikke har kendskab til ejen doms forbehold, leasing finansiering, ud læg/ud pantning, hånd- eller underpantsætning eller lignende i ud styret 17

18 Beierholm er med hele vejen Hos Beierholm har det altid været højt prioriteret og blandt vores vigtige kendetegn, at vores partnere, revisorer og øvrige medarbejdere helt bogstaveligt er tæt på kunderne i hverdagen. I praksis kan det lade sig gøre, fordi Beierholm er repræsenteret med fullservice revisionsafdelinger fordelt jævnt over hele Danmark. Alle har adgang til Beierholms centrale kompetencecentre, som har ry for at være blandt de dygtigste i revisionsbranchen. I hverdagen bestræber vi os på at være i regelmæssig kontakt og dialog med alle vores erhvervskunder. Det er med til at sikre, at det fast tilknyttede team fra Beierholm har et rigtigt godt kendskab til den enkelte virksomhed. Denne indsigt er netop grundlaget for, at vi løbende kan yde økonomisk rådgivning og tilbyde sparring om virksomhedens forhold. Samtidig sikrer den tætte kontakt, at vi kan give kunden konkrete og brugbare råd, som tager udgangspunkt i kendskabet til virksomhedens udfordringer og muligheder. Denne tætte relation og løbende dialog er også med til at sikre, at omkostningerne til involvering af Beierholms rådgivere som regel er på et fornuftigt niveau. af reviderede regnskaber og erklæringer den ønskede grad af sikkerhed for, at information og dokumentation er korrekt og retvisende. Ydelserne udføres altid efter Beierholms værdier og virksomhedens standarder og normer for faglig kvalitet, professionel adfærd og rettidig omhu, som er anerkendt og respekteret som værende blandt de mest vidtgående og krævende i revisionsbranchen. Den samlede stab af partnere, revisorer og andre rådgivere hos Beierholm er til enhver tid parate til at gennemføre revision eller udarbejde erklæringer. I begge tilfælde er målsætningen at imødekomme kundens behov og give brugerne 18

19 19

20 Hjørring Læsøvej 5 A 9800 Hjørring Tlf Aalborg Voergaardvej Aalborg SV Tlf Hadsund Ringvejen 2 A 9560 Hadsund Tlf Haderslev Gåskærgade Haderslev Tlf Næstved Handelsskolevej Næstved Tlf Frederikshavn Suensonsvej Frederikshavn Tlf Farsø Frederik IX s Plads Farsø Tlf Viborg Gl. Skivevej Viborg Tlf København Gribskovvej København Ø Tlf Slagelse Industrivej Slagelse Tlf Dronninglund Slotsgade Dronninglund Tlf Hobro Smedevej 1 B 9500 Hobro Tlf Århus Tlf Tlf Haslev Bregentvedvej Haslev Tlf et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Hvem står på mål for årsregnskabet?

Hvem står på mål for årsregnskabet? Hvem udarbejder regnskaberne? Hvem bruger årsregnskaberne? Hvad er revisors rolle? Hvorfor revidere årsregnskabet?. Hvad er forskellen på et revideret og et ikke-revideret regnskab? Hvad er en blank påtegning?

Læs mere

Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder (Udvidet gennemgang af årsregnskaber)

Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder (Udvidet gennemgang af årsregnskaber) Bilag 1 Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder (Udvidet gennemgang af årsregnskaber) Indholdsfortegnelse Indledning Omfanget af denne standard 1-2 Udvidet gennemgang af årsregnskabet

Læs mere

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 CORPORATE GOVERNANCE 1 INDHOLD Forord... 3 Indledning...4 1. Komitéens arbejde...4 2. Målgruppe... 5 3. Soft law og dens betydning...

Læs mere

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE. KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE. KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014 ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014 CORPORATE GOVERNANCE 1 INDHOLD Forord... 3 Indledning...4 1. Komitéens arbejde...4 2. Målgruppe... 5 3.

Læs mere

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Samfundsansvar og Rapportering i Danmark Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Ministerens forord Virksomheders klimapåvirkning, forhold til menneskerettigheder eller miljøbelastning

Læs mere

Anbefalinger for god Selskabsledelse

Anbefalinger for god Selskabsledelse Anbefalinger for god Selskabsledelse Komitéen for god Selskabsledelse August 2011 1 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Komitéens arbejde... 3 2. Målgruppe... 3 3. Soft law og dens betydning... 3 4. Aktivt

Læs mere

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Samfundsansvar og Rapportering i Danmark Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Ministerens forord Regeringen lægger afgørende vægt på, at dansk erhvervsliv udviser samfundsansvar

Læs mere

om revisorbranchen 10 myter om revisorbranchen 1

om revisorbranchen 10 myter om revisorbranchen 1 om revisorbranchen 10 myter om revisorbranchen 1 2 10 myter om revisorbranchen Forord Den mest sejlivede myte om revisorbranchen er nok, at revisorer er tørre og kedelige talnørder, som har verdens kedeligste

Læs mere

Iværksætterselskaber - IVS. Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre.

Iværksætterselskaber - IVS. Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre. Iværksætterselskaber - IVS Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre. Iværksætterselskaber - IVS Det er nu blevet muligt for iværksættere og andre at stifte et selskab benævnt iværksætterselskab

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

VEJLEDNING OM. nye regler om ledelsen i de erhvervsdrivende fonde (overgang til 2014-loven)

VEJLEDNING OM. nye regler om ledelsen i de erhvervsdrivende fonde (overgang til 2014-loven) VEJLEDNING OM nye regler om ledelsen i de erhvervsdrivende fonde (overgang til 2014-loven) UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2014 Indhold 1. Indledning... 1 2. Ændrede regler om udpegning af bestyrelsen...

Læs mere

Udvidet gennemgang. Et alternativ til revision af årsregnskaber

Udvidet gennemgang. Et alternativ til revision af årsregnskaber Udvidet gennemgang Et alternativ til revision af årsregnskaber Udvidet gennemgang - en lempelse for mindre selskaber Lovgivningen om revision er blevet ændret, og mindre og mellemstore virksomheder (Regnskabsklasse

Læs mere

Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber

Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber December 2012 Indholdsfortegnelse Forord... 4 I Indledning... 6 I.I Målgruppen... 6 I.II Soft law og dens betydning for selvstyreejede

Læs mere

Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber

Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber December 2012 Indholdsfortegnelse Forord... 4 I Indledning... 6 I.I Målgruppen... 6 I.II Soft law og dens betydning for selvstyreejede

Læs mere

sam ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD FONDSLEDELSE DECEMBER 2014 ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE

sam ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD FONDSLEDELSE DECEMBER 2014 ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE sam ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD FONDSLEDELSE DECEMBER 2014 1 INDHOLD A. Soft law og dens betydning... 3 B. Følg eller forklar-princippet... 4 C. Rapportering... 4 Anbefalinger for

Læs mere

Staten som aktionær. Finansministeriet Trafikministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet

Staten som aktionær. Finansministeriet Trafikministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet Staten som aktionær Finansministeriet Trafikministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet Januar 2004 Staten som aktionær, januar 2004 Publikationen kan bestilles hos: Schultz Information Herstedvang 12

Læs mere

Lokal forankring gør en forskel... Å r s r a p p o r t 2 010

Lokal forankring gør en forskel... Å r s r a p p o r t 2 010 Lokal forankring gør en forskel... Å r s r a p p o r t 2 010 Indholdsfortegnelse Bankens ledelse........................... 4 Ledelsespåtegning.......................... 6 Intern revisions påtegning......................

Læs mere

udvalget om et udredningsarbejde

udvalget om et udredningsarbejde Rapport fra udvalget om et udredningsarbejde på 4-området 2. udgave Marts 2000 Rigsrevisionen Denne rapport afgives af et udvalg bestående af repræsentanter for Rigsrevisionen, Foreningen af Statsautoriserede

Læs mere

God foreningsledelse i Muskelsvindfonden

God foreningsledelse i Muskelsvindfonden God foreningsledelse i Muskelsvindfonden Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Medlemmernes rolle og samspil med organisationsledelsen... 3 2.1 Udøvelse af ejerskab og kommunikation... 3 2.2. Aktiver

Læs mere

Fonden Station Next oversigt over efterlevelse af Anbefalinger for god selskabsledelse

Fonden Station Next oversigt over efterlevelse af Anbefalinger for god selskabsledelse Fonden Station Next oversigt over efterlevelse af Anbefalinger for god selskabsledelse Anbefaling Selskabet følger Selskabet følger ikke Selskabet følger/følger ikke anbefalingen af følgende grund: 1.

Læs mere

God selskabsskik»følg eller forklar«

God selskabsskik»følg eller forklar« God selskabsskik»følg eller forklar«en vejledning til arbejdet med god selskabsskik i bestyrelsesarbejdet Din boligorganisation = din virksomhed« Vi kridter banen op Arbejdet i en boligorganisation er

Læs mere

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 At-VEJLEDNING Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 Maj 2011 Erstatter At-vejledningerne F.2.4 Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006, F.2.5

Læs mere

Redegørelse for selskabsledelse

Redegørelse for selskabsledelse Redegørelse for selskabsledelse Lovpligtig redegørelse for selskabsledelse, jf. årsregnskabslovens 107 b Denne årlige redegørelse for selskabsledelse for Chr. Hansen Holding A/S er en del af ledelsesberetningen

Læs mere

Vejledning om ansvarlige investeringer

Vejledning om ansvarlige investeringer Vejledning om ansvarlige investeringer Samfundsansvar.dk Indholdsfortegnelse Forord... 3 Forord ved økonomi- og erhvervsminister, Brian Mikkelsen... 3 Forord ved PRI Executive Director, Dr. James Gifford...

Læs mere

Appendiks til Revisionsudvalgets opgaver Spørgsmål, som revisionsudvalget

Appendiks til Revisionsudvalgets opgaver Spørgsmål, som revisionsudvalget Appendiks til Revisionsudvalgets opgaver Spørgsmål, som revisionsudvalget kan stille Appendiks I Overvåge om virk somhedens interne kontrolsystem, even tuelle interne revision og risikostyringssystemer

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at indklagede R har været beskikket som registreret revisor siden 1. marts 1991.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at indklagede R har været beskikket som registreret revisor siden 1. marts 1991. Den 9. juli 2009 blev der i sag nr. 62/2008-R Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden V v/r CVR nr. xx xx xx xx og Registreret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e: Ved brev af 1. september 2008

Læs mere

Bestyrelsen betragter anbefalingerne i Staten som aktionær som kodeks for ledelsen af selskabet.

Bestyrelsen betragter anbefalingerne i Staten som aktionær som kodeks for ledelsen af selskabet. Freja ejendomme A/S og god selskabsledelse 30. januar 2015 Anbefalinger for God selskabsledelse med relevans for Freja Ejendomme A/S foreligger fra både komiteen for god selskabsledelse nedsat af Økonomi-

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA- PARLAMENTET

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA- PARLAMENTET KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 21.5.2003 KOM (2003) 284 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA- PARLAMENTET om modernisering af selskabsretten og forbedret

Læs mere

Forenkling også et kommunalt ansvar

Forenkling også et kommunalt ansvar Det Fælleskommunale Kvalitetsprojekt Forenkling også et kommunalt ansvar Inspiration til intern forenkling i kommunerne 1. Hvad er intern forenkling? 10 2. 10 veje til forenkling på tværs af sektorer og

Læs mere

IFRS Introduktion til de internationale regnskabsstandarder

IFRS Introduktion til de internationale regnskabsstandarder IFRS Introduktion til de internationale regnskabsstandarder Regnskab 2009 Et skridt foran i tanke og handling Introduktion til de internationale regnskabsstandarder IFRS Denne publikation er udarbejdet

Læs mere