Virksomhedstjek. Hvem hjælper dig med at vurdere hvad der er realitet og risiko lige nu?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Virksomhedstjek. Hvem hjælper dig med at vurdere hvad der er realitet og risiko lige nu?"

Transkript

1 Virksomhedstjek Hvem hjælper dig med at vurdere hvad der er realitet og risiko lige nu?

2 Finanskrisen Den aktuelle finanskrise berører os alle i større eller mindre grad. Den vigtigste udfordring på globalt plan er mangel på likviditet. Det betyder, at den enkelte virksomhed både skal have fokus på kortsigtede tiltag og på løsninger, som kan sikre stabil drift. Ofte vil det være nødvendigt at gennemføre tilpasninger i virksomhedens aktiviteter, i organisationen og i omkostningerne. Samtidig er det også vigtigt at holde det langsigtede fokus for at beskytte og bevare virksomhedens værdier. Mange virksomheder oplever i denne tid, at deres aktiviteter eller indtjening bliver påvirket, og alle oplever en stramning af likviditeten og mulighederne for at låne penge til igangværende og nye aktiviteter. Finanskrisen er global. Derfor kan det være svært at skelne mellem de samfundsmæssige, de virksomhedsmæssige og de private forhold, som bliver påvirket. De fleste overvejer - frivilligt eller tvunget af omstændighederne - deres aktuelle situation, forventningerne til fremtiden - og mulighederne for at tilpasse sig de aktuelle vilkår - herunder: - Hvilke dele af krisen bliver håndteret og løst udefra - og hvad eller hvor meget skal jeg som leder ændre i min

3 virksomhed for at sikre stabilitet - og måske ligefrem overlevelse - i den aktuelle situation? - Hvad og hvor meget kan eller skal jeg ændre i virksomheden? Virksomhedstjek få overblik og gode råd Hos Beierholm har vi udviklet et værktøj og en metode, som hurtigt og effektivt kan give et overblik over virksomhedens udfordringer og muligheder. Både i forbindelse med den aktuelle krise og i fredstid. Vi kalder dette værktøj for Virksomhedstjek. Med dette værktøj kan vi hjælpe vores kunder med at skabe et hurtigt og realistisk overblik over virksomhedens aktuelle økonomiske forhold, og hvor det er muligt at gennemføre forbedringer. Vi sætter fokus på de områder, hvor ledelsen har friheden til og mulighederne for at træffe de nødvendige beslutninger i forhold til f.eks. investorer, banker, leverandører eller andre interessenter, som har indflydelse på virksomhedens drift og likviditet. Et Virksomhedstjek resulterer i en overskuelig rapport, som beskriver og afdækker de risici og indsatsområder, som vi finder via analysen af bl.a. virksomhedens organisation, kunder, leverandører, produktion, lagre, logistik, valutaforhold, finansiering osv. Vi sammenfatter vores analyse med konkrete anbefalinger til tiltag, som kan være med til at bringe virksomheden helskindet igennem den aktuelle krise. I vores anbefalinger kommer vi så vidt muligt med konkrete og handlingsanvisende forslag til områder, som f.eks. kan være med til at: - Reducere virksomhedens pengebindinger - Reducere omkostningerne - Omlægge kortfristet finansiering til langfristet - Sikre tilgodehavender, valutapositioner osv. - Forbedre aftaler med leverandører, kunder, banker, udlejere osv. - Tilpasse organisationen til de aktuelle vilkår på markedet. Handlingsplaner Virksomhedstjek giver overblik - og det skal virksomheden bruge til at udarbejde en handlingsplan, som tager højde for flere scenarier - altså at krisen kan udvikle sig på en anden måde, end selv de dygtigste eksperter kunne forvente eller forudse. Det er her, at Beierholm kan hjælpe med at udarbejde realistiske handlingsplaner og beregne de økonomiske konsekvenser af de forskellige scenarier. Heri indgår, at vi kan hjælpe med at skitsere alternativer

4 - herunder også worst case scenarier, som giver et overblik over virksomhedens økonomiske stilling under alle forhold. Virksomhedstjek vil således kunne afdække, om det vil være hensigtsmæssigt for din virksomhed at ændre eller revurdere strategier, visioner og forretningsmæssig praksis fra fokus på vækst til en realistisk tilpasning til de aktuelle markedsvilkår under den nuværende krise. Der er måske også behov for at ændre i virksomhedens budgetmæssige forudsætninger og indsætte nye opfølgningspunkter i budgetter og periodeopfølgninger. forandringer. Men hos Beierholm kan vi altid hjælpe med at udarbejde og tilrette eksisterende værktøjer til virksomhedens aktiviteter og den konkrete økonomiske situation. Vi kan altid tilbyde effektive værktøjer til bl.a. - Forkalkuler og efterkalkuler - inklusive likviditetsforløb - Budgetter for indtjening og likviditet - Løbende periodeopfølgning på indtjening og likviditet - Strategi og handlingsplaner, der afspejler virksomhedens nuværende situation - Optimering af interne kontroller og forretningsgange, som vil understøtte kvaliteten af ovenstående indsatser. Desuden er Beierholms styringsværktøjer med til at sikre, at virksomhedens ledelse, ejere, bankforbindelser og evt. leverandører altid kan få adgang til korrekt og dækkende information om virksomhedens aktuelle forhold og situation under krisen. Styringsværktøjer Vi ved, at kriser hurtigt og ofte voldsomt viser sig i form af ændrede forbrugsmønstre og vilkår for samarbejdet med andre virksomheder - både kunder, leverandører og andre samarbejdspartnere. Derfor er det vigtigt for ledelsen at have de rigtige styringsværktøjer, som kan sikre rettidig og korrekt rapportering om virksomhedens indtjening og likviditet. Under en krise er det individuelt, hvilke værktøjer en ledelse har brug for til at styre virksomheden igennem nødvendige Fokus på en kompetent økonomifunktion I perioder med krise får virksomhedens økonomifunktion øget betydning. Derfor er det afgørende, at økonomifunk tio nen er bemandet med de optimale kompetencer og ressourcer. De fleste virksomheder har opbygget deres økonomifunktion til at kunne fungere professionelt og kompetent under almindelige økonomiske forhold. Men under en krise vil der i mange virksomheder være behov for at tilknytte særlige kompetencer i økonomifunktionen og en udvidet økonomirapportering med mindre tidsintervaller. Vi giver gerne et bud på at effektivisere og optimere rutinerne og de konkrete

5 opgaver i økonomifunktionen. Det kan også omfatte tilbud på at optimere virksomhedens it-værktøjer, som er centrale for økonomifunktionen og for løbende at kunne udarbejde valid og aktuel rapportering. gennemføre en vellykket turnaround, og at virksomhedens ledelse kan træffe sine strategiske beslutninger ud fra et solidt og korrekt grundlag. Vi har også medarbejdere, der kan aflaste med rutineprægede opgaver, og specialister der kan hjælpe med en afsluttende gennemgang inden rapporteringen afleveres til ledelse, ejere eller andre. Overvejes en egentlig outsourcing deltager vi også gerne i en drøftelse af dette. Turnaround Selv om krisen kan være meget truende og få alvorlige konsekvenser for mange virksomheder, kan det modsatte også være tilfældet. For en krise kan mange virksomheder bruge til at gennemføre tiltag og forandringer, som kan vende en negativ udvikling til noget positivt. En større eller mindre turnaround i virksomheden kan således være med til at sikre grundlaget for at udvikle sunde forretningsmæssige aktiviteter og afvikling af de tabsgivende eller risikobetonede aktiviteter. Ved en turnaround vil det ofte skabe værdi og positive synergier at involvere eksterne rådgivere. For med friske øjne kan der stilles de kritiske spørgsmål, gennemføres de nødvendige analyser og fremsættes forslag til konkrete handlinger og indsatsområder, som virksomheden kun sjældent selv kan tilvejebringe. Det vil - alt andet lige - være en afgørende forudsætning for at kunne Derfor tilbyder Beierholm også uvildig og kompetent rådgivning og anden bistand som sparringspartner ved en belysning af virksomhedens økonomiske og andre forhold, før og under en planlagt eller en nødvendig turnaround. Rekonstruktion Viser det sig, at konsekvenserne af krisen vil være fatal for virksomheden, vil det meget ofte være muligt at gennemføre en rekonstruktion. Det kan f.eks. indebære udskiftning eller udvidelse af virksomhedens ejerkreds, ændringer af ledelsen, ændring eller udskiftning af virksomhedens långivere eller køb eller frasalg af udvalgte aktiviteter. Rekonstruktion er således en gennemgribende proces, hvor ledelsen og ejerkredsen løbende skal træffe en række vigtige beslutninger. Rekonstruktion kan også indebære en periode med betalingsstandsning, akkord eller en aftale med kreditorer om moratorium i form af betalingsudskydelse. I givet fald er det afgørende vigtigt at

6 have et klart overblik over virksomhedens gældsposter og sikkerhedsstillelser i form af virksomhedspant og/eller andre økonomiske forpligtelser. Dette overblik vil give ledelsen og ejerne mulighed for at vurdere virksomheden udefra - altså med kreditorer nes øjne. På det grundlag vil ledelsen kunne beslutte, om virksomheden reelt står til redning eller lukning. for at fortsætte sin drift i det kommende regnskabsår. Her er Beierholm en kompetent og professionel samarbejdspartner, som skaber balance, også i en tid med global finanskrise. Det gælder også rådgivning for virksomhedens ejer(e). Vi kan inddrage dine personlige forhold som virksomhedsejer, så din samlede økonomi bruges bedst muligt til støtte for virksomheden, uden at din personlige økonomi trues. Hos Beierholm skaber vi balance - og det er vores ambition at sikre, at du og din virksomhed kommer styrket ud af krisen. Under alle omstændigheder vil vi i Beierholm altid kunne medvirke aktivt til at reducere tab og utilsigtede skadevirkninger for virksomhedens ejere, medarbejdere, kautionister og kreditorer. For de vil erfaringsmæssigt alle blive ramt, hvis det sidste alternativ for den kriseramte virksomhed er en konkurs, hvor alle aktiver og værdier går tabt. Vi skaber balance I en krise som den aktuelle er der fra kreditorer, leverandører og långivere markant mere fokus på virksomhedernes regnskaber - og ikke mindst på revisors påtegning af regnskabet. For heraf skal det entydigt fremgå, om regnskabet indeholder væsentlige og risikofyldte forhold, der påvirker det retvisende billede af virksomhedens indtjening, likviditet og soliditet - og virksomhedens muligheder Kontakt din faste revisor, hvis du vil høre mere om Virksomhedstjek og om Beierholms rådgivning til virksomheder, som satser på at komme styrket ud af den aktuelle krise. Find mere information på

7 Her kan du se, om du har brug for et virksomhedstjek, hvor vi sammen identificerer risici og indsatsområder på baggrund af vores konkrete anbefalinger. Et svar i det farvede område indikerer, at virksomheden har behov for ændringer i den hidtidige vurdering, praksis eller adfærd. Uddrag af virksomhedstjek Ja I større grad I mindre grad Nej Uafklaret 1. Afspejler strategi og handlingsplaner virksomhedens nuværende situation? 2. Er virksomhedens økonomiske udvikling tilfredsstillende? 3. Kan I opretholde de forretningsmæssige aktiviteter med nuværende kreditter og lånevilkår? 4. Har I identificeret produkter/ydelser i tilbagegang, og har I tilpasset jeres indkøb og produktion til de aktuelle markedsvilkår? 5. Foretager I løbende tilpasning af virksomhedens omkostninger til det aktuelle aktivitetsniveau? 6. Har I strammet op på kreditvurderingen af jeres kunder? 7. Har I vurderet, om I kan reducere pengebinding i lag re og tilgodehavender? 8. Er virksomhedens tilgodehavender og valutapositioner sikret bedst muligt? 9. Udskyder I betalingen af moms og afgifter længst muligt? 10. Er virksomhedens fordeling af finansiering på kort og lang gæld samt egenkapital optimal? 11. Kan I fortsat få finansieret nødvendige investeringer? 12. Er budgettets forudsætninger for salg, kreditdage, finansieringsrente osv. stadig aktuelle? 13. Er virksomhedens registreringssystemer tilstrækkelige og effektive nok til at sikre korrekt økonomiopfølgning?

8 Hjørring Læsøvej 5 A 9800 Hjørring Tlf Aalborg Voergaardvej Aalborg SV Tlf Hadsund Ringvejen 2 A 9560 Hadsund Tlf Haderslev Gåskærgade Haderslev Tlf Haslev Bregentvedvej Haslev Tlf Frederikshavn Suensonsvej Frederikshavn Tlf Farsø Frederik IX s Plads Farsø Tlf Viborg Gl. Skivevej Viborg Tlf København Gribskovvej København Ø Tlf Næstved Handelsskolevej Næstved Tlf Dronninglund Slotsgade Dronninglund Tlf Hobro Smedevej 1 B 9500 Hobro Tlf Århus Guldsmedgade Århus C Tlf Slagelse Industrivej Slagelse Tlf et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Merværdi ved revision. Revision og erklæringer fra revisor skaber værdi

Merværdi ved revision. Revision og erklæringer fra revisor skaber værdi Merværdi ved revision Revision og erklæringer fra revisor skaber værdi revisionspåtegning, der giver høj sikkerhed for deres regnskab. Og under alle omstændigheder vil de fleste virksomheder ikke kunne

Læs mere

Årsrapport 2008/09 XXXXX

Årsrapport 2008/09 XXXXX Årsrapport 2008/09 XXXXX Selskabet Beierholm Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Voergaardvej 2 9200 Aalborg SV Telefon: 98 18 72 00 Hjemmeside: www.beierholm.dk Regnskabsår: 01.05 30.04 CVR-nr.: 24

Læs mere

Køb og salg af virksomhed

Køb og salg af virksomhed Køb og salg af virksomhed Ejerskiftehåndbogen OM EJERSKIFTEHÅNDBOGEN Alle teksterne i Ejerskiftehåndbogen findes på www.startvækst.dk Startvækst er en portal til iværksættere og virksomheder i vækst og

Læs mere

kontakt Orientering om revision, regnskab, skat, moms og IT - September 2006

kontakt Orientering om revision, regnskab, skat, moms og IT - September 2006 kontakt Orientering om revision, regnskab, skat, moms og IT - September 2006 Af Tage Borregaard Pedersen Statsaut. revisor. Adm. direktør tbp@hlb.dk I denne udgave Fusion i København side 3 Goodwill side

Læs mere

AjourSpotsTema. Sådan klarer du krisen! November 2008

AjourSpotsTema. Sådan klarer du krisen! November 2008 Sådan klarer du krisen! AjourSpotsTema November 2008 Læs bl.a. om: Likviditet, ledelse og optimering Likviditet gennem skat og moms Personskat, tab og likviditet AjourSpotsTema 1 Leder Det har været et

Læs mere

TurnAround fra kriseramt til levedygtig virksomhed

TurnAround fra kriseramt til levedygtig virksomhed TurnAround fra kriseramt til levedygtig virksomhed En håndbog om gennemførelse af turnaround i en kriseramt virksomhed TurnAround fra kriseramt til levedygtig virksomhed En håndbog om gennemførelse af

Læs mere

Aktiv ledelse i en krisetid

Aktiv ledelse i en krisetid Aktiv ledelse i en krisetid Udgiver: PricewaterhouseCoopers Redaktion og ekspedition: Strandvejen 44, 2900 Hellerup Redaktion: Jesper Bo Winther (ansv.), Kristian B. Lassen, Henrik Axelsen, Bent Jørgensen

Læs mere

Årsrapport 2009/10. Årsrapport 2009/10

Årsrapport 2009/10. Årsrapport 2009/10 Årsrapport 2009/10 Årsrapport 2009/10 Selskabet Beierholm Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Voergaardvej 2 9200 Aalborg SV Telefon: 98 18 72 00 Hjemmeside: www.beierholm.dk Regnskabsår: 01.05-30.04

Læs mere

Kontakt. Orientering om revision, regnskab, skat, moms og it Januar 2009

Kontakt. Orientering om revision, regnskab, skat, moms og it Januar 2009 Kontakt Orientering om revision, regnskab, skat, moms og it Januar 2009 Midt i en krisetid Af Tage Borregaard Statsaut. revisor Adm. direktør tbp@beierholm.dk I det seneste halvår har avisernes erhvervssektioner

Læs mere

virksomhedsguide bankrelationer og finansiel styring i krisetider

virksomhedsguide bankrelationer og finansiel styring i krisetider virksomhedsguide bankrelationer og finansiel styring i krisetider DANSK ERHVERV Indhold 03 Relationen til banken under ændrede kreditvilkår 07 Hvis likviditeten strammer for alvor 07 Sikkerhedsstillelse

Læs mere

Ejer- og generationsskifte af virksomhed.

Ejer- og generationsskifte af virksomhed. Ejer- og generationsskifte af virksomhed. Ejer- og generationsskifte af virksomhed. Udgivet af Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Weidekampsgade 6 2300 København S Tlf.: +45 36 10 20 30 Fax:

Læs mere

Vær velforberedt, når du møder din bank eller investor

Vær velforberedt, når du møder din bank eller investor Vær velforberedt, når du møder din bank eller investor Få gode råd til: - Hvordan du dokumenterer og forklarer din forretning i dag - Hvordan du dokumenterer og præsenterer dine planer for i morgen 2 Klar

Læs mere

Selskabet. Komplementar. Bestyrelse. Direktion. Revision. Pengeinstitut

Selskabet. Komplementar. Bestyrelse. Direktion. Revision. Pengeinstitut Årsrapport 2012/13 Selskabet Beierholm Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Voergaardvej 2 9200 Aalborg SV Telefon: 98 18 72 00 Hjemmeside: www.beierholm.dk Regnskabsår: 01.05-30.04 CVR-nr.: 32 89

Læs mere

Direktion. Selskabet. Bestyrelse. Revision. Pengeinstitut

Direktion. Selskabet. Bestyrelse. Revision. Pengeinstitut Årsrapport 2010/11 Selskabet Beierholm Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Voergaardvej 2 9200 Aalborg SV Telefon: 98 18 72 00 Hjemmeside: www.beierholm.dk Regnskabsår: 01.05-30.04 CVR-nr.: 32 89

Læs mere

Få succes med outsourcing af løn og HR

Få succes med outsourcing af løn og HR Få succes med outsourcing af løn og HR Whitepaper 1.0 Indledning Dette whitepaper giver dig grundlaget for at træffe den rigtige beslutning om, hvilke muligheder og fordele din virksomhed kan opnå ved

Læs mere

HÅNDBOG. Forretningsudvikling Kapitalstruktur Finansiering

HÅNDBOG. Forretningsudvikling Kapitalstruktur Finansiering HÅNDBOG Forretningsudvikling Kapitalstruktur Finansiering En håndbog udgivet af AutoBranchen Danmark VIDEN TIL FORSKEL 2 Forretningsudvikling Kapitalstruktur Finansiering Forord Inspiration i en svær tid

Læs mere

Iværksætterselskaber - IVS. Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre.

Iværksætterselskaber - IVS. Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre. Iværksætterselskaber - IVS Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre. Iværksætterselskaber - IVS Det er nu blevet muligt for iværksættere og andre at stifte et selskab benævnt iværksætterselskab

Læs mere

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Herunder kan du læse de spørgsmål, som stilles i forbindelse med undersøgelsen. Både medarbejdere og ledere bliver stillet 88 spørgsmål. Herudover vil ledergruppen blive

Læs mere

kontakt Orientering om revision, regnskab, skat, moms og IT - December 2005

kontakt Orientering om revision, regnskab, skat, moms og IT - December 2005 kontakt Orientering om revision, regnskab, skat, moms og IT - December 2005 Af Tage Borregaard Pedersen Statsaut. revisor. Adm. direktør tbp@hlb.dk I denne udgave Ny aktieskat for personer side 3 Vi arbejder

Læs mere

Ejerskifteguide til salg af mindre advokatvirksomheder

Ejerskifteguide til salg af mindre advokatvirksomheder Ejerskifteguide til salg af mindre advokatvirksomheder - fordi viden forpligter Indhold: 0.0 Indledning 1.0 Overvejelser om ejerskifte 1.1 Personlige overvejelser 1.2 Økonomisk og juridisk overblik 2.0

Læs mere

XXXXX. Årsrapport 2008/09

XXXXX. Årsrapport 2008/09 XXXXX Årsrapport 2008/09 Uddrag kundetilfredshed og -udsagn Selskabet Beierholm Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Voergaardvej 2 9200 Aalborg SV Telefon: 98 18 72 00 Hjemmeside: www.beierholm.dk Regnskabsår:

Læs mere

en bedre dialog med iværksætteren Guide til bankrådgiveren

en bedre dialog med iværksætteren Guide til bankrådgiveren en bedre dialog med iværksætteren Guide til bankrådgiveren 1 Kolofon Guide til bankrådgiveren, 2. udgave, juni 2014 ISBN 978-87-91887-60-4 Ophavsret: Finansrådet Publikationen kan hentes på Finansrådets

Læs mere

UDGIVET AF FSR DANSKE REVISORER

UDGIVET AF FSR DANSKE REVISORER KLAR TIL VÆKST SPECIALMAGASIN UDGIVET AF FSR DANSKE REVISORER ANNONCEFINANSIERET FEBRUAR 2014 Revisor i centrum Revisorerne spiller en central rolle for danske virksomheder. Magasinet Klar til Vækst giver

Læs mere

Investering af pensionsmidler i unoterede aktier

Investering af pensionsmidler i unoterede aktier Investering af pensionsmidler i unoterede aktier 2012 FORORD Opsparingen i skattebegunstigede pensionsordninger i pengeinstitutter kan investeres i unoterede aktier og anparter (i det følgende anføres

Læs mere

fundamentet for opbygning og implementering af virksomhedens strategi

fundamentet for opbygning og implementering af virksomhedens strategi Fastlæggelse af virksomhedens Fastlæggelse af virksomhedens forretningsmæssige situation fundamentet for opbygning og implementering af virksomhedens strategi af Partner Michael Ejby, Seniorpartner Jørgen

Læs mere

10 tips til sikker virksomhedsdrift. Juridisk guide til små og mellemstore virksomheder

10 tips til sikker virksomhedsdrift. Juridisk guide til små og mellemstore virksomheder 10 tips til sikker virksomhedsdrift Juridisk guide til små og mellemstore virksomheder Livet som virksomhedsejer indeholder mange glæder og muligheder. Men det indeholder samtidig en masse udfordringer

Læs mere

Hvem står på mål for årsregnskabet?

Hvem står på mål for årsregnskabet? Hvem udarbejder regnskaberne? Hvem bruger årsregnskaberne? Hvad er revisors rolle? Hvorfor revidere årsregnskabet?. Hvad er forskellen på et revideret og et ikke-revideret regnskab? Hvad er en blank påtegning?

Læs mere

VÆKST OG ARBEJDSPLADSER I GENERATIONER. udfordringer for familieejede virksomheder

VÆKST OG ARBEJDSPLADSER I GENERATIONER. udfordringer for familieejede virksomheder VÆKST OG ARBEJDSPLADSER I GENERATIONER udfordringer for familieejede virksomheder september 2013 Det anslås, at der er mellem 40-60.000 familieejede virksomheder i Danmark, som hver dag producerer og udvikler

Læs mere

willis insurance pool

willis insurance pool WIP willis insurance pool willis insurance pool vi skaber overblik En af de væsentligste værdier i Willis er vigtig heden af at være proaktive for herigennem at skabe overblik og merværdi for vores kunder.

Læs mere

Dressed for business

Dressed for business IDÉGRUNDLAG IDÉGRUNDLAG VÆKSTHUSENE VÆKSTHUSENE PLAN B PLAN B MÅLGRUPPE MÅLGRUPPE LEDELSESKOMPETENCER BUDGETTER RISICI BUDGETTER RISICI LEDELSESKOMPETENCER RISIKOVILLIG KAPITAL RISIKOVILLIG KAPITAL FORRETNINGSPLAN

Læs mere