Danske Regioners svar på spørgsmål fra Landsforeningen HPV Bivirkningsramte vedrørende Én indgang

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Danske Regioners svar på spørgsmål fra Landsforeningen HPV Bivirkningsramte vedrørende Én indgang"

Transkript

1 NOTAT EMN Anne-Dorthe Sørensen Danske Regioners svar på spørgsmål fra Landsforeningen HPV Bivirkningsramte vedrørende Én indgang Landsforeningen HPV-Bivirkningsramte har rettet henvendelse til Danske Regioner med en række spørgsmål vedrørende regionernes Én Indgang-afdelinger. 1. Spørgsmål: Landsforeningen HPV Bivirkningsramte ønsker en detaljeret redegørelse for, hvordan de fem centre kører i dag, med udgangspunkt i det enkelte center. Svar: I Danske Regioners bidrag til sundhedsministerens besvarelse af spørgsmål 246 og 247 fra Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg, som Landsforeningen HPV Bivirkningsramte henviser til, redegøres der for erfaringer og status fra regionernes Én Indgang-afdelinger, set under ét. Sekretariatet i Danske Regioner har i november 2016 indhentet erfaringerne fra regionernes Én indgang-afdelinger. Her har afdelingerne blandt andet redegjort for det symptombillede, de har mødt hos patienterne, for patienternes forløb forud for første besøg på afdelingen. Afdelingerne er ligeledes blevet spurgt til, i hvor stort et omfang det har det været muligt at stille en diagnose, og hvilke diagnoser de har stillet, og hvilken behandling patienterne er henvist til. Endelig redegør afdelingerne for, hvor mange patienter der afsluttes uden diagnose, og hvilken behandling disse patienter tilbydes. Side 1

2 Svarene bygger således på de observationer og erfaringer, som speciallægerne på de enkelte Én indgang-afdelingerne har gjort, siden Én indgang-organiseringen blev etableret. Neden for følger besvarelserne for de enkelte regioner: Region Nordjylland - Hvilke symptomer henvises patienterne med er der et typisk symptombillede? Der er ikke et entydigt billede, men en række fælles træk som hovedpine, træthed, svimmelhed har de fleste af den heviste piger (<19 år) - Hvordan har patienternes forløb typisk været forud for første besøg? De første henvisninger sommer og efterår 2015 havde dels en længere ventetid, dels havde en del af pigerne været på andre afdelingen med større eller mindre udredning - Hvordan foregår udredningen hvad indgår i udredningen, hvor lang tid, hvor mange besøg? Grundig gennemgang af forløb, symptomer og tidsmæssig debut i forhold til vaccinationstidspunktet. Somatisk undersøgelse, ortostatisk blodtrykskontrol, blodprøve screening som aftalt i netværket, suppleret, hvor det skønnes nødvendigt, med undersøgelser i andre specialer, ultralydsskanning, MRskanning, EEG, kardiologisk vurdering for at nævne nogle. Stort set uden patologiske fund, måske lige bortset fra at en del havde lave D-vitamin værdier. Hovedparten af pigerne er kun set én gang, besøget varer typisk 1½-2 timer. Et mindre antal har taget imod tilbud om psykologisk hjælp til at mestre de belastende symptomer, som hovedregel med god effekt (ikke raske, men i bedring og har fundet ud af at leve med symptomerne) - I hvor stort et omfang har det været muligt at stille en diagnose? Og hvile diagnoser har I stillet? Hvilken behandling henvises disse patienter til? Pigerne har ikke fået specifikke diagnoser, eksempelvis ikke funktionel lidelse, men er registreret med obs-diagnose Z038 + T881 - Hvor mange patienter omtrentligt afsluttes uden diagnose? Hvilken behandling tilbydes patienterne i de tilfælde, hvor det ikke er muligt at stille en diagnose? Meget få har fået anden diagnose end den ovenstående (enkelte med en psykiatris diagnose) - Andre relevante karakteristika ved patientgruppen tegner der sig et mønster/flere mønstre? Ud over at en del af symptomerne går igen, har vi fundet at et flertal af pigerne har haft en række andre belastninger, skoleproblemer, mobning, seksuelt overgreb, skilsmissefamilier (noget højere frekvens end i den nordjyske baggrundsbefolkning) - Hvordan vurderer I, at henvisningsproceduren fungerer? Vi har sommeren 2015 lavet en forløbsprogram målrettet praksissektoren i Region Nordjylland for at forsøge at afgrænse patientgruppen til piger med symptomdebut indenfor ½-1 år efter vaccinationen. Har der også understreget, at en henvisning med mistanke om HPV-vaccine bivirkning forventes indberettet af den henvisende læge, samtidig med afsendelse af henvisningen til Én indgang - Andet? Antal henvisninger er aftaget betydeligt siden foråret Side 2

3 Region Midtjylland - Hvilke symptomer henvises patienterne med er der et typisk symptombillede? Symptomebilledet er meget bredt. For langt de fleste patienter er der symptomer fra flere organsystemer. De hyppigste symptomer beskrevet i henvisningerne er: Hovedpine, svimmelhed, træthed, GI-klager, bevægeapperatssmerter. - Hvordan har patienternes forløb typisk været forud for første besøg? Der er stor variation i forløbene forud for henvisning til "En indgang". De fleste har været igennem en del undersøgelser i forskellige afdelinger eller hos privatpraktiserende speciallæger, mens en lille gruppe har fået lavet meget få undersøgelser. - Hvordan foregår udredningen hvad indgår i udredningen, hvor lang tid, hvor mange besøg? Patienterne kommer til en første undersøgelse og samtale, der værer 1-2 timer. De får taget blodprøver samme dag samt orthostatisk blodtryksmåling og evt. EKKO og holter. Omkring 1/2-3/4 kommer til en opfølgende samtale, mens en mindre gruppe er i et længere forløb med flere kontroller. Der er enkelte, der er sat i en behandling, som vi skal følge. - I hvor stort et omfang har det været muligt at stille en diagnose? Og hvile diagnoser har I stillet? De fleste afsluttes med en symptom diagnose. Vi har henvist en midre gruppe til Center for funktionelle lidelser, da de opfylder kriterierne til BDS (Bodily Distres Syndrom). Derudover har vi diagnosticeret enkelte med fibromyalgi, colon irritable, migræne, POTS, B-, C- og D-vitamin mangel, thyreoidea sygdom, carpaltunnelsyndrom, Hvilken behandling henvises disse patienter til? Vi har iværksat behandling mod POTS på få patienter. (Flere er diagnosticeret tidligere eller i anden sammenhæng i andet regi) Derudover er forsøgt oprimering af behandling mod colon irritable ved flere samt almene råd ved svimmelhed og orthostatisme. Flere er henvist til forløb i hovedpineklinik, hvis det er det dominerende symptom. - Hvor mange patienter omtrentligt afsluttes uden diagnose? Størstedelen er afsluttet med symptomdiagnose. Side 3

4 Hvilken behandling tilbydes patienterne i de tilfælde, hvor det ikke er muligt at stille en diagnose? Alle er blevet tilbudt et rehabiliteringsforløb med individuel vurdering ved fys og ergo til start og slut samt 4 gruppesessioner. - Andre relevante karakteristika ved patientgruppen tegner der sig et mønster/flere mønstre? En del af patienterne har oplevet gradvis forværring af symptomerne samt nytilkomne symptomer i forløbet. En større del har haft psykosociale belastninger omkring debuttidspunkt eller senere i forløbet. Samlet set er der tale om en gruppe yngre patienter, der er funktionsbegrænsede og dårligt fungerende på forskellig vis, hvor der vurderes at være behov for en styrket indsats, så de kommer videre i forhold til uddannelse og bevarer tilknytning til arbejdsmarkedet. - Hvordan vurderer I, at henvisningsproceduren fungerer? Den fungerer fint. - Andet? - Region Sjælland I Region Sjælland varetager Børneafdelingen på Roskilde Sygehus henviste patienter under 18 år, mens Medicinsk Afdeling på Roskilde Sygehus varetager de henviste patienter over 18 år. Der er udarbejdet en samlet besvarelse for de to Én indgang-afdelinger i Region Sjælland. Nedenstående spørgsmål er forsøgt besvaret efter bedste evne og beror på et skøn. Patienter i denne kategori har meget individuelle forløb, hvorfor de er svære at putte i kasser og regelret journalgennemgang for hver enkelt patient bliver tidsmæssigt for omfattende. Derudover kan det bemærkes, at besvarelsen er i overensstemmelse med den samlede tilbagemelding fra Region Midtjylland. 1. Hvilke symptomer henvises patienterne med er der et typisk symptombillede? For begge afdelinger gælder det, at patienterne henvises på mistanke om bivirkninger til HPV-vaccinen med en række diffuse symptomer. Langt de fleste patienter er generet af symptomer fra flere organsystemer, samt generet af diffuse symptomer såsom træthed, smerter, koncentrationsbesvær. Få patienter har afgrænsede symptomer. Patienternes funktionsevne er påvirket i forskellig grad, det spænder fra normal hverdag med arbejde/studie til fuldtidssygemelding. Der er ikke overblik over præcis, hvor mange der er, men de udgør ikke størstedelen. 2. Hvordan har patienternes forløb typisk været forud for første besøg? Det er væsentligt at understrege, at der igen er forskel på patienterne for nogle patienter har der ikke været et forudgående forløb før HPV-ambulatoriet. For de voksne patienter (over 18 år) gælder Side 4

5 det, at størstedelen som oftest har været undersøgt tidligere. Det kan f.eks. dreje sig om udredning i gynækologisk eller neurologisk regi. For patienter under 18 år gælder det, at en del børn og unge har haft tidligere forløb i egen eller anden børneafdeling eller i børneungdomspsykiatri. 3. Hvordan foregår udredningen hvad indgår i udredningen, hvor lang tid, hvor mange besøg? For patienter henvist på mistanke om HPV-bivirkninger ses de voksne (over 18 år) i HPV-ambulatoriet, der nu hører ind under diagnostisk center. Det typiske forløb er tiltænkt således: 1. Velkomstbrev og tid tilsendes (samt info. om blodprøvetagning forud for tid). 2. Første besøg (der er afsat 60 min). Primær journaloptagelse, herunder grundig anamneseoptagelse og gennemgang af hidtidige undersøgelsesresultater. Objektiv undersøgelse og blodprøvesvar. Plan: henvises til evt. supplerende undersøgelser (lab, vippelejetest, billeddiagnostisk, neurologisk vurdering, reumatologisk vurdering etc.), Forventningsafstemning. 3. Andet besøg (Der er afsat 60 min). Opfølgning. Svar på evt. supplerende undersøgelser og evt. behandlingsopstart/viderehenvisning til relevant specialafdeling ved påvist diagnose. Ved fortsat uspecifikke uforklarede symptomer ; Information om muligheder for lindring/bedring af symptomer ved hjælp af psykoedukation/mestreringsstrategier, moderat fysisk træning og kort vejledning omkring kost, sund levevis og søvn. Der sigtes mod afslutning ved 2. besøg. I praksis har en del patienter flere kontakter. For patienter under 18 år modtages de i børneambulatoriet på samme måde, som andre nyhenviste patienter med anamneseoptagelse, blodprøver (som aftalt i netværket og evt. supplerende afhængigt af symptomer), ortostatisk blodtryksmåling og evt. henvisning til vippelejetest. En stor del henvises til vores hovedpineklinik, hvor der bl.a. foretages livsstilssamtaler. Der gives opfølgende tid til alle. En stor del af patienterne er afsluttede idet de har fået det bedre. 4. I hvor stort et omfang har det været muligt at stille en diagnose? Og hvile diagnoser har I stillet? Hvilken behandling henvises disse patienter til? Afdelingerne oplever, at få patienter får stillet en ny diagnose, selvom patienterne henviser til mange yderligere undersøgelser. Nogle patienter har kendte diagnoser i forvejen og få patienter får stillet en ny diagnose herunder f.eks. cøliaki, d-vitaminmangel (samt POTS). Medicinsk Afdeling viderehenviser de voksne patienter til relevante speciale ambulatorie ved diagnosticering af sygdom som f.eks. infl. tarmsygdom, mens kontrol af d-vitaminmangel henvises til kontrol ved egen læge. Der er netop indgået aftale om mulighed for viderehenvisning af patienter med POTS til neurologisk ambulatorie, en patientgruppe som ellers tidligere stod uden opfølgningsmuligheder. Side 5

6 5. Hvor mange patienter omtrentligt afsluttes uden diagnose? Hvilken behandling tilbydes patienterne i de tilfælde, hvor det ikke er muligt at stille en diagnose? De fleste patienter afsluttes uden diagnose, men det præcise antal kendes ikke. I disse tilfælde informeres, som tidligere beskrevet, om muligheder for lindring/bedring af symptomer ved hjælp af psykoedukation/mestreringsstrategier, moderat fysisk træning og kort vejledning omkring kost, sund levevis og søvn. Særligt ved påvirket funktionsevne tilbydes viderehenvisning til behandling af funktionel lidelse i liasonpsykiatrien for den voksne del af patientgruppe, en aftale der også for nyligt er kommet i stand. 6. Andre relevante karakteristika ved patientgruppen tegner der sig et mønster/flere mønstre? Som artiklen beskriver ses de patienter, der oplever bivirkninger til HPV-vaccinen, allerede forud for vaccinationen at have flere kontakter til sundhedssystemet sammenlignet med en matchende kontrol gruppe. Et mønster der overordnet kan genkendes i HPV-ambulatoriet. 7. Hvordan vurderer I, at henvisningsproceduren fungerer? Begge afdelinger vurderer at henvisningsproceduren fungerer tilfredsstillende. 8. Andet? Det kan afslutningsvis bemærkes at ambulatoriet på Medicinsk Afdeling har konsulteret 187 patienter over 18 år pr Der er aktuelt ingen ventetid for nyhenviste og der modtages meget få nye henvisninger. Ca. 65 patienter er i åbent forløb og langt de fleste afventer svar på supplerende undersøgelser og opfølgning. Der foreligger ikke tal for patientgruppen under 18 år. Region Hovedstaden - Hvilke symptomer henvises patienterne med er der et typisk symptombillede? Træthed/trætbarhed, svimmelhed, hovedpine, hjertebanken, ortostatisk intolerance, hyperaktiv blære, mavesmerter, obstipation (se vedhæftede artikel) - Hvordan har patienternes forløb typisk været forud for første besøg? Langvarig udredning for hovedpine, søvnforstyrrelser, epilepsi, gigtsygdom, psykisk sygdom o.a. (ville være fint med statistik på et udtræk baseret på CPR-numre om muligt) - Hvordan foregår udredningen hvad indgår i udredningen, hvor lang tid, hvor mange besøg? Journaloptagelse og blodprøver ved sygeplejerske, vippetest ved sygeplejerske/medicinstuderende, 1 samtale med læge, ca 5 ambulante kontroller samt telefonisk regulering af medicindosis. - I hvor stort et omfang har det været muligt at stille en diagnose? Og hvile diagnoser har I stillet? Hvilken behandling henvises disse patienter til? POTS fundet hos ca. ½ af patienterne henvises ikke videre. Hyperaktiv blæredysfunktion hos 15-20% - henvises ikke videre % med relativ vitaminmangel (B12 og D-vitamin) % med relativ glutenintolerans (ikke cøliaki) går hos vores kostvejleder (som desværre ophører pga re- Side 6

7 sursemangel). Neuropatismerter hos 10-15% henvises til smertespecialist. Få % med thyreoideasygdom henvises til endokrinolog. Hovedpine/migræne hos ca. 80% - henvises ikke videre, men behandles. - Hvor mange patienter omtrentligt afsluttes uden diagnose? Hvilken behandling tilbydes patienterne i de tilfælde, hvor det ikke er muligt at stille en diagnose? o Patienterne afsluttes når symptomerne er ophørt (sker hos flere og flere især de helt unge). Patienterne fortsætter hvis de er sat i medicinsk behandling da behandlingen enten kræver udleveringstilladelse eller anvendes uden for vanligt indikationsområde. o Udover den medicinske behandling informeres om kosttilskud (ekstra salt/væske, Q10/fiskeolie/C-vitamin sidstnævnte efter rådgivning fra Molekylærmedicinsk Institut, Aarhus) o Alle patienterne får en aktionsdiagnose DT881C komplikation til vaccine uden specifikation. o Mange patienter får ikke yderligere diagnoser, dog lever de fleste op til de internationale kriterier for kronisk træthedssyndrom/me DG933A. - Andre relevante karakteristika ved patientgruppen tegner der sig et mønster/flere mønstre? Vi finder antistoffer mod dele af nervesystemet som synes at være i overensstemmelse med patienternes symptomer, og som vi behandler efter med rimelig god succes - Hvordan vurderer I, at henvisningsproceduren fungerer? Umiddelbart ingen problemer. Få praktiserende læger vil ikke henvise - Andet? - Region Syddanmark Der indkom ikke svar fra Region Syddanmark, men de har mundtligt overfor Danske Regioner orienteret om, at deres erfaringer og observationer svarer til de erfaringer og observationer, landets øvrige Én Indgang-afdelinger har gjort sig. Side 7

8 2. Spørgsmål: Håndterer centrene projektet efter samme retningslinjer, som partierne bag Folketingets satspulje blev enige om, da man iværksatte Én indgang? Svar: Én indgang-organisering blev etableret på regionernes initiativ, med opstart den 1. juni Initiativet kom i forlængelse af, at regionerne som en del af udmøntningen af satspuljeaftalen havde kortlagt indsatsen over for gruppen af patienter, der blev henvist med diffuse symptomer og en mulig mistanke om sammenhæng til en forudgående HPV-vaccination. Kortlægningen pegede blandt andet på, at patienterne grundet deres mange og ofte diffuse og uforklarede symptomer var eller havde været i kontakt med en række forskellige lægefaglige specialer, og at mange patienter og pårørende følte sig overladt til sig selv og savnede sammenhæng i deres udrednings- og behandlingsforløb. På den baggrund besluttede regionerne at etablere Én indgang i hver region med det formål dels at få oprettet én indgang til hospitalsvæsenet, der fik en tovholderfunktion for den enkelte patients udrednings- og behandlingsforløb, dels at få opsamlet større viden om patientgruppen. Der blev i den forbindelse udarbejdet fælles henvisningskriterier og på et senere tidspunkt et fælles udredningsprogram. Sidenhen nedsatte Sundhedsstyrelsen en arbejdsgruppe, der skulle se på anbefalinger til tilrettelæggelsen af indsatsen på Én Indgang-afdelingerne. Sundhedsstyrelsens anbefalinger blev offentliggjort i februar Regionernes Én Indgang tilrettelægger indsatsen i overensstemmelse med disse anbefalinger. Link til Sundhedsstyrelsens rapport Én indgang - anbefalinger til organisering af tilbuddet Én indgang, offentliggjort den 4. februar 2016: 3. Spørgsmål: Er der en status på, hvorledes man har været i stand til at fremme og udføre rådgivning til de bivirkningsramte? SVAR: Se ovenstående besvarelser fra regionerne. Heraf fremgår bl.a., at afdelingerne rådgiver patienterne omkring mulighederne for lindring af deres symptomer, f.eks. ift. kost, fysisk træning, sygdomsmestring, søvn m.v. 4. Spørgsmål: Hvor mange af de henviste bivirkningsramte har modtaget mulighed for behandling? 8

9 Svar: Se ovenstående besvarelser fra regionerne til spørgsmål Spørgsmål: Hvor mange af de bivirkningsramte er evt. henvist til centeret for funktionel lidelse, og i hvilke regioner er disse patienter bosat? Svar: Det er ikke oplysninger, som Danske Regioner ligger inde med. 6. Spørgsmål: Hvor mange af patienterne er afsluttet ved Én indgang uden diagnose og uden mulighed for efterfølgende behandling? Svar: Se besvarelserne fra regionerne ovenfor. 7. Spørgsmål: Ønske om aktindsigt i den korrespondance/mødereferater, der ligger til grund for den videns- og erfaringsudveksling, der omtales i Danske Regioners svar til Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg Svar: Der er ikke fastlagt en fast mødekadence for møderne i det faglige netværk. Den store kreds, hvor der både er deltagelse af lægefaglige repræsentanter fra afdelingerne og embedsmænd fra regionernes sekretariater, mødes efter behov. Det faglige netværk har været samlet i maj 2015, september 2015 og november Dagsorden og referat for disse møder er vedhæftet som bilag. Der har mellem møderne i den brede netværkskreds været løbende dialog og afholdt møder mellem de lægefaglige medlemmer af netværksgruppen fra de fem afdelinger, blandt andet omkring beskrivelsen af de fælles henvisningskriterier og det fælles udredningsprogram. Det er en korrespondance, som sekretariatet i Danske Regioner kun i ringe omfang har deltaget i. Sekretariatet i Danske Regioner har vedhæftet den korrespondance, som sekretariatet har været involveret i, og som vedrører de fælles henvisningskriterier. Sundhedsstyrelsen nedsatte i efteråret 2015 en arbejdsgruppe, der skulle komme med anbefalinger til tilrettelæggelsen af indsatsen på regionernes fem afdelinger. I denne arbejdsgruppe var både de fem afdelinger i netværket, samt embedsmænd fra de fem regioner (og Danske Regioner) repræsenteret med andre ord samme personkreds som netværksgruppen, hvorfor der ikke i perioden blev afholdt møder i det faglige netværk. Side 9

10 Der henvises til Sundhedsstyrelsens rapport Én indgang - anbefalinger til organisering af tilbuddet Én indgang, linket angivet under spørgsmål Spørgsmål: Hvor stor en procentdel bivirkninger er der indberettet i alt for de enkelte år, hvor HPV-vaccinationerne er givet? Ønskes opgjort på almindelige og alvorlige bivirkninger for hver kalenderår siden HPV-vaccinationsprogrammet blev iværksat. Svar: Det er Lægemiddelstyrelsen, der overvåger alle indberetninger om formodede bivirkninger ved HPV-vaccinen. følgende link fører til Lægemiddelstyrelsen hjemmeside med en opgørelse fra december 2016 over indberettede bivirkninger vedr. HPV-vacciner heraf alvorlige og antal solgte vaccine-doser: Såfremt det ikke i tilstrækkeligt omfang besvarer spørgsmålet, foreslår Danske Regioner, at Landsforeningen HPV-Bivirkningsramte retter henvendelse til Lægemiddelstyrelsen for en uddybning. Side 10

HPV-klinikken. Diagnostisk Center, Regionshospitalet Silkeborg. En indgang, Region Midt. Universitetsklinik for Innovative. Hospitalsenhed Midt

HPV-klinikken. Diagnostisk Center, Regionshospitalet Silkeborg. En indgang, Region Midt. Universitetsklinik for Innovative. Hospitalsenhed Midt HPV-klinikken En indgang, Region Midt Diagnostisk Center, Universitetsklinik for Innovative Patientforløb Vibeke Neergaard Sørensen Diagnostisk Center Universitetsklinik for Innovative Patientforløb Det

Læs mere

Sundheds- og Ældreudvalget SUU Alm.del Bilag 68 Offentligt

Sundheds- og Ældreudvalget SUU Alm.del Bilag 68 Offentligt Sundheds- og Ældreudvalget 2015-16 SUU Alm.del Bilag 68 Offentligt N O T A T 10-11-2015 Sag nr. 14/123 Dokumentnr. 56006/15 Status for indsatsen på regionernes afdelinger med særligt ansvar for patienter

Læs mere

Ministeren for Sundhed og Forebyggelse har i brev af 19. november 2013 bedt Danske Regioner om en redegørelse vedr. håndtering af henvendelser

Ministeren for Sundhed og Forebyggelse har i brev af 19. november 2013 bedt Danske Regioner om en redegørelse vedr. håndtering af henvendelser N O T A T Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Regionernes svar på ministerens spørgsmål vedr. håndtering af henvendelser fra patienter med alvorlige formodede bivirkninger ved HPV-vaccination. 16-12-2013

Læs mere

Statusrapport for afdelingerne med særligt ansvar for patienter med uklare symptomer

Statusrapport for afdelingerne med særligt ansvar for patienter med uklare symptomer Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samling) SUU Alm.del Bilag 68 Offentligt N O T A T 21-09-2015 Sag nr. 14/123 Dokumentnr. 44812/15 Statusrapport for afdelingerne med særligt ansvar for patienter

Læs mere

Referat fra informationsmøde på Frederiksberg Synkopecenter 7. maj, 2015

Referat fra informationsmøde på Frederiksberg Synkopecenter 7. maj, 2015 Referat fra informationsmøde på Frederiksberg Synkopecenter 7. maj, 2015 Repræsentanter for Frederiksberg Synkobecenter: Jesper Mehlsen (JM), overlæge og forskningschef og læge Louise Brinth (LB) Referent:

Læs mere

Forløbsprogram for demens. Den praktiserende læges rolle og opgaver

Forløbsprogram for demens. Den praktiserende læges rolle og opgaver Forløbsprogram for demens Den praktiserende læges rolle og opgaver 2013 Region Sjællands Forløbsprogram for demens er beskrevet i en samlet rapport, som er udsendt til alle involverede aktører i foråret

Læs mere

Resume af forløbsprogram for depression

Resume af forløbsprogram for depression Resume af forløbsprogram for depression Forløbsprogram for depression indeholder en række anbefalinger. I det følgende beskrives centrale anbefalinger. Derefter opsummeres kommunernes ansvar- og opgaver.

Læs mere

Funktionelle lidelser. Audit af patientforløb i Region Syddanmark

Funktionelle lidelser. Audit af patientforløb i Region Syddanmark Funktionelle lidelser Audit af patientforløb i Region Syddanmark Funktionelle lidelser Audit af patientforløb i Region Syddanmark 2015 Center for Kvalitet Udarbejdet af: Peter Qvist Citat med kildeangivelse

Læs mere

Det er på tide at tage funktionelle lidelser alvorligt. Marianne Rosendal, Lektor, praktiserende læge, PhD, Forskningsenheden for Almen Praksis, SDU

Det er på tide at tage funktionelle lidelser alvorligt. Marianne Rosendal, Lektor, praktiserende læge, PhD, Forskningsenheden for Almen Praksis, SDU Det er på tide at tage funktionelle lidelser alvorligt Marianne Rosendal, Lektor, praktiserende læge, PhD, Forskningsenheden for Almen Praksis, SDU Sundheds- og Ældreudvalget 2016-17 SUU Alm.del Bilag

Læs mere

Kommissorium for udarbejdelse af national klinisk retningslinje for udredning og behandling af epilepsi hos børn og unge

Kommissorium for udarbejdelse af national klinisk retningslinje for udredning og behandling af epilepsi hos børn og unge KOMMISSORIUM Kommissorium for udarbejdelse af national klinisk retningslinje for udredning og behandling af epilepsi hos børn og unge 16. juni 2014 j.nr. 4-1013-43/1/kla Baggrund og formål Ca. 55.000 danskere

Læs mere

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i æggestokkene

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i æggestokkene Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i æggestokkene PAKKEFORLØB Denne pjece indeholder en generel og kortfattet beskrivelse af, hvad et pakkeforløb for kræft er. Det er den sygehusafdeling,

Læs mere

Notat. Reumatologisk kapacitet og ventetider i Region Midtjylland

Notat. Reumatologisk kapacitet og ventetider i Region Midtjylland Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Hospitalsplanlægning Notat Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.regionmidtjylland.dk Reumatologisk kapacitet og ventetider i Region

Læs mere

Socialmedicinsk indsats på Reumatologisk Afdeling, Holstebro Sygehus

Socialmedicinsk indsats på Reumatologisk Afdeling, Holstebro Sygehus SOCIALMEDICIN 315 Socialmedicinsk indsats på Reumatologisk Afdeling, Holstebro Sygehus Ellen Pallesen, Ulrik Steen Møller, Barbara Unger & Claus Vinther Nielsen En socialmedicinsk undersøgelse, som kombinerer

Læs mere

TALEPAPIR. Det talte ord gælder. Folketingets Sundhedsudvalg m.fl.

TALEPAPIR. Det talte ord gælder. Folketingets Sundhedsudvalg m.fl. TALEPAPIR Det talte ord gælder Tilhørerkreds: Folketingets Sundhedsudvalg m.fl. Anledning: Åbent samråd (spørgsmål U og V) Taletid: Ca. 11 minutter Tid: 7. maj 2008, kl. 14:30-15:30 Spørgsmål U Ministeren

Læs mere

Temamøde om nye forløbsprogrammer (kræftrehabilitering, depression, lænderygsmerter)

Temamøde om nye forløbsprogrammer (kræftrehabilitering, depression, lænderygsmerter) Temamøde om nye forløbsprogrammer (kræftrehabilitering, depression, lænderygsmerter) Sundhed og omsorgsudvalgsmøde 19. august 2013 v/ stabsleder Hanne Linnemann Eksisterende forløbsprogrammer På nuværende

Læs mere

Status på forløbsprogrammer 2014

Status på forløbsprogrammer 2014 Dato 19-12-2014 Sagsnr. 4-1611-8/14 kiha fobs@sst.dk Status på forløbsprogrammer 2014 Introduktion I dette notat beskrives den aktuelle status på udarbejdelsen og implementeringen af forløbsprogrammer

Læs mere

TALEPAPIR. Det talte ord gælder. Samråd vedr. bivirkninger ved HPV-vaccine. 7. november 2013 kl. 14.00-16.00, lokale

TALEPAPIR. Det talte ord gælder. Samråd vedr. bivirkninger ved HPV-vaccine. 7. november 2013 kl. 14.00-16.00, lokale Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 164 Offentligt TALEPAPIR Det talte ord gælder Tilhørerkreds: Anledning: Taletid: Tid og sted: Folketingets Sundhedsudvalg

Læs mere

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Slotsholmsgade 10-12 1216 København K

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Nørre Voldgade 90 1358 København K Telefon 33 41 47 60 www.danskepatienter.dk Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Slotsholmsgade 10-12 1216 København K 27. maj 2009 jl@danskepatienter.dk Vedrørende

Læs mere

FORLØBSBESKRIVELSE FOR PATIENTER MED AKUT LUMBAL NERVERODSPÅVIRKNING (PROLAPSFORLØB)

FORLØBSBESKRIVELSE FOR PATIENTER MED AKUT LUMBAL NERVERODSPÅVIRKNING (PROLAPSFORLØB) FORLØBSBESKRIVELSE FOR PATIENTER MED AKUT LUMBAL NERVERODSPÅVIRKNING (PROLAPSFORLØB) Patienter med akutte nerverodssmerter hører til blandt de allermest forpinte patienter, som varetages i kiropraktorpraksis.

Læs mere

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om modermærkekræft

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om modermærkekræft Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om modermærkekræft PAKKEFORLØB Denne pjece indeholder en generel og kortfattet beskrivelse af, hvad et pakkeforløb for kræft er. Det er den sygehusafdeling,

Læs mere

Regionsfunktion for affektive lidelser (Autismepektumforstyrrelser)

Regionsfunktion for affektive lidelser (Autismepektumforstyrrelser) Børne- og ungdomspsykiatrien Regionsfunktion for affektive lidelser (Autismepektumforstyrrelser) Definition Aldersgruppe: Fra 4 år til 19+ år o Autismespektrum-forstyrrelser består af forstyrrelser indenfor

Læs mere

Bilag E er bilag til kontrakt af 1. september 2014 mellem Danske Regioner og leverandøren.

Bilag E er bilag til kontrakt af 1. september 2014 mellem Danske Regioner og leverandøren. N O T A T Bilag E til kontrakt mellem Danske Regioner og leverandører der udfører hurtig udredning vedr. udredningsforløb i børne- og ungdomspsykiatrien 1.9.2014 Dette bilag gælder for private leverandører,

Læs mere

reaktion på svær belastning og tilpasningsreaktion Pakkeforløb for Danske Regioner 21-06-2012

reaktion på svær belastning og tilpasningsreaktion Pakkeforløb for Danske Regioner 21-06-2012 Danske Regioner 21-06-2012 Reaktion på svær belastning og tilpasningsreaktion (DF43.1 DF43.2) Samlet tidsforbrug: 27 timer Pakkeforløb for reaktion på svær belastning og tilpasningsreaktion Forord I psykiatrien

Læs mere

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i hjernen

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i hjernen Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i hjernen PAKKEFORLØB Denne pjece indeholder en generel og kortfattet beskrivelse af, hvad et pakkeforløb for kræft er. Det er den sygehusafdeling,

Læs mere

Børnevaccinationer og indberettede formodede bivirkninger i 2. kvartal 2014

Børnevaccinationer og indberettede formodede bivirkninger i 2. kvartal 2014 Børnevaccinationer og indberettede formodede bivirkninger i 2. kvartal 2014 Hvert kvartal bliver indberetninger om formodede bivirkninger ved vacciner i det danske børnevaccinationsprogram gennemgået og

Læs mere

Klinik for selvmordsforebyggelse

Klinik for selvmordsforebyggelse Klinik for selvmordsforebyggelse Information til samarbejdspartnere Regionspskyiatrien Vest Klinik for Selvmordsforebyggelse Selvmordstanker og selvmordsforsøg skal altid tages alvorligt Alle mennesker

Læs mere

Koordinerende indsatsplan

Koordinerende indsatsplan Bilag 1 Koordinerende indsatsplan Udarbejdes af behandlere sammen med borgeren/patienten 1. Stamoplysninger Udarbejdes af den koordinerende/initierende behandler inden det koordinerende møde Navn Cpr.

Læs mere

Registreringsvejledning Diagnostisk pakkeforløb

Registreringsvejledning Diagnostisk pakkeforløb Sektor for National Sundhedsdokumentation og Forskning Sundhedsanalyser Sagsnr: 1211027 26. september 2012 1 Indledning Registreringsvejledning Diagnostisk pakkeforløb for alvorlig sygdom Ministeriet for

Læs mere

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i bugspytkirtlen

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i bugspytkirtlen Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i bugspytkirtlen PAKKEFORLØB Denne pjece indeholder en generel og kortfattet beskrivelse af, hvad et pakkeforløb for kræft er. Det er den sygehusafdeling,

Læs mere

Cancer i Praksis Årsrapport for 2010

Cancer i Praksis Årsrapport for 2010 Cancer i Praksis Årsrapport for 2010 Baggrund og formål Cancer i Praksis (CiP) blev etableret med det formål at udvikle kvaliteten inden for kræftområdet med udgangspunkt i almen praksis og dens samarbejde

Læs mere

reaktion på svær belastning og tilpasningsreaktion Pakkeforløb for Danske Regioner

reaktion på svær belastning og tilpasningsreaktion Pakkeforløb for Danske Regioner Danske Regioner 29-10-2012 Reaktion på svær belastning og tilpasningsreaktion voksne (DF43.1 DF43.2) Samlet tidsforbrug: 27 timer Pakkeforløb for reaktion på svær belastning og tilpasningsreaktion Forord

Læs mere

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED SOCIAL FOBI I COLLABRI

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED SOCIAL FOBI I COLLABRI BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED SOCIAL FOBI I COLLABRI Behandlingsvejledning ved depression i Collabri Denne behandlingsvejledning vedr. social fobi i Collabri er udarbejdet med baggrund i Sundhedsstyrelsens

Læs mere

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 41 42 43 S Strategiarbejde Indsats navn Fysioterapi til personer med psykisk sygdom Hovedansvarlig Fysioterapeut Helen Andersen Strategitema

Læs mere

Serviceområde: Sundhedsområdet

Serviceområde: Sundhedsområdet Serviceområde: Sundhedsområdet Fokusområde: Genoptræning efter sundhedslovens 140. Hvilke behov dækker ydelsen: Vederlagsfri genoptræning til personer, der efter udskrivning fra sygehus har et lægefagligt

Læs mere

HVORNÅR ER KOMMUNIKATION RELEVANT? KIROPRAKTOR

HVORNÅR ER KOMMUNIKATION RELEVANT? KIROPRAKTOR HVORNÅR ER KOMMUNIKATION RELEVANT? LÆGE KIROPRAKTOR HVORNÅR? Kommunikation mellem kiropraktoren og den praktiserende læge er vigtig, når patienten har et parallelt forløb, som gør en tværgående indsats

Læs mere

Sygehusplanen beskriver en ny struktur med udgangspunkt i en overordnet politisk målsætning

Sygehusplanen beskriver en ny struktur med udgangspunkt i en overordnet politisk målsætning Dato: 4. september 2015 Brevid: 2596236 Kapitel til sundhedsplan - regionens sygehusvæsen Læsevejledning Den følgende tekst skal efterfølgende bygges op på regionens hjemme-side, hvor faktabokse og links

Læs mere

Kvaliteten i behandlingen af skizofreni i perioden januar 2011 december 2011

Kvaliteten i behandlingen af skizofreni i perioden januar 2011 december 2011 Kvaliteten i behandlingen af skizofreni i perioden januar 2011 december 2011 Kvaliteten i behandlingen af skizofreni er i denne rapport opgjort i forhold til de følgende indikatorer: Udredning speciallæge

Læs mere

Anvendelse af begreberne genoptræning og rehabilitering

Anvendelse af begreberne genoptræning og rehabilitering Anvendelse af begreberne genoptræning og rehabilitering Sygehusenes udarbejdelse af genoptræningsplaner Den sundhedsfaglige vurdering i kommunen Gennemgang af de fire specialiseringsniveauer Antal og fordeling

Læs mere

R A P P O R T. Strategi for den palliative indsats i Ringkøbing-Skjern kommune.

R A P P O R T. Strategi for den palliative indsats i Ringkøbing-Skjern kommune. R A P P O R T Strategi for den palliative indsats i Ringkøbing-Skjern kommune. Sundhed og Omsorg Faglig drift og udvikling 2017 S i d e 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Indledning side 3 2. Definition af den

Læs mere

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i spiserøret, mavemunden og mavesækken

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i spiserøret, mavemunden og mavesækken Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i spiserøret, mavemunden og mavesækken PAKKEFORLØB Denne pjece indeholder en generel og kortfattet beskrivelse af, hvad et pakkeforløb for kræft

Læs mere

Overlæge Kirstine Amris, udpeget af Dansk Reumatologisk Selskab Overlæge dr. med. Niels Henrik Valerius, udpeget af Dansk Pædiatrisk

Overlæge Kirstine Amris, udpeget af Dansk Reumatologisk Selskab Overlæge dr. med. Niels Henrik Valerius, udpeget af Dansk Pædiatrisk N O T A T j.nr. 7-203-01-85/1/CHH Oplæg til det videre arbejde med struktur for patienter med kronisk træthedssyndrom/cfs/me (CFS) Baggrund nedsatte medio 2008 i forlængelse af specialeplanlægningsarbejdet

Læs mere

Kan pakkeforløb og pakker forbedre patientforløbet? Peter Treufeldt, Vicedirektør Region Hovedstadens Psykiatri

Kan pakkeforløb og pakker forbedre patientforløbet? Peter Treufeldt, Vicedirektør Region Hovedstadens Psykiatri Kan pakkeforløb og pakker forbedre patientforløbet? Peter Treufeldt, Vicedirektør Region Hovedstadens Psykiatri Fælles regionale pakkeforløb i psykiatrien Danske Regioner fremlagde i 2011 en strategi for

Læs mere

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED PANIKANGST I COLLABRI

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED PANIKANGST I COLLABRI BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED PANIKANGST I COLLABRI Behandlingsvejledning ved panikangst i Collabri Denne behandlingsvejledning vedr. panikangst i Collabri er udarbejdet med baggrund i Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om brystkræft

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om brystkræft Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om brystkræft PAKKEFORLØB Denne pjece indeholder en generel og kortfattet beskrivelse af, hvad et pakkeforløb for kræft er. Det er den sygehusafdeling,

Læs mere

Aarhus Universitetshospital

Aarhus Universitetshospital Anmodning om deltagelse i det videnskabelige forsøg: Behandling af patienter med langvarige helbredsproblemer (kroniske funktionelle lidelser) med medicin Originaltitel: Behandling af multi-organ bodily

Læs mere

Registreringsvejledning Pakkeforløb for metastaser uden organspecifik kræfttype

Registreringsvejledning Pakkeforløb for metastaser uden organspecifik kræfttype Sektor for National Sundhedsdokumentation og Forskning Sundhedsanalyser Sagsnr: 1211027 26. september 2012 Registreringsvejledning Pakkeforløb for metastaser uden organspecifik kræfttype 1. Indledning

Læs mere

Sygdomsspecifik Sundhedsaftale for Kronisk Obstruktiv Lungesygdom - KOL

Sygdomsspecifik Sundhedsaftale for Kronisk Obstruktiv Lungesygdom - KOL Sygdomsspecifik Sundhedsaftale for Kronisk Obstruktiv Lungesygdom - KOL KOL-patienter har fået diagnosticeret en Kronisk Inflammatorisk Lungesygdom med en systemisk komponent. Sygdommen medfører vedvarende

Læs mere

Tværsektoriel samarbejdsmodel med henblik på et for barnet/den unge sammenhængende forløb. Samarbejdsmodel

Tværsektoriel samarbejdsmodel med henblik på et for barnet/den unge sammenhængende forløb. Samarbejdsmodel Tværsektoriel samarbejdsmodel med henblik på et for barnet/den unge sammenhængende forløb Samarbejdsmodel Januar 2008 Indholdsfortegnelse Baggrund og indledning...1 Baggrund...1 Hvorfor en samarbejdsmodel?...1

Læs mere

Aktivitetsbeskrivelse, budget

Aktivitetsbeskrivelse, budget Titel Vederlagsfri fysioterapi Nr.: 621-01 Kommunen overtog den 1. august 2008 myndighedsansvaret for vederlagsfri fysioterapi til personer med svært fysisk handikap. Den vederlagsfri fysioterapi tilbydes

Læs mere

Målepunkter for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private neurologiske behandlingssteder

Målepunkter for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private neurologiske behandlingssteder Målepunkter for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private neurologiske behandlingssteder 16. januar 2015 1 Parkinsons sygdom 1.1 Journal: Udredning Det blev ved gennemgang af et antal journaler undersøgt,

Læs mere

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED GENERALISERET ANGST I COLLABRI

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED GENERALISERET ANGST I COLLABRI BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED GENERALISERET ANGST I COLLABRI Behandlingsvejledning ved generaliseret angst i Collabri Denne behandlingsvejledning vedr. generaliseret angst i Collabri er udarbejdet med baggrund

Læs mere

Konference for Hjerteforeningens netværk for sygeplejesker København d. 01.10.15

Konference for Hjerteforeningens netværk for sygeplejesker København d. 01.10.15 Konference for Hjerteforeningens netværk for sygeplejesker København d. 01.10.15 Teresa Holmberg tho@si-folkesundhed.dk Hvorfor er vi her i dag? Præsentere jer for et udpluk af resultaterne fra en ny undersøgelse

Læs mere

Høringssvar til udkast til sundhedsplan i Region Midtjylland fra Regionsudvalget Kræftens Bekæmpelse Region Midtjylland

Høringssvar til udkast til sundhedsplan i Region Midtjylland fra Regionsudvalget Kræftens Bekæmpelse Region Midtjylland Juni 2013 Region Midtjylland Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 8800 Viborg Att. Louise Møller Afdeling Region Midtjylland Elin Kristensen Telefon 30381509 elk@cancer.dk UNDER PROTEKTION AF HENDES MAJESTÆT

Læs mere

Regionsfunktion for Affektive lidelser, Autismepektumforstyrrelser

Regionsfunktion for Affektive lidelser, Autismepektumforstyrrelser Journal nr.: 12/13856 Dato: 28. juni 2012 Børne- og ungdomspsykiatrien Regionsfunktion for Affektive lidelser, Autismepektumforstyrrelser Definition Undersøgelser og procedure indeholdt i forløbet Aldersgruppe:

Læs mere

Aarhus Universitetshospital

Aarhus Universitetshospital Anmodning om deltagelse i det videnskabelige forsøg: Behandling af patienter med langvarige helbredsproblemer (kroniske funktionelle lidelser) med gruppeterapi Originaltitel: Behandling af multi-organ

Læs mere

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i blære og nyre

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i blære og nyre Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i blære og nyre PAKKEFORLØB Denne pjece indeholder en generel og kortfattet beskrivelse af, hvad et pakkeforløb for kræft er. Det er den sygehusafdeling,

Læs mere

Revideret specialevejledning for intern medicin: geriatri (version til ansøgning)

Revideret specialevejledning for intern medicin: geriatri (version til ansøgning) Revideret specialevejledning for intern medicin: geriatri (version til ansøgning) Specialevejledningen er udarbejdet som led i Sundhedsstyrelsens specialeplanlægning, jf. sundhedslovens 208, som omhandler

Læs mere

ustabile hjertekramper og/eller

ustabile hjertekramper og/eller Pakkeforløb for hjertesygdomme Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om ustabile hjertekramper og/eller blodprop i hjertet Pakkeforløb ustabile hjertekramper og blodprop i hjertet I denne

Læs mere

personlighedsforstyrrelser

personlighedsforstyrrelser Danske Regioner 29-10-2012 Personlighedsforstyrrelser voksne (DF60.3, DF60.6) Samlet tidsforbrug: 27 timer Pakkeforløb for personlighedsforstyrrelser Forord I psykiatrien har vi kunnet konstatere en række

Læs mere

Regionernes vejledning til håndtering af ret til hurtig udredning og differentieret ret til behandling i psykiatrien

Regionernes vejledning til håndtering af ret til hurtig udredning og differentieret ret til behandling i psykiatrien VEJLEDNING Regionernes vejledning til håndtering af ret til hurtig udredning og differentieret ret til behandling i psykiatrien Denne vejledning er udarbejdet af regionerne i fællesskab, og er en vejledning

Læs mere

Sundheds- og Ældreudvalget SUU Alm.del Bilag 416 Offentligt. En indgang ANBEFALINGER TIL FAGLIG ORGANISERING AF TILBUDDET EN INDGANG

Sundheds- og Ældreudvalget SUU Alm.del Bilag 416 Offentligt. En indgang ANBEFALINGER TIL FAGLIG ORGANISERING AF TILBUDDET EN INDGANG Sundheds- og Ældreudvalget 2015-16 SUU Alm.del Bilag 416 Offentligt En indgang ANBEFALINGER TIL FAGLIG ORGANISERING AF TILBUDDET EN INDGANG 2016 En indgang - anbefalinger til organisering af tilbuddet

Læs mere

10 bud til almen praksis

10 bud til almen praksis 10 bud til almen praksis 10 bud på udviklingsområder for almen praksis på baggrund af resultater fra en undersøgelse besvaret af 4.874 patienter og pårørende DANSKE PATIENTER Baggrund 4,9 millioner danskerne

Læs mere

Børne- og Ungdomspsykiatri

Børne- og Ungdomspsykiatri Danske Regioner Juni 2014 Børne- og Ungdomspsykiatri Pakkeforløb til udredning Afklarende samtale Basis udredningspakke Standard udredningspakke Udvidet udredningspakke Indledning Formålet med pakkeforløb

Læs mere

Tværsektoriel samarbejdsmodel med henblik på et for barnet/den unge sammenhængende forløb. Samarbejdsmodel

Tværsektoriel samarbejdsmodel med henblik på et for barnet/den unge sammenhængende forløb. Samarbejdsmodel Tværsektoriel samarbejdsmodel med henblik på et for barnet/den unge sammenhængende forløb Samarbejdsmodel Maj 2006 Indholdsfortegnelse Baggrund og indledning... 2 Baggrund... 2 Hvorfor en samarbejdsmodel?...

Læs mere

De forventede økonomiske konsekvenser som følge af ændringer ved forløbsprogrammet for KOL i Region Midtjylland.

De forventede økonomiske konsekvenser som følge af ændringer ved forløbsprogrammet for KOL i Region Midtjylland. De forventede økonomiske konsekvenser som følge af ændringer ved forløbsprogrammet for KOL i Region Midtjylland. Indledning På Sundhedsstyregruppens møde den 17. august 2015 blev det besluttet, at udskyde

Læs mere

Kort resumé af forløbsprogram for lænderygsmerter

Kort resumé af forløbsprogram for lænderygsmerter Kort resumé af forløbsprogram for lænderygsmerter Udbredelse af lænderygsmerter og omkostninger Sundhedsprofilen (Hvordan har du det 2010) viser, at muskel-skeletsygdomme er den mest udbredte lidelse i

Læs mere

De danske pakkeforløb for kræft set fra nationalt niveau Lund 19.03.14

De danske pakkeforløb for kræft set fra nationalt niveau Lund 19.03.14 De danske pakkeforløb for kræft set fra nationalt niveau Lund 19.03.14 Ole Andersen, overlæge Disposition Baggrund og tanker for indførsel af pakkeforløb i 2007 Organisering af arbejdet med at udvikle

Læs mere

angst og social fobi

angst og social fobi Danske Regioner 29-10-2012 Angst og social fobi voksne (DF41 og DF40) Samlet tidsforbrug: 15 timer Pakkeforløb for angst og social fobi DANSKE REGIONER 2012 / 1 Forord I psykiatrien har vi kunnet konstatere

Læs mere

RÅDGIVNING OM EKSPERIMENTEL BEHANDLING VED LIVSTRUENDE SYGDOM

RÅDGIVNING OM EKSPERIMENTEL BEHANDLING VED LIVSTRUENDE SYGDOM JUNI 2015 RÅDGIVNING OM EKSPERIMENTEL BEHANDLING VED LIVSTRUENDE SYGDOM Sundhedsstyrelsens ordning om eksperimentel behandling RÅDGIVNING OM EKSPERIMENTEL BEHANDLING VED LIVSTRUENDE SYGDOM Sundhedsstyrelsens

Læs mere

HVORNÅR ER KOMMUNIKATION RELEVANT? KIROPRAKTOR

HVORNÅR ER KOMMUNIKATION RELEVANT? KIROPRAKTOR HVORNÅR ER KOMMUNIKATION RELEVANT? LÆGE KIROPRAKTOR HVORNÅR? Kommunikation mellem kiropraktoren og den praktiserende læge er vigtig, når patienten har et parallelt forløb, som gør en tværgående indsats

Læs mere

Indberetningsskema Region Nordjylland, marts 2009

Indberetningsskema Region Nordjylland, marts 2009 Indberetningsskema Region Nordjylland, marts 2009 Tabel 1: Forløbstider (anvend kategorierne:, opfylder forløbstid og opfylder ikke forløbstid ) Forløbstider ifølge Henvisningsperiode Udredningsperiode

Læs mere

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om. stabile hjertekramper. Pakkeforløb for hjertesygdomme

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om. stabile hjertekramper. Pakkeforløb for hjertesygdomme Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om stabile hjertekramper Pakkeforløb for hjertesygdomme PakkeForløb- stabile hjertekramper I denne pjece findes en generel og kort beskrivelse af, hvad

Læs mere

Dato 31. januar 2014 Sagsnr. 4-1212-107/1 7222 7815

Dato 31. januar 2014 Sagsnr. 4-1212-107/1 7222 7815 Dato 31. januar 2014 Sagsnr. 4-1212-107/1 7222 7815 bem Kommissorier for Sundhedsstyrelsens følgegruppe og arbejdsgrupper vedrørende øget faglighed i genoptrænings- og rehabiliteringsindsatsen jf. opfølgningen

Læs mere

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse sum@sum.dk Att.: ani@sum.dk

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse sum@sum.dk Att.: ani@sum.dk Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse sum@sum.dk Att.: ani@sum.dk s høringssvar vedr. udkast til lov om ændring af sundhedsloven og lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet takker

Læs mere

REGISTRERINGSVEJLEDNING

REGISTRERINGSVEJLEDNING Afdelingen for Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15287 26. november 2015 REGISTRERINGSVEJLEDNING Diagnostisk pakkeforløb for alvorlig sygdom Denne vejledning indeholder en indledning med blandt andet beskrivelse

Læs mere

Stifinder. Samarbejde om TRÆNING OG GENOPTRÆNING I DE 17 KOMMUNER I REGION SJÆLLAND OG REGIONEN

Stifinder. Samarbejde om TRÆNING OG GENOPTRÆNING I DE 17 KOMMUNER I REGION SJÆLLAND OG REGIONEN Stifinder Samarbejde om TRÆNING OG GENOPTRÆNING I DE 17 KOMMUNER I REGION SJÆLLAND OG REGIONEN August 2015 Stifinderen beskriver samarbejdet om genoptræningsforløb med udgangspunkt i de muligheder, lovgivningen

Læs mere

Bodily Distress Syndrome (BDS)

Bodily Distress Syndrome (BDS) Bodily Distress Syndrome (BDS) Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser Aarhus Universitetshospital 1 Lidt om Bodily Distress Syndrome (BDS) Bodily Distress Syndrome er en ny diagnose der bruges i

Læs mere

Enhed for Selvmordsforebyggelse. Information til samarbejdspartnere

Enhed for Selvmordsforebyggelse. Information til samarbejdspartnere Enhed for Selvmordsforebyggelse Information til samarbejdspartnere 2 Selvmordstanker og selvmordsforsøg skal altid tages alvorligt Alle mennesker kan komme i krise og det er forskelligt, hvordan vi reagerer,

Læs mere

Snitfladekatalog er godkendt i Det Administrative Kontaktforum 28. oktober 2011.

Snitfladekatalog er godkendt i Det Administrative Kontaktforum 28. oktober 2011. Revisionen af snitfladekataloget er gennemført i 2011, af Arbejdsgruppen: Marianne Thomsen, Sydvestjysk Sygehus. Marianne Bjerg, Odense Universitetshospital. Niels Espensen, OUH Svendborg. Anne Mette Dalgaard,

Læs mere

Sundhedsudvalget SUU alm. del Bilag 118 Offentligt N O T A T

Sundhedsudvalget SUU alm. del Bilag 118 Offentligt N O T A T Sundhedsudvalget 2010-11 SUU alm. del Bilag 118 Offentligt N O T A T Status vedr. ventetid for hjertepatienter uden for pakkeforløb På Task Force mødet for patientforløb på kræft- og hjerteområdet den

Læs mere

periodisk depression

periodisk depression Danske Regioner 29-10-2012 Periodisk depression voksne (DF33) Samlet tidsforbrug: 18 timer Pakkeforløb for periodisk depression Forord I psykiatrien har vi kunnet konstatere en række store udfordringer

Læs mere

Hjerterehabilitering i Danmark lige nu! v/lene Joensen Akademisk medarbejder Sundhed og Forebyggelse

Hjerterehabilitering i Danmark lige nu! v/lene Joensen Akademisk medarbejder Sundhed og Forebyggelse Hjerterehabilitering i Danmark lige nu! v/lene Joensen Akademisk medarbejder Sundhed og Forebyggelse Hvad er hjerterehabilitering Et fuldt rehabiliteringsforløb indeholder: Undervisning om sygdom og behandling

Læs mere

Psykiatriske patienter skal sidestilles med andre patienter

Psykiatriske patienter skal sidestilles med andre patienter Psykiatriske patienter skal sidestilles med andre patienter Psykiske sygdomme er blandt de allermest udbredte. Alligevel får psykiatriske patienter ikke samme tilbud som andre patienter. Lægeforeningen

Læs mere

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om tarmkræftmetastaser i leveren

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om tarmkræftmetastaser i leveren Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om tarmkræftmetastaser i leveren PAKKEFORLØB Denne pjece indeholder en generel og kortfattet beskrivelse af, hvad et pakkeforløb for kræft er. Det er

Læs mere

Pakkeforløb for på hjertesygdomme. hjerteområdet. Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om. hjerteklapsygdom

Pakkeforløb for på hjertesygdomme. hjerteområdet. Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om. hjerteklapsygdom Pakkeforløb for på hjertesygdomme hjerteområdet Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om hjerteklapsygdom Pakkeforløb - I denne pjece findes en generel og kort beskrivelse af, hvad et pakkeforløb

Læs mere

12. april. 2014 kl. 11.00 11.45/delt oplæg med Region Syddanmark

12. april. 2014 kl. 11.00 11.45/delt oplæg med Region Syddanmark Tale DALYFO`s årsmøde lymfodem Tid Opgave 12. april. 2014 kl. 11.00 11.45/delt oplæg med Region Syddanmark Tale og besvarelse af spørgsmål. 07-04-2014 Sag nr. 14/1588 Dokumentnr. 19965/14 Josefina Hindenburg

Læs mere

Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samling) SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 30 Offentligt

Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samling) SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 30 Offentligt Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samling) SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 30 Offentligt N O T A T Bidrag til ministerens besvarelse af spørgsmål 30, som folketingets Sundheds og Ældreudvalg

Læs mere

Den Ældre Medicinske Patient

Den Ældre Medicinske Patient Vejledning om Den Ældre Medicinske Patient Til sundhedspersoner på sygehuse, i kommuner og i almen praksis Vælg billede Vælg farve regionsyddanmark.dk Godkendt i Det Administrative Kontaktforum den 14.

Læs mere

Pakkeforløb for spiseforstyrrelser

Pakkeforløb for spiseforstyrrelser Danske Regioner 29-10-2012 Spiseforstyrrelser voksne (DF50.0, DF50.1, DF50.2, DF50.3, DF509) Samlet tidsforbrug: 30 timer Pakkeforløb for spiseforstyrrelser Forord I psykiatrien har vi kunnet konstatere

Læs mere

Symptomer ved kropslig stresstilstand/bodily distress syndrom

Symptomer ved kropslig stresstilstand/bodily distress syndrom Symptomer ved kropslig stresstilstand/bodily distress syndrom Almene symptomer 1. Koncentrationsbesvær 2. Hukommelsesbesvær 3. Træthed 4. Hovedpine 5. Svimmelhed Symptomer fra hjerte, lunge og kroppens

Læs mere

Betydning af Kræftplan III for Region Syddanmark kommende regionale opgaver.

Betydning af Kræftplan III for Region Syddanmark kommende regionale opgaver. Område: Sundhedsområdet Afdeling: Planlægning og Udvikling Journal nr.: 07/783 Dato: 4. januar 2011 Udarbejdet af: Sanne Jeppesen E mail: Sanne.Jeppesen@regionsyddanmark.dk Telefon: 76631252 Notat Betydning

Læs mere

Sundhedsstyrelsens oplæg til en styrket indsats på det palliative område

Sundhedsstyrelsens oplæg til en styrket indsats på det palliative område Sundhedsstyrelsens oplæg til en styrket indsats på det palliative område Kommunal palliativ indsats status og perspektiver Nyborg Strand 28. september 2010 Ole Andersen, Sundhedsstyrelsen Palliativ indsats

Læs mere

Psykiatrien i Region Nordjylland har taget Rigsrevisionens beretning om regionernes

Psykiatrien i Region Nordjylland har taget Rigsrevisionens beretning om regionernes Notat fra Psykiatrien i Region Nordjylland vedr. Beretning om regionernes styring af ambulant behandling af voksne patienter med psykiske lidelser Rigsrevisionen har siden i foråret 2015 gennemført undersøgelser

Læs mere

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om livmoderhalskræft

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om livmoderhalskræft Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om livmoderhalskræft PAKKEFORLØB Denne pjece indeholder en generel og kortfattet beskrivelse af, hvad et pakkeforløb for kræft er. Det er den sygehusafdeling,

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om mål, resultater og opfølgning på kræftbehandlingen. Oktober 2013

Notat til Statsrevisorerne om beretning om mål, resultater og opfølgning på kræftbehandlingen. Oktober 2013 Notat til Statsrevisorerne om beretning om mål, resultater og opfølgning på kræftbehandlingen Oktober 2013 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om mål, resultater og opfølgning på kræftbehandlingen

Læs mere

bipolar affektiv sindslidelse

bipolar affektiv sindslidelse Danske Regioner 21-06-2012 Bipolar affektiv sindslidelse (DF31) Samlet tidsforbrug: 20 timer Pakkeforløb for bipolar affektiv sindslidelse Forord I psykiatrien har vi kunne konstatere en række store udfordringer

Læs mere

I dette notat beskrives visionerne, indholdet og centrale elementer i rehabiliteringsmodelen.

I dette notat beskrives visionerne, indholdet og centrale elementer i rehabiliteringsmodelen. Notat Vedrørende: Rehabiliteringsmodel på sundheds- og omsorgsområdet version 2 Sagsnavn: Rehabiliteringsmodel på sundheds- og omsorgsområdet Sagsnummer: 27.00.00-G01-36-16 Skrevet af: Dorthe Høgh Hansen

Læs mere

Bilag. Til grundaftale om indsatsen for mennesker med sindslidelser. Udrednings-, rehabiliterings og behandlingsforløbsbeskrivelse

Bilag. Til grundaftale om indsatsen for mennesker med sindslidelser. Udrednings-, rehabiliterings og behandlingsforløbsbeskrivelse Bilag Til grundaftale om indsatsen for mennesker med sindslidelser Udrednings-, rehabiliterings og behandlingsforløbsbeskrivelse Samarbejde og arbejdsdeling som udrednings-, rehabiliterings- og behandlingsforløb

Læs mere

Mistanke om alvorlig sygdom ( okkult cancer )

Mistanke om alvorlig sygdom ( okkult cancer ) Mistanke om alvorlig sygdom ( okkult cancer ) Ulrich Fredberg Ledende overlæge Medicinsk Afdeling Regionhospitalet Silkeborg www.regionmidtjylland.dk Regionshospitalet Silkeborg Center of Excellence Akutplanen

Læs mere

Bilag 4 til basisaftalen vedr. mennesker med sindslidende: Aftaler vedr. indsatsen overfor gerontopsykiatriske patienter

Bilag 4 til basisaftalen vedr. mennesker med sindslidende: Aftaler vedr. indsatsen overfor gerontopsykiatriske patienter Bilag 4 til basisaftalen vedr. mennesker med sindslidende: Aftaler vedr. indsatsen overfor gerontopsykiatriske patienter Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING...................................................................................

Læs mere