KIRURGISK GASTROENTEROLOGI I DANMARK. Specialets tilblivelse med en særlig vægt lagt på K.H. Køsters indsats

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KIRURGISK GASTROENTEROLOGI I DANMARK. Specialets tilblivelse med en særlig vægt lagt på K.H. Køsters indsats"

Transkript

1 1 KIRURGISK GASTROENTEROLOGI I DANMARK Specialets tilblivelse med en særlig vægt lagt på K.H. Køsters indsats På venlig foranledning af bestyrelsen for Dansk Gastroenterologisk Selskab skal jeg hermed søge at give en beskrivelse af, hvorledes vort fag begyndte sin udvikling. Om end det er faget og dets pionerer, det først og fremmest skal handle om, kan jeg ikke undgå at tilføre fremstillingen et ret betydeligt mål af selvbiografi. Det skyldes, at jeg ikke skriver som medicinhistoriker på basis af kildemateriale, men skriver som en læge, for hvem det dengang nye fag var en del af livet. Det er derfor det personligt oplevede fag, der er basis for fremstillingen, og forbindelsen til medicinhistorien kan kun trækkes, såfremt en forsker engang kunne tænkes at anse fremstillingen som en af sine primær-kilder. Som det var I sommeren 1956, da jeg med hustru sejlede med Ålborg-båden til Nordjylland for at påbegynde min turnustjeneste på det velanskrevne Hjørring Centralsygehus, havde jeg ingen anledning til at forudse et kommende kirurgisk-gastroenterologisk speciale. Det efter tidens forhold store sygehus rummede én stor kirurgisk og én stor medicinsk afdeling og derudover små afdelinger for øjen- og øresygdomme samt et tuberkulosehospital. Der var ingen gynækologisk-obstetrisk afdeling - et fagområde, den kirurgiske afdeling tog sig af sammen med al kirurgi bortset fra thoraxkirurgi og neurokirurgi, som varetoges i Århus. Det var ikke stort anderledes i København, Århus eller Odense bortset fra, at der her var udskilt afdelinger for gynækologi/obstetrik og at det var her, man havde afdelinger for thoxax- og neurokirurgi. At der ikke var speciallæger i kirurgisk gastroenterologi betød ikke, at kirurger ikke kunne dyrke dette fag som et personligt interesseområde. Det gjorde således min chef i Hjørring, overkirurg Johannes Thyssen. Han var uddannet på Finsen-instituttes kirurgiske afdeling, hvor overkirurg Alfred Zacho var en dansk pioner inden for cancerkirurgi og ikke mindst var kendt for sin udvikling af thorako-abdominale indgreb for c. cardiae.

2 2 Nogle kirurgiske afdelinger i København havde i løbet af 1950 erne erklæret gastroenterologi som deres såkaldte subspeciale, men det var ikke nogen officielt anerkendt kategori. Eksempler på sådanne gastroenterologisk subspecialiserede afdelinger var Rigshospitalet afd. C, Københavns Kommunehospitals 1. afd., Bispebjerg Hospital, afd. A. og fra 1961 også afd. F. Alle disse afdelinger modtog imidlertid også patienter med kirurgiske sygdomme uden for det gastroenterologiske område, og det var en almindeligt udbredt opfattelse blandt de toneangivende overlæger, at dette var værdifuldt i uddannelsesøjemed. Min egen vej Efter at være avanceret til 2. reservekirurg som 3-års kandidat, efter supplering i radiologi og med en hurtigt stigende rutine inden for den akutte kirurgi og enklere indgreb i øvrigt blev jeg af overlæge Thyssen opfordret til at blive kirurg, og jeg kom i 1960 til Odense Amts- og Bys Sygehus for at supplere gynækologi/obstetrik. Da jeg godt og vel havde aftjent det nødvendige halve år, ville jeg gerne videre i kirurgien og søgte en stilling som 2. reservekirurg hos den navnkundige overlæge K.H.Køster på Bispebjerg Hospital (BBH), afd. A. Jeg havde oplevet Køster som lærer i krigskirurgi på underlægeskolen og havde lige siden da ønsket at få ham som chef. Nu var det på ingen måde let at komme ind på en af de prestigiøse københavnske afdelinger, og jeg blev derfor noget overrasket, da jeg fik stillingen til tiltrædelse i august Det viste sig, at Køster havde udtaget mig, fordi jeg havde skrevet tre artikler (1, 2, 3) under mine forskellige ansættelser, bl.a. som værnepligtig reservelæge i Flyvevåbnet. Han var klar over, at det var sket uden megen vejledning. K.H. KØSTER ( ) Karl Henrik Køster blev født 30. maj Han var 2. reservekirurg på BBH, afd. A i 1943 og ydede en modig og effektiv indsats i modstandsbevægelsen - særligt markant under den tyske forfølgelse af danske jøder i oktober Han arrangerede transporter for ca flygtninge til Sverige via Bispebjerg Hospitals udstrakte gangsystem i kælderetagen

3 3 til dels gennem fiktive indlæggelser. Denne indsats blev internationalt anerkendt (4) og førte siden hen til oprettelsen af et fellowship ved det anerkendte jødiske Michael Reese Hospital and Medical Center i Chicago. Det var et-årige stipendier, som blev uddelt i ti år med mig som den første fellow i Efter sin farefulde indsats måtte Køster flygte til England via Sverige. Han deltog som Major, Royal Army Medical Corps af 21. armégruppe (5) i felttoget i Normandiet i Først i juli 1946 kom han tilbage til BBH, afd. A, nu som 1. reservelæge. Han blev afdelingslæge i 1951 og chef for BBH, afd. A i Køster fik en fremtrædende placering i det fagorganisatoriske miljø med adskillige formandsposter og andre vigtige tillidshverv i Foreningen af overlæger i Københavns kommune, Foreningen af hospitalsoverlæger i København, i Danske kirurgers organisation, i Specialistorganisationernes sammenslutning, Københavns Lægeforening og i Den almindelige danske Lægeforening. Køster blev sjælen i oprettelsen af Danmarks første blodbank på Bispebjerg Hospital i 1951 og gjorde ved vægtige publikationer et stort arbejde for transfusionsbehandlingens rette organisation og anvendelse. Under Køsters flugt deponerede han i den danske ambassade i Stockholm sit ufuldendte disputatsarbejde om shocktilstandens patofysiologi. Det var udarbejdet hos August Krogh på dennes institut, men ak og ve - det blev aldrig genfundet efter krigen på trods af indgriben fra daværende udenrigsminister Christmas Møller. Siden hen fik Køster ikke tid til at disputere, men få læger med disputats har, som det vil kunne ses af den følgende fremstilling, været større som videnskabelige igangsættere end han. Som kirurg var Køster en sikker operatør. Han skulle have bordet højt op, og skamler til assistenterne var ingen mangelvare. Han stod rankt og rolig, mens han arbejdede, og det gjorde han hurtigt og udramatisk. Der opstod aldrig uventede blødninger eller utilsigtede

4 4 huller på noget. Operationssygeplejersken havde det nemt. Han brugte aldrig andet end kniv, saks og pincet, og hans ordrer om suturer kom roligt og i god tid. Ingen nervøsitet her. Han var de store snits mand og ville næppe have befundet sig vel med de endoskopiske teknikker. Hans yndlingsincision til ventrikeloperationer var det såkaldte mercedessnit, som prydede mange københavnske bugvægge og var et kvalitetstegn - ganske som det kendte bilsymbol. Kvaliteten var der styr på, idet Køster - længe før den slags blev almindeligt - foretog regelmæssige, årelange ambulante kontroller af alle ulcusopererede patienter. Assistenterne havde det også let. Køster fandt det aldrig nødvendigt at skælde ud på yngstemanden, som det ellers var almindeligt: Træk, træk nu mand. Han havde ikke megen lyst til assistere de yngre. Det kom derfor ganske bag på mig, da han en dag, hvor jeg havde været oppe den ganske nat uden et sekunds hvil, pludseligt sagde: Nu opererer De, dr. Andersen. Situationen krævede jo, at jeg lavede en fejlfri Billroth I som behandling af det velvoksne ulcus ventriculi, så jeg måtte arbejde med den største delikatesse, selv om jeg havde glædet mig til en fredsommelig assistenttjeneste under påhøring af historier, som for en dels vedkommende var kendte, så man kunne reagere med automatpiloten tilkoblet det trætte sind. DEN KIRURGISKE GASTROENTEROLOGIS FAGLIGE AFGRÆNSNING BBH, afd. A I princippet var BBH, afd. A en almenkirurgisk afdeling, da Køster overtog den i 1957, om end ortopæd-kirurgien var skilt fra som en selvstændig afdeling under professor E. Hart Hansen. Afdelingen anså sig som subspeciliseret i gastroenterologi, hvilket som nævnt også gjaldt for andre kirurgiske afdelinger, men det fandt Køster ikke tilfredsstillende nok. Han kæmpede derfor straks var starten en indædt kamp for at friholde afdelingen helt for patienter med problemer uden for gastro-intestinalkanalen. Det lykkedes kun langsomt, for i Københavns Kommune og dermed dens centralvisitation var man ikke meget for at anerkende nogen særstatus for afdeling A. I den første tid, jeg var på afdelingen, altså fire år efter Køsters tiltræden, behandlede man stadig en del gynækologiske og urologiske patienter. Takket være mit arbejde om prostatektomi (2) blev jeg straks udnævnt til

5 5 afdelingens prostatectomeur og blev sat til alle transvesicale prostatektomier. Det var en tid, hvor det ikke blev anset for passende at vise betænkelighed ved at påtage sig en opgave, selv om ens praktiske erfaring som selvstændig operatør var beskeden. Det gik hæderligt, så jeg fik lov til også at operere Køsters privatpatienter og diverse VIPs. Som led i Køsters specialiseringsbestræbelser oprettedes på afd. A det første gastroenterologiske laboratorium i Danmark i Her foretog man målinger af ventriklens syresekretion som led i det kliniske arbejde, ligesom der udspillede sig en betydelig videnskabelig aktivitet, som i første række var rettet mod syresekretionsmålingers anvendelighed i ulcusdiagnostikken, i behandlingsplanlægningen og i behandlingskontrollen. I 1964 tog afd. A som den første i Danmark det nye fleksible fibergastroskop i brug. Det var ret tykt og ikke styrbart. En rivende udvikling tog imidlertid sin begyndelse, og ganske som med nutidens mobiltelefoner, kom der nye og avancerede modeller med måneders mellemrum. Køster var en magtfuld person og hans høje, kraftige skikkelse og martialske udseende gjorde det betænkeligt at sige ham imod. Det gjaldt i alle kollegiale sammenhænge, men også langt op i det administrative og politiske system. Med ham som bølgebryder blev det derfor efterhånden anerkendt og respekteret i praksis, om end ikke formelt, at BBH, afd. A var en rent kirurgisk-gastroenterologisk afdeling. Et speciale i Sundhedsstyrelsens forstand var der endnu ikke tale om før 1971, men fra midten af 1960 erne sås der ikke flere patienter i afdelingen med sygdomme uden for mave-tarmkanal og galdeveje, hverken i vagtperioden eller i dagtiden. Køster fandt i sin specialiseringskamp en trofast og magtfuld allieret i Mogens Andreassen, professor i kirurgi og chef for Rigshospitalets afd. C fra Det var noget ganske nyt, at der med disse to chefer påbegyndtes et fortrinligt klinisk og videnskabeligt samarbejde mellem BBH og Rigshospitalet. Traditionelt havde Riget og Kommunen set med

6 6 foragtblandet skepsis på hinanden. Symbiosen Mogens Andreassen/K.H. Køster vil blive omtalt mere i det følgende. Det, der kom til at præge Køsters virksomhed, og som gjorde ham til en pioner inden for dansk kirurgisk gastroenterologi, var hans tidligt udviklede opfattelse af gastroenterologien som et fag, som skulle udøves på basis af fysiologi og ikke anatomi, som det indtil da havde været gældende praksis. Fysiologisk baseret kirurgi - introduktion med det blødende ulcus ventriculi/duodeni Da Køster genoptog sit virke på BBH, afd. A efter krigen, rettedes hans opmærksomhed mod behandlingen af patienter med ulcusblødning. For at forstå betydningen af hans indsats inden for dette område, er det nødvendigt at rekapitulere historien lidt. Fra begyndelsen af det 20. årh. havde det været et knæsat princip, at man aldrig måtte operere akut for øvre gastro-intestinale blødninger, uanset deres alvor og livstruende karakter. Patienter med alvorlige blødninger døde alligevel, mente man, og operation for mindre alvorlige blødninger var farligere end konservativ behandling. Det var ikke en speciel dansk holdning, men den var delt af næsten alle kirurger. I Danmark var den imidlertid blevet markant bekræftet gennem den århusianske professor Aage Nielsens disputats fra 1919 (6). Det var en meget vægtig disputats, og dens kvalitet førte til, at den nævnte konservative holdning fik en nærmest dogmatisk karakter. Den var også gældende under min tid i Hjørring. Når disputatser er så gode, at de fører til dogmedannelse, er de ikke altid ganske ufarlige. Det måtte følgelig kræve næsten det samme mod, som Køster tidligere havde udvist, at gå imod dette syn på behandlingen, idet ethvert dårligt resultat ville blive betragtet som en kunstfejl. Han allierede sig med den unge mediciner, den senere kendte diabetolog Jørgen Pedersen, som foretog en fremragende analyse af et stort retrospektivt materiale, hvorved han kunne vise, at de livsfarlige blødninger var karakteriserede ved opkastning af frisk, rødt blod (7). Køster var ikke sen til at drage den konklusion, at det var patienter

7 7 med sådanne blødninger, det var rimeligt at udsætte for den operative risiko (8). Hans resultater var så overbevisende, at en mere aktiv indstilling til den akutte ulcusbehandling blev almindeligt accepteret i Danmark, og de var medvirkende til, at samme syn i den følgende tid blev generelt i international sammenhæng (9). Dette forløb er bemærkelsesværdigt ved, at det var første gang, en akut kirurgisk indikation baseredes på fysiologisk tankegang. Jørgen Pedersen og Køster tog den frisk-røde hæmatemese som udtryk for en så høj blødningshastighed, at blodet ikke nåede at blive syrebehandlet til hæmatin. Det var den store blødningshastighed, der var operationsindikation. Forud herfor havde det været patoanatomiske forhold, der var bedømmelsesgrundlag: Man havde således regnet blødninger fra kroniske kalløse ulcera - karakteriseret ved lang anamnese - for de farligste (10). Man antog desuden - og gentog i det uendelige i arbejde efter arbejde - at stive, arteriosklerotiske kar i ventrikel og duodenum som følge af høj alder (> 40!-60 år) var forbundet med en særlig høj risiko (11), uanset at det var ganske enkelt at påvise, at der ikke findes arteriosklerose i de perifere coeliaco-mesenteriale kar (12). Køster og Pedersen flyttede opmærksomheden fra patienternes alder og anamneselængde til en fysiologisk parameter - blødningshastigheden. På Køsters afdeling gik man videre ad det fysiologiske spor i den akutte blødningsbehandling, idet man studerede, hvorledes blødningsformen melæna/hæmatemese - indicerede en differentieret infusionsbehandling med fuldblod og koncentrerede erythrocytter (13, 14). Ved anvendelse af centralt venetryk blev det muligt på et tidligt tidspunkt at erkende de livstruende blødninger fra større arterier, og den karakteristiske intermitterende blødningsform blev beskrevet. Herved kunne operationsindikationen i forhold til Pedersen/Køsters kriterier indsnævres og præciseres

8 8 (15). En mere udførlig omtale af den historiske udvikling i behandlingen af gastroduodenal blødning findes i (16). Fysiologisk baseret kirurgi - videreførelse i den elektive ulcusbehandling Det var ikke alene i den akutte ulcusbehandling, at K.H. Køster så det som væsentligt at anskue problemerne fysiologisk frem for anatomisk. Det gjaldt i lige så høj grad i den elektive ulcusbehandling, som i ekstrem grad havde været præget af bestræbelser for at finde kirurgisk-anatomiske løsninger på alle problemer. Som et eksempel herpå kan tjene det halve hundrede forskellige modifikationer af gastro-jejunostomien, der blev anvendt i behandlingen af ulcus i ventrikel og duodenum i flere årtier omkring 1900 (17), og de mange former for Billroth-II-anastomose, der var i anvendelse efter ventrikelresektioner. Man havde i umindelige tider anset ulcus-dannelse for at være et resultat af en forhøjet syresekretion, men de oprindelige prøvemåltids-målinger havde ikke ydet reproducerbare og dermed brugbare resultater. Vi ved nu, at den vigtigste ætiologiske faktor for ulcusdannelse er en infektion. Det havde man ingen formodning om i Køsters funktionsperiode. Målet dengang var at hidføre en operativ reduktion af syresekretionen. Dette mål delte Køster, men til forskel fra hovedtendensen i kirurgien ønskede han en individuelt udført kirurgisk behandling, baseret på præcise målinger af den anerkendte syresekretions-parameter (18). Som den første i Danmark indførte han derfor den udvidede histaminprøve (19), og ventriklens syresekretion blev nu grundlag for en udstrakt videnskabelig aktivitet (20, 21). Man skal ikke bedømme denne indsats udelukkende på dens resultat, for man må erkende, at ventrikelresektioner af varierende størrelse - titreret på basis af måling af syresekretionen - forblev et uopnåeligt mål. Køsters pionerindsats førte imidlertid til det helt afgørende forhold, at den kirurgiske gastroenterologi blev anset som et fysiologisk baseret fag, førende til, at videnskabeligt motiverede læger fra adskillige fag fik inspiration til at gå i gang med udforskningen af neurogen- og endogen regulation af ventriklens syresekretion og af sekretion og motorik i gastro-intestinaltrakten i det hele taget. En rivende udvikling var sat i gang førende til et intensivt samvirke mellem afd. A, BBH s medicinske afdeling B ved professor Mogens

9 9 Bjørneboe og klinisk-kemiske afdeling ved overlæge Per Lous, samt ikke mindst den i 1963 oprettede klinisk-fysiologiske afdeling under overlæge, senere professor Niels A. Lassen. Køsters ønske om udvikling af en mindre traumatisk behandling af ulcussygdom end den rådende store ventrikelresektion førte til, at afdelingen tidligt begyndte at anvende trunkal vagotomi med drænage i form af gastro-jejunostomi eller pyloroplastik som rutinebehandling af ulcus duodeni. Den fysiologiske virkning på syresekretionen og det kliniske resultat blev studeret i omfattende arbejder (22, 23). Inden for udviklingen af de selektive vagotomiformer var det imidlertid overlæge, senere professor Erik Amdrup, som på Københavns Kommunehospitals kirurgiske afd. 1 var pioneren, specielt i samarbejde med 1. reservekirurg, senere overkirurg Hans-Eric Jensen (24, 25). En digression Gastric Freezing Efter omtalen af Køsters indsats for udviklingen af en fysiologisk baseret ulcuskirurgi - akut som elektiv skal omtales et kuriosum, som nærmest må betragtes som en nonbegivenhed inden for dansk gastroenterologi, men som en kort periode næsten dominerede opmærksomheden i international ulcusbehandling nemlig den såkaldte gastric freezing. Netop fordi den ikke fik nogen rolle i Danmark, er den formentlig mindre kendt, og den er dog ikke uden en vis interesse i videnskabshistorien. Den autoritative amerikanske kirurg Owen H. Wangensteen fra Minneapolis offentliggjorde i 1958 (26) og 1962 (27) arbejder, som omhandlede anvendelse af nedkøling af ventriklen med en ballon - perfunderet med kølevæske - i den akutte og elektive behandling af ulcuspatienter. Ventriklen skulle være hard as rock i en times tid, og hensigten var at nekrotisere parietalcellerne, mens resten af slimhinden kun skulle undergå reversible forandringer. De umiddelbare resultater var lovende, og de bekostelige Swencofrysemaskiner holdt i tusindtal deres indtog verden over. Det var nærmest en steppebrand og et godt eksempel på, hvorledes nye behandlinger i den kontrollerede kliniske undersøgelses spædbarnsalder endnu for en kort tid kunne vinde accept på ret spinkle videnskabelige grundlag. Arteria mammaria interna-ligaturen for angina pectoris er et tilsvarende eksempel fra samme tid (28).

10 10 Køster var fristet. Det forekom jo som en lidet traumatiserende behandling, rettet mod et præcist fysiologisk mål. Nu kom imidlertid det tidligere nævnte stipendiat, som jeg tiltrådte i Chicago i juni Jeg fik bl.a. som opgave at skaffe klarhed over denne fryseteknik, og Køster ville så vente lidt med at skride til handling. Jeg overværede American College of Surgeons kongres i oktober 1963 i San Francisco, og på trods af Wangensteens personlige indsats som en slagfærdig og karismatisk fortaler for sin teknik, var det almindelige indtryk en knusende dom over metoden. Den blev senere stadfæstet i kontrollerede kliniske undersøgelser en evalueringsteknik, man netop omkring denne tid begyndte at finde nyttig og etisk forsvarlig. Frysningen viste sig som værende langtfra risikofri. Ventrikler rumperede, når der opstod fejl i ballon-perfusionen, og ventriklen nekrotiserede jævnligt. Efter nogen tid, var syresekretionen som forud for frysningen, og behandlingen måtte gentages. Det tager jo et årstid inden sådanne resultater når frem i tidsskrifterne, og salget af frysemaskiner gik fortsat strygende verden over. I Danmark ventede man på Køster. Han var den autoritet inden for ulcusbehandlingen, hvis mening man ville kende, før man gik i gang. Efter mit brev hjem, afviste Køster at gå i gang med fryseteknikken videnskabeligt og klinisk - og der blev vist kun købt en enkelt maskine i Danmark, som hurtigt havnede på loftet på Århus Kommunehospital (det var længe før Amdrups Århustid). Takket være Køsters faglige magtstilling undgik Danmark et bekosteligt forsøg, som ville have forsinket den rationelle fagudvikling, som han stod for. Epilog til den faglige udvikling af den kirurgiske gastroenterologi Ved K.H. Køsters død i 1970 var den kirurgiske gastroenterologi etableret på et sikkert grundlag, og Sundhedsstyrelsens faglige godkendelse var på vej, idet den endelige godkendelse af specialet kom i BBH havde ved Køsters indsats været centralt placeret i udviklingen inden for ventrikelkirurgien og -fysiologien, men snart bidrog også BBH, afd. F, hvis overkirurg Mogens Sprechler lagde hovedvægten på den kirurgiske behandling af colons sygdomme. BBH fik således stor vægt i dansk kirurgis indsats inden for disse behandlingsområder.

11 11 Gastroenterologien undergik sideløbende med udviklingen på BBH en betydelig udvikling i hele Københavnsområdet, men på dette tidspunkt kun i mindre grad udenfor København. Så tidligt som i 1960 var der blevet indstiftet et tværfagligt forum, Dansk Gastroenterologisk Sammenslutning, som rummede kirurger, medicinere og radiologer. Blandt stifterne var det kun Mogens Andreassen, der var udøvende gastroenterolog, mens de øvrige kun kunne betegnes som gastroenterologisk interesserede, men altså med sans for udviklingens retning og med indflydelse nok til at være med til at præge den. I 1971 omdannedes sammenslutningen til Dansk Gastroenterologisk Selskab. Denne udvikling er interessant beskrevet af Helge Worning (29). Den fællesskabstanke, som Sammenslutningen var udtryk for, altså at alle med interesse for gastroenterologien - uanset fag skulle arbejde sammen klinisk og videnskabeligt manifesterede sig i 1964 ved et hidtil uset samvirke mellem flere kirurgiske og medicinske afdelinger i Københavns Kommune. Disse udarbejdede et fælles studie om colitis ulcerosa (30, 31), et arbejde som viste ikke blot viljen til, men også potentialet i et tværfagligt samarbejde. Køster var ikke medlem af bestyrelsen af den gastroenterologiske sammenslutning, men hans indflydelse også inden for den fagligt-organisatoriske udvikling bør ikke undervurderes. Køster havde en betydelig international impact gennem venskaber fra krigens tid og gennem talrige rejser i udlandet, og i særlig grad til England. Han var bl.a. Corresponding fellow i The Association of Surgeons of Great Britain and Ireland og i British Society of Gastroenterology sidstnævnte var en ære, der var limiteret til 30 læger fra hele verden (5) og han var medlem af adskillige internationale kirurgiske selskaber, ligesom han var medudgiver ved starten i 1966 af Scandinavian Journal of Gastroenterology. Det var ikke mindst hans internationale anseelse, der var medvirkende til, at Dansk Gastroenterologisk Sammenslutning blev vært for den 4. Verdenskongres i Gastroenterologi, der afholdtes i København i efter Køsters død. Den havde Mogens Andreassen som præsident, og Køster skulle have været vicepræsident. Verdenskongressen, som blev afholdt i Bella-centret, blev en stor succes, ikke mindst takket være Mogens Andreassens myndige ledelse og unikke organisationstalent.

12 12 Symbiosen Køster/Mogens Andreassen I sammenhæng med det foregående afsnit kan det omtales lidt nærmere, hvorledes det allerede nævnte forbilledlige samarbejde mellem Køster og Mogens Andreassen forløb. De var begge store, imposante mænd. Begge var strålende undervisere og talere altså lederskikkelser af usædvanligt format - fysisk og intellektuelt. Deres venskab stammede fra en fælles elevtid på Herlufsholm. Symbiosen ved fælles konferencer imellem afdelingerne med forberedte indlæg om igangværende videnskabeligt arbejde var givende og skabte fortrolighed mellem de to afdelingers stabe. Køster var utvivlsomt den drivende kraft i det videnskabelige fremstød på den tid, mens Mogens Andreassens styrke lå i det organisatoriske. Det var derfor helt naturligt, at det var Mogens Andreassen, der skulle være præsident og dermed hovedansvarlig for verdenskongressen. Det var også Mogens Andreassen, der senere hen tog initiativ til og fik igangsat Dansk kirurgisk Selskabs årsmøder på Hotel Scandinavia. Det første arrangement af den art går ikke af sig selv. Køster og Mogens Andreassen var gennem deres fælles, men forskellige indsats de virkelige hovedmænd bag skabelsen af dansk kirurgisk gastroenterologi og dens internationale statusmæssige kulmination i den 4. gastroenterologiske verdenskongres. Det er en skæbnens gunst at have tjent under og kendt sådanne store mænd, hvilken erklæring skal danne afslutningen på denne fremstilling. Daniel Andersen Sprogøvej 19, 3 mf 2000 Frederiksberg Tlf:

13 13 Referencer 1. Andersen D, Christensen MS. P-Q-forandringer hos unge, sunde mænd. Nord Med 1960; Andersen D, Thyssen J. Prostatectomy transcapsular or transvesical. Acta Chir Scand 1960; 120: Andersen D. Hepatorenalt syndrom. Ugeskr Læger 1961; 123: Flender H. Rescue in Denmark. New York: Simon and Schuster, Festskrift i anledning af K.H. Køsters 60-års fødselsdag, den 30. maj Nielsen N Aa. Om resultaterne af medicinsk og kirurgisk behandling af ulcus ventriculi s. dudeni (disp): Odense, Pedersen J. Lethality rate of hematemesis and melena treated non-oparatively (Meulengracht s regimen) and criteria for surgical intervention in bleeding peptic ulcer. Gastroenterology 1949; 12: Køster KH. Haemorrhage from peptic ulcer. Lancet 1950; 1: Køster K.H. Indications for surgical intervention in patients with massive bleeding from ulcers. In: Harkins HN, Nyhus LM, editors. Surgery of the stomach and duodenum. Boston: Little, Brown & Co, 1962: Finsterer H. Der Wert der Frühoperation bei akuten Magenblutingen aus einem chronischen Ulcus. Wien. Med. Wschr. 1947; 97: Wangensteen OH. The ulcer problem. Canad. Med. J. 1945; 53: Larsen E, Johansen Aa, Andersen D. Gastric arteriosclerosis in elderly people. Scand. J. Gastroent. 1969; 4: Andersen D, Lassen NA. Reabsorption of electrolytes and water from blood in the alimentary tract. Lancet 1962; 1: Andersen D, Lassen NA. Transfusionsbehandling af patienter med stærkt nedsat hæmoglobinkoncentration og fornyet akut blødning. Ugeskr Læger 1962; 124: Andersen D. Anvendelsen af måling af det centrale venetryk ved behandling af patienter med gastroduodenal blødning (disp.). Århus: Universitetsforlaget, Andersen D, Wara P. Bleeding ulcer. Scand J Gastroenterol. 1996; 31 Suppl 216: Roed-Petersen K. Gastrojejunostomiens historie (disp.). Odense: Universitetsforlaget, Køster KH. Individuel ulcuskirurgi på fysiologiske og pathologisk-anatomisk grundlag. Medicinsk Årbog. København: Munksgaard, Køster KH, Thorsøe H. Ventrikelsekretionen undersøgt med udvidet histaminprøve. Ugeskr Læger 1960;122: Christiansen PM. Aklorhydri hos voksne (disp.), København, Rune SJ. Gastric acid secretion after ingestion of solid food (disp.), Kronborg O. An evaluation of the insulin test (disp). København: FADL, Kronborg O. Truncal vagotomy and drainage in 500 patients with duodenal ulcer. Scand J Gastroenterol 1971; 6: Amdrup E, Clemmesen T, Andreassen JC. Selective gastric vagotomy. Technique and primary results. Am J Dig Dis 1967; 12:

14 25. Amdrup E, Jensen HE. Selective vagotomy of the parietal cell mass preserving innervation of the undrained antrum. Gastroenterology 1970; 59: Wangensteen OH, Root HD, Jensen CB et al. Depression of gastric secretion and digestion by gastric hypothermia: clinical use in massive hematemesis. Surgery 1958; 44: Wangensteen OH, Peter ET, Nicoloff DM et al. Achieving physiological gastrectomy by gastric freezing: a preliminary report of an experimental and clinical study. JAMA 1962; 180: Bunker JP, Barnes BA, Mosteller F. Costs, Risks, and Benefits of Surgery. New York: Oxford University Press, Worning H (ed.). Dansk gastroenterologisk Selskab København: Lægeforeningens forlag, Andersen D, Fischermann K, Rosenbeck-Hansen J, Iversen P, Marner I-L, Mosbech J, Ranløv P, Skovby AP, Sprechler M, Winkler K. Den kirurgiske behandling af colitis ulcerosa på Københavns kommunes hospitaler. Ugeskr Læger; 1964; 126: Andersen D, Fischermann K, Rosenbeck-Hansen J, Iversen P, Marner I-L, Mosbech J, Ranløv P, Skovby AP, Sprechler M, Winkler K. Den medicinske behandling af colitis ulcerosa på Københavns kommunes hospitaler. Ugeskr Læger; 1964; 126:

Niels Høigaard Rasmussen - CURRICULUM VITAE

Niels Høigaard Rasmussen - CURRICULUM VITAE Niels Høigaard Rasmussen - CURRICULUM VITAE Uddannelse og ansættelser Uddannelse Januar 1990 November 2001 Medicinsk embedseksamen, Københavns Universitet. Specialist i anæstesiologi. Aktuel ansættelse

Læs mere

Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING

Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING 2012 Årsrapport 2011: Second opinion ordningen og eksperimentel kræftbehandling Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København

Læs mere

Kirurgisk uddannelsesprogram. for hoveduddannelse i almen medicin. kirurgisk afdeling Køge Roskilde

Kirurgisk uddannelsesprogram. for hoveduddannelse i almen medicin. kirurgisk afdeling Køge Roskilde Kirurgisk uddannelsesprogram for hoveduddannelse i almen medicin kirurgisk afdeling Køge Roskilde Forord. Den kirurgiske del af uddannelsen i Almen Medicin skal sikre opfyldelsen af den tilhørende del

Læs mere

Det Medicinske Selskab i København. > Efterår 2014

Det Medicinske Selskab i København. > Efterår 2014 Det Medicinske Selskab i København > Efterår 2014 > Sæsonprogram for efterår 2014 Møderne afholdes i Domus Medica, Kristianiagade 12 Tirsdag den 23. september kl. 20.00: Tirsdag den 7. oktober kl. 20.00:

Læs mere

Indstilling til Det Regionale Råd i Region Nord fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet Karkirurgi

Indstilling til Det Regionale Råd i Region Nord fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet Karkirurgi Marts 2004 Indstilling til Det Regionale Råd i Region Nord fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet Karkirurgi 1. Indledning Formand for den landsdækkende karkirurgiske følgegruppe: Overlæge

Læs mere

Video som patientbeslutningsstøtte

Video som patientbeslutningsstøtte Video som patientbeslutningsstøtte Hvad betyder det for patienten, og hvilken effekt har video på patientens valg af behandling? Rapport over et studie gennemført i samarbejde mellem Ortopædkirurgisk Afdeling,,

Læs mere

Det Medicinske Selskab i København. > Efterår 2015

Det Medicinske Selskab i København. > Efterår 2015 Det Medicinske Selskab i København > Efterår 2015 > Sæsonprogram for efterår 2015 Møderne afholdes i Domus Medica, Kristianiagade 12 Tirsdag den 22. september kl. 20.00: Tirsdag den 6. oktober kl. 20.00:

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. marts 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. marts 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. marts 2014 Sag 89/2012 (1. afdeling) A (advokat Birgitte Pedersen) mod Patientskadeankenævnet (kammeradvokaten ved advokat Søren Horsbøl Jensen) I tidligere instans

Læs mere

Sygdomslære Hjerteinsufficiens og kardiogent shock

Sygdomslære Hjerteinsufficiens og kardiogent shock Hjerteinsufficiens og kardiogent shock Redegøre for symptomer i forbindelse med de enkelte sygdomme Beskrive undersøgelser og behandlingsprincipper for de enkelte sygdomme Redegøre for organismens reaktioner/kompensationsmuligheder

Læs mere

TEMARAPPORT 2007: Sprogproblemer mellem sundhedspersonalet og fremmedsprogede patienter

TEMARAPPORT 2007: Sprogproblemer mellem sundhedspersonalet og fremmedsprogede patienter TEMARAPPORT 2007: Sprogproblemer mellem sundhedspersonalet og fremmedsprogede patienter 2007 DPSD Dansk Patientsikkerhedsdatabase Sprogproblemer mellem sundhedspersonalet og fremmedsprogede patienter Sundhedsstyrelsen

Læs mere

fået den titel? Man kan næsten ikke blive fri for at spekulere på, hvilke tanker Villads Junker senere har gjort sig om sit ordvalg.

fået den titel? Man kan næsten ikke blive fri for at spekulere på, hvilke tanker Villads Junker senere har gjort sig om sit ordvalg. Kære skakkolleger. I kraft af at jeg har kendt Bent Larsen i drengeårene, har Erling Høiberg forespurgt, om jeg med henblik på klubbens hjemmeside ville skrive en personlig erindringsskrivelse om Bents

Læs mere

Ulla Breth Knudsen. Overlæge, Ph.D., Aarhus Universitetshospital, Skejby. Medlem af Bestyrelsen for LVS

Ulla Breth Knudsen. Overlæge, Ph.D., Aarhus Universitetshospital, Skejby. Medlem af Bestyrelsen for LVS Ulla Breth Knudsen Overlæge, Ph.D., Aarhus Universitetshospital, Skejby Medlem af Bestyrelsen for LVS Organisationen af Lægevidenskabelige Selskaber (LVS) Tidligere Dansk Medicinsk Selskab (DMS) Paraplyorganisation

Læs mere

den hiv-positive partner

den hiv-positive partner Et studie om hiv-diskordante parforhold med henblik på at undersøge hiv-smitterisikoen og at undersøge faktorer associeret med konsekvent brug af kondom. A study in HIV discordant partnerships to estimate

Læs mere

Indstilling fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet klinisk genetik

Indstilling fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet klinisk genetik Den Lægelige Videreuddannelse Region Syd Sekretariatet 13. april 2004 J.nr.2-03-00132-2003 EKJ Indstilling fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet klinisk genetik Indledning Klinisk genetik

Læs mere

Emilys rejsebrev fra Thailand udvekslingsperiode aug. okt. 2009

Emilys rejsebrev fra Thailand udvekslingsperiode aug. okt. 2009 Emilys rejsebrev fra Thailand udvekslingsperiode aug. okt. 2009 Navn: Emily Stacey Prince Evt. rejsekammerat: Malene Anusha Christensen Hjem-institution: University College Nordjylland Holdnummer: H08V

Læs mere

Uddannelsesprogram for turnuslæger i ortopædkirurgi Klinik Herning

Uddannelsesprogram for turnuslæger i ortopædkirurgi Klinik Herning Sygehusene i Ringkjøbing Amt Uddannelsesprogram for turnuslæger i ortopædkirurgi Klinik Herning Turnuslæge: Vejleder: Ansættelsesperiode: Maj 2004 Ringkjøbing Amt 1. Indledning. I henhold til målbeskrivelse

Læs mere

Pakkeforløb for på hjertesygdomme. hjerteområdet. Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om. hjerteklapsygdom

Pakkeforløb for på hjertesygdomme. hjerteområdet. Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om. hjerteklapsygdom Pakkeforløb for på hjertesygdomme hjerteområdet Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om hjerteklapsygdom Pakkeforløb - I denne pjece findes en generel og kort beskrivelse af, hvad et pakkeforløb

Læs mere

og generalforsamling 2014

og generalforsamling 2014 27. NOVEMBER 2014 DSTH efterårsmøde og generalforsamling 2014 Forskningens hus Søndre Skovvej 15 Aalborg Universitetshospital HER LIGGER FORSKNINGENS HUS HUSK Foredragskonkurrence kl. 10.00 - kl. 11.30

Læs mere

præsenterer En Begynders Guide til Forskning

præsenterer En Begynders Guide til Forskning præsenterer En Begynders Guide til Forskning Hvad vi dækker i dag? Hvorfor skal man forske? De første skridt af idé processen Kort oversigt af den fortsatte forksningsproces Hvad PUFF kan hjælpe med Stil

Læs mere

REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE D. 21. JUNI 2011 I ODENSE

REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE D. 21. JUNI 2011 I ODENSE REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE D. 21. JUNI 2011 I ODENSE Til stede: T. Agner, R.Gniadecki, M. Heidenheim, Peter H. Andersen, Sanne Buus og observatør for DDO S. Vissing. 1) Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde

Læs mere

Retspsykiatri som et fagområde

Retspsykiatri som et fagområde Retspsykiatri som et fagområde Baggrund Den retspsykiatriske virksomhed kendetegnes typisk ved, at opgaverne for den lægelige behandling, bedømmelse og udtalelse stilles udefra og har til baggrund, at

Læs mere

DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE. Wien (i forbindelse med EFORT) 3. juni 2009 kl. 09.00 13.00. Austrian Congress Center, lokale E 558.

DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE. Wien (i forbindelse med EFORT) 3. juni 2009 kl. 09.00 13.00. Austrian Congress Center, lokale E 558. DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB Danish Orthopaedic Society Secretariat DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE Wien (i forbindelse med EFORT) 3 juni 2009 kl 0900 1300 Austrian Congress Center, lokale E 558 Referat

Læs mere

HJERTEREHABILITERING en medicinsk teknologivurdering

HJERTEREHABILITERING en medicinsk teknologivurdering HJERTEREHABILITERING en medicinsk teknologivurdering Evidens fra litteraturen og DANREHAB-forsøget 2006 Medicinsk Teknologivurdering puljeprojekter 2006; 6(10) Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering

Læs mere

Besvarelsen af dette skema indgår som en del af planlægningsgrundlaget ifm. revision af HOPP 2020 og betragtes ikke som et internt dokument.

Besvarelsen af dette skema indgår som en del af planlægningsgrundlaget ifm. revision af HOPP 2020 og betragtes ikke som et internt dokument. Anæstesiologi Spørgeskema til specialespecifikke sundhedsfaglige råd samt hospitalsdirektioner Indgår som en del af plangrundlaget ifm. revision af HOPP 2020, efterår 2014 Besvarelsen af dette skema indgår

Læs mere

EFTERUDDANNELSESKURSUS FOR PRAKTISERENDE LÆGER

EFTERUDDANNELSESKURSUS FOR PRAKTISERENDE LÆGER EFTERUDDANNELSESKURSUS FOR PRAKTISERENDE LÆGER Zell am See. 14. marts 2015 Hotel Alpenblick KURSUSLEDELSE Sven Søren Larsen Flemming Burcharth Claus Perrild FORORD Efteruddannelseskursus for praktiserende

Læs mere

Anden etnisk baggrund og smertebehandling. Charlotte Rehling, overlæge indvandrermedicinsk klinik OUH

Anden etnisk baggrund og smertebehandling. Charlotte Rehling, overlæge indvandrermedicinsk klinik OUH Anden etnisk baggrund og smertebehandling Charlotte Rehling, overlæge indvandrermedicinsk klinik OUH Kroniske sygdom? Hjerte-kar sygdom Sukkersyge, overvægt og metabolisk syndrom (hyperlipidæmi og hypertension)

Læs mere

Debat mellem professor Peter Gøtzsche og psykiater Henrik Day Poulsen. Markeringen "..." angiver at sætningen bliver afbrudt eller fortsat senere.

Debat mellem professor Peter Gøtzsche og psykiater Henrik Day Poulsen. Markeringen ... angiver at sætningen bliver afbrudt eller fortsat senere. Debat mellem professor Peter Gøtzsche og psykiater Henrik Day Poulsen Skrevet af Johnny Boesen http://www.bedremedicin.dk/ Det følgende er en afskrift at en debat mellem Peter

Læs mere

præsentation præsentation disposition definition definition Status for akupunktur i det danske sundhedsvæsen 03-10-2012

præsentation præsentation disposition definition definition Status for akupunktur i det danske sundhedsvæsen 03-10-2012 Status for akupunktur i det danske sundhedsvæsen præsentation Konference i Aalborg 1. oktober 2012 præsentation Elsebeth Lægaard Speciallæge i almen medicin Akupunktør (udd. svarende til RAB, 1989) Klinik,

Læs mere

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Gynækologi og obstetrik. Dato: 12. juni 2009

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Gynækologi og obstetrik. Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Gynækologi og obstetrik Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning for Region Sjælland vedr. Gynækologi og Obstetrik 1 1 Generelle overvejelser

Læs mere

Implementering og effekt af kliniske retningslinjer

Implementering og effekt af kliniske retningslinjer Implementering og effekt af kliniske retningslinjer INGE MADSEN, MI. Ekstern lektor, Centeret for Kliniske Retningslinjer og lektor, VIA. SUND, Aarhus N. CENTERET FOR KLINISKE RETNINGSLINJER, Institut

Læs mere

Embolisering af uterus fibromer Patientinformation

Embolisering af uterus fibromer Patientinformation Embolisering af uterus fibromer Patientinformation Interventionel Radiologi: Dit alternativ til åben kirurgi www.dfir.dk Dansk Forening for Interventionel Radiologi www.cirse.org Cardiovascular and Interventional

Læs mere

Faglige bedømmelseskriterier: Hoveduddannelsen ortopædkirurgi, version 22. oktober 2008

Faglige bedømmelseskriterier: Hoveduddannelsen ortopædkirurgi, version 22. oktober 2008 Faglige bedømmelseskriterier til hoveduddannelsesstillingen Ortopædkirurgi Godkendt af Danske Regioner Den 29. oktober 2008 1 Indledning På baggrund af et ønske om at forkorte uddannelsestiden før hoveduddannelsen

Læs mere

Efteruddannelse hvad vil Selskaberne???

Efteruddannelse hvad vil Selskaberne??? Efteruddannelse hvad vil erne??? Ulla Breth Knudsen, Ole Weis Bjerrum & Michael Hasenkam for Bestyrelsen, Dansk Medicinsk. De overordnede resultater af Dansk Medicinsk s Spørgeskema om Efteruddannelse

Læs mere

Den lægelige videreuddannelse og karrierevejledning

Den lægelige videreuddannelse og karrierevejledning Den lægelige videreuddannelse og karrierevejledning v/ Mads Skipper Formand for Lægeforeningens Udvalg for Uddannelse og Forskning (UUF) KU, 26. september 2012 Karriereafklaring - hvorfor Dagens program

Læs mere

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register Det Nationale Indikatorprojekt og Dansk Lunge Cancer Register Rapport over udvalgte indikatorer: 1. KVARTAL 2011 Data opdateret af DLCR sekretariatet: 27. april 2011 Rapport udarbejdet for DLCR af: Anders

Læs mere

Specialebeskrivelse og faglig profil for Anæstesiologi

Specialebeskrivelse og faglig profil for Anæstesiologi Specialebeskrivelse og faglig profil for Anæstesiologi Til brug ved ansøgning om hoveduddannelse i specialet DASAIM 2013 D A S A I M Specialebeskrivelse for anæstesiologi Anæstesiologi omfatter anæstesi,

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER CLEARINGHOUSE

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER CLEARINGHOUSE Kursus for bedømmere af kliniske retningslinjer ECTS: Kurset er postgraduat og ækvivalerer 5 ECTS point ved bestået eksamen. Der udstedes eksamensbevis. Formål: Kurset giver kompetence til at fungere som

Læs mere

Dansk Pancreas Cancer Gruppe. ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR Diagnostik og behandling anno 2010

Dansk Pancreas Cancer Gruppe. ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR Diagnostik og behandling anno 2010 ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR Diagnostik og behandling anno 2010 DPCG Styregruppe Magnus Bergenfeldt Carsten Palnæs Hansen Michael Bau Mortensen (Formand) Frank Viborg Mortensen Mogens Sall Niels

Læs mere

Rapport for udnyttelse af DOS Videreuddannelseslegat 2013 Fellow i Corneoplastic Unit Læge Linda Wiboe

Rapport for udnyttelse af DOS Videreuddannelseslegat 2013 Fellow i Corneoplastic Unit Læge Linda Wiboe Rapport for udnyttelse af DOS Videreuddannelseslegat 2013 Fellow i Corneoplastic Unit Læge Linda Wiboe I foråret 2013 var jeg ansat seks måneder som fellow i Corneoplastic Unit, Queen Victoria Hospital,

Læs mere

Region Sjælland. Region Sjælland. Bemandingsfremskrivning Bilag 7 til Ansøgning om endeligt tilsagn

Region Sjælland. Region Sjælland. Bemandingsfremskrivning Bilag 7 til Ansøgning om endeligt tilsagn Region Sjælland Bemandingsfremskrivning Bilag 7 til Ansøgning om endeligt tilsagn 30.08.2013 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 1 2 Bemanding 2010... 2 3 Fremskrivningsprincipper... 3 3.1 Kliniske funktioner...

Læs mere

Om smertebehandling med rygmarvsstimulation Juni 2015 Tværfagligt Smertecenter Rigshospitalet. Smertebehandling med rygmarvsstimulation

Om smertebehandling med rygmarvsstimulation Juni 2015 Tværfagligt Smertecenter Rigshospitalet. Smertebehandling med rygmarvsstimulation Om smertebehandling med rygmarvsstimulation Juni 2015 Tværfagligt Smertecenter Rigshospitalet. Smertebehandling med rygmarvsstimulation 2 Målgruppe Denne information er primært rettet til dig som patient

Læs mere

Stillings- og funktionsbeskrivelse for overlæge med speciale i kardiologi ved Medicinsk Afdeling, Regionshospitalet Horsens og Brædstrup

Stillings- og funktionsbeskrivelse for overlæge med speciale i kardiologi ved Medicinsk Afdeling, Regionshospitalet Horsens og Brædstrup 1 Stillings- og funktionsbeskrivelse for overlæge med speciale i kardiologi ved Medicinsk Afdeling, Regionshospitalet Horsens og Brædstrup Stillingens art, organisatoriske indplacering, kompetence og ansvar

Læs mere

Amadeus Speciallægecenter ET SUNDT LIV - for dig eller din virksomhed

Amadeus Speciallægecenter ET SUNDT LIV - for dig eller din virksomhed Amadeus Speciallægecenter ET SUNDT LIV - for dig eller din virksomhed 0808_AMADEUS_brochure1.indd 1 9/16/08 10:55:13 AM Amadeus Speciallægecenter Amadeus er et speciallægecenter, som hjælper dig eller

Læs mere

Dansk Palliativ Database (DPD) DMCG-PAL s Årsmøde 2014. Mogens Grønvold

Dansk Palliativ Database (DPD) DMCG-PAL s Årsmøde 2014. Mogens Grønvold Dansk Palliativ Database (DPD) DMCG-PAL s Årsmøde 2014 Mogens Grønvold Historien kort 2007 Bevilling, nedsat foreløbig bestyrelse 2008-2009 Høring 2009 Godkendt Sundhedsstyrelsen 3 år 2010 Start alle patienter

Læs mere

2: Niels er ikke tilstede, men Frans mener at der er overskud. (Efterfølgende har Niels oplyst at der er et pænt overskud).

2: Niels er ikke tilstede, men Frans mener at der er overskud. (Efterfølgende har Niels oplyst at der er et pænt overskud). Referat af bestyrelsesmøde den 1. april 2008 hos Ågot 1: Indkomne sager til Selskabet 2: Økonomi 3: Oprettelse af legat/rejsepenge 4: Næste årsmøde 5: Anbefalinger af udredning af recurrensparese 6: Tidligere

Læs mere

PATIENTER SKAL SIKRES DEN BEDST MULIGE BEHANDLING. - om arbejdet med specialeplanlægningen i Sundhedsstyrelsen, regionerne og de faglige miljøer

PATIENTER SKAL SIKRES DEN BEDST MULIGE BEHANDLING. - om arbejdet med specialeplanlægningen i Sundhedsstyrelsen, regionerne og de faglige miljøer PATIENTER SKAL SIKRES DEN BEDST MULIGE BEHANDLING - om arbejdet med specialeplanlægningen i Sundhedsstyrelsen, regionerne og de faglige miljøer Patienterne skal sikres den bedst mulige behandling - om

Læs mere

Uddannelsesprogram for turnuslæger i ortopædkirurgi Klinik Holstebro

Uddannelsesprogram for turnuslæger i ortopædkirurgi Klinik Holstebro Sygehusene i Ringkjøbing Amt Uddannelsesprogram for turnuslæger i ortopædkirurgi Klinik Holstebro Turnuslæge: Vejleder: Ansættelsesperiode: Maj 2004 Ringkjøbing Amt 1. Indledning. I henhold til målbeskrivelse

Læs mere

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder:

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder: N O T A T Debatoplæg: Fremtidens akutberedskab - fra vision til handling 20-04-2006 Sag nr. 06/398 Dokumentnr. 24261/06 Resume: Regionernes ambition er at skabe et sundhedsvæsen, som er internationalt

Læs mere

Intuition og inspiration

Intuition og inspiration Intuition og inspiration Jeg havde en følelse af skæbne, at selv om jeg var blevet tildelt livet af skæbnen, så havde jeg noget, jeg skulle opfylde. Det gav mig en indre sikkerhed. Ofte havde jeg den følelse,

Læs mere

STUDIER I DANSK POLITIK LARS BILLE BLÅ ELLER RØD ELLER...? DANSK PARTIPOLITIK 2005-2011 I PERSPEKTIV JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG

STUDIER I DANSK POLITIK LARS BILLE BLÅ ELLER RØD ELLER...? DANSK PARTIPOLITIK 2005-2011 I PERSPEKTIV JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG STUDIER I DANSK POLITIK LARS BILLE BLÅ ELLER RØD ELLER...? DANSK PARTIPOLITIK 2005-2011 I PERSPEKTIV JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Blå eller rød eller...? Dansk partipolitik 2005-2011 i perspektiv

Læs mere

DEN NÆRVÆRENDE SAMTALE

DEN NÆRVÆRENDE SAMTALE DEN NÆRVÆRENDE SAMTALE TEMADAG UNIVERSITY COLLEGE AALBORG Mandag d. 26. oktober 2009 Hvorfor et Patientklagenævn? Disciplinerende funktion Styrke kvalitet i Sundhedsvæsenet Hvorfor klage? Være med til

Læs mere

Hvornår og hvordan der kommer etik ind i og ud af videnskaben?

Hvornår og hvordan der kommer etik ind i og ud af videnskaben? Hvornår og hvordan der kommer etik ind i og ud af videnskaben? Jacob Birkler, cand.mag., ph.d.-stipendiat, Syddansk Universitet / Lektor, University College Vest. jbirkler@health.sdu.dk. Når et videnskabeligt

Læs mere

Nyhedsbrev. Marts 2012

Nyhedsbrev. Marts 2012 Nyhedsbrev Marts 2012 YODAs samarbejde med industrien YODA har siden organisationen blev stiftet haft et godt samarbejde med industrien. Vi betragter samarbejdet som en nødvendighed da oplæring i brugen

Læs mere

Den kliniske basisuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord - lægefaglig indstilling

Den kliniske basisuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord - lægefaglig indstilling Den kliniske basisuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord Lægefaglig indstilling Hospital/sygehus: Aarhus Universitetshospital: Skejby Sygehus, Psykiatrisk Hospital og Aarhus Sygehus. Sammensætning af

Læs mere

REFERAT 7. 7.møde i den foreløbige styregruppe for Palliativ database. 25.august 2008. Kommunehospitalet, København

REFERAT 7. 7.møde i den foreløbige styregruppe for Palliativ database. 25.august 2008. Kommunehospitalet, København REFERAT 7 7.møde i den foreløbige styregruppe for Palliativ database 25.august 2008 Kommunehospitalet, København Tilstede Anette Damkier, Palliativt team, Fyn Thomas Feveile, Sankt Lukas Hospice (repræsenterer

Læs mere

01.04.2015. A. Generelle forhold for flere specialer.

01.04.2015. A. Generelle forhold for flere specialer. N O T A T 01.04.2015 Specialeaftale og tro & loveerklæring vedr. operation for fedme inkl. de akutte komplikationer dertil på regionsfunktion under specialet: kirurgi under det udvidede frie sygehusvalg

Læs mere

Skema for indberetning af kontaktpersonordningen efter ny opgørelsesmetode

Skema for indberetning af kontaktpersonordningen efter ny opgørelsesmetode Skema for indberetning af kontaktpersonordningen efter ny opgørelsesmetode Region: Syddanmark Indlagte patienter Ambulante Andel af patienter med kontaktperson på 3. dagen Andel af patienter tildelt Andel

Læs mere

Ensartethed i HS-pleje: nye retningslinjer for pleje af HS-patienter Manglen på viden

Ensartethed i HS-pleje: nye retningslinjer for pleje af HS-patienter Manglen på viden Forskningsnyheder om Huntingtons Sygdom På hverdagssprog Skrevet af forskere. Til det globale HS-fællesskab Ensartethed i HS-pleje: nye retningslinjer for pleje af HS-patienter Ensartethed i HS-pleje:

Læs mere

accelererede patientforløb hvad er det? og hvorfor skal vi gøre det?

accelererede patientforløb hvad er det? og hvorfor skal vi gøre det? accelererede patientforløb hvad er det? og hvorfor skal vi gøre det? accelererede forløb - konceptet alle operationer ambulante? hvorfor er patienten på hospitalet i dag? hvad er det vi ikke kan kontrollere?

Læs mere

Beskrivelse af fagområdet Hoftealloplastik

Beskrivelse af fagområdet Hoftealloplastik Beskrivelse af fagområdet Hoftealloplastik Indledning/baggrund Definition Fagområdet hoftekirurgi dækker forebyggelse, diagnostik, behandling, rehabilitering og evt. palliation af patienter med medfødte,

Læs mere

Ekstrem vækstbetinget kæbeanomali (580 procedurer/år) - Diagnostik og kombineret ortodontisk-kirurgisk behandling af ekstrem

Ekstrem vækstbetinget kæbeanomali (580 procedurer/år) - Diagnostik og kombineret ortodontisk-kirurgisk behandling af ekstrem TIL REGION MIDTJYLLAND BILAG TIL GENERELT GODKENDELSESBREV Ansøgning om varetagelse af specialfunktioner i tand-, mund-, og kæbekirurgi Hermed følger s afgørelse vedr. ansøgning om varetagelse af specialfunktioner

Læs mere

fokus på patientsikkerhed

fokus på patientsikkerhed 2. årgang - nr. 3-15. oktober 2010 fokus på patientsikkerhed En patient udviklede under indlæggelse tegn på tarmslyng (ileus). Den vagthavende læge ordinerede akut oversigt over abdomen. Denne undersøgelse

Læs mere

Trivselsmålinger Inspiration fra social kapital v. Karin Kell Nielsen Leder organisationsudvikling, arbejdsmiljø og socialrådgivning, HR&U

Trivselsmålinger Inspiration fra social kapital v. Karin Kell Nielsen Leder organisationsudvikling, arbejdsmiljø og socialrådgivning, HR&U Trivselsmålinger Inspiration fra social kapital v. Karin Kell Nielsen Leder organisationsudvikling, arbejdsmiljø og socialrådgivning, HR&U Konference Nyborg Strand 29. november 2010 Bispebjerg Hospital

Læs mere

Blod Management en succes på Nordsjællands Hospital

Blod Management en succes på Nordsjællands Hospital Nr. 40 18. november 2014 INDHOLD: Blod Management en succes Hurtigere behandling til hjertepatienter Brugerprocessen gør status Spørg når du spiser er tilbage Husk at tilmelde dig årets partnerskabskonference

Læs mere

Utilsigtede hændelser hos patienter med sepsis

Utilsigtede hændelser hos patienter med sepsis Utilsigtede hændelser hos patienter med sepsis I 2008 og første halvdel af 2009 er der vedrørende patienter med sepsis (blodforgiftning) rapporteret nogle alvorlige utilsigtede hændelser (faktuel SAC-score

Læs mere

Maksimale ventetider. på behandling for kræft og visse hjertesygdomme på sygehus

Maksimale ventetider. på behandling for kræft og visse hjertesygdomme på sygehus Maksimale ventetider på behandling for kræft og visse hjertesygdomme på sygehus Maksimale ventetider på behandling for kræft og visse hjertesygdomme på sygehus Denne pjece oplyser om dine muligheder for

Læs mere

Undervisning i lægefaglig sprogtolkning af stud.med. Shahid Qamar Manan. Almen om Tolkning

Undervisning i lægefaglig sprogtolkning af stud.med. Shahid Qamar Manan. Almen om Tolkning Almen om Tolkning - Vær så præcis som mulig - hvis noget ikke giver mening for dig, så gør det hellere ikke for pt. pas på sort snak (oversættelse ord for ord). - Omtal ikke patienten i 3. person. Pt.

Læs mere

Søger personer med nyopdaget type 2 diabetes til et nationalt videnskabeligt projekt.

Søger personer med nyopdaget type 2 diabetes til et nationalt videnskabeligt projekt. Deltagerinformation Projekttitel: DD2 - Dansk center for strategisk forskning i type 2 diabetes Godkendt af Den Videnskabsetiske Komité for Region Syddanmark, journal nr. S-201000082. Søger personer med

Læs mere

Codan Care Forsikringsbetingelser

Codan Care Forsikringsbetingelser Codan Behandlingsforsikring (arbejdsrelateret dækning) - gruppeforsikring i Codan Forsikring A/S (i det følgende kaldet Codan) i tilslutning til lovbekendtgørelse nr. 726 af 24. oktober 1986 om forsikringsaftaler

Læs mere

Referent: Udfærdiget dato : Mødested. Godkendelse af dagsorden Dagsorden kunne godkendes med to yderligere emner. TL og PKW havde meldt afbud.

Referent: Udfærdiget dato : Mødested. Godkendelse af dagsorden Dagsorden kunne godkendes med to yderligere emner. TL og PKW havde meldt afbud. Referat bestyrelsesmøde i UDDU 06.05.2011 1/6 1.0 Godkendelse af dagsorden Dagsorden kunne godkendes med to yderligere emner. TL og PKW havde meldt afbud. 2.0 Godkendelse af referat fra mødet d. 25.03.2011

Læs mere

Klinikerens forventning til den radiologiske beskrivelse et pilotstudie baseret på en spørgeskemaundersøgelse

Klinikerens forventning til den radiologiske beskrivelse et pilotstudie baseret på en spørgeskemaundersøgelse Klinikerens forventning til den radiologiske beskrivelse et pilotstudie baseret på en spørgeskemaundersøgelse Reservelæge Rikke Rass Winkel 1 Reservelæge Anke Hofmann 2 Overlæge Charlotte Strandberg 1

Læs mere

Kære deltagere i spørgeskemaundersøgelse om ernæring

Kære deltagere i spørgeskemaundersøgelse om ernæring Kære deltagere i spørgeskemaundersøgelse om ernæring Du deltog i en spørgeskemaundersøgelse i slutningen af om klinisk ernæring. Resultaterne er blevet gjort op, og hermed sendes hovedresultaterne som

Læs mere

Klar tale med patienterne

Klar tale med patienterne Klar tale med patienterne Hvad skal der til for at optimere kommunikationen og patienternes udbytte? Årsmøde for Gastroenterologiske sygeplejersker. Kolding den 21. november 2014 Jette Ammentorp Professor,

Læs mere

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Kirurgi. Dato: 12. juni 2009

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Kirurgi. Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Kirurgi Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning for Region Sjælland vedr. kirurgi 1 1 Generelle overvejelser i forhold til specialet

Læs mere

Nethinden, glaslegemesammenfald. Nyt fra forskningsfronten Kan succesraten for operation ved nethindeløsning forbedres?

Nethinden, glaslegemesammenfald. Nyt fra forskningsfronten Kan succesraten for operation ved nethindeløsning forbedres? Årehinde Retinalt pigmentepitel (RPE) Sanseceller (Neuroretina) Glaslegeme Nethinden består af neuroretina og det retinale pigmentepitel (RPE) 1 Nyt fra forskningsfronten Kan succesraten for operation

Læs mere

Forum for Underernæring

Forum for Underernæring Forum for Underernæring Brugerundersøgelse Region Hovedstaden: Friske data Dansk Selskab for Klinisk Ernæring: målsætning Kendte løsninger Drivkræfter endnu uden synderlig effekt: Viden Kvalitetssikring

Læs mere

Rapport, Karen Elise Jensens Fond Juli 2014

Rapport, Karen Elise Jensens Fond Juli 2014 Projektrapportering Undervisningsbaseret og lægestøttet supervision af sundhedscentre i Rwanda Kære Karen Elise Jensens Fond. Vi fremsender hermed tredje rapportering af de foreløbige aktiviteter og resultater

Læs mere

Retningslinjer for visitation og henvisning på fedmeområdet udsendes til relevante parter

Retningslinjer for visitation og henvisning på fedmeområdet udsendes til relevante parter 17-12-2010 Retningslinjer for visitation og henvisning på fedmeområdet udsendes til relevante parter Indenrigs- og Sundhedsministeriet og Danske Regioner har konstateret en markant stigning i antallet

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted:

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted: Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder hvor der udføres lægelig patientbehandling Endelig tilsynsrapport Overordnet ansvarlig/ virksomhedsansvarlig læge: Jørgen Steen Agnholt Behandlingssted:

Læs mere

Perifer karsygdom Patientinformation

Perifer karsygdom Patientinformation Perifer karsygdom Patientinformation Interventionel Radiologi: Dit alternativ til åben kirurgi www.dfir.dk Dansk Forening for Interventionel Radiologi www.cirse.org Cardiovascular and Interventional Radiological

Læs mere

Årsberetning 2012. Region Hovedstadens Patientkontor. Patientkontor Region Hovedstaden. Koncern Organisation og Personale

Årsberetning 2012. Region Hovedstadens Patientkontor. Patientkontor Region Hovedstaden. Koncern Organisation og Personale Årsberetning 2012 Patientkontor Region Hovedstaden Koncern Organisation og Personale Region Hovedstadens Patientkontor Årsberetning 2012 Februar 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Om patientkontoret...

Læs mere

UDREDNING AF DET FAGLIGE INDIVIDTILSYN 2006

UDREDNING AF DET FAGLIGE INDIVIDTILSYN 2006 UDREDNING AF DET FAGLIGE INDIVIDTILSYN 2006 sundhedspersoner med kritisabelt fagligt virke 2007 Udredning af det faglige individ tilsyn 2006 - sundhedspersoner med kritisabelt fagligt virke Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Fiskeolie: Er dine penge spildt?

Fiskeolie: Er dine penge spildt? Fiskeolie: Er dine penge spildt? Omega3-tilskud siges at hjælpe på alt muligt - fra hjerte til hjerne. Men ny forskning rejser tvivl om effekten på hjertet. Se her hvilke. Af Torben Bagge og Trine Steengaard

Læs mere

Visioner for en kiropraktisk specialist uddannelse.

Visioner for en kiropraktisk specialist uddannelse. Visioner for en kiropraktisk specialist uddannelse. Rygcenter Fyn, Ringe 11. januar 2008 Med nærværende dokument beskrives visioner for en dansk specialkiropraktor uddannelse. Visionerne for uddannelsens

Læs mere

KARRIEREVEJ TIL NEUROLOGI. Anne-Mette Hejl Postgraduat lektor i neurologi Overlæge på Rigshospitalet, phd. Anne-mette.hejl@regionh.

KARRIEREVEJ TIL NEUROLOGI. Anne-Mette Hejl Postgraduat lektor i neurologi Overlæge på Rigshospitalet, phd. Anne-mette.hejl@regionh. KARRIEREVEJ TIL NEUROLOGI Anne-Mette Hejl Postgraduat lektor i neurologi Overlæge på Rigshospitalet, phd. Anne-mette.hejl@regionh.dk Lidt om neurologi Ca. 300 neurologer i Danmark De fleste på sygehuse,

Læs mere

På Tværs Nyhedsbrev for Hillerød Hospital, Nr. 36 > 16. september 2009

På Tværs Nyhedsbrev for Hillerød Hospital, Nr. 36 > 16. september 2009 På Tværs Nyhedsbrev for Hillerød Hospital, Nr. 36 > 16. september 2009 Nyhedsbrevet indeholder Forlig om regionens budget for 2010 Sms-påmindelser til ambulante patienter Gør patienterne vilde med mellemmåltider

Læs mere

Sikring mod forvekslinger ved kirurgiske indgreb: De fem trin Vejledning

Sikring mod forvekslinger ved kirurgiske indgreb: De fem trin Vejledning Sikring mod forvekslinger ved kirurgiske indgreb: De fem trin Vejledning 1 De fem trin 4 1.1 Informeret samtykke 4 1.1.1 Øjeblikkeligt behandlingsbehov 4 1.2 Markering af operationssted 4 1.3 Identifikation

Læs mere

Brugen af privatpraktiserende speciallæger

Brugen af privatpraktiserende speciallæger Brugen af privatpraktiserende speciallæger En deskriptiv kortlægning af brugen af privatpraktiserende speciallæger i 2008 Notat til Danske Regioner Eskild Klausen Fredslund Jannie Kilsmark Claus Rebien

Læs mere

Indstilling om godkendelse af uddannelsesforløb i specialet psykiatri i Region Nord 17. januar 2004

Indstilling om godkendelse af uddannelsesforløb i specialet psykiatri i Region Nord 17. januar 2004 Indstilling om godkendelse af uddannelsesforløb i specialet psykiatri i Region Nord 17. januar 2004 Udarbejdet af Postgraduat lektor, overlæge Ulla Bartels, ansat Psykiatrisk Hospital i Risskov Postgraduat

Læs mere

Milepæle på kronikerområdet de seneste 10 år

Milepæle på kronikerområdet de seneste 10 år Milepæle på kronikerområdet de seneste 10 år Anne Frølich, overlæge, Forskningslederfor kroniske sygdomme, Bispebjerg hospital, Ekstern lektor, PhD, Københavns Universitet Anne.Froelich.01@regionh.dk Forekomsten

Læs mere

Diskursanalyse Vi har tidligere gennemført en grundig diskursanalyse af den tidligere dækning af partistøtten i danske medier. Vores konklusion var,

Diskursanalyse Vi har tidligere gennemført en grundig diskursanalyse af den tidligere dækning af partistøtten i danske medier. Vores konklusion var, Diskursanalyse Vi har tidligere gennemført en grundig diskursanalyse af den tidligere dækning af partistøtten i danske medier. Vores konklusion var, at dækningen var domineret af en mørklægningsdiskurs,

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Idræt. Navn på universitet i udlandet: Oklahoma University.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Idræt. Navn på universitet i udlandet: Oklahoma University. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Idræt Navn på universitet i udlandet: Oklahoma University Land: USA Periode: Fra: 20/8-2012 Til: 14/12-2012 Udvekslingsprogram: MAUI Hvorfor

Læs mere

BRYSTFORSTØRRENDE OPERATION

BRYSTFORSTØRRENDE OPERATION PATIENTINFORMATION BRYSTFORSTØRRENDE OPERATION PRIVATHOSPITALET SKØRPING A/S - HIMMERLANDSVEJ 36-9520 SKØRPING TLF. 98 39 22 44 - FAX 98 39 18 38 - KONTAKT@SKOERPING.DK WWW.SKOERPING.DK VELKOMMEN TIL PRIVATHOSPITALET

Læs mere

Gensidige forhold i et klubhus kræver en indsats Af Robby Vorspan

Gensidige forhold i et klubhus kræver en indsats Af Robby Vorspan Gensidige forhold i et klubhus. Det er et emne i et klubhus, som ikke vil forsvinde. På hver eneste konference, hver regional konference, på hvert klubhus trænings forløb, i enhver kollektion af artikler

Læs mere

Infrarød Screening. med Total Vision anatomi software

Infrarød Screening. med Total Vision anatomi software Infrarød Screening med Total Vision anatomi software Infrarød Screening med Total Vision anatomi software Der er ubegrænsede muligheder med vores høje kvalitetsinfrarød screeningssystem. Energetic Health

Læs mere

Den udvidede profylakse mod rhesus D-immunisering af gravide i Danmark

Den udvidede profylakse mod rhesus D-immunisering af gravide i Danmark Den udvidede profylakse mod rhesus D-immunisering af gravide i Danmark Af Merete Berthu Damkjær, Anette Perslev og Finn Stener Jørgensen Biografi Merete Berthu Damkjær er cand.med. fra Københavns Universitet

Læs mere

Status for DPCG & DPCD 2013

Status for DPCG & DPCD 2013 ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR Status for DPCG & DPCD 2013 Styregruppe Repræsentanter fra behandlende afdelinger i DK (Dansk Kirurgisk Selskab)(DKS) (Dansk Selskab for Klinisk Onkologi)(DSKO) (Dansk

Læs mere

Dimensioneringsplan 2013-2017. Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen

Dimensioneringsplan 2013-2017. Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen Dimensioneringsplan 2013-2017 Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen Dimensioneringsplan 2013-2017 Version: december 2011 Kategori: Faglig rådgivning Hoveduddannelsesforløb 2013-2017

Læs mere

Hvad kan du gøre for ikke at få livmoderhalskræft?

Hvad kan du gøre for ikke at få livmoderhalskræft? Forebyggende undersøgelse for livmoderhalskræft 1 Livmoderhalskræft Livmoderhalskræft skyldes en virus. Livmoderhalskræft er en alvorlig sygdom. Livmoderhalskræft udvikles langsomt, tit over 10 15 år.

Læs mere