KIRURGISK GASTROENTEROLOGI I DANMARK. Specialets tilblivelse med en særlig vægt lagt på K.H. Køsters indsats

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KIRURGISK GASTROENTEROLOGI I DANMARK. Specialets tilblivelse med en særlig vægt lagt på K.H. Køsters indsats"

Transkript

1 1 KIRURGISK GASTROENTEROLOGI I DANMARK Specialets tilblivelse med en særlig vægt lagt på K.H. Køsters indsats På venlig foranledning af bestyrelsen for Dansk Gastroenterologisk Selskab skal jeg hermed søge at give en beskrivelse af, hvorledes vort fag begyndte sin udvikling. Om end det er faget og dets pionerer, det først og fremmest skal handle om, kan jeg ikke undgå at tilføre fremstillingen et ret betydeligt mål af selvbiografi. Det skyldes, at jeg ikke skriver som medicinhistoriker på basis af kildemateriale, men skriver som en læge, for hvem det dengang nye fag var en del af livet. Det er derfor det personligt oplevede fag, der er basis for fremstillingen, og forbindelsen til medicinhistorien kan kun trækkes, såfremt en forsker engang kunne tænkes at anse fremstillingen som en af sine primær-kilder. Som det var I sommeren 1956, da jeg med hustru sejlede med Ålborg-båden til Nordjylland for at påbegynde min turnustjeneste på det velanskrevne Hjørring Centralsygehus, havde jeg ingen anledning til at forudse et kommende kirurgisk-gastroenterologisk speciale. Det efter tidens forhold store sygehus rummede én stor kirurgisk og én stor medicinsk afdeling og derudover små afdelinger for øjen- og øresygdomme samt et tuberkulosehospital. Der var ingen gynækologisk-obstetrisk afdeling - et fagområde, den kirurgiske afdeling tog sig af sammen med al kirurgi bortset fra thoraxkirurgi og neurokirurgi, som varetoges i Århus. Det var ikke stort anderledes i København, Århus eller Odense bortset fra, at der her var udskilt afdelinger for gynækologi/obstetrik og at det var her, man havde afdelinger for thoxax- og neurokirurgi. At der ikke var speciallæger i kirurgisk gastroenterologi betød ikke, at kirurger ikke kunne dyrke dette fag som et personligt interesseområde. Det gjorde således min chef i Hjørring, overkirurg Johannes Thyssen. Han var uddannet på Finsen-instituttes kirurgiske afdeling, hvor overkirurg Alfred Zacho var en dansk pioner inden for cancerkirurgi og ikke mindst var kendt for sin udvikling af thorako-abdominale indgreb for c. cardiae.

2 2 Nogle kirurgiske afdelinger i København havde i løbet af 1950 erne erklæret gastroenterologi som deres såkaldte subspeciale, men det var ikke nogen officielt anerkendt kategori. Eksempler på sådanne gastroenterologisk subspecialiserede afdelinger var Rigshospitalet afd. C, Københavns Kommunehospitals 1. afd., Bispebjerg Hospital, afd. A. og fra 1961 også afd. F. Alle disse afdelinger modtog imidlertid også patienter med kirurgiske sygdomme uden for det gastroenterologiske område, og det var en almindeligt udbredt opfattelse blandt de toneangivende overlæger, at dette var værdifuldt i uddannelsesøjemed. Min egen vej Efter at være avanceret til 2. reservekirurg som 3-års kandidat, efter supplering i radiologi og med en hurtigt stigende rutine inden for den akutte kirurgi og enklere indgreb i øvrigt blev jeg af overlæge Thyssen opfordret til at blive kirurg, og jeg kom i 1960 til Odense Amts- og Bys Sygehus for at supplere gynækologi/obstetrik. Da jeg godt og vel havde aftjent det nødvendige halve år, ville jeg gerne videre i kirurgien og søgte en stilling som 2. reservekirurg hos den navnkundige overlæge K.H.Køster på Bispebjerg Hospital (BBH), afd. A. Jeg havde oplevet Køster som lærer i krigskirurgi på underlægeskolen og havde lige siden da ønsket at få ham som chef. Nu var det på ingen måde let at komme ind på en af de prestigiøse københavnske afdelinger, og jeg blev derfor noget overrasket, da jeg fik stillingen til tiltrædelse i august Det viste sig, at Køster havde udtaget mig, fordi jeg havde skrevet tre artikler (1, 2, 3) under mine forskellige ansættelser, bl.a. som værnepligtig reservelæge i Flyvevåbnet. Han var klar over, at det var sket uden megen vejledning. K.H. KØSTER ( ) Karl Henrik Køster blev født 30. maj Han var 2. reservekirurg på BBH, afd. A i 1943 og ydede en modig og effektiv indsats i modstandsbevægelsen - særligt markant under den tyske forfølgelse af danske jøder i oktober Han arrangerede transporter for ca flygtninge til Sverige via Bispebjerg Hospitals udstrakte gangsystem i kælderetagen

3 3 til dels gennem fiktive indlæggelser. Denne indsats blev internationalt anerkendt (4) og førte siden hen til oprettelsen af et fellowship ved det anerkendte jødiske Michael Reese Hospital and Medical Center i Chicago. Det var et-årige stipendier, som blev uddelt i ti år med mig som den første fellow i Efter sin farefulde indsats måtte Køster flygte til England via Sverige. Han deltog som Major, Royal Army Medical Corps af 21. armégruppe (5) i felttoget i Normandiet i Først i juli 1946 kom han tilbage til BBH, afd. A, nu som 1. reservelæge. Han blev afdelingslæge i 1951 og chef for BBH, afd. A i Køster fik en fremtrædende placering i det fagorganisatoriske miljø med adskillige formandsposter og andre vigtige tillidshverv i Foreningen af overlæger i Københavns kommune, Foreningen af hospitalsoverlæger i København, i Danske kirurgers organisation, i Specialistorganisationernes sammenslutning, Københavns Lægeforening og i Den almindelige danske Lægeforening. Køster blev sjælen i oprettelsen af Danmarks første blodbank på Bispebjerg Hospital i 1951 og gjorde ved vægtige publikationer et stort arbejde for transfusionsbehandlingens rette organisation og anvendelse. Under Køsters flugt deponerede han i den danske ambassade i Stockholm sit ufuldendte disputatsarbejde om shocktilstandens patofysiologi. Det var udarbejdet hos August Krogh på dennes institut, men ak og ve - det blev aldrig genfundet efter krigen på trods af indgriben fra daværende udenrigsminister Christmas Møller. Siden hen fik Køster ikke tid til at disputere, men få læger med disputats har, som det vil kunne ses af den følgende fremstilling, været større som videnskabelige igangsættere end han. Som kirurg var Køster en sikker operatør. Han skulle have bordet højt op, og skamler til assistenterne var ingen mangelvare. Han stod rankt og rolig, mens han arbejdede, og det gjorde han hurtigt og udramatisk. Der opstod aldrig uventede blødninger eller utilsigtede

4 4 huller på noget. Operationssygeplejersken havde det nemt. Han brugte aldrig andet end kniv, saks og pincet, og hans ordrer om suturer kom roligt og i god tid. Ingen nervøsitet her. Han var de store snits mand og ville næppe have befundet sig vel med de endoskopiske teknikker. Hans yndlingsincision til ventrikeloperationer var det såkaldte mercedessnit, som prydede mange københavnske bugvægge og var et kvalitetstegn - ganske som det kendte bilsymbol. Kvaliteten var der styr på, idet Køster - længe før den slags blev almindeligt - foretog regelmæssige, årelange ambulante kontroller af alle ulcusopererede patienter. Assistenterne havde det også let. Køster fandt det aldrig nødvendigt at skælde ud på yngstemanden, som det ellers var almindeligt: Træk, træk nu mand. Han havde ikke megen lyst til assistere de yngre. Det kom derfor ganske bag på mig, da han en dag, hvor jeg havde været oppe den ganske nat uden et sekunds hvil, pludseligt sagde: Nu opererer De, dr. Andersen. Situationen krævede jo, at jeg lavede en fejlfri Billroth I som behandling af det velvoksne ulcus ventriculi, så jeg måtte arbejde med den største delikatesse, selv om jeg havde glædet mig til en fredsommelig assistenttjeneste under påhøring af historier, som for en dels vedkommende var kendte, så man kunne reagere med automatpiloten tilkoblet det trætte sind. DEN KIRURGISKE GASTROENTEROLOGIS FAGLIGE AFGRÆNSNING BBH, afd. A I princippet var BBH, afd. A en almenkirurgisk afdeling, da Køster overtog den i 1957, om end ortopæd-kirurgien var skilt fra som en selvstændig afdeling under professor E. Hart Hansen. Afdelingen anså sig som subspeciliseret i gastroenterologi, hvilket som nævnt også gjaldt for andre kirurgiske afdelinger, men det fandt Køster ikke tilfredsstillende nok. Han kæmpede derfor straks var starten en indædt kamp for at friholde afdelingen helt for patienter med problemer uden for gastro-intestinalkanalen. Det lykkedes kun langsomt, for i Københavns Kommune og dermed dens centralvisitation var man ikke meget for at anerkende nogen særstatus for afdeling A. I den første tid, jeg var på afdelingen, altså fire år efter Køsters tiltræden, behandlede man stadig en del gynækologiske og urologiske patienter. Takket være mit arbejde om prostatektomi (2) blev jeg straks udnævnt til

5 5 afdelingens prostatectomeur og blev sat til alle transvesicale prostatektomier. Det var en tid, hvor det ikke blev anset for passende at vise betænkelighed ved at påtage sig en opgave, selv om ens praktiske erfaring som selvstændig operatør var beskeden. Det gik hæderligt, så jeg fik lov til også at operere Køsters privatpatienter og diverse VIPs. Som led i Køsters specialiseringsbestræbelser oprettedes på afd. A det første gastroenterologiske laboratorium i Danmark i Her foretog man målinger af ventriklens syresekretion som led i det kliniske arbejde, ligesom der udspillede sig en betydelig videnskabelig aktivitet, som i første række var rettet mod syresekretionsmålingers anvendelighed i ulcusdiagnostikken, i behandlingsplanlægningen og i behandlingskontrollen. I 1964 tog afd. A som den første i Danmark det nye fleksible fibergastroskop i brug. Det var ret tykt og ikke styrbart. En rivende udvikling tog imidlertid sin begyndelse, og ganske som med nutidens mobiltelefoner, kom der nye og avancerede modeller med måneders mellemrum. Køster var en magtfuld person og hans høje, kraftige skikkelse og martialske udseende gjorde det betænkeligt at sige ham imod. Det gjaldt i alle kollegiale sammenhænge, men også langt op i det administrative og politiske system. Med ham som bølgebryder blev det derfor efterhånden anerkendt og respekteret i praksis, om end ikke formelt, at BBH, afd. A var en rent kirurgisk-gastroenterologisk afdeling. Et speciale i Sundhedsstyrelsens forstand var der endnu ikke tale om før 1971, men fra midten af 1960 erne sås der ikke flere patienter i afdelingen med sygdomme uden for mave-tarmkanal og galdeveje, hverken i vagtperioden eller i dagtiden. Køster fandt i sin specialiseringskamp en trofast og magtfuld allieret i Mogens Andreassen, professor i kirurgi og chef for Rigshospitalets afd. C fra Det var noget ganske nyt, at der med disse to chefer påbegyndtes et fortrinligt klinisk og videnskabeligt samarbejde mellem BBH og Rigshospitalet. Traditionelt havde Riget og Kommunen set med

6 6 foragtblandet skepsis på hinanden. Symbiosen Mogens Andreassen/K.H. Køster vil blive omtalt mere i det følgende. Det, der kom til at præge Køsters virksomhed, og som gjorde ham til en pioner inden for dansk kirurgisk gastroenterologi, var hans tidligt udviklede opfattelse af gastroenterologien som et fag, som skulle udøves på basis af fysiologi og ikke anatomi, som det indtil da havde været gældende praksis. Fysiologisk baseret kirurgi - introduktion med det blødende ulcus ventriculi/duodeni Da Køster genoptog sit virke på BBH, afd. A efter krigen, rettedes hans opmærksomhed mod behandlingen af patienter med ulcusblødning. For at forstå betydningen af hans indsats inden for dette område, er det nødvendigt at rekapitulere historien lidt. Fra begyndelsen af det 20. årh. havde det været et knæsat princip, at man aldrig måtte operere akut for øvre gastro-intestinale blødninger, uanset deres alvor og livstruende karakter. Patienter med alvorlige blødninger døde alligevel, mente man, og operation for mindre alvorlige blødninger var farligere end konservativ behandling. Det var ikke en speciel dansk holdning, men den var delt af næsten alle kirurger. I Danmark var den imidlertid blevet markant bekræftet gennem den århusianske professor Aage Nielsens disputats fra 1919 (6). Det var en meget vægtig disputats, og dens kvalitet førte til, at den nævnte konservative holdning fik en nærmest dogmatisk karakter. Den var også gældende under min tid i Hjørring. Når disputatser er så gode, at de fører til dogmedannelse, er de ikke altid ganske ufarlige. Det måtte følgelig kræve næsten det samme mod, som Køster tidligere havde udvist, at gå imod dette syn på behandlingen, idet ethvert dårligt resultat ville blive betragtet som en kunstfejl. Han allierede sig med den unge mediciner, den senere kendte diabetolog Jørgen Pedersen, som foretog en fremragende analyse af et stort retrospektivt materiale, hvorved han kunne vise, at de livsfarlige blødninger var karakteriserede ved opkastning af frisk, rødt blod (7). Køster var ikke sen til at drage den konklusion, at det var patienter

7 7 med sådanne blødninger, det var rimeligt at udsætte for den operative risiko (8). Hans resultater var så overbevisende, at en mere aktiv indstilling til den akutte ulcusbehandling blev almindeligt accepteret i Danmark, og de var medvirkende til, at samme syn i den følgende tid blev generelt i international sammenhæng (9). Dette forløb er bemærkelsesværdigt ved, at det var første gang, en akut kirurgisk indikation baseredes på fysiologisk tankegang. Jørgen Pedersen og Køster tog den frisk-røde hæmatemese som udtryk for en så høj blødningshastighed, at blodet ikke nåede at blive syrebehandlet til hæmatin. Det var den store blødningshastighed, der var operationsindikation. Forud herfor havde det været patoanatomiske forhold, der var bedømmelsesgrundlag: Man havde således regnet blødninger fra kroniske kalløse ulcera - karakteriseret ved lang anamnese - for de farligste (10). Man antog desuden - og gentog i det uendelige i arbejde efter arbejde - at stive, arteriosklerotiske kar i ventrikel og duodenum som følge af høj alder (> 40!-60 år) var forbundet med en særlig høj risiko (11), uanset at det var ganske enkelt at påvise, at der ikke findes arteriosklerose i de perifere coeliaco-mesenteriale kar (12). Køster og Pedersen flyttede opmærksomheden fra patienternes alder og anamneselængde til en fysiologisk parameter - blødningshastigheden. På Køsters afdeling gik man videre ad det fysiologiske spor i den akutte blødningsbehandling, idet man studerede, hvorledes blødningsformen melæna/hæmatemese - indicerede en differentieret infusionsbehandling med fuldblod og koncentrerede erythrocytter (13, 14). Ved anvendelse af centralt venetryk blev det muligt på et tidligt tidspunkt at erkende de livstruende blødninger fra større arterier, og den karakteristiske intermitterende blødningsform blev beskrevet. Herved kunne operationsindikationen i forhold til Pedersen/Køsters kriterier indsnævres og præciseres

8 8 (15). En mere udførlig omtale af den historiske udvikling i behandlingen af gastroduodenal blødning findes i (16). Fysiologisk baseret kirurgi - videreførelse i den elektive ulcusbehandling Det var ikke alene i den akutte ulcusbehandling, at K.H. Køster så det som væsentligt at anskue problemerne fysiologisk frem for anatomisk. Det gjaldt i lige så høj grad i den elektive ulcusbehandling, som i ekstrem grad havde været præget af bestræbelser for at finde kirurgisk-anatomiske løsninger på alle problemer. Som et eksempel herpå kan tjene det halve hundrede forskellige modifikationer af gastro-jejunostomien, der blev anvendt i behandlingen af ulcus i ventrikel og duodenum i flere årtier omkring 1900 (17), og de mange former for Billroth-II-anastomose, der var i anvendelse efter ventrikelresektioner. Man havde i umindelige tider anset ulcus-dannelse for at være et resultat af en forhøjet syresekretion, men de oprindelige prøvemåltids-målinger havde ikke ydet reproducerbare og dermed brugbare resultater. Vi ved nu, at den vigtigste ætiologiske faktor for ulcusdannelse er en infektion. Det havde man ingen formodning om i Køsters funktionsperiode. Målet dengang var at hidføre en operativ reduktion af syresekretionen. Dette mål delte Køster, men til forskel fra hovedtendensen i kirurgien ønskede han en individuelt udført kirurgisk behandling, baseret på præcise målinger af den anerkendte syresekretions-parameter (18). Som den første i Danmark indførte han derfor den udvidede histaminprøve (19), og ventriklens syresekretion blev nu grundlag for en udstrakt videnskabelig aktivitet (20, 21). Man skal ikke bedømme denne indsats udelukkende på dens resultat, for man må erkende, at ventrikelresektioner af varierende størrelse - titreret på basis af måling af syresekretionen - forblev et uopnåeligt mål. Køsters pionerindsats førte imidlertid til det helt afgørende forhold, at den kirurgiske gastroenterologi blev anset som et fysiologisk baseret fag, førende til, at videnskabeligt motiverede læger fra adskillige fag fik inspiration til at gå i gang med udforskningen af neurogen- og endogen regulation af ventriklens syresekretion og af sekretion og motorik i gastro-intestinaltrakten i det hele taget. En rivende udvikling var sat i gang førende til et intensivt samvirke mellem afd. A, BBH s medicinske afdeling B ved professor Mogens

9 9 Bjørneboe og klinisk-kemiske afdeling ved overlæge Per Lous, samt ikke mindst den i 1963 oprettede klinisk-fysiologiske afdeling under overlæge, senere professor Niels A. Lassen. Køsters ønske om udvikling af en mindre traumatisk behandling af ulcussygdom end den rådende store ventrikelresektion førte til, at afdelingen tidligt begyndte at anvende trunkal vagotomi med drænage i form af gastro-jejunostomi eller pyloroplastik som rutinebehandling af ulcus duodeni. Den fysiologiske virkning på syresekretionen og det kliniske resultat blev studeret i omfattende arbejder (22, 23). Inden for udviklingen af de selektive vagotomiformer var det imidlertid overlæge, senere professor Erik Amdrup, som på Københavns Kommunehospitals kirurgiske afd. 1 var pioneren, specielt i samarbejde med 1. reservekirurg, senere overkirurg Hans-Eric Jensen (24, 25). En digression Gastric Freezing Efter omtalen af Køsters indsats for udviklingen af en fysiologisk baseret ulcuskirurgi - akut som elektiv skal omtales et kuriosum, som nærmest må betragtes som en nonbegivenhed inden for dansk gastroenterologi, men som en kort periode næsten dominerede opmærksomheden i international ulcusbehandling nemlig den såkaldte gastric freezing. Netop fordi den ikke fik nogen rolle i Danmark, er den formentlig mindre kendt, og den er dog ikke uden en vis interesse i videnskabshistorien. Den autoritative amerikanske kirurg Owen H. Wangensteen fra Minneapolis offentliggjorde i 1958 (26) og 1962 (27) arbejder, som omhandlede anvendelse af nedkøling af ventriklen med en ballon - perfunderet med kølevæske - i den akutte og elektive behandling af ulcuspatienter. Ventriklen skulle være hard as rock i en times tid, og hensigten var at nekrotisere parietalcellerne, mens resten af slimhinden kun skulle undergå reversible forandringer. De umiddelbare resultater var lovende, og de bekostelige Swencofrysemaskiner holdt i tusindtal deres indtog verden over. Det var nærmest en steppebrand og et godt eksempel på, hvorledes nye behandlinger i den kontrollerede kliniske undersøgelses spædbarnsalder endnu for en kort tid kunne vinde accept på ret spinkle videnskabelige grundlag. Arteria mammaria interna-ligaturen for angina pectoris er et tilsvarende eksempel fra samme tid (28).

10 10 Køster var fristet. Det forekom jo som en lidet traumatiserende behandling, rettet mod et præcist fysiologisk mål. Nu kom imidlertid det tidligere nævnte stipendiat, som jeg tiltrådte i Chicago i juni Jeg fik bl.a. som opgave at skaffe klarhed over denne fryseteknik, og Køster ville så vente lidt med at skride til handling. Jeg overværede American College of Surgeons kongres i oktober 1963 i San Francisco, og på trods af Wangensteens personlige indsats som en slagfærdig og karismatisk fortaler for sin teknik, var det almindelige indtryk en knusende dom over metoden. Den blev senere stadfæstet i kontrollerede kliniske undersøgelser en evalueringsteknik, man netop omkring denne tid begyndte at finde nyttig og etisk forsvarlig. Frysningen viste sig som værende langtfra risikofri. Ventrikler rumperede, når der opstod fejl i ballon-perfusionen, og ventriklen nekrotiserede jævnligt. Efter nogen tid, var syresekretionen som forud for frysningen, og behandlingen måtte gentages. Det tager jo et årstid inden sådanne resultater når frem i tidsskrifterne, og salget af frysemaskiner gik fortsat strygende verden over. I Danmark ventede man på Køster. Han var den autoritet inden for ulcusbehandlingen, hvis mening man ville kende, før man gik i gang. Efter mit brev hjem, afviste Køster at gå i gang med fryseteknikken videnskabeligt og klinisk - og der blev vist kun købt en enkelt maskine i Danmark, som hurtigt havnede på loftet på Århus Kommunehospital (det var længe før Amdrups Århustid). Takket være Køsters faglige magtstilling undgik Danmark et bekosteligt forsøg, som ville have forsinket den rationelle fagudvikling, som han stod for. Epilog til den faglige udvikling af den kirurgiske gastroenterologi Ved K.H. Køsters død i 1970 var den kirurgiske gastroenterologi etableret på et sikkert grundlag, og Sundhedsstyrelsens faglige godkendelse var på vej, idet den endelige godkendelse af specialet kom i BBH havde ved Køsters indsats været centralt placeret i udviklingen inden for ventrikelkirurgien og -fysiologien, men snart bidrog også BBH, afd. F, hvis overkirurg Mogens Sprechler lagde hovedvægten på den kirurgiske behandling af colons sygdomme. BBH fik således stor vægt i dansk kirurgis indsats inden for disse behandlingsområder.

11 11 Gastroenterologien undergik sideløbende med udviklingen på BBH en betydelig udvikling i hele Københavnsområdet, men på dette tidspunkt kun i mindre grad udenfor København. Så tidligt som i 1960 var der blevet indstiftet et tværfagligt forum, Dansk Gastroenterologisk Sammenslutning, som rummede kirurger, medicinere og radiologer. Blandt stifterne var det kun Mogens Andreassen, der var udøvende gastroenterolog, mens de øvrige kun kunne betegnes som gastroenterologisk interesserede, men altså med sans for udviklingens retning og med indflydelse nok til at være med til at præge den. I 1971 omdannedes sammenslutningen til Dansk Gastroenterologisk Selskab. Denne udvikling er interessant beskrevet af Helge Worning (29). Den fællesskabstanke, som Sammenslutningen var udtryk for, altså at alle med interesse for gastroenterologien - uanset fag skulle arbejde sammen klinisk og videnskabeligt manifesterede sig i 1964 ved et hidtil uset samvirke mellem flere kirurgiske og medicinske afdelinger i Københavns Kommune. Disse udarbejdede et fælles studie om colitis ulcerosa (30, 31), et arbejde som viste ikke blot viljen til, men også potentialet i et tværfagligt samarbejde. Køster var ikke medlem af bestyrelsen af den gastroenterologiske sammenslutning, men hans indflydelse også inden for den fagligt-organisatoriske udvikling bør ikke undervurderes. Køster havde en betydelig international impact gennem venskaber fra krigens tid og gennem talrige rejser i udlandet, og i særlig grad til England. Han var bl.a. Corresponding fellow i The Association of Surgeons of Great Britain and Ireland og i British Society of Gastroenterology sidstnævnte var en ære, der var limiteret til 30 læger fra hele verden (5) og han var medlem af adskillige internationale kirurgiske selskaber, ligesom han var medudgiver ved starten i 1966 af Scandinavian Journal of Gastroenterology. Det var ikke mindst hans internationale anseelse, der var medvirkende til, at Dansk Gastroenterologisk Sammenslutning blev vært for den 4. Verdenskongres i Gastroenterologi, der afholdtes i København i efter Køsters død. Den havde Mogens Andreassen som præsident, og Køster skulle have været vicepræsident. Verdenskongressen, som blev afholdt i Bella-centret, blev en stor succes, ikke mindst takket være Mogens Andreassens myndige ledelse og unikke organisationstalent.

12 12 Symbiosen Køster/Mogens Andreassen I sammenhæng med det foregående afsnit kan det omtales lidt nærmere, hvorledes det allerede nævnte forbilledlige samarbejde mellem Køster og Mogens Andreassen forløb. De var begge store, imposante mænd. Begge var strålende undervisere og talere altså lederskikkelser af usædvanligt format - fysisk og intellektuelt. Deres venskab stammede fra en fælles elevtid på Herlufsholm. Symbiosen ved fælles konferencer imellem afdelingerne med forberedte indlæg om igangværende videnskabeligt arbejde var givende og skabte fortrolighed mellem de to afdelingers stabe. Køster var utvivlsomt den drivende kraft i det videnskabelige fremstød på den tid, mens Mogens Andreassens styrke lå i det organisatoriske. Det var derfor helt naturligt, at det var Mogens Andreassen, der skulle være præsident og dermed hovedansvarlig for verdenskongressen. Det var også Mogens Andreassen, der senere hen tog initiativ til og fik igangsat Dansk kirurgisk Selskabs årsmøder på Hotel Scandinavia. Det første arrangement af den art går ikke af sig selv. Køster og Mogens Andreassen var gennem deres fælles, men forskellige indsats de virkelige hovedmænd bag skabelsen af dansk kirurgisk gastroenterologi og dens internationale statusmæssige kulmination i den 4. gastroenterologiske verdenskongres. Det er en skæbnens gunst at have tjent under og kendt sådanne store mænd, hvilken erklæring skal danne afslutningen på denne fremstilling. Daniel Andersen Sprogøvej 19, 3 mf 2000 Frederiksberg Tlf:

13 13 Referencer 1. Andersen D, Christensen MS. P-Q-forandringer hos unge, sunde mænd. Nord Med 1960; Andersen D, Thyssen J. Prostatectomy transcapsular or transvesical. Acta Chir Scand 1960; 120: Andersen D. Hepatorenalt syndrom. Ugeskr Læger 1961; 123: Flender H. Rescue in Denmark. New York: Simon and Schuster, Festskrift i anledning af K.H. Køsters 60-års fødselsdag, den 30. maj Nielsen N Aa. Om resultaterne af medicinsk og kirurgisk behandling af ulcus ventriculi s. dudeni (disp): Odense, Pedersen J. Lethality rate of hematemesis and melena treated non-oparatively (Meulengracht s regimen) and criteria for surgical intervention in bleeding peptic ulcer. Gastroenterology 1949; 12: Køster KH. Haemorrhage from peptic ulcer. Lancet 1950; 1: Køster K.H. Indications for surgical intervention in patients with massive bleeding from ulcers. In: Harkins HN, Nyhus LM, editors. Surgery of the stomach and duodenum. Boston: Little, Brown & Co, 1962: Finsterer H. Der Wert der Frühoperation bei akuten Magenblutingen aus einem chronischen Ulcus. Wien. Med. Wschr. 1947; 97: Wangensteen OH. The ulcer problem. Canad. Med. J. 1945; 53: Larsen E, Johansen Aa, Andersen D. Gastric arteriosclerosis in elderly people. Scand. J. Gastroent. 1969; 4: Andersen D, Lassen NA. Reabsorption of electrolytes and water from blood in the alimentary tract. Lancet 1962; 1: Andersen D, Lassen NA. Transfusionsbehandling af patienter med stærkt nedsat hæmoglobinkoncentration og fornyet akut blødning. Ugeskr Læger 1962; 124: Andersen D. Anvendelsen af måling af det centrale venetryk ved behandling af patienter med gastroduodenal blødning (disp.). Århus: Universitetsforlaget, Andersen D, Wara P. Bleeding ulcer. Scand J Gastroenterol. 1996; 31 Suppl 216: Roed-Petersen K. Gastrojejunostomiens historie (disp.). Odense: Universitetsforlaget, Køster KH. Individuel ulcuskirurgi på fysiologiske og pathologisk-anatomisk grundlag. Medicinsk Årbog. København: Munksgaard, Køster KH, Thorsøe H. Ventrikelsekretionen undersøgt med udvidet histaminprøve. Ugeskr Læger 1960;122: Christiansen PM. Aklorhydri hos voksne (disp.), København, Rune SJ. Gastric acid secretion after ingestion of solid food (disp.), Kronborg O. An evaluation of the insulin test (disp). København: FADL, Kronborg O. Truncal vagotomy and drainage in 500 patients with duodenal ulcer. Scand J Gastroenterol 1971; 6: Amdrup E, Clemmesen T, Andreassen JC. Selective gastric vagotomy. Technique and primary results. Am J Dig Dis 1967; 12:

14 25. Amdrup E, Jensen HE. Selective vagotomy of the parietal cell mass preserving innervation of the undrained antrum. Gastroenterology 1970; 59: Wangensteen OH, Root HD, Jensen CB et al. Depression of gastric secretion and digestion by gastric hypothermia: clinical use in massive hematemesis. Surgery 1958; 44: Wangensteen OH, Peter ET, Nicoloff DM et al. Achieving physiological gastrectomy by gastric freezing: a preliminary report of an experimental and clinical study. JAMA 1962; 180: Bunker JP, Barnes BA, Mosteller F. Costs, Risks, and Benefits of Surgery. New York: Oxford University Press, Worning H (ed.). Dansk gastroenterologisk Selskab København: Lægeforeningens forlag, Andersen D, Fischermann K, Rosenbeck-Hansen J, Iversen P, Marner I-L, Mosbech J, Ranløv P, Skovby AP, Sprechler M, Winkler K. Den kirurgiske behandling af colitis ulcerosa på Københavns kommunes hospitaler. Ugeskr Læger; 1964; 126: Andersen D, Fischermann K, Rosenbeck-Hansen J, Iversen P, Marner I-L, Mosbech J, Ranløv P, Skovby AP, Sprechler M, Winkler K. Den medicinske behandling af colitis ulcerosa på Københavns kommunes hospitaler. Ugeskr Læger; 1964; 126:

Fagområdebeskrivelse. Fagområde Fagområdets officielle betegnelse. Gastrointestinal endoskopi

Fagområdebeskrivelse. Fagområde Fagområdets officielle betegnelse. Gastrointestinal endoskopi Fagområde Fagområdets officielle betegnelse Gastrointestinal endoskopi Baggrund Det kliniske fagområde beskrives bredt, dels historisk dels funktionsmæssigt med vægt på områdets udgangspunkt, udvikling

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 19

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 19 OPFØLGNING PÅ VENTRIKELRESEKTION FOR CANCER I DANMARK 2004-2007 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 19 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Monitorering og Evaluering Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon:

Læs mere

Præsentation af DECV

Præsentation af DECV Præsentation af DECV v/overlæge Lone S. Jensen Kirurgisk Gastroenterologisk Afd. L, Århus Sygehus DECV Styregruppe Stående Udvalg Ad-hoc grupper Lokale grupper Forskning o.a. DECV-styregruppe Hvert Center

Læs mere

Niels Høigaard Rasmussen - CURRICULUM VITAE

Niels Høigaard Rasmussen - CURRICULUM VITAE Niels Høigaard Rasmussen - CURRICULUM VITAE Uddannelse og ansættelser Uddannelse Januar 1990 November 2001 Medicinsk embedseksamen, Københavns Universitet. Specialist i anæstesiologi. Aktuel ansættelse

Læs mere

Det Medicinske Selskab i København. > Efterår 2016

Det Medicinske Selskab i København. > Efterår 2016 Det Medicinske Selskab i København > Efterår 2016 > SÆSONPROGRAM for efterår 2016 Møderne afholdes i Domus Medica, Kristianiagade 12 Tirsdag den 20. september kl. 20.00: Ole Johannes Hartling, ledende

Læs mere

Chok på sygehuset: Kirurger arbejdede 42 timer på en weekend

Chok på sygehuset: Kirurger arbejdede 42 timer på en weekend Page 1 of 8 KØB ABONNEMENT LOG IND DANMARK 19. OKT. 2017-14.06 Chok på sygehuset: Kirurger arbejdede 42 timer på en weekend Kirurger på Odense Universitetshospital har i en periode på mindst et år, været

Læs mere

Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING

Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING 2012 Årsrapport 2011: Second opinion ordningen og eksperimentel kræftbehandling Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. marts 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. marts 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. marts 2014 Sag 89/2012 (1. afdeling) A (advokat Birgitte Pedersen) mod Patientskadeankenævnet (kammeradvokaten ved advokat Søren Horsbøl Jensen) I tidligere instans

Læs mere

Rejsebrev fra udvekslingsophold

Rejsebrev fra udvekslingsophold Rejsebrev fra udvekslingsophold Udveksling til: Rumænien Navn: Kristina Kaas Sørensen E-mail: Kristinakaas@gmail.com Tlf. nr. 31373249 Evt. rejsekammerat: Mai Dalsgaard Lassen Hjem-institution: VIA University

Læs mere

KRISE I AKUTMODTAGELSEN- HAR VI DE RETTE LÆGER? Søren W Rasmussen Ledende overlæge. Akutafdelingen. Holbæk Sygehus

KRISE I AKUTMODTAGELSEN- HAR VI DE RETTE LÆGER? Søren W Rasmussen Ledende overlæge. Akutafdelingen. Holbæk Sygehus KRISE I AKUTMODTAGELSEN- HAR VI DE RETTE LÆGER? Søren W Rasmussen Ledende overlæge Akutafdelingen Holbæk Sygehus 1 CV: Søren W Rasmussen Cand. Med; KU 1984. Speciallæge i Ortopædkirurgi 1997. 2002-2007.

Læs mere

Målbeskrivelse for Fase IV uddannelsen i Håndkirurgi. Indledning/baggrund. 1) Medicinsk ekspert

Målbeskrivelse for Fase IV uddannelsen i Håndkirurgi. Indledning/baggrund. 1) Medicinsk ekspert Målbeskrivelse for Fase IV uddannelsen i Håndkirurgi Indledning/baggrund Det håndkirurgiske fagområde varetager diagnostik, behandling og forskning indenfor sygdomme på hånden, i håndleddet samt på underarmen.

Læs mere

Dansk Laryngologisk Selskabs Årsmøde 2009 State of the Art in Phonosurgery

Dansk Laryngologisk Selskabs Årsmøde 2009 State of the Art in Phonosurgery Dansk Laryngologisk Selskabs Årsmøde 2009 State of the Art in Phonosurgery Mødet afholdes på Vejle Sygehus i lokalet På Bjerget, Kabbeltoft 25, 7100 Vejle. fredag den 16. Januar 2009. Programmet opdateres

Læs mere

KORRESPONDANCER. Rejsebeskrivelse fra Hospital for Special Surgery, NY, finansieret f Henrik og Emilie Ovesen Fonden

KORRESPONDANCER. Rejsebeskrivelse fra Hospital for Special Surgery, NY, finansieret f Henrik og Emilie Ovesen Fonden KORRESPONDANCER Rejsebeskrivelse fra Hospital for Special Surgery, NY, finansieret f Henrik og Emilie Ovesen Fonden I 2009 var jeg så heldig at modtage 5,000 dollars fra Henrik og Emilie Ovesen Foundation

Læs mere

Kirurgisk uddannelsesprogram. for hoveduddannelse i almen medicin. kirurgisk afdeling Køge Roskilde

Kirurgisk uddannelsesprogram. for hoveduddannelse i almen medicin. kirurgisk afdeling Køge Roskilde Kirurgisk uddannelsesprogram for hoveduddannelse i almen medicin kirurgisk afdeling Køge Roskilde Forord. Den kirurgiske del af uddannelsen i Almen Medicin skal sikre opfyldelsen af den tilhørende del

Læs mere

Indstilling til Det Regionale Råd i Region Nord fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet Karkirurgi

Indstilling til Det Regionale Råd i Region Nord fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet Karkirurgi Marts 2004 Indstilling til Det Regionale Råd i Region Nord fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet Karkirurgi 1. Indledning Formand for den landsdækkende karkirurgiske følgegruppe: Overlæge

Læs mere

RÅDGIVNING VEDRØRENDE EKSPERIMENTEL BEHANDLING FOR MENNESKER MED LIVSTRUENDE SYGDOMME

RÅDGIVNING VEDRØRENDE EKSPERIMENTEL BEHANDLING FOR MENNESKER MED LIVSTRUENDE SYGDOMME FEBRUAR 2015 RÅDGIVNING VEDRØRENDE EKSPERIMENTEL BEHANDLING FOR MENNESKER MED LIVSTRUENDE SYGDOMME Årsrapport 2014 RÅDGIVNING VEDRØRENDE EKSPERIMENTEL BEHAND- LING FOR MENNESKER MED LIVSTRUENDE SYGDOMME

Læs mere

Det Medicinske Selskab i København. > Forår 2013

Det Medicinske Selskab i København. > Forår 2013 Det Medicinske Selskab i København > Forår 2013 > Sæsonplan for forår 2013 Møderne afholdes i Domus Medica, Kristianiagade 12 Tirsdag den 5. februar 2013 Kl. 20.00 Klinikchef, professor, overlæge, dr.

Læs mere

Når ryggen giver problemer

Når ryggen giver problemer Et fokuseret behandlingskoncept til personer, der oplever problemer i forbindelse med lænderyg eller med gener fra sædemuskulatur eller ben. Et aktivt og fokuseret behandlingskoncept Ryglidelser er et

Læs mere

[ K A P I T E L 1 ] Barnløshed i et historisk. politisk perspektiv.

[ K A P I T E L 1 ] Barnløshed i et historisk. politisk perspektiv. [ K A P I T E L 1 ] & og Barnløshed i et historisk politisk perspektiv. 9 Der er i de senere år kommet et markant fokus på barnløsheden i den vestlige verden. Vi befinder os nu i en situation, hvor vi

Læs mere

LÆRENDE SUCCESHISTORIER RESULTATER AF SYSTEMATISK KVALITETSARBEJDE I AKUT KIRURGI

LÆRENDE SUCCESHISTORIER RESULTATER AF SYSTEMATISK KVALITETSARBEJDE I AKUT KIRURGI LÆRENDE SUCCESHISTORIER RESULTATER AF SYSTEMATISK KVALITETSARBEJDE I AKUT KIRURGI Regionernes Databasedag København 8. april 2015 Henrik Stig Jørgensen Ledende Overlæge Nordsjællands Hospital, Kirurgisk

Læs mere

Herning, Med. afd. B. Herning Kir. afd * 71* * * 74* 78* *

Herning, Med. afd. B. Herning Kir. afd * 71* * * 74* 78* * Regionshuset Kvalitet og Sundhedsdata Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Tlf. +45 7841 0000 www.regionmidtjylland.dk Bilag til dagsordenspunkt vedr. kvaliteten i behandlingen af patienter med mavesår (akut

Læs mere

SYGEHUSENES VIRKSOMHED 2004 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 11

SYGEHUSENES VIRKSOMHED 2004 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 11 SYGEHUSENES VIRKSOMHED 2004 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 11 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

Volumen og kvalitet i cancerkirurgi. Peer Wille-Jørgensen, overlæge, dr. med. Kirurgisk afdeling K Bispebjerg Hospital, DANMARK

Volumen og kvalitet i cancerkirurgi. Peer Wille-Jørgensen, overlæge, dr. med. Kirurgisk afdeling K Bispebjerg Hospital, DANMARK Volumen og kvalitet i cancerkirurgi Peer Wille-Jørgensen, overlæge, dr. med. Kirurgisk afdeling K Bispebjerg Hospital, DANMARK IS BIG BEAUTIFUL???? Eller: Er antallet af indgreb ligefrem proportional med

Læs mere

Det Medicinske Selskab i København. > Efterår 2014

Det Medicinske Selskab i København. > Efterår 2014 Det Medicinske Selskab i København > Efterår 2014 > Sæsonprogram for efterår 2014 Møderne afholdes i Domus Medica, Kristianiagade 12 Tirsdag den 23. september kl. 20.00: Tirsdag den 7. oktober kl. 20.00:

Læs mere

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Plastikkirurgi. Dato: 12. juni 2009

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Plastikkirurgi. Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Plastikkirurgi Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning for Region Sjælland vedr. plastikkirurgi 1 1 Generelle overvejelser i forhold

Læs mere

Kræft var sjældent i oldtiden 25. december 2010 kl. 07:30

Kræft var sjældent i oldtiden 25. december 2010 kl. 07:30 Kræft var sjældent i oldtiden 25. december 2010 kl. 07:30 Ny forskning antyder, at kræft var en sjælden sygdom i oldtiden. Det strider imod mange kræftforskeres opfattelse af sygdommen. Af Andreas R. Graven,

Læs mere

Målemetoder i forebyggelse, behandling og rehabilitering

Målemetoder i forebyggelse, behandling og rehabilitering Målemetoder i forebyggelse, behandling og rehabilitering 1 Vil du vide, når der udkommer en bog inden for dit fag- og interesseområde? Så tilmeld dig vores nyhedsbrev på munksgaard.dk 2 Målemetoder i forebyggelse,

Læs mere

DOM. afsagt den 25.juni 2014 afvestre Landsrets 9. afdeling (dommerne Fabrin, Olav D. Larsen og Hanne Aagaard) i ankesag

DOM. afsagt den 25.juni 2014 afvestre Landsrets 9. afdeling (dommerne Fabrin, Olav D. Larsen og Hanne Aagaard) i ankesag 26-06-2014-B-057147 DOM afsagt den 25.juni 2014 afvestre Landsrets 9. afdeling (dommerne Fabrin, Olav D. Larsen og anne Aagaard) i ankesag V.L. B-1460-12 (advokat Bo ansen, Frederikshavn) mod Patientskadeankenævnet

Læs mere

Region udbyder: Region Syddanmark Vedr. speciale: Thoraxkirurgi Dato: 28. maj 2009

Region udbyder: Region Syddanmark Vedr. speciale: Thoraxkirurgi Dato: 28. maj 2009 Specialeansøgning Region udbyder: Region Syddanmark Vedr. speciale: Thoraxkirurgi Dato: 28. maj 2009 Specialeansøgning for Region Syddanmark vedrørende specialet thoraxkirurgi 1 1 Generelle overvejelser

Læs mere

Patientperspektivet på læge-patientrelationen i almen praksis. med særligt fokus på interpersonel kontinuitet

Patientperspektivet på læge-patientrelationen i almen praksis. med særligt fokus på interpersonel kontinuitet Patientperspektivet på læge-patientrelationen i almen praksis med særligt fokus på interpersonel kontinuitet Resume af ph.d. afhandling Baggrund Patienter opfattes i stigende grad som ressourcestærke borgere,

Læs mere

Deltager information og informeret samtykke erklæring for den hiv-negative partner

Deltager information og informeret samtykke erklæring for den hiv-negative partner Et studie om hiv-diskordante parforhold med henblik på at undersøge hiv-smitterisikoen og at undersøge faktorer associeret med konsekvent brug af kondom. A study in HIV discordant partnerships to estimate

Læs mere

Brev fra Bruno Gröning til skuespillerinde Lilian Harvey 1, 29.9.1958. Bruno Gröning Plochingen/N., den 29. september 1958.

Brev fra Bruno Gröning til skuespillerinde Lilian Harvey 1, 29.9.1958. Bruno Gröning Plochingen/N., den 29. september 1958. Det var en stor glæde for både min kone og mig Brev fra Bruno Gröning til skuespillerinde Lilian Harvey 1, 29.9.1958 Bruno Gröning Plochingen/N., den 29. september 1958 Dornendreher 117 Fru Lilian Harvey

Læs mere

Fremtidige driftsbetingelser for de medicinske afdelinger. Organiseringen af den akutte medicinske funktion i de kommende akutcentre

Fremtidige driftsbetingelser for de medicinske afdelinger. Organiseringen af den akutte medicinske funktion i de kommende akutcentre Organiseringen af den akutte medicinske funktion i de kommende akutcentre Thomas Gjørup Klinikchef, Steno Diabetes Center Formand for Dansk Selskab for Intern Medicin Overlægeforeningens Årsmøde Frede-ricia

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Henvendelse fra regionsrådsmedlem Ulla Fasting om colon og rectum kirurgi på privathospitaler

Bilag. Region Midtjylland. Henvendelse fra regionsrådsmedlem Ulla Fasting om colon og rectum kirurgi på privathospitaler Region Midtjylland Henvendelse fra regionsrådsmedlem Ulla Fasting om colon og rectum kirurgi på privathospitaler Bilag til Regionsrådets møde den 24. september 2008 Punkt nr. 26 Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning

Læs mere

Hjertetransplantation og træning

Hjertetransplantation og træning Hjertetransplantation og træning Christian Dall Ph.d.-stud, cand.scient.san, fysioterapeut Institut for idrætsmedicin, kardiologisk afdeling & Fysioterapiens forskningsenhed Bispebjerg & Frederiksberg

Læs mere

Oto-rhino-laryngologi

Oto-rhino-laryngologi Juli 2008 Oto-rhino-laryngologi Faget omfatter: Forebyggelse, diagnostik, behandling og kontrol af kirurgiske og medicinske sygdomme samt traumer i områderne: ører, næse, bihuler, mundhule, spytkirtler,

Læs mere

Udvalgte resultater fra patienttilfredshedsundersøgelsen på Silkeborg Centralsygehus 2006

Udvalgte resultater fra patienttilfredshedsundersøgelsen på Silkeborg Centralsygehus 2006 Udvalgte resultater fra patienttilfredshedsundersøgelsen på Silkeborg Centralsygehus 2006 Med denne patientundersøgelse er der nu fire gange gennemført detaljerede tilfredshedsundersøgelser på Silkeborg

Læs mere

Udvalgte resultater fra patienttilfredshedsundersøgelsen på Århus Sygehus 2006

Udvalgte resultater fra patienttilfredshedsundersøgelsen på Århus Sygehus 2006 Udvalgte resultater fra patienttilfredshedsundersøgelsen på Århus Sygehus 2006 Med denne patientundersøgelse er der nu fire gange gennemført detaljerede tilfredshedsundersøgelser på hele Århus Sygehus.

Læs mere

Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Gastroenterologi og hepatologi

Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Gastroenterologi og hepatologi Specialeansøgning Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Gastroenterologi og hepatologi Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning for Region Sjælland vedr. gastroenterologi og hepatologi 1

Læs mere

SEKRETARIATET FOR LÆGELIG VIDEREUDDANNELSE REGION ØST

SEKRETARIATET FOR LÆGELIG VIDEREUDDANNELSE REGION ØST SEKRETARIATET FOR LÆGELIG VIDEREUDDANNELSE REGION ØST Referat Det Regionale Råd i Uddannelsesregion Øst Møde d. 18. december 2008 REGION HOVEDSTADEN REGION SJÆLLAND LEDREBORG ALLÉ 40, ST. DK-2820 GENTOFTE

Læs mere

Plastikkirurgi. Faglig profil plastikkirurgi

Plastikkirurgi. Faglig profil plastikkirurgi Plastikkirurgi Det plastikkirurgiske speciale dækker meget bredt og er, ud over ansvaret for behandling af specifikke tilstande og sygdomme, karakteriseret ved anvendelse og udvikling af særlige kirurgiske

Læs mere

Rektors tale ved Aalborg Universitets Årsfest 2016. Kære Minister, kære repræsentanter fra Den Obelske familiefond, Roblon Fonden og Spar Nord Fonden.

Rektors tale ved Aalborg Universitets Årsfest 2016. Kære Minister, kære repræsentanter fra Den Obelske familiefond, Roblon Fonden og Spar Nord Fonden. Kære Minister, kære repræsentanter fra Den Obelske familiefond, Roblon Fonden og Spar Nord Fonden. Kære gæster, kollegaer og ikke mindst studerende. Velkommen til årsfesten 2016 på Aalborg Universitet.

Læs mere

Personas. Horsens på forkant med sundhed

Personas. Horsens på forkant med sundhed Personas Horsens på forkant med sundhed Materiale og metode Baggrundsmateriale Interviews af borgere Feltstudier på hospital og i hjemmeplejen Egne erfaringer (tidligere ansættelser i hjemmeplejen og på

Læs mere

Billeder af Charlotte Munck: Dansk Sygeplejehistorisk Museum. Copyright Dansk Sygeplejeråd. Alle rettigheder forbeholdes

Billeder af Charlotte Munck: Dansk Sygeplejehistorisk Museum. Copyright Dansk Sygeplejeråd. Alle rettigheder forbeholdes Charlotte Muncks instrukser En gengivelse af et kladdehæfte med indklæbede instrukser fra Bispebjerg Hospital ca. 1913 1915 Kladdehæftet tilhører Dansk Sygeplejehistorisk Museum Billeder af Charlotte Munck:

Læs mere

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Endokrinologi. Dato: 12. juni 2009

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Endokrinologi. Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Endokrinologi Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning for Region Sjælland vedr. endokrinologi 1 1 Generelle overvejelser i forhold

Læs mere

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S Frederiksgade 72 Postboks 5052 DK-8100 Århus C Tlf. (+45) 86 12 23 66 Fax (+45) 86 12 97 07 CVR-nr. 25 90 89 02 E-mail: info@kapas.dk www.kapas.dk Jyske Bank 5076 1320014

Læs mere

Uddannelsesprogram. Region Syddanmark. Almen medicin

Uddannelsesprogram. Region Syddanmark. Almen medicin Uddannelsesprogram Region Syddanmark Almen medicin H-stilling i almen medicin - LOKALT UDDANNELSESPROGRAM for Parenkym kirurgisk afdeling Sydvestjysk Sygehus (SVS) Juli 2015 Herværende lokale uddannelsesprogram

Læs mere

% & &' & #(!! )! * (+!,-. )/ &' +0 &#-)! 3 &-) )! 3 &&-)) ) 2 2)3 &4!!!! ) + &/-)! ) # 4-! + * 4#' +)+! +4 ' 6!! )7/ '' / ' / '# ) 6879 ' 9

% & &' & #(!! )! * (+!,-. )/ &' +0 &#-)! 3 &-) )! 3 &&-)) ) 2 2)3 &4!!!! ) + &/-)! ) # 4-! + * 4#' +)+! +4 ' 6!! )7/ '' / ' / '# ) 6879 ' 9 !" #$ % & &' & #(!! )! * (+!,-. )/ &' +0 &-) "0 &122 0 &#-)! 3 &-) )! 3 &&-)) ) 2 2)3 &*-)) ) &4!!!! ) + &/-)! ) # &#5 "# 4-! + * 4(+!)* 4#' +)+! +4 ' 6!! )7/ '' / ' / '# ) 6879 ' 9 '&:!0 '*$!0 '4$!!0

Læs mere

Hvorfor mortalitetsanalyser? Torben Mogensen, vicedirektør Hvidovre Hospital

Hvorfor mortalitetsanalyser? Torben Mogensen, vicedirektør Hvidovre Hospital Hvorfor mortalitetsanalyser? Torben Mogensen, vicedirektør Hvidovre Hospital FORMÅL At lære af de gode patientforløb At påvise eventuelle utilsigtede hændelser At få inspiration til forbedringer At vurdere

Læs mere

Rektor Ralf Hemmingsen, Dekan Kjelgaard-Petersen, Ambassadør Sturla Sigurjónsson. Ærede gæster,

Rektor Ralf Hemmingsen, Dekan Kjelgaard-Petersen, Ambassadør Sturla Sigurjónsson. Ærede gæster, Islands-Dansk akademisk tradition. Köbenhavns Universitets Seminar i anledning af Islands Universitets 100 års jubileum. Københavns Universitet, 22. september 2011. Rektor Ralf Hemmingsen, Dekan Kjelgaard-Petersen,

Læs mere

Gennemgang af akutberedskabet høringssvar fra de intern medicinske specialer

Gennemgang af akutberedskabet høringssvar fra de intern medicinske specialer Til Sundhedsstyrelsen Enhed for Planlægning 6. marts 2007 Gennemgang af akutberedskabet høringssvar fra de intern medicinske specialer Nedenstående høringssvar er udformet af: Dansk Cardiologisk Selskab

Læs mere

Årsrapport 2012: second opinion ordningen og eksperimentel kræftbehandling

Årsrapport 2012: second opinion ordningen og eksperimentel kræftbehandling Årsrapport 2012: second opinion ordningen og eksperimentel kræftbehandling 2013 Årsrapport 2012: Second Opinion ordningen og eksperimentel kræftbehandling Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København

Læs mere

Information om øjenlågsoperationer

Information om øjenlågsoperationer Information om øjenlågsoperationer Hvem henvender øjenlågsoperationer til? Med alderen mister huden og de dybere lag i øjenlågene, sin elasticitet. På de øvre øjenlåg viser dette sig som et tiltagende

Læs mere

Kvalitet og dynamik i specialeplanen Det lægefaglige perspektiv

Kvalitet og dynamik i specialeplanen Det lægefaglige perspektiv Kvalitet og dynamik i specialeplanen Det lægefaglige perspektiv LVS-medlem af Det Rådgivende Udvalg for Specialeplanlægning Professor i klinisk biokemi, Aarhus Universitetshospital Der var engang Lægen

Læs mere

Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning

Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning december 2006 j.nr.1.2002.82 FKJ/UH Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning omfang, befolkningens vurderinger Af Finn Kamper-Jørgensen og Ulrik Hesse Der er

Læs mere

fået den titel? Man kan næsten ikke blive fri for at spekulere på, hvilke tanker Villads Junker senere har gjort sig om sit ordvalg.

fået den titel? Man kan næsten ikke blive fri for at spekulere på, hvilke tanker Villads Junker senere har gjort sig om sit ordvalg. Kære skakkolleger. I kraft af at jeg har kendt Bent Larsen i drengeårene, har Erling Høiberg forespurgt, om jeg med henblik på klubbens hjemmeside ville skrive en personlig erindringsskrivelse om Bents

Læs mere

Jf. 150.000 lider af slidgigt kun hver 10. kommune tilbyder gratis knætræning, Politiken 1.11.2015. 2

Jf. 150.000 lider af slidgigt kun hver 10. kommune tilbyder gratis knætræning, Politiken 1.11.2015. 2 Sundheds- og Ældreudvalget 2015-16 SUU Alm.del Bilag 402 Offentligt Notat Danske Fysioterapeuter Behandling af knæartrose med borgeren i centrum Dette notat indeholder forslag til, hvordan behandlingen

Læs mere

Den ortopædkirurgiske funktion i Hjørring. 40 års jubilæum

Den ortopædkirurgiske funktion i Hjørring. 40 års jubilæum Den ortopædkirurgiske funktion i Hjørring 40 års jubilæum Ortopædkirurgien i Hjørring Tilbageblik og perspektiver Den første ortopædkirurgiske afdeling I 1926 blev sygehuset i Hjørring delt i en medicinsk

Læs mere

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Ortopædisk kirurgi

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Ortopædisk kirurgi Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Ortopædisk kirurgi Dato: Der henvises til Sundhedsstyrelsens publikation Specialeplanlægning begreber, principper og krav, som er tilgængelig

Læs mere

Embolisering af uterus fibromer Patientinformation

Embolisering af uterus fibromer Patientinformation Embolisering af uterus fibromer Patientinformation Interventionel Radiologi: Dit alternativ til åben kirurgi www.dfir.dk Dansk Forening for Interventionel Radiologi www.cirse.org Cardiovascular and Interventional

Læs mere

Video som patientbeslutningsstøtte

Video som patientbeslutningsstøtte Video som patientbeslutningsstøtte Hvad betyder det for patienten, og hvilken effekt har video på patientens valg af behandling? Rapport over et studie gennemført i samarbejde mellem Ortopædkirurgisk Afdeling,,

Læs mere

Operation for overvægt. Bariatrisk Kirurgi

Operation for overvægt. Bariatrisk Kirurgi Bariatrisk Kirurgi Årskursus for Gastroenterologiske Sygeplejersker d. 12.11.2016 Et stigende problem verden over Et stigende problem verden over Danmark USA 1 Overvægtig 47% 34% Svært overvægtig 14% 36%

Læs mere

Opsporing af kritisk syge patienter og træning af personale

Opsporing af kritisk syge patienter og træning af personale Opsporing af kritisk syge patienter og træning af personale Lone Fuhrmann, Anders Perner, Anne Lippert, Doris Østergaard, Dansk Institut for Medicinsk Simulation, og Rigshospitalet, Region Hovedstaden

Læs mere

Åreknuder i spiserøret

Åreknuder i spiserøret Hillerød Hospital Kirurgisk afdeling Åreknuder i spiserøret Patient og pårørendeinformation Patientinformation Maj 2011 Forfatter: Afdelingslæge Gustav From Kirurgisk Afdeling Hillerød Hospital Kirurgisk

Læs mere

$ % $'!!%( Århus Universitetshospital, Skejby varetager desuden enkelte højtspecialiserede funktioner, se afsnit 4.

$ % $'!!%( Århus Universitetshospital, Skejby varetager desuden enkelte højtspecialiserede funktioner, se afsnit 4. !""# $ % $!&% Der vil fortsat kun være én afdeling i Region Midtjylland, som varetager såvel højtspecialiserede funktioner som regions- og hovedfunktioner inden for plastikkirurgien. Afdelingen er placeret

Læs mere

Baggrundsoplysninger (udfyldes for begge patientkategorier)

Baggrundsoplysninger (udfyldes for begge patientkategorier) REGISTRERINGSSKEMA Akut mave-tarm kirurgi Der udfyldes registreringsskema for patient med inklusionskriterierne: Akut øvre gastrointestinal blødning patienter med akutte kliniske symptomer: Hæmatemese,

Læs mere

Postoperativ smertebehandling i hjemmet med en elastomerisk pumpe en medicinsk teknologivurdering Sammenfatning

Postoperativ smertebehandling i hjemmet med en elastomerisk pumpe en medicinsk teknologivurdering Sammenfatning Postoperativ smertebehandling i hjemmet med en elastomerisk pumpe en medicinsk teknologivurdering Sammenfatning 2008 Medicinsk Teknologivurdering puljeprojekter 2008; 8(2) Postoperativ smertebehandling

Læs mere

Det Medicinske Selskab i København. > Efterår 2015

Det Medicinske Selskab i København. > Efterår 2015 Det Medicinske Selskab i København > Efterår 2015 > Sæsonprogram for efterår 2015 Møderne afholdes i Domus Medica, Kristianiagade 12 Tirsdag den 22. september kl. 20.00: Tirsdag den 6. oktober kl. 20.00:

Læs mere

Uddannelsesprogram for ansættelse i tidlig hoveduddannelse i oto-rhino-laryngologi ved Øre-næse-halsafdelingen, Regionshospitalet Holstebro

Uddannelsesprogram for ansættelse i tidlig hoveduddannelse i oto-rhino-laryngologi ved Øre-næse-halsafdelingen, Regionshospitalet Holstebro Uddannelsesprogram for ansættelse i tidlig hoveduddannelse i oto-rhino-laryngologi ved Øre-næse-halsafdelingen, Regionshospitalet Holstebro 12-01-2010 1 Uddannelsesprogram for tidlig hoveduddannelse i

Læs mere

Bilag til Kræftplan II

Bilag til Kræftplan II Bilag til Kræftplan II Bilag 9.1 K Sarkomer Overlæge Johnny Keller, Århus Sygehus Arbejdet er kommenteret af Dansk Sarkomgruppe Hovedanbefalinger Den fremtidige behandling inklusive bioptering bør samles

Læs mere

Fase 4 uddannelsen indenfor kirurgisk behandling af degenerative og inflammatoriske knælidelser

Fase 4 uddannelsen indenfor kirurgisk behandling af degenerative og inflammatoriske knælidelser Fase 4 uddannelsen indenfor kirurgisk behandling af degenerative og inflammatoriske knælidelser Baggrund Den ortopædkirurgiske behandling af knælidelser i Danmark varetages af flere subspecialer, afhængig

Læs mere

Sygehuset pakket ind i sne, lige før det bliver rigtig mørkt.

Sygehuset pakket ind i sne, lige før det bliver rigtig mørkt. Sygehuset pakket ind i sne, lige før det bliver rigtig mørkt. Turen til Norge, Mo i Rana Jeg havde glædet mig meget til at komme til Norge i min specialepraktik. Jeg ville gerne udnytte muligheden, at

Læs mere

KURSUSPLAN FOR TIDLIG

KURSUSPLAN FOR TIDLIG KURSUSPLAN FOR TIDLIG KLINIK FOR 2. SEMESTER STUDERENDE PÅ KIRURGISK AFDELING 11-29 JUNI 2012 Kirurgisk Afdeling, Sygehus Thy-Mors Regionshuset Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Ø Information vedrørende

Læs mere

Forord Forord Hvem er bogen for?

Forord Forord Hvem er bogen for? Forord Forord 11 Meget hurtig var jeg til at sige ja, da en ven spurgte mig, om jeg ville skrive denne bog. Der er så meget at sige om de svære samtaler, der findes så mange måder at sige det på. Medierne

Læs mere

Forhøjet blodtryk. Dr. Raths Cellular Health anbefalinger for forebyggelse og supplerende behandling

Forhøjet blodtryk. Dr. Raths Cellular Health anbefalinger for forebyggelse og supplerende behandling 4 HIGH BLOOD PRESSURE Forhøjet blodtryk Dr. Raths Cellular Health anbefalinger for forebyggelse og supplerende behandling Fakta om forhøjet blodtryk: Dr. Raths Cellular Health anbefalinger - Dokumenteret

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER CLEARINGHOUSE

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER CLEARINGHOUSE Kursus for bedømmere af kliniske retningslinjer ECTS: Kurset er postgraduat og ækvivalerer 5 ECTS point ved bestået eksamen. Der udstedes eksamensbevis. Formål: Kurset giver kompetence til at fungere som

Læs mere

Lægefaglig indstilling for den fremtidige speciallægeuddannelse i specialet Plastikkirurgi, Region Nord

Lægefaglig indstilling for den fremtidige speciallægeuddannelse i specialet Plastikkirurgi, Region Nord Lægefaglig indstilling for den fremtidige speciallægeuddannelse i specialet Plastikkirurgi, Region Nord Beskrivelse af specialet Plastikkirurgi er et nyt som selvstændigt speciale, jf. Sundhedsstyrelsens

Læs mere

I det følgende præsenteres årsopgørelsen for 2004.

I det følgende præsenteres årsopgørelsen for 2004. ÅRSOPGØRELSE 2004 SUNDHEDSSTYRELSENS EKSPERTPANEL VEDR. EKSPERIMENTEL BEHANDLING I UDLANDET (SECOND OPINION-ORDNINGEN) nedsatte i januar 2003 et rådgivende panel vedrørende eksperimentel behandling. Panelet

Læs mere

Besvarelse af spørgsmål nr. 606 (Alm. del), som Folketingets Sundhedsudvalg har stillet til indenrigs- og sundhedsministeren den 19.

Besvarelse af spørgsmål nr. 606 (Alm. del), som Folketingets Sundhedsudvalg har stillet til indenrigs- og sundhedsministeren den 19. Sundhedsudvalget SUU alm. del - Svar på Spørgsmål 606 Offentligt Indenrigs- og Sundhedsministeriet Dato: 20. september 2007 Kontor: Sundhedspolitisk kt. J.nr.: 2007-12160-94 Sagsbeh.: tk Fil-navn: Dokument

Læs mere

Lægeforeningen. Hovedstaden. Spørgeskemaundersøgelse af Lægeforeningen Hovedstaden: Region Hovedstadens hospitalers IT-systemer. Journal /llg

Lægeforeningen. Hovedstaden. Spørgeskemaundersøgelse af Lægeforeningen Hovedstaden: Region Hovedstadens hospitalers IT-systemer. Journal /llg Lægeforeningen Hovedstaden Journal 2012-770/llg Spørgeskemaundersøgelse af Lægeforeningen Hovedstaden: Region Hovedstadens hospitalers IT-systemer 1 Baggrund: Lægeforeningen Hovedstadens IT-udvalg har

Læs mere

Generelle oplysninger AARH Hjælp og vejledning

Generelle oplysninger AARH Hjælp og vejledning US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Engelsk (ba) Navn på universitet i udlandet: University of Gloucestershire Land: England Periode: Fra:Januar 2013 Til: Juni 2013 Udvekslingsprogram:

Læs mere

Registrering af nosokomielle infektioner efter norsk webbaseret metode

Registrering af nosokomielle infektioner efter norsk webbaseret metode Registrering af nosokomielle infektioner efter norsk webbaseret metode Rapport over baggrund, formål, metode, registrering og perspektiv Kilde: www.fhi.no Rapport udarbejdet af Infektionshygiejnisk Enhed

Læs mere

Beskrivelse af fagområdet for akutmedicin. Juni 2008

Beskrivelse af fagområdet for akutmedicin. Juni 2008 Beskrivelse af fagområdet for akutmedicin Juni 2008 Disposition Formål Baggrund Funktionsområder Uddannelse Kompetencer Organisation/lokalisation Fremtid Formål Formålet med dette nye fagområde har været

Læs mere

Udtalelse. Til: Aarhus Byråd. Teknik og Miljø. Den 24. oktober 2012. Navngivning af veje og pladser på Godsbanearealerne

Udtalelse. Til: Aarhus Byråd. Teknik og Miljø. Den 24. oktober 2012. Navngivning af veje og pladser på Godsbanearealerne Udtalelse Til: Aarhus Byråd Teknik og Miljø Aarhus Kommune Den 24. oktober 2012 Navngivning af veje og pladser på Godsbanearealerne Rådhuset postboks 36, 8100 Aarhus C 1. Konklusion Konservative Folkepartis

Læs mere

" # Der vil være to afdelinger i Region Midtjylland, som varetager hovedfunktionsniveau:

 # Der vil være to afdelinger i Region Midtjylland, som varetager hovedfunktionsniveau: ! " # " $%&# Hospitaler med fælles akutmodtagelse varetager behandlingen på hovedfunktionsniveau. Det gælder akut kirurgisk og medicinsk behandling og planlagt behandling. I forlængelse heraf er de nødvendige

Læs mere

Uddannelsesvejledning for ophold på kirurgisk afdeling RAS for Bloklæger i almen medicin.

Uddannelsesvejledning for ophold på kirurgisk afdeling RAS for Bloklæger i almen medicin. Uddannelsesvejledning for ophold på kirurgisk afdeling RAS for Bloklæger i almen medicin. For at opnå de ovennævnte konkretiserede mål udformet i den elektroniske logbog anbefales følgende tiltag: Mål.,.

Læs mere

Deltagerinformation. Et videnskabeligt forsøg med to forskellige doseringer af strålebehandling til patienter opereret for brystkræft

Deltagerinformation. Et videnskabeligt forsøg med to forskellige doseringer af strålebehandling til patienter opereret for brystkræft Deltagerinformation Et videnskabeligt forsøg med to forskellige doseringer af strålebehandling til patienter opereret for brystkræft Protokoltitel: Hypofraktioneret versus normofraktioneret helbrystbestråling

Læs mere

Kejsersnit, kirurgi og evidens Metodiske problemer ved forskning i kirurgiske indgreb

Kejsersnit, kirurgi og evidens Metodiske problemer ved forskning i kirurgiske indgreb Kejsersnit, kirurgi og evidens Metodiske problemer ved forskning i kirurgiske indgreb Jeppe Bennekou Schroll, læge, phd, Hvidovre Hospital TOF 30. okt 2015 Interessekonflikter: ingen Take home message

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Kommunelæger Sct. Josephs Hospital Sundhedsvæsen Sygehuse Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 21. juni 1917 2) Byrådsmødet den 13. december 1917 Uddrag fra

Læs mere

Klima, kold krig og iskerner

Klima, kold krig og iskerner Klima, kold krig og iskerner Klima, kold krig og iskerner a f M a i k e n L o l c k A a r h u s U n i v e r s i t e t s f o r l a g Klima, kold krig og iskerner Forfatteren og Aarhus Universitetsforlag

Læs mere

Ulla Breth Knudsen. Overlæge, Ph.D., Aarhus Universitetshospital, Skejby. Medlem af Bestyrelsen for LVS

Ulla Breth Knudsen. Overlæge, Ph.D., Aarhus Universitetshospital, Skejby. Medlem af Bestyrelsen for LVS Ulla Breth Knudsen Overlæge, Ph.D., Aarhus Universitetshospital, Skejby Medlem af Bestyrelsen for LVS Organisationen af Lægevidenskabelige Selskaber (LVS) Tidligere Dansk Medicinsk Selskab (DMS) Paraplyorganisation

Læs mere

Høringssvar fra Overlægerådet vedrørende rapport om akutberedskab i Danmark

Høringssvar fra Overlægerådet vedrørende rapport om akutberedskab i Danmark Chefgruppen Att. Elsa Lund-Larsen Planlægningsafdelingen OUH Overlægerådet Formand Kontakt: Birte Hansen Obel birte.hansen@ouh.fyns-amt.dk Direkte tlf. 6541 2673 28. januar 2007 Side 1/6 Høringssvar fra

Læs mere

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015 Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen. I Danmark står vi last og brast om demokratiets kerneværdier. Vi siger klart og tydeligt nej til

Læs mere

ATLS Denmark Fond Love og Vedtægter

ATLS Denmark Fond Love og Vedtægter ATLS Denmark Fond Love og Vedtægter 1. Navn ATLS Denmark Fond er en selvejende institution, og omfattes lovmæssigt som en Erhvervsdrivende Fond. Stk. 2. Adresse. ATLS Denmark Fond har hjemsted i Lyngby

Læs mere

Sygdomslære Hjerteinsufficiens og kardiogent shock

Sygdomslære Hjerteinsufficiens og kardiogent shock Hjerteinsufficiens og kardiogent shock Redegøre for symptomer i forbindelse med de enkelte sygdomme Beskrive undersøgelser og behandlingsprincipper for de enkelte sygdomme Redegøre for organismens reaktioner/kompensationsmuligheder

Læs mere

Gensidige forhold i et klubhus kræver en indsats Af Robby Vorspan

Gensidige forhold i et klubhus kræver en indsats Af Robby Vorspan Gensidige forhold i et klubhus. Det er et emne i et klubhus, som ikke vil forsvinde. På hver eneste konference, hver regional konference, på hvert klubhus trænings forløb, i enhver kollektion af artikler

Læs mere

# $ Anæstesiologi med intensiv afdeling niveau 2 Diagnostisk radiologi Klinisk biokemi

# $ Anæstesiologi med intensiv afdeling niveau 2 Diagnostisk radiologi Klinisk biokemi !!" # $ # %&$ Jf. Hospitalsplan for Region Midtjylland vil der være reumatologisk speciallægedækning på samtlige hospitaler med fælles akutmodtagelse, enten i form af en egentlig afdeling/funktion eller

Læs mere

TALEPAPIR. Det talte ord gælder. Medlemmer af SUU, medier, offentlighed. Samråd AG om Respirationscenter Øst. 10 min., herefter 45 min. til spm.

TALEPAPIR. Det talte ord gælder. Medlemmer af SUU, medier, offentlighed. Samråd AG om Respirationscenter Øst. 10 min., herefter 45 min. til spm. Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 473 Offentligt TALEPAPIR Det talte ord gælder Tilhørerkreds: Anledning: Taletid: Medlemmer af SUU, medier, offentlighed Samråd AG om Respirationscenter

Læs mere