Beskæftigelsesudvalget L 14 Bilag 4 Offentligt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beskæftigelsesudvalget 2014-15 L 14 Bilag 4 Offentligt"

Transkript

1 Beskæftigelsesudvalget L 14 Bilag 4 Offentligt Forslag til lov om ændring af lov om ferie (Ændrede regler for optjening af sygeferiegodtgørelse og fællesopkrævning for visse arbejdsgivere af betalingen til Feriepengeinfo) 1 I lov om ferie, jf. lovbekendtgørelse nr. 202 af 22. februar 2013, som ændret ved 3 i lov nr. 790 af 28. juni 2013, lov nr. 512 af 26. maj 2014 og 7 i lov nr. 720 af 25. juni 2014 foretages følgende ændringer: 1. Overalt i loven ændres "Direktøren for Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering " til: "Direktøren for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering" og "direktøren for Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering" til: "direktøren for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering". 2. Overalt i loven ændres "Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering" til: "Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering". 3. I 3, stk. 1, ændres "økonomi- og erhvervsministeren" til: "erhvervs- og vækstministeren". 4. I 3, stk. 2, ændres "Økonomi- og erhvervsministeren" til: "Erhvervs- og vækstministeren" affattes således: 25. En lønmodtager, der ikke har ret til fuld løn under sygdom, og som har fravær på grund af sygdom, optjener sygeferiegodtgørelse fra anden sygefraværsdag under hver periode med sygefravær, jf. dog stk. 3. Stk. 2. Sygeferiegodtgørelsen udgør 12,5 pct. af en løn, der beregnes på grundlag af lønmodtagerens sædvanlige løn i de sidste 4 uger før fraværet. For en lønmodtager, der har ret til delvis løn under sygdom, udgør sygeferiegodtgørelsen forskellen mellem sygeferiegodtgørelsen efter 1. pkt. og feriegodtgørelsen af den delvise løn. Stk. 3. En lønmodtager, som har været ansat i hele optjeningsåret hos samme arbejdsgiver, har uanset stk. 1 ret til sygeferiegodtgørelse fra første sygefraværsdag, hvis lønmodtageren har haft mere end 52 perioder i optjeningsåret med sygefravær. Hvis lønmodtageren ikke har været ansat i hele optjeningsåret hos samme arbejdsgiver, optjener lønmodtageren ret til ferie med sygeferiegodtgørelse fra første sygefraværsdag efter et forholdsmæssigt færre antal perioder med sygefravær. 6. I 27, stk. 2, udgår:, I 34 b, stk. 3, ændres "direktøren for Styrelsen for Fastholdelse og Rekrutterings" til: "direktøren for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings". 8. Efter 43 d indsættes i kapitel 7: 1

2 43 e. Opkrævning af arbejdsgivernes betaling for FerieKontos administration efter 43 d, stk. 3, jf. 43 d, stk. 1 og 2, kan indgå i en fælles opkrævning fra Arbejdsmarkedets Tillægspension. Betalingen opkræves sammen med de øvrige bidrag, som Arbejdsmarkedets Tillægspension i henhold til lov opkræver fra arbejdsgiverne. Restancer for betaling kan indgå i den fælles opkrævning. Stk. 2. Opkrævning efter stk. 1 gælder alene for de arbejdsgivere, der indberetter oplysninger om feriegodtgørelse til indkomstregisteret, og som ikke indbetaler feriegodtgørelsen til FerieKonto. Stk. 3. Beskæftigelsesministeren kan efter indstilling fra Arbejdsmarkedets Tillægspension fastsætte regler om opkrævning af betalingen efter stk. 1, herunder regler om, at Arbejdsmarkedets Tillægspension kan give henstand og eftergive betaling renter heraf m.v. Stk. 4. Sker indbetaling ikke rettidigt, pålægges arbejdsgiveren at betale renter af betalingerne med 1,5 pct. for hver påbegyndt måned fra forfaldsdatoen. Stk. 5. Arbejdsmarkedets Tillægspension har udpantningsret for betalingsrestancer til en fælles opkrævning, jf. stk. 1. Dette gælder også for renter og ekspeditionsgebyrer. Stk. 6. Til brug for beregning, opkrævning og behandling af betalinger som led i en fælles opkrævning, jf. stk. 1, kan FerieKonto i nødvendigt omfang videregive oplysninger til Arbejdsmarkedets Tillægspension. Denne videregivelse kan ske i elektronisk form. Stk. 7. Afgørelser, der er truffet af Arbejdsmarkedets Tillægspension om opkrævning og indbetaling af beløb m.v., der indgår i fællesopkrævningen efter stk. 1, kan inden for en frist af 4 uger fra den dag, hvor afgørelsen er meddelt, indbringes for det af Arbejdsmarkedets Tillægspensions nedsatte ankenævn i henhold til 28 i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension. 9. I 45, stk. 1, ændres "Direktøren for Styrelsen for Fastholdelse og Rekrutterings" til: "Direktøren for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings". Loven træder i kraft den 1. januar Stk. 1. Uanset 14, stk. 2, nr. 4, i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner, indgår de kommunale merudgifter for kommunerne som arbejdsgivere, der følger af lovens 1, nr. 3, ikke i fastsættelsen af statens årlige tilskud til kommunerne. Stk.2. Uanset 3, stk. 2, nr. 4, i lov om regionernes finansiering, indgår de regionale merudgifter for regionerne som arbejdsgivere, der følger af lovens 1 nr. 3, ikke i fastsættelsen af statens årlige tilskud til kommunerne. Almindelige bemærkninger Indholdsfortegnelse 2

3 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Lovforslagets indhold Ændrede regler for optjening af sygeferiegodtgørelse Gældende regler Den foreslåede ordning Fællesopkrævning af betalingen for driften af Feriepengeinfo-løsningen Gældende regler Den foreslåede ordning Øvrige justeringer af ferieloven Økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige Ændrede regler for optjening af sygeferiegodtgørelse Tilslutning til ATP s fællesopkrævning Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet Ændrede regler for optjening af sygeferiegodtgørelse Tilslutning til ATP s fællesopkrævning Administrative konsekvenser for borgerne Ændrede regler for optjening af sygeferiegodtgørelse Tilslutning til ATP s fællesopkrævning Miljømæssige konsekvenser Forholdet til EU- retten Hørte myndigheder og organisationer m.v Sammenfattende skema Indledning Ferieloven indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af EU s arbejdstidsdirektiv (direktiv 2003/88/EC). Det følger af arbejdstidsdirektivets artikel 7, stk. 1, at alle arbejdstagere har ret til en årlig betalt ferie af mindst 4 ugers varighed i overensstemmelse med de kriterier for opnåelse og tildeling heraf, som er fastsat i national lovgivning og/eller praksis. Bestemmelsen er ufravigelig. EU-Domstolen har den 24. januar 2012 afsagt dom i sagen C-282/10 (Dominguez), der fastslår, at det er i strid med artikel 7, stk. 1, i arbejdstidsdirektivet at stille betingelser for lønmodtagerens ret til optjening af ferie under sygdom. Et implementeringsudvalg under Beskæftigelsesministeriet med deltagelse af arbejdsmarkedets parter har vurderet, at ferielovens regler om optjening af ferie under sygdom ikke er forenelig med EU-dommen, og at ferieloven derfor skal ændres. Lovforslaget indeholder forslag om ændring af reglerne om sygeferiegodtgørelse, som vil bringe ferieloven i overensstemmelse med den afsagte EU-dom. Herudover indeholder lovforslaget hjemmel til, at arbejdsgivernes betaling for Feriepengeinfo efter ferielovens 43 d, stk. 3, kan ske via et fælles opkrævningssystem, der administreres af Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP). Feriepengeinfo-løsningen skal fra maj 2015 indeholde oplysninger om alle lønmodtageres optjente feriegodtgørelse. Feriepengeinfo administreres af FerieKonto. 2. Lovforslagets indhold 2.1. Ændrede regler for optjening af sygeferiegodtgørelse Gældende regler 3

4 Efter ferieloven optjener en lønmodtager ret til betalt ferie. Den betalte ferie optjenes enten som ferie med løn eller som feriegodtgørelse. En lønmodtager, der er ansat månedsvis, og som har ret til fuld løn på søgnehelligdage og sygedage, optjener ret til løn under ferie. En lønmodtager, der ikke er ansat på disse vilkår, optjener ret til feriegodtgørelse, med mindre andet fremgår af kollektiv overenskomst. Reglerne om sygeferiegodtgørelse fremgår af ferielovens 25, som giver en lønmodtager, der ikke har ret til fuld løn under sygdom, og som derfor ikke optjener feriegodtgørelse eller feriegodtgørelse i fuldt omfang i perioder med fravær på grund af sygdom eller tilskadekomst i virksomheden, ret til sygeferiegodtgørelse under visse betingelser. En lønmodtager, der modtager fuld løn fra arbejdsgiveren under sygdom, har via lønnen fra arbejdsgiveren optjent enten ferie med løn eller fuld feriegodtgørelse af lønnen under sygdom. Det er en betingelse for, at en lønmodtager optjener ret til sygeferiegodtgørelse, at fraværet på grund af enten sygdom eller tilskadekomst i virksomheden har varet længere end 3 arbejdsdage. Er lønmodtageren fraværende mere end 3 arbejdsdage, har lønmodtageren ret til sygeferiegodtgørelse fra den første fraværsdag. Det er endvidere en betingelse for retten til sygeferiegodtgørelse, at lønmodtageren har haft mindst 12 måneders sammenhængende ansættelse hos arbejdsgiveren. Ved tilskadekomst i virksomheden gælder der ikke et krav om, at lønmodtageren har haft mindst 12 måneders sammenhængende ansættelse hos arbejdsgiveren, før at lønmodtageren har ret til sygeferiegodtgørelse. Hvis lønmodtageren opfylder betingelserne for at optjene ret til sygeferiegodtgørelse, udgør sygeferiegodtgørelsen 12,5 pct. af en løn, der beregnes på baggrund af lønmodtagerens sædvanlige løn i de sidste 4 uger før fraværet. Det er den samme procentsats, hvormed der optjenes ret til almindelig feriegodtgørelse i ansættelsesforholdet. Lønmodtageren optjener kun sygeferiegodtgørelse i 4 måneder indenfor samme kalenderår. Ved samme sygdom eller tilskadekomst i virksomheden optjener lønmodtageren sygeferiegodtgørelse i op til 4 måneder, uanset om sygdommen strækker sig over flere kalenderår. Har lønmodtageren ret til delvis løn under sygdom, optjener lønmodtageren feriegodtgørelse efter de almindelige regler af den løn, som lønmodtageren får udbetalt under sygdom. Lønmodtageren har desuden ret til supplerende sygeferiegodtgørelse. Den supplerende sygeferiegodtgørelse udgør forskellen mellem den optjente feriegodtgørelse og den fulde sygeferiegodtgørelse. Efter anmodning fra arbejdsgiveren skal lønmodtageren dokumentere, at fraværet skyldes sygdom eller tilskadekomst i virksomheden. Reglerne om sygeferiegodtgørelse kan fraviges ved kollektiv overenskomst. Arbejdsmarkedets parter kan derfor ved overenskomst have aftalt, at en lønmodtager ikke optjener ret til sygeferiegodtgørelse, uanset om betingelserne i ferielovens 25 er opfyldt Den foreslåede ordning På baggrund af EU-Domstolens afgørelse i sagen C-282/10 (Dominguez) foreslås det, at de begrænsninger, der gælder i dag for at optjene sygeferiegodtgørelse, ophæves. For at begrænse arbejdsgivernes merudgifter foreslås det samtidig, at lønmodtageren som altovervejende udgangspunkt først optjener sygeferiegodtgørelse fra anden sygefraværsdag. Af hensyn til arbejdstidsdirektivets artikel 7, stk.1, som giver lønmodtageren ret til 20 dages betalt ferie om året, foreslås det, at lønmodtageren optjener ret til sygeferiegodtgørelse fra første sygefraværsdag, hvis lønmodtageren har haft mere end 52 sygeperioder i optjeningsåret. I modsat fald vil lønmodtageren optjene mindre end de 20 dages ferie, som direktivet foreskriver. Hvis lønmodtageren ikke har været ansat i hele optjeningsåret hos samme arbejdsgiver, optjener lønmodtageren ret til sygeferiegodtgørelse fra første sygefraværsdag efter et forholdsmæssigt færre antal perioder med sygefravær i optjeningsåret. Det bemærkes, at en arbejdsgiver som hidtil vil kunne kræve dokumentation for sygdommen i henhold til de gældende regler eller praksis, selvom det ikke fremgår af forslaget. Den gældende 25, stk. 5, har ingen selvstændig betydning, da reglerne for, hvornår arbejdsgiveren kan kræve dokumentation for sygdom, fremgår af andre regler. Det foreslås, at reglerne om sygeferiegodtgørelse ikke længere skal kunne fraviges ved kollektiv overenskomst. Forslaget skyldes hensynet til EU-rettens ufravigelige regler, der betyder, at lønmodtageren skal sikres 20 dages betalt ferie årligt uanset sygdom. Der henvises nærmere til pkt.7 om forholdet til EU-retten samt de specielle bemærkninger til 1, nr. 5 og Fællesopkrævning af betalingen for driften af Feriepengeinfo-løsningen 4

5 Gældende regler Det følger af ændringen af ferieloven i 2012, jf. lov nr. 377 af 28. april 2012, at alle arbejdsgivere skal indberette feriegodtgørelse til indkomstregistret, og at alle lønmodtagere skal anmode FerieKonto om udbetaling af feriegodtgørelse. Den digitale løsning til dette - Feriepengeinfo - udvikles og administreres af Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP). Direktøren for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering kan efter ferielovens 43 d, stk. 3, for de arbejdsgivere, der ikke indbetaler feriegodtgørelse til FerieKonto, fastsætte regler om arbejdsgivernes betaling for FerieKontos administration af Feriepengeinfo. Fra 2008 blev der for en række arbejdsgiverfinansierede ordninger, der er administreret af ATP, indført en fællesopkrævning, jf. lov nr af 20. december 2006 om ændring af lov om arbejdsskadesikring og lov om Arbejdsgivernes Elevrefusion (fællesopkrævning af arbejdsgiverbidrag m.v.). Formålet med fællesopkrævningen var med én samlet opkrævning at minimere de administrative byrder for virksomhederne. Fællesopkrævningen indebærer, at der foretages en samlet kvartalsvis opkrævning af bidrag for de arbejdsgiverfinansierede ordninger, som administreres af ATP. Fællesopkrævningen omfatter i dag bidrag til Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring (AES), Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB), Finansieringsbidraget (FIB) og Barsel.dk. For at kunne administrere den fælles opkrævning af bidrag fra de arbejdsgiverfinansierede ordninger, har ATP udpantningsret for bidrag og renter og kan foretage en fordeling af restancer mellem de ordninger, der deltager i fællesopkrævningen. Afgørelser om opkrævning og indbetaling m.v. af bidrag, der er truffet af ATP, kan endvidere indbringes for Ankenævnet for ATP. ATP s administration af fællesopkrævningen er reguleret i bekendtgørelse om fællesopkrævning af visse arbejdsgiverbidrag. Der kan ske videregivelse af oplysninger, der er nødvendige til brug for beregningen, opkrævningen og behandlingen af bidrag ved den fælles opkrævning, fra de arbejdsgiverfinansierede ordninger i fællesopkrævningen til ATP. Bemyndigelsesbestemmelsen i ferielovens 43 d, stk. 3, til at fastsætte regler om arbejdsgivernes betaling for FerieKontos administration af Feriepengeinfo, indeholder ikke hjemmel til at fastsætte regler om opkrævning via ATP s fællesopkrævning Den foreslåede ordning Det foreslås, at betalingen for FerieKontos administration af Feriepengeinfo kan opkræves via ATP s fællesopkrævning for de arbejdsgivere, der indberetter oplysninger om feriegodtgørelse til indkomstregisteret, og som ikke indbetaler feriegodtgørelsen til FerieKonto. Ved at anvende ATP s fællesopkrævning opnås en forenkling i opkrævningen af betalingen for FerieKontos administration, der dels gør opkrævningen billigere, end hvis der blev udviklet en selvstændig opkrævningsløsning for Feriepengeinfo-løsningen alene, dels medfører en administrativ gevinst for de berørte virksomheder. Der henvises til lovforslagets 1, nr. 8 samt bemærkningerne hertil Øvrige justeringer af ferieloven Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering er en ny styrelse under Beskæftigelsesministeriet, som erstatter de to tidligere styrelser Arbejdsmarkedsstyrelsen og Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering. Den nye styrelse varetager de tidligere styrelsers opgaver. Det forslås derfor, at bemyndigelsesbestemmelser m.v. i loven ændres i overensstemmelse med den nye opgavefordeling i Beskæftigelsesministeriet. Som følge af ministerielle ressortomlægninger foreslås det desuden, at henvisninger i loven til økonomi og erhvervsministeren ændres til erhvervs- og vækstministeren. 3. Økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige 3.1. Ændrede regler for optjening af sygeferiegodtgørelse Forslaget om, at en lønmodtager, der ikke har ret til fuld løn under sygdom, optjener ret til sygeferiegodtgørelse fra anden sygefraværsdag under hver periode med sygefravær i optjeningsåret, vurderes med betydelig usikkerhed at medføre mindreudgifter til feriedagpenge på ca. 5 mio. kr. årligt for staten. 5

6 Forslaget om, at en lønmodtager, der ikke har ret til fuld løn under sygdom, optjener ret til sygeferiegodtgørelse fra anden sygefraværsdag under hver periode med sygefravær i optjeningsåret, skønnes ikke at få økonomiske konsekvenser af betydning for de offentlige arbejdsgivere, da hovedparten af de ansatte i det offentlige får løn under sygdom eller er omfattet af funktionærloven, og derfor ikke er omfattet af forslaget Tilslutning til ATP s fællesopkrævning Forslaget om tilslutning til ATP s fællesopkrævning har ingen økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige. Forslaget om tilslutning til ATP s fællesopkrævning har heller ingen økonomiske og administrative konsekvenser for de offentlige arbejdsgivere. 4. Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet 4.1. Ændrede regler for optjening af sygeferiegodtgørelse Forslaget om, at en lønmodtager, der ikke har ret til fuld løn under sygdom, optjener ret til sygeferiegodtgørelse fra anden sygefraværsdag i hver fraværsperiode i optjeningsåret, skønnes med betydelig usikkerhed at medføre en merudgift på ca. 30 mio. kr. om året for de private arbejdsgivere. Det skønnes, med betydelig usikkerhed, at forslaget vil medføre administrative byrder på ca. 10 mio. kr. årligt pga. en stigning i antallet af beregninger og indbetalinger af sygeferiegodtgørelse for de private arbejdsgivere Tilslutning til ATP s fællesopkrævning Forslaget om tilslutning til ATP s fællesopkrævning har ingen økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet. 5. Administrative konsekvenser for borgerne 5.1. Ændrede regler for optjening af sygeferiegodtgørelse Forslaget om, at en lønmodtager, der ikke har ret til fuld løn under sygdom, optjener ret til sygeferiegodtgørelse fra anden sygefraværsdag i hver fraværsperiode i optjeningsåret, vurderes ikke at have administrative konsekvenser for borgerne Tilslutning til ATP s fællesopkrævning Forslaget om tilslutning til ATP s fællesopkrævning har ingen administrative konsekvenser for borgerne. 6. Miljømæssige konsekvenser Forslaget har ingen miljømæssige konsekvenser. 7. Forholdet til EU- retten Forslaget om ændring af reglerne for lønmodtagerens optjening af sygeferiegodtgørelse vurderes at bringe ferieloven i overensstemmelse med arbejdstidsdirektivets artikel 7, stk. 1, jf. EU-Domstolens dom i sagen C- 282/10 (Dominguéz). Reglerne om, at lønmodtageren først optjener sygeferiegodtgørelse fra anden sygefraværsdag under hver periode med sygefravær i optjeningsåret, vurderes at være i overensstemmelse med direktivet, da direktivet alene beskytter 4 ugers ferie svarende til 20 dage. Den foreslåede nr. 5 til 25, stk. 3, hvorefter en lønmodtager har ret til sygeferiegodtgørelse allerede fra første sygefraværsdag, hvis lønmodtageren har haft mere end 52 sygeperioder i optjeningsåret, sikrer, at en lønmodtager, som har været ansat i hele optjeningsåret hos samme arbejdsgiver, altid optjener den direktivbeskyttede ferie. På samme måde sikres den direktivbeskyttede ferie for en lønmodtager, der ikke har været ansat i hele optjeningsåret hos samme arbejdsgiver, ved at retten til sygeferiegodtgørelse opnås fra første sygefraværsdag efter et forholdsmæssigt færre antal perioder med sygefravær i optjeningsåret. 8. Hørte myndigheder og organisationer m.v. 6

7 Et udkast til lovforslag har i perioden fra den 6. august 2014 til den 3. september 2014 været sendt i høring hos følgende myndigheder og organisationer m.v.: Akademikernes Centralorganisation, AK-Samvirke, ASE, Arbejdsmarkedets Feriefond, Arbejdsmarkedets Tillægspension, Business Danmark, Centralorganisationernes Fællesudvalg, DA, Danske Advokater, Danske Regioner, Datatilsynet, Den Kooperative Arbejdsgiver og Interesseorganisation i Danmark, Det Faglige Hus, FerieKonto, Finanssektorens Arbejdsgiverforening, Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd, Frie Funktionærer, Ingeniørforeningen, Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte, KL, Kristelig Arbejdsgiverforening, Kristelig Fagbevægelse, LO, Ledernes Hovedorganisation, Lægeforeningen, Lønmodtagernes Garantifond, Parasollen, Producentforeningen og Sundhedskartellet. 9. Sammenfattende skema Økonomiske konsekvenser for stat, kommuner og regioner Administrative konsekvenser for stat, kommuner og regioner Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet Positive konsekvenser / Negative konsekvenser / mindreudgifter merudgifter Forslaget indebærer, at staten med Ingen betydelig usikkerhed får mindreudgifter til feriedagpenge på ca. 5 mio. kr. årligt. Ingen Ingen Ingen Forslaget indebærer, at de private arbejdsgivere med betydelig usikkerhed får merudgifter til sygeferiegodtgørelse på ca. 30 mio. kr. årligt. Dertil kommer med betydelig usikkerhed administrative merudgifter på ca. 10 mio. kr. Miljømæssige konsekvenser Ingen Ingen Administrative konsekvenser for Ingen Ingen borgerne Forholdet til EU-retten Lovforslaget bringer ferieloven i overensstemmelse med arbejdstidsdirektivet artikel 7, stk. 1 (direktiv 2003/88/EF) Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser Til 1 Til nr. 1, 2, 7 og 9 Konsekvensrettelser som følge af sammenlægningen af opgaverne i Arbejdsmarkedsstyrelsen og Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering i Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Der henvises til pkt. 2.3 i de almindelige bemærkninger. Til nr. 3 og 4 Konsekvensrettelser som følge af ændringer i ressortfordeling. Der henvises til de almindelige bemærkninger til pkt

8 Til nr. 5 Det følger af de gældende regler i 25 i lov om ferie, at arbejdsgiveren betaler sygeferiegodtgørelse fra første sygefraværsdag med 12,5 pct. af lønmodtagerens sædvanlige løn, hvis en lønmodtager, der ikke har ret til fuld løn under sygdom, har sygefravær af mere end 3 arbejdsdage på grund af enten sygdom eller tilskadekomst i virksomheden. Retten til sygeferiegodtgørelse er betinget af, at lønmodtageren forud for sygdommen har haft mindst 12 måneders ansættelse hos arbejdsgiveren, og sygeferiegodtgørelsen udbetales for højst 4 måneder inden for et kalenderår og ved samme sygdom eller tilskadekomst udbetales sygeferiegodtgørelse for højst 4 måneder i alt. Til stk. 1 Som følge af EU-domstolens fortolkning af arbejdstidsdirektivets artikel 7, stk. 1, foreslås det i 25, stk. 1, at en lønmodtager, der ikke har ret til fuld løn under sygdom, og som har fravær på grund af sygdom, optjener sygeferiegodtgørelse fra anden sygefraværsdag under hver periode med sygefravær. Forslaget betyder, at der ikke længere skal gælde et anciennitetskrav som betingelse for retten til optjening af sygeferiegodtgørelse eller en begrænsning i, hvor længe lønmodtageren optjener sygeferiegodtgørelse. Der skal heller ikke gælde et krav om, at sygefraværet skal være af mere end 3 dages varighed, for at lønmodtageren optjener ret til sygeferiegodtgørelse. For at begrænse arbejdsgiverens udgifter i forbindelse med forslaget indføres dog den begrænsning, at retten til sygeferiegodtgørelse først optjenes fra anden sygefraværsdag under hver periode med sygefravær. For en lønmodtager med flere perioder med sygefravær i optjeningsåret kan det betyde, at lønmodtageren optjener et færre antal dage med betalt ferie end 25 dage, selvom lønmodtageren har været ansat i hele optjeningsåret. Ved ansættelse i hele optjeningsåret kan lønmodtageren ikke optjene et færre antal dage med betalt ferie end 20 dage, jf. bemærkningerne til den foreslåede nr. 3 til 25, stk. 3. Til stk. 2 Det foreslås i 25, stk. 2, at sygeferiegodtgørelsen - som i dag - skal udgøre 12,5 pct. af en løn, der beregnes på grundlag af lønmodtagerens sædvanlige løn i de sidste 4 uger før fraværet. Sygeferiegodtgørelsen beregnes som udgangspunkt fortsat på baggrund af lønmodtagerens sædvanlige løn i de sidste 4 uger før fraværet. Lønnen fastlægges ud fra en normalindkomst. Hvis lønnen, der blev udbetalt de sidste 4 uger før fraværet, har været usædvanlig, fx på grund af ferieafholdelse eller udbetaling af et stort akkordoverskud, sker der beregning på grundlag af normallønnen i perioden. Beregningen foretages i visse situationer på baggrund af en fiktiv, men normal og/eller forventet løn. Er lønmodtageren fx syg 4 arbejdsdage, skal der beregnes sygeferiegodtgørelse med 12,5 pct. per fraværsdag af den sædvanlige dagsløn. Eksempel: En lønmodtager arbejder 5 dage om ugen med samme løn per dag. Lønmodtageren er fraværende på grund af sygdom i 6 arbejdsdage. Lønmodtageren har herefter ret til sygeferiegodtgørelse for 5 sygefraværsdage, da lønmodtageren ikke optjener sygeferiegodtgørelse den første sygefraværsdag. Lønmodtagerens løn i de sidste 4 uger er kr., svarende til kr. om dagen. Lønmodtageren har derfor ret til 12,5 pct. af 5 x 1000 kr. svarende til 625 kr. til brug i det efterfølgende ferieår. Har lønmodtageren holdt ferie i de 2 første af de 4 uger, som danner grundlag for beregningen, tager beregning af sygeferiegodtgørelsen også udgangspunkt i de kr., da dette er lønmodtagerens normalløn. Har lønmodtageren ifølge aftale eller kollektiv overenskomst ret til delvis løn under sygdom, optjener lønmodtageren feriegodtgørelse af den løn, som lønmodtageren får under sygdom. Arbejdsgiveren skal derfor betale sygeferiegodtgørelse af forskellen mellem den almindelige feriegodtgørelse og den fulde sygeferiegodtgørelse. Bestemmelsen er en videreførelse af den gældende 25, stk. 2. Det skal dog bemærkes, at en lønmodtager, som har ret til delvis løn under sygdom, ikke har krav på supplerende sygeferiegodtgørelse for første sygefraværsdag. 8

9 Eksempel: En lønmodtager har sygefravær i 2 uger (10 arbejdsdage). Lønmodtageren har ret til halv løn under sygdom. Lønmodtageren har i de sidste 4 uger før sygefraværet sin sædvanlige løn på kr., svarende til kr. per dag. Lønmodtagerens løn under sygdom i de 2 uger er derfor kr. Beregning af den fulde sygeferiegodtgørelse Sygeferiegodtgørelsen skal beregnes på grundlag af lønmodtagerens sædvanlige løn i de sidste 4 uger før fraværet. Beregnet løn per dag, jf. 25, stk. 2,1. pkt. = kr. Sygeferiegodtgørelsen efter 25, stk. 2,1. pkt. per dag er 12,5 pct. af kr. = 125 kr. Beregning af feriegodtgørelse af den delvise løn Der skal beregnes feriegodtgørelse på grundlag af lønmodtagerens løn under sygdom, som er ½ løn i 2 uger. Løn under sygdom i 2 uger = kr.: 2 = kr. Løn under sygdom per dag = 500 kr. Feriegodtgørelse, jf. ferielovens 24, per dag = 62,50 kr., som beregnes som 12,5 pct. af 500 kr. = 62,50 kr. per dag. Beregning af supplerende feriegodtgørelse Supplerende sygeferiegodtgørelse efter 25, stk. 2, 2. pkt., udgør forskellen mellem den fulde sygeferiegodtgørelse og feriegodtgørelse af den delvise løn = 125 kr. 62,50 kr. = 62,50 kr. per dag. Da lønmodtageren har ret til sygeferiegodtgørelse efter første sygefraværsdag, er den supplerende sygeferiegodtgørelse, som lønmodtageren har ret til efter 25, stk. 2, 9 (sygefraværsdage) x 62,50 kr. = 562,50 kr., til brug i det efterfølgende ferieår. Til stk. 3 Af hensyn til arbejdstidsdirektivets artikel 7, stk. 1, hvorefter en lønmodtager har en beskyttet ret til 4 ugers årlig betalt ferie, foreslås det i 25, stk. 3, at en lønmodtager, som har været ansat i hele optjeningsåret hos samme arbejdsgiver, uanset stk. 1, har ret til sygeferiegodtgørelse fra første sygefraværsdag, hvis lønmodtageren har haft mere end 52 perioder med sygefravær i optjeningsåret. Den manglende optjening af sygeferiegodtgørelse på den første fraværsdag i hver af de 52 perioder med sygefravær, svarer til de 5 feriedage, som ikke er beskyttet af arbejdstidsdirektivet. Fra den 53. sygeperiode optjener lønmodtageren derfor ret til sygeferiegodtgørelse fra første sygefraværsdag. Hvis lønmodtageren ikke har været ansat i hele optjeningsåret hos samme arbejdsgiver, optjener lønmodtageren ret til ferie med sygeferiegodtgørelse fra første sygefraværsdag efter et forholdsmæssigt færre antal perioder med sygefravær. Den forholdsmæssige beregning af antal perioder med sygefravær i optjeningsåret skal bruges til at beregne fra hvilken sygeperiode under ansættelsen, en lønmodtager, der ikke har været ansat i hele optjeningsåret hos samme arbejdsgiver, har ret til sygeferiegodtgørelse fra første sygefraværsdag. Dette har betydning både for den lønmodtager, der fratræder i optjeningsåret, og for den lønmodtager, der tiltræder en stilling i løbet af optjeningsåret. Beregningen foretages ved at dividere 52 (antal uger i året) med 12 (antal måneder i året) og gange med antallet af måneders ansættelse i optjeningsåret. En arbejdsgiver, der skal afregne sygeferiegodtgørelse til en lønmodtager, der fratræder, kan lave en endelig opgørelse og afregne sygeferiegodtgørelsen i forbindelse med, at lønmodtageren fratræder. 9

10 Eksempel: En lønmodtager, som fratræder den 31. marts i et optjeningsår, vil optjene sygeferiegodtgørelse fra den anden fraværsdag i de første 13 (52/12*3 = 13) fraværsforløb på grund af sygdom. Lønmodtageren optjener derfor sygeferiegodtgørelse fra den første fraværsdag på grund af sygdom fra det 14. sygefravær. Til nr. 6 Efter de gældende regler i 27, stk. 2, i lov om ferie, kan reglerne om sygeferiegodtgørelse fraviges ved kollektiv overenskomst, også til ugunst for lønmodtageren. Det foreslås, at reglerne om sygeferiegodtgørelse ikke længere skal kunne fraviges ved kollektiv overenskomst. Henvisningen til 25 i ferielovens 27 foreslås på den baggrund at udgå. Ophævelsen af muligheden for ved kollektiv overenskomst at fravige reglerne i ferielovens 25 om sygeferiegodtgørelse betyder, at alle lønmodtagere, der ikke har optjent fuld feriegodtgørelse under sygdom, har ret til optjening af sygeferiegodtgørelse fra anden sygefraværsdag i hver periode med sygefravær, og at beregningsgrundlaget for sygeferiegodtgørelsen i alle tilfælde er lønmodtagerens løn i de sidste 4 uger før fraværet. Lønmodtageren kan således ikke stilles ringere i forbindelse med retten til optjening af feriegodtgørelse, end hvad reglerne i den foreslåede 1, nr. 5 foreskriver. Der henvises til pkt i de almindelige bemærkninger. Til nr. 8 Det følger af den gældende 43 d, stk. 3, i lov om ferie, at der kan fastsættes regler om, at arbejdsgiverne skal betale for FerieKontos administrationsudgifter til Feriepengeinfo. Til stk. 1 Det foreslås i 43 e, stk. 1, at opkrævningen af arbejdsgivernes betaling for FerieKontos administrationsudgifter, samt restancer herfor, kan tilsluttes ATP s eksisterende fællesopkrævning af arbejdsgiverbidrag. Tilslutningen til ATP s fællesopkrævning forudsætter, at ATP har udpantningsret for bidrag og renter og kan foretage en fordeling af eventuelle restancer i ordningen, som er reguleret i bekendtgørelse om fællesopkrævning af visse arbejdsgiverbidrag. For en nærmere beskrivelse af fællesopkrævningen, henvises der til de almindelige bemærkninger til pkt Til stk. 2 Det foreslås i 43 e, stk. 2, at opkrævning af arbejdsgivernes betaling for administrationsudgifterne til Feriepengeinfo via ATP s fællesopkrævning alene vil gælde for de arbejdsgivere, der indberetter oplysninger om feriegodtgørelse til indkomstregisteret, og som ikke indbetaler feriegodtgørelsen til FerieKonto. Til stk. 3 Det foreslås i 43 e, stk. 3, at beskæftigelsesministeren, efter indstilling fra ATP, kan fastsætte reglerne for opkrævning af betalingen for FerieKontos administration af Feriepengeinfo. Det forventes, jf. bekendtgørelse om fællesopkrævning af visse arbejdsgiverbidrag, at der vil blive fastsat regler om, at opkrævningen skal følge proceduren for de øvrige ordninger, der er omfattet af ATP s fællesopkrævning, som for eksempel ensartede beregningsperioder, regler om forfaldstid og frist for arbejdsgivernes indbetaling. Det kan ligeledes ved disse regler bestemmes, at ATP kan give henstand med betalingen og eftergive betalinger og renter. Der kan gives henstand og eftergivelse, når særlige omstændigheder taler herfor. Det forventes, at den første opkrævning for brugen af Feriepengeinfo vil blive sendt til virksomhederne ultimo juni Til stk. 4 Det foreslås i 43 e, stk. 4, at hvis der ikke sker rettidig indbetaling til ATP's fællesopkrævning, pålægges arbejdsgiveren at betale renter af betalingerne med 1,5 pct. for hver påbegyndt måned fra forfaldsdatoen. Til stk. 5 10

11 Det foreslås i 43 e, stk. 5, at ATP har udpantningsret for betalingsrestancer. Udpantningsretten gælder også for renter af betalingerne og ekspeditionsgebyr. Reglen om udpantningsret gælder også i de øvrige ordninger, der anvender ATP's fællesopkrævning. Forslaget betyder, at alle beføjelser i tilknytning til opkrævningen af betalingen, for eksempel udsendelse af rykkere, beslutning om anvendelse af udpantningsretten og indgivelse af fogedbegæringer, varetages af ATP, som også sikrer den fastsatte fordeling af de indkomne bidrag mellem de ordninger, der deltager i fællesopkrævningen, herunder i de situationer, hvor arbejdsgiveren ikke indbetaler det hele. Til stk. 6 Det foreslås i 43 e, stk. 6, at oplysninger, der er nødvendige til brug for beregningen, opkrævningen og administrationen af beløb i en fælles opkrævning, kan videregives fra FerieKonto, som administrerer den lovbaserede Feriepengeinfo-løsning, til ATP, som administrerer fællesopkrævningen. Videregivelse af oplysninger er nødvendig for beregningen og opkrævningen af betaling for den lovbaserede Feriepengeinfoløsning. Forslaget er i overensstemmelse med, hvad der gælder for de øvrige ordninger, der indgår i ATP s fællesopkrævning. Bestemmelsen skal primært vedrøre oplysninger, der tilgår én af ordningerne om f.eks. arbejdsgiverens status (ophør, flytning, nyt telefonnummer, død, betalingsstandsning, konkurs osv.), oplysninger om beløb, der kan anvendes til modregning i udbetalinger, oplysninger om lønmodtagernes cpr-numre m.v. Persondataloven indeholder regler, der muliggør videregivelse af oplysninger til ATP, når det er nødvendigt for ATP s udførelse af sine opgaver. Samtidig sætter loven grænser, idet kun de nødvendige oplysninger må videregives. Det præciseres, at der med den foreslåede bestemmelse ikke tilsigtes at give ATP adgang til oplysninger i videre omfang, end hvad der følger af persondataloven. Videregivelsen kan ske i elektronisk form. Det fremgår af persondataloven, at offentlige myndigheder m.v. ikke må behandle eller have adgang til oplysninger, som de ikke har behov for i forbindelse med deres konkrete myndighedsudøvelse. Den løsning, der vil blive benyttet til videregivelsen, vil derfor teknisk være indrettet således, at ATP kun får adgang til de personoplysninger, der er nødvendige for ATP s sagsbehandling. Lovforslaget indebærer således ikke en fravigelse af persondatalovens bestemmelser, jf. lov nr. 429 af 31. maj 2000 om behandling af personoplysninger med senere ændringer. Det bemærkes i øvrigt, at udmøntningen af loven vil ske i overensstemmelse med Justitsministeriets bekendtgørelse nr. 528 af 15. juni 2000 om sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af personoplysninger, som behandles for den offentlige forvaltning, Sikkerhedsbekendtgørelsen, som har almen gyldighed for sikkerheden i forbindelse med databehandling. Til stk. 7 Det foreslås i 43 e, stk. 7, at der indføres en klageadgang, således at afgørelser om opkrævning og betaling m.v. af beløb, der indgår i fællesopkrævningen, kan indbringes for ATP s ankenævn. Det betyder, at klager over beregningen, beregningsperioder, opkrævning mv. kan indbringes for nævnet. Der gælder i dag også en klageadgang for de øvrige ordninger, der er omfattet af ATP s fællesopkrævning. Derimod kan der ikke klages til ATP s ankenævn over beregningen af den betaling, som direktøren for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering fastsætter efter lovens 43 d, stk. 3. Til 2 Det foreslås, at loven træder i kraft den 1. januar Optjening af sygeferiegodtgørelse efter 1 nr. 5 finder anvendelse på sygefravær med første fraværsdag den 1. januar 2015 eller senere. 11

12 Til 3 De ændrede regler for optjening af sygeferiegodtgørelse er en implementering af EU-Domstolens fortolkning af artikel 7, stk. 1, i arbejdstidsdirektivet. Med forslaget fraviges de gældende principper for kompensation af kommuner og regioner ved merudgifter som følge af ændringer i den statslige regulering af kommunernes og regionernes virksomhed. Bestemmelsen har alene til formål at fravige de gældende principper for kompensation af kommuner og regioner ved merudgifter for kommunale og regionale arbejdsgivere, som følger af de ændrede regler for optjening af sygeferiegodtgørelse. Forslaget indebærer herefter, at alle arbejdsgivere offentlige og private berøres byrdemæssigt ens af de ændrede regler for optjening af sygeferiegodtgørelse. 12

Forslag. Lov om ændring af lov om ferie

Forslag. Lov om ændring af lov om ferie Lovforslag nr. L 14 Folketinget 2014-15 Fremsat den 8. oktober 2014 af Beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om ferie (Færre betingelser for optjening af sygeferiegodtgørelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ferie

Forslag. Lov om ændring af lov om ferie Lovforslag nr. L 159 Folketinget 2013-14 Fremsat den 19. marts 2014 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om ferie (Overførsel af 280 mio. kr. fra Arbejdsmarkedets

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. 2016/1 LSF 86 (Gældende) Udskriftsdato: 23. december 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/16832 Fremsat den

Læs mere

Fremsat den 25. februar 2009 af beskæftigelsesministeren (Claus Hjort Frederiksen) 1. Forslag til

Fremsat den 25. februar 2009 af beskæftigelsesministeren (Claus Hjort Frederiksen) 1. Forslag til Fremsat den 25. februar 2009 af beskæftigelsesministeren (Claus Hjort Frederiksen) 1 Forslag til Lov om ændring af lov om barseludligning på det private arbejdsmarked (barseludligningsloven) (Fællesopkrævning

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Lovforslag nr. L 2 Folketinget 2013-14 Fremsat den 2. oktober 2013 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Beregning af skattefri

Læs mere

Udkast. Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Beregning af skattefri præmie til fuldtidsbeskæftigede)

Udkast. Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Beregning af skattefri præmie til fuldtidsbeskæftigede) Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Beregning af skattefri præmie til fuldtidsbeskæftigede) 1 I lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 642

Læs mere

Bekendtgørelse om beregning af finansieringsbidrag

Bekendtgørelse om beregning af finansieringsbidrag Bekendtgørelse om beregning af finansieringsbidrag I medfør af 9, stk. 11, i lov om Lønmodtagernes Garantifond, jf. lovbekendtgørelse nr. 686 af 20. juni 2011, 52 p, stk. 7, og 85 c, stk. 22, i lov om

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v. 1) Lovforslag nr. L 60 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v. 1) Lovforslag nr. L 60 Folketinget Lovforslag nr. L 60 Folketinget 2014-15 Fremsat den 12. november 2014 af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag til Lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet

Læs mere

Bekendtgørelse om beregning af finansieringsbidrag

Bekendtgørelse om beregning af finansieringsbidrag Bekendtgørelse om beregning af finansieringsbidrag I medfør af 9, stk. 11, i lov om Lønmodtagernes Garantifond, jf. lovbekendtgørelse nr. 686 af 20. juni 2011, 52 p, stk. 7, og 85 c, stk. 22, i lov om

Læs mere

Bilag , stk. 11 og 6a, stk. 1 i ferieaftalen svarer til ferielovens 34 a

Bilag , stk. 11 og 6a, stk. 1 i ferieaftalen svarer til ferielovens 34 a Bilag 1. Lovbestemmelser, jf. Ferielov nr. 396 af 31. maj 2000 samt lov nr. 1200 af 27. december 2003 om ændring af ferieloven og bestemmelser i bekendtgørelse om ferie, nr. 1034 af 20. november 2000 samt

Læs mere

Bekendtgørelse om ferie

Bekendtgørelse om ferie Bekendtgørelse om ferie I medfør af 11, 22, 33, stk. 3-6, 34 c, 41, 42, stk. 2, 43, stk. 3, og 47, stk. 4, i lov om ferie, jf. lovbekendtgørelse nr. 202 af 22. februar 2013 fastsættes: Kapitel 1 Definitioner

Læs mere

Fremsat den xx. november 2014 af beskæftigelsesminister Mette Frederiksen. Forslag. til

Fremsat den xx. november 2014 af beskæftigelsesminister Mette Frederiksen. Forslag. til Fremsat den xx. november 2014 af beskæftigelsesminister Mette Frederiksen Forslag til Lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet mv. 1 (Ophævelse af 70 års-grænse) I lov

Læs mere

Vejledning om FerieKonto

Vejledning om FerieKonto Vejledning om FerieKonto I bekendtgørelse nr. 1280 af 15. december 2011 er der fastsat nærmere regler om FerieKonto. I denne vejledning er nogle af bekendtgørelsens regler uddybet med nærmere retningslinjer.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ferie

Forslag. Lov om ændring af lov om ferie Fremsat den {FREMSAT} af beskæftigelsesministeren Forslag til Lov om ændring af lov om ferie (Erstatningsferie for sygdom under ferien, samtidighedsferie for særlige grupper og indberetning til indkomstregisteret

Læs mere

Familieplejeres ferieretlige stilling

Familieplejeres ferieretlige stilling FAMILIEPLEJERES FERIERETLIGE STILLING Familieplejeres ferieretlige stilling Den 27. september 2005 1. Retsgrundlaget I de senere år har familieplejeres ferieretlige stilling været genstand for megen diskussion

Læs mere

Lov om ændring af ferieloven, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov. om retssikkerhed og administration på det sociale område.

Lov om ændring af ferieloven, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov. om retssikkerhed og administration på det sociale område. LOV nr 320 af 15/04/2011 Gældende Offentliggørelsesdato: 16-04-2011 Beskæftigelsesministeriet Den fulde tekst Vis mere... Lov om ændring af ferieloven, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om retssikkerhed

Læs mere

Bekendtgørelse om beregning af finansieringsbidrag

Bekendtgørelse om beregning af finansieringsbidrag BEK nr 596 af 02/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 23. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/04618

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ferie, lov om et indkomstregister og lov om et indberetningssystem for oplysninger om løn m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om ferie, lov om et indkomstregister og lov om et indberetningssystem for oplysninger om løn m.v. Lovforslag nr. L 204 Folketinget 2009-10 Fremsat den 7. april 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om ferie, lov om et indkomstregister og lov om et indberetningssystem

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ferie, lov om et indkomstregister og lov om et indberetningssystem for oplysninger om løn m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om ferie, lov om et indkomstregister og lov om et indberetningssystem for oplysninger om løn m.v. Arbejdsmarkedsudvalget 2009-10 L 204 Bilag 1 Offentligt Forslag til Lov om ændring af lov om ferie, lov om et indkomstregister og lov om et indberetningssystem for oplysninger om løn m.v. (Forhindring

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge 2012/1 LSF 76 (Gældende) Udskriftsdato: 15. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2012-0015880 Fremsat den 16. november 2012

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik 2009/1 LSF 56 (Gældende) Udskriftsdato: 5. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2009-0012398 Fremsat den 4. november 2009

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om barseludligningsloven

Forslag. Lov om ændring af lov om barseludligningsloven Lovforslag nr. L 118 Folketinget 2011-12 Fremsat den 28. marts 2012 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om barseludligningsloven (Fællesopkrævning af bidrag

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Udvidelse af arbejdsgiverperioden)

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Udvidelse af arbejdsgiverperioden) Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) AMU alm. del - Bilag 140 Offentligt Den 14. marts 2008 Fremsat den af beskæftigelsesministeren (Claus Hjort Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ferie

Forslag. Lov om ændring af lov om ferie Fremsat den {FREMSAT} af beskæftigelsesministeren Forslag til Lov om ændring af lov om ferie (Erstatningsferie for sygdom under ferien, samtidighedsferie for særlige grupper og indberetning til indkomstregisteret

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ferie og lov om et indkomstregister

Forslag. Lov om ændring af lov om ferie og lov om et indkomstregister Lovforslag nr. L 114 Folketinget 2011-12 Fremsat den 21. marts 2012 af beskæftigelsesministeren Forslag til Lov om ændring af lov om ferie og lov om et indkomstregister (Erstatningsferie for sygdom under

Læs mere

Lovens område 1. En lønmodtager har ret til ferie og feriegodtgørelse eller løn under ferie og ferietillæg efter denne lovs bestemmelser.

Lovens område 1. En lønmodtager har ret til ferie og feriegodtgørelse eller løn under ferie og ferietillæg efter denne lovs bestemmelser. Ferieloven Ferieloven omfatter følgende: Lovens område Optjening af ferie Afholdelse af ferie Løn under ferie, ferietillæg og feriegodtgørelse Indbetaling og udbetaling af feriegodtgørelse Udbetaling af

Læs mere

Fremsat den 28. marts 2012 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til

Fremsat den 28. marts 2012 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Fremsat den 28. marts 2012 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om barseludligning på det private arbejdsmarked (barseludligningsloven) (Fællesopkrævning af

Læs mere

Bekendtgørelse om beregning af finansieringsbidrag

Bekendtgørelse om beregning af finansieringsbidrag BEK nr 1417 af 16/12/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 18. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 2014-0030944

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge Lovforslag nr. L 68 Folketinget 2010-11 Fremsat den 17. november 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Udvidelse af arbejdsgiverperioden)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ferie

Forslag. Lov om ændring af lov om ferie 2014/1 LSF 14 (Gældende) Udskriftsdato: 18. september 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 2012-2053 Fremsat

Læs mere

Bekendtgørelse af Ferielov 1)

Bekendtgørelse af Ferielov 1) Bekendtgørelse af Ferielov 1) Herved bekendtgøres lov nr. 396 af 31. maj 2000 om ferie med de ændringer, der følger af lov nr. 133 af 20. marts 2002, lov nr. 1039 af 17. december 2002, lov nr. 1200 af

Læs mere

Feriekonto - Sanktionen ved manglende indbetaling til Feriekonto

Feriekonto - Sanktionen ved manglende indbetaling til Feriekonto Feriekonto - Sanktionen ved manglende indbetaling til Feriekonto Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: told skat moms mv; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 16.7.2014 Status: Gældende Udskrevet: 29.12.2016

Læs mere

5.2 Optjening af ferie og beregning af feriepenge

5.2 Optjening af ferie og beregning af feriepenge HR Jura Forlaget Andersen 5.2 Optjening af ferie og beregning af feriepenge Af Advokat Sofie Høeg Madsen, MAQS Law Firm shm@dk.maqs.com Indhold Denne artikel - angående optjening af ferie - har følgende

Læs mere

Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsmiljøcertifikat til virksomheder (Konsekvensændringer m.v.)

Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsmiljøcertifikat til virksomheder (Konsekvensændringer m.v.) Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsmiljøcertifikat til virksomheder (Konsekvensændringer m.v.) 1 I lov nr. 442 af 7. juni 2001 om arbejdsmiljøcertifikat til virksomheder, som ændret ved lov nr.

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Beskæftigelsesudvalget 2013-14 BEU Alm.del Bilag 313 Offentligt Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer (Forenkling vedrørende fratrædelsesgodtgørelse)

Læs mere

UDKAST. Fremsat den af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag. til

UDKAST. Fremsat den af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag. til UDKAST Den 11. december 2009 Fremsat den af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge, lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel, lov om aktiv socialpolitik

Læs mere

UDKAST. 1. I 5 a, stk. 4, ændres 65 år til 70 år. Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. juli 2007.

UDKAST. 1. I 5 a, stk. 4, ændres 65 år til 70 år. Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. juli 2007. UDKAST Forslag til lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v. (forhøjelse af aldersgrænsen for aftaler om fratræden) 1 I lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Forsøg med fradrag for frivilligt, ulønnet arbejde)

Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Forsøg med fradrag for frivilligt, ulønnet arbejde) Beskæftigelsesudvalget 2014-15 L 101 Bilag 1 Offentligt Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Forsøg med fradrag for frivilligt, ulønnet arbejde) I lov om arbejdsløshedsforsikring

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer. Lovforslag nr. L 84 Folketinget 2014-15

Forslag. Lov om ændring af lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer. Lovforslag nr. L 84 Folketinget 2014-15 Lovforslag nr. L 84 Folketinget 2014-15 Fremsat den 26. november 2014 af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag til Lov om ændring af lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer

Læs mere

UDKAST. til. Forslag. til

UDKAST. til. Forslag. til UDKAST til Forslag til Lov om ændring af barselsloven, lov om barselsudligning på det private arbejdsmarked, lov om sygedagpenge og lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt

Læs mere

Vejledning om barsel og ferie

Vejledning om barsel og ferie Vejledning om barsel og ferie Denne vejledning beskriver reglerne om optjening og afholdelse af ferie i forbindelse med barsel- og forældreorlov. Vejledningen beskriver alene feriereglerne i relation til

Læs mere

Høring over udkast til forslag til Lov om ændring af lov om pristalsreguleret alderdomsforsikring og alderdomsopsparing

Høring over udkast til forslag til Lov om ændring af lov om pristalsreguleret alderdomsforsikring og alderdomsopsparing 13. januar 2009 FIN/RRH Høring over udkast til forslag til Lov om ændring af lov om pristalsreguleret alderdomsforsikring og alderdomsopsparing Økonomistyrelsen sender hermed udkast til forslag til lov

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ferie 1)

Bekendtgørelse af lov om ferie 1) Bekendtgørelse af lov om ferie 1) Herved bekendtgøres lov om ferie, jf. lovbekendtgørelse nr. 407 af 28. maj 2004 med de ændringer, der følger af lov nr. 1420 af 22. december 2004, 94 i lov nr. 428 af

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ferie 1)

Bekendtgørelse af lov om ferie 1) LBK nr 202 af 22/02/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 31. august 2015 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering, j.nr. 2013-1129

Læs mere

Høring om ændring af ferieloven (udbetaling af uhævede feriepenge)

Høring om ændring af ferieloven (udbetaling af uhævede feriepenge) Dansk Arbejdsgiverforening 1 Vester Voldgade 113 1790 København V Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061 København K Telefon 33 38 90 00 Telefax 33 12 29 76 Kontortid 8.30-16.30 E-mail: da@da.dk

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om indbetaling af ATP-bidrag for medlemmer af a- kasser m.fl.

UDKAST. Bekendtgørelse om indbetaling af ATP-bidrag for medlemmer af a- kasser m.fl. UDKAST Bekendtgørelse om indbetaling af ATP-bidrag for medlemmer af a- kasser m.fl. I medfør af 52 p, stk. 7, 85 c, stk. 10, og 85 d, stk. 5, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om feriedagpenge

UDKAST. Bekendtgørelse om feriedagpenge UDKAST Bekendtgørelse om feriedagpenge I medfør af 75 h, stk. 6, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 348574 af 8. april 201427. maj 2010, som ændret ved lov nr. 14861540 af

Læs mere

Ferie og arbejdstid v/ Jacob Sand og Ditte Grundtvig Larsen

Ferie og arbejdstid v/ Jacob Sand og Ditte Grundtvig Larsen Ferie og arbejdstid v/ Jacob Sand og Ditte Grundtvig Larsen 00. Program Program Ferie Ferieloven kort Ferie og fratræden Ferie og sygdom Arbejdstid Tilrettelæggelse af arbejdet arbejdsgivers ledelsesret

Læs mere

Ferie. Gode råd om. Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven!

Ferie. Gode råd om. Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven! Gode råd om Ferie Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven! Udgivet af Dansk Handel & Service Ferie 2005 Gode råd om Ferie Reglerne for

Læs mere

Lov om ændring af lov om pristalsreguleret alderdomsforsikring og alderdomsopsparing

Lov om ændring af lov om pristalsreguleret alderdomsforsikring og alderdomsopsparing Side 1 af 8 Lov om ændring af lov om pristalsreguleret alderdomsforsikring og alderdomsopsparing 1 I lov om pristalsreguleret alderdomsforsikring og alderdomsopsparing, jf. lovbekendtgørelse nr. 724 af

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ferie og lov om et indkomstregister

Forslag. Lov om ændring af lov om ferie og lov om et indkomstregister 2011/1 LSF 114 (Gældende) Udskriftsdato: 25. december 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering, j.nr. 2012-0000977 Fremsat

Læs mere

Forslag. Lov om ferie 1)

Forslag. Lov om ferie 1) 2017/1 LSF 116 (Gældende) Udskriftsdato: 31. december 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 17/16523 Fremsat

Læs mere

Lov om ændring af lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension

Lov om ændring af lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension Nr. 1077: 6908 29. december 1999. Lov om ændring af lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension (Nedsættelse af kompensation for arbejdsgivernes bidrag) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning,

Læs mere

GODE RÅD OM... ferie SIDE 1

GODE RÅD OM... ferie SIDE 1 GODE RÅD OM... ferie SIDE 1 indhold 3 Reglerne for ferie 3 Optjening 4 Afholdelse af ferie 4 Ferie i en opsigelsesperiode 4 Betaling under ferien 5 Ferie med løn 5 Ferie med feriegodtgørelse 5 Fradrag

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

Bekendtgørelse om indbetaling af ATP-bidrag for medlemmer af a-kasser m.fl.

Bekendtgørelse om indbetaling af ATP-bidrag for medlemmer af a-kasser m.fl. BEK nr 1346 af 30/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 15/13213

Læs mere

Side 1 af 12 Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Lovens område Kapitel 2 Optjening af ferie Kapitel 3 Afholdelse af ferie Kapitel 4 Løn under ferie, ferietillæg og feriegodtgørelse Kapitel 5 Indbetaling

Læs mere

Bekendtgørelse om sygedagpengeforsikring for selvstændige erhvervsdrivende og private arbejdsgivere

Bekendtgørelse om sygedagpengeforsikring for selvstændige erhvervsdrivende og private arbejdsgivere BEK nr 1186 af 27/09/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 17. februar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/14638

Læs mere

Forslag. Lov om ophævelse af lov om barselsudligning for selvstændigt erhvervsdrivende

Forslag. Lov om ophævelse af lov om barselsudligning for selvstændigt erhvervsdrivende Lovforslag nr. L 88 Folketinget 2015-16 Fremsat den 16. december 2015 af beskæftigelsesministeren (Jørn Neergaard Larsen) Forslag til Lov om ophævelse af lov om barselsudligning for selvstændigt erhvervsdrivende

Læs mere

Forslag. Lov om ferie 1)

Forslag. Lov om ferie 1) Til lovforslag nr. L 116 Folketinget 2017-18 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 25. januar 2018 Forslag til Lov om ferie 1) Kapitel 1 Almindelige bestemmelser Lovens formål 1. Loven skal sikre

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag

Forslag. Lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag 2013/1 LSF 43 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar 2017 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsministeriet, j. nr. 001.80R.391 Fremsat den 10. oktober 2013 af undervisningsministeren

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. 2007/2 LSF 149 (Gældende) Udskriftsdato: 8. februar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsdirektoratet, j.nr. 08-21-0007 Fremsat den 28. marts 2008 af beskæftigelsesministeren

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om seniorjob og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Lovforslag nr. L 78 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om seniorjob og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Lovforslag nr. L 78 Folketinget Lovforslag nr. L 78 Folketinget 2012-13 Fremsat den 16. november 2012 af Beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om seniorjob og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Læs mere

Overgang til ny ferieordning

Overgang til ny ferieordning Overgang til ny ferieordning Inden en ny ferieordning træder i kraft, vil det være nødvendigt at indføre en overgangsordning. Formålet er at sikre, at overgangen mellem den nuværende og den nye ferieordning

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Ændring af dispensationsbestemmelserne ved anmeldelse, m.v.)

Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Ændring af dispensationsbestemmelserne ved anmeldelse, m.v.) UDKAST 26. januar 2011 Fremsat den af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Ændring af dispensationsbestemmelserne ved anmeldelse, m.v.) 1

Læs mere

Oplysningerne i sagen Denne dom indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling, jf. retsplejelovens

Oplysningerne i sagen Denne dom indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling, jf. retsplejelovens Retten i Hillerød Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 8. november 2016 i sag nr. BS 49-179/2016: Frie Funktionærer Overgade 24 Postboks 925 5100 Odense C og som mandatar for Berit Pedersen Brørupvej 22

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om seniorjob og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om seniorjob og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. 2012/1 LSF 78 (Gældende) Udskriftsdato: 4. september 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering, j.nr. 2012-1435 Fremsat den

Læs mere

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 1. marts 2013. Bekendtgørelse af lov om ferie 1) 22. februar 2013. Nr. 202.

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 1. marts 2013. Bekendtgørelse af lov om ferie 1) 22. februar 2013. Nr. 202. Lovtidende A 2013 Udgivet den 1. marts 2013 22. februar 2013. Nr. 202. Bekendtgørelse af lov om ferie 1) Herved bekendtgøres lov om ferie, jf. lovbekendtgørelse nr. 762 af 27. juni 2011, med de ændringer,

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ferie1)

Bekendtgørelse af lov om ferie1) Bekendtgørelse af lov om ferie1) Herved bekendtgøres lov om ferie, jf. lovbekendtgørelse nr. 407 af 28. maj 2004 med de ændringer, der følger af lov nr. 1420 af 22. december 2004, 94 i lov nr. 428 af 6.

Læs mere

AC s høringssvar vedrørende forslag til ændring af ferieloven (Udbetaling af uhævede feriepenge)

AC s høringssvar vedrørende forslag til ændring af ferieloven (Udbetaling af uhævede feriepenge) Beskæftigelsesministeriet Holmens Kanal 20 1060 København K Den 13. august 2003 SER/kj Sagsnr. 199900095-247 AC s høringssvar vedrørende forslag til ændring af ferieloven (Udbetaling af uhævede feriepenge)

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ferie 1)

Bekendtgørelse af lov om ferie 1) LBK nr 202 af 22/02/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 12. februar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering, j.nr. 2013-1129

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ferie 1)

Bekendtgørelse af lov om ferie 1) LBK nr 202 af 22/02/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 13. februar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering, j.nr. 2013-1129

Læs mere

FERIEREGULATIV AF 22. JANUAR 2002 MED SENERE ÆNDRINGER. Indgået mellem

FERIEREGULATIV AF 22. JANUAR 2002 MED SENERE ÆNDRINGER. Indgået mellem FERIEREGULATIV AF 22. JANUAR 2002 MED SENERE ÆNDRINGER 2010 2012 Indgået mellem og 3F 2010 2012 Ferieregulativ af 22. januar 2002 - med senere ændringer mellem og 3F nr. 794662 Idet bekendtgørelse af lov

Læs mere

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 30. juni 2011. Bekendtgørelse af lov om ferie 1) 27. juni 2011. Nr. 762.

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 30. juni 2011. Bekendtgørelse af lov om ferie 1) 27. juni 2011. Nr. 762. Lovtidende A 2011 Udgivet den 30. juni 2011 27. juni 2011. Nr. 762. Bekendtgørelse af lov om ferie 1) Herved bekendtgøres lov om ferie, jf. lovbekendtgørelse nr. 407 af 28. maj 2004 med de ændringer, der

Læs mere

Udkast til. Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Arbejdsgiveres betaling af dagpengegodtgørelse for 3.

Udkast til. Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Arbejdsgiveres betaling af dagpengegodtgørelse for 3. Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) AMU alm. del - Bilag 139 Offentligt Udkast til Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Arbejdsgiveres betaling af dagpengegodtgørelse for

Læs mere

Gode råd om... ferie

Gode råd om... ferie Gode råd om... ferie INDHOLD Reglerne for ferie 3 Optjening 3 Afholdelse af ferie 4 Ferie i en opsigelsesperiode 4 Betaling under ferien 5 Ferie med løn 6 Ferie med feriegodtgørelse 6 Fradrag ved ferieafholdelse

Læs mere

Forslag. Lov om forvaltning og administration af tilgodehavende feriemidler. Til lovforslag nr. L 117 Folketinget

Forslag. Lov om forvaltning og administration af tilgodehavende feriemidler. Til lovforslag nr. L 117 Folketinget Til lovforslag nr. L 117 Folketinget 2017-18 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 25. januar 2018 Forslag til Lov om forvaltning og administration af tilgodehavende feriemidler Kapitel 1 Formål

Læs mere

Feriepengeinfo Vejledning til indberetning i eindkomst

Feriepengeinfo Vejledning til indberetning i eindkomst Feriepengeinfo Vejledning til indberetning i eindkomst Version 4, august 2015 1 Indhold Om Feriepengeinfo... 3 Indberetning i eindkomst... 3 Felter i indberetningen... 3 Obligatoriske felter... 3 Valgfrit

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge Lovforslag nr. L 85 Folketinget 2011-12 Fremsat den 8. februar 2012 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Ændring af frister for anmeldelse

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Fremsat den xx. december 2015 af beskæftigelsesministeren (Jørn Neergaard Larsen) Forslag til Lov om ophævelse af lov om barselsudligning for selvstændigt erhvervsdrivende Lov nr. 596 af 12. juni 2013

Læs mere

Forslag. til. Lov om ændring af lov om arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om. vilkårene for ansættelsesforholdet

Forslag. til. Lov om ændring af lov om arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om. vilkårene for ansættelsesforholdet Fremsat den x. november 2006 af beskæftigelsesministeren (Claus Hjort Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge Lovforslag nr. L 161 Folketinget 2010-11 Fremsat den 2. marts 2011 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Ændring af dispensationsbestemmelserne

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 45 Folketinget Fremsat den 30. november 2011 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) til

Forslag. Lovforslag nr. L 45 Folketinget Fremsat den 30. november 2011 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) til Lovforslag nr. L 45 Folketinget 2011-12 Fremsat den 30. november 2011 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om ændring af lov om sygedagpenge, lov om en aktiv

Læs mere

Hold da helt ferie Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikringen 1 Februar 2000

Hold da helt ferie Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikringen 1 Februar 2000 Hold da helt ferie Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikringen Februar 1 2000 Alle lønmodtagere har ret til ferie og feriepenge Alle lønmodtagere i Danmark optjener ret til ferie og feriepenge. Hvor meget

Læs mere

UDKAST til. Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø

UDKAST til. Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø 19. august 2010 UDKAST til Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Omprioritering af partsindsatsen) I lov om arbejdsmiljø, jf. lovbekendtgørelse nr. xxx, foretages følgende ændringer: 1 1.

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Prisloft på 6 ugers selvvalgt uddannelse)

Forslag til Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Prisloft på 6 ugers selvvalgt uddannelse) Arbejdsmarkedsudvalget 2010-11 L 69 Bilag 1 Offentligt Forslag til Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Prisloft på 6 ugers selvvalgt uddannelse) 1 I lov om en aktiv beskæftigelsesindsats,

Læs mere

Bekendtgørelse om plejefamilier

Bekendtgørelse om plejefamilier Bekendtgørelse om plejefamilier I medfør af 66 a, stk. 7, i lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 1093 af 5. september 2013 som ændret ved lov nr. 651 af 12. juni 2013, fastsættes: 1. Bekendtgørelsen

Læs mere

Vejledning til ændring af ferieaftalen (uhævede feriepenge)

Vejledning til ændring af ferieaftalen (uhævede feriepenge) Side 1 Vejledning til ændring af ferieaftalen (uhævede feriepenge) 1. Indledning Med virkning for optjeningsåret 2002, dvs. ferieåret 2003/2004, er Ferieloven ændret. Den kommunale ferieaftale er ligeledes

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Lovforslag nr. L 101 Folketinget 2014-15 Fremsat den 17. december 2014 af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Forsøg vedrørende

Læs mere

Ferierettigheder. FOA Nordsjælland, Frederiksværksgade 10, 3400 Hillerød tlf.: ,

Ferierettigheder. FOA Nordsjælland, Frederiksværksgade 10, 3400 Hillerød tlf.: , Ferierettigheder Ferierettigheder Her kan du læse om de vigtigste regler for afholdelse af ferie for ansatte i kommuner og regioner. For privatansatte gælder de samme principper, selvom reglerne kan være

Læs mere

UDKAST 14. oktober 2013. Fremsat den af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Udkast. Forslag. til

UDKAST 14. oktober 2013. Fremsat den af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Udkast. Forslag. til UDKAST 14. oktober 2013 Fremsat den af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Ophævelse af refusionsbestemmelse ved manglende opfølgning)

Læs mere

Udkast Forslag. til. lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik. (Afbureaukratisering vedrørende ledighedsydelse)

Udkast Forslag. til. lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik. (Afbureaukratisering vedrørende ledighedsydelse) Udkast 07.10 09 Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Afbureaukratisering vedrørende ledighedsydelse) 1 I lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 1460 af 12. december

Læs mere

Bekendtgørelse om indbetaling af ATP-bidrag ved udbetaling af dagpenge efter lov om sygedagpenge og efter barselsloven

Bekendtgørelse om indbetaling af ATP-bidrag ved udbetaling af dagpenge efter lov om sygedagpenge og efter barselsloven BEK nr 1348 af 30/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 3. august 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, jnr. 15/13213 Senere

Læs mere

DEN NYE FERIELOV. HK/DANMARK Handels- og Kontorfunktionærernes Forbund i Danmark 1

DEN NYE FERIELOV. HK/DANMARK Handels- og Kontorfunktionærernes Forbund i Danmark 1 DEN NYE FERIELOV HK D A N M A R K HK/DANMARK Handels- og Kontorfunktionærernes Forbund i Danmark 1 Ferieloven blev underskrevet i 1937 og sikrede alle landets lønmodtagere 14 dages ferie med løn. I 1953

Læs mere

Forslag. til. Lov om ændring af lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension

Forslag. til. Lov om ændring af lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) AMU alm. del - Bilag 288 Offentligt N O T A T 19. september 2008 Udkast Sagsnr. 2008-0000975 DEP-JAIC/DEPTHO Forslag til Lov om ændring af lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse

Bekendtgørelse af lov om Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse LBK nr 1022 af 23/09/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 17. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 2014-9547

Læs mere

Overgang til ny ferieordning

Overgang til ny ferieordning F A K T A Oktober 2017 Overgang til ny ferieordning Inden en ny ferieordning træder i kraft, indføres en overgangsordning. Formålet er at sikre, at overgangen mellem den nuværende og den nye ferieordning

Læs mere

2015/1 LSF 180 (Gældende) Udskriftsdato: 3. februar Fremsat den 27. april 2016 af social- og indenrigsministeren (Karen Ellemann) Forslag.

2015/1 LSF 180 (Gældende) Udskriftsdato: 3. februar Fremsat den 27. april 2016 af social- og indenrigsministeren (Karen Ellemann) Forslag. 2015/1 LSF 180 (Gældende) Udskriftsdato: 3. februar 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Social- og Indenrigsmin., j.nr. 2016-2816 Fremsat den 27. april 2016 af social- og indenrigsministeren

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om fleksydelse og lov om seniorjob. Lovforslag nr. L 9 Folketinget 2010-11

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om fleksydelse og lov om seniorjob. Lovforslag nr. L 9 Folketinget 2010-11 Lovforslag nr. L 9 Folketinget 2010-11 Fremsat den 6. oktober 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om fleksydelse og

Læs mere

Bekendtgørelser i forbindelse med udmøntningen af reform af sygedagpengesystemet - ikrafttræden den 5. januar

Bekendtgørelser i forbindelse med udmøntningen af reform af sygedagpengesystemet - ikrafttræden den 5. januar Bekendtgørelser i forbindelse med udmøntningen af reform af sygedagpengesystemet - ikrafttræden den 5. januar Bekendtgørelse om opgørelse af beskæftigelseskrav og beregning af sygedagpenge m.v. I udkastet

Læs mere