Forslag. Lov om ændring af lov om ferie

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forslag. Lov om ændring af lov om ferie"

Transkript

1 Lovforslag nr. L 14 Folketinget Fremsat den 8. oktober 2014 af Beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om ferie (Færre betingelser for optjening af sygeferiegodtgørelse og fællesopkrævning fra arbejdsgivere for betalingen til Feriepengeinfo m.v.) 1 I lov om ferie, jf. lovbekendtgørelse nr. 202 af 22. februar 2013, som ændret ved 3 i lov nr. 790 af 28. juni 2013, lov nr. 512 af 26. maj 2014 og 7 i lov nr. 720 af 25. juni 2014, foretages følgende ændringer: 1. Overalt i loven ændres»direktøren for Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering«til:»Direktøren for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering«og»direktøren for Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering«ændres til:»direktøren for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering«. 2. Overalt i loven ændres»styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering«til:»Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering« affattes således:» 25. En lønmodtager, der ikke har ret til fuld løn under sygdom, og som har fravær på grund af sygdom, optjener sygeferiegodtgørelse fra 2. sygefraværsdag under hver periode med sygefravær, jf. dog stk. 3. Stk. 2. Sygeferiegodtgørelsen udgør 12,5 pct. af en løn, der beregnes på grundlag af lønmodtagerens sædvanlige løn i de sidste 4 uger før fraværet. For en lønmodtager, der har ret til delvis løn under sygdom, udgør sygeferiegodtgørelsen forskellen mellem sygeferiegodtgørelsen efter 1. pkt. og feriegodtgørelsen af den delvise løn. Stk. 3. En lønmodtager, som har været ansat i hele optjeningsåret hos samme arbejdsgiver, har uanset stk. 1 ret til sygeferiegodtgørelse fra første sygefraværsdag, hvis lønmodtageren har haft mere end 52 perioder i optjeningsåret med sygefravær. Har lønmodtageren ikke været ansat i hele optjeningsåret hos samme arbejdsgiver, optjener lønmodtageren ret til ferie med sygeferiegodtgørelse fra første sygefraværsdag efter et forholdsmæssigt færre antal perioder med sygefravær.«4. I 27, stk. 2, indsættes efter» 25«:», stk. 2,«. 5. I 34 b, stk. 3, 1. pkt., ændres»direktøren for Styrelsen for Fastholdelse og Rekrutterings«til:»direktøren for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings«. 6. Efter 43 d indsættes i kapitel 7:» 43 e. Opkrævning af arbejdsgivernes betaling for FerieKontos administration efter regler fastsat i medfør af 43 d, stk. 3, jf. 43 d, stk. 1 og 2, kan indgå i en fælles opkrævning fra Arbejdsmarkedets Tillægspension. Betalingen opkræves sammen med de bidrag, som Arbejdsmarkedets Tillægspension i henhold til lov opkræver fra arbejdsgiverne. Restancer for betaling kan indgå i den fælles opkrævning. Stk. 2. Opkrævning efter stk. 1 gælder alene for de arbejdsgivere, der indberetter oplysninger om feriegodtgørelse til indkomstregisteret, og som ikke indbetaler feriegodtgørelsen til FerieKonto. Stk. 3. Fraviges 27 a, jf. 30 a, skal der ikke ske opkrævning efter stk. 1. Stk. 4. Sker indbetaling ikke rettidigt, pålægges arbejdsgiveren at betale renter af kravet med 1,5 pct. for hver påbegyndt måned fra forfaldsdatoen. Stk. 5. Arbejdsmarkedets Tillægspension har udpantningsret for betalingsrestancer til en fælles opkrævning, jf. stk. 1. Dette gælder også for renter og ekspeditionsgebyrer. Stk. 6. Til brug for beregning, opkrævning og behandling af betalinger som led i en fælles opkrævning, jf. stk. 1, kan FerieKonto i nødvendigt omfang videregive oplysninger til Arbejdsmarkedets Tillægspension. Denne videregivelse kan ske i elektronisk form. Stk. 7. Afgørelser, der er truffet af Arbejdsmarkedets Tillægspension om opkrævning og indbetaling af beløb m.v., Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr BE005932

2 2 der indgår i fællesopkrævningen efter stk. 1, kan inden for en frist på 4 uger fra den dag, hvor afgørelsen er meddelt, indbringes for det af Arbejdsmarkedets Tillægspensions nedsatte ankenævn i henhold til 28 i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension. Stk. 8. Beskæftigelsesministeren kan efter indstilling fra Arbejdsmarkedets Tillægspension fastsætte nærmere regler om opkrævning af betalingen efter stk. 1, herunder regler om, at Arbejdsmarkedets Tillægspension kan give henstand og eftergive betaling af renter heraf m.v.«7. I 45, stk. 1, 1. pkt., ændres»direktøren for Styrelsen for Fastholdelse og Rekrutterings«til:»Direktøren for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings«. 3 Stk. 1. Uanset 14, stk. 2, nr. 4, i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner, indgår de kommunale merudgifter for kommunerne som arbejdsgivere, der følger af 1, nr. 3, ikke i fastsættelsen af statens årlige tilskud til kommunerne. Stk. 2. Uanset 3, stk. 2, nr. 4, i lov om regionernes finansiering, indgår de regionale merudgifter for regionerne som arbejdsgivere, der følger af 1, nr. 3, ikke i fastsættelsen af statens årlige tilskud til regionerne. 2 Loven træder i kraft den 1. januar 2015.

3 3 Indholdsfortegnelse Almindelige bemærkninger Bemærkninger til lovforslaget 1. Indledning 2. Lovforslagets indhold 2.1. Færre betingelser for optjening af sygeferiegodtgørelse Gældende ret Ministeriets overvejelser Den foreslåede ordning 2.2. Fællesopkrævning af betalingen for driften af Feriepengeinfo Gældende ret Ministeriets overvejelser Den foreslåede ordning 2.3. Øvrige justeringer af ferieloven 3. Økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige 3.1. Færre betingelser for optjening af sygeferiegodtgørelse 3.2. Tilslutning til ATP s fællesopkrævning 4. Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet mv Færre betingelser for optjening af sygeferiegodtgørelse 4.2. Tilslutning til ATP s fællesopkrævning 5. Administrative konsekvenser for borgerne 5.1. Færre betingelser for optjening af sygeferiegodtgørelse 5.2. Tilslutning til ATP s fællesopkrævning 6. Miljømæssige konsekvenser 7. Forholdet til EU- retten 8. Hørte myndigheder og organisationer m.v. 9. Sammenfattende skema 1. Indledning Lovforslaget indeholder følgende hovedpunkter: Forslag om ændring af reglerne om sygeferiegodtgørelse, som vil bringe ferieloven i overensstemmelse med EU-retten, som fortolket af EU-Domstolen i sagen C-282/10 (Dominguez). Forslag om at indføre hjemmel til, at arbejdsgivernes betaling for Feriepengeinfo kan ske via en fælles opkrævning, der administreres af Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP). Ferieloven implementerer de ferieretligt relevante dele af EU s arbejdstidsdirektiv (direktiv 2003/88/EF). Det følger af arbejdstidsdirektivets artikel 7, stk. 1, at medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at alle arbejdstagere har ret til en årlig betalt ferie af mindst 4 ugers varighed i overensstemmelse med de kriterier for opnåelse og tildeling heraf, som er fastsat i national lovgivning og/ eller praksis. Bestemmelsen er ufravigelig. EU-Domstolen har den 24. januar 2012 afsagt dom i sagen C-282/10 (Dominguez), der fastslår, at det er i strid med artikel 7, stk. 1, i arbejdstidsdirektivet at stille betingelser for lønmodtagerens ret til optjening af den direktivbeskyttede ferie under sygdom. Implementeringsudvalget under Beskæftigelsesministeriet, med deltagelse af arbejdsmarkedets parter, har vurderet, at ferielovens regler om optjening af ferie under sygdom ikke er forenelige med EU-dommen, og at ferieloven derfor skal ændres. Feriepengeinfo skal fra maj 2015 indeholde oplysninger om alle lønmodtageres optjente feriegodtgørelse. Forslaget indeholder hjemmel til, at arbejdsgivernes betaling for Feriepengeinfo efter ferielovens 43 d, stk. 3, kan ske via en fælles opkrævning, der administreres af ATP. 2. Lovforslagets indhold 2.1. Færre betingelser for optjening af sygeferiegodtgørelse Gældende ret Efter ferieloven optjener en lønmodtager ret til betalt ferie, jf. 7. En lønmodtager, der er antaget månedsvis eller for længere tid, og som har ret til fuld løn på søgnehelligdage og sygedage, får løn under ferie, jf. 23, stk. 1. Alle andre lønmodtagere får feriegodtgørelse med 12,5 pct. af lønnen i optjeningsåret, jf. 24, medmindre andet fremgår af kollektiv overenskomst, jf. 27. Lovens 25 giver en lønmodtager, der ikke har ret til fuld løn under sygdom, og som derfor ikke optjener feriegodtgø-

4 4 relse eller feriegodtgørelse i fuldt omfang i perioder med fravær på grund af sygdom eller tilskadekomst i virksomheden, ret til sygeferiegodtgørelse under visse betingelser. Det er en betingelse for, at en lønmodtager optjener ret til sygeferiegodtgørelse, at fraværet på grund af enten sygdom eller tilskadekomst i virksomheden har varet længere end 3 arbejdsdage. Er lønmodtageren fraværende mere end 3 arbejdsdage, har lønmodtageren ret til sygeferiegodtgørelse fra den første fraværsdag. Det er endvidere en betingelse for retten til sygeferiegodtgørelse, at lønmodtageren har haft mindst 12 måneders sammenhængende ansættelse hos arbejdsgiveren forud for sygdommen. Ved tilskadekomst i virksomheden gælder der ikke et krav om, at lønmodtageren har haft mindst 12 måneders sammenhængende ansættelse hos arbejdsgiveren, før lønmodtageren har ret til sygeferiegodtgørelse. Hvis lønmodtageren opfylder betingelserne for at optjene sygeferiegodtgørelse, udgør sygeferiegodtgørelsen 12,5 pct. af en løn, der beregnes på baggrund af lønmodtagerens sædvanlige løn i de sidste 4 uger før fraværet. Lønmodtageren optjener kun sygeferiegodtgørelse i 4 måneder indenfor samme kalenderår. Ved samme sygdom eller tilskadekomst i virksomheden optjener lønmodtageren sygeferiegodtgørelse i op til 4 måneder, uanset om sygdommen strækker sig over flere kalenderår. Har lønmodtageren ret til delvis løn under sygdom, optjener lønmodtageren feriegodtgørelse efter de almindelige regler af den løn, som lønmodtageren får udbetalt under sygdom. Lønmodtageren har desuden ret til supplerende sygeferiegodtgørelse. Den supplerende sygeferiegodtgørelse udgør forskellen mellem den optjente feriegodtgørelse og den fulde sygeferiegodtgørelse. Efter anmodning fra arbejdsgiveren skal lønmodtageren dokumentere, at fraværet skyldes sygdom eller tilskadekomst i virksomheden. Reglerne om sygeferiegodtgørelse kan fraviges ved kollektiv overenskomst. Arbejdsmarkedets parter kan derfor ved overenskomst fx have aftalt, at en lønmodtager ikke optjener ret til sygeferiegodtgørelse, uanset om betingelserne i ferielovens 25 er opfyldt Ministeriets overvejelser EU-Domstolens afgørelse i sagen C-282/10 (Dominguez) betyder, at det er nødvendigt at ændre ferieloven, fordi der efter arbejdstidsdirektivet ikke må stilles betingelser for lønmodtagerens ret til optjening af den direktivbeskyttede ferie under sygdom. Spørgsmålet om ændringen af ferieloven har været drøftet med arbejdsmarkedets parter i Implementeringsudvalget under Beskæftigelsesministeriet. Formålet med drøftelsen var at finde en løsning, der dels sikrer iagttagelse af arbejdstidsdirektivets artikel 7, stk. 1, som giver lønmodtageren ret til mindst fire ugers betalt ferie om året, dels begrænser arbejdsgivernes udgifter til sygeferiegodtgørelse mest muligt Den foreslåede ordning Det foreslås at ændre reglerne for optjening af sygeferiegodtgørelse. For at begrænse arbejdsgivernes merudgifter foreslås det, at lønmodtageren som udgangspunkt først optjener sygeferiegodtgørelse fra 2. sygefraværsdag. For at sikre lønmodtagerens ret til mindst fire ugers betalt ferie om året, foreslås det dog, at lønmodtageren optjener ret til sygeferiegodtgørelse fra første sygefraværsdag, hvis lønmodtageren har haft mere end 52 sygeperioder i optjeningsåret. Det betyder, at i de første 52 sygefraværsperioder optjener lønmodtageren sygeferiegodtgørelse fra den 2. sygefraværsdag. I de efterfølgende sygefraværsperioder optjener lønmodtageren sygeferiegodtgørelse fra første sygefraværsdag. I modsat fald vil lønmodtageren optjene mindre end de fire ugers svarende til 20 dages - ferie, som arbejdstidsdirektivet foreskriver. Hvis lønmodtageren ikke har været ansat i hele optjeningsåret hos samme arbejdsgiver, foreslås det, at lønmodtageren optjener ret til sygeferiegodtgørelse fra første sygefraværsdag efter et forholdsmæssigt færre antal perioder med sygefravær i optjeningsåret. Det foreslås, at reglen i den gældende 25, stk. 5, - om at arbejdsgiveren kan kræve dokumentation for årsagen til fraværet ophæves. Reglen har ingen selvstændig betydning, da arbejdsgiveren i forvejen har denne mulighed. Det foreslås, at reglerne om sygeferiegodtgørelse som udgangspunkt ikke skal kunne fraviges ved kollektiv overenskomst. Dog foreslås det, at overenskomstens parter kan fastsætte andre regler om selve beregningen af sygeferiegodtgørelsen, dog således at lønmodtageren sikres optjening af sygeferiegodtgørelse svarende til den normale løn i overensstemmelse med arbejdstidsdirektivets artikel 7, stk. 1. Der er stadigvæk ikke noget til hinder for, at en lønmodtager stilles bedre ved enten individuel eller kollektiv aftale. Der henvises nærmere til pkt. 7 om forholdet til EU-retten samt de specielle bemærkninger til 1, nr. 3 og Fællesopkrævning af betalingen for driften af Feriepengeinfo Gældende ret Det følger af ændringen af ferieloven i 2012, jf. lov nr. 377 af 28. april 2012, at alle arbejdsgivere skal indberette feriegodtgørelse til indkomstregistret, jf. ferielovens 27 a, og at alle lønmodtagere skal anmode FerieKonto om udbetaling af feriegodtgørelse, jf. 29, stk. 2. Den digitale løsning til dette - Feriepengeinfo - udvikles og administreres af FerieKonto. Direktøren for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering kan efter ferielovens 43 d, stk. 3, fastsætte regler om arbejdsgivernes betaling for FerieKontos administration af Feriepengeinfo for de arbejdsgivere, der ikke indbetaler feriegodtgørelse til FerieKonto.

5 5 Fra 2008 blev der for en række arbejdsgiverfinansierede ordninger, der er administreret af Arbejdsmarkedets Tillægspension, (ATP), indført en fællesopkrævning, jf. lov nr af 20. december 2006 om ændring af lov om arbejdsskadesikring og lov om Arbejdsgivernes Elevrefusion (Fællesopkrævning af arbejdsgiverbidrag m.v.). Formålet med fællesopkrævningen var med én samlet opkrævning at minimere de administrative byrder for virksomhederne. Fællesopkrævningen indebærer, at der foretages en samlet kvartalsvis opkrævning af bidrag for de arbejdsgiverfinansierede ordninger, som administreres af ATP. Fællesopkrævningen omfatter i dag bidrag til Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring, Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag, Finansieringsbidraget og Barsel.dk. ATP s administration af fællesopkrævningen er reguleret i bekendtgørelse nr. 852 af 27. juni 2014 om fællesopkrævning af visse arbejdsgiverbidrag. For at kunne administrere den fælles opkrævning af bidrag fra de arbejdsgiverfinansierede ordninger, har ATP udpantningsret for bidrag og renter, jf. bekendtgørelsens 7 og kan foretage en fordeling af restancer mellem de ordninger, der deltager i fællesopkrævningen, jf. bekendtgørelsens 8. Afgørelser om opkrævning og indbetaling m.v. af bidrag, der er truffet af ATP, kan endvidere indbringes for Ankenævnet for ATP, jf. bekendtgørelsens 10. For de ordninger, der i dag er tilknyttet fællesopkrævningen, kan der ske videregivelse af oplysninger, der er nødvendige til brug for beregning, opkrævning og behandling af bidrag til den fælles opkrævning, fra de arbejdsgiverfinansierede ordninger i fællesopkrævningen til ATP. Bemyndigelsesbestemmelsen i ferielovens 43 d, stk. 3, til at fastsætte regler om arbejdsgivernes betaling for Ferie- Kontos administration af Feriepengeinfo, indeholder ikke hjemmel til at fastsætte regler om opkrævning via ATP s fællesopkrævning Ministeriets overvejelser Efter de gældende regler, kan der fastsættes regler om betaling fra arbejdsgiverne for FerieKontos administration af Feriepengeinfo. Ved at anvende ATP s fællesopkrævning opnås en forenkling i opkrævningen af betalingen for Ferie- Kontos administration, der gør opkrævningen billigere, end hvis der blev udviklet en selvstændig opkrævningsløsning for Feriepengeinfo alene Den foreslåede ordning Det foreslås, at betalingen for FerieKontos administration af Feriepengeinfo kan opkræves via ATP s fællesopkrævning for de arbejdsgivere, der indberetter oplysninger om feriegodtgørelse til Feriepengeinfo via indkomstregisteret, og som ikke indbetaler feriegodtgørelsen til FerieKonto. Forslaget omfatter ikke de arbejdsgivere, der er undtaget fra indberetning af oplysninger om feriegodtgørelse til Feriepengeinfo via indkomstregisteret. Der henvises til lovforslagets 1, nr. 6, samt bemærkningerne hertil Øvrige justeringer af ferieloven Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering er en ny styrelse under Beskæftigelsesministeriet, som har overtaget de opgaver, som de to tidligere styrelser Arbejdsmarkedsstyrelsen og Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering har varetaget. Bemyndigelsesbestemmelser m.v. i loven ændres derfor i overensstemmelse med den nye opgavefordeling i Beskæftigelsesministeriet. 3. Økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige 3.1. Færre betingelser for optjening af sygeferiegodtgørelse Forslaget om, at en lønmodtager, der ikke har ret til fuld løn under sygdom, optjener ret til sygeferiegodtgørelse fra 2. sygefraværsdag under hver periode med sygefravær i optjeningsåret skønnes at medføre, at lønmodtagerne vil få beregnet sygeferiegodtgørelse for flere sygefraværsperioder end i dag. Det skyldes, at reglerne, for hvornår der skal beregnes sygeferiegodtgørelse, bliver lempet i forhold til i dag. Dermed vil arbejdsgiverne få øgede udgifter til sygeferiegodtgørelse. Forslaget skønnes dog ikke at få økonomiske eller administrative konsekvenser af betydning for de offentlige arbejdsgivere, da hovedparten af de ansatte i det offentlige får løn under sygdom ifølge lov, overenskomst eller individuel aftale. Forslaget vurderes med betydelig usikkerhed at medføre mindreudgifter til feriedagpenge på ca. 5 mio. kr. årligt for staten, da flere lønmodtagere vil få beregnet sygeferiegodtgørelse i sygefraværsperioden, hvor de ville optjene feriedagpenge. De økonomiske konsekvenser af forslaget er behæftet med betydelig usikkerhed. Statistikken på området er meget begrænset, og det har derfor været nødvendigt at foretage skøn og beregningstekniske forudsætninger i forbindelse med centrale dele af beregningerne Tilslutning til ATP s fællesopkrævning Forslaget om tilslutning til ATP s fællesopkrævning har ingen økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige eller for de offentlige arbejdsgivere. 4. Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet mv Færre betingelser for optjening af sygeferiegodtgørelse Forslaget om, at en lønmodtager, der ikke har ret til fuld løn under sygdom, optjener ret til sygeferiegodtgørelse fra 2. sygefraværsdag under hver periode med sygefravær i optjeningsåret skønnes at medføre, at lønmodtagerne vil få beregnet sygeferiegodtgørelse for flere sygefraværsperioder end i

6 6 dag. Det skyldes, at reglerne, for hvornår der skal beregnes sygeferiegodtgørelse, bliver lempet i forhold til i dag. Dermed vil arbejdsgiverne få øget udgifter til sygeferiegodtgørelse. Forslaget skønnes med betydelig usikkerhed at medføre en merudgift på ca. 30 mio. kr. om året for de private arbejdsgivere. Erhvervsstyrelsen har vurderet de administrative konsekvenser for erhvervslivet af lovforslaget. Erhvervsstyrelsen vurderer samlet set, at lovforslaget vil medføre begrænsede nye administrative byrder for erhvervslivet. De administrative byrder vil følge af, at arbejdsgivere i flere tilfælde vil skulle beregne og indberette sygeferiegodtgørelse. Erhvervsstyrelsen vurderer, at de administrative byrder ikke vil overstige timer årligt, svarende til ca. 3 mio. kr. årligt på samfundsniveau Tilslutning til ATP s fællesopkrævning Forslaget om tilslutning til ATP s fællesopkrævning har ingen økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet. 5. Administrative konsekvenser for borgerne 5.1. Færre betingelser for optjening af sygeferiegodtgørelse Forslaget om, at en lønmodtager, der ikke har ret til fuld løn under sygdom, optjener ret til sygeferiegodtgørelse fra 2. sygefraværsdag i hver fraværsperiode i optjeningsåret, vurderes ikke at have administrative konsekvenser for borgerne Tilslutning til ATP s fællesopkrævning Forslaget om tilslutning til ATP s fællesopkrævning har ingen administrative konsekvenser for borgerne. 6. Miljømæssige konsekvenser Forslaget har ingen miljømæssige konsekvenser. 7. Forholdet til EU-retten Forslaget om ændring af reglerne for optjening af sygeferiegodtgørelse vurderes at bringe ferieloven i overensstemmelse med arbejdstidsdirektivets artikel 7, stk. 1, som fortolket af EU-Domstolen i sagen C-282/10 (Dominguez). Reglerne om, at lønmodtageren først optjener sygeferiegodtgørelse fra 2. sygefraværsdag under hver periode med sygefravær i optjeningsåret, vurderes at være i overensstemmelse med direktivet, da direktivet alene beskytter 4 ugers ferie svarende til 20 dage. Den foreslåede nr. 3 til 25, stk. 3, hvorefter en lønmodtager har ret til sygeferiegodtgørelse allerede fra første sygefraværsdag, hvis lønmodtageren har haft mere end 52 sygeperioder i optjeningsåret, sikrer, at en lønmodtager, som har været ansat i hele optjeningsåret hos samme arbejdsgiver, altid optjener den direktivbeskyttede ferie. Det betyder, at i de første 52 sygefraværsperioder optjener lønmodtageren sygeferiegodtgørelse fra den 2. sygefraværsdag. I de efterfølgende sygefraværsperioder optjener lønmodtageren sygeferiegodtgørelse fra første sygefraværsdag. På samme måde sikres den direktivbeskyttede ferie for en lønmodtager, der ikke har været ansat i hele optjeningsåret hos samme arbejdsgiver, så retten til sygeferiegodtgørelse opnås fra første sygefraværsdag efter et forholdsmæssigt færre antal perioder med sygefravær i optjeningsåret. 8. Hørte myndigheder og organisationer m.v. Et udkast til lovforslag har i perioden fra den 6. august 2014 til den 3. september 2014 været sendt i høring hos følgende myndigheder og organisationer m.v.: Akademikernes Centralorganisation, AK-Samvirke, ASE, Arbejdsmarkedets Feriefond, Arbejdsmarkedets Tillægspension, Business Danmark, Centralorganisationernes Fællesudvalg, DA, Danske Advokater, Danske Regioner, Datatilsynet, Den Kooperative Arbejdsgiver og Interesseorganisation i Danmark, Det Faglige Hus, FerieKonto, Finanssektorens Arbejdsgiverforening, Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd, Frie Funktionærer, iørforeningen, Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte, KL, Kristelig Arbejdsgiverforening, Kristelig Fagbevægelse, LO, Ledernes Hovedorganisation, Lægeforeningen, Lønmodtagernes Garantifond, Parasollen, Producentforeningen og Sundhedskartellet. 9. Sammenfattende skema Økonomiske konsekvenser for stat, kommuner og regioner Administrative konsekvenser for stat, kommuner og regioner Økonomiske konsekvenser for erhvervslivet Positive konsekvenser / mindreudgifter Forslaget indebærer, at staten med betydelig usikkerhed får mindreudgifter til feriedagpenge på ca. 5 mio. kr. årligt. Negative konsekvenser / merudgifter Forslaget indebærer, at de private arbejdsgivere med betydelig usikkerhed får merudgifter til sygeferiegodtgørelse på ca. 30 mio. kr. årligt.

7 7 Administrative konsekvenser for erhvervslivet Erhvervsstyrelsen vurderer, at de administrative byrder ikke vil overstige timer årligt, svarende til ca. 3 mio. kr. årligt på samfundsniveau. Miljømæssige konsekvenser Administrative konsekvenser for borgerne Forholdet til EU-retten Lovforslaget bringer ferieloven i overensstemmelse med arbejdstidsdirektivet (direktiv 2003/88/EF) artikel 7, stk. 1, som fortolket af EU-Domstolen i sagen C-282/10 (Dominguez). Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser Til nr. 1, 2, 5 og 7 Til 1 Konsekvensrettelser som følge af sammenlægningen af Arbejdsmarkedsstyrelsen og Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Der henvises til pkt. 2.3 i de almindelige bemærkninger. Til nr. 3 Det følger af de gældende regler i 25 i ferieloven, at arbejdsgiveren betaler sygeferiegodtgørelse fra første sygefraværsdag med 12,5 pct. af lønmodtagerens sædvanlige løn, hvis en lønmodtager, der ikke har ret til fuld løn under sygdom, har sygefravær af mere end 3 arbejdsdage på grund af enten sygdom eller tilskadekomst i virksomheden. Retten til sygeferiegodtgørelse er betinget af, at lønmodtageren forud for sygdommen har haft mindst 12 måneders ansættelse hos arbejdsgiveren, og sygeferiegodtgørelsen udbetales for højst 4 måneder inden for et kalenderår og ved samme sygdom eller tilskadekomst udbetales sygeferiegodtgørelse for højst 4 måneder i alt. Til stk. 1 Som følge af EU-Domstolens fortolkning af arbejdstidsdirektivets artikel 7, stk. 1, foreslås det i 25, stk. 1, at en lønmodtager, der ikke har ret til fuld løn under sygdom, og som har fravær på grund af sygdom, optjener sygeferiegodtgørelse fra 2. sygefraværsdag under hver periode med sygefravær. Forslaget betyder, at der ikke længere skal gælde et anciennitetskrav som betingelse for retten til optjening af sygeferiegodtgørelse eller en begrænsning i, hvor længe lønmodtageren optjener sygeferiegodtgørelse. Der skal heller ikke gælde et krav om, at sygefraværet skal være af mere end 3 dages varighed, for at lønmodtageren optjener ret til sygeferiegodtgørelse. Derudover ophæves begrænsningen på 4 måneder, hvor en lønmodtager kan modtage sygeferiegodtgørelse. For at begrænse arbejdsgiverens udgifter i forbindelse med forslaget indføres dog den begrænsning, at retten til sygeferiegodtgørelse først optjenes fra 2. sygefraværsdag under hver periode med sygefravær. For en lønmodtager med flere perioder med sygefravær i optjeningsåret (kalenderåret) kan dette betyde, at lønmodtageren optjener et færre antal dage med betalt ferie end 25 dage, selvom lønmodtageren har været ansat i hele optjeningsåret. Ved ansættelse i hele optjeningsåret kan lønmodtageren ikke optjene et færre antal dage med betalt ferie end 20 dage, jf. bemærkningerne til den foreslåede 25, stk. 3. Til stk. 2 Det foreslås i 25, stk. 2, at sygeferiegodtgørelsen - som i dag - skal udgøre 12,5 pct. af en løn, der beregnes på grundlag af lønmodtagerens sædvanlige løn i de sidste 4 uger før fraværet. Eksempel: En lønmodtager arbejder i en 5 dages uge med samme løn per dag. Lønmodtageren er fraværende på grund af sygdom i 6 arbejdsdage. Lønmodtageren har herefter ret til sygeferiegodtgørelse for 5 sygefraværsdage, da lønmodtageren ikke optjener sygeferiegodtgørelse den første sygefraværsdag. Lønmodtagerens løn i de sidste 4 uger er kr., svarende til kr. om dagen. Lønmodtageren har derfor ret til 12,5 pct. af 5 x 1000 kr. svarende til 625 kr. til brug i det efterfølgende ferieår. Hvis den løn, der blev udbetalt de sidste 4 uger før fraværet, har været usædvanlig, fx på grund af ferieafholdelse eller udbetaling af et stort akkordoverskud, skal beregningen ske på grundlag af den sædvanlige løn. Beregningen foretages i visse situationer på baggrund af en fiktiv, men normal og/ eller forventet løn. Er lønmodtageren fx syg 4 arbejdsdage, skal der beregnes sygeferiegodtgørelse med 12,5 pct. per fraværsdag af den sædvanlige dagsløn. Hvis fx lønmodtageren i eksemplet ovenfor har holdt ferie i de to første af de fire uger, som danner grundlag for beregningen, tager beregning af sygeferiegodtgørelsen udgangspunkt i lønmodtagerens normalløn på kr. Har lønmodtageren ifølge aftale eller kollektiv overenskomst ret til delvis løn under sygdom, optjener lønmodtageren feriegodtgørelse af den løn, som lønmodtageren får under sygdom. Arbejdsgiveren skal derfor betale sygeferiegodtgørelse af forskellen mellem den almindelige feriegodtgørelse og den fulde sygeferiegodtgørelse. Bestemmelsen er

8 8 en videreførelse af den gældende 25, stk. 2. Det skal dog bemærkes, at en lønmodtager, som har ret til delvis løn under sygdom, ikke har krav på supplerende sygeferiegodtgørelse fra første sygefraværsdag, men først fra 2. fraværsdag. Eksempel: En lønmodtager har sygefravær i 2 uger (10 arbejdsdage). Lønmodtageren har ret til halv løn under sygdom. Lønmodtageren har i de sidste 4 uger før sygefraværet sin sædvanlige løn på kr., svarende til kr. per dag. Lønmodtagerens løn under sygdom i de 2 uger beregnes som halv løn pr. dag af 1000 kr. ganget med 10 dage svarende til kr. Beregning af den fulde sygeferiegodtgørelse pr. dag: Sygeferiegodtgørelsen skal beregnes på grundlag af lønmodtagerens sædvanlige løn i de sidste 4 uger før fraværet. Beregnet løn per dag, jf. 25, stk. 2,1. pkt. = kr. Sygeferiegodtgørelsen efter 25, stk. 2,1. pkt. per dag er 12,5 pct. af kr. = 125 kr. Beregning af feriegodtgørelse af den delvise løn pr. dag: Der skal beregnes feriegodtgørelse på grundlag af lønmodtagerens løn under sygdom, som er ½ løn i 2 uger. Løn under sygdom i 2 uger = kr.: 2 = kr. Løn under sygdom per dag = 500 kr. Feriegodtgørelse, jf. 24, per dag = 62,50 kr., som beregnes som 12,5 pct. af 500 kr. = 62,50 kr. per dag. Beregning af supplerende feriegodtgørelse for 10 sygedage: Supplerende sygeferiegodtgørelse efter 25, stk. 2, 2. pkt., udgør forskellen mellem den fulde sygeferiegodtgørelse og feriegodtgørelse af den delvise løn = 125 kr. 62,50 kr. = 62,50 kr. per dag. Da lønmodtageren har ret til sygeferiegodtgørelse efter første sygefraværsdag, er den supplerende sygeferiegodtgørelse, som lønmodtageren har ret til efter 25, stk. 2, 9 (sygefraværsdage) x 62,50 kr. = 562,50 kr., til brug i det efterfølgende ferieår. Det foreslås, at 25, stk. 2, skal kunne fraviges ved kollektiv overenskomst, jf. 27, stk. 2. Parterne kan derfor fastsætte andre regler om selve beregningen af sygeferiegodtgørelsen dog således, at lønmodtageren sikres optjening af sygeferiegodtgørelse svarende til den normale løn i overensstemmelse med arbejdstidsdirektivets artikel 7, stk. 1. Til stk. 3 Efter ferieloven kan en lønmodtager årligt optjene op til 5 ugers ferie svarende til 25 feriedage. Af hensyn til arbejdstidsdirektivets artikel 7, stk. 1, hvorefter en lønmodtager har en beskyttet ret til 4 ugers årlig betalt ferie, foreslås det i 25, stk. 3, at en lønmodtager, som har været ansat i hele optjeningsåret hos samme arbejdsgiver, uanset stk. 1, har ret til sygeferiegodtgørelse fra første sygefraværsdag, hvis lønmodtageren har haft mere end 52 perioder med sygefravær i optjeningsåret. Den første fraværsdag hvor man efter forslaget ikke optjener sygeferiegodtgørelse - i hver af de 52 perioder med sygefravær, svarer til de 5 feriedage, som ikke er beskyttet af arbejdstidsdirektivet. Fra den 53. sygeperiode optjener lønmodtageren derfor ret til sygeferiegodtgørelse fra første sygefraværsdag. Det betyder, at i de første 52 sygefraværsperioder optjener lønmodtageren sygeferiegodtgørelse fra den 2. sygefraværsdag. I de efterfølgende sygefraværsperioder optjener lønmodtageren sygeferiegodtgørelse fra første sygefraværsdag. Hvis lønmodtageren ikke har været ansat i hele optjeningsåret hos samme arbejdsgiver, optjener lønmodtageren ret til ferie med sygeferiegodtgørelse fra første sygefraværsdag efter et forholdsmæssigt færre antal perioder med sygefravær. Den forholdsmæssige beregning af antal perioder med sygefravær i optjeningsåret skal bruges til at beregne fra hvilken sygefraværsperiode under ansættelsen, en lønmodtager, der ikke har været ansat i hele optjeningsåret hos samme arbejdsgiver, har ret til sygeferiegodtgørelse fra første sygefraværsdag. Dette har betydning både for den lønmodtager, der fratræder i optjeningsåret, og for den lønmodtager, der tiltræder en stilling i løbet af optjeningsåret. Beregningen foretages ved at dividere 52 (antal uger i året) med 12 (antal måneder i året) og gange med antallet af måneders ansættelse i optjeningsåret. Reglen sikrer, at en arbejdsgiver, der skal afregne sygeferiegodtgørelse til en lønmodtager, der fratræder, kan lave en endelig opgørelse af sygeferiegodtgørelsen i forbindelse med, at lønmodtageren fratræder. Eksempel: En lønmodtager, som fratræder den 31. marts i et optjeningsår, vil optjene sygeferiegodtgørelse fra den 2. fraværsdag i de første 13 (52/12*3 = 13) fraværsforløb på grund af sygdom. Lønmodtageren optjener derfor sygeferiegodtgørelse fra den første fraværsdag på grund af sygdom fra det 14. sygefravær. Til nr. 4 Efter de gældende regler i 27, stk. 2, i ferieloven, kan reglerne om sygeferiegodtgørelse fraviges ved kollektiv overenskomst, også til ugunst for lønmodtageren. Det foreslås, at reglerne om sygeferiegodtgørelse, bortset fra den foreslåede 25, stk. 2, ikke skal kunne fraviges ved kollektiv overenskomst. Henvisningen til 25 i ferielovens 27 foreslås på den baggrund ændret til 25, stk. 2. Forslaget betyder, at alle lønmodtagere, der ikke optjener fuld feriegodtgørelse under sygdom, har ret til optjening af sygeferiegodtgørelse fra 2. sygefraværsdag i hver periode med sygefravær.

9 9 Overenskomstens parter kan dog fastsætte andre regler om selve beregningen af sygeferiegodtgørelsen, dog således, at lønmodtageren sikres optjening af sygeferiegodtgørelse svarende til den normale løn i overensstemmelse med arbejdstidsdirektivets artikel 7, stk. 1. Der er dog stadigvæk ikke noget til hinder for, at en lønmodtager stilles bedre ved enten individuel eller kollektiv aftale. Der henvises til pkt i de almindelige bemærkninger. Til nr. 6 Det følger af den gældende 43 d, stk. 3, i ferieloven, at der kan fastsættes regler om, at arbejdsgiverne skal betale for FerieKontos administrationsudgifter til Feriepengeinfo. Til stk. 1 Det foreslås i 43 e, stk. 1, at opkrævningen af arbejdsgivernes betaling for FerieKontos administrationsudgifter samt restancer herfor, kan tilsluttes ATP s eksisterende fællesopkrævning. Tilslutningen til ATP s fællesopkrævning forudsætter, at ATP har udpantningsret for bidrag og renter og kan foretage en fordeling af eventuelle restancer i ordningen, som er reguleret i bekendtgørelse om fællesopkrævning af visse arbejdsgiverbidrag. For en nærmere beskrivelse af fællesopkrævningen, henvises der til de almindelige bemærkninger til pkt Til stk. 2 Det foreslås i 43 e, stk. 2, at opkrævning af arbejdsgivernes betaling for administrationsudgifterne til Feriepengeinfo via ATP s fællesopkrævning alene vil gælde for de arbejdsgivere, der indberetter oplysninger om feriegodtgørelse til indkomstregisteret, og som ikke indbetaler feriegodtgørelsen til FerieKonto. Til stk. 3 I de tilfælde, hvor 27 a - om indberetning af oplysninger om feriegodtgørelse til indkomstregistret - er fraveget efter 30 a, vil der ikke ske opkrævning af arbejdsgivernes betaling via ATP's fællesopkrævning. Opkrævning via ATP s fællesopkrævning omfatter således ikke de arbejdsgivere, der er undtaget fra indberetning af oplysninger om feriegodtgørelse til Feriepengeinfo via indkomstregisteret. Til stk. 4 Det foreslås i 43 e, stk. 4, at hvis der ikke sker rettidig indbetaling til ATP's fællesopkrævning, pålægges arbejdsgiveren at betale renter af kravet med 1,5 pct. for hver påbegyndt måned fra forfaldsdatoen. Derved fraviges 5 i lovbekendtgørelse nr. 459 af 13. maj 2014 om renter og andre forhold ved forsinket betaling (renteloven). Årsagen til fravigelsen er blandt andet, at ATP i forvejen administrerer ferieloven, jf. 32, stk. 1, i ferieloven, og at renten på 1,5 pct. er i overensstemmelse med det renteniveau, som der ellers følger af ferielovens bestemmelser, jf. 28, stk. 2, og 36, stk. 4. Det er derfor nemmere for ATP at administrere en ensartet rente. Til stk. 5 Det foreslås i 43 e, stk. 5, at ATP har udpantningsret for betalingsrestancer. Udpantningsretten gælder også for renter af betalingerne og ekspeditionsgebyr. Reglen om udpantningsret gælder også i de ordninger, der anvender ATP's fællesopkrævning. Forslaget betyder, at alle beføjelser i tilknytning til opkrævningen af betalingen, for eksempel udsendelse af rykkere, beslutning om anvendelse af udpantningsretten og indgivelse af fogedbegæringer, varetages af ATP, som også sikrer den fastsatte fordeling af de indkomne bidrag mellem de ordninger m.v., der deltager i fællesopkrævningen, herunder i de situationer, hvor arbejdsgiveren ikke indbetaler det hele. Til stk. 6 Det foreslås i 43 e, stk. 6, at oplysninger, der er nødvendige til brug for beregningen, opkrævningen og administrationen af beløb i en fælles opkrævning, kan videregives fra FerieKonto, som administrerer den lovbaserede Feriepengeinfo, til ATP, som administrerer fællesopkrævningen. Videregivelse af oplysninger er nødvendig for beregningen og opkrævningen af betaling for den lovbaserede Feriepengeinfoløsning. Forslaget er i overensstemmelse med, hvad der gælder for de øvrige ordninger, der indgår i ATP s fællesopkrævning. Bestemmelsen skal primært vedrøre oplysninger, der tilgår én af ordningerne om f.eks. arbejdsgiverens status (ophør, flytning, nyt telefonnummer, død, betalingsstandsning, konkurs osv.), oplysninger om beløb, der kan anvendes til modregning i udbetalinger, oplysninger om lønmodtagernes cprnumre m.v. Persondataloven indeholder regler, der muliggør videregivelse af oplysninger til ATP, når det er nødvendigt for ATP s udførelse af sine opgaver. Samtidig sætter loven grænser, idet kun de nødvendige oplysninger må videregives. Det præciseres, at der med den foreslåede bestemmelse ikke tilsigtes at give ATP adgang til oplysninger i videre omfang, end hvad der følger af persondataloven. Videregivelsen kan ske i elektronisk form. Det fremgår af persondataloven, at offentlige myndigheder m.v. ikke må behandle eller have adgang til oplysninger, som de ikke har behov for i forbindelse med deres konkrete myndighedsudøvelse. Den løsning, der vil blive benyttet til videregivelsen, vil derfor teknisk være indrettet således, at ATP kun får adgang til de personoplysninger, der er nødvendige for ATP s sagsbehandling. Lovforslaget indebærer således ikke en fravigelse af persondatalovens bestemmelser, jf. lov nr. 429 af 31. maj 2000 om behandling af personoplysninger med senere ændringer. Det bemærkes i øvrigt, at udmøntningen af loven vil ske i over-

10 10 ensstemmelse med Justitsministeriets bekendtgørelse nr. 528 af 15. juni 2000 om sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af personoplysninger, som behandles for den offentlige forvaltning, sikkerhedsbekendtgørelsen, som regulerer sikkerheden i forbindelse med databehandling. Til stk. 7 Det foreslås i 43 e, stk. 7, at der indføres en klageadgang, således at afgørelser om opkrævning og betaling m.v. af beløb, der indgår i fællesopkrævningen, kan indbringes for ATP s ankenævn. Det betyder, at klager over beregningen, beregningsperioder, opkrævning mv. kan indbringes for nævnet. Der gælder i dag samme klageadgang for de ordninger, der er omfattet af ATP s fællesopkrævning. Derimod kan der ikke klages til ATP s ankenævn over beregningen af den betaling, som direktøren for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering fastsætter efter lovens 43 d, stk. 3. Til stk. 8 Det foreslås i 43 e, stk. 8, at beskæftigelsesministeren, efter indstilling fra ATP, kan fastsætte reglerne for opkrævning af betalingen for FerieKontos administration af Feriepengeinfo. Det forventes, at der i bekendtgørelse om fællesopkrævning af visse arbejdsgiverbidrag vil blive fastsat regler om, at opkrævningen skal følge proceduren for de ordninger, der er omfattet af ATP s fællesopkrævning, som for eksempel ensartede beregningsperioder, regler om forfaldstid og frist for arbejdsgivernes indbetaling. Det kan ligeledes ved disse regler bestemmes, at ATP kan give henstand med betalingen og eftergive betalinger og renter. Der kan gives henstand og eftergivelse, når særlige omstændigheder taler herfor. Her følges ATP s praksis. Det forventes, at den første opkrævning for brugen af Feriepengeinfo vil blive sendt til virksomhederne ultimo juni Til 2 Det foreslås, at loven træder i kraft den 1. januar Optjening af sygeferiegodtgørelse efter 1 nr. 3 finder anvendelse på sygefravær med første fraværsdag den 1. januar 2015 eller senere. Til 3 De ændrede regler for optjening af sygeferiegodtgørelse er en implementering af EU-Domstolens fortolkning af artikel 7, stk. 1, i arbejdstidsdirektivet. De ændrede regler for optjening af sygeferiegodtgørelse berører alle arbejdsgivere offentlige og private byrdemæssigt ens. Det foreslås derfor at fravige de gældende principper for kompensation af kommuner og regioner ved merudgifter som følge af ændringer i den statslige regulering af kommunernes og regionernes virksomhed. Forslaget har alene til formål at fravige de gældende principper for kompensation af kommuner og regioner ved merudgifter for kommunale og regionale arbejdsgivere, som følger af de ændrede regler for optjening af sygeferiegodtgørelse.

11 11 Gældende formulering Lovforslaget sammenholdt med gældende lov Lovforslaget Bilag 1 1 I lov om ferie, jf. lovbekendtgørelse nr. 202 af 22. februar 2013, som ændret ved 3 i lov nr. 790 af 28. juni 2013, lov nr. 512 af 26. maj 2014 og 7 i lov nr. 720 af 25. juni 2014 foretages følgende ændringer: 1. Overalt i loven ændres»direktøren for Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering«til:»Direktøren for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering«og»direktøren for Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering«ændres til:»direktøren for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering«. 2. Overalt i loven ændres»styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering«til:»Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering«. 25. Hvis en lønmodtager, der ikke har ret til fuld løn under sygdom, har fravær af mere end 3 arbejdsdages varighed på grund af enten sygdom eller tilskadekomst i virksomheden, betaler arbejdsgiveren fra første fraværsdag sygeferiegodtgørelse med 12,5 pct. af en løn, der beregnes på grundlag af lønmodtagerens sædvanlige løn i de sidste 4 uger før fraværet, jf. dog stk. 2. Stk. 2. Hvis en lønmodtager, der er omfattet af stk. 1, har ret til feriegodtgørelse af andre ydelser under sygdom, udgør sygeferiegodtgørelsen forskellen mellem sygeferiegodtgørelsen efter stk. 1 og feriegodtgørelsen af andre ydelser. Stk. 3. Ret til sygeferiegodtgørelse under fravær på grund af sygdom er betinget af, at lønmodtageren forud for sygdommen har haft mindst 12 måneders sammenhængende ansættelse hos arbejdsgiveren. Dog medregnes tidligere ansættelse hos samme arbejdsgiver inden for de sidste 24 måneder, hvis fratrædelse ikke skyldtes lønmodtagerens egne forhold. Stk. 4. Sygeferiegodtgørelsen skal højst betales for 4 måneder inden for et kalenderår. Sygeferiegodtgørelse på grund af samme sygdom eller tilskadekomst betales dog højst for 4 måneder i alt. Stk. 5. Arbejdsgiveren kan kræve, at en lønmodtager dokumenterer, at fraværet skyldes sygdom eller tilskadekomst i virksomheden Stk , stk. 2, 3, 4 og 5, 25 og 26 kan fraviges ved kollektiv overenskomst. 34 b... Stk Stk. 3. Har lønmodtageren modtaget arbejdsløshedsdagpenge, efterløn, fleksydelse, ledighedsydelse, kontanthjælp, særlig ydelse eller ydelse efter lov om børnepasningsorlov i ferieåret, kan udbetaling af feriepenge efter stk. 1 og 2 kun ske affattes således:» 25. En lønmodtager, der ikke har ret til fuld løn under sygdom, og som har fravær på grund af sygdom, optjener sygeferiegodtgørelse fra 2. sygefraværsdag under hver periode med sygefravær, jf. dog stk. 3. Stk. 2. Sygeferiegodtgørelsen udgør 12,5 pct. af en løn, der beregnes på grundlag af lønmodtagerens sædvanlige løn i de sidste 4 uger før fraværet. For en lønmodtager, der har ret til delvis løn under sygdom, udgør sygeferiegodtgørelsen forskellen mellem sygeferiegodtgørelsen efter 1. pkt. og feriegodtgørelsen af den delvise løn. Stk. 3. En lønmodtager, som har været ansat i hele optjeningsåret hos samme arbejdsgiver, har uanset stk. 1 ret til sygeferiegodtgørelse fra første sygefraværsdag, hvis lønmodtageren har haft mere end 52 perioder i optjeningsåret med sygefravær. Har lønmodtageren ikke været ansat i hele optjeningsåret hos samme arbejdsgiver, optjener lønmodtageren ret til ferie med sygeferiegodtgørelse fra første sygefraværsdag efter et forholdsmæssigt færre antal perioder med sygefravær.«4. I 27, stk. 2, indsættes efter» 25«:», stk. 2,«. 5. I 34 b, stk. 3, 1. pkt., ændres»direktøren for Styrelsen for Fastholdelse og Rekrutterings«til:»direktøren for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings«.

12 12 efter direktøren for Styrelsen for Fastholdelse og Rekrutterings forudgående godkendelse. Antallet af dage med de nævnte ydelser skal trækkes fra det antal dage, de uhævede feriepenge svarer til. Hvis der resterer et antal feriedage, meddeler direktøren for Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering arbejdsgiveren, FerieKonto eller den, der i medfør af 31 administrerer feriegodtgørelsen, for hvor mange dage der kan udbetales til lønmodtageren. Stk Direktøren for Styrelsen for Fastholdelse og Rekrutterings afgørelser og FerieKontos afgørelser, der er truffet i medfør af 44, stk. 11, kan af den, afgørelsen vedrører, indbringes for Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg, inden 4 uger efter at sagens parter har fået meddelelse om afgørelsen. Afgørelser truffet efter 44, stk. 10, kan dog ikke indbringes for anden administrativ myndighed. Stk Efter 43 d indsættes i kapitel 7:» 43 e. Opkrævning af arbejdsgivernes betaling for Ferie- Kontos administration efter regler fastsat i medfør af 43 d, stk. 3, jf. 43 d, stk. 1 og 2, kan indgå i en fælles opkrævning fra Arbejdsmarkedets Tillægspension. Betalingen opkræves sammen med de bidrag, som Arbejdsmarkedets Tillægspension i henhold til lov opkræver fra arbejdsgiverne. Restancer for betaling kan indgå i den fælles opkrævning. Stk. 2. Opkrævning efter stk. 1 gælder alene for de arbejdsgivere, der indberetter oplysninger om feriegodtgørelse til indkomstregisteret, og som ikke indbetaler feriegodtgørelsen til FerieKonto. Stk. 3. Fraviges 27 a, jf. 30 a, skal der ikke ske opkrævning efter stk. 1. Stk. 4. Sker indbetaling ikke rettidigt, pålægges arbejdsgiveren at betale renter af kravet med 1,5 pct. for hver påbegyndt måned fra forfaldsdatoen. Stk. 5. Arbejdsmarkedets Tillægspension har udpantningsret for betalingsrestancer til en fælles opkrævning, jf. stk. 1. Dette gælder også for renter og ekspeditionsgebyrer. Stk. 6. Til brug for beregning, opkrævning og behandling af betalinger som led i en fælles opkrævning, jf. stk. 1, kan FerieKonto i nødvendigt omfang videregive oplysninger til Arbejdsmarkedets Tillægspension. Denne videregivelse kan ske i elektronisk form. Stk. 7. Afgørelser, der er truffet af Arbejdsmarkedets Tillægspension om opkrævning og indbetaling af beløb m.v., der indgår i fællesopkrævningen efter stk. 1, kan inden for en frist på 4 uger fra den dag, hvor afgørelsen er meddelt, indbringes for det af Arbejdsmarkedets Tillægspensions nedsatte ankenævn i henhold til 28 i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension Stk. 8. Beskæftigelsesministeren kan efter indstilling fra Arbejdsmarkedets Tillægspension fastsætte nærmere regler om opkrævning af betalingen efter stk. 1, herunder regler om, at Arbejdsmarkedets Tillægspension kan give henstand og eftergive betaling af renter heraf m.v.«7. I 45, stk. 1, 1. pkt., ændres»direktøren for Styrelsen for Fastholdelse og Rekrutterings«til:»Direktøren for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings«. 2

13 13 Loven træder i kraft den 1. januar Stk. 1. Uanset 14, stk. 2, nr. 4, i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner, indgår de kommunale merudgifter for kommunerne som arbejdsgivere, der følger af 1, nr. 3, ikke i fastsættelsen af statens årlige tilskud til kommunerne. Stk. 2. Uanset 3, stk. 2, nr. 4, i lov om regionernes finansiering som arbejdsgivere, der følger af 1, nr. 3, ikke i fastsættelsen af statens årlige tilskud til regionerne.

Fremsat den 25. februar 2009 af beskæftigelsesministeren (Claus Hjort Frederiksen) 1. Forslag til

Fremsat den 25. februar 2009 af beskæftigelsesministeren (Claus Hjort Frederiksen) 1. Forslag til Fremsat den 25. februar 2009 af beskæftigelsesministeren (Claus Hjort Frederiksen) 1 Forslag til Lov om ændring af lov om barseludligning på det private arbejdsmarked (barseludligningsloven) (Fællesopkrævning

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ferie, lov om et indkomstregister og lov om et indberetningssystem for oplysninger om løn m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om ferie, lov om et indkomstregister og lov om et indberetningssystem for oplysninger om løn m.v. Lovforslag nr. L 204 Folketinget 2009-10 Fremsat den 7. april 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om ferie, lov om et indkomstregister og lov om et indberetningssystem

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ferie, lov om et indkomstregister og lov om et indberetningssystem for oplysninger om løn m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om ferie, lov om et indkomstregister og lov om et indberetningssystem for oplysninger om løn m.v. Arbejdsmarkedsudvalget 2009-10 L 204 Bilag 1 Offentligt Forslag til Lov om ændring af lov om ferie, lov om et indkomstregister og lov om et indberetningssystem for oplysninger om løn m.v. (Forhindring

Læs mere

Bekendtgørelse om beregning af finansieringsbidrag

Bekendtgørelse om beregning af finansieringsbidrag Bekendtgørelse om beregning af finansieringsbidrag I medfør af 9, stk. 11, i lov om Lønmodtagernes Garantifond, jf. lovbekendtgørelse nr. 686 af 20. juni 2011, 52 p, stk. 7, og 85 c, stk. 22, i lov om

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ferie

Forslag. Lov om ændring af lov om ferie Fremsat den {FREMSAT} af beskæftigelsesministeren Forslag til Lov om ændring af lov om ferie (Erstatningsferie for sygdom under ferien, samtidighedsferie for særlige grupper og indberetning til indkomstregisteret

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Beskæftigelsesudvalget 2013-14 BEU Alm.del Bilag 313 Offentligt Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer (Forenkling vedrørende fratrædelsesgodtgørelse)

Læs mere

Bekendtgørelse af Ferielov 1)

Bekendtgørelse af Ferielov 1) Bekendtgørelse af Ferielov 1) Herved bekendtgøres lov nr. 396 af 31. maj 2000 om ferie med de ændringer, der følger af lov nr. 133 af 20. marts 2002, lov nr. 1039 af 17. december 2002, lov nr. 1200 af

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Forsøg med fradrag for frivilligt, ulønnet arbejde)

Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Forsøg med fradrag for frivilligt, ulønnet arbejde) Beskæftigelsesudvalget 2014-15 L 101 Bilag 1 Offentligt Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Forsøg med fradrag for frivilligt, ulønnet arbejde) I lov om arbejdsløshedsforsikring

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om barseludligningsloven

Forslag. Lov om ændring af lov om barseludligningsloven Lovforslag nr. L 118 Folketinget 2011-12 Fremsat den 28. marts 2012 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om barseludligningsloven (Fællesopkrævning af bidrag

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ferie 1)

Bekendtgørelse af lov om ferie 1) LBK nr 202 af 22/02/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 31. august 2015 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering, j.nr. 2013-1129

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Lovforslag nr. L 101 Folketinget 2014-15 Fremsat den 17. december 2014 af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Forsøg vedrørende

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om indbetaling af ATP-bidrag for medlemmer af a- kasser m.fl.

UDKAST. Bekendtgørelse om indbetaling af ATP-bidrag for medlemmer af a- kasser m.fl. UDKAST Bekendtgørelse om indbetaling af ATP-bidrag for medlemmer af a- kasser m.fl. I medfør af 52 p, stk. 7, 85 c, stk. 10, og 85 d, stk. 5, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

AC s høringssvar vedrørende forslag til ændring af ferieloven (Udbetaling af uhævede feriepenge)

AC s høringssvar vedrørende forslag til ændring af ferieloven (Udbetaling af uhævede feriepenge) Beskæftigelsesministeriet Holmens Kanal 20 1060 København K Den 13. august 2003 SER/kj Sagsnr. 199900095-247 AC s høringssvar vedrørende forslag til ændring af ferieloven (Udbetaling af uhævede feriepenge)

Læs mere

Side 1 af 12 Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Lovens område Kapitel 2 Optjening af ferie Kapitel 3 Afholdelse af ferie Kapitel 4 Løn under ferie, ferietillæg og feriegodtgørelse Kapitel 5 Indbetaling

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om fleksydelse og lov om seniorjob. Lovforslag nr. L 9 Folketinget 2010-11

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om fleksydelse og lov om seniorjob. Lovforslag nr. L 9 Folketinget 2010-11 Lovforslag nr. L 9 Folketinget 2010-11 Fremsat den 6. oktober 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om fleksydelse og

Læs mere

Vejledning om barsel og ferie

Vejledning om barsel og ferie Vejledning om barsel og ferie Denne vejledning beskriver reglerne om optjening og afholdelse af ferie i forbindelse med barsel- og forældreorlov. Vejledningen beskriver alene feriereglerne i relation til

Læs mere

Ferie og arbejdstid v/ Jacob Sand og Ditte Grundtvig Larsen

Ferie og arbejdstid v/ Jacob Sand og Ditte Grundtvig Larsen Ferie og arbejdstid v/ Jacob Sand og Ditte Grundtvig Larsen 00. Program Program Ferie Ferieloven kort Ferie og fratræden Ferie og sygdom Arbejdstid Tilrettelæggelse af arbejdet arbejdsgivers ledelsesret

Læs mere

Ferie. Gode råd om. Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven!

Ferie. Gode råd om. Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven! Gode råd om Ferie Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven! Udgivet af Dansk Handel & Service Ferie 2005 Gode råd om Ferie Reglerne for

Læs mere

Vejledning til ændring af ferieaftalen (uhævede feriepenge)

Vejledning til ændring af ferieaftalen (uhævede feriepenge) Side 1 Vejledning til ændring af ferieaftalen (uhævede feriepenge) 1. Indledning Med virkning for optjeningsåret 2002, dvs. ferieåret 2003/2004, er Ferieloven ændret. Den kommunale ferieaftale er ligeledes

Læs mere

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 30. juni 2011. Bekendtgørelse af lov om ferie 1) 27. juni 2011. Nr. 762.

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 30. juni 2011. Bekendtgørelse af lov om ferie 1) 27. juni 2011. Nr. 762. Lovtidende A 2011 Udgivet den 30. juni 2011 27. juni 2011. Nr. 762. Bekendtgørelse af lov om ferie 1) Herved bekendtgøres lov om ferie, jf. lovbekendtgørelse nr. 407 af 28. maj 2004 med de ændringer, der

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om feriedagpenge

UDKAST. Bekendtgørelse om feriedagpenge UDKAST Bekendtgørelse om feriedagpenge I medfør af 75 h, stk. 6, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 348574 af 8. april 201427. maj 2010, som ændret ved lov nr. 14861540 af

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Lovforslag nr. L 222 Folketinget 2009-10 Fremsat den 27. maj 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Nedsættelse af dagpengeperioden)

Læs mere

GODE RÅD OM... ferie SIDE 1

GODE RÅD OM... ferie SIDE 1 GODE RÅD OM... ferie SIDE 1 indhold 3 Reglerne for ferie 3 Optjening 4 Afholdelse af ferie 4 Ferie i en opsigelsesperiode 4 Betaling under ferien 5 Ferie med løn 5 Ferie med feriegodtgørelse 5 Fradrag

Læs mere

Gode råd om... ferie

Gode råd om... ferie Gode råd om... ferie INDHOLD Reglerne for ferie 3 Optjening 3 Afholdelse af ferie 4 Ferie i en opsigelsesperiode 4 Betaling under ferien 5 Ferie med løn 6 Ferie med feriegodtgørelse 6 Fradrag ved ferieafholdelse

Læs mere

Bilag 1 Bekendtgørelse om barseludligning på det private arbejdsmarked

Bilag 1 Bekendtgørelse om barseludligning på det private arbejdsmarked Bilag 1 Bekendtgørelse om barseludligning på det private arbejdsmarked I medfør af 2, stk. 2, 3, stk. 1-3, 4, stk. 1-3, 5, stk. 2, 6, stk. 1-2, 7, stk. 1-3, 9, 11, 12, stk. 2, og 14 i lov nr. 417 af 8.

Læs mere

Bekendtgørelser i forbindelse med udmøntningen af reform af sygedagpengesystemet - ikrafttræden den 5. januar

Bekendtgørelser i forbindelse med udmøntningen af reform af sygedagpengesystemet - ikrafttræden den 5. januar Bekendtgørelser i forbindelse med udmøntningen af reform af sygedagpengesystemet - ikrafttræden den 5. januar Bekendtgørelse om opgørelse af beskæftigelseskrav og beregning af sygedagpenge m.v. I udkastet

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ferieloven, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område

Forslag. Lov om ændring af ferieloven, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område Lovforslag nr. L 108 Folketinget 2010-11 Fremsat den 12. januar 2011 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af ferieloven, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om

Læs mere

Feriepengeinfo Vejledning til indberetning i eindkomst

Feriepengeinfo Vejledning til indberetning i eindkomst Feriepengeinfo Vejledning til indberetning i eindkomst Version 4, august 2015 1 Indhold Om Feriepengeinfo... 3 Indberetning i eindkomst... 3 Felter i indberetningen... 3 Obligatoriske felter... 3 Valgfrit

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd

Forslag. Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd Lovforslag nr. L 88 Folketinget 2010-11 Fremsat den 1. december 2010 af ministeren for ligestilling (Hans Christian Schmidt, fg.) Forslag til Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd (Ophævelse

Læs mere

Fremsat den xx. december 2012 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til

Fremsat den xx. december 2012 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Fremsat den xx. december 2012 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse mv. 1 (ret til at anmode

Læs mere

Fremsat den 18. november 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag. til

Fremsat den 18. november 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag. til Lovforslag nr. L 71 Folketinget 2009-10 Fremsat den 18. november 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet

Læs mere

Ansøgning om uhævede feriepenge

Ansøgning om uhævede feriepenge Ansøgning om uhævede feriepenge (optjent i 2004 for ferieåret 2005/2006) Du skal kun bruge denne blanket, når du vil søge om at få udbetalt uhævede feriepenge, hvis A) restbeløbet er mindre end 3.000 kr.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag Lovforslag nr. L 156 Folketinget 2007-08 (2. samling) Fremsat den 28. marts 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag (Skattefritagelse

Læs mere

DEN NYE FERIELOV. HK/DANMARK Handels- og Kontorfunktionærernes Forbund i Danmark 1

DEN NYE FERIELOV. HK/DANMARK Handels- og Kontorfunktionærernes Forbund i Danmark 1 DEN NYE FERIELOV HK D A N M A R K HK/DANMARK Handels- og Kontorfunktionærernes Forbund i Danmark 1 Ferieloven blev underskrevet i 1937 og sikrede alle landets lønmodtagere 14 dages ferie med løn. I 1953

Læs mere

Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg Christiansborg 1240 København K. Høringssvar vedr. lovforslag om ændring af ferieloven m.v.

Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg Christiansborg 1240 København K. Høringssvar vedr. lovforslag om ændring af ferieloven m.v. Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg Christiansborg 1240 København K Beskæftigelsesministeren Ved Stranden 8 1061 København K T 72 20 50 01 E bm@bm.dk www.bm.dk CVR 10172748 EAN 5798000398566 Høringssvar

Læs mere

UDKAST (17/4 08) Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Gennemførelse af dele af Anerkendelsesdirektivet m.v.)

UDKAST (17/4 08) Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Gennemførelse af dele af Anerkendelsesdirektivet m.v.) Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) AMU alm. del - Bilag 178 Offentligt UDKAST (17/4 08) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Gennemførelse af dele af Anerkendelsesdirektivet m.v.) 1 I lov

Læs mere

Vejledning om feriepenge. i forbindelse med efterløn

Vejledning om feriepenge. i forbindelse med efterløn Vejledning om feriepenge i forbindelse med efterløn I denne pjece giver vi en orientering om samspillet mellem ferieloven og reglerne for efterløn: Indhold 1. Udbetaling og modregning for ferie din oplysningspligt

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp)

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp) Udkast Forslag Til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp) 1 I lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 190 af 24. februar 2012, som ændret senest ved 1 i lov

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service Lovforslag nr. L 0 Folketinget 2009-10 Fremsat den 6. oktober 2010 af socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag til Lov om ændring af lov om social service (Justering af reglerne om hjælp til dækning af

Læs mere

Ferieregler. Senest opdateret 29. april 2013

Ferieregler. Senest opdateret 29. april 2013 Ferieregler Senest opdateret 29. april 2013 Udarbejdet af sekretariatssamarbejdet mellem Danmarks Privatskoleforening, Lilleskolerne, Foreningen af Kristne Friskoler, Deutscher Schul- und Sprachverein

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af skattekontrolloven, aktieavancebeskatningsloven og ligningsloven. Skatteministeriet J. nr. 2010-711-0052 Udkast (1) til

Forslag. Lov om ændring af skattekontrolloven, aktieavancebeskatningsloven og ligningsloven. Skatteministeriet J. nr. 2010-711-0052 Udkast (1) til Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 275 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2010-711-0052 Udkast (1) Forslag til Lov om ændring af skattekontrolloven, aktieavancebeskatningsloven og ligningsloven

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009

Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009 Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Bilag 98 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009 20. februar 2008 Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og arbejdsmarkedsbidragsloven (Skattefritagelse

Læs mere

UDKAST 14/08-12. Forslag. til

UDKAST 14/08-12. Forslag. til UDKAST 14/08-12 Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om aktiv socialpolitik (Suspension af kommunernes 100 pct. finansiering af arbejdsløshedsdagpenge og manglende

Læs mere

Cirkulære om. Ferieaftalen. Cirkulære af 11. november 2005 Perst. nr. 053-05 PKAT nr. J.nr. 05-521-82

Cirkulære om. Ferieaftalen. Cirkulære af 11. november 2005 Perst. nr. 053-05 PKAT nr. J.nr. 05-521-82 Cirkulære om Ferieaftalen 2005 Cirkulære af 11. november 2005 Perst. nr. 053-05 PKAT nr. J.nr. 05-521-82 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 3 Bemærkninger til aftalens enkelte bestemmelser...

Læs mere

Ferie Vejledning om optjening og afvikling

Ferie Vejledning om optjening og afvikling HR-afdelingen Fredrik Bajers Vej 7F 9220 Aalborg Øst Tlf. 9940 9940 www.aau.dk Ferie Vejledning om optjening og afvikling Regelgrundlag Ferieloven af 22. februar 2013 Finansministeriets og CFU s Ferieaftale

Læs mere

Et nyt arbejdsliv. O r l ov til børnepasning. A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n

Et nyt arbejdsliv. O r l ov til børnepasning. A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n Et nyt arbejdsliv O r l ov til børnepasning A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n Orlov til børnepasning Orlov til børnepasning giver forældre til børn under 9 år mulighed for at få orlov i en periode

Læs mere

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL INDHOLD Retten til fravær... 3 Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel?... 3 Kan en medarbejder forlænge sin orlov?... 3 Kan en medarbejder udskyde

Læs mere

Forhandlingsfællesskabet har følgende bemærkninger, idet Forhandlingsfællesskabet generelt skal henvise til høringssvar fra LO, FTF og Akademikerne.

Forhandlingsfællesskabet har følgende bemærkninger, idet Forhandlingsfællesskabet generelt skal henvise til høringssvar fra LO, FTF og Akademikerne. Til sfn@star.dk, flf@star.dk, star@star.dk Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Att. Sofia Franzén og Flemming Frandsen Njalsgade 72A 2300 København S Sagsnr.: 3849.4 AMH Direkte tlf.nr.: 3347 0624

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension Socialudvalget 2014-15 L 79 Bilag 1 Offentligt Lovforslag nr. L 79 Folketinget 2014-15 Fremsat den 19. november 2014 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag

Læs mere

Bekendtgørelse om dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag (G-dage)

Bekendtgørelse om dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag (G-dage) Bekendtgørelse om dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag (G-dage) I medfør af 84, stk. 11, 90 a, stk. 3, og 91, stk. 3, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 994

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. maj 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. maj 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. maj 2014 Sag 200/2012 (1. afdeling) AK-Samvirke som mandatar for Akademikernes Arbejdsløshedskasse, Danmarks Læreres Fælles Arbejdsløshedskasse og Funktionærernes og

Læs mere

2011 Udgivet den 29. december 2011. 28. december 2011. Nr. 1365.

2011 Udgivet den 29. december 2011. 28. december 2011. Nr. 1365. Lovtidende A 2011 Udgivet den 29. december 2011 28. december 2011. Nr. 1365. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og flere andre love (Forhøjelse af efterlønsalder, forkortelse af efterlønsperiode

Læs mere

DOM. HK Danmark smf. (Advokat Peter Breum) mod B A/S. (Advokat Søren Sylvester Skjærbæk)

DOM. HK Danmark smf. (Advokat Peter Breum) mod B A/S. (Advokat Søren Sylvester Skjærbæk) DOM Afsagt den 4. april 2014 F-6-13 HK Danmark smf A (Advokat Peter Breum) mod B A/S (Advokat Søren Sylvester Skjærbæk) Indledning Sagen vedrører spørgsmålet om, hvorvidt det ved indgåelse af en ansættelseskontrakt

Læs mere

Cirkulære om. Arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet

Cirkulære om. Arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet Cirkulære om Arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet 2002 1 Cirkulære om arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet

Læs mere

Feriedagpenge Side 1. Indhold

Feriedagpenge Side 1. Indhold FERIEDAGPENGE - i ferieåret 1. maj 2013 til 30. april 2014 Feriedagpenge Side 1 Indhold 1. Betingelser for udbetaling... 2 2. Optjening af feriedagpenge... 3 3. Optjent ferie hos en arbejdsgiver... 3 4.

Læs mere

Ansøgning om uhævede feriepenge

Ansøgning om uhævede feriepenge Ansøgning om uhævede feriepenge Du skal kun bruge denne blanket, når du vil søge om at få udbetalt uhævede feriepenge, hvis: (optjent i 2013 for ferieåret 2014/2015) A. beløbet stammer fra den 5. ferieuge,

Læs mere

Tjenestefrihed af familiemæssige årsager

Tjenestefrihed af familiemæssige årsager Cirkulære om Tjenestefrihed af familiemæssige årsager 2008 Cirkulære af 10. juni 2008 Perst. nr. 015-08 PKAT nr. J.nr. 08-528-19 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger...3 Ikrafttræden mv....5

Læs mere

Bidrag til nyt fra HRO til HSU-mødet den 17. april 2013

Bidrag til nyt fra HRO til HSU-mødet den 17. april 2013 Bidrag til nyt fra HRO til HSU-mødet den 17. april 2013 Implementering af samtidighedsferie på KU Efter ønske fra blandt andre KU blev der ved den seneste ændring af ferieloven indført mulighed for, at

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2010-11 L 79 Bilag 3 Offentligt J.nr. 2010-311-0055 Dato: 23. november 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt ikke tidligere oversendte

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven Lovforslag nr. L 51 Folketinget 2011-12 Fremsat den 14. december 2011 af Ministeren for sundhed og forebyggelse (Astrid Krag) Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven (Tilskud til tandbehandling til

Læs mere

Om at få feriedagpenge

Om at få feriedagpenge Arbejdsdirektoratet August 2009 1. Betingelser for udbetaling Feriedagpenge er en særlig form for dagpenge, som et medlem af en a-kasse under visse betingelser kan få udbetalt. For at have ret til feriedagpenge

Læs mere

2. 7 a, stk. 4, affattes således: Stk. 4. Beskæftigelsesministeren fastsætter regler om anvendelsen af stk. 1-3.

2. 7 a, stk. 4, affattes således: Stk. 4. Beskæftigelsesministeren fastsætter regler om anvendelsen af stk. 1-3. Arbejdsmarkedsudvalget 2010-11 AMU alm. del Bilag 257 Offentligt Forslag til lov om ændring af lov om sygedagpenge og lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel (Forenkling af indsatsen for syge- og barselsdagpengemodtagere,

Læs mere

Cirkulære om. Tjenestefrihed mv. til pasning af alvorligt syge børn og nærtstående

Cirkulære om. Tjenestefrihed mv. til pasning af alvorligt syge børn og nærtstående Cirkulære om Tjenestefrihed mv. til pasning af alvorligt syge børn og nærtstående 2002 1 Cirkulære om tjenestefrihed mv. til pasning af alvorligt syge børn og nærtstående (Til samtlige ministerier mv.)

Læs mere

Vejledning om overførsel af ferie ved Aalborg Universitet

Vejledning om overførsel af ferie ved Aalborg Universitet HR-afdelingen Fredrik Bajers Vej 7F 9220 Aalborg Øst Tlf. 9940 9940 www.aau.dk Vejledning om overførsel af ferie ved Aalborg Universitet Regelgrundlag 6 og 7 i Finansministeriets og Centralorganisationernes

Læs mere

Forbundet af It-professionelle. Ferieloven - en vejledning for it-folk

Forbundet af It-professionelle. Ferieloven - en vejledning for it-folk Forbundet af It-professionelle Ferieloven - en vejledning for it-folk Forbundet af It-professionelle prosa.dk Telefon: 3336 4141 Fax: 3391 9044 prosa@prosa.dk formand@prosa.dk faglig@prosa.dk akasse-kbh@prosa.dk

Læs mere

Resumé og kommentarer til høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om ferie (Erstatningsferie for sygdom under ferie m.v.

Resumé og kommentarer til høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om ferie (Erstatningsferie for sygdom under ferie m.v. Resumé og kommentarer til høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om ferie (Erstatningsferie for sygdom under ferie m.v.) 1. Indledning Udkast til forslag til lov om ændring af lov om

Læs mere

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.)

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.) Fremsat den xx. marts 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Høring over Forslag Til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om

Læs mere

Ansøgning om ledighedsydelse ved ferieafholdelse for ansatte i fleksjob (lov om aktiv socialpolitik 74e)

Ansøgning om ledighedsydelse ved ferieafholdelse for ansatte i fleksjob (lov om aktiv socialpolitik 74e) Sendes til kommunen Ydelsesservice København Postboks 210 1502 København V Udfyldes af ansøger Navn Ansøgning om ledighedsydelse ved ferieafholdelse for ansatte i fleksjob (lov om aktiv socialpolitik 74e)

Læs mere

CIRKULÆRE: 005 Overførsel af ferie

CIRKULÆRE: 005 Overførsel af ferie Cirkulære: Cirkulære nr. 005 Udgivet første gang 04-02-2003 Kontrolleret 01-08-2014 Kontrolleres senest 01-08-2015 Evt. bilag el. henvisninger: Bilag A og B Indsættes: I Servicemappen under pkt. 8.2 Indhold

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik Lovforslag nr. L 130 Folketinget 2010-11 Fremsat den 9. februar 2011 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Ændring af satser for revalideringsydelse

Læs mere

Kort om feriereglerne

Kort om feriereglerne August 2012 / side 1 af 10 / 12-2538 Kort om feriereglerne Vejledningens målgruppe er medarbejdere der er omfattet af overenskomsten mellem DFL & FA. Formålet med denne vejledning er at svare på de spørgsmål,

Læs mere

Tilskud til privat børnepasning

Tilskud til privat børnepasning Tilskud til privat børnepasning Hvad er Frit valg-ordningen? Kommunalbestyrelsen skal give forældre mulighed for at vælge et økonomisk tilskud til privat pasning i stedet for at benytte en plads i et kommunalt

Læs mere

Opkrævning af finansieringsbidrag til ATP fra produktionsskoler

Opkrævning af finansieringsbidrag til ATP fra produktionsskoler Opkrævning af finansieringsbidrag til ATP fra produktionsskoler Private arbejdsgivere, der er moms- eller lønsumsregistreret, skal betale de finansieringsbidrag, der følger af følgende love: Lov om Lønmodtagernes

Læs mere

Sygedagpengeforsikring for private arbejdsgivere 55

Sygedagpengeforsikring for private arbejdsgivere 55 Sygedagpengeforsikring for private arbejdsgivere 55 Side 1 af 6 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 HVEM KAN TEGNE EN SYGEDAGPENGEFORSIKRING?... 3 2 HVEM ER OMFATTET AF FORSIKRINGEN?... 3 3 HVORDAN FOREGÅR TILMELDINGEN?...

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Dansk Internationalt Skibsregister

Forslag. Lov om ændring af lov om Dansk Internationalt Skibsregister Lovforslag nr. L XX Folketinget 2008-09 Fremsat den {FREMSAT} 2008 af økonomi- og erhvervsministeren (Lene Espersen) Forslag til Lov om ændring af lov om Dansk Internationalt Skibsregister (Kollektive

Læs mere

Om at få feriedagpenge ISBN 87-89036-88-3

Om at få feriedagpenge ISBN 87-89036-88-3 ISBN 87-89036-88-3 Arbejdsdirektoratet April 2005 Om at få feriedagpenge INDHOLD 1. BETINGELSER FOR UDBETALING...3 2. OPTJENING AF FERIEDAGPENGE...4 3. NYUDDANNEDE (DIMITTENDER)...5 4. OPTJENT FERIE HOS

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om udbetaling af uhævede feriepenge til efterlønsmodtagere. November 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om udbetaling af uhævede feriepenge til efterlønsmodtagere. November 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om udbetaling af uhævede feriepenge til efterlønsmodtagere November 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om beretning om udbetaling

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag og lov om en børne- og ungeydelse

Forslag. Lov om ændring af lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag og lov om en børne- og ungeydelse Skatteudvalget 2014-15 (2. samling) L 7 Bilag 1 Offentligt Lovforslag nr. L 7 Folketinget 2014-15 (2. samling) Fremsat den 3. juli 2015 af skatteministeren (Karsten Lauritzen) Forslag til Lov om ændring

Læs mere

Udkast til. 1. I 2 udgår, lov om åremålsansættelse af tjenestemænd og ansatte på tjenestemandslignende vilkår.

Udkast til. 1. I 2 udgår, lov om åremålsansættelse af tjenestemænd og ansatte på tjenestemandslignende vilkår. Udkast til 8. september 2005 BLj J.nr. 05-204-93 Forslag til Lov om ændring af lov om tjenestemænd i folkeskolen m.v. (Konsekvensrettelser som følge af kommunalreformen og ændringer af tjenestemandslovgivningen)

Læs mere

UDKAST Vejledning til bekendtgørelse om feriedagpenge

UDKAST Vejledning til bekendtgørelse om feriedagpenge UDKAST Vejledning til bekendtgørelse om feriedagpenge Indledning I bekendtgørelse nr. XX1625 af XX21. XXX december 20102015 er der fastsat regler om feriedagpenge. I denne vejledning beskrives bekendtgørelsens

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel

Bekendtgørelse af lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel Page 1 of 12 LBK nr 1047 af 28/10/2004 Gældende (Sygedagpengeloven) Offentliggørelsesdato: 12-11-2004 Beskæftigelsesministeriet Senere ændringer til forskriften LOV nr 1424 af 22/12/2004 19 a LOV nr 1425

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og flere andre love

Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og flere andre love Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og flere andre love (Ny sygedagpengemodel med tidlig opfølgning og indsats, jobafklaringsforløb, arbejdsløshedsdagpenge

Læs mere

vedrørende Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Udvidet adgang til overflytning, supplerende dagpenge, forenkling mv.

vedrørende Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Udvidet adgang til overflytning, supplerende dagpenge, forenkling mv. Arbejdsmarkedsudvalget L 15 - Bilag 1 Offentligt Notat Opsummering af høringssvar fra Beskæftigelsesrådets Ydelsesudvalg, Kristelig Fagbevægelse, Kristelig Arbejdsgiverforening og Arbejdsløshedskassen

Læs mere

Sygedagpengeforsikring for private arbejdsgivere 55

Sygedagpengeforsikring for private arbejdsgivere 55 Sygedagpengeforsikring for private arbejdsgivere 55 Side l af 6 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 HVEM KAN TEGNE EN SYGEDAGPENGEFORSIKRING... 3 2 HVEM ER OMFATTET AF FORSIKRINGEN?... 3 3 HVORDAN FOREGÅR TILMELDINGEN?...

Læs mere

Sygedagpenge -Forsikringsordning for private arbejdsgivere 55

Sygedagpenge -Forsikringsordning for private arbejdsgivere 55 Sygedagpenge -Forsikringsordning for private arbejdsgivere 55 Side 1 af 6 Indholdsfortegnelse 1 Hvem kan tegne en sygedagpengeforsikring?...3 2 Hvem er omfattet af forsikringen?...3 3 Hvordan foregår tilmeldingen?...3

Læs mere

Afvikling af barsel - efter 1.4.2008

Afvikling af barsel - efter 1.4.2008 Afvikling af barsel - efter 1.4.2008 Aftalen omfatter tjenestemandsansatte lærere og børnehaveklasseledere samt månedslønnede lærere og børnehaveklasseledere. Man er omfattet af aftalen, så længe man er

Læs mere

Nyuddannet og ferie! Hvad så?

Nyuddannet og ferie! Hvad så? 14. oktober 2010 Nyuddannet og ferie! Hvad så? Feriepenge m.v.: Timenede: af sagsbehandler Svend Hviid Ferie med 12½ % feriegodtgørelse i den del, der er optjent "ferieret" i kalenderåret forud. Resten

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget 2014-15 L 58, L 58 A, L 58 B Offentligt

Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget 2014-15 L 58, L 58 A, L 58 B Offentligt Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget 2014-15 L 58, L 58 A, L 58 B Offentligt Ændringsforslag Forslag til lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om

Læs mere

2013 Udgivet den 22. maj 2013. 21. maj 2013. Nr. 493. (Forenkling af klagestrukturen på det sociale og beskæftigelsesmæssige område)

2013 Udgivet den 22. maj 2013. 21. maj 2013. Nr. 493. (Forenkling af klagestrukturen på det sociale og beskæftigelsesmæssige område) Lovtidende A 2013 Udgivet den 22. maj 2013 21. maj 2013. Nr. 493. Lov om ændring af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats

Læs mere

Dette nyhedsbrev har til formål at give et overblik over de af ændringerne, der kan få særlig praktisk betydning for mange ansættelsesforhold.

Dette nyhedsbrev har til formål at give et overblik over de af ændringerne, der kan få særlig praktisk betydning for mange ansættelsesforhold. 12. maj 2011 Nyhedsbrev Arbejds- og Ansættelsesret Ændringer af ferielovens regler om lønmodtagerens retsstilling ved fritstilling i opsigelsesperioden og om forældelse af feriepengekrav Folketinget har

Læs mere

Kendelse af 18. december 2008 i faglig voldgift: HK Privat for Mette K. E. Pedersen (advokat Kirstine Emborg Bünemann) mod

Kendelse af 18. december 2008 i faglig voldgift: HK Privat for Mette K. E. Pedersen (advokat Kirstine Emborg Bünemann) mod Kendelse af 18. december 2008 i faglig voldgift: HK Privat for Mette K. E. Pedersen (advokat Kirstine Emborg Bünemann) mod Dansk Tandlægeforening for Tandlæge Poul Munch Værebrovej 72 2880 Bagsværd (advokat

Læs mere

Vejledning om arbejdsgivers pligt til at underrette den ansatte om vilkårene for ansættelsesforholdet. 1. Indledning

Vejledning om arbejdsgivers pligt til at underrette den ansatte om vilkårene for ansættelsesforholdet. 1. Indledning Doc Id nr.: 115416 Vejledning om arbejdsgivers pligt til at underrette den ansatte om vilkårene for ansættelsesforholdet. 1. Indledning Denne vejledning omhandler de pligter et menighedsråd har som arbejdsgiver

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Lovforslag nr. L 43 Folketinget 2010-11 Fremsat den 27. oktober 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik samt lov om ansvaret for og styringen

Læs mere

UDKAST. Forslag. Lov om ændring af lov om hjemmeservice

UDKAST. Forslag. Lov om ændring af lov om hjemmeservice UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om hjemmeservice (Ændring af den bidragsberettigede persongruppe mv.) 1 I lov om hjemmeservice, jf. lovbekendtgørelse nr. 62 af 23. januar 2003, som ændret ved

Læs mere

FORSVARSMINISTERIET Udkast af 30. november 2004 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF BEREDSKABSLOVEN

FORSVARSMINISTERIET Udkast af 30. november 2004 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF BEREDSKABSLOVEN FORSVARSMINISTERIET Udkast af 30. november 2004 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF BEREDSKABSLOVEN (Konsekvensændringer i forbindelse med kommunalreformen) 1 I beredskabsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 137

Læs mere

Feriepenge i eindkomst

Feriepenge i eindkomst Feriepenge i eindkomst Side 1 af 16 I denne emnebeskrivelse kan du læse om, hvordan feriepenge indberettes til eindkomst og hvordan du skal foretage rettelser af beregnede feriepenge i SLS eller eindkomst

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt Mellem Virksomhedens navn Adresse Postnummer og by CVR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet virksomheden) og Navn Adresse Postnummer og by CPR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet medarbejderen) indgås

Læs mere