Salgsbetingelser. Godkendt af Ringsted Byråd den X. XXX 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Salgsbetingelser. Godkendt af Ringsted Byråd den X. XXX 2013"

Transkript

1 Ringsted Kommunens salgsbetingelser for afhændelse af parceller til åben lav boligbebyggelse, udstykket fra matr. nr. 1ba, Klosteret, Ringsted Jorder, beliggende ved Søndervang mod Ådalen Godkendt af Ringsted Byråd den X. XXX Parcellerne ligger i byzone og er i tillæg til kommuneplanen udlagt til boligformål m.m. De nærmere bestemmelser for parcellernes udnyttelse og bebyggelse er fastlagt i lokalplan nr. 255 for boliger ved Søndervang mod Ådalen. 2 Parcellerne sælges, som de er og forefindes. Parcellerne er ubebyggede. Eksisterende træer og buske på parcellerne kan blive stående eller kan fjernes for købers egen regning.. Ringsted Kommune påtager sig intet ansvar for jordbundsforholdene. Udgifter til eventuel ekstrafundering er Ringsted Kommune uvedkommende. Kommunen giver intet nedslag i prisen herfor. Kommunen har ikke foretaget geotekniske jordbundsundersøgelser på parcellerne. Køber må selv sørge for, at der foretages jordbundsundersøgelser, og må selv betale udgifterne hertil. Viser det sig, at jordbundens bæreevne er sådan, at der ved bebyggelse skal ekstrafunderes og/eller piloteres for et beløb over kr inkl. moms, kan køber træde tilbage fra handlen. I givet fald skal køber sende dokumentation for jordbundens bæreevne samt skriftlig meddelelse om, at køber træder tilbage fra handlen, til Ringsted Kommune senest 30 dage efter, at købsaftalen er underskrevet af begge parter. Udskiftning af muldlag med sandfyld betragtes ikke som ekstrafundering. Der gøres særligt opmærksom på, at Banedanmark som led i udvidelsen af jernbanedriften planlægger at udvide eksisterende spornet og banedæmning nord for udstykningen. Der er i den forbindelse ligeledes planer om at gøre banedæmningen 4-5 m. højere ud for Ringsted Å. De eventuelle støjmæssige konsekvenser heraf er endnu ikke undersøgt og vurderet. 3 Der er i Ringsted-området et naturligt højt baggrundsniveau af cadmium i jorden. Der kan derfor nogle steder være cadmium i jorden i koncentrationer, der er lidt højere end de fastsatte koncentrationer for ren jord. 1 Side 1 af 6

2 4 Parcellerne sælges i øvrigt med de samme rettigheder, byrder og forpligtelser, hvormed de har tilhørt kommunen. Der henvises til hovedejendommenes blad i tingbogen. Parcellerne er fri for pantehæftelser, bortset fra dokument om grundejerforening m.v., jf. nedenfor, 11. På salgstidspunktet er der igangsat byggemodning og udmatrikulering af parcellerne. Byggemodning forventes afsluttet ved udgangen af Endelig skelafmærkning afsættes umiddelbart efter afslutningen af byggemodningen. Ved afslutning af byggemodning vil første lag asfalt være udlagt, udlægning af sidste lag asfalt (slidlag) vil ske Ringsted Kommune påtager sig intet ansvar for eventuel beskadigelse eller fjernelse af skelafmærkningen bortset fra skader, som forårsages af kommunens entreprenører eller ansatte. Tilslutning af vand, el, antenne, gas og kloak kan ske efter endt byggemodning. Køber kan ikke kræve erstatning eller afslag i købesummen eller hæve købet, hvis byggemodningen bliver forsinket. Arealerne vil indtil udgangen af 2013 være en del af en byggeplads, og der vil først være adgang til de enkelte parceller efter denne dato. Dog vil der efter aftale med Ringsted Kommune være mulighed for, at der kan foretages jordbundsundersøgelser på de enkelte grunde. I den forbindelse vil Ringsted Kommune afsætte parcellerne med en uges forvarsel. Skulle byggemodningsarbejderne umuliggøre jordbundsundersøgelserne vil fortrydelsesfristen som følge af ekstraudgifter til fundering blive udsat tilsvarende. 6 Overtagelsesdagen fastsættes til den 1. i en måned senest to måneder efter indgåelse af købsaftale. Kommunen garanterer ikke for, at udstykningen er endelig godkendt af Kort- og Matrikelstyrelsen inden overtagelsesdagen. Køber kan ikke kræve erstatning eller afslag i købesummen eller hæve købet, hvis godkendelse af udstykningen bliver forsinket. Køber må selv rekvirere tinglysningsrids for parcellen, hvis det ønskes, inden originalt matrikelkort foreligger, og må selv betale udgiften hertil. Fra og med overtagelsesdagen henligger den enkelte parcel for købers regning og risiko i enhver henseende. Hvis køber får tilladelse til at disponere over parcellen før overtagelsesdagen, overtager køber fra den dag (dispositionsdagen) enhver risiko og udgift, som vedrører parcellen. 7 Parcellerne afhændes således: Vej Områdets vejbetjening sker fra den eksisterende vej 2 Side 2 af 6

3 Kloakforsyning Vandforsyning Elforsyning Søndervang. På byggemodningsområdet anlægges en private fællesvej med Ringsted Kommune som ejer. Vejen anlægges efter bestemmelserne i lokalplan nr Evt. skader på vej, kantsten, fliser, gadelamper, el skabe mv. erstattes af skadevolder. Kloakanlæg udføres som separatsystem efter en overordnet plan, fastlagt af Ringsted Byråd. Hoved- og stikledninger til den enkelte parcel udføres og betales af Ringsted Forsyning A/S. Stikledning føres højst 1 meter ind på den enkelte parcel og afsluttes med en afpropning. Skelbrønde Ø 320 PP/PE med tilhørende dæksler etableres og betales af køber. Hovedog stikledning frem til skel vedligeholdes fremover af Ringsted Forsyning A/S. Årlig kloakafgift betales efter vandforbrug og i henhold til det til enhver tid gældende takstblad og vedtægt. Tilslutningsbidrag betales af køber. Hoved- og stikledninger udføres efter en overordnet plan, fastlagt af Ringsted Byråd, og betales af Ringsted Forsyning A/S. Stikledning afsluttes med en stophane maksimalt 1 meter inde på parcellen. Hoved- og stikledning samt stophane vedligeholdes fremover af Ringsted Forsyning A/S. Årlig vandafgift betales efter vandforbrug og målerstørrelse og i henhold til det til enhver tid gældende takstblad og vedtægt. Tilslutningsbidrag betales af køber. Elselskabet SEAS/NVE udfører og betaler el skabe og fremføring af hovedkabler. Tilslutningen for den enkelte parcel skal finde sted i et kabelskab eller til kabel som er ført 1m. ind på parcellen, som nærmere anvises af elselskabet. Hovedkabel og kabelskabe vedligeholdes af elselskabet. Stikledning vedligeholdes af køber. Afregning af elektricitet sker i henhold til det til enhver tid gældende takstblad i elselskabet. Ringsted Kommune foranlediger, at der etableres mulighed for tilslutning med 25 ampere. Hvis køber ønsker en kraftigere tilslutning, må køber selv aftale det med elselskabet. Alle tilslutningsbidrag betales af køber. Gas DONG etablerer naturgasforsyning. Såfremt der ønskes tilslutning til naturgasnet, skal der betales tilslutningsbidrag, som afregnes efter gældende takster. Vejbelysning Ringsted Kommune etablerer vejbelysning. Udgifter til el og vedligehold betales af Ringsted Kommune. 3 Side 3 af 6

4 Kommunikationsledninge r Der fremføres kommunikationsledninger ud til de enkelte parceller. Tilslutningsbidrag betales direkte til valgte udbyder. Hegn Der gælder særlige regler for hegn, jfr. lokalplan nr Herudover skal opsætning af hegn følge hegns- og vejlovens bestemmelser. Omkostningerne afholdes af køber. 8 Alle indtægter og udgifter for tiden indtil overtagelsesdagen henholdsvis tilkommer og betales af Ringsted Kommune, mens alle indtægter og udgifter på og efter overtagelsesdagen henholdsvis tilkommer og betales af køber. Det samme gælder i forhold til dispositionsdagen, hvis køber disponerer over parcellen inden overtagelsesdagen. Indtil den enkelte parcel er selvstændigt vurderet, betales en forholdsmæssig andel af ejendomsskatter og afgifter på hovedejendommen, beregnet efter areal. 9 Udarbejdelse af skøde og refusionsopgørelse samt handlens berigtigelse i øvrigt påhviler og betales af køber. Køber skal fremsende skøde i underskrevet stand til sælger senest på overtagelsesdagen. Salgsbetingelserne indarbejdes i skødet, eller det skal fremgå af skødet, at der er indgået købsaftale, og at aftalen er indgået på de vilkår, der er anført i disse salgsbetingelser. Er skødet mangelfuldt eller foreligger skødet ikke ved den nævnte frist, er sælger berettiget til enten at kræve, at køber bruger bestallingshavende advokat, eller at sælger eller sælgers advokat færdiggør berigtigelsen af handlen for købers regning. Bestemmelsen gælder uanset, om køber bruger en anden bestallingshavende advokat til berigtigelsen. Hvis skødet herefter ikke foreligger senest 8 dage efter, at sælger har rykket for skødet eller gjort indsigelse mod skødets indhold, eller hvis skødet inden udløb af samme frist stadig foreligger i en form, der giver berettiget adgang til indsigelser, kan sælger uden yderligere varsel lade skødet udarbejde for købers regning. Bestemmelsen gælder, uanset om køber bruger bestallingshavende advokat til berigtigelsen. 10 Hvis byggeri på udstykkede parceller af nærværende matrikelnumre ikke er påbegyndt senest 2 år efter overtagelsesdagen ved kommunens salg af parcellen, kan kommunen kræve parcellen tilbageskødet til sig for samme beløb, som den er købt til, uden tillæg af nogen art, og uden udgift for kommunen, herunder eksempelvis berigtigelsesomkostninger og udgifter til tinglysning. Det samme skal være tilfældet, hvis køber inden udløbet af denne tidsfrist opgiver selv at anvende parcellen til bebyggelse. Ved ethvert salg af en ubebygget parcel skal parcellen tilbydes kommunen på ovennævnte vilkår med acceptfrist på 30 dage. Kommunen har ikke pligt til selv at tilbagekøbe. Ved salg til andre end Ringsted Kommune må salgsprisen ikke overstige den pris, der er 4 Side 4 af 6

5 betalt til Ringsted Kommune for den ubebyggede parcel med tillæg af betalte tilslutningsbidrag til vand, kloak, el og evt. gas, og den nye ejer er underkastet samme krav om byggepligt m.v. Såfremt salgsprisen - i strid med nærværende bestemmelse - er større, skal merprisen tilfalde Ringsted Kommune. Køber og sælger er solidarisk ansvarlige for beløbets betaling. Byggeriet skal være afsluttet senest 1 år efter, at det er påbegyndt. Denne bestemmelse tinglyses servitutstiftende på ejendommen, forud for al pantegæld men med respekt af tidligere tinglyste servitutter. 11 Køber har pligt til at være medlem af en grundejerforening, der omfatter samtlige parceller indenfor området af lokalplan nr Grundejerforeningens vedtægter og senere ændringer heri skal godkendes af Ringsted Kommune. Grundejerforeningen skal oprettes når parcellerne er solgt, eller når Ringsted Byråd forlanger det. Grundejerforeningen skal forestå drift og vedligeholdelse af de til udstykningen hørende fællesarealer, vej, P-arealer og fortove. Grundejerforeningen skal efter påkrav fra kommunen tage skøde på det fælles friareal. Grundejerforeningen skal i øvrigt udføre de opgaver, som i medfør af lokalplan og lovgivning henlægges til foreningen. Denne bestemmelse tinglyses servitutstiftende og pantstiftende for kr pr. beboelse med respekt af de på ejendommene allerede tinglyste servitutter. Påtaleret har Ringsted Kommune og grundejerforeningen i lokalplan nr Købesummen fastlægges efter udbud. 12 Købesummen erlægges på en af følgende måder: 1. ved deponering af hele købesummen på konto, anvist af Ringsted Kommune eller 2. ved deponering af 10 % af købesummen på konto, anvist af Ringsted Kommune, og restkøbesummen sikret ved bankgaranti, udstedt af anerkendt pengeinstitut Købesummen erlægges senest 7 hverdage efter, at køber har modtaget Ringsted Kommunes accept af købstilbuddet. Hvis købesummen delvis er sikret ved bankgaranti, skal den originale bankgaranti være modtaget af kommunen inden samme frist. Købesummen frigives til sælger, når skødet er tinglyst uden præjudicerende retsanmærkninger. Rente af deponerede beløb tilfalder sælger. Sælger betaler eventuelt deponeringsgebyr; dog ikke, hvis køber træder tilbage fra handlen. Købesummen er eksklusive tilslutningsbidrag. Tilslutningsbidrag for kloak, vand, fjernvarme og el er foreløbig betalt af Ringsted Kommune. Når købsaftalen er endelig, fremsender 5 Side 5 af 6

6 Ringsted Kommune opkrævning for ovennævnte tilslutningsbidrag. For el opkræves bidrag, svarende til 25 ampere. Yderligere bidrag for el opkræves af elselskabet i henhold til selskabets regler herfor. 13 Skødet skal enten indeholde en gengivelse af disse salgsbetingelser, eller det skal fremgå af skødet, at der er indgået købsaftale, og at aftalen er indgået på de vilkår, der er anført i salgsbetingelserne. Skødet skal være betinget af udstykningens gennemførelse. Køber har ved underskrift af købsaftale modtaget følgende: Tilbudsbetingelser Salgsbetingelser, godkendt af Ringsted Byråd den XXX 2013 Lokalplan nr. 255 Udstykningsplan Kopi af reglerne om fortrydelsesret Ringsted, den 13. august Side 6 af 6

KØBSAFTALE. Mellem. (i det følgende kaldet sælger) cpr.nr.: cpr.nr.: Adresse: Adresse: (i det følgende kaldet køber)

KØBSAFTALE. Mellem. (i det følgende kaldet sælger) cpr.nr.: cpr.nr.: Adresse: Adresse: (i det følgende kaldet køber) KØBSAFTALE Mellem Vivian Schrøder Cpr. nr. 090560- Claus Schrøder Jeppesen Cpr. nr. 150156- Kim Schrøder Jeppesen Cpr. nr. 200757- Kaldet Samejet Eskerodvej 50 (i det følgende kaldet sælger) og Navn: Navn:

Læs mere

Slagelse. Erhvervsareal ved Nykobbelvej (Lokalplan 1018) K Ø B S A F T A L E

Slagelse. Erhvervsareal ved Nykobbelvej (Lokalplan 1018) K Ø B S A F T A L E Slagelse Erhvervsareal ved Nykobbelvej (Lokalplan 1018) K Ø B S A F T A L E Undertegnede Navn: Adresse: CVR nr.: Center for Kommunale Ejendomme Caspar Brands Plads 6 4220 Korsør Tlf.: 58 57 95 33 teknik@slagelse.dk

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune Udviklingsafdelingen Dato: 7. november 2005. Udbudsvilkår. for

Høje-Taastrup Kommune Udviklingsafdelingen Dato: 7. november 2005. Udbudsvilkår. for Høje-Taastrup Kommune Udviklingsafdelingen Dato: 7. november 2005 Høje-Taastrup Kommunes salg af to ejendomme: Udbudsvilkår for Liselundager 11, matr.nr. 5eæ Baldersbrønde by, Hedehusene Liselundager 8,

Læs mere

KØBSAFTALE KØBSAFTALE. Side 1 af 9 MELLEM

KØBSAFTALE KØBSAFTALE. Side 1 af 9 MELLEM KØBSAFTALE OM UBEBYGGET PARCELHUSGRUND MELLEM Ejendomsselskabet Kildevej ApS, Kildevej 15, 8600 Silkeborg, Cvr. Nr. 16263249 (i det følgende kaldet sælgeren) OG x, cpr. X og x cpr. i lige sameje Boende

Læs mere

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind Nr. 44, 46, 48 og 50 Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR nr: og Navn: Adresse: By og postnr.:

Læs mere

Varde. Købsaftale. Ejerboliger, fritidshuse og grunde. Sag nr./ref.: 68003860 / Lone Brøndsted Ejendommen: Troldhøj Allé, 6800 Varde.

Varde. Købsaftale. Ejerboliger, fritidshuse og grunde. Sag nr./ref.: 68003860 / Lone Brøndsted Ejendommen: Troldhøj Allé, 6800 Varde. Varde Torvet 4-6800 Varde Telefon 75 22 19 33 - CVR nr. 27 61 05 01 Købsaftale Ejerboliger, fritidshuse og grunde Sag nr./ref.: 68003860 / Lone Brøndsted Sælger og køber Stilling Adresse Tlf.priv./arb./mobil

Læs mere

Parcelhusgrunden, som Lejre Kommune udbyder, er beliggende Nordager 1, 4070 Kirke Hyllinge.

Parcelhusgrunden, som Lejre Kommune udbyder, er beliggende Nordager 1, 4070 Kirke Hyllinge. Salgsvilkår Udbudsgrundlag Ejendommen 1. Indledning Lejre Kommunes salg af grunde sker i henhold til bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011 om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens

Læs mere

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind Nr. 44, 46, 48 og 50 Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR nr: og Navn: Adresse: By og postnr.:

Læs mere

Salgsvilkår for 4 villaparceller ved Brentedalen, Tranegilde Landsby

Salgsvilkår for 4 villaparceller ved Brentedalen, Tranegilde Landsby Ishøj den 22. august 2012 Udbudsvilkår tranegilde 4 grunde Salgsvilkår for 4 villaparceller ved Brentedalen, Tranegilde Landsby Ishøj Kommune udbyder en del af arealet matr. nr. 8a, Tranegilde By, Ishøj

Læs mere

Generelle vilkår for køb af erhvervsgrunde Industri Vest, Dianalund

Generelle vilkår for køb af erhvervsgrunde Industri Vest, Dianalund Generelle vilkår for køb af erhvervsgrunde Industri Vest, Dianalund Køb: Erhvervsgrundene sælges til fast pris i den rækkefølge ansøgninger om køb modtages. Der kan ikke reserveres grunde, men alene ansøges

Læs mere

Købsaftale Etape 2 Krybilyparken, Brylle 5690 Tommerup

Købsaftale Etape 2 Krybilyparken, Brylle 5690 Tommerup Købsaftale Etape 2 Krybilyparken, Brylle 5690 Tommerup Undertegnede: Sælger herved til medundertegnede: Parcel nummer x (nedenfor kaldt ejendommen) jfr. vedhæftede udstykningsplan af 11. februar 2007 udarbejdet

Læs mere

Registreringsafgift: Tinglysningsgebyr: 1.400,00 kr.

Registreringsafgift: Tinglysningsgebyr: 1.400,00 kr. Registreringsafgift: Tinglysningsgebyr: 1.400,00 kr. Matr. nr.. Gl. Rye by, Gl. Rye Gade- og husnr.: Hedelundvej, Gl. Rye, 8680 Ry ANMELDER: Skanderborg Kommune Adelgade 44 8660 Skanderborg Telefon 8794

Læs mere

KØBSAFTALE [UBEBYGGET PARCELHUSGRUND] Dette er ikke en standardkøbsaftale. Svejbæk Søvej 3 8600 Silkeborg. [ ] [CPR-nr.] MELLEM Carl Strunge Jensen

KØBSAFTALE [UBEBYGGET PARCELHUSGRUND] Dette er ikke en standardkøbsaftale. Svejbæk Søvej 3 8600 Silkeborg. [ ] [CPR-nr.] MELLEM Carl Strunge Jensen K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N. B R U X E L L E S KØBSAFTALE [UBEBYGGET PARCELHUSGRUND] Dette er ikke en standardkøbsaftale MELLEM Carl Strunge Jensen Svejbæk Søvej 3 8600 Silkeborg OG [ ]

Læs mere

Informationsmateriale for Glentevænget 4 og 4B i Herskind

Informationsmateriale for Glentevænget 4 og 4B i Herskind April 2014 12/40451 Informationsmateriale for Glentevænget 4 og 4B i Herskind 1. Oplysninger om grunden Glentevænget 4 er en parcel på ca. 1.603 m 2 og Glentevænget 4B er på ca. 1.782 m 2 parcellerne er

Læs mere

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af grund beliggende Sandtoften 10)

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af grund beliggende Sandtoften 10) KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af grund beliggende Sandtoften 10) 1. Ejendommen er en ubebygget grund, som sælges i den stand, hvori denne forefindes, og som beset af køberen med de på grunden

Læs mere

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af parcelhusgrunde, beliggende.

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af parcelhusgrunde, beliggende. KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af parcelhusgrunde, beliggende. Undertegnede: Navn: Adresse: By og postnr.: _ Telefon nr.: E-mail: CPR nr.: og Navn: Adresse: Postnr. og by:_ Telefon nr.: E-mail: CPR

Læs mere

Undertegnede sælger(e) og køber(e) indgår nærværende købsaftale. Vedlagte salgsopstilling er en del af købsaftalen.

Undertegnede sælger(e) og køber(e) indgår nærværende købsaftale. Vedlagte salgsopstilling er en del af købsaftalen. Købsaftale Ejerbolig, fritidshuse og grunde Varde Torvet 4-6800 Varde Telefon 75 22 19 33 - CVR nr. 27 61 05 01 Sagsnr.: 68003860 Ejendommen: Troldhøj Allé, 6800 Varde Dato: 04-08-2015 Vigtige oplysninger

Læs mere

SALGSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV

SALGSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV SALGSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV 1. Parterne 1.1. Sælger: Assens Kommune, Rådhus Allé 5, 5610 Assens 1.2. Køber: Adresse Cpr.nr./CVR. nr. 2. Ejendommen 2.1. Arealet / ejendommen er en ubebygget erhvervsparcel,

Læs mere

Undertegnede sælger(e) og køber(e) indgår nærværende købsaftale. Vedlagte salgsopstilling er en del af købsaftalen.

Undertegnede sælger(e) og køber(e) indgår nærværende købsaftale. Vedlagte salgsopstilling er en del af købsaftalen. Købsaftale Ejerbolig, fritidshuse og grunde Varde Torvet 4-6800 Varde Telefon 75 22 19 33 - CVR nr. 27 61 05 01 Sagsnr.: 68003860 Ejendommen: Troldhøj Allé, 6800 Varde Dato: 26-02-2015 Vigtige oplysninger

Læs mere

Udkast KØBSAFTALE. Undertegnede Hillerød Kommune, Trollesmindealle 27, 3400 Hillerød sælger herved til medundertegnede

Udkast KØBSAFTALE. Undertegnede Hillerød Kommune, Trollesmindealle 27, 3400 Hillerød sælger herved til medundertegnede Udkast KØBSAFTALE Undertegnede Hillerød Kommune, Trollesmindealle 27, 3400 Hillerød sælger herved til medundertegnede matr. nr. 1 uv Trollesminde, Hillerød Jorder/1 ux Trollesminde, Hillerød Jorder indtegnet

Læs mere

KØBSTILBUD/KØBSAFTALE

KØBSTILBUD/KØBSAFTALE Ejerlav: Vejen by, Vejen Matr. nr.: Del af matr. nr. 35 bb og 34gø Beliggende: Gormsvej 6 6600 Vejen KØBSTILBUD/KØBSAFTALE Undertegnede Vejen kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen sælger herved til medundertegnede

Læs mere

KØBSAFTALE Ageren, Trekroner Øst Grund til tæt-lavt byggeri

KØBSAFTALE Ageren, Trekroner Øst Grund til tæt-lavt byggeri Byrådssekretariatet, Jura, HGB 7. april 2014 J.nr. 13.06.02P19/250011 KØBSAFTALE Ageren, Trekroner Øst Grund til tæt-lavt byggeri Mellem Roskilde Byråd på Roskilde Kommunes vegne som sælger (CVR. nr. 29189404)

Læs mere

KØBSAFTALE (EJERBOLIG SOM EJERLEJLIGHED)

KØBSAFTALE (EJERBOLIG SOM EJERLEJLIGHED) KØBSAFTALE (EJERBOLIG SOM EJERLEJLIGHED) SÆLGER OG KØBER: Undertegnede Sælger herved til: Admiralgaarden Frederikshavn A/S (CVR nr. 27228844) Øster Kringelvej 2 C, 8250 Egå EJENDOMMEN / EJERLEJLIGHED:

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Rådhuset, 2750 Ballerup, sælger og endeligt overdrager herved til. xxxxxxxx xxxxxx xxxxx

K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Rådhuset, 2750 Ballerup, sælger og endeligt overdrager herved til. xxxxxxxx xxxxxx xxxxx Matr.nr. 15 q Måløv by, Måløv Beliggenhed: Søndergårds Alle 59 2760 Måløv K Ø B S A F T A L E Undertegnede Ballerup Kommune, Rådhuset, 2750 Ballerup, sælger og endeligt overdrager herved til xxxxxxxx xxxxxx

Læs mere

Salgsvilkår. Tønder Kommune udbyder en tidligere planteskole, del af matr. 2265A Skærbæk i offentligt udbud.

Salgsvilkår. Tønder Kommune udbyder en tidligere planteskole, del af matr. 2265A Skærbæk i offentligt udbud. Salgsvilkår Indledning Udbyder Tønder Kommune udbyder en tidligere planteskole, del af matr. 2265A Skærbæk i offentligt udbud. Udbudsgrundlag I overensstemmelse med 3 stk. 2 i bekendtgørelse nr. 799 af

Læs mere

KØBSAFTALE. Køb & Salg Januar 2015. Del af matr.nr. XX Beliggende XX Arealet, der fremgår af vedhæftede kortbilag, udgør ca. XX m²

KØBSAFTALE. Køb & Salg Januar 2015. Del af matr.nr. XX Beliggende XX Arealet, der fremgår af vedhæftede kortbilag, udgør ca. XX m² Køb & Salg Januar 2015 Del af matr.nr. XX Beliggende XX Arealet, der fremgår af vedhæftede kortbilag, udgør ca. XX m² KØBSAFTALE ERHVERVSJORD I KJERSING ØST Etape III Mellem sælger: og køber: Esbjerg Kommune

Læs mere

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende Petersmindevej 2, Kolding

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende Petersmindevej 2, Kolding KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende Petersmindevej 2, Kolding Undertegnede Navn: Adresse: By og postnr.: Tlf.nr.: E.mail CVR nr: Tilbyder herved Kolding Kommune at købe ca.

Læs mere

BILAG 2 BETINGET KØBSAFTALE. Vedrørende et areal i Tracéet langs Helsingørmotorvejen 2800 KGS. LYNGBY

BILAG 2 BETINGET KØBSAFTALE. Vedrørende et areal i Tracéet langs Helsingørmotorvejen 2800 KGS. LYNGBY 1 BILAG 2 BETINGET KØBSAFTALE Vedrørende et areal i Tracéet langs Helsingørmotorvejen 2800 KGS. LYNGBY 2 BETINGET KØBSAFTALE Undertegnede sælger Lyngby-Taarbæk Kommune Torvet 17 2800 Kgs. Lyngby CVR-nr.

Læs mere

Var. tinglysningsafgift 0,6 % af købesummen *kr. Tinglysningsafgift, fast beløb I alt * kr. Beliggende: Cementvej 2, 2680 Solrød Strand Anmelder:

Var. tinglysningsafgift 0,6 % af købesummen *kr. Tinglysningsafgift, fast beløb I alt * kr. Beliggende: Cementvej 2, 2680 Solrød Strand Anmelder: Sag nr. 96366/PJJ Reg.afgift. Var. tinglysningsafgift 0,6 % af købesummen *kr. Tinglysningsafgift, fast beløb 1.400,00 kr. I alt * kr. Delnr. * af Matr.nr. 12 a, Karlstrup By, Karlstrup Beliggende: Cementvej

Læs mere

Salgsvilkår for byggegrunden på Østergade 4 i Gram matr.nr. 126 af Gram

Salgsvilkår for byggegrunden på Østergade 4 i Gram matr.nr. 126 af Gram HADERSLEV KOMMUNE Erhvervs- og Borgerservice Salgsvilkår for byggegrunden på Østergade 4 i Gram matr.nr. 126 af Gram Grunden er beliggende i Gram centrale byområde. 1. Grunden, matr.nr. 126 af Gram, beliggende

Læs mere