REVISIONSPROTOKOLLAT 2011 KONSTRUKTØRFORENINGEN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REVISIONSPROTOKOLLAT 2011 KONSTRUKTØRFORENINGEN"

Transkript

1 UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOLLAT 2011 KONSTRUKTØRFORENINGEN Vester Voldgade 111, København V CVR-nummer INFO:REVISION A/S Buddingevej 312 DK 2860 Søborg Tel CVR Nr Uafhængigt medlem af

2 Indhold Afsnit Indledning revisionsprotokollat 1 Hovedkonklusion på den udførte revision 2 Særlige forhold af væsentlig betydning for årsrapporten 3 Redegørelse for den udførte revision med kommentarer og supplerende specifikationer 4 Skattemæssige forhold 5 IT-anvendelsen 6 Forsikringer 7 Ledelsens pligter, indhentede erklæringer, ikke-korrigerede fejl og besvigelser mv. 8 Rådgivningsopgaver og anden assistance 9 Lovpligtige erklæringer 10 S.nr la/jab

3 side Indledning revisionsprotokollat Som revisorer i Konstruktørforeningen har vi foretaget den i henhold til lovgivningens og foreningens vedtægter krævede revision af årsrapporten for perioden 1. januar 2011 til 31. december 2011, der udviser et resultat på kr og en samlet egenkapital på kr Vi henviser i øvrigt til vore protokollater af 3. maj 2011, 19. august 2011, 12. oktober 2011 og 18. januar 2012, der indeholder en redegørelse for den løbende revision af 1., 2., 3. og 4. kvartal Årsrapporten og de i afsnit 15 og 16 anførte kommentarer samt øvrige bemærkninger i revisionsprotokollatet udgør efter vor opfattelse et væsentligt grundlag for bestyrelsens stillingtagen til årsrapporten. 2. Hovedkonklusion på den udførte revision: Vi har udført revisionen i overensstemmelse med danske revisionsstandarder og principperne er nævnt i vort repetitionsprotokollat af den 17. februar 2011, side , om ansvarsfordeling og revisionens formål, omfang samt udførelse mv. Den udførte revision har ikke givet anledning til bemærkninger af en sådan væsentlighed eller karakter, at det vil komme til udtryk i vores revisionspåtegning på årsrapporten. Såfremt årsrapporten vedtages i den foreliggende form, vil vi forsyne den med en revisionspåtegning uden forbehold eller supplerende oplysninger. 3. Særlige forhold af væsentlig betydning for årsrapporten På baggrund af vor revision af årsrapporten vil vi fremhæve følgende særlige forhold, der er af betydning for ledelsens vurdering af årsrapporten: 3.1. Forretningsgang og intern kontrol I forbindelse med vores revision af årsrapporten skal vi fremhæve følgende særlige forhold: På grund af foreningens størrelse, herunder antallet af ansatte, der er beskæftiget med administrative opgaver, er det ikke muligt fuldt ud at etablere hensigtsmæssige interne kontroller. Vor revision er derfor kun i begrænset omfang baseret på foreningens forretningsgange og interne kontroller. Vi skal derfor fremhæve, at fejl, der opstår som følge af, at samme person bestrider såvel udførende som kontrollerende funktioner, medfører forringede kontrolmuligheder. Løbende ændringer af standardoplysninger godkendes af forretningsfører, udskrives og opbevares som dokumentation.

4 side Fuldmagtsforhold Vi kan konstatere, at Gert Johansen har alene fuldmagt til foreningens markedsrentekonto og Kim Benzon Knudsen har alene fuldmagt til foreningskontoen. Betalinger via. Netbank kan dog kun foretages af to tegningsberettigede i forening. Vi skal anbefale at foreningen løbende gennemgår sine fuldmagtsforhold for korrekt tildeling af fuldmagter. 4. Redegørelse for den udførte revision med kommentarer og supplerende specifikationer Revisionen er foretaget på baggrund af den udarbejdede revisionsstrategi. Revisionsstrategien er baseret på en konkret vurdering af væsentlighed og risiko bl.a. på baggrund af vores drøftelser med foreningens daglige og øverste ledelse og vores kendskab til foreningens aktiviteter. Om den i årets løb foretagne revision henvises der til vort revisions protokollater af 3. maj 2011, 19. august 2011, 12. oktober 2011 og 18. januar 2012, side Om vores revision af årsrapporten vil vi redegøre for følgende væsentlige poster og forhold: 4.1 Generel omtale af udviklingen i resultatet Foreningen har i regnskabsåret opnået et samlet overskud på kr efter skat, hvoraf et overskud på kr vedrører Konstruktørforeningens støttekasse for arbejdsledige. Foreningens drift har givet et overskud før skat på kr mod et budgetteret resultat på kr og et resultat før skat på kr i sidste regnskabsår. Afvigelsen kan henføres til følgende poster:

5 side 553 (t.kr.) Afv. budget Afv. sidste år Kontingentindtægter Ledelse Organisationsforhold Arbejdsmarkedsforhold Informationer og publikationer Uddannelsesforhold Fag- og byggepolitisk udvalg 10-6 Regioner Brancheklubber 12-1 Afskrivninger Finansielle indtægter Finansielle omkostninger 49 0 Resultat, Konstruktørforeningens støttekasse for arbejdsledige 6-1 I ALT Efterfølgende er vist resultatopgørelsens hovedtal for foreningens aktiviteter for de foregående ni år, således at tabellen viser udviklingen i foreningens indtjening i den omhandlende 10-års periode.

6

7

8 side Anvendt regnskabspraksis og regnskabsmæssige skøn Som anført i vor revisionspåtegning har vi taget stilling til den daglige ledelses valgte regnskabspraksis og udøvede regnskabsmæssige skøn. Vi har vurderet den af den daglige ledelses, anvendte regnskabspraksis og de udøvede skøn, og vi er enige i de udøvede skøn. 4.3 Kommentarer til enkelte poster Kontingenter Vi har afstemt årets indtægtsførte kontingenter til det til SKAT indberettede, ligesom vi kvartalsvis har afstemt indtægtsførte kontingenter til opkrævningslister. Vi har konstateret, at forretningsfører har attesteret på reguleringer til opkrævningerne. De samlede kontingentindtægter for 2011 kan specificeres således: Kontingenter ifølge årsrapport KONTINGENTINDTÆGTER I ALT Regulering til tidligere opkrævede kontingenter Regulering ej indbetalt inden indberetningsfrist Indberettet vedr. DOBL (indberetter selv til SKAT) Indberettet til Skat (uden korrektioner) Efterindberetning (korrektioner) Afstemning Personaleomkostninger Lønninger m.v. er afstemt til lønoplysningssedlerne for Gage incl. pension til forretningsførere andrager kr (Kim Benzon Knudsen kr fra 1. maj 2012 og Morten Gass kr ) og gage incl. pension til formand andrager kr Foreningen har i året givet ekstraordinært løntillæg til i alt 9 medarbejdere på samlet kr

9 side Driftsomkostninger Omkostninger er gennemgået stikprøvevis for korrekt bogføring og attestation Periodiseringer Vi har revideret, at indtægter og omkostninger er medtaget i de perioder, de vedrører, og at skyldige omkostninger er medtaget i årets resultat. Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger Foreningsskat Vi skal bemærke, at den af os foretagne revision af foreningens årsrapport er gennemført med henblik på opfyldelse af revisionsbestemmelserne i loven om fonde og visse foreninger, og at den derfor ikke vil tage sigte på en opgørelse af den skattepligtige indkomst. Vi er imidlertid ikke under vor revision stødt på forhold af betydning for indkomstopgørelsen, som ikke er taget i betragtning Balancen I overensstemmelse med god revisionsskik har vi overbevist os om de opførte aktivers tilhørsforhold til foreningen, deres tilstedeværelse og forsvarlig vurdering, samt at de er korrekt udtrykt i regnskabet. Ligeledes har vi påset, at de gældsposter og forpligtelser, der er os bekendt påhviler foreningen, er korrekt udtrykt i regnskabet. Efter overførsel af årets resultat kan Konstruktørforeningens egenkapital specificeres således: Hensættelse vedrørende Støttekassen for arbejdsledige Hensættelse vedrørende Innovationspulje Hensættelse vedrørende ombygning lokaler Hensættelse vedrørende TR-Kurser Hensættelse vedrørende planlagte tiltag i øvrigt I ALT

10 side Mellemværender med kreditinstitutter: Mellemværender med kreditinstitutter er afstemt med kontoudtog pr. 31. december Vi skal gøre opmærksom på, at Bankpakke 1 ophørte pr. 1. oktober 2010, og at der derefter kun er indskydergaranti for beløb op til kr Vi skal anbefale at foreningen placerer sine likvide midler med tanke herpå. Vi har i forbindelse med den løbende revision foretaget kasseoptælling den 12. januar Der var ingen bemærkninger i den forbindelse. Obligationsbeholdningen er afstemt til depotudskrifter fra Lån og Sparbank pr. 31. december 2011, samt engagementforespørgsel. Værdipapirer med en balanceværdi på kr er deponeret som sikkerhed for huslejedepositum. Aktiebeholdningen, nom. kr , i Kommunernes Pensionsforsikring er solgt i året. Der er realiseret gevinst på kr Aktiebeholdningen, nom. kr , i Runa Forsikring A/S er solgt i året. Der er realiseret gevinst på kr Aktiebeholdningen, nom. 90 stk. aktier, i Lån og Spar Bank A/S opbevares i banken og er optaget til balancedagens værdi Regioner Regionernes regnskaber er afstemt til eksternt materiale Kontingentrestancer Kontingentrestancer er opgjort på grundlag af bogholderiets særskilte opgørelser over henholdsvis medlemmer og udmeldte konstruktører. Hensættelse til tab på debitorer udgør kr i lighed med sidste regnskabsår Vare- og omkostningskreditorer Vare- og omkostningskreditorer er så vidt muligt afstemt med eksternt materiale. Vi har ingen bemærkninger hertil Støttekasse for arbejdsledige Støttekassens obligationsbeholdning er afstemt med eksternt materiale. Der er i år ikke foretaget henlæggelser til Støttekasse for arbejdsledige.

11 side 559 Lån ydet til arbejdsledige kan specificeres således: Allan Giesel ,00 Anders Chr.Nielsen ,00 4. kvt Anders Fredskild ,00 Asger Wahlquist Petersen ,00 Benjamin Lynge ,00 Bo Nør Larsen ,00 Christian Pedersen ,00 Christine V. Søndergaard ,00 Claus Back ,00 Daniel Axelsen ,00 David Drejer , kvt Eike Deistler ,00 Erik Mogensen ,00 Esben Stærkær 2.935,00 3. kvt Jacob Reimer Nielsen ,00 Jan Langkjær ,00 Jan Suhr ,00 Jens Skovgaard Poulsen ,00 Johan Stoustrup ,00 Johannes Beldring Hansen ,00 Johannes Grønbech-Lütje ,00 John Christensen ,00 Klaus Thalbitzer Thiberg ,00 Lasse Madsen ,00 Marcus Simmel Olsen ,00 Martin Hansen ,00 Martin Normann Jensen ,00 Michael Hede Jensen ,00 Morten Andersen ,00 Morten Holm Andresen ,00 Nick Andersen ,00 Niels P. Hansen ,00 Simon Weber ,00 TRANSPORT ,00

12 side 560 TRANSPORT ,00 Søren Døssing ,00 Søren Thornvig 2.618,00 2. kvt Thomas Bøgelund Hansen ,00 Hvor der ikke er anført andet, er beløbet vedr. 4. kvartal ,00 Der er pr. 31. december 2011 hensat kr til tab på lån ligesom i sidste regnskabsår. Vi har forespurgt på tabsrisikoen ved disse medlemslån. Foreningens bogholder har oplyst at alle medlemslån er dækket af Lønmodtagernes Garantifond, hvorfor der ikke vurderes at være risiko forbundet herved Innovationspulje Der er i året foretaget hensættelser til Innovationspulje på kr Der er foretaget uddelinger fra Innovationspulje med kr i året. Innovationspulje udgør herefter kr Eventualforpligtelser Under vor revision er vi ikke blevet bekendt med eventualforpligtelser eller andre forpligtelser bortset fra de i årsrapporten nævnte. 5. Skattemæssige forhold Vor revision af årsrapporten er gennemført med henblik på opfyldelse af årsregnskabslovens og fondsbeskatningslovens bestemmelser. Revisionen kan derfor ikke sikre, at alle nødvendige reguleringer er foretaget ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst, ligesom det ikke er muligt at afgøre, om skattemyndighederne vil anlægge en anden vurdering af de udøvede skøn. Vi er imidlertid ikke under vor revision blevet bekendt med forhold af betydning for indkomstopgørelsen, som ikke er taget i betragtning. 5.1 Aktuel skat Foreningens skattepligtige indkomst for indkomståret 2011 er opgjort til t.kr Skatten heraf udgør t.kr. 177 ekskl. procenttillæg.

13 side 561 Der er i 2011 betalt t.kr. 130 i acontoskat, hvorefter den skyldige foreningsskat udgør t.kr. 49 inkl. estimeret rentetillæg, der er indregnet som en gældsforpligtigelse i årsrapporten. 6. IT-anvendelsen I forbindelse med vor revision har vi gennemgået foreningens IT-anvendelse. Vi har ved vurderingen af de enkelte delområder taget udgangspunkt i, hvad der efter vor opfattelse kan betegnes som god IT-skik i foreningen. Vor gennemgang har vist: at bogføringssystemer og datagrundlag opbevares på eksterne servere. Ekstern hostingpartner sørger for løbende back-up. Alle har adgang til dataene med adgangskoder, som automatisk skiftes. Vi skal anbefale, at det jævnligt kontrolleres, om Back-up kan genindlæses. at der anvendes Webbank til bankforretninger. Der er to personer, som har adgang til betalingssystemerne via adgangskode. Vi har konstateret, at der er nedskrevne retningslinjer i forbindelse med godkendelse af betalinger, som alene kan foretages af to i fællesskab. at foreningens IT-anvendelse ikke jævnligt gennemgås af en ekstern konsulent for optimal anvendelse og vedligeholdelse af virksomhedens IT-anlæg. 7. Forsikringer Foreningens forsikringsforhold omfattes som udgangspunkt ikke af vor revision. Vi har dog konstateret, at der er tegnet forsikringer, og at forfaldne præmier er betalt. Vi skal i øvrigt anbefale, at foreningens forsikringsforhold fortsat gennemgås med en assurandør eller forsikringsmægler ved ændringer i foreningens aktiviteter og øvrige forhold og i øvrigt mindst en gang årligt. Vi har fået oplyst, at forsikringerne senest er gennemgået med assurandør i oktober Ledelsens pligter, indhentede erklæringer, ikke-korrigerede fejl og besvigelser mv. Som led i revisionen har vi indhentet "erklæring til årsrapport" underskrevet af den daglige ledelse og foreningens bogholder. Vi har endvidere indhentet ekstern dokumentation fra foreningens sædvanlige kreditinstitutter.

14 side 562 Vi har påset, at foreningens øverste ledelse overholder de pligter, som den i henhold til lovgivningen er pålagt med hensyn til at oprette og føre bøger, fortegnelser og protokoller mv. Endelig har vi i overensstemmelse med Erklæringsbekendtgørelsen påset, at lovgivningen om bogføring og opbevaring af regnskabsmateriale er overholdt. Overfor foreningens øverste ledelse skal vi som revisorer redegøre for ikke-korrigerede fejl som foreningens daglige ledelse har fundet uvæsentlige både enkeltvis og samlet for årsrapporten som helhed. Alle konstaterede fejl er rettet i årsrapporten. Foreningens daglige ledelse har bekræftet, at der ikke indtil underskrivelse af årsrapporten er afdækket besvigelser eller formodning om besvigelser mod foreningen. Foreningens øverste ledelse bekræfter ved underskrift af nærværende revisionsprotokollat, at denne heller ikke er bekendt med besvigelser eller mistanke herom mod foreningen. Vi skal bemærke, at vi under vor revision ikke har afdækket forhold, der indikerer besvigelser. 9. Rådgivningsopgaver og anden assistance Efter regnskabsafslutningen den 17. februar 2011 og frem til den 21. februar 2012 har vi udført følgende opgaver: Vi har i årets løb foretaget 4 gange kvartalsrevision med de tilhørende efterposteringer videregivet til foreningens øverste ledelse. Vi har foretaget revision af AKUT-regnskab Endelig har vi ydet regnskabsmæssig assistance i forbindelse med opstilling og udarbejdelse af årsrapport.

15

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Ågård-Gravens Vandværk A.M.B.A. Revisionsprotokol side 16-19 Årsregnskab 2014 Kokholm 1B, 6000 Kolding Tlf.: (+45) 7634 2600, Fax: (+45) 7634 2601 e-mail: kolding@rsmplus.dk,

Læs mere

Københavns Universitet. Revisionsprotokollat af 1. oktober 2014 (Tiltrædelsesprotokollat)

Københavns Universitet. Revisionsprotokollat af 1. oktober 2014 (Tiltrædelsesprotokollat) Bestyrelsesmøde nr. 75, den 2. december 2014 Pkt. 5A. Bilag 2 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax

Læs mere

RANUM EFTERSKOLE UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 179-198 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2013

RANUM EFTERSKOLE UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 179-198 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2013 Tlf: 96 26 38 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab herning@bdo.dk Birk Centerpark 30 www.bdo.dk DK-7400 Herning CVR-nr. 20 22 26 70 RANUM EFTERSKOLE UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 179-198

Læs mere

DANMARKS BIBLIOTEKSFORENING UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 123-127 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2013

DANMARKS BIBLIOTEKSFORENING UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 123-127 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2013 Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 DANMARKS BIBLIOTEKSFORENING UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL

Læs mere

2012 Udgivet den 10. januar 2012. 5. januar 2012. Nr. 4.

2012 Udgivet den 10. januar 2012. 5. januar 2012. Nr. 4. Lovtidende A 2012 Udgivet den 10. januar 2012 5. januar 2012. Nr. 4. Bekendtgørelse om revisionens gennemførelse i finansielle virksomheder m.v. samt finansielle koncerner 1) I medfør af 199, stk. 11,

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. oktober 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor Aksel Christensen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. oktober 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor Aksel Christensen. Den 20. juni 2014 blev der i sag nr. 123/2013 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor Aksel Christensen afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. oktober 2013 har Revisortilsynet klaget

Læs mere

Revisionsprotokollat til årsregnskab 2014/15

Revisionsprotokollat til årsregnskab 2014/15 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 City Tower, Værkmestergade 2 8000 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk Y's Men International - Region Danmark

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at indklagede R har været beskikket som registreret revisor siden 1. marts 1991.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at indklagede R har været beskikket som registreret revisor siden 1. marts 1991. Den 9. juli 2009 blev der i sag nr. 62/2008-R Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden V v/r CVR nr. xx xx xx xx og Registreret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e: Ved brev af 1. september 2008

Læs mere

$%&& &!' %(! )!&% !!: !!4' "",!">"; /!! 4 ;,"!6 "!!

$%&& &!' %(! )!&% !!: !!4' ,!>; /!! 4 ;,!6 !! ! "! !!!" #$ " %""!"& # ' " ('!" ") * ) +,!","& " "!!,! " "!,! - ( "! ) # (!"! ) *.%/ 0 0 "!"!!! # ) $%&& &!' %(! �*12! &!!! "!! 3! ",!",!"4!"!! 5 )!&% 6 "!!78'!!!" "!! 3! 4,!"& "',!" 9!!!: " "!!! 6

Læs mere

DANSK EL-FORBUND SAMMENDRAG AF ÅRSRAPPORTER

DANSK EL-FORBUND SAMMENDRAG AF ÅRSRAPPORTER DANSK EL-FORBUND SAMMENDRAG AF ÅRSRAPPORTER 2010-2013 2 I blåt er det Per Nielsen, Casper Jensen og Niels Kristensen. Med orange veste Søren Jakobsen og John Mainz Petersen. Elektrikeren 01/2011 Foto:

Læs mere

ISA uddannelsen Modul 5. Revisors erklæringer

ISA uddannelsen Modul 5. Revisors erklæringer ISA uddannelsen Modul 5 Revisors erklæringer 1 Underviser Bjarne Aalbæk Registreret revisor FagligAfdeling.dk Revisionsafdeling.dk ActisRevisorer.dk FaktaKurser.dk Tidligere PwC og ND Eksaminator/censor

Læs mere

Erstatning uden for kontraktforhold 111.4, 21.1 og 4.9 - Konkursog anden insolvensret 2.9.

Erstatning uden for kontraktforhold 111.4, 21.1 og 4.9 - Konkursog anden insolvensret 2.9. Revisorer frifundet for erstatningskrav, idet der ikke var årsagsforbindelse mellem fejl, som revisorerne havde begået over for et nu konkursramt selskab, og de påståede tab. Konkursboets krav kunne ikke

Læs mere

7 BOGFØRING, REGNSKAB OG REVISION

7 BOGFØRING, REGNSKAB OG REVISION Budget- og regnskabssystem for kommuner Dato: Oktober 2013 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2013 7 BOGFØRING, REGNSKAB OG REVISION Indhold Side 7.0 Bogføring 7.0-1 7.1 Procedurekrav i forbindelse med regnskabsaflæggelsen

Læs mere

Sådan laver du et gennemskueligt regnskab for din andelsboligforening

Sådan laver du et gennemskueligt regnskab for din andelsboligforening VEJLEDNING OM ÅRSREGNSKABER FOR ANDELSBOLIGFORENINGER, DER AFLÆGGER ÅRS- REGNSKAB EFTER ÅRSREGNSKABSLOVEN: Sådan laver du et gennemskueligt regnskab for din andelsboligforening ERHVERVSSTYRELSEN, FEBRUAR

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S. Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere

EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S. Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere DENNE VEJLEDNING ER UDGIVET AF ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN APRIL 2011 Introduktion Dette eksempelregnskab er

Læs mere

Lokal forankring gør en forskel... Å r s r a p p o r t 2 010

Lokal forankring gør en forskel... Å r s r a p p o r t 2 010 Lokal forankring gør en forskel... Å r s r a p p o r t 2 010 Indholdsfortegnelse Bankens ledelse........................... 4 Ledelsespåtegning.......................... 6 Intern revisions påtegning......................

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 9. september 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 9. september 2011 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 9. september 2011 Sag 157/2007 (1. afdeling) Falconholm International A/S (advokat Thomas Damsholt) mod A/S Møns Bank (advokat Peter Bang) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

udvalget om et udredningsarbejde

udvalget om et udredningsarbejde Rapport fra udvalget om et udredningsarbejde på 4-området 2. udgave Marts 2000 Rigsrevisionen Denne rapport afgives af et udvalg bestående af repræsentanter for Rigsrevisionen, Foreningen af Statsautoriserede

Læs mere

Finanstilsynet Redegørelse for Finanstilsynets tilsyn med Roskilde Bank i henhold til 352 a i lov om finansiel virksomhed

Finanstilsynet Redegørelse for Finanstilsynets tilsyn med Roskilde Bank i henhold til 352 a i lov om finansiel virksomhed Redegørelse for Finanstilsynets tilsyn med Roskilde Bank i henhold til 352 a i lov om finansiel virksomhed Finanstilsynet 17. juni 2009 1. Redegørelsens formål og retlige grundlag Denne redegørelse udarbejdes

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Hoved- og nøgletal Middelfart Sparekasse. Indholdsfortegnelse. Nøgletal. 2 Året der gik... side

Indholdsfortegnelse. Hoved- og nøgletal Middelfart Sparekasse. Indholdsfortegnelse. Nøgletal. 2 Året der gik... side Årsrapport 2009 Nøgletal Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal Middelfart Sparekasse Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal Middelfart Sparekasse Netto rente- og gebyrindtægter 2009 2008 2007 2006 2005

Læs mere

Grant Thornton. DIFO Foreningen Dansk INTERNET Forum. Årsrapport 2004

Grant Thornton. DIFO Foreningen Dansk INTERNET Forum. Årsrapport 2004 Grant Thornton Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2005 (dirigent) DIFO Foreningen Dansk INTERNET Forum Årsrapport

Læs mere

VEJLEDNING OM. revisors funktion og særlige rolle i erhvervsdrivende fonde

VEJLEDNING OM. revisors funktion og særlige rolle i erhvervsdrivende fonde VEJLEDNING OM revisors funktion og særlige rolle i erhvervsdrivende fonde UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2014 Indhold 1. Indledning... 1 2. Revisors særlige rolle... 1 2.1 Offentlighedens tillidsrepræsentant...

Læs mere

Spildevandsteknisk Forening

Spildevandsteknisk Forening Spildevandsteknisk Forening Balløjvej 2, Kolsnap 6500 Vojens Årsrapport for 2014 CVR-nr. 20 56 11 57 Indholdsfortegnelse Side Foreningsoplysninger... 3 Påtegninger: Ledelsespåtegning... 4 Den uafhængige

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 27. februar 2014 i Forsyning Helsingør Spildevand A/S og Vand A/S

Referat af bestyrelsesmøde den 27. februar 2014 i Forsyning Helsingør Spildevand A/S og Vand A/S Referat af bestyrelsesmøde den 27. februar 2014 i Forsyning Helsingør Spildevand A/S og Vand A/S Dato: 27. februar 2014 Tidspunkt: 16.30 19.30 Sted: Helsingør Renseanlæg, Færgevej 5, Helsingør I mødet

Læs mere

TILSKUDSregLer TILSKUDSbeKenDTgøreLSe bekendtgørelse nr. 810 af 29. juni 2011 revisionsbekendtgørelse bekendtgørelse nr. 1753 af 21.

TILSKUDSregLer TILSKUDSbeKenDTgøreLSe bekendtgørelse nr. 810 af 29. juni 2011 revisionsbekendtgørelse bekendtgørelse nr. 1753 af 21. // TILSKUDSregler tilskudsbekendtgørelse Bekendtgørelse nr. 810 af 29. juni 2011 om ydelse af tilskud til samfundsengagerende og foreningsengagerende ungdomsorganisationer samt retningslinjer for initiativstøtte

Læs mere

Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder (Udvidet gennemgang af årsregnskaber)

Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder (Udvidet gennemgang af årsregnskaber) Bilag 1 Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder (Udvidet gennemgang af årsregnskaber) Indholdsfortegnelse Indledning Omfanget af denne standard 1-2 Udvidet gennemgang af årsregnskabet

Læs mere

Udkast 28. januar 2015. Bekendtgørelse om revision af de anerkendte a-kasser

Udkast 28. januar 2015. Bekendtgørelse om revision af de anerkendte a-kasser Udkast 28. januar 2015 Bekendtgørelse om revision af de anerkendte a-kasser I medfør af 82a, stk. 6 og 88, stk. 4 og 5, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 348 af 8. april

Læs mere

Antal spil SPH tilbød ved udgangen af 2013 i alt 13 spil. Alle i kategorien gevinstgivende spilleautomater.

Antal spil SPH tilbød ved udgangen af 2013 i alt 13 spil. Alle i kategorien gevinstgivende spilleautomater. Årsberetning 2013 Nøgletal Udbud af spil i Danmark og Grønland Spillehallen.dk ApS herefter SPH - erhvervede sin onlinekasino spil licens fra Spillemyndigheden den 15. december 2011 og påbegyndte udbud

Læs mere

ROSKILDE LILLE SKOLE ÅRSREGNSKAB

ROSKILDE LILLE SKOLE ÅRSREGNSKAB Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 ROSKILDE LILLE SKOLE ÅRSREGNSKAB 2013 SKOLEKODE 255.005 1

Læs mere

EKSTRAKT AF REDEGØRELSE. til. Skifteretten i Viborg, SKS.nr. 5-260/2012. vedrørende. Spar Salling Sparekasse under konkurs

EKSTRAKT AF REDEGØRELSE. til. Skifteretten i Viborg, SKS.nr. 5-260/2012. vedrørende. Spar Salling Sparekasse under konkurs J.nr. 31007346 KD/ck Kristian Dalsgaard, Advokat (H) Bent Aagaard, Advokat (H) Karsten Hjorth Larsen, Advokat (H) Janny L. Mikkelsen, Advokat (H) Claus M. Klausen, Advokat (L) Ruth Caddock Hansen, Solicitor,

Læs mere