CVR-nr Coop Bank A/S

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "CVR-nr. 34 88 79 69. Coop Bank A/S"

Transkript

1 CVR-nr Coop Bank A/S Årsrapport 2014

2 / Årsrapport 2014 / Indhold Indhold 3 Ledelsesberetning Kort om Coop Bank 3 Ledelsesberetning 4 Bestyrelse og direktion 9 Ledelsespåtegning 11 Den uafhængige revisors erklæring Årsregnskab Regnskabs- og noteoversigt 14 Resultat - og totalindkomstopgørelse 15 Balance Aktiver 16 Balance Passiver 16 Egenkapitalopgørelse Selskabsoplysninger 38 2

3 / Årsrapport 2014 / Kort om Coop Bank Kort om Coop Bank Coop amba Coop Bank A/S 100 % Coop Holding A/S 100 % Coop Invest A/S 100 % Coop Betalinger A/S 100 % Coop Danmark A/S 100 % Severin A/S 100 % Republica A/S 100 % Unique Models of Copenhagen A/S 20 % Ejendomsaktieselskabet af 22. Juni % fakta A/S 100 % Coop Asia Ltd. 100 % Coop Trading A/S 33 % Logsite ApS 33 % Rugkobbelcenteret A/S 31 % fakta GmbH 100 % Coop Bank A/S er 100 % ejet af Coop amba. Coop amba er det medlemsejede moderselskab i Coop koncernen, der driver Kvickly, SuperBrugsen, Dagli Brugsen, Irma, fakta, coop.dk og Irma. dk. Coop Betalinger er 100 % ejet af Coop Bank, og etableret for at kunderne via kortterminaler i Coops butikker kan indsætte kontanter på deres konti i Coop Bank. Det er Coop Banks vision at blive Coop medlemmers foretrukne bank. Coop Banks mission er at gøre hverdagen enklere, mere gennemsigtig og billigere for Coops medlemmer samt at styrke medlemmernes loyalitet over for Coop, ved at tilbyde kunder i banken: attraktive rentevilkår for dagligdags bankprodukter enkle og gennemskuelige produkter med lave eller ingen gebyrer nemme selvbetjeningsløsninger nem opsamling af medlemsfordele ekstra medlemsfordele Coop Bank blev etableret 6. maj 2013, og brugte 2013 til at bygge bankens infrastruktur op. Første halvår af 2014 er brugt til at positionere banken bredt i medlemmernes bevidsthed, hvilket har resulteret i gode placeringer i eksterne analyser af Analyse Danmark, YouGov og Voxmeter. I andet halvår af 2014 var fokus både rettet mod at øge relevansen for og komme tættere på Coops medlemmer, og alene i 4. kvartal er der oprettet nye kundeforhold. I 2015 vil servicering af eksisterende kunder være et væsentligt indsatsområde, herunder at præsentere flere og bredere måder at anvende banken på. Indsatserne skal bl.a. bidrage til at øge medlemmernes loyalitet overfor Coops butikker. 3

4 / Årsrapport 2014 / Ledelsesberetning Ledelsesberetning Hovedaktivitet Selskabets formål er at drive pengeinstitutvirksomhed og anden ifølge den finansielle lovgivning tilladt virksomhed. Bankens målgruppe er privatkunder i Danmark. Med et medlemskab af Coop opnås adgang til en gennemskuelig bank med lave eller ingen gebyrer. 1,5 mio. medlemmer af Coop kan allerede få medlemsfordele i Coop Bank. Bankens fokus er at tilbyde de basale bankprodukter til Coop medlemmernes hverdagsøkonomi. Banken betjener sine kunder via internet og telefon. I Coops butikker kan bankens kunder endvidere få udført enkle transaktioner, som f.eks. ind- og udbetalinger. Udvikling i aktiviteter og væsentlige begivenheder Trods de fortsat svage konjunkturer i den danske økonomi har banken i løbet af 2014 mere end fordoblet kundeantallet til Bankens kreditgivning er fordoblet til i alt 670 mio. kr. i samlede udlån og bevilgede kreditter. Det gennemsnitlige rentebærende udlån pr. kunde er øget med 50 % i løbet af Banken har desuden mere end 8-doblet indlånet til 927 mio. kr. Banken er tilfreds med kundetilgangen, der vidner om, at medlemmerne har taget godt imod banken. Stigningen i udlånet i 2014 har ikke levet op til bankens forventninger. En generel lav appetit på at optage lån hos forbrugerne sammenholdt med bankens kun gradvise implementering af lånerammer, er væsentligste årsager til den afdæmpede stigning i udlånet. Fokus i banken har været at opbygge kendskab og markedsposition samt at øge relevansen og forbedre oplevelsen for kunderne i butikkerne. Banken er af YouGov tildelt prisen for bedste Brand blandt banker i Danmark, og i Analyse Danmarks undersøgelse Bankanalyse 2014 er banken den bank, som 3. flest danskere ønsker at skifte til, hvis der skal skiftes bank. Coop Bank er i dag, med afstand, den bank som flest af Coops 1,5 mio. medlemmer er klar til at skifte til. I årets løb har banken markedsført sit nye kombinerede betalings- og medlemskort, der sammen med andre nye løsninger gør betalingsoplevelsen i Coops butikker bedre for kunderne. I 2014 tilbød banken at medlemmer, ved betaling med bankens betalingskort i Coops butikker, automatisk får 20 % ekstra point. Ligesom banken i løbet af efteråret forenklede oprettelsesprocessen, så det blev endnu nemmere for medlemmer at blive kunder i banken. Udvikling ind- og udlån Indlån Udlån og bevilget kredit Udlån kr Q2-13 Q3-13 Q4-13 Q1-14 Q2-14 Q3-14 Q4-14 Antal kunder Antal Maximum udlån Indlån Udlån Q2-13 Q3-13 Q4-13 Q1-14 Q2-14 Q3-14 Q4-14 Banken har modtaget kapitaltilførsel fra Coop amba på 50 mio. kr. i april 2014, som led i den planlagte løbende kapitaltilførsel i takt med udviklingen af banken. Banken udvidede i marts sit produktudbud med forbrugslån. Banken havde i november den første inspektion af Finanstilsynet. Dialogen med Finanstilsynet var konstruktiv og gav mulighed for at forventningsafstemme bankens indsatser på de forskellige områder. Banken fik et enkelt påbud Q2 13 Q3 13 Q Q1 14 Q2 14 Q3 14 Q4 14

5 / Årsrapport 2014 / Ledelsesberetning om at opdatere sin forretningsmodel, hvilket er sket. Finanstilsynets redegørelse kan læses på bankens hjemmeside finanstilsynet. Resultatopgørelsen Årets resultat udgør -61,9 mio. kr. efter skat mod -51,7 mio. kr. i 2013, hvor banken blev etableret og fik sin licens i maj. Resultatet svarer til forventningen, som senest blev meldt ud i forbindelse med offentliggørelse af årsrapporten for Resultatet af finansielle aktiviteter udgør 6,5 mio. kr. mod 0,2 mio. kr. i Indtjeningen øges i takt med det stigende forretningsomfang. Der har gennemsnitligt været ansat 48 medarbejdere omregnet til heltidsbeskæftigede. Udgiften til personale m.v. udgør 33,7 mio. kr. mod 14,9 mio. kr. i Øvrige administrationsomkostninger andrager 39,5 mio. kr., væsentligt påvirket af markedsføringsomkostninger på 15,2 mio kr. til etablering af bankens markedsposition. I 2013 udgjorde øvrige administrationsomkostninger 49,7 mio. kr., hvoraf 32,7 mio. kr. vedrørte etablering af banken. Afskrivninger på 4,0 mio. kr. mod 1,2 mio. kr. i 2013, vedrører primært afskrivninger på aktiveret udvikling af og erhvervet IT software i forbindelse med bankens etablering. I 2014 er bl.a. udviklet IT løsninger til implementering af kontaktløse betalinger og automatisk opsamling af medlemspoint i Coops butikker ved betaling med Coop Bank kort, der delvist er aktiveret. Årets nedskrivninger på udlån udgør 11,4 mio. kr. mod 1,4 mio. kr. i De individuelle nedskrivninger og tab udgør 7,1 mio. kr. mod 0,6 mio. kr. i 2013 og vedrører kunder, hvor der foreligger information, som identificerer tab. De gruppevise nedskrivninger udgør 4,3 mio. kr. mod 0,8 mio. kr. i 2013, og vedrører primært kunder, der har udvist økonomiske svaghedstegn. Nedskrivninger m.v. målt i forhold til udlån ultimo året er på 4,8 % mod 1,3 % i Nedskrivningsprocenten afspejler, at bankens kreditportefølje primært består af forbrugskreditter uden sikkerhed. Kunder, der misligholder, har ofte trukket deres kredit helt op. I forhold til udlån og bevilgede kreditter udgør nedskrivninger m.v. 1,7 %. Banken monitorerer og tilpasser løbende sin kreditscoremodel med henblik på at styre tabene på nye udlån. Banken er sambeskattet med Coop amba og Coop ambas øvrige datterselskaber, der anvender bankens skattemæssige underskud. Banken har derfor indtægtsført skatteværdien af årets negative resultat. Det var ligeledes tilfældet for Balance og forretningsomfang Ultimo året var bankens balance på mio. kr. mod 290 mio. kr. ultimo Forretningsomfanget udgøres af udlån på 226 mio. kr. efter nedskrivninger og indlån på 927 mio. kr. 69 % af udlånet vedrører kreditter i forbindelse med anvendelse af Coop Banks MasterCard, mens det resterende udlån fordeler sig ligeligt mellem kassekreditter og forbrugslån. Bankens funding baseres på indlån og egenkapital. Bankens indlån funder fuldt ud bankens udlån. Af det samlede indlån er 595 mio. kr. højrenteindlån svarende til 64 %. Højrenteindlånet har en bindingsperiode på et år ved oprettelsen. Kapitalgrundlag, risikostyring og kapitalbehov De nye kapitaldækningsregler, CRD IV og CRR, har primært påvirket banken med kravet om øget vægtning af institutmodparter og fordringer på dårlige lån. Regelændringerne har ikke haft væsentlig betydning for bankens solvens. Banken skal herudover leve op til yderligere krav de kommende år, herunder især krav til kapitalbevaringsbuffer og konjunkturbuffer, ligesom der kommer yderligere krav til likviditet og gearing. Banken skal i henhold til lovgivningen have et kapitalgrundlag, der understøtter bankens risikoprofil. Bankens kapitalgrundlag er pr opgjort til 137 mio. kr. Banken har valgt at anvende standardmetoden til at opgøre kredit- og markedsrisiko. Operationel risiko opgøres 5

6 / Årsrapport 2014 / Ledelsesberetning efter basisindikatormetoden. Det er bankens vurdering, at der ikke er behov for at anvende mere avancerede metoder til opgørelse af kapitaldækningen. Bankens samlede risikoeksponeringer er opgjort til 303 mio. kr. Bankens kapitalprocent er på 45 %. Bankens ledelse skal sikre, at banken har et tilstrækkeligt kapitalgrundlag, hvilket er den kapital, der efter ledelsens vurdering skal være til stede for at dække alle væsentlige risici. Ledelsen skal vurdere om banken har risici, som ikke er dækket af minimumskapitalkravet på 8 % af risikoeksponeringerne. Bankens tilstrækkelige kapitalgrundlag er opgjort efter en 8+ tilgang, svarende til Finanstilsynets vejledning. Banken vurderer løbende sin metode til opgørelsen af det tilstrækkelige kapitalgrundlag, baseret på bekendtgørelse om opgørelse af risikoeksponeringer, kapitalgrundlag og solvensbehov og på Finanstilsynets vejledning herom. Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og faktisk kapitalgrundlag Banken tilstræber en lav risiko, men vækstforventningerne er høje og det tilstrækkelige kapitalgrundlag er pr opgjort til 70,9 mio. kr. og solvensbehovet til 23,4 %. Banken har således en overdækning af kapital på 66,2 mio. kr. og opfylder sin målsætning om at have en overdækning af kapital på mindst 25 % samt kapital til fuld opfyldelse af de kommende to kapitalbuffere, der indfases fra Det er ledelsens vurdering, at kapitalgrundlaget er tilstrækkeligt til at dække risikoen, forbundet med bankens nuværende aktiviteter. Der er planlagt kapitaltilførsel i løbet 2015 for at understøtte bankens fortsatte udvikling. Banken skal i henhold til kapitaldækningsreglerne offentliggøre en række oplysninger, herunder det opgjorte tilstrækkelige kapitalgrundlag. Banken har valgt at offentliggøre oplysningerne på hjemmesiden om-banken/regnskaber. % af samlede risikoeksponering Kr Søjle I 8 % 8,0 % Søjle II risikotillæg 15,4 % Tilstrækkeligt kapitalgrundlag 23,4 % Faktisk kapitalgrundlag 45,2 % Kapitaloverdækning 21,8 % Likviditet Baseret på de nuværende krav jf. 152 i lov om finansiel virksomhed har banken en overdækning af likviditet på i alt 628 mio. kr., svarende til 657 %. Banken har således en solid overdækning i forhold til lovkravet og i forhold til bankens egen målsætning om en overdækning på 100 % af likviditetskravet. Banken har siden 1. kvartal 2014 indberettet det nye krav til likviditet (liquidity coverage ratio, LCR) i henhold til de nye kapitaldækningsregler, men skal først efterleve reglerne fra 1. oktober 2015, hvor de indfases frem til Banken har også en solid overdækning i forhold til de nye krav til likviditet. Det er bankens strategi at funde udlån med indlån. Det sker ved, at banken aktivt styrer konkurrenceevnen i prisen på højrenteindlån, markedsføringen og grænserne for indskud i forhold til bankens behov for funding jf. note 2. Banken forventer at nedbringe det markante indlånsoverskud delvist i 1. kvartal, hvor der udløber i alt 291 mio. kr. i højrenteindlån. Ledelsen vurderer, at banken har tilstrækkelig likviditet til at gennemføre driften i 2015 baseret på de nuværende funding- og likviditetsplaner. På balancedagen er bankens overskudslikviditet placeret i særligt dækkede realkreditobligationer med kort løbetid, mens likviditeten til den løbende drift er placeret i Nationalbanken og i 6

7 / Årsrapport 2014 / Ledelsesberetning et vist omfang i større danske pengeinstitutter som aftaleindlån med op til en måneds løbetid. Det er bankens politik, at likviditeten placeres med lav risiko, herunder lav kredit- samt rente- og konverteringsrisiko. Usikkerhed ved indregning og måling De væsentligste usikkerheder ved indregning og måling knytter sig til nedskrivninger på udlån og opgørelsen af immaterielle anlægsaktiver. Ledelsen vurderer, at usikkerheden ved regnskabsaflæggelsen for 2014 er på et niveau, der er forsvarligt. Der henvises til beskrivelsen i note 1, anvendt regnskabspraksis. Finanstilsynets Tilsynsdiamant Finanstilsynet har fastsat fem pejlemærker med hver sin grænseværdi til vurdering af pengeinstitutternes styrke og risikoeksponering. Tilsammen skal pejlemærkerne give et billede af, om et pengeinstitut drives med en fornuftig risiko og er finansielt robust. Tilsynsdiamanten Bankens udlånsvækst målt i procent er i overensstemmelse med bankens forretningsplan selvsagt meget høj i de første år og derfor højere end grænseværdien. Den høje vækst adresseres i bankens opgørelse af det tilstrækkelige kapitalgrundlag. Øvrige grænseværdier overholdes. Begivenheder efter regnskabsårets afslutning Bestyrelsen har som led i bankens fortsatte udvikling besluttet, og bankens eneejer Coop amba har tegnet, en kapitaltilførsel på 50 mio. kr., som erlægges senest ved udgangen af april Den 3. februar 2015 er Gregers Wedell-Wedellsborg, medlem af koncernledelsen i Coop Danmark A/S, indtrådt i bankens bestyrelse. Banken har primo marts udvidet produktpalletten med et billånsprodukt. Der er fra balancedagen og frem til tidspunktet for regnskabets aflæggelse Pejlemærke Grænseværdi Banken Summen af store eksponeringer i forhold til kapitalgrundlag <125 % 0 % Ejendomseksponering <25 % 0 % Stabil funding <1,00 0,21 Udlånsvækst <20 % 115 % Likviditetsoverdækning >50 % 657 % Note: Opgjort i overenstemmelse med vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter. ikke indtrådt forhold, som forrykker vurderingen af årsrapporten. Forventninger til 2015 Ledelsen forventer, at banken i 2015 vil fortsætte med en høj kundetilgang samt vækst i udlån og bevilgede kreditter. Bankens investering i opbygning af kundebasen fortsætter således i 2015, og banken forventer et resultat efter skat i samme niveau som Særlige risici Den økonomiske udvikling forventes fortsat at give udfordringer for den finansielle sektor. Bankens kreditportefølje er under opbygning, og der er usikkerhed på hastigheden i opbygningen heraf, og derfor også i opbygningen af den finansielle indtjening. Banken afsætter væsentlige ressourcer til markedsføring. Bankens forretningsmodel er baseret på lav risikovillighed, hvor banken yder mindre lån til privatkunder. Kreditrisici styres på baggrund af kreditmodeller, der fortsat er under udvikling og tilpasning til bankens forretningsmodel, hvorfor der sker en løbende kalibrering af modellerne til bankens ønskede risikoniveau. Det giver usikkerhed om målingen af bankens engagementer med kunderne. I takt med bankens stigende forretningsomfang øges desuden bankens behov for kapital. Banken forventer at modtage nødvendige kapitalindskud fra selskabets ejer, Coop amba, i

8 / Årsrapport 2014 / Ledelsesberetning Herudover er banken udsat for andre operationelle, markeds- og indtjeningsmæssige risici, der dog ikke forventes at påvirke bankens finansielle stilling væsentligt, da disse risici vurderes som begrænsede. Større transaktioner med nærtstående parter Banken har transaktioner med andre selskaber i Coop koncernen. Transaktionerne omfatter bl.a. ydelser som lokaler, IT, marketing og treasury. Alle ydelser afregnes på markedsmæssige vilkår eller på omkostningsdækket basis. Banken er sambeskattet med den øvrige Coop koncern, som har anvendt bankens skattemæssige underskud for 2013, og afregnet Coop Bank herfor. Banken har bevilget likviditetskredit til Coop koncernen indenfor Finanstilsynets regler for koncerninterne engagementer, for at banken kan mindske nettoomkostningerne til det høje indlån. Coop amba har i 2014 tilført 50 mio. kr. i kapital til banken. Der henvises i øvrigt til note 22. Aktiekapitalen Bankens aktiekapital udgør 105 mio. kr. fordelt på aktier á kr. 1 eller multipla heraf. Banken er 100 % ejet af Coop amba. Bestyrelsen er med fortegningsret til bankens ejer Coop amba indtil 2018 bemyndiget til at udvide bankens aktiekapital med indtil 250 mio. kr. Udvidelsen kan foretages af én eller flere omgange. Selskabsledelse Bestyrelsen bestod ved årsskiftet af 5 medlemmer, og den vælges for en periode på 1 år. Direktionen består af 2 medlemmer. Direktionen har konkurrenceklausul og en fratrædelsesordning indeholdende henholdsvis 12 og 9 måneders opsigelsesvarsel fra bankens side. Bestyrelse og direktion i banken er ikke omfattet af bonus- og aktieordninger. Bankens lønpolitik kan ses på www. coopbank.dk/om-banken/politikker/ Offentliggørelse af væsentlig information fra Coop Bank A/S sker via www. coopbank.dk Bestyrelsens forslag til udbytte Bestyrelsens foreslår at der ikke udbetales udbytte for Risikostyring Bestyrelsen vurderer løbende og mindst én gang årligt de samlede risikoforhold og de enkelte risikofaktorer, som er forbundet med bankens aktiviteter. Bestyrelsen vedtager retningslinjer for de centrale risikoområder, som varetages af direktionen, følger udviklingen og sikrer tilstedeværelse af planer for styringen af de enkelte risikofaktorer. Der henvises yderligere til regnskabets note 2, Finansielle risici og politikker og mål for styringen af finansielle risici, samt bankens Risikorapport som kan læses på Whistleblower ordning Med henblik på at give mulighed for hensigtsmæssig og fortrolig rapportering af alvorlige forseelser eller mistanke herom har banken etableret et system, hvor bankens medarbejdere kan indrapportere overtrædelser eller potentielle overtrædelser af den finansielle lovgivning, som de måtte være bekendt med eller have mistanke om. Revisionsudvalg Coop Bank har ikke etableret revisionsudvalg. Redegørelse om samfundsansvar Der henvises til Coop koncernens Ansvarlighedsrapport 2014, som kan læses på aarsrapporter.aspx. Måltal for det underrepræsenterede køn i bestyrelsen og politik for øvrige ledelsesniveauer Banken har ikke fastsat måltal. 8

9 / Årsrapport 2014 / Bestyrelse Bestyrelse Lasse Bolander f Formand for bestyrelsen Coop Bank A/S Tiltrådt Jan Madsen f Næstformand for bestyrelsen Coop Bank A/S Tiltrådt Bjarne Dybdahl Andersen f Medlem af bestyrelsen Coop Bank A/S Tiltrådt Bo Liljegren f Medlem af bestyrelsen Coop Bank A/S Tiltrådt Øvrige ledelseshverv Formand for bestyrelsen: A/S Information Coop amba Coop Danmark A/S Coop Holding A/S Coop Invest A/S Direct Gruppen A/S First Purple Group A/S Libris Media A/S Nordjyske Medier A/S Republica A/S Spejder Sport A/S Travelmarket A/S Øvrige ledelseshverv Medlem af bestyrelsen: Coop Trading A/S fakta A/S OK A.M.B.A. Ilooping ApS Emosju ApS Direktør i: Coop Danmark A/S Øvrige ledelseshverv Formand for bestyrelsen: Kalundborg Brugsforening Medlem af bestyrelsen: Brugsforeningernes Låneforening A.M.B.A. Coop amba Coop Holding A/S Øvrige ledelseshverv Direktør i: Leksands Sparbank Medlem af bestyrelsen: Aktieselskabet Trap Danmark Blip Systems A/S Nordjyske Kommunikation A/S (næst formand) OK A.M.B.A. 9

10 / Årsrapport 2014 / Bestyrelse fortsat Bestyrelse fortsat Direktion Gregers Wedell- Wedellsborg f Medlem af bestyrelsen Coop Bank A/S Tiltrådt Michael Ahm f Medlem af bestyrelsen Coop Bank A/S Tiltrådt Allan Nørholm f Adm. direktør Coop Bank A/S Tiltrådt Charlotte Skovgaard f Direktør Coop Bank A/S Tiltrådt Øvrige ledelseshverv Medlem af bestyrelsen: Vallø Stift All Unite A/S Øvrige ledelseshverv Formand for bestyrelsen: Bigefinancials A/S Øvrige ledelseshverv Formand for bestyrelsen: Coop Betalinger A/S Øvrige ledelseshverv Medlem af bestyrelsen: Coop Betalinger A/S Direktør i: LDE 1 ApS LDE 2 ApS LDE 3 ApS Medlem af bestyrelsen: Sparekassen Fyn af 1846 A/S Sparekassen Sjælland Direktør i: Coop Betalinger A/S 10

11 / Årsrapport 2014 / Ledelsespåtegning Ledelsespåtegning Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar december 2014 for Coop Bank A/S. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed. Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af instituttets aktiver og passiver, finansielle stilling pr. 31. december 2014 samt af resultatet af instituttets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar december Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for udviklingen i instituttets aktiviteter og økonomiske forhold, samt en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som instituttet kan påvirkes af. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Albertslund, den 9. marts 2015 Direktion Allan Nørholm Adm. direktør Charlotte Skovgaard Direktør Bestyrelse Lasse Bolander Jan Madsen Bo Liljegren Bjarne Dybdahl Andersen Formand Næstformand Gregers Wedell-Wedellsborg Michael Ahm 11

12 / Årsrapport 2014 / Den uafhængige revisors erklæringer Den uafhængige revisors erklæringer Til kapitalejeren i Coop Bank A/S Påtegning på årsregnskabet Vi har revideret årsregnskabet for Coop Bank A/S for regnskabsåret 1. januar december 2014, der omfatter resultat- og totalindkomstopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter lov om finansiel virksomhed. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for instituttets udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af instituttets interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af instituttets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2014 samt af resultatet af instituttets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar december 2014 i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed. Udtalelse om ledelsesberetningen Vi har i henhold til lov om finansiel virksomhed gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet. København, den 9. marts 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Jens Ringbæk statsaut. revisor 12

13 Årsregnskab 13

14 Regnskabs- og noteoversigt Regnskab Resultat- og totalindkomstopgørelse 15 Balance Aktiver 16 Balance Passiver 16 Egenkapitalopgørelse 17 Note 1 Anvendt regnskabspraksis 18 Note 2 Finansielle risici og politikker og mål for styringen af finansielle risici 19 Note 3 Kapitalforhold og solvens 24 Note 4 Hoved- og nøgletal 25 Note 5 Renteindtægter 26 Note 6 Renteudgifter 26 Note 7 Gebyrer og provisionsindtægter 26 Note 8 Kursreguleringer 26 Note 9 Udgifter til personale og administration 27 Note 10 Revisionshonorar 29 Note 11 Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender m.v. 29 Note 12 Skat 29 Note 13 Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker 30 Note 14 Udlån og andre tilgodehavender 30 Note 15 Kapitalandele i tilknyttede virksomheder 31 Note 16 Øvrige materielle aktiver 32 Note 17 Gæld til kreditinstitutter og centralbanker 32 Note 18 Indlån og anden gæld 32 Note 19 Ændringer i udskudt skat 33 Note 20 Aktiekapital 33 Note 21 Dattervirksomhed fordelt pr. land 33 Note 22 Nærtstående parter 34 Note 23 Eventualforpligtelser 35 Note 24 Øvrig anvendt regnskabspraksis 36 14

15 Resultat- og totalindkomstopgørelse (kr ) Note Renteindtægter Renteudgifter Netto renteindtægter Gebyrer og provisionsindtægter Afgivne gebyrer og provisionsudgifter Netto rente og gebyrindtægter Kursreguleringer Andre driftsindtægter Udgifter til personale og administration Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle aktiver Andre driftsudgifter Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender mv Resultat af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder 22 0 Resultat før skat Skat Årets resultat Totalindkomstopgørelse Årets resultat Årets totalindkomst

16 Balance (kr ) Note Aktiver Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender hos centralbanker Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker Udlån og andre tilgodehavender til amortiseret kostpris Obligationer til dagsværdi Kapitalandele i tilknyttede virksomheder Immaterielle aktiver Øvrige materielle aktiver Aktuelle skatteaktiver Andre aktiver Periodeafgrænsningsposter AKTIVER I ALT Passiver 17 Gæld til kreditinstitutter og centralbanker Indlån og anden gæld Andre passiver Gæld i alt Hensatte forpligtelser 19 Hensættelser til udskudt skat Hensatte forpligtelser i alt Egenkapital 20 Aktiekapital Øvrige reserver Andre reserver i alt Resultat efter skat Egenkapital i alt PASSIVER I ALT

17 Egenkapitalopgørelse Pr (kr ) Aktie- Overført kapital resultat I alt Egenkapital Kapitaltilførsel Årets resultat Totalindkomst for perioden Egenkapital Pr (kr ) Aktie- Overført kapital resultat I alt Kontant stiftelse Kapitaltilførsel Årets resultat Totalindkomst for perioden Egenkapital

18 1 Anvendt regnskabspraksis Banken har valgt at præsentere den anvendte regnskabspraksis, som har særlig betydning for regnskabsaflæggelsen for Coop Bank i note 1. Præsentation af den øvrige anvendte regnskabspraksis fremgår af note 24. Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten for Coop Bank A/S er aflagt i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed, herunder Finanstilsynets bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl. (regnskabsbekendtgørelsen). Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år. Coop Betalinger A/S er 100 % ejet datterselskab af Coop Bank A/S. Der er ikke udarbejdet koncernregnskab, idet dette anses for at være uvæsentligt. Valuta Årsrapporten præsenteres i DKK, afrundet til hele tusinde kroner, som også er bankens funktionelle valuta. Regnskabsmæssige skøn og usikkerheder Opgørelse af den regnskabsmæssige værdi af visse aktiver forudsætter, at ledelsen foretager en række skøn og vurderinger af fremtidige forhold, der har væsentlig indflydelse på den regnskabsmæssige værdi af udlån. Ledelsens anvendte skøn og vurderinger er baseret på forudsætninger, som ledelsen anser for forsvarlige, men som i sagens natur er usikre og uforudsigelige. Skøn og vurderinger baseres på forudsætninger, som kan være ufuldstændige eller unøjagtige, og hvor uventede fremtidige begivenheder eller omstændigheder kan opstå. At foretage skøn og vurderinger er derfor i sagens natur vanskeligt, og når disse desuden involverer kundeforhold, vil de være forbundet med usikkerhed. Det kan være nødvendigt at ændre tidligere foretagne skøn som følge af ændringer i de forhold, der lå til grund for de tidligere skøn eller på grund af ny viden eller efterfølgende begivenheder. De væsentligste områder, hvor der udøves regnskabsmæssige skøn, er : Værdiansættelse af udlån Immaterielle aktiver Udlån og andre tilgodehavender til amortiseret kostpris Udlån og andre tilgodehavender til amortiseret kostpris indregnes ved første indregning til dagsværdi. Efterfølgende måles udlån til amortiseret kostpris med fradrag af nedskrivninger til imødegåelse af indtrådte, men endnu ikke realiserede tab. Nedskrivning på udlån til kunder og tilgodehavender hos kreditinsitutter føres på en korrektivkonto, som modregnes i det finansielle aktiv. Banken har ikke engagementer, som er af signifikant størrelse for banken, eller som ikke kan indplaceres i en gruppe af engagementer. Banken foretager derfor ikke individuel vurdering for OIV på enkeltengagementer. Alle engagementer indplaceres i en gruppe af engagementer med ensartede karakteristika, hvor der foretages vurdering for, om der foreligger OIV for gruppen som helhed. Såfremt der for det enkelte udlån foreligger information, der identificerer tab, fjernes udlånet dog fra gruppen, og der foretages en individuel nedskrivning. Nedskrivningen svarer til forskellen mellem udlånets regnskabsmæssige værdi og nutidsværdien af de mest sandsynlige fremtidige betalinger fra udlånet. Til beregning af nutidsværdi anvendes for variabelt forrentede udlån den aktuelt fastsatte effektive rente. Nedskrivninger tilbageføres, hvis efterfølgende begivenheder viser, at værdiforringelsen ikke længere er gældende. Udlån afskrives, når tabet er endeligt konstateret. Individuelt nedskrevne udlån På udlån, hvorpå der foreligger information, der identificerer tab som følge af begivenheder indtruffet efter første indregning, opgøres en eventuel nedskrivning på baggrund af forventede fremtidige betalingsstrømme. Information, der identificerer tab, foreligger, når eksempelvis : Kunden sendes til inkasso Kunden dør Betalinger som er mere end 40 dage forsinkede Hvor der på de enkelte lån foreligger information, der identificerer tab, foretages statistisk opgørelse af nedskrivninger på baggrund af typen af tabsinformation. Gruppevist vurderede udlån For alle gruppevist vurderede udlån foretages en vurdering af, om der er indtruffet OIV for grupperne som helhed. Banken inddeler kunderne i grupper ud fra, om der er identificeret svaghedstegn for kunden eller ikke. For gruppen af kunder med svaghedstegn vurderes altid at være indtruffet OIV. Som svaghedstegn regner banken eksempelvis : Betalinger som er mere end 20 dage forsinkede Rykkere over en periode For grupper af kunder uden svaghedstegn foretages vurderingen af OIV på gruppen som helhed på baggrund af risikoklassifikation, samt makroøkonomiske forhold. Obligationer til dagsværdi Obligationer, der handles på et aktivt marked, indregnes til dagsværdi baseret på lukkekurs for balancedagen. Ændringer i dagsværdier indregnes løbende i resultatopgørelsen. 18

Halvårsrapport For perioden 01.01.2014 30.06.2014

Halvårsrapport For perioden 01.01.2014 30.06.2014 Halvårsrapport For perioden 01.01.2014 30.06.2014 Coop Bank A/S CVR-nr. 34 88 79 69 / Indhold Indhold 3 Beretning Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 6 Halvårsregnskab Resultat- og totalindkomstopgørelse

Læs mere

CVR-nr. 34 88 79 69. Ledelsesberetning / Ledelsespåtegning / Halvårsregnskab / Selskabsoplysninger. Coop Bank A/S HALVÅRSRAPPORT

CVR-nr. 34 88 79 69. Ledelsesberetning / Ledelsespåtegning / Halvårsregnskab / Selskabsoplysninger. Coop Bank A/S HALVÅRSRAPPORT CVR-nr. 34 88 79 69 Coop Bank A/S HALVÅRSRAPPORT For perioden 01.01.2015 30.06.2015 INDHOLD 3 BERETNING Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 6 HALVÅRSREGNSKAB Resultat- og totalindkomstopgørelse 6 Balance

Læs mere

Dronninglund Sparekasse

Dronninglund Sparekasse Supplerende/korrigerende information til årsrapport 2013 Dronninglund Sparekasse CVR: 5894 3010 www.dronspar.dk Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 4 Redegørelse

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 1 Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 2010 Cvr. Nr. 24 74 48 17 2 Indholdsfortegnelse Ledelsens påtegning...side 3 Revisionserklæringer...side 4 Redegørelse...side 6 Resultatopgørelse...side

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til Årsrapporten for 2014

Supplerende/korrigerende information til Årsrapporten for 2014 Supplerende/korrigerende information til Årsrapporten for 2014 Indholdsfortegnelse Side Indledning 3 Ledelsespåtegning 4 Intern revisions erklæring 5 Den uafhængige revisors erklæring 6 Redegørelse vedrørende

Læs mere

Indhold / Kort om Coop Bank / Ledelsesberetning / Bestyrelse og direktion / Påtegninger / Årsregnskab / Selskabsoplysninger.

Indhold / Kort om Coop Bank / Ledelsesberetning / Bestyrelse og direktion / Påtegninger / Årsregnskab / Selskabsoplysninger. Årsrapport 2013 / Indhold Indhold 3 Ledelsesberetning Kort om Coop Bank 3 Ledelsesberetning 4 Bestyrelse og direktion 8 Ledelsespåtegning 10 De uafhængige revisorers erklæringer 11 12 Årsregnskab Regnskabs-

Læs mere

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S CVR-nr.: 31 61 38 76 Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S Halvårsrapport 2013 HALVÅRSRAPPORT 2013 SELSKABSOPLYSNINGER... 3 LEDELSESBERETNING... 4 PÅTEGNINGER... 5 RESULTAT- OG TOTALINDKOMSTOPGØRELSE

Læs mere

DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015. LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304

DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015. LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304 DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304 Halvårsresultat på 111 mio. kr. før skat Stor konverteringsaktivitet Ledelsesberetning Resultat LR Realkredits resultat før skat for

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen. Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 for Lån & Spar Bank A/S

NASDAQ OMX Copenhagen. Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 for Lån & Spar Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen Lån & Spar Bank A/S Højbro Plads 9-11 1014 København K CVR-nr. 13 53 85 30 Telefon 33 78 20 00 Telefax 33 78 20 07 E-mail lsb@lsb.dk www.lsb.dk Den 13. maj 2014 Kvartalsrapport 1.

Læs mere

Halvårsrapport 2014. Søndergade 12A, Balling, 7860 Spøttrup CVR-nr. 10 757 711

Halvårsrapport 2014. Søndergade 12A, Balling, 7860 Spøttrup CVR-nr. 10 757 711 Halvårsrapport 2014 Søndergade 12A, Balling, 7860 Spøttrup CVR-nr. 10 757 711 Halvårsrapport 2014 2 Indholdsfortegnelse Oplysninger om Sparekassen Balling Side 3 Ledelsesberetning Side 4 Hovedtal og nøgletal

Læs mere

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 pressemeddelelse Årsrapport 2013 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 2 Resultat på 27,5 mio. kr. efter skat i Middelfart Sparekasse Middelfart Sparekasse leverer et

Læs mere

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 1 Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 2

Læs mere

Sparekassen Thy. CVR-Nr. 24 25 58 16

Sparekassen Thy. CVR-Nr. 24 25 58 16 Sparekassen Thy CVR-Nr. 24 25 58 16 Halvårsrapport 2012 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 1-4 Ledelsespåtegning 5 5 års hoved- og nøgletal 6 Resultatopgørelse 7 Balance 8 Kapitalbevægelser 9 Kernekapital,

Læs mere

meretal Halvårsrapport 2010

meretal Halvårsrapport 2010 meretal Halvårsrapport 2010 Halvårsrapport, 1. halvår 2010 Broager Sparekasse Storegade 27, 6310 Broager CVR-nr. 66 32 85 11 / Reg.nr. 9797 Indholdsfortegnelse Oplysninger om Broager Sparekasse 6 Ledelsens

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2014. NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab. Cvr. nr. 34 07 59 56

Halvårsrapport 1. halvår 2014. NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab. Cvr. nr. 34 07 59 56 Halvårsrapport 1. halvår 2014 NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab Cvr. nr. 34 07 59 56 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 3 Selskabsoplysninger 3 Ledelsens beretning 4 Ledelsens beretning

Læs mere

NASDAQ Copenhagen. Halvårsrapport 2015 for Lån & Spar Bank A/S

NASDAQ Copenhagen. Halvårsrapport 2015 for Lån & Spar Bank A/S NASDAQ Copenhagen Lån & Spar Bank A/S Højbro Plads 9-11 1014 København K CVR-nr. 13 53 85 30 Telefon 33 78 20 00 Telefax 33 78 20 07 E-mail lsb@lsb.dk www.lsb.dk Den 20. august 2015 Halvårsrapport 2015

Læs mere

Mellembalance pr. 31. august 2012 for A/S Vinderup Bank

Mellembalance pr. 31. august 2012 for A/S Vinderup Bank Mellembalance pr. 31. august 212 for A/S Vinderup Bank Ledelsespåtegning I henhold til fusionsplanen af 24. oktober 212 fusioneres Salling Bank A/S og A/S Vinderup Bank, således at Salling Bank A/S bliver

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2015. NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab. Cvr. nr. 34 07 59 56

Halvårsrapport 1. halvår 2015. NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab. Cvr. nr. 34 07 59 56 Halvårsrapport 1. halvår 2015 NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab Cvr. nr. 34 07 59 56 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 3 Selskabsoplysninger 3 Ledelsens beretning 4 Ledelsens beretning

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2015. ATP Fondsmæglerselskab A/S. Cvr. nr. 27 45 57 43

Halvårsrapport 1. halvår 2015. ATP Fondsmæglerselskab A/S. Cvr. nr. 27 45 57 43 Halvårsrapport 1. halvår 2015 ATP Fondsmæglerselskab A/S Cvr. nr. 27 45 57 43 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 3 Selskabsoplysninger 3 Ledelsens beretning 4 Ledelsens beretning 4 Påtegninger 5 Ledelsespåtegning

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Halvårsrapport 2006. Himmerlandsgade 74 9600 Aars tlf. 98 62 17 00 fax 98 62 10 51 sparhim.dk

Halvårsrapport 2006. Himmerlandsgade 74 9600 Aars tlf. 98 62 17 00 fax 98 62 10 51 sparhim.dk Halvårsrapport 2006 Himmerlandsgade 74 9600 Aars tlf. 98 62 17 00 fax 98 62 10 51 sparhim.dk Tilfredsstillende 1. halvår 2006 for Sparekassen Himmerland Resumé * Antallet af garanter er i halvåret steget

Læs mere

Halvårsrapport For perioden 13.12.2012 30.06.2013

Halvårsrapport For perioden 13.12.2012 30.06.2013 Halvårsrapport For perioden 13.12.2012 30.06.2013 Coop Bank A/S CVR-nr. 34 88 79 69 / Indhold Indhold 3 Beretning Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 8 Halvårsregnskab Resultat- og totalindkomstopgørelse

Læs mere

Sparekassen Faaborg Koncernen Tillæg til risikorapport Offentliggørelse af solvensbehov pr. 30. juni 2013

Sparekassen Faaborg Koncernen Tillæg til risikorapport Offentliggørelse af solvensbehov pr. 30. juni 2013 Sparekassen Faaborg Koncernen Tillæg til risikorapport Offentliggørelse af solvensbehov pr. 30. juni 2013 side 1 af 5 Indledning Nærværende tillæg til risikorapport, der offentliggøres på www.sparekassenfaaborg.dk,

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 12. august 2003 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1.

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Halvårsrapport 2015. 1. halvår

Halvårsrapport 2015. 1. halvår Halvårsrapport 2015 1. halvår Halvårsrapport 2015 2 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Side 4 Ledelsespåtegning Side 7 Hovedtal og nøgletal Side 8 Resultatopgørelse Side 9 Balance Side 10 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

for fondsmæglerselskaber

for fondsmæglerselskaber for fondsmæglerselskaber FormueFyn Fondsmæglerselskab A/S CVR-nr. 10 50 86 49 Årsrapport 2014 1. FormueFyn Fondsmæglerselskab A/S Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om fondsmæglerselskabet Ledelsespåtegning

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2014. ATP Fondsmæglerselskab A/S. Cvr. nr. 27 45 57 43

Halvårsrapport 1. halvår 2014. ATP Fondsmæglerselskab A/S. Cvr. nr. 27 45 57 43 Halvårsrapport 1. halvår 2014 ATP Fondsmæglerselskab A/S Cvr. nr. 27 45 57 43 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 3 Selskabsoplysninger 3 Ledelsens beretning 4 Ledelsens beretning 4 Påtegninger 5 Ledelsespåtegning

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter: København, 30. januar 2013 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr.

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr. SPECIALISTER I ERHVERVSFINANSIERING Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Pressen 22. august 2002 FIH Halvårsrapport januar-juni

Læs mere

SPAREKASSEN DEN LILLE BIKUBE

SPAREKASSEN DEN LILLE BIKUBE SPAREKASSEN DEN LILLE BIKUBE Risikorapport i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen. Offentliggørelsespolitik I henhold til kapitalbekendtgørelsens 60 bilag 20, er det sparekassen pålagt at offentliggøre

Læs mere

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809 Årsrapport

Læs mere

Årsrapport 2012. Barsel.dk

Årsrapport 2012. Barsel.dk Årsrapport 2012 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Årsrapport 2014. Barsel.dk

Årsrapport 2014. Barsel.dk Årsrapport 2014 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

Sparekassen Thy. CVR-Nr. 24 25 58 16

Sparekassen Thy. CVR-Nr. 24 25 58 16 Sparekassen Thy CVR-Nr. 24 25 58 16 Halvårsrapport 2015 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 1-6 Ledelsespåtegning 7 5 års hoved- og nøgletal 8 Resultatopgørelse 9 Balance 10 Kapitalbevægelser 11 Kernekapital,

Læs mere

Årsrapport 2012 Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 2012

Årsrapport 2012 Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 2012 Årsrapport 2012 Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 2012 Cvr nr. 60 83 50 12 1 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den interne revisions erklæringer 4 De uafhængige revisorers erklæringer

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL BEKENDTGØRELSE OM OPGØRELSE AF RISIKOEKSPONERINGER, KAPITALGRUNDLAG OG SOLVENSBEHOV 2015

RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL BEKENDTGØRELSE OM OPGØRELSE AF RISIKOEKSPONERINGER, KAPITALGRUNDLAG OG SOLVENSBEHOV 2015 RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL BEKENDTGØRELSE OM OPGØRELSE AF RISIKOEKSPONERINGER, KAPITALGRUNDLAG OG SOLVENSBEHOV 2015 Risikooplysninger for 1. halvår 2015 for Saxo Privatbank A/S 1. Uddybning af metoder

Læs mere

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport 2014 Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport for perioden 31. juli 2014 31. december 2014 CVR 36 05 53 83 (1. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og

Læs mere

Cvr. nr. 82 11 22 19. Halvårsrapport

Cvr. nr. 82 11 22 19. Halvårsrapport Cvr. nr. 82 11 22 19 Halvårsrapport 1. Halvår 2014 Indholdsfortegnelse Oplysninger om andelskassen 3 Ledelsespåtegning. 4 Ledelsesberetning. 5 Resultat- og totalindkomstopgørelse 9 Balance. 10 side Egenkapitalopgørelse..

Læs mere

Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014

Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014 Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014 Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 2 MIDDELFART SPAREKASSE TREDOBLER RESULTATET Middelfart Sparekasse leverer et resultat før skat

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse for året 2011

Årsregnskabsmeddelelse for året 2011 NASDAQ OMX Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K Nakskov, den 29. februar 2012 Ref.: Direktionen / jc Fondsbørsmeddelelse nr. 1/ 2012 Årsregnskabsmeddelelse for året 2011 Årsregnskabet i overskrifter:

Læs mere

Stadil Sparekasse. Årsrapport for 2011. CVR-nr. 15 19 44 13. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på sparekassens ordinære repræsentantskabsmøde,

Stadil Sparekasse. Årsrapport for 2011. CVR-nr. 15 19 44 13. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på sparekassens ordinære repræsentantskabsmøde, Stadil Sparekasse CVR-nr. 15 19 44 13 Årsrapport for 2011 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på sparekassens ordinære repræsentantskabsmøde, den / 2012 Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport 1. juli - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den /. Carsten Iversen

Læs mere

Årsrapport 2014. ATP TIM GP ApS. Cvr. nr. 31 48 12 87. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling.

Årsrapport 2014. ATP TIM GP ApS. Cvr. nr. 31 48 12 87. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. Årsrapport 2014 ATP TIM GP ApS Cvr. nr. 31 48 12 87 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. København d. 4. februar 2015 dirigent Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S Den 15. februar 2007 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K. --------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Halvårsrapport 2012. 1. januar 30. juni 2012. Cvr.nr. 70558114

Halvårsrapport 2012. 1. januar 30. juni 2012. Cvr.nr. 70558114 Halvårsrapport 2012 1. januar 30. juni 2012 Cvr.nr. 70558114 Indhold Halvårsrapport 1. halvår 2012 SPAREKASSEN DJURSLAND Langgade 42, Vivild, 8961 Allingåbro Telefon 86 48 60 22 Telefax 86 48 68 19 CVR-nr.

Læs mere

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam:

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam: - NASDAQ OMX Copenhagen A/S Jyske Bank-koncernen forventer et resultat før skat for 1. halvår 2014 i niveauet 3,0 mia. kr. Nye boliglånsprodukter for ca. 9,0 mia. kr. Jyske Bank lancerer Jyske F3 og Jyske

Læs mere

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Støt Soldater & Pårørende CVR-nr.

Læs mere

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår)

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår) K/S Danskib 16 CVR-nr. 17 54 39 89 Årsrapport for 2013 (21. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Innovation ApS CVR-nr.

Læs mere

Sparekassen for Nørre Nebel og Omegn

Sparekassen for Nørre Nebel og Omegn Sparekassen for Nørre Nebel og Omegn CVR. NR. 66 67 10 11 Risikorapport Pr. 31.12.2013 Risikorapport i henhold til Kapitaldækningsbekendtgørelsen I henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen bilag 20 skal

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 - - - - DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 30. marts 2015 Dette regnskab indeholder 11 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Hvidbjerg Bank, halvårsrapport for 1. halvår 2015

Hvidbjerg Bank, halvårsrapport for 1. halvår 2015 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk

Læs mere

Overskuddet understøttes af en rekordstor tilgang af nye kunder, af vækst i indlån og udlån og af fald i nedskrivninger på udlån.

Overskuddet understøttes af en rekordstor tilgang af nye kunder, af vækst i indlån og udlån og af fald i nedskrivninger på udlån. Halvårsrapport 2015 Overskud på 16,7 mio. kr. før skat Overskuddet understøttes af en rekordstor tilgang af nye kunder, af vækst i indlån og udlån og af fald i nedskrivninger på udlån. Overskrifter for

Læs mere

Foreningen Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2011

Foreningen Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Foreningen Støt Soldater & Pårørende

Læs mere

for fondsmæglerselskaber

for fondsmæglerselskaber for fondsmæglerselskaber FormueFyn Fondsmæglerselskab A/S CVR-nr. 10 50 86 49 Årsrapport 2013 1. FormueFyn Fondsmæglerselskab A/S Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om fondsmæglerselskabet Ledelsespåtegning

Læs mere

Den Jyske Sparekasse TILLÆG TIL KONCERNRISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDT- GØRELSEN

Den Jyske Sparekasse TILLÆG TIL KONCERNRISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDT- GØRELSEN Den Jyske Sparekasse TILLÆG TIL KONCERNRISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDT- GØRELSEN Offentliggørelse af solvensbehov pr. 31.03.2012 0 Indhold 1. INDLEDNING... 1 2. SOLVENSBEHOV... 1 2.1

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014.

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014. Den 26. februar 2015 Til NASDAQ Copenhagen ------------------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit

Læs mere

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Axcel Management A/S Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger...

Læs mere

Komplementarselskabet Motala II ApS

Komplementarselskabet Motala II ApS Komplementarselskabet Motala II ApS CVR-nr. 28 68 93 06 Årsrapport for 2013 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 03/06 2014 Jacob Götzsche

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. regnskabet for første kvartal af 2015.

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. regnskabet for første kvartal af 2015. Den 23. april 2015 Til NASDAQ Copenhagen ------------------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. regnskabet for første kvartal af 2015. Vedlagt følger kvartalsrapport for DLR

Læs mere

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49

Den Erhvervsdrivende Fond Bellevuehallerne CVR-nr. 26 77 43 49 Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på det ordinære bestyrelsesmøde d. 5. maj 2015 Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

Cvr. nr. 82 11 22 19 HALVÅRSRAPPORT

Cvr. nr. 82 11 22 19 HALVÅRSRAPPORT Cvr. nr. 82 11 22 19 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 Indholdsfortegnelse side Selskabsoplysninger 3 Ledelsesberetning. 4 Ledelsespåtegning. 6 Resultatopgørelse. 7 Balance. 8 Egenkapitalopgørelse.. 10 Noter

Læs mere

Svenstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 20 65 25 19

Svenstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 20 65 25 19 CVR-nr. 20 65 25 19 Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Oplysninger om selskabet 4 Beretning 5 Årsregnskab 1. januar 31. december 6 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Sparekassen Thy. CVR-Nr. 24 25 58 16

Sparekassen Thy. CVR-Nr. 24 25 58 16 Sparekassen Thy CVR-Nr. 24 25 58 16 Risikorapport vedr. opgørelse af tilstrækkelig basiskapital pr. 30. juni 2014 Risikorapport 30. juni 2014 - Sparekassen Thy Indholdsfortegnelse Indledning 3 Solvensbehov

Læs mere

Mekoprint Holding A/S CVR-nr. 30 27 79 02

Mekoprint Holding A/S CVR-nr. 30 27 79 02 CVR-nr. 30 27 79 02 Årsrapport for 2012/13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

Halvårsrapport 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab. CVR-nr. 15134275

Halvårsrapport 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab. CVR-nr. 15134275 Halvårsrapport 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab er en del af Nordea koncernen. Nordeas vision er at være en Great European bank, anerkendt

Læs mere

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14 Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014 CVR-nr. 51 09 50 14 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors erklæringer 2 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S OMX Den Nordiske Børs København Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S 9. maj 2008 KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 1/ 12 Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal... 3 Ledelsesberetning...

Læs mere

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg 03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 26 16 00 81 Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008 (7. regnskabsår) www.arosbolig.dk regnskab 2008 1 Årsberetning Hovedaktivitet Selskabets hovedaktivitet

Læs mere

Natur-Energi Klimainvestering A/S CVR-nr. 32 44 30 44

Natur-Energi Klimainvestering A/S CVR-nr. 32 44 30 44 CVR-nr. 32 44 30 44 Årsrapport for tiden 01.09.09-31.12.10 Nærværende årsrapport er godkendt på den ordinære generalforsamling, den / 2011 Dirigent: STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem

Læs mere

Årsrapport 2014. ATP Fondsmæglerselskab A/S. Cvr. nr. 27 45 57 43. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling.

Årsrapport 2014. ATP Fondsmæglerselskab A/S. Cvr. nr. 27 45 57 43. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. Årsrapport 2014 ATP Fondsmæglerselskab A/S Cvr. nr. 27 45 57 43 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. København, den 4. februar 2015 dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Cvr. nr. 82 11 22 19. Halvårsrapport

Cvr. nr. 82 11 22 19. Halvårsrapport Cvr. nr. 82 11 22 19 Halvårsrapport 1. Halvår 2012 Indholdsfortegnelse Oplysninger om andelskassen 3 Ledelsespåtegning. 4 Ledelsesberetning. 5 Resultat- og totalindkomstopgørelse 8 Balance. 9 side Egenkapitalopgørelse..

Læs mere

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73 UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB 2013 CVR-NR. 17 22 92 73 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Foreningsoplysninger... Ledelsespåtegning... Den uafhængige revisors

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport for 1. juli 2011-30. juni 2012 (4. regnskabsår) Årsrapport er fremlagt

Læs mere

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse...

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse... Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning............................................... 1 Den uafhængige revisor påtegning................................... 2-3 Ledelsesberetningen..............................................

Læs mere

Stadil Sparekasse. Risikorapport pr. 31.12.2014

Stadil Sparekasse. Risikorapport pr. 31.12.2014 Stadil Sparekasse Risikorapport pr. 31.12.2014 Indholdsfortegnelse Side I Målsætninger og risikopolitikker 1 II Anvendelsesområde 2 III Kapitalgrundlag 3 V Individuelt solvensbehov og individuelt solvenskrav

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2015

Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Side 1 af 14 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K 4. maj 2015 Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Højt aktivitetsniveau giver kvartalsoverskud på 31,5 mio. kr. Mange nye kunder og højt

Læs mere

Cvr. nr. 82 11 22 19. Halvårsrapport

Cvr. nr. 82 11 22 19. Halvårsrapport Cvr. nr. 82 11 22 19 Halvårsrapport 1. Halvår 2013 Indholdsfortegnelse Oplysninger om andelskassen 3 Ledelsespåtegning. 4 Ledelsesberetning. 5 Resultat- og totalindkomstopgørelse 8 Balance. 9 side Egenkapitalopgørelse..

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

ABF Fremtiden 3. serie

ABF Fremtiden 3. serie Lundbyesgade 3-5, 8000 Århus C Årsrapport for 2009 Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige revisors

Læs mere

RESULTATOPGØRELSE. Skat Beregnet skat af årets indkomst 74.178 40.175 6 Årets resultat -167.671-115.493

RESULTATOPGØRELSE. Skat Beregnet skat af årets indkomst 74.178 40.175 6 Årets resultat -167.671-115.493 9 RESULTATOPGØRELSE Renteindtægter 2.398.138 2.056.805 1 Renteudgifter 541.476 420.007 2 Netto renteindtægter 1.856.663 1.636.798 Udbytte af aktier m.v. 42.805 48.870 Gebyrer og provisionsindtægter 256.612

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR

DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR indhold indhold Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 4 Erklæringer af revisorer 5 Opgørelse af totalindkomst 6 Opgørelse af finansiel stilling 7 Opgørelse af ændringer i egenkapital

Læs mere

NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab

NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab Årsrapport 2014 NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab Cvr. nr. 34 07 59 56 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. København, den 4. februar 2015 dirigent

Læs mere

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17 CVR-nr. 35 36 67 17 Årsrapport for regnskabsåret 10.09.13-31.12.13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 CARLSBERG FINANS A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 Delårsrapport 30. juni 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

A/B ØSTBANEHUS. CVR-nr. 27 46 20 73 ÅRSRAPPORT 2007

A/B ØSTBANEHUS. CVR-nr. 27 46 20 73 ÅRSRAPPORT 2007 A/B ØSTBANEHUS CVR-nr. 27 46 20 73 ÅRSRAPPORT 2007 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsens påtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 1. pressemeddelelse. Årsrapport 2012

Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 1. pressemeddelelse. Årsrapport 2012 Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 1 pressemeddelelse Årsrapport 2012 Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 2 Tilfredsstillende indtjening, solide økonomiske nøgletal og rekord mange nye kunder i Middelfart

Læs mere

Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg. Årsregnskab for 2005-2006

Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg. Årsregnskab for 2005-2006 Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 28 97 03 74 Årsregnskab for 2005-2006 1.7.2005-31.12.2006 (1. regnskabsår- 18 måneder) www.arosbolig.dk årsregnskab 2005-6 1 Beretning

Læs mere

Kvartalsrapport for perioden 1. januar 30. september 2008

Kvartalsrapport for perioden 1. januar 30. september 2008 Ringkjøbing Bank Torvet 2 6950 Ringkøbing Telefon: 99753200 Telefax: 97321546 Til NASDAQ OMX Copenhagen CVR. nr 17309404 SWIFT/BIC: RIBADK22 www.riba.dk info@riba.dk Fondsbørsmeddelelse Dato: 29.10.2008

Læs mere

Halsted Fjernvarmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33 57 08 56

Halsted Fjernvarmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33 57 08 56 CVR-nr. 33 57 08 56 Årsrapport for regnskabsåret 01.07.13-30.06.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2015

Halvårsrapport 1. halvår 2015 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K 1 af 14 14. august 2015 Halvårsrapport 1. halvår 2015 Overskud forøget med 16,1 mio. kr. til 57,8 mio. kr. - forventet årsresultat opjusteres.

Læs mere

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB Tlf: 63 12 71 00 odense@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Fælledvej 1 DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB 2013 CVR NR. 35 14 81 16 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

SOLVENSBEHOVSRAPPORT 31.12.2013

SOLVENSBEHOVSRAPPORT 31.12.2013 SOLVENSBEHOVSRAPPORT 31.12.2013 Den lille Bikubes bestyrelse har drøftelser omkring fastsættelsen af solvensbehovet. Drøftelserne tager udgangspunkt i en indstilling fra direktionen. Indstillingen indeholder

Læs mere