DiKon. Strukturering af udbudsmateriale. DigitalKonvergens. Vejledning VERSION DEC 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DiKon. Strukturering af udbudsmateriale. DigitalKonvergens. Vejledning VERSION DEC 2016"

Transkript

1 DiKon DigitalKonvergens VERSION DEC 2016 Strukturering af udbudsmateriale Vejledning

2 Side 2 INDHOLD 1 Introduktion 3 2 Projektmateriale Udbudsbrev Fortegnelse over dokumenter, tegninger og bygningsmodeller Beskrivelser og specifikationer Byggesagsbeskrivelse (BSB) Arbejdsbeskrivelser (og bygningsdelsbeskrivelser) IKT-Specifikationer Leverancespecifikation for bygningsmodeller Tegninger og bygningsmodeller Tegninger Bygningsmodeller Tilbudslister med tilhørende måle- og prissætningsregler Tilbudsliste med mængder Måleregler Prissætningsregler Udbudsplaner Udbudstidsplan Udbudskontrolplan Erklæringer og klausuler Tro- og loveerklæring Arbejdsklausul 14

3 Side 3 1 INTRODUKTION Nærværende publikation er udarbejdet af Digital Konvergens, og skal ses som best practice til strukturering og beskrivelse af udbudsmaterialets digitale sammenhæng. Herunder rådgivers kravstillelse til tilbudsgiver vedr. digitale ydelser og samarbejde. Baggrunden for publikationen er, at Digital Konvergens generelt oplever stor diversitet i den struktur, sammenhæng og entydighed, der anvendes i branchen til beskrivelse af de digitale ydelser i projektmaterialet for fagentrepriser og for hovedentrepriser. Formålet med publikationen er dels at hjælpe rådgiverne til at udarbejde og kvalitetssikre strukturen og entydigheden i projektmaterialet, og dels at hjælpe tilbudsgivende entreprenørvirksomheder i effektivt at identificere ydelserne indeholdt i projektmaterialet. På den måde effektiviseres tilbudsgivningen, og misforståelser minimeres. Det forudsættes, at projektmaterialet er udarbejdet iht. bips b1.000 beskrivelsesstruktur samt bips IKT specifikationer dec Publikationen afgrænses til at beskrive den digitale sammenhæng i projektmaterialet ift. nedenstående dokumenter: - Udbudsbrev - Fortegnelser over dokumenter, tegninger og bygningsmodeller - Byggesagsbeskrivelse (BSB) - Arbejdsbeskrivelser og bygningsdelsbeskrivelser (ARB/BYB) - IKT specifikationer - Leverancespecifikationer inkl. grænseflader ifm. eventuelle funktionsudbud og/eller leverandørprojektering. - Tegninger - Bygningsmodeller - Tilbudsliste - Opmålingsregler - Prissætningsregler - Udbudstidsplan - Udbudskontrolplaner

4 Side 4 2 PROJEKTMATERIALE 2.1 Udbudsbrev I de følgende underafsnit gennemgås den digitale struktur og entydighed i projektmaterialet for så vidt angår indhold og anvendelse. I udbudsbrevet beskrives projektmaterialets indhold, og der angives udbudstekniske betingelser. De udbudstekniske betingelser kan være følgende: Evt. lovmæssigt grundlag for udbuddet (primært offentlige udbud) Kriterier for tildeling af opgaven samt krav til tilbuddets indhold Håndtering af eventuelle forbehold Tekniske forhold for digitalt udbud, herunder udbudsweb, ansvar, rettigheder mv. Upload af materiale og formater ifm. med tilbudsgivning Proces og tidsfrister i forbindelse med besigtigelser, spørgemøder og afgivelse af spørgsmål Proces og tidsfrister i forbindelse med besvarelse af spørgsmål til udbudsmaterialet. Proces og tidsfrister for håndtering af ændringer/rettelser til udbudsmaterialet i udbudsperioden Kontaktdata De bydende skal ved hjælp af udbudsbrevet kunne danne sig et overblik over, om alt materiale er modtaget. Derudover skal de bydende oplyses om de udbudstekniske betingelser og herunder processen frem til afgivelse af bud. De bydende vil anvende informationen i forbindelse med deres risikoafdækning. 2.2 Fortegnelse over dokumenter, tegninger og bygningsmodeller Fortegnelsen er en komplet oversigt over udbudsmaterialet med angivelse af filnavne samt format, version og dato. Der kan udarbejdes fagspecifikke fortegnelser som del af projektmaterialet. Fortegnelsen giver et overblik over projektmaterialets specifikke indhold og omfang og anvendes til at orientere sig samt sikre sig, at alt materialet er modtaget i rigtige versioner.

5 Side Beskrivelser og specifikationer Byggesagsbeskrivelse (BSB) Byggesagsbeskrivelsen beskriver generelle forhold, som vedrører alle entrepriser og arbejder i den samlede byggesag. Byggesagsbeskrivelsen skal være det centrale dokument, hvori sammenhængen i projektmaterialet beskrives, samt hvor de overordnede processer, retningslinjer og anvendelsesmuligheder af digitalt projektmateriale beskrives. Dette gøres enten i direkte form, ved eksplicit henvisning til dokumenter, som specificerer processer yderligere, eller i form af bilag. Sammenhæng i projektmaterialet: Der skal redegøres for den tekniske sammenhæng imellem tilbudsliste, bygningsmodeller, tegninger, beskrivelser og opmålingsregler. Dette er vigtigt, idet de bydende entreprenører vil skulle orientere sig samlet om ydelsernes omfang, hvortil digitale sorteringer og databehandling anvendes. Er der ikke entydig digital sammenhæng, besværliggøres eller i værste tilfælde umuliggøres de bydendes anvendelse af digitale værktøjer til optimering af tilbudsprocessen. I selve byggesagsbeskrivelsen skal der som minimum tydeligt redegøres for omfang og anvendelse af følgende: Arbejdsbeskrivelser (ARB) og bygningsdelsbeskrivelser (BYB): Her angives hvordan ARB og BYB hænger sammen med resten af projektmaterialet Tegninger og bygningsmodeller Det angives, i hvilken grad entreprenøren kan få adgang til projektets bygningsmodeller, samt hvilke informationer modellerne indeholder. Dette gøres ved eksplicit at anføre, hvilket informationsniveau bygningsmodellerne i projektmaterialet har ved udbudstidspunkt, redegørelse for tegningsmaterialets sammenhæng til bygningsmodellerne, samt hvilke eventuelle særlige retningslinjer der gives for entreprenørens videre brug af modelindhold og data. Eksempel: Bygningsmodellen afleveres i IFC som del af projektmaterialet ved udbud. Originalmodeller i Revit format 2016 afleveres til vindende entreprenør forud for projektets opstart. Vedlagt er Dikon-leverancespecifikation, der anfører, hvilket informationsniveau de forskellige objekter leveres på. Alle projekttegninger inkl. detaljer er direkte genereret fra bygningsmodeller.

6 Side 6 Såfremt entreprenørens anvendelse og forståelse af bygningsmodellernes sammenhæng og struktur er afhængig af yderligere specifikationer, skal dette angives evt. ved henvisning til IKT-teknisk CAD-specifikation. For så vidt angår egenskabsdata i projektmaterialets bygningsmodeller er det vigtigt, at der redegøres for validiteten heraf, da egenskabsdata vil blive brugt af entreprenørerne i den videre behandling og sortering til eksempelvis underentrepriser og leverandører. Der skal specifikt beskrives, hvilke forpligtigelser entreprenøren har ved egne og rådgivers projektændringer, og hvem der skal koordinere med andre parter. Specielle krav til koordinering og kontrol som eksempelvis kollisionskontrol af bygningsmodeller skal angives i udbudskontrolplanerne Tilbudslister med mængder Tilbudslisternes generelle opbygning og retningslinjer for entreprenørens korrekte tekniske udfyldelse skal angives Procedure for mængdeverificering Såfremt der skal udføres en mængdeverificering af de i projektmaterialet beregnede mængder, skal processen herfor tydelig beskrives. Processen skal som minimum beskrives ved angivelse af følgende: Tilgængeligt materialet til brug for mængdeverificeringen. Verificeringen skal ske på samme grundlag, som mængderne er beregnet på, hvilket betyder, at såfremt rådgiver har anvendt bygningsmodeller i proprietær formater til mængdeberegningen, skal disse også tilgå entreprenør forud for verificeringen. Beskrivelse af verificeringsprocessen inkl. møder, deltagere og tid. For at opnå en succesfuld verificeringsproces anbefales det, at der afsættes rimelig tid til entreprenørernes verificering IKT tekniske ydelser under udførelsen Entreprenørens digitale forpligtigelser og ydelser skal tydeligt beskrives enten i direkte form eller ved henvisning til de i projektmaterialet vedlagte IKT specifikationer. Projektets grænseflader i relation hertil skal tydeligt beskrives. Følgende skal som minimum anføres: Projektroller og organisation i relation til IKT-ansvar, herunder omfang af mødeaktivitet i relation til IKT, hvor entreprenøren forventes at skulle deltage. Retningslinjer for digital kommunikation, herunder projektspecifikke retningslinjer og vejledning i brug af projektweb.

7 Side 7 Retningslinjer for indhold og anvendelse CAD-produktion og BIMmodeller, herunder tekniske forudsætninger såsom nulpunktsbestemmelser, filformater, opsætningsparametre og egenskabsparametre. Entreprenørens afsætnings- og produktionsgrundlag skal tydeligt fremgå. Beskrivelse af udvekslingsprocedurer, revisionsstyring og advisering. Retningslinjer for digital registrering og forespørgsler. Tydelig oplistning af entreprenørens digitale ydelser og forpligtigelser Procedure og retningslinjer for leverandørprojektering og funktionsudbud Såfremt projektet udbydes med leverandørprojektering og/eller funktionsudbud, skal processen og grænsefladerne herfor tydeligt beskrives. Retningslinjer og forudsætninger for den tekniske projektering skal tydeligt fremgå, således leverandørprojekteringen kan foregå på nøjagtigt samme grundlag som de øvrige projekterende fagdiscipliner. Projektets BIM projektmanual, vejledninger, procesbeskrivelser mv. skal tilgå den projekterende leverandør. Koordineringsprocessen i forhold til de øvrige fagdiscipliner skal tydeligt fremgå. Ved leverandørprojektering skal leverandørens forudsætninger og leverancer præciseres i en leverancespecifikation jf. afsnit Procedure for digital mangelgennemgang Proceduren for digital mangelgennemgang skal tydelig beskrives, indeholdende en præcisering af den anvendte digitale platform samt en procesbeskrivelse med tydelig angivelse af opgaver, ansvar og deadlines. Proceduren for digital mangelgennemgang kan enten beskrives direkte i byggesagsbeskrivelsen eller ved henvisning til en IKT afleveringsspecifikation Procedure for digital aflevering Proceduren for digital aflevering af såvel procesdokumentation, as built materiale samt D&V dokumentation skal tydelig præciseres. Beskrivelsen skal som minimum indeholde følgende: Tydelig beskrivelse af omfang af den dokumentation, som forventes afleveret, herunder antal bygningsdele i forskellige kategorier. Beskrivelse af afleveringsform. Procesbeskrivelse indeholdende opgaver, ansvar og deadlines. Såfremt afleveringen af D&V materiale skal afleveres i et digitalt system, eksempelvis direkte i et FM system, skal der som minimum redegøres for entreprenørens forpligtigelser hertil samt vedlægges tydelige vejledninger i brug af systemet. Der kan med fordel oprettes et afprøvningsområde i systemet, således entreprenørerne kan få indsigt i afleveringsproceduren og omfanget af de deraf afledte ydelser.

8 Side 8 Proceduren for digital aflevering kan enten beskrives direkte i byggesagsbeskrivelsen eller ved henvisning til en IKT-teknisk afleveringsspecifikation. Byggesagsbeskrivelsen eller IKT-teknisk afleveringsspecifikation skal anvendes som en sammenhængende redegørelse af de i projektmaterialet afledte digitale ydelser samt om sammenhængen Arbejdsbeskrivelser (og bygningsdelsbeskrivelser) I ARB beskrives de enkelte arbejder, grænseflader og sikkerhedsmæssige forhold. I BYB specificeres arbejdets omfang, grænseflader mv. specifikt for de enkelte bygningsdele. I BYB skal hver type af bygningsdele være defineret. Bygningsdelene skal have en direkte reference til tilbudsliste og bygningsmodel, hvor dette er et krav. Eksempelvis i forbindelse med klassifikationskode. Under omfang defineres hvilke ydelser, der skal være indeholdt i tilbudslisten og tilknyttet de tilhørende dele i 3D bygningsmodellen, hvor dette er muligt. Hvis ikke omfang af D&V dokumentation er beskrevet direkte i byggesagsbeskrivelsen, kan det specificeres her. Definition af ydelsen for det enkelte arbejde og den enkelte bygningsdelstype på en post i tilbudslisten IKT-Specifikationer Byggeriets IKT-specifikationer er som udgangspunkt udarbejdet til beskrivelse af en parts digitale ydelser overfor bygherren. I relation til projektmaterialet ved fag- og hovedentrepriser vil IKT-specifikationerne således være retningsgivende for selve tilblivelsen af projektmaterialet op mod udbudsprocessen. For de bydende entreprenører, samt siden i forbindelse med entreprenørens opførelse af byggeriet, er det helt afgørende, at dels de udførende entreprenører har fuld indsigt i, hvad der kan forventes af rådgivers digitale projektmateriale, herunder beskaffenhed af bygningsmodeller og data, samt i særdeleshed at eventuelle projekterende leverandører får de nødvendige digitale forudsætninger for udførsel af de i projektmaterialet anførte ydelser.

9 Side 9 IKT-specifikationerne skal således enten vedlægges direkte i projektmaterialet, evt. som bilag til byggesagsbeskrivelsen, eller tydeligt og entydigt indarbejdes i projektets byggesagsbeskrivelse. Ved funktionsudbud, leverandørprojektering og/eller andre forhold, hvor der lægges en projekteringsydelse hos tredjepart, skal relevante IKTspecifikationer vedlægges. Følgende forhold skal enten fremgå af IKTspecifikationer eller af byggesagsbeskrivelsen: Retningslinjer for den anvendte klassifikation og præcisering af den anvendte datasammenhæng på tværs af fagmodeller. Det skal beskrives, hvor i bygningsmodellerne klassifikation er indarbejdet. Redegørelse for retningslinjer og ibrugtagelse af bygningsmodeller Redegørelse for omfang af egenskabsdata i bygningsmodellerne. Redegørelse for bygningsmodellernes informationsniveau. Den digitale sammenhæng mellem 3D bygningsmodeller, tilbudsliste, arbejdsbeskrivelser/bygningsdelsbeskrivelser og opmålingsregler Leverancespecifikation for bygningsmodeller Leverancespecifikationen er en tidsmæssig oversigt/grænsefladeskema over bygningsmodellernes geometriske og datatekniske indhold og ansvarsfordeling. Leverancespecifikationen er en konkretisering og fordeling af 3D leverancer og egenskabsdata mellem de projekterende parter og de udførende parter, herunder entreprenører og leverandører. Leverancespecifikationen skaber klarhed over fordelingen af ydelserne mellem de projekterende parter, og præciserer informationsniveauet af de modeller, som entreprenørerne og leverandørerne kan forvente at modtage. Leverancespecifikationen kan anvendes til tydeligt at redegøre for indholdet i bygningsmodeller med afsæt i CCS informationsniveauer. Leverancespecifikationen er således væsentlig i forhold til at opnå en entydig forventningsafstemning om modellernes beskaffenhed. Der henvises til Dikons paradigme for modelleverancespecifikation, som kan findes på Dikons hjemmeside.

10 Side Tegninger og bygningsmodeller Tegninger Omfang iht. leverancespecifikation og tegningsfortegnelse. Tegningerne vil som udgangspunkt bestå af tegninger, der er genereret direkte fra bygningsmodellerne. Supplerende tegninger udført med udgangspunkt i modellerne kan forekomme Bygningsmodeller Tegningsmaterialet anvendes som primært grundlag for byggeriets udførsel, herunder tekniske løsninger og funktioner. Som del af projektmaterialet findes bygningsmodeller i IFC samt i originalformater. Modellerne indeholder repræsentativ geometri samt egenskabsdata tilknyttet objekter i modellen. Modellernes indhold for så vidt angår geometrisk detaljeringsgrad samt omfang af tilknyttede egenskabsdata præciseres i projektets leverancespecifikation eller som minimum jf. byggesagsbeskrivelsen. Bygningsmodellerne kan anvendes som grundlag for tegningsproduktion og tilbudsgivning. Derudover kan modellerne anvendes til simuleringer, visualiseringer, elementproduktion og udførelse. Det er vigtigt, at anvendeligheden af bygningsmodellerne til entreprenørens videre brug er tydeligt angivet i IKT-specifikationerne eller i byggesagsbeskrivelsen.

11 Side Tilbudslister med tilhørende måle- og prissætningsregler Tilbudsliste med mængder Tilbudslisten indgår i projektmaterialet, og almindeligvis findes én tilbudsliste pr. entreprise. Tilbudslisten skal være struktureret i forhold til de øvrige dele af projektmaterialet, f.eks. efter arbejder og bygningsdelsbeskrivelser. Det er vigtigt, at tilbudslistens indhold og omfang tilpasses bygherres behov. Tilbudslisten indeholder en struktureret oversigt over de poster og arbejder, som tilbudsgiver skal udfylde for at prissætte det fuldstændige omfang af leverancer og arbejder, der er beskrevet i det samlede udbudsmateriale, for pågældende entreprise. og inddelingen skal være logisk og dækkende i forhold til prisberegningen. Tilbudslisten kan enten være integreret i en udbudsportal, eller selvstændig dataform såsom Excel. Tilbudsgiver skal kun udfylde priser i forhold til enhedspriser, og tilbudssummen bliver på den baggrund struktureret beregnet. Der skal redegøres for, hvordan tilbudslisten skal læses og udfyldes af tilbudsgiver. Tilbudslisten anvendes til opgørelse af entreprisens mængder og til angivelse af entreprenørens enhedspriser og samlede tilbud for et entydigt og gennemsigtigt sammenligningsgrundlag i forbindelse med bygherres vurdering af de indkomne tilbud Måleregler Målereglerne er et opslagsværk med direkte relation til tilbudslistens poster, hvori der entydigt redegøres for beregningsprincipperne for de opgjorte mængder i tilbudslisten. Målereglerne kan eksempelvis entydigt redegøre for, hvordan mængder for vægge er beregnet, herunder fradrag fra huller, recesser, fuger ol. Målereglerne redegør alene for den geometriske opmåling. Supplerende ydelser, som knytter sig til den opgjorte mængde, og som entreprenøren skal medtage i tilbudslistens poster, skal entydigt præciseres i bygningsdelsbeskrivelserne.

12 Side Prissætningsregler Målereglerne skal sikre, at de bydende entydigt kan se forudsætninger for mængdeberegningerne. Samtidigt skal de bydende kunne genskabe mængderne (genberegne) i forbindelse med en evt. verificeringsproces, hvorfor forudsætningerne for beregningerne skal kendes. Målereglerne bør i videst muligt omfang bygge på branchestandarder, og evt. projektspecifikke forhold skal entydigt fremgå, således tilbudsgiver kan tage højde for dette, dels i forbindelse med udfyldelse af tilbudslisten, dels i forbindelse med verificering af mængder. Målereglerne kan være præciseret i leverancespecifikationen, se eksempelvis Dikons Modelleverancespecifikation. Arbejde pågår i Molio og vil blive indarbejdet, når det foreligger.

13 Side Udbudsplaner Udbudstidsplan Udbudstidsplanen viser hovedaktiviteternes varighed herunder start- og sluttidspunkter, samt hvornår der foregår arbejder, der medfører særlig fare og områder, der i perioder er fælles for flere arbejder, jf. basisbeskrivelse b bygesag afsnit Udbudskontrolplan Anvendes som udgangspunkt til entreprenørens videre udarbejdelse af en detaljeret tidsplan for byggeriet. Planen indeholder oplysninger om kontrolprocedurer forbundet med udførelsen. et er en opsamling af, hvad der er angivet for den enkelte bygningsdel eller arbejde i ARB og BYB. Udbudskontrolplanen er en del af bips 1000 standard paradigme. Anvendes til entreprenørens videre udarbejdelse af udførelseskontrolplanen.

14 Side Erklæringer og klausuler Tro- og loveerklæring For Tro- og loveerklæring henvises der til: Konkurrence og Forbrugerstyrelsen og Udbudsloven på Arbejdsklausul Skal være udfyldt og indeholdt i udbudsmaterialet. Arbejdsklausulen kan være indarbejdet i BSB. Er standard pkt. i bips beskrivelsesstandarder (pkt )

Januar a IKT-specifikationer aftale og kommunikation. del 5 digitalt udbud og tilbud

Januar a IKT-specifikationer aftale og kommunikation. del 5 digitalt udbud og tilbud Januar 2016 a 102-5 IKT-specifikationer aftale og kommunikation del 5 digitalt udbud og tilbud Kolofon 2016-01-08

Læs mere

»Udbud med mængder og sammenhæng i projektmaterialet

»Udbud med mængder og sammenhæng i projektmaterialet »Udbud med mængder og sammenhæng i projektmaterialet 2013-12-16 Michael Blom Søefeldt Udbud med mængder og sammenhæng i projektmaterialet»agenda I. Hvad er udbud med mængder Hvad siger branchen om udbud

Læs mere

NØRRE BOULEVARD SKOLE

NØRRE BOULEVARD SKOLE NØRRE BOULEVARD SKOLE NØRRE BOULEVARD 57-59 7500 HOLSTEBRO TOTALRÅDGIVNING IKT YDELSESSPECIFIKATION 28. April 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Introduktion... 3 2. IKT Ledelse... 3 3. Digital kommunikation...

Læs mere

IKT YDELSESSPECIFIKATION KØBENHAVNS UNIVERSITET. PROJEKT ID: KU_xxx_xx_xx_xxxx (se bilag G, pkt. 0.0) PROJEKTNAVN: xxx DATO: xx.xx.

IKT YDELSESSPECIFIKATION KØBENHAVNS UNIVERSITET. PROJEKT ID: KU_xxx_xx_xx_xxxx (se bilag G, pkt. 0.0) PROJEKTNAVN: xxx DATO: xx.xx. KØBENHAVNS UNIVERSITET IKT YDELSESSPECIFIKATION PROJEKT ID: KU (se bilag G, pkt. 0.0) PROJEKTNAVN: DATO:.. VERSION: 1.1 VERSIONSDATO: 28.03.2014 02 BILAG A) IKT-TEKNISK KOMMUNIKATIONSSPECIFIKATION Side

Læs mere

IKT-Aftale Ydelsesspecifikation

IKT-Aftale Ydelsesspecifikation Version 2 IKT-Aftale Ydelsesspecifikation 09-01-2015 Hvidovre Kommune ID nr. Byggesag: Indholdsfortegnelse 1. Grundlag... 3 1.1 Anvendelse... 3 1.2 Opbygning... 3 1.3 Aftalte IKT-ydelser... 4 2. Digital

Læs mere

IKT - Ydelsesspecifikation

IKT - Ydelsesspecifikation 1 af 15 IKT - Ydelsesspecifikation 1. Grundlag Denne projektspecifikke beskrivelse er sammen med bips F202, IKT-ydelsesspecifikation, basisbeskrivelse gældende for de digitale ydelser på byggesagen. 2.

Læs mere

Nedenstående afkrydsede krav gælder for al renovering, om- eller tilbygning samt nybyggeri over 5 mio. kr. ekskl. moms.

Nedenstående afkrydsede krav gælder for al renovering, om- eller tilbygning samt nybyggeri over 5 mio. kr. ekskl. moms. 1. Grundlag (tekst i grundlagsdelen kan ikke fravælges) Denne projektspecifikke beskrivelse er sammen med bips F202, IKT- ydelsesspecifikation, basis beskrivelse gældende for de digitale ydelser på byggesagen.

Læs mere

IKT Ydelsesspecifikation

IKT Ydelsesspecifikation IKT Ydelsesspecifikation Bygningsstyrelsen Standard for statsligt byggeri Dato: 2011-06-01 Revisionsdato 2012.10.01 Indhold: 1. Grundlag 2. Digital kommunikation 3. CAD 4. Digitalt udbud 5. Digital aflevering

Læs mere

DDB IKT BIM Revit. Peter Tranberg AEC Systemkonsulent Bygningskonstruktør NTI CADcenter A/S - 5 år pt@nti.dk

DDB IKT BIM Revit. Peter Tranberg AEC Systemkonsulent Bygningskonstruktør NTI CADcenter A/S - 5 år pt@nti.dk DDB IKT BIM Revit Peter Tranberg AEC Systemkonsulent Bygningskonstruktør NTI CADcenter A/S - 5 år pt@nti.dk Agenda Bygherrekravene iht. DDB Det Digitale Byggeri Cuneco.dk Principperne omkring IKT specifikation

Læs mere

SEEST NY BØRNEUNIVERS! IKT-bekendtgørelsen i offentligt byggeri 1. april 2013. Carsten Gotborg IT-projektleder Byggeri Kolding Kommune

SEEST NY BØRNEUNIVERS! IKT-bekendtgørelsen i offentligt byggeri 1. april 2013. Carsten Gotborg IT-projektleder Byggeri Kolding Kommune SEEST NY BØRNEUNIVERS! IKT-bekendtgørelsen i offentligt byggeri 1. april 2013 Carsten Gotborg IT-projektleder Byggeri 3 IKT-koordinering Bygherren skal sikre at der gennem hele byggesagen sker en koordinering

Læs mere

IKT Ydelsesspecifikation

IKT Ydelsesspecifikation Bygningsstyrelsen Standard for statsligt byggeri Dato: 2011-06-01 Revisionsdato 2013.04.15 Gældende for byggesager med en anslået entreprisesum på 5 mio. kr. ekskl. moms eller derover. Indhold: 1. Grundlag

Læs mere

Endvidere henvises til Ydelsesbeskrivelse for Byggeri og Planlægning 2012 vedr. IKT-leverancer.

Endvidere henvises til Ydelsesbeskrivelse for Byggeri og Planlægning 2012 vedr. IKT-leverancer. Slots- og Kulturstyrelsen Bilag 5 - IKT-aftale For byggesager med forventet entreprisesum over 5 mio. kr. (eks. moms) H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 33 95 42 00 post@slks.dk www.slks.dk

Læs mere

DDB IKT BIM Revit. Peter Tranberg AEC Systemkonsulent Bygningskonstruktør Tømrer NTI CADcenter A/S pt@nti.dk

DDB IKT BIM Revit. Peter Tranberg AEC Systemkonsulent Bygningskonstruktør Tømrer NTI CADcenter A/S pt@nti.dk DDB IKT BIM Revit Peter Tranberg AEC Systemkonsulent Bygningskonstruktør Tømrer NTI CADcenter A/S pt@nti.dk Agenda Anvendelse af IKT Det Digitale Byggeri Cuneco.dk Principperne omkring IKT specifikation

Læs mere

ENGPARKEN - SUNDBY - HVORUP BOLIGSELSKAB, AFD. 7 IKT-YDELSESSPECIFIKATION

ENGPARKEN - SUNDBY - HVORUP BOLIGSELSKAB, AFD. 7 IKT-YDELSESSPECIFIKATION ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FA +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk ENGPARKEN - SUNDBY - HVORUP BOLIGSELSKAB, AFD. 7 IKT-YDELSESSPECIFIKATION PROJEKTNR. A061791 DOKUMENTNR. 00

Læs mere

bim ikke i teori men i daglig praksis

bim ikke i teori men i daglig praksis bim ikke i teori men i daglig praksis Få et indblik i hvordan ALECTIA anvender BIM på urban mediaspace i Århus havn. Sammen med NCC præsenteres udbudsprojektet af råhusentreprisen, som er udbudt på mængder

Læs mere

IKT-teknisk CAD-specifikation Bygningsstyrelsen

IKT-teknisk CAD-specifikation Bygningsstyrelsen IKTteknisk CADspecifikation Bygningsstyrelsen Bilag til IKT ydelsesspecifikation Dato 20121001, Revisionsdato: 20130415 Samarbejdsdokument for byggesagens parter. Projekt: Byggesag: Projektledelse: IKT

Læs mere

Specialist: IKT aftaler og samarbejdsrelationer

Specialist: IKT aftaler og samarbejdsrelationer Specialist: IKT aftaler og samarbejdsrelationer Modul 3: 06. december 2016-08. december 2016-3. sæson 1. Dag: Aftaleforhold, arbejdsmetoder og samarbejdsrelationer Overblik og svar på indgåelse af aftaler

Læs mere

IKT-Aftale Teknisk udbudsspecifikation

IKT-Aftale Teknisk udbudsspecifikation Version 2 IKT-Aftale Teknisk udbudsspecifikation 09-01-2015 Hvidovre Kommune Indholdsfortegnelse 1. Orientering... 3 2. Opmåling af mængder generelt... 3 2.1 Tilbudslister og beskrivelser... 3 2.2 Opmåling...

Læs mere

cuneco en del af bips

cuneco en del af bips center for produktivitet i byggeriet Hvordan håndteres data i byggeriets livscyklus? Torsdag 24. januar 2013 Indhold Data i byggeriets livscyklus Forudsætninger Implementering og anvendelse Ny IKT-bekendtgørelse

Læs mere

Sammenfatning opmålingsprojekter

Sammenfatning opmålingsprojekter 22. januar 2014 Sammenfatning opmålingsprojekter cuneco projektnummer: 14 021 Standardiserede og digitaliserede tilbudslister 14 031 Specifikation af data til tilbudsgivning 14 041 Måleregler [FORELØBIG

Læs mere

Opgave 1: SÆT X: (vær opmærksom på, at der kan være tale om flere krydser pr. opgave) DEN KORREKTE PROJEKTOPSTART:

Opgave 1: SÆT X: (vær opmærksom på, at der kan være tale om flere krydser pr. opgave) DEN KORREKTE PROJEKTOPSTART: IKT Koordinator & Leder Uddannelsen SVAR GRUPPE 1: Modul 2: 29. april 2014 + 30. april 2014 + 01. maj 2014 29. April 2014-4. Dag: Tilrettelæggelse af den kreative proces og projekteringen Tidsforbrug ca.

Læs mere

august 2016 a 102 anvisning aftale og kommunikation IKT-specifikationer

august 2016 a 102 anvisning aftale og kommunikation IKT-specifikationer august 2016 a 102 anvisning aftale og kommunikation IKT-specifikationer Kolofon 2016-08- 19

Læs mere

Konflikter imellem DAV/FRI s ydelsesbeskrivelse og IKT-Ydelsesspecifikation

Konflikter imellem DAV/FRI s ydelsesbeskrivelse og IKT-Ydelsesspecifikation Konflikter imellem DAV/FRI s ydelsesbeskrivelse Gentofte Ejendomme har egne tilføjelser til DAV & FRI s Ydelsesbeskrivelse På de følgende dias, vises de tilføjelser det har været nødvendigt for os at indføre,

Læs mere

KOMMENTARSKABELON. Høring af CCS Standardiserede og digitaliserede tilbudslister

KOMMENTARSKABELON. Høring af CCS Standardiserede og digitaliserede tilbudslister KOMMENTARSKABELON Dato Udfyldt af: E mail: Dokument Høring af 14 021 CCS Standardiserede og digitaliserede tilbudslister Bygherreforeningen, Kontaktperson HLB@bygherreforeningen.dk Navn på er Opmålings

Læs mere

Udkast til Bekendtgørelse om krav til anvendelse af informations- og kommunikationsteknologi i byggeri

Udkast til Bekendtgørelse om krav til anvendelse af informations- og kommunikationsteknologi i byggeri Udkast til Bekendtgørelse om krav til anvendelse af informations- og kommunikationsteknologi i byggeri I medfør af 2, stk. 1, og 8, i lov nr. 228 af 19. maj 1971 om statens byggevirksomhed m.v., som ændret

Læs mere

Digital aflevering. Præhøring 2. 30. September 2015

Digital aflevering. Præhøring 2. 30. September 2015 Præhøring 2 30. September 2015 IKT bekendtgørelsen 10 Bygherren skal i samråd med dri2sherren s3lle krav om digital aflevering af de informa3oner, som vurderes relevant for: 1) dokumenta3on af byggeriet,

Læs mere

UDBUDSBETINGELER PCB SANERING, NYE VINDUER OG DØRE

UDBUDSBETINGELER PCB SANERING, NYE VINDUER OG DØRE NORDVESTSKOLEN UDBUDSBETINGELER PCB SANERING, NYE VINDUER OG DØRE Fagentreprise Princip illustration Udbudsbetingelser Dateret: 20.03.2017 Udbudsbetingelser Side : 2/7 Indhold: 1. Omfang... 3 1.1 Betingelser...

Læs mere

Morten Alsdorf, Rambøll Markus Lampe, DTU

Morten Alsdorf, Rambøll Markus Lampe, DTU Praktiske erfaringer med IKT-tekniske specifikationer Morten Alsdorf, Rambøll Markus Lampe, DTU Praktiske erfaringer med IKT-tekniske specifikationer. Bygherre IKT-teknisk kommunikations-,cad-, udbuds-

Læs mere

Januar a IKT-specifikationer aftale og kommunikation. del 4 digital projektering

Januar a IKT-specifikationer aftale og kommunikation. del 4 digital projektering Januar 2016 a 102-4 IKT-specifikationer aftale og kommunikation del 4 digital projektering Kolofon 2016-01-08

Læs mere

Digitalisering har overhalet byggeprocessen

Digitalisering har overhalet byggeprocessen Digitalisering har overhalet byggeprocessen Fredag den 11. marts 2016 LEAN CONSTRUCTION DK Christian Lerche 2 bips er byggeriets digitale udviklingsforum bips er samarbejde med alle byggeriets parter om

Læs mere

IKT-Aftale Teknisk afleveringsspecifikation

IKT-Aftale Teknisk afleveringsspecifikation Version 2 IKT-Aftale Teknisk afleveringsspecifikation 09-01-2015 Hvidovre Kommune Indholdsfortegnelse 1. Orientering... 3 2. Stamdata... 3 3. Data der skal overdrages til D&V-formål... 3 3.1 Datastruktur...

Læs mere

Alle krav, der i denne beskrivelse stilles til fagmodeller, er alene møntet på fagmodeller, der udveksles mellem byggesagens parter.

Alle krav, der i denne beskrivelse stilles til fagmodeller, er alene møntet på fagmodeller, der udveksles mellem byggesagens parter. 1. Orientering bips C202, CAD-manual 2008, basisbeskrivelse, er sammen med denne projektspecifikke beskrivelse gældende for byggesagen, medmindre der i denne projektspecifikke beskrivelses kapitel 1 7

Læs mere

TOTALENTREPRISE UDBUDSPROJEKT UDBUDSBETINGELSER

TOTALENTREPRISE UDBUDSPROJEKT UDBUDSBETINGELSER TOTALENTREPRISE UDBUDSPROJEKT UDBUDSBETINGELSER Skorpeskolen Princip illustration Udbudsbetingelser Dateret: 04.01.2017 Udbudsbetingelser Side : 2/7 Indhold: 1. Omfang... 3 1.1 Betingelser... 3 1.2 Tildeling...

Læs mere

Behovsanalysens perspektiver for cuneco

Behovsanalysens perspektiver for cuneco Behovsanalysens perspektiver for cuneco Seminar Ballerup 5. marts/aarhus 8. marts cunecos antagelser Antagelser bag ansøgningen om midler til cuneco Branchen har for at kunne samarbejde mere effektivt

Læs mere

IKT-teknisk afleveringsspecifikation Bygningsstyrelsen

IKT-teknisk afleveringsspecifikation Bygningsstyrelsen IKT-teknisk afleveringsspecifikation Bygningsstyrelsen Universiteter Bilag til IKT Ydelsesspecifikation Dato 2012-10-01, Revisionsdato: 2013-04-15 Samarbejdsdokument for byggesagens parter. Projekt: Byggesag:

Læs mere

BILAG E KØBENHAVNS UNIVERSITET IKT-TEKNISK AFLEVERINGSSPECIFIKATION

BILAG E KØBENHAVNS UNIVERSITET IKT-TEKNISK AFLEVERINGSSPECIFIKATION KØBENHAVNS UNIVERSITET BILAG E IKT-TEKNISK AFLEVERINGSSPECIFIKATION PROJEKT ID: KU_xxx_xx_xx_xxxx (se bilag G, pkt. 0.0) PROJEKTNAVN: xxx DATO: xx.xx.xxxx VERSION: 1.1 VERSIONSDATO: 28.03.2014 BILAG E)

Læs mere

Specialist: IKT aftaler og samarbejdsrelationer

Specialist: IKT aftaler og samarbejdsrelationer Specialist: IKT aftaler og samarbejdsrelationer Modul 3: 06. december 2016-08. december 2016-3. sæson 1. Dag: Aftaleforhold, arbejdsmetoder og samarbejdsrelationer Overblik og svar på indgåelse af aftaler

Læs mere

maj 2015 IKT-projektroller cad bygningsmodel ikt-leder ikt-projektkoordinator ikt-fagkoordinator

maj 2015 IKT-projektroller cad bygningsmodel ikt-leder ikt-projektkoordinator ikt-fagkoordinator maj 2015 IKT-projektroller cad bygningsmodel ikt-leder ikt-projektkoordinator ikt-fagkoordinator Kolofon 2015-05-08 < Forrige side IKT-projektroller Vejledning 2 bips Lyskær 1 2730

Læs mere

Sagsnr. 1 23 4 72 19 15 Udbudsmateriale Offentligt udbud Udbud af arbejdsmiljøkoordinering til DNU Kontraktbilag 8

Sagsnr. 1 23 4 72 19 15 Udbudsmateriale Offentligt udbud Udbud af arbejdsmiljøkoordinering til DNU Kontraktbilag 8 Sagsnr. 1 23 4 72 19 15 Udbudsmateriale Offentligt udbud Udbud af arbejdsmiljøkoordinering til DNU Kontraktbilag 8 Kontraktbilag 8 IKT ydelsesspecifikation Region Midtjylland DNU Det Ny Universitetshospital

Læs mere

Peter Hauch, arkitekt maa

Peter Hauch, arkitekt maa Peter Hauch, arkitekt maa Udvalgsformand Bygherreforeningen Digitaliseringsudvalget Bygherrerådgiver og FM-konsulent, Arkidata tidl. Taskforcekoordinator for Implementeringsnetværket for DDB tidl. Bygningschef

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE DIGITALE TILBUDSLISTER

PROJEKTBESKRIVELSE DIGITALE TILBUDSLISTER PROJEKTBESKRIVELSE DIGITALE TILBUDSLISTER cuneco en del af bips Dato 20. marts 2012 Projektnr. 14 021 Sign. SSP 1 Indledning cuneco gennemfører et projekt, der skal udvikle en standardiseret struktur og

Læs mere

Forslag til ny struktur - overblik

Forslag til ny struktur - overblik BESKRIVELSESVÆRKTØJ Forslag til ny struktur - overblik Den korte version Udarbejdet af Molio 2018-03-01 Høringsversion Molio 2018 1 Indledning og formål Molio ønsker at omlægge beskrivelsesværktøjets struktur.

Læs mere

IKT-Aftale Teknisk kommunikationsspecifikation

IKT-Aftale Teknisk kommunikationsspecifikation Version 2 IKT-Aftale Teknisk kommunikationsspecifikation 09-01-2015 Hvidovre Kommune ID nr. Byggesag: Indholdsfortegnelse 1. Orientering... 3 2. Projektorganisation... 3 3. Dokumentstyring... 3 3.1 Struktur

Læs mere

Indretning af psykiatrisk sengeafsnit N8 ved psykiatrisk ambulatorie. Højtoftecenteret - Thylandsvej 37, 7700 Thisted

Indretning af psykiatrisk sengeafsnit N8 ved psykiatrisk ambulatorie. Højtoftecenteret - Thylandsvej 37, 7700 Thisted Indretning af psykiatrisk sengeafsnit N8 ved psykiatrisk ambulatorie. Højtoftecenteret - Thylandsvej 37, 7700 Thisted Hovedentreprise Udbudsbeskrivelse side 1 af 6 1. Indledning Region Nordjylland udbyder

Læs mere

CCS Måleregler og Prissætningsregler

CCS Måleregler og Prissætningsregler CCS Måleregler og Prissætningsregler CCS- værktøjer Iden9fika9on Klassifika9on Så vi taler om det samme objekt Så vi kan adskille objekter Prissætningsregler Så vi taler om de samme mængder og ydelser Informa9onsniveau

Læs mere

IKT Ydelsesspecifikation

IKT Ydelsesspecifikation IKT Ydelsesspecifikation Bygningsstyrelsen Standard for statsligt byggeri Dato 2013-12-19 Revisionsdato - Gældende for byggesager med en anslået entreprisesum på 5. mio. kr. ekskl. moms eller derover.

Læs mere

Januar a 102. anvisning aftale og kommunikation. IKT-specifikationer

Januar a 102. anvisning aftale og kommunikation. IKT-specifikationer Januar 2016 a 102 anvisning aftale og kommunikation IKT-specifikationer Kolofon 2016-01- 08

Læs mere

Vejledning til IKT-specifikation og bilaget Digital aflevering for den almene sektor

Vejledning til IKT-specifikation og bilaget Digital aflevering for den almene sektor Side 1 af 6 Vejledning til IKT-specifikation og bilaget Digital aflevering for den almene sektor Indhold Indhold... 2 Denne vejledning... 2 IKT-specifikation og ydelsesbeskrivelser for den almene sektor

Læs mere

bips konference den 28. september 2011 på Hotel Nyborg Strand Denne præsentation er udarbejdet af Kim Jacobsen fra Balslev & Jacobsen ApS.

bips konference den 28. september 2011 på Hotel Nyborg Strand Denne præsentation er udarbejdet af Kim Jacobsen fra Balslev & Jacobsen ApS. bips konference den 28. september 2011 på Hotel Nyborg Strand Denne præsentation er udarbejdet af Kim Jacobsen fra Balslev & Jacobsen ApS. Præsentationen redegør for forløbet ved opstarten af samarbejdet

Læs mere

I KT I BYGGEPROCESSEN

I KT I BYGGEPROCESSEN IKT I BYGGEPROCESSEN V. HEINE OVERBY MIA ROSENGAARD HANSEN MICHAEL LYNGSØ KRISTENSEN KRISTINA LISBETH NIELSEN 1 PROJEKTKONKURRENCE TIL DRIFT Udfordringer og gevinster ved opførsel af byggeri under statens

Læs mere

Esben Hvelplund Kjærsgaard, VDC-seniorkonsulent Maria Thygesen, BIM-koordinator. Mængder. I en entreprenørvirksomhed

Esben Hvelplund Kjærsgaard, VDC-seniorkonsulent Maria Thygesen, BIM-koordinator. Mængder. I en entreprenørvirksomhed Esben Hvelplund Kjærsgaard, VDC-seniorkonsulent Maria Thygesen, BIM-koordinator Mængder I en entreprenørvirksomhed 2 Agenda Anvendelse af mængder i tilbudsfasen Anvendelse af mængder i projekteringen og

Læs mere

DE LICHTENBERGS VEJ IKT YDELSESSPECIFIKATION

DE LICHTENBERGS VEJ IKT YDELSESSPECIFIKATION DE LICHTENBERGS VEJ IKT YDELSESSPECIFIKATION Boliselskabet B45 Kuben Management A/S 1. Grundlag... 2 1.1 Generel orientering... 2 1.2 Formål med digital indsamling af DV-materiale... 2 1.3 Entreprenørens

Læs mere

Specialist: IKT aftaler og samarbejdsrelationer

Specialist: IKT aftaler og samarbejdsrelationer Specialist: IKT aftaler og samarbejdsrelationer Modul 3: 08. november 2016 + 09. november 2016 + 10. november 2016 3. sæson 1. Dag: Aftaleforhold, arbejdsmetoder og samarbejdsrelationer Overblik og svar

Læs mere

Vejledning for koordinering af bygningselementer (Kollisionskontrol)

Vejledning for koordinering af bygningselementer (Kollisionskontrol) Udarbejdet efter international standard ISO/DIS 29481-1 Information Delivery Manual (IDM) Vejledning for koordinering af bygningselementer (Kollisionskontrol) Denne vejledning beskriver formål, procedure

Læs mere

Versionsdato Udarbejdet af: MHJ Side 1 af 14

Versionsdato Udarbejdet af: MHJ Side 1 af 14 Firma og projektorganisation, KUBUS Versionsdato 30-09-2015 Udarbejdet af: MHJ Side 1 af 14 Indhold Roller... 4 Bygherre... 4 Navn:... 4 Adresse:... 4 Email: bogodt@bf-ringgaarden.dk... 4 Telefon:... 4

Læs mere

Karen Dilling, Helsingør Kommune

Karen Dilling, Helsingør Kommune IKT - så let lever du op til kravene med Byggeweb! Byggeweb har hjulpet os med at gøre IKT-kravene mere operationelle og med at lave en standard for, hvordan vi i Helsingør Kommune nu er i stand til at

Læs mere

Udkast til Bekendtgørelse om krav til anvendelse af informations- og kommunikationsteknologi i byggeri

Udkast til Bekendtgørelse om krav til anvendelse af informations- og kommunikationsteknologi i byggeri Udkast til Bekendtgørelse om krav til anvendelse af informations- og kommunikationsteknologi i byggeri I medfør af 2, stk. 1, og 8, i lov nr. 228 af 19. maj 1971 om statens byggevirksomhed m.v., som ændret

Læs mere

Digital Aflevering. Whitepaper om. Generelle anbefalinger til bygherren. 22. august 2012 Balslev & Jacobsen ApS

Digital Aflevering. Whitepaper om. Generelle anbefalinger til bygherren. 22. august 2012 Balslev & Jacobsen ApS Whitepaper om Digital Aflevering Generelle anbefalinger til bygherren Balslev & Jacobsen ApS Ophavsretten tilhører Balslev & Jacobsen ApS. Kopiering må kun ske med angivelse af kilde. Formål Nærværende

Læs mere

Specialist: IKT aftaler og samarbejdsrelationer

Specialist: IKT aftaler og samarbejdsrelationer Specialist: IKT aftaler og samarbejdsrelationer 1. Dag: Aftaleforhold, arbejdsmetoder og samarbejdsrelationer Overblik og svar på indgåelse af aftaler PROGRAM: 12. januar 2016 08.30 - Ankomst Indskrivning

Læs mere

KØBENHAVNS EJENDOMME - FORELØBIGE ERFARINGER MED

KØBENHAVNS EJENDOMME - FORELØBIGE ERFARINGER MED KØBENHAVNS EJENDOMME - FORELØBIGE ERFARINGER MED IMPLEMENTERING AF IKT-REGLERNE 18. marts 2014 1 Morten Steffensen IKT-koordinator/specialkonsulent, Analyse&Udvikling, Team IKT/data Sikre værdiskabende

Læs mere

BILAG C KØBENHAVNS UNIVERSITET IKT-TEKNISK CAD-SPECIFIKATION. PROJEKT ID: KU_xxx_xx_xx_xxxx (se bilag G, pkt. 0.0) PROJEKTNAVN: xxx DATO: xx.xx.

BILAG C KØBENHAVNS UNIVERSITET IKT-TEKNISK CAD-SPECIFIKATION. PROJEKT ID: KU_xxx_xx_xx_xxxx (se bilag G, pkt. 0.0) PROJEKTNAVN: xxx DATO: xx.xx. KØBENHAVNS UNIVERSITET BILAG C IKTTEKNISK CADSPECIFIKATION PROJEKT ID: KU_xxx_xx_xx_xxxx (se bilag G, pkt. 0.0) PROJEKTNAVN: xxx DATO: xx.xx.xxxx VERSION: 1.1 VERSIONSDATO: 28.03.2014 BILAG C) IKTTEKNISK

Læs mere

CCS en helhedsbetragtning. Bent Feddersen, Rambøll Februar 2014

CCS en helhedsbetragtning. Bent Feddersen, Rambøll Februar 2014 1 CCS en helhedsbetragtning Bent Feddersen, Rambøll Februar 2014 2 Før CCS CCS/BF/bips konf. 2013.09.16 3 ECer CCS 4 Objekter Bro Enfamilieshus Søjle Stue Vægsystem 5 Objekt over 6d Objekter er ualængig

Læs mere

Januar a IKT-specifikationer aftale og kommunikation. del 6 mængdefortegnelse

Januar a IKT-specifikationer aftale og kommunikation. del 6 mængdefortegnelse Januar 2016 a 102-6 IKT-specifikationer aftale og kommunikation del 6 mængdefortegnelse Kolofon 2016-01-08

Læs mere

Til parterne på høringslisten. Høring over IKT-bekendtgørelsen

Til parterne på høringslisten. Høring over IKT-bekendtgørelsen Til parterne på høringslisten 10. juni 2010 Sag nr. 10/02028 /ebst Høring over IKT-bekendtgørelsen Vedlagt fremsendes i offentlig høring revideret bekendtgørelse om krav til anvendelse af informations-

Læs mere

Notat. 1. Bygherrekrav digitalt byggeri

Notat. 1. Bygherrekrav digitalt byggeri Notat Projekt Nyt centralt havnebyrum og Multimediehus i Århus Projektkonkurrence Emne Bygherrekrav digitalt byggeri Bilag 20 1. Bygherrekrav digitalt byggeri 1.1 Bygherrens forventninger til brug af IKT

Læs mere

KØBENHAVNS UNIVERSITET

KØBENHAVNS UNIVERSITET KØBENHAVNS UNIVERSITET BILAG F IKT-TEKNISK SPECIFIKATION FOR OPMÅLING OG MODELLERING AF EKSISTERENDE BYGNINGER PROJEKT ID: KU_xx_xx_xx_xxxx (se bilag G, pkt. 0.0) PROJEKTNAVN: xxx DATO: xx.xx.xxxx VERSION:

Læs mere

DNV-Gødstrup. Programgrundlag November 20100

DNV-Gødstrup. Programgrundlag November 20100 Det nye hospital i vest DNV-Gødstrup Programgrundlag November 20100 hvorledes opgaver og ansvar er fordelt mellem de implicerede aktører i DNV- Gødstrup-projektet. Det skal pointeres, at vigtigheden af

Læs mere

ESBJERG TRAFIKSIKKERHEDSBY 2014

ESBJERG TRAFIKSIKKERHEDSBY 2014 MAJ 2015 ESBJERG KOMMUNE ESBJERG TRAFIKSIKKERHEDSBY 2014 RÅDGIVERYDELSER 2015-2016 SÆRLIGE ARBEJDSBESKRIVELSER (SAB) ADRESSE COWI A/S Stormgade 2 6700 Esbjerg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW

Læs mere

Juridisk granskning af udbudsmateriale for tilbudsafgivelse

Juridisk granskning af udbudsmateriale for tilbudsafgivelse Juridisk granskning af udbudsmateriale for tilbudsafgivelse Indhold Indledning Vigtig... 1 Entrepriseform... 2 Lovgivning... 2 Forsikringer... 3 Byggesagsbeskrivelsen (NCC standard byggesagsbeskrivelse)...

Læs mere

IKT bekendtgørelserne og de enkelte bygherrekrav Ændrede krav til offentlige projekter

IKT bekendtgørelserne og de enkelte bygherrekrav Ændrede krav til offentlige projekter IKT bekendtgørelserne og de enkelte bygherrekrav Ændrede krav til offentlige projekter Bekendtgørelse nr. 118, af 06.02.2013, om anvendelse af informations- og kommunikationsteknologi (IKT) i offentligt

Læs mere

1. Orientering Denne projektspecifikke beskrivelse er gældende for den digitale aflevering af D&Vdokumentation

1. Orientering Denne projektspecifikke beskrivelse er gældende for den digitale aflevering af D&Vdokumentation Afleveringsansvarlig Bilag nr. : ProjektID: Dato: 23.09.2011 Byggesag: Revision: IKT-teknisk sspecifikation 1. Orientering Denne projektspecifikke beskrivelse er gældende for den digitale af D&Vdokumentation

Læs mere

Byggeri og Planlægning

Byggeri og Planlægning Ydelsesbeskrivelser Byggeri og Planlægning 2012 Vejledning om digital projektering Foreningen af Rådgivende Ingeniører FRI og DANSKE ARK Ydelsesbeskrivelser for Byggeri og Planlægning Vejledning om digital

Læs mere

Aflevering og modtagelse af driftsdata fra modellen. Sara Asmussen og Henrik T. Lyck Bygningsstyrelsen Bips konferencen 2016, Nyborg Strand

Aflevering og modtagelse af driftsdata fra modellen. Sara Asmussen og Henrik T. Lyck Bygningsstyrelsen Bips konferencen 2016, Nyborg Strand Aflevering og modtagelse af driftsdata fra modellen Sara Asmussen og Henrik T. Lyck Bygningsstyrelsen Bips konferencen 2016, Nyborg Strand 1 Agenda 1. Introduktion til Bygningsstyrelsen 2. Grundlag for

Læs mere

5 TYPISKE FEJL I MÆNGDEOPGØRELSER

5 TYPISKE FEJL I MÆNGDEOPGØRELSER 5 TYPISKE FEJL I MÆNGDEOPGØRELSER Data høstet fra +50 byggesager 3D-modeller anvendes ikke længere kun til smukke visualiseringer i forbindelse med præsentationer. De indeholder store mængder data, der

Læs mere

Bentleyuser.dk årsmøde 2009. bips, IKT og CAD-standarder. Michael Ørsted, Københavns lufthavne Thomas Lundsgaard, Rambøll

Bentleyuser.dk årsmøde 2009. bips, IKT og CAD-standarder. Michael Ørsted, Københavns lufthavne Thomas Lundsgaard, Rambøll Bentleyuser.dk årsmøde 2009 Michael Ørsted, Københavns lufthavne Thomas Lundsgaard, Rambøll Emner Hvilke CAD-standarder findes der? Scene 1: Eksempel på et projekt som ikke anvender IKT Hvad går galt!

Læs mere

bips detaljerede tekniske høringskommentarer vedr. IKT-bekendtgørelsesudkast og -vejledning

bips detaljerede tekniske høringskommentarer vedr. IKT-bekendtgørelsesudkast og -vejledning bips detaljerede tekniske høringskommentarer vedr. IKT-bekendtgørelsesudkast og -vejledning Foreningen bips skal hermed fremkomme med høringssvar til de to udkast til IKT-bekendtgørelse og det tilhørende

Læs mere

BIM-koordinering For BIM-ansvarlige og projektledere

BIM-koordinering For BIM-ansvarlige og projektledere BIM-koordinering For BIM-ansvarlige og projektledere Lær BIM koordinering Samarbejde kræver styring og struktur. De data, der produceres, skal udnyttes optimalt og bindes sammen, så de bliver værdiskabende

Læs mere

De oftest stillede spørgsmål på IKT-lederuddannelsen. FRI gå-hjem-møde den 21. maj 2014

De oftest stillede spørgsmål på IKT-lederuddannelsen. FRI gå-hjem-møde den 21. maj 2014 De oftest stillede spørgsmål på IKT-lederuddannelsen FRI gå-hjem-møde den 21. maj 2014 IKT-lederuddannelsen på www.iktuddannelse.dk www.iktuddannelse.dk IKT-lederuddannelsen Formål At gøre IKT-lederen

Læs mere

Digital Konvergens høringssvar til revideret IKT-bekendtgørelse

Digital Konvergens høringssvar til revideret IKT-bekendtgørelse 22. juni 2012 Side 1 af 11 Digital Konvergens høringssvar til revideret IKT-bekendtgørelse Digital Konvergens hilser velkomment, at alt offentligt byggeri samt almennyttigt byggeri nu omfattes af krav

Læs mere

Karen Dilling Helsingør Kommune

Karen Dilling Helsingør Kommune sådan FÅR DU SUCCES MED IKT Byggeweb har hjulpet os med at gøre IKT-kravene mere operationelle og med at lave en standard for, hvordan vi i Helsingør Kommune nu er i stand til at bruge dem både i udbud

Læs mere

Vejledning til entreprenøren Anvendelse af IKT

Vejledning til entreprenøren Anvendelse af IKT Vejledning til entreprenøren Anvendelse af IKT 2/14 Vejledning til entreprenøren 31-12-2008 Anvendelse af IKT INDHOLDSFORTEGNELSE Baggrund...3 Krav 1: Brug af projektweb i byggeprojekter...4 Krav 2: Projektweb-løsningen...5

Læs mere

Krav nr. 1 Brug af projektweb i byggeprojekter

Krav nr. 1 Brug af projektweb i byggeprojekter De relevante projektdeltagere er de parter, der i et traditionelt papirbaseret system kommunikerer skriftligt, dvs. sender breve, tegninger, faxer og sender mails. Primære parter (fx bygherre, rådgiver,

Læs mere

Januar a IKT-specifikationer aftale og kommunikation. del 3 etablering af kommunikationsplatform

Januar a IKT-specifikationer aftale og kommunikation. del 3 etablering af kommunikationsplatform Januar 2016 a 102-3 IKT-specifikationer aftale og kommunikation del 3 etablering af kommunikationsplatform Kolofon 2016-01-08

Læs mere

Introduktion til egenskabsdata

Introduktion til egenskabsdata Introduktion til egenskabsdata maj 2012 Indhold 2012 05 16 < Forrige side Næste side > 1. Indhold... 1. Indhold 2. Indledning... 3. Projektet om Egenskabsdata... 4. Begrebs afklaring... 5. Scenarie 1:

Læs mere

SHS Sønderborg Specialsygehus Fase 2 - Ambulatorietorv. IKT-ydelsesspecifikation (bilag 4 til kontrakt)

SHS Sønderborg Specialsygehus Fase 2 - Ambulatorietorv. IKT-ydelsesspecifikation (bilag 4 til kontrakt) SHS Sønderborg Specialsygehus Fase 2 - Ambulatorietorv IKT-ydelsesspecifikation (bilag 4 til kontrakt) 9. februar 2017 1. Grundlag (tekst i grundlagsdelen kan ikke fravælges) For alle de projekterende

Læs mere

IKT SEMINAR - DFM DATO: M A N A G E M E N T C O N S U L T A N C Y T I L B Y G G E I N D U S T R I E N

IKT SEMINAR - DFM DATO: M A N A G E M E N T C O N S U L T A N C Y T I L B Y G G E I N D U S T R I E N IKT SEMINAR - DFM DATO: 2016.06.15 M A N A G E M E N T C O N S U L T A N C Y T I L B Y G G E I N D U S T R I E N Property of Optimise A/S CVR: 36491043 +45 21 73 78 78 info@optimise.nu Agenda for seminaret

Læs mere

Januar a IKT-specifikationer aftale og kommunikation. del 7 digital aflevering

Januar a IKT-specifikationer aftale og kommunikation. del 7 digital aflevering Januar 2016 a 102-7 IKT-specifikationer aftale og kommunikation del 7 digital aflevering Kolofon 2016-01-08

Læs mere

7. semester, bygningskonstruktør med professionsretning, udførelse, E2013, klasse 7B. Vejledende beskrivelse til afgangsprojekt.

7. semester, bygningskonstruktør med professionsretning, udførelse, E2013, klasse 7B. Vejledende beskrivelse til afgangsprojekt. Københavns Erhvervsakademi udgave rev 01 August 2013 7. semester, bygningskonstruktør med professionsretning, udførelse, E2013, klasse 7B. Vejledende beskrivelse til afgangsprojekt. Præsentation/ godkendelse

Læs mere

Entreprenøren skal følge et kvalitetsstyringssystem, som lever op til de i dette bilag anførte krav.

Entreprenøren skal følge et kvalitetsstyringssystem, som lever op til de i dette bilag anførte krav. 1 Bilag 1 Kvalitetsstyring. 1. Indledning. Generelt Entreprenøren skal følge et kvalitetsstyringssystem, som lever op til de i dette bilag anførte krav. Entreprenøren skal indenfor rammerne af sit kvalitetsstyringssystem

Læs mere

IKT-teknisk kommunikationsspecifikation

IKT-teknisk kommunikationsspecifikation Bilag til BYGST IKT Ydelsesspecifikation Dato 2013-12-19 Projekt: Byggesag: SDU, NATV2 Dato: 2014.03.25 Projektledelse: Version: Mads Koch, IKT Koordinator: Revision: Thomas Rasmussen, Revision dato: Modtaget:

Læs mere

CCS Formål Produktblad December 2015

CCS Formål Produktblad December 2015 CCS Formål Produktblad December 2015 Kolofon 2015-12-14

Læs mere

IKT-teknisk kommunikationsspecifikation

IKT-teknisk kommunikationsspecifikation Bilag til IKT Ydelsesspecifikation Dato 2012-10-01, Revisionsdato: 2013-04-15 Samarbejdsdokument for byggesagens parter Projekt: Byggesag: Projektledelse: IKT Koordinator: Dato: Revision: Revision dato:

Læs mere

Leverancespecifikationer med informationsniveauer. Kristian Birch Pedersen, Exigo Civilingeniør, Master i IT, ph.d.

Leverancespecifikationer med informationsniveauer. Kristian Birch Pedersen, Exigo Civilingeniør, Master i IT, ph.d. Leverancespecifikationer med informationsniveauer Kristian Birch Pedersen, Exigo Civilingeniør, Master i IT, ph.d. bips konference, 16. september 2013 cuneco en del af bips 2 Hvad er et hovedprojekt? 13

Læs mere

Totalt digitalt udbud. Chefkonsulent Flemming Grangaard Dansk Byggeri, Kursus&Udvikling

Totalt digitalt udbud. Chefkonsulent Flemming Grangaard Dansk Byggeri, Kursus&Udvikling Totalt digitalt udbud Chefkonsulent Flemming Grangaard Dansk Byggeri, Kursus&Udvikling En analyse af De udførende virksomheders potentiale, udfordringer og krav til digitalt udbud. En anbefaling til byggebranchen

Læs mere

Januar a IKT-specifikationer aftale og kommunikation. del 2 digital kommunikation

Januar a IKT-specifikationer aftale og kommunikation. del 2 digital kommunikation Januar 2016 a 102-2 IKT-specifikationer aftale og kommunikation del 2 digital kommunikation Kolofon 2016-01-08

Læs mere

Copyright 2015 Grontmij A/S. Digital aflevering CVR 48233511. - En ny virkelighed, ved Christian Lundstrøm

Copyright 2015 Grontmij A/S. Digital aflevering CVR 48233511. - En ny virkelighed, ved Christian Lundstrøm Copyright 2015 Grontmij A/S CVR 48233511 Digital aflevering - En ny virkelighed, ved Christian Lundstrøm Digital udgave af bygningens brugsanvisning 1 Hyldebaseret Passiv IT-baseret Interaktiv Samling

Læs mere

TÅRNBYFORSYNING Vand A/S. Rammeaftale om Vandledningsarbejder Udbudsbrev

TÅRNBYFORSYNING Vand A/S. Rammeaftale om Vandledningsarbejder Udbudsbrev TÅRNBYFORSYNING Vand A/S Rammeaftale om Vandledningsarbejder 2015-2017 Udbudsbrev 2015-07-30 1 30. juli.2015 Til de bydende INDBYDELSE TIL AFGIVELSE AF TILBUD PÅ "RAMMEAFTALE FOR VANDLEDNINGSRENOVERING

Læs mere

BIPS DNV-Gødstrup www.dnv.rm.dk 11. september 2012

BIPS DNV-Gødstrup www.dnv.rm.dk 11. september 2012 BIPS DNV-Gødstrup www.dnv.rm.dk 11. september 2012 Faktuelle forhold Optageområde ca. 300.000 borgere, 5000 km² Grundareal 360.000 m² - 375.000 m² Etageareal ca. 130.000 m² inkl. psykiatri Anlægsøkonomi

Læs mere

cuneco en del af bips

cuneco en del af bips CCS i praksis håndtering af bygningsdele Praktikere fra branchen demonstrerer, hvordan man kan anvende cuneco classification system (CCS) til at holde styr på og udveksle informationer om bygningsdele

Læs mere

Afprøvningsprojekterne er forskellige i omfang og kan involvere mange eller få aktører, alt efter projektets karakter.

Afprøvningsprojekterne er forskellige i omfang og kan involvere mange eller få aktører, alt efter projektets karakter. CUNECOS AFPRØVNINGSPROJEKTER: cuneco en del af bips HVAD OG HVORDAN? Dato 30.11. 2012 Projektnr. 15 021 Sign. MET 1 Hvem er cuneco? cuneco udvikler, afprøver og implementerer frem til 2014 en række standarder,

Læs mere