maj 2015 IKT-projektroller cad bygningsmodel ikt-leder ikt-projektkoordinator ikt-fagkoordinator

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "maj 2015 IKT-projektroller cad bygningsmodel ikt-leder ikt-projektkoordinator ikt-fagkoordinator"

Transkript

1 maj 2015 IKT-projektroller cad bygningsmodel ikt-leder ikt-projektkoordinator ikt-fagkoordinator

2 Kolofon < Forrige side << Indhold Næste side > IKT-projektroller Vejledning 2 bips Lyskær Herlev Telefon Fax bips.dk IKT-projektroller Denne publikation er udarbejdet i bips regi, og bips har enhver ret herunder ophavsretten til publikationen såvel i papirudgave som i digital form. Publikationen forudsættes anvendt af personer, der er teknisk sagkyndige på de enkelte områder, og anvendelsen fritager ikke brugerne af publikationen for deres sædvanlige ansvar. Anvendelsen sker altså helt på brugerens eget ansvar på samme måde som individuelt udarbejdede løsninger. Hverken bips eller de fagfolk, der har deltaget i udarbejdelse af bips publikationen, kan gøres ansvarlige for anvendelse af publikationen i praksis. Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse af denne publikation eller dele deraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Undtaget herfra er korte uddrag til brug i anmeldelser Faglige redaktører Jette Stolberg, ALECTIA A/S Thomas Hejnfelt, Grontmij A/S Jørgen Storm Emborg, Cowi Særlig tak til bips - Bygnings Model Management Forum Høring Udgivelse og distribution i digital udgave bips Udgivelsesdato XXXX Høringsudgave maj 2015 ISBN

3 Indhold < Forrige side << Indhold Næste side > IKT-projektroller Vejledning 3 Indhold Indhold Formål Værdi og målgruppe Baggrund Anvendelse Indhold, definitioner og grundlag Organisation Projektorganisation Intern delorganisation Projektprocessen Store og små projekter IKT-leder Beskrivelse Ansvarsområder Eksempel på opgaver IKT-projekt-koordinator Beskrivelse Ansvarsområder Eksempel på opgaver IKT-fag-koordinator Beskrivelse Ansvarsområder Eksempel på opgaver... 9

4 1 Formål < Forrige side << Indhold Næste side > IKT-projektroller Vejledning 4 1. Formål 1.1 Værdi og målgruppe Et effektivt projektsamarbejde er et nøgleområde i forhold til at effektivisere og værdioptimere projekteringsprojekter. Det er publikationens formål at etablere en fælles forståelse af de projektroller, der er nødvendige for at sikre effektivt, digitalt samarbejde på projekteringsopgaver. Det er formålet med nærværende publikation at opnå værdi med digitalt samarbejde på projekteringsprojekter via effektive projektroller og projektorganisering inden for projektets digitale gennemførelse. Målgruppen for nærværende publikation er projekterende virksomheder, herunder arkitektvirksomheder, rådgivende ingeniører og totalentreprenører. Publikationen kan endvidere med fordel anvendes af bygherrer, som ønsker at sikre, at værdien af øget anvendelse af digitale værktøjer forankres i en effektiv projektorganisation. 1.2 Baggrund Øget anvendelse af digitale projekteringsværktøjer, digitale processer, bygningsmodeller og IKT i byggebranchen afleder et behov for nye projektroller. Nærværende publikation har til formål at definere fælles betegnelser og forståelse for de projektroller, som har til formål at sikre projekteringsprojekternes digitale gennemførelse, og som i stigende grad anvendes i projekteringssammenhæng hos bygherrer, arkitektvirksomheder, rådgivende ingeniører og udførende parter. 1.3 Anvendelse Nærværende publikation definerer projektroller, som bør være på projekteringsprojekter. Rollerne løfter i fællesskab ydelsen IKT-ledelse som defineret i Ydelsesbeskrivelsen for Byggeri og Planlægning der er altså ikke en entydig sammenhæng mellem ydelsen IKT-ledelse og IKT-lederen. Rollerne kan fordeles mellem flere personer, og nærværende publikation definerer derfor ikke et antal af egentlige projektmedarbejdere, som arbejder med BIM og IKT. Publikationen finder dermed anvendelse på såvel store projekteringsopgaver som mindre, idet en person i praksis vil kunne udføre flere roller. Det er væsentligt, at roller og dermed ansvarsområder - ikke overses og dermed ikke efterleves i et projekt. Det bemærkes, at nærværende publikation ikke forholder sig til firmaroller for digital udvikling, men alene relaterer sig til gennemførelse af projekter med afsæt i projekteringsprojekter. 1.4 Indhold, definitioner og grundlag I publikationen beskrives tre projektroller: IKT-leder, IKTprojektkoordinator og IKT-fagkoordinator. For hver rolle beskrives projektrollen overordnet, der defineres en række ansvarsområder for rollen, og der gives konkrete eksempler på konkrete arbejdsopgaver i praksis. I forhold til ansvarsbegrebet præciseres det, at der er tale om de projektmæssige ansvarsområder som uddelegeres og nedarves i projektorganisationer. Det er hensigten, at en øget fælles forståelse for projektrollernes ansvarsområder og projektmæssige virke, samlet set vil bidrage til værdiforøgelse af den samlede byggesag. Grundlaget for nærværende publikation er hentet i medlemsvirksomhederne, samt fra projektreferencer og internationale kilder. Publikationen tager dermed afsæt i de projektroller, som dagligt finder anvendelse på flere store byggeprojekter i praksis.

5 2 Organisation < Forrige side << Indhold Næste side > IKT-projektroller Vejledning 5 2. Organisation 2.1 Projektorganisation På figuren til højre ses et eksempel på en typisk projektorganisation for en stor projekteringsopgave. Nærværende publikation forholder sig til følgende projektroller: IKT-leder med ansvar for projektets samlede digitale gennemførelse (rollen kan findes på to niveauer; en samlet for projekteringsteamet og evt. en intern i en deltagende virksomhed se nedenfor) IKT-projektkoordinatoren, som koordinerer projektets digitale processer på tværs af organisationen (rollen kan findes på to niveauer; en samlet for projekteringsteamet og evt. en intern i en deltagende virksomhed) IKT-fagkoordinator, som koordinerer fagets digitale gennemførelse. IKT-lederen og IKT-projektkoordinatoren er stabsfunktioner til projekteringsledelsen hhv. sagsarkitekt/projektleder. IKTfagkoordinatoren referer i den faglige linje til fagledere. 2.2 Intern delorganisation I praksis vil det ofte være hensigtsmæssigt at definere IKTansvaret i et projekt i en intern projektorganisation som f.eks. skal levere flere fagdiscipliner. Denne interne IKT-leder (se figur 1) vil have samme ansvar og opgaver som den overordnede IKTleder, blot begrænset i omfang til virksomheden. I nærværende publikation er funktionsbeskrivelserne enslydende for IKT-leder og IKT-leder (intern), dog vil der i praksis naturligvis skelnes mellem disse i forhold til ansvarsområder og den konkrete projektorganisation. Figur 1: Eksempel på IKT-rollernes projektorganisatoriske sammenhæng for et stort og/eller kompliceret projekteringsprojekt. De grå kasser er den almindelige projektorganisation. 2.3 Projektprocessen På nedenstående figur er IKT-rollernes indsats eksemplificeret i forhold til en traditionel projekteringsproces. Figur 2: IKT-rollernes indsats i forhold til projektprocessen. Det bemærkes, at den primære indsats er omkring planlægning, projektering og udbud.

6 2 Organisation < Forrige side << Indhold Næste side > IKT-projektroller Vejledning Store og små projekter Funktionsbeskrivelsen beskriver de IKT-roller, der skal varetages på alle projekteringsprojekter uanset størrelse. På store og/eller komplekse projekter vil der være en person til hver rolle (nogle gange er det endda nødvendigt at have flere personer til en rolle), mens der i andre tilfælde vil flere roller være samlet hos én person, da arbejdsmængden i rollerne vil være begrænset men indholdet det samme som på store projekter. Stort og/eller kompliceret projekt: Projektmedarbejder Rolle NN_1 IKT-leder NN_2 IKT-projektkoordinator NN_3 IKT-fagkoordinator FAG A NN_4 IKT-fagkoordinator FAG B NN_5 IKT-fagkoordinator FAG C I det følgende er vist eksempler på fordeling af IKT-roller på projektmedarbejdere for hhv. et mindre, et mellemstort og et stort og/eller kompliceret projekteringsprojekt. Mindre projekt: Projektmedarbejder NN_1 NN_2 NN_3 Rolle IKT-leder IKT-projektkoordinator IKT-fagkoordinator FAG A IKT-fagkoordinator FAG B IKT-fagkoordinator FAG C Mellemstort projekt: Projektmedarbejder NN_1 NN_2 NN_3 NN_4 Rolle IKT-leder IKT-projektkoordinator IKT-fagkoordinator FAG A IKT-fagkoordinator FAG B IKT-fagkoordinator FAG C

7 3 IKT-leder < Forrige side << Indhold Næste side > IKT-projektroller Vejledning 7 3. IKT-leder 3.1 Beskrivelse IKT-lederen er overordnet ansvarlig for projektets digitale gennemførelse og referer til projekteringslederen. IKT-lederens ansvarsområder er endvidere præciseret i Ydelsesbeskrivelsen for Byggeri og Planlægning, I praksis kan IKT-lederen delegere ansvarsområder til eksempelvis IKTprojektkoordinatoren. IKT-lederen er projektorganisationens grænseflade til bygherren i forhold til digitale leverancer. Han skal sikre, at den tiltænkte værdi ved digitale projekter tilvejebringes. Det skal tilsikres, at IKT-lederen indgår som en naturlig del af projekteringsledelsen, så projektgennemførelse og leverancer planlægges på tværs af fag og IKT. Specielt i tilfælde hvor IKTledelsen indhentes som en ekstern ydelse, bør det sikres, at rollen ikke bliver perifer i forhold til væsentlige beslutninger. I praksis vil en optimal projektkonstellation have en projektrolle for IKT-ledelse på både bygherres side, totalrådgivers/totalentreprenørs side (projekterende), samt fra hvert fag/hovedentreprenør, i et omfang som naturligvis skal tilpasses det konkrete byggeprojekt. 3.2 Ansvarsområder Oplistning af ansvarsområder i det omfang det aftales på det enkelte projekt. Ansvarlig for projektets digitale leverancer iht. projektets samlede aftalegrundlag. Ansvarlig for at projektet gennemføres iht. projektets IKTspecifikationer, samt at disse er gjort gældende for alle projektets parter. Ansvarlig for at IKT-tekniske specifikationer udarbejdes, godkendes og bringes i anvendelse optimalt i takt med projektets udvikling. Ansvarlig for beskrivelse af strukturen i det digitale materiale, herunder klassifikation og identifikation. Ansvarlig for projektets digitale leverancer, herunder processer for kommunikation, samarbejde, digitalt udbud, digital aflevering og generel digital kvalitetssikring på projektet. Ansvarlig for, at eventuelle problemstillinger i forhold til de digitale leverancer løses. Ansvarlig for formidling og facilitering af projektets digitale leverancer, processer og ydelser. Ansvarlig for projektets organisering i forhold til en effektiv digital gennemførelse. 3.3 Eksempel på opgaver IKT-lederen vil i praksis indgå i projektets planlægning i samarbejde med projekteringslederen, sagsarkitekt/-ingeniør og den øvrige projektstab afhængig af projektets størrelse og kompleksitet. Det vil være IKT-lederens primære opgave at sikre, at de digitale ydelser og processer defineres, beskrives og implementeres i projektet, således at den tiltænkte værdi tilvejebringes. IKT-lederen vil indgå i koordinerende aktiviteter med byg- og driftsherre, udførende og leverandører i forhold til at sikre, at det samlede projekt gennemføres effektivt.

8 4 IKT-projekt-koordinator < Forrige side << Indhold Næste side > IKT-projektroller Vejledning 8 4. IKT-projektkoordinator 4.1 Beskrivelse IKT-projektkoordinatoren referer til IKT-lederen og varetager en række praktiske, tværfaglige opgaver, herunder kvalitetssikring, koordinering, formidling af retningslinjer mv. Hvor IKT-lederen indgår i tæt samarbejde med projektledelsen og bygherren, vil IKT-koordinatoren i højere grad indgå i tæt samarbejde med de operationelle lag af den faglige projektorganisation i særdeleshed IKT-fagkoordinatorerne. 4.2 Ansvarsområder Oplistning af ansvarsområder i det omfang det aftales på det enkelte projekt. Ansvarlig for etablering, administration og formidling af projektweb og dokumenthåndtering, herunder eksempelvis udarbejdelse af vejledninger/manualer. Ansvarlig for detailudarbejdelse af IKT-tekniske specifikationer, samt at disse kommunikeres og følges. Ansvarlig for udarbejdelse af tværfaglige kollisionskontroller, herunder mødeafholdelse, koordinering og opfølgning. Ansvarlig for afholdelse og koordinering af tværfaglige koordineringsmøder i forbindelse med CAD/BIM-produktion og digitalt samarbejde. Ansvarlig for proces for mængdeudtræk til kalkulationer og tilbudslister, herunder mødeafholdelse, koordinering, opfølgning på og kvalitetssikring af de digitale processer og tekniske principper. Ansvarlig for koordinering og processtyring i forbindelse med digitalt udbud og tilbud, herunder styring af tilbudsportal. Ansvarlig for koordinering og processtyring i forbindelse med digital aflevering, herunder sikre at data bliver struktureret og bearbejdet iht. gældende aftaler. Ansvarlig for tværfaglig kvalitetssikring af digitale processer og leverancer iht. projektets IKT-specifikationer. Ansvarlig for at øvrige aftalte digitale ydelser og processer koordineres. Ansvarlig for at særlige processer og leverancer følges, eksempelvis eventuel anvendelse af IDM. 4.3 Eksempel på opgaver IKT-projektkoordinatoren vil varetage den daglige koordinering og facilitering af projektets digitale gennemførelse. IKTprojektkoordinatoren vil facilitere en effektiv tværfaglig koordinering, eksempelvis facilitere og lede møder i forbindelse med tværfaglig kollisionskontrol. Forud for denne aktivitet vil IKT-projektkoordinatoren have gennemført og rapporteret tværfaglig kollisionskontrol, herunder i hvor høj grad modellerne følger den ønskede fremdrift. IKTprojektkoordinatoren vil endvidere have indblik i de processer som sikrer, at projektets samlede informationer tilvejebringes, og have ansvaret for, at dette koordineres og styres undervejs.

9 5 IKT-fag-koordinator < Forrige side << Indhold Næste side > IKT-projektroller Vejledning 9 5. IKT-fagkoordinator 5.1 Beskrivelse IKT-fagkoordinatoren varetager koordinering og styring af projektets digitale leverancer inden for et fag. Der skal udpeges en IKT-fagkoordinator for hvert fag i projektet, som har deciderede digitale leverancer typisk vil dette være hovedfag såsom arkitektur, landskabsarkitektur, konstruktioner, EL, VVS m.fl. Som tommelfingerregel skal der være en IKTfagkoordinator tilknyttet hver fagleder. 5.3 Eksempel på opgaver IKT-fagkoordinatoren vil i praksis bistå den sin fagleder med at sikre fagets produktivitet og digitale leverancer. IKTfagkoordinatoren vil eksempelvis administrere og styre fagets produktion af tegninger og modeller, formidling til øvrige projektmedarbejdere, koordinere udsendelse af modeller og tegninger, deltage i koordineringsmøder med de øvrige fag og med IKT-projektkoordinatoren. IKT-fagkoordinatoren referer til fagledelsen i projektets linjeorganisation. Tværfagligt koordineres med de øvrige IKTfagkoordinatorer samt IKT-projektkoordinatoren. IKT-fagkoordinatoren er ansvarlig for, at det enkelte fags digitale leverancer og processer er i overensstemmelse med projektets IKT-specifikationer. 5.2 Ansvarsområder Oplistning af ansvarsområder i det omfang det aftales på det enkelte projekt. Formidling af projektets digitale leverancer inden for eget fag. Koordinering og styring af digitale processer inden for eget fag, herunder at sikre at fagets leverancer er i overensstemmelse med projektet IKT-specifikationer. Sikre fagets digitale produktion af tegninger og modeller. Udførelse af dataudtræk inden for faget. Udførelse af egenkontrol af eksempelvis dataudtræk og tværfaglig koordinering.

Vejledning. til bekendtgørelse om anvendelse af informations- og kommunikationsteknologi i offentligt byggeri. April 2013

Vejledning. til bekendtgørelse om anvendelse af informations- og kommunikationsteknologi i offentligt byggeri. April 2013 Vejledning til bekendtgørelse om anvendelse af informations- og kommunikationsteknologi i offentligt byggeri April 2013 1 Udgivet af Bygningsstyrelsen April 2013 ISBN elektronisk 978-87-93013-01-8 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vejledning. til bekendtgørelse om anvendelse af informations- og kommunikationsteknologi i alment byggeri - høringsudgave af 8.

Vejledning. til bekendtgørelse om anvendelse af informations- og kommunikationsteknologi i alment byggeri - høringsudgave af 8. Vejledning til bekendtgørelse om anvendelse af informations- og kommunikationsteknologi i alment byggeri - høringsudgave af 8. marts 2013 Indholdsfortegnelse Læsevejledning til vejledningen... 3 Indledning...

Læs mere

VEJLEDNING NR. 9186. Vejledning. til bekendtgørelse om anvendelse af informationsog kommunikationsteknologi i alment byggeri

VEJLEDNING NR. 9186. Vejledning. til bekendtgørelse om anvendelse af informationsog kommunikationsteknologi i alment byggeri VEJLEDNING NR. 9186 Vejledning til bekendtgørelse om anvendelse af informationsog kommunikationsteknologi i alment byggeri Indholdsfortegnelse Læsevejledning til vejledningen... 4 Indledning... 5 Baggrund

Læs mere

Vejledningsnotat til bygherrekrav ( 3-12)

Vejledningsnotat til bygherrekrav ( 3-12) Bekendtgørelse om krav til anvendelse af Informations- og Kommunikationsteknologi i alment byggeri og Bekendtgørelse om krav til anvendelse af Informations- og kommunikationsteknologi i offentligt byggeri

Læs mere

Kom godt i gang med IKT-bekendtgørelsen

Kom godt i gang med IKT-bekendtgørelsen Det almene byggeri Kom godt i gang med IKT-bekendtgørelsen Anbefalinger til brug for bygherre og bygherrerådgiver Byggeskadefonden Maj 2014 Kom godt i gang med IKT-bekendtgørelsen IKT: Forkortelse for

Læs mere

En ny dagligdag med IKT - i almene renoveringsbyggesager

En ny dagligdag med IKT - i almene renoveringsbyggesager Titel Projektweb manual Undertitel Udgave En ny dagligdag med IKT - i almene renoveringsbyggesager 1. udgave Udgivelsesår 2013 Redigering Følgegruppe Forfattere Webportal Bygherregruppe Webportal Projektgruppe

Læs mere

Bygherrens krav til brug af informationsog kommunikationsteknologi (IKT)

Bygherrens krav til brug af informationsog kommunikationsteknologi (IKT) Bygherrens krav til brug af informationsog kommunikationsteknologi (IKT) En guide baseret på Universitets og Bygningsstyrelsens erfaringer med Det Digitale Byggeri 1 Hvem står bag denne guide? Denne guide

Læs mere

Digitale leverancer ved aflevering af byggeri

Digitale leverancer ved aflevering af byggeri Digitale leverancer ved aflevering af byggeri Udredningsrapport om bygherrekrav efter IKTbekendtgørelserne for offentligt og alment byggeri SBI 2013:21 Digitale leverancer ved aflevering af byggeri Udredningsrapport

Læs mere

Whitepaper: Kvaliteten af designmateriale i Danmark

Whitepaper: Kvaliteten af designmateriale i Danmark Whitepaper: Kvaliteten af designmateriale i Danmark Vers. 1 7 4 2014 Whitepaper: Kvaliteten af designmateriale i Danmark Vers. 1-7-4-2014 Executive summary MT Højgaard har undersøgt designmaterialet til

Læs mere

byggeri informationsteknologi produktivitet samarbejde F104 Dokumenthåndtering

byggeri informationsteknologi produktivitet samarbejde F104 Dokumenthåndtering byggeri informationsteknologi produktivitet samarbejde Dokumenthåndtering F104 Publikation F104 September 2011 bips Lautrupvang 1B 2750 Ballerup Telefon 70 23 22 37 Fax 70 23 42 37 E-mail bips@bips.dk

Læs mere

Vejledning til byggeriets parter om anvendelse af IKT

Vejledning til byggeriets parter om anvendelse af IKT Vejledning til byggeriets parter om anvendelse af IKT 2/99 Vejledning til byggeriets parter om anvendelse af IKT 2008-12-30 Anvendelse af IKT 1. BAGGRUND... 6 2. OVERSIGTSSKEMAER OVER BYGHERREKRAV... 8

Læs mere

Vejledning for koordinering af bygningselementer (Kollisionskontrol)

Vejledning for koordinering af bygningselementer (Kollisionskontrol) Udarbejdet efter international standard ISO/DIS 29481-1 Information Delivery Manual (IDM) Vejledning for koordinering af bygningselementer (Kollisionskontrol) Denne vejledning beskriver formål, procedure

Læs mere

bips detaljerede tekniske høringskommentarer vedr. IKT-bekendtgørelsesudkast og -vejledning

bips detaljerede tekniske høringskommentarer vedr. IKT-bekendtgørelsesudkast og -vejledning bips detaljerede tekniske høringskommentarer vedr. IKT-bekendtgørelsesudkast og -vejledning Foreningen bips skal hermed fremkomme med høringssvar til de to udkast til IKT-bekendtgørelse og det tilhørende

Læs mere

IKT-LEDERUDDANNELSE. Uddannelse til det professionelle byggeri - bedre bundlinje skabes gennem IKT-koordinering BYGGERIETS LEDELSESCENTER

IKT-LEDERUDDANNELSE. Uddannelse til det professionelle byggeri - bedre bundlinje skabes gennem IKT-koordinering BYGGERIETS LEDELSESCENTER IKT-LEDERUDDANNELSE Uddannelse til det professionelle byggeri - bedre bundlinje skabes gennem IKT-koordinering BYGGERIETS LEDELSESCENTER BLIV IKT-LEDER Bliv professionelt uddannet af Byggeriets Ledelsescenter

Læs mere

IKT-LEDER Lederuddannelse til det professionelle byggeri - bedre bundlinje skabes gennem IKT-koordinering

IKT-LEDER Lederuddannelse til det professionelle byggeri - bedre bundlinje skabes gennem IKT-koordinering IKT-LEDER Lederuddannelse til det professionelle byggeri - bedre bundlinje skabes gennem IKT-koordinering BYGGERIETS LEDELSESCENTER BLIV IKT-LEDER Bliv professionelt uddannet af Byggeriets Ledelsescenter

Læs mere

Beskrivelse af byggeprocessen

Beskrivelse af byggeprocessen Beskrivelse af byggeprocessen I dette kapitel beskrives byggeprocessen med de faser, opgaver og systemer der skal udføres i et byggeprojekt. Der gives også en beskrives af samarbejdsformerne OPP og partnering

Læs mere

Anbefalinger om bygherrens ansvar for koordinering af arbejdsmiljøet i byggeprojekter. 16. november 2010

Anbefalinger om bygherrens ansvar for koordinering af arbejdsmiljøet i byggeprojekter. 16. november 2010 Anbefalinger om bygherrens ansvar for koordinering 16. november 2010 1 Indholdsfortegnelse 1. Resumé... 2 2. Introduktion... 3 3. Anbefalings indhold... 3 4. Bygherrens varetagelse af arbejdsmiljøansvaret

Læs mere

Lederuddannelse til det professionelle byggeri - bedre bundlinje skabes gennem IKT-koordinering

Lederuddannelse til det professionelle byggeri - bedre bundlinje skabes gennem IKT-koordinering IKT-Leder Lederuddannelse til det professionelle byggeri - bedre bundlinje skabes gennem IKT-koordinering BYGGERIETS LEDELSESCENTER BLIV IKT-LEDER Bliv professionelt uddannet af Byggeriets Ledelsescenter

Læs mere

Modeller på kollisionskurs

Modeller på kollisionskurs Modeller på kollisionskurs Kollisionskontrol af BIM modeller Forfatter: Thomas Lykkebo Vejleder: Sigurður Ólafsson Afleveret: 26.11.2012 7. semester speciale - Bygningskonstruktøruddannelsen - VIA University

Læs mere

BYGGEVEJLEDNINGER. Mapning af danske og svenske vejledninger målrettet digitale byggeprocesser

BYGGEVEJLEDNINGER. Mapning af danske og svenske vejledninger målrettet digitale byggeprocesser BYGGEVEJLEDNINGER Mapning af danske og svenske vejledninger målrettet digitale byggeprocesser DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Fond for Regionaludvikling Integrering mellem bæredygtige byggeprocesser

Læs mere

Samarbejde mellem arkitekter og ingeniører i Revit

Samarbejde mellem arkitekter og ingeniører i Revit VIA UNIVERSITY COLLEGE AARHUS Samarbejde mellem arkitekter og ingeniører i Revit Morten Aaskov 26-11-2012 TITELBLAD TEKNISK-MERKANTIL HØJSKOLE SPECIALE TITEL: VEJLEDER: Stig Ilkrone FORFATTER: Morten Aaskov

Læs mere

Forankring af Det Digitale Byggeri

Forankring af Det Digitale Byggeri Erhvervs- og Byggestyrelsen og Realdania Forankring af Det Digitale Byggeri Rapport Juni 2009 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Erhvervs- og Byggestyrelsen

Læs mere

RAPPORT. Udredningsarbejde vedr. IKT-anvendelse i det almene byggeri Udført for Byggeskadefonden

RAPPORT. Udredningsarbejde vedr. IKT-anvendelse i det almene byggeri Udført for Byggeskadefonden RAPPORT Udredningsarbejde vedr. IKT-anvendelse i det almene byggeri Udført for Byggeskadefonden MANUAL NEW Januar 2011 MANUAL NEW Skovbakken 2 7800 Skive Tlf: 97 52 54 52 Mail: manew@mail.dk 2 Indhold

Læs mere

8. BENCHMARKINGKONCEPT TIL PROJEKT HUS

8. BENCHMARKINGKONCEPT TIL PROJEKT HUS 8. BENCHMARKINGKONCEPT TIL PROJEKT HUS 8. BENCHMARKINGKONCEPT TIL PROJEKT HUS Kapitlet omhandler indsatsområdet, med fokus på at udarbejde et inspirationsmateriale til Projekt Hus - Temagruppe 10. Der

Læs mere

U D K A S T TIL D E B A T ikke til offentliggørelse. IKT-strategier for den materielle byggeproduktion i lyset af Det digitale Byggeri

U D K A S T TIL D E B A T ikke til offentliggørelse. IKT-strategier for den materielle byggeproduktion i lyset af Det digitale Byggeri U D K A S T TIL D E B A T ikke til offentliggørelse IKT-strategier for den materielle byggeproduktion i lyset af Det digitale Byggeri Hvordan IKT og Det digitale Byggeri kan medvirke til at skabe øget

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE GENNEMFØRELSE AF IMPLEMENTERING I UDDAN- NELSERNE AF CUNECO STANDARDER

PROJEKTBESKRIVELSE GENNEMFØRELSE AF IMPLEMENTERING I UDDAN- NELSERNE AF CUNECO STANDARDER PROJEKTBESKRIVELSE GENNEMFØRELSE AF IMPLEMENTERING I UDDAN- NELSERNE AF CUNECO STANDARDER cuneco en del af bips Dato 13. august 2013 Projektnr. 17021 Sign. Niels Haldor Bertelsen 0 Dokumentstatus Udgave

Læs mere

Udviklingsplan for Dansk Bygge Klassifikation 2010-2012

Udviklingsplan for Dansk Bygge Klassifikation 2010-2012 Udviklingsplan for Dansk Bygge Klassifikation 2010-2012 Januar 2010 Digital Konvergens Indholdsfortegnelse 1. Deltagere i projektet... 3 2. Udviklingsplanens formål og tilblivelse... 4 3. Forudsætninger

Læs mere

Indholdsfortegnelse Struktur

Indholdsfortegnelse Struktur Indholdsfortegnelse Struktur 1. Forord... 3 2. Introduktion... 4 3. Byggesagers organisering... 5 4. Dokumenter knyttet til udførelse... 6 5. Beskrivelsers opbygning... 8 5.1...9 5.2 Projektspecifik beskrivelse...10

Læs mere

Projekthåndbog. juni 2012

Projekthåndbog. juni 2012 Projekthåndbog juni 2012 Projekthåndbog Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Indledning ---------------------------------------------------------------------------------------- 3 1.1 Hvad er et projekt? -----------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Metode og struktur for informationsniveauer

Metode og struktur for informationsniveauer November 2012 Metode og struktur for informationsniveauer Foreløbig udgave til offentlig høring cuneco.dk center for produktivitet i byggeriet Rapport Metode og struktur for informationsniveauer Redaktion

Læs mere