WORKSHOPS DAG 1. Med depression i rygsækken ved psykolog Anne Kaplan CeNSE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "WORKSHOPS DAG 1. Med depression i rygsækken ved psykolog Anne Kaplan CeNSE"

Transkript

1 WORKSHOPS DAG 1 Med depression i rygsækken ved psykolog Anne Kaplan CeNSE En del af de unge på ungdomsuddannelserne oplever at bære rundt på en længerevarende tomhed, tristhed eller depression. Depression hos unge adskiller sig på forskellige områder fra den, man kan opleve hos voksne, hvorfor det kan være svært for lærere, vejledere og andre fagfolk at bedømme, hvornår der er tale om almindelig teenageadfærd, og hvornår en ung er grebet af depression. Workshoppen vil sætte fokus på, hvordan unge oplever livet med depression, hvilken effekt det har på deres liv, og hvordan det er at gå i skole med en depression i rygsækken. Hvorfor kommer en depression, hvad er depressionens tricks, og hvad gør det ved klassekammerater og fagfolk at møde unge med depression, er nogle af de spørgsmål, der vil blive afdækket på workshoppen. Workshoppen vil indeholde inspiration til, hvordan fagfolk bedst muligt kan forstå, hjælpe og støtte elever igennem perioden med depression. Under workshoppen vil der blive vist filmklip fra unge, der fortæller om, hvordan det er at være i livet og på en uddannelse, når man er grebet af depression. Anne Kaplan har særligt specialiseret sig i at arbejde med store børn og unge. Hun blev uddannet i 2005 og arbejdede herefter i JanusCentret med unge, der udviste seksuelt bekymrende eller krænkende adfærd. I 2007 var hun med til at udvikle PsykiatriFondens UngsomsProjekt. Et tilbud rettet mod frafaldstruede elever fra ungdomsuddannelserne i Frederiksberg og Københavns kommuner. I 2012 var hun med til at stifte CeNSE Center for Narrativ Samtale og Edukation en privat psykologpraksis, som bl.a. har samarbejde med seks af citygymnansierne samt EGU/STU. 8

2 WORKSHOPS Støtte til psykisk sårbare unge med angst ved Charlotte Diamant, psykolog i Psykiatrifonden Unge med psykisk sårbarhed sender blandede og tvetydige signaler på deres mistrivsel, som kan blive misforstået eller overset af lærere og vejledere. Når unge bliver ramt af angst, kæmper de ofte med dårligt selvværd, stress, usikkerhed og tvivl, hvilket gør hverdagen meget vanskelig selvsagt også det at gennemføre en uddannelse. Angst vil kort blive skitseret, og workshoppen vil primært omhandle, hvordan angsten påvirker den unge, og hvordan man som lærer eller vejleder kan få øje på problemet og give den unge individuel støtte i en samtale. Der gives input til samtaleteknikker, herunder afdækning, hvordan man skaber kontakt, adskillelse af den unge og problemet, fokus på styrker og anerkendelse. Teknikkerne vil bæres af teori om eksternalisering og systemisk tænkning omkring problemet samt et fremadrettet fokus. Charlotte Diamant er uddannet i London og har siden 2001 arbejdet i Danmark med sårbare børn og unge, deres familier og fagpersonerne omkring dem. Hun var i syv år ekstern lektor i udviklingspsykopatologi og har sideløbende gennemført individuelle terapeutiske forløb med børn og unge og deres familier i privat praksis. Charlotte har i fire år været ansat i Psykiatrifonden, hvor hun nu fungerer som projektleder for Psykiatrifondens samtalegrupper for børn af forældre med psykisk sygdom og er konsulent med afholdelse af foredrag/kurser for lærere, vejledere, andre fagpersoner og pårørende i hele landet. Sårbare unge og rusmidler ved Ronny Højgaard Larsen, misbrugsrådgiver og underviser Ronny Højgaard Larsen har de seneste 10 år arbejdet med sociale projekter, hvor målgruppen har været sårbare unge med både psykiske, sociale og rusmiddelrelaterede problemstillinger. Inden for ungdomsuddannelsesområdet har han blandt andet udviklet og etableret åbne anonyme rusmiddelrådgivninger på erhvervsuddannelser, undervist lærere og elever i programmet; Bliv klogere på stoffer samt været proceskonsulent på udvikling og implementering af Rusmiddelberedskaber på erhvervsuddannelser i Storkøbenhavn. Ronny har desuden i en årrække fungeret som kommunal misbrugskonsulent og fagspecialist på vejledning og metodeområdet i forhold til sårbare unge. 9

3 WORKSHOPS DAG 1 Sensorisk bearbejdning hos unge med autisme. ved Ingelis Arnsbjerg, ergoterapeut med speciale i børn og unge Med større indsigt i og forståelse for sensoriske bearbejdningsforstyrrelser hos unge mennesker med autisme, kan vi tværfagligt yde en bedre indsats for at imødekomme deres sensoriske behov og dermed fremme deres trivsel, læring og aktivitets deltagelse. Workshoppen berører emnerne: Individualitet i sansemønstre Forstyrrelser i sensorisk bearbejdning hos unge med autisme Konsekvenser af sensorisk påvirkning, som ikke er afstemt i forhold til den unges tolerancetærskler og behov Oplysning, forståelse og vejledning omkring sensoriske bearbejdningsforstyrrelser og betydningen for inklusion af psykisk sårbare unge Strategier, metoder og tilpasning af miljø til bedring af læringsvilkår og trivsel for unge med sensoriske bearbejdningsforstyrrelser Ingelis Arnsbjerg har sin grunduddannelse fra Ergoterapeutuddannelsen i København. Hun har specialiseret sig i børne- og ungeergoterapi og sensorisk bearbejdning blandt andet gennem kurser på Cincinnati Occupational Institute, University of Washington i Seattle samt University of Cambridge. Ingelis har været ansat på børneafdelinger på hospitaler, specialbørnehaver- og skoler i Danmark og i USA. På 15. år privatpraktiserende børne- og ungeergoterapeut med virksomheden Sans og Samling. Konsulent ved Kølholmskolen for elever med ADHD, Ullerødskolen for elever med autisme og MIR Værløse. Ingelis har mange års erfaring med at undervise på kurser omhandlende sansemotorik/sensorisk bearbejdning hos børn, unge og voksne, og hun er fast underviser på introduktionskurser i Snoezelhuset i Helsingør. Selvskadende adfærd blandt unge ved Hallur Gilstón Thorsteinsson, sekretariatschef i Ungdomsrådgivningen Headspace Danmark Selvskadende adfærd er en velkendt udtryksform for mistrivsel blandt unge i dag. Men hvordan skal denne adfærd forstås, og hvordan støtter vi de unge, som skader sig selv? Til workshoppen vil emnet blive behandlet ud fra et både ungdomskulturelt perspektiv og et individpsykologisk perspektiv. Hallur Gilstón Thorsteinsson har i mange år beskæftiget sig med selvskadende adfærd blandt unge og har bl.a. skrevet artikler om emnet. 10

4 WORKSHOPS DAG 1 Piger med autismespektrumforstyrrelse (de stille piger) ved Lulle scheel, lærer og kognitiv terapeut med speciale indenfor autismeområdet Piger med autisme bliver ofte diagnosticeret sent eller slet ikke. Konsekvensen er, at de risikerer at udvikle andre lidelser som angst, depression og spiseforstyrrelser. Ud fra konkrete eksempler belyses, hvilke udfordringer pigerne har og, hvordan man bedst støtter dem i dagligdagen. Tidlige symptomer Er der en særlig pigeprofil? Pigernes styrker og udfordringer Hvordan støtter vi dem bedst? Piger, de slår ikke andre, de slår sig selv. Vi er altså indadreagerende og bedre til at kompensere for vores særheder og derfor meget svære at spotte. Min familie har heller ikke haft så nemt ved at forstå, når jeg, inden jeg fik diagnosen, prøvede at forklare dem, at jeg troede, at der var noget galt med mig. De kunne f.eks. finde på at sige: Det kender jeg godt, Sådan har jeg det også, Det går over, Det er helt normalt at have problemer i din alder, Du stiller for høje krav til dig selv, Du tænker for meget, Hvis vi havde været dine forældre, havde vi ikke givet dig lov til at springe fra så tit, Sygeliggør du nu ikke dig selv, Du må bare tage dig sammen! osv. Jeg følte mig meget såret, vred og ydmyget, når folk gang på gang sagde sådan, for jeg vidste, at sådan som jeg havde det, var en meget anderledes måde at tænke på. Skrevet af en ung pige med autisme. Lulle Scheel, er uddannet lærer og kognitiv terapeut og har siden 1991 arbejdet indenfor autismeområdet, undervist på specialskoler og varetaget funktionen som pædagogisk vejleder. De sidste fire år har hun varetaget opgaver med at rådgive familier, samtaler med unge, især piger på Center for Autisme. Lulle Scheel holder desuden en del kurser og er med til at lave diagnostisk udredning. 11

5 WORKSHOPS DAG 1 ADHD en mode-diagnose? ved Søren Dalsgaard, speciallæge i børne- og ungdomspsykiatri, ph.d. I Danmark diagnosticeres et stigende antal børn og unge med ADHD, og i 2010 blev fem gange flere børn og unge i Danmark behandlet med ADHD-medicin end i Den samme tendens er set i mange andre lande, især i USA, og der er både herhjemme og internationalt bekymring over en mulig overdiagnosticering. I denne workshop gives først en kort introduktion til historikken og biologien bag diagnosen ADHD. Derefter sammenholdes udviklingen på dette område i Danmark med den i USA, forskelle og ligheder i klinisk praksis i udredning og behandling imellem de to lande gennemgås og workshoppen afsluttes med en diskussion af perspektiverne for fremtiden. Søren Dalsgaard arbejder som overlæge ved en klinisk afdeling i Norge i kombination med en stilling som seniorforsker ved Center for Registerforskning ved Aarhus Universitet. Han skrev i 2002 sin ph.d.-afhandling ved Aarhus Universitet om langtidsforløbet for børn med ADHD og har derefter sideløbende med sin kliniske uddannelse til speciallæge også været involveret i danske og europæiske forskningsprojekter om ADHD, uddannet sig til Research Manager ved Copenhagen Business School og har et mangeårigt samarbejde med forskere fra The Child Study Center ved Yale University i USA, været konsulent på Referenceprogrammet for ADHD (Dansk Børne- og Ungdomspsykiatrisk Selskab (BUP-DK), 2008), ADHD-retningslinjer for børn og unge (BUP-DK 2012), Retningslinjer for voksne med ADHD (Dansk Psykiatrisk Selskab 2013) og i for Sundhedsstyrelsen i udarbejdelsen af de kommende Nationale Kliniske Retningslinjer for udredning og behandling af børn og unge med ADHD. 12

6 WORKSHOPS DAG 1 Hvorfor forudsigelighed, genkendelighed og overskuelighed i dagligdagen? ved Liselotte Rask, specialpædagogisk konsulent De unge med diagnoser har en anderledes kognitiv måde at tilegne sig læring og erfaring på. Derfor skal vi som undervisere være særlig opmærksomme på det, når undervisningen eller samtalen skal planlægges. Workshoppen præsenterer de grundlæggende interventioner til dig, der har en elev med autisme eller ADHD. Du får også ideer til, hvor du kan søge yderligere informationer om undervisningens tilrettelæggelse og de særlige udfordringer, eleverne har i en almindelig skoledag. Liselotte Rask er specialpædagogisk konsulent med en fortid som amtskonsulent, hvor hun gennem 15 år arbejdede med at uddanne og vejlede lærere, der skulle varetage opstartklasser for elevgruppen autisme og ADHD. Hun er for tiden ansat på en behandlingsskole for børn og unge med samme diagnose. Liselotte Rask er medarrangør af kurser i CFU-regi for lærer og pædagoger, ud over kurserne i Uddannelsesforbundet, som også er for samme målgruppe. 13

7 WORKSHOPS DAG 2 Autentiske læringsmiljøer forvandler uddannelsesudsatte unge til livsduelige borgere ved Troels Brandt, forstander og Fritze Tillisch, koordinerende ungevejleder på Ringsted Produktionshøjskole Vi mener absolut, at børn og unge skal blive så dygtige, som de kan! Vi har ikke en uddannelsesgaranti! Det afhænger nemlig også af elevens indsats. Vi garanterer til gengæld, at vi har uddannelsesmulighederne, hvis og når eleven er parat til det! MEN/OG faglærerens relationskompetence er afgørende. Mange af de unge, der er gået i stå i vores undervisningsmiljøer, har brug for en anden måde at lære på end den, de har været vant til. Udførelse af reelle produktions- og arbejdsopgaver er det pædagogiske redskab, der danner fundamentet for et læringsmiljø og et tilbud om en anden måde at lære på. På værkstederne skal de unge møde en autenticitet i opgaverne, der skal udføres, fordi de er nødvendige. De unge bliver dermed udfordret på deres ansvarlighed og evne til at samarbejde i et forpligtende arbejdsfællesskab sammen med andre unge for at færdiggøre en opgave. Læringen sker således i en social praksis, der involverer og udvikler de unge fagligt, socialt og personligt, og som tilrettelægges individuelt i forhold til den unges forudsætninger og ønsker, så arbejdet hele tiden giver mening for den enkelte unge. Troels Brandt, forstander på Ringsted Produktionshøjskole, Diplom i ledelse. Master med speciale i ledelse af forandringer, næstformand i Forstanderkredsen i Danmark, Projektleder på Socialfondsprojektet Youthturn Fritze Tillisch, koordinerende ungevejleder på Ringsted Produktionshøjskole. Ansvarlig for EGU i Ringsted og Sorø Kommune. PD i Praktisk pædagogik og vejledning og uddannet i løsningsfokuseret, systemisk samtale. 14

8 WORKSHOPS DAG 2 Hvis der er brug for støtte ved Jacob Bro, fuldtidsmentor SOSU C. Hvad gør vi, når vi møder en af vores elever, der oplever udfordringer, som kræver ekstra støtte? Hvem kan vi trække på? Hvad kan og skal jeg, som den voksne, selv gøre? Og hvad kan og skal eleven gøre selv? På SOSU C har man sat dette i system og laver et katelog der beskriver, hvilke støtte-, vejledning- og rådgivningstilbud skolen kan tilbyde eleverne. Og hvordan ansvaret er fordelt mellem ansatte og de forskellige tilbud. Dette er gjort for at skabe en tryghed for de ansatte og forbedre arbejdsgangene ved at fortælle om de handlemuligheder, som findes på SOSU C og vigtigst af alt, for at støtte eleven på bedst mulig måde. Dette system vil på workshoppen blive præsenteret og diskuteret med udgangspunkt i deltagernes egne erfaringer og ideer. Jacob Bro er uddannet folkeskolelærer og dernæst cand. mag. i Psykologi og Pædagogik fra Roskilde Universitet. Jacob har i flere år været ansat i friskoleverdenen, desuden været sports-psykologisk konsulent i eliteidrætsverdenen, været ansat som aktivitets-konsulent for socialudsatte borgere samt udviklingskonsulent i et privat firma, med fokus på forandringsprocesser. I øjeblikket er Jacob ansat som fuldtidsmentor på SOSU C i Brøndby, hvor han er en del af skolens støtteteam for elever, der er specielt udfordret i forhold til deres uddannelse. 15

9 WORKSHOPS DAG 2 Inklusion af sårbare/udsatte unge i et praksisfællesskab ved ungdomsskoleinspektør Lars Kristensen, afdelingsleder Per Ditlev, UU-vejleder Kirsa Hjortnæs og lærer Louise Lomborg I Inklusionscenter Højmarkskolen (Ungdomsskolens Heltidsundervisning) arbejder vi udviklingsorienteret med at være et kulturbærende sted, som skaber bæredygtige fællesskaber. Disse etableres ud fra den gruppe af sårbare og udsatte unge, som visiteres til os via PPR. Vores gruppe af sårbare unge, hvoraf den overvejende del er piger, er karakteriseret ved isolation, social angst og et tidligere fravær fra folkeskolen, som ofte har strakt sig over flere år. Vores organisation er i konstant udvikling og betegner derfor sig selv som en knopskydning af projekter, der er under dynamisk udvikling (og afvikling) men hvilende på en platform af erfaring/velfunderet grundlag. Praksisfællesskabernes kendetegn og fokus er forskellige afhængig af det enkelte projekts målgruppe. Fælles for dem er, at de er forankret i tænkningen om sociale praksisfællesskaber som bærende element, hvor udførelsen af værdsatte aktiviteter/processer er den erfaring, der skaber betydning og evne til at opleve/overskue verden. I denne proces udvikles eleverne i et trygt og overskueligt miljø. For nogle elever er det deres første oplevelse af tilhørsforhold i skolemæssig sammenhæng. Vi vil bl.a. gennem modeller og videoklip anskueliggøre vores lærings-, trivsels- og vejledningsarbejde og herigennem fortælle vores historie om inklusion af unge, der har følt sig marginaliserede og ekskluderede i det etablerede skolesystem. Inklusion af sårbare unge Sorggruppe på Falkonergårdens gymnasium og HF. ved Karin Helmer Jensen, Lektor og studievejleder og Morten Lindegaard Banke Rasmussen, Lektor og studievejleder Hvordan det at miste nære pårørende influerer elevers hverdag og hvordan man som institution kan medvirke til at få den unge videre VKarin Helmer Jensen har undervist på FALKO siden 1979 og været studievejleder siden 1995 og Morten Lindegaard Banke Rasmussen har undervist på FALKO siden 2007 og været studievejleder siden

10 WORKSHOPS DAG 2 Vordingborgskolen en af de frie fagskoler Et kostskoletilbud for alle unge, der gerne vil den praktiske vej Hvorfor lykkes vi med inklusion af denne målgruppe? Hvad skal der til for, at vi kan lykkes? Forstander Jette Rønne vil sammen med lærere fra Vordingborgskolen give et bud på ovenstående spørgsmål. Brug af selvforståelsessamtaler i grupper som inklusionsredskab ved Søren Nibe, skolepædagog på Idrætsefterskolen Ulbølle og Maj-Britt Schou Buch, viceforstander på Idrætsefterskolen Ulbølle Idrætsefterskolen Ulbølle har stor erfaring med at udbyde selvforståelsessamtaler i grupper for skolens elever. Samtalerne medvirker i høj grad til at skabe et inkluderende miljø med fokus på, hvad skolens mange forskellige elever selv kan gøre for at bidrage til det inkluderende fællesskab. Med udgangspunkt i gruppebaserede selvforståelsessamtaler for unge med ADHD og autisme gennemgås samtalernes metodik og mål, ligesom der gives eksempler fra hverdagen og indbydes til drøftelser. Idrætsefterskolen Ulbølle er en idrætsefterskole og en STU for unge med særlige læringsforudsætninger. Der tages udgangspunkt i en anerkendende, systemisk tænkning. Se endvidere på 17

11 WORKSHOPS DAG 2 KRAP Problemadfærd eller mestringsstrategi? ved Torben Ross og Lone Røge, Uddannelsesvejledere, VUC Skive-Viborg og Peter Bilgrav, cand.pæd.psych, Psykologcentret. Har siden 2007 været med til at udvikle KRAP. Tovholder på VUC Skive-Viborgs KRAP projekt Kognitiv, Ressourcefokuseret og Anerkendende Pædagogik, forkortet KRAP, er et socialpædagogisk koncept, som indeholder det bedste af det, der virker. Den pædagogiske tilgang tager udgangspunkt i den anerkendende tilgang til andre mennesker, ved en systematisk inddragelse af de kognitive teorier og behandlingsformer samt ved en udpræget vægtning af det positive, det der virker. Konceptet er udviklet af praktikere for praktikere, og derfor er der fokus på, at teorien udmøntes i praksis I arbejdet med fastholdelse og gennemførsel er KRAP et redskab, som tager udgangspunkt i kursistens ressourcer. Hvad sker der på en skole, når fokus flyttes fra problemadfærd til mestringsstrategier? Hvordan kan den anerkendende tilgang til kursisterne bruges til at kortlægge og udnytte deres ressourcer? Kan KRAP øge fastholdelsen og dermed få flere igennem uddannelsen? 18

Ungdom, udfordringer og de sårbare unge Studievejlederkonference i Nyborg D. 16 november 2011 Oplægsholder: Ronny Højgaard Larsen rl@tabu.

Ungdom, udfordringer og de sårbare unge Studievejlederkonference i Nyborg D. 16 november 2011 Oplægsholder: Ronny Højgaard Larsen rl@tabu. Ungdom, udfordringer og de sårbare unge Studievejlederkonference i Nyborg D. 16 november 2011 Oplægsholder: Ronny Højgaard Larsen rl@tabu.dk Børne- og Ungeafdelingen PsykiatriFondens Børne- og Ungeafdeling

Læs mere

Styrker skal frem i lyset

Styrker skal frem i lyset STYRKEVÆRKSTEDET 2013-2014 Styrker skal frem i lyset Kurser og redskaber til arbejdet med styrkebaseret pædagogik og ledelse Styrkebaserede teorier omsættes til praktisk anvendelige værktøjer Styrker er

Læs mere

Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune

Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune Side 2 Inklusion i skolerne Sådan gør vi i Fredensborg Kommune I Fredensborg Kommune arbejder vi for, at alle de børn, der kan have udbytte af det,

Læs mere

Kurser 2015. www.autismecenter.dk

Kurser 2015. www.autismecenter.dk Kurser 2015 www.autismecenter.dk Indhold s. 3 s. 4 Undervisere og priser s. 5 Kurser til din arbejdsplads s. 7 Grundlæggende viden om autisme og ADHD - Modul 1 s. 8 Grundlæggende viden om autisme og ADHD

Læs mere

Styrker skal frem i lyset

Styrker skal frem i lyset STYRKEVÆRKSTEDET 2013-2014 Styrker skal frem i lyset Kurser og redskaber til arbejdet med styrkebaseret pædagogik og ledelse Styrkebaserede teorier omsættes til praktisk anvendelige værktøjer Styrker er

Læs mere

Kurser 2014 www.autismecenter.dk

Kurser 2014 www.autismecenter.dk Kurser 2014 www.autismecenter.dk Indhold s. 3 Autismecenter Storstrøm s. 4 Undervisere og priser s. 5 Kurser til din arbejdsplads s. 6 Grundlæggende viden om autisme og ADHD - Modul 1 s. 7 Grundlæggende

Læs mere

FREMME AF UNGES MENTALE SUNDHED

FREMME AF UNGES MENTALE SUNDHED FREMME AF UNGES MENTALE SUNDHED PSYKIATRIFONDENS PROGRAM UNGE, MISTRIVSEL OG MENTAL SUNDHED MISTRIVSEL OG MENTAL SUNDHED 1 PROGRAM Fremme af Unges Mentale Sundhed Ung og mistrivsel Ung og mental sundhed

Læs mere

Uddannelseskarrusellen. Program. Program. Bulimi den»usynlige«spiseforstyrrelse 2012-2013 2012-2013

Uddannelseskarrusellen. Program. Program. Bulimi den»usynlige«spiseforstyrrelse 2012-2013 2012-2013 psykisk sårbare unge, både viden og værktøjer til at løfte denne vigtige, men også udfordrende opgave. I oplægget vil Bjarke M. Jensen præsentere et udvalg af metoder og værktøjer, som kan inspirere lærer,

Læs mere

Ansøgningsskema om at blive model- ungdomsskole til udviklingsprojekt af Heltidsundervisningen (HU)

Ansøgningsskema om at blive model- ungdomsskole til udviklingsprojekt af Heltidsundervisningen (HU) Ansøgningsskema om at blive model- ungdomsskole til udviklingsprojekt af Heltidsundervisningen (HU) Ungdomsskole: Kontaktperson: Tlf.: E- mail: Silkeborg Ungdomsskole (Højmarkskolen=HU) Per Ditlev 89702791

Læs mere

DET PERFEKTE LIV - EN KONFERENCE OM UNGES

DET PERFEKTE LIV - EN KONFERENCE OM UNGES DET PERFEKTE LIV - EN KONFERENCE OM UNGES FORTÆLLINGER KONFERENCE SCANDIC ODENSE 29.01.2015 KURSER & KONFERENCER KURSEROGKONFERENCER.DK DET PERFEKTE LIV - EN KONFERENCE OM UNGES FORTÆLLINGER Ungdomslivet

Læs mere

KURSUSTILBUD forår 2015

KURSUSTILBUD forår 2015 KURSUSTILBUD forår 2015 Om os Rådgivningsafdelingen Rådgivningsafdelingen er en afdeling under Autismecenter Nord-Bo. Vi udbyder autismefaglig rådgivning, supervision, vejledning og undervisning både internt

Læs mere

Efterskoleforeningen 20. Januar 2015

Efterskoleforeningen 20. Januar 2015 Efterskoleforeningen 20. Januar 2015 Vejle Mental sundhed og arbejdet med sårbare unge Bjarke M. Jensen, Læringskompagniet Indhold Mental sundhed Hvad er mental sundhed? Tilgang til arbejdet med mental

Læs mere

Forstå hjernen. Fokus på teenagehjernen, kønsforskelle, psykisk sårbarhed og hjernevenlig undervisning. Konference Hotel Scandic Odense 23.09.

Forstå hjernen. Fokus på teenagehjernen, kønsforskelle, psykisk sårbarhed og hjernevenlig undervisning. Konference Hotel Scandic Odense 23.09. Forstå hjernen Fokus på teenagehjernen, kønsforskelle, psykisk sårbarhed og hjernevenlig undervisning Konference Hotel Scandic Odense 23.09.2013 Generator foredrag, kurser og konferencer www.foredragogkonferencer.dk

Læs mere

Hvor kan jeg søge yderligere information?

Hvor kan jeg søge yderligere information? Hvor kan jeg søge yderligere information? Du kan læse mere om de forskellige tilbud på: ASV Horsens www.horsenskom.dk/institutioner/asv-horsens.dk Bygholm Landbrugsskole www.bygholm.dk Horsens Gymnasium

Læs mere

d or livet Læring f StudieNor

d or livet Læring f StudieNor i d Stu d r o N e Læ r livet r o f ing Velkommen til StudieNord StudieNord er et uddannelses- og aktivitetstilbud for dig, som er i alderen 15-26 år. Ønsker du: At kvalificere dig til videre uddannelse

Læs mere

Udviklingshæmning og Psykiatrisk Overbygning Erhvervspsykologisk Center

Udviklingshæmning og Psykiatrisk Overbygning Erhvervspsykologisk Center Kursus Katalog Udviklingshæmning og Psykiatrisk Overbygning Erhvervspsykologisk Center Emner 4 Udviklingshæmning 5 Autismespektrumforstyrrelser 6 Angst 7 OCD 8 Depression og Bipolar lidelse 9 Personlighedsforstyrrelser

Læs mere

INKLUSIONSVEJLEDER KURSUS FOR LÆRERE, VEJLEDERE OG RÅDGIVERE, DER ARBEJDER MED AT UNDERSTØTTE INKLUSION KURSUSCENTER BROGAARDEN 02.-03.06.

INKLUSIONSVEJLEDER KURSUS FOR LÆRERE, VEJLEDERE OG RÅDGIVERE, DER ARBEJDER MED AT UNDERSTØTTE INKLUSION KURSUSCENTER BROGAARDEN 02.-03.06. INKLUSIONSVEJLEDER KURSUS FOR LÆRERE, VEJLEDERE OG RÅDGIVERE, DER ARBEJDER MED AT UNDERSTØTTE INKLUSION KURSUSCENTER BROGAARDEN 02.-03.06.2014 GENERATOR KURSER OG KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK

Læs mere

Ind i uddannelse og ud af misbrug

Ind i uddannelse og ud af misbrug Ind i uddannelse og ud af misbrug Et kursustilbud til dig der vil have inspiration og redskaber til arbejdet med unge, der har problemer med rusmidler. Kurset er tilrettet indsatser i de unges hverdagsliv.

Læs mere

Konflikthåndteringværdier

Konflikthåndteringværdier Danmarks Specialpædagogiske Forening Program for Vingstedkurset 2009 Konflikthåndteringværdier i hverdagen. Vingsted, den 4. 6. november 2009 www.specialundervisere.dk kursus@specialundervisere.dk Onsdag

Læs mere

Diagnosticerede unge

Diagnosticerede unge Diagnosticerede unge fakta, perspektiver og redskaber til undervisningen Konference Odense Congress Center, 07.05.2013 foredrag & konferencer www.foredragogkonferencer.dk Diagnosticerede unge fakta, perspektiver

Læs mere

ressourceaktiverende vejledning

ressourceaktiverende vejledning Certificeringskursus i ressourceaktiverende vejledning Dette kursus udbydes af Lederforeningen for VUC s udvalg for udvikling og efteruddannelse i samarbejde med Gnist. Kurset sigter på at udvide din eksisterende

Læs mere

Åbent KRAP kursus 8 dage i Middelfart med start i december 2015

Åbent KRAP kursus 8 dage i Middelfart med start i december 2015 Åbent KRAP kursus 8 dage i Middelfart med start i december 2015 Kognitiv, Ressourcefokuseret og Anerkendende Pædagogik for fagfolk, som arbejder med udsatte børn/unge eller med mennesker med særlige behov

Læs mere

STYRK DIT BARNS SELVVÆRD

STYRK DIT BARNS SELVVÆRD STYRK DIT BARNS SELVVÆRD HØREFORENINGEN, CASTBERGGÅRD KL. 10.30-12.00 V. PSYKOLOG CHARLOTTE DIAMANT OVERBLIK OVER FORMIDDAGEN Hvor kommer sårbarheden fra? Hvem får lavt selvværd? Hvordan får vi det løftet

Læs mere

Uddannelsesveje i Specialpædagogikken

Uddannelsesveje i Specialpædagogikken Uddannelsesveje i Specialpædagogikken AKT Vejleder Specialpædagogisk vejleder ( det almene område ) Specialpædagogisk vejleder ( det specialiserede område ) Inklusionsvejleder Pædagogisk diplomuddannelse

Læs mere

UNGE OG DEPRESSION. Psyk info 6.9-2012 Ringkøbing. Klinisk psykolog

UNGE OG DEPRESSION. Psyk info 6.9-2012 Ringkøbing. Klinisk psykolog UNGE OG DEPRESSION Psyk info 6.9-2012 Ringkøbing Klinisk psykolog Krista Nielsen Straarup krisstra@rm.dk Ambulatorium for Mani og Depression Aarhus Universitetshospital Risskov Dagsorden Forekomst og forløb

Læs mere

Digital Mentor. Præsentation til konceptet

Digital Mentor. Præsentation til konceptet Digital Mentor Præsentation til konceptet Digital Mentor er en digital rådgivningsform der har til hensigt at understøtte fysiske frafaldsforebyggende indsatser, rettet mod socialt udsatte og psykisk sårbare

Læs mere

At lære af eleverne. Af: Psykolog Martin Dahl og studievejleder Karin Dam Nielsen

At lære af eleverne. Af: Psykolog Martin Dahl og studievejleder Karin Dam Nielsen At lære af eleverne Screening og psykoedukation på et narrativt og systemisk grundlag. Samarbejde mellem lærere, psykolog og elever på en ungdomsuddannelse - Kold htx, Odense Af: Psykolog Martin Dahl og

Læs mere

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Den fælles politik

Læs mere

Center for ADHD. Forældretræning. Konsulentydelser. Kurser. Udvikling. Viden. Forskning. Rådgivning. Terapi

Center for ADHD. Forældretræning. Konsulentydelser. Kurser. Udvikling. Viden. Forskning. Rådgivning. Terapi ADHD og hvad så? Center for ADHD Forældretræning Konsulentydelser Kurser Udvikling Viden Forskning Rådgivning Terapi Hvad er Center for ADHD? Børn med ADHD eller lignende symptomer skal have hjælp så tidligt

Læs mere

9 skoler 9 løsninger

9 skoler 9 løsninger Åbent hus for UU-vejledere over hele landet 9 skoler 9 løsninger Torsdag den 8. september 2011 10.00 14.30 Program: 10.00 Ankomst og kaffe 10.30 De Frie Fagskoler Skoleformen, skolens linjer og fagskolefag

Læs mere

Disse og andre emner, vi selv bestemmer os for, tager vi fædre op i netværksgruppen. Her kan vi tale tvangsfrit og gå i dybden - hvis vi vil!

Disse og andre emner, vi selv bestemmer os for, tager vi fædre op i netværksgruppen. Her kan vi tale tvangsfrit og gå i dybden - hvis vi vil! Søndag, 30/6 Fælles oplæg Autisme og familien - 2 brødre - én diagnose v/teit og Tore Bang Heerup Oplægget fokuserer på hvordan det er at leve med autisme i familien. Som overskriften siger, handler oplægget

Læs mere

Social indsats på Center-10 Hvorfor er der behov for en social indsats Hvad sker der, hvad er aftalt, Hvad er endnu ikke på plads Hvad kunne vi ønske

Social indsats på Center-10 Hvorfor er der behov for en social indsats Hvad sker der, hvad er aftalt, Hvad er endnu ikke på plads Hvad kunne vi ønske Social indsats på Center-10 Hvorfor er der behov for en social indsats Hvad sker der, hvad er aftalt, Hvad er endnu ikke på plads Hvad kunne vi ønske os? Vores udfordring: 65% udfyldte spørgeskema(248

Læs mere

Inklusion hvad skal vi, og hvad virker?

Inklusion hvad skal vi, og hvad virker? Inklusion hvad skal vi, og hvad virker? Denne klumme er en let bearbejdet version af artiklen Inklusion i grundskolen hvad er der evidens for? skrevet Katja Neubert i tidsskriftet LOGOS nr. 69, september

Læs mere

Intensive Interaction-koordinatorkursus MED KURSUSSTART I MARTS 2016

Intensive Interaction-koordinatorkursus MED KURSUSSTART I MARTS 2016 Intensive Interaction Danmark udbyder i samarbejde med Intensive Interaction Institute (UK) det første danske Intensive Interaction-koordinatorkursus MED KURSUSSTART I MARTS 2016 I Baggrund Kommunikation

Læs mere

Fortællingen om Aarhus

Fortællingen om Aarhus Program Velkommen v. Kurt Præsentation af HU v. Lone Grosen og Jens Erik Stryhn Hvad er HU s opgave? Hvem er HU til for? HU som netværksskaber/relationel koordinering HU og Min Vej et tværmagistralt samarbejde

Læs mere

De sårbare gravide. Det sociale område en ny medspiller. Randers Kommune

De sårbare gravide. Det sociale område en ny medspiller. Randers Kommune De sårbare gravide Det sociale område en ny medspiller Randers Kommune Program Introduktion og hvad er det nye? Hvad er en sårbar gravid/nybagt familie i et socialfagligt perspektiv Udfordringer og hvad

Læs mere

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Akademiuddannelser

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Akademiuddannelser UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Akademiuddannelser 2 UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLTS DIPLOMUDDANNELSER Praktisk Personlig vejledning Kontakt studievejlederne i Kompetenceudvikling og Undervisningsmidler på

Læs mere

At give en særlig støtte til unge med psykisk sygdom giver god mening

At give en særlig støtte til unge med psykisk sygdom giver god mening At give en særlig støtte til unge med psykisk sygdom giver god mening CAFA har taget status på projekt På Vej et metodeudviklingsprojekt, der har til formål at støtte unge med psykisk sygdom i uddannelse

Læs mere

Sys Keller. Sys Keller. Profil. Relevant erhvervs erfaring. 2012 - Nu *Body Bliss. 2006-2011 Marienberg Skole

Sys Keller. Sys Keller. Profil. Relevant erhvervs erfaring. 2012 - Nu *Body Bliss. 2006-2011 Marienberg Skole CV Sys Keller Sys Keller Profil I rollen som underviser, samtalepartner og rådgiver ser jeg relationen - mødet i gensidig anerkendelse - som grundlæggende forudsætning for trivsel, kompetenceudvikling

Læs mere

Mentorgrundkursus. - for dig der arbejder med unge og unge voksne. 3-dags kursus fordelt over 3 mdr.

Mentorgrundkursus. - for dig der arbejder med unge og unge voksne. 3-dags kursus fordelt over 3 mdr. Mentorgrundkursus - for dig der arbejder med unge og unge voksne 3-dags kursus fordelt over 3 mdr. Dato Ryomgård Dag 1 d.11. februar Dag 2 d.17. marts Dag 3 d.14. april Tilmeldingsfrist d. 11. januar 2015)

Læs mere

Familiebehandling i Oasis

Familiebehandling i Oasis ab Familiebehandling i Oasis Gratis, specialiseret og tværfaglig behandling Oasis hører under sundhedsloven, og en driftsoverenskomst med Region Hovedstaden sikrer, at vi kan tilbyde gratis behandling.

Læs mere

Na6onale kliniske retningslinjer. Kirsten Bundgaard. www.neuro- team.dk

Na6onale kliniske retningslinjer. Kirsten Bundgaard. www.neuro- team.dk Nye kliniske retningslinjer i fysioterapi 6l børn med ADHD Børn og unge med neuropsykiatriske lidelser og stress sammenhængen mellem stress og angst, depression og/ eller udfordrende adfærd Na6onale Kliniske

Læs mere

HARLØSE SKOLE 2014-2015 KURSUSKATALOG AUTISME SPEKTRUM FORSTYRRELSER HILLERØD KOMMUNE

HARLØSE SKOLE 2014-2015 KURSUSKATALOG AUTISME SPEKTRUM FORSTYRRELSER HILLERØD KOMMUNE HARLØSE SKOLE 2014-2015 KURSUSKATALOG AUTISME SPEKTRUM FORSTYRRELSER HILLERØD KOMMUNE Børn med særlige behov har brug for voksne med særlig viden Harløse Skole i Hillerød kommune er en specialskole for

Læs mere

Fokus på Vordingborgskolens indholdsplan optimerer brugen af denne som styringsredskab for den pædagogiske gøremåls-praksis.

Fokus på Vordingborgskolens indholdsplan optimerer brugen af denne som styringsredskab for den pædagogiske gøremåls-praksis. Vordingborgskolens selvevaluring 2014/2015. Tese: Fokus på Vordingborgskolens indholdsplan optimerer brugen af denne som styringsredskab for den pædagogiske gøremåls-praksis. Def. på gøremål: Ud af huset

Læs mere

DIGITAL TRIVSEL UNGES ONLINELIV OG REDSKABER TIL DET PÆDAGOGISKE ARBEJDE KONFERENCE SCANDIC HVIDOVRE 25.11.2013 SCANDIC KOLDING 26.11.

DIGITAL TRIVSEL UNGES ONLINELIV OG REDSKABER TIL DET PÆDAGOGISKE ARBEJDE KONFERENCE SCANDIC HVIDOVRE 25.11.2013 SCANDIC KOLDING 26.11. UNGES ONLINELIV OG REDSKABER TIL DET PÆDAGOGISKE ARBEJDE KONFERENCE SCANDIC HVIDOVRE 25.11.2013 SCANDIC KOLDING 26.11.2013 KURSER & KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK UNGES ONLINELIV OG REDSKABER TIL

Læs mere

KL`s konference: Børn og Unge med Handicap 2015 9. sep. 2015 Tværsektoriel psykoedukation

KL`s konference: Børn og Unge med Handicap 2015 9. sep. 2015 Tværsektoriel psykoedukation KL`s konference: Børn og Unge med Handicap 2015 9. sep. 2015 Tværsektoriel psykoedukation Tove Bech, ledende socialrådgiver, Region Hovedstadens Psykiatri Susanne Kragh, specialkonsulent, Københavns Kommune

Læs mere

Kursusforløbet har til formål at inspirere og understøtte skolernes igangværende arbejde med at realisere erhvervsuddannelsesreformen.

Kursusforløbet har til formål at inspirere og understøtte skolernes igangværende arbejde med at realisere erhvervsuddannelsesreformen. Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Invitation til "Skoleudvikling i Praksis"

Læs mere

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Oprettelse af nyt visitationsudvalg for 0-6 års området NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Baggrund: Hvidovre Kommune søger hele tiden at udvikle kommunens tilbud til børn i udsatte positioner og deres familier. Det

Læs mere

Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen!

Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen! Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen! Mental sundhed er langt fra er en selvfølge og desværre synes der at være en tendens til, at flere og flere danskere får vanskeligt ved selv at sikre

Læs mere

Kvalitetsrapport for STU Middelfart skoleårene 2011/2012 og 2012/2013, samt udviklingsplan for 2013/2014 og 2014/2015.

Kvalitetsrapport for STU Middelfart skoleårene 2011/2012 og 2012/2013, samt udviklingsplan for 2013/2014 og 2014/2015. Sagsnr.: 2013-009827-2 Kvalitetsrapport for STU Middelfart skoleårene 2011/2012 og 2012/2013, samt udviklingsplan for 2013/2014 og 2014/2015. Skolens profil STU Middelfart er Middelfart Kommunes tilbud

Læs mere

Udsatte unge med rusmiddelproblematikker

Udsatte unge med rusmiddelproblematikker Udsatte unge med rusmiddelproblematikker Jannie Langballe Susanna de Lima Aarhus Kommune Målgruppebeskrivelse Misbrug - nogle medvirkende årsager, faktorer og konsekvenser - Medvirkende årsager & faktorer

Læs mere

KURSUS I ABA-PÆDAGOGIK

KURSUS I ABA-PÆDAGOGIK ABA KURSUS I ABA-PÆDAGOGIK Et struktureret lærings- og udviklingsprogram der retter sig mod børn med autisme FTERUDDANNEL UDDANNELSE KURSUS I ABA-PÆDAGOGIK Et struktureret lærings- og udviklingsprogram

Læs mere

Kreativitet. løfter elevernes faglighed. Af Søren Hansen & Christian Byrge, Aalborg universitet

Kreativitet. løfter elevernes faglighed. Af Søren Hansen & Christian Byrge, Aalborg universitet Kreativitet løfter elevernes faglighed Af Søren Hansen & Christian Byrge, Aalborg universitet I en ny pædagogisk model fra Aalborg universitet tilrettelægges den faglige undervisning som kreative processer.

Læs mere

Målgruppe Pædagoger, specialpædagoger, AKT-lærere, speciallærere, pædagogiske vejledere.

Målgruppe Pædagoger, specialpædagoger, AKT-lærere, speciallærere, pædagogiske vejledere. KURSUSFORLØB for lærere og pædagoger GUA - en kompleks autismespektrumforstyrrelse onsdag d. 20. og torsdag d. 21. november 2013 GUA-ramte anskues ofte ud fra en autisme-tilgang. De gennemgribende udviklingsforstyrrelser

Læs mere

Nyt om mentalt helbred hos unge Konference med Det Sociale Netværk i Roskilde 4. maj 2015

Nyt om mentalt helbred hos unge Konference med Det Sociale Netværk i Roskilde 4. maj 2015 Nyt om mentalt helbred hos unge Konference med Det Sociale Netværk i Roskilde 4. maj 2015 Pernille Due, professor, dr.med. Forskningsleder for Forskningsprogrammet Børn og Unges Sundhed og Trivsel Statens

Læs mere

ACT og Unge. 2-dags kursus

ACT og Unge. 2-dags kursus ACT og Unge 2-dags kursus Dato 6.-7. oktober 2015 i Hillerød (Tilmeldingsfrist 6. september 2015) 11.-12. november 2015 i Ryomgård (Tilmeldingsfrist 11. oktober 2015) Pris Kr. 2.950,- ex. moms, inkl. en

Læs mere

Team skole på besøgsdag den 17. april 2012 til EUC Sjælland og Waldemarsbo efterskole. Arr. V. Søren og Gertrud

Team skole på besøgsdag den 17. april 2012 til EUC Sjælland og Waldemarsbo efterskole. Arr. V. Søren og Gertrud UUV den 8.5.2012 Team skole på besøgsdag den 17. april 2012 til EUC Sjælland og Waldemarsbo efterskole. Arr. V. Søren og Gertrud Reportage fra dagen v. Louise: EUC Sjælland Oplæg v/ pædagogisk konsulent

Læs mere

Ungekonferencen 31. marts - 1. april 2009 RELATIONER Relationer er en grundlæggende forudsætning for vores liv og udvikling www.perron3.

Ungekonferencen 31. marts - 1. april 2009 RELATIONER Relationer er en grundlæggende forudsætning for vores liv og udvikling www.perron3. Ungekonferencen 31. marts - 1. april 2009 RELATIONER Relationer er en grundlæggende forudsætning for vores liv og udvikling Tom Richie Tirsdag den 31. marts 2009 Kl. 09.00 Morgenkaffe. Kl. 09.30 Kl. 10.00

Læs mere

Sundhedsplan for Fritidscentret Byggeren

Sundhedsplan for Fritidscentret Byggeren Sundhedsplan for Fritidscentret Byggeren Indhold Indledning... 3 Mad og måltider... 3 Fysisk aktivitet... 4 Søvn... 4 Mental sundhed... 5 Seksuel sundhed... 5 Alkohol... 6 Stoffer... 6 Tidsramme... 7 2

Læs mere

Sårbare børn og unge. Politik for Herning Kommune

Sårbare børn og unge. Politik for Herning Kommune Sårbare børn og unge Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Politik for Såbare børn og unge - Indledning - Vision 7 1 - Politiske målsætninger 9 2 - Byrådets Børne- og

Læs mere

Chaplin. Hvem er vi. Ressourceforløb

Chaplin. Hvem er vi. Ressourceforløb Chaplin Hvem er vi Den socialøkonomiske virksomhed Chaplin i Helsingør blev etableret i 2003 og er baseret på at udvikle og integrere unge og voksne mennesker med særlige behov personligt, fagligt og socialt.

Læs mere

Bliv ekspert i at forstå børn

Bliv ekspert i at forstå børn Bliv ekspert i at forstå børn Ulla Dyrløv og Charlotte Bjerregård fra Familiepsykologisk Praksis på Frederiksberg tilbyder et kursus til lærere og pædagoger, der ønsker at blive eksperter i at forstå børn

Læs mere

KONFERENCE D. 25. NOVEMBER 2015 ROSKILDE UNIVERSITET, RUC, STORE AUDITORIUM, BYGNING 00, UNIVERSITETSVEJ 1, 4000 ROSKILDE PROGRAM DE IKKE-UDDANNELSES-

KONFERENCE D. 25. NOVEMBER 2015 ROSKILDE UNIVERSITET, RUC, STORE AUDITORIUM, BYGNING 00, UNIVERSITETSVEJ 1, 4000 ROSKILDE PROGRAM DE IKKE-UDDANNELSES- KONFERENCE D. 25. NOVEMBER 2015 ROSKILDE UNIVERSITET, RUC, STORE AUDITORIUM, BYGNING 00, UNIVERSITETSVEJ 1, 4000 ROSKILDE PROGRAM DE IKKE-UDDANNELSES- PARATE KL S UDDANNELSESTRÆF 2015 2 Konference Hvor

Læs mere

Ungdomsuddannelse til alle Samarbejdsaftale 2011-12

Ungdomsuddannelse til alle Samarbejdsaftale 2011-12 Ungdomsuddannelse til alle Samarbejdsaftale 2011-12 Samarbejde om fastholdelse og forebyggelse mod frafald Aftale mellem Skive Handelsskole, Skive Tekniske Skole, Skive Gymnasium/HF, Socialog sundhedsskolen,

Læs mere

Et tilbud om undervisning, social udvikling og et tæt familiesamarbejde

Et tilbud om undervisning, social udvikling og et tæt familiesamarbejde T O P S H Ø J Et tilbud om undervisning, social udvikling og et tæt familiesamarbejde T O P S H Ø J Familieinstitutionen Topshøj ApS. Topshøjvej 60. DK-4180 Sorø Tlf.: 57 83 12 21. topshoj@topshoj.dk.

Læs mere

Konferencen finder sted mandag den 16. september kl. 10-16 på Syddansk Universitet, Campusvej 55, Odense

Konferencen finder sted mandag den 16. september kl. 10-16 på Syddansk Universitet, Campusvej 55, Odense Invitation til konferencen VUC deler viden 2013 VUC Videnscenters første konference VUC deler viden 2013 viser resultater og deler viden om vigtige udviklingstendenser og projekter i og omkring VUC. Konferencen

Læs mere

OPHOLDSSTEDET SKARBYVEJ

OPHOLDSSTEDET SKARBYVEJ for socialt belastede unge i alderen 12-18 år ucceshistorier De unge på karbyvej har mere end rigeligt at slås med. På trods af det kæmper vi os i fællesskab til den ene succes efter den anden. Vi er stolte,

Læs mere

PPR som kompetenceudvikler

PPR som kompetenceudvikler PPR som kompetenceudvikler Dato: Torsdag den 18. juni 2015 kl. 10.00-16.00 Sted: Best Western Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg Konferencen er planlagt i et samarbejde mellem KL og Landssamrådet

Læs mere

www.munkholm.cc PAS Kommunikation i praksis med PAS som redskab Uddannelsen lanceres i samarbejde mellem Munkholm og KEA

www.munkholm.cc PAS Kommunikation i praksis med PAS som redskab Uddannelsen lanceres i samarbejde mellem Munkholm og KEA www.munkholm.cc PAS Kommunikation i praksis med PAS som redskab Uddannelsen lanceres i samarbejde mellem Munkholm og KEA Analyse handleplan formidling Kommunikation i praksis med PAS som redskab er en

Læs mere

Professionelle og forældre skal samarbejde om at inkludere børnene i klassen

Professionelle og forældre skal samarbejde om at inkludere børnene i klassen Professionelle og forældre skal samarbejde om at inkludere børnene i klassen Af Kirsten Hanne Hansen, skolekonsulent, og Jette Lentz, skolepsykolog I forbindelse med Rejseholdets anbefalinger til fremtidens

Læs mere

Nyhedsbrev. Pilotprojekt med Københavns Universitet. Flere piger og yngre kvinder på STU og netværksgrupper. Spændende Mindfulness konference side 4

Nyhedsbrev. Pilotprojekt med Københavns Universitet. Flere piger og yngre kvinder på STU og netværksgrupper. Spændende Mindfulness konference side 4 Nyhedsbrev Pilotprojekt med Københavns Universitet Vi deltager aktuelt i et projekt med Ministeriet for børn og unge og Københavns universitet. Det er et pilotprojekt med unge med Aspergers syndrom, som

Læs mere

ILDSJÆLECOACH COACHUDDANNELSE FOR FAGFOLK, DER ARBEJDER MED UNGE

ILDSJÆLECOACH COACHUDDANNELSE FOR FAGFOLK, DER ARBEJDER MED UNGE ILDSJÆLECOACH COACHUDDANNELSE FOR FAGFOLK, DER ARBEJDER MED UNGE GENERATOR KURSER OG KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK COACHUDDANNELSE FOR FAGFOLK På uddannelsen Ildsjælecoach vil du lære dybdegående

Læs mere

Psykiatri. Skolen for Recovery. Kursuskatalog Efterår 2015. Psykiatrisk Center Ballerup Maglevænget 2 2750 Ballerup

Psykiatri. Skolen for Recovery. Kursuskatalog Efterår 2015. Psykiatrisk Center Ballerup Maglevænget 2 2750 Ballerup Psykiatri Skolen for Recovery Kursuskatalog Efterår 2015 Psykiatrisk Center Ballerup Maglevænget 2 2750 Ballerup Indholdsfortegnelse Velkommen til Skolen for Recovery... 4 Praktiske oplysninger... 6 Oversigt

Læs mere

Mellemtrinnet på Nordagerskolen

Mellemtrinnet på Nordagerskolen Juni 2015 Mellemtrinnet på Nordagerskolen Vi har valgt at arbejde med en trinopdeling i dansk og matematik som en del af folkeskolereformen. På de følgende sider, kan I med udgangspunkt i forskellige forældre

Læs mere

Ildsjælecoach. Coachuddannelse for fagfolk, der arbejder med unge. Generator kurser og konferencer. www.kurserogkonferencer.dk

Ildsjælecoach. Coachuddannelse for fagfolk, der arbejder med unge. Generator kurser og konferencer. www.kurserogkonferencer.dk Ildsjælecoach Coachuddannelse for fagfolk, der arbejder med unge Generator kurser og konferencer www.kurserogkonferencer.dk Coachuddannelse for fagfolk På uddannelsen Ildsjælecoach vil du lære dybdegående

Læs mere

RESSOURCE KONSULENTER

RESSOURCE KONSULENTER RESSOURCE KONSULENTER Projekt sundhed på arbejdsmarked Formål med projektet Projektets overordnede formål er at borgere som er sygdomsramte pga stress, angst, depression vender tilbage på arbejdsmarkedet

Læs mere

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune 1 Fagsekretariat for undervisning 2014 Forord Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu

Læs mere

1. Kliniske forløb. 2. Stedets data. Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune PH aktiv

1. Kliniske forløb. 2. Stedets data. Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune PH aktiv 1. Kliniske forløb Det kliniske undervisningssted kan opfylde kravene til klinisk undervisning i et eller flere af følgende moduler. Vi vil bede jer sætte kryds ved de forløb I mener at kunne dække som

Læs mere

CURRICULUM VITAE KOMPETENCER ERHVERVSERFARING. Gunvor Schlichtkrull Hf. Sundbyvester, Topasgangen 23 2300 Kbh.S

CURRICULUM VITAE KOMPETENCER ERHVERVSERFARING. Gunvor Schlichtkrull Hf. Sundbyvester, Topasgangen 23 2300 Kbh.S CURRICULUM VITAE Navn Adresse Gunvor Schlichtkrull Hf. Sundbyvester, Topasgangen 23 2300 Kbh.S Telefon +4529884489 E-mail gunvor00@gmail.com Hjemmeside www.gunvor.net KOMPETENCER Personlige Jeg er god

Læs mere

Digital trivsel. Unges onlineliv og redskaber til det pædagogiske arbejde. Konference Scandic Odense, 23.05.2013. www.foredragogkonferencer.

Digital trivsel. Unges onlineliv og redskaber til det pædagogiske arbejde. Konference Scandic Odense, 23.05.2013. www.foredragogkonferencer. Digital trivsel Unges onlineliv og redskaber til det pædagogiske arbejde Konference Scandic Odense, 23.05.2013 foredrag & konferencer www.foredragogkonferencer.dk DIGITAL TRIVSEL Unges onlineliv og redskaber

Læs mere

Velkommen til kurset:

Velkommen til kurset: Kurser - Konferencer - Klientforløb - Mentorer Afd. i: Ryomgård, Aarhus, Randers, Skanderborg, Ringe, Hillerød Velkommen til kurset: ACT og Unge 2-dags kursus Dato 6.-7. oktober 2015 i Hillerød (Tilmeldingsfrist

Læs mere

Mentorgrundkursus. - for dig der arbejder med unge og unge voksne. 3-dags kursus

Mentorgrundkursus. - for dig der arbejder med unge og unge voksne. 3-dags kursus Kurser - Konferencer - Klientforløb - Mentorer Afd. i: Ryomgård, Aarhus, Randers, Skanderborg, Hillerød Mentorgrundkursus - for dig der arbejder med unge og unge voksne 3-dags kursus Dato 1. dag: 17. september

Læs mere

INKLUSION. - den svære vej fra idealer til praksis

INKLUSION. - den svære vej fra idealer til praksis INKLUSION - den svære vej fra idealer til praksis Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning Camilla B. Dyssegaard Postdoc, autoriseret psykolog Nyere inklusionsteori Inklusion og aktuelle tal fra DK

Læs mere

Det da evident! Evidensbaserede indsatser har længe været på dagordenen. EVIDENS Af Sine Møller

Det da evident! Evidensbaserede indsatser har længe været på dagordenen. EVIDENS Af Sine Møller EVIDENS Af Sine Møller Det da evident! Uden dokumentation for effekten risikerer vi, at behandlingen enten ikke virker eller gør mere skade end gavn, påpeger psykolog i Socialstyrelsen. Vi får aldrig garantier,

Læs mere

IMPLEMENTERING I FRONTLINJEN

IMPLEMENTERING I FRONTLINJEN DANSK IMPLEMENTERINGSNETVÆRK DIN ÅRSKONFERENCE 20. MAJ 2015 Tilmeldingsfrist 10. maj 2015 IMPLEMENTERING I FRONTLINJEN Implementering kan planlægges med de bedste intentioner, de fineste implementeringsplaner

Læs mere

Tilbud om information og rådgivning i Region Sjælland

Tilbud om information og rådgivning i Region Sjælland Tilbud om information og rådgivning i Region Sjælland PsykInfo s formål PsykInfo er psykiatrisk informationscenter i Region Sjælland for at: øge den generelle viden og åbenhed om psykisk sygdom og psykiatrien

Læs mere

NÅR BØRN ER PÅRØRENDE

NÅR BØRN ER PÅRØRENDE NÅR BØRN ER PÅRØRENDE REHABILITERINGSKONFERENCE NYBORG STRAND 30. OKTOBER 2013 V. PSYKOLOG CHARLOTTE DIAMANT INTRODUKTION Psykiatrifonden er en privat humanitær organisation, som hjælper mennesker med

Læs mere

Kursusdag på Horne Efterskole Den 26. marts 2015

Kursusdag på Horne Efterskole Den 26. marts 2015 Kursusdag på Den 26. marts 2015 Landsforeningen Mad&Læring og afholder kursusdag! Hvordan laver man billig, velsmagende, økologisk mad i hverdagen - som unge mennesker ikke kan lade være med at sætte tænderne

Læs mere

Programbeskrivelse af Psykisk Førstehjælp 2015

Programbeskrivelse af Psykisk Førstehjælp 2015 Programbeskrivelse af Psykisk Førstehjælp 2015 Baggrund WHO forudser, at psykisk sygdom de kommende år vil rykke op på andenpladsen over de meste belastende sygdomme både for den enkelte og for samfundet.

Læs mere

DE STRESSEDE UNGE KONFERENCE DEN 12. DECEMBER. - Unges problem, voksnes ansvar? Foto Jesse Therrien, layout Line Krogh

DE STRESSEDE UNGE KONFERENCE DEN 12. DECEMBER. - Unges problem, voksnes ansvar? Foto Jesse Therrien, layout Line Krogh DE STRESSEDE UNGE - Unges problem, voksnes ansvar? 2012 Foto Jesse Therrien, layout Line Krogh KONFERENCE DEN 12. DECEMBER DE STRESSEDE UNGE - Unges problem, voksnes ansvar? Konference hos Center for Ungdomsforskning

Læs mere

SAMMENHÆNGSKRAFT PÅ AUTISME OMRÅDET 0-18 ÅR VIBORG KOMMUNE

SAMMENHÆNGSKRAFT PÅ AUTISME OMRÅDET 0-18 ÅR VIBORG KOMMUNE SAMMENHÆNGSKRAFT PÅ AUTISME OMRÅDET 0-18 ÅR VIBORG KOMMUNE 2014 ANBEFALINGER VEDR. SAMMENHÆNGSKRAFT PÅ AUTISMEOMRÅDET 0-18 ÅR VIBORG KOMMUNE 2014 Som et resultat af en beslutning på chefmødet I BU den

Læs mere

Uddannelse af inklusionsformidlere en uddannelse på PD-niveau

Uddannelse af inklusionsformidlere en uddannelse på PD-niveau Uddannelse af inklusionsformidlere en uddannelse på PD-niveau I forbindelse med udviklingsprogrammet Et godt børneliv et fælles ansvar etablerede Ballerup Kommune i 2006 et uddannelsesforløb for medarbejdere

Læs mere

SOCIAL INKLUSION KONKYLIEN

SOCIAL INKLUSION KONKYLIEN SOCIAL INKLUSION KONKYLIEN Ved Maj-Britt Nystrøm, leder og Inaluk Jeppesen, inklusionskoordinator Workshop Præsentation Maj-Britt Nystrøm, daglig leder af Integreret institution Konkylien Inaluk Jeppesen,

Læs mere

Inklusion i Dagtilbud og Skole. Center for Skole og Dagtilbud

Inklusion i Dagtilbud og Skole. Center for Skole og Dagtilbud Inklusion i Dagtilbud og Skole Center for Skole og Dagtilbud 2014 1 Inklusion i Egedal Kommune En vision og strategi om inkluderende fællesskaber Kære læser Du har sikkert haft oplevelser med flere forskellige

Læs mere

Inklusion i Folkeskolen

Inklusion i Folkeskolen Inklusion i Folkeskolen Tekst: Helle Skjerk, Nordisk NLP Akademi Foto: Majbrith Annesen og Inge Grethe Henriksen TV og Personale ved Løgstrup Skole TH I disse år står mange skoler med udfordringer om at

Læs mere

Velkommen til temamøde

Velkommen til temamøde Velkommen til temamøde 1. december 2008 Specialrådgivningen i Holbæk Handicap & Hjælpemidler VISO og specialrådgivning Anne Marie Kaas Claesson, Konsulent VISO Børn og Unge Elisabeth Nørgård Andreasen,

Læs mere

Inklusion. -Et globalt projekt -Et samfundsprojekt -Bæredygtige samfund -Arbejdskraft -Trivsel og udvikling for alle. www.silkeborgkommune.

Inklusion. -Et globalt projekt -Et samfundsprojekt -Bæredygtige samfund -Arbejdskraft -Trivsel og udvikling for alle. www.silkeborgkommune. Inklusion -Et globalt projekt -Et samfundsprojekt -Bæredygtige samfund -Arbejdskraft -Trivsel og udvikling for alle 1 FAKTABOX EKSKLUSION 2001 2010 19.500 BØRN 29.500 BØRN 17,5 % af ekskluderede børn får

Læs mere

CV for Ulla Høybye 75 17 15 45 / 20 13 19 19

CV for Ulla Høybye 75 17 15 45 / 20 13 19 19 CV for Ulla Høybye Ulla Høybye, Cand. Psych. Autoriseret Specialist i Psykoterapi og klinisk psykologi Ulla har indgående kendskab til målgruppen herunder erfaring med individuelle samtaleforløb med stressrelaterede

Læs mere