WORKSHOPS DAG 1. Med depression i rygsækken ved psykolog Anne Kaplan CeNSE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "WORKSHOPS DAG 1. Med depression i rygsækken ved psykolog Anne Kaplan CeNSE"

Transkript

1 WORKSHOPS DAG 1 Med depression i rygsækken ved psykolog Anne Kaplan CeNSE En del af de unge på ungdomsuddannelserne oplever at bære rundt på en længerevarende tomhed, tristhed eller depression. Depression hos unge adskiller sig på forskellige områder fra den, man kan opleve hos voksne, hvorfor det kan være svært for lærere, vejledere og andre fagfolk at bedømme, hvornår der er tale om almindelig teenageadfærd, og hvornår en ung er grebet af depression. Workshoppen vil sætte fokus på, hvordan unge oplever livet med depression, hvilken effekt det har på deres liv, og hvordan det er at gå i skole med en depression i rygsækken. Hvorfor kommer en depression, hvad er depressionens tricks, og hvad gør det ved klassekammerater og fagfolk at møde unge med depression, er nogle af de spørgsmål, der vil blive afdækket på workshoppen. Workshoppen vil indeholde inspiration til, hvordan fagfolk bedst muligt kan forstå, hjælpe og støtte elever igennem perioden med depression. Under workshoppen vil der blive vist filmklip fra unge, der fortæller om, hvordan det er at være i livet og på en uddannelse, når man er grebet af depression. Anne Kaplan har særligt specialiseret sig i at arbejde med store børn og unge. Hun blev uddannet i 2005 og arbejdede herefter i JanusCentret med unge, der udviste seksuelt bekymrende eller krænkende adfærd. I 2007 var hun med til at udvikle PsykiatriFondens UngsomsProjekt. Et tilbud rettet mod frafaldstruede elever fra ungdomsuddannelserne i Frederiksberg og Københavns kommuner. I 2012 var hun med til at stifte CeNSE Center for Narrativ Samtale og Edukation en privat psykologpraksis, som bl.a. har samarbejde med seks af citygymnansierne samt EGU/STU. 8

2 WORKSHOPS Støtte til psykisk sårbare unge med angst ved Charlotte Diamant, psykolog i Psykiatrifonden Unge med psykisk sårbarhed sender blandede og tvetydige signaler på deres mistrivsel, som kan blive misforstået eller overset af lærere og vejledere. Når unge bliver ramt af angst, kæmper de ofte med dårligt selvværd, stress, usikkerhed og tvivl, hvilket gør hverdagen meget vanskelig selvsagt også det at gennemføre en uddannelse. Angst vil kort blive skitseret, og workshoppen vil primært omhandle, hvordan angsten påvirker den unge, og hvordan man som lærer eller vejleder kan få øje på problemet og give den unge individuel støtte i en samtale. Der gives input til samtaleteknikker, herunder afdækning, hvordan man skaber kontakt, adskillelse af den unge og problemet, fokus på styrker og anerkendelse. Teknikkerne vil bæres af teori om eksternalisering og systemisk tænkning omkring problemet samt et fremadrettet fokus. Charlotte Diamant er uddannet i London og har siden 2001 arbejdet i Danmark med sårbare børn og unge, deres familier og fagpersonerne omkring dem. Hun var i syv år ekstern lektor i udviklingspsykopatologi og har sideløbende gennemført individuelle terapeutiske forløb med børn og unge og deres familier i privat praksis. Charlotte har i fire år været ansat i Psykiatrifonden, hvor hun nu fungerer som projektleder for Psykiatrifondens samtalegrupper for børn af forældre med psykisk sygdom og er konsulent med afholdelse af foredrag/kurser for lærere, vejledere, andre fagpersoner og pårørende i hele landet. Sårbare unge og rusmidler ved Ronny Højgaard Larsen, misbrugsrådgiver og underviser Ronny Højgaard Larsen har de seneste 10 år arbejdet med sociale projekter, hvor målgruppen har været sårbare unge med både psykiske, sociale og rusmiddelrelaterede problemstillinger. Inden for ungdomsuddannelsesområdet har han blandt andet udviklet og etableret åbne anonyme rusmiddelrådgivninger på erhvervsuddannelser, undervist lærere og elever i programmet; Bliv klogere på stoffer samt været proceskonsulent på udvikling og implementering af Rusmiddelberedskaber på erhvervsuddannelser i Storkøbenhavn. Ronny har desuden i en årrække fungeret som kommunal misbrugskonsulent og fagspecialist på vejledning og metodeområdet i forhold til sårbare unge. 9

3 WORKSHOPS DAG 1 Sensorisk bearbejdning hos unge med autisme. ved Ingelis Arnsbjerg, ergoterapeut med speciale i børn og unge Med større indsigt i og forståelse for sensoriske bearbejdningsforstyrrelser hos unge mennesker med autisme, kan vi tværfagligt yde en bedre indsats for at imødekomme deres sensoriske behov og dermed fremme deres trivsel, læring og aktivitets deltagelse. Workshoppen berører emnerne: Individualitet i sansemønstre Forstyrrelser i sensorisk bearbejdning hos unge med autisme Konsekvenser af sensorisk påvirkning, som ikke er afstemt i forhold til den unges tolerancetærskler og behov Oplysning, forståelse og vejledning omkring sensoriske bearbejdningsforstyrrelser og betydningen for inklusion af psykisk sårbare unge Strategier, metoder og tilpasning af miljø til bedring af læringsvilkår og trivsel for unge med sensoriske bearbejdningsforstyrrelser Ingelis Arnsbjerg har sin grunduddannelse fra Ergoterapeutuddannelsen i København. Hun har specialiseret sig i børne- og ungeergoterapi og sensorisk bearbejdning blandt andet gennem kurser på Cincinnati Occupational Institute, University of Washington i Seattle samt University of Cambridge. Ingelis har været ansat på børneafdelinger på hospitaler, specialbørnehaver- og skoler i Danmark og i USA. På 15. år privatpraktiserende børne- og ungeergoterapeut med virksomheden Sans og Samling. Konsulent ved Kølholmskolen for elever med ADHD, Ullerødskolen for elever med autisme og MIR Værløse. Ingelis har mange års erfaring med at undervise på kurser omhandlende sansemotorik/sensorisk bearbejdning hos børn, unge og voksne, og hun er fast underviser på introduktionskurser i Snoezelhuset i Helsingør. Selvskadende adfærd blandt unge ved Hallur Gilstón Thorsteinsson, sekretariatschef i Ungdomsrådgivningen Headspace Danmark Selvskadende adfærd er en velkendt udtryksform for mistrivsel blandt unge i dag. Men hvordan skal denne adfærd forstås, og hvordan støtter vi de unge, som skader sig selv? Til workshoppen vil emnet blive behandlet ud fra et både ungdomskulturelt perspektiv og et individpsykologisk perspektiv. Hallur Gilstón Thorsteinsson har i mange år beskæftiget sig med selvskadende adfærd blandt unge og har bl.a. skrevet artikler om emnet. 10

4 WORKSHOPS DAG 1 Piger med autismespektrumforstyrrelse (de stille piger) ved Lulle scheel, lærer og kognitiv terapeut med speciale indenfor autismeområdet Piger med autisme bliver ofte diagnosticeret sent eller slet ikke. Konsekvensen er, at de risikerer at udvikle andre lidelser som angst, depression og spiseforstyrrelser. Ud fra konkrete eksempler belyses, hvilke udfordringer pigerne har og, hvordan man bedst støtter dem i dagligdagen. Tidlige symptomer Er der en særlig pigeprofil? Pigernes styrker og udfordringer Hvordan støtter vi dem bedst? Piger, de slår ikke andre, de slår sig selv. Vi er altså indadreagerende og bedre til at kompensere for vores særheder og derfor meget svære at spotte. Min familie har heller ikke haft så nemt ved at forstå, når jeg, inden jeg fik diagnosen, prøvede at forklare dem, at jeg troede, at der var noget galt med mig. De kunne f.eks. finde på at sige: Det kender jeg godt, Sådan har jeg det også, Det går over, Det er helt normalt at have problemer i din alder, Du stiller for høje krav til dig selv, Du tænker for meget, Hvis vi havde været dine forældre, havde vi ikke givet dig lov til at springe fra så tit, Sygeliggør du nu ikke dig selv, Du må bare tage dig sammen! osv. Jeg følte mig meget såret, vred og ydmyget, når folk gang på gang sagde sådan, for jeg vidste, at sådan som jeg havde det, var en meget anderledes måde at tænke på. Skrevet af en ung pige med autisme. Lulle Scheel, er uddannet lærer og kognitiv terapeut og har siden 1991 arbejdet indenfor autismeområdet, undervist på specialskoler og varetaget funktionen som pædagogisk vejleder. De sidste fire år har hun varetaget opgaver med at rådgive familier, samtaler med unge, især piger på Center for Autisme. Lulle Scheel holder desuden en del kurser og er med til at lave diagnostisk udredning. 11

5 WORKSHOPS DAG 1 ADHD en mode-diagnose? ved Søren Dalsgaard, speciallæge i børne- og ungdomspsykiatri, ph.d. I Danmark diagnosticeres et stigende antal børn og unge med ADHD, og i 2010 blev fem gange flere børn og unge i Danmark behandlet med ADHD-medicin end i Den samme tendens er set i mange andre lande, især i USA, og der er både herhjemme og internationalt bekymring over en mulig overdiagnosticering. I denne workshop gives først en kort introduktion til historikken og biologien bag diagnosen ADHD. Derefter sammenholdes udviklingen på dette område i Danmark med den i USA, forskelle og ligheder i klinisk praksis i udredning og behandling imellem de to lande gennemgås og workshoppen afsluttes med en diskussion af perspektiverne for fremtiden. Søren Dalsgaard arbejder som overlæge ved en klinisk afdeling i Norge i kombination med en stilling som seniorforsker ved Center for Registerforskning ved Aarhus Universitet. Han skrev i 2002 sin ph.d.-afhandling ved Aarhus Universitet om langtidsforløbet for børn med ADHD og har derefter sideløbende med sin kliniske uddannelse til speciallæge også været involveret i danske og europæiske forskningsprojekter om ADHD, uddannet sig til Research Manager ved Copenhagen Business School og har et mangeårigt samarbejde med forskere fra The Child Study Center ved Yale University i USA, været konsulent på Referenceprogrammet for ADHD (Dansk Børne- og Ungdomspsykiatrisk Selskab (BUP-DK), 2008), ADHD-retningslinjer for børn og unge (BUP-DK 2012), Retningslinjer for voksne med ADHD (Dansk Psykiatrisk Selskab 2013) og i for Sundhedsstyrelsen i udarbejdelsen af de kommende Nationale Kliniske Retningslinjer for udredning og behandling af børn og unge med ADHD. 12

6 WORKSHOPS DAG 1 Hvorfor forudsigelighed, genkendelighed og overskuelighed i dagligdagen? ved Liselotte Rask, specialpædagogisk konsulent De unge med diagnoser har en anderledes kognitiv måde at tilegne sig læring og erfaring på. Derfor skal vi som undervisere være særlig opmærksomme på det, når undervisningen eller samtalen skal planlægges. Workshoppen præsenterer de grundlæggende interventioner til dig, der har en elev med autisme eller ADHD. Du får også ideer til, hvor du kan søge yderligere informationer om undervisningens tilrettelæggelse og de særlige udfordringer, eleverne har i en almindelig skoledag. Liselotte Rask er specialpædagogisk konsulent med en fortid som amtskonsulent, hvor hun gennem 15 år arbejdede med at uddanne og vejlede lærere, der skulle varetage opstartklasser for elevgruppen autisme og ADHD. Hun er for tiden ansat på en behandlingsskole for børn og unge med samme diagnose. Liselotte Rask er medarrangør af kurser i CFU-regi for lærer og pædagoger, ud over kurserne i Uddannelsesforbundet, som også er for samme målgruppe. 13

7 WORKSHOPS DAG 2 Autentiske læringsmiljøer forvandler uddannelsesudsatte unge til livsduelige borgere ved Troels Brandt, forstander og Fritze Tillisch, koordinerende ungevejleder på Ringsted Produktionshøjskole Vi mener absolut, at børn og unge skal blive så dygtige, som de kan! Vi har ikke en uddannelsesgaranti! Det afhænger nemlig også af elevens indsats. Vi garanterer til gengæld, at vi har uddannelsesmulighederne, hvis og når eleven er parat til det! MEN/OG faglærerens relationskompetence er afgørende. Mange af de unge, der er gået i stå i vores undervisningsmiljøer, har brug for en anden måde at lære på end den, de har været vant til. Udførelse af reelle produktions- og arbejdsopgaver er det pædagogiske redskab, der danner fundamentet for et læringsmiljø og et tilbud om en anden måde at lære på. På værkstederne skal de unge møde en autenticitet i opgaverne, der skal udføres, fordi de er nødvendige. De unge bliver dermed udfordret på deres ansvarlighed og evne til at samarbejde i et forpligtende arbejdsfællesskab sammen med andre unge for at færdiggøre en opgave. Læringen sker således i en social praksis, der involverer og udvikler de unge fagligt, socialt og personligt, og som tilrettelægges individuelt i forhold til den unges forudsætninger og ønsker, så arbejdet hele tiden giver mening for den enkelte unge. Troels Brandt, forstander på Ringsted Produktionshøjskole, Diplom i ledelse. Master med speciale i ledelse af forandringer, næstformand i Forstanderkredsen i Danmark, Projektleder på Socialfondsprojektet Youthturn Fritze Tillisch, koordinerende ungevejleder på Ringsted Produktionshøjskole. Ansvarlig for EGU i Ringsted og Sorø Kommune. PD i Praktisk pædagogik og vejledning og uddannet i løsningsfokuseret, systemisk samtale. 14

8 WORKSHOPS DAG 2 Hvis der er brug for støtte ved Jacob Bro, fuldtidsmentor SOSU C. Hvad gør vi, når vi møder en af vores elever, der oplever udfordringer, som kræver ekstra støtte? Hvem kan vi trække på? Hvad kan og skal jeg, som den voksne, selv gøre? Og hvad kan og skal eleven gøre selv? På SOSU C har man sat dette i system og laver et katelog der beskriver, hvilke støtte-, vejledning- og rådgivningstilbud skolen kan tilbyde eleverne. Og hvordan ansvaret er fordelt mellem ansatte og de forskellige tilbud. Dette er gjort for at skabe en tryghed for de ansatte og forbedre arbejdsgangene ved at fortælle om de handlemuligheder, som findes på SOSU C og vigtigst af alt, for at støtte eleven på bedst mulig måde. Dette system vil på workshoppen blive præsenteret og diskuteret med udgangspunkt i deltagernes egne erfaringer og ideer. Jacob Bro er uddannet folkeskolelærer og dernæst cand. mag. i Psykologi og Pædagogik fra Roskilde Universitet. Jacob har i flere år været ansat i friskoleverdenen, desuden været sports-psykologisk konsulent i eliteidrætsverdenen, været ansat som aktivitets-konsulent for socialudsatte borgere samt udviklingskonsulent i et privat firma, med fokus på forandringsprocesser. I øjeblikket er Jacob ansat som fuldtidsmentor på SOSU C i Brøndby, hvor han er en del af skolens støtteteam for elever, der er specielt udfordret i forhold til deres uddannelse. 15

9 WORKSHOPS DAG 2 Inklusion af sårbare/udsatte unge i et praksisfællesskab ved ungdomsskoleinspektør Lars Kristensen, afdelingsleder Per Ditlev, UU-vejleder Kirsa Hjortnæs og lærer Louise Lomborg I Inklusionscenter Højmarkskolen (Ungdomsskolens Heltidsundervisning) arbejder vi udviklingsorienteret med at være et kulturbærende sted, som skaber bæredygtige fællesskaber. Disse etableres ud fra den gruppe af sårbare og udsatte unge, som visiteres til os via PPR. Vores gruppe af sårbare unge, hvoraf den overvejende del er piger, er karakteriseret ved isolation, social angst og et tidligere fravær fra folkeskolen, som ofte har strakt sig over flere år. Vores organisation er i konstant udvikling og betegner derfor sig selv som en knopskydning af projekter, der er under dynamisk udvikling (og afvikling) men hvilende på en platform af erfaring/velfunderet grundlag. Praksisfællesskabernes kendetegn og fokus er forskellige afhængig af det enkelte projekts målgruppe. Fælles for dem er, at de er forankret i tænkningen om sociale praksisfællesskaber som bærende element, hvor udførelsen af værdsatte aktiviteter/processer er den erfaring, der skaber betydning og evne til at opleve/overskue verden. I denne proces udvikles eleverne i et trygt og overskueligt miljø. For nogle elever er det deres første oplevelse af tilhørsforhold i skolemæssig sammenhæng. Vi vil bl.a. gennem modeller og videoklip anskueliggøre vores lærings-, trivsels- og vejledningsarbejde og herigennem fortælle vores historie om inklusion af unge, der har følt sig marginaliserede og ekskluderede i det etablerede skolesystem. Inklusion af sårbare unge Sorggruppe på Falkonergårdens gymnasium og HF. ved Karin Helmer Jensen, Lektor og studievejleder og Morten Lindegaard Banke Rasmussen, Lektor og studievejleder Hvordan det at miste nære pårørende influerer elevers hverdag og hvordan man som institution kan medvirke til at få den unge videre VKarin Helmer Jensen har undervist på FALKO siden 1979 og været studievejleder siden 1995 og Morten Lindegaard Banke Rasmussen har undervist på FALKO siden 2007 og været studievejleder siden

10 WORKSHOPS DAG 2 Vordingborgskolen en af de frie fagskoler Et kostskoletilbud for alle unge, der gerne vil den praktiske vej Hvorfor lykkes vi med inklusion af denne målgruppe? Hvad skal der til for, at vi kan lykkes? Forstander Jette Rønne vil sammen med lærere fra Vordingborgskolen give et bud på ovenstående spørgsmål. Brug af selvforståelsessamtaler i grupper som inklusionsredskab ved Søren Nibe, skolepædagog på Idrætsefterskolen Ulbølle og Maj-Britt Schou Buch, viceforstander på Idrætsefterskolen Ulbølle Idrætsefterskolen Ulbølle har stor erfaring med at udbyde selvforståelsessamtaler i grupper for skolens elever. Samtalerne medvirker i høj grad til at skabe et inkluderende miljø med fokus på, hvad skolens mange forskellige elever selv kan gøre for at bidrage til det inkluderende fællesskab. Med udgangspunkt i gruppebaserede selvforståelsessamtaler for unge med ADHD og autisme gennemgås samtalernes metodik og mål, ligesom der gives eksempler fra hverdagen og indbydes til drøftelser. Idrætsefterskolen Ulbølle er en idrætsefterskole og en STU for unge med særlige læringsforudsætninger. Der tages udgangspunkt i en anerkendende, systemisk tænkning. Se endvidere på 17

11 WORKSHOPS DAG 2 KRAP Problemadfærd eller mestringsstrategi? ved Torben Ross og Lone Røge, Uddannelsesvejledere, VUC Skive-Viborg og Peter Bilgrav, cand.pæd.psych, Psykologcentret. Har siden 2007 været med til at udvikle KRAP. Tovholder på VUC Skive-Viborgs KRAP projekt Kognitiv, Ressourcefokuseret og Anerkendende Pædagogik, forkortet KRAP, er et socialpædagogisk koncept, som indeholder det bedste af det, der virker. Den pædagogiske tilgang tager udgangspunkt i den anerkendende tilgang til andre mennesker, ved en systematisk inddragelse af de kognitive teorier og behandlingsformer samt ved en udpræget vægtning af det positive, det der virker. Konceptet er udviklet af praktikere for praktikere, og derfor er der fokus på, at teorien udmøntes i praksis I arbejdet med fastholdelse og gennemførsel er KRAP et redskab, som tager udgangspunkt i kursistens ressourcer. Hvad sker der på en skole, når fokus flyttes fra problemadfærd til mestringsstrategier? Hvordan kan den anerkendende tilgang til kursisterne bruges til at kortlægge og udnytte deres ressourcer? Kan KRAP øge fastholdelsen og dermed få flere igennem uddannelsen? 18

Inklusion af psykisk sårbare unge. Hvordan styrker vi overgangen og fastholder de unge i ungdomsuddannelserne?

Inklusion af psykisk sårbare unge. Hvordan styrker vi overgangen og fastholder de unge i ungdomsuddannelserne? Inklusion af psykisk sårbare unge Hvordan styrker vi overgangen og fastholder de unge i ungdomsuddannelserne? Sociale 2020 mål. Alle skal med! Sociale 2020 mål. Alle skal med! Udsatte børns faglige niveau

Læs mere

Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune

Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune Side 2 Inklusion i skolerne Sådan gør vi i Fredensborg Kommune I Fredensborg Kommune arbejder vi for, at alle de børn, der kan have udbytte af det,

Læs mere

Ungdom, udfordringer og de sårbare unge Studievejlederkonference i Nyborg D. 16 november 2011 Oplægsholder: Ronny Højgaard Larsen rl@tabu.

Ungdom, udfordringer og de sårbare unge Studievejlederkonference i Nyborg D. 16 november 2011 Oplægsholder: Ronny Højgaard Larsen rl@tabu. Ungdom, udfordringer og de sårbare unge Studievejlederkonference i Nyborg D. 16 november 2011 Oplægsholder: Ronny Højgaard Larsen rl@tabu.dk Børne- og Ungeafdelingen PsykiatriFondens Børne- og Ungeafdeling

Læs mere

Støtte til psykisk sårbare elever

Støtte til psykisk sårbare elever Støtte til psykisk sårbare elever FUETS-konference 17. november 2010 Hallur Gilstón Thorsteinsson, afdelingsleder PsykiatriFondens Børne- og Ungeafdeling De fleste trives, men... 1 Hvad ved vi om dem,

Læs mere

DET PERFEKTE LIV - EN KONFERENCE OM UNGES

DET PERFEKTE LIV - EN KONFERENCE OM UNGES DET PERFEKTE LIV - EN KONFERENCE OM UNGES FORTÆLLINGER KONFERENCE SCANDIC ODENSE 29.01.2015 KURSER & KONFERENCER KURSEROGKONFERENCER.DK DET PERFEKTE LIV - EN KONFERENCE OM UNGES FORTÆLLINGER Ungdomslivet

Læs mere

KURSUSTILBUD 1. halvår 2016

KURSUSTILBUD 1. halvår 2016 KURSUSTILBUD 1. halvår 2016 Om os Rådgivningsafdelingen Rådgivningsafdelingen er en afdeling under Autismecenter Nord-Bo. Vi udbyder autismefaglig rådgivning, supervision, vejledning og undervisning både

Læs mere

INKLUSIONSVEJLEDER KURSUS FOR LÆRERE, VEJLEDERE OG RÅDGIVERE, DER ARBEJDER MED AT UNDERSTØTTE INKLUSION KURSUSCENTER BROGAARDEN 02.-03.06.

INKLUSIONSVEJLEDER KURSUS FOR LÆRERE, VEJLEDERE OG RÅDGIVERE, DER ARBEJDER MED AT UNDERSTØTTE INKLUSION KURSUSCENTER BROGAARDEN 02.-03.06. INKLUSIONSVEJLEDER KURSUS FOR LÆRERE, VEJLEDERE OG RÅDGIVERE, DER ARBEJDER MED AT UNDERSTØTTE INKLUSION KURSUSCENTER BROGAARDEN 02.-03.06.2014 GENERATOR KURSER OG KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK

Læs mere

Ny velfærd på Børne- og Ungeområdet

Ny velfærd på Børne- og Ungeområdet Ny velfærd på Børne- og Ungeområdet Byrådet har ultimo 2011 taget hul på drøftelserne af de aktuelle velfærdsudfordringer, og hvordan vi håndterer dem her i Køge. Afsættet er blevet den fælles overordnede

Læs mere

Mellerup Skolehjem. Et døgntilbud til børn og unge med handicap eller gennemgribende udviklingsforstyrrelser

Mellerup Skolehjem. Et døgntilbud til børn og unge med handicap eller gennemgribende udviklingsforstyrrelser Mellerup Skolehjem Et døgntilbud til børn og unge med handicap eller gennemgribende udviklingsforstyrrelser Region Midtjylland Center for Børn, Unge og Specialrådgivning Mellerup Skolehjem 2 MELLERUP SKOLEHJEM

Læs mere

Beskrivelser af kursernes indhold på Autisme i Fokus 2016

Beskrivelser af kursernes indhold på Autisme i Fokus 2016 Beskrivelser af kursernes indhold på Autisme i Fokus 2016 Piger med autisme: Der er i de senere år kommet øget fokus på piger og kvinder med autismer. Piger og kvinder med autisme fremtræder ofte anderledes

Læs mere

KURSUSTILBUD forår 2015

KURSUSTILBUD forår 2015 KURSUSTILBUD forår 2015 Om os Rådgivningsafdelingen Rådgivningsafdelingen er en afdeling under Autismecenter Nord-Bo. Vi udbyder autismefaglig rådgivning, supervision, vejledning og undervisning både internt

Læs mere

HARLØSE SKOLE KURSUSKATALOG AUTISME SPEKTRUM FORSTYRRELSER HILLERØD KOMMUNE

HARLØSE SKOLE KURSUSKATALOG AUTISME SPEKTRUM FORSTYRRELSER HILLERØD KOMMUNE HARLØSE SKOLE 2017-2018 KURSUSKATALOG AUTISME SPEKTRUM FORSTYRRELSER HILLERØD KOMMUNE Børn med særlige behov har brug for voksne med særlig viden Harløse Skole i Hillerød kommune er en specialskole for

Læs mere

Kurser 2016. www.autismecenter.dk

Kurser 2016. www.autismecenter.dk Kurser 2016 www.autismecenter.dk Indhold s. 3 s. 4 Undervisere og priser s. 5 Kurser til din arbejdsplads s. 7 Grundlæggende viden om autisme og ADHD - Modul 1 s. 8 Grundlæggende viden om autisme og ADHD

Læs mere

Styrker skal frem i lyset

Styrker skal frem i lyset STYRKEVÆRKSTEDET 2013-2014 Styrker skal frem i lyset Kurser og redskaber til arbejdet med styrkebaseret pædagogik og ledelse Styrkebaserede teorier omsættes til praktisk anvendelige værktøjer Styrker er

Læs mere

Rådgivningsafdelingen Autismecenter Nord-Bo Østergade 107 9440 Aabybro Tlf. 98 27 90 42 www.nordbo.dk

Rådgivningsafdelingen Autismecenter Nord-Bo Østergade 107 9440 Aabybro Tlf. 98 27 90 42 www.nordbo.dk Rådgivningsafdelingen Autismecenter Nord-Bo Østergade 107 9440 Aabybro Tlf. 98 27 90 42 www.nordbo.dk Pandrup Grafisk 96 730 200 Rådgivningsafdelingen Østergade 107 9440 Aabybro Tlf. 98 27 90 42 www.nordbo.dk

Læs mere

Hvordan bestiller man en Temapakke? Hvor kan man få yderligere information om Temapakker? Greve Kommune

Hvordan bestiller man en Temapakke? Hvor kan man få yderligere information om Temapakker? Greve Kommune Hvordan bestiller man en Temapakke? Bestilling af temapakker sker ved henvendelse til PPR mail: pprgreve@greve.dk, eller på telefon 43 97 84 44. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Hvor kan man få yderligere

Læs mere

Kurser 2014 www.autismecenter.dk

Kurser 2014 www.autismecenter.dk Kurser 2014 www.autismecenter.dk Indhold s. 3 Autismecenter Storstrøm s. 4 Undervisere og priser s. 5 Kurser til din arbejdsplads s. 6 Grundlæggende viden om autisme og ADHD - Modul 1 s. 7 Grundlæggende

Læs mere

Lindholm-klassen. - et specialundervisningstilbud i Aalborg Kommune

Lindholm-klassen. - et specialundervisningstilbud i Aalborg Kommune Lindholm-klassen - et specialundervisningstilbud i Aalborg Kommune Kære forældre Denne folder er en generel beskrivelse af Lindholm-klassen. Hvis du ønsker at vide mere, er du velkommen til at kontakte

Læs mere

FREMME AF UNGES MENTALE SUNDHED

FREMME AF UNGES MENTALE SUNDHED FREMME AF UNGES MENTALE SUNDHED PSYKIATRIFONDENS PROGRAM UNGE, MISTRIVSEL OG MENTAL SUNDHED MISTRIVSEL OG MENTAL SUNDHED 1 PROGRAM Fremme af Unges Mentale Sundhed Ung og mistrivsel Ung og mental sundhed

Læs mere

OPKVALIFICERING FRONTPERSONALE OG LEDERE

OPKVALIFICERING FRONTPERSONALE OG LEDERE OPKVALIFICERING FRONTPERSONALE OG LEDERE VI HOLDER OPLÆG OG KURSER OM PSYKISK SYGDOM OG SUNDHED I HELE LANDET Vi skræddersyr oplæg og kurser Psykiatrifondens beskæftigelsesafdeling opkvalificerer fagpersoner,

Læs mere

Specialklasser for elever med fysiske handicaps og indlæringsvanskeligheder

Specialklasser for elever med fysiske handicaps og indlæringsvanskeligheder Specialklasser for elever med fysiske handicaps og indlæringsvanskeligheder - et specialundervisningstilbud i Aalborg Kommune Kære forældre Denne folder er en generel beskrivelse af kommunens specialklasser

Læs mere

Kurser 2015. www.autismecenter.dk

Kurser 2015. www.autismecenter.dk Kurser 2015 www.autismecenter.dk Indhold s. 3 s. 4 Undervisere og priser s. 5 Kurser til din arbejdsplads s. 7 Grundlæggende viden om autisme og ADHD - Modul 1 s. 8 Grundlæggende viden om autisme og ADHD

Læs mere

INKLUSION I GRUNDSKOLEN

INKLUSION I GRUNDSKOLEN KVALIFICERING AF LÆRERE OG PÆDAGOGER MED INKLUSIONSRETTEDE OPGAVER KURSUSCENTER BROGAARDEN 08.-09.05.2014 GENERATOR KURSER OG KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK Inklusionsopgaven er for alvor landet

Læs mere

Forstå hjernen. Fokus på teenagehjernen, kønsforskelle, psykisk sårbarhed og hjernevenlig undervisning. Konference Hotel Scandic Odense 23.09.

Forstå hjernen. Fokus på teenagehjernen, kønsforskelle, psykisk sårbarhed og hjernevenlig undervisning. Konference Hotel Scandic Odense 23.09. Forstå hjernen Fokus på teenagehjernen, kønsforskelle, psykisk sårbarhed og hjernevenlig undervisning Konference Hotel Scandic Odense 23.09.2013 Generator foredrag, kurser og konferencer www.foredragogkonferencer.dk

Læs mere

FREMME AF MENTAL SUNDHED HOS UNGE

FREMME AF MENTAL SUNDHED HOS UNGE FREMME AF MENTAL SUNDHED HOS UNGE VEJLEDNING TIL TRIVSELSMÅLINGEN WHO-5 2014-2016 PSYKIATRIFONDEN.DK VEJLEDNING TIL TRIVSELSMÅLINGEN WHO-5 WHO-5 Sundhedsstyrelsen skriver: WHO-5 er et mål for trivsel.

Læs mere

ADHD-klasserne. - et specialundervisningstilbud i Aalborg Kommune

ADHD-klasserne. - et specialundervisningstilbud i Aalborg Kommune ADHD-klasserne - et specialundervisningstilbud i Aalborg Kommune Kære forældre Denne folder er en generel beskrivelse af kommunens ADHD-klasser. Hvis du ønsker at vide mere om den enkelte ADHD-klasse,

Læs mere

Perspektiver på unge og rusmidler

Perspektiver på unge og rusmidler Konference Perspektiver på unge og rusmidler Dilemmaer, paradokser og muligheder Stof til eftertanke! 4. oktober 2012 på Scandic Copenhagen LIVESTREAMES Program 8.30 Check in + kaffe/te og morgenbrød.

Læs mere

v/lene Metner PsykologCentret ApS

v/lene Metner PsykologCentret ApS v/lene Metner PsykologCentret PsykologCentret ApS www.pcaps.dk 1 PsykologCentret Viborg Lidt om PsykologCentret Privat psykologvirksomhed (Skive-Viborg)med 14 kollegaer Med som underlag : Supervision Kurser,

Læs mere

KONFLIKTER OM BØRNS SKOLELIV

KONFLIKTER OM BØRNS SKOLELIV KONFLIKTER OM BØRNS SKOLELIV ROSKILDE UNIVERSITET Projektet handler om Projektet udforsker børns inklusionsmuligheder i folkeskolen gennem et fokus på samarbejde og konflikter mellem børn, forældre, lærere,

Læs mere

Fokus på Vordingborgskolens indholdsplan optimerer brugen af denne som styringsredskab for den pædagogiske gøremåls-praksis.

Fokus på Vordingborgskolens indholdsplan optimerer brugen af denne som styringsredskab for den pædagogiske gøremåls-praksis. Vordingborgskolens selvevaluring 2014/2015. Tese: Fokus på Vordingborgskolens indholdsplan optimerer brugen af denne som styringsredskab for den pædagogiske gøremåls-praksis. Def. på gøremål: Ud af huset

Læs mere

Ind i uddannelse og ud af misbrug

Ind i uddannelse og ud af misbrug Ind i uddannelse og ud af misbrug Et kursustilbud til dig der vil have inspiration og redskaber til arbejdet med unge, der har problemer med rusmidler. Kurset er tilrettet indsatser i de unges hverdagsliv.

Læs mere

Den svære ungdom Unge i gråzonen 10-års jubilæumskonference d. 24. marts 2010

Den svære ungdom Unge i gråzonen 10-års jubilæumskonference d. 24. marts 2010 Den svære ungdom Unge i gråzonen 10-års jubilæumskonference d. 24. marts 2010 Den svære ungdom Unge i gråzonen Den 1. januar 2010 fyldte Center for Ungdomsforskning 10 år. De mange projekter og arrangementer,

Læs mere

Diagnosticerede unge

Diagnosticerede unge Diagnosticerede unge fakta, perspektiver og redskaber til undervisningen Konference Odense Congress Center, 07.05.2013 foredrag & konferencer www.foredragogkonferencer.dk Diagnosticerede unge fakta, perspektiver

Læs mere

Udviklingshæmning og Psykiatrisk Overbygning Erhvervspsykologisk Center

Udviklingshæmning og Psykiatrisk Overbygning Erhvervspsykologisk Center Kursus Katalog Udviklingshæmning og Psykiatrisk Overbygning Erhvervspsykologisk Center Emner 4 Udviklingshæmning 5 Autismespektrumforstyrrelser 6 Angst 7 OCD 8 Depression og Bipolar lidelse 9 Personlighedsforstyrrelser

Læs mere

Efterskoleforeningen 20. Januar 2015

Efterskoleforeningen 20. Januar 2015 Efterskoleforeningen 20. Januar 2015 Vejle Mental sundhed og arbejdet med sårbare unge Bjarke M. Jensen, Læringskompagniet Indhold Mental sundhed Hvad er mental sundhed? Tilgang til arbejdet med mental

Læs mere

Specialiseringsuddannelse i autisme 2017

Specialiseringsuddannelse i autisme 2017 Specialiseringsuddannelse i autisme 2017 Autismespecialisering henvender sig til fagpersoner, der ønsker at øge og udvikle deres faglige kompetencer og kvalifikationer inden for autismeområdet. På uddannelsen

Læs mere

SK-klasserne. - et specialundervisningstilbud i Aalborg Kommune

SK-klasserne. - et specialundervisningstilbud i Aalborg Kommune SK-klasserne - et specialundervisningstilbud i Aalborg Kommune Kære forældre Denne folder er en generel beskrivelse af kommunens SK-klasser. Hvis du ønsker at vide mere, er du velkommen til at kontakte

Læs mere

Gårdskolen. - et specialundervisningstilbud i Aalborg Kommune

Gårdskolen. - et specialundervisningstilbud i Aalborg Kommune Gårdskolen - et specialundervisningstilbud i Aalborg Kommune Kære forældre Denne folder er en generel beskrivelse af Gårdskolen. Hvis du ønsker at vide mere, er du velkommen til at kontakte Nørholm skole.

Læs mere

Specialcenter Kongehøj specialklasser med OU-funktion

Specialcenter Kongehøj specialklasser med OU-funktion Specialcenter Kongehøj specialklasser med OU-funktion Specialcenter Kongehøj er et af Aabenraa Kommunes tilbud til elever, der har særlige behov. Specialcenteret er en selvstændig afdeling af Kongehøjskolen.

Læs mere

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE 2016-2020 Indhold Børne- og Ungepolitikken en værdifuld platform... 2 Et respektfuldt børne- og ungesyn... 3 Kompetente børn og unge... 4 Forpligtende fællesskaber...

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE SKOLE OG DAGTILBUD. Inklusions strategi. Udkast nr. 2 Dagtilbud og Skole

SOLRØD KOMMUNE SKOLE OG DAGTILBUD. Inklusions strategi. Udkast nr. 2 Dagtilbud og Skole SOLRØD KOMMUNE SKOLE OG DAGTILBUD Inklusions strategi Udkast nr. 2 Dagtilbud og Skole Indhold Indledning... 2 Status:... 3 Formål... 3 Solrød Kommune... 3 Hvorfor inklusion... 3 Inklusion... 3 Mål... 4

Læs mere

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger Strategi for inklusion i Hørsholm Kommunes dagtilbud skoler - fritidsordninger 2013-2018 Indledning Børn og unges læring og udvikling foregår i det sociale samspil med omgivelserne. Børn og unge er aktive,

Læs mere

Inklusion - Sådan gør vi i Helsingør Kommune. April 2015.

Inklusion - Sådan gør vi i Helsingør Kommune. April 2015. Inklusion - Sådan gør vi i Helsingør Kommune. April 2015. Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Fælles værdier giver fælles retning, og styrer måden vi tænker og handler på 3 3. Fælles overordnede

Læs mere

G-klasserne. - et specialundervisningstilbud i Aalborg Kommune

G-klasserne. - et specialundervisningstilbud i Aalborg Kommune G-klasserne - et specialundervisningstilbud i Aalborg Kommune Kære forældre Denne folder er en generel beskrivelse af kommunens G-klasser. Hvis du ønsker at vide mere om den enkelte G-klasse, er du velkommen

Læs mere

Autismecenter. -et heldagstilbud til børn med autismespektrumforstyrelser

Autismecenter. -et heldagstilbud til børn med autismespektrumforstyrelser Autismecenter -et heldagstilbud til børn med autismespektrumforstyrelser Autismecenteret er fysisk placeret på Arresø Skole, Kregme i Halsnæs Kommune. Autismecenteret er et heldagstilbud og dækker dermed

Læs mere

Inklusion begreb, organisation, praksis i skolen Effekten af specialundervisning hvad vi ved om hvad der virker Problemadfærd og børns invitationer

Inklusion begreb, organisation, praksis i skolen Effekten af specialundervisning hvad vi ved om hvad der virker Problemadfærd og børns invitationer SPECIALUNDERVISNINGSTRÆF 2009: Ny veje i skolen og specialundervisningen 11. - 13. november i Holbæk 19. maj 2009 Inklusion begreber, teori og praksis Effekten af specialundervisning Nyt fra SU-Styrelsen

Læs mere

Aktionslæringskonsulent uddannelse

Aktionslæringskonsulent uddannelse Aktionslæringskonsulent uddannelse Strategisk Aktionslæring - når medarbejdere og ledelse udvikler organisationen gennem praksis Strategisk aktionslæring - når medarbejdere og ledelse udvikler organisationen

Læs mere

Evaluering af ungdomsskolens heltidsundervisning. Ved Kristine Zacho Pedersen og Vicki Facius Danmarks Evalueringsinstitut, Odense 31.

Evaluering af ungdomsskolens heltidsundervisning. Ved Kristine Zacho Pedersen og Vicki Facius Danmarks Evalueringsinstitut, Odense 31. Evaluering af ungdomsskolens heltidsundervisning Ved Kristine Zacho Pedersen og Vicki Facius Danmarks Evalueringsinstitut, Odense 31. maj Jeg er selv meget stresset lige nu... Mine forældre er ret gamle,

Læs mere

Børneskolen Filadelfia. Roskilde d. 4/

Børneskolen Filadelfia. Roskilde d. 4/ Børneskolen Filadelfia Roskilde d. 4/11 2016 Epilepsi er en kompleks kronisk hjernesygdom Epilepsi er mere end blot anfald. Barnets eller den unges og familiens mestring er ofte udfordret af komplekse

Læs mere

Åbne KRAP kurser 8 dage i Ålborg og Middelfart, efteråret 2012

Åbne KRAP kurser 8 dage i Ålborg og Middelfart, efteråret 2012 Åbne KRAP kurser 8 dage i Ålborg og Middelfart, efteråret 2012 Kognitiv, Ressourcefokuseret og Anerkendende Pædagogik for fagfolk, der arbejder med udsatte børn og unge KRAP er udviklet som et integreret

Læs mere

Input til Lys i øjnene fra Nørrehus Børnehave

Input til Lys i øjnene fra Nørrehus Børnehave Input til Lys i øjnene fra Nørrehus Børnehave Lys i øjnene er bygget op omkring en række overordnede temaer. På baggrund af temaerne opstilles de konkrete indsatser, som vi i Viborg Kommune vil arbejde

Læs mere

Konference: Ensomhed gør syg - fakta og nye initiativer (København)

Konference: Ensomhed gør syg - fakta og nye initiativer (København) Konference: Ensomhed gør syg - fakta og nye initiativer (København) Underviser Lone Bak Kirk Andreas Nikolajsen Ditte Charles Christina Warrer Schnohr Ensomhed er meget skadeligt for helbredet og koster

Læs mere

ressourceaktiverende vejledning

ressourceaktiverende vejledning Certificeringskursus i ressourceaktiverende vejledning Dette kursus udbydes af Lederforeningen for VUC s udvalg for udvikling og efteruddannelse i samarbejde med Gnist. Kurset sigter på at udvide din eksisterende

Læs mere

INDHOLD 1 INDLEDNING OG PROBLEMFORMULERING 2 FÆLLESSKAB 3 JØRN NIELSEN 3 FAMILIEKLASSE 5 ANALYSE 6 KONKLUSION 7 LITTERATUR 8

INDHOLD 1 INDLEDNING OG PROBLEMFORMULERING 2 FÆLLESSKAB 3 JØRN NIELSEN 3 FAMILIEKLASSE 5 ANALYSE 6 KONKLUSION 7 LITTERATUR 8 INDHOLD INDHOLD 1 INDLEDNING OG PROBLEMFORMULERING 2 FÆLLESSKAB 3 JØRN NIELSEN 3 FAMILIEKLASSE 5 ANALYSE 6 KONKLUSION 7 LITTERATUR 8 AKT-vanskeligheder set i et samfundsmæssigt perspektiv 1 Indledning

Læs mere

Når du har brug for autismefaglig ekspertise for at komme godt videre

Når du har brug for autismefaglig ekspertise for at komme godt videre Når du har brug for autismefaglig ekspertise for at komme godt videre Rådgivningsafdelingen Autismecenter Nord-Bo Lindholm Brygge 2-4 9400 Nørresundby Tlf. 98 27 90 42 www.nordbo.dk Pandrup Grafisk 96

Læs mere

Faglig vision. På skole- og dagtilbudsområdet. Skole- og dagtilbudsafdelingen September 2013 Billeder:Colourbox.dk

Faglig vision. På skole- og dagtilbudsområdet. Skole- og dagtilbudsafdelingen September 2013 Billeder:Colourbox.dk Faglig vision På skole- og dagtilbudsområdet Skole- og dagtilbudsafdelingen September 2013 Billeder:Colourbox.dk Faglig vision I Norddjurs Kommune ønsker vi, at alle børn i skoler og dagtilbud skal være

Læs mere

Fællesskab for alle Alle i fællesskab BØRNE- OG UNGESTRATEGI BALLERUP KOMMUNE 2017

Fællesskab for alle Alle i fællesskab BØRNE- OG UNGESTRATEGI BALLERUP KOMMUNE 2017 Fællesskab for alle Alle i fællesskab BØRNE- OG UNGESTRATEGI BALLERUP KOMMUNE 2017 Indledning Børne- og Ungestrategien er den overordnede strategiske ramme, der er retningsgivende for, hvordan alle medarbejdere

Læs mere

Projekt Unfair. Børn Unge & Sorg. Susanne Svane 1

Projekt Unfair. Børn Unge & Sorg. Susanne Svane 1 Børn Unge & Sorg Susanne Svane 1 BØRN, UNGE & SORG Program Præsentation Børn, Unge & Sorg Projekt Unfair De frivillige fortæller deres historie Evaluering og implementering af Unfair Diskussion MÅLGRUPPEN

Læs mere

Inkluderende tiltag på. Dronninggårdskolen. Dronninggårdskolen. Grænsen for inklusion finder vi hos os, de voksne, der er omkring barnet.

Inkluderende tiltag på. Dronninggårdskolen. Dronninggårdskolen. Grænsen for inklusion finder vi hos os, de voksne, der er omkring barnet. Inkluderende tiltag på Dronninggårdskolen Grænsen for inklusion finder vi hos os, de voksne, der er omkring barnet. Jørn Nielsen Dronninggårdskolen Rønnebærvej 33 2840 Holte Tlf.: 4611 4500 Dronninggaardskolen@rudersdal.dk

Læs mere

Styrker skal frem i lyset

Styrker skal frem i lyset STYRKEVÆRKSTEDET 2013-2014 Styrker skal frem i lyset Kurser og redskaber til arbejdet med styrkebaseret pædagogik og ledelse Styrkebaserede teorier omsættes til praktisk anvendelige værktøjer Styrker er

Læs mere

Autisme Specialisering 2018

Autisme Specialisering 2018 Autisme Specialisering 2018 AutismeSpecialisering AutismeSpecialisering henvender sig til fagpersoner, der ønsker at øge og udvikle deres faglige kompetencer og kvalifikationer inden for autismeområdet.

Læs mere

Inkluderende pædagogik og specialundervisning

Inkluderende pædagogik og specialundervisning 2013 Centrale videnstemaer til Inkluderende pædagogik og specialundervisning Oplæg fra praksis- og videnspanelet under Ressourcecenter for Inklusion og Specialundervisning viden til praksis. Indholdsfortegnelse

Læs mere

K-klasserne. - et specialundervisningstilbud i Aalborg Kommune

K-klasserne. - et specialundervisningstilbud i Aalborg Kommune K-klasserne - et specialundervisningstilbud i Aalborg Kommune Kære forældre Denne folder er en generel beskrivelse af kommunens K-klasser. Hvis du ønsker at vide mere om den enkelte K-klasse, er du velkommen

Læs mere

- inklusion i dagtilbud. Inklusion i Dagtilbud. Hedensted Kommune

- inklusion i dagtilbud. Inklusion i Dagtilbud. Hedensted Kommune Inklusion i Dagtilbud Hedensted Kommune Januar 2012 Denne pjece er en introduktion til, hvordan vi i Dagtilbud i Hedensted Kommune arbejder inkluderende. I Pjecen har vi fokus på 5 vigtige temaer. Hvert

Læs mere

Allégårdens Rusmiddelpolitik

Allégårdens Rusmiddelpolitik Allégårdens Rusmiddelpolitik Ungecentret Allegården forholder sig aktivt til de anbragte unges brug af rusmidler. Det betyder, at unge, der bor på Allégården, kan forvente, at de kommer til at forholde

Læs mere

Uddannelsesveje i Specialpædagogikken

Uddannelsesveje i Specialpædagogikken Uddannelsesveje i Specialpædagogikken AKT Vejleder Specialpædagogisk vejleder ( det almene område ) Specialpædagogisk vejleder ( det specialiserede område ) Inklusionsvejleder Pædagogisk diplomuddannelse

Læs mere

Strategi for inklusion i Børnehuset Nord- og Sydpolen juni 2010.

Strategi for inklusion i Børnehuset Nord- og Sydpolen juni 2010. Strategi for inklusion i Børnehuset Nord- og Sydpolen juni 2010. Formål Den fælles inklusionsstrategi har til formål: At tydeliggøre værdien af inklusion af alle børn for både professionelle og forældre.

Læs mere

Time Out + Er du en ung voksen i en familie hvor en forælder har en psykisk lidelse? Af Team børn af psykisk syge

Time Out + Er du en ung voksen i en familie hvor en forælder har en psykisk lidelse? Af Team børn af psykisk syge Af Team børn af psykisk syge Time Out + Er du en ung voksen i en familie hvor en forælder har en psykisk lidelse? 1 Time Out+ er et gratis tilbud med familiesamtaler og samtalegruppeforløb til unge voksne,

Læs mere

Inklusionsstrategi. Arbejdsgrundlag 2015-2018

Inklusionsstrategi. Arbejdsgrundlag 2015-2018 Inklusionsstrategi og Arbejdsgrundlag på 2015-2018 Indhold 1. Forord... 3 2. Vision og værdier for Højvangskolen... 4 3. Formål med inklusionsindsatsen... 5 4. Inklusionsstrategi for Højvangskolen... 5

Læs mere

Disse og andre emner, vi selv bestemmer os for, tager vi fædre op i netværksgruppen. Her kan vi tale tvangsfrit og gå i dybden - hvis vi vil!

Disse og andre emner, vi selv bestemmer os for, tager vi fædre op i netværksgruppen. Her kan vi tale tvangsfrit og gå i dybden - hvis vi vil! Søndag, 30/6 Fælles oplæg Autisme og familien - 2 brødre - én diagnose v/teit og Tore Bang Heerup Oplægget fokuserer på hvordan det er at leve med autisme i familien. Som overskriften siger, handler oplægget

Læs mere

Hornbæk Skole Randers Kommune

Hornbæk Skole Randers Kommune Hornbæk Skole Randers Kommune Udfordring 1: Folkeskolen for alle børn I Randers Kommune er vi udfordret af, at der på distriktsskolerne ikke eksisterer deltagelsesmuligheder for alle børn, idet der fortsat

Læs mere

Uddannelseskarrusellen. Program. Program. Bulimi den»usynlige«spiseforstyrrelse 2012-2013 2012-2013

Uddannelseskarrusellen. Program. Program. Bulimi den»usynlige«spiseforstyrrelse 2012-2013 2012-2013 psykisk sårbare unge, både viden og værktøjer til at løfte denne vigtige, men også udfordrende opgave. I oplægget vil Bjarke M. Jensen præsentere et udvalg af metoder og værktøjer, som kan inspirere lærer,

Læs mere

INFORMATION TIL FAGPERSONER

INFORMATION TIL FAGPERSONER PilotPROJEKT 2015-2016 INFORMATION TIL FAGPERSONER Et udviklings- og forskningsprojekt målrettet børn og unge med symptomer på angst, depression og/eller adfærdsvanskeligheder. Mind My Mind et udviklings-

Læs mere

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Akademiuddannelser

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Akademiuddannelser UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Akademiuddannelser 2 UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLTS DIPLOMUDDANNELSER Praktisk Personlig vejledning Kontakt studievejlederne i Kompetenceudvikling og Undervisningsmidler på

Læs mere

Skive Tekniske Skoles fællespædagogiske og didaktiske grundlag

Skive Tekniske Skoles fællespædagogiske og didaktiske grundlag Skive Tekniske Skoles fællespædagogiske og didaktiske grundlag I dette afsnit beskriver og dokumenterer vi skolens arbejde med det fællespædagogiske og didaktiske grundlag i forhold til skolens udfordringer,

Læs mere

Egebakken og Kollegievejens Skole

Egebakken og Kollegievejens Skole Egebakken og Kollegievejens Skole - et specialundervisningstilbud i Aalborg Kommune Kære forældre Denne folder er en generel beskrivelse af Egebakken og Kollegievejens Skole. Hvis du ønsker at vide mere,

Læs mere

Fortællingen om Aarhus

Fortællingen om Aarhus Program Velkommen v. Kurt Præsentation af HU v. Lone Grosen og Jens Erik Stryhn Hvad er HU s opgave? Hvem er HU til for? HU som netværksskaber/relationel koordinering HU og Min Vej et tværmagistralt samarbejde

Læs mere

Ydelseskatalog for Socialpædagogisk støtte på Trollesbro og i eget hjem Lov om Social Service 85

Ydelseskatalog for Socialpædagogisk støtte på Trollesbro og i eget hjem Lov om Social Service 85 Center for Udvikling og Støtte (CUS) Slangerupsgade 60 3400 Hillerød Ydelseskatalog for Socialpædagogisk støtte på Trollesbro og i eget hjem Lov om Social Service 85 Udarbejdet september 2015 1 Ydelseskatalog

Læs mere

En genvej til bedre specialundervisning. Inspirationshæfte til skoler og kommuner

En genvej til bedre specialundervisning. Inspirationshæfte til skoler og kommuner En genvej til bedre specialundervisning Inspirationshæfte til skoler og kommuner En introduktion De sidste 5-10 år er kravene til den danske folkeskoles rummelighed vokset, og det har skabt nye udfordringer

Læs mere

At få samling på tingene

At få samling på tingene Forord Kognitiv, Ressourcefokuseret og Anerkendende Pædagogik, forkortet KRAP, er et socialpædagogisk koncept, som indeholder det bedste af det, der virker. At sige sådan kan måske være at tage munden

Læs mere

Forord. Strategier for ungdomsuddannelse til alle Lolland-Falster, 2010 15-06-2010

Forord. Strategier for ungdomsuddannelse til alle Lolland-Falster, 2010 15-06-2010 Uddannelse til alle unge Strategier for ungdomsuddannelse til alle Lolland-Falster, 2010 Forord Den foreliggende uddannelsesstrategi for Lolland-Falster har fundet sin udformning gennem det fælleskommunale

Læs mere

Kognitiv sagsformulering

Kognitiv sagsformulering 116 Kognitiv sagsformulering Beskrevet med input fra pædagogmedhjælper Helene M. Poulsen og pædagog Nina Sørensen, Præstbro Børnehave, Morsø kommune BAGGRUND Kort om metoden Kognitiv sagsformulering kan

Læs mere

De sårbare gravide. Det sociale område en ny medspiller. Randers Kommune

De sårbare gravide. Det sociale område en ny medspiller. Randers Kommune De sårbare gravide Det sociale område en ny medspiller Randers Kommune Program Introduktion og hvad er det nye? Hvad er en sårbar gravid/nybagt familie i et socialfagligt perspektiv Udfordringer og hvad

Læs mere

Specialpædagogik i praksis -

Specialpædagogik i praksis - Danmarks Specialpædagogiske Forening Vingstedkurset 2011 Specialpædagogik i praksis - En særlig indsats! 2. 4. november 2011 Økonomisk støttet af www.specialundervisere.dk kursus@specialundervisere.dk

Læs mere

Hvor kan jeg søge yderligere information?

Hvor kan jeg søge yderligere information? Hvor kan jeg søge yderligere information? Du kan læse mere om de forskellige tilbud på: ASV Horsens www.horsenskom.dk/institutioner/asv-horsens.dk Bygholm Landbrugsskole www.bygholm.dk Horsens Gymnasium

Læs mere

En af os virksomhedsnetværket CABI Randers, 6.marts 2014. Psykolog Dagmar Kastberg Arbejdsmedicinsk Klinik Aarhus Universitetshospital

En af os virksomhedsnetværket CABI Randers, 6.marts 2014. Psykolog Dagmar Kastberg Arbejdsmedicinsk Klinik Aarhus Universitetshospital En af os virksomhedsnetværket CABI Randers, 6.marts 2014 Psykolog Dagmar Kastberg Arbejdsmedicinsk Klinik Aarhus Universitetshospital Program Psykisk sundhed, sårbarhed og sygdom Fokus på lettere psykiske

Læs mere

Kursus. Åben Dialog. Relations- og netværksarbejde i relation til unge med behov for støtte

Kursus. Åben Dialog. Relations- og netværksarbejde i relation til unge med behov for støtte Kursus Åben Dialog Relations- og netværksarbejde i relation til unge med behov for støtte Åben Dialog i relation til unge med behov for støtte Indledning Åben Dialog er en samtaleform, der styrker relations-

Læs mere

Digital Mentor. Præsentation til konceptet

Digital Mentor. Præsentation til konceptet Digital Mentor Præsentation til konceptet Digital Mentor er en digital rådgivningsform der har til hensigt at understøtte fysiske frafaldsforebyggende indsatser, rettet mod socialt udsatte og psykisk sårbare

Læs mere

Kvalitetsstandard. For Heltidsundervisningen i Ungnorddjurs

Kvalitetsstandard. For Heltidsundervisningen i Ungnorddjurs Kvalitetsstandard For Heltidsundervisningen i Ungnorddjurs Ungnorddjurs Åboulevarden 64 8500 Grenaa tlf : 89 59 25 50 www.ungnorddjurs.dk ung@ungnorddjurs.dk Heltidsundervisning i Ungnorddjurs Vision Heltidsundervisningen

Læs mere

Hvordan opdager vi ADHD? Klinisk billede

Hvordan opdager vi ADHD? Klinisk billede Hvordan opdager vi ADHD? Klinisk billede Småbørn: Udtalt hyperaktivitet Krav om umiddelbar behovstilfredstillelse Impulsivitet Udbrud Vanskeligt at lytte Ikke vedvarende leg Med stigende alder: Hyperaktivitet

Læs mere

Et liv uden styrende rusmidler. Ung Revers. - et liv uden familiens rus

Et liv uden styrende rusmidler. Ung Revers. - et liv uden familiens rus Ung Revers - et liv uden familiens rus Hvem er Ung Revers Ung Revers er et behandlingstilbud under Fonden Novavi til børn og unge vokset op i familier med alkohol og stoffer Gratis tilbud til børn og unge

Læs mere

Kursusforløbet har til formål at inspirere og understøtte skolernes igangværende arbejde med at realisere erhvervsuddannelsesreformen.

Kursusforløbet har til formål at inspirere og understøtte skolernes igangværende arbejde med at realisere erhvervsuddannelsesreformen. Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Invitation til "Skoleudvikling i Praksis"

Læs mere

INFORMATION TIL FAGFOLK

INFORMATION TIL FAGFOLK MIND MY MIND-FORSØG 2017-2019 INFORMATION TIL FAGFOLK Afprøvning af psykologisk hjælp til børn og unge med tegn på angst, depression og/eller adfærdsvanskeligheder. MIND MY MIND Afprøvning af psykologisk

Læs mere

Regionsfunktion for affektive lidelser (Autismepektumforstyrrelser)

Regionsfunktion for affektive lidelser (Autismepektumforstyrrelser) Børne- og ungdomspsykiatrien Regionsfunktion for affektive lidelser (Autismepektumforstyrrelser) Definition Aldersgruppe: Fra 4 år til 19+ år o Autismespektrum-forstyrrelser består af forstyrrelser indenfor

Læs mere

ACT og Unge. 2-dags kursus

ACT og Unge. 2-dags kursus ACT og Unge 2-dags kursus Dato 6.-7. oktober 2015 i Hillerød (Tilmeldingsfrist 6. september 2015) 11.-12. november 2015 i Ryomgård (Tilmeldingsfrist 11. oktober 2015) Pris Kr. 2.950,- ex. moms, inkl. en

Læs mere

Psykiatrifondens Ungdomsprojekt

Psykiatrifondens Ungdomsprojekt Statusrapport 2013 Psykiatrifondens Ungdomsprojekt Psykiatrifondens Ungdomsprojekt blev i gangsat i 2007 og har til formål at forebygge psykisk sygdom og mistrivsel blandt unge på ungdomsuddannelser og

Læs mere

Storskoven STU

Storskoven STU Storskoven 42 13 15 81 STU SÆRLIGT TILRETTELAGT UNGDOMSUDDANNELSE STU på Storskoven Målet for Storskovens skoles STU forløb er klart: At give den unge en tilknytning til arbejdsmarkedet, og at indgå aktivt

Læs mere

Lautrupgårdskolen. Vores målsætning: Alle på Lautrupgårdskolen er ligeværdige og skal respekteres som hele mennesker.

Lautrupgårdskolen. Vores målsætning: Alle på Lautrupgårdskolen er ligeværdige og skal respekteres som hele mennesker. Lautrupgårdskolen. Lautrupgårdskolen er en specialskole inden for rammerne af folkeskoleloven, hvor der er afsat ekstra ressourcer til eleverne. Vi arbejder med et anerkendende børnesyn i en tillids skabende

Læs mere

Supercenter Sorø Borgerskole. Komplekse indlæringsvanskeligheder

Supercenter Sorø Borgerskole. Komplekse indlæringsvanskeligheder Supercenter Sorø Borgerskole Komplekse indlæringsvanskeligheder Sorø Kommune har etableret 4 særlige specialundervisningstilbud, kaldet Supercentre, som er oprettet efter Folkeskolelovens 20 stk. 2. Supercentrene

Læs mere

Information til unge om depression

Information til unge om depression Information til unge om depression Sygdommen, behandling og forebyggelse Psykiatri og Social psykinfomidt.dk Indhold 03 Hvad er depression? 03 Hvad er tegnene på depression? 05 Hvorfor får nogle unge depression?

Læs mere