Spansk sprog og kultur,

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Spansk sprog og kultur,"

Transkript

1 D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for det gymnasierettede bachelortilvalg i Spansk sprog og kultur, 2012-ordningen Revideret 2013 Institut for Engelsk, Germansk og Romansk Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet

2 Indhold Kapitel 1. Hjemmel, tilhørsforhold, normering og placering Hjemmel Tilhørsforhold Normering og placering...3 Kapitel 2. Studietekniske forhold Læsning af tekster på fremmedsprog Normalsidedefinition Stave- og formuleringsevne...3 Kapitel 3. Faglig profil Uddannelsens formål Kompetenceprofil for tilvalget...4 Kompetencebeskrivelse...4 Kompetencemål for det gymnasierettede bachelortilvalg...4 Kapitel 4. Uddannelsens struktur Bachelortilvalgsstudiets opbygning Tilvalgets moduler...6 Modul 1: Basissprog og tekstanalyse I...6 Modul 2: Basissprog og tekstanalyse Modul 3: Den spansktalende verdens kulturhistorie...11 Kapitel 5. Generelle prøveregler og bedømmelseskriterier Generelle prøveregler Bedømmelseskriterier...12 Kapitel 6. Studieaktivitet og afslutning af uddannelsen Studieaktivitet Afslutning af uddannelsen...13 Kapitel 7. Merit og overgangsbestemmelser Merit Overgangsbestemmelser...13 Kapitel 8. Ikrafttræden, dispensation og godkendelse Ikrafttræden Dispensation Godkendelse...14

3 Kapitel 1. Hjemmel, tilhørsforhold, normering og placering 1. Hjemmel Studieordningen for det gymnasierettede bachelortilvalg i Italiensk sprog og kultur er fastsat med hjemmel i 24 i bekendtgørelse nr. 814 af 29. juni 2010 om bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne (uddannelsesbekendtgørelsen) og bekendtgørelse nr. 429 af 10. maj 2012 om ændring af samme. 2. Tilhørsforhold Det gymnasierettede bachelortilvalg i Spansk sprog og kultur hører under Studienævnet for Engelsk, Germansk og Romansk og censorkorpset for Spansk. 3. Normering og placering Det gymnasierettede bachelortilvalg er del af en samlet 3-årig bacheloruddannelse, der er normeret til 180 ECTS-point, som omfatter tilvalg på i alt 45 ECTS-point. Stk. 2. Den studerende skal have bestået 45 ECTS-point af det centrale fag før påbegyndelse af bachelortilvalget. Det anbefales desuden, at den studerende har bestået 120 ECTS-point af det centrale fag, før bachelortilvalget påbegyndes. Kapitel 2. Studietekniske forhold 4. Læsning af tekster på fremmedsprog På studiet arbejdes der fortrinsvis på spansk med støtte i dansk efter behov. I visse fagelementer undervises der udelukkende på dansk. Hele studiet igennem vil der blive læst tekster på spansk og dansk; endvidere vil der i anseligt omfang indgå tekster på engelsk og svensk. 4. Normalsidedefinition En normalside i forbindelse med tekstopgivelser og aflevering af hjemmeopgaver svarer til typeenheder inkl. mellemrum. Ved beregning af omfang af hjemmeopgaver indgår noter, men ikke forside, litteraturliste og bilag. 6. Stave- og formuleringsevne Ved bedømmelsen af skriftlige hjemmeopgaver skrevet såvel på dansk som på et fremmedsprog skal den studerendes stave- og formuleringsevne (som dokumenteret i den forelagte præstation) indgå i helhedsbedømmelsen af den pågældende præstation, idet det faglige indhold dog vægtes tungest. Hvis der er et særligt fokus på stave- og formuleringsevne, vil det fremgå af det enkelte fagelement i 10.

4 Kapitel 3. Faglig profil 7. Uddannelsens formål Formålet med bachelortilvalgsstudiet i Spansk sprog og kultur er at supplere den studerendes faglige viden og færdigheder i forhold til det centrale fag på BA-niveau samt grundlægge fagspecifikke teoretiske og metodiske kompetencer. Den studerende skal opnå selvstændighed og faglig fordybelse gennem fagområdets discipliner og metoder, herunder indføring i videnskabeligt arbejde og metode. 8. Kompetenceprofil for tilvalget Kompetencebeskrivelse Tilvalgsstudiet giver et elementært kendskab til spansk sprog og kultur. Hovedvægten er lagt på de sproglige discipliner, men den studerende har tillige erhvervet sig kompetencer inden for de litterære og historisk/samfundsfaglige sider af faget. Tilvalgsstudiet giver kompetencer til at kunne løse opgaver der forudsætter et sådant elementært kendskab til spansk sprog og kultur. Tilvalgsstudiet giver desuden adgang til det ½-årige gymnasierettede kandidattilvalg (sidefagsstudium på kandidatniveau) i Spansk sprog og kultur, der giver kompetence til at undervise i gymnasieskolen. Kompetencemål for det gymnasierettede bachelortilvalg Det gymnasierettede bachelortilvalg i Spansk sprog og kultur giver følgende specifikke kompetencer: Viden om og forståelse af den spansktalende verdens historie, litteratur og kultur sammenhænge mellem genstandsområderne sprog, kultur/litteratur og samfund indsigt i de faktorer, der konstituerer sproglig, kulturel og samfundsmæssig forandring. Færdigheder i at forstå talt og skrevet spansk og kommunikere både mundtligt og skriftligt på korrekt spansk i en veldisponeret og situationstilpasset form redegøre for forskelle mellem spansk og dansk udtale, morfologi og syntaks anvende flere forskellige sprogvidenskabelige teorier og metoder i beskrivelsen og analysen af sproget foretage en sprogligt korrekt og indholdsmæssigt dækkende oversættelse af moderne spanske tekster til dansk og af danske tekster til spansk Læse vanskelige tekster om spanske sprog-, kultur- og samfundsforhold relatere den opnåede sproglige og kulturelle indsigt til danske forhold i en sammenlignende sprog- og kulturforståelse bruge sin tværkulturelle kompetence til at varetage informations- og kulturformidlingsopgaver, der berører Danmark og de spansksprogede lande. Kompetencer i at formidle faglige erkendelser og arbejdsresultater i en hensigtsmæssig form under hensyntagen til publikums og kommunikationskanalens art indgå i og arbejde konstruktivt i grupper fremskaffe materiale og information om den spansktalende kulturkreds via biblioteker og elektroniske hjælpemidler.

5 Kapitel 4. Uddannelsens struktur 9. Bachelortilvalgsstudiets opbygning Det gymnasierettede bachelortilvalg i Spansk sprog og kultur omfatter ECTS-point. Stk. 2. Studerende, der er indskrevet på det centrale fag i Spansk sprog og kultur, må ikke læse efter denne ordning. Stk. 3. Bachelortilvalget i Spansk sprog og kultur omfatter følgende moduler: Semester Modul (uddannelsesdel) Fagelement (fagtype) Prøvebestemmelser 1. 1: Basissprog og tekstanalyse 1 (tilvalg) Syntaktisk analyse (konstituerende og obligatorisk) 2,5 ECTS-point HSP10441E Anvendt fonetik (konstituerende og obligatorisk) 5 ECTS-point HSP10451E Tekstanalyse 1 (konstituerende og obligatorisk) 7,5 ECTS-point HSP10461E Aktiv undervisningsdeltagelse Intern ved én eksaminator Bestået/ikke bestået Bunden skriftlig prøve Intern ved flere eksaminatorer Bestået/ikke bestået Bunden skriftlig hjemmeopgave under forudsætning af aktiv undervisningsdeltagelse Intern 7-trins-skalaen 2. 2: Basissprog og tekstanalyse 2 (tilvalg) Elementær grammatik (konstituerende og obligatorisk) 2,5 ECTS-point HSP10471E Aktiv undervisningsdeltagelse Intern ved én eksaminator Bestået/ikke bestået Skriveværksted (konstituerende og obligatorisk) 5 ECTS-point HSP10481E Bunden skriftlig prøve Intern ved flere eksaminatorer 7-trins-skalaen Tekstanalyse 2 (konstituerende og obligatorisk) 7,5 ECTS-point HSP10491E Bunden skriftlig hjemmeopgave Intern ved flere eksaminatorer 7-trins-skalaen 3: Den spansktalende verdens kulturhistorie 2 (tilvalg) Latinamerikas historie, kultur og litteratur fra 1800 i dag (konstituerende og obligatorisk) HSP10431E Fri mundtlig prøve med materiale under forudsætning af aktiv undervisningsdeltagelse Ekstern 7-trins-skalaen Stk. 8. Det forventede studieforløb for det gymnasierettede tilvalg fremgår af følgende oversigt: Semester Modul (uddannelsesdel) 1. 1: Basissprog og Tekstanalyse 1 (tilvalg) 2. 2: Basissprog og Tekstanalyse 2 (tilvalg) 3: Den spansktalende verdens kulturhistorie 2 (tilvalg)

6 10. Tilvalgets moduler Modul 1: Basissprog og tekstanalyse I Kompetencemål for modulet Modulet giver den studerende: Viden om og forståelse af ordklasser og basale syntaktiske strukturer spansk udtale i forhold til dansk de relevante historiske, kulturelle og litteraturhistoriske grundbegreber og strømninger de forskellige genrers konventioner og traditioner. Færdigheder i at lave syntaktiske analyser af spanske sætninger bruge den gængse terminologi og de redskaber, som anvendes i en syntaktisk analyse producere spanske sætninger på et basalt niveau og oversætte enkle tekster til spansk udtale spansk standardsprog uden graverende dansk accent lokalisere typiske fejl i danskeres udtale af spansk forklare reglerne for spansk udtale læse spansksprogede historiske, kulturelle og litterære tekster på originalsproget analysere, fortolke og perspektivere sådanne tekster i forhold til såvel en international som en national kontekst foretage en hurtig og kritisk informationssøgning om et givet emne med brug af de for faget relevante medier udfærdige en kortfattet opgave på basis af en sådan informationssøgning med en hensigtsmæssig dataselektion i forhold til såvel emne som intenderet målgruppe og korrekt angivelse af kilder analysere skønlitterære og sagprosa tekster (herunder også filmiske tekster), samt indsætte disse i en genrebaseret og retorisk forståelsesramme arbejde ud fra bevidstheden om formens og sprogbrugens betydning for det formidlede indhold forstå og anvende de fagudtryk som beskriver forskellige tekstuelle virkemidler og begreber udføre en såvel skriftlig som mundtlig tekstanalyse på de ovenfor nævnte typer tekster afpasse skriftlige og mundtlige indlæg efter modtageren. Kompetencer i at anvende relevante hjælpemidler til at løse sproglige problemer sproglig analyse.

7 Syntaktisk analyse (konstituerende og obligatorisk) Syntactical Analysis (constituent and compulsory) 2,5 ECTS-point Aktivitetskode: HSPB10441E Faglige mål Undervisnings- og arbejdsformer Prøvebestemmelser Særlige bestemmelser Eksaminanden kan identificere og beskrive de spanske ordklasser identificere og definere de enkelte sætningsdele og beskrive deres funktion i forhold til hinanden og til sætningen som helhed oversætte fra dansk til spansk på et basalt niveau. Holdundervisning. Prøveform: Aktiv undervisningsdeltagelse. Syge-/omprøve: bunden skriftlig hjemmeopgave. Bedømmelsesform: Bestået/Ikke bestået. Censurform: Intern ved én eksaminator. Eksaminationssprog: Dansk eller spansk. Omfang ved syge-/omprøve: 48 timer. Hjælpemidler ved syge-/omprøve: Alle hjælpemidler. Gruppeprøve: Prøven kan kun aflægges individuelt. Den aktive undervisningsdeltagelse består i dels tilstedeværelse i 80 % af timerne, dels godkendelse af 80 % af de planlagte øvelser. Anvendt fonetik (konstituerende og obligatorisk) Applied Phonetics (constituent and compulsory) 5 ECTS-point Aktivitetskode: HSPB10451E Faglige mål Undervisnings- og arbejdsformer Prøvebestemmelser Særlige bestemmelser Eksaminanden kan gøre rede for basal spansk fonetik og fonologi gøre rede for de elementære regler for udtalen af standardspansk udpege typiske fejl i danskeres udtale af spansk fremstille disse ting på en systematisk og klart forståelig måde, herunder anvende den relevante terminologi og den gængse notation for lydskrift (det fonetiske alfabet). Holdundervisning. Prøveform: Bunden skriftlig prøve. Bedømmelsesform: Bestået/Ikke bestået. Censurform: Intern ved flere eksaminatorer. Eksaminationssprog: Dansk eller spansk. Omfang: 3 timer og ord. Hjælpemidler: Ingen. Gruppeprøve: Prøven kan kun aflægges individuelt. I prøven skal den studerende besvare 2 spørgsmål, der vedrører udtalen af standardspansk og de problemer, danskere typisk har med udtale af spansk.

8 Tekstanalyse 1 (konstituerende og obligatorisk) Text Analysis 1 (constituent and compulsory) 7,5 ECTS-point Aktivitetskode: HSPB10461E Faglige mål Undervisnings- og arbejdsformer Prøvebestemmelser Særlige bestemmelser Eksaminanden kan anvende tekstanalytiske grundbegreber som struktur, udsigelsessituation, personer, retorik, intention o.l. på såvel ældre som moderne tekster anvende tekstanalytiske grundbegreber på såvel skønlitterære genrer som på andre genrer redegøre for teksttypologi, genrekonventioner samt virkemidler i forhold til den enkelte tekst læse originaltekster på spansk og placere dem i deres historiske og litterære kontekst vise sikkert kendskab til historiske og kulturelle grundbegreber og strømninger. Forelæsningsrække og holdundervisning. Prøveform: Bunden skriftlig hjemmeopgave under forudsætning af aktiv undervisningsdeltagelse. Bedømmelsesform: 7-trins-skalaen. Censurform: Intern ved flere eksaminatorer. Eksaminationssprog: Dansk eller spansk. Omfang: Der gives 48 timer til udarbejdelse af den skriftlige hjemmeopgave, som skal fylde 4-5 normalsider. Gruppeprøve: Prøven kan kun aflægges individuelt. Den skriftlige hjemmeopgave består i at analysere enten en hel eller et fragment af en kendt tekst. Den aktive undervisningsdeltagelse består, at den studerende på holdundervisningen skal holde et mundtligt oplæg og aflevere opgave på 4-5 normalsider, der begge skal godkendes af underviseren. Modul 2: Basissprog og tekstanalyse 2 Kompetencemål for modulet Modulet giver den studerende: Viden om og forståelse af centrale teoridannelser om tekstuelle genrer forskellige litteraturteoriers analytiske interesser samt deres styrker og svagheder. Færdigheder i at analysere spanske sætninger ned til ordniveau forklare reglerne for produktion af korrekt sprog bruge det spanske sprog uden meningsforstyrrende elementære fejl læse, forstå og resumere en spansk sagprosatekst i skriftlig form fremstille en tekst med en sammenhængende struktur skrive tekster med en grundlæggende korrekthed i brugen af grammatikken, ordforrådet og tegnsætningen

9 gengive centrale teoridannelser om tekstuelle genrer analysere et givet tekstuelt produkt ud fra en eller flere teoretiske afgrænsninger diskutere forskellige teoriers analytiske interesser samt deres styrker og svagheder på et grundlæggende niveau arbejde med tekstanalysen i bevidstheden om tekstens specifikke historiske og kulturelle kontekst og dermed være bevidst om den enkelte teorikonstruktions begrænsninger anvende viden om den spanske guldalders karakteristika i analysen af specifikke spansksprogede tekster fra samme periode. Kompetencer i at arbejde selvstændigt med litterære problemstillinger reflektere over egen metode inden for det litterære område. Elementær grammatik (konstituerende og obligatorisk) Basic Grammar (constituent and compulsory) 2,5 ECTS-point Aktivitetskode: HSPB10471E Faglige mål Undervisnings- og arbejdsformer Prøvebestemmelser Særlige bestemmelser Eksaminanden kan identificere og beskrive de spanske ordklasser identificere og definere de enkelte sætningsdele og beskrive deres funktion i forhold til hinanden og til sætningen som helhed oversætte fra dansk til spansk på et basalt niveau. Holdundervisning. Prøveform: Aktiv undervisningsdeltagelse. Bedømmelsesform: Bestået/Ikke bestået. Censurform: Intern ved én eksaminator. Eksaminationssprog: Dansk eller spansk. Gruppeprøve: Prøven kan kun aflægges individuelt. Den aktive undervisningsdeltagelse består i, at den studerende afleverer og får godkendt 80 % af de i undervisningen stillede opgaver, inkl. en afsluttende opgave. Skriveværksted (konstituerende og obligatorisk) Writing Lab (constituent and compulsory) 5 ECTS-point Aktivitetskode: HSPB10481E Faglige mål Undervisnings- og arbejdsformer Eksaminanden kan fremstille en velstruktureret og sammenhængende spansk tekst udarbejde et dækkende resumé af en ulæst tekst anvende spansk skriftligt med en grundlæggende korrekt brug af grammatikken, ordforråd og tegnsætning. Holdundervisning.

10 Prøvebestemmelser Prøveform: Bunden skriftlig prøve. Bedømmelsesform: 7-trins-skalaen. Censurform: Intern ved flere eksaminatorer. Eksaminationssprog: Dansk eller spansk. Omfang: 4 timer og ord. Hjælpemidler: Alle hjælpemidler. Gruppeprøve: Prøven kan kun aflægges individuelt. Tekstanalyse 2 (konstituerende og obligatorisk) Text Analysis 2 (constituent and compulsory) Aktivitetskode: HSPB10491E Faglige mål Undervisnings- og arbejdsformer Prøvebestemmelser Særlige bestemmelser Eksaminanden kan redegøre for de vigtigste litteraturkritiske skoler, herunder deres metodologiske og teoretiske sigte skelne mellem teoriernes analytiske interesse foretage en avanceret analyse med hensigtsmæssig anvendelse af et litteraturteoretisk og -analytisk begrebsapparat. Forelæsningsrække samt holdundervisning. Prøveform: Bunden skriftlig hjemmeopgave. Bedømmelsesform: 7-trins-skalaen. Censurform: Intern ved flere eksaminatorer. Eksaminationssprog: Dansk eller spansk. Omfang: 1 uge, normalsider. Gruppeprøve: Prøven kan kun aflægges individuelt. Den skriftlige hjemmeopgave er en besvarelse af et af eksaminator skriftligt formuleret spørgsmål, der udleveres til eksaminanden ved prøvens begyndelse. Den studerende skal analysere det opgivne værk ud fra en eller flere litteraturteoretiske skoler. Evt. kan der, udover af det opgivne værk, fordres analyse af øvrige kendte tekster.

11 Modul 3: Den spansktalende verdens kulturhistorie Kompetencemål for modulet Modulet giver den studerende: Viden om og forståelse af de væsentligste temaer og problematikker i Latinamerikas historie, kultur og litteratur fra 1800 til i dag hvorledes nutidige sociale problemer har rod i historiske processer og politiske valg. Færdigheder i at analysere en tekst på originalsproget og sætte den ind i en kulturhistorisk, evt. litteraturhistorisk kontekst holde et fagligt oplæg for andre, som er velargumenteret og velstruktureret skrive en sammenhængende og argumenteret fremstilling af en problematik på spansk og dansk. Kompetencer i at sætte denne viden i sammenhæng med den internationale historiske og aktuelle kontekst reflektere kritisk over forskelle og ligheder mellem forskellige kulturer og samfund, f.eks. mellem det danske og de latinamerikanske fremskaffe materiale og oplysninger via biblioteker og elektroniske hjælpemidler. Latinamerikas historie, kultur og litteratur fra 1800 i dag (konstituerende og obligatorisk) Latin-American History, Culture and Literature from 1800 till Today (constituent and compulsory) Aktivitetskode: HSPB10431E Faglige mål Undervisnings- og arbejdsformer Prøvebestemmelser Særlige bestemmelser Eksaminanden kan redegøre for væsentlige temaer og problematikker i Latinamerikas historie, kultur og litteratur fra 1800 til i dag analysere og perspektivere en selvdefineret problemstilling sætte det valgte emne ind i en bredere historisk, kulturel og/eller litteraturhistorisk sammenhæng indgå i en dialog omkring det valgte emne. Fagelementet består af forløbet Latinamerikas historie, kultur og litteratur 1800 i dag. Holdundervisning. Prøveform: Fri mundtlig prøve med materiale (synopsis) under forudsætning af aktiv undervisningsdeltagelse. Bedømmelsesform: 7-trins-skalaen. Censurform: Ekstern. Eksaminationssprog: Dansk eller spansk. Omfang: 30 min. Der gives ingen forberedelsestid. Hjælpemidler: Synopsis og egne noter i stikordsform (max. 1 side). Gruppeprøve: Prøven kan kun aflægges individuelt. Den aktive undervisningsdeltagelse består i, at den studerende i løbet af semestret have afleveret og fået lærerens godkendelse af to skriftlige øvel-

12 ser. Den ene øvelse på 3-5 normalsider skrives på spansk om et afgrænset emne formuleret af læreren inden for fagelementets indholdsmæssige rammer. Den anden opgave på 4-5 normalsider skrives på dansk eller spansk efter eget valg. Denne opgave indgår i den mundtlige eksamen som synopsis. Den studerende formulerer selv sit emne inden for indholdet af det af læreren fastsatte eksamenspensum. Synopsis indgår ikke i bedømmelsen. Kapitel 5. Generelle prøveregler og bedømmelseskriterier 11. Generelle prøveregler Reglerne i bekendtgørelse om eksamen og censur ved universitetsuddannelser finder anvendelse ved prøverne på tilvalgsstudiet. Stk. 2. Regler om prøver, herunder om tilmelding og afmelding fremgår af Stk. 3. Prøverne skal aflægges på samme sprog, som undervisningen er foregået på, medmindre andet er fastsat af Studienævnet. Stk. 4. Der afholdes syge- og omprøve i overensstemmelse med eksamensbekendtgørelsens regler. Stk. 5. Studienævnet fastsætter nærmere regler for syge- og omprøver og kan beslutte, at sygeeller omprøven afholdes som en anden prøveform end den ordinære prøve (dog ikke for bachelorprojektet). Stk. 6. Studienævnet kan fastsætte nærmere regler om særlige prøvevilkår til studerende, der kan dokumentere behov herfor, fx på grund af fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse. 12. Bedømmelseskriterier Ved bedømmelsen gives karakterer efter 7-trins-skalaen eller Bestået/Ikke bestået. De faglige mål for de enkelte fagelementer beskriver karakteren 12 (tolv). Stk. 2. En prøve er bestået, når karakteren 02 (to) eller bedømmelsen Bestået er opnået. Stk. 3. Alle prøver inden for den samlede bacheloruddannelses ramme af 180 ECTS-point, ekskl. evt. propædeutik, skal bestås, for at bachelorgraden opnås. Kapitel 6. Studieaktivitet og afslutning af uddannelsen 13. Studieaktivitet Den studerende skal senest inden udgangen af 1. studieår efter studiestart have deltaget i prøver i et omfang af 60 ECTS-point ( førsteårsprøven ) for at kunne fortsætte uddannelsen. Førsteårsprøven består således af prøver i alle 1. og 2. semesters fagelementer. Stk. 2. Den studerende skal inden udgangen af 2. studieår efter studiestart have bestået samtlige prøver, der indgår i førsteårsprøven (i alt 60 ECTS-point), for at kunne fortsætte uddannelsen. Stk. 3. Indskrivningen kan bringes til ophør for studerende, der ikke opfylder fakultetets studieaktivitetskrav, som er fastsat i medfør af adgangsbekendtgørelsens 38. Gældende studieaktivitetskrav er at finde på

13 14. Afslutning af uddannelsen Den studerende skal afslutte sin uddannelse, herunder bachelortilvalg, inden for maksimal studietid. Gældende maksimale studietider er at finde på Stk. 2. Hvis en studerende ikke opfylder betingelsen i stk. 1, kan den studerendes indskrivning bringes til ophør. Kapitel 7. Merit og overgangsbestemmelser 15. Merit Studienævnet kan efter ansøgning godkende, at beståede fagelementer fra en anden uddannelse på samme niveau træder i stedet for uddannelseselementer i det gymnasierettede tilvalg på BA-niveau i Spansk sprog og kultur. Stk. 2. Fagelementer, der indgår i det gymnasierettede tilvalg på BA-niveau og ønskes aflagt ved andre uddannelser på samme niveau, skal forhåndsgodkendes af Studienævnet. 16. Overgangsbestemmelser Prøver aflagt efter tidligere studieordninger for det gymnasierettede tilvalg i Spansk sprog og kultur ækvivalerer med 2012-studieordningen som anført nedenfor. Beståede prøver kan overføres til 2012-studieordningen, og den studerende afslutter uddannelsen i henhold til reglerne i denne. Stk. 3. Beståede prøver aflagt efter tidligere studieordninger i det gymnasierettede tilvalg i Spansk sprog og kultur overføres til 2012-studieordningen jf. nedenstående skema. Ansøgning om meritoverførsel af fagelementer, der ikke fremgår af skemaet, sendes til studienævnet studieordning ECTS-point 2012-studieordning ECTS-point Introduktion til Spaniens historie, kultur og litteratur fra 1800 til i dag 6 Tekstanalyse 1 7,5 Anvendt fonetik og lytteforståelse 6 Syntaktisk analyse og Anvendt fonetik 7,5 Sætningsanalyse 3 Introduktion til Latinamerikas historie, kultur og litteratur fra 1800 til i dag 15 Latinamerikas historie, kultur og litteratur fra 1800 i dag 15 Skriveværksted, analyse og produktion af sagprosa 6 Skriveværksted 5

14 Kapitel 8. Ikrafttræden, dispensation og godkendelse 17. Ikrafttræden 2012-studieordningen for tilvalgsstudiet i Spansk sprog og kultur træder i kraft den 1. september 2012 og gælder for studerende, der påbegynder dette tilvalg den 1. september 2012 eller senere. 18. Dispensation Studienævnet kan dispensere fra de regler fastsat i studieordningen af Studienævnet, når der foreligger usædvanlige forhold. 19. Godkendelse Studieordningen er godkendt af Studienævnet for Institut for Engelsk, Germansk og Romansk, København den 16. november Studieordningen er godkendt af dekanen for Det Humanistiske Fakultet den 30. august Revideret og godkendt af Studienævnet for Institut for Engelsk, Germansk og Romansk, København den 14. november Revideret og godkendt af dekanen for Det Humanistiske Fakultet den 28. august Ulf Hedetoft Dekan /Annette Moe Studiechef

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. Tyrkisk, 2013-ordningen

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. Tyrkisk, 2013-ordningen Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Tyrkisk, 2013-ordningen Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel, tilhørsforhold,

Læs mere

Studieordning for bachelortilvalget i. Renæssancekundskab, 2013-ordningen

Studieordning for bachelortilvalget i. Renæssancekundskab, 2013-ordningen Studieordning for bachelortilvalget i Renæssancekundskab, 2013-ordningen Institut for Engelsk, Germansk og Romansk Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel, tilhørsforhold,

Læs mere

Studieordning for tilvalg på bachelorniveau i. Dansk. 2014-ordningen. Rettet 2015

Studieordning for tilvalg på bachelorniveau i. Dansk. 2014-ordningen. Rettet 2015 Studieordning for tilvalg på bachelorniveau i Dansk 2014-ordningen Rettet 2015 Institut for Nordiske Sprog og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

Studieordning for tilvalget, herunder det gymnasierettede tilvalg, på bachelorniveau i. Historie, 2013-ordningen. Rettet 2013, 2014 og 2015

Studieordning for tilvalget, herunder det gymnasierettede tilvalg, på bachelorniveau i. Historie, 2013-ordningen. Rettet 2013, 2014 og 2015 Studieordning for tilvalget, herunder det gymnasierettede tilvalg, på bachelorniveau i Historie, 2013-ordningen Rettet 2013, 2014 og 2015 SAXO-Instituttet Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet

Læs mere

Danskfagligt projektorienteret

Danskfagligt projektorienteret Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Danskfagligt projektorienteret forløb 2014-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold

Læs mere

Studieordning for enkeltstående tilvalg på bachelorniveau i. Dansk. 2015-ordningen

Studieordning for enkeltstående tilvalg på bachelorniveau i. Dansk. 2015-ordningen Studieordning for enkeltstående tilvalg på bachelorniveau i Dansk 2015-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

spansk sprog og kultur

spansk sprog og kultur Studieordning for det gymnasierettede tilvalg på bachelorniveau i spansk sprog og kultur 2016-ordningen Institut for Engelsk, Germansk og Romansk Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold

Læs mere

Fagstudieordning Bachelordelen af sidefaget i spansk sprog og kultur 2019

Fagstudieordning Bachelordelen af sidefaget i spansk sprog og kultur 2019 Fagstudieordning Bachelordelen af sidefaget i spansk sprog og kultur 2019 Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Ikrafttræden: 1. september 2019 Indhold Kapitel 1. Hjemmel... 3 1. Hjemmel...

Læs mere

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. Sprog og faglighed, 2015-ordningen

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. Sprog og faglighed, 2015-ordningen Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Sprog og faglighed, 2015-ordningen Institut for Engelsk, Germansk og Romansk Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

Moderne Indien og Sydasienstudier,

Moderne Indien og Sydasienstudier, Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Moderne Indien og Sydasienstudier, 2012-ordningen Justeret 2014 Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet

Læs mere

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. It og sprog, 2013-ordningen

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. It og sprog, 2013-ordningen Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i It og sprog, 2013-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i. Sprog og faglighed, 2015-ordningen

Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i. Sprog og faglighed, 2015-ordningen D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Sprog og faglighed, 2015-ordningen Institut for Engelsk, Germansk

Læs mere

Italiensk sprog og kultur,

Italiensk sprog og kultur, D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for det gymnasierettede bachelortilvalg i Italiensk sprog og kultur, 2012-ordningen Revideret 2013

Læs mere

Moderne Europastudier,

Moderne Europastudier, Studieordning for tilvalg på kandidatniveau i Moderne Europastudier, 2013-ordningen Saxo-Instituttet Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Tilhørsforhold, hjemmel, normering

Læs mere

Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Engelsk 2014-ordningen

Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Engelsk 2014-ordningen DET HUMANISTISKE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Engelsk 2014-ordningen Rettet 2014 Institut for Engelsk, Germansk og Romansk Det Humanistiske Fakultet Københavns

Læs mere

Studieordning for det gymnasierettede bachelortilvalg i. Tysk, 2012-ordningen. Revideret 2013 Rettet 2014

Studieordning for det gymnasierettede bachelortilvalg i. Tysk, 2012-ordningen. Revideret 2013 Rettet 2014 D E T H U M A N I S T I S K E FA K U LT E T K Ø B E N H AV N S U N I V E R S I T E T Studieordning for det gymnasierettede bachelortilvalg i Tysk, 2012-ordningen Revideret 2013 Rettet 2014 Institut for

Læs mere

Arabisk til samfundsfaglige studier,

Arabisk til samfundsfaglige studier, Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Arabisk til samfundsfaglige studier, 2015-ordningen Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold

Læs mere

Dansekultur og procesledelse

Dansekultur og procesledelse D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Dansekultur og procesledelse 2014-ordningen Institut for Kunst- og

Læs mere

Studieordning for bachelortilvalget i Interkulturelle erhvervskompetencer og Kommunikation, 2010-ordningen

Studieordning for bachelortilvalget i Interkulturelle erhvervskompetencer og Kommunikation, 2010-ordningen Skabelon for Studieordning for bachelortilvalget i Interkulturelle erhvervskompetencer og Kommunikation, 2010-ordningen Curriculum for the Elective Bachelor s Studies in Intercultural Business Competence

Læs mere

Arkæologisk feltarbejde, dokumentation og analyse,

Arkæologisk feltarbejde, dokumentation og analyse, D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Arkæologisk feltarbejde, dokumentation og analyse, 2015-ordningen

Læs mere

Tilvalg på kandidatniveau udbudt som sommerkurser på INSS,

Tilvalg på kandidatniveau udbudt som sommerkurser på INSS, D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for Tilvalg på kandidatniveau udbudt som sommerkurser på INSS, 2015-ordningen Institut for Nordiske

Læs mere

Studieordning for enkeltstående tilvalg på bachelorniveau i. Dansk ordningen. Revideret 2016 Justeret 2018

Studieordning for enkeltstående tilvalg på bachelorniveau i. Dansk ordningen. Revideret 2016 Justeret 2018 Studieordning for enkeltstående tilvalg på bachelorniveau i Dansk 2015-ordningen Revideret 2016 Justeret 2018 Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet

Læs mere

Faculty of Humanities Curriculum for the Elective Studies in Nordic Languages II The 2007 Curriculum. Justeret 2008 og 2013

Faculty of Humanities Curriculum for the Elective Studies in Nordic Languages II The 2007 Curriculum. Justeret 2008 og 2013 Det Humanistiske Fakultets Uddannelser Studieordning for tilvalgsstudiet på BA-niveau i Nordiske sprog II (Færøsk og islandsk) 2007-ordningen Under Uddannelsesbekendtgørelsen af 2004 Faculty of Humanities

Læs mere

Arabisk til samfundsfaglige studier,

Arabisk til samfundsfaglige studier, D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Arabisk til samfundsfaglige studier, 2015-ordningen Justeret 2016 Institut for Tværkulturelle og Regionale

Læs mere

Studieordning for Propædeutik i Latin, 2012-ordningen

Studieordning for Propædeutik i Latin, 2012-ordningen Studieordning for Propædeutik i Latin, 2012-ordningen Justeret 2014 Saxo-Instituttet Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Tilhørsforhold, hjemmel, normering og indskrivning...

Læs mere

Arabisk til samfundsfaglige studier,

Arabisk til samfundsfaglige studier, Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Arabisk til samfundsfaglige studier, 2015-ordningen Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold

Læs mere

Studieordning for uddannelsen til bibliotekar DB, 2008-ordningen. Justeret 2015

Studieordning for uddannelsen til bibliotekar DB, 2008-ordningen. Justeret 2015 Studieordning for uddannelsen til bibliotekar DB, 2008-ordningen Justeret 2015 Det Informationsvidenskabelige Akademi Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel, tilhørsforhold,

Læs mere

Studieordning for Propædeutik i Latin, 2012-ordningen

Studieordning for Propædeutik i Latin, 2012-ordningen Studieordning for Propædeutik i Latin, 2012-ordningen Justeret 2014, 2015 og 2017 Revideret 2018 Saxo-Instituttet Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Tilhørsforhold, hjemmel,

Læs mere

Fagstudieordning Bachelordelen af sidefaget i italiensk sprog og kultur 2019

Fagstudieordning Bachelordelen af sidefaget i italiensk sprog og kultur 2019 Fagstudieordning Bachelordelen af sidefaget i italiensk sprog og kultur 2019 Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Ikrafttræden: 1. september 2019 Indhold Kapitel 1. Hjemmel... 3 1. Hjemmel...

Læs mere

Centralasien- og Afghanistanstudier,

Centralasien- og Afghanistanstudier, Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Centralasien- og Afghanistanstudier, 2013-ordningen Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold

Læs mere

Fransk sprog, litteratur og kultur,

Fransk sprog, litteratur og kultur, D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for det gymnasierettede bachelortilvalg i Fransk sprog, litteratur og kultur, 2012-ordningen Revideret

Læs mere

Fagstudieordning Bachelordelen af sidefaget i russisk 2019

Fagstudieordning Bachelordelen af sidefaget i russisk 2019 Fagstudieordning Bachelordelen af sidefaget i russisk 2019 Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Ikrafttræden: 1. september 2019 Indhold Kapitel 1. Hjemmel... 3 1. Hjemmel... 3 Kapitel 2. Normering

Læs mere

Arabisk til samfundsfaglige studier,

Arabisk til samfundsfaglige studier, Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Arabisk til samfundsfaglige studier, 2015-ordningen Justeret 2016 Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet

Læs mere

Studieordning for det centrale fag på bachelorniveau i. Historie, 2013-ordningen. Justeret 2014 og 2015

Studieordning for det centrale fag på bachelorniveau i. Historie, 2013-ordningen. Justeret 2014 og 2015 K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for det centrale fag på bachelorniveau i Historie, 2013-ordningen Justeret 2014 og 2015 Saxo-Instituttet Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet

Læs mere

Studieordning for enkeltstående tilvalg på bachelorniveau i. Dansk ordningen. Justeret 2016

Studieordning for enkeltstående tilvalg på bachelorniveau i. Dansk ordningen. Justeret 2016 Studieordning for enkeltstående tilvalg på bachelorniveau i Dansk 2015-ordningen Justeret 2016 Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel

Læs mere

Skabelon for. Curriculum for the Elective Studies in Film and Media Studies The 2007 Curriculum. Justeret 2008 Adjusted 2008. Rettet 2015 Emended 2015

Skabelon for. Curriculum for the Elective Studies in Film and Media Studies The 2007 Curriculum. Justeret 2008 Adjusted 2008. Rettet 2015 Emended 2015 Skabelon for Studieordning for enkeltstående tilvalgsmoduler på BA-niveau i Film- og Medievidenskab 2007-ordningen Under Uddannelsesbekendtgørelsen af 2004 Curriculum for the Elective Studies in Film and

Læs mere

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. Roots of Europe ordningen. Revideret 2015 Justeret 2017 Justeret 2018

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. Roots of Europe ordningen. Revideret 2015 Justeret 2017 Justeret 2018 Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Roots of Europe 2014-ordningen Revideret 2015 Justeret 2017 Justeret 2018 Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Indhold

Læs mere

Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i Billedkunst. 2015-ordningen

Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i Billedkunst. 2015-ordningen D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i Billedkunst 2015-ordningen Institut for Kunst- og Kulturvidenskab

Læs mere

Spansk sprog og kultur,

Spansk sprog og kultur, Studieordning for det centrale fag på bachelorniveau i Spansk sprog og kultur, 2012-ordningen Revideret 2013 Justeret 2014 og 2015 Institut for Engelsk, Germansk og Romansk Det Humanistiske Fakultet Københavns

Læs mere

Fagstudieordning Bachelordelen af sidefaget i historie 2019

Fagstudieordning Bachelordelen af sidefaget i historie 2019 Fagstudieordning Bachelordelen af sidefaget i historie 2019 Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Ikrafttræden: 1. september 2019 Indhold Kapitel 1. Hjemmel... 3 1. Hjemmel... 3 Kapitel 2. Normering

Læs mere

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i spansk sprog og kultur, 2014-ordningen

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i spansk sprog og kultur, 2014-ordningen D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i spansk sprog og kultur, 2014-ordningen Justeret 2014 Revideret

Læs mere

Fagstudieordning Bachelordelen af sidefaget i arabisk 2019

Fagstudieordning Bachelordelen af sidefaget i arabisk 2019 Fagstudieordning Bachelordelen af sidefaget i arabisk 2019 Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Ikrafttræden: 1. september 2019 Indhold Kapitel 1. Hjemmel... 3 1. Hjemmel... 3 Kapitel 2. Normering

Læs mere

Fagstudieordning Bachelordelen af sidefaget i tysk sprog og kultur 2019

Fagstudieordning Bachelordelen af sidefaget i tysk sprog og kultur 2019 Fagstudieordning Bachelordelen af sidefaget i tysk sprog og kultur 2019 Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Ikrafttræden: 1. september 2019 Indhold Kapitel 1. Hjemmel... 3 1. Hjemmel... 3

Læs mere

Fagstudieordning Kandidattilvalg i kommunikation og it 2019

Fagstudieordning Kandidattilvalg i kommunikation og it 2019 Fagstudieordning Kandidattilvalg i kommunikation og it 2019 Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Ikrafttræden: 1. september 2019 Indhold Kapitel 1. Hjemmel... 3 1. Hjemmel... 3 Kapitel 2. Normering

Læs mere

Interim-studieordning for BACHELORUDDANNELSE I KINESISK DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET

Interim-studieordning for BACHELORUDDANNELSE I KINESISK DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET Interim-studieordning for BACHELORUDDANNELSE I KINESISK DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET August 2005 Senest revideret august 2007 Kapitel 1: Formål 1. Bacheloruddannelsen i kinesisk ved Aarhus

Læs mere

Studieordning for efteruddannelse på bachelorniveau i Latin, 2015-ordningen

Studieordning for efteruddannelse på bachelorniveau i Latin, 2015-ordningen Studieordning for efteruddannelse på bachelorniveau i Latin, 2015-ordningen Rettet 2015 (2) Justeret 2017 Saxo-Instituttet Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel, tilhørsforhold,

Læs mere

Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen

Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen Skabelon for Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen Curriculum for Elective Studies within a Master s Programme in Music/Arts Management The 2008 Curriculum Det Humanistiske

Læs mere

Fagstudieordning Kandidatdelen af sidefaget i spansk sprog og kultur 2019

Fagstudieordning Kandidatdelen af sidefaget i spansk sprog og kultur 2019 D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Fagstudieordning Kandidatdelen af sidefaget i spansk sprog og kultur 2019 Institut for Engelsk, Germansk og Romansk

Læs mere

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. finsk, 2017-ordningen

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. finsk, 2017-ordningen Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i finsk, 2017-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel, tilhørsforhold,

Læs mere

Fagstudieordning Kandidattilvalget i urban kultur 2019

Fagstudieordning Kandidattilvalget i urban kultur 2019 Fagstudieordning Kandidattilvalget i urban kultur 2019 Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Ikrafttræden: 1. september 2019 Indhold Kapitel 1. Hjemmel... 3 1. Hjemmel... 3 Kapitel 2. Normering

Læs mere

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. finsk, 2017-ordningen. Justeret 2018

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. finsk, 2017-ordningen. Justeret 2018 Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i finsk, 2017-ordningen Justeret 2018 Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

Studieordning for kandidattilvalg i Innovation, Entrepreneurship og Kommunikation for humanister. 2010-ordningen

Studieordning for kandidattilvalg i Innovation, Entrepreneurship og Kommunikation for humanister. 2010-ordningen BbSkabelon for Studieordning for kandidattilvalg i Innovation, Entrepreneurship og Kommunikation for humanister 2010-ordningen Curriculum for Elective Studies within a Master s Programme in Innovation,

Læs mere

Skabelon for. Det Humanistiske Fakultets Uddannelser Studieordning for det enkeltstående tilvalgsstudium på BA-niveau

Skabelon for. Det Humanistiske Fakultets Uddannelser Studieordning for det enkeltstående tilvalgsstudium på BA-niveau Skabelon for Det Humanistiske Fakultets Uddannelser Studieordning for det enkeltstående tilvalgsstudium på BA-niveau Mellemøstens litteraturer i oversættelse 2007-ordningen Under Uddannelsesbekendtgørelsen

Læs mere

Studieordning for SIDEFAG I JAPANSTUDIER DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET

Studieordning for SIDEFAG I JAPANSTUDIER DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET Studieordning for SIDEFAG I JAPANSTUDIER DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET September 2006 Senest revideret maj 2007 Kapitel 1: Formål 1. Sidefaget indenfor japanstudier ved Aarhus Universitet

Læs mere

Fagstudieordning Bachelortilvalg i renæssancestudier 2019

Fagstudieordning Bachelortilvalg i renæssancestudier 2019 Fagstudieordning Bachelortilvalg i renæssancestudier 2019 Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Ikrafttræden: 1. september 2019 Indhold Kapitel 1. Hjemmel... 3 1. Hjemmel... 3 Kapitel 2. Normering

Læs mere

Fagstudieordning Bachelordelen af sidefaget i kinastudier

Fagstudieordning Bachelordelen af sidefaget i kinastudier Fagstudieordning Bachelordelen af sidefaget i kinastudier 2019 Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Ikrafttræden: 1. september 2019 Indhold Kapitel 1. Hjemmel... 3 1. Hjemmel... 3 Kapitel 2.

Læs mere

Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i spansk sprog og kultur ordningen

Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i spansk sprog og kultur ordningen D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i spansk sprog og kultur 2016-ordningen Institut for Engelsk, Germansk

Læs mere

Studieordning for kandidattilvalg i Oversættelsesstudier, 2008-ordningen

Studieordning for kandidattilvalg i Oversættelsesstudier, 2008-ordningen Skabelon for Studieordning for kandidattilvalg i Oversættelsesstudier, 2008-ordningen Curriculum for Elective Studies within a Master s Programme in Translation Studies The 2008 Curriculum Det Humanistiske

Læs mere

Fremmedsprogspædagogik,

Fremmedsprogspædagogik, D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for masteruddannelsen i Fremmedsprogspædagogik, 2010-ordningen justeret 2013 Institut for Engelsk,

Læs mere

Studieordning for det gymnasierettede tilvalg på bachelorniveau. Religionsvidenskab, 2015-ordningen. Justeret 2016

Studieordning for det gymnasierettede tilvalg på bachelorniveau. Religionsvidenskab, 2015-ordningen. Justeret 2016 Studieordning for det gymnasierettede tilvalg på bachelorniveau i Religionsvidenskab, 2015-ordningen Justeret 2016 Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier Det Humanistiske Fakultet Københavns

Læs mere

Fagstudieordning Bachelortilvalg i sprogpsykologi 2019

Fagstudieordning Bachelortilvalg i sprogpsykologi 2019 Fagstudieordning Bachelortilvalg i sprogpsykologi 2019 Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Ikrafttræden: 1. september 2019 Indhold Kapitel 1. Hjemmel... 3 1. Hjemmel... 3 Kapitel 2. Normering

Læs mere

Godkendt 18. juni 2007 Justeret 13. maj 2008 og 2012 Rettet 2011

Godkendt 18. juni 2007 Justeret 13. maj 2008 og 2012 Rettet 2011 Skabelon for Det Humanistiske Fakultets Uddannelser Studieordning for tilvalgsstudiet på BA-niveau i Østeuropastudier 2007-ordningen Under Uddannelsesbekendtgørelsen af 2004 Faculty of Humanities Curriculum

Læs mere

Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i Billedkunst ordningen

Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i Billedkunst ordningen DET HUMANISTISKE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i Billedkunst 2015-ordningen Justeret 2018_2 Institut for Kunst- og Kulturvidenskab Det Humanistiske Fakultet

Læs mere

Studieordning for tilvalgsstudiet på BA-niveau i Tysk 2007-ordningen Under Uddannelsesbekendtgørelsen af 2004

Studieordning for tilvalgsstudiet på BA-niveau i Tysk 2007-ordningen Under Uddannelsesbekendtgørelsen af 2004 Studieordning for tilvalgsstudiet på BA-niveau i Tysk 2007-ordningen Under Uddannelsesbekendtgørelsen af 2004 Curriculum for the Elective Studies in German Studies The 2007 Curriculum Justeret 2010 Studienævnet

Læs mere

Spansk sprog og kultur,

Spansk sprog og kultur, Studieordning for det centrale fag på bachelorniveau i Spansk sprog og kultur, 2012-ordningen Revideret 2013 Justeret 2014,2015 og 2017 Revideret 2017 Institut for Engelsk, Germansk og Romansk Det Humanistiske

Læs mere

Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i Spansk sprog og kultur, 2012-ordningen

Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i Spansk sprog og kultur, 2012-ordningen Skabelon for Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i Spansk sprog og kultur, 2012-ordningen Curriculum for the Programme of the Upper Secondary School Master s Minor in Spanish Studies, the 20112curriculum

Læs mere

Studieordning for det gymnasierettede tilvalg på bachelorniveau i. Billedkunst. 2014-ordningen

Studieordning for det gymnasierettede tilvalg på bachelorniveau i. Billedkunst. 2014-ordningen Studieordning for det gymnasierettede tilvalg på bachelorniveau i Billedkunst 2014-ordningen Institut for Kunst- og Kulturvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

litteraturvidenskab,

litteraturvidenskab, D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i litteraturvidenskab, 2015-ordningen Justeret 2016 Institut

Læs mere

Fagstudieordning Kandidattilvalget i klassisk arkæologi 2019

Fagstudieordning Kandidattilvalget i klassisk arkæologi 2019 Fagstudieordning Kandidattilvalget i klassisk arkæologi 2019 Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Ikrafttræden: 1. september 2019 Indhold Kapitel 1. Hjemmel... 3 1. Hjemmel... 3 Kapitel 2.

Læs mere

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. religionsvidenskab, 2016-ordningen

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. religionsvidenskab, 2016-ordningen Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i religionsvidenskab, 2016-ordningen Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

Studieordning for kandidatdelen af sidefaget i billedkunst ordningen

Studieordning for kandidatdelen af sidefaget i billedkunst ordningen D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for kandidatdelen af sidefaget i billedkunst 2019-ordningen Institut for Kunst- og Kulturvidenskab

Læs mere

Fagstudieordning Kandidattilvalg i japanstudier og kinastudier

Fagstudieordning Kandidattilvalg i japanstudier og kinastudier Fagstudieordning Kandidattilvalg i japanstudier og kinastudier 2019 Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Ikrafttræden: 1. september 2019 Indhold Kapitel 1. Hjemmel... 3 1. Hjemmel... 3 Kapitel

Læs mere

Skabelon for. Curriculum for the Elective Studies in Dance Studies The 2007 Curriculum. Justeret 2010 Rettet 2013

Skabelon for. Curriculum for the Elective Studies in Dance Studies The 2007 Curriculum. Justeret 2010 Rettet 2013 Skabelon for Studieordning for det gymnasierettede tilvalgsstudium på BA-niveau i Dansevidenskab 2007-ordningen Under Uddannelsesbekendtgørelsen af 2004 Curriculum for the Elective Studies in Dance Studies

Læs mere

Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i retorik, 2016-ordningen

Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i retorik, 2016-ordningen D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i retorik, 2016-ordningen Institut for Medier, Erkendelse og Formidling

Læs mere

Fagstudieordning Kandidatdelen af sidefaget i tysk sprog og kultur 2019

Fagstudieordning Kandidatdelen af sidefaget i tysk sprog og kultur 2019 D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Fagstudieordning Kandidatdelen af sidefaget i tysk sprog og kultur 2019 Institut for Engelsk, Germansk og Romansk

Læs mere

Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i retorik ordningen

Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i retorik ordningen D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i retorik 2016-ordningen Justeret 2018 Institut for Medier, Erkendelse

Læs mere

Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i Historie, 2015-ordningen

Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i Historie, 2015-ordningen D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i Historie, 20-ordningen Saxo-Instituttet Det Humanistiske Fakultet

Læs mere

Studieordning for kandidatsidefaget i oldtidskundskab 2018-ordningen

Studieordning for kandidatsidefaget i oldtidskundskab 2018-ordningen Studieordning for kandidatsidefaget i oldtidskundskab 2018-ordningen Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel... 3 1. Hjemmel... 3 Kapitel 2. Normering og tilhørsforhold...

Læs mere

Fagstudieordning Bachelortilvalget i køn, seksualitet og forskellighed 2019

Fagstudieordning Bachelortilvalget i køn, seksualitet og forskellighed 2019 Fagstudieordning Bachelortilvalget i køn, seksualitet og forskellighed 2019 Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Ikrafttræden: 1. september 2019 Indhold Kapitel 1. Hjemmel... 3 1. Hjemmel...

Læs mere

Fagstudieordning Kandidattilvalg i historie 2019

Fagstudieordning Kandidattilvalg i historie 2019 Fagstudieordning Kandidattilvalg i historie 2019 Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Ikrafttræden: 1. september 2019 Indhold Kapitel 1. Hjemmel... 3 1. Hjemmel... 3 Kapitel 2. Normering og

Læs mere

Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i religionsvidenskab, 2016-ordningen

Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i religionsvidenskab, 2016-ordningen Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i religionsvidenskab, 2016-ordningen Revideret 2018 Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold

Læs mere

Studieordning for bachelortilvalget i Interkulturelle erhvervskompetencer og Kommunikation, 2010-ordningen

Studieordning for bachelortilvalget i Interkulturelle erhvervskompetencer og Kommunikation, 2010-ordningen Skabelon for Studieordning for bachelortilvalget i Interkulturelle erhvervskompetencer og Kommunikation, 2010-ordningen Curriculum for the Elective Bachelor s Studies in Intercultural Business Competence

Læs mere

Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen

Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen Skabelon for Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen Curriculum for Elective Studies within a Master s Programme in Music/Arts Management The 2008 Curriculum Justeret

Læs mere

spansk sprog og kultur,

spansk sprog og kultur, Studieordning for det centrale fag på bachelorniveau i spansk sprog og kultur, 2016-ordningen Institut for Engelsk, Germansk og Romansk Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel

Læs mere

Fagstudieordning Kandidattilvalg i pædagogik 2019

Fagstudieordning Kandidattilvalg i pædagogik 2019 Fagstudieordning Kandidattilvalg i pædagogik 2019 Justeret 2019 Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Ikrafttrædelse: 1. september 2019 Indhold Kapitel 1. Hjemmel... 3 1. Hjemmel... 3 Kapitel

Læs mere

Studieordning for kandidattilvalg i Kreative processer/innovation, 2009-ordningen

Studieordning for kandidattilvalg i Kreative processer/innovation, 2009-ordningen Skabelon for Studieordning for kandidattilvalg i Kreative processer/innovation, 2009-ordningen Curriculum for Elective Studies within a Master s Programme in Creative Processes/Innovation The 2009 Curriculum

Læs mere

Fagstudieordning Kandidattilvalget i film- og medievidenskab 2019

Fagstudieordning Kandidattilvalget i film- og medievidenskab 2019 Fagstudieordning Kandidattilvalget i film- og medievidenskab 2019 Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Ikrafttræden: 1. september 2018 Indhold Kapitel 1. Hjemmel... 3 1. Hjemmel... 3 Kapitel

Læs mere

Fagstudieordning Bachelordelen af sidefaget i billedkunst

Fagstudieordning Bachelordelen af sidefaget i billedkunst Fagstudieordning Bachelordelen af sidefaget i billedkunst og design 2019 Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Ikrafttræden: 1. september 2019 Indhold Kapitel 1. Hjemmel... 3 1. Hjemmel... 3

Læs mere

Fagstudieordning Bachelortilvalg i indoeuropæisk 2019

Fagstudieordning Bachelortilvalg i indoeuropæisk 2019 Fagstudieordning Bachelortilvalg i indoeuropæisk 2019 Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Ikrafttræden: 1. september 2019 Indhold Kapitel 1. Hjemmel... 3 1. Hjemmel... 3 Kapitel 2. Normering

Læs mere

Fagstudieordning Bachelortilvalget i komparative kulturstudier 2019

Fagstudieordning Bachelortilvalget i komparative kulturstudier 2019 Fagstudieordning Bachelortilvalget i komparative kulturstudier 2019 Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Ikrafttræden: 1. september 2019 Indhold Kapitel 1. Hjemmel... 3 1. Hjemmel... 3 Kapitel

Læs mere

Fagstudieordning Bachelortilvalg i europæisk etnologi 2019

Fagstudieordning Bachelortilvalg i europæisk etnologi 2019 Fagstudieordning Bachelortilvalg i europæisk etnologi 2019 Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Ikrafttræden: 1. september 2019 Indhold Kapitel 1. Hjemmel... 3 1. Hjemmel... 3 Kapitel 2. Normering

Læs mere

Studieordning for SUPPLERINGSFAG I NORDISK MYTOLOGI DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET

Studieordning for SUPPLERINGSFAG I NORDISK MYTOLOGI DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET Studieordning for SUPPLERINGSFAG I NORDISK MYTOLOGI DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET September 2006 Senest revideret april 2007 Kapitel 1: Formål 1. Suppleringsfaget indenfor Nordisk mytologi

Læs mere

Bacheloruddannelsen i Historie ved Aalborg Universitet. Tillæg til. Studieordning for bacheloruddannelsen i almen Historie og

Bacheloruddannelsen i Historie ved Aalborg Universitet. Tillæg til. Studieordning for bacheloruddannelsen i almen Historie og Bacheloruddannelsen i Historie ved Aalborg Universitet Tillæg til Studieordning for bacheloruddannelsen i almen Historie og Studieordning for bacheloruddannelsen med Historie som centralfag samt tilvalgsfag

Læs mere

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. litteraturvidenskab ordningen. Justeret 2016

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. litteraturvidenskab ordningen. Justeret 2016 Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i litteraturvidenskab 2014-ordningen Justeret 2016 Institut for Kunst- og Kulturvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel

Læs mere

Fagstudieordning Bachelortilvalg i retorik 2019

Fagstudieordning Bachelortilvalg i retorik 2019 Fagstudieordning Bachelortilvalg i retorik 2019 Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Ikrafttræden: 1. september 2019 Indhold Kapitel 1. Hjemmel... 3 1. Hjemmel... 3 Kapitel 2. Normering og

Læs mere

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i. Dansk. 2015-ordningen

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i. Dansk. 2015-ordningen D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i Dansk 2015-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab

Læs mere

Skabelon for. Curriculum for the Elective Studies in Music/Arts Management The 2007 Curriculum. Justeret 2008 og 2016

Skabelon for. Curriculum for the Elective Studies in Music/Arts Management The 2007 Curriculum. Justeret 2008 og 2016 Skabelon for Studieordning for tværhumanistisk tilvalgsstudium på BA-niveau i Music/Arts Management 2007-ordningen Under Uddannelsesbekendtgørelsen af 2004 Curriculum for the Elective Studies in Music/Arts

Læs mere

Studieordning for det centrale fag på bachelorniveau i. Litteraturvidenskab ordningen. Justeret 2014 og 2016

Studieordning for det centrale fag på bachelorniveau i. Litteraturvidenskab ordningen. Justeret 2014 og 2016 Studieordning for det centrale fag på bachelorniveau i Litteraturvidenskab 2014-ordningen Justeret 2014 og 2016 Institut for Kunst- og Kulturvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold

Læs mere

Studieordning for kandidatsidefaget i latin 2018-ordningen

Studieordning for kandidatsidefaget i latin 2018-ordningen Studieordning for kandidatsidefaget i latin 2018-ordningen Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel... 3 1. Hjemmel... 3 Kapitel 2. Normering og tilhørsforhold... 3 2.

Læs mere

Fagstudieordning Efter- og tillægsuddannelser i latin 2019

Fagstudieordning Efter- og tillægsuddannelser i latin 2019 Fagstudieordning Efter- og tillægsuddannelser i latin 2019 Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Ikrafttræden: 1. august 2019 Indhold Kapitel 1. Hjemmel... 3 1. Hjemmel... 3 Kapitel 2. Adgangskrav,

Læs mere