Studieordning for det gymnasierettede kandidattilvalg i Spansk Sprog og Kultur, 2008-ordningen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Studieordning for det gymnasierettede kandidattilvalg i Spansk Sprog og Kultur, 2008-ordningen"

Transkript

1 Skabelon for Studieordning for det gymnasierettede kandidattilvalg i Spansk Sprog og Kultur, 2008-ordningen Curriculum for Elective Studies Aimed for the Danish Upper-Secondary School within a Master s Programme in Spanish Studies The 2008 Curriculum Justeret 2012 Adjusted 2012 Det Humanistiske Fakultet Institut for Engelsk, Germansk og Romansk Københavns Universitet Faculty of Humanities Institute for English, Germanic and Romance Studies University of Copenhagen

2 Kapitel 1 Hjemmel Studieordningen for det gymnasierettede kandidattilvalg i Spansk sprog og kultur 2008-ordningen, er fastsat med hjemmel i 24 i bekendtgørelse nr. 814 af 29. juni 2010 om bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne (uddannelsesbekendtgørelsen), 27 i bekendtgørelse nr. 857 af 1. juli 2010 om eksamen ved universitetsuddannelser (eksamensbekendtgørelsen) og 38 i bekendtgørelse nr. 233 af 24. marts 2011 om adgang m.v. ved bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne (adgangsbekendtgørelsen). Studieordningen for det gymnasierettede kandidattilvalg i Spansk sprog og kultur 2008-ordningen, hører under censorkorpset for Spansk. Kapitel 2 Formål og struktur 1. Normering Det gymnasierettede kandidattilvalg i Spansk sprog og kultur er normeret til 45 ECTS-point og indgår i en samlet kandidatuddannelse på i alt 120 ECTS-point. Stk. 2. For studerende med et gymnasierettet BA-tilvalg svarende til 60 ECTS-point gælder, at det gymnasierettede kandidattilvalg i Spansk sprog og kultur kun omfatter fagelementer svarende til 30 ECTS-point. Stk. 3. Ligger det centrale fag uden for Det Humanistiske Fakultet, forlænges kandidattilvalget med 30 ECTS-point efter Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udviklings godkendelse, dog men visse undtagelser. Stk. 4. ECTS-point (European Credit Transfer System-point) angiver den arbejdstid, som gennemførelsen af et uddannelsesforløb er normeret til. 60 ECTS-point svarer til 1 års heltidsstudier svarende til 1650 arbejdsstimer. 2. Formål Formålet med kandidatuddannelserne er at udbygge den studerendes faglige viden og færdigheder samt øge de teoretiske og metodiske kompetencer i forhold til bacheloruddannelsen. Den studerende skal opnå en større selvstændighed og faglig fordybelse gennem de videregående elementer i fagområdets discipliner og metoder, herunder træning i videnskabeligt arbejde og metode. Kapitel 3 Adgangskrav og indskrivning 3. Adgangskrav For at blive indskrevet på det gymnasierettede kandidattilvalg i Spansk sprog og kultur, skal den studerende være indskrevet på kandidatuddannelsen i det centrale fag og have bestået det gymnasie- 2

3 rettede BA-tilvalg svarende til 45 ECTS-point i Spansk sprog og kultur. Adgangskrav til det centrale fags kandidatuddannelse fremgår af den respektive studieordning. 4. Indskrivning Studerende, der indskrives på et gymnasierettet kandidattilvalg i Spansk sprog og kultur pr. 1. september 2008 eller senere, skal studere efter denne ordning. Stk. 2. En studerendes indskrivning på en uddannelse bevirker, at vedkommende er omfattet af de rettigheder og pligter, der gælder på den pågældende uddannelse. Det er den studerendes indskrivning, der giver ret til at gå til prøver på uddannelsen. Den studerende er selv ansvarlig for at være indskrevet korrekt. Kapitel 4 Studietekniske forhold 5. Læsning af tekster på fremmedsprog Udover, at der på gymnasierettede kandidattilvalg i spansk læses tekster på både spansk og dansk, kan det i visse discipliner forekomme, at der læses tekster på engelsk eller andre fremmedsprog. 6. Normalsidebegrebet En normalside i forbindelse med tekstopgivelser og aflevering af hjemmeopgaver/speciale svarer til 2400 typeenheder inkl. mellemrum, med mindre andet er fastsat. Ved beregning af omfang af hjemmeopgaver indgår noter, men ikke forside, litteraturliste og bilag. Stk. 2. Ved opgivelse af audiovisuelt materiale svarer 1 minuts spilletid til 1 normalside. Stk. 3. Normalsideberegning på andet grundlag sker efter følgende retningslinier: En normalside svarer for lyriks vedkommende til 350 typeenheder. 7. Stave- og formuleringsevne Ved bedømmelsen af skriftlige hjemmeopgaver og speciale skrevet såvel på dansk som på et fremmedsprog skal den studerendes stave- og formuleringsevne (som dokumenteret i den forelagte præstation) indgå i helhedsbedømmelsen af den på gældende præstation. Hvis der er et særligt fokus på stave- og formuleringsevne, vil det også fremgå af det enkelte fagelement i 10. Kapitel 5 Kompetenceprofil 8. Kompetenceprofil for det gymnasierettede tilvalg Studiet giver kompetence til at undervise i spansk i gymnasieskolen. De studerende har gennemgået et struktureret studieforløb med hovedvægt på de sproglige discipliner, men har tillige erhvervet sig kompetencer inden for de litterære og historisk/samfundsfaglige sider af faget. Kandidaten har et grundlæggende kendskab til det spanske sprog. en grundlæggende indsigt i den spansktalende verdens historie, litteratur og kultur. Kandidaten kan læse vanskelige tekster om spanske sprog-, kultur- og samfundsforhold. frembringe tekster på spansk og dansk, og tillige mundtligt formidle et stof, herunder udtrykke sig ubesværet på spansk. 3

4 oversætte ikke-tekniske tekster fra dansk til spansk og fra spansk til dansk. analysere komplekse tekster indholdsmæssigt og med henblik på deres historie- og kulturspecifikke træk. Kandidaten vil i erhvervsmæssig sammenhæng kunne optræde som sproglig rollemodel i forhold til gymnasieelever og andre sprogstuderende. udnytte sin sproglige viden i forbindelse med formidlings- og oversættelsesopgaver. bruge sin tværkulturelle kompetence til at varetage informations- og kulturformidlingsopgaver, der berører Danmark og de spansksprogede lande. Kapitel 6 Uddannelsens struktur 9. Det gymnasierettede kandidattilvalg i Spansk sprog og kultur Det gymnasierettede kandidattilvalg er tilrettelagt således, at det placeres på første og andet semester af kandidatuddannelsen. Stk. 2. På kandidatuddannelsens første semester indgår et modul på 15 ECTS-point. Stk. 3. Kandidatuddannelsens andet semester består udelukkende at moduler inden for det gymnasierettede kandidattilvalg (i alt 30 ECTS-point). Stk. 4. Det gymnasierettede kandidattilvalgs anbefalede studieforløb, der sikrer en forløbsmæssig sammenhæng, fremgår af nedenstående oversigt. Modul Titel ECTSpoint Semester Modul 1 Sprog, tekst og kognition 15 Første Language, Text and Cognition Fagelement Grammatik og kognition 7,5 Første Bunden skriftlig HSPK03411E Grammar and Cognition prøve Fagelement HSPK03421E Modul 2 Fagelement HSPK03601E Fagelement HSPK03341E Modul 3 Fagelement HSPK03441E Tekstanalyse I Textual Analysis I Sprogfærdighed og kontrastivitet Linguistic Competence and Contrastivity Kontrastivt sprog Contrastive Linguistics Mundtlig udtryksfærdighed på spansk Oral Proficiency in Spanish Den spansktalende verdens kulturhistorie III The Culture of the Spanish Speaking World III Introduktion til Spaniens historie, kultur og litteratur Set written exam 7,5 Første Bunden skriftlig hjemmeopgave Written home assignment, set subject 15 Andet 7,5 Andet Bunden skriftlig prøve Written exam, set subject 7,5 Andet Bunden mundtlig prøve Oral exam, set subject 15 Andet 7,5 Andet Bunden mundtlig prøve med materiale Prøveform Bedømmelse Censur Fagtype 7-trins-skalaen Ekstern Konstituerende og obligatorisk 7-trins-skalaen Intern Konstituerende og obligatorisk 7-trins-skalaen Ekstern Konstituerende og obligatorisk 7-trins-skalaen Ekstern Konstituerende og obligatorisk 7-trins-skalaen Ekstern Konstituerende og obligatorisk 4

5 Fagelement HSPK03451E Introduction to Spanish History, Culture and Literature Teksanalyse II Textual Analysis II Oral exam, set subject, with material 7,5 Andet Bunden skriftlig hjemmeopgave Written home assignment, set subject 7-trins-skalaen Intern Konstituerende og obligatorisk Stk. 5. For studerende med et gymnasierettet BA-tilvalg i Spansk sprog og kultur svarende til 60 ECTS-point bortfalder følgende fagelementer: Modul 3, begge fagelementer. Stk. 6. Kandidatuddannelser efter stk. 1 forlænges med 30 ECTS-point, når tilvalget ligger uden for det centrale fags område (Humaniora). Uddannelsen forlænges med fagelementerne Tilvalg A i Spansk (HSPK03581E) og Tilvalg B i Spansk (HSPK03591E). 10. Uddannelsens moduler Modul 1: Sprog, tekst og kognition Module 1: Language, Text and Cognition 15 ECTS-point Kompetencemål for modulet Efter at have gennemført modulet kan den studerende anvende videnskabeligt funderede redskaber til analyse af dels grammatiske problemstillinger, dels tekster, med inddragelse af forskellige genrer. Grammatik og kognition (konstituerende og obligatorisk) (fagelement HSPK03411E) Grammar and cognition (constituent and compulsory) (Course element HSPK03411E) 7,5 ECTS-point Faglige mål Undervisnings- og arbejdsformer Pensum Eksaminanden kan redegøre grundigt for basale konstruktionstyper i spansk grammatik og kendskab til sprogvidenskabelig teori identificere en grammatisk problemstilling anvende det relevante begrebsapparat og gennemføre en velargumenteret analyse af denne problemstilling fremstille analysen på en systematisk måde formidle analysen klart og sammenhængende. Undervisningen foregår som holdundervisning i form af gennemgange af stoffet med efterfølgende diskussion, øvelser og oplæg fra de studerende. De studerende får også lejlighed til at aflevere enkelte skriftlige opgaver som bliver rettet og gennemgået. Johan Pedersen: Grammatik og kognition (trykt manuskript). Hovedtrækkene af Kjær Jensen: Ny Spansk Grammatik, eller tilsvarende fremstillinger, suppleret med hovedtrækkene af John Butt & Carmen Benjamin: A New Reference Grammar of Modern Spanish, eller tilsvarende fremstilling. 5

6 Prøvebestemmelser Prøveform: Bunden skriftlig prøve. Bedømmelsesform: 7-trins-skalaen. Eksamenssprog: Dansk eller spansk Censur: Ekstern. Omfang: 5 timer. Hjælpemidler: Alle hjælpemidler er tilladt. Gruppeprøve: Prøven kan kun aflægges som individuel prøve. Særlige bestemmelser Prøven består i at besvare 6 spørgsmål ud fra en spansk tekst fra efter år 1900 på ca typeenheder. Mindst tre af spørgsmålene er punktkommentarer i form af understregninger, hvor den studerende skal identificere og redegøre for den relevante problematik, og mindst to er eksplicit formuleret som spørgsmål, der har relation til specifikke elementer i teksten. Dette fagelement bygger på, hvad de studerende har lært i forbindelse med fagelementerne Sætningsanalyse og Elementær grammatik på BA-tilvalget. Det er en forudsætning for at kunne indstille sig til eksamen i dette fagelement, at de to nævnte fagelementer er bestået. Tekstanalyse I (konstituerende og obligatorisk) (fagelement HSPK03421E) Textual Analysis I (constituent and compulsory) (Course element HSPK03421E) 7,5 ECTS-point Faglige mål Undervisnings- og arbejdsformer Pensum Eksaminanden kan anvende tekstanalytiske grundbegreber som struktur, udsigelsessituation, personer, retorik, intention o.l. på såvel ældre som moderne tekster anvende tekstanalytiske grundbegreber på såvel skønlitterære genrer som på andre genrer redegøre for teksttypologi, genrekonventioner samt virkemidler i forhold til den enkelte tekst. Undervisnings- og arbejdsformen vil veksle mellem fællesforelæsninger (på institutniveau) og holdundervisning (på faget). Fællesforelæsninger og holdundervisning løber parallelt, således at de to svarer til den teoretiske fremstilling hhv. praktiske anvendelse af de behandlede temaer. På holdundervisningen skal hver studerende i løbet af semesteret holde et oplæg og aflevere en opgave på 4-5 sider. Begge skal godkendes af læreren. Der læses lyrik, narrativ fiktion, sagprosa og film (på spansk) og desuden metodologisk introducerende tekster (på andre sprog). Der opgives 300 normalsider litterære tekster (inkl. sagprosa) og 300 normalsider metodologiske og introducerende tekster. 6

7 Prøvebestemmelser Særlige bestemmelser Prøveform: Bunden skriftlig hjemmeopgave. Bedømmelsesform: 7-trins-skalaen. Eksamenssprog: Dansk eller spansk. Censur: Intern. Omfang: Eksaminanden har 5 døgn til udarbejde den skriftlige hjemmeopgave. Opgaven skal fylde normalsider. Gruppeprøve: Prøven kan kun aflægges som individuel prøve. Det er en forudsætning for at kunne indstille sig til denne eksamen, at den studerende har fået godkendt praktiske øvelser i form af et oplæg og et arbejdspapir. Den skriftlige hjemmeopgave består i at analysere to kendte tekster med inddragelse af relevant baggrundslitteratur. Modul 2: Sproglig kompetence og kontrastivitet Module 2: Linguistic Competence and Contrastivity 15 ECTS-point Kompetencemål for modulet Efter at have gennemført modulet, kan den studerende kommunikere mundtligt og skriftligt på spansk og oversætte mellem de to sprog vise indsigt i væsentlige oversættelsesmæssige problemstillinger og sprogtypologiske forskelle. Kontrastivt sprog (konstituerende og obligatorisk) (fagelement HSPK03601E) Contrastive Linguistics (constituent and compulsory) (Course element HSPK03601E) 7,5 ECTS-point Faglige mål Undervisnings- og arbejdsformer Eksaminanden kan producere korrekte spanske sætninger og kun lave uvæsentlige fejl redegøre for karakteristiske forskelle mellem danske og spanske konstruktioner, herunder sprogtypologiske forskelle, med udgangspunkt i en konkret problemstilling oversætte lettere danske normalprosatekster fra efter år 1900 til spansk uden at lave væsentlige oversættelsesfejl oversætte en spansk normalprosatekst fra efter år 1900 med bevarelse af tekstens stilistiske karakter til korrekt dansk. Arbejdet foregår som holdundervisning. De studerende afleverer oversættelser som bliver rettet af læreren og gennemgået i timerne som udgangspunkt for gennemgang af grammatiske emner, diskussioner af typologiske forskelle mellem dansk og spansk, samt stillingtagen til forskellige oversættelsestekniske løsningsmuligheder. Fagelementet bygger videre på alt, hvad de studerende har lært, ikke kun i de sproglige discipliner, men også i de kulturelle og litterære discipliner. Det gælder dels gloser og udtryk, og dels viden om politiske, kulturelle, religiøse og etniske forhold i den spansktalende verden. 7

8 Pensum Prøvebestemmelser Særlige bestemmelser John Butt & Carmen Benjamin: A New Reference Grammar of Modern Spanish, eller tilsvarende fremstillinger, suppleret med hovedtrækkene af Iørn Korzen og Lita Lundquist (red.): Sprogtypologi og oversættelse. Endocentriske og exocentriske sprog, og Lita Lundquist: Oversættelse, eller tilsvarende fremstillinger. Prøveform: Bunden skriftlig prøve. Bedømmelsesform: 7-trins-skalaen. Eksamenssprog: Dansk og spansk. Censur: Ekstern. Omfang: 5 timer. Hjælpemidler: Alle hjælpemidler er tilladt. Gruppeprøve: Prøven kan kun aflægges som individuel prøve. Til eksamen oversættes en tekst på ca typeenheder fra dansk til spansk og en tekst på ca. 400 typeenheder oversættes fra spansk til dansk. Med udgangspunkt i 2 understregninger i den danske og/eller den spanske tekst kommenteres relevante kontrastive aspekter. Der gives én fælles karakter for de 3 deldiscipliner oversættelse dansk-spansk, oversættelse spansk-dansk og kontrastive aspekter der vægter lige meget. Alle elementer skal bestås. Mundtlig sprogfærdighed på spansk (konstituerende og obligatorisk) (fagelement HSPK03341E) Oral proficiency in Spanish (constituent and compulsory) (Course element HSPK03341E) 7,5 ECTS-point Faglige mål Undervisnings- og arbejdsformer Pensum Prøvebestemmelser Særlige bestemmelser Eksaminanden kan tale spansk normalsprog flydende og korrekt fungere sprogligt hensigtsmæssigt, og med et passende høflighedsniveau, selv i uvante sociale situationer. Der undervises i forskellige former for udtryksfærdighed i integrerede kursusforløb, der indeholder øvelser i fri skriftlig udtryksfærdighed, tekstkommentar, oversættelse og mundtlig udtryksfærdighed. Læreren meddeler i ved semestrets afslutning, hvilke emner der vil blive gjort til genstand for samtale til eksamen. Ellers intet pensum. Prøveform: Bunden mundtlig dialog. Censur: Ekstern censur. Bedømmelsesform: 7-trins-skalaen Omfang: 30 minutter inklusive votering. Der gives ingen forberedelsestid. Hjælpemidler: Ingen hjælpemidler. Gruppeprøvebestemmelser: Prøven kan kun aflægges som individuel prøve. Prøven har form af en samtale på spansk mellem eksaminator og eksaminand om et specifikt emne, der har været genstand for træning af skriftlig og/eller mundtlig udtryksfærdighed i løbet af kurset, og som eksaminanden ved lodtrækning får tildelt ved eksaminationens start. Eksaminator vælger indfaldsvinklen til samtalen, men eksaminanden har mulighed for at præge indholdet af samtalen i en bestemt retning. 8

9 Modul 3: Den spansktalende verdens kulturhistorie III Module 3: The Culture of the Spanish Speaking World III 15 ECTS-point Kompetencemål for modulet Efter at have gennemført modulet, kan den studerende udvise en grundig indsigt i Spaniens tidlige historie og kulturhistorie samt viden om den spanske Guldalders litteratur udvise en videreudvikling af metoderedskaber og analytiske færdigheder. Introduktion til Spaniens historie, kultur og litteratur (konstituerende og obligatorisk) (fagelement HSPK03441E) Introduction to Spanish History, Culture and Literature (constituent and compulsory) (Course element HSPK03441E) 7,5 ECTS-point Faglige mål Undervisnings- og arbejdsformer Eksaminanden kan redegøre grundigt for hovedtrækkene af Spaniens historie, kultur og litteratur fra 1492 til 1898 analysere og perspektivere en tekst i relation til dens historiske, kulturelle og/eller litteraturhistoriske baggrund foretage en tekstanalyse på avanceret niveau. Undervisnings- og arbejdsformen veksler mellem forelæsninger og diskussion. I løbet af kurset skal den studerende udarbejde en bibliografi, hvori han/hun skal demonstrere en bred og velstruktureret beherskelse af informationssøgning. Der læses historiske, kulturelle og litterære kildetekster på spansk samt sekundære tekster (der kan være på andre sprog). Fagelementet bygger på og videreudvikler de studerendes analytiske, historiske og kulturelle kompetencer fra fagelementerne i tekstanalyse samt kulturhistorie I og II. Pensum Prøvebestemmelser Der opgives 70 normalsider kildetekster (1400 enheder for prosa, 400 enheder for poesi), som skal udvælges repræsentativt og være fordelt således, at mindst 50 sider er fra før år Der skal være 35 sider historiske og 35 sider kulturelle/litterære kildetekster. Derudover opgives der 250 sider baggrundslitteratur. Der afleveres pensumliste til eksamenssekretariatet inden for en af instituttet nærmere fastsat frist. Prøveform: Bunden mundtlig sagsfremstilling med materiale (synopsis). Bedømmelsesform: 7-trins-skalaen. Eksamenssprog: Prøven aflægges på dansk eller spansk efter den studerendes ønske og efter aftale med eksaminator. Censur: Ekstern. Omfang: 30 minutter inklusive censur. Der gives ingen forberedelsestid. Synopsis skal være på 4-6 normalsider. Hjælpemidler: Ingen hjælpemidler. Gruppeprøve: Prøven kan kun aflægges som individuel prøve. 9

10 Særlige bestemmelser Synopsen skal fremstille en problemstilling i relation til kursets indhold samt indeholde en bibliografi. Synopsen afleveres inden for en nærmere fastsat frist til læreren til godkendelse. Eksamen tager udgangspunkt i synopsen, som den studerende starter med at fremlægge og perspektivere. Herefter former eksamen sig som en dialog ledet af eksaminator. Tekstanalyse II (konstituerende og obligatorisk) (fagelement HSPK03451E) Textual Analysis II (constituent and compulsory) (Course element HSPK03451E) 7,5 ECTS-point Faglige mål Undervisnings- og arbejdsformer Eksaminanden kan redegøre grundigt for de vigtigste litteraturkritiske skoler, herunder deres metodologiske og teoretiske sigte ud fra et førstehåndskendskab til relevante teoretiske tekster skelne mellem teoriernes analytiske interesse foretage en avanceret analyse med hensigtsmæssig anvendelse af et teoretisk og analytisk begrebsapparat. Undervisnings- og arbejdsformen vil veksle mellem fællesforelæsninger (på institutniveau) og holdundervisning (på faget). Fællesforelæsningerne omhandler de vigtigste litteraturkritiske skoler mens holdundervisningen vil centreres omkring analysen af et guldalderdrama samt af lyriske tekster fra samme periode. Fagelementet bygger på og videreudvikler de studerendes analytiske kompetencer fra fagelementerne i tekstanalyse og kulturhistorie I og II. Der forventes endvidere en videreudvikling af tekstanalytisk kompetence baseret på den der er erhvervet i forbindelse med fagelementerne Moderne Spanien, Tekstanalyse 1, Latinamerika og Sagprosa. Pensum Prøvebestemmelser Særlige bestemmelser Der opgives 600 normalsider. Opgivelserne skal dække bredt teoretiske, historiske og metodiske problemstillinger og inkludere 300 normalsider teoretiske tekster og 300 primærtekster (guldalderdrama og -lyrik). Prøveform: Bunden skriftlig hjemmeopgave under forudsætning af godkendt arbejdspapir. Bedømmelsesform: 7-trins-skalaen. Eksamenssprog: Prøven aflægges på dansk eller spansk Censur: Intern Omfang: Den skriftlige hjemmeopgave er af en uges varighed. Besvarelsen skal fylde ca. 15 normalsider. Hjælpemidler: Alle hjælpemidler tilladt. Gruppeprøve: Prøven kan kun aflægges som individuel prøve. Som forudsætning for at indstille sig til den skriftlige hjemmeopgave, skal den studerende på holdundervisningen i løbet af semestret have afleveret og af læreren fået godkendt et arbejdspapir. I den skriftlige hjemmeopgave skal den studerende opstille og besvare en problemformulering som relaterer det opgivne guldalderdrama med en opgiven lyrisk tekst som oplyses ved opgavens udlevering. Problemformuleringen skal forbinde de to litterære tekster i et historisk og/eller teoretisk perspektiv. 10

11 Kapitel 7 Merit og ækvivalensbestemmelser 11. Studienævnet kan efter ansøgning godkende, at beståede fagelementer fra en anden uddannelse på samme niveau træder i stedet for uddannelseselementer i kandidatuddannelsen i Spansk sprog og kultur. Stk. 2. Fagelementer, der ønskes aflagt ved andre uddannelser på samme niveau, skal forhåndsgodkendes af Studienævnet, inden den studerende tilmelder sig fagelementet. 12. Prøver aflagt efter tidligere studieordninger for gymnasiesidefaget i Spansk ækvivalerer prøver i henhold til nærværende studieordning som anført nedenfor. Beståede prøver kan overføres til den nye studieordning, og den studerende afslutter uddannelsen i henhold til reglerne i denne. Studerende, der er indskrevet før 1. september 2006: Studerende, der er indskrevet efter 1. september 2006: 1998-ordningen ECTSpoint 2008-ordningen ECTSpoint Grammatik 2 7,5 Grammatik og kognition 7,5 Litterær analyse 7,5 Tekstanalyse 7,5 Mundtlig sprogfærdighed 7,5 Mundtlig sprogfærdighed 7,5 Oversættelse dansk-spansk 7,5 Kontrastivt sprog (Tillægsprøve: aflevering og godkendelse af 4 opgaver i kontrastivt sprog) 7, ordningen, revideret 2006 ECTSpoint 2008-ordningen ECTSpoint Grammatik og kognition 7,5 Grammatik og kognition 7,5 Mundtlig sprogfærdighed 7,5 Mundtlig sprogfærdighed 7,5 Emneprøve på dansk 15 Tekstanalyse II (7,5 ECTS-point) og Introduktion til Spaniens historie, kultur og litteratur (7,5 ECTS-point) 15 Kapitel 8 Prøver og bedømmelseskriterier 13. Reglerne i bekendtgørelse om eksamen ved universitetsuddannelser finder anvendelse ved prøverne på kandidatuddannelsen. 14. Regler om prøver, herunder om tilmelding og afmelding, fremgår af fakultetets hjemmeside Prøverne skal aflægges på samme sprog, som undervisningen er foregået på, medmindre andet er fastsat af Studienævnet eller fremgår af de specifikke prøvebestemmelser for det enkelte fagelement. 16. Der afholdes syge- og omprøve i overensstemmelse med eksamensbekendtgørelsens regler. Stk. 2. Studienævnet fastsætter nærmere regler for syge- og omprøver og kan beslutte, at syge- eller omprøven afholdes med en anden eksamensform end den ordinære prøve. 17. Ved bedømmelsen gives karakterer efter 7-trins-skalaen eller Bestået/Ikke bestået. Fuldstændig opfyldelse af de faglige mål for de enkelte fagelementer giver karakteren 12 (tolv). 11

12 Stk. 2. En prøve er bestået, når bedømmelsen 02 (to) er opnået, eller når bedømmelsen Bestået er opnået. Stk. 3. Alle prøver skal bestås, for at kandidatgraden kan opnås. 18. Studienævnet kan fastsætte nærmere regler om særlige prøvevilkår til studerende, der kan dokumentere behov herfor, f.eks. på grund af fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse. Kapitel 9 Studieaktivitet og afslutning af uddannelsen 19. Studerende, som ikke har været studieaktive i mere end ½ år, tilbydes vejledning. Stk. 2. Indskrivningen kan bringes til ophør for studerende, der ikke har været studieaktive i en sammenhængende periode på 2 år, jf. adgangsbekendtgørelsens 37. Stk. 3. Krav til studieaktivitet følger af universitetets regler herom. 20. Den studerende skal senest have afsluttet kandidatuddannelsen, inklusive kandidattilvalget, 3 år efter studiestart. Stk. 2. Hvis en studerende ikke opfylder betingelsen i stk. 1, bringes den studerendes indskrivning til ophør. Stk. 3. Studienævnet fastsætter nærmere regler for afslutning af uddannelsen. Kapitel 10 Dispensation og andre regler 21. Studieordningen og regler samt mål og rammer udstedt med hjemmel i denne offentliggøres på fakultetets hjemmeside Studienævnet kan dispensere fra de regler i studieordningen, som er fastsat af Studienævnet, når der foreligger usædvanlige forhold. 23. Studerende, der frit sammensætter kandidatuddannelsen, er selv ansvarlige for, at 2/3 af uddannelsen (80 ECTS-point) er bedømt med karakter og mindst 1/3 (40 ECTS-point) er bedømt med ekstern censur. Stk. 2. Studerende, der frit sammensætter kandidatuddannelsen, er endvidere selv ansvarlige for, at de opfylder kravene til uddannelsens sammensætning af centralfag og tilvalg. Kapitel 11 Ikrafttrædelse og overgangsbestemmelser 24. Denne studieordning træder i kraft den 1. september 2008 og gælder for studerende, der er indskrevet på et gymnasierettet kandidattilvalg den 1. september 2008 eller senere, jf. 4, stk Prøver på studieordninger udstedt i henhold til bekendtgørelse om humanistiske uddannelser (1995) afholdes sidste gang ved sommerterminen Stk. 2. Studerende på nævnte sidefagsstudieordninger i henhold til stk. 1, som ikke har bestået gymnasiesidefagsuddannelsen ved sommerterminen 2011, overflyttes til 2008-studieordningen. 12

13 Godkendt af Studienævnet for Engelsk, Germansk og Romansk, København d. 27. februar Godkendt af Dekanen for det Humanistiske Fakultet d. 28. august Godkendt af Studienævnet for Engelsk, Germansk og Romansk d. 26. oktober Justeret og godkendt af Dekanen for det Humanistiske Fakultet d. 23. januar Ulf Hedetoft Dekan /Annette Moe Studiechef 13

Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen

Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen Skabelon for Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen Curriculum for Elective Studies within a Master s Programme in Music/Arts Management The 2008 Curriculum Det Humanistiske

Læs mere

Studieordning for kandidattilvalg i Innovation, Entrepreneurship og Kommunikation for humanister. 2010-ordningen

Studieordning for kandidattilvalg i Innovation, Entrepreneurship og Kommunikation for humanister. 2010-ordningen BbSkabelon for Studieordning for kandidattilvalg i Innovation, Entrepreneurship og Kommunikation for humanister 2010-ordningen Curriculum for Elective Studies within a Master s Programme in Innovation,

Læs mere

Studieordning for kandidattilvalg i Oversættelsesstudier, 2008-ordningen

Studieordning for kandidattilvalg i Oversættelsesstudier, 2008-ordningen Skabelon for Studieordning for kandidattilvalg i Oversættelsesstudier, 2008-ordningen Curriculum for Elective Studies within a Master s Programme in Translation Studies The 2008 Curriculum Det Humanistiske

Læs mere

Studieordning for kandidattilvalg i Kreative processer/innovation, 2009-ordningen

Studieordning for kandidattilvalg i Kreative processer/innovation, 2009-ordningen Skabelon for Studieordning for kandidattilvalg i Kreative processer/innovation, 2009-ordningen Curriculum for Elective Studies within a Master s Programme in Creative Processes/Innovation The 2009 Curriculum

Læs mere

Studieordning for bachelortilvalget i Scandinavian Identities et tværhumanistisk tilvalg ved Dansk og Historie, 2008-ordningen

Studieordning for bachelortilvalget i Scandinavian Identities et tværhumanistisk tilvalg ved Dansk og Historie, 2008-ordningen Skabelon for Studieordning for bachelortilvalget i Scandinavian Identities et tværhumanistisk tilvalg ved Dansk og Historie, 2008-ordningen Curriculum for the Elective Bachelor s Studies in Scandiavian

Læs mere

Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen

Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen Skabelon for Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen Curriculum for Elective Studies within a Master s Programme in Music/Arts Management The 2008 Curriculum Justeret

Læs mere

Studieordning for tilvalg på bachelorniveau i. Dansk. 2014-ordningen. Rettet 2015

Studieordning for tilvalg på bachelorniveau i. Dansk. 2014-ordningen. Rettet 2015 Studieordning for tilvalg på bachelorniveau i Dansk 2014-ordningen Rettet 2015 Institut for Nordiske Sprog og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i Spansk sprog og kultur, 2012-ordningen

Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i Spansk sprog og kultur, 2012-ordningen Skabelon for Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i Spansk sprog og kultur, 2012-ordningen Curriculum for the Programme of the Upper Secondary School Master s Minor in Spanish Studies, the 20112curriculum

Læs mere

Tilvalg på kandidatniveau udbudt som sommerkurser på INSS,

Tilvalg på kandidatniveau udbudt som sommerkurser på INSS, D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for Tilvalg på kandidatniveau udbudt som sommerkurser på INSS, 2015-ordningen Institut for Nordiske

Læs mere

Studieordning for bachelortilvalget i Interkulturelle erhvervskompetencer og Kommunikation, 2010-ordningen

Studieordning for bachelortilvalget i Interkulturelle erhvervskompetencer og Kommunikation, 2010-ordningen Skabelon for Studieordning for bachelortilvalget i Interkulturelle erhvervskompetencer og Kommunikation, 2010-ordningen Curriculum for the Elective Bachelor s Studies in Intercultural Business Competence

Læs mere

Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i. Sprog og faglighed, 2015-ordningen

Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i. Sprog og faglighed, 2015-ordningen D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Sprog og faglighed, 2015-ordningen Institut for Engelsk, Germansk

Læs mere

Moderne Europastudier,

Moderne Europastudier, Studieordning for tilvalg på kandidatniveau i Moderne Europastudier, 2013-ordningen Saxo-Instituttet Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Tilhørsforhold, hjemmel, normering

Læs mere

Arkæologisk feltarbejde, dokumentation og analyse,

Arkæologisk feltarbejde, dokumentation og analyse, D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Arkæologisk feltarbejde, dokumentation og analyse, 2015-ordningen

Læs mere

Skabelon for. Det Humanistiske Fakultets Uddannelser Studieordning for det enkeltstående tilvalgsstudium på BA-niveau

Skabelon for. Det Humanistiske Fakultets Uddannelser Studieordning for det enkeltstående tilvalgsstudium på BA-niveau Skabelon for Det Humanistiske Fakultets Uddannelser Studieordning for det enkeltstående tilvalgsstudium på BA-niveau Mellemøstens litteraturer i oversættelse 2007-ordningen Under Uddannelsesbekendtgørelsen

Læs mere

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. It og sprog, 2013-ordningen

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. It og sprog, 2013-ordningen Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i It og sprog, 2013-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. Sprog og faglighed, 2015-ordningen

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. Sprog og faglighed, 2015-ordningen Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Sprog og faglighed, 2015-ordningen Institut for Engelsk, Germansk og Romansk Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

Danskfagligt projektorienteret

Danskfagligt projektorienteret Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Danskfagligt projektorienteret forløb 2014-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold

Læs mere

Arabisk til samfundsfaglige studier,

Arabisk til samfundsfaglige studier, Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Arabisk til samfundsfaglige studier, 2015-ordningen Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold

Læs mere

Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i spansk sprog og kultur ordningen

Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i spansk sprog og kultur ordningen D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i spansk sprog og kultur 2016-ordningen Institut for Engelsk, Germansk

Læs mere

Studieordning for kandidattilvalg i Kulturarv og museumsformidling, 2008-ordningen

Studieordning for kandidattilvalg i Kulturarv og museumsformidling, 2008-ordningen Skabelon for Studieordning for kandidattilvalg i Kulturarv og museumsformidling, 2008-ordningen Curriculum for elective studies within a Master s Programme in Cultural Heritage and Museum Theory The 2008

Læs mere

Studieordning for bachelortilvalget i Interkulturelle erhvervskompetencer og Kommunikation, 2010-ordningen

Studieordning for bachelortilvalget i Interkulturelle erhvervskompetencer og Kommunikation, 2010-ordningen Skabelon for Studieordning for bachelortilvalget i Interkulturelle erhvervskompetencer og Kommunikation, 2010-ordningen Curriculum for the Elective Bachelor s Studies in Intercultural Business Competence

Læs mere

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. Tyrkisk, 2013-ordningen

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. Tyrkisk, 2013-ordningen Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Tyrkisk, 2013-ordningen Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel, tilhørsforhold,

Læs mere

Studieordning for kandidattilvalg i Auditiv Kultur, 2008-ordningen

Studieordning for kandidattilvalg i Auditiv Kultur, 2008-ordningen Skabelon for Studieordning for kandidattilvalg i Auditiv Kultur, 2008-ordningen Curriculum for Elective Studies within a Master s Programme in Auditory Culture The 2008 Curriculum Revideret 2010 Det Humanistiske

Læs mere

Studieordning for kandidattilvalg i Kommunikation og formidling, 2008-ordningen

Studieordning for kandidattilvalg i Kommunikation og formidling, 2008-ordningen kabelon for Studieordning for kandidattilvalg i Kommunikation og formidling, 2008-ordningen Curriculum for Elective Studies within a Master s Programme in Communication The 2008 Curriculum Justeret 2010

Læs mere

Arabisk til samfundsfaglige studier,

Arabisk til samfundsfaglige studier, Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Arabisk til samfundsfaglige studier, 2015-ordningen Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold

Læs mere

Studieordning for uddannelsen til bibliotekar DB, 2008-ordningen. Justeret 2015

Studieordning for uddannelsen til bibliotekar DB, 2008-ordningen. Justeret 2015 Studieordning for uddannelsen til bibliotekar DB, 2008-ordningen Justeret 2015 Det Informationsvidenskabelige Akademi Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel, tilhørsforhold,

Læs mere

Studieordning for tværfag i tilknytning til kandidatuddannelserne under studienævnet for Engelsk, Germansk og Romansk, 2008-ordningen

Studieordning for tværfag i tilknytning til kandidatuddannelserne under studienævnet for Engelsk, Germansk og Romansk, 2008-ordningen Skabelon for Studieordning for tværfag i tilknytning til kandidatuddannelserne under studienævnet for Engelsk, Germansk og Romansk, 2008-ordningen Curriculum for Interdisciplinary Topics in Connection

Læs mere

Studieordning for det gymnasierettede bachelortilvalg i. Tysk, 2012-ordningen. Revideret 2013 Rettet 2014

Studieordning for det gymnasierettede bachelortilvalg i. Tysk, 2012-ordningen. Revideret 2013 Rettet 2014 D E T H U M A N I S T I S K E FA K U LT E T K Ø B E N H AV N S U N I V E R S I T E T Studieordning for det gymnasierettede bachelortilvalg i Tysk, 2012-ordningen Revideret 2013 Rettet 2014 Institut for

Læs mere

Studieordning for bachelortilvalget i. Renæssancekundskab, 2013-ordningen

Studieordning for bachelortilvalget i. Renæssancekundskab, 2013-ordningen Studieordning for bachelortilvalget i Renæssancekundskab, 2013-ordningen Institut for Engelsk, Germansk og Romansk Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel, tilhørsforhold,

Læs mere

Spansk sprog og kultur,

Spansk sprog og kultur, D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for det gymnasierettede bachelortilvalg i Spansk sprog og kultur, 2012-ordningen Revideret 2013 Institut

Læs mere

Studieordning for kandidatsidefaget i Religionsvidenskab, 2008-ordningen

Studieordning for kandidatsidefaget i Religionsvidenskab, 2008-ordningen Skabelon for Studieordning for kandidatsidefaget i Religionsvidenskab, 2008-ordningen Curriculum for the Master s Minor in Religious Studies The 2008 Curriculum Rettet 2011 og 2013 Justeret 2012 Det Humanistiske

Læs mere

Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i Italiensk, 2012-ordningen

Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i Italiensk, 2012-ordningen Skabelon for Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i Italiensk, 2012-ordningen Curriculum for Elective Studies within a Master s Minor Subject in Italian Studies, the 2012 curriculum Rettet 2014

Læs mere

Studieordning for det gymnasierettede kandidattilvalg i Fransk, 2008-ordningen

Studieordning for det gymnasierettede kandidattilvalg i Fransk, 2008-ordningen Skabelon for Studieordning for det gymnasierettede kandidattilvalg i Fransk, 2008-ordningen Curriculum for Elective Studies Aimed for the Danish Upper-Secondary School within a Master s Programme in French

Læs mere

Dansekultur og procesledelse

Dansekultur og procesledelse D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Dansekultur og procesledelse 2014-ordningen Institut for Kunst- og

Læs mere

Studieordning for Propædeutik i Latin, 2012-ordningen

Studieordning for Propædeutik i Latin, 2012-ordningen Studieordning for Propædeutik i Latin, 2012-ordningen Justeret 2014 Saxo-Instituttet Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Tilhørsforhold, hjemmel, normering og indskrivning...

Læs mere

Studieordning for kandidatsidefaget i Kina- eller Japanstudier, 2008-ordningen

Studieordning for kandidatsidefaget i Kina- eller Japanstudier, 2008-ordningen Skabelon for Studieordning for kandidatsidefaget i Kina- eller Japanstudier, 2008-ordningen Curriculum for the Master s Minor in Chinese or Japanese Studies The 2008 Curriculum Rettet 2011 og 2013 Justeret

Læs mere

Italiensk sprog og kultur,

Italiensk sprog og kultur, D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for det gymnasierettede bachelortilvalg i Italiensk sprog og kultur, 2012-ordningen Revideret 2013

Læs mere

Arabisk til samfundsfaglige studier,

Arabisk til samfundsfaglige studier, Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Arabisk til samfundsfaglige studier, 2015-ordningen Justeret 2016 Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet

Læs mere

Arabisk til samfundsfaglige studier,

Arabisk til samfundsfaglige studier, D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Arabisk til samfundsfaglige studier, 2015-ordningen Justeret 2016 Institut for Tværkulturelle og Regionale

Læs mere

Studieordning for kandidattilvalg i kommunikation og formidling, 2008-ordningen

Studieordning for kandidattilvalg i kommunikation og formidling, 2008-ordningen kabelon for Studieordning for kandidattilvalg i kommunikation og formidling, 2008-ordningen Curriculum for Elective Studies within a Master s Programme in The 2008 Curriculum Justeret 2010 og 2016 Det

Læs mere

Skabelon for. Curriculum for the Elective Studies in Music/Arts Management The 2007 Curriculum. Justeret 2008 og 2016

Skabelon for. Curriculum for the Elective Studies in Music/Arts Management The 2007 Curriculum. Justeret 2008 og 2016 Skabelon for Studieordning for tværhumanistisk tilvalgsstudium på BA-niveau i Music/Arts Management 2007-ordningen Under Uddannelsesbekendtgørelsen af 2004 Curriculum for the Elective Studies in Music/Arts

Læs mere

Centralasien- og Afghanistanstudier,

Centralasien- og Afghanistanstudier, Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Centralasien- og Afghanistanstudier, 2013-ordningen Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold

Læs mere

Studieordning for det gymnasierettede kandidattilvalg i Engelsk, 2008-ordningen

Studieordning for det gymnasierettede kandidattilvalg i Engelsk, 2008-ordningen elon for Studieordning for det gymnasierettede kandidattilvalg i Engelsk, 2008-ordningen Curriculum for Elective Studies Aimed for the Danish Upper-Secondary School within a Master s Programme in English

Læs mere

UDKAST! Studieordning for kandidattilvalg i I&E projektorienterede forløb 2014-ordningen

UDKAST! Studieordning for kandidattilvalg i I&E projektorienterede forløb 2014-ordningen Skabelon for UDKAST! Studieordning for kandidattilvalg i I&E projektorienterede forløb 2014-ordningen Curriculum for Elective Studies within a Master s Programme in Projectrelated Courses TEACH Det Humanistiske

Læs mere

Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i Billedkunst. 2015-ordningen

Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i Billedkunst. 2015-ordningen D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i Billedkunst 2015-ordningen Institut for Kunst- og Kulturvidenskab

Læs mere

Studieordning for kandidatsidefag i Filosofi, 2008-ordningen

Studieordning for kandidatsidefag i Filosofi, 2008-ordningen for Studieordning for kandidatsidefag i Filosofi, 2008-ordningen Curriculum for the Minor at Master s Level in Philosophy The 2008 Curriculum Rettet 2012 og 2015 Rettet 2012 og 2015 Det Humanistiske Fakultet

Læs mere

spansk sprog og kultur

spansk sprog og kultur Studieordning for det gymnasierettede tilvalg på bachelorniveau i spansk sprog og kultur 2016-ordningen Institut for Engelsk, Germansk og Romansk Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold

Læs mere

Studieordning for enkeltstående tilvalg på bachelorniveau i. Dansk. 2015-ordningen

Studieordning for enkeltstående tilvalg på bachelorniveau i. Dansk. 2015-ordningen Studieordning for enkeltstående tilvalg på bachelorniveau i Dansk 2015-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Engelsk 2014-ordningen

Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Engelsk 2014-ordningen DET HUMANISTISKE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Engelsk 2014-ordningen Rettet 2014 Institut for Engelsk, Germansk og Romansk Det Humanistiske Fakultet Københavns

Læs mere

Faculty of Humanities Curriculum for the Elective Studies in Nordic Languages II The 2007 Curriculum. Justeret 2008 og 2013

Faculty of Humanities Curriculum for the Elective Studies in Nordic Languages II The 2007 Curriculum. Justeret 2008 og 2013 Det Humanistiske Fakultets Uddannelser Studieordning for tilvalgsstudiet på BA-niveau i Nordiske sprog II (Færøsk og islandsk) 2007-ordningen Under Uddannelsesbekendtgørelsen af 2004 Faculty of Humanities

Læs mere

Studieordning for det gymnasierettede kandidattilvalg i Tysk, 2008-ordningen

Studieordning for det gymnasierettede kandidattilvalg i Tysk, 2008-ordningen Skabelon for Studieordning for det gymnasierettede kandidattilvalg i Tysk, 2008-ordningen Curriculum for Elective Studies Aimed for the Danish Upper-Secondary School within a Master s Programme in German

Læs mere

Studieordning for kandidattilvalg i Performative Processer, 2008-ordningen

Studieordning for kandidattilvalg i Performative Processer, 2008-ordningen Skabelon for Studieordning for kandidattilvalg i Performative Processer, 2008-ordningen Curriculum for Elective Studies within a Master s Programme in Performative Processes The 2008 Curriculum Det Humanistiske

Læs mere

Studieordning for enkeltstående tilvalg på bachelorniveau i. Dansk ordningen. Justeret 2016

Studieordning for enkeltstående tilvalg på bachelorniveau i. Dansk ordningen. Justeret 2016 Studieordning for enkeltstående tilvalg på bachelorniveau i Dansk 2015-ordningen Justeret 2016 Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel

Læs mere

Studieordning for kandidattilvalg i Kuratering og Kulturarv, 2008-ordningen

Studieordning for kandidattilvalg i Kuratering og Kulturarv, 2008-ordningen Skabelon for Studieordning for kandidattilvalg i Kuratering og Kulturarv, 2008-ordningen Curriculum for Elective Studies within a Master s Programme in Curating and Cultural Heritage The 2008 Curriculum

Læs mere

Skabelon for. Curriculum for the Elective Studies in Film and Media Studies The 2007 Curriculum. Justeret 2008 Adjusted 2008. Rettet 2015 Emended 2015

Skabelon for. Curriculum for the Elective Studies in Film and Media Studies The 2007 Curriculum. Justeret 2008 Adjusted 2008. Rettet 2015 Emended 2015 Skabelon for Studieordning for enkeltstående tilvalgsmoduler på BA-niveau i Film- og Medievidenskab 2007-ordningen Under Uddannelsesbekendtgørelsen af 2004 Curriculum for the Elective Studies in Film and

Læs mere

Studieordning for kandidatsidefaget i Oldtidskundskab, 2008-ordningen

Studieordning for kandidatsidefaget i Oldtidskundskab, 2008-ordningen Studieordning for kandidatsidefaget i Oldtidskundskab, 2008-ordningen Curriculum for the Master s Minor in Classical Civilisation The 2008 Curriculum Justeret 2009 Rettet 2012 og 2013 Det Humanistiske

Læs mere

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. religionsvidenskab, 2016-ordningen

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. religionsvidenskab, 2016-ordningen Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i religionsvidenskab, 2016-ordningen Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. finsk, 2017-ordningen

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. finsk, 2017-ordningen Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i finsk, 2017-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel, tilhørsforhold,

Læs mere

Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i Fransk sprog, litteratur og kultur, 2012-ordningen

Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i Fransk sprog, litteratur og kultur, 2012-ordningen +Skabelon for Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i Fransk sprog, litteratur og kultur, 2012-ordningen Curriculum for the Programme of the Upper Secondary School Master s Minor in French Studies,

Læs mere

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I K I N A - S T U D I E R. September 1998

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I K I N A - S T U D I E R. September 1998 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I K I N A - S T U D I E R September 1998 Senest revideret maj 2007 Kapitel 1: Formål og faglig beskrivelse 1.

Læs mere

Studieordning for det gymnasierettede tilvalg på bachelorniveau. Religionsvidenskab, 2015-ordningen. Justeret 2016

Studieordning for det gymnasierettede tilvalg på bachelorniveau. Religionsvidenskab, 2015-ordningen. Justeret 2016 Studieordning for det gymnasierettede tilvalg på bachelorniveau i Religionsvidenskab, 2015-ordningen Justeret 2016 Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier Det Humanistiske Fakultet Københavns

Læs mere

Studieordning for tilvalget, herunder det gymnasierettede tilvalg, på bachelorniveau i. Historie, 2013-ordningen. Rettet 2013, 2014 og 2015

Studieordning for tilvalget, herunder det gymnasierettede tilvalg, på bachelorniveau i. Historie, 2013-ordningen. Rettet 2013, 2014 og 2015 Studieordning for tilvalget, herunder det gymnasierettede tilvalg, på bachelorniveau i Historie, 2013-ordningen Rettet 2013, 2014 og 2015 SAXO-Instituttet Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet

Læs mere

Moderne Indien og Sydasienstudier,

Moderne Indien og Sydasienstudier, Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Moderne Indien og Sydasienstudier, 2012-ordningen Justeret 2014 Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet

Læs mere

Det Humanistiske Fakultets Uddannelser: Studieordning for Det ¼-årige tilvalgsstudium i Praktisk og Teoretisk Museumskendskab 2005-ordningen

Det Humanistiske Fakultets Uddannelser: Studieordning for Det ¼-årige tilvalgsstudium i Praktisk og Teoretisk Museumskendskab 2005-ordningen Det Humanistiske Fakultets Uddannelser: Studieordning for Det ¼-årige tilvalgsstudium i Praktisk og Teoretisk Museumskendskab 2005-ordningen Curriculum for the elective studies in Practical and Theoretical

Læs mere

Studieordning for kandidatsidefaget i Latin, 2008-ordningen

Studieordning for kandidatsidefaget i Latin, 2008-ordningen Skabelon for Studieordning for kandidatsidefaget i Latin, 2008-ordningen Curriculum for the Master s Minor in Latin The 2008 Curriculum Justeret 2009 og 2018 Rettet 2012 og 2013 Det Humanistiske Fakultet

Læs mere

Studieordning for kandidatsidefaget i Klassisk Græsk, 2008-ordningen

Studieordning for kandidatsidefaget i Klassisk Græsk, 2008-ordningen Skabelon for Studieordning for kandidatsidefaget i Klassisk Græsk, 2008-ordningen Curriculum for the Master s Minor in Ancient Greek The 2008 Curriculum Justeret 2009 Rettet 2012 og 2013 Det Humanistiske

Læs mere

Godkendt 18. juni 2007 Justeret 13. maj 2008 og 2012 Rettet 2011

Godkendt 18. juni 2007 Justeret 13. maj 2008 og 2012 Rettet 2011 Skabelon for Det Humanistiske Fakultets Uddannelser Studieordning for tilvalgsstudiet på BA-niveau i Østeuropastudier 2007-ordningen Under Uddannelsesbekendtgørelsen af 2004 Faculty of Humanities Curriculum

Læs mere

Skabelon for. Faculty of Humanities Curriculum for the Elective Studies in Hebrew The 2007 Curriculum

Skabelon for. Faculty of Humanities Curriculum for the Elective Studies in Hebrew The 2007 Curriculum Skabelon for Det Humanistiske Fakultets Uddannelser Studieordning for tilvalgsstudiet på BA-niveau i Hebraisk 2007-ordningen Under Uddannelsesbekendtgørelsen af 2004 Faculty of Humanities Curriculum for

Læs mere

Fransk sprog, litteratur og kultur,

Fransk sprog, litteratur og kultur, D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for det gymnasierettede bachelortilvalg i Fransk sprog, litteratur og kultur, 2012-ordningen Revideret

Læs mere

Faculty of Humanities Curriculum for the Elective Studies in Art History. The 2007 Curriculum. Justeret 2009

Faculty of Humanities Curriculum for the Elective Studies in Art History. The 2007 Curriculum. Justeret 2009 Det Humanistiske Fakultets Uddannelser Studieordning for enkeltstående tilvalgsmoduler på BA-niveau i Kunsthistorie 2007-ordningen Under Uddannelsesbekendtgørelsen af 2004 Faculty of Humanities Curriculum

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Finsk, 2008-ordningen

Studieordning for kandidatuddannelsen i Finsk, 2008-ordningen Skabelon for Studieordning for kandidatuddannelsen i Finsk, 2008-ordningen Curriculum for Master s Programme in Finnish The 2008 Curriculum Rettet 2009 Det Humanistiske Fakultet Institut for Nordiske Studier

Læs mere

Skabelon for. Faculty of Humanities Curriculum for the Elective Studies in Medieval Studies The 2007 Curriculum. Justeret 2008 og 2015 Rettet 2015

Skabelon for. Faculty of Humanities Curriculum for the Elective Studies in Medieval Studies The 2007 Curriculum. Justeret 2008 og 2015 Rettet 2015 Skabelon for Det Humanistiske Fakultets Uddannelser Studieordning for tilvalgsstudiet på BA-niveau i Middelalderkundskab 2007-ordningen Under Uddannelsesbekendtgørelsen af 2004 Faculty of Humanities Curriculum

Læs mere

Skabelon for. Faculty of Humanities Curriculum for the Elective Studies in IT and Language The 2007 Curriculum. Justeret 2010

Skabelon for. Faculty of Humanities Curriculum for the Elective Studies in IT and Language The 2007 Curriculum. Justeret 2010 Skabelon for Det Humanistiske Fakultets Uddannelser Studieordning for tilvalgsstudiet på BA-niveau i It og Sprog 2007-ordningen Under Uddannelsesbekendtgørelsen af 2004 Faculty of Humanities Curriculum

Læs mere

Studieordning for kandidatsidefaget i teater- og performancestudier, 2008-ordningen

Studieordning for kandidatsidefaget i teater- og performancestudier, 2008-ordningen Skabelon for Studieordning for kandidatsidefaget i teater- og performancestudier, 2008-ordningen Curriculum for the Master s Minor in Theatre and Performance Studies The 2008 Curriculum Rettet 2012 og

Læs mere

Studieordning for det gymnasierettede tilvalg på bachelorniveau i. Billedkunst. 2014-ordningen

Studieordning for det gymnasierettede tilvalg på bachelorniveau i. Billedkunst. 2014-ordningen Studieordning for det gymnasierettede tilvalg på bachelorniveau i Billedkunst 2014-ordningen Institut for Kunst- og Kulturvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

Studieordning for kandidattilvalg i Kønsstudier 2008-ordningen

Studieordning for kandidattilvalg i Kønsstudier 2008-ordningen Skabelon for Studieordning for kandidattilvalg i Kønsstudier 2008-ordningen Curriculum for the Elective Studies within the Master s Programme in Gender Studies The 2008 Curriculum Rettet 2009 Justeret

Læs mere

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I N O R R Ø N F I L O L O G I. September 1999

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I N O R R Ø N F I L O L O G I. September 1999 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I N O R R Ø N F I L O L O G I September 1999 Senest revideret marts 2007 1 Indhold Kapitel 1: Formål og fagbeskrivelse

Læs mere

28. 28Skabelon for. Faculty of Humanities Curriculum for the Elective Studies in Innovation and Entrepreneurship The 2009 Curriculum

28. 28Skabelon for. Faculty of Humanities Curriculum for the Elective Studies in Innovation and Entrepreneurship The 2009 Curriculum 28. 28Skabelon for Det Humanistiske Fakultets Uddannelser Studieordning for tilvalgsstudiet BA-niveau i Innovation og Iværksættelse 2009-ordningen Under Uddannelsesbekendtgørelsen af 2004 Faculty of Humanities

Læs mere

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. litteraturvidenskab ordningen. Justeret 2016

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. litteraturvidenskab ordningen. Justeret 2016 Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i litteraturvidenskab 2014-ordningen Justeret 2016 Institut for Kunst- og Kulturvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel

Læs mere

Studieordning for kandidattilvalg i Design og Arkitektur, 2008-ordningen

Studieordning for kandidattilvalg i Design og Arkitektur, 2008-ordningen Skabelon for Studieordning for kandidattilvalg i Design og Arkitektur, 2008-ordningen Curriculum for Elective Studies within a Master s Programme in Design and Architecture The 2008 Curriculum Det Humanistiske

Læs mere

Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i retorik, 2016-ordningen

Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i retorik, 2016-ordningen D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i retorik, 2016-ordningen Institut for Medier, Erkendelse og Formidling

Læs mere

Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i Historie, 2015-ordningen

Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i Historie, 2015-ordningen D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i Historie, 20-ordningen Saxo-Instituttet Det Humanistiske Fakultet

Læs mere

spansk sprog og kultur,

spansk sprog og kultur, Studieordning for det centrale fag på bachelorniveau i spansk sprog og kultur, 2016-ordningen Institut for Engelsk, Germansk og Romansk Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel

Læs mere

Tilvalgsstudieordning i Lingvistik Faculty of Humanities Curriculum for the Elective Studies in Linguistics The 2007 Curriculum

Tilvalgsstudieordning i Lingvistik Faculty of Humanities Curriculum for the Elective Studies in Linguistics The 2007 Curriculum Det Humanistiske Fakultets Uddannelser Studieordning for tilvalgsstudiet på BA-niveau i Lingvistik 2007-ordningen Under Uddannelsesbekendtgørelsen af 2004 Tilvalgsstudieordning i Lingvistik 2007 Faculty

Læs mere

Rettelsesblad til PBA-studieordning 2011 i erhvervssprog og it-baseret markedskommunikation Slagelse: Gælder for studerende indskrevet i 2014.

Rettelsesblad til PBA-studieordning 2011 i erhvervssprog og it-baseret markedskommunikation Slagelse: Gælder for studerende indskrevet i 2014. Rettelsesblad til PBA-studieordning 2011 i erhvervssprog og it-baseret markedskommunikation Slagelse: Gælder for studerende indskrevet i 2014. Ændringerne er understreget og markeret med rødt. Eksamensbestemmelserne

Læs mere

Studieordning for Propædeutik for Indoeuropæisk eller Religionsvidenskab,

Studieordning for Propædeutik for Indoeuropæisk eller Religionsvidenskab, Studieordning for Propædeutik for Indoeuropæisk eller Religionsvidenskab, 2015-ordningen Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel

Læs mere

Studerende, der optages til kurset Academic English pr. 1. september 2006 eller senere, skal studere efter denne ordning.

Studerende, der optages til kurset Academic English pr. 1. september 2006 eller senere, skal studere efter denne ordning. 'HW+XPDQLVWLVNH)DNXOWHWV8GGDQQHOVHU 6WXGLHRUGQLQJIRUNXUVHW$FDGHPLF(QJOLVK 8GEXGWLVDPDUEHMGHPHG'HW,QWHUQDWLRQDOH.RQWRU %$QLYHDX RUGQLQJHQ 8QGHU8GGDQQHOVHVEHNHQGWJ UHOVHQDI )DFXOW\RI+XPDQLWLHV &XUULFXOXPIRUWKHHOHFWLYHVWXG\LQ$FDGHPLF(QJOLVK

Læs mere

Tilvalg i Polsk for begyndere

Tilvalg i Polsk for begyndere STUDIEORDNING 2005 Tilvalg i Polsk for begyndere ÅBEN UDDANNELSE UDDANNELSEN ER UDBUDT AF SLAVISK STUDIENÆVN, SOM HØRER UNDER DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE WWW.SDU.DK Indholdsfortegnelse Indledning...

Læs mere

Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i engelsk, 2015-ordningen

Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i engelsk, 2015-ordningen D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i engelsk, 2015-ordningen Justeret og rettet 2016 Institut for Engelsk,

Læs mere

Studieordning for tilvalget, herunder det gymnasierettede tilvalg, på bachelorniveau i. billedkunst ordningen. Justeret 2016 og 2018

Studieordning for tilvalget, herunder det gymnasierettede tilvalg, på bachelorniveau i. billedkunst ordningen. Justeret 2016 og 2018 KØBENHAVNS UNIVERSITET Studieordning for tilvalget, herunder det gymnasierettede tilvalg, på bachelorniveau i billedkunst 2014-ordningen Justeret 2016 og 2018 Institut for Kunst- og Kulturvidenskab Det

Læs mere

Spansk sprog og kultur,

Spansk sprog og kultur, Studieordning for det centrale fag på bachelorniveau i Spansk sprog og kultur, 2012-ordningen Revideret 2013 Justeret 2014 og 2015 Institut for Engelsk, Germansk og Romansk Det Humanistiske Fakultet Københavns

Læs mere

STUDIEORDNING 2005 Polsk for fortsættere ODENSE ÅBEN UDDANNELSE REVIDERET 2008

STUDIEORDNING 2005 Polsk for fortsættere ODENSE  ÅBEN UDDANNELSE REVIDERET 2008 STUDIEORDNING 2005 Polsk for fortsættere ÅBEN UDDANNELSE REVIDERET 2008 UDDANNELSEN ER UDBUDT AF STUDIENÆVN FOR fremmedsprog, SOM HØRER UNDER DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE WWW.SDU.DK Indholdsfortegnelse

Læs mere

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i. Dansk. 2015-ordningen

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i. Dansk. 2015-ordningen D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i Dansk 2015-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab

Læs mere

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I H I S T O R I E. September 1999

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I H I S T O R I E. September 1999 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I H I S T O R I E September 1999 Senest revideret maj 2007 2 1-årig suppleringsuddannelse i Historie ved Aarhus

Læs mere

Studieordning for SIDEFAG I JAPANSTUDIER DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET

Studieordning for SIDEFAG I JAPANSTUDIER DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET Studieordning for SIDEFAG I JAPANSTUDIER DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET September 2006 Senest revideret maj 2007 Kapitel 1: Formål 1. Sidefaget indenfor japanstudier ved Aarhus Universitet

Læs mere

Skabelon for. Curriculum for the Elective Studies in Film and Media Studies The 2007 Curriculum. Justeret Adjusted 2010.

Skabelon for. Curriculum for the Elective Studies in Film and Media Studies The 2007 Curriculum. Justeret Adjusted 2010. Skabelon for Studieordning for det gymnasierettede tilvalgsstudium på BA-niveau i Film- og Medievidenskab 2007-ordningen Under Uddannelsesbekendtgørelsen af 2004 Curriculum for the Elective Studies in

Læs mere

Studieordning for det centrale fag på bachelorniveau i. Italiensk, 2012-ordningen. Revideret 2013. Justeret 2014 samt juli og august 2015

Studieordning for det centrale fag på bachelorniveau i. Italiensk, 2012-ordningen. Revideret 2013. Justeret 2014 samt juli og august 2015 Studieordning for det centrale fag på bachelorniveau i Italiensk, 2012-ordningen Revideret 2013 Justeret 2014 samt juli og august 2015 Institut for Engelsk, Germansk og Romansk Det Humanistiske Fakultet

Læs mere

Studieordning for tværfag udbudt på KA-studieordningerne ved. Institut for Engelsk, Germansk og Romansk

Studieordning for tværfag udbudt på KA-studieordningerne ved. Institut for Engelsk, Germansk og Romansk Foreløbig version Studieordning for tværfag udbudt på KA-studieordningerne ved Institut for Engelsk, Germansk og Romansk Formulering af studieelement til indsættelse i de respektive KA-studieordninger

Læs mere

Interim-studieordning for BACHELORUDDANNELSE I KINESISK DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET

Interim-studieordning for BACHELORUDDANNELSE I KINESISK DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET Interim-studieordning for BACHELORUDDANNELSE I KINESISK DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET August 2005 Senest revideret august 2007 Kapitel 1: Formål 1. Bacheloruddannelsen i kinesisk ved Aarhus

Læs mere

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I N E D E R L A N D S K. September 1998

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I N E D E R L A N D S K. September 1998 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I N E D E R L A N D S K September 1998 Senest revideret juli 2007 Indholdsfortegnelse 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE

Læs mere