ŠKODA All Inclusive. Forsikringsbetingelser for. Person- og varebiler. finansieret via. ŠKODA Finans

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ŠKODA All Inclusive. Forsikringsbetingelser for. Person- og varebiler. finansieret via. ŠKODA Finans"

Transkript

1 ŠKODA All Inclusive Forsikringsbetingelser for Person- og varebiler finansieret via ŠKODA Finans Oktober version 1.43 Gældende for køretøjer indregistreret

2 Dækninger: Aftalen vil omfatte: Aftalen vil ikke omfatte: Selvrisiko: Ansvarsdækning Kaskodækning Afleveringsforsikring personbiler Fragtføreransvarsdækning Løftedækning Førerpladsdækning Se forsikringscertifikatet 2

3 Særlige vilkår, : Klausul 100 Uanset fællesbetingelsernes punkt 50 om selvrisiko, gælder den selvrisiko, der står på aftalen, ved enhver kasko-/brandskade. Bortkomst Uanset det i kaskobetingelserne punkt 5 og fællesbetingelserne punkt 47 anførte, dækker denne polices aftaler ikke bortkomst. Ophør Uanset fællesbetingelsernes pkt. 35 vedrørende opsigelse, så udløber nærværende forsikringsaftale senest ved finansieringsaftalens ophør/udløb. Fastmonteret ekstraudstyr Fastmonteret ekstraudstyr er medforsikret op til kr. 3

4 Ansvarsdækning i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. 1. Forsikringsbetingelser For ansvarsdækningen gælder nedenstående betingelser samt de i denne police anførte Fællesbetingelser for Fællespolice. Hvem er dækket? 2. Forsikringstagere m.fl. Forsikringen dækker Dem som forsikringstager og enhver som med Deres tilladelse bruger køretøjet eller er fører af det. 3. Værksteder m.m. Værksteder og andre virksomheder som har køretøjet til reparation, service og lignende. Skader der sker under kørsel, er dog kun dækket, hvis kørslen sker i Deres interesse, for eksempel under prøvekørsel. 4. Ny ejer Hvis køretøjet skifter ejer, dækkes den nye ejer i 3 uger efter ejerskiftet, efter bestemmelserne anført under fællesbetingelsernes punkt 39. Hvad omfatter ansvarsdækningen? 5. Erstatningsansvar Erstatningsansvar for skader, der sker ved køretøjets brug som køretøj, og som ikke er særligt undtaget efter punkt Personskader på Dem er dækket, når De ikke er fører af køretøjet. 6. Orienteringsløb m.m. Ansvar for skader som sker under orienteringsløb, økonomiløb og rallies - når kørslen foregår i Danmark og udenfor afspærret vej eller bane, jf. punkt 15, - og Justitsministeriet har givet tilladelse til løbet (hvis det kræves), - og de regler der gælder for den slags løb, er overholdt. 7. Øvelseskørsel m.v. Ansvar for skader som sker ved øvelseskørsel (glatførekørsel, manøvrekørsel, skolekørsel osv.). Øvelseskørsel skal dog foregå under instruktion af en motororganisation eller lign., og på afspærret område. 8. Udgifter til erstatningssag Dækningen omfatter desuden udgifter i forbindelse med afgørelsen af en erstatningssag. Sådanne udgifter skal dog altid aftales med Codan på forhånd. Dækningen omfatter også renter af erstatningsbeløb. Disse beløb betales af Codan, selv om forsikringens dækningssummer derved overskrides. Hvad omfatter ansvarsdækningen ikke? 9. Tilkoblingsredskaber Skader på andres sætte-, tilkoblingsredskaber og påmonterede veksellad i forsikringstagerens varetægt. 10. Udlejning Skader som sker, mens køretøjet er udlejet i strid med justitsministeriets bestemmelser om udlejning uden fører. Er køretøjet forsikret til udlejning dækkes forsikringstageren dog, når det godtgøres, at overtrædelsen ikke er foretaget af forsikringstageren eller af de personer, der på hans vegne er forpligtet til at påse, at bestemmelserne overholdes, og at de ikke var vidende om, at der forelå overtrædelse af bestemmelserne og deres ukendskab hertil ikke skyldtes grov uagtsomhed. 11. Atomenergi Skader som sker ved udløsning af atomenergi. 12. Egne ting Skader på ting tilhørende forsikringstageren, brugeren og føreren. 13. Fragtaftaler Ansvar efter lov om fragtaftaler ved international vejtransport. 14. Transporteret gods i udlandet Skader på transporteret gods, når skaden sker i udlandet. Dog dækkes ansvar for skader på andres personlige rejsebagage. 15. Motorløb m.m. Skader som sker under motorløb eller kørsel på bane - eller andre områder - der er afspærret til formålet, jf. dog punkt 6 og 7. Hvor dækkes ansvaret? 16. Geografisk område Forsikringens geografiske dækningsområde fremgår af aftalen. Såfremt forsikringen er udvidet til at dække uden for Danmark, dækker forsikringen i følgende lande: Albanien, Andorra, Belgien, Bosnien/Hercegovina, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrig, Grækenland, Holland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Letland, Liechtenstein, Litauen, Luxembourg, Makedonien, Malta, Moldavien, Monaco, Montenegro, Norge, Polen, Portugal, Rumænien, Schweiz, Serbien, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjekkiet, Tyskland, Ungarn, Østrig. Det geografiske dækningsområde for følgende typer af køretøjer med en totalvægt på højst 3.5 tons: - personbiler - varebiler der anvendes til transport af egne varer - påhængs- og campingvogne - motorcykler er de lande, hvor grønkort-ordningen gælder. 4

5 Hvordan dækkes ansvaret? 17. I Danmark I Danmark med op til de erstatningsbeløb som er fastsat i færdselsloven. 18. I udlandet I de lande hvor grønt-kortordningen gælder, dækkes ansvaret med de summer der gælder i disse lande, dog mindst med de summer der gælder i Danmark. I det øvrige dækningsområde dækkes med de summer, der gælder i Danmark. Kaskodækning i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. 1. Forsikringsbetingelser For kaskodækningen gælder nedenstående betingelser samt de i denne police anførte Fællesbetingelser for Fællespolice. 7. Øvelseskørsel Skader som sker ved øvelseskørsel (glatførekørsel, manøvrekørsel, skolekørsel osv.). Øvelseskørsel skal dog foregå under instruktion af en motororganisation eller lign., og på afspærret område. Hvem er dækket? 2. Forsikringstagere m.fl. Forsikringen dækker Dem som forsikringstager og enhver som med Deres tilladelse bruger køretøjet eller er fører af det. 3. Værksteder m.m. Værksteder og andre virksomheder som har køretøjet til reparation, service og lignende. Skader der sker under kørsel, er dog kun dækket, hvis kørslen sker i Deres interesse, for eksempel under prøvekørsel. 4. Ny ejer Hvis køretøjet skifter ejer, dækkes den nye ejer i 3 uger efter ejerskiftet, efter bestemmelserne anført under fællesbetingelsernes punkt 39. Hvad omfatter kaskodækningen? 5. Skader på køretøjet Skade på køretøjet, herunder tyveri, røveri og bortkomst, når skaden ikke er særligt undtaget under punkt Ved bortkomst forstås, at køretøjet er forsvundet uden at det drejer sig om tyveri eller røveri. For eksempel, hvis De har overladt køretøjet til en anden, som så forsvinder med det. Kaskoskader undtaget efter punkt dækkes dog, hvis det ikke var Dem der var fører af køretøjet - medmindre det påvises, at De var klar over, at føreren handlede under de nævnte omstændigheder, eller hvis det skyldes grov uagtsomhed, at De ikke var klar over, at føreren handlede under disse omstændigheder. 6. Orienteringsløb m.m. Skader som sker under orienteringsløb, økonomiløb og rallies - når kørslen foregår i Danmark og udenfor afspærret vej eller bane, jf. punkt 17, - og Justitsministeriet har givet tilladelse til løbet (hvis det kræves), - og de regler der gælder for den slags løb, er overholdt. Hvad omfatter kaskodækningen ikke? 8. Mekaniske og elektriske dele Skader der alene opstår i - og er begrænset til - køretøjets mekaniske og elektriske dele. Disse skader er dog dækket, hvis skaden skyldes: brand, lynnedslag, eksplosion, tyveri, røveri eller hærværk, eller hvis skaden sker under transport på eller ved hjælp af et andet befordringsmiddel. 9. Bearbejdning eller behandling Skader på køretøjet som sker under og i forbindelse med bearbejdning eller behandling af køretøjet, medmindre skaden sker ved kørsel eller brand eller hvis køretøjet ulæsset styrter ned fra en lift. 10. Vejr og vind Skader der opstår som følge af påvirkning af vejr og vind, f.eks. frostsprængning eller rusttæring 11. Slitage Skader der skyldes slitage på køretøjet, herunder ridser eller stenslag i lakken. 12. Naturkatastrofer o.lign. Skader der skyldes jordskælv eller andre naturkatastrofer, krig, oprør eller borgerlige uroligheder; eller skader der skyldes udløsning af atomenergi. 13. Udlejning Skader som sker, mens køretøjet er udlejet i strid med justitsministeriets bestemmelse om udlejning uden fører. Er køretøjet forsikret til udlejning dækkes forsikringstageren dog, når det godtgøres, at overtrædelsen ikke er foretaget af forsikringstageren eller af de personer, der på hans vegne er forpligtet til at påse, at bestemmelserne overholdes, og at de ikke var vidende om, at der forelå overtrædelse af bestemmelserne og deres ukendskab hertil ikke skyldtes grov uagtsomhed. 5

6 14. Forsætlig skade Skader som forvoldes forsætligt eller som skyldes grov uagtsomhed. 15. Spirituskørsel Skader der sker, hvis føreren af køretøjet er spirituspåvirket. 16. Fører uden kørekort Skader der sker, hvis føreren af køretøjet ikke har kørekort. 17. Motorløb m.m. Skader sket under motorløb eller kørsel på bane- eller andre områder - der er afspærret til formålet, jf. dog punkt 6 og 7. Retshjælp 18. Vilkår for retshjælpsdækningen Forsikringen dækker omkostninger i forbindelse med tvister, der angår personskade opstået i forbindelse med kørsel med den forsikrede bil, og sikrede skal være part i sin egenskab af ejer, bruger eller fører af bilen. Tvist skal i denne forbindelse forstås som en uenighed af retlig art. Der skal rettes henvendelse til en advokat, da det er en betingelse for dækning, at en advokat vil påtage sig sagen. Forsikringen dækker med op til kr. incl. moms for hver forsikringsbegivenhed. Der gælder en selvrisiko på 10% (dog mindst kr.) af de erstatningsberettigede sagsomkostninger. Hvis sagen appelleres til en højere instans, beregnes ny selvrisiko på 10% (dog mindst kr.) af de erstatningsberettigede sagsomkostninger. De nærmere vilkår for retshjælpsdækningen kan rekvireres hos Codan. Hvilke ting er dækket? 19. Selve køretøjet Selve køretøjet og det udstyr og tilbehør, som er nævnt under pkt Fastmonteret standardtilbehør Skader på fastmonteret standardtilbehør. 21. Fastmonteret ekstraudstyr Fastmonteret ekstraudstyr er kun meddækket i det omfang, Codan har fået oplysning om det. 22. Afmonteret udstyr Når det meddækkede udstyr og tilbehør, der er nævnt i pkt , er afmonteret, dækkes det af forsikringen, hvis det kun er beregnet til brug i forbindelse med det forsikrede køretøj. Transportabel radio og transportabel båndspiller er dog kun dækket, så længe de er monteret i køretøjet. 23. Værktøj Værktøj i almindeligt omfang er dækket, når det kun bruges i forbindelse med det forsikrede køretøj. 24. Mobiltelefon Mobiltelefon er ikke omfattet af dækningen. Hverken når denne er monteret i holder, er tilsluttet bilens elsystem eller ligger løst i bilen. Hvor dækkes kaskoskader? 25. Geografisk område Forsikringens geografiske dækningsområde fremgår af aftalen. Såfremt forsikringen er udvidet til at dække uden for Danmark, dækker forsikringen i følgende lande: Albanien, Andorra, Belgien, Bosnien/Hercegovina, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrig, Grækenland, Holland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Letland, Liechtenstein, Litauen, Luxembourg, Makedonien, Malta, Moldavien, Monaco, Montenegro, Norge, Polen, Portugal, Rumænien, Schweiz, Serbien, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjekkiet, Tyskland, Ungarn, Østrig. Det geografiske dækningsområde for følgende typer af køretøjer med en totalvægt på højst 3.5 tons: - personbiler - varebiler der anvendes til transport af egne varer - påhængs- og campingvogne - motorcykler er de lande, hvor grønkort-ordningen gælder. Hvordan dækkes kaskoskader i udlandet? 26. Kaskoskader opstået i udlandet Kaskoskader opstået i udlandet, dækkes på samme måde i udlandet som i Danmark - dog kun i det omfang, skaden ikke er dækket af en anden forsikring, der omfatter kørsel i udlandet. Derudover dækkes følgende i udlandet: 27. Konfiskation Konfiskeres Deres køretøj endeligt af en udenlandsk myndighed, dækker forsikringen efter bestemmelserne om tyveri, hvis - De godtgør, at køretøjet er brugt lovligt, eller - De godtgør, at De ikke vidste, at køretøjet blev brugt ulovligt, og at dette ikke skyldes grov uagtsomhed fra Deres side. 28. Redningsforsikring Kaskoforsikringen indeholder en redningsforsikring, som dækker ved kørsel i udlandet for følgende typer af køretøjer med en totalvægt på højst 3,5 tons: - personbiler - vare- og lastvogne - påhængs- og campingvogne (når disse er kaskoforsikrede) - motorcykler og scootere Vare- og lastvogne er dog ikke dækket, hvis rejsens formål er godstransport. 6

7 29. Vilkår for redningsforsikring Ved at henvende Dem til Deres assurandør eller et af Codans kontorer, kan De få et SOS-servicekort, hvor De kan se vilkårene for redningsforsikringen. SOS-servicekortet indeholder desuden en introduktion på 8 sprog, der kan anvendes i tilfælde af skade i udlandet. 30. Toldkrav Redningsforsikringen omfatter også toldafgifter, der kan opstå i udlandet ved tyveri af køretøjet, hvis dette ikke senere genfindes, dog maximalt kr., se herom i forsikringsvilkårene for redningsforsikring i udlandet. Andre toldkrav er ikke omfattet af kaskodækningen. Fællesbetingelser for fællespolice I tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler Hvis De kommer ud for en skade 1. Afværgelse af skader Når der sker en skade, er det sikredes pligt at forsøge at afværge eller begrænse skaden. Codan har ret til at foretage skadebegrænsende foranstaltninger. 2. Anmeldelse af skade Enhver skade skal straks anmeldes til Codan. 3. Udfyldelse af skadeanmeldelse Der skal indsendes en skadeanmeldelse, som fås hos Deres Codan Skadecenter. De kan se Deres skadecenter på Deres police. Skadeanmeldelsen skal indeholde så udførlige oplysninger som muligt. Hvis der er tale om et udlejet køretøj, skal genpart af den oprettede lejekontrakt være vedlagt anmeldelsen. 4. Anmeldelse til politiet Hvis De har købt kaskodækning eller fragtføreransvarsdækning, skal tyveri, røveri og bortkomst straks meldes til politiet. Hvis en lejer ikke har tilbageleveret et lejet køretøj senest 8 dage efter den frist, der i lejekontrakten er anført for udløbet af lejemålet, skal anmeldelse ske til Codan og politiet. 5. Skade på dyr Hvis de har købt fragtføreransvarsdækning og denne dækker transport af dyr, skal enhver skade konstateres af en dyrlæge, uden hvis attest om skadens årsag, der ikke ydes erstatning, med mindre det drejer sig om skade på medforsikrede grise, søer og svin, hvor det modtagende slagteri på en anden måde kan dokumentere, at skaden er dækningsberettiget. 6. Anmeldelse til SOS-International Hvis De har købt kaskodækning, skal skader der er omfattet af redningsforsikringen, anmeldes til SOS-International A/S, se kaskodækningens punkt Hvordan fastsættes erstatningen ved skader på køretøjet? Har De købt kaskodækning gælder følgende regler om erstatningsfastsættelse: 8. To former for erstatning Ved skader på køretøjet, som er dækket af forsikringen, kan erstatningen omfatte: - kontant erstatning, eller - Udgiften til reparation af køretøjet. 9. Kontant erstatning De får kontant erstatning: - hvis skaden er så stor, at reparation efter Codans skøn ikke kan betale sig. - ved dækningsberettiget tyveri, røveri eller bortkomst, hvis køretøjet ikke bliver fundet inden 4 uger efter, at Codan har modtaget Deres skadeanmeldelse. - hvis et udlejet køretøj efter udlejning ikke bliver tilbageleveret inden 2 måneder efter den aftalte lejeperiodes udløb, og det ikke vides hvor køretøjet befinder sig. - Hvis De får udbetalt kontant erstatning, tilhører køretøjet Codan. 10. Erstatningsopgørelsen ved kontant erstatning Erstatningen fastsættes til den kontante købspris for et tilsvarende køretøj, det vil sige samme mærke, type, alder og kvalitet, med mindre De har krav på erstatning efter nyværdi, se punkt Erstatningsopgørelsen ved nyværdi erstatning En bil der er forsikret til privat personkørsel, erstattes med nyværdi hvis: - bilen var fabriksny, da De tegnede eller ændrede forsikringen for den, og - skaden sker inden et år efter første registrering, og - reparationen af bilen vil koste mere end 50% af bilens nyværdi på købstidspunktet. Erstatningen fastsættes til den kontante købspris på skadetidspunktet for et tilsvarende bil, det vil sige samme mærke, type og årgang. 7. Erstatningskrav og reparation Aftaler om erstatningskrav eller reparationer skal godkendes af Codan. Mindre reparationer kan dog udføres straks, hvis kørslen ikke kan udsættes, og det er ulovligt eller uforsvarligt at køre videre med køretøjet. 7

8 12. Reparation af køretøjet Hvis Codan vælger at lade køretøjet reparere, skal det sættes i lige så god stand, som det var før skaden. Codan erstatter ikke den forringelse af køretøjets handelsværdi, som en reparation eventuelt medfører. 13. Reparationsstedet Codan har ret til at bestemme, hvor køretøjet skal repareres. Bliver reparationen udført uden for normal arbejdstid, betaler Codan ikke de ekstraudgifter, det medfører. 14. Reparation på eget værksted Hvis skaden sker, mens køretøjet er overladt eller solgt til en bilforhandler eller reparatør, skal de reparationer, som kan udføres på forhandlerens eller reparatørens eget værksted, udføres til nettopriser. Hvis skaden bliver repareret på et andet værksted, betaler Codan det beløb, reparatøren normalt betaler for en sådan reparation. 15. Erstatning, hvis De er momsregistreret Er De momsregistreret gælder følgende: Ved udbetaling af kontant erstatning trækkes moms fra erstatningsbeløbet, hvis Deres virksomhed kan fratrække moms. Ved reparationer lægger Codan moms ud ved at betale beløbet til reparatøren, men De har pligt til at godtgøre Codan den udlagte moms. 16. Erstatning af transportomkostninger Transportomkostninger er kun dækket af forsikringen, hvis De ikke kan få disse udgifter dækket af abonnement eller en anden forsikring. Er transportomkostningerne dækningsberettigede, gælder følgende: Codan betaler udgifter til transport til nærmeste reparatør, hvis dette er nødvendigt på grund af skaden. Ved dækningsberettiget tyveri, røveri eller bortkomst, hvor køretøjet bliver fundet inden 4 ugersfristens udløb, se punkt 9, betaler vi transporten af køretøjet til dets hjemsted. Hvordan fastsættes erstatningen ved skader på godset? Har De købt fragtføreransvarsdækning gælder følgende regler om erstatningsfastsættelse: 17. Erstatning for gods Erstatning for hel eller delvis bortkomst af godset beregnes efter godsets værdi på stedet og tidspunktet for overtagelsen til befordring. Værdien bestemmes efter fakturaprisen for varerne, eller i mangel heraf efter genanskaffelsesværdien for gods af samme art og godhed. Regres Regres er et forsikringsselskabs ret til at få et beløb, som det har betalt, refunderet. 18. Regres ved forsæt eller grov hensynsløshed Codan har regres for motoransvarserstatninger mod enhver, (føreren, ejeren eller andre) som efter færdselslovens regler er ansvarlig for en skade, og som har forvoldt skaden med forsæt eller ved en uagtsomhed som kan betegnes som grov hensynsløshed. 19. Regres for skader, sket ved udlejning Codan har regres for skader, som sker hvis køretøjet er udlejet i strid med justitsministeriets bestemmelser om udlejning uden fører. 20. Regres for betalte skader, der ikke er forsikringsdækket Hvis Codan har erstattet en skade, som ikke er omfattet af forsikringen, har Codan regres for erstatningsbeløbet. 21. Regres mod hjælpevognmænd Hvis De har købt dækning for fragtføreransvar for hjælpevognmand, og Codan har udbetalt erstatning for en skade, som en hjælpevognmand er ansvarlig for (jvf. hjælpevognmandsdækningens punkt 2), gør Codan regres overfor hjælpevognmanden. Hvornår dækker forsikringen? 22. Antagelse af forsikringen Forsikringen dækker fra det tidspunkt, Codan - eller en af Codans medarbejdere - har modtaget en begæring om forsikring, medmindre De selv ønsker en senere begyndelsesdato. 23. Afvisning af forsikring Hvis Codan ikke ønsker at tegne forsikringen, sender vi Dem besked inden 8 dage efter, at Codan har modtaget Deres begæring. Dækningen ophører da 8 dage efter, at meddelelsen er afsendt. Betaling af præmien 24. Opkrævning Codan opkræver præmien ved at sende et girokort til den adresse, De har opgivet. Præmien kan også betales gennem Pengeinstitutternes Betalings Service (PBS). 25. Porto Codan har ret til at opkræve porto for giroudsendelsen og giroindbetalingen og for PBS-gebyr. Godset betragtes som bortkommet, hvis det ikke er afleveret inden 30 dage efter udløbet af den aftalte afleveringsfrist, eller hvor ingen frist er aftalt, inden 60 dage efter, at fragtføreren overtog godset. Ved beskadigelse af varerne erstattes værdiforringelsen, beregnet på grundlag af den ovennævnte fastsatte værdi af godset. 8

9 26. Første præmie Den første præmieindbetaling dækker fra den dag, forsikringen træder i kraft. Denne præmie forfalder til betaling, når De får girokortet. 27. Senere præmier De følgende præmier forfalder til betaling på forfaldsdagene. 28. Betalingsfrist Præmien skal betales inden den frist, der står på girokortet. 29. Påmindelse Betales præmien ikke rettidigt, sender Codan en påmindelse om betaling med oplysning om retsvirkningerne af for sen betaling. Selskabet er berettiget til at opkræve et ekspeditionsgebyr samt morarenter. Codan kan - herudover - beregne sig et gebyr for udskrivning af dokumenter, herunder policer og andre serviceydelser. 30. Manglende betaling Hvis præmien ikke er betalt senest 14 dage efter den dato, der er angivet på påmindelsen, ophører forsikringens dækning. Når forsikringens motoransvarsdækning ophører, får politiet besked. Politiet vil så inddrage køretøjets nummerplader. 31. Genoptagelse efter manglende betaling En motoransvars- og/ eller kaskoforsikring, som er blevet slettet på grund af manglende betaling, kan først genoptages, når den manglende præmie er betalt. Derudover skal præmien de næste 2 år betales forud for 1 år ad gangen. Indeksregulering 32. Anvendt indeks Forsikringen indeksreguleres på baggrund af det summariske lønindeks, der udgives af Danmarks Statistik. 33. Årlig regulering Der reguleres hvert år på baggrund af det forrige års offentliggjorte indeks. Reguleringen af præmien sker fra årets første forfald. Præmien ændres med den procent, som indekset er steget/faldet i forhold til det på policen anførte indekstal. Hvis indeksreguleringen et år medfører en stigning i præmien på mere end 10% af præmien det foregående år, har De ret til at opsige forsikringen. Det skal ske skriftligt inden 14 dage efter, at De har fået opkrævningen af præmien, og senest 14 dage inden opsigelsen skal træde i kraft. 34. Andet indeks Hvis udgivelsen af det anvendte indeks ophører, har Codan ret til at fortsætte indeksreguleringen på grundlag af et andet indeks, der offentliggøres af Danmarks Statistik. Forsikringens ophør 35. Fornyelse og opsigelse Forsikringen fortsætter automatisk, indtil den opsiges skriftligt af Dem eller af Codan - til en præmieforfaldsdag. Opsigelsen skal ske skriftligt med mindst en måneds varsel - til en præmieforfaldsdag. Efter enhver anmeldt skade, er såvel forsikringstageren som Codan, indtil 14 dage efter erstatningens betaling eller efter afvisning af skade, berettiget til at ophæve forsikringen med 14 dages varsel. Codan kan ændre forsikringsbetingelser og/eller præmie fra enhver forfaldsdato for denne forsikring, med en måneds varsel. Hvis et udlagt selvrisikobeløb, jvf. pkt , ikke er betalt til selskabet inden 14 dage efter betalingsfristens udløb, har Codan ret til at opsige kaskodækningen med 14 dages skriftligt varsel. 36. Opsigelse af dækning i udlandet Forsikringens motoransvars- og kaskodækning i udlandet kan ændres eller opsiges med 14 dages varsel, uden at det får betydning for andre dele af forsikringen. 37. Registrering i Fællesregister Har De købt motoransvars- eller kaskodækning gælder følgende regel: Hvis Codan finder forsikringsforløbet utilfredsstillende - for eksempel ved manglende præmiebetaling eller mange skader - og derfor opsiger forsikringen, vil De blive registreret i kodeform i automobilforsikringsselskabernes fælles register over forsikringstagere, som frembyder en særlig risiko. Det gælder også, hvis Codan i stedet for at opsige forsikringen tilbyder, at fortsætte den på skærpede betingelser. De vil straks få besked om registreringen, og om mulighederne for at klage over den. Registrering i det fælles register sker efter tilladelse fra Registertilsynet, som også har fastsat vilkårene. Fællesregistrets adresse er: Amaliegade 10, 1256 København K, tlf Risikoforandring 38. Flytning og andre ændringer af betydning for præmien Har De købt motoransvars- eller kaskodækning skal Codan underrettes hvis De eller den faste bruger af køretøjet skifter bopæl, eller hvis der sker ændring med: - køretøjets hjemsted - anvendelsen - montering af ekstraudstyr - tilkobling af påhængsvogn - eller der sker andre ændringer af risikoen Har De købt fragtføreransvarsdækning skal Codan underrettes hvis: - køretøjets kørselsområde udvides - den godsart der transporteres ændres i forhold til det aftalte - køretøjets lasteevne ændres - eller der sker andre ændringer af risikoen 9

10 Ovennævnte forhold kan indvirke på præmie eller selvrisiko i op- eller nedadgående retning, og undladelse af at give meddelelse kan medføre, at retten til erstatning bortfalder helt eller delvis i medfør af Forsikringsaftalelovens regler herom. 39. Salg af køretøjet Hvis De sælger eller på anden måde afhænder køretøjet, ophører forsikringen. Forsikringens motoransvars- og kaskodækning dækker dog den nye ejer i 3 uger efter ejerskiftet, hvis den nye ejer ikke selv har forsikret køretøjet. De skal derfor straks give os besked. 40. Genoptagelse ved køb af nyt køretøj Anskaffer De et andet køretøj inden 3 år efter, at De har afhændet det forsikrede køretøj, bevarer De de rettigheder, De eventuelt har opnået i Codan gennem skadefri kørsel. 41. Indlevering/deponering af nummerplader Hvis De indleverer køretøjets nummerplader til politiets motorkontor, vil Codan få meddelelse om det, og forsikringen ophører da fra afmeldingsdatoen. Har De købt kaskodækning, kan De fortsætte denne til nedsat præmie, hvis De inden afleveringen af nummerpladerne giver Codan skriftlig besked. Hvis nummerpladerne indleveres til Codan, kan De også fortsætte kaskodækningen til nedsat præmie. Kaskodækning til nedsat præmie, kan ikke tegnes for kortere tid end 1 måned. Voldgift 42. Uenighed om erstatningens størrelse Har De købt kaskodækning gælder følgende: Kan De ikke blive enig med Codan om erstatningens størrelse, fastsættes erstatningen ved voldgift. Til denne voldgift vælger De og Codan hver en vurderingsmand. Vurderingsmændene vælger en opmand, inden sagen begynder. Kan vurderingsmændene ikke blive enige om en opmand, udnævnes denne af præsidenten for Sø- og Handelsretten. Opmanden deltager kun i afgørelsen, hvis vurderingsmændene ikke kan blive enige. Opmanden fastsætter herefter en erstatning, der ligger inden for de to vurderingsmænds forslag. Voldgiftsretten bestemmer også, hvordan omkostningerne ved voldgiftssagen skal fordeles. Ankenævn 43. Klageinstans Bliver De og Codan uenige om forsikringen og fører en fornyet henvendelse til Codan ikke til enighed, kan De indbringe sagen for: Ankenævnet for Forsikring Anker Heegårdsgade København V. Tlf mellem kl og Dette gælder ikke uenigheder vedr. fragtføreransvarsdækningen. 44. Særligt klageskema De skal klage på et særligt skema, som De kan få hos Ankenævnet, Codan, Forbrugerrådet, de lokale forbrugerkontorer eller Forsikringsoplysningen. Selvrisiko 45. Selvrisikobeløb Deres selvrisiko står under policens enkelte aftaler. Selvrisiko er den del af en skade, De selv skal betale. 46. Indbetaling af selvrisikobeløbet Hvis Codan har lagt et selvrisikobeløb ud, opkræver vi beløbet hos Dem. 47. Selvrisiko ved bortkomst Har De købt kaskodækning, er selvrisikobeløbet ved bortkomst 20% af erstatningsbeløbet, dog mindst kr. Er Deres almindelige selvrisiko større end kr., skal De dog betale det større beløb. 48. Selvrisiko for retshjælp Har De købt kaskodækning, gælder der en særlig selvrisiko for skader under retshjælpsforsikringen. Se under kaskodækningens punkt Selvrisiko for tippeladsskader Har De købt kaskodækning, er selvrisikobeløbet, ved enhver kaskoskade, som skyldes aflæsning eller kørsel med hævet tippelad eller fejlbetjening af tippeladsanordningen, 20% af erstatningsbeløbet, medmindre De har en højere almindelig selvrisiko. 50. Skader uden selvrisiko Disse undtagelser gælder ikke for fragtføreransvarsdækningen, hvis De har købt en sådan. De skal ikke betale selvrisiko, når Codans erstatningsudbetaling udelukkende vedrører: - skader der sker, mens køretøjet er overladt til værksted, servicestation og lign. eller efter salg af køretøjet. - skader på køretøjets ruder, spejle og lygteglas - skader ved brand, lynnedslag, eksplosion, kortslutning, tyveri og røveri - pludselig skade, der sker ved, at ting styrter ned på køretøjet - skader under redningsforsikringen. - skader, der påføres køretøjet af en kendt skadevolder, når dennes erstatningsansvar bortfalder efter Lov om Erstatningsansvar - skader, der sker på føreren af et andet motorkøretøj, hvis føreren af Deres køretøj er uden skyld i uheldet. Præmietrinsregulering 51. Forsikring med præmietrinsregulering Hvis De har tegnet en forsikring med præmietrinsregulering, står det på Deres police. 10

DF20150-4 Januar 2014 VILKÅR FOR HJEMFORSIKRING

DF20150-4 Januar 2014 VILKÅR FOR HJEMFORSIKRING DF20150-4 Januar 2014 VILKÅR FOR HJEMFORSIKRING Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. All-risks bygningsforsikring

Forsikringsbetingelser. for. All-risks bygningsforsikring Betingelser nr. 307502 Forsikringsbetingelser for All-risks bygningsforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser

Læs mere

MasterCard Platinum Forsikringsbetingelser juli 2013

MasterCard Platinum Forsikringsbetingelser juli 2013 MasterCard Platinum Forsikringsbetingelser juli 2013 Betingelserne gælder for MasterCard Platinum og MasterCard Platinum Debit Sektion A Fællesbestemmelser Sektion B Rejseforsikringer Sektion C Forlænget

Læs mere

Årsrejseforsikring Forsikringsbetingelser nr. 0904

Årsrejseforsikring Forsikringsbetingelser nr. 0904 Årsrejseforsikring Forsikringsbetingelser nr. 0904 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder endvidere

Læs mere

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER NL92 for leverancer af maskiner og andet mekanisk, elektrisk og elektronisk udstyr mellem Danmark, Finland, Norge og Sverige samt inden for disse lande. Udgivet 1992 af

Læs mere

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed Tillægsforsikring ved arbejdsløshed Forsikringsbetingelser 7876-1 September 2010 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse

Læs mere

CAR TRAWLER SELVRISIKO- OG DEPOSITUMFORSIKRING I FORBINDELSE MED BILLEJE

CAR TRAWLER SELVRISIKO- OG DEPOSITUMFORSIKRING I FORBINDELSE MED BILLEJE CAR TRAWLER SELVRISIKO- OG DEPOSITUMFORSIKRING I FORBINDELSE MED BILLEJE Vedrører og udgør en del af Generelle Bestemmelser for Forsikring og forsikringscertifikatet hos. Skaden skal anmeldes til: Falck

Læs mere

AB-Forbruger. Revideret juni 2012. Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere

AB-Forbruger. Revideret juni 2012. Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere AB-Forbruger Revideret juni 2012 Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere Standardaftalen AB-Forbruger

Læs mere

Udvidet Rejse- og Afbestillingsforsikring, Verden

Udvidet Rejse- og Afbestillingsforsikring, Verden Udvidet Rejse- og Afbestillingsforsikring, Verden Forsikrings betingelser Nr. RF-07 Gældende fra 11. juli 2014 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet

Læs mere

Vejledning til repatrieringsloven. Juni 2010

Vejledning til repatrieringsloven. Juni 2010 Vejledning til repatrieringsloven Juni 2010 Nye regler pr. 1. januar 2010 Indhold 1. Baggrund....................................................................... 4 2. Formålet med repatrieringsloven..................................................

Læs mere

BOLIGSELSKABERNES LANDSFORENING BYGGEFAGENES KOOPERATIVE LANDSSAMMENSLUTNING BYGGESOCIETETET

BOLIGSELSKABERNES LANDSFORENING BYGGEFAGENES KOOPERATIVE LANDSSAMMENSLUTNING BYGGESOCIETETET Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed er udfærdiget efter indstilling af et udvalg, nedsat af Boligministeriet, med repræsentation for: BOLIGSELSKABERNES LANDSFORENING

Læs mere

og forsikring Bilen og forsikring indeholder svar på en række af de spørgsmål, man som forbruger stiller sig, når der skal købes en bilforsikring.

og forsikring Bilen og forsikring indeholder svar på en række af de spørgsmål, man som forbruger stiller sig, når der skal købes en bilforsikring. BILEN OG FORSIKRING SEPTEMBER 2014 SIDE 1 Bilen og forsikring Bilen og forsikring indeholder svar på en række af de spørgsmål, man som forbruger stiller sig, når der skal købes en bilforsikring. Forsikringsoplysningen,

Læs mere

10.0 Sikrede 4. 11.0 Fælles undtagelser 4. 12.0 Ændring i arbejdet 5. 13.0 Anmeldelse af skade 5. 14.0 Anmeldelse af erstatningskrav 5

10.0 Sikrede 4. 11.0 Fælles undtagelser 4. 12.0 Ændring i arbejdet 5. 13.0 Anmeldelse af skade 5. 14.0 Anmeldelse af erstatningskrav 5 FORSIKRINGSBETINGELSER KOMBINERET ENTREPRISEFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. 460-04 Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler. Indhold Side Indhold Side

Læs mere

SIGNAFON ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF MOBILT BREDBÅND - FLATRATE 1 Generelt Nærværende abonnementsvilkår finder anvendelse på aftalen

SIGNAFON ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF MOBILT BREDBÅND - FLATRATE 1 Generelt Nærværende abonnementsvilkår finder anvendelse på aftalen SIGNAFON ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF MOBILT BREDBÅND - FLATRATE 1 Generelt Nærværende abonnementsvilkår finder anvendelse på aftalen mellem den ene side Kunden og på den anden side udbyderen

Læs mere

HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER

HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER Denne folder er udarbejdet af DRACHMANN ADVOKATER. Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse eller mangfoldiggørelse af folderen/dele heraf er tilladt

Læs mere

Voldgiftsinstituttets nye Regler for behandling af voldgiftssager

Voldgiftsinstituttets nye Regler for behandling af voldgiftssager Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2013.303 Voldgiftsinstituttets nye Regler for behandling af voldgiftssager Af generalsekretær Steffen Pihlblad, Voldgiftsinstituttet udtrykkeligt har aftalt, at reglerne i bilag

Læs mere

AFTALEVILKÅR FOR BRUG AF TESTR.NU

AFTALEVILKÅR FOR BRUG AF TESTR.NU AFTALEVILKÅR FOR BRUG AF TESTR.NU Testr er en internetbaseret tjeneste ( Tjenesten ), hvor du kan købe abonnement, så du via Tjenesten kan få adgang til at ansøge om at deltage i tests af forskellige typer

Læs mere

Tjekliste - Erhvervslejeloven

Tjekliste - Erhvervslejeloven Tjekliste - Erhvervslejeloven Denne vejledning er tænkt som en hjælp til lejere og udlejere, der skal indgå en lejekontrakt om erhvervslokaler. Det er vigtigt at være opmærksom på, at vejledningen ikke

Læs mere

Funktionærloven. - med kommentarer

Funktionærloven. - med kommentarer 2012 Funktionærloven - med kommentarer Denne pjece beskriver dine rettigheder og pligter som funktionær i de almindeligt forekommende situationer, men vi vil alligevel opfordre dig til at kontakte PROSA,

Læs mere

BILER SKAT OG MOMS 2014

BILER SKAT OG MOMS 2014 BILER SKAT OG MOMS 2014 Indhold Gulpladebiler...3 Hvilke biler er specialindrettede?... 3 Almindelige gulpladebiler... 3 Kørsel mellem hjem og arbejde... 3 Kørsel mellem skiftende arbejdspladser... 4 25-dages-reglen...

Læs mere

BILER SKAT OG MOMS 2014

BILER SKAT OG MOMS 2014 BILER SKAT OG MOMS 2014 Indhold Gulpladebiler...3 Hvilke biler er specialindrettede?... 3 Almindelige gulpladebiler... 3 Kørsel mellem hjem og arbejde... 3 Kørsel mellem skiftende arbejdspladser... 4 25-dages-reglen...

Læs mere

Advokat (H) Finn Altschuler. Indholdsfortegnelse

Advokat (H) Finn Altschuler. Indholdsfortegnelse Juridiske forhold i forbindelse med lægefaglig virksomhed med focus på praktiserende speciallæger herunder såvel speciallæger i almen medicin som øvrige speciallæger Advokat (H) Finn Altschuler Indholdsfortegnelse

Læs mere

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS 1. Generelt Disse abonnementsbetingelser gælder for datatjenesten "Internet via satellit" herefter kaldet tjenesten leveret af Astra / Eutelsat og distribueret

Læs mere

www.danskrevision.dk BILER SKAT OG MOMS 2015 142847_Revisormanual 2014.indd 1 16/01/14 10.56

www.danskrevision.dk BILER SKAT OG MOMS 2015 142847_Revisormanual 2014.indd 1 16/01/14 10.56 BILER SKAT OG MOMS 2015 Indhold Gulpladebiler...................................3 Hvilke biler er specialindrettede?...3 Almindelige gulpladebiler...4 Kørsel mellem hjem og arbejde...4 Kørsel mellem hjem

Læs mere

betingelser - gælder i forholdet mellem bygherren og flere parter AB 92

betingelser - gælder i forholdet mellem bygherren og flere parter AB 92 27, stk. 2. Entreprenøren har ret til godtgørelse, hvis årsagen til forsinkelse kan henføres til 1) 24, stk. 1, nr. 1, (*** og nr. ***) 5 og 6 eller Tilføjelsen af»og 6«er en følge af ændringen af 24,

Læs mere

Sådan klager du til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol

Sådan klager du til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol Sådan klager du til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol Justitsministeriet 2007 Sådan klager du til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol Justitsministeriet 2007 Sådan klager du til Den Europæiske

Læs mere

Bilag IV Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler

Bilag IV Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Bilag IV Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Rammeaftale 50.55 mellem [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Kunden) og [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt

Læs mere

Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. 50.31 Kontormøbler - Øst

Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. 50.31 Kontormøbler - Øst Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren 50.31 Kontormøbler - Øst Rammeaftale om køb af kontormøbler mellem [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Kunden) og [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Leverandøren) (Kunden

Læs mere

Abonnementsbetingelser for slutkunder

Abonnementsbetingelser for slutkunder Abonnementsbetingelser for slutkunder 1.... Generelt... 1 2.... Elektronisk kommunikation... 1 3.... Aftale med ComX og fortrydelsesret... 1 4.... Tjenester... 2 5.... Betalingsforhold... 3 6.... Kreditmaksimum

Læs mere

Tillægsvejledning. for. danske private arbejdsgivere der beskæftiger lønmodtagere i udlandet

Tillægsvejledning. for. danske private arbejdsgivere der beskæftiger lønmodtagere i udlandet Tillægsvejledning for danske private arbejdsgivere der beskæftiger lønmodtagere i udlandet Indledning Denne vejledning er til danske private arbejdsgivere, der har ansatte i udlandet og på danske skibe.

Læs mere