Handleplan for Handicappolitik Ishøj Kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Handleplan for Handicappolitik 2014-2018 Ishøj Kommune"

Transkript

1 Handleplan for Handicappolitik Ishøj Kommune 1

2 Indledning År 2008 var handicapår i Ishøj. Som led i Handicapåret udarbejdede Ishøj Kommune en Handicappolitik i samarbejde med Ishøj Handicapråd og Danske Handicaporganisationer. Handicappolitikken skulle danne grundlag for kommunens arbejde frem til 2014 med at forbedre forholdene for dig som borger med et handicap. Med Handicappolitikken forpligtede Ishøj Kommune sig på at arbejde aktivt for at ligestille alle kommunens borgere med eller uden et handicap. Politikken har siden dens tilblivelse været et aktivt redskab i Ishøj Kommunes arbejde med handicapperspektivet inden for mange aspekter af kommunens opgaveløsning. Nu er der gået fire år siden handicappolitikken blev vedtaget, og politikken har derfor været kigget efter i sømmene og er blevet tilrettet, således at den stemmer overens med de temaer, som Handicaprådet har valgt at prioritere i årene Målgruppe: Handicappolitikken retter sig mod dig som borger med et handicap, dine pårørende og andre, der har en interesse for handicapområdet i Ishøj Kommune. I politikken bliver der sat fokus på mange forskellige sider af din tilværelse og for at sikre, at der er bredde i indsatsen, består Handicappolitikken af fire overordnede temaer, der favner emner fra tilgængelighed til deltagelse i kultur-, arbejds- og fritidsliv. Alt sammen områder, der er vigtige i dit såvel som andre borgeres hverdagsliv. Handleplanen: For at kunne realisere målsætningerne i Handicappolitikken er der udarbejdet en handleplan. Handleplanen følger Handicappolitikkens struktur. Der tages dermed afsæt i de 4 overordnede temaer for kommunens arbejde med handicapområdet. I løbet af den fireårige periode, som Handicaprådet sidder i, vil hvert af de fire temaer i et år være fokusområde for Handicaprådets arbejde og dermed også for møderne i Handicaprådet. De andre temaer vil naturligvis også være en del af Handicaprådets arbejde også i de år, hvor de ikke er hovedtema. De fire temaer for Handicappolitikken og handleplanen er: Tema 2014: Aktiv deltagelse i kultur- og fritidslivet Tema 2015: Kompetence, samarbejde og kendskab Tema 2016: Ligeværdig deltagelse Tema 2017: Tilgængelighed Ishøj Kommune arbejder ud fra FN s definition af et handicap. Efter denne definition skelnes der mellem handicap og funktionsnedsættelse. En funktionsnedsættelse er en psykisk, fysisk, intellektuel eller sansemæssig begrænsning. Handicappet opstår i relationen mellem en funktionsnedsættelse og omgivelser. Handicappet er dermed en begrænsning i omgivelsernes evne til at rumme personen med en funktionsnedsættelse. 2

3 Tema 2014: Aktiv deltagelse i kultur- og fritidslivet Du skal have gode muligheder for oplevelser og aktiv deltagelse i kommunens fritids-, idræts- og kulturliv Ishøj Kommune samarbejder med frivillige foreninger og idrætsklubber om at tilvejebringe et rigt kultur- og fritidsliv i kommunen. Dette samarbejde sker blandt andet gennem økonomisk støtte, råd og vejledning om foreningsarbejdet samt ved at stille lokaler til rådighed. I dette arbejde søger Ishøj Kommune at fremme, at du som borger med et handicap kan tage del i det aktive kultur- og fritidsliv. Samarbejde med foreningslivet og oplysning til Ishøjborgerne er her nøglen. Muligheden for, at du som borger med et handicap kan være aktiv i kultur- og fritidsliv, kan afhænge af tilgængelighed. Derfor arbejder Ishøj Kommune løbende for, at der ved nybyggeri eller ved ombygning lægges vægt på, at lokalerne er handicapvenlige. Ligeledes når der skal etableres nye veje og stier. Her sørger Ishøj Kommune for, at det er muligt for alle kommunens borgere uanset funktionsevne at komme rundt i kommunen. Nogle aktiviteter for borgere med et handicap er tværkommunale. På Ishøj Kommunes hjemmeside kan du finde links til blandt andet Handicapportalen, Dansk Handicap Idrætsforbund og IF Coming Up, der afholder arrangementer for borgere med et handicap og giver mulighed for at chatte om, hvad der foregår på handicapområdet. Hvis du er over 18 år, er der mulighed for at få en ledsagerordning, hvis dette er en forudsætning for, at du kan deltage i de ønskede aktiviteter. Ledsagerordningen retter sig mod borgere, der på grund af et handicap, har behov for hjælp til at færdes udendørs. Stærkt bevægelseshandicappede kan blive tilmeldt en individuel kørselsordning for at kunne deltage i kultur- og fritidsaktiviteter. Der er også mulighed for en ledsagerordning til dig mellem år. Det er Familiecentret i Ishøj Kommune, der bevilger denne ordning. Fokus 2014: I 2014 vil Handicaprådet i Ishøj Kommune sætte fokus på temaet aktiv deltagelse i kultur- og fritidslivet. Der vil på Handicaprådets 6 årlige møder blive sat fokus på temaet i kraft af forskellige emner, der relaterer sig til temaet. Der er i 2014 afsat midler til etablering af fritidsguider til børn og unge med fysiske og psykiske funktionsnedsættelser. I årshjulet for Handicaprådets arbejde i 2014 kan du læse mere om, hvordan rådet konkret vil arbejde med aktiv deltagelse i kultur- og fritidslivet, og hvilke emner der ellers er på dagsordenen til Handicaprådets møder. Århjulet vil blive udarbejdet i januar

4 Tema 2015: Samarbejde, kompetence og kendskab Samarbejde: Ishøj Kommune har fokus på, at du skal opleve, at du henvender dig til én samlet kommune. Dette betyder ikke, at det altid er den samme medarbejder, du taler med, men at vi som kommune sørger for en god tværgående koordination, så alle relevante afdelinger inddrages, og medarbejderne kan hjælpe dig videre i systemet. God kvalitet afhænger ofte af en god koordinering, idet mange borgere med handicap har behov for ydelser fra flere centre i kommunen. For at kunne sikre en god sagsbehandling indebærer samarbejdet på tværs af afdelinger, centre og institutioner i kommunen, at der udveksles oplysninger om dit sagsforløb, når dette er relevant. Om nødvendigt indhentes samtykkeerklæring fra dig, så der kan ydes en helhedsorienteret sagshåndtering. For at tilgodese, at du som borger med et handicap kan få de bedst mulige tilbud, og ikke skal henvende dig flere steder, arbejdes der med visitationsudvalg, der går på tværs af afdelinger og som vurderer din sag samlet set. Der er blandt andet etableret Visitationsudvalg for voksenspecialundervisning og hjælpemidler, tilbud efter serviceloven til voksne borgere med en funktionsnedsættelse og vedrørende visse foranstaltninger og hjælpemidler for børn. Når du ønsker at rette henvendelse til kommunen, skal du som udgangspunkt altid rette henvendelse til din sagsbehandler eller Borgerservice. Er der brug for at andre afdelinger inddrages, sørger sagsbehandleren for at hjælpe dig videre i systemet. I forbindelse med reform af førtidspension og fleksjob samt kontanthjælpsreformen, kan du som borger med et handicap blive tilbudt en koordinerende sagsbehandler. Det betyder, at der er én sagsbehandler, der koordinerer din sag. For at få en koordinerende sagsbehandler skal du være i målgruppen for enten et ressourceforløb eller være aktivitetsparat kontanthjælpsmodtager. Ishøj Kommune vil derudover arbejde for, at alle borgere med et handicap får mulighed for at få en koordinerende sagsbehandler. Kompetence: Kompetenceudvikling af kommunens medarbejdere: Ishøj Kommune sørger løbende for, at kommunes medarbejdere kompetenceudvikles og får de kurser og den oplæring, de har behov for, så din sagsbehandling varetages af kompetente medarbejdere, der på et godt fagligt grundlag kan finde løsninger, der passer til dine behov. Det kan somme tider være relevant at inddrage pårørende og organisationer, såsom patientforeninger og videnscentre, der kan hjælpe os med at finde frem til gode fagligt funderede løsninger i sagsbehandlingen. Hvornår dette er relevant, vil der altid blive taget stilling til i samråd med dig. 4

5 Vi vil skabe gode rammer for samarbejdet mellem dig og Ishøj Kommune Ishøj Kommune arbejder løbende på at gøre rammerne for vores samarbejde med dig så gode som muligt. Derfor har vi fokus på, at formidlingen af dit ansvar og dine rettigheder er i højsædet i sagsbehandlingen. Vi lægger vægt på at skabe et overblik over sagsbehandlingsprocessen, med kontaktoplysninger og samarbejde med relevante parter i sagen. I begyndelsen af et sagsforløb vil vi, så vidt muligt, forsøge at give dig et overblik over den sagsbehandlingsproces, der kan forventes, og vi holder dig løbende orienteret om udviklingen i din sag. Når vi i kommunen retter henvendelse til dig vedrørende et eller flere sagsforløb, så sørger vi for at formidle navne på de sagsbehandlere/kontaktpersoner, der arbejder med din sag. Kendskab: Du skal kende dine muligheder som borger med et handicap Information og oplysning er afgørende for, at du som borger med et handicap har kendskab til, hvad vi som kommune kan hjælpe dig med, så du så vidt muligt ligestilles med andre borgere. Derfor arbejder vi i Ishøj Kommune løbende på at informere og oplyse om dine muligheder, rettigheder og ansvar som borger med et handicap. At have et handicap kan påvirke mange af livets forhold. Derfor skal denne information omfatte både muligheder for uddannelse, beskæftigelse, bolig, kultur og fritid mv. For at udbrede dit kendskab til disse muligheder er flere medier i spil. er i 2013 blevet relanceret og er nu langt mere brugervenlig. Ligeledes er blevet opdateret om, hvilke muligheder du har som borger med et handicap. Hjemmesiden følger opbygningen på dvs. at den er opbygget ud fra, hvad du som borger har brug for af oplysninger og ikke efter kommunens organisering. På TV Ishøj, herunder tekst-tv og infokanalen, informerer vi løbende om dine muligheder som borger med et handicap, og kommende aktiviteter formidles via de lokale medier såsom Sydkysten og TV2-Lorry. Tema 2015: I 2015 vil Handicaprådet i Ishøj Kommune sætte fokus på temaet kompetence, kendskab og samarbejde. Der vil på Handicaprådets 6 årlige møder blive sat fokus på temaet i kraft af forskellige emner, der relaterer sig til temaet. I årshjulet for Handicaprådets arbejde i 2015 kan du læse mere om, hvordan rådet konkret vil arbejde med temaet, og hvilke emner der er på dagsordenen til Handicaprådets møder. Årshjulet vil blive udarbejdet ultimo

6 Tema 2016: Ligeværdig deltagelse Børn med særlige behov som følge af handicap skal der tages særlig hånd om Børn og unge med særlige behov, som følge af handicap, skal tilbydes en professionel indsats. Indsatsen skal starte så tidligt, som det er muligt. Dialog, inddragelse og samtykke er nøgleordene i samarbejdet med forældre. En indsats starter således altid med dialog med dig som forælder. Ishøj Kommune søger løbende at give dig information og overblik over dit barns sagsforløb. Det gør vi ved at inddrage dig i beslutninger og give rådgivning og vejledning. Vi arbejder med tværfaglige udvalg, hvor sagsbehandlere fra flere centre arbejder sammen, således at faggrænser ikke bremser et sagsforløb. Ishøj kommune arbejder løbende på at sikre en stor grad af kompetence i daginstitutioner, SFO er, klubber og skoler så handicappede børn og unge med særlige behov får en god støtte og vejledning. Ishøj kommune har blandt andet en vifte af tilbud såsom støttekorps og specialgrupper for såvel mindre børn som for skolebørn. For at kunne sikre en stor grad af kompetence har vi fokus på at have et veluddannet personale, som kan varetage opgaverne. Der tages altid højde for tilgængelighed til skoler og institutioner. Ishøj Kommune vil i denne forbindelse tilbyde dit barn det bedst indrettede sted i kommunen i forhold til dit barns handicap. Hvis dit barn ikke kan deltage i almindelige kommunale institutions- eller skoletilbud, tilbydes et egnet tilbud i forhold til dit barns behov. Efter en faglig udredning søges det relevante tilbud i forhold til at tilgodese dit barns behov for en særlig indsats. I overensstemmelse med nærhedsprincippet søges om muligt lokalt tilbud, alternativt vil der blive kigget efter et tilbud i nærkommunerne. Du skal som borger med handicap sikres adgang til uddannelse Ishøj Kommune arbejder for, at du som borger med et handicap kan uddanne dig, og at du, som senere i livet har fået et handicap, hjælpes til at deltage i uddannelse eller undervisning. Ishøj Kommune anser alle borgere som værdifulde, og derfor er det væsentligt, at også du som borger med et handicap får mulighed for at udnytte dine kompetencer også i et uddannelsesforløb. Er du ung med et handicap, går Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) ind i et samarbejde med dig om at udarbejde en uddannelsesplan. Unge, som ikke umiddelbart kan deltage i et ordinært uddannelsesforløb, kan tilbydes en erhvervsfaglig grunduddannelse, EGU. Hvis du imidlertid ikke kan indgå i de ordinære uddannelsesforløb med de forskellige former for støtte, der er, kan du tilbydes en særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU), som tager udgangspunkt i en indstilling fra Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU), og som kommunen derefter visiterer til. 6

7 Har du fået et handicap senere i livet kan der bevilges voksenspecialundervisning. Efter ansøgning/indstilling kan der bevilges voksenspecialundervisning for at afhjælpe eller begrænse virkningerne af en funktionsnedsættelse, så du bedre er i stand til at klare din dagligdag. Du har som borger med et handicap en bred vifte af muligheder for at blive omskolet, revalideret eller at tage uddannelse med støtte. Du kan henvende dig til Jobcenter Vallensbæk eller den uddannelsesinstitution, hvor uddannelsen gennemføres, for at høre mere om dine muligheder. Du skal som borger med et handicap sikres adgang til arbejdsmarkedet Hvis du har et handicap og har behov for støtte til at genoptage et job eller har brug for opkvalificering, omskoling eller ny uddannelse, er det muligt at få støtte i Jobcenter Vallensbæk. Hvis du efter en sygdomsperiode har fået en kronisk funktionsnedsættelse og skal vende tilbage til arbejdspladsen, har du mulighed for at få rådgivning og praktisk støtte fra Jobcentret. Det kan være via opfølgningssamtaler på arbejdspladsen hvor mulighederne for at forblive på arbejdspladsen på enten ordinære eller særlige vilkår drøftes - eller via støtte til arbejdspladsindretning eller anden kompensation. Jobcenter Vallensbæk orienterer dig om dine muligheder for kompensation. Det sker via f.eks. opfølgningssamtaler ved sygemelding, så du enten kan komme i job eller forblive på jobbet. Desuden orienterer Jobcentret løbende virksomhederne om, hvilke muligheder der er for støtte til ansatte med et handicap. Hvis du har behov for ansættelse på særlige vilkår, f.eks. i fleksjob, har du mulighed for at søge om dette. Det sker oftest i forbindelse med længerevarende sygdomsforløb. Jobcentret har løbende kontakt til offentlige og private arbejdsgivere om mulighederne for fleksjobansættelse. Nogle borgere kan fortsætte på deres hidtidige arbejdsplads, men med ændrede arbejdsopgaver eller nedsat arbejdsindsats. Ishøj Kommune ønsker at være et forbillede for beskæftigelse af borgere med funktionsnedsættelse. Derfor ønsker Ishøj Kommune, så vidt det er muligt at fastholde medarbejdere med funktionsnedsættelse enten på ordinære vilkår, med brug af kompensationsmuligheder, eller ved ansættelse på særlige vilkår. Desuden vil Ishøj Kommune ved rekruttering af nye medarbejdere være åben over for ansættelse af borgere med funktionsnedsættelse. I 2013 indførte Regeringen store reformer på beskæftigelsesområdet. I 2013 blev der indført en reform af førtidspensions- og flekssystemet, og i 2014 blev en ny kontanthjælpsreform effektueret. De nye reformer stiller store krav til, at arbejdspladser private såvel som offentlige påtager sig et ansvar for at inkludere borgere med et handicap på arbejdsmarkedet. Ishøj Kommune har i den forbindelse iværksat tværfaglige rehabiliteringsteams, som i samarbejde med borgere på kanten af arbejdsmarkedet skal lægge en helhedsorienteret plan for, hvordan borgeren kan indgå på arbejdsmarkedet på ordinære eller særlige vilkår. 7

8 Tema 2016: I 2016 vil Handicaprådet i Ishøj Kommune sætte fokus på temaet ligeværdig deltagelse. Der vil på Handicaprådets 6 årlige møder blive sat fokus på temaet i kraft af forskellige emner, der relaterer sig til temaet. I årshjulet for Handicaprådets arbejde i 2016 kan du læse mere om, hvordan rådet konkret vil arbejde med ligeværdig deltagelse, og hvilke emner der er på dagsordenen til Handicaprådets møder. Årshjulet vil blive udarbejdet ultimo Tema 2017: Tilgængelighed Du skal have mulighed for at bevæge dig rundt i samfundet med et handicap At kunne bevæge sig rundt i samfundet er af stor betydning for alles livskvalitet. Derfor arbejder Ishøj Kommune løbende på at skabe gode adgangsforhold i kommunale bygninger og til de kommunale udendørsarealer. Ambitionen er at forbedre tilgængeligheden, så du som borger med et handicap så vidt muligt opnår samme muligheder for at færdes som andre borgere. Kommunen formidler handicapregler om tilgængelighed i forbindelse med tilladelser til nybyggeri og renovationsprojekter og er derved med til at sikre dine muligheder for at færdes på lige fod med andre. Når kommunen bygger og renoverer kommunens egne faciliteter, diskuteres disse sager i Handicaprådet. Handicaprådet er med til at sikre, at der tages højde for tilgængeligheden og anvendeligheden for borgere med forskellige typer handicaps. Din bolig skal opfylde de behov, du har som borger med et handicap Ishøj Kommune understøtter løbende boligbehovet for borgere med et handicap. Dette gøres overordnet set på to måder: For det første tilbydes der hjælp til indretning af din egen bolig med henblik på at gøre den egnet til de krav, dit handicap kan stille til boligens fysiske udformning. Det kan dreje sig om mindre ændringer som fjernelse af dørtrin eller opsætning af håndtag på badeværelset. Det kan også dreje sig om større indretninger såsom ændring af en havegang eller tilbygninger til boligen. Hvis det viser sig, at det ikke er tilstrækkeligt at ændre boligens indretning, hjælper kommunen dig med at finde en bolig, som opfylder dine behov. En anden måde, hvorpå dit boligbehov kan opfyldes, er ved at tilbyde dig ophold i et botilbud. Det vil typisk dreje sig om borgere med et handicap, der kræver særlig pædagogisk støtte. Ishøj Kommune har to botilbud for voksne udviklingshæmmede og et botilbud til borgere med psykiske lidelser. Derudover 8

9 har Ishøj Kommune to opgangsfællesskaber til borgere med en sindslidelse. Da Ishøj Kommune kun har et begrænset antal botilbudspladser, samarbejdes der med andre kommuner om at tilvejebringe det rigtige tilbud i forhold til dine behov. Sagsbehandlere fra team Borger- og Socialservices handicap- eller psykiatriteam deltager altid ved vurderingen af, om en voksen borger med handicap vil have fordel af at flytte i et botilbud. Sagsbehandleren samarbejder altid med dig eller din værge om at finde botilbud eller anden boform, der matcher dine behov. Hvis du som borger opholder dig i et botilbud uden for kommunen, vil du stadig have tilknyttet en sagsbehandler fra Ishøj Kommune. Dette er med til at sikre, at du får den bedst mulige støtte under dit ophold. Tema 2017: I 2017 vil Handicaprådet i Ishøj Kommune sætte fokus på temaet tilgængelighed. Der vil på Handicaprådets 6 årlige møder blive sat fokus på temaet i kraft af forskellige emner, der relaterer sig til temaet. I årshjulet for Handicaprådets arbejde i 2017 kan du læse mere om, hvordan rådet konkret vil arbejde med tilgængelighed, og hvilke emner der er på dagsordenen til Handicaprådets møder. Årshjulet vil blive udarbejdet ultimo

Handicappolitik 2014-2018 Ishøj Kommune

Handicappolitik 2014-2018 Ishøj Kommune Handicappolitik 2014-2018 Ishøj Kommune 1 Når jeg tager af sted til rådhuset om morgenen, stopper jeg nogle gange op og tænker på, hvor meget i vores daglige liv, vi egentlig tager for givet. Ishøj Kommune

Læs mere

Aktiv deltagelse og medansvar. Handicappolitik. for Ishøj Kommune. Ishøj Kommune. Aktiv deltagelse og medansvar

Aktiv deltagelse og medansvar. Handicappolitik. for Ishøj Kommune. Ishøj Kommune. Aktiv deltagelse og medansvar Handicappolitik for Ishøj Kommune Mennesket før handicappet Aktiv deltagelse og medansvar Ishøj Kommune 1 2 Aktiv deltagelse og medansvar Når jeg tager af sted til rådhuset om morgenen, stopper jeg nogle

Læs mere

Aktiv deltagelse og medansvar. Handleplan for. Ishøj Kommunes Handicappolitik 2009-2014. Ishøj Kommune. Aktiv deltagelse og medansvar

Aktiv deltagelse og medansvar. Handleplan for. Ishøj Kommunes Handicappolitik 2009-2014. Ishøj Kommune. Aktiv deltagelse og medansvar Handleplan for Ishøj Kommunes Handicappolitik 2009-2014 Mennesket før handicappet Aktiv deltagelse og medansvar Ishøj Kommune 1 2 Aktiv deltagelse og medansvar Indledning År 2008 var Handicapår i Ishøj.

Læs mere

Handicappolitik. (udkast)

Handicappolitik. (udkast) Handicappolitik (udkast) Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Handicappolitiske grundprincipper... 2 Kommunal opgaveløsning... 3 Boliger og tilgængelighed i fysiske omgivelser... 4 Børn og unge... 5 Uddannelse

Læs mere

Handicaprådet i Ballerup. 25. marts 2015

Handicaprådet i Ballerup. 25. marts 2015 Handicaprådet i Ballerup 25. marts 2015 Det specialiserede handicapområde Jobcenteret mål: Få borgere i uddannelse Få borgere i job Fastholde sygemeldte på arbejdsmarkedet 2 Indsatser Vi arbejder ud fra

Læs mere

2008-2012. Det hele menneske. Handicappolitik. Gentofte Kommune

2008-2012. Det hele menneske. Handicappolitik. Gentofte Kommune 2008-2012 Det hele menneske Handicappolitik Gentofte Kommune Vision Gentofte Kommune ønsker at være en god kommune at bo og leve i for alle borgere, og handicappolitikken skal være det fælles grundlag,

Læs mere

Retur til index. Handicappolitik

Retur til index. Handicappolitik 1 1 Handicappolitik 2 Index Forord... 3 Samarbejde med Ishøj Kommune... 4 målsætninger... 4 Samarbejde... 4 God service... 4 Tilgængelighed... 4 Børn... 4 Uddannelse... 5 Adgang til arbejde... 5 Fridtid,

Læs mere

Det er et faktum, at vejen til bedre tilgængelighed og mere rummelighed i høj grad handler om at nedbryde barrierer i det omgivende samfund.

Det er et faktum, at vejen til bedre tilgængelighed og mere rummelighed i høj grad handler om at nedbryde barrierer i det omgivende samfund. Forord Mennesker med handicap skal betragtes som ligeværdige borgere med samme ret som alle andre til at deltage aktivt i alle dele af samfundslivet. Sådan lyder det i FN konventionen om rettigheder for

Læs mere

Kalundborg kommune marts Handicappolitik

Kalundborg kommune marts Handicappolitik Kalundborg kommune marts 2009 Handicappolitik Grundlag og strategi: Kalundborg kommunes Handicappolitik opstiller en række prioriterede mål for udvalgte politikområder, hvilke tager udgangspunkt i FN s

Læs mere

H a n d i c a p p o l i t i k

H a n d i c a p p o l i t i k H a n d i c a p p o l i t i k LY N G B Y - T A A R B Æ K K O M M U N E F o r o r d a f B o r g m e s t e r R o l f A a g a a r d - S v e n d s e n Der er sket store ændringer på handicapområdet de seneste

Læs mere

Handicappolitik. Et liv som alle andre

Handicappolitik. Et liv som alle andre Handicappolitik Et liv som alle andre Forord Mennesker med handicap skal betragtes som ligeværdige borgere med samme ret som alle andre til at deltage aktivt i alle dele af samfundslivet. Sådan lyder det

Læs mere

'REVE Handicappolitik Handicappolitik

'REVE Handicappolitik Handicappolitik Handicappolitik Et fælles udgangspunkt giver højere kvalitet, derfor har Greve Kommune en handicappolitik. Behovet for en politik blev ekstra aktuelt med kommunalreformen i 2007, hvor kommunerne overtog

Læs mere

Handicappolitik i Langeland Kommune. Handicappolitikken er vedtaget af kommunalbestyrelsen i Langland Kommune april 2009

Handicappolitik i Langeland Kommune. Handicappolitikken er vedtaget af kommunalbestyrelsen i Langland Kommune april 2009 Handicappolitik i Langeland Kommune Handicappolitikken er vedtaget af kommunalbestyrelsen i Langland Kommune april 2009 Indledning Langeland Kommunes handicappolitik skal dække alle forvaltningsområder,

Læs mere

Fra ung til voksen. Information om overgange for unge med særlige behov. Ishøj Kommune 1

Fra ung til voksen. Information om overgange for unge med særlige behov. Ishøj Kommune 1 Fra ung til voksen Information om overgange for unge med særlige behov Ishøj Kommune 1 18 år og hvad så? Tillykke med din 18 års fødselsdag - nu er du i juridisk forstand myndig. Det betyder, at dit forhold

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Socialcenter Journalnr. : Dato... : Skrevet af : viga /3864

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Socialcenter Journalnr. : Dato... : Skrevet af : viga /3864 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Socialcenter Journalnr. : Dato... : 26.08.2009 Skrevet af : viga /3864 N O T A T om Kvalitetsstandard for Servicelovens 108 - botilbud Indledning

Læs mere

Handicappolitik. Januar Norddjurs Kommune Torvet Grenaa Tlf:

Handicappolitik. Januar Norddjurs Kommune Torvet Grenaa Tlf: Handicappolitik Januar 2009 Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Handicappolitik Overordnet politik Norddjurs Kommunes overordnede politik er at sikre ligeværd og lige

Læs mere

Forslag. Handicappolitik

Forslag. Handicappolitik Forslag Handicappolitik Handicappolitikken angiver Svendborg Kommunes overordnede vision og mål for indsatsen for børn, unge og voksne med funktionsnedsættelse. Politikken er en revision af den vedtagne

Læs mere

Indhold. Indledning Kapacitet og faglighed skal matche fremtidens behov Udvikling af beskyttet beskæftigelse... 6

Indhold. Indledning Kapacitet og faglighed skal matche fremtidens behov Udvikling af beskyttet beskæftigelse... 6 1 Indhold Indledning... 3 Kapacitet og faglighed skal matche fremtidens behov... 5 Udvikling af beskyttet beskæftigelse... 6 Livskvalitet gennem støtte i eget hjem... 7 Fokus på borgertilfredshed... 8

Læs mere

Forslag. Handicappolitik

Forslag. Handicappolitik Forslag Handicappolitik 1 Handicappolitikken angiver Svendborg Kommunes overordnede vision og mål for indsatsen for børn, unge og voksne med funktionsnedsættelse. Politikken er en revision af den vedtagne

Læs mere

Handicappolitik Thisted Kommune

Handicappolitik Thisted Kommune Handicappolitik Thisted Kommune Indledning... 2 Formål... 2 Grundprincipper... 2 Indsatsområder... 3 Tilgængelighed... 3 De fysiske omgivelser... 4 Information... 4 Uddannelse... 4 Arbejde og social sikring...

Læs mere

Velkommen. Informere om overgangen fra barn til voksen, herunder om: Drøfte konkrete sager.

Velkommen. Informere om overgangen fra barn til voksen, herunder om: Drøfte konkrete sager. Informationsmøde Velkommen Det skal vi i aften Informere om overgangen fra barn til voksen, herunder om: - Processen og hvad I kan forvente jer - Mulighederne inden for de enkelte områder Det skal vi ikke

Læs mere

Socialafdelingen oplever, at der ofte er udfordringer i at sikre sammenhænge i overgange i forhold til unges uddannelse (15-25 årige).

Socialafdelingen oplever, at der ofte er udfordringer i at sikre sammenhænge i overgange i forhold til unges uddannelse (15-25 årige). Bilag 2 initiativer på Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalgets område Initiativ Sikre sammenhæng i overgange Forankring Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget Udfordring Hvad ønsker man at forandre og

Læs mere

Vi er alle lige - -oplæg til arbejdet med en handicappolitik for Stevns kommune STEVNS KOMMUNES HANDICAPPOLITIK

Vi er alle lige - -oplæg til arbejdet med en handicappolitik for Stevns kommune STEVNS KOMMUNES HANDICAPPOLITIK Vi er alle lige - -oplæg til arbejdet med en handicappolitik for Stevns kommune STEVNS KOMMUNES HANDICAPPOLITIK Godkendt af Kommunalbestyrelsen d. 28. maj 2009 HVAD ER HANDICAP? Et handicap indebærer,

Læs mere

Handicappolitik. Rudersdal Kommune 2012

Handicappolitik. Rudersdal Kommune 2012 Handicappolitik Rudersdal Kommune 2012 2 Indledning Forord Den foreliggende handicappolitik er udarbejdet i foråret 2012 og afløser Rudersdal Kommunes psykiatri- og handicappolitik fra 2008. I den nye

Læs mere

Lige muligheder for alle

Lige muligheder for alle 581620 Handicappolitik 06/11/09 13:32 Side 1 Lige muligheder for alle Dragør Kommunes handicap- og psykiatripolitik Læs mere på www.dragoer.dk 581620 Handicappolitik 06/11/09 13:32 Side 2 Lige muligheder

Læs mere

Handicappolitik Høje Taastrup Kommunes Handicappolitik 2009

Handicappolitik Høje Taastrup Kommunes Handicappolitik 2009 Handicappolitik Høje Taastrup Kommunes Handicappolitik 2009 2 Forord Ligeværd, respekt og at nedbryde barrierer er nøgleordene i Høje-Taastrup Kommunes nye handicappolitik, ligesom de er helt centrale,

Læs mere

Skanderborg Kommunes Handicappolitik

Skanderborg Kommunes Handicappolitik Skanderborg Kommunes Handicappolitik Lige muligheder og rettigheder for mennesker med handicap Vision Formål Udviklingsmål Opfølgning 1 Indledning Vision Byrådet besluttede i februar 2007 at pålægge Sundheds-

Læs mere

Handlingsplan 2009-2012. Job og uddannelse for borgere med varige funktionsnedsættelser

Handlingsplan 2009-2012. Job og uddannelse for borgere med varige funktionsnedsættelser Handlingsplan 2009-2012 Job og uddannelse for borgere med varige funktionsnedsættelser 1. december 2008 1 1. FORMÅL Handicapstrategien på beskæftigelsesområdet supplerer Københavns Kommunes overordnede

Læs mere

Esbjerg Kommunes. Handicappolitik. Esbjerg Kommunes Handicappolitik

Esbjerg Kommunes. Handicappolitik. Esbjerg Kommunes Handicappolitik Esbjerg Kommunes Handicappolitik Esbjerg Kommunes Handicappolitik 1 2 Esbjerg Kommunes Handicappolitik Handicappolitik på forkant med udviklingen Handicappolitikken er ledelinje for fremtidens indsats

Læs mere

Handicappolitik i Norddjurs Kommune

Handicappolitik i Norddjurs Kommune 2013 Handicappolitik i Norddjurs Kommune 13. august 2013 Dok.nr. 105692-13 Norddjurs Kommunes handicappolitik skal sikre, at borgere med et handicap får mulighed for at deltage i samfundslivet på lige

Læs mere

At sikre at personer med handicap har adgang til idrætsfaciliteter, rekreative områder og turiststeder. FN-konventionen, artikel 30, 5 c

At sikre at personer med handicap har adgang til idrætsfaciliteter, rekreative områder og turiststeder. FN-konventionen, artikel 30, 5 c At sikre at personer med handicap har adgang til idrætsfaciliteter, rekreative områder og turiststeder. FN-konventionen, artikel 30, 5 c ligeværd og lige muligheder - ud fra egne præmisser HANDICAPPOLITIK

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017 Nyborg Kommune

Beskæftigelsesplan 2017 Nyborg Kommune Beskæftigelsesplan Kommune Oktober 2016, Version 2 Indledning Kommune udarbejder hvert år en beskæftigelsesplan. Beskæftigelsesplanen tager udgangspunkt i Kommunes politikker, herunder sundhedspolitikken

Læs mere

Handicappolitik

Handicappolitik Handicappolitik 2016-2020 1 Indhold Forord... 3 Baggrund for politikken... 4 Grundlag... 5 Målgruppe... 6 Visionen... 7 Temaer i politikken... 8 Handicappolitikken - fra politik til handling... 10 Hvor

Læs mere

Handicap og psykiatripolitik

Handicap og psykiatripolitik Handicap og psykiatripolitik Vedtaget i Byrådet i oktober 2008 Forord Handicap- og Psykiatripolitik er én af de politikker, Byrådet har besluttet at formulere i den første valgperiode i den nye Middelfart

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv

Det gode og aktive hverdagsliv Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for voksne med handicap Godkendt af Byrådet xx 2013 Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens voksne borgere

Læs mere

Handicappolitik Med plads til alle

Handicappolitik Med plads til alle Handicappolitik Med plads til alle Handicappolitik Med plads til alle Denne politik retter sig mod borgere, der har varige begrænsninger af fysisk eller psykisk karakter. Udgangspunktet for Hedensted Kommunes

Læs mere

Lovens rammer for voksne med psykisk sygdom tirsdag d.3.september 2013

Lovens rammer for voksne med psykisk sygdom tirsdag d.3.september 2013 Handicapkonsulent Region Sjælland, PsykInfo Lovens rammer for voksne med psykisk sygdom tirsdag d.3.september 2013 Socialrådgiver handicapkonsulent Inge Louv www.ingelouv.dk Sektoransvar Når man har brug

Læs mere

Retningslinjer for brugerindflydelse

Retningslinjer for brugerindflydelse Retningslinjer for brugerindflydelse Retningslinjer for brugerindflydelse 1. Indledning Ringkøbing-Skjern Kommune har udarbejdet retningslinjer for brugerindflydelse inden for. Retningslinjerne er udformet

Læs mere

Et af indsatsområderne er Overgang fra barn til voksen og mål for dette område er blandt andre:

Et af indsatsområderne er Overgang fra barn til voksen og mål for dette område er blandt andre: Forord Ballerup Kommune præsenterede i 2007 sin samlede handicappolitik. Politikken er en ramme om kommunens indsats på handicapområdet for de kommende 5 10 år og skal bidrage til, at borgere med handicap

Læs mere

Forslag til nogle mål og delmål til arbejdet i Handicaprådet 2014-18. Tilgængelighed. Målsætning:

Forslag til nogle mål og delmål til arbejdet i Handicaprådet 2014-18. Tilgængelighed. Målsætning: 1 Forslag til nogle mål og delmål til arbejdet i Handicaprådet 2014-18 Tilgængelighed Tilgængelighed skal sikres for alle Der skal være fysisk tilgængelighed så alle borgere med handicap kan bruge boliger

Læs mere

Handicappolitik for Fanø Kommune 2011-2015

Handicappolitik for Fanø Kommune 2011-2015 Handicappolitik for Fanø Kommune 2011-2015 Vedtaget i Fanø Byråd den 21. januar 2008 revideret udgave vedtaget den 11. april 2011 Handicappolitik for Fanø Kommune 2011 2015 Indholdsfortegnelse Forord/Indledning...

Læs mere

Handicappolitik i Kerteminde Kommune 2010-2011

Handicappolitik i Kerteminde Kommune 2010-2011 Handicappolitik i Kerteminde Kommune 2010-2011 Kerteminde Kommunes handicappolitik tager udgangspunkt i FN s standardregler fra 1993 om ligestilling af handicappede med andre borgere. Endvidere har Regeringens

Læs mere

Notat om høringssvar vedr. forslag til lov om ændring af lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v. (udvidelse af målgruppen

Notat om høringssvar vedr. forslag til lov om ændring af lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v. (udvidelse af målgruppen Arbejdsmarkedsudvalget L 149 - Bilag 1 Offentligt Arbejdsmarkedsstyrelsen 3. kontor Notat Notat om høringssvar vedr. forslag til lov om ændring af lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v. (udvidelse

Læs mere

Handicappolitik i Syddjurs Kommune

Handicappolitik i Syddjurs Kommune Vedtaget i Syddjurs Byråd den 19. december 2013 Side 1 af 11 1. INDLEDNING... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Overordnede mål:... 4 1.3 Generelle mål:... 4 1.4 Indsatsområder... 4 2. MÅLSÆTNINGER... 4 2.1 Det tekniske

Læs mere

Handicap politik [Indsæt billede]

Handicap politik [Indsæt billede] l Handicap politik [Indsæt billede] Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013 1 Forord Fredensborg Kommune er en handicapvenlig kommune, der skaber gode vilkår for borgere med handicap, så den enkelte borger

Læs mere

Revision af handleplan for

Revision af handleplan for Revision af handleplan for Ishøj Kommunes Handicappolitik 2009-2014 Revideret juni 2012 1 Indhold God service... 3 Samarbejdet... 5 Kendskab... 8 Fritid... 9 Børn... 11 Uddannelse... 12 Arbejdsmarkedet...

Læs mere

Ung med handicap - når børn med handicap bliver voksne Web udgave. Sundhed og SocialService

Ung med handicap - når børn med handicap bliver voksne Web udgave. Sundhed og SocialService Ung med handicap - når børn med handicap bliver voksne 2013 Sundhed og SocialService Indhold Indledning... 3 Når den unge bliver voksen... 4 Til dig der er ung... 5 Til jer der er forældre... 6 Fra barn

Læs mere

STRATEGIPLAN Specialfunktionen Job og Handicap

STRATEGIPLAN Specialfunktionen Job og Handicap STRATEGIPLAN 2016 Specialfunktionen Job og Handicap Indhold Indledning... 2 Fokusområde 1: Samarbejde... 3 Fokusområde 2: Viden... 4 Fokusområde 3: Kurser... 5 Fokusområde 4: Virksomhedsindsats... 6 1

Læs mere

Forord. Vejle Kommune, april Leif Skov Borgmester. Foto: Handicapkonferencen, februar Fotograf: Nils Rosenvold 3

Forord. Vejle Kommune, april Leif Skov Borgmester. Foto: Handicapkonferencen, februar Fotograf: Nils Rosenvold 3 Handicappolitik 2 Forord Vejle Kommunes handicappolitik bygger på og handler om værdier - om at sikre respekt, ligeværd og lige muligheder for alle. Det er Vejle Kommunes ønske, at alle væsentlige beslutninger

Læs mere

Lov om aktiv socialpolitik

Lov om aktiv socialpolitik Sagsbehandlingstid er den tid der går, fra du mundtligt eller skriftligt har bedt kommunen om at få hjælp, til der træffes en afgørelse, og du får besked om afgørelsen. Sagsbehandlingstiden svarer til

Læs mere

STU ALLERØD SÆRLIGT TILRETTELAGT LOKAL UNGDOMSUDDANNELSE

STU ALLERØD SÆRLIGT TILRETTELAGT LOKAL UNGDOMSUDDANNELSE SÆRLIGT TILRETTELAGT LOKAL UNGDOMSUDDANNELSE ALLERØD KOMMUNE 2017 Indholdsfortegnelse Indledning og formål... 2 Målgruppe... 2 Lovgrundlag... 2 Uddannelsen... 2 Omfang og varighed... 3 Uddannelsesplan...

Læs mere

Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets handleplan for Københavns Kommunes Handicappolitik

Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets handleplan for Københavns Kommunes Handicappolitik Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets handleplan for Københavns Kommunes Handicappolitik 2013-2014 3.1.2 Uddannelse 3.1.2 Uddannelse o Alle unge orienteres om de uddannelses- og kompensationsmuligheder

Læs mere

Workshop 26. august 2015 Det samfundsnyttige landbrug og dets vilkår

Workshop 26. august 2015 Det samfundsnyttige landbrug og dets vilkår Workshop 26. august 2015 Det samfundsnyttige landbrug og dets vilkår Løsning af sociale opgaver: Hvilke muligheder findes der i social- og beskæftigelseslovgivningen for at arbejde med socialt udsatte

Læs mere

Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud

Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud Kvalitetsstandarden er vedtaget af Byrådet den 30. april 2014 Servicelovens 107 Lovgrundlag Hvem kan modtage ydelsen (målgruppe)? Hillerød Kommune tilbyder

Læs mere

29-04-2013. Til Socialudvalget

29-04-2013. Til Socialudvalget KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Drifts- og Udviklingskontoret for borgere med handicap NOTAT Til Socialudvalget På mødet i Socialudvalget den 22. april blev der bestilt et notat med supplerende

Læs mere

Et godt liv som barn, ung og voksen med handicap i Ballerup Kommune. Udgivet af Center for Social og Sundhed, Ballerup Kommune 2015

Et godt liv som barn, ung og voksen med handicap i Ballerup Kommune. Udgivet af Center for Social og Sundhed, Ballerup Kommune 2015 HANDICAPPOLITIK Et godt liv som barn, ung og voksen med handicap i Ballerup Kommune Udgivet af Center for Social og Sundhed, Ballerup Kommune 2015 Produktion og Layout: Tryk: Oplag: Eksemplarer af folderen

Læs mere

Allerød Kommune. Kvalitetsstandard: Botilbud

Allerød Kommune. Kvalitetsstandard: Botilbud Allerød Kommune Kvalitetsstandard: Botilbud 2016 Brug for et botilbud? Hvis du eller en pårørende har behov for et botilbud, kan du kontakte koordinatorerne i Social Indsats: Tlf.: 48 100 100 E-mail: kommunen@alleroed.dk

Læs mere

Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov

Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov 2 Indhold: Indledning...3 Vision: Omsorgskommunen Ringsted...4 Politikkens opbygning...5 Kvalitet i hverdagen...6 Fællesskab, deltagelse, erhverv,

Læs mere

Forslag til Kvalitetsstandard for beskyttet beskæftigelse jf. serviceloven 103. Januar 2016

Forslag til Kvalitetsstandard for beskyttet beskæftigelse jf. serviceloven 103. Januar 2016 Forslag til Kvalitetsstandard for beskyttet beskæftigelse jf. serviceloven 103 Januar 2016 1. Hvad er ydelsens lovgrundlag? Kommunalbestyrelsen skal jf. serviceloven 103 tilbyde beskyttet beskæftigelse

Læs mere

Handicaprådets Handleplan

Handicaprådets Handleplan SOLRØD KOMMUNE HANDICAPRÅDET Handicaprådets Handleplan Valgperiode 2005-2009 Valgperiode 2005-2009 Indholdsfortegnelse. INDHOLDSFORTEGNELSE.... 1 INDLEDNING OG BAGGRUND.... 2 FORMÅL OG MÅLSÆTNING... 2

Læs mere

Til de politiske udvalg i Skanderborg Kommune.

Til de politiske udvalg i Skanderborg Kommune. Jacob Gewitz og Jens Sønderskov fik ved sidste møde i handicaprådet til opgave at se på følgende punkter i den eksisterende handicappolitik: Bolig efter behov Uddannelse og undervisning Arbejdsliv Efter

Læs mere

Handicappolitik. Billund Kommunes. Ligeværdighed og lige muligheder for alle næsten lige som

Handicappolitik. Billund Kommunes. Ligeværdighed og lige muligheder for alle næsten lige som Billund Kommunes Handicappolitik Godk. af Byrådet 15/12-15 Ligeværdighed og lige muligheder for alle næsten lige som Jorden Rundt 7200 Grindsted Tlf. 79 72 72 72 www.billund.dk Indhold Indledning......................................................................................................

Læs mere

JOBCENTER. Sygedagpenge. Førtidspension. Jobafklaringsforløb. Fleksjob eller. Ordinært arbejde. Ressourceforløb

JOBCENTER. Sygedagpenge. Førtidspension. Jobafklaringsforløb. Fleksjob eller. Ordinært arbejde. Ressourceforløb JOBCENTER Ressourceforløb Førtidspension Fleksjob eller Sygedagpenge Jobafklaringsforløb Ordinært arbejde Privatpraktiserende socialrådgiver Susanne Koch Larsen Aktiviteter inden første opfølgning (inden

Læs mere

Spørgsmål 1 Har BIF i forbindelse med borgerens sag anvendt en såkaldt beskæftigelsestrappe som værktøj i sagsbehandlingen?

Spørgsmål 1 Har BIF i forbindelse med borgerens sag anvendt en såkaldt beskæftigelsestrappe som værktøj i sagsbehandlingen? KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Direktionen Til Ulrik Kohl, MB E-mail: Ulrik_Kohl@br.kk.dk 02-11-2016 Sagsnr. 2016-0360781 Dokumentnr. 2016-0360781-2 Kære Ulrik Kohl Tak

Læs mere

Udsatte unge i uddannelse og arbejde Samspil på tværs - en juridisk eller praktisk udfordring? Odense, den 7. marts 2012

Udsatte unge i uddannelse og arbejde Samspil på tværs - en juridisk eller praktisk udfordring? Odense, den 7. marts 2012 Udsatte unge i uddannelse og arbejde Samspil på tværs - en juridisk eller praktisk udfordring? Odense, den 7. marts 2012 En koordineret indsats - hvilke muligheder er der i social- og beskæftigelseslovgivningen?

Læs mere

Bilag 1: Status på handleplan for Københavns Kommunes Handicappolitik BIF

Bilag 1: Status på handleplan for Københavns Kommunes Handicappolitik BIF Bilag 1: Status på handleplan for Københavns Kommunes Handicappolitik BIF Følgende status på handleplan for Københavns Kommunes handicappolitik 2013 2014 følger op på, hvor langt Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen

Læs mere

Introduktion til kvalitetsstandarder

Introduktion til kvalitetsstandarder Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes kvalitetsstandarder på det specialiserede socialområde for voksne Introduktion til kvalitetsstandarder Godkendt af Socialudvalget 2. december 2014 Introduktion

Læs mere

En tværgående politik for inkluderende beskæftigelse

En tværgående politik for inkluderende beskæftigelse En tværgående politik for inkluderende beskæftigelse Indledning Den traditionelle sammenkobling mellem handicap og beskyttet beskæftigelse har betydet, at mange borgere med handicap aldrig har fået chancen

Læs mere

Furesø Kommunes Handicappolitik Udkast

Furesø Kommunes Handicappolitik Udkast Handicappolitik 270208 Furesø Kommunes Handicappolitik Udkast - 1 - Forord Handicappolitikken er forankret politisk i Økonomiudvalget, godkendt af Byrådet, og politikken er dækkende for hele Furesø Kommune.

Læs mere

Udkast til Beskæftigelsesplan 2017 for Varde Kommune

Udkast til Beskæftigelsesplan 2017 for Varde Kommune Udkast til Beskæftigelsesplan 2017 for Varde Kommune Kort om arbejdsmarkedet i Varde Kommune Et udfordrende mismatch Ledigheden har de seneste år været faldende, mens beskæftigelsen har udviklet sig relativt

Læs mere

Fleksjob til borgere med aktuelt begrænset arbejdsevne

Fleksjob til borgere med aktuelt begrænset arbejdsevne Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 22. august 2016 Fleksjob til borgere med aktuelt begrænset arbejdsevne Ankestyrelsens praksisundersøgelse, marts 2016

Læs mere

Fra ung til voksen Informationspjece for forældre til unge med særlige behov

Fra ung til voksen Informationspjece for forældre til unge med særlige behov Fra ung til voksen Informationspjece for forældre til unge med særlige behov Kære forældre For et menneske er livet fyldt med spændende overgange. Man starter i børnehave, går fra børnehave til skole og

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 Silkeborg Kommune

Beskæftigelsesplan 2016 Silkeborg Kommune Beskæftigelsesplan 2016 Silkeborg Kommune Indledning - Beskæftigelsesplanens opbygning Kapitel 1 opstiller målsætningerne for beskæftigelsesindsatsen i 2016. Målene er en kombination af Arbejdsmarkedsudvalgets

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017

Beskæftigelsesplan 2017 Beskæftigelsesplan 2017 Beskæftigelsesområdet er kompliceret og i stadig bevægelse. Der er mange målgrupper, et vidt forgrenet arbejdsmarked, mange lovkrav i nye reformer og en kompliceret økonomi. Kort

Læs mere

Beskæftigelsespolitik

Beskæftigelsespolitik Beskæftigelsespolitik 2014-2017 September 2014 1 Forord I Greve Kommune skal borgerne være helt eller delvist selvforsørgende. Det skal være undtagelsen, at borgere er på fuld offentlig forsørgelse. Derfor

Læs mere

Vejledning om dokumentationskravet ved behandling af sager, hvor det er åbenbart formålsløst at udvikle arbejdsevnen

Vejledning om dokumentationskravet ved behandling af sager, hvor det er åbenbart formålsløst at udvikle arbejdsevnen Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Dato: 11. september 2014 Vejledning om dokumentationskravet ved behandling af sager, hvor det er åbenbart formålsløst at udvikle arbejdsevnen

Læs mere

Borger- og Socialservice

Borger- og Socialservice Projektbeskrivelse November 2013 Projektejer Helle Pernille Madsen, centerchef Borger- og Socialservice Projekttitel Ung På Vej Baggrund Regeringen vedtog i foråret 2013 en kontanthjælpsreform. Kontanthjælpsreformen

Læs mere

Udkast til ny handicappolitik

Udkast til ny handicappolitik Udkast til ny handicappolitik Forord Med den nye handicappolitik Lige muligheder i livet sætter vi endnu en ambitiøs kurs for handicapområdet i Rødovre. Handicapområdet er et fælles ansvar, som indebærer,

Læs mere

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 En sammenhængende indsats for langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 1 Strategi i forhold til at langvarige modtagere af offentlig forsørgelse skal have en tværfaglig og sammenhængende

Læs mere

Hjørring Kommune HANDICAPPOLITIKKEN. Slutstatus for handleplan 2013 og 2014

Hjørring Kommune HANDICAPPOLITIKKEN. Slutstatus for handleplan 2013 og 2014 Hjørring Kommune HANDICAPPOLITIKKEN 19. december 2014 Side 1. Slutstatus for handleplan 2013 og 2014 Hjørring Kommunes Handicappolitik, der blev vedtaget i februar 2012, har til formål at sikre, at borgere

Læs mere

Fakta: Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov

Fakta: Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov Fakta: Ringsted Kommune tilbyder forskellige aktivitetstilbud, der er rettet mod voksne med særlige behov. Tilbuddene tæller blandt andet Værkstedet

Læs mere

HANDICAPPOLITIK

HANDICAPPOLITIK HANDICAPPOLITIK 2015-2017 Her indsættes foto af Krudtuglerne der optræder - hvis personerne på billedet kan godkende, at vi bruger det. Foto: Krudtuglerne ved indvielse af boliger på Tycho Brahes Vej i

Læs mere

Oplæg om ressourceforløb og koordinerende sagsbehandlere

Oplæg om ressourceforløb og koordinerende sagsbehandlere Oplæg om ressourceforløb og koordinerende sagsbehandlere D. 10. juni 2013 for Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland Susanne Wiederquist www.wiederquist.dk LOVBOG www.wiederquist.dk - Fagligt materiale

Læs mere

HANDICAPPOLITIK 2015-2019

HANDICAPPOLITIK 2015-2019 HANDICAPPOLITIK 2015-2019 Foto: Krudtuglerne ved indvielse af boliger på Tycho Brahes Vej i Haslev, august 2013 - det handler om respekt, ligeværd og personlig frihed Indhold Forord... 3 Indledning...

Læs mere

KVALITETSSTANDARD BESKYTTET BESKÆFTIGELSE LOV OM SOCIAL SERVICE 103

KVALITETSSTANDARD BESKYTTET BESKÆFTIGELSE LOV OM SOCIAL SERVICE 103 KVALITETSSTANDARD BESKYTTET BESKÆFTIGELSE LOV OM SOCIAL SERVICE 103 GULDBORGSUND KOMMUNE GODKENDT AF BYRÅDET 22.03.2012 1 Indhold 1. Forudsætninger... 3 1.1 Kvalitetsstandardens formål og opbygning...

Læs mere

I Næstved Kommune ydes aflastning efter servicelovens 107. Der henvises til særskilt servicedeklaration på området.

I Næstved Kommune ydes aflastning efter servicelovens 107. Der henvises til særskilt servicedeklaration på området. Lov om social service 107, midlertidigt botilbud Serviceloven 107: Kommunalbestyrelsen kan tilbyde midlertidigt ophold i boformer til personer, som på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne

Læs mere

Handicappolitik for Vallensbæk Kommune

Handicappolitik for Vallensbæk Kommune Handicappolitik for Vallensbæk Kommune Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Målsætninger... 3 2.1 Samarbejde... 3 2.2 God service... 3 2.3 Tilgængelighed... 4 2.4 Børn... 4 2.5 Uddannelse... 4 2.6 Adgang

Læs mere

Politik for borgere med særlige behov. Social inklusion og hjælp til selvhjælp

Politik for borgere med særlige behov. Social inklusion og hjælp til selvhjælp Politik for borgere med særlige behov Social inklusion og hjælp til selvhjælp 2 Politik for borgere med særlige behov Forord Borgere med særlige behov er borgere som alle andre borgere. De har bare brug

Læs mere

Lov om Social Service 103

Lov om Social Service 103 / Lov om Social Service 103 Beskyttet beskæftigelse Indholdsfortegnelse 1. Lovgrundlag og målgruppe 2. Leverandører 3. Kvalitetsstandardens formål og opbygning 4. Visitationspraksis og funktionsevnevurdering

Læs mere

Forord. Kære veteran.

Forord. Kære veteran. Veteranstrategi 2 Indhold Forord... 3 Målgruppe og baggrund for strategien... 4 Tilbud til veteraner i Greve Kommune... 5 Job eller uddannelse... 5 Familien... 6 Bolig... 6 Akuttilbud... 7 Hjælpemidler

Læs mere

Er sygdom et privat anliggende?

Er sygdom et privat anliggende? Er sygdom et privat anliggende? De første sygedagpenge krav om inaktivitet og sengeleje Den 3 delte førtidspension Den tidligere førtidspensionsreform & arbejdsevnemetoden Aktiv syg og ikke længere en

Læs mere

Tabt arbejdsfortjeneste, efter Servicelovens 42

Tabt arbejdsfortjeneste, efter Servicelovens 42 Kvalitetsstandard for Tabt arbejdsfortjeneste, efter Servicelovens 42 Ishøj Kommune 1 Vi er glade for at kunne præsentere Ishøj og Vallensbæk Kommuners kvalitetsstandard på området for tabt arbejdsfortjeneste.

Læs mere

Beskrivelse af Myndighedsfunktionens opgaver ved visitation til tilbud på det specialiserede socialområde

Beskrivelse af Myndighedsfunktionens opgaver ved visitation til tilbud på det specialiserede socialområde Social- og Borgerservice Voksenafdelingen, Handicap og Psykiatri Beskrivelse af Myndighedsfunktionens opgaver ved visitation til tilbud på det specialiserede socialområde for voksne September 2012 INDHOLD

Læs mere

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1 Herning Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom side 1 Forord Denne pjece giver borgere, der modtager sygedagpenge eller løn under sygdom et indblik i, hvordan Jobcenter Herning arbejder med en sygedagpengesag.

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 2. december Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 2. december Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat mandag den 2. december 2013 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Tidsplan for brugerundersøgelse af borgernes møde med rehabiliteringsteamet...2

Læs mere

REFORM AF FØRTIDSPENSION OG FLEKSJOB REFORMENS BETYDNING FOR SAGSBEHANDLINGEN I KOMMUNERNE

REFORM AF FØRTIDSPENSION OG FLEKSJOB REFORMENS BETYDNING FOR SAGSBEHANDLINGEN I KOMMUNERNE REFORM AF FØRTIDSPENSION OG FLEKSJOB REFORMENS BETYDNING FOR SAGSBEHANDLINGEN I KOMMUNERNE Forord Store forandringer. Store udfordringer. Men også nye og store muligheder for at hjælpe vores mest udsatte

Læs mere

Handicappolitik 5. marts 2012

Handicappolitik 5. marts 2012 5. marts 2012 Indledning Denne politik danner det overordnede grundlag for Rebild Kommunes løsning af opgaver for borgere med handicap. I praksis udmøntes handicappolitikken gennem kommunens kvalitetsstandarder,

Læs mere

Nyhedsbrev 2. årgang september 2009

Nyhedsbrev 2. årgang september 2009 Nyhedsbrev 2. årgang september 2009 Nyhedsbrev nr. 9 Indhold: SJH fortsætter 1 Neuropsykologiske forløb... 2 Beskæftigelsesministeren besøger SJH 3 Nyt om mentorordningen 4 Hvor findes om hjælpemidler

Læs mere

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard For Lov om social service 97 Ledsagerordning Vedtaget af Byrådet d. 22. marts 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Forudsætninger... 3 1.1 Lovgrundlag... 3 1.2 Personkreds...

Læs mere

9.5.14. Fælles strategi for ressourceforløb i Lejre Kommune

9.5.14. Fælles strategi for ressourceforløb i Lejre Kommune 9.5.14 Fælles strategi for ressourceforløb i Lejre Kommune 1. Indledning Med førtidspensionsreformen og de efterfølgende reformer på beskæftigelsesområdet kontanthjælpsreformen og sygedagpengereformen

Læs mere