Vækstfabrikkernes Videnmoduler

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vækstfabrikkernes Videnmoduler"

Transkript

1 Vækstfabrikkernes Videnmoduler Videnmodul 1: Strategi Hvordan får jeg overblik over mit forretningsgrundlag? Underviser: Ekstern lektor, konsulent Lone Samuelsson Undervisningsforløb: 3 x 4 timer Formål Kurset skal sætte deltagerne i stand til dels at finde styrker og svagheder ved deres virksomhed eller forretningsidé, og dels analysere omgivelserne for at finde muligheder og trusler. Strategikurset giver også deltagerne et værktøj, der gør dem i stand til at udarbejde en strategi ud fra den status, som SWOT-analysen giver og et på forhånd bestemt mål. Kurset sætter desuden deltagerne i stand til at udarbejde og igangsætte egentlige handlingsplaner ud fra strategien. Metode Der veksles mellem gennemgang af teori, arbejde med en given case, og mulighed for at arbejde med analyse af egen virksomhed. Ved at alle deltagere først arbejder med den samme case, sikres en bedre forståelse for værktøjerne, før de anvendes på egen virksomhed. Deltagerne får mulighed for at arbejde med planlægning i egen virksomhed. Det kan dog ikke forventes, at man kommer hjem med fuldt færdige driftsplaner. Vi tager problemstillinger i planlægningen for den enkelte virksomhed op i plenum, så deltagerne kan drage nytte af andres erfaringer. Elementer i kurset 1. kursusgang, SWOT-analyse, vision og mission Der startes med en præsentation af underviser og deltagere. Præsentationen af deltagerne sætter underviser i stand til at bruge deltagernes egne eksempler i kurset. Efter præsentationen gennemgås kort SWOT-analysens elementer teoretisk. Efter den teoretiske gennemgang går deltagerne sammen i grupper og finder styrker, svagheder, muligheder og trusler ved en case. Diskussion i plenum af mulige løsninger.

2 Efter en kort spørgerunde, hvor deltagerne får mulighed for at få svar på spørgsmål opstået undervejs i gruppearbejdet, er tiden kommet til at arbejde med deltagernes egne virksomheder, hvor de får mulighed for at udarbejde en SWOT-analyse under kyndig vejledning. Deltagerne vælger selv, om de hver især vil analysere egen virksomhed eller om de vil gå sammen i grupper og analysere virksomheder med samme problemstillinger. Ud fra SWOT-analysen går vi videre med at se på de mål, deltagerne har sat sammen med vækstkonsulenten fra Væksthus Sjælland. Er målene stadig holdbare i lyset af SWOT-analysen, eller skal der justeres? For at udarbejde en strategi, skal man vide, hvor man står og hvor man vil hen. SWOT-analysen er et godt startgrundlag, så vi når hurtigt frem til at diskutere mål for virksomheden. Er de mål, deltagerne har sat stadig holdbare i lyset af SWOT- analysen, eller skal der justeres? Det understreges, at hvis målet er velformuleret, går strategilægningen meget lettere. Vi taler derudover om virksomhedens mission og vision, og deltagerne får lejlighed til at udforme en vision ud fra deres mål. 2. kursusgang, strategilægning Efter at have lavet et klart mål for virksomheden, er vi klar til at gå i gang med at lægge strategien. Vi starter med at gennemgå selve strategiprocessen teoretisk, startende med en analyse af forskellen mellem status og mål. Seancen slutter med en gennemgang af nogle virksomheders visioner og strategier og vi diskuterer, om de er velformulerede og realistiske. Herefter arbejder deltagerne i grupper med en strategi for casevirksomheden og arbejdet diskuteres i plenum. Med denne diskussion i bagagen går deltagerne i gang med at udarbejde strategi for egne virksomheder enten i grupper eller enkeltvis. Med udgangspunkt i den allerede udarbejdede strategiplan, går vi i gang med det praktiske arbejde med at omsætte en strategi til egentlige planer. Vi starter med at arbejde med delmål. Virksomheden har nu et langsigtet strategisk mål, og det næste trin er at opstille delmål på vejen mod at nå målet. Man kunne også kalde det milepæle. Efter en teoretisk gennemgang, hvor der benyttes en undervisningscase, går deltagerne i gang med at stille delmål op for deres egne virksomheder. Alle aspekter / funktioner i virksomheden skal inddrages ved udarbejdelsen af delmålene. Der skal således udarbejdes delmål for alle relevante funktioner i virksomheden. Der kan med fordel anvendes Balanced Scorecards som udgangspunkt. Dette kan give anledning til problemstillinger, der med fordel kan tages op i plenum. 3. kursusgang, fra strategisk til taktisk til operationelt niveau Der arbejdes videre med delmål, hvis deltagerne ikke blev færdige.

3 Delmålene skal danne basis for egentlige driftsplaner. Vi starter med det nære fremtid, hvor planerne kan blive mere detaljerede. Der arbejdes videre med casen fra første kursusgang og underviser gennemgår, hvilke planer der skal udarbejdes for den første periode i casevirksomheden. Det diskuteres, hvor detaljerede planerne skal være og det er ikke sikkert, at alle virksomhedstyper kræver samme detaljeringsgrad. Jo mere logistiktung virksomheden er, jo mere planlægning kræves. Vi befinder os i en omskiftelig verden og ikke alt kan planlægges, derfor ser vi også på, hvordan usikkerhed tackles. I små grupper diskuteres hvilken detaljeringsgrad der kræves i de enkelte virksomheder. Problemer tages op i plenum. Til sidst kan deltagerne gå i gang med at udarbejde egentlige driftsplaner for deres egne virksomheder. Der er naturligvis ikke tid til, at deltagerne kommer hjem med detaljerede planer for hele deres virksomhed, men de kommer i gang med planer for et enkelt område, der kan være marketing/salg, produktion, produktudvikling mm.. Output (Hvad får deltagerne med hjem) Efter at have deltaget i strategi- og ledelseskurset, skal deltagerne kunne finde styrker og svagheder ved og muligheder for og trusler mod deres egen virksomhed kende forskel på målet og vejen derhen med baggrund i SWOT-analysen, som giver startpositionen og et (på forhånd defineret) mål for virksomheden, beskrive, hvad der mangler (forskellen mellem mål og nuværende status) forstå og arbejde med planer for forskellige tidshorisonter (kort, mellem og lang sigt) udarbejde en strategiplan for, hvordan man kommer fra udgangspunktet til det ønskede mål omsætte strategiske mål til taktiske delmål omsætte taktiske delmål til operationelle planer

4 Videnmodul 2 : Innovation og kreativitet Hvordan kan jeg forbedre mit produkt? Underviser Ekstern lektor, konsulent Mick Cordero Undervisningsforløb: 3 x 4 timer Formål Kurset sætter deltagerne i stand til at skabe innovation inden for rammerne af deres eksisterende virksomheder samt udvikle ny produkter/services. Samtidig introduceres de for en række konkrete værktøjer og metoder, således at de efter kursets afslutning forsat vil kunne arbejde målrettet med innovation og produktudvikling. Metode På kurset veksles der mellem teori, refleksion og praktisk arbejde med udgangspunkt i deltagernes egne virksomheder og idéer. Der lægges der i høj grad vægt på praktisk anvendelig værktøjer og metoder, samtidig med at der vises, at kreativitet ikke blot er noget man enten har eller ikke har men er en metode man kan arbejde strategisk og målrettet med. Det er kursets mål at skabe et læringsrum, hvor der er højt til loftet og hvor deltagerne får mulighed for at tænke ud af boksen både i forhold til egne idéer, personlige ressourcer og begrænsninger. Deltagerne får på kurset desuden mulighed for at sparre med hinanden samt inddrage andres kompetencer i udviklingen af nye, innovative idéer og løsninger. Elementer i kurset 1. kursusgang: TEMA: Ideudvikling Introduktion af kursets indhold og formål Præsentation af deltagere og underviseren Drømmeøvelse (kreativ øvelse) Kort teoretisk oplæg om innovation og kreativitet Idégenering (gruppeøvelse) Idéudvælgelse Afrunding (check ud)

5 2. kursusgang: TEMA: Ideformidling og test af ideen Introduktion af dagens indhold Opfølgning og refleksioner fra sidst Kort teoretisk oplæg om idé formidling (pitch) Øvelse i idé formidling Kort teoretisk oplæg om hvordan man tester idéens holdbarhed Mindre hjemmeopgave Afrunding (check ud) 3. kursusgang: TEMA: Præsentationer, feedback og evaluering Introduktion af dagens indhold Opfølgning og refleksioner fra sidst Deltagerne præsenterer deres idéer Feedback fra gruppen ud fra metoden Six Thinking Hats Reflekterende teams ud fra næste skridt i udviklingen af idéerne Kort evaluering af kurset Afrunding (check ud) Output (hvad får deltagerne med hjem) Efter at have deltaget på kurset skal deltagerne have: Fået nye ideer og set nye muligheder til at udvikle deres egne virksomheder og tilhørende produkter Lært at kunne teste og vurdere nye idéers kvalitet og holdbarhed Lært at præsentere og formidle idéer klart og overbevisende Fået kendskab til praktiske kreative metoder og værktøjer, så de forsat kan arbejde med innovation og kreativitet på egen hånd

6 Videnmodul 3: Markedsføring og Salg Hvordan får jeg styr på salg, prisfastsættelse og markedsføring? Underviser: Ekstern lektor, konsulent Lone Samuelsson Undervisningsforløb: 3 x 4 timer Formål Kurset har til formål at udvikle deltagernes forståelse for det arbejde, der ligger forud for et salg og når dette er gjort foretage et egentligt salg. En vare, en serviceydelse eller en oplevelse (herefter kaldet produktet) kan kun sælges, hvis den har den rette pris, og den sælges på det rette sted og tidspunkt til de rette kunder. Når denne forståelse er opnået, kan det egentlig salgsarbejde begynde. Metode Med prissætning og marketing veksles mellem gennemgang af teori, arbejde med eksempler fra kendte produkter og virksomheder og mulighed for at gå i gang med en analyse af egen virksomhed. Under gennemgangene veksles mellem PowerPoint og tavle, og deltagernes egne virksomheder inddrages i undervisningen så meget som muligt. Selve salgstræningen er praktisk øvelse i salg. For at opøve selve salgssituationen, slutter hver kursusgang af med en omgang salgstræning, derved skulle gerne opnås, at deltagerne kan se, at de er blevet bedre efter at have modtaget træningen. Elementer i kurset 1. kursusgang, Prissætning Efter en kort præsentationsrunde stilles spørgsmålet: Hvad er en vares rette pris? Og med et simpelt eksempel vises, at det kommer an på mange ting og at det ikke er så simpelt endda at sætte en pris. Produktets rette pris afhænger af 1. Hvad det koster at producere 2. Hvad konkurrenterne tager for lignende produkter (hvis de findes) 3. Hvad kunden vil give For hvert af disse tre punkter gives en kort teoretisk gennemgang, hvorefter deltagerne får lejlighed til at arbejde med prisen på deres eget produkt og vi diskuterer i plenum, hvor forskelligt det kan være at sætte en pris fra produkt til produkt, og på forskellige markeder. Vi diskuterer også muligheden for at sætte forskellig pris på samme vare til forskellige kundegrupper. Dette

7 lægger op til anden kursusgang, hvor vi går i dybden med markedsanalysen, som især går på kunderne. Kursusgangen slutter af med, at deltagerne hver får 1-2 minutter (afhængende af deltagerantallet) til at præsentere deres produkt / virksomhed, som de ville gøre det i en salgssituation. 2. kursusgang, Markedsanalyse og markedsføring Der startes med en kort teoretisk gennemgang af forskellen mellem markedsføring og salg. Markedsføring er bredere, mens salg er henvendt til den enkelte kunde. Hvordan skal vi markedsføre vores produkt og hvilke markedsføringskanaler skal vi bruge? Det kommer an på produktet og de potentielle kunder. Hvis vores kunder for eksempel primært er yngre mennesker, kan vi i udpræget grad markedsføre det gennem sociale medier som Facebook og Twitter. Det samme er ikke nødvendigvis gældende, hvis vores potentielle kunder er ældre. Det gælder om at ramme flest mulige potentielle kunder for færrest mulige penge. Deltagerne kommer med bud på, hvem der er deres kunder og vi får sammen samlet en oversigt over mulige kundetyper. Der for eksempel er stor forskel på at sælge til private og til andre virksomheder. Teoretisk gennemgås markedsføringskanaler og deltagerne arbejder i grupper med at vælge markedsføringskanal for deres eget produkt i forhold til kundegruppen. Vi ser også på, hvordan man markedsfører sig via de sociale medier. I plenum diskuteres om de valgte markedsføringskanaler passer til produkterne og de potentielle kunder. Vi slutter af med en lille marketings- / salgsøvelse, hvor deltagerne bliver bedt om at beskrive deres produkt på max 10 linjer. 3. kursusgang, Salg Deltagerne er blevet bedt om at forberede en elevatortale hjemmefra. Efter en kort runde, hvor der kan spørges til markedsføring, startes dagen med, at deltagerne præsenterer deres forberedte elevatortaler en efter en. Hvis der er mulighed for videooptagelse, vil det være en fordel. Efter hver præsentation gives feedback fra de andre deltagere og fra underviser. Herefter gennemgås teoretisk salgsteori. Der gennemgås forskellige salgsstrategier og salgskanaler og vi ser nærmere på, hvordan man takler opsøgende salg. Deltagerne skal forstå, at de har rigtig kort tid til at få deres budskab igennem. Hvis de ikke har fanget lytterens interesse i løbet af de første 30 sekunder, er det svært. Derefter får deltagerne mulighed for at forbedre deres elevatortale, og der tages endnu en runde, hvor deltagerne holder elevatortalen for hinanden, og der er lejlighed til kommentarer.

8 Efter at have hørt anden omgang elevatortaler, får deltagerne nogle gode råd med på vejen, og får igen lidt tid til at forberede deres tale, som de nu i den sidste runde skal holde for et professionelle panel. Output (Hvad får deltagerne med hjem) Efter at have deltaget i kurset, Markedsføring og salg, skal deltagerne have forstået, hvordan man sætter en pris på en vare eller en serviceydelse. være i stand til at prissætte deres egne produkter have forstået forskellen mellem markedsføring og salg have forstået at markedsføringen afhænger af produktet og de potentielle kunder være i stand til at bestemme hvem deres potentielle kunder er kende forskellige markedsføringskanaler, og kunne vælge de relevante for deres produkt i forhold til den relevante kundegruppe vide hvad der er vigtigt i en salgssituation kende forskellige salgskanaler og -strategier kunne holde en elevatortale, hvor deres produkt præsenteres på højst to minutter.

9 Videnmodul 4: Økonomi og Regnskab Hvordan får jeg styr på mit økonomiske grundlag? Underviser: Ekstern lektor, konsulent Lone Samuelsson Undervisningsforløb: 3 x 4 timer Formål Formålet med dette kursus er at give deltagerne en indføring i de økonomiske discipliner indenfor virksomhedsledelse. Det vil sætte dem i stand til at læse regnskaber og udføre økonomistyring, finde mulige investeringskilder og udarbejde materiale til at præsentere for mulige investorer. Metode På kurset veksles mellem teoretisk gennemgang af økonomiske værktøjer, analyse af andre virksomheders regnskaber, og mere praktisk arbejde, hvor deltagerne får mulighed for at benytte værktøjerne på egne data. Den teoretiske gennemgang benytter aktuelle eksempler og deltagernes egne virksomheder. Elementer i kurset 1. kursusgang, Eksternt Regnskab / skatteregnskab Denne kursusgang fokuserer på virksomhedens regnskab. Både det regnskab som deltagernes egne virksomheder skal udarbejde, men også hvad man kan læse ud af regnskaber fra ens samarbejdspartnere. Efter en kort præsentationsrunde gennemgås teoretisk, hvordan et regnskab er bygget op. Der lægges i første omgang vægt på, hvad man kan læse ud af et regnskab. Derefter får deltagerne mulighed for selv at se på nogle simple regnskaber. Hvad skal man se på, før man beslutter at købe fra eller sælge til en anden virksomhed? Vi ser også på, hvor man kan finde regnskabsdata. I anden omgang gennemgår vi regelsæt for aflæggelse af regnskab for forskellige størrelser og typer af virksomheder. Til sidst taler vi om, hvor man kan søge hjælp (Skat, revisor) 2. kursusgang, Internt regnskab / økonomistyring Økonomistyring består grundlæggende af budgetlægning og budgetopfølgning, hvor budgettet holdes op mod regnskabet. Mens der er faste regler for det eksterne regnskab, kan man udforme det interne regnskab, så det mest effektivt kan benyttes til den økonomistyring, som virksomheden har brug for / ønsker at udføre. Man vil dog altid tage udgangspunkt i strukturen for det eksterne regnskab.

10 Vi starter med en kort runde, hvor deltagerne får mulighed for at sige, hvad de har brug for at styre / vide mere om i deres virksomhed eller sagt på en anden måde, hvor problemerne i deres virksomhed ligger. Med udgangspunkt i disse ønsker gennemgås mulighederne for økonomistyring og også begrænsninger for, hvad man kan. En vigtig del i denne gennemgang er budgetlægningen Vi slutter af med, at deltagerne får mulighed for at arbejde med at udarbejde skitsen til et budget for egen virksomhed og en plan for, hvordan de vil foretage økonomistyring. 3. kursusgang, Investorkapital Denne kursusgang fokuserer på, hvor virksomheden kan skaffe kapital og hvad der skal til for at potentielle investorer vil investere i virksomheden. Vi starter med en kort præsentationsrunde (ny underviser), hvor deltagerne også kort beskriver hvilke behov de har for finansiering. Herefter gennemgås mulige investeringskilder og hvilke krav forskellige investorer stiller til virksomheden. Deltagerne arbejder til slut med at arbejde med materiale, der kan præsenteres for en investor. Output (Hvad får deltagerne med hjem) Efter at have deltaget i økonomikurset, skal deltagerne vide, hvordan et simpelt regnskab stilles op kunne aflæse en virksomheds økonomiske situation ud fra et regnskab, så deltagerne er i stand til at finde faresignaler i regnskaber fra potentielle kunder og leverandører vide hvor man kan finde regnskabsdata kunne kende forskel på eksternt og internt regnskab kunne udarbejde et budget for virksomheden vide hvad økonomistyring er, og kende økonomistyringens begrænsninger kunne udføre økonomistyring i en simpel virksomhed kende kilder til finansiering og vide, hvad investorer forventer af dokumentation

11 Videnmodul 5: Personlige ressourcer og kommunikation Hvordan bruger og styrker jeg mine ressourcer og min kommunikation? Underviser: Ekstern Lektor, Cand. Psych. Aut. Morten Ejlskov Undervisningsforløb: 3 kursusgange à 4 timer Formål Det er kursets formål, at deltagerne skal udvikle deres personlige kommunikationsevne. Helt konkret skal de udvikle evnen til at kommunikere klart og tydeligt om deres forretningside. Samtidig skal de være bevidste om, hvilke personlige ressourcer, de har at trække på, når de kommunikerer. Deltagerne skal opleve at deres personlige kommunikationsevne er en ressource i forhold til deres forretningside - ikke en svaghed. Metode Den primære metodiske scene for kurset er, at samtlige deltagere undervejs i kurset skal lave en kort fremlæggelse af deres forretningside (alternativt et kritisk punkt ved ideen eller et meget sælgende punkt ved ideen). De modtager feedback fra konsulent og de øvrige deltagere. Deltagerfremlæggelserne suppleres undervejs med konsulentoplæg om personlige ressourcer og personlig kommunikation. Elementer i kursut 1. kursusgang Personlige ressourcer og personlig kommunikation som genvej til at skabe resultater introduktion til forløbet Den klassiske retoriks bidrag til moderne kommunikationsforståelse Deltagerfremlæggelser med feedback fra øvrige deltagere og konsulent. 1/3 af deltagerne er på. Feedback sker på baggrund af feedbackskema. Individuel handlingsplan og træningsprogram udarbejdes af de deltagere, som har været på (sådan udvikler jeg min kommunikationsevne). Plenumdialog: Hvad observerede vi i dagens arbejde? Introduktion til hjemmeopgave: Interview af 2 personer (samarbejdspartnere eller kunder): Hvad er mine styrker og udviklingsområder som iværksætter?

12 2. kursusgang Opsamling på hjemmeopgave: Læringspointer Ressourcefokuserede kommunikationsformer: Oplæg og introduktion af ressourcefokuseret teori og kommunikationsmetode Deltagerfremlæggelser med feedback fra øvrige deltagere og konsulent. Den næste 1/3 af deltagerne er på. Feedback sker på baggrund af feedbackskema. Individuel handlingsplan og træningsprogram udarbejdes af de deltagere, som har været på (sådan udvikler jeg min kommunikationsevne) Opsamling på dagens fremlæggelser: Hvordan blev den ressourcefokuserede kommunikation sat i spil? 3. kursusgang Kommunikationsdomæner: Oplæg og introduktion af metode/værktøj. Ultrakort introduktion af systemisk domæneteori Deltagerfremlæggelser med feedback fra øvrige deltagere og konsulent. De sidste 1/3 af deltagerne er på. Feedback sker på baggrund af feedbackskema. Individuel handlingsplan og træningsprogram udarbejdes af de deltagere, som har været på (sådan udvikler jeg min kommunikationsevne) Plenumdialog: I hvilke kommunikationsdomæner, har dagens fremlæggelser befundet sig? Fordele/ulemper? Opsamling og evaluering af forløbet Output fra kurset (Hvad får deltagerne med hjem) Når kurset er omme vil deltagerne have Et tydeligere billede af egne personlige ressourcer En større kommunikationsværktøjskasse Et tydeligere billede af egne kommunikationsevner Klarhed over, hvordan egen kommunikationsevne skal bruges og udvikles som middel til at skabe forretningsmæssig succes

Besøg på virksomheden

Besøg på virksomheden Besøg på virksomheden Hvordan gøres det i praksis? Side 1 Side 2 Side 3 Side 4-5 Side 6 Kort og godt Afgørende faktorer for succes Temaer Konkrete forslag til programmer Eksempler fra 3 virksomheder Har

Læs mere

Eleverne skal kunne arbejde i team med at udvikle viden om innovative processer på virkelighedsnære problemstillinger.

Eleverne skal kunne arbejde i team med at udvikle viden om innovative processer på virkelighedsnære problemstillinger. Innovation C 1. Fagets rolle Innovation C omfatter viden inden for invention, innovation og diffusion. Innovation beskæftiger sig med innovative processer, projektstyring, projektforløb og forretningsplaner.

Læs mere

Vækstforløbet for Vækstfabrikkerne

Vækstforløbet for Vækstfabrikkerne Vækstforløbet for Vækstfabrikkerne Proces- og konceptmap 1-2 uger 1-2 uger 1 ½ -3 år Vækstforløbet Indflytning Udflytning Om Vækstforløbet Det er obligatorisk at indgå i et Vækstforløb, men forløbet tilpasses

Læs mere

PowerPoints i verdensklasse

PowerPoints i verdensklasse PowerPoints i verdensklasse PowerPoints i verdensklasse Lær at lave effektive og inspirerende præsentationer Effektiv formidling gennem PowerPointpræsentationer De fleste kan genkende, hvordan det føles

Læs mere

Bedømmelse og eksamen, 24 nov. 2014, Københavns Universitet. Diskussionsgruppe. Simon Lex Institut for Antropologi 24.11.2014

Bedømmelse og eksamen, 24 nov. 2014, Københavns Universitet. Diskussionsgruppe. Simon Lex Institut for Antropologi 24.11.2014 Bedømmelse og eksamen, 24 nov. 2014, Københavns Universitet Diskussionsgruppe Simon Lex Institut for Antropologi 24.11.2014 Overblik Hvem evaluerer, når eksterne samarbejdspartnere stiller opgaven? Udgangspunkt

Læs mere

Hvordan udarbejdes en strategi

Hvordan udarbejdes en strategi LENNART SVENSTRUP Hvordan udarbejdes en strategi LENNART@KYOEVAENGET.DK 2011 Strategi Alle kan udarbejde en strategi! MEN: For at en strategi er noget værd i praksis, skal den tage udgangspunkt i virkeligheden,

Læs mere

IVÆRKSÆTTER- FORLØB FOR LEDIGE INDIVIDUELLE FORLØB RÅDGIVNING KONTORPLADS NETVÆRK FÆLLESSKAB FORRETNINGSUDVIKLING

IVÆRKSÆTTER- FORLØB FOR LEDIGE INDIVIDUELLE FORLØB RÅDGIVNING KONTORPLADS NETVÆRK FÆLLESSKAB FORRETNINGSUDVIKLING IVÆRKSÆTTER- FORLØB FOR LEDIGE INDIVIDUELLE FORLØB RÅDGIVNING KONTORPLADS NETVÆRK FÆLLESSKAB FORRETNINGSUDVIKLING DRØMMEN OM EGEN VIRKSOMHED Iværksætterforløbet for ledige er et intensivt træningsforløb

Læs mere

Personlig formidling med krop og stemme

Personlig formidling med krop og stemme Personlig formidling med krop og stemme Personlig formidling med krop og stemme Stå frem med gennemslagskraft, sikkerhed og overskud Styrk din præsentationsteknik med større gennemslagskraft Sæt fokus

Læs mere

National Entreprenørskabsmesse 2014 CP Bizz Mart. Kategori: Idé og produkt/serviceydelse. Team: Standnr.: Max. point. Point

National Entreprenørskabsmesse 2014 CP Bizz Mart. Kategori: Idé og produkt/serviceydelse. Team: Standnr.: Max. point. Point National Entreprenørskabsmesse 14 CP Bizz Mart Kategori: Idé og produkt/serviceydelse Ideen Hvor gode er eleverne til kort og præcist at fortælle om deres produkt/serviceydelse (Elevatortale)? I hvor høj

Læs mere

1. Projektets baggrund og formål. 1.1. Projektets baggrund. Hermed fremsendes resumé af rapport om strategi og innovation.

1. Projektets baggrund og formål. 1.1. Projektets baggrund. Hermed fremsendes resumé af rapport om strategi og innovation. Projekt strategi og innovation - Resumé Projektets titel: Udvikling af model til implementering af vedtagne strategier og arbejde med innovation i aftenskolen Hermed fremsendes resumé af rapport om strategi

Læs mere

Praktik i egen virksomhed. Ingeniørhøjskolen, Aarhus Universitet Lone Stubdrup, specialkonsulent

Praktik i egen virksomhed. Ingeniørhøjskolen, Aarhus Universitet Lone Stubdrup, specialkonsulent Praktik i egen virksomhed Ingeniørhøjskolen, Aarhus Universitet Lone Stubdrup, specialkonsulent Hvem er hun? Lone Stubdrup Aarhus Universitet 2005-2009 2009-2011 2011-2014 2014- Iværksætter, selvstændig

Læs mere

Det dialogiske læringsrum -refleksion, repetition og videndeling

Det dialogiske læringsrum -refleksion, repetition og videndeling Det dialogiske læringsrum -refleksion, repetition og videndeling DUNK 2012 Program Læringsforståelse Baggrund for øvelsen Øvelsen i praksis Studerendes feedback Diskussion Samspilsproces Læringens fundamentale

Læs mere

Tilmelding foregår via www.startup.ffe-ye.dk og alle teams får ved tilmelding tildelt en TEAMPROFIL.

Tilmelding foregår via www.startup.ffe-ye.dk og alle teams får ved tilmelding tildelt en TEAMPROFIL. Start Up Programme Start Up Programme Start Up Programme er et entreprenørskabsforløb med konkurrencer, mødet med omverdenen og inspiration til undervisning i entreprenørskab. I forløbet arbejdes der med

Læs mere

- Gennemgang af mål for kurset og kursusprogram. Frokost og gåtur. - Introduktion til modulopgave. -Arbejde med modulopgave om logbog

- Gennemgang af mål for kurset og kursusprogram. Frokost og gåtur. - Introduktion til modulopgave. -Arbejde med modulopgave om logbog Program 15-2 for Praktikvejlederuddannelsen for Social- og sundhedsassistenter - Trin 1. Modul 1, modul 2 og modul 3. Alle dage fra 8.30 til 15.55 Modul 1 Mandag d. 21/9 Underviser Helene Hillersdal -

Læs mere

Fremtidens kapitalbehov. Peter Kjeldbjerg Nupark Innovation A/S Nupark 51 pk@nupark.dk www.nupark.dk

Fremtidens kapitalbehov. Peter Kjeldbjerg Nupark Innovation A/S Nupark 51 pk@nupark.dk www.nupark.dk Fremtidens kapitalbehov Peter Kjeldbjerg Nupark Innovation A/S Nupark 51 pk@nupark.dk www.nupark.dk Finanskrisen har ændret mulighederne for finansiering Spillet har ændret sig Rekordlavt antal venture

Læs mere

Vokser dit salg, som du ønsker? TofKo Business Development A/S Afsætnings- og Virksomhedskonsulenter. Ikke kun løsninger - men resultater!

Vokser dit salg, som du ønsker? TofKo Business Development A/S Afsætnings- og Virksomhedskonsulenter. Ikke kun løsninger - men resultater! Vokser dit salg, som du ønsker? TofKo Business Development A/S Afsætnings- og Virksomhedskonsulenter Ikke kun løsninger - men resultater! Hvem er vi? Mission Vi vil medvirke til vækst - nationalt og internationalt

Læs mere

Modul 4 LEAN support i produktionen

Modul 4 LEAN support i produktionen Modul 4 LEAN support i produktionen Program Dag 1: Opsamling problemløsningsøvelse Den helstøbte ambassadør Kommunikation Situationskort Dag 2: Virksomhedsbesøg Opfølgning og plan for virksomhed Præsentationsteknik

Læs mere

Præsentationsteknik med gennemslagskraft

Præsentationsteknik med gennemslagskraft Præsentationsteknik med gennemslagskraft Præsentationsteknik med gennemslagskraft Brænd igennem, og gør indtryk på dine tilhørere Kom igennem med dit budskab At få folk med sig og skabe opbakning er en

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin September 2011-maj 2013 Institution IBC Aabenraa Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Virksomhedsøkonomi niveau A Vivian Duborg Andersen, Susanne Gubi HH3D Oversigt

Læs mere

Lektionsplan for Industriens LEAN-kørekort

Lektionsplan for Industriens LEAN-kørekort Lektionsplan for Industriens LEAN-kørekort 1 Dag 1: Modul 1 40658 Produktionsoptimering for operatører vha. LEAN 1,0 dag Deltageren kan i samarbejde med andre faggrupper planlægge og prioritere LEAN produktionsoptimering.

Læs mere

Bjerggade 4K, 6200 Aabenraa Tlf. 7362 2020, www.ehaa.dk

Bjerggade 4K, 6200 Aabenraa Tlf. 7362 2020, www.ehaa.dk Udviklingspark Aabenraa. Her kan du som iværksætter få sparring, inspiration, gode råd og vejledning eller leje kontorer og danne netværk med husets mange andre nystartede virksomheder indenfor mange forskellige

Læs mere

VÆKSTHUS SYDDANMARK. Gør udfordringer til muligheder. Peter Rosendahl

VÆKSTHUS SYDDANMARK. Gør udfordringer til muligheder. Peter Rosendahl VÆKSTHUS SYDDANMARK Gør udfordringer til muligheder Peter Rosendahl OPGAVE OG MÅLGRUPPE Målgruppen er virksomheder med høje vækstambitioner 20% Mindst 5 ansatte og ambition 20% årlig vækst 3 år i træk

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Midtjysk Iværksætterfond. 1. januar 2012-31. december 2014. Journalnummer: 1-33-70-7-12. Kontraktens parter.

Resultatkontrakt. Vedrørende. Midtjysk Iværksætterfond. 1. januar 2012-31. december 2014. Journalnummer: 1-33-70-7-12. Kontraktens parter. Resultatkontrakt Vedrørende Midtjysk Iværksætterfond 1. januar 201231. december 2014 Journalnummer: 13370712 Kontraktens parter Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Eannr: 5

Læs mere

DESIGNSKOLEN KOLDING DESIGNEREN SOM DE IVÆRKSÆTTER AUGUST OKTOBER 2014. Per Krull, ph.d.

DESIGNSKOLEN KOLDING DESIGNEREN SOM DE IVÆRKSÆTTER AUGUST OKTOBER 2014. Per Krull, ph.d. DESIGNSKOLEN KOLDING DESIGNEREN SOM DE IVÆRKSÆTTER AUGUST OKTOBER 2014 Per Krull, ph.d. IVÆRKSÆTTERITRÆNING FOR DESIGNKANDIDATER PÅ DSKD # 01 Baggrund og behov Med et ønske om at hjælpe flere nyuddannede

Læs mere

CONNECT DENMARK S PITCH-TRÆNING INFORMATION & TIPS TIL EN GOD PITCH

CONNECT DENMARK S PITCH-TRÆNING INFORMATION & TIPS TIL EN GOD PITCH CONNECT DENMARK S PITCH-TRÆNING INFORMATION & TIPS TIL EN GOD PITCH 1 OVERBLIK 1/2 GENEREL INFORMATION HVAD ER EN ELEVATOR PITCH 5 HVAD ER MÅLET 6 PITCH-TRÆNING INFORMATION UDBYTTET AF PITCHTRÆNING 8 HVEM

Læs mere

A K A D E M I E T SVENDSEN & KJÆR. Målstyring Enkelt og effektivt. Ann Møller Svendsen

A K A D E M I E T SVENDSEN & KJÆR. Målstyring Enkelt og effektivt. Ann Møller Svendsen A K A D E M I E T SVENDSEN & KJÆR Målstyring Enkelt og effektivt Ann Møller Svendsen Forord I en verden, der til stadighed er i forandring, er det af afgørende betydning at have en klar vision, en præcis

Læs mere

Mellemtrin. Verdens bedste skole

Mellemtrin. Verdens bedste skole Verdens bedste skole Verdens bedste skole Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Dagens tema Hvad er en opfindelse/ innovation? Verdens bedste skole - idéfasen Verdens bedste skole - udvikling Verdens bedste

Læs mere

Projektlederuddannelsen

Projektlederuddannelsen Projektlederuddannelsen Intensiveret fokus på egen praksis Projektlederen skal kunne skabe og facilitere resultater og udvikling af organisation og mennesker. De traditionelle metoder og værktøjer skal

Læs mere

Et uddannelsesforløb i vækst for kreative iværksættere. Leg en idé. Brand It Brand You Brand Us. Du ser det på bundlinjen

Et uddannelsesforløb i vækst for kreative iværksættere. Leg en idé. Brand It Brand You Brand Us. Du ser det på bundlinjen Et uddannelsesforløb i vækst for kreative iværksættere Brand It Brand You Brand Us Leg en idé Du ser det på bundlinjen Idé Feedback Brilliance Fremtidsfabrikken Sydfyn tilbyder Boost 1., der er et uddannelsesforløb

Læs mere

5. Kursusgang virksomhedsledelse

5. Kursusgang virksomhedsledelse 5. Kursusgang virksomhedsledelse Agenda: Entrepreneurship iværksætteri innovation - hvorfor? Hvem skal udvikle en forretningsplan Hvilke elementer er vigtige i en forretningsplan (det I skal fokusere på)

Læs mere

Produktionsrådgiver planteavl

Produktionsrådgiver planteavl 1 / 9 PROGRAM for: Produktionsrådgiver planteavl Bliv bedre til at udfordre dine kunder, finde forbedringspunkter på den enkelte bedrift og bruge sammenligningstal aktivt i din rådgivning. På kurset får

Læs mere

Projektleder med gennemslagskraft - MBK A/S

Projektleder med gennemslagskraft - MBK A/S Vil du være mere overbevisende og bedre til at trænge igennem? Vil du styrke din troværdighed? Vil du være bedre til at motivere og få folk med på dine ideer og ønsker? Vil du have træning i at sætte rammer

Læs mere

Kursusevaluering efteråret 2012 IT Kommunikation

Kursusevaluering efteråret 2012 IT Kommunikation Kursusevaluering efteråret 2012 IT Kommunikation Hvilken uddannelse går du på på dette semester? Hvilke kurser på 5. semester Interpersonel kommunikation: Kender du læringsmålene for kurset? Interpersonel

Læs mere

OPI Lab - Open Innovation. 27. maj 2014

OPI Lab - Open Innovation. 27. maj 2014 OPI Lab - Open Innovation 27. maj 2014 Dorte Eg Auerbach Projektleder Vækstkonsulent VelfærdsPartnerskaber Væksthus Syddanmark 2 Vores vision og mission Vores mission Væksthus Syddanmarks mission er at

Læs mere

Strategisk kommunikation. Et kursus til virksomheder i it-branchen

Strategisk kommunikation. Et kursus til virksomheder i it-branchen Strategisk kommunikation & PR Et kursus til virksomheder i it-branchen Communication works for those who work at it John Powell Kommunikation, kommunikation, kommunikation. Internt og eksternt, ved kriser

Læs mere

Argumentation der overbeviser

Argumentation der overbeviser Argumentation der overbeviser Argumentation der overbeviser Vær skarpere i din argumentation Overbevisende og målrettet argumentation Mange virksomhedspræsentationer har en uklar argumentation. Det kan

Læs mere

Dialogmøde om TrivselOP - alt hvad du skal bruge

Dialogmøde om TrivselOP - alt hvad du skal bruge Dialogmøde om TrivselOP - alt hvad du skal bruge Denne manual kan bruges af lederen eller arbejdsmiljøgruppen, alt efter hvordan I fordeler opgaven. Indholdsfortegnelse Før dialogmødet: Tjekliste til din

Læs mere

Kapitalfremskaffelse Fokus på pitch, en vigtig disciplin

Kapitalfremskaffelse Fokus på pitch, en vigtig disciplin 29. november 2012 Kapitalfremskaffelse Fokus på pitch, en vigtig disciplin v. Lasse Jensen, CONNECT Denmark Platinsponsorer: Fakta om CONNECT Denmark CONNECT Denmark er en forening, hvis formål er at skabe

Læs mere

Executive Management uddannelse i forretningsudvikling & innovation. - Vil du være med? Strategi - Innovation - Ledelse - Forretningsudvikling

Executive Management uddannelse i forretningsudvikling & innovation. - Vil du være med? Strategi - Innovation - Ledelse - Forretningsudvikling Executive Management uddannelse i forretningsudvikling & innovation - Vil du være med? & Strategi - Innovation - Ledelse - Forretningsudvikling Dansk Mode & Textil og Aalborg Universitet præsenterer en

Læs mere

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen. Institutionskøkkenets forplejning ved konferencer.

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen. Institutionskøkkenets forplejning ved konferencer. Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen Institutionskøkkenets forplejning ved konferencer. Nr. 47531 Udviklet af: Marianne Luther og Ulla Bach EUC-Nord M.P. Kofoedsvej 10 9800 Hjørring November

Læs mere

Ministry of Musics kunder forbedrer deres kommunikation op til 25 %

Ministry of Musics kunder forbedrer deres kommunikation op til 25 % Ministry of Musics kunder forbedrer deres kommunikation op til 25 % I dag I dag producerer nordiske virksomheder primært. viden og service. Derfor er det evnen til at kommunikere og formidle denne viden,

Læs mere

DIF LEDERAKADEMI En uddannelse for administrative, sportslige og politiske ledere i DIF s specialforbund 2014-15

DIF LEDERAKADEMI En uddannelse for administrative, sportslige og politiske ledere i DIF s specialforbund 2014-15 En uddannelse for administrative, sportslige og politiske ledere i DIF s specialforbund 2014-15 FOR ADMINISTRATIVE, SPORTSLIGE OG POLITISKE LEDERE I DIF S SPECIALFORBUND BLIV EN ENDNU BEDRE LEDER Strategisk

Læs mere

ROTARYs brand vi er, hvad vi gør!

ROTARYs brand vi er, hvad vi gør! ROTARYs brand vi er, hvad vi gør! AGENDA Kl. 18.00 Velkomst ved Guvernøren Kl. 18.10 Kort intro af Access PR og Karin Lund-Frank Kl. 18.20 Hvorfor fokus på branding og image? PR organisation og PR aktivitetskalender

Læs mere

Grundlæggende lederuddannelse Projektlederuddannelsen Økonomi for ledere, mellemledere og administrativt personale

Grundlæggende lederuddannelse Projektlederuddannelsen Økonomi for ledere, mellemledere og administrativt personale Grundlæggende lederuddannelse Projektlederuddannelsen Økonomi for ledere, mellemledere og administrativt personale Grundlæggende Lederuddannelse God ledelse er vigtig for både dig og din virksomhed. Det

Læs mere

Gennemslagskraft for projektledere

Gennemslagskraft for projektledere Gennemslagskraft for projektledere Gennemslagskraft for projektledere Bliv stærkere i dine budskaber, og styrk din projektledelse Klar kommunikation skaber bedre projektledelse Har du prøvet at stå foran

Læs mere

Team 4 Uddannelsesplan August - December 2013

Team 4 Uddannelsesplan August - December 2013 Team 4 Uddannelsesplan August - December 2013 1 Modul 1 Fælles projekt Tid Undervisning Underviser/ Ansvarlige Torsdag d. 15. Aug. Velkommen Velkomst og introduktion til uddannelsens struktur, værdigrundlag

Læs mere

Iværksætterkursus. 29. oktober 2013. John Merkelsen. Vækstkonsulent 5121 5801. John.merkelsen@gmail.com

Iværksætterkursus. 29. oktober 2013. John Merkelsen. Vækstkonsulent 5121 5801. John.merkelsen@gmail.com Iværksætterkursus 29. oktober 2013 John Merkelsen John.merkelsen@gmail.com Vækstkonsulent 5121 5801 Hvem har brug for en forretningsplan - iværksætteren - den nyetablerede virksomhed - værktøj for virksomheden

Læs mere

Bliv opfinder! Et spændende og anderledes tilbud til kommende 6. og 7. klasses elever i Vejen kommune

Bliv opfinder! Et spændende og anderledes tilbud til kommende 6. og 7. klasses elever i Vejen kommune Bliv opfinder! Et spændende og anderledes tilbud til kommende 6. og 7. klasses elever i Vejen kommune Lay out: Vejen Kommune Tekst: Dagtilbud & skole, Vejen Kommune Fotos: Vejen Kommune Udgivet: Marts

Læs mere

Iværksætterkurser i Holstebro, Lemvig og Struer forår 2015

Iværksætterkurser i Holstebro, Lemvig og Struer forår 2015 28 juli 2015 Iværksætterkurser i Holstebro, Lemvig og Struer forår 2015 Iværksætterkurser er kollektive arrangementer, som er målrettet potentielle og nye iværksættere, hvor der formidles nyttig viden

Læs mere

moving business forward UNIK PERFORM NCE Fremtidens uddannelse, kurser og kompetenceudvikling

moving business forward UNIK PERFORM NCE Fremtidens uddannelse, kurser og kompetenceudvikling moving business forward NYE STANDARDER FOR LEARNING & DEVELOPMENT UNIK PERFORM NCE Fremtidens uddannelse, kurser og kompetenceudvikling UNIK PERFORMANCE Unik Performance ønsker at sætte nye standarder

Læs mere

Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015

Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015 Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015 Udviklingsplanen skal sætte et strategisk fokus og bruges som et dialogværktøj, der danner rammen for en fælles retning for Frederikssund Syd. Der er udmeldt

Læs mere

Et uddannelsesforløb i vækst for kreative iværksættere. Leg en idé. Brand It Brand You Brand Us. Du ser det på bundlinjen

Et uddannelsesforløb i vækst for kreative iværksættere. Leg en idé. Brand It Brand You Brand Us. Du ser det på bundlinjen Et uddannelsesforløb i vækst for kreative iværksættere Brand It Brand You Brand Us Leg en idé Du ser det på bundlinjen Idé Feedback Brilliance Fremtidsfabrikken Sydfyn tilbyder Boost., der er et uddannelsesforløb

Læs mere

Diploma in Music Business and Leadership

Diploma in Music Business and Leadership Obligatorisk modul Musikbranchen I samarbejde med en række af branchens aktører, udarbejdes et koncentreret forløb, der vil omfatte moduler med fokus på: Plade/musikbranchen funktioner/aktører A&R Publishingbranchen

Læs mere

Et kompetenceudviklingsforløb for offentligt ansatte der ønsker at blive iværksættere eller freelancere

Et kompetenceudviklingsforløb for offentligt ansatte der ønsker at blive iværksættere eller freelancere Skift Spor Et kompetenceudviklingsforløb for offentligt ansatte der ønsker at blive iværksættere eller freelancere Kompetenceudviklingsforløbets moduler 1. Kick-off konference 2. Kortlægning af deltagernes

Læs mere

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING ER VIRKSOMHEDENS MEDARBEJDERE KLÆDT PÅ TIL FREMTIDEN? SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING KOMPETENCEUDVIKLING = NY

Læs mere

Veje til vækst "Tag dit pæne tøj på!"

Veje til vækst Tag dit pæne tøj på! Veje til vækst "Tag dit pæne tøj på!" 21. november 2013 Per Tønsberg Frandsen Lidt om mig 1 Tag dit pæne tøj på 2 Tag dit pæne tøj på 3 Agenda Finansieringskilder Finansieringen Den rette finansiering

Læs mere

Strategi er ikke noget, vi har, det er noget vi gør

Strategi er ikke noget, vi har, det er noget vi gør Strategi er ikke noget, vi har, det er noget vi gør 1 Strategi i vindervirksomheder: Rejsebeskrivelse med fire etaper Situation Ambition Must-Win- Battles Eksekvering Lægaard Management A/S tilbyder rådgivning

Læs mere

PERSONLIG SALGSTRÆNING En anderledes uddannelse til ledige, der tager udgangspunkt i den enkelte. Dag 5 af 6; 08:30 15:30

PERSONLIG SALGSTRÆNING En anderledes uddannelse til ledige, der tager udgangspunkt i den enkelte. Dag 5 af 6; 08:30 15:30 PERSONLIG SALGSTRÆNING En anderledes uddannelse til ledige, der tager udgangspunkt i den enkelte. Dag 5 af 6; 08:30 15:30 DAGENS PROGRAM 08:30 09:30 Opsamling 09:30 09:45 Pause 09:45 10:45 Brik Å Teori:

Læs mere

5. mm virksomhedsledelse

5. mm virksomhedsledelse 5. mm virksomhedsledelse Agenda: Entrepreneurship iværksætteri innovation - hvorfor? Hvem skal udvikle en forretningsplan Hvilke elementer er vigtige i en forretningsplan (det I skal fokusere på) Evnen

Læs mere

en bedre dialog med iværksætteren Guide til bankrådgiveren

en bedre dialog med iværksætteren Guide til bankrådgiveren en bedre dialog med iværksætteren Guide til bankrådgiveren 1 Kolofon Guide til bankrådgiveren, 2. udgave, juni 2014 ISBN 978-87-91887-60-4 Ophavsret: Finansrådet Publikationen kan hentes på Finansrådets

Læs mere

UNDERVISNINGSMODEL I INNOVATION OG ENTREPRENØRSKAB

UNDERVISNINGSMODEL I INNOVATION OG ENTREPRENØRSKAB UNDERVISNINGSMODEL I INNOVATION OG ENTREPRENØRSKAB HVAD ER UDFORDRINGEN? PRÆSENTATION HVEM ER VI? LAVE PROTOTYPER FINDE IDEER 5-TRINS MODELLEN I EN PIXIUDGAVE INDLEDNING Innovation og entreprenørskab er

Læs mere

Følgetekst til menukurset: Kredsens udviklingsplan Del 1. Visionen

Følgetekst til menukurset: Kredsens udviklingsplan Del 1. Visionen Følgetekst til menukurset: Kredsens udviklingsplan Del 1. Visionen Du er den heldige oplægsholder på Kredsens udviklingsplan Del 1. Visionen. Læs alle slides grundigt igennem, og ligeså dette papir. Du

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Januar Maj 2012 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Erhvervscase

Læs mere

Synliggør din virksomhed markedsføringstendenser. Allerød, 4. oktober 2012 ved Vækstkonsulent Per Nygaard

Synliggør din virksomhed markedsføringstendenser. Allerød, 4. oktober 2012 ved Vækstkonsulent Per Nygaard Synliggør din virksomhed markedsføringstendenser. Allerød, 4. oktober 2012 ved Vækstkonsulent Per Nygaard Agenda Tidens tendenser i markedsføring Sociale medier og nutidens digitale netværk Behøver jeg

Læs mere

Lederens hverdag - MBK A/S

Lederens hverdag - MBK A/S Ledelse, konflikthåndtering og personlig planlægning Vil du være bedre til at håndtere udfordringerne i din daglige ledelse? Vil du være bedre til at genkende dine medarbejders grundlæggende forskelligheder?

Læs mere

Sælgerprofil Navn Virksomhed

Sælgerprofil Navn Virksomhed Sælgerprofil Navn Virksomhed Indhold PeopleTools Sælgerprofil Anvendelse af PeopleTools PeopleTools Kompetencehjul Fem sælgerroller Definitioner Udfordrende sælger Selvkørende sælger Problemløsende sælger

Læs mere

Projekt: Skolen i bymidten Semesterprojekt: 7B - E2013 Dokument: Ansættelseskontrakt Dato: 29-10-2013 13:18

Projekt: Skolen i bymidten Semesterprojekt: 7B - E2013 Dokument: Ansættelseskontrakt Dato: 29-10-2013 13:18 1 af 6 1. Sammendrag K.E.A Totalentreprise agerer som samlet totalentreprenør for bygherre, vi varetager alle de ydelser, der udgør en nødvendig helhed for gennemførelse af den aftalte opgave. Vi er derfor

Læs mere

Uddannelsesforløb i Fremtidsfabrikken Sydfyn

Uddannelsesforløb i Fremtidsfabrikken Sydfyn Uddannelsesforløb i Fremtidsfabrikken Sydfyn En af hovedopgaverne i projektet Fremtidsfabrikken Sydfyn er at udvikle og gennemføre tre uddannelsesforløb for henholdsvis kreative entreprenører, erhvervsrådgivere

Læs mere

forløb HTX Aabenraa

<XX- IT> forløb HTX Aabenraa forløb HTX Aabenraa Program for dagen Eleverne bedes medbringe bærbar computer og oplader. Program 08:10-08:55 08:55-09:40 Velkommen, rundvisning, adgang til internet Oplæg om dagens opgave Pause

Læs mere

Camp. - Idegenerering og ideudvikling i udskolingen

Camp. - Idegenerering og ideudvikling i udskolingen Camp - Idegenerering og ideudvikling i udskolingen Introduktion Dette undervisningsforløb er tilrettelagt til at vare seks timer, hvilket gør det anvendeligt til fagdage eller lignende, hvor eleverne skal

Læs mere

Holbæk Regionens Erhvervsråd. Forretningsudvikling i teori og praksis

Holbæk Regionens Erhvervsråd. Forretningsudvikling i teori og praksis Holbæk Regionens Erhvervsråd Forretningsudvikling i teori og praksis Forretningsudvikling teori Dagsorden v/jesper Salling Nielsen Forretningsudvikling praksis v/arkitekt Thomas Kullegaard Jesper Salling

Læs mere

De specialespecifikke kurser i Neurokirurgi VELKOMMEN VI HAR GLÆDET OS TIL AT SE JER

De specialespecifikke kurser i Neurokirurgi VELKOMMEN VI HAR GLÆDET OS TIL AT SE JER De specialespecifikke kurser i Neurokirurgi VELKOMMEN VI HAR GLÆDET OS TIL AT SE JER 24. september 2012 SUS møde København Mødet er venligst sponsoreret af Neurokirurgisk Afd. på RH "Specialespecifikke

Læs mere

Erhvervsservice Vækst og udvikling

Erhvervsservice Vækst og udvikling Erhvervsservice Vækst og udvikling Hvem er jeg? Erhvervskonsulent Danske Fysioterapeuter Uddannet Cand. Merc. 22 år selvstændig ledelses- og erhvervskonsulent Primære arbejdsopgaver i dag: Rådgivning af

Læs mere

Mannaz Lederuddannelse med netværk

Mannaz Lederuddannelse med netværk Mannaz Lederuddannelse med netværk Mannaz Lederuddannelse med netværk Handlingsbaseret ledelse Få et godt overblik, effektive metoder og konkrete ledelsesværktøjer This player requires a modern web browser

Læs mere

Godt samarbejde - MBK A/S

Godt samarbejde - MBK A/S Samarbejde, trivsel og konflikthåndtering i teams. Vil I have fokus på jeres samarbejde, trivsel og indbyrdes kommunikation? Vil I have redskaber til at skabe et godt samarbejde? Vil I reflektere over

Læs mere

Ledelsens Dag den 6. november 2007

Ledelsens Dag den 6. november 2007 Ledelsens Dag den 6. november 2007 Kom godt fra start: om at forberede og implementere en strategi Redskaber og metoder til planlægning af en strategiproces Typiske faldgruber, og hvordan du håndterer

Læs mere

Kvalifikationsprofil for Bacheloruddannelsen i Erhvervssprog og International Erhvervskommunikation

Kvalifikationsprofil for Bacheloruddannelsen i Erhvervssprog og International Erhvervskommunikation Side 1 af 6 KVALIFIKATIONSPROFIL Bacheloruddannelsen i Erhvervssprog og International Erhvervskommunikation med et fremmedsprog som hovedfag og international marketing som bifag Indholdsfortegnelse: 1.

Læs mere

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde business AHead Consulting & Concept Development www.b-ahead.dk Kontaktperson: Henning Jørgensen E-mail: mail@b-ahead.dk Tlf.: +45 40 54 84 80 Velkommen hos business AHead Missionen er lykkedes når du leder

Læs mere

Bliv klar til møde med banken

Bliv klar til møde med banken www.pwc.dk Bliv klar til møde med banken v/brian Rønne Nielsen Revision. Skat. Rådgivning. 7 år med finanskrise, lavvækst og uro i bankerne Karakteristika ved den nye virkelighed for SMV Knap likviditet

Læs mere

Træningsforløb for HR konsulenter Coaching af ledere

Træningsforløb for HR konsulenter Coaching af ledere Træningsforløb for HR konsulenter Coaching af ledere Coaching i en organisatorisk sammenhæng Coaching af ledere et træningsforløb Formål Det overordnede formål er at styrke konsulenternes evne til at gennemføre

Læs mere

Ledelse i praksis - MBK A/S

Ledelse i praksis - MBK A/S Vil du være en endnu bedre leder? Vil du være stærkere i den daglige kommunikation? Vil du vide mere om, hvordan du leder forskellige medarbejdertyper? Vil du være bedre til at skifte ledelsesstil, så

Læs mere

Rådgivende salg styrk dine salgskompetencer Lær at lære og huske mere effektivt Strategi og forretningsudvikling i praksis

Rådgivende salg styrk dine salgskompetencer Lær at lære og huske mere effektivt Strategi og forretningsudvikling i praksis Rådgivende salg styrk dine salgskompetencer 11.-12. august 2014 Lær at lære og huske mere effektivt 25. september 2014 Strategi og forretningsudvikling i praksis 27.-28. oktober 2014 Styrk din personlige

Læs mere

SPRINGBOARD. D. 23. FEBRUAR 2010 v/ Jens Christian Foged. Platinsponsorer:

SPRINGBOARD. D. 23. FEBRUAR 2010 v/ Jens Christian Foged. Platinsponsorer: SPRINGBOARD D. 23. FEBRUAR 2010 v/ Jens Christian Foged Platinsponsorer: CONNECT Denmarks netværk består i dag af 800 personer i 320 virksomheder 7 pitch/15 feedback ALCORLAB DNA Building Blocks for Life

Læs mere

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Facilitator uddannelsen Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Future Performance udbyder en af Danmarks bedste certifikatgivende uddannelser som facilitator. Uddannelsen

Læs mere

Præsentationsteknik 3 dage - MBK A/S

Præsentationsteknik 3 dage - MBK A/S Drukner dit budskab i faglige petitesser eller manglende struktur? Lader du nervøsiteten overtage, når du stiller dig op foran mange mennesker? Vil du blive bedre til at komme med oplæg på møder, præsentere

Læs mere

MINDFULNESS SOM PÆDAGOGISK VÆRKTØJ

MINDFULNESS SOM PÆDAGOGISK VÆRKTØJ MINDFULNESS SOM PÆDAGOGISK VÆRKTØJ LÆR UNGE AT FINDE DEN INDRE RO KURSUSCENTER BROGAARDEN APRIL/MAJ 2014 GENERATOR KURSER OG KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK MINDFULNESS SOM PÆDAGOGISK VÆRKTØJ Lær

Læs mere

Elevernes skal have redskaber og kompetencer, så de med et fagligt perspektiv kan indgå i drøftelser om markedskommunikation i sociale sammenhænge.

Elevernes skal have redskaber og kompetencer, så de med et fagligt perspektiv kan indgå i drøftelser om markedskommunikation i sociale sammenhænge. Markedskommunikation C 1. Fagets rolle Markedskommunikation omfatter viden inden for sociologi, forbrugeradfærd, målgruppevalg, kommunikation samt markedsføringsstrategi og -planlægning. Faget beskæftiger

Læs mere

Kom godt i gang med projektkarrieren Karsten Lodahl Madsen, Dansk Magisterforening Mikkel Lundstrøm, Unik Consult

Kom godt i gang med projektkarrieren Karsten Lodahl Madsen, Dansk Magisterforening Mikkel Lundstrøm, Unik Consult Kom godt i gang med projektkarrieren Karsten Lodahl Madsen, Dansk Magisterforening Mikkel Lundstrøm, Unik Consult Program 11.00 Velkomst og præsentation 11.15 Projekternes verden 11.30 Sådan arbejder jeg

Læs mere

NÅR HR SKABER BUNDLINJE

NÅR HR SKABER BUNDLINJE NÅR HR SKABER BUNDLINJE Mennesker & forretning Netværks- og kompetenceudviklingsforløb for HR chefer og erfarne HR-konsulenter HR spiller en central rolle i opnåelsen af de nordjyske virksomheders forretningsmæssige

Læs mere

procesfacilitator tilbyder interne kurser i procesledelse

procesfacilitator tilbyder interne kurser i procesledelse tilbyder interne kurser i procesledelse Som koordinator har jeg stor glæde af kurset hos Procesfacilitator, fordi jeg kan bruge metoderne direkte i mit udviklingsarbejde. På Aabenraa Bibliotekerne har

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2011 Maj 2012 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Roskilde Handelsskole Hhx Virksomhedsøkonomi

Læs mere

Uddannelse som virtuel projektleder

Uddannelse som virtuel projektleder Uddannelse som virtuel projektleder Udnytter din virksomhed potentialet i virtuel projektledelse? Nye teknologier tordner frem i virksomheder og giver mulighed for at kommunikere og samarbejde på nye måder.

Læs mere

God ledelse i Viborg Kommune

God ledelse i Viborg Kommune God ledelse i Viborg Kommune VILJE VÆKST VELFÆRD GOD LEDELSE MOD PERSONALEPOLITISKE VÆRDIER LEDELSESGRUNDLAG MED-AFTALE God ledelse - Arbejdsværdier det vi skal/vil lykkes med Vi sikrer, at de politiske

Læs mere

Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram FORRETNINGSPLAN GUDP. Christian Huus Jensen, COWI

Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram FORRETNINGSPLAN GUDP. Christian Huus Jensen, COWI Grønt Udviklings og Demonstrationsprogram FORRETNINGSPLAN GUDP Christian Huus Jensen, COWI Forretningsplan indhold Projektets output A28 (maks1 side) Markedet og kunder A29 (maks½ side) Forretningsgrundlag

Læs mere

Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow

Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow version 1.0 maj 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Definer budskabet

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes gerne på mail: uddannelsekultur@regionsjalland.dk eller pr post til Region

Læs mere

Kommunikation og konflikthåndtering

Kommunikation og konflikthåndtering K o m m u n i k at i o n i t e a m s P e r s o n l i g u d v i k l i n g t i l a r b e j d e o g u d da n n e l s e V i d e n d e l i n g Kommunikation og konflikthåndtering A r b e j d s m a r k e d s

Læs mere

FORSLAG TIL KOMPETENCEUDVIKLING OG PRINCIPPER FOR FORDELING AF MIDLER TIL KOMPETENCEUDVIKLINGEN FOR INKLUSION.

FORSLAG TIL KOMPETENCEUDVIKLING OG PRINCIPPER FOR FORDELING AF MIDLER TIL KOMPETENCEUDVIKLINGEN FOR INKLUSION. FORSLAG TIL KOMPETENCEUDVIKLING OG PRINCIPPER FOR FORDELING AF MIDLER TIL KOMPETENCEUDVIKLINGEN FOR INKLUSION. Med udgangspunkt i politik for inklusion og tidlig indsats, faglig vision på skole -dagtibudsområdet,

Læs mere

Bliv en stærk leder. for børnenes skyld. Skræddersyede forløb for daginstitutionsledere, der skal sikre større kvalitet og trivsel i institutionen.

Bliv en stærk leder. for børnenes skyld. Skræddersyede forløb for daginstitutionsledere, der skal sikre større kvalitet og trivsel i institutionen. Bliv en stærk leder for børnenes skyld Skræddersyede forløb for daginstitutionsledere, der skal sikre større kvalitet og trivsel i institutionen. 1 Bliv en stærk leder for børnenes skyld Det er i barnets

Læs mere