Vækstfabrikkernes Videnmoduler

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vækstfabrikkernes Videnmoduler"

Transkript

1 Vækstfabrikkernes Videnmoduler Videnmodul 1: Strategi Hvordan får jeg overblik over mit forretningsgrundlag? Underviser: Ekstern lektor, konsulent Lone Samuelsson Undervisningsforløb: 3 x 4 timer Formål Kurset skal sætte deltagerne i stand til dels at finde styrker og svagheder ved deres virksomhed eller forretningsidé, og dels analysere omgivelserne for at finde muligheder og trusler. Strategikurset giver også deltagerne et værktøj, der gør dem i stand til at udarbejde en strategi ud fra den status, som SWOT-analysen giver og et på forhånd bestemt mål. Kurset sætter desuden deltagerne i stand til at udarbejde og igangsætte egentlige handlingsplaner ud fra strategien. Metode Der veksles mellem gennemgang af teori, arbejde med en given case, og mulighed for at arbejde med analyse af egen virksomhed. Ved at alle deltagere først arbejder med den samme case, sikres en bedre forståelse for værktøjerne, før de anvendes på egen virksomhed. Deltagerne får mulighed for at arbejde med planlægning i egen virksomhed. Det kan dog ikke forventes, at man kommer hjem med fuldt færdige driftsplaner. Vi tager problemstillinger i planlægningen for den enkelte virksomhed op i plenum, så deltagerne kan drage nytte af andres erfaringer. Elementer i kurset 1. kursusgang, SWOT-analyse, vision og mission Der startes med en præsentation af underviser og deltagere. Præsentationen af deltagerne sætter underviser i stand til at bruge deltagernes egne eksempler i kurset. Efter præsentationen gennemgås kort SWOT-analysens elementer teoretisk. Efter den teoretiske gennemgang går deltagerne sammen i grupper og finder styrker, svagheder, muligheder og trusler ved en case. Diskussion i plenum af mulige løsninger.

2 Efter en kort spørgerunde, hvor deltagerne får mulighed for at få svar på spørgsmål opstået undervejs i gruppearbejdet, er tiden kommet til at arbejde med deltagernes egne virksomheder, hvor de får mulighed for at udarbejde en SWOT-analyse under kyndig vejledning. Deltagerne vælger selv, om de hver især vil analysere egen virksomhed eller om de vil gå sammen i grupper og analysere virksomheder med samme problemstillinger. Ud fra SWOT-analysen går vi videre med at se på de mål, deltagerne har sat sammen med vækstkonsulenten fra Væksthus Sjælland. Er målene stadig holdbare i lyset af SWOT-analysen, eller skal der justeres? For at udarbejde en strategi, skal man vide, hvor man står og hvor man vil hen. SWOT-analysen er et godt startgrundlag, så vi når hurtigt frem til at diskutere mål for virksomheden. Er de mål, deltagerne har sat stadig holdbare i lyset af SWOT- analysen, eller skal der justeres? Det understreges, at hvis målet er velformuleret, går strategilægningen meget lettere. Vi taler derudover om virksomhedens mission og vision, og deltagerne får lejlighed til at udforme en vision ud fra deres mål. 2. kursusgang, strategilægning Efter at have lavet et klart mål for virksomheden, er vi klar til at gå i gang med at lægge strategien. Vi starter med at gennemgå selve strategiprocessen teoretisk, startende med en analyse af forskellen mellem status og mål. Seancen slutter med en gennemgang af nogle virksomheders visioner og strategier og vi diskuterer, om de er velformulerede og realistiske. Herefter arbejder deltagerne i grupper med en strategi for casevirksomheden og arbejdet diskuteres i plenum. Med denne diskussion i bagagen går deltagerne i gang med at udarbejde strategi for egne virksomheder enten i grupper eller enkeltvis. Med udgangspunkt i den allerede udarbejdede strategiplan, går vi i gang med det praktiske arbejde med at omsætte en strategi til egentlige planer. Vi starter med at arbejde med delmål. Virksomheden har nu et langsigtet strategisk mål, og det næste trin er at opstille delmål på vejen mod at nå målet. Man kunne også kalde det milepæle. Efter en teoretisk gennemgang, hvor der benyttes en undervisningscase, går deltagerne i gang med at stille delmål op for deres egne virksomheder. Alle aspekter / funktioner i virksomheden skal inddrages ved udarbejdelsen af delmålene. Der skal således udarbejdes delmål for alle relevante funktioner i virksomheden. Der kan med fordel anvendes Balanced Scorecards som udgangspunkt. Dette kan give anledning til problemstillinger, der med fordel kan tages op i plenum. 3. kursusgang, fra strategisk til taktisk til operationelt niveau Der arbejdes videre med delmål, hvis deltagerne ikke blev færdige.

3 Delmålene skal danne basis for egentlige driftsplaner. Vi starter med det nære fremtid, hvor planerne kan blive mere detaljerede. Der arbejdes videre med casen fra første kursusgang og underviser gennemgår, hvilke planer der skal udarbejdes for den første periode i casevirksomheden. Det diskuteres, hvor detaljerede planerne skal være og det er ikke sikkert, at alle virksomhedstyper kræver samme detaljeringsgrad. Jo mere logistiktung virksomheden er, jo mere planlægning kræves. Vi befinder os i en omskiftelig verden og ikke alt kan planlægges, derfor ser vi også på, hvordan usikkerhed tackles. I små grupper diskuteres hvilken detaljeringsgrad der kræves i de enkelte virksomheder. Problemer tages op i plenum. Til sidst kan deltagerne gå i gang med at udarbejde egentlige driftsplaner for deres egne virksomheder. Der er naturligvis ikke tid til, at deltagerne kommer hjem med detaljerede planer for hele deres virksomhed, men de kommer i gang med planer for et enkelt område, der kan være marketing/salg, produktion, produktudvikling mm.. Output (Hvad får deltagerne med hjem) Efter at have deltaget i strategi- og ledelseskurset, skal deltagerne kunne finde styrker og svagheder ved og muligheder for og trusler mod deres egen virksomhed kende forskel på målet og vejen derhen med baggrund i SWOT-analysen, som giver startpositionen og et (på forhånd defineret) mål for virksomheden, beskrive, hvad der mangler (forskellen mellem mål og nuværende status) forstå og arbejde med planer for forskellige tidshorisonter (kort, mellem og lang sigt) udarbejde en strategiplan for, hvordan man kommer fra udgangspunktet til det ønskede mål omsætte strategiske mål til taktiske delmål omsætte taktiske delmål til operationelle planer

4 Videnmodul 2 : Innovation og kreativitet Hvordan kan jeg forbedre mit produkt? Underviser Ekstern lektor, konsulent Mick Cordero Undervisningsforløb: 3 x 4 timer Formål Kurset sætter deltagerne i stand til at skabe innovation inden for rammerne af deres eksisterende virksomheder samt udvikle ny produkter/services. Samtidig introduceres de for en række konkrete værktøjer og metoder, således at de efter kursets afslutning forsat vil kunne arbejde målrettet med innovation og produktudvikling. Metode På kurset veksles der mellem teori, refleksion og praktisk arbejde med udgangspunkt i deltagernes egne virksomheder og idéer. Der lægges der i høj grad vægt på praktisk anvendelig værktøjer og metoder, samtidig med at der vises, at kreativitet ikke blot er noget man enten har eller ikke har men er en metode man kan arbejde strategisk og målrettet med. Det er kursets mål at skabe et læringsrum, hvor der er højt til loftet og hvor deltagerne får mulighed for at tænke ud af boksen både i forhold til egne idéer, personlige ressourcer og begrænsninger. Deltagerne får på kurset desuden mulighed for at sparre med hinanden samt inddrage andres kompetencer i udviklingen af nye, innovative idéer og løsninger. Elementer i kurset 1. kursusgang: TEMA: Ideudvikling Introduktion af kursets indhold og formål Præsentation af deltagere og underviseren Drømmeøvelse (kreativ øvelse) Kort teoretisk oplæg om innovation og kreativitet Idégenering (gruppeøvelse) Idéudvælgelse Afrunding (check ud)

5 2. kursusgang: TEMA: Ideformidling og test af ideen Introduktion af dagens indhold Opfølgning og refleksioner fra sidst Kort teoretisk oplæg om idé formidling (pitch) Øvelse i idé formidling Kort teoretisk oplæg om hvordan man tester idéens holdbarhed Mindre hjemmeopgave Afrunding (check ud) 3. kursusgang: TEMA: Præsentationer, feedback og evaluering Introduktion af dagens indhold Opfølgning og refleksioner fra sidst Deltagerne præsenterer deres idéer Feedback fra gruppen ud fra metoden Six Thinking Hats Reflekterende teams ud fra næste skridt i udviklingen af idéerne Kort evaluering af kurset Afrunding (check ud) Output (hvad får deltagerne med hjem) Efter at have deltaget på kurset skal deltagerne have: Fået nye ideer og set nye muligheder til at udvikle deres egne virksomheder og tilhørende produkter Lært at kunne teste og vurdere nye idéers kvalitet og holdbarhed Lært at præsentere og formidle idéer klart og overbevisende Fået kendskab til praktiske kreative metoder og værktøjer, så de forsat kan arbejde med innovation og kreativitet på egen hånd

6 Videnmodul 3: Markedsføring og Salg Hvordan får jeg styr på salg, prisfastsættelse og markedsføring? Underviser: Ekstern lektor, konsulent Lone Samuelsson Undervisningsforløb: 3 x 4 timer Formål Kurset har til formål at udvikle deltagernes forståelse for det arbejde, der ligger forud for et salg og når dette er gjort foretage et egentligt salg. En vare, en serviceydelse eller en oplevelse (herefter kaldet produktet) kan kun sælges, hvis den har den rette pris, og den sælges på det rette sted og tidspunkt til de rette kunder. Når denne forståelse er opnået, kan det egentlig salgsarbejde begynde. Metode Med prissætning og marketing veksles mellem gennemgang af teori, arbejde med eksempler fra kendte produkter og virksomheder og mulighed for at gå i gang med en analyse af egen virksomhed. Under gennemgangene veksles mellem PowerPoint og tavle, og deltagernes egne virksomheder inddrages i undervisningen så meget som muligt. Selve salgstræningen er praktisk øvelse i salg. For at opøve selve salgssituationen, slutter hver kursusgang af med en omgang salgstræning, derved skulle gerne opnås, at deltagerne kan se, at de er blevet bedre efter at have modtaget træningen. Elementer i kurset 1. kursusgang, Prissætning Efter en kort præsentationsrunde stilles spørgsmålet: Hvad er en vares rette pris? Og med et simpelt eksempel vises, at det kommer an på mange ting og at det ikke er så simpelt endda at sætte en pris. Produktets rette pris afhænger af 1. Hvad det koster at producere 2. Hvad konkurrenterne tager for lignende produkter (hvis de findes) 3. Hvad kunden vil give For hvert af disse tre punkter gives en kort teoretisk gennemgang, hvorefter deltagerne får lejlighed til at arbejde med prisen på deres eget produkt og vi diskuterer i plenum, hvor forskelligt det kan være at sætte en pris fra produkt til produkt, og på forskellige markeder. Vi diskuterer også muligheden for at sætte forskellig pris på samme vare til forskellige kundegrupper. Dette

7 lægger op til anden kursusgang, hvor vi går i dybden med markedsanalysen, som især går på kunderne. Kursusgangen slutter af med, at deltagerne hver får 1-2 minutter (afhængende af deltagerantallet) til at præsentere deres produkt / virksomhed, som de ville gøre det i en salgssituation. 2. kursusgang, Markedsanalyse og markedsføring Der startes med en kort teoretisk gennemgang af forskellen mellem markedsføring og salg. Markedsføring er bredere, mens salg er henvendt til den enkelte kunde. Hvordan skal vi markedsføre vores produkt og hvilke markedsføringskanaler skal vi bruge? Det kommer an på produktet og de potentielle kunder. Hvis vores kunder for eksempel primært er yngre mennesker, kan vi i udpræget grad markedsføre det gennem sociale medier som Facebook og Twitter. Det samme er ikke nødvendigvis gældende, hvis vores potentielle kunder er ældre. Det gælder om at ramme flest mulige potentielle kunder for færrest mulige penge. Deltagerne kommer med bud på, hvem der er deres kunder og vi får sammen samlet en oversigt over mulige kundetyper. Der for eksempel er stor forskel på at sælge til private og til andre virksomheder. Teoretisk gennemgås markedsføringskanaler og deltagerne arbejder i grupper med at vælge markedsføringskanal for deres eget produkt i forhold til kundegruppen. Vi ser også på, hvordan man markedsfører sig via de sociale medier. I plenum diskuteres om de valgte markedsføringskanaler passer til produkterne og de potentielle kunder. Vi slutter af med en lille marketings- / salgsøvelse, hvor deltagerne bliver bedt om at beskrive deres produkt på max 10 linjer. 3. kursusgang, Salg Deltagerne er blevet bedt om at forberede en elevatortale hjemmefra. Efter en kort runde, hvor der kan spørges til markedsføring, startes dagen med, at deltagerne præsenterer deres forberedte elevatortaler en efter en. Hvis der er mulighed for videooptagelse, vil det være en fordel. Efter hver præsentation gives feedback fra de andre deltagere og fra underviser. Herefter gennemgås teoretisk salgsteori. Der gennemgås forskellige salgsstrategier og salgskanaler og vi ser nærmere på, hvordan man takler opsøgende salg. Deltagerne skal forstå, at de har rigtig kort tid til at få deres budskab igennem. Hvis de ikke har fanget lytterens interesse i løbet af de første 30 sekunder, er det svært. Derefter får deltagerne mulighed for at forbedre deres elevatortale, og der tages endnu en runde, hvor deltagerne holder elevatortalen for hinanden, og der er lejlighed til kommentarer.

8 Efter at have hørt anden omgang elevatortaler, får deltagerne nogle gode råd med på vejen, og får igen lidt tid til at forberede deres tale, som de nu i den sidste runde skal holde for et professionelle panel. Output (Hvad får deltagerne med hjem) Efter at have deltaget i kurset, Markedsføring og salg, skal deltagerne have forstået, hvordan man sætter en pris på en vare eller en serviceydelse. være i stand til at prissætte deres egne produkter have forstået forskellen mellem markedsføring og salg have forstået at markedsføringen afhænger af produktet og de potentielle kunder være i stand til at bestemme hvem deres potentielle kunder er kende forskellige markedsføringskanaler, og kunne vælge de relevante for deres produkt i forhold til den relevante kundegruppe vide hvad der er vigtigt i en salgssituation kende forskellige salgskanaler og -strategier kunne holde en elevatortale, hvor deres produkt præsenteres på højst to minutter.

9 Videnmodul 4: Økonomi og Regnskab Hvordan får jeg styr på mit økonomiske grundlag? Underviser: Ekstern lektor, konsulent Lone Samuelsson Undervisningsforløb: 3 x 4 timer Formål Formålet med dette kursus er at give deltagerne en indføring i de økonomiske discipliner indenfor virksomhedsledelse. Det vil sætte dem i stand til at læse regnskaber og udføre økonomistyring, finde mulige investeringskilder og udarbejde materiale til at præsentere for mulige investorer. Metode På kurset veksles mellem teoretisk gennemgang af økonomiske værktøjer, analyse af andre virksomheders regnskaber, og mere praktisk arbejde, hvor deltagerne får mulighed for at benytte værktøjerne på egne data. Den teoretiske gennemgang benytter aktuelle eksempler og deltagernes egne virksomheder. Elementer i kurset 1. kursusgang, Eksternt Regnskab / skatteregnskab Denne kursusgang fokuserer på virksomhedens regnskab. Både det regnskab som deltagernes egne virksomheder skal udarbejde, men også hvad man kan læse ud af regnskaber fra ens samarbejdspartnere. Efter en kort præsentationsrunde gennemgås teoretisk, hvordan et regnskab er bygget op. Der lægges i første omgang vægt på, hvad man kan læse ud af et regnskab. Derefter får deltagerne mulighed for selv at se på nogle simple regnskaber. Hvad skal man se på, før man beslutter at købe fra eller sælge til en anden virksomhed? Vi ser også på, hvor man kan finde regnskabsdata. I anden omgang gennemgår vi regelsæt for aflæggelse af regnskab for forskellige størrelser og typer af virksomheder. Til sidst taler vi om, hvor man kan søge hjælp (Skat, revisor) 2. kursusgang, Internt regnskab / økonomistyring Økonomistyring består grundlæggende af budgetlægning og budgetopfølgning, hvor budgettet holdes op mod regnskabet. Mens der er faste regler for det eksterne regnskab, kan man udforme det interne regnskab, så det mest effektivt kan benyttes til den økonomistyring, som virksomheden har brug for / ønsker at udføre. Man vil dog altid tage udgangspunkt i strukturen for det eksterne regnskab.

10 Vi starter med en kort runde, hvor deltagerne får mulighed for at sige, hvad de har brug for at styre / vide mere om i deres virksomhed eller sagt på en anden måde, hvor problemerne i deres virksomhed ligger. Med udgangspunkt i disse ønsker gennemgås mulighederne for økonomistyring og også begrænsninger for, hvad man kan. En vigtig del i denne gennemgang er budgetlægningen Vi slutter af med, at deltagerne får mulighed for at arbejde med at udarbejde skitsen til et budget for egen virksomhed og en plan for, hvordan de vil foretage økonomistyring. 3. kursusgang, Investorkapital Denne kursusgang fokuserer på, hvor virksomheden kan skaffe kapital og hvad der skal til for at potentielle investorer vil investere i virksomheden. Vi starter med en kort præsentationsrunde (ny underviser), hvor deltagerne også kort beskriver hvilke behov de har for finansiering. Herefter gennemgås mulige investeringskilder og hvilke krav forskellige investorer stiller til virksomheden. Deltagerne arbejder til slut med at arbejde med materiale, der kan præsenteres for en investor. Output (Hvad får deltagerne med hjem) Efter at have deltaget i økonomikurset, skal deltagerne vide, hvordan et simpelt regnskab stilles op kunne aflæse en virksomheds økonomiske situation ud fra et regnskab, så deltagerne er i stand til at finde faresignaler i regnskaber fra potentielle kunder og leverandører vide hvor man kan finde regnskabsdata kunne kende forskel på eksternt og internt regnskab kunne udarbejde et budget for virksomheden vide hvad økonomistyring er, og kende økonomistyringens begrænsninger kunne udføre økonomistyring i en simpel virksomhed kende kilder til finansiering og vide, hvad investorer forventer af dokumentation

11 Videnmodul 5: Personlige ressourcer og kommunikation Hvordan bruger og styrker jeg mine ressourcer og min kommunikation? Underviser: Ekstern Lektor, Cand. Psych. Aut. Morten Ejlskov Undervisningsforløb: 3 kursusgange à 4 timer Formål Det er kursets formål, at deltagerne skal udvikle deres personlige kommunikationsevne. Helt konkret skal de udvikle evnen til at kommunikere klart og tydeligt om deres forretningside. Samtidig skal de være bevidste om, hvilke personlige ressourcer, de har at trække på, når de kommunikerer. Deltagerne skal opleve at deres personlige kommunikationsevne er en ressource i forhold til deres forretningside - ikke en svaghed. Metode Den primære metodiske scene for kurset er, at samtlige deltagere undervejs i kurset skal lave en kort fremlæggelse af deres forretningside (alternativt et kritisk punkt ved ideen eller et meget sælgende punkt ved ideen). De modtager feedback fra konsulent og de øvrige deltagere. Deltagerfremlæggelserne suppleres undervejs med konsulentoplæg om personlige ressourcer og personlig kommunikation. Elementer i kursut 1. kursusgang Personlige ressourcer og personlig kommunikation som genvej til at skabe resultater introduktion til forløbet Den klassiske retoriks bidrag til moderne kommunikationsforståelse Deltagerfremlæggelser med feedback fra øvrige deltagere og konsulent. 1/3 af deltagerne er på. Feedback sker på baggrund af feedbackskema. Individuel handlingsplan og træningsprogram udarbejdes af de deltagere, som har været på (sådan udvikler jeg min kommunikationsevne). Plenumdialog: Hvad observerede vi i dagens arbejde? Introduktion til hjemmeopgave: Interview af 2 personer (samarbejdspartnere eller kunder): Hvad er mine styrker og udviklingsområder som iværksætter?

12 2. kursusgang Opsamling på hjemmeopgave: Læringspointer Ressourcefokuserede kommunikationsformer: Oplæg og introduktion af ressourcefokuseret teori og kommunikationsmetode Deltagerfremlæggelser med feedback fra øvrige deltagere og konsulent. Den næste 1/3 af deltagerne er på. Feedback sker på baggrund af feedbackskema. Individuel handlingsplan og træningsprogram udarbejdes af de deltagere, som har været på (sådan udvikler jeg min kommunikationsevne) Opsamling på dagens fremlæggelser: Hvordan blev den ressourcefokuserede kommunikation sat i spil? 3. kursusgang Kommunikationsdomæner: Oplæg og introduktion af metode/værktøj. Ultrakort introduktion af systemisk domæneteori Deltagerfremlæggelser med feedback fra øvrige deltagere og konsulent. De sidste 1/3 af deltagerne er på. Feedback sker på baggrund af feedbackskema. Individuel handlingsplan og træningsprogram udarbejdes af de deltagere, som har været på (sådan udvikler jeg min kommunikationsevne) Plenumdialog: I hvilke kommunikationsdomæner, har dagens fremlæggelser befundet sig? Fordele/ulemper? Opsamling og evaluering af forløbet Output fra kurset (Hvad får deltagerne med hjem) Når kurset er omme vil deltagerne have Et tydeligere billede af egne personlige ressourcer En større kommunikationsværktøjskasse Et tydeligere billede af egne kommunikationsevner Klarhed over, hvordan egen kommunikationsevne skal bruges og udvikles som middel til at skabe forretningsmæssig succes

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Etablering af egen VVS-virksomhed

Etablering af egen VVS-virksomhed Etablering af egen VVS-virksomhed Iværksætterens status i samfundet VVS INNOVA: Etablering af egen virksomhed Har du gjort dig overvejelser om, hvordan den virksomhed du nu arbejder i, startede op i sin

Læs mere

2015 Winholistic Academy Katalog

2015 Winholistic Academy Katalog 2015 Winholistic Academy Katalog Af: Peter Winther Winholistic ApS 09-03-2015 Indholdsfortegnelse KOMMUNIKATIONSUDDANNELSER... 4 Præsentationsteknik varighed 2 dage.... 4 Kommunikationsoptimering varighed

Læs mere

A K A D E M I E T SVENDSEN & KJÆR. Målstyring Enkelt og effektivt. Ann Møller Svendsen

A K A D E M I E T SVENDSEN & KJÆR. Målstyring Enkelt og effektivt. Ann Møller Svendsen A K A D E M I E T SVENDSEN & KJÆR Målstyring Enkelt og effektivt Ann Møller Svendsen Forord I en verden, der til stadighed er i forandring, er det af afgørende betydning at have en klar vision, en præcis

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Kursuskatalog - efterår 2010. FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde

Kursuskatalog - efterår 2010. FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde Kursuskatalog - efterår 2010 FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde Indhold Drift & Økonomi Kurserne i dette spor er for dig, der sidder i bestyrelsen,

Læs mere

Kursuskatalog 2015 Dental Consult

Kursuskatalog 2015 Dental Consult 01-04-2015 Kursuskatalog 2015 Dental Consult Hos Dental Consult kan du få et løft, der styrker dine egne kompetencer og klinikken som arbejdsplads. kurser 2015 Indholdsfortegnelse 01) Dental - Lederudvikling

Læs mere

Idékatalog. Praksisorienteret

Idékatalog. Praksisorienteret Idékatalog Praksisorienteret kompetenceudvikling, hvordan? Praksisorienteret kompetenceudvikling, hvordan? 3 Indhold Forord...5 Praksisorienteret kompetenceudvikling... 6 Systematik til praksisorienteret

Læs mere

Egen virksomhed Belal og Andreas V. 1.1 Roskilde Teknisk Gymnasium. Egen Virksomhed. Teknologi - Knallert skjolde

Egen virksomhed Belal og Andreas V. 1.1 Roskilde Teknisk Gymnasium. Egen Virksomhed. Teknologi - Knallert skjolde Egen Virksomhed - Knallert skjolde Belal Zalali & Andreas Vidø 1.1 HTX Roskilde 1 Indholdsfortegnelse: Indledning 3 Resume..3 1. Analyse..4 1.1 Problemanalyse 4 1.2 Problemformulering.5 1.3 Produktbeskrivelse.5

Læs mere

KURSER TIL TURISTERHVERVET I NORDJYLLAND EFTERÅR 2012

KURSER TIL TURISTERHVERVET I NORDJYLLAND EFTERÅR 2012 1 g Værtskab Markedsføring, sprog og it Strategi virksomhedsudvikling g g g g g g g g g g g g g g virksomhedsudvikling Værtskab Markedsføring, sprog og it Strategi virksomhedsvirk somhedsudvikling virksomhedsudvikling

Læs mere

KARRIERE VIDEN UDVIKLING FREMTID. Personlig KompetenceUdvikling ENERGI TIL OVERSKUD. Kursusprogram 2009

KARRIERE VIDEN UDVIKLING FREMTID. Personlig KompetenceUdvikling ENERGI TIL OVERSKUD. Kursusprogram 2009 KARRIERE 2009 VIDEN UDVIKLING FREMTID Personlig KompetenceUdvikling ENERGI TIL OVERSKUD Kursusprogram 2009 Personlig KompetenceUdvikling kurser, der giver overskud i hverdagen! På Forsikringsakademiet

Læs mere

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret TIPSKATALOG Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret 1 Indholdsfortegnelse Introduktion s. 3 Del I: Metoder til kompetenceudvikling på jobbet s. 4 Kursus eller læring på jobbet s. 4 På egen

Læs mere

FORNYELSE I FÆLLESSKAB. -genvej til innovation på arbejdspladsen KULTUR- TERMOMETERET

FORNYELSE I FÆLLESSKAB. -genvej til innovation på arbejdspladsen KULTUR- TERMOMETERET FORNYELSE I FÆLLESSKAB -genvej til innovation på arbejdspladsen KULTUR- TERMOMETERET FORNYELSE I FÆLLESSKAB OVERBLIK OVER TRIN OG VÆRKTØJER TRIN FORMÅL VÆRKTØJER Kultur termometer 1 Skab rammer for nytænkning

Læs mere

KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS

KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS INDHOLD FORORD LÆSEVEJLEDNING 1. INTRODUKTION TIL EXCELLENCE I

Læs mere

Udvikling af etniske minoritetsforeninger

Udvikling af etniske minoritetsforeninger Udvikling af etniske minoritetsforeninger - En guide til frivilligkonsulenter Er denne guide noget for dig? Arbejder du med at understøtte udvikling af etniske minoritetsforeninger? Vil du have inspiration

Læs mere

CAMP GUIDE. Genvej til unikke idéer

CAMP GUIDE. Genvej til unikke idéer Af Mette Ullersted, Torben Bager, Ulrik Blom, Christian Byrge og Tommy Borg Larsen Redaktion og layout: Helene E. Pedersen CAMP GUIDE Genvej til unikke idéer CAMP GUIDE Genvej til unikke idéer Udgivet

Læs mere

Skab robuste forandringer. med fokus på trivsel

Skab robuste forandringer. med fokus på trivsel Skab robuste forandringer med fokus på trivsel Indhold Forord... 3 Principper for robuste forandringer... 4 PLANLÆGNINGSFASEN... 5 Vurdér de forventede reaktioner og behov... 6 Overvej graden af kommunikation

Læs mere

Undersøgelsen. Hvordan arbejder virksomheder i byggebranchen med forretningsudvikling? Jesper Salling Nielsen. Christian Thuesen.

Undersøgelsen. Hvordan arbejder virksomheder i byggebranchen med forretningsudvikling? Jesper Salling Nielsen. Christian Thuesen. Undersøgelsen Hvordan arbejder virksomheder i byggebranchen med forretningsudvikling? af Jesper Salling Nielsen Christian Thuesen Christian Koch Udgivet d. 4. marts 2010 2 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion

Læs mere

Spin off - set med virksomhedens øjne

Spin off - set med virksomhedens øjne FORRETNINGSVÆRKTØJER Spin off - set med virksomhedens øjne Guide til virksomhedsejeren, der ønsker at udvikle sin virksomhed ved at igangsætte eller understøtte spin-off Spin-off - Virksomhed Side 1 FORRETNINGSVÆRKTØJER

Læs mere

RUF udgør et centralt element i forhold til at opnå projektets formål. Det er den metode, drejebogen foreslår, bliver anvendt til at:

RUF udgør et centralt element i forhold til at opnå projektets formål. Det er den metode, drejebogen foreslår, bliver anvendt til at: RUF Tre vigtige elementer i RUF RUF er forskellige fra fase til fase 1. Hvorfor RUF? 2. Hvad er RUF? 3. Hvem er med til RUF? 4. Forberedelse af RUF 5. Hvordan gennemføres RUF? 6. RUF og de fire faser -

Læs mere

Læringsmålstyret undervisning i folkeskolen. Vejledning

Læringsmålstyret undervisning i folkeskolen. Vejledning Læringsmålstyret undervisning i folkeskolen Vejledning Læringsmålstyret undervisning i folkeskolen Vejledning Udarbejdet af Undervisningsministeriet i samarbejde med UCC, VIAUC, UC Sjælland og Institut

Læs mere

Kompendium til kurset i samarbejde, læring og projektstyring

Kompendium til kurset i samarbejde, læring og projektstyring Kompendium til kurset i samarbejde, læring og projektstyring - det sete afhænger af perspektivet INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INTRODUKTION OG LÆSEVEJLEDNING 4 AAU STUDIEFORM 5 Studieording

Læs mere

5. Kursusgang virksomhedsledelse

5. Kursusgang virksomhedsledelse 5. Kursusgang virksomhedsledelse Agenda: Entrepreneurship iværksætteri innovation - hvorfor? Hvem skal udvikle en forretningsplan Hvilke elementer er vigtige i en forretningsplan (det I skal fokusere på)

Læs mere

Demokrati i praksis. Ideer til nye mødeformer. Sidste udkald - 5. del

Demokrati i praksis. Ideer til nye mødeformer. Sidste udkald - 5. del Demokrati i praksis Ideer til nye mødeformer Sidste udkald - 5. del Indhold: 3 Demokrati i praksis Dansk Ungdoms Fællesråd, januar 2003 Tekst Rikke Rasmussen Fotos: Mikael Schlosser Layout Mellemfolkeligt

Læs mere

SØGEORDSANALYSE EBOGEN. Søgeordsanalyse ebogen Nikolaj Mogensen

SØGEORDSANALYSE EBOGEN. Søgeordsanalyse ebogen Nikolaj Mogensen SØGEORDSANALYSE EBOGEN Side 1 af 43 EBOGEN OM SØGEORDSANALYSE Det er efterhånden mange år siden, at jeg første gang hørte om begrebet søgeordsanalyse. Disciplinen søgeordsanalyse hænger tæt sammen med

Læs mere

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder?

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder? 1 Hvilken forandring skal vi gennemføre? 1 Hvordan skaber vi som ledere engagement? 1 Hvordan får vi sat læringen i system? 2 3 Hvilke vilkår er der for forandringen? Hvordan gør vi? 2 3 Hvordan anerkender

Læs mere

Gode kollegiale samtaler

Gode kollegiale samtaler TEMA Stress Værktøj 4 Der støtter og udvikler 1 Indhold Introduktion Formålene med dette værktøj Før I går i gang Hvordan kommer I i gang Processen trin for trin Redskab 1: Tre typer af samtaler Tre typer

Læs mere

Skab gode trivselsprocesser

Skab gode trivselsprocesser Skab gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø frastresstiltrivsel.dk Indhold: 3 Skab gode trivselsprocesser 25 Grundlaget for pjecen 6 Systematik i indsatsen

Læs mere

Evaluering af D2i -Design to innovate

Evaluering af D2i -Design to innovate Evaluering af D2i -Design to innovate Udarbejdet af LB Analyse og SDU for for D2i - Design to innovate Februar 2015 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Formål og målgruppe... 3 1.2 Aktiviteter i projektet...

Læs mere

Bilag. Kontor, handel og forretningsservice Omsorg, sundhed og pædagogik. Teknologi, byggeri og transport 1. Teknologi, byggeri og transport 2

Bilag. Kontor, handel og forretningsservice Omsorg, sundhed og pædagogik. Teknologi, byggeri og transport 1. Teknologi, byggeri og transport 2 Bilag Kontor, handel og forretningsservice Omsorg, sundhed og pædagogik Teknologi, byggeri og transport 1 Teknologi, byggeri og transport 2 Fødevarer, jordbrug og oplevelser Kontor, handel og forretningsservice

Læs mere