Åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 9. maj 2014 kl Hotel Scandic, Bygholm Park Schüttesvej Horsens

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 9. maj 2014 kl. 11.45 Hotel Scandic, Bygholm Park Schüttesvej 6 8700 Horsens"

Transkript

1 Åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 9. maj 2014 kl Hotel Scandic, Bygholm Park Schüttesvej Horsens Under punkt 1 deltager statsaut. revisor Lis Andersen fra KPMG samt Lone Litvak, gruppeleder af Økonomi og Kontrakter i Midttrafik.

2 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Eksternt regnskab for Tilkendegivelse om hæftelse for lån hos Kommunekredit 2 3 Specialbillet til Smukfest-busser 4 4 Orientering om indtægtsfremgang i Aarhusområdet i Siden sidst - Direktionens orientering til Bestyrelsen 7 6 Eventuelt 9

3 Eksternt regnskab for 2013 Resumé På baggrund af de registrerede udgifter og indtægter opgjort pr. marts 2014, er der udarbejdet et eksternt regnskab for /. Regnskabet er revideret af Midttrafiks revision Bilag "Midttrafik årsregnskab 2013 Version ", og "Revisionsberetning nr. 11 af 9. maj 2014" er vedlagt. Der er tale om en ren revisionspåtegning uden forbehold eller supplerende bemærkninger. Sagsfremstilling Årsregnskabet er det formelle grundlag, som bestyrelsen skal forholde sig til, og det grundlag, revisionen reviderer regnskabet på baggrund af. Årsregnskabet er udarbejdet på bagrund af gældende lovgivning på området. Årsregnskabet forelægges bestyrelsen til godkendelse, samtidig med forelæggelse af revisionsberetningen til efterretning. Revisionsberetningen anbefaler en øget integration mellem Midttrafiks fagspecifikke systemer og økonomisystemet. Administrationen er enig i denne betragtning og har det i fokus ved de kommende opgraderinger og udskiftninger af systemer. Indtil nye itsystemer er taget i anvendelse arbejdes der fortsat systematisk for at sikre en effektiv afstemning mellem de fagspecifikke systemer og økonomisystemet. Bestyrelsen behandlede på mødet den 4. april 2014 et driftsregnskab for Midttrafik omfattende driftsudgifter og indtægter vedr. året I forhold til dette driftsregnskab, er der ikke foretaget ændringer eller justeringer vedrørende selve driften. Revisionen og ledelsen af Midttrafiks økonomifunktion deltager under punktet. Direktøren indstiller, at at Bestyrelsen godkender årsregnskab 2013 for Midttrafik Bestyrelsen tager revisionsberetning nr. 11 af 9. maj 2014 til efterretning Bilag Revisionsberetning nr. 11 af 9. maj 2014 Midttrafik årsregnskab 2013 Version

4 Tilkendegivelse om hæftelse for lån hos Kommunekredit Resumé Alle ejere af Midttrafik hæfter solidarisk i forhold til optaget lån hos Kommunekredit i forbindelse med indførelse af rejsekortet. Administrationen i Midttrafik ønsker at bestyrelsen laver en tilkendegivelse om at ingen kommune hæfter mere end deres forholdsmæssige andel. Sagsfremstilling I forbindelse med Midttrafiks indtræden i Rejsekort a/s er der optaget lån til udstyr, aktier og ansvarlig lån hos Kommunekredit. Samlet set har Midttrafik lånt kr. I låneaftalen med Kommunekredit står der, at de kommuner som er interessenter i Midttrafik erkender sig som medlemmer i foreningen Kommunekredit, og derfor hæfter solidarisk jævnfør Kommunekredits vedtægter. Disse vedtægter skal administrationen i Midttrafik efterleve. To af Midttrafiks bestillere Horsens og Silkeborg kommune har kontantfinansieret deres indskud i Rejsekortet med henholdsvis 4,3 mio. kr. og 8,4 mio. kr. i 2013, og derfor forekommer det ikke hensigtsmæssigt, at de skal hæfte solidarisk. Administrationen henstiller til at Bestyrelsen tilkendegiver at hver bestiller kun hæfter forholdsmæssigt. Administrationen er klar over at en tilkendegivelse ikke kan træde i stedet for Kommunekredits vedtægter, men det vil berolige Horsens og Silkeborg, som har haft kontaktet Midttrafik derom.

5 3 Direktøren indstiller, at Midttrafik tilkendegiver at bestillere kun hæfter forholdsmæssigt til optaget lån i Kommunekredit

6 Specialbillet til Smukfest-busser Resumé Bestyrelsen har tidligere givet udtryk for, at Midttrafik skal være bedre til at udnytte muligheden at markedsføre busproduktet i forbindelse med større arrangementer i regionen. Administrationen fremsætter forslag om at afprøve en ny billettype og et nyt salgskoncept, som gør det lettere for kunderne at vælge bussen til og fra Smukfest i Skanderborg, og som giver mulighed for bedre markedsføring. Hvis forsøget falder positivt ud, kan man overveje at bruge konceptet ved andre store arrangementer, hvor der er aftale om bustransport. Sagsfremstilling Rute 200 servicerer Smukfest i Skanderborg som i år er fra august I festivalperioden er der udover de ordinære busser mellem Aarhus og Skanderborg og Horsens og Skanderborg indsat en del ekstrabusser, som kører både dag, aften og nat. Det er populært at bruge bussen til og fra festival. Sidste år var der i gennemsnit 35 kunder pr. ekstrabus. Mange festivaldeltagere er ikke faste buskunder, de rejser derfor primært på kontantbillet. Ulempen ved kontantsalg er, at det er tidskrævende både for chauffører og kunder, og det betyder desværre, at busserne ofte er forsinkede. Det er ikke usædvanligt, at busserne bliver 20 minutter forsinkede, hvilket selvfølgelig er en ulempe for festivalgæsterne, men forsinkelsen smitter også af på de kunder, som venter ved stoppesteder længere ude på ruten. Administrationen foreslår derfor et forsøg med en særlig arrangementsbillet. Billetten kan købes i forsalg, som nummereret kupon i bussen, på festivalpladsen eller via Midttrafiks kundecenter. Billetten kan også købes i bussen via MobilePay. Der foreslås endvidere en enhedspris på kr. 40,-, som er let at håndtere både for kunder, chauffører og salgspersonale. For denne pris kan kunden foretage en enkeltrejse mellem Århus og Skanderborg eller Horsens og Skanderborg. Prisen gælder uanset, hvor langt man rejser, og om man rejser om dagen eller om natten. Tidligere har Midttrafik forsøgt at imødegå forsinkelserne ved at lave et såkaldt fortovssalg fra transportable billetmaskiner. Det virker godt, men det kræver ekstra personale, som skal være på festivalpladsen ved alle afgange både aften og nat. MobilePay er Danske Banks mobile betalingsløsning. Den er sikker, gennemprøvet og er downloadet af danskere. Det er let for kunden at betale med MobilePay. Man logger på, indtaster beløb og Midttrafiks telefonnummer, sender pengene og modtager en kvittering. Kvitteringen skal vises til chaufføren og til kontrollørerne på forlangende.

7 5 Økonomi Enhedsprisen på kr. 40 pr. tur betyder, at kunder som rejser langt, får rejsen lidt billigere, mens rejsen bliver lidt dyrere for kunder, som rejser en kort tur. I dagtimerne vil 40 kr. være lidt billigere end en kontantbillet, til gengæld vil kunderne opleve en besparelse på natbusafgangene. For kunder som rejser meget korte ture f.eks. mellem Skanderborg og Hørning kan den særlige busbillet ikke betale sig. De kan i stedet købe en almindelig kontantbillet i stedet for. De nuværende relevante takster for rejser fra Skanderborg-festivalen er: Alm. kontant Nat kontant Alm. klip Nat klip Skanderborg-Aarhus 48 kr. 96 kr. 31 kr. 62 kr. Skanderborg- 50 kr. 100 kr. 33 kr. 66 kr. Horsens Skanderborg-Hørning 20 kr. 40 kr. 14 kr. 28 kr. For at undgå negativ omtale fra kunder med periodekort (f.eks. ungdomskort) foreslås det at fjerne natbustillægget på de sene afgange. Mersalget ved en billigere billet ventes at opveje den lidt billigere pris, og administrationen forventer derfor ikke, at der vil være indtægtstab for Region Midtjylland. MobilePay Business er gratis for virksomheder og kunder. Bestyrelsen får en evaluering i efteråret Direktøren indstiller, at forsøget godkendes

8 Orientering om indtægtsfremgang i Aarhusområdet i 2014 Resumé Der orienteres om, at salg af kort og billetter i Aarhus området er steget med 6,3 % fra 2013 til 2014 Sagsfremstilling Midttrafik opgør hver måned omsætningen på solgte kort og billetter i Aarhusområdet. En sammenligning mellem 1. kvartal 2014 og 1. kvartal 2013 ser således ud: Som det fremgår af oversigten er salget af kort- og billetter stedet med 6,3 % ved sammenligning af 1. kvartal svarende til en indtægtsfremgang på ca. 4 mio. kr. Det skal bemærkes at oversigten indeholder kontantsalget i bybusserne samt klippekortsalg og periodekortsalg på kortsalgssteder og hos Bus-Info. Klippekort og periodekort kan anvendes i både bybusser og regionalbusser, og dermed vil indtægtsfremgangen tilfalde såvel Aarhus Kommune som Region Midtjylland. En væsentlig del af indtægtsfremgangen i 2013-regnskabet vedrørte netop udviklingen i Aarhusområdet. Det skal dog også bemærkes, at en væsentlig del af den fremgang fandt sted i 2. halvår, hvorfor det ikke umiddelbart kan forventes at den positive udvikling i begyndelsen af 2014 kan vare hele året ud. Direktøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning

9 Siden sidst - Direktionens orientering til Bestyrelsen Resumé Direktionen orienterer om væsentlige forhold siden mødet i Bestyrelsen den 4. april Sagsfremstilling Sag vedrørende nedlæggelse af stationer på Aarhus Nærbane blev behandlet i regionens udvalg for regional udvikling den 9. april Udvalget besluttede følgende: Det rådgivende udvalg vedrørende regional udvikling anbefaler direktionens indstilling til forretningsudvalget, idet udvalget ønsker at sagen udsættes indtil, der foreligger en detaljeret trafikplan mellem nærbanen, letbanen og eventuelle busruter for området. Trafikplanen skal blandt andet indeholde en beskrivelse af eventuelle nedlæggelser af busruter og ombygningsomkostninger ved perroner m.v. Første møde afholdt i Letbanesamarbejdets nye letbaneråd Region Midtjylland, Midttrafik og de 8 kommuner i Letbanesamarbejdet har på sit første møde i det nye, politiske letbaneråd den 23. april 2014 bekræftet den ny revideret aftale om at arbejde for udbygning af letbanen i Aarhusområdet. Aftalen havde forinden været til politisk behandling hos alle parter i Letbanesamarbejdet. Med regionrådsformand Bent Hansen (A) i spidsen for Letbanerådet var der bred enighed om at styrke argumentationen om udbygning af letbanen i Aarhusområdet. Letbanerådets opgave bliver at sikre, at Letbanesamarbejdet hurtigt kan komme videre med de næste etaper af letbanen, i første omgang til Hinnerup, Brabrand og Hasselager og på sigt til Randers og Hadsten. Rådet skal også arbejde for at fremme de statslige investeringer i bl.a. S-togslignende drift til Skanderborg og en ny regionalbane mellem Aarhus og Silkeborg, som vil binde hele regionen bedre sammen og understøtte den stærke vækst i Øst- og Midtjylland. Realtid, Wi-Fi og gratis kage i Herning. I starten af marts blev der installeret infoskærme i bybusserne i Herning. Infoskærmene viser bussens realtid i forhold til køreplanen, skiftemuligheder og nyheder fra TV2 News. Samtidig kom der gratis Wi-Fi i busserne. Realtid i Herning bybusser er det sidste projekt i samarbejdet Mixtur. Derfor besluttede Midttrafik og Arriva at markere dagen festligt overfor kunderne. Midttrafik og Arriva ønskede at være sikre på, at løsningen virkede 100 % inden markeringen. Derfor blev arrangementet afholdt den 11. april - en god måneds tid efter opsætning af skærmene. Dagen blev markeret med uddeling af påskeæg i busserne og en konkurrence på infoskærmene, hvor kunderne kunne vinde klippekort. På bybusterminalen holdt Finn Stengel Petersen tale kl og bagefter blev der uddelt kaffe og kage til de

10 8 fremmødte. Heriblandt var der repræsentanter fra Herning Kommune, Arriva og Midttrafik. Der blev uddelt kage til anslået 60 personer. Herning Folkeblad mødte op og journalisten fik en grundig gennemgang af realtidssystemet, et interview med Finn Stengel Petersen og et stykke kage. Han kvitterede med en artikel i lørdagsudgaven af Herning Folkeblad. Direktøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

11 Eventuelt

Bilagsoversigt Pkt. Dagsordensoverskrift bilagstitler

Bilagsoversigt Pkt. Dagsordensoverskrift bilagstitler Bilagsoversigt Pkt. Dagsordensoverskrift og bilagstitler 1 Præsentation af Midttrafiks opgaver og udfordringer 1. Bestyrelsens arbejde 2 Revideret budget 2014 1. Forslag til revideret budget 2014 3 Tidsplan

Læs mere

Bilag til punkt 5: Høring om tilslutning til rejsekortprojektet. Regional Udvikling. Udvalget for kollektiv trafik og det regionale rutenet

Bilag til punkt 5: Høring om tilslutning til rejsekortprojektet. Regional Udvikling. Udvalget for kollektiv trafik og det regionale rutenet Regional Udvikling Bilag til punkt 5: Høring om tilslutning til rejsekortprojektet Udvalget for kollektiv trafik og det regionale rutenet Møde den 23. januar 2008 Bilag pkt. 5 Kommunerne i Region Midtjylland

Læs mere

Business case Januar 2013 BUS INESS CA. SERejsekortet. reinvesteringsprojekt i. Midttrafik

Business case Januar 2013 BUS INESS CA. SERejsekortet. reinvesteringsprojekt i. Midttrafik Business case Januar 2013 BUS INESS CA som reinvesteringsprojekt i SERejsekortet Midttrafik 2013 Business case Rejsekortet som reinvesteringsprojekt i Midttrafik Opdateret 17. januar 2013 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 26. oktober 2012, fra kl. 9.00 til 11.30 Fredag 26. oktober 2012,

Læs mere

4 Udfordringer for den kollektive trafik og temaer for budgetlægning 2013

4 Udfordringer for den kollektive trafik og temaer for budgetlægning 2013 Bilagsoversigt Pkt. Dagsordensoverskrift og bilagstitler (klik på bilagstitlen) 1 Valg af dirigent 2 Bestyrelsesformandens beretning for 2011 1. årsberetning 2011 for Midttrafik 3 Opfølgning på Midttrafiks

Læs mere

Bilag til Underudvalget vedr. dannelse af Trafikselskabet møde den 1. juni 2006 Punkt nr. 7

Bilag til Underudvalget vedr. dannelse af Trafikselskabet møde den 1. juni 2006 Punkt nr. 7 Region Midtjylland Bilag til Underudvalget vedr. dannelse af Trafikselskabet møde den 1. juni 2006 Punkt nr. 7 4.1 Region Midtjylland Tingvej 15 8800 Viborg Dato: 16-05-2006 Sagsnr.: 13.20.00Ø00/0006-2006

Læs mere

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalg. Referat

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalg. Referat Egebjerg Kommune Økonomiudvalg Referat Dato: Den 04-august-2003 Starttidspunkt for møde: Kl. 14.15 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.30 Mødested: Udvalgsværelse II Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Bilag: Referat af bestyrelsesmøde den 11-12-2014 Referat af ekstraordinært bestyrelsesmøde den 27-01-2015

Bilag: Referat af bestyrelsesmøde den 11-12-2014 Referat af ekstraordinært bestyrelsesmøde den 27-01-2015 1. Godkendelse og underskrift af referat (kl. 15.20) Referaterne indstilles til godkendelse. Bilag: Referat af bestyrelsesmøde den 11-12-2014 Referat af ekstraordinært bestyrelsesmøde den 27-01-2015 Referaterne

Læs mere

Møde 11. november 2008 kl. 08:00 i Byrådssalen

Møde 11. november 2008 kl. 08:00 i Byrådssalen Økonomi- og Erhvervsudvalg Referat Møde 11. november 2008 kl. 08:00 i Byrådssalen Afbud fra/fraværende: - Mødet hævet kl. 12.00 Pkt. Tekst Side 204 Møde med Handelsstandsforeningens bestyrelse 248 205

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Aktionslisten, opdateret 27. marts 2014

Aktionslisten, opdateret 27. marts 2014 Aktionslisten, opdateret 27. marts 2014 bag rejsekortet og har før ibrugtagningen af rejsekortet gennemført mange brugertest og har efter ibrugtagningen i 2011 med betalende kunder fulgt kundernes tilfredshed

Læs mere

Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen, www.sydtrafik.dk

Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen, www.sydtrafik.dk Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen, www.sydtrafik.dk beretning 2008 Set i bakspejlet Sydtrafik har på årsplan ansvaret for, at omkring 25 millioner mennesker kan komme frem og tilbage mellem hjem og uddannelsesinstitutioner,

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Referat Dato: Tirsdag den 4. juni 2013 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 074 mødelokale på Rådhuset Anette Eriksen, Flemming Wetterstein, Ingolf

Læs mere

tion. De ligeholde eller opsætte faste anlæg

tion. De ligeholde eller opsætte faste anlæg Transportministeriet Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København K. Sagsnummer Sagsbehandler MLL Direkte +45 36 13 15 05 Faxx - MLL@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 7. januar 2014

Læs mere

60 SELSKAB MADPRODUKTION

60 SELSKAB MADPRODUKTION Til Halsnæs Kommune Dokumenttype Beslutningsoplæg Dato August 2011 60 SELSKAB MADPRODUKTION 60 SELSKAB MADPRODUKTION Rambøll Olof Palmes Allé 20 DK-8200 Aarhus N T +45 8944 7800 F +45 8944 7833 www.ramboll-management.dk

Læs mere

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Grenaa Varmeværk, Energivej 4, 8500 Grenaa Dato: Torsdag den 26. juni 2014 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 17:10 Medlemmer: Jens Meilvang (I) Tom Bytoft (A)

Læs mere

Albertslund Boligselskab. 15. april 2015. Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00

Albertslund Boligselskab. 15. april 2015. Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00 Albertslund Boligselskab 15. april 2015 Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00 Deltagere: Karl Neumann, Per Mogensen, Hans Holm, Kirsten Mogensen, Majbritt Brander, Dorte

Læs mere

Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 09-06-2010 Kl. 15:30 Alt-i-ét Huset, Sct. Nicolai gade 6

Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 09-06-2010 Kl. 15:30 Alt-i-ét Huset, Sct. Nicolai gade 6 Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 09-06-2010 Kl. 15:30 Alt-i-ét Huset, Sct. Nicolai gade 6 Deltagere: Grete Schødts, Bente Bondebjerg, Bo Hansen, Christian Kaastrup, Lærke Jensen Afbud:

Læs mere

Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening

Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Når en større udlejningsejendom sættes til salg, skal lejerne tilbydes at købe ejendommen med henblik på at etablere en

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 27. februar 2014 i Forsyning Helsingør Spildevand A/S og Vand A/S

Referat af bestyrelsesmøde den 27. februar 2014 i Forsyning Helsingør Spildevand A/S og Vand A/S Referat af bestyrelsesmøde den 27. februar 2014 i Forsyning Helsingør Spildevand A/S og Vand A/S Dato: 27. februar 2014 Tidspunkt: 16.30 19.30 Sted: Helsingør Renseanlæg, Færgevej 5, Helsingør I mødet

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling. i ejerforeningen Vejgårdspark

Referat fra ordinær generalforsamling. i ejerforeningen Vejgårdspark Referat fra ordinær generalforsamling i ejerforeningen Vejgårdspark Mandag den 24. februar 2014, kl. 17.00, afholdtes generalforsamling i ejerforeningen Vejgårdspark på Nordtoft, Farum Hovedgade 54, 3520

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen 2013

Referat fra generalforsamlingen 2013 14. oktober 2013 Referat fra generalforsamlingen 2013 Tid: Fredag den 19. april 2013, kl. 15.15-17.00 Sted: Best Western Golfhotel Viborg, Randersvej 2, 8800 Viborg Ca.50 mennesker overværede generalforsamlingen

Læs mere

Klage over Statsforvaltningen Midtjyllands afgørelse af 14. juni 2011 vedrørende Midttrafiks oprettelse af et busselskab

Klage over Statsforvaltningen Midtjyllands afgørelse af 14. juni 2011 vedrørende Midttrafiks oprettelse af et busselskab Advokat Johan Weihe jhw@bechbruun.com Sagsnr. 2014-3380 Doknr. 134844 Dato 09-04-2014 Klage over Statsforvaltningen Midtjyllands afgørelse af 14. juni 2011 vedrørende Midttrafiks oprettelse af et busselskab

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 28. september 2011, kl. 17.00 i Beboerhuset, Agerkær 40, Rødovre

Organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 28. september 2011, kl. 17.00 i Beboerhuset, Agerkær 40, Rødovre Dagsorden Organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 28. september 2011, kl. 17.00 i Beboerhuset, Agerkær 40, Rødovre Bestyrelsen: Formand Klaus Lind Bentsen, næstformand Erik Monnerup, Bent Nielsen, Børge

Læs mere

FynBus bestyrelse. Referat. Torsdag, den 23. oktober 2014 kl. 16.00-18.00

FynBus bestyrelse. Referat. Torsdag, den 23. oktober 2014 kl. 16.00-18.00 FynBus bestyrelse Referat Torsdag, den 23. oktober 2014 kl. 16.00-18.00 Deltagere: Formand Morten Andersen, Nordfyn Næstformand Poul Andersen, Region Syddanmark Jan Ole Jakobsen, Langeland Niels Bebe,

Læs mere

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave NYHEDSBREV DATO GREVE GANGSPORT ÅRGANG NUMMER 3 MARTS 2013 I denne udgave Bestyrelsens hjørne Medlemmernes hjørne Omtale af generalforsamlingen Kommende aktiviteter Tillæg med referat og vedtægter BESTYRELSENS

Læs mere

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens 1.) Konstatering af møderet og stemmetal Jørgen Bitsch, Formand DMU, bød Hovedbestyrelsen og de fremmødte klubrepræsentanter

Læs mere

Fra lejebolig til andelsbolig. - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening

Fra lejebolig til andelsbolig. - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Hvad er en privat andelsboligforening? En privat andelsboligforening er en forening, som har til formål at eje og drive

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referent: Tina Ipsen 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af to stemmetæller. 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere