HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 24. november 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 24. november 2010"

Transkript

1 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 24. november 2010 Sag 237/2008 (1. afdeling) A og Malernes Fagforening Storkøbenhavn (advokat Peter Breum) mod B (advokat Jan Radil) I tidligere instans er afsagt dom af Sø- og Handelsretten den 10. juni I pådømmelsen har deltaget fem dommere: Peter Blok, Poul Dahl Jensen, Jens Peter Christensen, Henrik Waaben og Michael Rekling. Påstande Appellanterne, A og Malernes Fagforening Storkøbenhavn, har begge påstået frifindelse. Indstævnte, B, har påstået stadfæstelse. A har for Højesteret frafaldet påstanden om afvisning. Anbringender B har i et processkrift af 27. oktober 2010 til Højesteret anført bl.a.: Endelig blev appellanterne frifundet for et krav om tabt arbejdsfortjeneste på kr Endelig er der kravet om tort, som nævnes udtrykkeligt i KL 28, stk. 1. Her var kravet på kr , men Sø- og Handelsretten fandt kun A ansvarlig for kr på objektivt grundlag, medens Malernes Fagforening Storkøbenhavn blev frifundet.

2 - 2 - Med inderlig beklagelse tager appelindstævnte disse betragtninger til efterretning. I svarskrift af 4. juli 2008 for Højesteret har B oplyst, at han er momsregistreret. Forklaringer Til brug for Højesteret er der afgivet forklaring af Robert Liss, Andrzej Golebiewski og Bogdan Gogoc og supplerende forklaring af Bo Rosschou og B. Robert Liss har forklaret, at han har arbejdet i Danmark i perioden fra juni til oktober Han fandt ud af, at der var arbejde i Danmark via en annonce i pressen. Kontaktpersonen var Radoslaw Kwiatkowski, der repræsenterede firmaet ODS. Han havde ikke hørt om dette firma før, men aftalte telefonisk at mødes med direktøren. Det blev med det samme sagt, at arbejdet skulle finde sted i Danmark. Derudover fik han kun at vide, at han skulle arbejde for firmaet ODS, og det var først i Danmark, de skulle tale nærmere herom. Han hørte navnet B første gang fra direktør Radoslaw Kwiatkowski, som ville have ham til at tage til byen Szczecin, hvor han skulle møde B. Efter mødet i Szczecin rejste han sammen med B til Danmark. B præsenterede sig ikke som direktør, men som chef. Det er hans forståelse, at B var chef for hele firmaet, og under opholdet i Danmark fik han den opfattelse, at ODS og Trio Huse hang sammen. Måske ikke juridisk, men i hvert fald hang de sammen på en måde. Ansættelseskontrakten blev indgået i Polen. Han har ikke heller ikke efterfølgende i Danmark indgået en kontrakt med Trio Huse. Han har arbejdet på forskellige byggepladser i Danmark. Den første henvisning fik han fra B, som selv kørte ham ud til byggepladsen. Også senere fik han henvisningerne fra B, men tillige af sjakbajsen. B kom på byggepladsen med få dages mellemrum. Når B var på byggepladsen, gav han også anvisninger om arbejdets udførelse. Han kan ikke huske den adresse, hvor han først boede i Danmark, men det var et sted, han havde fået henvist af B. Han har flere gange fået kontanter udbetalt af B, idet han blev kontant erlagt for det arbejde, han udførte i Danmark. Han fik 33 kr. i timen, men skulle egentlig have haft mere. Han skrev arbejdsplads og timer ned i en notesbog hver dag. Han afleverede herefter timesedler til B. Når han fik løn, skulle han kvittere herfor over for B. Han fik ikke selv

3 - 3 - en kopi af disse kvitteringer. Han fik anvisninger af B om, hvordan han skulle forholde sig, hvis han blev kontaktet af myndigheder, herunder fagforening, politi m.v. Ved en sådan kontakt skulle de oplyse B s telefonnummer. Hvis man f.eks. skulle have nyt arbejdstøj, skulle de kontakte sjakbajsen. Hvis det var alvorligere ting, f.eks. politikontrol, fagforeningsbesøg eller arbejdsulykker skulle de altid kontakte B. Selv har han efterfølgende anlagt retssag mod ODS i Polen. Man kan sige, at sagen består af tre punkter. Punkt 1 angik erstatning for uberettiget afskedigelse, punkt 2 angik det, at man i henhold til polsk ret har ret til tre måneders gyldent håndtryk, og punkt 3 var et krav om zloty, som de havde fået lovning på at få udbetalt, hvilket var noget, den arbejdsleder, de havde på afskedigelsestidspunktet, skrev under på. Om retssagens forløb har han forklaret, at punkt 1 er blevet forkastet af retten, men han har fået medhold i punkt 2 og 3, dog med den modifikation, at han for så vidt angår punkt 2 kun fik en måneds løn, idet man efter polsk ret skulle have været ansat i seks måneder for at få tre måneders løn. Under arbejdet i Danmark fra juni til oktober 2005 havde han to ugers ferie i Polen. Han var derfor ikke uafbrudt i Danmark. Der foreligger et ansættelsesbevis med ODS. I den angivne periode findes der ikke andre ansættelsesbeviser. I ansættelseskontrakten er det angivet, at han skulle have zloty, og dette kan man sige udgjorde ansættelsesgrundlaget. Det var således en grundløn, som skulle udbetales en gang månedligt. Derudover skulle der gives en timebetaling. Den ekstra timebetaling fremgår ikke af kontrakten, men det var en mundtlig aftale med direktør Radoslaw Kwiatkowski. Han har aldrig fået udbetalinger fra ODS, og med undtagelse af den første betaling har han altid fået alle udbetalinger af B. Den første betaling, han fik, var lille, og han fik den kort tid efter, at han var ankommet. Dette beløb fik han udbetalt af sjakbajsen i slutningen af juni måned Kvitteringerne, han skrev under på ved udbetalingerne, var på et almindeligt stykke papir uden firmalogo eller anden angivelse. På et tidspunkt opstod der problemer med lønudbetalingen, og dengang skrev han under på tre sedler på en gang. Om problemerne med lønudbetaling har han forklaret, at han f.eks. på et tidspunkt havde arbejdet en hel måned og først fik udbetalt lønnen måneden efter. Også her var det B, der udbetalte lønnen. Lønudbetalingen foregik sådan, at når han var alene med B, spurgte han selv hertil, og hvis B var i godt humør, fik han lønnen udbetalt. Den sidste gang, han fik udbetalt løn, var i forbindelse med opsigelsen. Opsigelsen fandt sted den 7. eller 8. oktober 2005, hvor de blev indkaldt til et af husene. Her fik de at vide, at firmaet havde pro-

4 - 4 - blemer og skulle opløses, og at de ansatte skulle tilbage til Polen. Det, de fik tilbudt, var halvdelen af den løn, de havde ret til, plus 500 kr. til dækning af returrejsen. Det var arbejdslederen, der kom med dette tilbud. Der gik to dage med forhandlinger, og efterfølgende kom B med pengene. Det var firmaet ODS, der havde problemer, men han har som nævnt også haft kontakt med B i anledning af opsigelsen. For så vidt angår hans løn i Danmark har han ikke andet end et brev fra ODS med en årsopgørelse, som sandsynligvis er en skatteopgørelse. Under retssagen, som han har anlagt i Polen, krævede han zloty om måneden, men det blev reduceret til det, der stod i kontrakten. Over for domstolen i Polen rejste han sagen mod ODS og ingen andre. Han har sandsynligvis nævnt B s navn under den polske retssag. Efter polsk ret har man ret til en erklæring fra et firma, som man har været ansat i en såkaldt arbejdsattest. Den anvendes bl.a., når der skal beregnes pension. Han vil tro, at han højst sandsynligt har modtaget en sådan erklæring fra ODS. Han prøvede at klage over denne erklæring til ODS, men der var så at sige ikke adgang til firmaet, og der var ingen, han kunne komme i kontakt med, idet man havde skiftet hjemmesiden ud. Han kan ikke længere huske, hvad det var, han ville klage over. Andrzej Golebiewski har forklaret, at han har arbejdet i Danmark fra den 30. marts til den 9. september I en avisannonce blev han opmærksom på, at der var arbejde at få i Danmark. Det var firmaet ODS, der søgte folk. Han ringede herefter til direktør Radoslaw Kwiatkowski, der fortalte, at han og andre polakker skulle arbejde i Danmark. I Polen underskrev han kontrakt med ODS. Han kan ikke huske, om selve ansættelseskontrakten angik arbejde i Danmark, men han husker, at det blev forklaret, at arbejdet skulle foregå i Danmark. De fik at vide, at chefen ville hente dem i Karlskrona. Det var B, som tog imod dem i Karlskrona. B anviste ham arbejde mange gange. Allerede ved ankomsten, hvor han faktisk stadig ikke havde klædt om, blev han f.eks. sat i gang med at pakke fliser ud. Han har bl.a. arbejdet hos B i haven på Thomsens private bopæl, ligesom han har arbejdet flere andre steder. Han har flere gange fået udbetalt penge kontant af B. Efter seks uger fik han f.eks. 500 zloty svarende til 900 danske kr., men han fik dem ikke i hånden, idet han selv ønskede at få dem sendt hjem til sin kone pr. postanvisning. De næste udbetalinger blev afregnet efter timeopgørelse. Disse udbetalinger faldt ikke som månedslønninger, men i rater f.eks. 2-3 gange i løbet af en måned. Udbetalingerne skete altid med en lille forsinkelse. Når han fik udbetalt kontanter, kvitterede

5 - 5 - han altid for modtagelsen, men han fik ikke selv kopi heraf. Det skete ofte i bilen, hvorefter B kom med pengene om aftenen. Hans timeløn var på danske kr. afhængig af kursen. Det var endvidere B og sjakbajsen, som anviste dem et sted at bo. B advarede generelt mod kontakt med myndigheder, og B havde instrueret om, at hvis der var kontakt med myndighedspersoner, herunder politi, fagforening osv. skulle han ringe til B s private telefonnummer. Han anlagde en retssag i Polen mod ODS. Retssagen havde baggrund i, at han var blevet afskediget og fik udleveret en temmelig ugunstig og dårlig arbejdsattest. Arbejdsattesten fik han udleveret af direktør Radoslaw Kwiatkowski, og den førte til, at han fik svært ved at finde arbejde. Arbejdsattesten har stor betydning for både udbetaling af arbejdsløshedsunderstøttelse og senere for pension. Sagen er ikke afsluttet. Han har selv sat den i bero, da han ikke har tid til den nu på grund af sit arbejde. B tilbød ham på et tidspunkt at indgå forlig. Her blev han tilbudt zloty, men så skulle han droppe alle krav i Danmark og i Gdynia. B forlangte endvidere, at han skulle sige, at han alene havde været ansat hos ODS. Han tog ikke imod dette forligstilbud. Sagen, han anlagde i Polen, var mod ODS, men under sagen var der således også kontakt til B, som bl.a. havde et vidne under sagen. Direktør Radoslaw Kwiatkowski sagde i hvert fald, at vidnet kom fra B. Under sagen var der endvidere telefonisk kontakt mellem direktør Radoslaw Kwiatkowski og B vedrørende forligstilbuddet. Han hørte imidlertid ikke selv disse samtaler. Sagen blev stillet i bero efter hans eget ønske, fordi han skulle rejse til Norge for at søge arbejde. Han bad derfor sin advokat om at stille sagen i bero. Om sine krav vedrørende Danmark generelt har han også krav mod andre end ODS. F.eks. har han krav i anledning af et voldsforhold. Der er ikke tale om krav, han har indgivet for retten, men det er, hvad man kan kalde et moralsk ønske fra hans side. Endvidere har han et økonomisk mellemværende mod B vedrørende de penge, Thomsen skylder. De fik nemlig løfte om at få udbetalt 99,13 kr. i timen, sådan at der skulle ske en udligning af, hvad de havde fået udbetalt (de kr.) og op til de 99,13 kr. Han har dog aldrig rejst en sag i anledning heraf, idet han bl.a. rejste sagen om arbejdsattesten i Polen. Endvidere fik han at vide, at der var en verserende sag i Danmark, hvor fagforeningen var med, og de havde netop skrevet til fagforeningen, at de ikke havde fået pengene fra B, som de skulle.

6 - 6 - Bogdan Gogoc har forklaret, at han har arbejdet i Danmark i perioden fra juli til oktober Han så stillingsannoncen i avisen. Der var en adresse i Gdynia, man kunne rette henvendelse til, og han talte med direktør Radoslaw Kwiatkowski. Der var intet møde på dette tidspunkt, men 14 dage senere blev han ringet op af Radoslaw Kwiatkowski, og de forberedte afrejsen. Allerede i stillingsannoncen var det angivet, at arbejdet var i Danmark. Han indgik en skriftlig ansættelseskontrakt med ODS. Han ved ikke, om ODS udførte arbejde i Polen. Han hørte om B på dette første møde med Radoslaw Kwiatkowski, hvor Kwiatkowski fortalte, at B var chefen. Han mødte B efter at have været i Danmark i i hvert fald to nætter. B kom og hentede dem. Det var B, der anviste arbejdet og kom med instrukser. Han kørte dem personligt ud til arbejdsstedet. Der blev aftalt en lønsats i Polen, men i Danmark blev det aftalt, at det skulle være 99 kr. i timen. Han har imidlertid ikke fået 99 kr., men 34 kr. i timen. Han har fået pengene for arbejdet af B kontant. Det blev opgjort ved, at han nedskrev de timer, han havde arbejdet. Han kvitterede for at få pengene udbetalt. Han fik dog ikke selv kopi af disse kvitteringer. Det var B, der anviste et sted, hvor han kunne bo. Endvidere gav B ham en seddel med navn og telefonnummer på sig selv, som han skulle bruge, hvis der opstod kontakt med myndigheder, herunder politi, fagforeninger osv. Han tror ikke, at han på noget tidspunkt har indgået en kontrakt med Trio Huse. Da han blev opsagt, fik han at vide, at det var af økonomiske grunde. Det fremgik ikke i begyndelsen, men det blev sagt ved de afsluttende samtaler. B sagde f.eks. også i køkkenet i lejligheden, hvor de boede, at der ville blive fyringer. Han forklarede i den forbindelse, at han ikke havde penge til lønninger, og at han derfor måtte skære nogle stillinger væk. I Polen har han været indkaldt som vidne i Robert Liss sag. Han har ikke selv anlagt en sag, selv om han gerne ville. Han bor nemlig et stykke fra Gdynia og fik oplyst, at der, når der er en verserende sag, er krav om, at de skal køre sammen. Hvis han selv ville have anlagt en sag, skulle den derfor køre sammen med Liss sag. Bo Rosschou har om samarbejdet med bl.a. politiet om at formalisere den såkaldte Østaftale supplerende forklaret, at det var et formaliseret samarbejde, hvor de drøftede det, at det var

7 - 7 - blevet muligt for østeuropæere at komme til Danmark for at arbejde. Der er to måder at ansætte østeuropæiske arbejdere på. Den ene måde er, at man ansætter østeuropæisk arbejdskraft i den danske virksomhed, hvor det så skal være til dansk løn. Den anden mulighed er, at man kan anvende udstationering. Dette betyder, at arbejderen ansættes af en østeuropæisk f.eks. en polsk virksomhed, hvorved der ikke skal betales dansk løn eller anvendes danske løntariffer. Det er åbenbart, at nogen fandt det smart at anvende metoden med udstationering, selv om der klart var tale om, at der var en dansk arbejdsgiver, idet de ville undgå at betale dansk løn. Malernes Fagforening Storkøbenhavn tog i sådanne tilfælde fagretlige skridt med henblik på bl.a. lønudbetaling. Hvis der var tale om andre ting, tog de tillige kontakt til politi, SKAT og eventuelt Udlændingeservice. Første gang, han stødte på navnet B, var i St. Kongensgade. Det var i april 2005, hvor de polske arbejdere henviste til B, og hvor fagforeningen herefter tog kontakt til Thomsen. Ved efterfølgende research fandt man ud af, at Thomsen havde oprettet et selskab, ODS, i Polen med henblik på at formidle kontakt til sit eget firma, Trio Huse, i Danmark. Der var således tale om en fup-konstruktion med henblik på at omgå den danske udlændingelovgivning. For så vidt angår mødet med de polske arbejdere i St. Kongensgade, mener han, at det nok var en 6-7 mand, han mødte i april 2005 omkring en større herskabslejlighed. De oplyste, at Thomsen var deres chef. Han ringede herefter straks til Thomsen, som bekræftede, at polakkerne arbejdede for ham. Fagforeningen sendte herefter en overenskomst til Thomsen, som skulle sikre arbejderne dansk løn, men Thomsen ville ikke indgå en sådan overenskomst. Thomsen sagde i øvrigt til ham, at han skulle passe på, idet det ellers kunne gå ham, som det gik en anden maler, der begik selvmord i Han regner med, at han skulle tænke på Hitler. I hvert fald fik han ingen dialog med Thomsen om, at arbejderne skulle sikres dansk løn. Efterfølgende løb han og kollegerne fra fagforeningen ind i mange østeuropæiske bygningsarbejdere, som sagde, at de arbejdede for B. Han mener, der var tale om op til 15 byggepladser, hvor man nævnte B som chef. De henviste eller refererede til Thomsen som boss, ligesom de anvendte ordet telefonnummer. Disse ord er netop internationale og forstås af alle. Fagforeningen har en formodning om, at det samlede antal bygningsarbejdere, der arbejdede for Thomsen i perioden, var på Det reelle indhold i Thomsens konstruktion var altid det samme. Thomsen var arbejdsgiver, stod for udbetaling af løn, indkvartering osv. Formelt var arbejderne ansat i ODS, men arbejdede for Trio. I forløbet konstaterede de dog forskellige

8 - 8 - typer af konstruktioner. De polske bygningsarbejdere forklarede over for fagforeningen, at de typisk fik betaling af Thomsen personligt, men at det også kunne være sjakbajsen, som forestod den konkrete udbetaling. Pengene kom altid fra Thomsen. Man kan sige, at den kontakt, de havde med medarbejderne, var illegal, idet arbejderne havde fået at vide, at de ikke måtte have kontakt med fagforening osv. Medarbejderne var tillige blevet truet, og bl.a. derfor kunne fagforeningen ikke anlægge en sag, idet ingen ville stå frem som vidne. Da Thomsen imidlertid i oktober 2005 stoppede med at udbetale løn, hvilket førte til, at arbejderne nu henvendte sig til fagforeningen, kunne de begynde at regne det samlede løntilgodehavende ud. Dette førte herefter til konkursbegæringen, som blev indgivet til Sø- og Handelsrettens skifteafdeling. Erklæringen fra Udlændingestyrelsen havde bl.a. sin baggrund i, at der verserede en sag ved politiet, idet Thomsen angiveligt havde tæsket en af sine medarbejdere. Det førte til, at politiet anmodede Udlændingestyrelsen om at undersøge konstruktionen, og styrelsen fandt, at der var tale om en konstruktion som beskrevet i erklæringen. Hver gang en repræsentant for fagforeningen mødte arbejdstagere ansat hos B, anmeldte de det til politiet, eventuelt også til SKAT og i et enkelt tilfælde til Arbejdstilsynet. P.t. verserer der ifølge de oplysninger han har fra politiet en straffesag mod B, hvor Thomsen ifølge politiets oplysninger er blevet afhørt. Han har endvidere fået oplyst, at anklagemyndigheden i juli måned 2009 tager stilling til en eventuel tiltale. Via den danske ambassade i Warszawa ved han, at B oprettede selskabet ODS i Polen. Det er gennem ambassaden, han har fået udskriften fra det polske selskabsregister, hvoraf det fremgår, at B er en af tre stiftere og ejere af ODS. Det er endvidere et moment, at B udbetalte lønnen på en for disse konstruktioner meget anvendt måde, det vil sige med kontanter og uden papirer. Det, fagforeningen har lagt til grund, er arbejdernes forklaringer over for fagforeningen, idet der ikke fandtes nogen lønsedler. De tidligere ansattes forklaring om, at de var ansat af ODS, overrasker ham ikke. Det var netop, hvad hele konstruktionen gik ud på, altså at det skulle se ud som om, at de var ansat af et polsk firma. Heller ikke ud fra papirerne mener han, at konstruktionen fører til, at der var tale om en reel og legal udstationering, som betyder, at der alene skulle betales polsk løn. Som også udlændingemyndighederne nåede frem til, er der

9 - 9 - tale om en konstruktion, som han vil betegne som fup. Man har i lovgivningen opstillet en række betingelser for, at et udstationeringsforhold kan betegnes som reelt. Bl.a. skal der være reel aktivitet i hjemlandet, og desuden skal arbejderne reelt være ansat i f.eks. det polske firma og så efterfølgende udstationeres. Det har været klart, at de personer, som B ansatte, blev ansat med henblik på at arbejde i Danmark. At man ikke må arbejde i en dansk virksomhed uden at få dansk løn, er noget lovgiver har bestemt. B har supplerende forklaret, at han taler og forstår polsk, idet hans mor er polak, men han har boet i Danmark, siden han var 7-8 år gammel. Erhvervsmæssigt har han lavet lidt af hvert, men har nok mest beskæftiget sig med taxi- og vognmandsvirksomhed. Selskabet ODS er købt going i Firmaet blev udelukkende købt på baggrund af, at han er sleeping partner i Trio Huse, og de der fandt ud af, at de ikke kunne få den ret, de mente sig berettiget til i Polen. Trio Huse laver bl.a. færdige træhuse og havde over for polske leverandører problemer med at gennemføre f.eks. reklamationer. Idéen med ODS var således, at al kontakt med andre polske selskaber og leverandører kunne gå gennem ODS. Omsætningen i Trio Huse var på flere mio. kr., hvorfor også ODS havde megen aktivitet. I begyndelsen var han selv ansvarshavende direktør i ODS, men gav prokura til direktør Radoslaw Kwiatkowski, hvorefter han ikke selv rigtigt havde noget at sige i selskabet mere. Han har heller aldrig ejet mere end 25 % af ODS. Det er af de øvrige vidner i sagen forklaret, at han kørte rundt med de ansatte. Det gjorde han ikke, og han har i øvrigt heller ikke noget kørekort på grund af en alvorlig blodprop. Det er Morten Nielsen, der er direktør i Trio Huse, og Steen Jensen der er det i ODS. Selv er han så at sige på sidelinjen. ODS er i øvrigt ikke stiftet af ham. Efter at Østaftalen var blevet til, gik de til en advokat, som udarbejdede en hvidbog om, hvilke muligheder Trio Huse havde for så vidt angår udstationering m.v. Det er ikke nogen fidus. Der var ikke tale om dårlige lønninger. De 34 kr. var efter skat, og som arbejdsgiver betalte ODS kr. om måneden i forsikringer i Polen pr. ansat. De havde behov for arbejdskraft i Trio Huse, men det tog lang tid at få en arbejdstilladelse igennem ca. seks måneder og derfor måtte arbejderne komme hertil ad udstationeringsvejen. Endvidere kunne de ikke få en overenskomst igennem, idet de blev mødt med krav om 170 kr. i timen, hvilket er urimeligt. Medarbejderne boede godt i huse lejet af ODS, der var ansat en kok, og alle fik

10 lommepenge. Lommepengene var på 45 kr. om dagen. Brutto koster det derfor nok 150 kr. at have en sådan medarbejder om dagen, diæter, betalt hjemrejse mm. taget i betragtning. Det var Morten Nielsen og Radoslaw Kwiatkowski, som indgik aftalerne med medarbejderne. Han blev på et tidspunkt ringet op af en stakåndet herre, Bo Rosschou, som stod i St. Kongensgade. Efter flere telefonsamtaler med Bo Rosschou er det korrekt, at han brugte det ordvalg, som Bo Rosschou er citeret for. Han beklager ordvalget, men han blev irriteret over opringningerne. Han har generelt rigeligt at se til, også ud over Trio arrangementet, idet hans kone har en stor vognmandsforretning, dengang 23 lastbiler, og selv har han to taxaer. Han deltog dog i bestyrelsesmøder i Trio hver tirsdag. Han deltog ikke i noget med ansættelser, men han ved, at man ikke må udbetale penge til polske arbejdere. Opbygningen i ODS var sådan, at der var en direktør, en ingeniør, en såkaldt super-sjakbajs, fire almindelige sjakbajser og derunder de almindelige arbejdere. Da Trio manglede at få udført en række opgaver, spurgte de ODS, om ODS ville tage sig af disse opgaver. Der var også andre polske firmaer end ODS, som arbejdede for Trio Huse. Opstarten med Trio Huse gik meget hurtigt, og efterfølgende kan man nok se, at det gik for hurtigt. Der var fagforeninger og fagforeningsfolk, herunder Bo Rosschou, som pr. definition anmeldte alt. Man kan sige, at politiet først for nylig har lyttet efter, og for et par måneder siden er der rejst sigtelse. De tidligere vidners beskrivelse af, at han nærmest hentede arbejderne ved færgen og udbetalte dem penge, er helt forkert. Det var Steen Jensen, der var deres chef. Penge fik de dog ikke af Steen Jensen, men af Radoslaw Kwiatkowski. De fik også lønsedler, hvilket er vigtigt af hensyn til de arbejdsattester, som er så vigtige for de polske arbejdere. Nok fordi han selv er stor og kører rundt i en stor amerikanerbil, fik han betegnelsen som den store sherif. Når han har været på byggepladser, har det altid været for at deltage i byggemøder, herunder med deltagelse af ingeniører m.fl. Derudover har han nok af og til købt kolde drikke til arbejderne i varmt vejr. Han gætter på, at hele sagen nok er startet, fordi han ikke ville give Boguslaw Walendzic penge. Historien bag dette er, at Boguslaw Walendzic havde lånt penge ud til sjakbajsen, som ikke betalte tilbage. Derfor kom Boguslaw Walendzic til ham og ville have

11 ham til at give sig pengene i stedet. Før dette havde Boguslaw Walendzic rettet henvendelse til ODS, som desværre ikke kunne give ham penge, af frygt for at de så ville få mange rendende bagefter, som også ville have penge. Egentlig ville han gerne have hjulpet, men kunne ikke, idet han var blevet belært om, at man aldrig måtte give penge til en polsk arbejder. Den videre situation opstod herefter sandsynligvis, fordi fagforeningen hele tiden rendte rundt og uddelte kort. Selv har han altid henvist til, at der ikke er mindsteløn i Danmark, hvilket der ikke er. Det er hans opfattelse, at det er ufint, at fagforeningen tog kontakt til arbejderne, efter at arbejderne havde skrevet under på, at de havde fået, hvad de skulle have. Han er således uforstående over for sagen. Som nævnt flere gange tidligere, er der netop to ting, han ved, han ikke må henvise arbejde og give penge til polske arbejdere. Dette har han aldrig gjort, og i øvrigt har han haft andet at tage sig til. Desuden er det ham, der har startet sagen. Han forstår ikke, hvorfor der tales om, at han er arbejdsgiver. Polakkerne er fattige mennesker, som synes, at de blev svigtet af ODS ved fyringerne. Det passer ikke, at de polske arbejdere ikke har fået lønsedler. Hver gang, der har været anlagt en sag mod ODS i Polen, er han blevet subsidiært afhørt i Danmark. Han har aldrig været medindstævnt i disse sager. ODS er i dag et afviklingsselskab og svarer enhver sit, men der er ingen aktivitet i selskabet. Trio Huse er gået konkurs. Udlændingestyrelsens notat er alene foranlediget af Bo Rosschou. Bo Rosschou har et politisk ærinde, og der er intet deri. Trio Entreprise DK ApS er under tvangslikvidation. Han mener dog, at firmaet er solvent. Trio Huse havde en opgave i St. Kongensgade. Det var ODS, som udførte opgaven med ODS medarbejdere. Hvad Trio Huse har betalt ODS herfor, kan han ikke huske, men det må fremgå af en kontrakt. Han har ikke generelt betalt noget til de polske arbejdere, men en enkelt gang har han lavet en udbetaling til en arbejders familie/kone. Han tror dog, at det er hans kone og ikke ham selv der har været på posthuset og sendt et par hundrede kroner til Polen. Det har været penge, han har fået af arbejderen selv, som så er blevet sendt.

12 Foreholdt afregningen fra den polske advokat Marek Rusiecki, har B bekræftet, at Andrzej Golebiewski indgav politianmeldelse mod ham for vold. Dette har det med Malernes Fagforening Storkøbenhavn at gøre, at sagen hos den polske advokat simpelthen hedder sagen mod Golebiewski. Når Golebieski-sagen er nævnt i afregningen fra den polske revisor Joanna Kirszling, skyldes det også, at revisoren blot kaldte sagen det. Anparterne i ODS solgte han til sin kone lang tid før, at Bo Rosschou indgav konkursbegæringen. Ved nærmere eftertanke tror han dog ikke, at han solgte sine anparter til sin egen kone, men at han i stedet solgte sine anparter til Steen Jensens kone, og at Steen Jensen solgte sine anparter til hans kone. Højesterets begrundelse og resultat Højesteret tiltræder, at A som fordringshaver er ansvarlig efter konkurslovens 28, stk. 2, og at denne bestemmelse ikke kan anvendes analogt på Malernes Fagforening Storkøbenhavn. Af de grunde, Sø- og Handelsretten har anført, tiltrædes det, at Malernes Fagforening Storkøbenhavn har pådraget sig ansvar efter almindelige erstatningsretlige regler. Udgifterne til dansk og polsk advokat i forbindelse med behandlingen af konkursbegæringen i skifteretten kan alene kræves erstattet efter almindelige principper for fastsættelse af sagsomkostninger. Beløbet til dækning af advokatudgifter fastsættes herefter skønsmæssigt til kr., som appellanterne, A og Malernes Fagforening Storkøbenhavn, skal betale solidarisk. Det bemærkes, at beløbet ikke omfatter moms, idet B har oplyst, at han er momsregistreret. Højesteret finder, at det ikke er dokumenteret, at udgiften til revisionsmæssig bistand, ,92 kr., vedrører denne sag, og appellanterne frifindes allerede af denne grund for dette krav. For så vidt angår fakturaen fra ODS tiltræder Højesteret, at appellanterne solidarisk skønsmæssigt skal betale et beløb på kr. for udgifter til ophold mv. i Danmark for vidner i forbindelse med sagens behandling i skifteretten. Det tiltrædes endvidere, at appellanterne solidarisk skal betale erstatning for udgifter til tolkebistand, dog kun med ,50 kr. efter fradrag af moms.

13 Kravet om erstatning for tabt arbejdsfortjeneste må efter B s påstand og anbringender for Højesteret anses for frafaldet. Højesteret tiltræder, at A i medfør af konkurslovens 28, stk. 2, jf. stk. 1, er blevet pålagt at betale godtgørelse for tort med kr. B s påstand og anbringender for Højesteret må forstås således, at han ikke over for Malernes Fagforening Storkøbenhavn har gentaget sit krav om godtgørelse for tort. Højesteret skal derfor ikke tage stilling til, om et sådant krav ville kunne imødekommes med støtte i princippet i konkurslovens 28, stk. 1, eller i medfør af erstatningsansvarslovens 26. Efter det anførte skal A og Malernes Fagforening Storkøbenhavn solidarisk betale ,50 kr. til B, og A skal yderligere betale kr. til B. Sagsomkostninger er fastsat til dækning af advokatudgift for Sø- og Handelsretten og Højesteret med kr. og til dækning af retsafgift for Sø- og Handelsretten i forhold til det vundne beløb med kr., i alt kr. Hertil kommer udgifter til tolkebistand under hovedforhandlingen i Sø- og Handelsretten. Thi kendes for ret: A og Malernes Fagforening Storkøbenhavn skal til B solidarisk betale ,50 kr. med procesrente fra den 3. april A skal til B yderligere betale kr. med procesrente fra den 3. april I sagsomkostninger for Sø- og Handelsretten og Højesteret skal A og Malernes Fagforening Storkøbenhavn til B solidarisk betale kr. samt udgifter til tolkebistand under hovedforhandlingen i Sø- og Handelsretten. De idømte beløb skal betales inden 14 dage efter denne højesteretsdoms afsigelse. Sagsomkostningsbeløbet forrentes efter rentelovens 8 a.

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 29. august 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 29. august 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 29. august 2012 Sag 375/2010 (1. afdeling) Montex Holding Ltd. (advokat Johan Løje) mod Diesel S.p.A. og Diesel Denmark ApS (advokat Torben Byskov Petersen for begge)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 Sag 223/2010 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Dansk Erhverv som mandatar for B (advokat Peter Vibe) I tidligere instans

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 1. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 1. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 1. oktober 2014 Sag 322/2012 (1. afdeling) Ligebehandlingsnævnets sekretariat som mandatar for A B C D E F (kammeradvokaten ved advokat Niels Banke) mod Scandinavian Airlines

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. juni 2010

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. juni 2010 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. juni 2010 Sag 151/2007 (1. afdeling) Nordjysk Lift A/S (advokat Henrik Hougaard) mod VMC Pitzner A/S (advokat K.L. Németh) I tidligere instans er afsagt dom af Vestre

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 31. maj 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 31. maj 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 31. maj 2011 Sag 157/2009 (1. afdeling) Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Lønmodtagernes Garantifond (advokat Ulf Andersen)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 Sag 311/2012 (1. afdeling) FOA Fag og Arbejde som mandatar for A (advokat Jacob Sand) mod Y Kommune (advokat Yvonne Frederiksen) I tidligere instans er

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011 Sag 53/2010 (2. afdeling) Henrichsen & Co. Statsautoriseret Revisionsaktieselskab (advokat Søren Narv Pedersen) mod A (advokat Søren Noringriis, beskikket)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. december 2013

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. december 2013 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. december 2013 Sag 353/2011 (2. afdeling) Danske Filminstruktører som mandatar for Jesper Jargil Film ApS og Jesper Jargil (advokat Erik Nyborg) mod Dansk Supermarked

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2012 Sag 177/2010 (1. afdeling) Synbra Danmark A/S (advokat Poul Bostrup) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) I tidligere instans

Læs mere

D O M. afsagt den 7. september 2015 af Vestre Landsrets 5. afdeling (dommerne Chr. Bache, Henrik Twilhøj og Rikke Foersom) i ankesag

D O M. afsagt den 7. september 2015 af Vestre Landsrets 5. afdeling (dommerne Chr. Bache, Henrik Twilhøj og Rikke Foersom) i ankesag D O M afsagt den 7. september 2015 af Vestre Landsrets 5. afdeling (dommerne Chr. Bache, Henrik Twilhøj og Rikke Foersom) i ankesag V.L. B 2471 14 Advokatnævnet (advokat Georg Lett, København) mod [Indstævnte]

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. november 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. november 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. november 2014 Sag 23/2014 (1. afdeling) A Registrerede Revisorer A/S (selv ved advokat Klaus Henrik Lindblad, jf. rpl. 260, stk. 3, nr. 4) mod HK/Danmark som mandatar

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. december 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. december 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. december 2012 Sag 294/2011 (1. afdeling) PK Trading AB (advokat Erik Due) mod ScanCom International A/S (advokat Jens Skytte) I tidligere instans er afsagt dom af

Læs mere

VESTRE LANDSRET DOM. afsagt den 14. december Skatteministeriet (Kammeradvokaten v/ advokat Sune Riisgaard, København)

VESTRE LANDSRET DOM. afsagt den 14. december Skatteministeriet (Kammeradvokaten v/ advokat Sune Riisgaard, København) VESTRE LANDSRET DOM afsagt den 14. december 2017 Sag BS-58/2017-VLR (Afdeling 2) Skatteministeriet (Kammeradvokaten v/ advokat Sune Riisgaard, København) mod (advokat Christian Falk Hansen, Aarhus) Retten

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 4. marts 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 4. marts 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 4. marts 2013 Sag 116/2011 (1. afdeling) Halmtorvet 29 A/S (advokat Carsten Lorentzen) mod Rebekka Nørgaard Bach (advokat Karsten Cronwald) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 Sag 295/2013 (1. afdeling) A (advokat Ole Olsen, beskikket) mod Europark A/S (advokat Carsten Eriksen) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. oktober 2010

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. oktober 2010 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. oktober 2010 Sag 243/2008 (1. afdeling) Finansforbundet som mandatar for Louise Høgh Pedersen, Jacob Skak Thrysøe, Torben Nielsen, Christian P. Madsen, Anders F. Sørensen,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. maj 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. maj 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. maj 2014 Sag 249/2012 (1. afdeling) SR-Design A/S under konkurs (advokat Andreas Kærsgaard Mylin) mod A og B (advokat Helge S. Poulsen for begge) I tidligere instanser

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015 Sag 5/2014 (2. afdeling) Advokat Hans Boserup (selv) mod Kenneth Bøttcher og Maria Todsen (advokat Jesper Baungaard for begge) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. oktober 2010

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. oktober 2010 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. oktober 2010 Sag 240/2008 (1. afdeling) Finansforbundet som mandatar for Berit Kyed, Sanne Greiner og Anni Clausen (advokat Jacob Goldschmidt) mod Finanssektorens

Læs mere

D O M. afsagt den 5. maj 2015 af Vestre Landsrets 9. afdeling (dommerne Fabrin, Henrik Estrup og Katrine Wittrup-Jensen (kst.

D O M. afsagt den 5. maj 2015 af Vestre Landsrets 9. afdeling (dommerne Fabrin, Henrik Estrup og Katrine Wittrup-Jensen (kst. D O M afsagt den 5. maj 2015 af Vestre Landsrets 9. afdeling (dommerne Fabrin, Henrik Estrup og Katrine Wittrup-Jensen (kst.)) i ankesag V.L. B 1213 13 Ligebehandlingsnævnet som mandatar for M (Kammeradvokaten

Læs mere

D O M. Viggo Larsen (advokat Poul Bostrup, Hillerød) mod Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokaterne Steffen Sværke og Clara Trolle, København)

D O M. Viggo Larsen (advokat Poul Bostrup, Hillerød) mod Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokaterne Steffen Sværke og Clara Trolle, København) D O M afsagt den 15. maj 2014 af Vestre Landsrets 7. afdeling (dommerne Olav D. Larsen, Nikolaj Aarø-Hansen og Tine Børsen Smedegaard (kst.)) i ankesag V.L. B 3101 13 Viggo Larsen (advokat Poul Bostrup,

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 6. oktober 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 6. oktober 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 6. oktober 2015 Sag 56/2015 Advokat A kærer Østre Landsrets kendelse om rejseforbehold i sagen: Anklagemyndigheden mod T (advokat A) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. august 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. august 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. august 2011 Sag 224/2010 (1. afdeling) A (advokat Christian Riewe) mod Rederiforeningen af 2010 (tidligere Rederiforeningen for mindre Skibe) som mandatar for Esvagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 17. december 2010

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 17. december 2010 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 17. december 2010 Sag 58/2009 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Ulla Jacobsen) mod DI som mandatar for B (advokat Henrik Uldal) I tidligere instans

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. oktober 2010

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. oktober 2010 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. oktober 2010 Sag 247/2008 (1. afdeling) Finansforbundet som mandatar for Carsten Nielsen, Kurt Bæk Henriksen, Andy Christensen og Anker Lundholm (advokat Jacob Goldschmidt)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. januar 2010

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. januar 2010 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. januar 2010 Sag 489/2007 (1. afdeling) A og boet efter B ved de privatskiftende arvinger C og D (advokat Sys Rovsing for alle) mod E (advokat Ole Bernt Hasling) I

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B1282008-SKJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 21. december 2016 af Østre Landsrets 15. afdeling (landsdommerne Norman E. Cleaver, Kristian Korfits Nielsen og Marie Tullin (kst.)). 15.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 24. november 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 24. november 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 24. november 2014 Sag 99/2013 (1. afdeling) Advokatfirmaet A A/S (advokat Svend Harbo) mod HK/Danmark som mandatar for B (advokat Michael Møllegaard Jessen) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. juni 2010

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. juni 2010 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. juni 2010 Sag 221/2009 (1. afdeling) Jørn Astrup Hansen (advokat Eskil Trolle, beskikket, og advokat John Korsø Jensen, beskikket) mod TryghedsGruppen s.m.b.a. (advokat

Læs mere

Sagen blev mundtligt forhandlet den 27. november 2014 med undertegnede fhv. højesteretsdommer Poul Sørensen som opmand.

Sagen blev mundtligt forhandlet den 27. november 2014 med undertegnede fhv. højesteretsdommer Poul Sørensen som opmand. Kendelse i faglig voldgiftssag FV2014.0141, afsagt den 3. december 2014 Fagligt Fælles Forbund (forhandlingssekretær Jacob Scavenius) mod Dansk Byggeri for Marbud, Polen (Cvr. 33018010) (afdelingschef,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 26. august 2010

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 26. august 2010 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 26. august 2010 Sag 293/2007 (1. afdeling) A (advokat Michael Elkiær Andersen) mod Ankestyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Henrik Nedergaard Thomsen) I tidligere instans

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 6. september 2010

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 6. september 2010 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 6. september 2010 Sag 13/2008 (2. afdeling) G4S Security Services A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod Forsikringsselskabet Tryg A/S (advokat Pernille Sølling) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 1. juni 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 1. juni 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 1. juni 2016 Sag 347/2011 A ønsker tilladelse til at indtræde i og videreføre sagen: A under konkurs A Holding A/S under konkurs A Ejendomme A/S under konkurs A A/S

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. oktober 2010

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. oktober 2010 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. oktober 2010 Sag 241/2008 (1. afdeling) Finansforbundet som mandatar for Svend Erik Harpsøe, Finn Olesen, Ruth Østergaard Larsen, Ketty Pedersen og Tove Andersen (advokat

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 14. december 2011

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 14. december 2011 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 14. december 2011 Sag 212/2009 (1. afdeling) Jimmi Bisgaard Christensen (advokat Karsten Thygesen) mod Palle Bruus Jensen (advokat Steen Jørgensen) I tidligere instanser

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. maj 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. maj 2011 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. maj 2011 Sag 303/2007 (2. afdeling) Prestige Tool-Plast ved Jens Fenger Eriksen (selv) mod Bent Reipur (advokat Bjørn von Ryberg, beskikket) I tidligere instans er

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 29. marts 2012

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 29. marts 2012 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 29. marts 2012 Sag 296/2009 (1. afdeling) A og B (advokat Poul Hvilsted for begge) mod Miljøstyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Kurt Bardeleben) I tidligere instans

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 7. marts 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 7. marts 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 7. marts 2012 Sag 230/2009 (1. afdeling) Jumbo Stillads A/S (advokat Lars Karnøe) mod Materielhuset A/S (advokat Thomas Vang Christensen) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. oktober 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. oktober 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. oktober 2013 Sag 295/2012 (1. afdeling) IT Factory A/S under konkurs (advokat Tomas Ilsøe Andersen) mod Saxo Bank A/S (advokat J. Korsø Jensen) I tidligere instans

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 21. december 2009

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 21. december 2009 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 21. december 2009 Sag 212/2007 (2. afdeling) Jürgen Carsten Thews og Fiberline Composites A/S (advokat Ulrik Christrup for begge) mod Energiklagenævnet og Energistyrelsen

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. oktober 2010

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. oktober 2010 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. oktober 2010 Sag 244/2008 (1. afdeling) Finansforbundet som mandatar for Birthe Nielsen, Jørn Marcussen, Trine Bang Overgaard, Helle Madsen, Claus Jacobsen, Karsten

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 10. september 2010

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 10. september 2010 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 10. september 2010 Sag 30/2009 (1. afdeling) Helle Midtgaard, Jesper Levin Aamand og Luke Simmonds (advokat Jens Jordahn for alle) mod Nykredit Forsikring A/S og Lokal

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. september 2017

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. september 2017 UDSKRIFT AF HØJESTERETS DOMBOG HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. september 2017 Sag 270/2016 (1. afdeling) Jette Sebbelov og Lars Erik Sebbelov (advokat Kasper Meedom Westberg for begge) mod Andelsboligforeningen

Læs mere

DOM. afsagt den 2. oktober 2013 af Vestre Landsrets 4. afdeling (dommerne Hans-Jørgen Nymark Beck, Kirsten Thorup og Tine Sommer (kst)) i ankesag

DOM. afsagt den 2. oktober 2013 af Vestre Landsrets 4. afdeling (dommerne Hans-Jørgen Nymark Beck, Kirsten Thorup og Tine Sommer (kst)) i ankesag IC*-2*r-13~Kffet i S'i - Sééé 1 S7233-Q DOM afsagt den 2. oktober 2013 af Vestre Landsrets 4. afdeling (dommerne Hans-Jørgen Nymark Beck, Kirsten Thorup og Tine Sommer (kst)) i ankesag V.L. B-0380-12 (advokat

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 8. marts 2010

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 8. marts 2010 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 8. marts 2010 Sag 302/2007 (1. afdeling) A (advokat Lars Ulrich) mod Patientskadeankenævnet (kammeradvokaten ved advokat Henrik Nedergaard Thomsen) I tidligere instans

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 21. juni 2010

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 21. juni 2010 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 21. juni 2010 Sag 319/2007 (2. afdeling) Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat H. C. Vinten) mod Jet-Trade ApS (advokat Tom Deichmann) I tidligere instans er

Læs mere

Af afgørelsen af 31. januar 2011 fra Patientforsikringen, der blev sendt direkte til A fremgår:

Af afgørelsen af 31. januar 2011 fra Patientforsikringen, der blev sendt direkte til A fremgår: DOM Afsagt den 12. april 2016 i sag nr. BS 1-2241/2014: Region Syddanmark Damhaven 12 7100 Vejle (advokat Mads Brandt, Vejle) mod A vej X-by (advokat Niels L. Johansen, Vejle) Sagens baggrund og parternes

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. august 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. august 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. august 2014 Sag 288/2013 (1. afdeling) A og B (advokat Søren Kjær Jensen, beskikket) mod Ankestyrelsen (kammeradvokat K. Hagel-Sørensen) Biintervenient til støtte

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 11. december 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 11. december 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 11. december 2014 Sag 147/2013 (1. afdeling) Danmarks Lærerforening som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Viborg Kommune (advokat Jørgen Vinding) Biintervenient

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. juni 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. juni 2013 UDSKRIFT AF HØJESTERETS DOMBOG HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. juni 2013 Sag 312/2012 (1. afdeling) A (advokat Michael Amstrup) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat David Auken) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. november 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. november 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. november 2011 Sag 285/2008 (1. afdeling) Søren Theill Jensen og Anne Margrethe Heidner (advokat Preben Kønig, beskikket for begge) mod Miljøstyrelsen (kammeradvokaten

Læs mere

Kendelse. faglig voldgift. Fagligt Fælles Forbund. Mod. Dansk Byggeri. for. DK Totalentreprise ApS

Kendelse. faglig voldgift. Fagligt Fælles Forbund. Mod. Dansk Byggeri. for. DK Totalentreprise ApS Kendelse I faglig voldgift Fagligt Fælles Forbund Mod Dansk Byggeri for DK Totalentreprise ApS Mellem klageren, Fagligt Fælles Forbund, og indklagede, Dansk Byggeri for DK Totalentreprise ApS, er der opstået

Læs mere

D O M. afsagt den 11. juni 2014 af Vestre Landsrets 10. afdeling (dommerne Poul Hansen, Vogter og Stig Glent-Madsen) i ankesag

D O M. afsagt den 11. juni 2014 af Vestre Landsrets 10. afdeling (dommerne Poul Hansen, Vogter og Stig Glent-Madsen) i ankesag D O M afsagt den 11. juni 2014 af Vestre Landsrets 10. afdeling (dommerne Poul Hansen, Vogter og Stig Glent-Madsen) i ankesag V.L. B 0005 13 Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokat David Auken,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 2. februar 2017

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 2. februar 2017 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 2. februar 2017 Sag 84/2016 (1. afdeling) A under konkurs (advokat Jes Andersen) mod B (advokat Asger Toft, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i

Læs mere

8. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede].

8. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede]. København, den 29. februar 2016 Sagsnr. 2015-3592/HCH 8. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede]. Klagens tema: [Klager] har klaget over, at [indklagede],

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. april 2010

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. april 2010 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. april 2010 Sag 131/2007 (2. afdeling) Digital Marketing Support ApS og Anani Voulé (advokat Michael Elkiær Andersen for begge) mod Ministeriet for Videnskab, Teknologi

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012 Sag 335/2009 (1. afdeling) A (advokat Henrik Qwist, beskikket) mod Tryg Forsikring A/S (advokat Lars Bøgh Mikkelsen) I tidligere instanser er afsagt dom

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 5. juli 2012

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 5. juli 2012 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 5. juli 2012 Sag 26/2010 (1. afdeling) A (advokat Axel Grove, beskikket) mod Forsvarets Personeltjeneste (kammeradvokaten ved advokat Benedicte Galbo) I tidligere instans

Læs mere

D O M. Retten i Sønderborg har den 3. september 2015 afsagt dom i 1. instans (rettens nr. K /2015).

D O M. Retten i Sønderborg har den 3. september 2015 afsagt dom i 1. instans (rettens nr. K /2015). D O M afsagt den 12. februar 2016 af Vestre Landsrets 3. afdeling (dommerne Lisbeth Parbo, Thomas Jønler og Michael Klejs Pedersen (kst.) med domsmænd) i ankesag V.L. S 1750 15 Anklagemyndigheden mod E2

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 25. april 2013

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 25. april 2013 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 25. april 2013 Sag 302/2012 (1. afdeling) A (advokat Bjarne Aarup) mod Plougmann & Vingtoft a/s (advokat Nina Wedsted) I tidligere instans er afsagt dom af Sø- og Handelsretten

Læs mere

3. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat [A] på vegne [klager] klaget over [indklagede].

3. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat [A] på vegne [klager] klaget over [indklagede]. København, den 15. december 2015 Sagsnr. 2015-1254/CHN 3. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat [A] på vegne [klager] klaget over [indklagede]. Klagens tema: Advokat [A] har

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 6. december 2012

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 6. december 2012 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 6. december 2012 Sag 39/2011 (2. afdeling) Atlantis Denmark A/S (advokat Morten Schwartz Nielsen) mod OASE GmbH (advokat Nicolai Mallet) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 7. oktober 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 7. oktober 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 7. oktober 2013 Sag 274/2011 (1. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod DIO II ved DI som mandatar for BMS A/S (advokat Morten Eisensee) I tidligere

Læs mere

NÆVNENES Hus

NÆVNENES Hus ct"b ------ ----- NÆVNENES Hus Tvistighedsnævnet KENDELSE af sagt af Tvistighedsnævnet den 20. september 20 I 7 i sag 27.2017 A ved uddannelseskonsulent Morten Lehmann, 3F mod B under tvangsopløsning I

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 4. marts 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 4. marts 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 4. marts 2015 Sag 172/2014 L (advokat Henrik B. Jensen) mod U (advokat Simon Langvardt Müller) I tidligere instanser er afsagt beslutning af Boligretten i København

Læs mere

------=--- NÆVNENES Hus. Tvistighedsnævnet KENDELSE

------=--- NÆVNENES Hus. Tvistighedsnævnet KENDELSE ------=--- NÆVNENES Hus Tvistighedsnævnet KENDELSE afsagt aftvistighedsnævnet den 20. september 2017 i sag 26.2017 A ved uddannelseskonsulent Morten Lehmann, 3F mod B under tvangsopløsning I sagens be

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 16. juni 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 16. juni 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 16. juni 2014 Sag 101/2012 (2. afdeling) Tommy Lund, Anna Fuhlendorf og Palle Kløve Pedersen (advokat Jørgen Chr. Dan-Weibel for alle) mod Randers Kommune (advokat Per

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 16. september 2008

Arbejdsrettens dom af 16. september 2008 Arbejdsrettens dom af 16. september 2008 i sag nr. A2005.220: Landsorganisationen i Danmark for Forbundet Træ-Industri-Byg i Danmark (adv. Steven Vallik) mod Helge Rasmussen & Søn v/ Peter Rasmussen Anders

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. december 2017

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. december 2017 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. december 2017 Sag 185/2017 (2. afdeling) A (advokat Anni Nørgaard Clausen, beskikket) mod Region Syddanmark (advokat Mads Michael Brandt) I tidligere instanser er

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. september 2017

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. september 2017 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. september 2017 Sag 199/2016 (2. afdeling) MAN Diesel & Turbo, filial af MAN Diesel & Turbo SE, Tyskland (advokat Henriette Gernaa) mod J. Lauritzen A/S og J. Lauritzen

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. oktober 2010

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. oktober 2010 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. oktober 2010 Sag 48/2009 (1. afdeling) Region Sjælland (tidligere Storstrøms Amt og Vestsjællands Amt) (advokat Svend Paludan-Müller) mod Dronning Ingrids Hospital

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 19. september 2014

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 19. september 2014 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 19. september 2014 Sag 228/2013 (1. afdeling) Danske Familierestauranter A/S og Jensen s Bøfhus A/S (advokat Lasse A. Søndergaard Christensen for begge) mod Sæby Fiskehal

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. januar 2013

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. januar 2013 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. januar 2013 Sag 276/2010 (2. afdeling) Aarhus Værft A/S under konkurs (advokat Claes Wildfang) mod Johnson Controls Denmark ApS (advokat Lotte Eskesen) I tidligere

Læs mere

D O M. afsagt den 26. maj 2014

D O M. afsagt den 26. maj 2014 D O M afsagt den 26. maj 2014 Rettens nr. 18A-6340/2012 Anklagemyndigheden mod Tiltalte 1 (T1) Tiltalte 2 (T2) Tiltalte 3 (T3) Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag. Anklageskrift er

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. april 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. april 2011 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. april 2011 Sag 393/2008 (2. afdeling) TrygVesta Forsikring A/S (advokat Christina Neugebauer) mod A (advokat Karsten Høj, beskikket) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 10. juni 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 10. juni 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 10. juni 2015 Sag 37/2014 (2. afdeling) FTF som mandatar for BUPL som mandatar for A (advokat Søren Kjær Jensen) mod Ankestyrelsen (Kammeradvokaten ved advokat Henrik

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 6. januar 2011

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 6. januar 2011 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 6. januar 2011 Sag 378/2007 (1. afdeling) SeaWest ved Bjarne Bøgh Jensen (advokat Klaus Busk) mod De Jyske Arkitekter A/S (advokat Claus Barrett Christiansen) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 18. december 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 18. december 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 18. december 2014 Sag 26/2013 (2. afdeling) Rambøll Grønland A/S (advokat Claus Berg) mod Avannaa Arkitekter og Planlæggere ApS under konkurs (advokat Niels Hansen Damm)

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 20. februar 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 20. februar 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 20. februar 2015 Sag 233/2014 Telia Danmark Filial af Nättjanster Norden AB (advokat Kim Breide Ulrich) mod HS 5 ApS (advokat Sophie Becher) I tidligere instans er

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013 Sag 270/2012 (2. afdeling) 2840 Incorporated ApS (advokat Michael Elkiær Andersen) mod G-Star Denmark (advokat Morten Schwartz Nielsen) I tidligere instanser

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. november 2017

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. november 2017 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. november 2017 Sag 305/2016 (2. afdeling) Finanssektorens Arbejdsgiverforening som mandatar for A A/S (advokat Merete Preisler) mod Finansforbundet som mandatar for

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 23. juni 2017

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 23. juni 2017 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 23. juni 2017 Sag 98/2016 A (advokat Steffen Schleimann, beskikket) mod B (advokat Hans Vestergaard) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Esbjerg den 2. juni

Læs mere

D O M. afsagt den 21. april 2017 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Michael Ellehauge, Hanne Kildal og Chris Olesen) i ankesag

D O M. afsagt den 21. april 2017 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Michael Ellehauge, Hanne Kildal og Chris Olesen) i ankesag D O M afsagt den 21. april 2017 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Michael Ellehauge, Hanne Kildal og Chris Olesen) i ankesag V.L. B 1220 16 HK Danmark som mandatar for A (advokat Mie Andersen,

Læs mere

D O M. afsagt den 27. september 2013 af Vestre Landsrets 10. afdeling (dommerne Chr. Bache, Henrik Estrup og Michael Ellehauge) i ankesag

D O M. afsagt den 27. september 2013 af Vestre Landsrets 10. afdeling (dommerne Chr. Bache, Henrik Estrup og Michael Ellehauge) i ankesag D O M afsagt den 27. september 2013 af Vestre Landsrets 10. afdeling (dommerne Chr. Bache, Henrik Estrup og Michael Ellehauge) i ankesag V.L. B 1798 12 Kenneth Bøttcher og Maria Todsen (advokat Jesper

Læs mere

Sagsfremstilling: Det fremgår af sagens oplysninger, at klager er et datterselskab, der er 100 % ejet af det tyske selskab W.

Sagsfremstilling: Det fremgår af sagens oplysninger, at klager er et datterselskab, der er 100 % ejet af det tyske selskab W. København, den 12. september 2012 Sagsnr. 2011-0287/SAF/JML 8. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne klager klaget over advokat B. Sagens tema: Klager har klaget

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 4. februar 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 4. februar 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 4. februar 2015 Sag 146/2013 (1. afdeling) Vognmandsforeningen NORTRA ved formand Lars Hirsch som mandatar for Jørn Færch (advokat Nikolaj Nikolajsen) mod Trafikstyrelsen

Læs mere

Hvad må du bruge din arbejdsmobiltelefon til?!

Hvad må du bruge din arbejdsmobiltelefon til?! Hvad må du bruge din arbejdsmobiltelefon til? Østre Landsrets dom af 5. november 2014 1. afd., sag B-2478-13 Finanssektorens Arbejdsgiverforening som mandatar for [virksomhed1] (advokat Merete Preisler)

Læs mere

D O M. af Vestre Landsrets 2. afdeling (dommerne Peter Buhl, Esben Hvam og Jeanette Bro Fejring (kst.)) i ankesagerne

D O M. af Vestre Landsrets 2. afdeling (dommerne Peter Buhl, Esben Hvam og Jeanette Bro Fejring (kst.)) i ankesagerne D O M afsagt den af Vestre Landsrets 2. afdeling (dommerne Peter Buhl, Esben Hvam Jeanette Bro Fejring (kst.)) i ankesagerne (advokat Henrik Christian Strand, Aarhus) mod under konkurs (kammeradvokaten

Læs mere

5. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over indklagede.

5. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over indklagede. København, den 28. marts 2014 J.nr. 2012-2617/JSC 5. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over indklagede. Sagens tema: Klager har klaget over, at indklagede har tilsidesat

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. marts 2017

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. marts 2017 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. marts 2017 Sag 203/2016 (2. afdeling) Topdanmark Forsikring A/S (tidligere Danske Forsikring A/S) (advokat Anne Mette Myrup Opstrup) mod Aarhus Kommune (advokat Gert

Læs mere

iwi^hkrflkm ^A^NJIC^B

iwi^hkrflkm ^A^NJIC^B iwi^hkrflkm ^A^NJIC^B Advokatfirmaet Vilh. Skouenborgs Eftf. Advokat Jens Duus Vejlands Allé 21-23 2300 København S Sendt pr. mail: jd@advoduus.dk Advokataktieselskab GammeltorvG 1457 København K Tel.

Læs mere

D O M. afsagt den 7. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Hanne Harritz Pedersen og Mette Vinding (kst.

D O M. afsagt den 7. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Hanne Harritz Pedersen og Mette Vinding (kst. D O M afsagt den 7. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Hanne Harritz Pedersen og Mette Vinding (kst.)) i ankesag V.L. B 3107 12 Sydøstjyllands Politi (Kammeradvokaten

Læs mere

Kendelse i faglig voldgift (FV ):

Kendelse i faglig voldgift (FV ): Kendelse i faglig voldgift (FV2010.0062): Forbundet Træ-Industri-Byg i Danmark (TIB) for A (faglig medarbejder Jannie Andersen) mod Dansk Byggeri for Johny Larsen Snedkerier A/S (konsulent Henrik Olsen)

Læs mere

CIVILPROCES OMPRØVE S 2013. Opgave 1

CIVILPROCES OMPRØVE S 2013. Opgave 1 CIVILPROCES OMPRØVE S 2013 Opgave 1 Hansen importerede vin fra bl.a. Australien og solgte den fra to butikker én i København og én i Århus. Butikkerne reklamerede hvert år med en australsk uge i juni måned

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 17. november 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 17. november 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 17. november 2016 Sag 72/2016 Advokat Dan Terkildsen (selv) mod Processelskabet af 28. august 2009 ApS (advokat Tage Siboni) I tidligere instanser er afsagt kendelse

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 22. februar 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 22. februar 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 22. februar 2013 Sag 285/2011 (1. afdeling) Folke Greisen (advokat Lars Langkjær) mod Hellebo Park Helsingør ApS (advokat Anne Louise Husen) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 Sag 33/2013 Alm. Brand Forsikring A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod A (advokat Keld Norup) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns

Læs mere

afsagt den 29. marts 2017

afsagt den 29. marts 2017 VESTRE LANDSRET DOM afsagt den 29. marts 2017 Sag BS-176/2016-VLR (3. afdeling) Peder Michael Bæk (advokat Trine Høgedal) mod Skive Kommune (advokat Jørgen Vinding) Retten i Viborg har den 10. februar

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. oktober 2011

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. oktober 2011 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. oktober 2011 Sag 63/2010 (1. afdeling) Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund som mandatar for E (advokat Peter Breum) mod A (advokat Eigil Lego Andersen, beskikket) I

Læs mere