HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013"

Transkript

1 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013 Sag 270/2012 (2. afdeling) 2840 Incorporated ApS (advokat Michael Elkiær Andersen) mod G-Star Denmark (advokat Morten Schwartz Nielsen) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Lyngby den 7. december 2011 og af Østre Landsrets 9. afdeling den 13. juni I pådømmelsen har deltaget fem dommere: Per Walsøe, Poul Søgaard, Marianne Højgaard Pedersen, Henrik Waaben og Michael Rekling. Sagen er behandlet skriftligt, jf. retsplejelovens 387. Påstande Appellanten, 2840 Incorporated ApS, har påstået sagen hjemvist til realitetsbehandling ved landsretten. Indstævnte, G-Star Denmark, har påstået stadfæstelse. Supplerende sagsfremstilling Ved Retten i Lyngbys dom af 7. december 2011 blev 2840 Incorporated dømt til at betale et beløb til G-Star Denmark. Ankefristen udløb den 4. januar Ved brev af 29. december 2011 modtaget i Østre Landsret den 3. januar 2012 skrev 2840 Incorporateds direktør, Bo Svensson, følgende:

2 - 2 - Anke af Sagsnr: BS /2010, anmodning om frist forlængelse på 4 uger 2840Inc Aps. ønsker at anke ovenstående dom, i det vi ikke mener centrale elementer heri er korrekt behandlet. Undertegnede måtte møde som selvmøder på vegne af 2840Inc Aps ved byrettens behandling, da vi ikke på daværende tidspunkt havde økonomi til advokat og da vi ikke kunne få udsættelse. Der er imidlertid nu frembragt mulighed for, at vi kan få advokatrepræsentation, men da ankefristen er 7/1-12, vil vi ikke kunne nå at få lavet ankestævning, hvorfor vi hermed anmoder om udsættelse i 4 uger. Følgende håndskrevne påtegning er påført af landsretten: retten i Lyngby 7/ Den 18. januar 2012 betalte 2840 Incorporated 990 kr. i retsafgift. Ved af 24. januar 2012 anmodede direktør Bo Svensson landsretten om svar på sin anmodning om udsættelse af fristen for indlevering af ankestævning. Ved brev af 7. februar 2012 skrev landsretten bl.a. følgende til parterne, herunder til den advokat, der repræsenterede G-Star Denmark: Sagen er modtaget i landsretten den 3. januar Sagen udsættes på oplysning om advokat i sagen og fuldstændig ankestævning fra appellanten til mandag den 20/ Der er sendt kopi af brev af 29. december 2012 fra 2840 Incorporated ApS og mail af 24. januar 2012 til indstævnte Incorporated indleverede herefter et dokument dateret den 18. februar 2012, hvori der var anført følgende: Til landsretten, 9. afdeling Ankestævning

3 - 3 - Anke vedr. dom afsagt 7/ i BS-150/1950/2010. Påstand fra byret om frifindelse af 2840Inc. fastholdes. Nærværende sag har været ført af undertegnede som selvmøder, men er herefter overdraget til Jacob Lunøe fra Brammer Advokater. Ved brev af 22. februar 2012 skrev advokatfuldmægtig Jakob Iuel Lunøe på vegne af 2840 Incorporated følgende til landsretten: På vegne min klient 2840 Incorporated ApS er jeg i går indtrådt i ovenstående sag. I den anledning anmoder jeg om 3 ugers frist til 14. marts 2012 til at fremkomme med korrigeret ankestævning. Samtidig foreslås det, at modparten gives 4 ugers frist til 11. april 2012 til indlevering af ankesvarskrift. Principal på sagen er advokat Michael Elkiær Andersen. Korrespondance i sagen skal sendes til adv. fm. Jakob Iuel Lunøe. Med venlig hilsen Jakob Iuel Lunøe HD (A) HD(F) Brevet var skrevet på brevpapir fra brammer ADVOKATER Selvstændige advokater i kontorfællesskab. Øverst til højre på brevpapiret var anført: Advokatfirmaet Michael Elkiær Andersen (H) Adv. fm. Jakob Iuel Lunøe CVR Ved brev af 27. februar 2012 skrev landsretten bl.a. følgende til advokat Michael Elkiær Andersen: Advokat Michael Elkiær Andersen Kronprinssegade København K

4 - 4 - Vedrørende sag 9. afd. B : att: Jakob Lunøe (håndskrift) 2840 Incorporated ApS m o d G-Star Denmark Landsretten har efter seneste fristfastsættelse modtaget: - brev (ankestævning) af 18/02-12 fra appellanten med bilag 1-4, - brev ny advokat af 22/02-12 fra appellanten uden bilag. Sagen udsættes på korrigeret ankestævning fra appellanten til onsdag den 21/ Herefter udsættes sagen på svarskrift fra indstævnte til onsdag den 18/ Incorporateds korrigerede ankestævning af 21. marts 2012 blev sendt til landsretten med fax den 21. marts 2012 og modtaget af landsretten i original dagen efter. Under overskriften KORRIGERET ANKESTÆVNING var anført følgende: Som advokat for 2840 Incorporated ApS Gassehaven Holte (adv. fm. Jakob Iuel Lunøe (for adv. Michael Elkiær Andersen) påanker jeg hermed Processuelt Processuelle meddelelser i henhold til retsplejeloven til appellanten kan sendes til adv. fm. Jakob Iuel Lunøe, Kronprinsessegade Advokat Michael Elkiær Andersen (H) [underskrift] adv.fm. Jakob Iuel Lunøe HD(A) HD(F)

5 - 5 - Ved dom af 13. juni 2012 afviste landsretten sagen med følgende begrundelse: Den korrigerede ankestævning er ikke underskrevet af en for landsretten mødeberettiget advokat, eller på vegne af en sådan, jf. retsplejelovens 260, hvorfor indstævntes afvisningspåstand tages til følge i medfør af retsplejelovens 261, stk. 2. Det fremgår af Højesterets kendelse af 16. oktober 2012, at landsrettens afgørelse burde være truffet ved beslutning eller kendelse. Anbringender 2840 Incorporated har navnlig anført, at sagen er rettidigt anket af 2840 Incorporated selv ved brev af 29. december 2011, og landsretten har ud fra princippet i retsplejelovens 349, stk. 2, været berettiget til at give en frist til at få berigtiget den pågældende anke ved at indgive en fuldstændig ankestævning, som det blev tilkendegivet i landsrettens brev af 7. februar 2012, især når der er tale om en selvmøder. Det er ubestridt, at 2840 Incorporateds ankestævning af 18. februar 2012 opfylder kravene til en ankestævning, jf. retsplejelovens 373. Den korrigerede ankestævning af 21. marts 2012, der må betragtes som et efterfølgende processkrift, er endvidere indgivet rettidigt og i behørigt underskrevet stand. Advokat Michael Elkiær Andersen har møderet for landsret, og hans autoriserede advokatfuldmægtig, Jakob Iuel Lunøe, var bemyndiget til at underskrive den korrigerede ankestævning på hans vegne. Det fremgår også med tilstrækkelig tydelighed af den korrigerede ankestævning. I brevhovedet øverst til venstre er det anført, at advokatfuldmægtig Jakob Iuel Lunøe er advokatfuldmægtig hos advokat Michael Elkiær Andersen. Der findes ikke andre advokaters navne på den korrigerede ankestævning. Under appellantens navn på side 1, fremgår det, at der underskrives for advokat Michael Elkiær Andersen, og over underskriften på side 5 fremgår advokat Michael Elkiær Andersens navn. Det kan ikke være afgørende, at der ikke mellem de to trykte navne ved underskriften er indføjet v/ eller for, når der ikke i øvrigt foreligger tvivl om, at der er underskrevet på vegne af en mødeberettiget advokat. Retsplejeloven stiller ikke krav om en bestemt udtryksform. Retsplejelovens 136, stk. 2, foreskriver blot, at en (mødeberettiget) advokat uden for mundtlig forhandling i retssager kan give møde for enhver ret ved sin autoriserede fuldmægtig, hvilket også omfatter afgivelse af processkrifter. Det var endvidere i advokatfuldmægtig Jakob Iuel Lunøes brev af 22. februar 2012 til landsretten anført, at advokat Michael Elkiær Andersen er principal, og da landsrettens efterfølgende brev af 27. februar 2012 var stilet til advokat Michael Elkiær Andersen, udgør det bevis for, at landsret-

6 - 6 - ten har anset advokatfuldmægtig Jakob Iuel Lunøe for at handle på hans vegne. Hvis landsretten havde været i tvivl om, hvorvidt den korrigerede ankestævning var behørigt underskrevet, burde landsretten have givet mulighed for en berigtigelse. G-Star Denmark har navnlig anført, at 2840 Incorporated ikke har anket sagen inden ankefristens udløb Incorporateds brev af 29. december 2011 er ikke en ankestævning, hvilket appellanten udtrykkeligt tilkendegiver i samme brev, og brevet opfylder heller ikke kravene til en ankestævning, jf. retsplejelovens 373. Retsafgiften er først modtaget af landsretten den 18. januar 2012, og anke er først sket ved indlevering af ankestævning af 18. februar Begge dele er sket efter ankefristens udløb. Der er ikke hjemmel til at udsætte ankefristen. Den i praksis anvendte regel i retsplejelovens 349, stk. 2, vedrører alene afhjælpning af mangler ved ankestævningen, og 2840 Incorporateds brev af 29. december 2011 er som nævnt ikke en ankestævning. Det er i den forbindelse uden betydning, at 2840 Incorporated optrådte som selvmøder. Sagen skulle derfor have været afvist, allerede fordi sagen ikke var anket inden ankefristens udløb. Endvidere er den korrigerede ankestævning ikke underskrevet af eller på vegne af en mødeberettiget advokat. Det fremgår af 2840 Incorporateds ankestævning af 18. februar 2012, at sagen er overgivet til Jacob Lunøe fra Brammer Advokater. I sit brev af 22. februar 2012 til Østre Landsret skrev advokatfuldmægtig Jakob Iuel Lunøe endvidere på vegne min klient 2840 Incorporated ApS er jeg i går indtrådt i ovenstående sag, og advokat Michael Elkiær Andersens navn var ikke anført over advokatfuldmægtig Jakob Iuel Lunøes navn i underskriftfeltet i dette brev. Det fremgår heller ikke i øvrigt af sagens bilag, at den korrigerede ankestævning er underskrevet på vegne af advokat Michael Elkiær Andersen, og der kan ikke ske afhjælpning heraf ved at afgive en bekræftelse herom næsten et år efter den korrigerede ankestævnings fremkomst til landsretten. Det skal fremgå klart og utvetydigt ved underskriften, at der underskrives i en mødeberettiget advokats navn, hvilket den korrigerede ankestævning ikke opfylder, da det ikke fremgår, at underskriften sker v/ eller for en mødeberettiget advokat. Højesterets begrundelse og resultat Sagen angår, om Retten i Lyngbys dom af 7. december 2011 er anket rettidigt til landsretten, og om 2840 Incorporated ApS processkrift af 21. marts 2012 betegnet korrigeret ankestævning er underskrevet på vegne af en advokat med møderet for landsret.

7 - 7 - Fire dommere Per Walsøe, Poul Søgaard, Henrik Waaben og Michael Rekling udtaler: Brevet af 29. december 2011 modtaget i landsretten den 3. januar 2012 opfyldte ikke alle kravene til en ankestævning i retsplejelovens 373, men vi lægger til grund, at landsretten fandt det tilstrækkeligt klart, at 2840 Incorporated med brevet iværksatte anke af byrettens dom. I overensstemmelse hermed fastsatte landsretten en frist til, at 2840 Incorporated i et processkrift kunne fremkomme med de manglende oplysninger, således at alle kravene i 373 var opfyldt, jf. princippet i retsplejelovens 349, stk. 2, og Højesterets kendelse af 19. januar 2012 gengivet i UfR 2012, s Vi finder ikke tilstrækkeligt grundlag for at tilsidesætte landsrettens beslutning om at anse brevet af 29. december 2011 for en anke og give 2840 Incorporated en frist til at afhjælpe manglerne. Dette skete ved dokumentet af 18. februar 2012, som ubestridt opfyldte kravene til en ankestævning, jf. retsplejelovens 373. Vi finder herefter, at anken blev iværksat rettidigt den 3. januar Ifølge retsplejelovens 261, stk. 2, kan landsretten tilbagevise processkrifter, der ikke er underskrevet af en advokat med møderet for landsret. Processkriftet af 21. marts 2012 (den korrigerede ankestævning ) er underskrevet af advokatfuldmægtig Jakob Iuel Lunøe, som ikke selv havde møderet for landsret, men som var autoriseret som advokatfuldmægtig hos advokat Michael Elkiær Andersen, der har møderet for landsret. Processkrifter, der er underskrevet af en autoriseret fuldmægtig for en advokat, anses efter praksis som afgivet på advokatens vegne, når dette er tilkendegivet ved underskriften. Vi finder, at det tilstrækkeligt tydeligt fremgår, at processkriftet er underskrevet på vegne af advokat Michael Elkiær Andersen. Han har da også efterfølgende bekræftet, at processkriftet er underskrevet på hans vegne.

8 - 8 - Vi stemmer derfor for at ophæve landsrettens dom og for at hjemvise 2840 Incorporateds anke til realitetsbehandling i landsretten. Dommer Marianne Højgaard Pedersen udtaler: 2840 Incorporateds brev af 29. december 2011 til landsretten er efter sit indhold ikke en ankestævning, men en anmodning om en fristforlængelse på 4 uger på indgivelse af ankestævning. Brevet opfylder ikke kravene i retsplejelovens 373, stk. 1, til en ankestævning, på nær kravet om angivelse af appellantens postadresse i Danmark (nr. 5). Det indeholder således ikke angivelse af den dom, der ankes (nr. 1), angivelse af modpartens adresse (nr. 2), appellantens påstand (nr. 3), ligesom der heller ikke var vedlagt udskrifter eller genparter (stk. 2). Oplysning om, hvilken dom, der ankes, og appellantens påstand under anken blev først givet ved selskabets ankestævning af 18. februar 2012, hvilket er efter ankefristens udløb. Brevet af 29. december 2011 opfylder således end ikke de basale krav i stk. 1, nr. 1 og 3, der må stilles til en ankestævning, og det er efter min opfattelse uegnet til at danne grundlag for sagens behandling. Det kunne derfor ikke danne grundlag for at fastsætte en frist til at afhjælpe manglerne ved stævningen, jf. princippet i retsplejelovens 349, stk. 2. Da brevet således efter sit indhold er en anmodning om udsættelse med indgivelse af ankestævning, og da det heller ikke opfylder de basale krav, der må stilles til en ankestævning, finder jeg, at landsretten burde have afvist anken, jf. retsplejelovens 374. Jeg er i øvrigt enig med flertallet i, at landsretten ikke burde have afvist sagen med den begrundelse, at den korrigerede ankestævning af 21. marts 2012 ikke var underskrevet på vegne af en mødeberettiget advokat. Med denne begrundelse stemmer jeg for at stadfæste landsrettens dom. Afgørelsen træffes efter stemmeflertallet. Højesteret ophæver herefter landsrettens dom og hjemviser 2840 Incorporateds anke til realitetsbehandling i landsretten. Sagsomkostningerne fastsættes i forbindelse med landsrettens endelige behandling af sagen.

9 - 9 - Thi kendes for ret: Landsrettens dom ophæves, og 2840 Incorporated ApS anke hjemvises til realitetsbehandling i landsretten.

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 16. august 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 16. august 2013 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 16. august 2013 Sag 7/2013 FA Investitions Anna Olsen (advokat Karsten Thomas Henriksen) mod KPC-Byg A/S (advokat Niels Søby) I tidligere instanser er afsagt kendelse

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 Sag 311/2012 (1. afdeling) FOA Fag og Arbejde som mandatar for A (advokat Jacob Sand) mod Y Kommune (advokat Yvonne Frederiksen) I tidligere instans er

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 Sag 33/2013 Alm. Brand Forsikring A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod A (advokat Keld Norup) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. januar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. januar 2012 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. januar 2012 Sag 356/2010 (1. afdeling) Foreningen af Minoritetsaktionærer i banktrelleborg (advokat Eigil Lego Andersen, beskikket) mod Sydbank A/S (advokat Jens Rostock-Jensen)

Læs mere

TBB2013.350. (Hovedresumé) Ø.L.D. 14. marts 2013 i anke 19. afd. B-3807-12. Side 1910 1915 U.2013.1910Ø

TBB2013.350. (Hovedresumé) Ø.L.D. 14. marts 2013 i anke 19. afd. B-3807-12. Side 1910 1915 U.2013.1910Ø Side 1910 1915 U.2013.1910Ø Andelsboligforening var berettiget til at slette medlem af sin venteliste for boligsøgende, hvorved medlemmet mistede sin anciennitet til et lejemål hos boligforeningen. TBB2013.350

Læs mere

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2012.251 En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Af Steffen Pihlblad, direktør for Voldgiftsinstituttet (Resumé) I artiklen

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011 Sag 303/2010 (2. afdeling) Københavns Kommune, Kultur og Fritidsforvaltningen (advokat Michael Holsting) mod Synoptik A/S (advokat Flemming Horn Andersen)

Læs mere

Kommune, der havde solgt en byggegrund med pligt til bebyggelse, berettiget til at kræve grunden tilbageskødet pga. manglende bebyggelse.

Kommune, der havde solgt en byggegrund med pligt til bebyggelse, berettiget til at kræve grunden tilbageskødet pga. manglende bebyggelse. Kommune, der havde solgt en byggegrund med pligt til bebyggelse, berettiget til at kræve grunden tilbageskødet pga. manglende bebyggelse. Aftaler 4 og 7. Kommune H havde i 2003 solgt en erhvervsbyggegrund

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 16. august 2010

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 16. august 2010 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 16. august 2010 Sag 11/2010 Pantebrevsselskabet af 2. juni 2009 A/S (advokat Jakob Stilling) mod Scandinavian Securities ApS (advokat Sv. Falk-Rønne) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. juni 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. juni 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. juni 2014 Sag 74/2014 Jette Sebbelov og Lars Erik Sebbelov kærer Østre Landsrets kendelse om habilitet i sagen: Jette Sebbelov og Lars Erik Sebbelov (advokat

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. februar 2013

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. februar 2013 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. februar 2013 Sag 52/2011 (1. afdeling) Eyvind Rimstad og Michael Rossing (advokat Allan Ohms for begge, beskikket) mod Rudersdal Kommune (advokat Svend Paludan-Müller)

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 14. august 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 14. august 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 14. august 2015 Sag 217/2014 Jens J. Kold Antonsen (selv) mod SEB Ejendomme I A/S (advokat Anne Louise Husen) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. april 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. april 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. april 2012 Sag 240/2010 Anklagemyndigheden mod T (advokat Mette Grith Stage, beskikket) I tidligere instans er afsagt kendelse af Østre Landsrets 1. afdeling

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B312500D - HJS UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 5. december 2011 af Østre Landsrets 2. afdeling (landsdommerne Anne Thalbitzer, Hedegaard Madsen og Anette Voigt Arnsted (kst.)). 2. afd.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 21. november 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 21. november 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 21. november 2011 Sag 66/2008 (2. afdeling) CH-Baby-Porc GmbH (advokat Joan Vollertsen) mod Porc-Ex A/S (advokat Uffe Baller) I tidligere instans er afsagt dom af Vestre

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015 Sag 5/2014 (2. afdeling) Advokat Hans Boserup (selv) mod Kenneth Bøttcher og Maria Todsen (advokat Jesper Baungaard for begge) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt der er indgået en handel, og dermed om indklagede har krav på vederlag.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt der er indgået en handel, og dermed om indklagede har krav på vederlag. 1 København, den 22. april 2013 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Ivan Filtenborg v/ advokat Randi Larsen Hansborggade 30, 3 sal 6100 Haderslev Nævnet har modtaget klagen den 22. marts

Læs mere

DOM. l) Gauguin Trading ApS (binavn Gauguin Auktionel ApS) AF østre LANDSRETS DOMBOG UDSKRJFT

DOM. l) Gauguin Trading ApS (binavn Gauguin Auktionel ApS) AF østre LANDSRETS DOMBOG UDSKRJFT 8276900A - SF UDSKRJFT AF østre LANDSRETS DOMBOG DOM Afsagt den 20. maj 2009 af Østre Landsrets 11, afdeling (landsdommerne Taber Rasmussen, Karsten Bo Knudsen og Jesper Penegaard (kst.)). I L afd. a.s.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 14. maj 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 14. maj 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 14. maj 2014 Sag 87/2012 (2. afdeling) A/B København og Omegn (advokat Anne Louise Husen) mod Københavns Kommune (advokat Bjarne Becher Jensen) Biintervenienter til støtte

Læs mere

Over for P. Bodholdt Ejendomme ApS s selvstændige krav påstås frifindelse.

Over for P. Bodholdt Ejendomme ApS s selvstændige krav påstås frifindelse. Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 18. september 2012 i sag nr. BS 43C-2097/2011: A mod P. Bodholdt Ejendomme ApS Sagens baggrund og parternes påstande. Denne sag, der er anlagt den 12. april 2011, vedrører

Læs mere

Borgerlige ankesager ved Højesteret

Borgerlige ankesager ved Højesteret Borgerlige ankesager ved Højesteret regler og vejledning om forberedelse og hovedforhandling De regler, der er fastsat om forberedelse af borgerlige sager ved Højesteret, omfatter punkt 1-4, mens vejledningen,

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 16. juni 2009 blev der i sag nr. 40-2008 KK mod Ejendomsmægler YY afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 29. februar 2008 har KK v/advokat BB indbragt ejendomsmægler YY for Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

Læs mere

Vejledning om behandling af civile sager ved Sø- og Handelsretten (Retsafdelingen)

Vejledning om behandling af civile sager ved Sø- og Handelsretten (Retsafdelingen) Præsidenten for Sø- og Handelsretten Maj 2014 Vejledning om behandling af civile sager ved Sø- og Handelsretten (Retsafdelingen) Indholdsfortegnelse A. Indledning... 2 B. Forberedelse og berammelse...

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM B 1727003 - AJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM Afsagt den 28. oktober 2014 af Østre Landsrets 18. afdeling (landsdommerne Ulla Staal, Steen Mejer og Bo Bjerregaard (kst.)). 18. afd. nr. B-1727-13:

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 31. juli 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 31. juli 2013 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 31. juli 2013 Sag 46/2013 Body Cares ved A (advokat Peter Vilsøe) mod A/B Ved Mønten (advokat Kim Koch) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns Byrets

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 18. januar 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 18. januar 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 18. januar 2013 Sag 97/2012 (1. afdeling) Troels Grum-Schwensen (advokat Rasmus Juvik, beskikket) mod Ruth Olesen (advokat Thomas Højlund, beskikket) og CEJ Ejendomsadministration

Læs mere

RETSPLEJELOV. Bruxelles I-forordning

RETSPLEJELOV. Bruxelles I-forordning BIND II RETSPLEJELOV Bruxelles I-forordning KOMMENTERET RETSPLEJELOV Bruxelles I-forordning Lov om rettens pleje, jf. lovbekendtgørelse nr. 1008 af 24. oktober 2012 REDIGERET AF BERNHARD GOMARD, JENS MØLLER,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-4014 (Kirsten Thorup, Erik Bøgward Christiansen) 27. maj 2015

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-4014 (Kirsten Thorup, Erik Bøgward Christiansen) 27. maj 2015 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-4014 (Kirsten Thorup, Erik Bøgward Christiansen) 27. maj 2015 K E N D E L S E Annelise Küseler (advokat Henrik Holtse, København) mod Morsø Kommune (selv) Morsø Kommune

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 12. april 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 12. april 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 12. april 2013 Sag 132/2011 (2. afdeling) Post Danmark A/S (advokat Frank Bøggild) mod Forbrugerombudsmanden (kammeradvokat K. Hagel-Sørensen) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

DEN DANSKE DOMMERFORENING. Vejledning om behandling af civile sager ved byretterne (opdateret 9. januar 2015)

DEN DANSKE DOMMERFORENING. Vejledning om behandling af civile sager ved byretterne (opdateret 9. januar 2015) DEN DANSKE DOMMERFORENING Vejledning om behandling af civile sager ved byretterne (opdateret 9. januar 2015) 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Overvejelser inden sagsanlæg... 4 2.1. Drøftelse

Læs mere