Inuit Ataqatigiit Kattuffiat. Principprogram

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Inuit Ataqatigiit Kattuffiat. Principprogram"

Transkript

1 Vedtaget på HB-mødet d. 18. juni 2014 Inuit Ataqatigiit Kattuffiat Principprogram Inuit Ataqatigiit arbejder for et økonomisk og politisk selvstændigt Grønland, der ledes ud fra principperne om bæredygtighed. Vores fælles ressourcer skal komme hele samfundet til gode. Det politiske arbejde skal hvile på principper om ligeværdighed, gensidig respekt og solidaritet. Ligestilling og lighed, lige muligheder i samfundet, demokrati og menneskerettigheder er vores grundlæggende værdier. Vi ønsker et bæredy - nd. Bæredygtighedsbegrebet er for Inuit Ataqatigiit et helhedssyn, som inkluderer miljømæssig, social, kulturel og økonomisk bæredygtighed. Ligeledes er selvstændighedsbegrebet for Inuit Ataqatigiit et begreb som ikke kun omhandler økonomiske og politiske forhold. Parallelt med udviklingen af den økonomiske og politiske selvstændighed skal individet i samfundet tage ansvar for sig selv, for fremtiden og for fællesskabet, ligesom fællesskabet skal tage ansvar for individet. Selvstændighed er både noget, som skal opbygges i det enkelte individ som politisk og økonomisk. Mennesket og fællesskabet Vi ønsker et stærkt samfund baseret på fællesskab, hvor befolkningens kollektive og individuelle behov som mennesker sættes i centrum. Dette skal sikres gennemført i vores lovgivning og være sammenhængende. Vores fremtid er vores ansvar. Det betyder, at vi som enkeltindivider og som fællesskab har et ansvar for, at sikre vores kommende generationer de samme eller bedre muligheder end dem vi har i dag. Vi har et fælles ansvar for, at det Grønland vi overlader til vores børn og børnebørn er et sundt, solidt, retfærdig, solidarisk og åbent samfund. Et samfund med et stærkt og åbent demokratisk system, med plads til alle som vil bidrage. Et samfund, hvor den kulturelle styrke ligger i solidariteten. Inuit Ataqatigiit er et parti som ønsker at styrke den grønlandske historiebevidsthed, hvor vi fortolker fortiden for at forstå nutiden, og for at skabe vores fælles og individuelle fremtidsforventninger. Lighed og velfærd For Inuit Ataqatigiit er det vigtigt, at samfundets samlede værdier fordeles så solidarisk og ansvarligt som muligt. Dem der har flest ressourcer skal løfte mest, og udfordringen består i at gøre flere ressourcestærke. Vi anser stor ulighed for ødelæggende for landets samlede udvikling. Dette gælder både ulighed i forhold til økonomi, uddannelse og sundhed. Inuit Ataqatigiit ønsker skattemæssigt et system som er socialt afbalanceret og øger ligheden. 1

2 Vi erkender den store infrastrukturelle ulighed i Grønland, og arbejder for, at der er størst mulig lige adgang til sundhedsvæsen, folkeskole, sunde fødevarer og transport uagtet om borgeren bor i en by eller en bygd. For Inuit Ataqatigiit er det en kerneværdi, at der i Grønland også i fremtiden er råd til velfærd. Vi står over for store økonomiske udfordringer, som fordrer en dybt ansvarlig politik. Vi mener derfor, at reformer på sundheds-, uddannelses- og skatteområdet er strengt nødvendige så vi opnår den mest solidariske fordeling af samfundets fælles goder. I A q p y p y velbefindende". Vi erkender de store fysiske og psykiske helbredsmæssige udfordringer den grønlandske befolkning gennemgår. Inuit Ataqatigiit forstår velfærd også som et led til støtte for vore udsatte i samfundet. Støtte til de udsatte i samfundet kendetegner et stærkt samfund. Derfor mener Inuit Ataqatigiit at et godt arbejde til støtte for børn, unge, ældre samt handicappede er vigtigt. For Inuit Ataqatigiit er det ligeledes vigtigt, at samfundet som helhed kommer til den erkendelse, at vi hver især har et ansvar for at sikre befolkningen bedst mulige vilkår for et bedre helbred, som inkluderer selvværd og selvrespekt. Det gælder livstilssygdomme såsom lidelser forårsaget af usund kost, alkohol- og hash-misbrug, og det gælder sociale problemer, den høje grad af vold og misbrug af såvel voksne som børn. Vi har et fælles ansvar for, gennem handling og aktiv stillingtagen, at vi sammen får fjernet årsagerne til de alvorlige sociale problemer Grønland står med. Alle er vi forpligtet på at engagere os i løsningen af dem, og vi har et ansvar, både individuelt og som samfund. Vi er imod enhver form for sexuelt misbrug af børn samt alle former for seksuelle krænkelser. Ligestilling Ligestilling mellem kønnene har været en afgørende værdi for Inuit Ataqatigiit siden partiets etablering. Meget er opnået siden dengang, særligt omkring lovgivningen. Men der ligger fortsat et stort stykke arbejde foran os, før der er opnået reel ligestilling. Inuit Ataqatigiit vil fortsat arbejde for ligestilling med særligt fokus på familieliv, seksualitet, vold og uddannelse. Indenfor disse områder kan vi stadigt i dag se en skævhed. Inuit Ataqatigiit mener, at homoseksualitet bør aftabuiseres. Homoseksuelle fortjener de samme rettigheder og samme behandling som heteroseksuelle. Minoriteter, hvad enten det er etniske eller seksuelle, er ikke i sig selv et problem. Minoriteter uanset seksuel orientering, religiøs overbevisning eller anden form for mindretal, er alle ligeværdige. Medborgere med handicap Inuit Ataqatigiit vil altid prioritere beskyttelse af vore medborgere med handicap i vort land med klare tiltag i arbejdet for at fremme vikårene for handicappede i vort land. Der er sket mange positive tiltag i forholdet til vore medborgere med handicap, men vi har stadig mange udfordringer foran os. Den internationale handicapkonvention er trådt i kraft i Grønland som forpligter os med 2

3 vedvarende og håndgribelige tiltag. Vi vil fortsat arbejde med implementering af konventionen som naturlig del af vore forpligtigelser. Vore medborgere med handicap har samme rettigheder som alle andre i samfundet. Derfor er det vigtigt med lige muligheder som alle. Når vi i Inuit Ataqatigiit snakker om medborgere med handicap, mener vi alle i samfundet med fysiske, psykiske samt sociale handicap. For Inuit Ataqatigiit er det vigtigt at alle medborgere føler sig inddraget i alle af samfundets aspekter og muligheder også i forholdet til handicapvenlige boliger, uddannelse, arbejdsmarked og alle andre muligheder. Handicappede borgere er fuldgyldige medlemmer af det grønlandske samfund og skal behandles derefter, men skal gives hjælp og støtte alt efter deres handicaps. Kultur, identitet og det grønlandske sprog. Inuit Ataqatigiit ønsker at styrke vores kulturliv og de forskellige kunstformer i Grønland så vi sikrer, at disse udvikles både til gavn for samfundet og fællesskabet. Vi anser kunst og kultur som en overordnet værdiskabende ressource, som er nødvendig for vores identitetsmæssige selvforståelse og styrker vores fælles nationale identitet. Vi anser også kunst og kultur som en ressource i økonomisk henseende, da der ligger et stort og ikke fuldt udnyttet potentiale i vores rige kulturliv. Vi anerkender og værdsætter, at der i vort land er en sproglig mangfoldighed, samtidig med at vi ønsker at styrke sprogundervisningen, både i grønlandsk, dansk og andre sprog. Det er vigtigt, at der værnes om det grønlandske sprog og vi støtter, at der bliver en mere tydelig brug af det grønlandske sprog i det offentlige rum. Samtidig er vi fuldt ud bevidste om, at sprog er nøglen til uddannelse i Grønland og i udlandet, og vi arbejder for at børn og unge i vort land som minimum lærer grønlandsk, dansk og engelsk i folkeskolen. Inuit Ataqatigiit understreger at det grønlandske sprog er hovedsproget i Grønland. Det er vigtigt at der værnes om det grønlandske sprog og at sproget kontinuerligt udvikles. Vi finder det vigtigt at der undervises grundigt i det grønlandske sprog i børne- og vuggestuer, i folkeskolen og på de øvrige uddannelsesinstitutioner. Inuit Ataqatigiit støtter op om den formulerede sprogpolitik og ønsker at medvirke til en fortsat udvikling af sprogpolitikken. Inuit Ataqatigiit ønsker at der skabes de bedste rammer og vilkår for tilegnelsen af det grønlandske sprog. Udover det grønlandske sprog ønsker vi at styrke beherskelsen af andre sprog og arbejder derfor til stadighed for at skabe de nødvendige rammer for dette. Inuit Ataqatigiit insisterer på at ingen bør udelukkes alene begrundet i sprog og at man i stedet skal inkludere, således at sprogligt svage i dansk ikke møder forhindringer i adgangen til uddannelser eller et arbejdsliv. Inuit Ataqatigiit mener at Grønlands forskellige sprogdialekter skal bestå og bevares. 3

4 Samtidig er det for Inuit Ataqatigiit helt afgørende, at vores børn og unge sikres optimale pædagogiske forhold fra barnsben af. Landets institutioner og skoler skal bidrage til at børn får redskaberne til at være selvstændige og nysgerrige individer. Med udgangspunkt i en fælles viden om vort land og vor historiske baggrund skal børn og unge være med til at præge vores samfund og give dem mod på videre uddannelse. Grønland er et kulturelt og sprogligt mangfoldigt samfund. For Inuit Ataqatigiit er fællesskab og solidaritet kernen i det moderne Grønland. Vi vil opbygge et land, hvor der er plads til forskellighed. Qilaatersorneq folkets puls skal genoptages og udvikles, så flest muligt kender dets styrke og kraft. Uddannelse Inuit Ataqatigiit ser uddannelse som en vigtig grundsten for en stabil og stærk samfundsudvikling. For at sikre befolkningens medindflydelse og lederskab for egen samfundsudvikling, er uddannelse vejen frem. Grundstenen til en god uddannelse starter i vuggestuen og i børnehaven og derfor skal vi sikre de mest optimale pædagogiske rammer og den bedste kvalitet for dette. Lige så vigtigt er det, at fokusere på børns motoriske færdigheder for at forebygge læsevanskeligheder senere i livet, ligesom vi bør være opmærksomme på lydstimulering på fremmedsprogene for at sikre at børnene får de bedste forudsætninger for en overgang til folkeskolen. Dermed kan vi sikre en bedre og stærk folkeskole, som sikrer alle børn en god og trygt afslutning på grundskolen med mulighed for fortsættelse af et videre uddannelsesforløb. God vejledning og støtte til de elever som eksempelvis har brug for at øge sprogkompetencer og lignende skal naturligvis også indtænkes. Inuit Ataqatigiit anser det meget vigtigt, at vi løbende evaluerer vores uddannelsessystem. Åndslivet Man kan se på åndslivet som en spadserestok i livet, som alle og enhver bruger under opvæksten, i voksenlivet og i alderdommen. Det er derfor en menneskeret at have et fundament for åndslivet efter eget ønske. Men da denne menneskeret er universel, må den ikke bruges til at begrænse andre medmenneskers øvrige rettigheder og danne grundlag for forskelsbehandling. Folkeskolen og uddannelsesinstitutionerne skal oplyse om alle de mest udbredte fundamenter, trosretninger og ideologier i åndslivet med henblik på at skabe gensidig respekt i åndslivet. Såfremt flertallet ønsker det og såfremt det skal gælde for flertallet, kan samfundet tilkendegive sin støtte til dem, der arbejder med grundlaget for deres åndsliv. Men mindretal skal også sikres mulighed for at hente støtte fra samfundet. Vi ønsker at skabe et viljestærkt samfund, med et rigt åndsliv, initiativrige borgere og et folk som tør tage udviklingen i egen hånd bevidste om egne evner. Vi ønsker aktive medborgere som ikke står tilbage for at ytre sig. Det grønlandske folks værdisæt Arktiske folk er forfædre til det grønlandske folk og derfor værner vi om vores arktiske identitet og værdier. Vi ønsker at styrke vor identitet, men også vores internationale identitet. Omgivet af en barsk natur og miljø med svære livsbetingelser har vi som folk opretholdt livet i århundreder. Det har ladet sig gøre fordi vi har kunnet fordele goderne og fangsten kollektivt, støttet 4

5 op om hinanden i alle livets forhold og fordi vi har den største respekt for naturen, dens rige dyreliv og har respekt for at alt liv er skabt til frihed. Det skal vi værne om og fortsat understøtte. Traditioner og skikke Fredsskabelse, frihedstrang og gensidig respekt mennesker imellem har generation efter generation udviklet sig og kendetegnet det grønlandske folk, selvom det grønlandske folk var spredt rundt i mindre bosteder og samfund. Det bedste af disse traditioner og skikke bør på ny opdyrkes, eksempelvis gennem en større selvbårenhed og et større ansvar for familien og fællesskabet. Erhverv og eksport Inuit Ataqatigiit ønsker at udvikle en flerstrenget erhvervsstruktur og Inuit Ataqatigiit arbejder for at dette realiseres. Ved at udvikle flere erhvervssektorer støtter vi også fiskeriet, som er hovederhvervet i dag. Ved udviklingen af nye erhverv, ønsker Inuit Ataqatigiit en helhedsorienteret tilgang, hvor hele landet inddrages i beslutningsprocessen og hvor de enkelte projekter vurderes i forhold til deres påvirkning af samfundet som helhed. For Inuit Ataqatigiit er det centralt, at den grønlandskes arbejdsstyrke uddannes og inkluderes i denne udvikling. Samtidig vil eksport af vores levende ressourcer i mange år fremover fortsat være Grønlands vigtigste indtægtskilde. Derfor er bæredygtighed og forvaltning af de levende ressourcer på baggrund af videnskabelige data, traditionel viden og i overensstemmelse med internationale aftaler en kerneværdi for Inuit Ataqatigiit. Vi erkender dog også, at Grønlands og andre arktiske folks brug af levende ressourcer såsom sæl og hval er marginaliseret i det internationale samfund. Inuit Ataqatigiits tilgang til denne problemstilling er, at vi fortsat kæmper for vores ret til at udnytte de ressourcer der er i vores område, og at vi sikrer den højest mulige grad af bæredygtighed i denne udnyttelse. Samtidig finder vi det vigtigt, at vi fortsat gør verden opmærksom på den anderledes natur og kultur vi har, og hævder vores ret som folk til at opretholde denne kultur og udvikle vores fangsterhverv, også på kommerciel basis. Et erklæret mål for Inuit Ataqatigiit er, at vi skal blive mere selvforsynende med fødevarer, og her spiller internationalt samarbejde og naturforvaltning en vigtig rolle. Landbrug og dyrehold sammen med fangst og fiskeri skal fortsat udvikles med øje for selvforsyning og eksport. Et økosystembaseret forvaltningssystem skal udvikles, og lokal- og brugerviden skal fortsat integreres i forvaltnings- og forskningsregi omkring vores levende ressourcer. Inuit Ataqatigiit siger nej til udvinding og eksport af uran og andre radioaktive mineraler. Vi har fortsat som mål, at befolkningen via en vejledende folkeafstemning tager bred og demokratisk stilling til spørgsmålet. Dette skal dog først ske efter en grundig og uafhængig oplysningsproces. Vi skal være stolte af og videreudvikle vores særlige egenart som et folk nært knyttet til naturen, og lade dette være med til at fremme kunsten, erhvervsudviklingen og åndslivet. Miljøets betydning for erhvervsudviklingen bør understreges yderligere. Løbende erhvervsudviklingsfremme bør være normen, og samfundet skal stedse understøtte og arbejde for at det politisk og administrativt bliver nemmere at fremme innovation og nytænkning. 5

6 De levende ressourcer udgør grundstammen i den grønlandske industriproduktion. Såfremt industriproduktionen skal komme flest muligt til gavn er det nødvendigt nøje at veje kommercielle hensyn op mod beskæftigelseshensyn, således at så mange mennesker som muligt kan komme i beskæftigelse. Fremfor kortsigtet økonomisk gevinst bør industriproduktionen tilrettelægges således, at velfærden for befolkningen og de kommende generationer sikres bedst muligt. Persontrafikken og forsyningen Et solidarisk samfund bør sikre at så mange som muligt kan betale for at komme ud at rejse og sikres en forsyning af forskellige velfærdsgoder, som hele samfundet skal hæfte for i fællesskab. Der skal investeres i infrastruktur- og forsyningsanlæg som kan sikre en balanceret solidarisk udvikling af de enkelte bosteder, regioner og hele landet under ét. Nej til atomvåben og atomkraft i Arktis Den arktiske natur er Grønlands fødevarekammer, ligesom mange andre arktiske folk fortsat i høj grad lever af fødevarer fra naturen. Derfor har vi, som bor i Arktis, en særlig interesse i, at den arktiske natur ikke forurenes af udvinding af radioaktivt uran og andre giftige råstoffer, radioaktivt materiale fra ulykker på atomkraftværker atomdrevne fartøjer eller ved deponering af atomaffald. Vi mener desuden at Verdens stormagter skal nedruste i forhold til atomvåben. Arktis er og skal forblive fredeligt. Inuit Ataqatigiit har derfor en klar politik på området, vi siger nej til atomvåben og atomkraft i Arktis. Folkestyret Inuit Ataqatigiit ønsker et stærkt demokratisk system, som sikrer en høj grad af borgerinddragelse og som styrker den demokratiske forståelse samt nærdemokrati. Særligt i disse år, hvor Grønland med selvstyreloven har overtaget ansvaret for råstofområdet, og kommer til at overtage en lang række andre sagsområder, er et stærkt og åbent demokrati, hvor beslutningsprocesser legimiteres gennem borgeroplysning og inddragelse helt afgørende. Styrkelse af det aktive medborgerskab er i centrum for Inuit Ataqatigiit. For Inuit Ataqatigiit er det vigtigt, at det politiske system gentænker principperne om borgerinddragelse og nærdemokrati. Alle byer og bygder skal inddrages i udviklingen og det skal afdækkes, hvordan de enkelte bosteder bedst støttes i denne udvikling. Det er vigtigt, at vi konstant revurderer og forbedrer de tiltag der politisk er udført, såsom kommunesammenlægningen, som vi erkender, har skabt en større afstand fra mange bygder og byer til det offentlige system. Vi skal være fælles om at finde langtidssikrede løsninger på at sikre nærdemokratiet igen. Inuit Ataqatigiit vil fortsat kæmpe for et transparent, åbent og pålideligt politisk system. Antikorruption og menneskerettigheder, virksomheders sociale ansvar og borgerinddragelse skal fremmes. 6

7 Fremtiden Selvstyreaftalen sikrer Grønlands ret til at påbegynde det forfatningsmæssige arbejde, og selve selvstyreloven er rammen for udviklingen af Grønland mod økonomisk og politisk selvstændighed. For Inuit Ataqatigiit er det vigtigt, at et forfatningsforberedende arbejde påbegyndes snarest. Dette arbejde skal inddrage borgerne i højest mulig grad og sikre en samfundsdebat om vores grundlæggende værdier. Det er også vigtigt for Inuit Ataqatigiit, at den økonomiske udvikling går hånd i hånd med miljø- og samfundsmæssig og social bæredygtighed. Det forfatningsforberedende arbejde skal sikre et solidt grundlag for videreudvikling af vores land for fremtidige generationer. Arbejdet skal kredse om det menneskeretlige område, demokrati og ansvarsfølelse, samt om en samfundsdebat om bæredygtighed og brugen af vores land, hav og ressourcer. Samtidig skal det forfatningsforberedende arbejde sikre en klar definition af fremtidens grønlandske nation som en del af verdenssamfundet. Grønland i verden Efter selvstyrets indførelse og i takt med klimaforandringerne er Grønland med stor hast blevet en selvstændig international aktør. Interessen for Arktis er eksploderet og Grønlands betydning, geopolitisk og geostrategisk, er større end nogensinde. For Inuit Ataqatigiit er det vigtigt, at Grønland har gennemslagskraft og troværdighed i den internationale debat. Grønland skal være med ved de store internationale forhandlinger, og være en klar stemme, ikke kun for os selv, men nationer og oprindelige folk. Den stigende internationale bevågenhed over for hvad vi foretager os i Arktis og i Grønland fordrer en høj grad af ansvarlighed fra vores side. Grønland vil blive målt og vejet på linje med store og befolkningstunge nationer. Derfor er menneskerettigheder og den globale kamp for solidaritet og demokrati kerneværdier for Inuit Ataqatigiit. I kraft af vores geopolitiske placering og vores natur rigdomme, både levende og ikke-levende, spiller Grønland en stor rolle internationalt. Vores undergrund, fjelde og hav indeholder rigdomme som er af stor interesse for store dele af verden. Når vi engagerer os i forhandlinger med andre nationer og med store internationale selskaber er det udenrigs- og sikkerhedspolitik vi i praksis udfører. Det gør vi, selvom disse sagsområder ikke er nogle vi fuldt ud kan hjemtage med selvstyreaftalen. For Inuit Ataqatigiit er det derfor vigtigt, at vi løbende øger vores udenrigspolitiske engagement, viden og kapacitet. Vi har meget arbejde at gøre herhjemme, men vi har også et medansvar for verden omkring os. Inuit Ataqatigiit vil til hver en tid kæmpe for, at Grønland overholder sine internationale forpligtelser, og at vi ser os selv som verdensborgere og som fortalere for demokrati og solidaritet. 7

8 Inuit Ataqatigiit er af den opfattelse, at der er brug for alle i samfundet og vi i fællesskab skal udvikle vort land til gavn for os selv og de kommende generationer. Med respekt for individet og samfundet arbejder Inuit Ataqatigiit for, at alle får lige muligheder for at udvikle deres liv og potentiale. 8

Det Konservative Folkepartis partiprogram. Giv ansvaret tilbage til borgerne

Det Konservative Folkepartis partiprogram. Giv ansvaret tilbage til borgerne Det Konservative Folkepartis partiprogram Giv ansvaret tilbage til borgerne Giv ansvaret tilbage til borgerne Det Konservative Folkepartis partiprogram Indhold Giv ansvaret tilbage til borgerne Det Konservative

Læs mere

LIGE UDDANNELSESMULIGHEDER FOR ALLE

LIGE UDDANNELSESMULIGHEDER FOR ALLE Naalakkersuisuts uddannelsesstrategi 2014 Departementet for Uddannelse, Kirke, Kultur og Ligestilling, april 2014 LIGE UDDANNELSESMULIGHEDER FOR ALLE Forord Uddannelsespolitisk er børn og unge den vigtigste

Læs mere

Retten til et bedre liv Strategi for Danmarks udviklingssamarbejde

Retten til et bedre liv Strategi for Danmarks udviklingssamarbejde Retten til et bedre liv Strategi for Danmarks udviklingssamarbejde MENNESKERETTIGHEDER OG DEMOKRATI BESKYTTELSE BEKÆMPE FATTIGDOM SIKRE MENNESKE- RETTIGHEDER VÆKST GRØN STABILITET OG SOCIALE FREMSKRIDT

Læs mere

BALLERUP KOMMUNE. Institutionspolitiske mål 0-14 år

BALLERUP KOMMUNE. Institutionspolitiske mål 0-14 år BALLERUP KOMMUNE Institutionspolitiske mål 0-14 år 1 BALLERUP KOMMUNE Institutionspolitiske mål 0-14 år forblad 2 3 00 INSTITUTIONSPOLITISKE MÅL At Ballerup børn har Kommunes et sundt plan miljø for og

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

7 Ishøj Kommune. Ishøj Byråd 4. Oktober 2011

7 Ishøj Kommune. Ishøj Byråd 4. Oktober 2011 7 Ishøj Kommune Ishøj Byråd 4. Oktober 2011 Medborgerpolitik Forord et medborgerskab i Ishøj... 3 Vision mangfoldighed er Ishøjs styrke... 4 Mission skab en bedre kommune for alle... 5 HOVEDFOKUS: Inklusion...

Læs mere

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising 1 2 Indhold Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation

Læs mere

En grøn vision for et socialt Europa

En grøn vision for et socialt Europa En grøn vision for et socialt Europa Baggrund De Grønnes vision: et rummeligt og sammenhængende samfund De Europæiske Grønne står for et Europa, der sikrer alle borgere muligheden for at realisere sig

Læs mere

Handicappolitisk handlingsplan 2013 Et samfund for alle

Handicappolitisk handlingsplan 2013 Et samfund for alle Handicappolitisk handlingsplan 2013 Et samfund for alle Oktober 2013 Visioner for dansk handicappolitik 1 INDHOLDSFORTEGNELSE ET SAMFUND FOR ALLE 3 VISIONER FOR DANSK HANDICAPPOLITIK 4 MERE VIDEN OG BEDRE

Læs mere

Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab

Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Fælles Mål 2009 Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Faghæfte 21 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 23 2009 Fælles Mål 2009 Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Faghæfte

Læs mere

!!! ALTERNATIVETS PARTIPROGRAM UDKAST TIL VEDTAGELSE PÅ GENERALFORSAMLING DEN 24. MAJ 2014

!!! ALTERNATIVETS PARTIPROGRAM UDKAST TIL VEDTAGELSE PÅ GENERALFORSAMLING DEN 24. MAJ 2014 ALTERNATIVETS PARTIPROGRAM TIL VEDTAGELSE PÅ GENERALFORSAMLING DEN 24. MAJ 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING 6 1. DANMARK DET BEDSTE LAND FOR VERDEN PRINCIPPROGRAM 8 1.1. ET BÆREDYGTIGT SAMFUND 8 1.2.

Læs mere

SAMMEN MOD FATTIGDOM. Mellemfolkeligt Samvirkes strategi

SAMMEN MOD FATTIGDOM. Mellemfolkeligt Samvirkes strategi SAMMEN MOD FATTIGDOM Mellemfolkeligt Samvirkes strategi MS vil fortsat være en afgørende stemme i den offentlige debat om udviklingspolitik og sikre folkelig opbakning til et stærkt dansk engagement i

Læs mere

SÆT BØRNS RETTIGHEDER PÅ SKOLESKEMAET ET UNDERVISNINGSMATERIALE TIL YNGSTE- OG MELLEMTRINNET

SÆT BØRNS RETTIGHEDER PÅ SKOLESKEMAET ET UNDERVISNINGSMATERIALE TIL YNGSTE- OG MELLEMTRINNET SÆT BØRNS RETTIGHEDER PÅ SKOLESKEMAET ET UNDERVISNINGSMATERIALE TIL YNGSTE- OG MELLEMTRINNET INDHOLD 2 TEMA AKTIVITET TYPE VARIGHED SIDE FORBEREDELSE & PLANLÆGNING Introduktionsark Sådan bruger du undervisningsmaterialet

Læs mere

UDDANNELSE FOR FREMTIDEN - UDDANNELSE FOR ALLE

UDDANNELSE FOR FREMTIDEN - UDDANNELSE FOR ALLE FM 2012/34 Redegørelse om Naalakkersuisuts Uddannelsesstrategi Departementet for Uddannelse og Forskning April 2012 UDDANNELSE FOR FREMTIDEN - UDDANNELSE FOR ALLE FM 2012/34 IIN sagsnr. 2012-059845 2 Forord

Læs mere

Fremtid i frihed og fællesskab

Fremtid i frihed og fællesskab Venstres Landsmøde 2006 Fremtid i frihed og fællesskab Afstemningsoplæg til nyt principprogram for Venstre Oktober 2006 Afstemningsoplæg til nyt principprogram for Venstre er sendt til: Venstres delegerede

Læs mere

POLITIK FOR DANSK STØTTE TIL CIVILSAMFUNDET

POLITIK FOR DANSK STØTTE TIL CIVILSAMFUNDET POLITIK FOR DANSK STØTTE TIL CIVILSAMFUNDET Juni 2014 INDHOLD FORORD 3 INDLEDNING 4 MÅLSÆTNING OG MÅLGRUPPER FOR DANSK STØTTE TIL CIVILSAMFUNDET 7 AKTUELLE GLOBALE UDFORDRINGER OG MULIGHEDER 10 CIVILSAMFUND

Læs mere

Koalitionsaftale 2014 2018 FÆLLESSKAB TRYGHED UDVIKLING

Koalitionsaftale 2014 2018 FÆLLESSKAB TRYGHED UDVIKLING Koalitionsaftale 2014 2018 FÆLLESSKAB TRYGHED UDVIKLING Fællesskab - Tryghed Udvikling Siumut, Demokraatit og Atassut indgår herved nærværende koalitionsaftale for perioden 2014-2018. Det centrale i Koalitionens

Læs mere

Hvordan børn og unge-politikken er blevet til?

Hvordan børn og unge-politikken er blevet til? Hvordan børn og unge-politikken er blevet til? Århus Kommune præsenterer UDGIVET AF: Århus Kommune Børn og Unge UDGIVET: December 2008 LAYOUT: U28 FOTO: Hartmann Schmidt Fotografi TRYK: Århus Kommunes

Læs mere

A. Et grønt perspektiv på europæisk ungdomspolitik

A. Et grønt perspektiv på europæisk ungdomspolitik Det Europæiske Grønne Parti 10. rådsmøde Bruxelles, den 29. marts 2009 A. Et grønt perspektiv på europæisk ungdomspolitik Den grønne bevægelse er en ung bevægelse - en bevægelse, som i høj grad opstod

Læs mere

Internationale projekter og partnerskaber

Internationale projekter og partnerskaber Internationale projekter og partnerskaber Retningslinjer for Projektpuljen og Mena puljen Internationale projekter og partnerskaber Retningslinjer for Projektpuljen og Mena puljen Om DUF Hvad er DUF? DUF

Læs mere

Mulighederne for fagbevægelsen frem mod 2020

Mulighederne for fagbevægelsen frem mod 2020 Mulighederne for fagbevægelsen frem mod 2020 Mulighederne for fagbevægelsen frem mod 2020 Udgivet af LO og FTF Layout: LO Foto: Polfoto, LO og FTF. LO-varenr. 2108 ISBN-trykt 978-87-7735-303-1 ISBN-elektronisk

Læs mere

Frivilligrådets anbefalinger til en ny national civilsamfundsstrategi

Frivilligrådets anbefalinger til en ny national civilsamfundsstrategi 3. juni 2014 Frivilligrådets anbefalinger til en ny national civilsamfundsstrategi Deltagelse i fællesskabet er den grundlæggende præmis for et sundt og bæredygtigt samfund. Vejen til et samfund, hvor

Læs mere

UDDANNELSE FOR FREMTIDEN - UDDANNELSE FOR ALLE

UDDANNELSE FOR FREMTIDEN - UDDANNELSE FOR ALLE UDDANNELSE FOR FREMTIDEN - UDDANNELSE FOR ALLE Redegørelse om Naalakkersuisuts Uddannelsesstrategi 2012 Departementet for Uddannelse og Forskning Politisk forord For det enkelte menneske og for samfundet

Læs mere

ALLE SKAL MED E N N Y I N D S AT S M O D N E G AT I V S O C I A L A R V

ALLE SKAL MED E N N Y I N D S AT S M O D N E G AT I V S O C I A L A R V ALLE SKAL MED E N N Y I N D S AT S M O D N E G AT I V S O C I A L A R V 1 Alle skal med-kommissionen: Indhold Formand: Mogens Jensen, næstformand, handels- og udviklingsminister Næstformand: Lars Midtiby,

Læs mere

Dynamisk civilsamfund og styrket social kapital

Dynamisk civilsamfund og styrket social kapital Dynamisk civilsamfund og styrket social kapital Tag ansvar Programmet er vedtaget af Radikale Venstres hovedbestyrelse 4. oktober 2014 Program for dynamisk civilsamfund og styrket social kapital Civilsamfundet

Læs mere

INUIT ATAQATIGIIT LANDSMØDE - SISIMIUT TASERALIK 24 27. JANUAR 2013

INUIT ATAQATIGIIT LANDSMØDE - SISIMIUT TASERALIK 24 27. JANUAR 2013 Hovedbestyrelsens beretning INUIT ATAQATIGIIT LANDSMØDE - SISIMIUT TASERALIK 24 27. JANUAR 2013 Kære venner, kollegaer, landsmænd, ærede gæster m.m. Jeg vil nu fremlægge hovedbestyrelsens beretning i henhold

Læs mere

Dit Lolland - din fremtid

Dit Lolland - din fremtid Dit Lolland - din fremtid Det konservative valgprogram ved kommunalvalget 2009 Side 1 af 15 Konservative Lolland 2009 Dit Lolland din fremtid Vi konservative arbejder på en spændende og positiv fremtid

Læs mere

At arbejde med personer med udviklingshæmninger socialpædagogens rolle

At arbejde med personer med udviklingshæmninger socialpædagogens rolle International Association of Social Educators At arbejde med personer med udviklingshæmninger socialpædagogens rolle Diskussionspapir At arbejde med personer med udviklingshæmninger socialpædagogens rolle

Læs mere

Positioner og holdninger i flygtningepolitikken Dansk Flygtningehjælps holdningskompas

Positioner og holdninger i flygtningepolitikken Dansk Flygtningehjælps holdningskompas Positioner og holdninger i flygtningepolitikken Dansk Flygtningehjælps holdningskompas Indhold De overordnede positioner... 4 Internationalt flygtningearbejde... 7 De fattigste lande skal ikke bære de

Læs mere

Der skal lyde en tak til alle for året der gik, for både de positive og de til tider mindre behagelige oplevelser.

Der skal lyde en tak til alle for året der gik, for både de positive og de til tider mindre behagelige oplevelser. Nytårstale 2012 Formanden for Naalakkersuisut Kuupik Kleist Kære alle medborgere Året 2011 er forbi og vi har taget hul på det nye år 2012. Jeg ønsker alle et rigtigt godt nytår. Jeg håber, at alle har

Læs mere