Den danske banksektor

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den danske banksektor"

Transkript

1 Den danske banksektor er præget af mange mindre og mellemstore pengeinstitutter, der for manges vedkommende er karakteriseret ved en lokal forankring og et fintmasket filialnet. De senere år har der kunnet spores en tendens til konsolidering i sektoren. 38 Sammenlægning af pengeinstitutter

2 Advokat Henrik Møgelmose og advokat Lotte Nielsen, Kromann Reumert, er forfattere til afsnittet Juridiske aspekter af fusion af pengeinstitutter mens statsautoriseret revisor Thomas Hjortkjær Petersen og cand.merc.aud. Jakob Lindberg, Deloitte, er forfattere til afsnittet Regnskabsmæssige samt øvrige relevante overvejelser ved sammenslutning af pengeinstitutter. Sammenlægning af pengeinstitutter Den danske banksektor er præget af mange mindre og mellemstore pengeinstitutter, der for manges vedkommende er karakteriseret ved en lokal forankring og et fintmasket filialnet. De senere år har der kunnet spores en tendens til konsolidering i sektoren. Således fusionerede eksempelvis Spar Nord A/S og SparBank A/S i november 2012, Salling Bank A/S og A/S Vinderup Bank i december 2012, og i slutningen af 2013 var det henholdsvis Vordingborg Bank A/S og Aktieselskabet Lollands Bank samt Svendborg Sparekasse A/S og Vestfyns Bank A/S, der fusionerede. Konsolideringerne er blandt andet blevet forklaret med de øgede kapitalkrav og den øgede kompleksitet i reguleringen af finansielle virksomheder, samt for at sikre et mere solidt og bæredygtigt fundament for pengeinstitutternes fremtidige forretning. Formålet med artiklen er at beskrive henholdsvis de juridiske og regnskabsmæssige aspekter af en fusion af to pengeinstitutter med udgangspunkt i forfatternes praktiske erfaringer. Juridiske aspekter af fusion af pengeinstitutter Formålet med denne del af artiklen er at beskrive, hvordan en fusion af to børsnoterede pengeinstitutter gennemføres set fra en praktisk juridisk vinkel samt at belyse nogle af de særlige problemstillinger, der kan opstå i den forbindelse. Fokus er på uegentlige fusioner af børsnoterede pengeinstitutter (dvs. fusioner hvor det ene af de to pengeinstitutter fortsætter med at eksistere). Sammenlægning af pengeinstitutter 39

3 Ligesom et prospekt skal en udvidet selskabsmeddelelse godkendes af Finanstilsynet, forinden der kan ske offentliggørelse, og som udgangspunkt vil det ske efter samme godkendelsesproces som ved udarbejdelsen af et prospekt. Fusionsprocessen Fortrolighedsaftale og rammeaftale Som det første i fusionsprocessen skal der indgås en fortrolighedsaftale med henblik på at sikre rammerne for fortrolighed omkring fusionsdrøftelserne. Det bør sikres, at fortrolighedsaftalen tager højde for de deltagende pengeinstitutters fortrolighedsforpligtelser i henhold til Lov om Finansiel Virksomhed 1. I forhold til børsnoterede pengeinstitutter bør det tillige sikres, at fortrolighedsaftalen indeholder bestemmelser vedrørende håndtering af insider viden, herunder aftale om en stand still periode, i hvilken periode de deltagende pengeinstitutter ikke må handle hinandens aktier. Uanset fortrolighedsaftalen er der altid en risiko for, at oplysninger om fusionsdrøftelserne lækkes, og det er derfor tilrådeligt, at de deltagende pengeinstitutter har et presseberedskab og en lækagemeddelelse til udsendelse til markedet klar. Når fortrolighedsaftalen er på plads vil bestyrelserne i de fusionerende pengeinstitutter sædvanligvis indgå en rammeaftale, der har til formål at fastlægge de væsentligste kommercielle forhold for fusionen. Rammeaftalen vil typisk fastlægge hvilket navn, det fusionerede pengeinstitut skal drives under, hvor hovedsædet skal placeres, hvordan ledelsen skal sammensættes, vederlaget til aktionærerne i det ophørende pengeinstitut, betingelserne for fusionens gennemførelse samt en tidsplan for fusionen. Når rammeaftalen er indgået, er pengeinstitutterne forpligtede til straks at offentliggøre fusionsplanerne til markedet ved udsendelse af en selskabsmeddelelse. Når selskabsmeddelelsen er offentliggjort, vil pengeinstitutterne rutinemæssigt blive overført til NASDAQ OMX Copenhagen A/S observationsliste. Forud for offentliggørelsen af indgåelsen af rammeaftalen vil pengeinstitutterne typisk have forhåndsorienteret Finanstilsynet om fusionsplanerne, ligesom det også er tilrådeligt at forhåndsorientere NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Umiddelbart efter indgåelsen af rammeaftalen vil de deltagende pengeinstitutter som regel udføre due diligence, der typisk vil omfatte en mere eller mindre omfangsrig engagementsgennemgang. Selskabsretlige fusionsdokumenter I forhold til de selskabsretlige fusionsdokumenter adskiller en fusion mellem to børsnoterede pengeinstitutter sig ikke fra øvrige fusioner af kapitalselskaber. Mulighederne for fravigelse af udarbejdelsen af visse dokumenter er begrænset som følge af, at der er tale om børsnoterede virksomheder. Der skal således udarbejdes fusionsplan og -redegørelse, samt vurderingsmandserklæring om kreditorernes stilling og vurderingsmandsudtalelse om fusionsplanen mv. 2 Det vil være sædvanlig praksis, at have en dialog med Erhvervsstyrelsen om forhåndsgodkendelse af de selskabsretlige fusionsdokumenter, ligesom også Finanstilsynet der skal give tilladelse til fusionen, inden fusionen kan gennemføres modtager udkast til fusionsdokumenterne, således at eventuelle (regulatoriske) forhold kan drøftes på forhånd. Udvidet selskabsmeddelelse Vederlæggelsen af aktionærerne i det ophørende pengeinstitut vil typisk ske ved gennemførelse af en kapitalforhøjelse i det fortsættende pengeinstitut 3. Ved gennemførelse af en kapitalforhøjelse i en børsnoteret virksomhed vil der som udgangspunkt være en pligt for det udstedende selskab (altså i dette tilfælde det fortsættende pengeinstitut) til at offentliggøre et prospekt. I såvel den lille som store prospektbekendtgørelse gælder imidlertid en undtagelse fra pligten til offentliggørelse af prospekt, hvis der i forbindelse med en fusion i stedet tilvejebringes et dokument, der indeholder oplysninger, som svarer til oplysningerne indeholdt i et prospekt 4. I praksis betyder det, at der i stedet for et prospekt udarbejdes en såkaldt udvidet selskabsmeddelelse. Udover angivelsen af at den udvidede selskabsmeddelelse skal indeholde oplysninger, som svarer til oplysningerne i et prospekt, er indholdet og formen af en udvidet selskabsmeddelelse ikke reguleret, men baserer sig alene på den praksis, som Finanstilsynet har udviklet. De første udvidede selskabsmeddelelser, der blev offentliggjort, var relativt korte dokumenter sammenlignet med omfanget af et sædvanligt prospekt 5. De senere års udvikling går imidlertid mod langt mere omfangsrige dokumenter med en større detaljeringsgrad. I praksis udarbejdes den udvidede selskabsmeddelelse med udgangspunkt i de indholdsmæssige krav til et prospekt 6, men med en lavere detaljeringsgrad end man typisk vil se i et prospekt. Derudover vil der som regel kun være inkluderet ledelses- og revisorerklæring vedrørende proforma regnskabsoplysninger, mens øvrige ledelses- og revisorerklæringer, der normalt er indeholdt i et prospekt, vil være udeladt. Det kan dog ikke udelukkes, at Finanstilsynet konkret vil kræve andre erklæringer afgivet for at godkende den udvidede selskabsmeddelelse. Ligesom et prospekt skal en udvidet selskabsmeddelelse godkendes af Finanstilsynet 7, forinden der kan ske offentliggørelse, og som udgangspunkt vil det ske efter samme godkendelsesproces som ved udarbejdelsen af et prospekt. I henhold til Finanstilsynets praksis, skal den udvidede selskabsmeddelelse således som udgangspunkt indsendes i fire udkast til Finanstilsynet, forinden en endelig godkendelse kan forventes. Når tidsplanen skal tilrettelægges, er det væsentligt at være opmærksom på, at Finanstilsynet normalt vil kræve 10 børsdage til at kommentere på første udkast, og fem børsdage til at kommentere på hvert af de øvrige udkast. Samtidig med fremsendelsen af udkast til den udvidede selskabsmeddelelse til Finanstilsynet sendes også udkast til NASDAQ OMX Copenhagen A/S, der ligeledes kommenterer på udkastene til den udvidede selskabsmeddelelse. Når der foreligger en endelig godkendelse af den udvidede selskabsmeddelelse, kan den offentliggøres, hvilket skal ske samtidig med offentliggørelsen af de selskabsretlige fusionsdokumenter og eventuelt også indkaldelser til generalforsamlinger i de fusionerende pengeinstitutter, hvor fusionen skal til afstemning Sammenlægning af pengeinstitutter

4 Når fortrolighedsaftalen er på plads vil bestyrelserne i de fusionerende pengeinstitutter sædvanligvis indgå en rammeaftale, der har til formål at fastlægge de væsentligste kommercielle forhold for fusionen. Sammenlægning af pengeinstitutter 41

5 Overvejer ledelsen i et pengeinstitut at gennemføre en fusion med et andet pengeinstitut, skal ledelsen være opmærksom på, at det er en proces, der typisk tager 4-6 måneder fra rammeaftalen indgås, til fusionen er gennemført. Det er derfor vigtigt nøje at overveje, hvordan processen kan tilrettelægges mest hensigtsmæssigt, herunder vurdere, hvornår fusionen skal gennemføres. Vedtagelse af fusionen Fusionen skal vedtages af generalforsamlingen i hvert af de pengeinstitutter, der deltager i fusionen. Beslutningen om vedtagelsen af fusionen må tidligst træffes fire uger efter, at Erhvervsstyrelsen har offentliggjort modtagelsen af fusionsplanen og vurderingsmandserklæringen om kreditorernes stilling 9. I henhold til selskabsloven kan en fusion vedtages i såvel det ophørende som det fortsættende pengeinstitut med 2/3 såvel af de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede selskabskapital 10. Det ses dog ofte, at pengeinstitutternes vedtægter indeholder quorum-krav og/eller skærpede majoritetskrav, der skal iagttages i tillæg til selskabslovens regler. Når tidsplanen for fusionen fastlægges, er det vigtigt at være opmærksom på, om der kan blive behov for at afholde to generalforsamlinger i samme pengeinstitut, hvis et vedtægtsbestemt quorum-krav ikke forventes ikke at kunne blive opfyldt på den første generalforsamling. Selskabsloven indeholder ikke noget forbud mod, at der kan ske indkaldelse af to på hinanden følgende generalforsamlinger samtidig, men man skal være opmærksom på, om det pågældende pengeinstituts vedtægter er til hinder herfor. Finanstilsynets tilladelse til fusionen Forinden en fusion af to pengeinstitutter kan gennemføres, skal Finanstilsynets tilladelse til fusionen foreligge 11. Finanstilsynets endelige tilladelse vil først foreligge, når generalforsamlingen i hvert af de fusionerende pengeinstitutter har vedtaget fusionen. Generalforsamlingernes vedtagelse af fusionen vil således skulle være betinget af Finanstilsynets tilladelse til fusionen. I praksis vil der dog have været en forudgående dialog med Finanstilsynet om, hvorvidt Finanstilsynet forventer at kunne give sin tilladelse til den planlagte fusion. Registrering hos Erhvervsstyrelsen og officiel notering og optagelse til handel af nyudstedte aktier Når Finanstilsynets tilladelse til fusionen foreligger, kan der ske registrering af fusionen hos Erhvervsstyrelsen. I praksis vil der have været en forudgående dialog med Erhvervsstyrelsen, hvor den nærmere praktik omkring registreringen er aftalt. Det skyldes dels hensynet til, at der på den måde straks kan ske en registrering af fusionen (det er ikke muligt at foretage online-registrering af en fusion af to finansielle virksomheder), dels fordi at Finanstilsynet erfaringsvis ikke vil meddele sin tilladelse til fusionen, forinden Erhvervsstyrelsen har tilkendegivet, at Erhvervsstyrelsen vil foretage registreringen alene betinget af Finanstilsynets godkendelse. Det kan synes lidt cirkulært, men i praksis foregår det således, at der sker anmeldelse af fusionen, hvorefter Erhvervsstyrelsen og Finanstilsynet over for hinanden bekræfter, at de hver især er klar til henholdsvis at registrere fusionen og udstede den nødvendige tilladelse. Når fusionen er endeligt registreret hos Erhvervsstyrelsen, kan der ske anmodning om officiel notering og optagelse til handel af de nyudstedte aktier i det fortsættende pengeinstitut på NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Der foretages samtidig en ombytning af aktierne i det ophørende pengeinstitut med aktier i det fortsættende pengeinstitut i overensstemmelse med det aftalte bytteforhold. Hvis bytteforholdet er fastsat således, at det ikke er et helt antal aktier i det ophørende pengeinstitut, der skal byttes til et helt antal aktier i det forsættende pengeinstitut, vil der være en periode for omsætning af såkaldte delaktier. Perioden med handel med delaktier fastsættes af det fortsættende pengeinstitut i samarbejde med ejerbogsføreren og NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Perioden for handel med delaktier bør være relativt kort, da det fortsættende pengeinstitut ikke vil have mulighed for at afholde generalforsamling i denne periode som følge af, at der vil være aktier, der ikke kan stemmes på, førend udløbet af perioden med handel med delaktier. Tidsplan Overvejer ledelsen i et pengeinstitut at gennemføre en fusion med et andet pengeinstitut, skal ledelsen være opmærksom på, at det er en proces, der typisk tager 4-6 måneder fra rammeaftalen indgås, til fusionen er gennemført. Det er derfor vigtigt nøje at overveje, hvordan processen kan tilrettelægges mest hensigtsmæssigt, herunder vurdere, hvornår fusionen skal gennemføres. Ved planlægningen heraf vil det ofte være forhold af mere teknisk karakter, der bliver udslagsgivende. F.eks. vil det ofte være genstand for drøftelse hvilke regnskabsoplysninger, der skal benyttes i den udvidede selskabsmeddelelse, ligesom det vil være hensigtsmæssigt at undgå, at det ophørende pengeinstitut skal aflægge årsrapport 12. Derudover kan også forhold som datamigrering spille ind på tidsplanen, særligt hvis de deltagende pengeinstitutter opererer på hver deres dataplatform. Se illustration nedenfor af de væsentligste arbejdsstrømme/handlinger i forbindelse med en fusion af to pengeinstitutter. Særlige problemstillinger I forbindelse med en fusion af to pengeinstitutter opstår der erfaringsvis en række problemstillinger, der er særegne for den pågældende fusion, mens andre problemstillinger er tilbagevendende. I denne del af artiklen vil vi fokusere på nogle af de særlige problemstillinger, vi har identificeret i forbindelse med fusioner af pengeinstitutter. Majoritetskrav til vedtagelse af fusionen i det ophørende pengeinstitut Det ses ofte, at et pengeinstituts vedtægter indeholder et stemme- og/ eller ejerloft. Således har der været flere eksempler på, at det fortsættende pengeinstituts vedtægter indeholder sådanne restriktioner, uden at dette gør sig gældende for det ophørende pengeinstituts vedtægter. Hvis et pengeinstitut set isoleret fra en fusion ønsker at indføre et vedtægtsbestemt stemme- og/eller ejerloft, kan det i henhold til 42 Sammenlægning af pengeinstitutter

6 Illustration af de væsentligste arbejdsstrømme/handlinger i forbindelse med en fusion af to pengeinstitutter Fortroligheds og rammeaftale indgåes Due Dilligence gennemføres Udarbejdelse af udvidet selskabsmeddelelse ( US ) Finanstilsynets godkendelse af US Afholdelse af generalforsamlinger og vedtagelse af fusion Tilladelse til og registrering af fusion samt optagelse af nye aktier til handel Udarbejdelse af talmateriale til US og evt. revision heraf Offentliggørelse af fusionsdokumenter, inkl. US Løbende dialog med Finanstilsynet, Erhvervsstyrelsen og NASDAQ OMX selskabsloven alene vedtages, hvis en sådan bestemmelse tiltrædes af mindst 9/10 såvel af de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede selskabskapital 13. Som beskrevet ovenfor under Vedtagelse af fusionen er majoritetskravene til vedtagelse af en fusion et dobbelt 2/3-krav med tillæg af de eventuelle yderligere krav, der måtte følge af pengeinstituttets vedtægter. Det kan imidlertid overvejes, om det forhold, at aktionærerne i det ophørende pengeinstitut vil blive underlagt et stemme- og/eller ejerloft som følge af fusionen, har en afsmittende effekt på det majoritetskrav, der vil være gældende for vedtagelsen af fusionen i det ophørende pengeinstitut med den konsekvens, at fusionen skal vedtages med det skærpede 9/10-majoritetskrav. I en konkret sag har Erhvervsstyrelsen i en skriftlig vurdering af spørgsmålet 14 tilkendegivet, at det er Erhvervsstyrelsens opfattelse, at der ikke er tilstrækkelige holdepunkter for at antage, at vedtagelsen af en fusion i det ophørende pengeinstitut i tilfælde, hvor det fortsættende pengeinstituts vedtægter indeholder et stemmeloft, skal sidestilles med en beslutning om indførelse af en vedtægtsbestemmelse om stemmeloft. Erhvervsstyrelsen vurderede således, at fusionen kunne vedtages af aktionærerne i det ophørende pengeinstitut alene under overholdelse af bestemmelsen i selskabslovens 106, det vil sige dobbelt 2/3-krav med tillæg af de yderligere vedtagelseskrav, som det ophørende pengeinstituts vedtægter måtte indeholde. Erhvervsstyrelsens vurdering bygger dog på den forudsætning, at der som led i fastsættelsen af vederlaget for aktierne i det ophørende pengeinstitut er taget højde for, at aktionærerne hidtil har haft aktier i et pengeinstitut, der ikke har været underlagt et stemmeloft, og at disse aktionærer som vederlag for aktierne i det ophørende pengeinstitut modtager aktier, der er underlagt en sådan begrænsning. Det er de implicerede pengeinstitutters ledelser, der er ansvarlige for, at vederlaget reflekterer dette forhold, og hvis der udarbejdes en vurderingsmandsudtalelse om fusionsplanen, herunder vederlaget, vil vurderingsmanden også konkret skulle forholde sig hertil i forbindelse med vurderingen af fusionsvederlagets rimelighed. Fastsættelse af kurs i forbindelse med kapitalforhøjelse Til brug for registreringen af kapitalforhøjelsen i det fortsættende pengeinstitut skal der fastsættes en tegningskurs. Det kan synes lidt mærkværdigt at tale om en tegningskurs, idet der er tale om ombytning af aktier, og dermed er det relevante for aktionærerne i de deltagende pengeinstitutter, hvad bytteforholdet fastsættes til, herunder hvor stor en udvanding, aktionærerne i det fortsættende pengeinstitut vil blive udsat for. Umiddelbart synes det logisk at fastsætte kursen på kapitalforhøjelsen til lukkekursen for det fortsættende pengeinstituts aktier på den dag, hvor fusionen er endeligt vedtaget af begge de deltagende pengeinstitutters generalforsamlinger, idet denne kurs vil være åbningskursen for aktierne i det fortsættende pengeinstitut og dermed afspejle markedets vurdering af værdien af aktierne i det fortsættende pengeinstitut 15. I forbindelse med kursfastsættelsen er det dog væsentligt at være opmærksom på det i selskabsloven indeholdte forbud mod tegning af aktier til underkurs 16. Af regnskabstekniske årsager er det først på et senere tidspunkt efter gennemførelsen af fusionen muligt præcist at fastslå værdien af de aktiver og passiver, herunder goodwill/badwill, der indgår i fusionen. Dette har afstedkommet drøftelser med Erhvervsstyrelsen vedrørende tilstrækkelig dokumentation for, at de nye aktier i det fortsættende pengeinstitut ikke udstedes til underkurs. Uanset ovenstående betragtninger vedrørende lukkekursen er det vores anbefaling, at kapitalforhøjelsen anmeldes til kurs 100, hvilket har været tiltrådt af Erhvervsstyrelsen, således en diskussion om en eventuel underkurs undgås. Proforma regnskabsoplysninger Som udgangspunkt vil Finanstilsynet kræve, at der udarbejdes proforma regnskabsoplysninger til brug for den udvidede selskabsmeddelelse samt, at der afgives ledelses- og revisorerklæringer om proforma regnskabsoplysningerne. Der gælder dog en undtagelse til kravet om udarbejdelse af proforma regnskabsoplysninger, såfremt det ophørende pengeinstituts virksomhed anses for ikke at medføre en væsentlig bruttoændring i forhold til det fortsættende pengeinstituts virksomhed, hvilket afgøres på baggrund af en vurdering af, om det Sammenlægning af pengeinstitutter 43

7 I relation til eventuelle medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer i det ophørende pengeinstitut er det væsentligt at være opmærksom på, at der ikke er lovgivningsmæssig hjemmel til at lade disse medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer fortsætte som medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer i det fortsættende pengeinstitut. ophørende pengeinstitut målt på en række størrelsesindikatorer (resultat, aktiver og omsætning) udgør mere end 25 % i forhold til det fortsættende pengeinstitut. Hvis dette ikke er tilfældet, skal der ikke udarbejdes proforma regnskabsoplysninger. Det er vores erfaring, at undtagelsen fortolkes konkret og anvendes relativt snævert, således at undtagelsen ikke finder anvendelse, hvis blot et af de angivne parametre overstiger 25 %-grænsen 17. Proforma regnskabsoplysningerne udarbejdes på baggrund af den såkaldte sammenlægningsmetode, uanset om det også er denne metode, der skal anvendes ved den regnskabsmæssige sammenlægning af de fusionerende pengeinstitutter (der henvises til afsnittet nedenfor vedrørende beskrivelsen af de regnskabsmæssige sammenlægningsmetoder). Bestyrelse og repræsentantskab I forbindelse med en fusion af to pengeinstitutter skal pengeinstitutterne forholde sig til, hvorledes sammensætningen af den fremtidige bestyrelse skal være og hvis relevant ligeledes sammensætningen af repræsentantskabet. Ofte vil der blive aftalt en række overgangsregler, der sikrer, at begge pengeinstitutter er passende repræsenteret i både bestyrelse og repræsentantskab. Som regel håndteres dette ved, at det aftales, at antallet af bestyrelsesmedlemmer og repræsentantskabsmedlemmer udvides for en kortere eller længere periode, hvorefter der sker en løbende nedtrapning af antallet af medlemmer. Det kan som følge heraf være nødvendigt at foretage tilpasning af det fortsættende pengeinstituts vedtægter. Medarbejderrepræsentation Ofte vil en eller begge af de fusionerende pengeinstitutter have medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer. I relation til eventuelle medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer i det ophørende pengeinstitut er det væsentligt at være opmærksom på, at der ikke er lovgivningsmæssig hjemmel til at lade disse medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer fortsætte som medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer i det fortsættende pengeinstitut. Det er imidlertid vores erfaring, at der fra pengeinstitutternes side ofte er et ønske om at sikre, at medarbejderne i det ophørende pengeinstitut også bliver repræsenteret i det fortsættende pengeinstituts bestyrelse. En praktisk løsning på dette forhold kan være at lave en vedtægtsbestemt udpegningsret, hvorefter eksempelvis repræsentantskabet for perioden indtil næste nyvalg af medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer skal udpege et eller flere bestyrelsesmedlemmer blandt medarbejderne i det forsættende pengeinstitut, eventuelt angivet i prioriteret rækkefølge, således at det i praksis sikres, at der udpeges en eller flere medarbejdere, der indtil fusionens gennemførelse var ansat i det ophørende pengeinstitut. Medarbejdere, der sidder i bestyrelsen i henhold til en sådan vedtægtsbestemt udpegningsret, der gælder i tillæg til en etableret medarbejderrepræsentationsordning, vil ikke nyde den særlige ansættelsesretlige beskyttelse, som medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer er omfattet af. Det kan dog ikke udelukkes, at den lovbestemte ansættelsesretlige beskyttelse, der gælder for medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer, kan have en afsmittende effekt på vurderingen af en opsigelse af en medarbejder, der sidder i bestyrelsen i medfør af den vedtægtsbestemte udpegningsret. I opgørelsen af, hvor mange bestyrelsesmedlemmer, medarbejderne i henhold til selskabsloven har ret til at vælge til bestyrelsen 18, vil de vedtægtsudpegede (medarbejder-)bestyrelsesmedlemmer indgå i opgørelsen. Opgørelsen af antallet af medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer opgøres pr. den dag, hvor valgdatoen til det næste valg af medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer offentliggøres 19. Det kan derfor være hensigtsmæssigt, at lade de medarbejdere, der er udpeget som (medarbejder-)bestyrelsesmedlemmer i henhold til vedtægterne, fratræde forud for denne dato med henblik på at sikre, at der ikke kommer et utilsigtet stort antal medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer i den fremtidige bestyrelse 20. Regnskabsmæssige samt øvrige relevante overvejelser ved sammenslutning af pengeinstitutter Denne del af artiklen vil primært fokusere på de regnskabsmæssige aspekter ved sammenlægninger af pengeinstitutter, som både omfatter overtagelser/køb af aktierne i et pengeinstitut, som f.eks. fusion mellem to pengeinstitutter, men ligeledes overtagelser/køb af aktiviteter, som f.eks. køb af en udlånsportefølje fra et andet pengeinstitut eller fra Finansiel Stabilitet. Vi vil herunder fokusere særligt på de områder af en sammenlægning, der giver pengeinstitutrelaterede udfordringer. Denne del af artiklen vil ligeledes omtale de skattemæssige aspekter samt overvejelserne om de mere bløde værdier ved en sammenlægning, som vurderes centrale for den efterfølgende integration af virksomhederne/aktiviteterne. Regnskabsreglerne Regnskabsmæssigt findes der to metoder for sammenlægning af virksomheder: Overtagelsesmetoden, hvorefter det købende pengeinstitut skal opgøre dagsværdien af vederlæggelsen til sælger og de overtagne nettoaktiver. Eventuelle forskelle mellem det køber har betalt/skal betale til sælger og den opgjorte dagsværdi af nettoaktiverne, altså det køber har modtaget for vederlæggelsen, skal indregnes som goodwill i balancen eller badwill i resultatopgørelsen alt efter om forskelsværdien er positiv henholdsvis negativ. Sammenlægningsmetoden, hvorefter det købende pengeinstitut skal lægge de overtagne nettoaktiver sammen med instituttets eksisterende nettoaktiver til bogførte værdier 21. Nettoaktiverne i de to pengeinstitutter lægges dermed sammen baseret på en sam- 44 Sammenlægning af pengeinstitutter

8 Proforma regnskabsoplysningerne udarbejdes på baggrund af den såkaldte sammenlægningsmetode, uanset om det også er denne metode, der skal anvendes ved den regnskabsmæssige sammenlægning af de fusionerende pengeinstitutter Sammenlægning af pengeinstitutter 45

9 Hovedreglen i IFRS 3 og dermed Regnskabsbekendtgørelsen er overtagelsesmetoden. I Regnskabsbekendtgørelsen er der indarbejdet en undtagelse, hvorefter sammenlægningsmetoden kan anvendes, når der er tale om koncerninterne sammenslutninger samt i visse tilfælde, når der er tale om fusion af sparekasser. menlægningsbalance, og baseret på at pengeinstitutterne har været sammenlagt altid, det vil sige med fuld tilpasning af sammenligningstal. Eventuelle forskelle mellem det køber har betalt/skal betale til sælger og den bogførte værdi af nettoaktiverne indregnes direkte på købers egenkapital som frie reserver. De danske pengeinstitutter er alle underlagt lov om finansiel virksomhed samt den IFRS-forenelige regnskabsbekendtgørelse 22. Den del af Regnskabsbekendtgørelsen der omhandler sammenlægning af virksomheder eller overtagelse af aktiviteter, er således i vid udstrækning baseret på den internationale regnskabsstandard, IFRS 3 23 om virksomhedssammenslutninger. Hovedreglen i IFRS 3 og dermed Regnskabsbekendtgørelsen er overtagelsesmetoden. I Regnskabsbekendtgørelsen er der indarbejdet en undtagelse, hvorefter sammenlægningsmetoden kan anvendes, når der er tale om koncerninterne sammenslutninger samt i visse tilfælde, når der er tale om fusion af sparekasser. I det følgende vil det alene være principperne for anvendelsen af overtagelsesmetoden der omtales, idet denne metode er den mest udbredte i praksis som følge af den begrænsede mulighed for at benytte sammenlægningsmetoden. Regnskabsreguleringens krav til anvendelse af overtagelsesmetoden Anvendelsen af overtagelsesmetoden er ofte en omfattende og tidskrævende proces. I det nedenstående er der skitseret en step-plan for de væsentlige områder, som skal overvejes og vurderes i forbindelse med fastlæggelsen af den regnskabsmæssige behandling: 1. Er der tale om en virksomhedssammenslutning i regnskabsreglernes forstand eller ej? 2. Skal den såkaldte overtagelsesmetode eller sammenlægningsmetode anvendes? 3. Hvem er reelt det overtagende pengeinstitut? 4. Hvornår er overtagelsestidspunktet? 5. Hvordan skal der ske indregning og måling af identificerbare aktiver og forpligtelser? 6. Hvordan fastlægges og opgøres købsvederlaget? 7. Hvordan skal der ske indregning og måling af goodwill eller negativ goodwill (badwill) 8. Hvordan påvirkes den faktiske solvens og det individuelle solvensbehov? 9. Hvordan skal efterfølgende reguleringer behandles? 10. Hvilke oplysninger skal gives i årsrapporten for det overtagende pengeinstitut? i forbindelse med anvendelsen af IFRS 3, men alene de områder som typisk giver anledning de væsentligste problemstillinger for pengeinstitutternes overtagelse/køb af øvrige pengeinstitutter eller aktiviteter. Er der tale om en virksomhedssammenslutning i regnskabsreglernes forstand eller ej? Overordnet set finder overtagelsesmetoden anvendelse i forbindelse med: Køb af kapitalandele, køb af aktiviteter eller nettoaktiver, f.eks. et udlånssegment, og fusion, spaltning eller tilførsel af aktiver. Det er afgørende for anvendelsen af overtagelsesmetoden, at de købte nettoaktiver udgør en virksomhed i regnskabsreglernes forstand. Regnskabsreglerne definerer en virksomhed, som en integreret mængde af aktiviteter og aktiver, der er i stand til at styres med henblik på at frembringe et afkast i form af udbytte, reducerede omkostninger eller øvrige økonomiske fordele. Aktiver og aktiviteter skal kunne fungere selvstændigt, og der følger typisk medarbejdere fra sælgers virksomhed med i overdragelsen. Hvis købet af nettoaktiverne ikke opfylder den regnskabsmæssige definition på en virksomhed, skal den regnskabsmæssige behandling ikke foretages med udgangspunkt i overtagelsesmetoden, men i stedet som et køb af stand-alone nettoaktiver. Hvordan skal der ske indregning og måling af identificerbare aktiver og forpligtelser? Den grundlæggende tanke omkring overtagelsesmetoden er følgende: Det er alene den værdiskabelse, som køber selv skaber, og dermed den værdiskabelse der sker efter overtagelsestidspunktet for nettoaktiverne, som påvirker købers resultatopgørelse. Den værdiskabelse der er sket hos sælger, skal derfor indregnes i overtagelsesbalancen, og samtlige værdier på overtagelsestidspunktet vil således være afspejlet heri. Ved anvendelse af overtagelsesmetoden skal der således ske indregning af samtlige identificerbare aktiver og forpligtelser til dagsværdi. I forbindelse med overtagelsen skal nettoaktiver således opgøres til dagsværdi. Ved køb af aktier eller ved fusion af pengeinstitutter medfører dagsværdireguleringer tilsvarende en regulering af udskudt skat i den overtagelsesbalancen, som køber udarbejder for de overtagne identificerede nettoaktiver, og som danner grundlaget for indregningen i købers regnskab. I det følgende fokuseres på udvalgte pengeinstitutspecifikke udfordringer, der typisk giver anledning til regnskabsmæssige problemstillinger. Der er således ikke foretaget en kronologisk gennemgang af alle relevante områder, som det enkelte pengeinstitut skal vurdere Engagementer I et pengeinstitut vil det i de fleste tilfælde være overtagne engagementer (udlån og garantier), der er det væsentligste aktiv i balancen. De engagementer som overtages er hos sælger indregnet og målt 46 Sammenlægning af pengeinstitutter

10 til amortiseret kostpris korrigeret for det regnskabsmæssige nedskrivningsbehov. Denne værdi er ikke nødvendigvis i overensstemmelse med dagsværdien af engagementerne, og det gælder både de nedskrevne engagementer og de ikke nedskrevne engagementer. I forbindelse med dagsværdiopgørelsen af engagementer vil en række forhold påvirke dagsværdien. Dels skal køber vurdere kreditrisikoen, og herunder hvilken effekt kreditrisikoen har på den aktuelle dagsværdi af engagementerne. Derudover vil øvrige markedsmæssige forhold spille ind på dagsværdien af engagementsporteføljen, såsom illikviditet, renterisiko (primært relevant for fastforrentede udlån, med mindre der er væsentlige renteudsving eller lange rentetilpasningsperioder) osv. For at opgøre kreditrisikoen skal køber foretage en nøje vurdering af engagementsporteføljen, eventuelt med udgangspunkt i sælgers registreringer af porteføljen, forudsat at køber normalt ville risikovurdere en portefølje ud fra denne segmentering. For at vurdere kreditrisikoen vil det indledningsvist være formålstjenesteligt, at opdele porteføljen i engagementer med objektive indikationer på værdiforringelse (OIV), og heraf få udskilt rentenulstillede udlån og i øvrigt vurdere i hvor stort omfang engagementet er baseret på sikkerhedsværdier eller debitors betalingsevne. Udover OIV engagementer vil det være relevant at specificere porteføljen i kunder med svaghedstegn og raske kunder, herunder indtjening i forhold til risikoen, eventuelt baseret på et ratingsystem. Det er naturligvis centralt, at en eventuelt anvendelse af sælgers klassifikationer bliver verificeret, herunder at fremgangsmåden i øvrigt vurderes at afspejle dagsværdien af engagementerne. Øvrige relevante aktiver og forpligtelser Udover engagementer skal dagsværdien opgøres på samtlige øvrige identificerbare aktiver og forpligtelser, og dette inkluderer også eventuelle eventualaktiver og/eller eventualforpligtelser, som ikke tidligere har været bogført i sælgers regnskab. Ikke-indregnede immaterielle aktiver i et pengeinstitut udgøres som for øvrige virksomheder af en række sædvanlige kunde-, marketingog kontraktbaserede aktiver. Derudover er der typisk en række særlige pengeinstitutspecifikke aktiver. Dagsværdien for de ikke-indregnede aktiver skal opgøres svarende til den forventede fremtidige indtjening. I det nedenstående er der vist en række eksempler på typiske ikkeindregnede aktiver. Se figur 1. FIGUR 1 Eksempler på ikke-indregnede aktiver Værdi af kundebase Indtjening på fundingbase Bemærkning Værdien af kundebasen er udtryk for den indtjening, der forventes på den overtagne kundeportefølje. Visse kunder vil sandsynligvis foretage nye forretninger efter udløbet af de nuværende aftaler. Der skal således foretages en konkret beregning ud fra den estimerede indtjening, der kan henføres til kunderne og den forventede fastholdelsesgrad. I 2010 overtog det daværende pengeinstitut Spar Lolland A/S Finansnetbanken af Eik Bank, Danmark (2001). I forbindelse med købet blev principperne for overtagelsesmetoden anvendt og der blev foretaget en købsprisallokering. Finansnetbanken af Eik Bank, Danmark (2001) havde et væsentligt indlånsoverskud. Disse indlån havde gennemsnitligt en lav rente i forhold til alternativ finansiering. Spar Lolland A/S havde ikke identificeret dette indlånsoverskud og dermed den indtjening, som et sådan indlånsoverskud kunne generere, som et aktiv i forbindelse med købsprisallokeringen. Besparelse af kursstep-up og lån Fondsrådet konkluderede bl.a. i deres afgørelse, at dette indlånsoverskud havde en værdi, der skulle indregnes som et separat immaterielt aktiv, selvom Fondsrådet samtidig tilkendegav, at der var en vis usikkerhed knyttet til timingen og størrelsen af denne fordel. Flere pengeinstitutter har grundet den omfattende regulering og som effekt af lavkonjunkturen optaget efterstillede kapitalindskud af forskellig art (f.eks. de statslige hybride kapitalindskud). En række af disse gældsinstrumenter er struktureret på den måde, at de ikke har en egentlig udløbsdato, men i stedet tilknyttet en høj rente og/eller et kursstep-up, hvis indfrielsen sker på et nærmere aftalt tidspunkt. Såfremt køber har overskudslikviditet og kapitalgrundlag til at indfri disse efterstillede lån, vil der i mange tilfælde kunne opnås en væsentlig omkostningsbesparelse, og eventuelt en regulering i forhold til bogført værdi i sælgers regnskab. Sammenlægning af pengeinstitutter 47

11 Opgørelsen og reguleringen af værdier er ofte en længerevarende proces, hvorfor det købende pengeinstitut skal være opmærksom på om de opgjorte værdier i overtagelsesbalancen er foreløbige (som den kan være i op til 12 måneder efter første indregning) eller endelige. Hvordan skal der ske indregning og måling af goodwill eller negativ goodwill (badwill) Selvom der identificeres en lang række immaterielle aktiver, så vil der i mange tilfælde fortsæt være en positiv forskelsværdi, når de identificerbare nettoaktiver er fratrukket købsvederlaget. Positive forskelsbeløb (goodwill) skal indregnes som et immaterielt anlægsaktiv. Et eventuelt negativt forskelsbeløb skal indtægtsføres i resultatopgørelsen på overtagelsestidspunktet. Det er afgørende at være opmærksom på de særlige kapitaldækningsregler, der gælder for pengeinstitutter. Selvom et pengeinstitut har identificeret goodwill eller øvrige immaterielle anlægsaktiver i forbindelse med en virksomhedssammenslutning, så kan disse aktiver ikke indgå i instituttets kapitalgrundlag. Immaterielle anlægsaktiver skal således fratrækkes den regnskabsmæssige egenkapital når pengeinstituttets kapitalgrundlag opgøres. Selve købsprisen udgøres af den kontante købesum med tillæg af dagsværdien af et eventuelt betinget vederlag, eksempelvis en earnout. En række af de fusioner, der er gennemført de senere år, har været fusion mellem to børsnoterede pengeinstitutter, hvor aktionærerne i det opførende institut er blevet vederlagt med aktier i det fortsættende institut. I den forbindelse vil vederlaget opgøres som dagsværdien af de børsnoterede aktier, som udstedes til vederlæggelse af aktionærerne i det ophørende institut. Et eventuelt goodwilleller badwill-beløb vil således kunne have udsving indtil fusionens gennemførelse, svarende til udsvingene i børskursen for det fortsættende institut. Efter første indregning skal goodwill måles til kostpris uden afskrivninger, til gengæld skal der udarbejdes en nedskrivningstest, hvis der er objektive indikationer på værdiforringelse, eller som minimum en gang om året. Hvordan skal efterfølgende reguleringer behandles? Hvis der på overtagelsestidspunktet er usikkerhed om identifikationen eller opgørelsen af dagsværdien af de overtagne aktiver, forpligtelser, eventualaktiver eller eventualforpligtelser, sker den første indregning af nettoaktiverne på baggrund af foreløbigt opgjorte værdier på overtagelsestidspunktet. Disse foreløbigt opgjorte værdier kan reguleres efter første indregning, og yderligere aktiver og/eller forpligtelser kan indregnes/reguleres i værdi i indtil 12 måneder efter overtagelsen. Dette kan dog alene ske, såfremt der er fremkommet ny information vedrørende forhold, der eksisterede på overtagelsestidspunktet, som ville have påvirket opgørelsen af værdierne på overtagelsestidspunktet, hvis informationen havde været kendt. Opgørelsen og reguleringen af værdier er ofte en længerevarende proces, hvorfor det købende pengeinstitut skal være opmærksom på om de opgjorte værdier i overtagelsesbalancen er foreløbige (som den kan være i op til 12 måneder efter første indregning) eller endelige. Efter IFRS 3 er der særlige notekrav knyttet til en virksomhedssammen- slutning, og denne finder anvendelse i delårsregnskaber såvel som i årsregnskaber, og i denne note skal det købende pengeinstitut gøre opmærksom på, hvorvidt overtagelsesbalancen er foreløbig eller endelig. Hvordan påvirkes den faktiske solvens og det individuelle solvensbehov? I henhold til lov om finansiel virksomhed skal et pengeinstitut løbende opgøre sin faktiske solvens samt et individuelt solvensbehov. Disse nøgletal er helt centrale for vurderingen af et pengeinstituts samlede overdækning af kapital og dermed instituttets evne til at modstå fremtidige tab. Det er derfor helt afgørende, at effekten af en virksomhedssammenslutning på disse to nøgletal vurderes meget nøje. Se figur 2. Ved en virksomhedssammenslutning vil der, ud over den regnskabsmæssige konsolidering, ske en konsolidering (sammenlægning) af kapitalgrundlaget, svarende til den samlede risikoeksponering i de to pengeinstitutter. Som estimat for det økonomiske fundament, skal der endvidere udarbejdes en sammenlægning af de enkelte risici i de individuelle solvensbehovsopgørelser, som herefter holdes op mod det konsoliderede kapitalgrundlag. I forbindelse med en virksomhedssammenslutning vil der typisk opstå en række synergier. Det kan være vanskeligt at kvantificere den direkte konsekvens af disse synergier i opgørelsen af det fremadrettede individuelle solvensbehov. I det nedenstående er der beskrevet en række typiske synergier ved en sammenslutning af pengeinstitutter. Se figur 3. I det nedenstående er der udarbejdet et forsimplet eksempel på en konsolideret solvensbehovsopgørelse (figur 4). I eksemplet er der taget udgangspunkt i, at der er sket en fusion mellem to selvstændige pengeinstitutter, hhv. A og B. I tabellen er der indarbejdet en separat kolonne der viser mulige synergieffekter som følge af sammenslutningen. Som det kan udledes af tallene, så er institut B s såkaldte buffer mellem den faktiske kapitalprocent og det individuelle solvensbehov ret beskeden, idet B (som et selvstændigt institut) udelukkende kan absorbere yderligere tab svarende til t.kr. eller 0,3 procentpoint, førend den faktiske kapitalprocent ikke længere overstiger solvensbehovet 29. Skattemæssige overvejelser Hvis virksomhedssammenslutningen sker via en fusion skal det besluttes, om fusionen skal gennemføres skattepligtig eller skattefri, herunder hvilket af pengeinstitutterne der skal være det fortsættende henholdsvis det ophørende. I den forbindelse skal der foretages en økonomisk betragtning om, hvilke skattemæssige værdier (udskudte skatter) der eksisterer i de respektive institutter. Derudover skal der tages højde for eventuelle fremførbare skattemæssige underskud, idet disse i de fleste tilfælde mistes i det ophørende institut. 48 Sammenlægning af pengeinstitutter

12 FIGUR 2 Faktisk kapitalprocent Det individuelle solvensbehov Forholdet mellem faktisk kapitalprocent og det individuelle solvensbehov Den faktiske kapitalprocent 24 er et nøgletal, der kan betegnes som forholdet mellem kapitalgrundlaget 25 og den samlede risikoeksponering 26 og skal udgøre mindst 8 procent 27. Et pengeinstituts kapital fremkommer ved, at der foretages en række reguleringer (f.eks. fradrag for immaterielle aktiver og udskudte skatteaktiver) til den regnskabsmæssige egenkapital. Principperne for disse reguleringer fremgår af CRD IV / CRR. Den samlede risikoeksponering er udtryk for en vægtning af pengeinstituttets aktiver ud fra den specifikke risiko, der et knyttet til det enkelte aktiv. Eksempelvis vil et aktiv i form af en aktieinvestering medføre en højere risikovægt end et indestående i Nationalbanken, ligesom et udlån med sikkerhed i en ejendom medføre en lavere risikovægt end et udlån ydet blanco, det vil sige uden sikkerhed. Det individuelle solvensbehov er et nøgletal, der udtrykker den risiko, som pengeinstituttet driver sin virksomhed under. Solvensbehovet er i modsætning til den faktiske solvens et fremadrettet nøgletal, der ud fra et forsigtighedsprincip skal rumme pengeinstituttets samlede risici et år frem. Solvensbehovet opgøres i kr., men omregnes til et procenttal baseret på den samlede risikoeksponering. Den faktiske kapitalprocent skal til enhver tid overstige det individuelle solvensbehov. Såfremt dette ikke er tilfældet vil pengeinstituttet ikke længere leve op til reglerne i lov om finansiel virksomhed. Konsekvenserne heraf var tidligere, at Finanstilsynet gav pengeinstituttet en kort tidsfrist til at skaffe den fornødne kapital, således at den faktiske solvens igen oversteg det individuelle solvensbehov. Dette var ofte ikke muligt, og konsekvensen heraf var, at pengeinstituttet måtte afvikles (de senere år via Finansiel Stabilitet). I de seneste par år har det lovgivningsmæssigt været muligt for Finanstilsynet at godkende, at kriseramte pengeinstitutter, hvor solvensbehovet overstiger kapitalprocenten, bliver underlagt en såkaldt genopretningsplan, hvorefter Finanstilsynet giver pengeinstituttet en længere frist til at sikre, at den kapitalprocenten igen overstiger det individuelle solvensbehov 28. FIGUR 3 Synergi/potentiale ved sammenslutningen Driftsmæssige syneriger Nedbringelse af kapital til kreditrisici Indtægtsførsel af negativ goodwill Indfrielse af efterstillet kapital Operationelle risici Kort beskrivelse Ved at sammenlægge aktiviteter vil der typisk ske en række driftsmæssige synergier på flere niveauer. Et pengeinstitut er i sagens natur væsentligt eksponeret over for kreditrisici, herunder koncentrationsrisici. Ved en sammenslutning kan en række koncentrationsrisici eventuelt reduceres væsentligt, idet kapitalgrundlaget er blevet forhøjet. Ved en virksomhedssammenslutning kan der opstå en negativ goodwill (badwill). Denne badwill kan indtægtsføres via resultatopgørelsen og dermed forbedre kapitalgrundlaget. Det er vigtigt, at være opmærksom på, at hvis indtægtsførslen foretages i et perioderegnskaber, så kan det eventuelle positive resultat for perioden alene medregnes i kapitalgrundlaget, såfremt revisor har udført en række specifikke og lovregulerede handlinger. For kunne overholde de strenge kapitalkrav har mange pengeinstitutter været nødsaget til at modtage efterstillede kapitalindskud. Den efterstillede kapital er ofte et dyrt bekendtskab i form af høje renter og step-up i kursværdi, men kriseramte institutter har ofte ikke mulighed for at indfri den efterstillede kapital. Hvis det konsoliderede kapitalgrundlag tillader en tilbagebetaling af efterstillede kapitalindskud, så kan dette forbedre driften og dermed konsolideringsevnen. Operationelle risici vil typisk blive forøget i forbindelse med en virksomhedssammenslutning, f.eks. sammenlægning af it-systemer, organisatoriske tilpasninger, konsolidering af to sæt af forretningsgange, kreditpolitikker m.m., hvilket alt sammen medfører en række risici for operationelle fejl. Der bør således afsættes kapital i det individuelle solvensbehov til at dække denne risiko. Når sammenlægningen er gennemført organisatorisk og administrativt, vil det være muligt at reducere den afsatte kapital i det individuelle solvensbehov til dækning af de operationelle risici hertil. Sammenlægning af pengeinstitutter 49

13 FIGUR 4 Konsolideret solvensbehovsopgørelse efter fusion af pengeinstitut A+B (udarbejdet efter 8+-modellen) Institut A Institut B Synergi- effekter Samlet A+B t.kr t.kr t.kr t.kr 8 % af de risikovægtede poster Indtjeningsrisici* Kreditrisici** (15.000) Markedsrisici*** (1.000) Likviditetsrisici**** (2.000) 500 Operationelle risici***** Kapitalbehov/solvensbehov (15.000) Effekt på individuelt solvensbehov i % (0,5%) Risikovægtede poster Individuelt solvensbehov i % 11,3% 12,2% (0,5%) 10,9% Kapitalgrundlag Faktisk solvens 16,7% 12,5% 17,0% Solvensbuffer i % 5,4% 0,3% 6,1% Overdækning af kapital *) Det vil være naturligt, at indtjeningsrisikoen forøges på kort sigt, men på længere sigt er det muligt, at denne risiko kan reduceres som følge af syner-gierne ved sammenslutningen. **) Som følge af den øgede volumen i den sammensluttede enhed er den samlede risikokoncentration lavere, og der opnås en større spredning af risiko på forskellige typer af brancher mv. ***) Institut B har valgt at have væsentlige renterisici knyttet til nogle obligationer, som institut A i forbindelse med sammenslutningen vælger at redu-cere, idet den sammensluttede enhed i højere grad skal basere sin indtjening på renteindtægter fra udlån i stedet for spekulative forretninger. ****)I nstitut B har som følge af en presset likviditet afsat t.kr. til likviditetsrisici. Denne risiko reduceres som følge af sammenslutningen, idet institut A har en betydelig overskudslikviditet. *****) I den konsoliderede solvensbehovsopgørelse er der afsat t.kr. i kapital til operationelle risici vedrørende fusionen. Den operationelle risiko kan efterfølgende reduceres, når synergieffekterne ved fusionen er gennemført eller realiseret som planlagt. FIGUR 5 Skattepligtig fusion Fordele Det fortsættende institut overtager alle aktiver og forpligtelser også de ikke-bogførte i det ophørende institut (universalsuccession)* Det fortsættende institut har en skattemæssig anskaffelsessum på de overtagene aktiver, svarende til den opgjorte dagsværdi (en værdi som typisk er højere end i de tilfælde, hvor det fortsættende institut succederer i de skattemæssige værdier i det ophørende institut) Modellen er kendt og relativt enkel at kommunikere Ulemper Skattemæssige underskud i det ophørende institut fortabes Urealiserede skattemæssige avancer kommer til beskatning i forbindelse med fusionen Aktionærerne i det fortsættende institut beskattes som ved afståelse af aktierne Skattefri fusion Fordele Det fortsættende institut indtræder i det ophørende instituts skattemæssige stilling på aktiver og forpligtelser (skattemæssige succession), svarende til den oprindelige anskaffelsessum/ skattemæssigt nedskrevne værdi samt oprindeligt anskaffelsestidspunkt* Modellen er kendt og relativt enkel at kommunikere Ingen aktionærbeskatning i forbindelse med fusionen Ulemper Skattemæssige underskud fortabes i både det fortsættende og det ophørende institut** Tabssaldi (kildeartstab på aktier, ejendomme m.m.) fortabes i både det fortsættende og det ophørende institut *) Fordele/ulemper ved skattepligtig kontra skattefri fusion i forbindelse med opnåelse af nye indgangsværdier (skattepligtig fusion) kontra skattemæssig succession (skattefri fusion) afhænger af de konkrete markedsværdier (inkl. goodwill/badwill) samt de skattemæssige værdier for aktiver og forpligtelser, og dermed de skattemæssige avancer, som måtte komme til beskatning. **) Der kan være særlige forhold omkring bevarelse af skattemæssige underskud i en skattefri fusion, og dermed en undtagelse til hovedreglen om, at skattemæssige underskud fortabes, såfremt aktiviteterne i det ophørende selskab har været pengeinstitut-aktiviteter og såfremt selskabet har været børsnoteret. Ovenstående tabel (figur 5) giver et overblik over konsekvenserne af en skattepligtig og en skattefri fusion, herunder hvilke fordele og ulemper der er knyttet til de to skattemæssige modeller. I forbindelse med beslutning om den skattemæssige model for fusionen, er det vigtigt at være opmærksom på de nye underskudsbegrænsningsregler vedrørende anvendelsen af skattemæssigt fremførbare underskud. Disse regler medfører, at selvom der er væsentlige skattemæssige underskud til fremførsel i den fusionerede enhed, så vil en positiv skattepligtig indkomst udløse beskatning, såfremt denne indtægt på sambeskatningsniveau overstiger et bundfradrag på 7,635 mio.kr. Overstiger den skattepligtige indkomst det nævnte bundfradrag kan det fremførbare underskud dog anvendes og begrænse skattebetalingen, svarende til 60 % af den skattepligtige indkomst efter anvendelsen af bundfradraget. 50 Sammenlægning af pengeinstitutter

14 I forbindelse med beslutning om den skattemæssige model for fusionen, er det vigtigt at være opmærksom på de nye underskudsbegrænsningsregler vedrørende anvendelsen af skattemæssigt fremførbare underskud. FIGUR 6 Fase 1 Drejebog for integration Fase 2 Detaljeret planlægning Fase 3 Implementering Fase 4 Slutmål Strategisk og operationel afklaring Struktur og ledelsesprocesser for integration implementeret Dag 1 prioriteter identificeret og succesfuld lancering defineret Baseline for omkostninger, antal ansatte mv. fastlagt Niveau 1 organisations design og ledelse udpeget Tilgang til integration af kunder fastlagt Principper for vejledende slutmål Synergiinitiativer og integrationsomkostninger Funktionelle integrationsplaner Funktionelle synergimål Kritiske forretningsbeslutninger Niveau 2 og 3 funktionelle ledere udpeget Dag 1 politikker, initiativer og processer (kunde, kredit, risiko, finansiering mv.) Kompensation, titler og medarbejderhåndtering Planer for lancering af produkter og serviceydelser Brand og marketing initiativer Ekstern og intern kommunikation Uddannelse af frontoffice personale (filialer, kundeservice mv.) Initiativer for fastholdelse af nøglemedarbejdere Hurtig integration af kundeteams Business case integreret med synergieffekter og integrationsomkostninger It-integration og rationalisering Konsolidering af fast ejendom Integreret HR-model Rationaliseret produktportefølje Realisering af mål for antal ansatte Succesfuld integration efter fusionen For at en fusion bliver succesfuld er det helt afgørende, at der ligeledes fokuseres på de mere bløde værdier. Det er et ubetinget succeskriterium, at de tiltænkte syneriger ved fusionen når ud i alle afkroge af den nye fusionerede enhed, herunder at mål, visioner og strategier bliver spredt i organisationen. Der kan med fordel udarbejdes en egentlig integrationsstrategi samt en mere detaljeret drejebog. Forventningerne til integrationen mellem institutterne skal afstemmes heri, og målene for selve fusionen kan tydeliggøres i drejebogen. Graden af integration skal desuden fastlægges, og der skal udarbejdes et målbillede for den nye organisation. Drejebogen bør endvidere indeholde en køreplan for integrationen med de forventede milepæle. Målet med fusionen er ofte at forbedre den operationelle effektivitet. Der skal derfor fastlægges en strategi for integration af forretnings- og funktionsområder, og der skal designes strømlinede processer og systemer. Samtidig skal den nuværende organisationsstruktur tilpasses i forhold til den fremtidige forretningsmodel for instituttet Ovenstående viser et eksempel på en stepplan for en pengeinstitutintegration efter selve fusionen. Se figur fremtidige fusioner? Det bliver interessant at følge, om der vil ske en fortsat konsolidering i banksektoren, eller om sektoren også i fremtiden som det er i dag vil være præget af mange mindre spillere. Blandt væsentlige aktører i sektoren udtrykkes der forventning om, at de kommende år vil byde på en fortsat konsolidering i banksektoren, der blandt andet Sammenlægning af pengeinstitutter 51

15 forventes drevet af de betydelige stramninger i kapitalkravene og ny lovgivning generelt, som pengeinstitutterne står over for at skulle implementere. Hvorvidt en sammenlægning af to pengeinstitutter bliver en succes vil afhænge af mange forhold og ikke mindst tilslutningen fra kunder, medarbejdere og øvrige interessenter. Baseret på vores erfaringer, er der dog ingen tvivl om, at en sammenlægning er hjulpet godt på vej af en veltilrettelagt fusions- og integrationsproces. Noter 2 Der henvises til lovbekendtgørelse nr. 928 af 4. august 2014 om finansiel virksomhed (Lov om Finansiel Virksomhed) 3 Der henvises til , i lovbekendtgørelse nr. 322 af 11. april 2011 med senere ændringer (herefter kaldet Selskabsloven ). 4 Det ses også, at en del af vederlæggelsen sker med egne aktier i det fortsættende pengeinstitut. 5 Der henvises til 15, stk. 1, nr. 4, i bekendtgørelse nr af 9. oktober 2014 om prospekter for værdipapirer, der optages til handel på et reguleret marked, og ved offentlige udbud over euro og 3, nr. 4, i bekendtgørelse nr. 845 af 1. juli 2014 om prospekter ved offentlige udbud mellem euro og euro af visse værdipapirer. Der gælder øvrige undtagelser til pligten til offentliggørelse af et prospekt, der ikke omtales nærmere i denne artikel. 6 Se eksempelvis udvidet selskabsmeddelelse af 30. juni 2010 vedrørende fusionen mellem Max Bank A/S og Skælskør Bank A/S. 7 Der henvises til Kommissionens forordning (EF) nr. 809/2004 af 29. april 2004 med senere ændringer om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/71/EC for så vidt angår oplysninger i prospekter samt disses format, integration af oplysninger ved henvisning og offentliggørelse af sådanne prospekter samt annoncering. 8 Finanstilsynet kan konkret beslutte, at der skal indsendes færre eller flere udkast. 9 Generelforsamlingen skal indkaldes tidligst 5 uger og, medmindre vedtægterne foreskriver en længere frist, senest 3 uger før generalforsamlingen, jf. 94, stk. 2, i Selskabsloven. 10 Der henvises til 245, stk. 1, i Selskabsloven. 11 Der henvises til 246, stk. 5, og 247, stk. 4, jf. 106, stk. 1, i Selskabsloven. 12 Der henvises til 204, stk. 1, i lovbekendtgørelse nr. 928 af 4. august 2014 om finansiel virksomhed (Lov om Finansiel Virksomhed). 13 Dette vil være tilfældet, hvis det ophørende pengeinstitut har afsluttet et regnskabsår inden det tidspunkt, hvor det ophørende pengeinstituts rettigheder og forpligtelser regnskabsmæssigt skal anses for overgået til det fortsættende pengeinstitut, og generalforsamlingen endnu ikke har godkendt årsrapporten for denne regnskabsperiode. I dette tilfælde skal generalforsamlingen i det ophørende pengeinstitut godkende årsrapporten for denne regnskabsperiode senest samtidig med beslutningen om at gennemføre fusionen, jf. 245, stk. 4, i Selskabsloven. 14 Der henvises til 107, stk. 2, i Selskabsloven. 15 Det bemærkes, at Erhvervsstyrelsen i den konkrete sag alene forholdt sig til vedtægter, hvori der var indeholdt et stemmeloft. Vi vurderer dog, at de hensyn, der lå til grund for Erhvervsstyrelsens vurdering, også vil finde anvendelse ved vurderingen af vedtægter, der indeholder et ejerloft, og at vurderingen derfor med stor sandsynlighed vil have samme udfald i et sådant tilfælde. 16 Der erindres i denne forbindelse om, at pengeinstitutterne i perioden fra offentliggøren af den udvidede selskabsmeddelelse og indtil vedtagelsen af fusionen fortsat er underlagt sædvanlige oplysningsforpligtelser for børsnoterede virksomheder samt, at pengeinstitutterne også kan være forpligtede til at udsende et tillæg til den udvidede selskabsmeddelelse, såfremt der indtræder en væsentlig ny omstændighed eller der konstateres en materiel fejl eller ukorrekthed i forbindelse med oplysningerne i den udvidede selskabsmeddelelse, der kan påvirke værdien af aktierne i de fusionerende pengeinstitutter, jf. nærmere principperne i 27 i bekendtgørelse nr af 9. oktober 2014 om prospekter for værdipapirer, der optages til handel på et reguleret marked, og ved offentlige udbud over euro og 14 i bekendtgørelse nr. 845 af 1. juli 2014 om prospekter ved offentlige udbud mellem euro og euro af visse værdipapirer. 17 Der henvises til 31, i Selskabsloven. 18 Der henvises til artikel 4a i Kommissionens forordning (EF) nr. 809/2004 af 29. april 2004 med senere ændringer om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/71/EC for så vidt angår oplysninger i prospekter samt disses format, integration af oplysninger ved henvisning og offentliggørelse af sådanne prospekter samt annoncering. 19 Der henvises til 140, stk. 1, i Selskabsloven. 20 Der henvises til 10, stk. 1 i bekendtgørelse nr. 344 af 30. marts 2012 om medarbejderrepræsentation i aktie- og anpartsselskaber. 21 I en løbende valgperiode er det kun muligt at nedsætte antallet af medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer, hvis det sker for at overholde selskabslovens 120, stk. 1, hvorefter flertallet af medlemmerne af bestyrelsen skal vælges af generalforsamlingen, og hvis der ikke kan reduceres med andre medlemmer af bestyrelsen, der ikke er valgt af generalforsamlingen, jf. 55, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 344 af 30. marts 2012 om medarbejderrepræsentation i aktie- og anpartsselskaber. 22 De bogførte værdier skal opgøres efter det købende pengeinstituts anvendte regnskabspraksis 23 Bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl., nr. 281 af 26. marts 2014 (herefter kaldet Regnskabsbekendtgørelsen ) 24 International Financial Reporting Standards (IFRS 3 Business Combinations), senest ændret ved KFO nr. 1254, KFO nr og KFO nr Ændret i 2013 (annual improvements) 52 Sammenlægning af pengeinstitutter

FUSIONSPLAN. Aktieselskabet Lollands Bank. Vordingborg Bank A/S FOR K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N. B R U X E L L E S ADVOKATFIRMA

FUSIONSPLAN. Aktieselskabet Lollands Bank. Vordingborg Bank A/S FOR K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N. B R U X E L L E S ADVOKATFIRMA K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N. B R U X E L L E S ADVOKATFIRMA SUNDKROGSGADE 5 DK-2100 KØBENHAVN Ø TEL. +45 70 12 12 11 FAX. +45 70 12 13 11 FUSIONSPLAN FOR Aktieselskabet Lollands Bank OG

Læs mere

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam:

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam: - NASDAQ OMX Copenhagen A/S Jyske Bank-koncernen forventer et resultat før skat for 1. halvår 2014 i niveauet 3,0 mia. kr. Nye boliglånsprodukter for ca. 9,0 mia. kr. Jyske Bank lancerer Jyske F3 og Jyske

Læs mere

Sparekassen Faaborg Koncernen Tillæg til risikorapport Offentliggørelse af solvensbehov pr. 30. juni 2013

Sparekassen Faaborg Koncernen Tillæg til risikorapport Offentliggørelse af solvensbehov pr. 30. juni 2013 Sparekassen Faaborg Koncernen Tillæg til risikorapport Offentliggørelse af solvensbehov pr. 30. juni 2013 side 1 af 5 Indledning Nærværende tillæg til risikorapport, der offentliggøres på www.sparekassenfaaborg.dk,

Læs mere

INFORMATION TIL INVESTORER I FORENINGEN FAST EJENDOM, DANSK EJENDOMSPORTEFØLJE F.M.B.A. VEDRØRENDE OMSTRUKTURERING

INFORMATION TIL INVESTORER I FORENINGEN FAST EJENDOM, DANSK EJENDOMSPORTEFØLJE F.M.B.A. VEDRØRENDE OMSTRUKTURERING INFORMATION TIL INVESTORER I FORENINGEN FAST EJENDOM, DANSK EJENDOMSPORTEFØLJE F.M.B.A. VEDRØRENDE OMSTRUKTURERING VIGTIG MEDDELELSE Denne informationsskrivelse er udarbejdet af Foreningen Fast Ejendom,

Læs mere

VEJLEDNING OM. Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen. December 2013

VEJLEDNING OM. Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen. December 2013 VEJLEDNING OM Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2013 Denne vejledning er opdateret generelt efter evalueringen af selskabsloven og bekendtgørelse om delvis ikrafttræden af

Læs mere

KAPITALUDVIDELSE Nye aktier i SPAR LOLLAND

KAPITALUDVIDELSE Nye aktier i SPAR LOLLAND KAPITALUDVIDELSE Nye aktier i SPAR LOLLAND Vi udbyder nye aktier med fortegningsret for eksisterende aktionærer. 5.488.848 stk. nye aktier til 40 kr. pr. stk. Nye aktier i SPAR LOLLAND SPAR LOLLAND udvider

Læs mere

Dronninglund Sparekasse

Dronninglund Sparekasse Supplerende/korrigerende information til årsrapport 2013 Dronninglund Sparekasse CVR: 5894 3010 www.dronspar.dk Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 4 Redegørelse

Læs mere

Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov for Andelskassen Fælleskassen

Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov for Andelskassen Fælleskassen Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov for Andelskassen Fælleskassen Baggrund Finanstilsynet har medio januar 212 udgivet en ny vejledning der nøje beskriver de forhold, et pengeinstitut skal overveje

Læs mere

Tillæg til risikorapport i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen. Offentliggørelse af solvensbehov pr. 31. marts 2014. Udgivet den 5. maj 2014.

Tillæg til risikorapport i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen. Offentliggørelse af solvensbehov pr. 31. marts 2014. Udgivet den 5. maj 2014. Tillæg til risikorapport i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen Offentliggørelse af solvensbehov pr. 31. marts 2014. Udgivet den 5. maj 2014. Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning 3 2. Solvensbehov

Læs mere

Mellembalance pr. 31. august 2012 for A/S Vinderup Bank

Mellembalance pr. 31. august 2012 for A/S Vinderup Bank Mellembalance pr. 31. august 212 for A/S Vinderup Bank Ledelsespåtegning I henhold til fusionsplanen af 24. oktober 212 fusioneres Salling Bank A/S og A/S Vinderup Bank, således at Salling Bank A/S bliver

Læs mere

Erhvervsudvalget B 51 - Bilag 1 Offentligt

Erhvervsudvalget B 51 - Bilag 1 Offentligt Erhvervsudvalget B 51 - Bilag 1 Offentligt Finansudvalget Folketinget 1240 København K 4. november 2008 Eksp.nr. 568014 a. Økonomi- og Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 1 Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 2010 Cvr. Nr. 24 74 48 17 2 Indholdsfortegnelse Ledelsens påtegning...side 3 Revisionserklæringer...side 4 Redegørelse...side 6 Resultatopgørelse...side

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til Årsrapporten for 2014

Supplerende/korrigerende information til Årsrapporten for 2014 Supplerende/korrigerende information til Årsrapporten for 2014 Indholdsfortegnelse Side Indledning 3 Ledelsespåtegning 4 Intern revisions erklæring 5 Den uafhængige revisors erklæring 6 Redegørelse vedrørende

Læs mere

Ringsted Forsyning. Vurderingsberetning med tilhørende udkast til overdragelsesbalance pr. 26. juni 2012. pwc

Ringsted Forsyning. Vurderingsberetning med tilhørende udkast til overdragelsesbalance pr. 26. juni 2012. pwc Ringsted Forsyning A/S Vurderingsberetning med tilhørende udkast til overdragelsesbalance pr. 26. juni 2012 pwc Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Bestyrelsens underskrifter i Vurderingsberetning afgivet

Læs mere

Ændringer til årsregnskabsloven

Ændringer til årsregnskabsloven Ændringer til årsregnskabsloven i høring Af Jan Fedders og Kim Tang Lassen Kontakt Jan Fedders Telefon: 3945 9101 Mobil: 2370 6574 E-mail: jfe@pwc.dk Kim Tang Lassen Telefon: 3945 3522 Mobil: 2381 0467

Læs mere

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 1 Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 2

Læs mere

Risikooplysninger for Frørup Andelskasse. Redegørelse vedrørende tilstrækkelig kapitalgrundlag efter fradrag og individuelt solvensbehov.

Risikooplysninger for Frørup Andelskasse. Redegørelse vedrørende tilstrækkelig kapitalgrundlag efter fradrag og individuelt solvensbehov. Kapitalredegørelse for Frørup Andelskasse årsregnskab 214. Risikooplysninger for Frørup Andelskasse. Redegørelse vedrørende tilstrækkelig kapitalgrundlag efter fradrag og individuelt solvensbehov. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Sparekassen Thy. CVR-Nr. 24 25 58 16

Sparekassen Thy. CVR-Nr. 24 25 58 16 Sparekassen Thy CVR-Nr. 24 25 58 16 Risikorapport vedr. opgørelse af tilstrækkelig basiskapital pr. 30. juni 2014 Risikorapport 30. juni 2014 - Sparekassen Thy Indholdsfortegnelse Indledning 3 Solvensbehov

Læs mere

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. l

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. l lo. NOVEMBER 2012 J.nr.: 8915742 BORlam Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. l Tønder Bank A/S under konkurs Skifteretten i Sønderborg - SKS SOl-63 4/20 12 Konkursdag: 5. november 20 12 Fristdag:

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter: København, 30. januar 2013 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Selskabsreformen. særlige regler for finansielle virksomheder

Selskabsreformen. særlige regler for finansielle virksomheder Selskabsreformen særlige regler for finansielle virksomheder Lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) 1 trådte for hoveddelens vedkommende i kraft den 1. marts 2010. Den resterende del af loven

Læs mere

Fastsættelse af solvenskrav. 1. Indledning

Fastsættelse af solvenskrav. 1. Indledning 26. august 2009 Fastsættelse af solvenskrav 1. Indledning Finanstilsynet foretog undersøgelse af Skælskør Bank A/S i perioden 16. 20. marts og 31. marts 1. april 2009. Undersøgelsen var primært rettet

Læs mere

Iværksætterselskaber - IVS. Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre.

Iværksætterselskaber - IVS. Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre. Iværksætterselskaber - IVS Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre. Iværksætterselskaber - IVS Det er nu blevet muligt for iværksættere og andre at stifte et selskab benævnt iværksætterselskab

Læs mere

Følgende dele af loven forventes sat i kraft

Følgende dele af loven forventes sat i kraft Følgende dele af loven forventes sat i kraft Kapitel 1 Indledende bestemmelser De nye definitionsbestemmelser, der bl.a. er konsekvens af, at reglerne for aktie- og anpartsselskaber samles i én lov og

Læs mere

Denne artikel omhandlende tilgodehavender har følgende indhold:

Denne artikel omhandlende tilgodehavender har følgende indhold: Regnskab Forlaget Andersen 8.6 Tilgodehavender Af revisor Lasse Glud Dybbøl, Beierholm lgd@beierholm.dk Indhold Denne artikel omhandlende tilgodehavender har følgende indhold: 1. Generelt om tilgodehavender

Læs mere

SOLVENSBEHOVSRAPPORT 31.12.2013

SOLVENSBEHOVSRAPPORT 31.12.2013 SOLVENSBEHOVSRAPPORT 31.12.2013 Den lille Bikubes bestyrelse har drøftelser omkring fastsættelsen af solvensbehovet. Drøftelserne tager udgangspunkt i en indstilling fra direktionen. Indstillingen indeholder

Læs mere

2/6. Bankens ledelse henvendte sig derfor til Nationalbanken for at få stillet likviditet til rådighed.

2/6. Bankens ledelse henvendte sig derfor til Nationalbanken for at få stillet likviditet til rådighed. Finansudvalget FIU alm. del - 8 Bilag 6 Offentligt 24. november 2008 Eksp.nr. 579816 Redegørelse vedrørende Roskilde Bank Roskilde Bank A/S var landets 8. største bank (målt ved arbejdende kapital) med

Læs mere

Den Jyske Sparekasse TILLÆG TIL KONCERNRISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDT- GØRELSEN

Den Jyske Sparekasse TILLÆG TIL KONCERNRISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDT- GØRELSEN Den Jyske Sparekasse TILLÆG TIL KONCERNRISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDT- GØRELSEN Offentliggørelse af solvensbehov pr. 31.03.2012 0 Indhold 1. INDLEDNING... 1 2. SOLVENSBEHOV... 1 2.1

Læs mere

Lovforslag til ændring af årsregnskabsloven 2015

Lovforslag til ændring af årsregnskabsloven 2015 Lovforslag til ændring af årsregnskabsloven 2015 Den 28. januar 2015 blev der stillet lovforslag til ændring af årsregnskabsloven. Ændringerne skyldes primært, at Danmark skal implementere det EU-regnskabsdirektiv,

Læs mere

Tillæg til risikorapport. i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen

Tillæg til risikorapport. i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen Tillæg til risikorapport i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen Offentliggørelse af solvensbehov pr. 31. marts 2010 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning 3 2. Solvensbehov 2.1 Beskrivelse af solvensbehovsmodel

Læs mere

Orienteringsbrev fra Finanstilsynet om regnskabsaflæggelse. m.fl. Til bestyrelsen og direktionen Att.:

Orienteringsbrev fra Finanstilsynet om regnskabsaflæggelse. m.fl. Til bestyrelsen og direktionen Att.: Til bestyrelsen og direktionen Att.: 22. december 2011 Ref. TH J.nr. Orienteringsbrev fra Finanstilsynet om regnskabsaflæggelse for 2011 for kreditinstitutter m.fl. I dette brev orienteres først om de

Læs mere

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 pressemeddelelse Årsrapport 2013 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 2 Resultat på 27,5 mio. kr. efter skat i Middelfart Sparekasse Middelfart Sparekasse leverer et

Læs mere

Nedskrivninger udvalgte praktiske udfordringer Regelgrundlaget. PwC

Nedskrivninger udvalgte praktiske udfordringer Regelgrundlaget. PwC www.pwc.dk Praktiske udfordringer med opgørelse af nedskrivninger og solvens/solvensbehov v/statsautoriseret revisor Michael Laursen og statsautoriseret revisor Heidi Brander, Revision. Skat. Rådgivning.

Læs mere

Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014

Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014 Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014 Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 2 MIDDELFART SPAREKASSE TREDOBLER RESULTATET Middelfart Sparekasse leverer et resultat før skat

Læs mere

Vejledning til beskrivelse af overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning, jf. selskabslovens 139

Vejledning til beskrivelse af overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning, jf. selskabslovens 139 KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE Vejledning til beskrivelse af overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning, jf. selskabslovens 139 (Vejledningen er alene konsekvensrettet som følge af den seneste

Læs mere

Nyheder inden for regnskabsmæssige forhold

Nyheder inden for regnskabsmæssige forhold Nyheder inden for regnskabsmæssige forhold Nr. 8 september 2006 Indhold Fondsrådet Vejledning om konsekvenser af Fondsrådets afgørelser. IASB Standardpause. IFRIC Udkast til fortolkning relateret til indregning

Læs mere

Lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter og andre initiativer i kreditpakken

Lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter og andre initiativer i kreditpakken Lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter og andre initiativer i kreditpakken 1 Introduktion Den 10. oktober 2008 vedtog folketinget lov om finansiel stabilitet, der introducerer en garantiordning

Læs mere

Fusionsplan 27. marts 2014

Fusionsplan 27. marts 2014 Fusionsplan 27. marts 2014 for fusion mellem Investeringsforeningen Absalon Invest, Afdeling PensionPlanner 5 og Investeringsforeningen Absalon Invest, Afdeling PensionPlanner 2 Bestyrelserne i Investeringsforeningen

Læs mere

SPAR NORD OG SPARBANK PLANLÆGGER FUSION

SPAR NORD OG SPARBANK PLANLÆGGER FUSION Skriv dato in Vis hjælpeli ved placerin 1. Højreklik og vælg g 2. Sæt kryds hjælpelinj 3. Vælg OK SPAR NORD OG SPARBANK PLANLÆGGER FUSION Investor- og analytikerbriefing 18. september 2012 DISCLAIMER Oplysningerne

Læs mere

FUSIONSAFTALE. vedr. sammenlægningen af. Det religiøse samfund Areopagos Danmark (I det følgende kaldet ADK) CVR 10526094

FUSIONSAFTALE. vedr. sammenlægningen af. Det religiøse samfund Areopagos Danmark (I det følgende kaldet ADK) CVR 10526094 Vort j.nr. 525047-001 FUSIONSAFTALE vedr. sammenlægningen af Det religiøse samfund Areopagos Danmark (I det følgende kaldet ADK) CVR 10526094 Og Det religiøse samfund I Mesterens Lys (I det følgende kaldet

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

Amagerbanken udbyder den planlagte kapitaltilførsel af aktiekapital og ansvarlig lånekapital (efterstillet kapitalindskud).

Amagerbanken udbyder den planlagte kapitaltilførsel af aktiekapital og ansvarlig lånekapital (efterstillet kapitalindskud). Meddelelse nr. 30-2009 18. november 2009 Selskabsmeddelelse Amagerbanken udbyder den planlagte kapitaltilførsel af aktiekapital og ansvarlig lånekapital (efterstillet kapitalindskud). Aktiekapital o Bestyrelsen

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014.

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014. Den 26. februar 2015 Til NASDAQ Copenhagen ------------------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit

Læs mere

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. l

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. l l S. FEBR AR 2013 J.nr.: 8915935 BOR/J F RICHO Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. l Sparekassen Lolland A/S under konkurs Skifteretten i Nykøbing Falster - SKS 12-28/2013 Konkursdag: 28. januar

Læs mere

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af kontrollen med Fionia Bank

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af kontrollen med Fionia Bank 3. april 2009 TIF 4/0120-0401-0039 /JKM Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af kontrollen med Fionia Bank Den 11. marts 2009 meddelte Afviklingsselskabet til sikring af finansiel stabilitet

Læs mere

Nye regler i selskabsloven er nu vedtaget

Nye regler i selskabsloven er nu vedtaget Nye regler i selskabsloven er nu vedtaget Af Henrik Steffensen og Martin Kristensen Den 16. maj 2013 har folketinget vedtaget en række ændringer i selskabsloven. De væsentligste ændringer af loven vedrører:

Læs mere

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Copenhagen Network A/S Adresse: Copenhagen Network A/S c/o Beierholm A/S Gribskovvej 2 2100 København Ø Danmark SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Årsrapport for 2014 Bestyrelse og direktion har

Læs mere

meretal Halvårsrapport 2010

meretal Halvårsrapport 2010 meretal Halvårsrapport 2010 Halvårsrapport, 1. halvår 2010 Broager Sparekasse Storegade 27, 6310 Broager CVR-nr. 66 32 85 11 / Reg.nr. 9797 Indholdsfortegnelse Oplysninger om Broager Sparekasse 6 Ledelsens

Læs mere

RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL BEKENDTGØRELSE OM OPGØRELSE AF RISIKOEKSPONERINGER, KAPITALGRUNDLAG OG SOLVENSBEHOV 2015

RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL BEKENDTGØRELSE OM OPGØRELSE AF RISIKOEKSPONERINGER, KAPITALGRUNDLAG OG SOLVENSBEHOV 2015 RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL BEKENDTGØRELSE OM OPGØRELSE AF RISIKOEKSPONERINGER, KAPITALGRUNDLAG OG SOLVENSBEHOV 2015 Risikooplysninger for 1. halvår 2015 for Saxo Privatbank A/S 1. Uddybning af metoder

Læs mere

Ny IAS/IFRS om virksomhedssammenslutninger April 2004

Ny IAS/IFRS om virksomhedssammenslutninger April 2004 Indhold: Standarden i hovedtræk Omfang Regnskabsmæssig behandling af virksomhedssammenslutninger Kostpris for en overtaget virksomhed Fordeling af kostpris på overtagne aktiver, forpligtelser og eventualforpligtelser

Læs mere

Regnskabsmæssige topics

Regnskabsmæssige topics Regnskabsmæssige topics Børsen den 21. februar 2013 Ved Thomas Hjortkjær Petersen statsautoriseret revisor, partner Agenda for indlæg 1. Udviklingen i branchen 2. Det individuelle solvensbehov 3. Ny regnskabsbekendtgørelse

Læs mere

NOTAT 1. marts 2010 SØREN THEILGAARD. Emne: Ændringer i selskabsloven 2010

NOTAT 1. marts 2010 SØREN THEILGAARD. Emne: Ændringer i selskabsloven 2010 SØREN THEILGAARD Advokat, møderet for Højesteret Søren Theilgaard Advokatanpartsselskab, CVR.nr. 16 93 63 08 H.C. Ørstedsvej 38. 2.th. 1879 Frederiksberg C e-mail: theilgaardlaw@gmail.com www.theilgaardlaw.dk

Læs mere

Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18 Årsrapport 2004/05

Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18 Årsrapport 2004/05 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Klædemålet 9 2100 København Ø Telefon 39 17 03 33 Telefax 39 27 03 33 www.deloitte.dk Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18

Læs mere

PROSPEKT. Stiftelse af Klejtrup Udvikling ApS. J.nr. 129431-Jesper Bierregaard

PROSPEKT. Stiftelse af Klejtrup Udvikling ApS. J.nr. 129431-Jesper Bierregaard PROSPEKT VEDRØRENDE Stiftelse af Klejtrup Udvikling ApS : [dato] 129431-Jesper Bierregaard 2 af 12 1 Indhold 2 INDLEDNING... 3 2.1 Formål... 3 2.2 Ansvar og erklæringer... 3 3 UDBUDSOPLYSNINGER... 4 3.1

Læs mere

Overblik over den nye lov Ikke en detaljeret gennemgang, hvor vi når omkring alle detaljerne

Overblik over den nye lov Ikke en detaljeret gennemgang, hvor vi når omkring alle detaljerne Ny selskabslov Tilgang i oplæg Overblik over den nye lov Ikke en detaljeret gennemgang, hvor vi når omkring alle detaljerne Fravalgt visse emner, der omhandler et begrænset antal Fravalgt visse emner,

Læs mere

NKT Holding udsteder tegningsretter

NKT Holding udsteder tegningsretter NASDAQ OMX København Nikolaj Plads 6 1007 København K Den 5. januar 2009 Meddelelse nr.1 NKT Holding udsteder tegningsretter Bestyrelsen i NKT Holding A/S har udnyttet sin hjemmel i vedtægternes 3 B til

Læs mere

VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE

VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE VIRKSOMHEDS- OMDANNELSE SOM LED I GENERATIONS- SKIFTE FORORD Dette er specialbrochure nr. 2 i serien Generationsskifte. Vi har valgt at give Dem denne

Læs mere

Ændringerne vil også nødvendiggøre en ændring af bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser

Ændringerne vil også nødvendiggøre en ændring af bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 24. april 2015 Nyhedsbrev Capital Markets Nye regler vedrørende finansiel rapportering, storaktionærflagning og offentliggørelse af sanktioner Folketinget har den 21. april 2015 vedtaget et lovforslag

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

VEDTÆGTER NRW II A/S

VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er NRW II A/S. 2. HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er i Gentofte Kommune. 3. FORMÅL 3.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte

Læs mere

kendelse: Den 28. juni 2013 blev der i sag nr. 62/2012 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor D afsagt sålydende

kendelse: Den 28. juni 2013 blev der i sag nr. 62/2012 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor D afsagt sålydende Den 28. juni 2013 blev der i sag nr. 62/2012 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor D afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 21. august 2012 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 43,

Læs mere

Redegørelse om udlånsudviklingen. 2. halvår 2012. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter. CVR-nr.

Redegørelse om udlånsudviklingen. 2. halvår 2012. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter. CVR-nr. Redegørelse om udlånsudviklingen i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter 2. halvår 2012 CVR-nr. 32 77 66 55 Denne redegørelse er udarbejdet i henhold til lov om statsligt kapitalindskud

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S Årsregnskabet for moderselskabet NNE Pharmaplan A/S er en integreret del af årsrapporten 2009 for NNE Pharmaplan NNE Pharmaplan A/S Resultatopgørelse

Læs mere

Køb af virksomhed. Værdiansættelse

Køb af virksomhed. Værdiansættelse Køb af virksomhed hvad koster den? Findes der i praksis en værdi man kan sætte to streger under? Ja - hvis man er i besiddelse af alt viden om, hvordan indtjeningen vil være i ubegrænset tid fremover.

Læs mere

Koncernregnskab (fortsat)

Koncernregnskab (fortsat) Koncernregnskab (fortsat) Konsolidering (fortsat) a) afstemning af regnskaber b) intern gæld og tilgodehavender samt renter heraf c) intern udbyttegæld og tilgodehavender d) købsomvurdering af købte datterselskaber

Læs mere

SPAREKASSEN DEN LILLE BIKUBE

SPAREKASSEN DEN LILLE BIKUBE SPAREKASSEN DEN LILLE BIKUBE Risikorapport i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen. Offentliggørelsespolitik I henhold til kapitalbekendtgørelsens 60 bilag 20, er det sparekassen pålagt at offentliggøre

Læs mere

Dokumentation for solvensbehov i h.t. bekendtgørelse om kapitaldækning.

Dokumentation for solvensbehov i h.t. bekendtgørelse om kapitaldækning. Dokumentation for solvensbehov i h.t. bekendtgørelse om kapitaldækning. Beslutning om størrelsen af Andelskassen Oikos nødvendige kapital og solvensbehov er truffet med baggrund i nedenstående beregning

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015. LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304

DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015. LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304 DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304 Halvårsresultat på 111 mio. kr. før skat Stor konverteringsaktivitet Ledelsesberetning Resultat LR Realkredits resultat før skat for

Læs mere

Nuværende mål for kapitalstrukturen er en egenkapitalandel på 30% excl. værdi af goodwill.

Nuværende mål for kapitalstrukturen er en egenkapitalandel på 30% excl. værdi af goodwill. Anbefalinger for god selskabsledelse Land & Leisure A/S følger i al væsentlighed Nasdaq OMX Copenhagen A/S s anbefalinger for god selskabsledelse. Land & Leisure A/S ledelse forholder sig således løbende

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S Den 15. februar 2007 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K. --------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Vejledning om genoptagelse af kapitalselskaber under tvangsopløsning (ApS, A/S og P/S)

Vejledning om genoptagelse af kapitalselskaber under tvangsopløsning (ApS, A/S og P/S) Vejledning om genoptagelse af kapitalselskaber under tvangsopløsning (ApS, A/S og P/S) ERHVERVSSTYRELSEN INDLEDNING... 2 1. GRUNDLÆGGENDE BETINGELSER FOR EN GENOPTAGELSE... 3 1.1. SELSKABER UNDER TVANGSOPLØSNING...

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S OMX Den Nordiske Børs København Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S 9. maj 2008 KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 1/ 12 Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal... 3 Ledelsesberetning...

Læs mere

F U S I O N S P L A N

F U S I O N S P L A N F U S I O N S P L A N For Investeringsforeningen Absalon Invest, Afdeling Sektorallokering Danmark (under navneændring til Investeringsforeningen Absalon Invest, Afdeling Danske Aktier) CVR-nr. 18226243

Læs mere

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret) 27.08.14 aen/rano Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Halvårsrapport pr. 30. juni 2014 Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Læs mere

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Onsdag den 4. december 2013 kl. 19.00 (dørene åbnes kl. 18.00) afholder Aktieselskabet Lollands Bank ekstraordinær generalforsamling i Nakskov Teatersal, Søvej 6, 4900 Nakskov.

Læs mere

Værdiansættelse og finansiering. Masterclass om virksomhedsopkøb Peder Pedersen Statsaut. revisor, partner

Værdiansættelse og finansiering. Masterclass om virksomhedsopkøb Peder Pedersen Statsaut. revisor, partner Værdiansættelse og finansiering Masterclass om virksomhedsopkøb Peder Pedersen Statsaut. revisor, partner Værdiansættelse og finansiering Indledende overvejelser ved virksomhedskøb Strategisk virksomhedsanalyse

Læs mere

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer I medfør af 43, stk. 3, 44, stk. 6, 46, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel

Læs mere

Dansk Bankvæsen. Cato Baldvinsson Torben Bender Kim Busck-Nielsen Flemming Nytoft Rasmussen. 5. udgave. FORLAGET THOft/ISON

Dansk Bankvæsen. Cato Baldvinsson Torben Bender Kim Busck-Nielsen Flemming Nytoft Rasmussen. 5. udgave. FORLAGET THOft/ISON Dansk Bankvæsen Cato Baldvinsson Torben Bender Kim Busck-Nielsen Flemming Nytoft Rasmussen 5. udgave FORLAGET THOft/ISON Forord 5 Indholdsfortegnelse 7 Indledning 15 1 Generelt om banker og sparekasser.,

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport 1. juli - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den /. Carsten Iversen

Læs mere

Redegørelse om inspektion i Danske Bank (Vurdering af aktivkvalitet og stress test)

Redegørelse om inspektion i Danske Bank (Vurdering af aktivkvalitet og stress test) Finanstilsynet 26. oktober 2014 Redegørelse om inspektion i Danske Bank (Vurdering af aktivkvalitet og stress test) 1. Indledning Finanstilsynet har efter anbefaling fra Den Europæiske Banktilsynsmyndighed

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Gældende fra 01.01-2018. Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter

Gældende fra 01.01-2018. Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter Gældende fra 01.01-2018 Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter Indholdsfortegnelse Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter...2

Læs mere

Registrerede revisorer Kalundborgvej 4-42};J Gørlev

Registrerede revisorer Kalundborgvej 4-42};J Gørlev Andelsselskabet Gørlev Vandforsyning Kirkestien 3A 4281 Gørlev Årsrapport for 2011, I II, I Registrerede revisorer Kalundborgvej 4-42};J Gørlev Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 2 Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Hensatte forpligtelser Docent Tage Rasmussen Institut for Regnskab Handelshøjskolen i Århus Definition af forpligtelser 33 Stk. 2. En forpligtelse skal indregnes i balancen,

Læs mere

Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter

Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter Indholdsfortegnelse VEJ nr. 9047 af 07/02/2013 1. Indledning 2. Tilsynsdiamantens pejlemærker 2.1. Summen af store engagementer under 125 pct. 2.2. Udlånsvækst

Læs mere

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport 2014 Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport for perioden 31. juli 2014 31. december 2014 CVR 36 05 53 83 (1. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og

Læs mere

Side 1 af 11 Har du aktier eller investeringsforeningsbeviser? Sprog Dansk Dato for 18 aug 2011 08:09 offentliggørelse Resumé Her kan du læse om reglerne for, hvordan du skal opgøre og oplyse din gevinst

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse. Redegørelse fra bestyrelsen i ISS A/S. Fondsbørsmeddelelse nr. 14/05 12. april 2005

Fondsbørsmeddelelse. Redegørelse fra bestyrelsen i ISS A/S. Fondsbørsmeddelelse nr. 14/05 12. april 2005 Fondsbørsmeddelelse Fondsbørsmeddelelse nr. 14/05 12. april 2005 Redegørelse fra bestyrelsen i Redegørelse fra bestyrelsen i i henhold til 7 i Fondsrådets bekendtgørelse nr. 827 af den 10. november 1999

Læs mere

Sammenfatning af indholdet i loven om aktie- og anpartsselskaber. 1. Sammenfatning af lovens enkelte kapitler

Sammenfatning af indholdet i loven om aktie- og anpartsselskaber. 1. Sammenfatning af lovens enkelte kapitler 15. september 2009 /adf/che Sag Sammenfatning af indholdet i loven om aktie- og anpartsselskaber 1. Sammenfatning af lovens enkelte kapitler Kapitel 1 - Indledende bestemmelser. Kapitlet indeholder en

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Jyske Bank A/S

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Jyske Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S BESTYRELSEN Vestergade 8-16 8600 Silkeborg Telefon 89 89 89 89 Telefax 89 89 19 99 www. jyskebank.dk E-mail: jyskebank@jyskebank.dk CVR-nr. DK17616617 Indkaldelse til ekstraordinær

Læs mere

Ny selskabslov, nye muligheder

Ny selskabslov, nye muligheder Ny selskabslov, nye muligheder Fordele og muligheder Bag om loven Den 29. maj 2009 blev der vedtaget en ny, samlet selskabslov for aktie- og anpartsselskaber. Hovedparten af loven forventes at træde i

Læs mere

Mekoprint Holding A/S CVR-nr. 30 27 79 02

Mekoprint Holding A/S CVR-nr. 30 27 79 02 CVR-nr. 30 27 79 02 Årsrapport for 2012/13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke

Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke R3 Revision Godkendt Revisionsanpartsselskab Hundige Strandvej 210 B 2670 Greve Telefon: 43 90 50 05 Cvr. nr. 33 16 40 76 www.r3revision.dk Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke

Læs mere

Danske Havne har bedt os skitsere mulige modeller for omdannelse af aktieselskabshavne til kommunale selvstyrehavne.

Danske Havne har bedt os skitsere mulige modeller for omdannelse af aktieselskabshavne til kommunale selvstyrehavne. 14. november 2012 J.nr.: 244946 MODELLER FOR OMDANNELSE FRA AKTIESELSKABSHAVN TIL SELVSTYREHAVN Danske Havne har bedt os skitsere mulige modeller for omdannelse af aktieselskabshavne til kommunale selvstyrehavne.

Læs mere

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Gæld og eventualforpligtelser Docent Tage Rasmussen Institut for Regnskab Handelshøjskolen i Århus Definition af forpligtelser 33 Stk. 2. En forpligtelse skal indregnes

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse for året 2009

Årsregnskabsmeddelelse for året 2009 NASDAQ OMX Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K Nakskov, den 24. februar 2010 Ref.: Direktionen / jc Fondsbørsmeddelelse nr. 2/ 2010 Årsregnskabsmeddelelse for året 2009 Årsregnskabet i overskrifter

Læs mere

Halvårsrapport 2014. Søndergade 12A, Balling, 7860 Spøttrup CVR-nr. 10 757 711

Halvårsrapport 2014. Søndergade 12A, Balling, 7860 Spøttrup CVR-nr. 10 757 711 Halvårsrapport 2014 Søndergade 12A, Balling, 7860 Spøttrup CVR-nr. 10 757 711 Halvårsrapport 2014 2 Indholdsfortegnelse Oplysninger om Sparekassen Balling Side 3 Ledelsesberetning Side 4 Hovedtal og nøgletal

Læs mere

RESULTATOPGØRELSE. Skat Beregnet skat af årets indkomst 74.178 40.175 6 Årets resultat -167.671-115.493

RESULTATOPGØRELSE. Skat Beregnet skat af årets indkomst 74.178 40.175 6 Årets resultat -167.671-115.493 9 RESULTATOPGØRELSE Renteindtægter 2.398.138 2.056.805 1 Renteudgifter 541.476 420.007 2 Netto renteindtægter 1.856.663 1.636.798 Udbytte af aktier m.v. 42.805 48.870 Gebyrer og provisionsindtægter 256.612

Læs mere