1. DOF-Københavns kommentarer/bud på ændringer i forhold til COWI-rapporten: Strategi for biologisk mangfoldighed, september 2010.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1. DOF-Københavns kommentarer/bud på ændringer i forhold til COWI-rapporten: Strategi for biologisk mangfoldighed, september 2010."

Transkript

1 Bilag 2 Kommentarer fra Dansk Ornitologisk Forening og Danmarks Naturfredningsforening i København til den tekniske rapport udarbejdet af konsulentfirmaet COWI for Teknik- og Miljøforvaltningen. På Det grønne Råds møde d. 22. november 2010 blev rådet præsenteret for den tekniske rapport Strategi for Biologisk Mangfoldighed som konsulentfirmaet COWI har udarbejdet for Teknik- og Miljøforvaltningen. Det blev aftalt, at rådets medlemmer kunne give bemærkninger til og kommentere på rapporten indtil 1. januar Rapporten blev derefter revideret og indstilles nu til godkendelse om offentlig høring i Trafik- og Miljøudvalget. Den reviderede udgave er rapporten Plads til Naturen. Strategi for biologisk mangfoldighed i København (bilag 1). Forvaltningens svar er indskrevet med kursiv efter kommentar. Indholdsfortegnelse 1. DOF-Københavns kommentarer/bud på ændringer i forhold til COWI-rapporten: Strategi for biologisk mangfoldighed, september Danmarks Naturfredningsforening, LK-København kommentarer/bud på COWI-rapporten: Strategi for biologisk mangfoldighed, september DOF-Københavns kommentarer/bud på ændringer i forhold til COWI-rapporten: Strategi for biologisk mangfoldighed, september s.3: Rigtig flot indledning der krystalklart gør rede for hvori opgaven består. Vi må så bare krydse fingre for der er vilje og midler til at sætte de mange, velbegrundede og kraftfulde tiltag i gang. Hellere i dag end i morgen! s.5: Maskot-tanken er måske lovlig meget i den poppede ende og smager lidt af en ingrediens man bruger ved initiativer overfor børn, men hvis I benytter ideen med pli og omtanke, så må vi jo se Svar fra forvaltningen: I første omgang bliver maskotarterne ikke indskrevet i strategien, da der pt. ikke er prioriteret ressourcer til denne formidlingsindsats. s.6: De prioriterede fuglearter ser umiddelbart fornuftige og velvalgte ud. Måske ville vi foreslå at Musvågen bliver føjet til listen. Arten har de senere år ynglet/forsøgt at yngle i områder af Utterslev Mose, hvilket er bemærkelsesværdigt af et byparkområde at være. Svar fra forvaltningen: Tak for bemærkningen. Musvågen er ikke medtaget som prioriteret art, da den yngler fåtalligt i kommunen. Der er derfor valgt andre arter som prioriterede fuglearter. Der kunne ikke gives gode forslag til forbedringstiltag for denne art alene, ud over de vilde grønne områder og redetræer. s.7: Tiltag der kan øge naturindhold og artsmangfoldighed. Mange flotte og konkrete ideer. Især 7.bombe om Bevarelse af gamle træer og dødt ved er set i lyset af den nyligt stedfundne massakre på gamle træer rundt i kommunen, værd at notere sig, og vi må håbe at den bliver knæsat som politik i Københavns Kommune s.9: Det skal selvfølgelig være Grønne byer og Nedtælling Der er tilsyneladende tale om et netværk af danske kommuner, vi taler dansk og det hele foregår i Danmark. Der er ikke noget at betænke sig på! Svar fra forvaltningen: Vi har desværre ikke indflydelse på navnet Green Cities. Countdown 2010 er den måde der i pressen refereres til begrebet. s.14: Til jeres orientering kan jeg oplyse, at Skarven i år, udover som angivet i Sortedamssøen, har ynglet på den nordlige fugleø i Damhussøen iagttog jeg fodring af 1-2 unger i en rede i et af piletræerne på øen. Mig bekendt er det første gang arten, efter mange års tilløb, rent faktisk har ynglet på denne lokalitet. Svar fra forvaltningen: Tusind tak for jeres observation. Den er også blevet bemærker af vores driftfolk, og iagttagelsen er nu skrevet ind i afsnittet med Damhussøen og afsnittet med skraven. 1 af 5

2 s.15: Snogen angives på s.6 og 125 at forekomme i Østre Anlæg. Det bør vel rettelig også fremgå her. Svar fra forvaltningen: Det er rigtigt, og fejlen er rettet. s.17: I byen er parker med gamle træer særligt vigtige åh,ja.se kommentar til s.7. s.22: skrives der om Hættemågen og tiltag:, så længe der gøres en indsats til gavn for hættemågekolonien i Utterslev Mose, der gøres jo i k k e p.t. noget for at gavne trivslen for den indskrumpede hættemågekoloni i mosen! Der er et massivt efterslæb for at genoprette de nødvendige yngleøer, som også andre arter vil have gavn af, der er borteroderet de sidste år. Denne helt konkrete indsats er en mørk plet på kommunens leven op til plejeudviklingsplanen for Utterslev Mose der nu har en halv snes år på bagen! Genetablering og sikring af yngleøer i mosen må nærmest være prioritet nr.1 når man taler om fastholdelse og udbygning af den biologiske artsmangfoldighed i Københavns Kommune. Her gør min personlige iagttagelse vedr. Skarvens ynglen i Damhussøen, se vedr. s.14, sig også gældende. Svar fra forvaltningen: Formuleringen er ændret. Indsats for hættemågekolonien i Utterslev Mose prioriteres højt i den nye strategi. s.27: Selv om det nu er en del år siden, og nok mere skyldes min ændrede færden i Utterslev Mose, kan jeg ikke tænke mig andet end Snogen stadig findes på stedet. Det gjorde i hvert fald i de gode gmle dage i 60 erne og 70 erne! Svar fra forvaltningen: Vi vil være opmærksomme på bemærkningen. Vi har ingen observationer der taler for at snogen stadig er i Utterslev Mose. s.31: findes der en lokalitet benævnt: Damhusmosen? Jeg behøver selvfølgelig ikke at kende den, men alligevel Er nævnt under Vandkalve og lignende. Svar fra forvaltningen: Tak for observationen. Formuleringen er ændret. Der tales her om Damhussøen. s.53: Det korrekte er vel at skrive om den Store Flagspættes føde: Om vinteren udgør frø af nåletræer( og ikke grantræer )en stor del af føden. Nåletræer er paraplynavn, hvorunder der så bl.a. findes grantræer Svar fra forvaltningen: Tak for observationen. Formuleringen er ændret. s.54: Der skrives om Assistens Kirkegård+, i 2.bombe: når der flyves mellem Utterslev Mose og andre grønne områder i byen. Som sætningen står der virker den lidt tyndt funderet. Hvilke arter tænkes der mon på? Er der blot tale om spredingskorridor-tanken eller hva? Man forbinder vel også mest Utterslev Mose med fugle der er tilknyttet vådområder og der kommer Assistens Kirkegård jo lidt til kort Svar fra forvaltningen: Tak for bemærkningen. Der er tale om spredningskorridor-tanken. Utterslev Mose rummer både vandfugle, men også fuglearter der holder til i krattet omkring vandarealet. s.64: I 3.bombe står der om Hættemågen at den yngler: på øen. Der er faktisk flere øer i søen. Den gamle, mere eller mindre naturlige mod nord, og de nye, ned mod Peter Bangsvej hvor det er Hættemågen yngler. Svar fra forvaltningen: Tak for observationen. Formuleringen er ændret. s.66: Under tiltag står der i 2.bombe: Fjernelse af erosionssikring langs søbredderne de steder hvor det er muligt. Umiddelbart vil jeg mene det er temmelig urealistisk at forestille så et sådant scenarie. Bredderne er temmelig stejle, vel med en hældning på ca.45 grader, og stier for gående og cyklende forløber tæt på kanten, der hurtigt vel kunne skride i søen, på trods af udlægning af:..materiale så der bliver en jævnere overgang Men spændende kunne det unægteligt være Svar fra forvaltningen: Tak for observationen. Det er rigtigt at dette forslag ikke er sikkerhedsmæssigt forsvarligt. Sætningen er fjernet. s.107: Afsnittet om Utterslev Mose er i det store og hele rigtigt flot, men vi vil gerne endnu engang understrege vigtigheden af at få genoprettet de yngleøer, især i den midterste og vestlige del af mosen, som mangler og er så vigtige for Hættemåger, Fjordterner, lappedykkere, m.fl. arter. Vi vil helt konkret foreslå, at man fælder/ høster hovedparten af de birke og pilebuske der er skudt op ude i mosen, og bruger dem som bundlag/fundering for de nye øer. Det er stærkt påkrævet! Får vi nu i 2010/11 en lang og hård vinter, så man kan færdes på mosens is, må det lette en sådan opgave. 1.bombe nævner opsætning af kunstige reder til Skægmejser! Jeg undrede mig såre da jeg læste det tiltag. Så vidt jeg ved bygger arten selv sin hængende rede af plantemateriale i rørskoven, og jeg har aldrig hørt der skulle være et behov for at række arten en hjælpende hånd 2 af 5

3 Svar fra forvaltningen: Indsats for hættemågekolonien i Utterslev Mose prioriteres højt i den nye strategi. Vi håber på et godt samarbejde når projektet startes op. Sætningen ang. skægmejser er slettet. s.133: Det er rigtigt fint at der advokeres så tydeligt for at plante hjemmehørende plantearter. Kommunen har de senere år plantet en del fremmede arter, fx plataner, ud fra en betragtning om at de er mere saltresistente. Forhåbentlig kan den nu foreliggende tekniske og velargumenterede rapport få de ansvarlige på bedre tanker bl.a. for artsmangfoldighedens skyld. Det udpensles flot på s.134!! s.144: Her introduceres der endnu engang et helt unødvendigt engelsk udtryk: Urban Heat Islands! Det er ikke svært at finde den danske betegnelse: Bymæssige varmeøer. I må bruge udtrykket kvit & frit her efterdags Svar fra forvaltningen: Vi benævner det varmeø-effekt. Det er rettet i rapporten. 2. Danmarks Naturfredningsforening, LK-København kommentarer/bud på COWI-rapporten: Strategi for biologisk mangfoldighed, september Overordnet Cowis rapport er spændende læsning, men rapporten tager desværre ikke grundigt afsæt i netop Københavns kommune. Vi kunne have ønsket, at det var medarbejdere i Københavns kommune, der havde lavet rapporten, herved kunne de mange faktuelle fejl i rapporten være undgået. Det er selvfølgelig godt, at der med strategiforslaget bliver sat mere fokus på biologisk mangfoldighed. Rapporten holder sig dog kun til generelle hensigter og desværre irrelevante prioriterede arter, og mangler at tage udgangspunkt i de eksisterende forhold, og hvad der gøres i netop Københavns kommune for flora og fauna med de betingelser luftforurening, næringsstofbelastning på jorden og i søer og åer, barrierer, invasive arter, færdsel m.m. udgør. Vi er ikke interesserede i generelle betragtninger, men i netop hvordan biologisk mangfoldighed kan øges i København med de givne betingelser til glæde for byens beboere. Svar fra forvaltningen: Vi er opmærksomme på at den tekniske rapport har en meget generaliserende karakter. Rapporten er en baggrundsrapport, som er blevet brugt til at udarbejde forvaltningens strategi. Forvaltningen har stor fokus på hvilke tiltag der er mulige for at forbedre den biologiske mangfoldighed i netop en storby som København til glæde for borgerne. Forvaltningen har selv stået for udarbejdelsen af den endelige strategi og har dermed taget højde for det væsentlige i denne kommentar. Rapporten bærer præg af endnu kun at være tidligt i processen med karakter af baggrundsrapport, der mangler omsætning til egentlig strategi. Bemærkningerne til rapporten er derfor mere til strategien overordnet end til rapportens faglige beskrivelser af arter og indsats, som der også vil kunne bemærkes en del til, udvælgelsen bærer præg af ukendskab til områderne i København. Svar fra forvaltningen: Den tekniske rapport er netop ment som en baggrundsrapport for forvaltningens videre arbejde med at formulere en strategi for den biologiske mangfoldighed. Konsulenterne fra COWI har stort kendskab til flora og fauna i netop København. Det bemærkes, at strategien umiddelbart kun dækker den del af Københavns natur og grønne områder, som Center for Park & Natur plejer (jf. kap 1-2). Strategien må derfor betegnes Center for Park & Naturs Strategi for biologisk mangfoldighed. Det er ærgerligt, at strategien ikke er hele Teknik- og Miljøforvaltningens strategi, som der ellers tidligere var lagt op til i Agenda 21-planen, endsige hele Københavns Kommunes strategi. Der er ellers i høj grad behov for at få implementeret fokus på biologisk mangfoldighed i den del af det grønne og vandkvalitet, som ikke er en del af Center for Park & Natur, og hvor der ikke i forvejen kan forventes at være faglig forståelse for biologisk mangfoldighed. F.eks. ved lommeparker, byrum, pladser, vejtræer, lokalplaner, kirkegårde, institutioner, kommunale bygninger, m.m. At strategien kun dækker de udvalgte parker på fig. 2-1 efterlader stadig størstedelen af kommunen udækket af andet end kommuneplanens meget løse retningslinjer om biologisk mangfoldighed. Svar fra forvaltningen: For at mindske omkostningerne ved at få udarbejdet en rapport, var det et bevidst valg fra forvaltningens side, at det kun skulle være et repræsentativt udvalg af parker og naturområder der skulle undersøges, og dermed danne baggrund for de foreslåede tiltag. 3 af 5

4 Det er i høj grad meningen at strategien skal være Københavns strategi for biologisk mangfoldighed, som i denne periode primært handler om Teknik- og Miljøforvaltningens tiltag, men dernæst handler strategien også om formidling og implementering af hensyn til biologisk mangfoldighed i Kommunens andre forvaltninger. Stillingtagen til vandkvalitet i søer og åer er fraværende, netop her ligger mange muligheder for en større biologisk mangfoldighed, her ville det være rart med bud på, hvorledes målene for vandkvalitet kan nås inden Svar fra forvaltningen: For at mindske omkostningerne ved at få udarbejdet en rapport, var det et valg fra forvaltningens side i første omgang, at se bort fra kvaliteten af vandhabitaterne. Vi savner forslag til og argumentation for, hvad der netop er vigtigt for byens beboere, såsom at der højest er 5 minutters gang til et grønt område og at dette område kan byde på biologisk mangfoldighed. Mange at Københavns beboere får deres naturoplevelser i nærområdet såsom ældre, mindre velhavende, danskere med anden etnisk baggrund m.m., da disse beboere ikke komme ret meget ud af byen. Deres naturoplevelser skal således kunne tilgodeses i lokalområdet. Svar fra forvaltningen: Strategien lægger op til at der skal arbejdes mere med spredningskorridorer. Udbygningen af sådanne forbindelser vil også være til gavn for borgerne. Strategien generelt Strategiens tyngde ligger på 55 prioriterede, langt fra alle velvalgte, arter i 23 parkområder. Denne tilgang er dog langt fra nok til at sikre biologisk mangfoldighed. Der findes i Danmark ca arter af dyr og planter. Selvom kun en mindre del af disse arter vil være at finde i en urban natur som Københavns, udgør de beskrevne 55 arter kun en brøkdel af biologisk mangfoldighed og skal vælges med omhu og fokus på forholdene i en by. At arbejde med biologisk mangfoldighed via enkelte arter er tungt, ikke mindst i en offentlig forvaltning, hvor ressourcer til arbejdet formodentligt ikke hænger på træerne. Svar fra forvaltningen: Det er ikke forvaltningens hensigt, at det er tiltag for de enkelte arter, som skal drive arbejdet med at øge den biologiske mangfoldighed. Rapporten har i de 23 udvalgte områder mange faktuelle fejl og forældede status omkring blandt andet fredning for områderne og fældede træer, desuden behandles de aktuelle Pleje- og Udviklingsplaner ikke. Det er en fatal mangel, en vurdering med udgangspunkt i disse kunne give forslag til konkrete tiltag i netop de omtalte områder og vurdering af, hvad de enkelte tiltag koster. Det må ellers formodes, at tiltagene skal indarbejdes i pleje- og udviklingsplanerne efterhånden, som planerne fornyes. Svar fra forvaltningen: Forvaltningen modtager gerne rettelser. Alle de eksisterende pleje- og udviklingsplaner er indarbejdet i baggrundsrapportens forslag til konkrete tiltag i de enkelte parker. Det fremgår dog ikke tydeligt at tiltagene kommer fra pleje- og udviklingsplanerne. Dette rettes i strategien. En mere effektiv tilgang kunne være at fokusere på det brede arbejde med at fremme et godt grundlag for biologisk mangfoldighed. Et godt grundlag med leve- og voksesteder for arterne bygger på nogle enkle principper, som bør forankres hos alle, der arbejder med natur, vandkvalitet, grønne områder, beplantning og byrum m.m. i København. Principperne er listet i kapitel 2 samt beskrevet generelt i kapitel 7. Grundliggende principper er: Vælg hjemmehørende arter ved beplantning Bevar gamle træer Efterlad træstubbe, dødt træ på jorden og kompostbunker Efterlad vilde uplejede hjørner til naturen Skab artsvariation i beplantninger Plej græsområder differentieret og ekstensivt, altså høslet Oprethold kontinuitet og stabile økosystemer Indtænk sammenhæng, spredningsmuligheder og grønne trædesten for spredning Bekæmp invasive arter Håndter regnvand lokalt, og gerne i regnvandsbassiner, -bede og rodzoneanlæg Skab grønne tage og grønne facader Minimer asfalt- og flisebelægninger mest muligt Tiltag i forhold til vandkvalitet i søer og åer 4 af 5

5 Svar fra forvaltningen: Forvaltningen er enig og har rykket afsnittet om de generelle tiltag frem i strategien. Forankring er ligeledes et af forvaltningens fokusområder, hvorfor flere tiltag på dette område er beskrevet i handlingsplanen. Vi mangler strategier overfor villakvarter og kolonihaveområder, her huses meget af byens natur, og det ville være oplagt at forsøge at påvirke disse i forhold til at minimere befæstede arealer, undgå brug af pesticider, grønne tage m.m. Svar fra forvaltningen: Forvaltningen er enig og lægger derfor op til at lokaludvalg og borgerne skal inddrages i arbejdet for at øge den biologiske mangfoldighed. De prioriterede arter er ikke velvalgte, og det er maskotarterne heller ikke, de indikerer ikke biologisk mangfoldighed. Hvis der ønskes prioriterede arter og maskotarter, kræver det anderledes gennemtænkte og begrundede valg, det skal netop være arter, der lægger op til at underbygge og forklare de tiltag der foreslås, ellers giver de ingen mening. Mange af de valgte arter har intet at gøre med at borgerne får en større forståelse af de naturforbedrende tiltag og nødvendigheden af arbejdet for at øge den biologiske mangfoldighed. Svar fra forvaltningen: De prioriterede arter er valgt ud fra kriterier, som er formuleret af naturgruppen i Green Cities, og som flere Kommuner har benyttet som udpegningsgrundlag. Alle arter som i Københavns Kommune forekommer på Habitatdirektivets bilag II og IV er opført på listen. Derudover er sjældne arter også på listen. Arter som er særligt egnede til at leve i byen og som kan hjælpes er også prioriterede, da de er en del af den bynatur som mange københavnere kender. Arter er også valgt ud fra en tanke om deres formilingsegnethed, fordi formidling af tiltagene til borgerne er vigtig. Arten er måske ukendt for de fleste på nuværende tidspunkt, men det er her forvaltningen ser en stor opgave i formidlingen af den ukendte med daglige bynatur. Vi vil ikke gennemgå de enkelte valg af arter her, men vi har mange kommentarer til disse og beskrivelsen af de 23 områder i øvrigt!!! Svar fra forvaltningen: Vi er meget interesserede i jeres inputs. Biologisk mangfoldighed generelt Kapitel 7 s grundlag for biologisk mangfoldighed bør trækkes meget mere frem i rapporten. Strategien bør være at prøve at få disse principper for biologisk mangfoldighed forankret bredt i hele Københavns Kommunes arbejde med grønne og fysiske rum med helt konkrete forslag til de relevante dele af byen. De generelle forslag kan være gode og velmente, men virker overfladiske, når de ikke forholder sig til konkrete områder i byen og vurdering af Pleje- og Udviklingsplaner for de fredede områder i forhold til biologisk mangfoldighed. Svar fra forvaltningen: Forvaltningen er enig og har rykket afsnittet om de generelle tiltag frem i strategien. Vi kunne således have ønsket os, at medarbejdere med lokalkendskab havde udvirket rapporten frem for udenforstående ofte dyre rådgivende firmaer, således at flere penge kom den biologiske mangfoldighed til gode. Strategien kunne desuden videre være at søge at formidle disse principper ud til Københavns borgere. Svar fra forvaltningen: Forvaltningen er enig, og vil forsøge i samarbejde med lokaludvalg og interesseorganisationer at få sat fokus på borgernes rolle i forbindelse med bevarelsen af den biologiske mangfoldighed. 5 af 5

Høringssvar vedr. Københavns Kommunes Agenda 21-plan 2008-2011

Høringssvar vedr. Københavns Kommunes Agenda 21-plan 2008-2011 Økonomiforvaltningen Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Miljø Høringssvar vedr. Københavns Kommunes Agenda 21-plan 2008-2011 28-04-2008 Sagsnr. 2008-50032 Dokumentnr. 2008-211820 Under forudsætning

Læs mere

Bilag 1. Afmelding af Teknik- og Miljøudvalgets planer, politikker og strategier

Bilag 1. Afmelding af Teknik- og Miljøudvalgets planer, politikker og strategier KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling NOTAT Bilag 1. Afmelding af Teknik- og Miljøudvalgets planer, politikker og strategier Med udgangspunkt i nedenstående kriterier foreslås

Læs mere

Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 for Odsherred Kommune - omhandlende potentielle økologiske forbindelser og naturområder

Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 for Odsherred Kommune - omhandlende potentielle økologiske forbindelser og naturområder PLAN, BYG OG ERHVERV Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 for Odsherred Kommune - omhandlende potentielle økologiske forbindelser og naturområder BAGGRUND FOR KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 1 I forbindelse med

Læs mere

Udarbejdelse af en naturkvalitetsplan

Udarbejdelse af en naturkvalitetsplan VISION 3: SÆT NATUREN FRI Artsrigdom, vild natur og natur i byen Naturen i Hjørring Kommune rummer stor biologisk mangfoldighed og kan bryste sig af naturområder i international klasse. Samtidig er den

Læs mere

København: Grønne uderum som urbane uderum. Centerchef Jon Pape Center for Park og Natur Oslo, juni 2011

København: Grønne uderum som urbane uderum. Centerchef Jon Pape Center for Park og Natur Oslo, juni 2011 København: Grønne uderum som urbane uderum Centerchef Jon Pape Center for Park og Natur Oslo, juni 2011 Oversigt 1. Hvor er København? 2. Visioner og mål 3. Urbane tendenser - hvad siger københavnerne?

Læs mere

NATURSYN. Vi arbejder for RASKnatur

NATURSYN. Vi arbejder for RASKnatur NATURSYN Vi arbejder for RASKnatur RASKnatur 2 INDLEDNING Danmarks Jægerforbund er en interesseorganisation for jægere. Vi arbejder for vores vision MEST MULIG JAGT OG NATUR, hvor jagten er en del af naturforvaltningen,

Læs mere

Forslag til lokalplan Valby Idrætspark med kommuneplantillæg.

Forslag til lokalplan Valby Idrætspark med kommuneplantillæg. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Til Teknik- og Miljøudvalget Forslag til lokalplan Valby Idrætspark med kommuneplantillæg. Notat om grønne arealer i Valby Idrætspark I Teknik- og Miljøudvalgets

Læs mere

SØKVARTERET INSPIRATIONSKATALOG

SØKVARTERET INSPIRATIONSKATALOG SØKVARTERET INSPIRATIONSKATALOG Søkvarteret Forord Inspirationskataloget har til formål at vise en pallet af de elementer, der skal indtænkes i den kommende planlægning for Søkvarteret i Vinge. Søkvarteret

Læs mere

9.7 Biologisk mangfoldighed

9.7 Biologisk mangfoldighed 9.7 Biologisk mangfoldighed MÅL For biologisk mangfoldighed er det Byrådets mål, at: Tilbagegangen i den biologiske mangfoldighed skal standses senest 2010, og at den biologiske mangfoldighed i Sønderborg

Læs mere

KLIMATILPASNING. Foto Ursula Bach

KLIMATILPASNING. Foto Ursula Bach KLIMATILPASNING I de kommende år skal Københavns klimatilpasningsplan omsættes til konkrete anlægsprojekter. Klimatilpasning handler om at ruste København til at modstå de vejrmæssige udfordringer som

Læs mere

Forslag. til udviklingsarbejde i lokalsamfundene - proces for projekt Udvikling i en hel kommune

Forslag. til udviklingsarbejde i lokalsamfundene - proces for projekt Udvikling i en hel kommune Teknik- og Miljøforvaltningens sekretariat Middelfart Kommune Østergade 21 5580 Nørre Aaby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 4798 Fax +45 8888 5501 Dato: 24. maj 2011 Sagsnr.: 201103042-12

Læs mere

Skema til projektafgrænsning

Skema til projektafgrænsning Skema til projektafgrænsning Projektets navn: Lokalplan 311 Off formål, børnehave Støvring Ådal, Støvring Projektansvarlig: Toke Rinfeldt-Iversen (TRI) Miljøvurdering er påbegyndt: 28. 04.17 Miljøvurdering

Læs mere

Hvidbog med indkomne bemærkninger til Lokal Agenda 21-strategi

Hvidbog med indkomne bemærkninger til Lokal Agenda 21-strategi Opsamling på indsigelser og ændringsforslag til lokalplan Hvidbog med indkomne bemærkninger til Lokal Agenda 21-strategi Center for Udvikling har, i samarbejde med Center for Teknik & Miljø, udarbejdet

Læs mere

Pleje og vedligeholdelsesplan for Vesthegnet mellem Dambakken og parkarealet ved Langedam nu og fremover

Pleje og vedligeholdelsesplan for Vesthegnet mellem Dambakken og parkarealet ved Langedam nu og fremover Pleje og vedligeholdelsesplan for Vesthegnet mellem Dambakken og parkarealet ved Langedam nu og fremover Udarbejdet på baggrund af vurderingsrapporten; Dambakken, 3 og 6. aug. 2009 ved Marianne Lyhne.

Læs mere

Henvendelser fra myndigheder og andre offentlige instanser

Henvendelser fra myndigheder og andre offentlige instanser KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling NOTAT Bilag 5 - Notat om henvendelser Endelig vedtagelse af lokalplan Grøndalsvængets Skole, Bispebjerg Forslag til lokalplan Grøndalsvængets

Læs mere

Bilag 2. Mulige plantninger af træer i København. Sagsnr

Bilag 2. Mulige plantninger af træer i København. Sagsnr KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling NOTAT Bilag 2. Mulige plantninger af træer i København Forvaltningen har udarbejdet en plan for, hvordan 100.000 nye træer kan plantes over

Læs mere

Tilladelse til anlæg af sø

Tilladelse til anlæg af sø #BREVFLET# Click here to enter text. Tilladelse til anlæg af sø Steen Søndergaard Christensen Munkhauge 4 9240 Nibe Sendes pr. e-mail: munkhauge4@skylinemail.dk 10-10-2014 Tilladelse til anlæg af sø./.

Læs mere

UDKAST Aftale om arealpleje For fredningen af Videslet beliggende matr. nr. 35e Sørig, Råbjerg og matr. nr. 7ae Napstjært By, Elling

UDKAST Aftale om arealpleje For fredningen af Videslet beliggende matr. nr. 35e Sørig, Råbjerg og matr. nr. 7ae Napstjært By, Elling UDKAST Aftale om arealpleje For fredningen af Videslet beliggende matr. nr. 35e Sørig, Råbjerg og matr. nr. 7ae Napstjært By, Elling 01-10- 2012 Frederikshavn Kommune/Natur Sagsbehandler: sili Administrative

Læs mere

Kommissorium for Kommuneplan Projektgruppen: Natur

Kommissorium for Kommuneplan Projektgruppen: Natur Kommissorium for Kommuneplan 2009-2020 Projektgruppen: Natur 1. Baggrund Med kommunalreformen er ansvaret for forvaltningen af det åbne land herunder naturen - flyttet fra amterne til kommunerne. Kommunerne

Læs mere

Natur- og. friluftsstrategi Ringsted Kommune 2014. Forslag v. Aksel Leck Larsen Formand f. Grønt Råd Fremlagt på Grønt Råds møde d. 23. sept.

Natur- og. friluftsstrategi Ringsted Kommune 2014. Forslag v. Aksel Leck Larsen Formand f. Grønt Råd Fremlagt på Grønt Råds møde d. 23. sept. Natur- og friluftsstrategi Ringsted Kommune 2014 Forslag v. Aksel Leck Larsen Formand f. Fremlagt på s møde d. 23. sept. 2014 Foto: Aksel Leck Larsen Naturpolitik Ringsted Kommune rummer en storslået natur

Læs mere

Bilag nr. 4: Notat med behandling af høringssvar Forslag til lokalplan nr. 435 for et boligområde ved Søndersøvej i Viborg

Bilag nr. 4: Notat med behandling af høringssvar Forslag til lokalplan nr. 435 for et boligområde ved Søndersøvej i Viborg Bilag nr. 4: Notat med behandling af høringssvar Forslag til lokalplan nr. 435 for et boligområde ved Søndersøvej i Viborg Forslag til lokalplan nr. 435 har været i offentlig høring fra den 8. maj til

Læs mere

Røjen 26-07-2015 Vedr. sagsnr. 01.03.03-P19-16-15 Etablering af parkeringsplads og opførelse af udsigtstårn.

Røjen 26-07-2015 Vedr. sagsnr. 01.03.03-P19-16-15 Etablering af parkeringsplads og opførelse af udsigtstårn. Røjen 26-07-2015 Vedr. sagsnr. 01.03.03-P19-16-15 Etablering af parkeringsplads og opførelse af udsigtstårn. Til Trine Ross Laursen. Vi er betænkelige og kede af at Aage V. Jensens Naturfond har valgt,

Læs mere

Vi har nu behandlet din ansøgning om landzonetilladelse til etablering af sø på din ejendom.

Vi har nu behandlet din ansøgning om landzonetilladelse til etablering af sø på din ejendom. Johnny Axel Larsen Ørnholmvej 15A 3070 Snekkersten Center for Teknik Miljø og Klima Natur og Miljø Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Tlf. 49282541 ajb55@helsingor.dk www.helsingor.dk Dato 10.03.2015 Sagsnr.

Læs mere

STRATEGI FOR OMVERDENSINDDRAGELSE

STRATEGI FOR OMVERDENSINDDRAGELSE STRATEGI FOR OMVERDENSINDDRAGELSE LOKALPLAN KALVEBOD BRYGGE VEST II Bilag 6 Indhold 1. INTRODUKTION...3 1.1 BAGGRUND... 3 1.2 FORMÅL OG RAMMER... 4 1.3 DEMOGRAFI... 4 2. INDDRAGELSESAKTIVITETER... 5 2.1

Læs mere

LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT. - strategi for et grønnere København

LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT. - strategi for et grønnere København LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT - strategi for et grønnere København Mål og visioner for et grønnere København I visionen for København som Miljømetropol har vi under overskriften En grøn og blå hovedstad

Læs mere

Naturvisioner for Bøtø Plantage

Naturvisioner for Bøtø Plantage Naturvisioner for Bøtø Plantage 1 Indledning... 3 Almindelig beskrivelse... 3 Status og skovkort... 3 Offentlige reguleringer... 4 Natura 2000... 4 Naturbeskyttelseslovens 3... 4 Nøglebiotoper... 4 Bevaring

Læs mere

Bilag 4. Miljørapport for Natura 2000-planen

Bilag 4. Miljørapport for Natura 2000-planen Bilag 4. Miljørapport for Natura 2000-planen Miljørapport for Natura 2000-område nr. 180 Stege Nor. Habitatområde H179. Den enkelte naturplan skal ifølge lovbekendtgørelse nr. 1398 af 22. oktober 2007

Læs mere

Høringssvar vedr. Kommuneplanstrategi offentlig høring

Høringssvar vedr. Kommuneplanstrategi offentlig høring Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling Att. Marc Jørgensen Sundholmsvej 8 2300 København S E-mail ZH3T@okf.kk.dk www.avlu.dk Høringssvar vedr. Kommuneplanstrategi 2014 - offentlig høring Amager Vest

Læs mere

Bilag 4. Miljørapport for Natura 2000-planen Miljørapport for Natura 2000-planen for område nr. N7, Rubjerg Knude og Lønstrup Klit.

Bilag 4. Miljørapport for Natura 2000-planen Miljørapport for Natura 2000-planen for område nr. N7, Rubjerg Knude og Lønstrup Klit. Bilag 4. Miljørapport for Natura 2000-planen Miljørapport for Natura 2000-planen for område nr. N7, Rubjerg Knude og Lønstrup Klit. Den enkelte naturplan skal ifølge lov nr. 1398 af 22. oktober 2007 om

Læs mere

Espergærde bypark - principper for den videre planlægning okt. 2014

Espergærde bypark - principper for den videre planlægning okt. 2014 Espergærde bypark - principper for den videre planlægning okt. 2014 Med udgangspunkt i de tre forslag til Espergærdes fremtidige udvikling og tegnestuen PK3 s skitseforslag til Espergærde bypark har vi

Læs mere

Høringsnotat for Natura 2000-plan

Høringsnotat for Natura 2000-plan Høringsnotat for Natura 2000-plan NOTAT vedrørende høringssvar til Natura 2000-plan 2010-2015 inkl. miljørapport (SMV) Forslag til Natura 2000-plan nr. N86 Habitatområde H75 Fuglebeskyttelsesområde F54

Læs mere

Center for Teknik og Miljø Natur og Vand

Center for Teknik og Miljø Natur og Vand Center for Teknik og Miljø Natur og Vand Stiplan for fredningen Helsingørs Grønne Vestkile 1 Indledning Natur- og Miljøklagenævnet meddelte med brev af 23. september 2011, at Natur- og Miljøklagenævnet

Læs mere

D. 17. november 2013 Høringssvar til Tillæg nr. 4 Stiplan til Kommuneplan 2013 Danmarks Naturfredningsforening i Slagelse Kommune afgiver høringssvar til Slagelse Kommunes forslag til Tillæg nr. 4 til

Læs mere

Klima- natur-og miljøpolitik i Randers kommune Høringssvar fra Langå Miljøgruppe

Klima- natur-og miljøpolitik i Randers kommune Høringssvar fra Langå Miljøgruppe Klima- natur-og miljøpolitik 2013-17 i Randers kommune Høringssvar fra Langå Miljøgruppe Vision 1 Klimaplan Det er godt at målene i klimaplan 2030 fastholdes. Vision 2 Etablere skove og natur - Lave planer

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 3.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 3. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 27. februar 2013 J.nr.: NMK-510-00302 Ref.: meh AFGØRELSE i sag om omlægning af Vasevej m.v. i Rudersdal Kommune Natur-

Læs mere

Et eksempel på planlægning for naturen mm.

Et eksempel på planlægning for naturen mm. Natur og Miljø 2013 Session 1: Borgeren og naturen Et eksempel på planlægning for naturen mm. Jørgen Jørgensen Chef for Natur og Vand, Viborg Kommune Grønne Sammenhænge Natur- og Parkpolitik for Viborg

Læs mere

TEKNIK OG MILJØ. Kort over de 4 forsøgsområder. Natur og Grønne områder Enghavevej Herning Tlf.: Lokal

TEKNIK OG MILJØ. Kort over de 4 forsøgsområder. Natur og Grønne områder Enghavevej Herning Tlf.: Lokal TEKNIK OG MILJØ Glansbladet Hæg På Teknik og Miljøudvalgets møde den 3. september 2012 (punkt 171. Bekæmpelse af den invasive art glansbladet hæg med Roundup), blev det besluttet at iværksætte en forsøgsordning

Læs mere

Certificering af Aalborg Kommunes skove.

Certificering af Aalborg Kommunes skove. Punkt 12. Certificering af Aalborg Kommunes skove. 2012-1258. Teknik- og Miljøforvaltningen fremsender til Teknik- og Miljøudvalgets orientering sag om certificering af de kommunalt ejede skove i Aalborg

Læs mere

NATURSTRATEGI GULDBORGSUND KOMMUNE 2017

NATURSTRATEGI GULDBORGSUND KOMMUNE 2017 NATURSTRATEGI GULDBORGSUND KOMMUNE 2017 Teknik- & Miljøudvalgets ambitioner for natur er: Skabe mulighed for rekreativ anvendelse af naturen og at skaffe bedre adgang til natur Bevare, udvikle og pleje

Læs mere

Forvaltningen har gennem det seneste halve år modtaget otte ansøgninger om udstykninger med henblik på at opføre helårsboliger.

Forvaltningen har gennem det seneste halve år modtaget otte ansøgninger om udstykninger med henblik på at opføre helårsboliger. NOTAT Teknik- og Miljøforvaltningen Dato Planafdelingen Ansøgninger om udstykning i landzone forår 2017 Forvaltningen har gennem det seneste halve år modtaget otte ansøgninger om udstykninger med henblik

Læs mere

Forslag til nationalparkplan for Nationalpark Thy

Forslag til nationalparkplan for Nationalpark Thy .. BIOLOGISK FORENING FOR NORDVESTJYLLAN D Forslag til nationalparkplan for Nationalpark Thy Biologisk Forening for Nordvestjylland og Dansk Botanisk Forening har fulgt arbejdet med Nationalpark Thy med

Læs mere

Den Konservative Kommune 2009 - fordi vi passer på dig og dine

Den Konservative Kommune 2009 - fordi vi passer på dig og dine Kommunalvalg 2009 Den Konservative Kommune 2009 - fordi vi passer på dig og dine VI TÆNKER måske ikke så meget over det i hverdagen, men det er kommunen, der danner rammen om de danske familiers hverdag.

Læs mere

Landzonetilladelse til etablering af vandhul

Landzonetilladelse til etablering af vandhul Peter Muller Larsen Ellelausvej 17 8660 Skanderborg e-mail: petermullerlarsen@gmail.com Dato: 9. september 2016 Sagsnr.: 01.03.03-P19-5041-16 Skanderborg Kommune Adelgade 44 8660 Skanderborg Tlf. 8794

Læs mere

TRÆPOLITIK STEVNS KOMMUNE

TRÆPOLITIK STEVNS KOMMUNE TRÆPOLITIK STEVNS KOMMUNE 1 Indholdsfortegnelse 1. FORORD... 3 2. INDLEDNING... 3 2.1 Formål... 3 2.2 De overordnede mål... 3 2.3 Afgrænsning... 4 3. TRÆETS FYSIOLOGI... 4 3.1 Introduktion til træets fysiologi...

Læs mere

Til Statsforvaltningen Midtjylland St. Blichers Vej 6 Postboks 151 6950 Ringkøbing Århus den 13 februar 2012

Til Statsforvaltningen Midtjylland St. Blichers Vej 6 Postboks 151 6950 Ringkøbing Århus den 13 februar 2012 Til Statsforvaltningen Midtjylland St. Blichers Vej 6 Postboks 151 6950 Ringkøbing Århus den 13 februar 2012 Vedr: Afregistrering af beskyttet natur på matrikel Barde By, Vorgod 3c samt matrikel Barde

Læs mere

NOTAT. Svana Sjælland J.nr. SVANA Ref. mamor/niple Januar 2017

NOTAT. Svana Sjælland J.nr. SVANA Ref. mamor/niple Januar 2017 NOTAT Svana Sjælland J.nr. SVANA-5660-00001 Ref. mamor/niple Januar 2017 Sammenfattende redegørelse Natura 2000-område N142, Saltholm og omliggende hav Denne sammenfattende redegørelse er udarbejdet i

Læs mere

Kortlægning og forvaltning af naturværdier

Kortlægning og forvaltning af naturværdier E 09 Kortlægning og forvaltning af naturværdier I det følgende vejledes kortfattet om, hvordan man lettest og enklest identificerer de vigtigste naturværdier på ejendommen. FSC stiller ikke krav om at

Læs mere

16-08-2010 Side 1 af 8. Kommentarer vedr. Forslag til plejeplan 2010-15 for Smør- og Fedtmosen (Marts 2010)

16-08-2010 Side 1 af 8. Kommentarer vedr. Forslag til plejeplan 2010-15 for Smør- og Fedtmosen (Marts 2010) 16-08-2010 Side 1 af 8 Gladsaxe Kommune By- og Miljøforvaltningen Vej- og Parkafdelingen Rosenkæret 39 2860 Søborg Med kopi til Herlev Kommune Teknisk Forvaltning Herlev Bygade 90 2730 Herlev Kommentarer

Læs mere

GRØN KLIMATILPASNING Udvikling af Københavns grønne struktur gennem klimatilpasning

GRØN KLIMATILPASNING Udvikling af Københavns grønne struktur gennem klimatilpasning GRØN KLIMATILPASNING Udvikling af Københavns grønne struktur gennem klimatilpasning Rikke Hedegaard Christensen, Teknik og Miljøforvaltningen, Københavns Kommune Email: zi1e@tmf.kk.dk TEKNIK OG MILJØFORVALTNINGEN

Læs mere

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2011

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2011 Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2011 Fuglene er optalt ved en lang række besøg igennem ynglesæsonen. Der er fokuseret på de arealer der ejes af Tarup/Davinde I/S, men der er også foretaget optællinger

Læs mere

STRATEGI FOR BIODIVERSITET

STRATEGI FOR BIODIVERSITET STRATEGI FOR BIODIVERSITET Vejen Kommune Teknik & Miljø Rådhuspassagen 3 6600 Vejen E-mail: teknik@vejen.dk Telefon: 7996 5000 Udgivet: November 2014 INDHOLD 1. Formål 3 2. Baggrund 3 3. Indhold 4 4. Forankring

Læs mere

Planstrategi 2015 Den 4. november 2015, Langeskov

Planstrategi 2015 Den 4. november 2015, Langeskov Fællesskab i Kerteminde Kommune Velkommen til Dialogmøde Planstrategi 2015 Den 4. november 2015, Langeskov Aftens program 18.30-19.30 Kommunernes planlægning, ved Jesper Hempler, Formand for Teknik- og

Læs mere

Miljøscreening af forslag til lokalplan nr. 3.39 for en bolig på Gl. Strandvej 197 i Espergærde

Miljøscreening af forslag til lokalplan nr. 3.39 for en bolig på Gl. Strandvej 197 i Espergærde Miljøscreening af forslag til lokalplan nr. 3.39 for en bolig på Gl. Strandvej 197 i Espergærde Lokalplanens indvirkning på miljøområdet er vurderet i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer,

Læs mere

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2013

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2013 Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2013 Fuglene er optalt ved en lang række besøg igennem ynglesæsonen. Der er fokuseret på de arealer der ejes af Tarup/Davinde I/S, men der er også foretaget optællinger

Læs mere

Bilag 5. Sagsnr

Bilag 5. Sagsnr KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik og Miljøforvaltningen NOTAT Bilag 5 Notat vedrørende træpolitikkens økonomiske konsekvenser Nærværende notat indeholder en vurdering af de økonomiske konsekvenser af forslaget

Læs mere

Hvilken slags plan bliver det? - klimatilpasningsplanen

Hvilken slags plan bliver det? - klimatilpasningsplanen Hvilken slags plan bliver det? - klimatilpasningsplanen Birgitte Hoffmann 26. 2. 2013 Hvilke visioner skal planen styrke? Hvad skal Klimatilpasningsplanen lægge op til? Hvordan kan den bidrage til lokal

Læs mere

Notat. Notat om bebyggelse i den grønne kile vest for Nye. Til Byrådet. Planlægning og Byggeri. Den 25. marts Indledning

Notat. Notat om bebyggelse i den grønne kile vest for Nye. Til Byrådet. Planlægning og Byggeri. Den 25. marts Indledning Notat Til Byrådet Den 25. marts 2011 Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Aarhus Kommune Notat om bebyggelse i den grønne kile vest for Nye Indledning I forbindelse med byrådsdebatten den 16. marts 2011

Læs mere

Odense Kommunes plan for biodiversitet. Lene Holm Kontorchef Park & Natur

Odense Kommunes plan for biodiversitet. Lene Holm Kontorchef Park & Natur Odense Kommunes plan for biodiversitet Lene Holm Kontorchef Park & Natur Disposition Faktuelt om Odense Lokale mål Planlægning Handlinger Udfordringer Faktuelt Areal: 304,3 m 2 Landbrug: 14.500 ha i årlig

Læs mere

Naturpleje i Terkelsbøl Mose

Naturpleje i Terkelsbøl Mose Naturpleje i Terkelsbøl Mose I dette efterår/vinter gennemføres et større naturplejeprojekt i Terkelsbøl Mose nord for Tinglev. Da denne mose sammen med Tinglev Mose udgør et NATURA 2000-område, har myndighederne

Læs mere

Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer Halsnæs Kommune Projekt Forslag til tillæg 1 til Lokalplan 65 Dato: 14. marts 2011 Deltagere ved screeningsmøde Mette Vestergaard

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNES BEGRØNNINGSVÆRKTØJ. Rikke Hedegaard Christensen, Teknik- og Miljøforvaltningen

KØBENHAVNS KOMMUNES BEGRØNNINGSVÆRKTØJ. Rikke Hedegaard Christensen, Teknik- og Miljøforvaltningen KØBENHAVNS KOMMUNES BEGRØNNINGSVÆRKTØJ Rikke Hedegaard Christensen, Teknik- og Miljøforvaltningen FRA VISION TIL HANDLING BYNATUR I KØBENHAVN 2015-2025 VISION #1: at skabe mere bynatur i København og VISION

Læs mere

Høringsnotat for Natura 2000-plan

Høringsnotat for Natura 2000-plan Høringsnotat for Natura 2000-plan NOTAT vedrørende høringssvar til Natura 2000-plan 2010-2015 inkl. miljørapport (SMV) Forslag til Natura 2000-plan nr. N89 Vadehavet Delplan for Fuglebeskyttelsesområde

Læs mere

Indsigelser til Lokalplan 27-011

Indsigelser til Lokalplan 27-011 Indsigelser til Lokalplan 27-011 Indsiger Indhold i indsigelse Forvaltnings kommentar Helle Søndergaard Torngårdsvej 30 9440 Aabybro To indsigelser Cirkus Ønsker at der udlægges areal til cirkus og markedsplads

Læs mere

Grøn Politik 2006 Høje-Taastrup Kommune

Grøn Politik 2006 Høje-Taastrup Kommune Grøn Politik 2006 Høje-Taastrup Kommune Grøn politik 2006 Indhold Grøn politik 2006...3 Grøn politik 2006 s fire visioner...4 1. En rig natur... 5 2. Adgangsforhold... 7 3. Oplevelser... 8 4. Formidling

Læs mere

Godkendt af Teknisk Udvalg den 2. marts Cykelpolitik

Godkendt af Teknisk Udvalg den 2. marts Cykelpolitik Godkendt af Teknisk Udvalg den 2. marts 2011 Cykelpolitik 2011-2020 INDHOLD 1. Forord....3 2. Indledning...4 3. Vision for 2020...5 4. Målsætninger....6 5. Indsatsområder.....................................

Læs mere

HVOR ER VI I ARBEJDET

HVOR ER VI I ARBEJDET NYE LANDSKABER NYE LANDSKABER 1. Hvor er vi i arbejdet 2. (Faglig) Tilgang 3. Transformation af landbrugslandskab 4. Ambition 5. Tilgang biodiversitet 6. Biodiversitet / Formidling 7. Nervebanen / Kunstruten

Læs mere

Lokalplanområdet vurderes at være artsfattigt og med relativt lav naturværdi.

Lokalplanområdet vurderes at være artsfattigt og med relativt lav naturværdi. Ingen Ikke væsentlig Væsentlig Miljøvurdering af planer og programmer Screeningsskema iht. lovbekendtgørelse nr. 936 af 24/9 2009. Screeningen (forundersøgelsen) omfatter sandsynlige væsentlige påvirkning

Læs mere

Implementering af skybruds planer. SIGNATUR forslag. Baggrund og status: hvis der i andre sammenhænge skal foretages investeringer i infrastruktur.

Implementering af skybruds planer. SIGNATUR forslag. Baggrund og status: hvis der i andre sammenhænge skal foretages investeringer i infrastruktur. Implementering af skybruds planer. SIGNATUR forslag. KLIMA team har bedt Nørrebro Lokaludvalg udpege 1-2 SIGNATUR projekter for hver af de 3 vandoplande Baggrund og status: Henover sommeren 2013 udarbejdede

Læs mere

Referat af beboermøde den 4. december Sagsnr

Referat af beboermøde den 4. december Sagsnr KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Bydesign Bilag 2 Referat af beboermøde den 4. december 2013 Baggrunden for mødet var, at Teknik- og Miljøudvalget har besluttet, at der skal

Læs mere

BORGERMØDE OM TÅSINGE PLADS

BORGERMØDE OM TÅSINGE PLADS BORGERMØDE OM TÅSINGE PLADS 30. april 2013 kl. 19-21 Tåsinge Plads i dag. Referat Borgermøde 30. april 2013 om Tåsinge Plads Introduktion Mads Uldall, projektchef for Områdefornyelsen Skt. Kjelds Kvarter,

Læs mere

Indre By Lokaludvalg Rådhusstræde 13 1466 København K. 6. februar 2013. Sagsnr. 2013-1415. Dokumentnr. 2013-75170

Indre By Lokaludvalg Rådhusstræde 13 1466 København K. 6. februar 2013. Sagsnr. 2013-1415. Dokumentnr. 2013-75170 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Park og Natur Indre By Lokaludvalg Rådhusstræde 13 1466 København K Forslag om af dækningsgrave i jeres bydel 6. februar 2013 Sagsnr. 2013-1415

Læs mere

Indsigelse til lokalplanforslag nr.: 853 fra lokalplansudvalget i Finnebyen. 2.marts 2009 side 1

Indsigelse til lokalplanforslag nr.: 853 fra lokalplansudvalget i Finnebyen. 2.marts 2009 side 1 Indsigelse til lokalplanforslag nr.: 853 fra lokalplansudvalget i Finnebyen. 2.marts 2009 side 1 Indsigelse til lokalplanforslag nr.: 853 fra lokalplansudvalget i Finnebyen. 2.marts 2009 Den 12.november

Læs mere

Høringssvar fra Resume af indhold Forslag til ændringer Sundhedsafdelingens kommentarer

Høringssvar fra Resume af indhold Forslag til ændringer Sundhedsafdelingens kommentarer SU-02 Bilag 2: Resume af høringssvar på Sundhedspolitikken 2008 Høringssvar fra Resume af indhold Forslag til ændringer Sundhedsafdelingens kommentarer Arbejdsmarkedsudvalget Børne- og ungdomsudvalget

Læs mere

Ringsted, Til: Ringsted Kommune, Teknik og Miljøcenter. Bilag: 1. Billede af parkering 2. Velkomst til Haraldsted Sø

Ringsted, Til: Ringsted Kommune, Teknik og Miljøcenter. Bilag: 1. Billede af parkering 2. Velkomst til Haraldsted Sø Ringsted, 17-07-2014 Til: Ringsted Kommune, Teknik og Miljøcenter Bilag: 1. Billede af parkering 2. Velkomst til Haraldsted Sø Emne: Indsigelse i forbindelse med nabo-orientering omkring RIKA s ønske om

Læs mere

Miljøscreening af forslag til tillæg nr. 3 til Helsingør Kommunes spildevandsplan

Miljøscreening af forslag til tillæg nr. 3 til Helsingør Kommunes spildevandsplan Miljøscreening af forslag til tillæg nr. 3 til Helsingør Kommunes spildevandsplan 2012-2026. Tillægget til spildevandsplanens indvirkning på miljøområdet er vurderet i henhold til Lov om miljøvurdering

Læs mere

Hellerup Kirkegård. Referat af borgermøde den 30. oktober 2014

Hellerup Kirkegård. Referat af borgermøde den 30. oktober 2014 Referat af borgermøde den 30. oktober 2014 Gentofte Kommune har udarbejdet et forslag til en ny plan for Hellerup Kirkegård. Den nye plan skal imødekomme tidens ønsker til gravsteder og skal sikre, at

Læs mere

Agenda 21 Fokus miljø og klima

Agenda 21 Fokus miljø og klima Agenda 21 Fokus miljø og klima Teknik- og Miljøforvaltningen 2008 Indhold Prioritering af indsatsen...4 Projektidé - praktisk miljøledelse...5 Opstart af projektet...8 Organisering og forankring af projektet...9

Læs mere

Debatoplæg RASKnatur

Debatoplæg RASKnatur RASKnatur Danmarks Jægerforbunds natursyn 2016 1 Indledning Danmarks Jægerforbund er en interesseorganisation for jægere, og vi arbejder for vores vision MEST MULIG JAGT OG NATUR, hvor jagten er en del

Læs mere

Evaluering af Landsbyhjemmesider fælles indsats for bosætning i Rebild kommunes landdistrikter

Evaluering af Landsbyhjemmesider fælles indsats for bosætning i Rebild kommunes landdistrikter Evaluering af Landsbyhjemmesider fælles indsats for bosætning i Rebild kommunes landdistrikter (Der er i alt modtaget 31 besvarede skemaer) Hvordan har projektet medvirket til at nå de konkrete mål i LAG-himmerlands

Læs mere

Bårse Søerne et rekreativt område

Bårse Søerne et rekreativt område Bårse Søerne et rekreativt område Introduktion til området I Bårse har vi et vidunderligt sted, et grønt område med to store søer. Søerne skulle egentligt havde været til brug af vandski, og derfor har

Læs mere

Grøn strategi i Næstved Kommune

Grøn strategi i Næstved Kommune Grøn strategi i Næstved Kommune 1 Indhold 1. Formål:... 3 2. Vision:... 4 2.1. Bevarelse:... 4 2.2. Strategisk planlægning.... 5 2.3. Variation, oplevelser og sundhed:... 5 2.4. Samarbejde og information...

Læs mere

Dato: 3. januar qweqwe. Nationalpark "Kongernes Nordsjælland"

Dato: 3. januar qweqwe. Nationalpark Kongernes Nordsjælland Dato: 3. januar 2017 qweqwe Nationalpark "Kongernes Nordsjælland" OBS! Zoom ind for at se naturbeskyttede områder og vandløb, eller se kortet i stort format. Der har været arbejdet med at etablere en nationalpark

Læs mere

Tidligere politiske beslutninger Denne indstilling bygger på følgende tidligere politiske beslutninger i Københavns Kommune:

Tidligere politiske beslutninger Denne indstilling bygger på følgende tidligere politiske beslutninger i Københavns Kommune: KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Fysik NOTAT Bilag 6: Politiske beslutninger om områdefornyelse i Kulbanekvarteret samt oversigt over projekter i Kvarterplanen Tidligere politiske

Læs mere

Introduktion til Nationalpark Thy. Nationalparkskolen 2018

Introduktion til Nationalpark Thy. Nationalparkskolen 2018 Introduktion til Nationalpark Thy Nationalparkskolen 2018 Nationalpark et internationalt brand Stærkere brand end Michelin-guiden (344 mio. hits på google ift. 6,7 mio.) Yellowstone var den første i verden

Læs mere

SCREENING. Indgår allerede. Bør undersøges Udløser MV. Ikke væsentlig

SCREENING. Indgår allerede. Bør undersøges Udløser MV. Ikke væsentlig Screeningskema til: Plan/Programtitel: Lokalplan: 218.4, Børnehave Alle 3 m.fl. Sagsbehandler: Helene Jørgensen Dato: 11. december 2014, rev. 20. januar 2015 Journalnummer: 14/8866 SCREENING Befolkning

Læs mere

Mathias Thinggård Brovall

Mathias Thinggård Brovall Carsten Sejer [csejer@gmail.com] Sendt: 2. december 204 22:24 MTM-ByudviklingogMobilitet Emne: Kommentarer til LP 992 Hej Jeg har følgende input og kommentarer til lokalplan 992 forslaget: - Der er påtænkt

Læs mere

Side 1 af 5 25. januar 2008. Biodiversitetsgruppens kommentarer til plejeplan for Bagsværd Søpark

Side 1 af 5 25. januar 2008. Biodiversitetsgruppens kommentarer til plejeplan for Bagsværd Søpark Side 1 af 5 25. januar 2008 Gladsaxe Kommune By- og Miljøforvaltningen Rosenkæret 39 2860 Søborg Att.: Vej- og Parkafdelingen Biodiversitetsgruppens kommentarer til plejeplan for Bagsværd Søpark Først

Læs mere

Gladsaxe kommune, Nordvand. Renovering af Værebro Bassin RYDNINGSPLAN

Gladsaxe kommune, Nordvand. Renovering af Værebro Bassin RYDNINGSPLAN Gladsaxe kommune, Nordvand Renovering af Værebro Bassin RYDNINGSPLAN Gladsaxe kommune, Nordvand Renovering af Værebro Bassin RYDNINGSPLAN Rekvirent Rådgiver Anja Friis-Christensen Orbicon A/S Ringstedvej

Læs mere

Arkitekturpolitik skaber lokal identitet i en global verden

Arkitekturpolitik skaber lokal identitet i en global verden Arkitekturpolitik skaber lokal identitet i en global verden Oplæg ved ARKITEKTURPOLITISK KONFERENCE Dansk Arkitektur Center 5. december 2008 v/ Helle Juul Kristensen Planlægger, cand. mag. Cittaslow-koordinator

Læs mere

Københavns Kommunes. Træpolitik udkast

Københavns Kommunes. Træpolitik udkast Københavns Kommunes Træpolitik 2016-2025 udkast Mål og visioner Overordnet mål for 2025: 75 % af københavnerne oplever København som en grøn by. Kilde: Fællesskab København Overordnet målsætning for træer

Læs mere

Dispensation fra naturbeskyttelsesloven til bibeholdelse af gravet sø i en mose.

Dispensation fra naturbeskyttelsesloven til bibeholdelse af gravet sø i en mose. Paw Skovgaard Rosendalsvej 5 3140 Ålsgårde Center for Teknik Miljø og Klima Natur og Miljø Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Tlf. 49282504 amo55@helsingor.dk www.helsingor.dk Dato 24.03.2015 Sagsbeh. Anne-Marie

Læs mere

Dispensation til etablering af udsigtstårn. Ejendommen matr.nr. 1h Gurrevang, Tikøb, Gurrevej 502. Kære Ole Andersen

Dispensation til etablering af udsigtstårn. Ejendommen matr.nr. 1h Gurrevang, Tikøb, Gurrevej 502. Kære Ole Andersen Naturstyrelsen Nordsjælland Att.: Jens Ole Andersen joa@nst.dk Center for Teknik Miljø og Klima Natur og Miljø Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Cvr nr. 64 50 20 18 Sagsnr. 16/14856 Sagsbeh. Andreas Jarløv

Læs mere

www.kk.dk/klima Henriette Berggreen Københavns Kommune

www.kk.dk/klima Henriette Berggreen Københavns Kommune www.kk.dk/klima Henriette Berggreen Københavns Kommune Indhold Hvorfor har vi lavet en klimatilpasningsplan i København? Hvordan er processen blev lagt frem og gennemført? Planens hovedresultater Københavns

Læs mere

Formandens beretning for året 2014

Formandens beretning for året 2014 Formandens beretning for året 2014 Velkommen. Så gik der endnu et år. Og dette har budt på nye udfordringer. Selvfølgelig har de sidste detaljer vedr. overtagelsen fyldt meget, da den er en vigtig del

Læs mere

STRUER KOMMUNE AUGUST 2007 VEJLEDNING OM PLACERING AF BYGGERI I KUPERET TERRÆN TILKNYTTET LOKALPLAN NR. 283 FOR ET BOLIGOMRÅDE SYD FOR DRØWTEN

STRUER KOMMUNE AUGUST 2007 VEJLEDNING OM PLACERING AF BYGGERI I KUPERET TERRÆN TILKNYTTET LOKALPLAN NR. 283 FOR ET BOLIGOMRÅDE SYD FOR DRØWTEN STRUER KOMMUNE AUGUST 2007 VEJLEDNING OM PLACERING AF BYGGERI I KUPERET TERRÆN TILKNYTTET LOKALPLAN NR. 283 FOR ET BOLIGOMRÅDE SYD FOR DRØWTEN INDHOLD INDHOLD 1 INDLEDNING 5 2 LOKALPLANENS BESTEMMELSER

Læs mere

Kløverstier Brøndbyøster

Kløverstier Brøndbyøster Kløverstier Brøndbyøster Blå rute Efterår Brøndby kommune Naturbeskrivelse I løbet af efteråret skifter skoven karakter. Grønne blade skifter farve og gule, orange, røde og brune nuancer giver et fantastisk

Læs mere

Grøn Plan for Furesø Kommune

Grøn Plan for Furesø Kommune Bilag 2 Dato: 16. november 2012 Sags id: 190-2011-52029 Dok. nr.: 190-2012-175424 Grøn Plan 2013-2024 for Furesø Kommune Høringssvar Oversigt Furesø Kommune har modtaget syv høringssvar til Forslag til

Læs mere

Ansvarlig sagsbehandler

Ansvarlig sagsbehandler Beskrivelse af planforslag Klimatilpasningsplanen består af en baggrundsrapport og en decideret tillæg til Kommuneplan 2013. Begge dele skal miljøvurderes i forhold til lovgivningen omkring miljøvurdering

Læs mere

BYNATUR I KØBENHAVN Park- og Naturforvalternes Vintermøde 2016

BYNATUR I KØBENHAVN Park- og Naturforvalternes Vintermøde 2016 BYNATUR I KØBENHAVN Park- og Naturforvalternes Vintermøde 2016 AGENDA Strategi for Bynatur i København Fra strategi Bl implementering Kulturforandring og økonomisk prioritering BYNATUR I KØBENHAVN Resultat

Læs mere

Dialogmøde vedr. træningspakker målrettet mennesker med demens

Dialogmøde vedr. træningspakker målrettet mennesker med demens R E F E R A T Emne Dialogmøde vedr. træningspakker målrettet mennesker med demens Mødedato 27. februar 2017 kl. 13-14 Sted Sundhedsstyrelsen, Islands Brygge 67, 2300 København S, Lokale E 27. februar 2017

Læs mere