DRIFTS- OG VEDLIGEHOLDELSESANVISNING GOLD LP

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DRIFTS- OG VEDLIGEHOLDELSESANVISNING GOLD LP"

Transkript

1 DRIFTS- OG VEDLIGEHOLDELSESANVISNING GOLD LP fra og med programversion 2.05 Dokumentets originalsprog er svensk Forbehold for ændringer.

2 INDHOLDSFORTEGNELSE GENERELT Anvendelsesområde Mekanisk konstruktion Automatik Miljødokumentation Aggregaternes dele SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Sikkerhedsafbryder/hovedafbryder Risici Beskyttelse INSTALLATION IGANGSÆTNING Generelt Regulering af kanalsystem og armaturer Fremgangsmåde Arbejdsgang Justering af trykbalance Generelt Sikring af lækageretning HÅNDHOLDT TERMINAL OG MENUBETJENING Håndholdt terminal Generelt Knapper Displayvindue Forkortelser Menuopbygning HOVEDMENU Generelt Valg af sprog Ændring af drift Indstillinger... 7 BRUGERNIVEAU Temperatur Aflæsning Indstilling Luftmængde/tryk Aflæsning Indstilling Koblingsur Filtre Aflæsning Kalibrering, filtre Kalibrering, roterende varmeveksler Luftjustering Alarm INSTALLATIONSNIVEAU Menuoversigt FUNKTIONER Temperatur FRT-regulering Indblæsningsregulering Udsugningsregulering Udekompensering Sommernatkøling Intermitterende nattevarme Morning BOOST Ønskeværdiforskydning Eksterne temperaturfølere Luftmængde/tryk Ventilatorregulering Luftmængderegulering Trykregulering Behovsstyring Slavestyring Clean Air Control Udekompensering Nedregulering luftmængde/tryk Justering af slaveventilatorens luftmængde Aktivering af filterovervågning GOLD SD Drift Koblingsur Forlænget drift Sommertid/Vintertid Varme Varmeveksler Afisning, roterende varmeveksler Eftervarme Heating BOOST Køling Drift Køleregulering Motioneringskørsel Reguleringshastighed Udetemperaturgrænse Genstartstid Køling, minimumluftmængde Neutralzone Cooling BOOST Fugt Ind-/udgange IQnomic Plus All Year Comfort OPTIMIZE AUTOMATISKE FUNKTIONER Generelt Startsekvens Kølegenvinding Nulpunktskalibrering Frostvagtsfunktion, varmeflade, vand Efterkøling, varmeflade, el Efterkøring, varmeveksler Densitetskorrigeret luftmængde Carry-over Control Virkningsgradsberegning, roterende varmeveksler...39 AFLÆSNING MANUEL TEST ALARMINDSTILLINGER Brandalarm Eksterne alarmer Alarmgrænser Alarmprioritet HÅNDTERMINAL Sprog/Language Luftmængdeenhed Min./Maks.-indstilling Grundindstilling KOMMUNIKATION EIA Ethernet SERVICENIVEAU VEDLIGEHOLDELSE Udskiftning af filtre Demontage af filtre Montering af nye filtre Rengøring og eftersyn Generelt Filterrum Rotorveksler Ventilatorer og teknikrum Funktionskontrol ALARMER OG FEJLFINDING Generelt A- og B-larm Tilbagestilling af alarm Ændring af alarmindstillinger Alarmbeskrivelse med fabriksindstillinger INFORMATIONS- MEDDELELSER TEKNISKE DATA Dimensioner, enhedsaggregat GOLD LP Elboks Interne tilslutninger Klemmetilslutning Elektriske data Aggregat Ventilatorer Elboks Motor varmeveksler Reguleringsnøjagtighed BILAG Overensstemmelseserklæring Igangsætningsprotokol Ecodesign data Forbehold for ændringer.

3 GENERELT. Anvendelsesområde GOLD LP er et komplet luftbehandlingsaggregat med indbygget automatik. Aggregaterne er beregnet til komfortventilation og kan bruges i rum som f.eks. kontorer, skoler, daginstitutioner, offentlige lokaler, butikker og boligejendomme. GOLD LP er et enhedsaggregat. Når der er brug for supplerende funktionsdele, såsom spjæld og køleflade, placeres disse i kanaler. For at opnå alle de fordele, GOLD LP kan tilbyde, er det vigtigt, at der ved projektering, installation, indregulering og drift tages hensyn til aggregatets særlige egenskaber. Aggregatet skal placeres indendørs. Bemærk! Læs altid sikkerhedsinstruktionerne i afsnit 2 angående risici og adgangsbeføjelser, og følg nøje installationsanvisningerne til de respektive arbejdstrin. Typeskiltet er placeret på elboksen. Benyt informationen på typeskiltet ved al kontakt med Swegon..2 Mekanisk konstruktion GOLD LP findes i to størrelser. Den udvendige plade er lakeret hvid, NCS S 0502-G, undtagen bagsiden, som er aluzinkbeklædt stålplade. Indvendigt materiale er fortrinsvis aluzinkbeklædt stålplade. Kabinettet, inklusive inspektionslåger, har 30 mm mellemliggende isolering af mineraluld. GOLD LP er udstyret med posefilter i filterklasse F7. Rotorveksleren af typen RECOnomic er trinløst omdrejningstalsreguleret og har en temperaturvirkningsgrad på op til 85 %. Tilluft- og fraluftventilatorerne er direkte drevne kammerventilatorer. Ventilatorerne er udstyret med EC-motorer, som giver en høj virkningsgrad over hele arbejdsområdet..3 Automatik IQnomic er mikroprocessorbaseret og indbygget i aggregatet. Den styrer og regulerer ventilatorer, rotorvekslere, temperaturer, luftmængder, driftstider og en lang række interne og eksterne funktioner samt alarmer..4 Miljødokumentation Miljødokumentation med demontageinstruktion og miljøvaredeklaration kan downloades fra Swegons hjemmeside Aggregatet er konstrueret, så det let kan demonteres i dets naturlige dele. Når aggregatet er udtjent, skal det afleveres til en godkendt genvindingsvirksomhed. Den genvindingsbare vægt for GOLD LP er ca. 94 %. Swegon AB er tilsluttet REPA-registeret, nr Kontakt venligst Swegon AB, tlf. +46 (0) , for eventuelle spørgsmål vedr. denne demontageinstruktion eller aggregatets miljøpåvirkning. Forbehold for ændringer. 3

4 .5 Aggregaternes dele Nedenfor anføres de enkelte komponenter hver for sig i en forenklet og skematisk oversigt Fig. a Friskluft Tilluft Fraluft Afkastluft 2 Aggregatet leveres i højreudførelse iht. Fig. a. Skift til venstreudførelse, jf. fig. b, foretages via et enkelt indgreb i automatikken. Ved venstreudførelse (Fig. b) skifter dele markeret med * funktion og betegnelse (delene er betegnet efter, om funktionen er til tilluft eller fraluft). Fig. b Venstreudførelse Delenes placering og betegnelse FRISKLUFT* (ved venstreudførelse Fraluft) 2 AFKAST* (ved venstreudførelse Tilluft) 3 Fraluftventilator* med motor og motorstyring 4 Trykføler fraluftventilator* (Position funktionsomskifter = ) 5 Elboks med styreenhed 6 Håndterminal 7 Hovedafbryder/Sikkerhedsafbryder 8 Fraluftfilter* 9 FRALUFT* (ved venstreudførelse Friskluft) 0 TILLUFT* (ved venstreudførelse Afkast) Føler tillufttemperatur (placeres i tilluftkanal) 2 Tilluftventilator* med motor og motorstyring 3 Føler, fralufttemperatur* 4 Trykføler tilluftventilator* (Position funktionsomskifter = 2) 5 Rotorveksler 6 Drivmotor rotorveksler 7 Føler rotationsvagt 8 Føler frisklufttemperatur* 9 Beslag til fastgørelse af aggregat, 4 stk. 20 Tilluftfilter* 2 Glideskinner til inspektionslåger 4 Forbehold for ændringer.

5 2 SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Før arbejdet med aggregatet påbegyndes, bør alt involveret personale sætte sig ind i denne instruktion. Skader på aggregatet eller dele af det, som skyldes forkert håndtering fra købers eller installatørens side, er ikke omfattet af garantien, hvis denne instruktion ikke er overholdt. Advarsel Kun en autoriseret elektriker eller servicepersonale, der er uddannet af Swegon, må foretage modifikationer på aggregatet i forbindelse med den elektriske installation eller tilslutningen af eksterne funktioner. 2. Sikkerhedsafbryder/hovedafbryder På enhedsaggregatet GOLD LP er sikkerhedsafbryderen placeret udvendigt på elboksen. Aggregatet skal normalt startes og standses via håndterminalen, ikke med sikkerhedsafbryderen. Slå altid fra på sikkerhedsafbryderen ved servicearbejde, medmindre andet angives i den pågældende instruktion. 2.3 Beskyttelse De aflåselige inspektionslåger fungerer som afskærmning for ventilatorer/rotorvekslere. Dækslet over elboksens strømenhed fungerer som afskærmning for denne. Beskyttelsen må kun fjernes af autoriseret elektriker eller dertil uddannet servicepersonale. Advarsel Før berøringsbeskyttelsen fjernes, skal spændingen til aggregatet afbrydes på sikkerhedsafbryderen. Ved drift skal alle inspektionslåger altid være lukket, og elboksens dæksel monteret. 2.2 Risici Advarsel Inden indgreb skal man sikre sig, at spændingen til aggregatet er afbrudt. Risikoområder med bevægelige dele De bevægelige dele er ventilatorhjul og drivhjul for rotorveksleren. Inspektionslåger kan kun åbnes med en specialnøgle, hvilket gør, at de fungerer som beskyttelse for ventilatorerne og rotorveksleren. Hvis der ikke er sluttet kanaler til ventilatorudløb, skal disse forsynes med beskyttelse (trådnet). Advarsel Inspektionslåge på filter-/ventilatordelene må ikke åbnes, mens aggregatet er i drift. Ved normal drift standses aggregatet med stopknappen på håndterminalen. Vent med at åbne lågen, til ventilatorerne er standset. Der er overtryk i ventilatordelen, hvilket betyder, at lågen kan springe op. Forbehold for ændringer. 5

6 3 INSTALLATION Se separat installationsvejledning. 4 IGANGSÆTNING 4. Generelt Fremgangsmåde ved igangsætning:. Kontroller, at der ikke findes fremmedlegemer i aggregatet, kanalsystemet eller funktionsdelene. 2. Drej sikkerhedsafbryderen til position På (I). 3. Vælg det ønskede sprog, hvis dette ikke allerede er gjort. Se 6.2 eller Aggregatet er fra fabrikken indstillet til at være køreklart. Se 9.2 Igangsætningsprotokol. Disse indstillinger skal dog ofte tilpasses den aktuelle installation. Programmer koblingsur, driftstilstand, temperaturer, luftmængder og funktioner iht. kapitel 5 6. Vælg, om luftmængdeenheden skal være l/s, m3/s eller m3/h (INSTALLATIONSNIVEAU i menuen HÅNDHOLDT TERMINAL). Udfyld igangsætningsprotokollen og gem den i aggregatets dokumentlomme. 5. Aktiver manuel drift eller autodrift (HOVEDMENU) efter ønske, eller lås ventilatorernes omdrejningstal (menu LUFTINDREGULERING). Indreguler kanalsystem og armaturer iht Afslut med filterkalibrering iht Forbehold for ændringer.

7 4.2 Regulering af kanalsystem og armaturer For at undgå unødigt energiforbrug til ventilatorerne er det vigtigt, at trykfaldet i systemet holdes på det lavest mulige niveau. Ud fra et komfortsynspunkt er det også vigtigt, at kanalsystem og armaturer er korrekt indregulerede. Ved indregulering af armaturer og kanalsystem til GOLD bør man følge proportionalitetsmetoden. Det indebærer, at forholdet mellem luftmængderne i grenkanalerne forbliver konstant, selv om man ændrer luftmængden i stamkanalerne. Det samme forhold gør sig gældende for installationens armaturer. Ved indregulering af kanalsystemet er der mulighed for at låse omdrejningstallet for aggregatets ventilatorer på en bestemt indstillet luftmængde, se Fremgangsmåde Systemet reguleres i følgende rækkefølge:. Indregulering af armaturerne i alle grenkanaler. 2. Indregulering af grenkanaler. 3. Indregulering af stamkanaler Arbejdsgang. Samtlige armaturer og spjæld åbnes helt. 2. Beregn kvoten mellem målt og projekteret luftmængde for samtlige armaturer, grenkanaler og stamkanaler. Det armatur i hver gren, som har den laveste kvote, skal stå helt åbent. Dette armatur er INDEKSARMATUR. Det samme gælder for grenspjæld og stamspjæld. Når indreguleringen er klar, skal et armatur i hver gren, et grenspjæld og et stamspjæld således stå helt åbne. 3. Begynd med at regulere den stamkanal, som har den højeste kvote, og den grenkanal i stammen, som har den højeste kvote. Man begynder her, fordi man derved trykker luften foran sig hen mod de dele af systemet, som har mindst luft. 4. Reguler det sidste armatur på kanalgrenen, så det får samme kvote som indeksarmaturet. Dette armatur er REFERENCEARMATUR. Det er ofte det sidste armatur på grenen, der har den laveste kvote, og bliver det armatur, der skal stå åbent. I dette tilfælde er indeksarmatur og referencearmatur det samme armatur. 5. Reguler de øvrige armaturer i grenen til den samme kvote som referencearmaturet. OBS! Kvoten i referencearmaturet vil ændre sig, for hvert armatur der reguleres, så i praksis kan kvoten stilles noget højere for referencearmaturet. Referencearmaturet skal måles mellem hver regulering af armaturerne. 6. Gå til den gren, som havde den næsthøjeste kvote, og reguler armaturet der, osv. OBS! Alle grenspjæld skal stå helt åbne, indtil samtlige armaturer er regulerede. 7. Reguler det grenspjæld, der havde den højeste kvote, til samme kvote som den gren, der havde den laveste kvote. OBS! Husk, at indeksspjældet ændrer kvote, og gør som under punkt Når samtlige grene er indregulerede, reguleres stamspjældene på samme måde. Se også eksemplet på regulering nedenfor. Eksempel på regulering Begynd med at regulere kanalgren B, da den har den højeste kvote. Det sidste armatur, B3, har den laveste kvote og skal stå helt åbent. Reguler de øvrige armaturer, B og B2, så de får samme kvote som armatur B3 (se punkt 5 ovenfor). Reguler nu armaturerne i grenkanal C. Armatur C4 skal stå helt åbent, de øvrige reguleres til samme kvote. Reguler armaturerne i grenkanal A. Her er armatur A3 indeksarmatur, hvilket betyder, at man først skal regulere armatur A4 (referencearmaturet) til armatur A3 s kvote. Derefter reguleres de øvrige til samme kvote som armatur A4. Reguler grenspjæld B til samme kvote som grenspjæld A, og reguler grenspjæld C til samme som grenspjæld A. Kontroller, at alle har den samme kvote. Når indreguleringen er færdig, skal 3 armaturer og et grenspjæld stå helt åbne for at få lavest muligt tryk i systemet. Forbehold for ændringer. q p = projekteret luftmængde (l/s) q m = målt luftmængde (l/s) q m K (Kvote) = qp 7

8 4.3 Justering af trykbalance 4.3. Generelt For at rotorvekslerens lækageretning og renblæsningssektor skal fungere korrekt, skal der være et vist undertryk i fraluftdelen. Derved sikres det, at der ikke føres fraluft over i tilluften. Justering af trykbalancen i aggregatet skal foretages, når anlægget er færdigmonteret, og alle armaturer er indstillet, samt ved den til- og fraluftmængde, der er ved normal drift af aggregatet Sikring af lækageretning Trykbalancen i aggregatet justeres ved hjælp af en reguleringsplade monteret i fraluftindgangen. Reguleringspladen leveres separat og skal monteres af installatøren, når fraluftkanalen er tilsluttet. Se skitsen. Slut en trykmåler til aggregatets trykmålenipler. Aggregatet har fire trykmålenipler, og de to, som er nærmest fraluftkanalen, skal benyttes. Den blå trykmålenippel måler undertrykket i fraluftdelen, og den hvide målenippel måler undertrykket i tilluftdelen. Trykmåleniplerne findes ved tilkoblingshætten. Bemærk, at begge trykmålenipler måler undertryk. MÅLTE VÆRDIER Undertrykket i fraluftdelen skal være større end eller lige så stort som i tilluftdelen. Hvis undertrykket i fraluftdelen er lige så stort som eller op til 20 Pa større end undertrykket i tilluftdelen, er indstillingen færdig. Trykmålenipler i lækageretning (Aggregat i højreudførelse) Reguleringsplade AFVIGELSER Hvis undertrykket i fraluftdelen er mindre end i tilluftdelen, skal justering foretages som følger:. Stop aggregatet, åbn inspektionsdøren til fraluftfilteret. Stop et antal huller til i reguleringspladen med de medfølgende plastpropper. 3. Luk inspektionsdøren, og start aggregatet. 4. Mål trykket. Gentag, indtil undertrykket i fraluftdelen er lige så stort som eller op til 20 Pa større end undertrykket i tilluftdelen (0 20 Pa). 5. Hvis undertrykket i fraluftdelen er mere end 20 Pa større end i tilluftdelen, selv om reguleringspladen er afmonteret, bliver lækage- og renblæsningsluftmængden større end beregnet. Det indebærer, at den faktiske fraluftmængde vil afvige fra den indstillede fraluftmængde. Afvigelsen forøges i takt med, at trykforskellen tiltager. - (blå) + (hvid) 2 FRALUFT 8 Forbehold for ændringer.

9 5 HÅNDHOLDT TERMINAL OG MENU- BETJENING 5. Håndholdt terminal 5.. Generelt Den håndholdte terminal består af en indkapslet betjeningsboks med et 3 m langt kabel, som sluttes til aggregatet med hurtigkobling. På den håndholdte terminal er der et belyst display, 6 trykknapper og en rød indikatorlampe (lysdiode) til alarm. GOLD LP TIR 4:40 STOP MANUEL DRIFT STOP? 5..2 Knapper Knapperne har følgende funktioner: ENTER bekræfter valget af den markerede funktion og går til det næste, dybere menuniveau. ESCAPE går tilbage til forrige menu. TRINVIS OPAD eller VENSTRE. TRINVIS NEDAD eller HØJRE. NEDSÆTTER værdien for en markeret indstilling. Ændringer registreres omgående og behøver ikke bekræftes med Enter. FORHØJER værdien for en markeret indstilling. Ændringer registreres omgående og behøver ikke bekræftes med Enter Displayvindue Displayvinduet har 4 linjer. Mange menuer har dog flere linjer, og disse vises linje for linje, når man trykker på knappen TRINVIS NEDAD. Markøren viser, hvor i menuen man befinder sig. GOLD LP TIR 4:40 STOP MANUEL DRIFT STOP? MAN/AUTO. DRIFT INDSTILLINGER Positionsvisare 5..4 Forkortelser Følgende forkortelser benyttes generelt i menuerne: IL = Indblæsningsluft (Eks.: VENTILATOR IL = Ventilator, indblæsningsluft) UL = Udsugningsluft FRISK = Friskluft FV = Frostvagt VVX = Rotorveksler Forbehold for ændringer. 9

10 5.2 Menuopbygning HOVED- MENU (Kapitel 6) GOLD LP TIR 4:40 STOP MANUEL DRIFT STOP? GOLD LP TIR 4:40 MANUELL DRIFT STOP? MAN/AUTO. DRIFT GOLD LP TIR 4:40 STOP? MAN/AUTO. DRIFT INDSTILLINGER AUTODRIFT MANUEL LAVHASTIGHED MANUEL HØJHASTIGHED OBS! Menuernes udseende varierer afhængigt af aggregattype og valgte funktioner. BRUGERNIVEAU (Kapitel 7) TEMPERATUR ALL YEAR COMFORT *TEMPERATUR* AFLÆSNING INDSTILLING LUFTMÆNGDE/TRYK *ALL YEAR COMFORT* AFLÆSNING INDSTILLING KOBLINGSUR *LUFTMÆNGDE/TRYK* AFLÆSNING INDSTILLING FILTER *KOBLINGSUR* TID/DATO TIDKANAL ÅRSKANAL LUFTJUSTERING *FILTER* AFLÆSNING KALIBRERING ALARM *LUFTJUSTERING* LÅSER VENT. -OMDR. TAL TID: 0 h *ALARM* AKTUEL ALARM ALARM HISTORIK INSTALLATIONSNIVEAU (Kapitel 8-6) INSTALLATION 0 Forbehold for ændringer.

11 6 HOVEDMENU 6. Generelt Hovedmenuen vises normalt, hvis ingen anden menu er valgt. Automatisk retur til hovedmenuen sker efter 30 minutter. Indholdet i menuen skifter afhængigt af den valgte driftstype, andre funktioner, der påvirker den aktuelle driftstilstand, og eventuelle udløste alarmer. 6.2 Valg af sprog Når aggregatet startes første gang, vises en sprogvalgsmenu. Vælg det ønskede sprog. Ændring af sprog ved en senere lejlighed eller hvis der er valgt forkert sprog ved en fejltagelse foretages på INSTALLATIONSNIVEAU under HÅNDHOLDT TERMINAL. Se Ændring af drift Start og stop af aggregatet eller skift mellem manuel og automatisk drift sker fra hovedmenuen. Aggregatet skal normalt startes og standses via den håndholdte terminal, ikke med sikkerhedsafbryderen. GOLD LP TIR 4:40 STOP MANUEL DRIFT STOP? GOLD LP 4:40 MANUEL DRIFT STOP? MAN/AUTO. DRIFT GOLD LP TIR 4:40 STOP? MAN/AUTO. DRIFT INDSTILLINGER BRUGERNIVEAU INSTALLATIONSNIVEAU AUTODRIFT MANUEL LAVHASTIGHED MANUEL HØJHASTIGHED Ved start af aggregatet vises menuer til de forskellige forsinkelser, som indgår i startsekevensen. Se også 0.., Startsekvens. 6.4 Indstillinger Ved valg af INDSTILLINGER i hovedmenuen kommer man videre til Brugerniveau og Installationsniveau. Se Kapitel 7. Forbehold for ændringer.

12 7 BRUGERNIVEAU 7. Temperatur Grundfunktionerne indstilles på INSTALLATIONSNI- VEAU, og værdierne aflæses og indstilles på BRU- GERNIVEAU. Se derfor også 8.2, hvor funktionerne for temperatur er udførligt beskrevet. OBS! Ved store ændringer i temperaturindstillingerne bør aggregatet standses, før ændringen foretages. 7.. Aflæsning Benyttes til funktionskontrol Indstilling FRT-REGULERING En fabriksindstillet kurve regulerer forholdet mellem indblæsnings- og udsugningstemperatur. Indstillinger (se også diagrammet til højre): Værdi Indstillings- Fabriksområde indstilling Trin - 4 UL/IL-difference 5 C* 2 C Skillepunkt 5 23 C* 20 C (for udsugningstemperatur) FRT-REGULERING 2 En individuelt tilpasset kurve regulerer forholdet mellem indblæsnings- og udsugningstemperatur. Kurven har tre indstillelige skillepunkter. Indstillinger (se også diagrammet til højre). Værdi Indstillings- Fabriksområde instilling Udsugningstemperatur X 0 40 C 5 C X C 20 C X C 22 C Ønskeværdi, indblæsningstemperatur Y 0 40 C 20 C Y C 8 C Y C 4 C INDBLÆS-LUFT REGULERING Indstillinger: Værdi Indstillings- Fabriksområde instilling Ønskeværdi, indblæsningstemperatur 5 40 C* 2,5 C UL/RUM REGULERING Indstillinger: Værdi Indstillings- Fabriksområde indstilling Ønskeværdi,udsugnings-/rumtemp C* 2,5 C Min. indblæsningstemperatur 3 25 C* 5 C Maks. indblæsningstemperatur 8 45 C* 28 C *) Indstillingsområde kan ændres. Se 4.3, Min./Maks.-indstilling. TEMPERATUR *TEMPERATUR* AFLÆSNING INDSTILLING *TEMPERATUR* AFLÆSNING INDSTILLING FRT-REGULERING FRT-regulering Ønskeværdi, indblæsningstemperatur C Y = Ønskeværdi, indblæsningstemperatur C FRT-regulering FRT-REGULERING 2 UL-/IL-difference Skillepunkt Trin Trin 2 Trin 3 Trin Udsugningstemperatur C OBS! Menuernes udseende varierer afhængigt af aggregattype og valgte funktioner. INDBLÆS-LUFT REGUL. UL/RUM-REGULERING X = Udsugningstemperatur C Forbehold for ændringer.

13 7.2 Luftmængde/tryk Grundfunktionerne indstilles på INSTALLATIONSNI- VEAU, og værdierne aflæses og indstilles på BRU- GERNIVEAU. Se derfor også 9.3, hvor funktioner for luftmængde/tryk er udførligt beskrevet. LUFTMÆNGDE/TRYK *LUFTMÆNGDE/TRYK* AFLÆSNING INDSTILLING 7.2. Aflæsning Benyttes til funktionskontrol Indstilling Hvilke værdier, der kan indstilles, afhænger af de valgte funktioner på INSTALLATIONSNIVEAU, samt minimum- og maksimumluftmængder for de pågældende aggregatstørrelser (se nedenstående tabel). Afhængigt af den valgte funktion kan der foretages indstillinger af luftmængde (l/s, m3/s, m3/h), tryk (Pa) og størrelse på indgangssignal (%). LAVHASTIGHED Skal altid indstilles. Værdien for lavhastighed kan ikke være højere end værdien for højhastighed. Lavhastighed kan indstilles som 0, hvilket er ensbetydende med, at ventilatoren står stille. HØJHASTIGHED Skal altid indstilles. Værdien eller trykket for højhastighed kan ikke være lavere end værdien for lavhastighed. MAKSHASTIGHED Er kun aktuel ved funktionerne trykregulering, Heating BOOST eller Cooling BOOST. Værdien for maksimumhastighed kan ikke være lavere end værdien for højhastighed. MIN./MAKSHASTIGHED Er kun aktuel ved funktionen behovsstyring. Laveste og højeste luftmængde indstilles for de respektive ventilatorer. Det indebærer, at ventilatorerne ikke arbejder uden for disse grænser, uanset behov. *LUFTMÆNGDE/TRYK* AFLÆSNING INDSTILLING LAVHASTIGHED HØJHASTIGHED MAKSHASTIGHED MINHASTIGHED Min./Maks.-luftmængder LUFTMÆNGDE MIN. LUFTMÆNGDE GOLD LP MAKS. LUFTMÆNGDE GOLD LP STR. m 3 /h * m 3 /s m 3 /h m 3 /s , , , ,74 *Ved indstilling afrundes værdierne til det nærmeste indstillelige trin. Forbehold for ændringer. 3

14 7.3 Koblingsur Grundfunktionerne for koblingsuret indstilles på IN- STALLATIONSNIVEAU under FUNKTIONER/DRIFT, og værdierne aflæses og indstilles på BRUGERNIVEAU. TID/DATO Aktuel dato og tid kan indstilles og justeres efter behov. Koblingsuret tager automatisk hensyn til skudår. Automatisk skift mellem sommertid/vintertid iht. EU-standard er forindstillet. Blokering af dette skift kan ske på INSTALLATIONS- NIVEAU under FUNKTIONER/DRIFT. TIDKANAL Tider og dage indstilles til, hvornår aggregatet skal køre med højhastighed og lavhastighed eller være standset. Der kan indstilles otte forskellige tidkanaler. Ved samme driftstider alle ugens dage (man søn) er det tilstrækeligt at programmere én tidskanal. Forskellige driftstider de forskellige ugedage programmeres i hver sin tidkanal (man fre, lør søn eller man, tir, ons osv.). Tiden indstilles som 00:00 00:00, hvis den afvigende driftstid ønskes hele døgnet. ÅRSKANAL Årskanalerne gør det muligt at indstille afvigende driftstider for dele af døgnet i dele af året. Der kan indstilles otte forskellige årskanaler. Årskanalen tilsidesætter tidskanalen i de timer af døgnet og de dage, årskanalen er aktiveret. Datoen for årskanalen angiver mellem hvilke datoer, årskanalen skal gælde, og klokkeslæt for årskanalen angiver hvornår på døgnet, årskanalen skal køre med den angivne hastighed. De øvrige tidspunkter i årskanalen gælder tidskanalen. Tiden indstilles som 00:00 00:00, hvis den afvigende driftstid ønskes hele døgnet. Funktioner for sommernatkøling, forlænget drift m.m. fungerer også, når årskanalen er aktiv. 7.4 Filtre (og afisningsfunktion, roterende varmeveksler) Der findes to typer filterovervågning: Estimeret filterovervågning (fabriksindstillet) overvåger ventilatorens stigning i omdrejningstal afhængig af filtrets tilsnavsningsgrad. Ved kalibrering aflæses luftmængde og omdrejningstal. Når omdrejningstallet stiger med 0 % over den indstillede alarmgrænse, udløses en alarm. Filterovervågning med trykføler (tilbehør) måler trykfald over filteret. Alarmgrænsen angives i Pa Aflæsning Ved aflæsning af filterstatus viser den første værdi den aktuelle værdi og den anden værdi den aktuelle alarmgrænse Kalibrering, filtre Kalibrering af filtre skal ske første gang ved igangsætningen, når kanalsystem, armaturer og eventuelle reguleringsplader er monteret og indreguleret. Derefter i forbindelse med hver udskiftning af filtre. Kalibrering skal aktiveres for både indblæsnings- og udsugningsluft, hvis begge filtre er udskiftede, eller blot for én luftretning, hvis kun det ene filter er udskiftet. KOBLINGSUR *KOBLINGSUR* TID/DATO TIDKANAL ÅRSKANAL Indstillinger: Værdi Indstillings- Fabriksområde indstilling TID/DATO Dag Man Søn Automatisk Tid 00:00 23:59 Aktuel Dato Dag/Mån/År Aktuel TIDSKANAL 8 Drift Lavh./højh.* Højhast. Tid 00:00 23:59 00:00 00:00 Periode Ej aktiv Ej aktiv Man, Tir, Ons osv. Man Fre Man Søn Lør Søn ÅRSKANAL 8 Drift Ej aktiv Ej aktiv Stop/Lavh./Højh. Tid 00:00 23:59 00:00 00:00 Periode Fra Dag/Mån/År 0/0/2005 Til Dag/Mån/År 0/0/2005 *) Viser Stop/Lavhastighed/Højhastighed, hvis denne funktion er valgt på INSTALLATIONSNIVEAU under FUNKTIONER/DRIFT. FILTRE *FILTER* AFLÆSNING KALIBRERING *FILTER* AFLÆSNING KALIBRERING *FILTERKALIBRERING* STD.FILTER FORFILTER VARMEVEKSLER Når filterkalibrering aktiveres, kører aggregatet med højhastighed i ca. 3 minutter. Når filterkalibrering har fundet sted, er en stigning i omdrejningstallet på 0 % eller en trykforøgelse (=tilsmudsning af filtrene) på 00 Pa mulig, hvorefter der afgives alarm om snavset filter. Alarmgrænsen kan ændres på INSTALLATIONSNIVEAU under ALARMINDSTILLINGER Kalibrering, roterende varmeveksler Hvis tilbehøret afisningsfunktion til varmeveksler (se 9.6..) er installeret, finder kalibrering sted i denne menu. Når kalibrering VVX aktiveres, går ventilatorerne op i omdrejninger til højhastighed i ca. 3 minutter. 4 Forbehold for ændringer.

15 7.5 Luftjustering Ventilatorernes omdrejningstal kan låses i op til 72 timer. Dette er praktisk i forbindelse med luftjustering af kanalsystem og armaturer. Den ønskede tid indstilles, men kan afbrydes tidligere ved at vælge STOP i menuen eller ved at ændre tiden til 0. LUFTJUSTERING *LUFTJUSTERING* LÅSER VENT. -OMDR. TAL TID: 0 h 7.6 Alarm Hvis en alarm udløses, vises dette på den håndholdte terminal både i klartekst og med blinkende rød lysdiode. Denne menu muliggør en hurtig aflæsning af alarm. ALARM *ALARM* AKTUEL ALARM ALARM HISTORIK AKTUEL ALARM Viser alarmer, som er aktive, men endnu ikke har afgivet alarmsignal i displayet. Det gælder alarmer, som har lang forsinkelsestid som f.eks. luftmængde- eller temperaturalarm. ALARM HISTORIK De 0 senest udløste alarmer vises. Indstillinger af alarmer sker på INSTALLATIONSNI- VEAU under ALARMINDSTILLINGER. Angående komplet beskrivelse af alarmer, se kapitel 8. Forbehold for ændringer. 5

16 8 INSTALLATIONSNIVEAU 8. Menuoversigt OBS! Menuernes udseende varierer afhængigt af aggregattype og valgte funktioner. INSTALLATION *INSTALLATION* KODE: 0000 Kode = FUNKTIONER AFLÆSNING MANUEL TEST ALARM INDSTILL HÅNDTERMINAL. KOMMUNIKATION SERVICENIVEAU *FUNKTIONER* TEMPERATUR LUFTMÆNGDE/TRYK FILTER DRIFT VARME KØLING FUGT IND/UDGANGE IQnomic Plus ALL YEAR COMFORT OPTIMIZE Kapitel 9 *AFLÆSNING* TEMPERATUR VENTILATORER VARMEVEKSLER Kapitel Kapitel 0 Automatiske funktioner REGULERINGSSIGN. IND/UDGANGE FUGT IQnomic Plus ALL YEAR COMFORT DRIFTSTID PROGRAMVERSIONER *MANUEL TEST* TEMPERATUR VENTILATORER VARMEVEKSLER Kapitel 2 EFTERVARME IND/UDGANGER IQnomic Plus ALL YEAR COMFORT *ALARM INDSTILLING* BRANDALARM EKSTERNE ALARMER ALARMGRÆNSER Kapitel 3 ALARMPRIORITET *HÅNDTERMINAL IND.* SPROG/LANGUAGE LUFTMÆNGDEENHED MIN/MAKS INDSTIL. Kapitel 4 GRUNDINDSTILLING *KOMMUNIKATION* EIA-485 ETHERNET Kapitel 5 *SERVICENIVEAU* KODE:0000 Kapitel Forbehold for ændringer.

17 9 FUNKTIONER 9. Temperatur Grundfunktionerne indstilles på INSTALLATIONSNI- VEAU, og værdierne aflæses og indstilles på BRU- GERNIVEAU. OBS! Ved store ændringer i temperaturindstillingerne bør aggregatet standses, før ændringen foretages. 9.2 Temperaturregulering Vælg FRT-regulering, Indblæsningsregulering eller Udsugningsregulering. Hvis FRT-regulering vælges, skal der vælges mellem og 2. Reguleringssekvens for FRT-regulering og Indblæsningsregulering:. Temperaturvirkningsgraden for aggregatets varmeveksler styres til maks. varmegenvinding. 2. Derefter begynder eftervarmefladen, hvis en sådan er installeret, at afgive effekt. 3. Hvis eftervarmeflade ikke er installeret, eller når eftervarmefladens effekt heller ikke er tilstrækkelig, nedreguleres aggregatets indblæsningsluftmængde automatisk og trinløst. Der kan indstilles en neutralzone, som giver mulighed for en lavere ønskeværdi for indblæsningstemperaturen, før nedreguleringen starter. Se Når indblæsningsluftmængden nedreguleres, får rotorveksleren overskud af varm udsugningsluft og kan holde den ønskede indblæsningstemperatur. Ved denne nedregulering af indblæsningsluften opstår der undertryk i lokalet, og der tages i stedet friskluft ind, f.eks. via utætheder ved døre og vinduer. Denne friskluft opvarmes af lokalets normale varmesystem. Nedreguleringen sker fra den aktuelle indstillede luftmængde (høj- eller lavhastighed) til det halve af denne luftmængde. Nedreguleringen begrænses også af aggregatets minimumluftmængde. Når den indstillede luftmængde for lavhastighed er tæt ved minimummængden, bliver effekten af nedreguleringen lille. INSTALLATION FUNKTIONER *FUNKTIONER* TEMPERATUR LUFTMÆNGDE/TRYK FILTER DRIFT VARME KØLING FUGT IND-/UDGANGE IQnomic Plus ALL YEAR COMFORT OPTIMIZE * TEMPERATUR * TEMPERATUR REGUL. UDEKOMPENSERING SOMMERNATKØLING INT. NATTEVARME MORNING BOOST ØNSKEVÆRDIFORSKYD. EKST. FØLER OBS! Menuernes udseende varierer afhængigt af aggregattype og valgte funktioner. Reguleringssekvens for Udsugningsregulering:. Temperaturvirkningsgraden for aggregatets varmeveksler styres til maks. varmegenvinding. 2. Derefter begynder eftervarmefladen, hvis en sådan er installeret, at afgive effekt. Forbehold for ændringer. 7

18 9.2.. FRT-regulering Med FRT-regulering menes udsugningstemperatur-relateret indblæsningstemperatur-regulering (Frånluftstemperatur-Relaterad Tilluftstemperaturreglering). Det betyder, at indblæsningstemperaturen reguleres i forhold til udsugningstemperaturen. Indblæsningstemperaturen reguleres normalt til at være nogle grader lavere end udsugningstemperaturen. Dermed udnyttes rotorveksleren optimalt, hvilket er ensbetydende med en særdeles god driftsøkonomi. FRT-regulering er velegnet, når lokalet har varmeoverskud fra f.eks. maskiner, belysning eller mennesker, og har indblæsningsarmaturer, der er velegnede til undertempereret luft. FRT-REGULERING En fabriksindstillet kurve regulerer forholdet mellem indblæsnings- og udsugningstemperaturen. Se diagrammet til højre. Kurvens trin, skillepunkt og UL/IL-difference kan ændres på BRUGERNIVEAU under TEMPERATUR/INDSTILLING. Indstillinger: Værdi Indstillings- Fabriksområde indstilling Trin 4 Skillepunkt 5 23 C 20 C (for udsugningstemperatur) UL/IL-difference 5 C 2 C Indstillingsområdet for Skillepunkt og UL/IL-difference begrænses af Minimum- og Maksimum-indstillingerne på INSTALLATIONSNIVEAU under HÅNDHOLDT TERMINAL. FRT-REGULERING 2 Benyttes, når specielle behov og forhold gør, at den fabriksindstillede kurve i FRT-regulering ikke giver det ønskede resultat. Afhængigt af hvilke indstillinger der foretages, kan det være nødvendigt at installere eftervarmeflade. En individuelt tilpasset kurve regulerer forholdet mellem indblæsnings- og udsugningstemperatur. Se diagrammet til højre. På BRUGERNIVEAU under TEMPERATUR/INDSTILLING findes følgende indstillingsmuligheder: Værdi Indstillings- Fabriksområde insindstilling Udsugningstemperatur X 0 38 C 5 C X2 39 C 20 C X C 22 C Ønskeværdi, indblæsningstemperatur Y 0 40 C 20 C Y C 8 C Y C 4 C Funktionerne ønskeværdiforskydning og sommernatkøling kan også påvirke de indstillede temperaturer. FRT-regulering Y = Ønskeværdi, indblæsningstemperatur C Ønskeværdi, indblæsningstemperatur C UL-/IL-difference Skillepunkt Trin Trin 2 Trin 3 Trin Udsugningstemperatur C Fabriksindstilling indebærer: Ved en udsugningstemperatur på under 20 C (skillepunkt) reguleres ønskeværdien for indblæsningstemperaturen automatisk til at være 2 VC (UL/IL-difference) lavere. Ved en udsugningstemperatur på over 20 C følger ønskeværdien for indblæsningstemperaturen kurven iht. trin. FRT-regulering X = Udsugningstemperatur C Skillepunkter iht. fabriksindstilling indebærer: Ved en udsugningstemperatur under 5 C (X) er ønskeværdien for indblæsningstemperaturen konstant 20 C (Y). Ved en udsugningstemperatur på 20 C (X2) er ønskeværdien for indblæsningstemperaturen 8 C (Y2). Ved en udsugningstemperatur over 22 C (X3) er ønskeværdien for indblæsningstemperaturen konstant 4 C (Y3) Forbehold for ændringer.

19 Indblæsningsregulering Med indblæsningsregulering holdes en konstant indblæsningstemperatur uden hensyn til belastningen i lokalerne. Denne regulering kan benyttes, når lokalernes belastning og temperaturer er forudsigelige. Det er som oftest nødvendigt, at eftervarmeflade er installeret, evt. også køleflade. På BRUGERNIVEAU under TEMPERATUR/INDSTILLING findes følgende indstillingsmuligheder: Værdi Indstillings- Fabriksområde indstilling Ønskeværdi, indblæsningstemperatur 5 40 C 2,5 C Indstillingsområdet for ønskeværdien begrænses af Min.- og Maks.-indstillinger på INSTALLATIONSNIVEAU under HÅNDHOLDT TERMINAL Udsugningsregulering Med udsugningsregulering holdes en konstant temperatur i udsugningskanalen (lokalerne) ved at regulere indblæsningstemperaturen. Man får en ensartet temperatur i lokalerne, uanset belastning, og denne reguleringstype kræver, at eftervarmeflade og evt. også køleflade er installeret. Udsugningstemperaturen måles af GOLD-aggregatets interne temperaturføler. Hvis den interne temperaturføler ikke giver en tilstrækkelig repræsentativ udsugningstemperatur, kan der installeres en ekstern føler for rumtemperatur, som sluttes til styreenhedens tilslutning mærket Internal Bus-. På BRUGERNIVEAU under TEMPERATUR/INDSTILLING findes følgende indstillingsmuligheder: Værdi Indstillings- Fabriksområde indstilling Ønskeværdi, udsugnings-/rumtemp C 2,5 C Min. indblæsningstemperatur 3 8 C 5 C Maks. indblæsningstemperatur C 28 C Indstillingsområdet for de forskellige værdier begrænses af Min.- og Maks.-indstillingerne på INSTALLATIONSNIVEAU under HÅNDTERMINAL. Forbehold for ændringer. 9

20 9.2.2 Udekompensering Temperatur Udekompensering kan aktiveres, hvis lokalerne påvirkes usædvanlig meget af kulde og varme, f.eks. via store vinduer. Ved indblæsningsregulering kompenseres ønskeværdien for indblæsningstemperatur, og ved udsugningsregulering kompenseres ønskeværdien for udsugningstemperatur. Ved FRT-regulering har funktionen ingen indvirkning. Den indstillede temperaturønskeværdi påvirkes, hvis udetemperaturen går under den indstillede værdi for skillepunkt X2 (vinterkompensering) og over den indstillede værdi for skillepunkt X3 (sommerkompensering). Se diagrammet til højre. Det er muligt at indstille negativ sommerkompensering. Indstillinger: Værdi Indstillings- Fabriksområde indstilling Vinterkompensering Temperaturforskydning Y C +3 C Skillepunkt X 30-0 C 20 C Skillepunkt X C +0 C Sommerkompensering Skillepunkt X C +25 C Skillepunkt X C +40 C Temperaturforskydning Y C +2 C Y = Temperaturforskydning C INSTALLATION FUNKTIONER *FUNKTIONER* TEMPERATUR LUFTMÆNGDE/TRYK FILTER DRIFT VARME KØLING FUGT IND-/UDGANGE IQnomic Plus ALL YEAR COMFORT OPTIMIZE Udekompensering Y X * TEMPERATUR * TEMPERATUR REGUL. UDEKOMPENSERING SOMMERNATKØLING INT. NATTEVARME MORNING BOOST ØNSKEVÆRDIFORSKYD. EKST. FØLER X2 X3 X4 Y2 X = Udetemperatur C Vinterkompensering iht. fabriksindstilling indebærer: Udetemperatur +0 C (Skillepunkt X2): Kompensering starter og sker gradvis med mellem 0 og 3 C ned til udetemperatur 20 C. Udetemperatur 20 C (Skillepunkt X): Konstant kompensering sker med 3 C (temperaturforskydning Y). Sommerkompensering iht. fabriksindstilling indebærer: Udetemperatur +25 C (Skillepunkt X3): Kompensering starter og sker gradvis med mellem 0 og 2 C op til udetemperatur +40 C. Udetemperatur +40 C (Skillepunkt X4): Konstant kompensering sker med 2 C (temperaturforskydning Y2) Forbehold for ændringer.

21 9.2.3 Sommernatkøling Den lavere temperatur om natten udnyttes til at afkøle bygningen. Dermed reduceres kølebehovet de første timer om dagen. Hvis der er køleaggregat, spares der på driften af dette. Hvis der ikke er køleaggregat, opnås alligvel en vis kølende effekt. Ved aktiveret funktion kører aggregatet med højhastighed og med en indblæsningsønskeværdi på 0 C fra det indstillede tidspunkt, til betingelserne for stop er opfyldt. Betingelser for at sommernatkøling skal starte til den indstillede tid: Udsugningstemperaturen skal være over den indstillede værdi Udsugningsluften er mindst 2 C varmere end friskluften. Udetemperaturen skal være over den indstillede værdi. Der har ikke været behov for varme mellem klokken 2.00 og Aggregatet må ikke køre med højhastighed eller være standset via eksternt stop eller manuelt stop på den håndholdte terminal. Betingelser for at sommernatkøling skal standse: Udsugningstemperaturen falder til under den indstillede værdi. Udetemperaturen falder til under den indstillede værdi. Koblingsur eller ekstern indgang fordrer højhastighed. Udsugningsluften er mindre end C varmere end friskluften. INSTALLATION FUNKTIONER *FUNKTIONER* TEMPERATUR LUFTMÆNGDE/TRYK FILTER DRIFT VARME KØLING FUGT IND-/UDGANGE IQnomic Plus ALL YEAR COMFORT OPTIMIZE * TEMPERATUR * TEMPERATUR REGUL. UDEKOMPENSERING SOMMERNATKØLING INT. NATTEVARME MORNING BOOST ØNSKEVÆRDIFORSKYD. EKST. FØLER Funktionen starter en gang pr. indstillet tidsperiode. Indstillinger: Værdi Indstillings- Fabriksområde indstilling Udsugningstemperatur for start 7 27 C 22 C Udsugningstemperatur for stop 2 22 C 6 C Udetemperatur for stop 5 5 C 0 C Ønskeværdi, indblæsningsluft 0 20 C 0 C Driftstid 00:00 00:00 23:00 06:00 Forbehold for ændringer. 2

22 9.2.4 Intermitterende nattevarme Aggregatet udnyttes til opvarmning af lokalet, når det normalt er standset af koblingsuret. Funktionen kræver, at en ekstern rumføler er tilsluttet, og at aggregatet er forsynet med varmeflade til efteropvarmning. Rumføleren TBLZ tilsluttes ved hjælp af det medfølgende modulkabel til en valgfri tilslutning mærket Internal BUS. Bedste effekt får funktionen, hvis GOLD forsynes med recirkulationsspjæld (ikke Swegon) og lukkespjæld til friskluft og afkastluft. Ved aktiveret funktion registrerer aggregatet, når rumtemperaturen synker til under den indstillede starttemperatur. Aggregatet starter med de indstillede luftmængder og ønskeværdien for indblæsningstemperatur. Udsugningsluftmængden kan stilles til 0, hvis udsugningsventilatoren ikke ønskes i drift. Spjældudgang kan stilles til 0. Det indebærer, at tilsluttede spjæld (f.eks. lukkespjæld til friskluft og afkastluft) ikke bliver påvirkede. Normalt er disse spjæld lukkede, når aggregatet er standset, og de forbliver altså lukkede. Samtidig åbnes recirkulationsspjældet, hvis et sådant er installeret. Betingelser for, at intermitterende nattevarme skal starte: Aggregatet skal stå i tidskanal/koblingsur stop. Rumtemperaturen skal underskride den indstillede starttemperatur. Betingelser for, at intermitterende nattevarme skal standse: Højhastighed eller eksternt/manuelt stop aktiveres. Rumtemperaturen overstiger den indstillede stoptemperatur. Alarm med indstillet stopprioritet udløses. (Ved behov finder fortsat drift for efterkøling af el-varmeflade dog sted, selv om de øvrige betingelser for stop er opfyldt.) Indstillinger: Værdi Indstillings- Fabriksområde indstilling Rumtemperatur for start 5-25 C 6 C Rumtemperatur for stop 5-25 C 8 C Ønskeværdi, indblæsningstemp C 28 C Indblæsningsluftmængde *) m3/s/pa **) m3/s/pa Udsugningsluftmængde *) m3/s/pa 0 m3/s/pa Spjældudgang 0 = ej aktiveret 0 = aktiveret Reguleringsudgang 0=IQnomic 0 =IQnomic Plus *) Indstillingsområde er lig med aggregatets minimum-/maksimumindstilling. **) Iht. indstilling for lavhastighed på BRUGERNIVEAU under LUFTMÆNGDE/TRYK. INSTALLATION FUNKTIONER *FUNKTIONER* TEMPERATUR LUFTMÆNGDE/TRYK FILTER DRIFT VARME KØLING FUGT IND-/UDGANGE IQnomic Plus ALL YEAR COMFORT OPTIMIZE * TEMPERATUR * TEMPERATUR REGUL. UDEKOMPENSERING SOMMERNATKØLING INT. NATTEVARME MORNING BOOST ØNSKEVÆRDIFORSKYD. EKST. FØLER Intermitterende nattevarme med recirkulationsdel: Hvis udsugningsluftmængden er stillet til 0, og spjældudgangen ikke er aktiveret, sker følgende: Når betingelserne for start er opfyldt, forbliver lukkespjældet til friskluft og afkastluft lukkede. Spjældet i recirkulationsdelen åbnes. Udsugningsventilatoren står stille. Indblæsningsventilatoren arbejder iht. den indstillede indblæsningsluftmængde, og eftevarmefladen arbejder iht. den indstillede ønskeværdi for indblæsningstemperaturen, indtil betingelserne for stop er opfyldt. UDSUGNINGSLUFT INDBLÆSNINGSLUFT 22 Forbehold for ændringer.

23 9.2.5 Morning BOOST Aggregatet udnyttes til at opvarme lokalet i det indstillede tidsrum før koblingsurets indkoblingstid. Funktionen benyttes, når recirkulationsdel er installeret. Aggregatet starter før tiden og benytter de samme indstillinger til drift og temperaturregulering som ved normal starttid. Udsugningsluftmængden kan stilles til 0, hvis udsugningsventilatoren ikke ønskes i drift. Spjældudgangen kan stilles til ikke aktiv. Det indebærer, at tilsluttede spjæld (f.eks. lukkespjæld til friskluft og afkastluft) ikke bliver påvirkede. Normalt er disse spjæld lukkede, når aggregatet er standset, og de forbliver altså lukkede. Samtidig åbnes recirkulationsspjældet (ikke Swegon), hvis et sådant er installeret. Indstillinger: Værdi Indstillings- Fabriksområde indstilling Tid for start før den normale starttid iht. koblingsur tim:min 00:00 Spjældudgang Ej aktiv/aktiv Ej aktiv Udsugningsventilator Ej aktiv/aktiv Ej aktiv UL/Rum-temp C 22 C IL-min C 5 C IL-maks C 28 C Ønskeværdiforskydning Benyttes til at ændre ønskeværdien for indblæsnings- og udsugningstemperatur via eksternt signal 0 0 V DC (styreenhedens klemme 35 (-), 37 (+)). Via eksternt tidsur eller potentiometer kan man f.eks. hæve eller sænke temperaturen på visse tider af døgnet. Ønskeværdien kan påvirkes ±5 C. Ved indblæsningsregulering forskydes ønskeværdien for indblæsningstemperaturen, og ved udsugningsregulering forskydes ønskeværdien for udsugningstemperaturen. Ved FRT-regulering er det differencen mellem udsugnings- og indblæsningsluft, der bliver påvirket. Differencen kan ikke være mindre end 0 C. Differencen bliver mindre ved øget indgangssignal. Ved FRT-regulering 2 forskydes ønskeværdien for indblæsningsluft. Ved aktivering af funktionen forskydes ønskeværdien iht. diagrammet til højre. Indstillinger: Værdi Indstillings- Fabriksområde indstilling Ønskeværdiforskydning Ej aktiv/aktiv Ej aktiv Forbehold for ændringer. Ønskeværdiforskydning C INSTALLATION FUNKTIONER INSTALLATION *FUNKTIONER* TEMPERATUR LUFTMÆNGDE/TRYK FILTER DRIFT VARME KØLING FUGT IND-/UDGANGE IQnomic Plus ALL YEAR COMFORT OPTIMIZE FUNKTIONER *FUNKTIONER* TEMPERATUR LUFTMÆNGDE/TRYK FILTER DRIFT VARME KØLING FUGT IND-/UDGANGE IQnomic Plus ALL YEAR COMFORT OPTIMIZE 0 5 Styresignal V DC * TEMPERATUR * TEMPERATUR REGUL. UDEKOMPENSERING SOMMERNATKØLING INT. NATTEVARME MORNING BOOST ØNSKEVÆRDIFORSKYD. EKST. FØLER * TEMPERATUR * TEMPERATUR REGUL. UDEKOMPENSERING SOMMERNATKØLING INT. NATTEVARME MORNING BOOST ØNSKEVÆRDIFORSKYD. EKST. FØLER 0 Ønskeværdiforskydning indebærer: Styresignal 0 V DC: Ønskeværdien sænkes med 5 C. Styresignal 5 V DC: Uforandret ønskeværdi. Styresignal 0 V DC: Ønskeværdien forøges med 5 C. 23

24 9.2.7 Eksterne temperaturfølere På styreenheden IQnomic er det muligt at tilkoble ekstern rumføler og ekstern udeføler. Disse følere kan bruges, når aggregatets interne følere ikke giver repræsentative værdier. Ekstern Udsugningsluft/Rum kan måle udsugningstemperaturen i et større rum, i stedet for i aggregatet. Ekstern Ude måler udetemperaturen udendørs i stedet for i aggregatet. Føler TBLZ kobles, ved hjælp af medfølgende modulkabel, til valgfri tilslutning mærket Internal BUS. Føler TBLZ kan både bruges som rumføler og udeføler. De skal derfor adresseres efter funktion ved hjælp af funktionsomskifteren på føleren. Funktionsomskifteren skal være i position ved anvendelse som rumføler og i position 2 ved anvendelse som udeføler. Hvis føler TBLZ skal placeres udendørs, skal den monteres i tæt kapsling. Alternativt kan temperaturen sendes til aggregatet via kommunikation fra f.eks. et overordnet system. Alarm-indstillingen angiver tidsforsinkelsen af alarm ved udebleven kommunikation. Indstillinger: Værdi Indstillings- Fabriksområde indstilling Ekstern udsugningsluft/rum Ikke aktiv/iqnomic Ikke aktiv Kommunikation Ekstern ude Ikke aktiv/iqnomic Ikke aktiv Kommunikation Alarm min 5 min INSTALLATION FUNKTIONER *FUNKTIONER* TEMPERATUR LUFTMÆNGDE/TRYK FILTER DRIFT VARME KØLING FUGT IND-/UDGANGE IQnomic Plus ALL YEAR COMFORT OPTIMIZE * TEMPERATUR * TEMPERATUR REGUL. UDEKOMPENSERING SOMMERNATKØLING INT. NATTEVARME MORNING BOOST ØNSKEVÆRDIFORSKYD. EKST. FØLER 24 Forbehold for ændringer.

25 9.3 Luftmængde/tryk Grundfunktionerne indstilles på INSTALLATIONSNI- VEAU, og værdierne aflæses og indstilles på BRU- GERNIVEAU Ventilatorregulering Reguleringsformen for henholdsvis indblæsnings- og udsugningsventilator vælges individuelt Luftmængderegulering Med luftmængderegulering menes, at aggregatet konstant holder den indstillede luftmængde. Ventilatorernes omdrejningstal reguleres automatisk, så luftmængden er korrekt, selv om filtre begynder at blive tilsmudsede, armaturer at blive blokerede osv. En konstant luftmængde er en fordel, da luftmængden så altid er det, den er indreguleret til fra begyndelsen. Man bør dog være opmærksom på, at alt, der indebærer øget trykfald i ventilationssystemet, som f.eks. blokering af armaturer og tilsmudsning af filtre, automatisk medfører et højt omdrejningstal for ventilatorerne. Det giver et højere energiforbrug og kan også indebære komfortproblemer i form af støj Trykregulering Luftmængden varieres automatisk, så kanaltrykket er konstant. Denne reguleringstype kaldes derfor også for VAV-regulering (Variable Air Volume). Trykregulering benyttes f.eks., når spjældfunktioner forøger luftmængden i dele af ventilationssystemet. Kanaltrykket måles af en ekstern trykføler i kanalen, som sluttes til styreenhedens BUS-kommunikation. Den ønskede ønskeværdi (separat for lavhastighed og højhastighed) indstilles i Pa. Funktionen kan begrænses, så ventilatorens omdrejningstal ikke overstiger de indstillede maksimumværdier. INSTALLATION FUNKTIONER *FUNKTIONER* TEMPERATUR LUFTMÆNGDE/TRYK FILTER DRIFT VARME KØLING FUGT IND-/UDGANGE IQnomic Plus ALL YEAR COMFORT OPTIMIZE Indstillinger: Værdi Ventilatorregulering (TL/FL) * LUFTMÆNGDE/TRYK * IL VENT. REGULERING UL VENT. REGULERING CLEAN AIR CONTROL UDEKOMPENSERING NEDREGULERING SLAVESTYRNING * LUFTMÆNGDE/TRYK * IL VENT. REGULERING UL VENT. REGULERING CLEAN AIR CONTROL UDEKOMPENSERING NEDREGULERING SLAVESTYRNING Indstilling Luftmængderegulering Trykregulering Behovsstyring Slavestyring Behovsstyring Luftmængdebehovet reguleres via 0 0 V indgangssignal fra ekstern føler, f.eks. kuldioxidføler, som er sluttet til styreenhedens klemmer 35(-) og 37(+). Ønskeværdien (separat for lav- og højhastighed) indstilles i procent af indgangssignalet. Funktionen kan begrænses, så luftmængden ikke overstiger eller underskrider henholdsvis de indstillede maksimum- og minimumværdier Slavestyring Luftmængden reguleres konstant til samme værdi som den anden ventilator. Hvis den ene ventilator er tryk- eller behovsstyret, kan den anden slavestyres til samme luftmængde. Den slavestyrede ventilator kan begrænses, hvis dens maksimale luftmængde sættes til en lavere værdi. Begge ventilatorer kan ikke være slavestyrede. Hvis dette alligevel vælges ved en fejltagelse, tvangsindstilles udsugningsventilatoren til luftmængderegulering. Forbehold for ændringer. 25

DRIFTS- OG VEDLIGEHOLDELSESANVISNING

DRIFTS- OG VEDLIGEHOLDELSESANVISNING DRIFTS- OG VEDLIGEHOLDELSESANVISNING GOLD RX/PX/CX/SD, Generation D fra og med programversion 6.07 GOLD PX GOLD RX GOLD CX GOLD SD Dokumentets originalsprog er svensk Forbehold for ændringer www.swegon.com

Læs mere

INSTALLATIONS- OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING FOR COMPACT AIR & COMPACT HEAT

INSTALLATIONS- OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING FOR COMPACT AIR & COMPACT HEAT INSTALLATIONS- OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING FOR COMPACT AIR & COMPACT HEAT Fra og med programversion 3.00 COMPACT Air COMPACT Heat Dokumentets originalsprog er svensk Forbehold for ændringer. www.swegon.com

Læs mere

INSTALLATIONS- og vedligeholdelsesvejledning for COMPACT Air & COMPACT HEAT

INSTALLATIONS- og vedligeholdelsesvejledning for COMPACT Air & COMPACT HEAT INSTALLATIONS- og vedligeholdelsesvejledning for COMPACT Air & COMPACT HEAT Fra og med programversion 2.03 COMPACT Air COMPACT Heat Dokumentets originalsprog er svensk Forbehold for ændringer. www.swegon.com

Læs mere

Styresystem IQnomic Standard

Styresystem IQnomic Standard Håndterminal/kontrolpanel Indstillinger... 26 Sprog/Language... 26 Luftmængdeenhed... 26 Min./maks.-indstilling... 26 Grundindstilling... 26 Styring Styring... 26 Koblingsur... 26 Startsekvens... 26 Opvarmning

Læs mere

Styresystem IQnomic Standard

Styresystem IQnomic Standard Håndterminal/kontrolpanel Indstillinger... 26 Sprog/Language... 26 Luftmængdeenhed... 26 Min./maks.-indstilling... 26 Grundindstilling... 26 Styring Styring... 26 Koblingsur... 26 Startsekvens... 26 Opvarmning

Læs mere

COMPACT UNIT & COMPACT Top

COMPACT UNIT & COMPACT Top INSTALLATIONS- og vedligeholdelsesvejledning for COMPACT UNIT & COMPACT Top Fra og med programversion 2.04 COMPACT Unit COMPACT Top Dokumentets originalsprog er svensk Forbehold for ændringer. www.swegon.com

Læs mere

DRIFTS- OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING GOLD RX/PX/CX/SD, GENERATION E

DRIFTS- OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING GOLD RX/PX/CX/SD, GENERATION E DRIFTS- OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING GOLD RX/PX/CX/SD, GENERATION E Fra og med programversion 1.17 GOLD PX GOLD RX GOLD CX GOLD SD Dokumentets originalsprog er svensk Forbehold for ændringer. www.swegon.com

Læs mere

Installation af trykføler TBLZ-1-23-aa GOLD/COMPACT/MIRUVENT

Installation af trykføler TBLZ-1-23-aa GOLD/COMPACT/MIRUVENT Installation af trykføler TBLZ-1-23-aa GOLD/COMPACT/MIRUVENT 1. Generelt Trykføleren benyttes i anlæg, hvor man ønsker variabelt volumen ved at holde trykket i kanalsystemet konstant. Trykføleren benyttes

Læs mere

GOLD RX/PX/CX/SD, Generation E

GOLD RX/PX/CX/SD, Generation E Drifts- og vedligeholdelsesvejledning GOLD RX/PX/CX/SD, Generation E Fra og med programversion 1.09 GOLD PX GOLD RX GOLD CX GOLD SD Dokumentets originalsprog er svensk Forbehold for ændringer. www.swegon.com

Læs mere

DRIFTS- OG VEDLIGEHOLDELSESANVISNING GOLD, størrelse 04 80

DRIFTS- OG VEDLIGEHOLDELSESANVISNING GOLD, størrelse 04 80 DK.GOLDSK.08045 DRIFTS- OG VEDLIGEHOLDELSESANVISNING GOLD, størrelse 04 80 fra og med programversion 5.06 GOLD CX GOLD PX GOLD RX GOLD SD Forbehold for ændringer www.swegon.com DK.GOLDSK.08045 Indholdsfortegnelse

Læs mere

FUNKTIONSMANUAL BRUGER GOLD RX/PX/CX/SD Generation F. Fra og med programversion 1.22

FUNKTIONSMANUAL BRUGER GOLD RX/PX/CX/SD Generation F. Fra og med programversion 1.22 FUNKTIONSMANUAL BRUGER GOLD RX/PX/CX/SD Generation F Fra og med programversion 1.22 Indhold 1. Visningshåndtering...3 2. Filterkalibrering...4 3. Funktioner...5 3.1 Luftmængde... 5 3.1.1 Aflæsning...5

Læs mere

DRIFTS- OG VEDLIGEHOLDELSESANVISNING

DRIFTS- OG VEDLIGEHOLDELSESANVISNING DRIFTS- OG VEDLIGEHOLDELSESANVISNING GOLD RX/PX/CX/SD, Generation D fra og med programversion 6.06 GOLD PX GOLD RX GOLD CX GOLD SD Dokumentets originalsprog er svensk Forbehold for ændringer www.swegon.com

Læs mere

111570DK-05 2015-11 CS60. Tilslutnings- og konfigurationsvejledning Styringsautomatik

111570DK-05 2015-11 CS60. Tilslutnings- og konfigurationsvejledning Styringsautomatik DK-0 0- CS0 Tilslutnings- og konfigurationsvejledning Styringsautomatik Tilslutning af CU0. Kredsløbslayout Art.nr. Art.nr. P Art.nr. P P P Art.nr. P P P P P P P P P P P Stik til styrepaneler Kontakt til

Læs mere

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding Ventilationsaggregat med varmegenvinding 207233-DK 25-01-2011V.A002 Indhold 1 Advarsler... 1 2 Introduktion... 2 3 Beskrivelse af interface... 3 3.1 Betjeningspanel... 3 3.2 Symboler på displayet... 4

Læs mere

INSTRUKTION ROTERENDE VARMEVEKSLER BCEA

INSTRUKTION ROTERENDE VARMEVEKSLER BCEA DK.ROT.050101 INSTRUKTION ROTERENDE VARMEVEKSLER 1. GENERELT Varmegenvinderen er en roterende varmeveksler med høj temperatur- og fugtvirkningsgrad. Varmeveksleren arbejder med en virkningsgrad på op til

Læs mere

Flexit. Automatik for luftbehandlingsaggregater. 300-700 m 3 /h. Vi arbejder for din succes

Flexit. Automatik for luftbehandlingsaggregater. 300-700 m 3 /h. Vi arbejder for din succes Flexit Automatik for luftbehandlingsaggregater 300-700 m 3 /h Vi arbejder for din succes Energivej 3-7, 2750 Ballerup, Tel. 7020 1911, Fax 4453 1051 www.oeland.dk NB! Vores produkter udvikles løbende,

Læs mere

BETJENINGSMANUAL HÅNDTERMINAL IQNAVIGATOR GOLD RX/PX/CX/SD Generation F

BETJENINGSMANUAL HÅNDTERMINAL IQNAVIGATOR GOLD RX/PX/CX/SD Generation F BETJENINGSMANUAL HÅNDTERMINAL IQNAVIGATOR GOLD RX/PX/CX/SD Generation F Indhold 1. Håndterminal IQnavigator... 3 1.1 Generelt...3 1.2 Betjening...4 1.3 Knapper...5 1.4 Indikatorsymboler...5 1.5 Tastatur...6

Læs mere

VR700DC. DK Betjenings- og vedligholdelsesvejledning. Til slutbrugeren

VR700DC. DK Betjenings- og vedligholdelsesvejledning. Til slutbrugeren VR700DC DK Betjenings- og vedligholdelsesvejledning Til slutbrugeren 1 FORORD Systemair ventilationsaggregater med varmegenvinding er blevet produceret siden 1980. Aggregaterne er installeret i tusindvis

Læs mere

Installationsvejledning Shuntarrangement TBXZ-1-42, GOLD SD/GOLD CX 100/120

Installationsvejledning Shuntarrangement TBXZ-1-42, GOLD SD/GOLD CX 100/120 DK.TBXZ. Installationsvejledning Shuntarrangement TBXZ, GOLD SD/GOLD CX /. Generelt Shuntarrangementet tjener til at føre vand/glykolblandingen rundt mellem to sammenkoblede varmegenvindingsflader i et

Læs mere

Vejledning til varmevekslerstyring SILVER C RX, RECOnomic str. 100/120, RECOsorptic str. 50-120

Vejledning til varmevekslerstyring SILVER C RX, RECOnomic str. 100/120, RECOsorptic str. 50-120 Vejledning til varmevekslerstyring SILVER C RX, RECOnomic str 100/120, RECOsorptic str 50-120 1 Generelt Varmevekslerstyringen er et styresystem til stepmotor, 380 W Det er beregnet til nøjagtig og lydsvag

Læs mere

Installation af elektrisk varmeflade TBLE/TCLE GOLD/COMPACT

Installation af elektrisk varmeflade TBLE/TCLE GOLD/COMPACT Installation af elektrisk varme TBLE/TCLE GOLD/COMPACT 1. Generelt Varme TBLE/TCLE benyttes til efteropvarmning af tilluften. Varme TBLE/TCLE kan fås i flere effektvarianter. Elektrisk udstyr opfylder

Læs mere

Installation af optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT

Installation af optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT Installation af optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT 1. Generelt Optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a benyttes til at måle røggasser i ventilationskanaler.

Læs mere

Turbovex TX 250A Turbovex A/S

Turbovex TX 250A Turbovex A/S Turbovex TX 250A Side 1 af 17 1.0.0 Indhold 1.0.0 INDHOLD... 1 1.0.0 INDHOLD... 2 2.0.0 ILLUSTRATIONER... 2 3.0.0 GENEREL INFORMATION... 3 3.1.0 FORORD... 3 3.2.0 ANVENDELSESOMRÅDER... 3 3.3.0 FORKERT

Læs mere

FUNKTIONSMANUAL INSTALLATION GOLD RX/PX/CX/SD Generation F. Fra og med programversion 1.22

FUNKTIONSMANUAL INSTALLATION GOLD RX/PX/CX/SD Generation F. Fra og med programversion 1.22 FUNKTIONSMANUAL INSTALLATION GOLD RX/PX/CX/SD Generation F Fra og med programversion 1.22 Indhold 1. Visningshåndtering... 3 2. Hovedindstilling... 4 3. Filterkalibrering... 4 4. Funktioner... 5 4.1 Luftmængde...5

Læs mere

Installation af varmeflade, vand, forvarme TBLF/TCLF GOLD

Installation af varmeflade, vand, forvarme TBLF/TCLF GOLD Installation af varmeflade, vand, forvarme TBLF/TCLF GOLD DK.TBLF.150929 1. Generelt Varmeflade TBLF/TCLF benyttes til forvarmning af tilluften med varmt vand som medium. TBLF placeres i friskluftkanalen.

Læs mere

Ventilationsaggregater. Topvex FR, SR, TR

Ventilationsaggregater. Topvex FR, SR, TR Topvex FR, SR, TR 206951-DK 22-08-2011V.A004 (C. 3.0-1-06) Indhold 1... 1 1.1 Funktionsindstillinger... 1 1.2 Indstilling af ugeprogram... 5 1.3 Alarmkonfiguration... 6 1.4 Noter og underskrift... 9 1

Læs mere

Installation af recirkulationsdel TCBR/TCBRS GOLD/SILVER C størrelse

Installation af recirkulationsdel TCBR/TCBRS GOLD/SILVER C størrelse Installation af recirkulationsdel TCBR/TCBRS GOLD/SILVER C størrelse 11-120 1. Generelt Recirkulationsdelen benyttes i to forskellige driftssituationer. 1. For at cirkulere returluft uden tilskud af friskluft.

Læs mere

Vejledning ECC Styring. ECC Styring. enervent.dk / ECC vejledning

Vejledning ECC Styring. ECC Styring. enervent.dk / ECC vejledning ECC Styring ECC Styring for Enervent boligventilationsaggregater Enervent boligaggregater er beregnet til kontinuerlig drift og bør af hensyn til kondensdannelse i aggregat og kanaler aldrig stoppes. Aggregaterne

Læs mere

FUNKTIONSBESKRIVELSE AUTOMATIK

FUNKTIONSBESKRIVELSE AUTOMATIK FUNKTIONSBESKRIVELSE AUTOMATIK Randers Lille Skole - udvidelse Udg. dato: 20.10.2015 Side : 2/ 7 1. Generelt Alle ydelser inden for CTS og automatik beskrevet i nærværende dokument indgår i automatikarbejdet.

Læs mere

Drifts- og vedligeholdelsesvejledning TX 64. Rev. 2015.10.09

Drifts- og vedligeholdelsesvejledning TX 64. Rev. 2015.10.09 Drifts- og vedligeholdelsesvejledning TX 64 Rev. 2015.10.09 0 1 Indhold 1. Systembeskrivelse... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Forsyningsområde... 3 1.3 Virkemåde... 3 2. Komponentoversigt... 3 3. Styring... 4

Læs mere

UNIQ COMFORT LUFTbEHaNDLINGsaGGREGaTER TIL boliger, KONTORER, INsTITUTIONER OG skoler

UNIQ COMFORT LUFTbEHaNDLINGsaGGREGaTER TIL boliger, KONTORER, INsTITUTIONER OG skoler UNIQ COMFORT Luftbehandlingsaggregater TIL BOLIGER, KONTORER, INSTITUTIONER OG SKOLER Derfor skal du vælge din ventilationsløsning fra UNIQ COMFORT Garanti for kvalitet Danmarks bedste pris Effektiv energibesparelse

Læs mere

BOLIGVENTILATION CMG-400. www.geovent.com. Din garanti for en fremtidssikret ventilationsløsning. Instruktionsmanual

BOLIGVENTILATION CMG-400. www.geovent.com. Din garanti for en fremtidssikret ventilationsløsning. Instruktionsmanual BOLIGVENTILATION CMG-400 Din garanti for en fremtidssikret ventilationsløsning DK Instruktionsmanual www.geovent.com Indholdsfortegnelse 1.0 Monteringsanvisning 1.1 El installation 1.2 Anvendelsesområde

Læs mere

Climaster ZCF luftbehandlingsaggregat. Brugervejledning - Quickguide

Climaster ZCF luftbehandlingsaggregat. Brugervejledning - Quickguide Climaster ZCF luftbehandlingsaggregat Brugervejledning - Quickguide EXHAUSTO A/S Odensevej 76 DK-5550 Langeskov Tel. +45 65 66 12 34 Fax +45 65 66 11 10 exhausto@exhausto.dk www.exhausto.dk 1 Generelt

Læs mere

- mere end funktionel

- mere end funktionel Varmepumper Ventilatorer Filterbokse - mere end funktionel P e r p e t u a l E n e r g y A p S drager nytte af mange års erfaring såvel internt som hos vores samarbejdspartnere og leverandører af løs ninger

Læs mere

Installationsvejledning Kabeladapter, GOLD SD

Installationsvejledning Kabeladapter, GOLD SD Installationsvejledning Kabeladapter, GOLD SD 1. Generelt Kabeladapter 32611101 bruges til at koble et tilluftaggregat og et fraluftaggregat sammen med en fælles styreenhed placeret i et af aggregaterne.

Læs mere

Ventilation. Ventilation kan etableres på to forskellige måder:

Ventilation. Ventilation kan etableres på to forskellige måder: Rum, som benyttes af personer, skal ventileres så tilfredsstillende komfort og hygiejniske forhold opnås. Ventilationen bevirker, at fugt og forurening (partikler, CO 2, lugt mm.) fjernes fra opholdsrummene

Læs mere

Aggregat GOLD, version 4

Aggregat GOLD, version 4 Aggregat GOLD, version 4 Drifts- og vedligeholdelsesanvisning * GOLD * DAG 1-10:15 HØJHASTIGHED AUTODRIFT MAN STOP K-UR PROG 1 Anvendelsesområde Aggregat GOLD Luftbehandlingssystemet GOLD er først og fremmest

Læs mere

BCEA & BASIC. BCEA & BASIC er certificeret af Eurovent

BCEA & BASIC. BCEA & BASIC er certificeret af Eurovent Luftbehandlingsaggregater Modulaggregat BASIC Modulaggregat, der klarer alt fra en enkelt ventilator til store og avancerede installationer med mange funktionsdele, inkl. automatik og reguleringsudstyr.

Læs mere

INSTALLATION cirkulationspumpe TBPA GOLD/SILVER C/COMPACT

INSTALLATION cirkulationspumpe TBPA GOLD/SILVER C/COMPACT DK.TBPA5.111 INSTALLATION cirkulationspumpe TBPA GOLD/SILVER C/COMPACT 1. Generelt Når der benyttes varmebatterier uden frostsprængningsbeskyttelse, skal man have en cirkulationspumpe i batterikredsen

Læs mere

Brugermanual. KVU vekslere. 110-00038 Version 01.01

Brugermanual. KVU vekslere. 110-00038 Version 01.01 Brugermanual KVU vekslere 110-00038 Version 01.01 2 af 11 Indholdsfortegnelse Display KVU Control... 5 Kontrolenhed... 5 Menustruktur... 5 Display visning... 5 Display visning... 6 Displayet... 6 Signaler...

Læs mere

BE VILLA serie Ventilationsaggregat

BE VILLA serie Ventilationsaggregat 1 BE VILLA serie Ventilationsaggregat Typer: BE VILLA 200 BE VILLA 350 BE VILLA 700 BE VILLA serien kan anvendes i lejligheder, boliger samt mindre erhvervsbygninger. De energivenlige EC-motorer og højeffektiv

Læs mere

HOVEDGADEN 86 DK-8831 LØGSTRUP

HOVEDGADEN 86 DK-8831 LØGSTRUP TPC Touchscreen Indstilling og angivelse af tilgangsluftens temperaturer Indstilling og angivelse af omdrejningstallet af ventilatormotor Angivelse af frostsikringsfuntionen i pladevarmeveksleren Angivelse

Læs mere

TEKNISK INFORMATION - HRV 501 Boligventilation med rotorveksler og fugtoverførsel

TEKNISK INFORMATION - HRV 501 Boligventilation med rotorveksler og fugtoverførsel TEKNISK INFORMATION - HRV 501 Boligventilation med rotorveksler og fugtoverførsel HRV 501 1 Generel beskrivelse 3 2 Tekniske data 5 3 Tilbehør 7 Forbehold for ændringer og trykfejl. September 2014. Generel

Læs mere

VAV FUNKTION. Instruktionsmanual 2

VAV FUNKTION. Instruktionsmanual 2 VAV FUNKTION DK Instruktionsmanual 2 DK INDHOLD INDLEDNING... 3 1. MONTAGE AF TRYKTRANSMITTER... 3 2. SLANGE TILSLUTNING PÅ TRYKTRANSMITTER... 3 3. ELEKTRISK TILSLUTNING TIL AGGREGAT... 4 4. INDSTILLING

Læs mere

VENTILATIONSAGGREGAT VUT 160V/350VB/550VB EC

VENTILATIONSAGGREGAT VUT 160V/350VB/550VB EC AIR COMFORT AIR DIFFUSION VE: DK. CC VENTILATIONSAGGREGAT» TEKNISKE DATA Til A Til A PRODUKTFAKTA: Ventilationsaggregat i varme- og lydisoleret kabinet Luftmængde op til m³/h Virkningsgrad op til 9% Ventilationsaggregaterne

Læs mere

Aggregat GOLD, størrelse 11-32

Aggregat GOLD, størrelse 11-32 Drifts- og vedligeholdelsesanvisning Aggregat GOLD, størrelse 11-32 Version A 1 Indholdsfortegnelse Afsnit Side 1. Generelt... 3 1.1 Anvendelsesområde... 3 1.2 Mekanisk konstruktion... 3 1.3 Indbygget

Læs mere

Montagevejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00 13-04-2015 Software-version: 2.30

Montagevejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00 13-04-2015 Software-version: 2.30 Montagevejledning CTS 602 by Nilan Comfort CT150 Version: 10.00 13-04-2015 Software-version: 2.30 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 Generelle oplysninger før montage... 3

Læs mere

INSTRUKTION KRYDSVEKSLER

INSTRUKTION KRYDSVEKSLER INSTRUKTION Type KV DANHEAT A/S Niels Ebbesens Vej 9, DK-7500 Holstebro Tlf.:+45 97 42 30 99 Fax:+45 97 40 27 70 E-mail: danheat@danheat.dk Internet: www.danheat.dk Udgave 2009.03 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.

Læs mere

Kvaliteten af luft er livskvalitet!

Kvaliteten af luft er livskvalitet! DV-300T Bygningsrenovering og efterisolering af huse nu til dags efterlader ofte DV-300T ventilationsaggregatet er et anlæg med energieffektiv huset godt isoleret og tæt. Dette betyder dog også at krav

Læs mere

Installationsvejledning SILVER C RX/CX, størrelse 100/120

Installationsvejledning SILVER C RX/CX, størrelse 100/120 Installationsvejledning SILVER C RX/CX, størrelse 100/120 Dokumentets originalsprog er svensk Der tages forbehold for ændringer. www.swegon.com 1 Indhold 1. Installation...3 1.1 Generelt... 3 1.2 Indtransport...

Læs mere

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL!

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL! MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL! FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 981 002 317 Ver. 01 11-03-2013 Indhold 1. INTRODUKTION... 4 2. BESKRIVELSE FANTRONIC... 5 2.1 SÅDAN FUNGERER

Læs mere

DRIFTS- OG VEDLIGEHOLDELSESANVISNING Aggregat GOLD, størrelse Fra og med programversion 1.20

DRIFTS- OG VEDLIGEHOLDELSESANVISNING Aggregat GOLD, størrelse Fra og med programversion 1.20 DRIFTS- OG VEDLIGEHOLDELSESANVISNING Aggregat GOLD, størrelse 11-52 Fra og med programversion 1.20 Forbehold for ret til ændringer uden forudgående meddelelse www.swegon.se 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Afsnit

Læs mere

Vejledning til varmevekslerstyring RHX 2M SILVER C RX, RECOnomic str. 04-80, RECOsorptic str. 04-40

Vejledning til varmevekslerstyring RHX 2M SILVER C RX, RECOnomic str. 04-80, RECOsorptic str. 04-40 Vejledning til varmevekslerstyring RHX 2M SILVER C RX, RECOnomic str. 04-80, RECOsorptic str. 04-40 1. Generelt Varmevekslerstyring RHX2M er et styresystem til trinmotorer. Det er beregnet til nøjagtig

Læs mere

VENTILATIONSAGGREGAT VUT 160V/350VB/550VB EC

VENTILATIONSAGGREGAT VUT 160V/350VB/550VB EC AIR COMFORT AIR DIFFUSION VE: DK. CC VENTILATIONSAGGREGAT» TEKNISKE DATA Til A9 Til A PRODUKTFAKTA: Ventilationsaggregat i varme- og lydisoleret kabinet Luftmængde op til m³/h Virkningsgrad op til 9% Ventilationsaggregaterne

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CTS150 BY NILAN. Comfort CT150

BRUGERVEJLEDNING CTS150 BY NILAN. Comfort CT150 BRUGERVEJLEDNING CTS150 BY NILAN Comfort CT150 Version 2.10-03.04.2017 INDHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhed Strømforsyning... 3 Bortskaffelse... 3 Ventilationsanlæg... 3 Quick guide Betjeningspanel...4 Funktioner...

Læs mere

Kompaktaggregat. 0-1600 l/s

Kompaktaggregat. 0-1600 l/s Kompaktaggregat 0-1600 l/s Kompaktaggregat Welair Matrix er et letinstalleret aggregat med roterende varmeveksler, effektive posefiltre med lave tryktab, el- eller vandvarme og indbygget automatik. Welair

Læs mere

ØLAND ØLAND. Drift og vedligeholdelse (bruger) Brugervejledning nr. AHU-250-brugervejledning 01-03-12-1. Luftbehandlingsaggregat AHU-250-M-EC

ØLAND ØLAND. Drift og vedligeholdelse (bruger) Brugervejledning nr. AHU-250-brugervejledning 01-03-12-1. Luftbehandlingsaggregat AHU-250-M-EC Brugervejledning Aggregat Betjeningspanel PAR-AHU-250 A/S Park Allé 366, 2605 Brøndby, Tel. 7020 1911, Fax 4453 1051 www.oeland.dk 1 Drift og vedligeholdelse (bruger) Automatikfunktioner og betjeningspanel

Læs mere

HOVEDGADEN 86 DK-8831 LØGSTRUP

HOVEDGADEN 86 DK-8831 LØGSTRUP Tagmonteret ventilationsaggregat varenr. 02-602 Geovent GRTU tagaggregat er et enkelt og effektivt ventilationsaggregat med et minimum af installationsomkostninger. Aggregatets store tilbehørsprogram gør

Læs mere

Flexit L14 R L20 R L30 R L40 R L60 R

Flexit L14 R L20 R L30 R L40 R L60 R Flexit L14 R L2 R L3 R L4 R L6 R luftbehandlingsaggregater NYHED! Komplet serie Kapacitet fra 7 til m 3 /h Smarte løsninger Vi arbejder for din succes Energivej 3-7, 275 Ballerup, Tel. 72 1911, Fax 4453

Læs mere

Instruktion BASIC Ventilator BCRWD

Instruktion BASIC Ventilator BCRWD DK.BCRWD.000 Instruktion BASIC Ventilator BCRWD. Generelt Basic Wing BCRWD er en direkte trukket ventilator med aksialradial konstruktion og med sigte på god el-effektivitet, lav ensartet luftstrøm, svag

Læs mere

Vind og regnmelder WRA 501

Vind og regnmelder WRA 501 Vind og regnmelder WRA 501 Lad venligst denne vejledning Blive i centralen! MONTAGEVEJLEDNING Tekniske bilag og montagevejledning Side 1 af 15 1 Indholdsfortegnelse side 1 Indholdsfortegnelse... 2 1.1

Læs mere

HRUC-E. Ventilationsaggregat med varmegenvinding. Comair er et varemærke tilhørende Ventilair Group.

HRUC-E. Ventilationsaggregat med varmegenvinding. Comair er et varemærke tilhørende Ventilair Group. HRUC-E Ventilationsaggregat med varmegenvinding Comair er et varemærke tilhørende Ventilair Group. Ventilair Group forbeholder sig retten til at ændre offentliggjorte informationer uden varsel. Besøg derfor

Læs mere

BE KOMPAKT serie Ventilationsaggregat

BE KOMPAKT serie Ventilationsaggregat 1 serie Ventilationsaggregat Typer: 150 300 2 serien kan anvendes i lejligheder, boliger samt mindre erhvervsbygninger. De energivenlige ECmotorer og højeffektiv modstrømsveksler sikre en energibesparende

Læs mere

GOLDTM. Luftbehandlingsaggregat med indbygget styreudstyr og økonomisk drift.

GOLDTM. Luftbehandlingsaggregat med indbygget styreudstyr og økonomisk drift. GOLDTM LP Luftbehandlingsaggregat med indbygget styreudstyr og økonomisk drift. Generelt er et komplet luftbehandlingsaggregat med direkte drevne tilluft- og fraluftventilatorer, tilluft- og fraluftfiltre,

Læs mere

Vejledning om ventilation og varmeforsyning

Vejledning om ventilation og varmeforsyning Vejledning om ventilation og varmeforsyning AlmenBolig+-boligerne er opført som lavenergiboliger, og har derfor et mindre varmebehov end traditionelle bygninger. Boligerne har et integreret anlæg, der

Læs mere

DISPLAY SYMBOLER. Angiver at batterierne er afladet og skal skiftes. Klokketermostaten er slukket eller temperaturreguleringen er afbrudt.

DISPLAY SYMBOLER. Angiver at batterierne er afladet og skal skiftes. Klokketermostaten er slukket eller temperaturreguleringen er afbrudt. KLOKKETERMOSTATEN A B C D E F G H I L M N O P Oprydningsknappen.: Aktivering af midlertidig driftsstop. Ferieknappen.: Deaktivering af indkodet programperioder i en tidsperiode. Programknappen.: Åbning

Læs mere

INSTRUKTION KRYDSVARMEVEKSLER M/ VARMEFLADE FOR VANDOPVARMNING

INSTRUKTION KRYDSVARMEVEKSLER M/ VARMEFLADE FOR VANDOPVARMNING INSTRUKTION M/ VARMEFLADE FOR VANDOPVARMNING DANHEAT A/S Niels Ebbesens Vej 9, DK-7500 Holstebro Tlf.:+45 97 42 30 99 Fax:+45 97 40 27 70 Web: www.danheat.dk E-mail: danheat@danheat.dk Udgave 2009.06 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Vejledning om ventilation og varmeforsyning

Vejledning om ventilation og varmeforsyning Vejledning om ventilation og varmeforsyning 1. Generel info om ventilationssystemet og varmeforsyning 2. Ventilations - brugervejledning 3. Andre indstillinger 4. Vedligeholdelse, udskiftning af filter

Læs mere

Modstrøms Varmevekslere

Modstrøms Varmevekslere Modstrøms Varmevekslere - mere end funktionel I n d e K l i m a M i l j ø A / S IndeKlimaMiljø A/S, eller blot, drager nytte af mange års erfaring såvel internt som hos vores samarbejdspartnere og leverandører

Læs mere

Alde Smart Control App

Alde Smart Control App Brugs- og installationsanvisning til Alde Smart Control Android Alde Smart Control App iphone 2 Lynguide 3 Brugsanvisning 4 Indledning 4 Appen Alde Smart Control 5 Appen Alde smart control - hovedmenu

Læs mere

Ventilation med ECL Comfort 310

Ventilation med ECL Comfort 310 Ventilation med ECL Comfort 310 Én løsning til styring og overvågning Med ECL Comfort 310 kan I samle styring og overvågning af alle jeres anlæg ét sted. Udvid eksempelvis en eksisterende varme- og brugsvandsløsning

Læs mere

LAD NATUREN KOMME INDENFOR

LAD NATUREN KOMME INDENFOR LAD NATUREN KOMME INDENFOR OKTOBER 2012 2 TX KOMFORT Decentral ventilation med en kapacitet på 250 til 1000 m³/h, kan anvendes følgende steder: skoler kontorer mødelokaler kantiner institutioner pavilloner

Læs mere

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 100

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 100 Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 100 Side 1 af 15 1.0.0 Indhold 1.0.0 Indhold... 2 2.0.0 Illustrationer... 2 3.0.0 Anlægget... 3 3.1.0 Funktionsprincip... 4 4.0.0 Tekniske specifikationer...

Læs mere

God luftkvalitet giver God livskvalitet!

God luftkvalitet giver God livskvalitet! Energi Effektiv Ventilation Nutidens byggerier er godt isoleret og er derfor meget varmeeffektive med en minimal luftlækage. Konsekvensen af dette er, at mekanisk ventilation er særdeles vigtig at få installeret,

Læs mere

TILSLUTNINGSANVISNING

TILSLUTNINGSANVISNING TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE MiniMax V / VK Revideret 2014-10-06 Version 1.5.1 F21037901DK Overensstemmelseserklæring Producentens forsikring om produktets overensstemmelse

Læs mere

SANOVENT. Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med modstrøms-varmeveksler. Til HCF. Modstrøms varmeveksler. Fra AUT.

SANOVENT. Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med modstrøms-varmeveksler. Til HCF. Modstrøms varmeveksler. Fra AUT. Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med modstrøms-varmeveksler Tryk sensor FIB VEC Posefilter Til Ventilator Fraluft HCF Afkast COW VEC Modstrøms varmeveksler FIB Varme-flade Ventilator Fra

Læs mere

Brugermanual. KVU vekslere. 110-00038 Version 01.05

Brugermanual. KVU vekslere. 110-00038 Version 01.05 Brugermanual KVU vekslere 110-00038 Version 01.05 2 af 11 Indholdsfortegnelse Setpunktstabel:...4 Betjeningspanel KVU...5 Kontrolenhed...5 Menustruktur...5 Display visning...5 Display visning...6 Displayet...6

Læs mere

BE TOP serie Ventilationsaggregat

BE TOP serie Ventilationsaggregat 1 serie Ventilationsaggregat Typer: 150 200 300 2 serien kan anvendes i lejligheder, boliger samt mindre erhvervsbygninger. De energivenlige EC-motorer og højeffektiv modstrømsveksler sikre en energibesparende

Læs mere

Modstrøms Varmevekslere

Modstrøms Varmevekslere Modstrøms Varmevekslere - mere end funktionel I n d e K l i m a M i l j ø A / S IndeKlimaMiljø A/S, eller blot, drager nytte af mange års erfaring såvel internt som hos vores samarbejdspartnere og leverandører

Læs mere

Automatiksystem EKO-MKE/SKE

Automatiksystem EKO-MKE/SKE Automatiksystem EKO-MKE/SKE Beskrivelse generelt Automatiksystem EKO-MKE/SKE er beregnet til anvendelse til automatisk automatik og funktionskontrol af brand-/røgspjæld eller trykaflastningsspjæld med

Læs mere

LAD NATUREN KOMME INDENFOR

LAD NATUREN KOMME INDENFOR LAD NATUREN KOMME INDENFOR JANUAR 2015 2 TX INDUSTRI Decentral ventilation med en kapacitet på 1400-3000 m³/h, kan anvendes følgende steder: autoværksteder produktionsvirksomheder idrætshaller byggemarkeder

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VER.

BRUGERVEJLEDNING VER. Dr.CropStore Styring af lager-temperatur BRUGERVEJLEDNING VER. 2.00 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Indledning....4 1.1 Knapindstilling, taster og display...................... 4 1.2 Indstilling, ændring af

Læs mere

AGGREGATER. Sikrer tilførsel af frisk luft Fjerner forurenet og dårlig luft Genvinder varmen fra den udsugede luft

AGGREGATER. Sikrer tilførsel af frisk luft Fjerner forurenet og dårlig luft Genvinder varmen fra den udsugede luft aggregater AGGREGATER Sikrer tilførsel af frisk luft Fjerner forurenet og dårlig luft Genvinder varmen fra den udsugede luft Geovent introducerer nu et komplet program af aggregater med varmegenvinding.

Læs mere

Installation af luftkvalitetsføler kanal Ø DTBLZ-1-74-a GOLD/COMPACT

Installation af luftkvalitetsføler kanal Ø DTBLZ-1-74-a GOLD/COMPACT Installation af luftkvalitetsføler kanal Ø DTBLZ--74-a GOLD/COMPACT. Generelt Indeluftens kuldioxidindhold er en effektiv indikator for rummets belægningsgrad og ventilationsgrad. Ventilationsstyning baseret

Læs mere

OVERSIGT GOLDTM & COMPACTTM. Energieffektive, kompakte og fleksible luftbehandlingsaggregater. www.swegon.com

OVERSIGT GOLDTM & COMPACTTM. Energieffektive, kompakte og fleksible luftbehandlingsaggregater. www.swegon.com OVERSIGT TM & COMPACTTM Energieffektive, kompakte og fleksible luftbehandlingsaggregater www.swegon.com & COMPACT Luftbehandlingsaggregater med uovertrufne fordele Spar plads Swegons luftbehandlingsaggregater

Læs mere

Mean Well, LCM-serie installations vejledning.

Mean Well, LCM-serie installations vejledning. Egenskaber: 180 -> 295 VAC (LCM-25: 180 277 VAC) Indbygget aktivt power factor funktion Udgangsstrøm indstilles med DIP kontakter Indbygget DALI interface og simpel kontakt dæmpning (DA version) Indbygget

Læs mere

God luftkvalitet giver God livskvalitet!

God luftkvalitet giver God livskvalitet! Energi Effektiv Ventilation Nutidens byggerier er godt isoleret og er derfor meget varmeeffektive med en minimal luftlækage. Konsekvensen af dette er, at mekanisk ventilation er særdeles vigtig at få installeret,

Læs mere

LAD NATUREN KOMME INDENFOR

LAD NATUREN KOMME INDENFOR LAD NATUREN KOMME INDENFOR JUNI 2013 2 TX BOLIG Decentral ventilation med en kapacitet på 35 til 350 m³/h, kan eventuelt anvendes følgende steder: privatbolig kontorer mødelokaler undervisningslokaler

Læs mere

LeanVent Produktoversigt

LeanVent Produktoversigt LeanVent Produktoversigt 05/2015 Hvorfor vælge et spjæld fra LeanVent? Ved første øjekast ligner et LeanVent spjæld et helt almindeligt spjæld, men ved nærmere øjesyn, ser man hurtigt det unikke design

Læs mere

Vejledning om varmeforsyning

Vejledning om varmeforsyning Vejledning om varmeforsyning 1. Generel info om ventilationssystemet 2. Ventilations - brugervejledning 3. Andre indstillinger 4. Vedligeholdelse, udskiftning af filter (a d) 5. Energiråd 1. Generel info

Læs mere

Varmeflytning for Holly/RC120

Varmeflytning for Holly/RC120 Varmeflytning for Varme.ytning for modellen 2 Varmeflytning indgang VENSTRE Varmeflytning indgang HØJRE (udstødningsgasser) Afbryder som aktiverer varmeflytningsindgangen til HØJRE Afbryder som aktiverer

Læs mere

Installationsvejledning Shuntarrangement TBXZ-2-42, GOLD SD/GOLD CX 100/120

Installationsvejledning Shuntarrangement TBXZ-2-42, GOLD SD/GOLD CX 100/120 DK.TBXZ. nstallationsvejledning Shuntarrangement TBXZ--, GOLD SD/GOLD CX /. Generelt Shuntarrangementet tjener til at føre vand-/glykolblandingen rundt mellem to sammenkoblede varmegenvindingsflader i

Læs mere

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 35A

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 35A Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 35A Rev.04 april 2013 Side 1 af 18 1.0.0 Indhold MONTAGE, DRIFT OG...1 VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING...1 1.0.0 INDHOLD...2 2.0.0 ILLUSTRATIONER...2 3.0.0 GENEREL

Læs mere

VENTILATIONSAGGREGAT VUT 160PB/350PB EC

VENTILATIONSAGGREGAT VUT 160PB/350PB EC AIR COMFORT AIR DIFFUSION VENTILATIONSAGGREGAT» TEKNISKE DATA Styrepanel Til A19 Styrepanel Til A14 PRODUKTFAKTA: Ventilationsaggregat i varme- og lydisoleret kabinet Luftmængde op til 410 m³/h Virkningsgrad

Læs mere

TILSLUTNINGSANVISNING

TILSLUTNINGSANVISNING TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE MicroMax180 Revideret 05-01-14 Version 1.1 F21018901DK IBC automatic BRÄNNERIGATAN 5 S-263 37 HÖGANÄS TLF+46 42 33 00 10 FAX +46 42 33 03 75

Læs mere

Ventilationsaggregat

Ventilationsaggregat Ventilationsaggregat Med modstrømsveksler MVE 700 1200-1900 Ventilationsaggregater med højeffektive modstrømsvekslere til brug i større boliger, kontorer og andre opvarmede områder. Geovent MVE udmærker

Læs mere

- mere end funktionel

- mere end funktionel Modstrøms Varmevekslere - mere end funktionel P e r p e t u a l E n e r g y A p S drager nytte af mange års erfaring såvel internt som hos vores samarbejdspartnere og leverandører af løs ninger til ventilationsbranchen.

Læs mere

Reguleringsspjæld, type VAV BASiQ

Reguleringsspjæld, type VAV BASiQ Funktion VAV BASiQ er et trykuafhængig elektronisk reguleringsspjæld, der bruges med energibesparende formål til at behovstyre luftmængder i f.eks. skoler, butikker, kontorer og konferencerum. Spjældet

Læs mere

Vejledning om ventilation og varmeforsyning

Vejledning om ventilation og varmeforsyning Vejledning om ventilation og varmeforsyning AlmenBolig+ boligerne er opført som lavenergiboliger, og har derfor et mindre varmebehov end traditionelle bygninger. Boligerne har et integreret anlæg, der

Læs mere

Direkte drevet ventilator (kode ELFD)

Direkte drevet ventilator (kode ELFD) Direkte drevet ventilator (kode ELFD) Tekniske data, størrelse 950 Udførelse 080-HE, 090-HE Motortype HE = 4- eller 6-polet motor iht. IE2, 8-polet motor med forhøjet virkningsgrad. Eldata Den direkte

Læs mere