Sundheds- og Psykiatriudvalget

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sundheds- og Psykiatriudvalget"

Transkript

1 Sundheds- og Psykiriudvalget Refer Do 08. januar 2015 Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 18:45 Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninger Afdeling for sundhed, Langgade 57, Stege Kim Petersen, Mette Høgh Christiansen, Brit Skovgaard, Kirsten Overgaard, Vibe Bøgvad Mette Høgh Christiansen kl "Nytårskur" med medarbejderne. Overtandlæge Lene Maare deltager under behandling af sag nr. 2

2 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side 1. Godkendelse af dagsorden Orienteringssag om udvikling af omsorgstandplejeområdet Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb og overførsel fra ramme 1 til ramme Budgettilpasning mellem Afdeling for Sundhed og Træning og Rehabilitering Ydelseskalog for Sundhed Afrapportering 2014 om nurbaseret sundhed Ledsagelse og støtte i ferier, weekender mv. til borgere i sociale botilbud Procedure for fremlæggelse af tilsynsrapporter for udvalget Projekt "Sammen om" Stus på Opland og samarbejdet med Ungdommens Røde Kors (URK) Orienteringssag - Rapport over kommunernes anvendelse af 18-midlerne i Orientering fra formanden Eventuelt...19 Bilagsoversigt...20 Underskriftsside...21

3 Sundheds- og Psykiriudvalget Godkendelse af dagsorden Sagsnr.: 14/ Sagen afgøres i: Sundheds- og Psykiriudvalget Område: Ledelsessekretariet - Sagsbeh: Birthe Jørgensen Lovgrundlag Lov om kommunernes styrelse. Forretningsorden for Sundheds- og Psykiriudvalget i Vordingborg Kommune. Dagsorden til mødet er udsendt til Sundheds- og Psykiriudvalgets medlemmer i henhold til den godkendte forretningsorden. Administrionen indstiller, det udsendte forslag til dagsorden godkendes. Beslutning i Sundheds- og Psykiriudvalget den Godkendt. 2

4 Sundheds- og Psykiriudvalget Orienteringssag om udvikling af omsorgstandplejeområdet Sagsnr.: 14/ Sagen afgøres i: Sundheds- og Psykiriudvalget Område: Afdeling for Sundhed - Sagsbeh: Vivian Griffenfeldt Nielsen Lovgrundlag Sundhedslovens 131. Resumé I januar 2013 indledtes et udviklingsprojekt vedrørende omsorgstandpleje med deltagere fra Afdeling for Pleje og Omsorg og den kommunale tandpleje. Ved projektets afslutning ultimo 2014, er der sket en tilpasning af procedurer vedrørende visition til omsorgstandpleje, fokus på mundhygiejne hos ældre er øget og betingelserne for udførelse af det kliniske arbejde forbedret. Endvidere er der etableret en nurlig samarbejdskultur imellem tandpleje- og Pleje og Omsorg til gavn for borgerne. Andelen af borgere med behov for omsorgstandpleje forventes stige i takt med befolkningsprognosen og den relive stigning i antallet af ældre med egne tænder. I januar 2013 indledtes et udviklingsprojekt vedrørende omsorgstandpleje med deltagere fra Afdeling for Pleje og Omsorg og den kommunale tandpleje. Formålet var udvikle en samarbejdsstruktur som skulle sikre, de rigtige borgere blev tilbudt omsorgstandpleje på det rigtige tidspunkt. Endvidere var formålet forbedre de tilmeldte borgeres mundhygiejne og forbedre de arbejdsmiljømæssige rammer om opgaven. Projektet har omftet en række delelementer, som tilsammen har øget den tværgående forståelse og kvaliteten på omsorgstandplejeområdet: Lovgivningen for omsorgstandpleje er blevet gennemgået, så medarbejdere i begge sektorer kender de krav og forventninger, der ligger i Sundhedsloven. Hjemmesiden er strammet op, så borgere i Vordingborg Kommune endnu bedre kan se, hvordan visitionen foregår. Visitionsproceduren er gennemgået. Det er der blandt andet kommet et revideret helbredsskema ud af. Det er visitionen, der suverænt har bemyndigelse til afgøre ansøgninger om tilmelding til omsorgstandpleje - der er ikke nogen klagemuligheder. Ansøgningsskemaet findes på intranettet og internettet samt i Pleje og Omsorgs digitale fagsystem. Listen over borgere, der er visiteret til omsorgstandpleje og ydelsesstistik trækkes hvert halve år for sikring af de rette ressourcer i omsorgstandplejen. Forflytninger i omsorgstandplejen er blevet en mulighed på to klinikker, idet der er kommet loftslifte på klinikkerne i Stege og klinikken i Vordingborg. Personalet i Pleje og Omsorg sikrer, det sejl borgeren bruger, kommer med, således loftsliften kan anvendes. Der findes herudover tandplejerum på Vintersbølle og Solvang plejecentre. I Præstø Multicenter er der skabt mulighed for anvende et af mødelokalerne på 1. sal til lettere omsorgstandpleje. Tandplejen har indkøbt en mobil tandlægestol til formålet. Der er fastlagt procedurer for overlevering af oplysninger mellem fagområdernes journalsystemer Det er aftalt, Tandplejen tilbyder Pleje og Omsorg undervisning distriktsvis en gang om året. To gange årligt underviser Tandplejen alle eleverne i Pleje og Omsorg. Endvidere er undervisningsinstitutionerne i Næstved og Nykøbing tilbudt, Tandplejen, mod honorar, kan rekvireres til undervisning i tandpleje og mundhygiejne. Tandplejen har købt adgang til en særlig hjemmeside om omsorgstandpleje, som både borgere og anste i Pleje og Omsorg kan benytte sig af. For eksempel kan man ude på plejecentrene se, hvordan man udfører en optimal tandhygiejne på borgerne, og man kan søge viden om tandsygdomme, slimhindelidelser osv. Samarbejdsprojektet er overgået til drift i et konstruktivt og engageret, tværgående samarbejde. Administrionen indstiller, orienteringen tages til efterretning, 3

5 Sundheds- og Psykiriudvalget sagen sendes til orientering i Socialudvalget. Beslutning i Sundheds- og Psykiriudvalget den Godkendt. 4

6 Sundheds- og Psykiriudvalget Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb og overførsel fra ramme 1 til ramme 3 Sagsnr.: 14/ Sagen afgøres i: Kommunalbestyrelsen Område: Psykiri og Handicap - Sagsbeh: Jasmina Diness Mikkelsen Lovgrundlag Lov om kommunens styrelse og principper for økonomistyring i Vordingborg Kommune. Bo og Naboskab Præstø vil i fremtiden få mere plads til aktiviteter og administrionspersonale. Der er afs anlægsmidler til finde egnede lokaler i budget Administrionen er derfor i fuld gang med finde lokalerne. Det nye sted vil få brug for tilgængelighedsforanstaltninger, da brugergruppen på Bo og Naboskab Præstø generelt har fået flere hjælpemidler i form af kørestole, rollorer, lifte, store el-kørestole m.m. Formålet er derfor forbedre og tilrette adgangsforholdene for handicappede. Der søges derfor om overføre kr. til tilgængelighedsforanstaltninger fra ramme 1 til ramme 3. Økonomiske konsekvenser(1.000 kr.) Bevillingsønske Konto 2015 Drift Anlæg Nyt anlæg 575 Afledt drift Finansiering Drift omkostningssted Afs rådighedsbeløb Kassebeholdning Beløb uden fortegn er udgift/merudgift og - er indtægt/mindreudgift. Vedr. kassebeholdningen er det mods, da et forbrug på kassebeholdningen er og en forbedring af kassebeholdningen er uden fortegn. Økonomi Afdeling for Økonomi og Personale kan oplyse der for virksomheden Bo og Naboskab Præstø for 2014, forventes et overskud udover 4 % på kr. som søges overført til Administrionen indstiller, udvalget anbefaler, der overføres kr. fra ramme 1 til ramme 3, der ansøges om godkendelse af en anlægsbevilling på kr. til ovennævnte, der samtidig frigives en rådighedsbeløb på kr. til ovennævnte anlæg. Beslutning i Sundheds- og Psykiriudvalget den Anbefales godkendt. 5

7 Sundheds- og Psykiriudvalget Budgettilpasning mellem Afdeling for Sundhed og Træning og Rehabilitering Sagsnr.: 14/ Sagen afgøres i: Sundheds- og Psykiriudvalget Område: Økonomi - Sagsbeh: Johannes Kirkeby Lovgrundlag Lov om kommuners styrelse. Principper for økonomistyring i Vordingborg Kommune. Som fremlagt for Sundheds- og Psykiriudvalget på mødet den 3. december 2014, ændrer Træningsenheden navn til Træning og Rehabilitering pr. 1. januar Samtidig forankres 9 medarbejdere fra Afdeling for Sundhed (profitcenter Sundhedscenter Stege) i den nye enhed. Det betyder budgetterne for hhv. Sundhedscenter Stege og Træning og Rehabilitering skal tilpasses. Sammenlagt drejer det sig om kr. som følger de 9 medarbejdere over i Træning og Rehabilitering. Heraf er til lønninger og øvrige personaleudgifter såsom tjenestekørsel, forsikring, uddannelse mv. Derudover er der skønnet, der skal følge kr. til administrionsudgifter og IT. Beregningerne er hovedsagelig baseret på kendte løn- og personaleudgifter. Til grund ligger også regnskabs- og budgettal fra forskellige personalerelerede konti. De afledte budgetændringer og ønskede budgetomplacering fremgår af nedenstående skema. Budgetændringer i 2015-priser (1.000 kr.) Ændring Konto Drift Træning og Rehabilitering Anlæg Afledt drift Finansiering Drift Sundhedscenter Stege Afs rådighedsbeløb Kassebeholdning + Positive tal angiver udgifter og udvidelser - Negive tal angiver indtægter og reduktioner I løbet 2015 vil der blive holdt øje med, om der er sammenhæng med de overførte midler og de ekstra udgifter der kommer til ligge hos Træning og Rehabilitering, så der kan rettes op på en eventuel over-/underkompension. Administrionen indstiller, udvalget godkender budgetomplacering på kr. fra Sundhedscenter Stege til Træningsenheden for 2015 og overslagsår. udvalget tager til efterretning, behov for budgettilpasning mellem Sundhedscenter Stege og Træning og Rehabilitering kan opstå i løbet Beslutning i Sundheds- og Psykiriudvalget den Godkendt. 6

8 Sundheds- og Psykiriudvalget Ydelseskalog for Sundhed Sagsnr.: 14/ Sagen afgøres i: Sundheds- og Psykiriudvalget Område: Afdeling for Sundhed - Sagsbeh: Vivian Griffenfeldt Nielsen Sundhedsområdet lancerer primo 2015 et ydelseskalog. Alle afdelingerne har i det forgangne år arbejdet med beskrive de enkelte ydelser i forhold til formål, lovgrundlag, indhold, design, målgruppe, evidensgrundlag og evaluering. Ydelseskaloget tilbyder et overblik over sundhedsområdet og indssernes faglige fundament og design. Kaloget henvender sig primært til samarbejdspartnere, men har også stor betydning internt. Arbejdet med beskrive de enkelte ydelser har været værdifuldt og givet anledning til refleksioner over daglig praksis, de bagvedliggende præmisser og faglige baggrunde for de enkelte tilbud. Arbejdet har blandt andet været med til skærpe opmærksomheden på hvorfor vi gør, som vi gør. En særlig opmærksomhed på evidensbegrebet har været gennemgående i processen. Løbende refleksion over egen praksis og fagligt fundament er med til sikre relevans og høj kvalitet i sundhedsområdets tilbud i dag og i morgen og derfor er ydelseskaloget også et dynamisk dokument, som ændrer sig i takt med tilbud udvikles, tilpasses eller kommer til. Det er muligt tilgå ydelseskaloget via dette link: Administrionen indstiller, orienteringen tages til efterretning. Beslutning i Sundheds- og Psykiriudvalget den Godkendt. 7

9 Sundheds- og Psykiriudvalget Afrapportering 2014 om nurbaseret sundhed Sagsnr.: 14/ Sagen afgøres i: Sundheds- og Psykiriudvalget Område: Afdeling for Sundhed - Sagsbeh: Vivian Griffenfeldt Nielsen Lovgrundlag Sundhedslovens 119 om pientrettet og borgerrettet forebyggelse. Resumé I lighed med tidligere år er der udarbejdet en rapport over de sundhedsindsser i 2014, hvor brugen af nuren har været inddraget. Vordingborg Kommunes rige nur er en stor ressource i forhold til forebyggelsesarbejdet både som en gris og nemt tilgængelig arena og som sundhedspædagogisk metode. Ud over byde på frisk luft og masser af udfoldelsesmuligheder, har nurmetoder vist sig have bred appel og være tilgængelig for de fleste. Introduktion til nuren giver samtidig borgeren indsigt i en ressource, der frit kan benyttes på egen hånd. I lighed med 2012 og 2013 har nurvejleder Susanne Rosenild udarbejdet en rapport over de sundhedsindsser i 2014, hvor nurperspektivet har været inddraget som en nurlig del af både den borgerrettede og den pientrettede sundhedsindss i Vordingborg Kommune. Bilag: 1 Åben Årsrapport 2014 om nurbaseret sundhed /14 Administrionen indstiller, orientering tages til efterretning. Beslutning i Sundheds- og Psykiriudvalget den Godkendt. Udvalget ser meget positivt på indssen er i tråd med Vordingborg Kommunes vision. 8

10 Sundheds- og Psykiriudvalget Ledsagelse og støtte i ferier, weekender mv. til borgere i sociale botilbud Sagsnr.: 14/ Sagen afgøres i: Sundheds- og Psykiriudvalget Område: Psykiri og Handicap - Sagsbeh: Jasmina Diness Mikkelsen Voksne med handicap, som bor i forskellige boformer i Vordingborg Kommune og mange andre kommuner, har i en årrække selv betalt de merudgifter der er forbundet med ferieophold. Beboerne har typisk betalt for den ekstra socialpædagogiske bistand i form af ledsagelse eller støtte under ferieophold, på udflugter og weekendture mv. KL har i form af administriv informion til kommunerne den 16. januar 2014 fastslået, det er ulovligt opkræve betaling fra borgere til personalets løn, mad, ophold, befordring, entrébilletter til aktiviteter mv. i forbindelse med ferieophold og udflugter. I forlængelse af den øgede opmærksomhed på ulovlig brugerbetaling, valgte en kvinde i Favrskov Kommune stævne kommunen for den opkrævede brugerbetaling i forbindelse med en ferie til Mallorca, i alt kr. I oktober lød afgørelsen fra Stsforvaltningen, kommunen skal betale pengene tilbage. Denne sag vil desuden få principiel karakter, hvilket vil betyde, alle kommuner skal tilbagebetale opkrævet brugerbetaling til deres borgere med tilbagevirkende kraft også selvom borgerne ikke klager. De præcise krav og retningslinjer er endnu ikke bekendtgjort. I Vordingborg Kommune har indstillingen af brugerbetaling medført, mange borgere ikke længere kan tage på ferierejser eller deltage i kulturelle/sociale arrangementer, såsom koncerter, fester og fodboldkampe. Mange borgere har givet udtryk for, det er begrænsende for deres livsudfoldelse, og det medfører en stærkt forringet livskvalitet. Handicap- og psykiriudvalget i Guldborgsund Kommunes har besluttet søge om dispension via udfordringsretten til kommunen forts kan opkræve brugerbetaling fra borgere, som har brug for ledsaget hjælp til ferierejser og ture. Guldborgsund Kommune søger dispension til etablering af borgerdrevet rejseforening, som handicappede kan melde sig i og forts selv betale for ledsagelse af kommunale medarbejdere. Udfordringsretten fra 2008 giver kommuner og regioner mulighed for forsøgsvist afvige fra stslige, lokale og overenskomstbaserede regler og fastlægge nye procedurer. Vordingborg Kommune følger forløbet i Guldborgsund Kommune og initiiver fra andre kommuner, før der tages stilling til hvordan problemstillingen løses i Vordingborg Kommune. Administrionen indstiller, sagen tages til efterretning. Beslutning i Sundheds- og Psykiriudvalget den Der gøres opmærksom på, der endnu ikke er en endelig fortolkning af omfanget af brugerbetaling efter afgørelsen fra Stsforvaltningen. Godkendt. 9

11 Sundheds- og Psykiriudvalget Procedure for fremlæggelse af tilsynsrapporter for udvalget Sagsnr.: 14/ Sagen afgøres i: Sundheds- og Psykiriudvalget Område: tilsyn - Sagsbeh: Dorit Trauelsen Lovgrundlag Bekendtgørelse om socialtilsyn nr af 19. december Resumé Socialtilsyn Øst har siden 1. januar 2014 haft ansvaret for godkende og føre driftsorienterede tilsyn med plejefamilier, kommunale og prive sociale døgntilbud og ambulante stofmisbrugstilbud i Region Sjælland. Socialtilsynet udarbejder på baggrund af det enkelte tilsyn en tilsynsrapport, som sendes til tilbuddet. Rapporten offentliggøres efterfølgende på Tilbudsportalen. Socialtilsynet udarbejder én gang om året en årsrapport om tilbuddenes kvalitet. Afdeling for Psykiri og Handicap og Afdeling for Sundhed vil løbende orientere udvalget om nye tilsynsrapporter fra tilsynene på de kommunale sociale døgntilbud og de ambulante stofmisbrugstilbud. Socialtilsyn Øst har siden 1. januar 2014 haft ansvaret for godkende og føre driftsorienterede tilsyn med plejefamilier, kommunale og prive sociale døgntilbud og ambulante stofmisbrugstilbud i Region Sjælland. I det driftsorienterede tilsyn indhenter socialtilsynet relevante oplysninger om tilbuddet og aflægger et anmeldt eller et uanmeldt tilsynsbesøg. Sagsbehandlingstiden for et tilsyn vil variere afhængig af behovet for indhentning af oplysninger og den efterfølgende vurdering af disse. Socialtilsynet udarbejder på baggrund af det enkelte tilsyn en tilsynsrapport, som sendes til tilbuddet. Rapporten offentliggøres efterfølgende på Tilbudsportalen. Rapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet forts har den fornødne kvalitet og samlet set forts opfylder betingelserne for godkendelse. Socialtilsynet foretager en bedømmelse af alle indikorer i kvalitetsmodellen. Indikorerne bedømmes efter en skala fra 1-5, hvor 5 er I meget høj grad opfyldt og 1 er I meget lav grad opfyldt bilag 1. På baggrund af bedømmelsen af indikorerne foretages en bedømmelse af kriterierne, som resulterer i en samlet skriftlig bedømmelse for hvert tema. Socialtilsynet kan desuden træffe fire forskellige typer afgørelser i forbindelse med det driftsorienterede tilsyn bilag 2. Tilsynet kan give tilbuddet påbud Tilbuddet kan komme under skærpet tilsyn Godkendelsen kan ophøre eller bortfalde Godkendelsen kan ophøre eller bortfalde Tilsyn Øst arbejder dialogbaseret og med størst mulig gennemsigtighed. Den konkrete tilsynssag drøftes med tilbuddet og evt. driftsherren og tilsynet redegør for den trufne afgørelse. Inddragelse af Sundheds- og Psykiriudvalget vedr. tilsyn på kommunale tilbud Lederne af de kommunale sociale døgntilbud og de ambulante stofmisbrugstilbud orienterer med det samme enten Afdeling for Psykiri og Handicap eller Afdeling for Sundhed, når tilsynsbesøget er gennemført. Når tilbuddet modtager tilsynsrapporten videresendes denne til chefen for den respektive afdeling, umiddelbart efter modtagelsen. Tilsynsrapporten vil herefter blive forelagt Sundheds- og Psykiriudvalget til orientering på det førstkommende udvalgsmøde. 10

12 Sundheds- og Psykiriudvalget Rapporten vil efterfølgende blive sendt til orientering i Handicaprådet. Hvis Socialtilsynet gennemfører et tilsyn på et kommunalt tilbud, hvor det vurderes tilbuddet i lav grad (2 på skalaen) eller i meget lav grad (1 på skalaen) opfylder indikorerne, vil udvalgsformanden med det samme blive orienteret af chefen fra enten Afdeling for Psykiri og Handicap eller Afdeling for Sundhed. Chefen vil herefter løbende orientere udvalget om situionen på i tilbuddet, samt de iværkste tiltag. Samme procedure vil blive gennemført, hvis tilsynet har truffet afgørelse om påbud, skærpet tilsyn eller ophør/bortfald af godkendelse. Årsrapportering til udvalget Socialtilsyn Øst udsender én gang om året en årsrapport om tilbuddenes kvalitet. Denne rapport vil blive lagt som bilag til en sagsfremstilling til Sundheds- og Psykiriudvalget på førstkommende møde efter rapporten er modtaget. en vil indeholde en kort beskrivelse af tilsynsresulterne fra samtlige tilsyn på kommunale tilbud under afdelingerne Psykiri og Handicap og Sundhed. en vil ligeledes indeholde en beskrivelse af eventuelle iværkste tiltag. en vil efterfølgende blive sendt i høring i Handicaprådet. Prive tilbud Efter den nye tilsynsreform er trådt i kraft 1. januar 2014 får Kommunen ikke længere tilsendt tilsynsrapporter fra de prive tilbud. Rapporterne vil derfor først blive forelagt udvalget i forbindelse med udgivelse af Tilsyn Øst s årsrapport. Bilag: 1 Åben Hvordan bruges kvalitetsmodellen? /14 2 Åben Udsnit af Tilsyn Øst s hjemmeside vedr. afgørelser /14 Administrionen indstiller, udvalget godkender procedure til inddragelse af Sundheds- og Psykiriudvalget i Tilsyn Øst s godkendelser og driftsorienterede tilsyn, udvalgsbeslutningen sammen med sagsfremstillingen sendes til høring i Handicaprådet. Beslutning i Sundheds- og Psykiriudvalget den Godkendt. 11

13 Sundheds- og Psykiriudvalget Projekt "Sammen om" Sagsnr.: 14/ Sagen afgøres i: Sundheds- og Psykiriudvalget Område: Psykiri og Handicap - Sagsbeh: Jasmina Diness Mikkelsen Afdeling for Psykiri og Handicap har i 2014 haft formandskabet for et tværsektorielt samarbejdsprojekt kaldet Sammen om psykisk udfordrede unge mellem år. Projektet har involveret både børne- og ungeområdet og voksenområdet i hhv. Vordingborg Kommune, Psykirien Region Sjælland og almen praksis. Projektet er gennemført med midler fra Region Sjællands Tværsektorielle Pulje og vil blive udfaset som projekt i løbet af foråret Projektet har haft til formål medvirke til styrke samarbejdet på tværs af sektorerne for sikre, psykisk udfordrede unge mellem år oplever en tidlig, koordineret og målrettet indss for forebygge sygeliggørelse og marginalisering, samt fastholde de unges kontakt til uddannelse/arbejde i almensektoren. Specielt har projektet fokuseret på, de gennemførte aktiviteter sikrer en vedvarende forbedring af indssen også efter projektperioden. Der har derfor været stor fokus på, hvordan vi gennem projektet kunne optimere arbejdsgangene på tværs og hvordan vi bedst kunne implementere de ønskede tiltag i driften. I projektet har vi gennemført følgende aktiviteter: 4 fælles workshops for medarbejdere og ledere/chefer med fokus på optimering og implementering inden for de områder, hvor medarbejderne oplevede deres tværsektorielle samarbejde kunne styrkes. Der har været specielt fokus på overgangene både på tværs af sektorerne generelt og ved det 18. år samt de interne overgange ved det 18. år i hhv. kommune og region. 1 lægeseminar med fokus på de almenpraktiserende lægers ønsker til et styrket tværsektorielt samarbejde. Undervisning i virtuel kommunikion, så deltagerne nu har en alterniv mulighed for holde møder på tværs fra deres egen arbejdsplads. KORA har udarbejdet en rapport via interviews med medarbejdere, som kortlægger vores tværsektorielle samarbejde. En fælles hjemmeside er under udarbejdelse, så vi ét sted samler de informioner, som er relevante for medarbejderne i deres samarbejde på tværs. På den måde vil det bl.a. blive nemmere finde informioner om hinandens enheder og kontaktoplysninger samt fælles samarbejdsaftaler og de retningslinjer, som aftales ifm. afholdelse af både fysiske og virtuelle møder. På hjemmesiden findes allerede nu de informioner inkl. brugerguides og e- learningsmoduler, som kan støtte op om afholdelse af virtuelle møder. Fordi projektet har haft fokus på styrke samarbejdet ud over projektperioden og meget gerne vil inddrage ungemålgruppen, vil der i løbet af foråret både blive afholdt et par fælles workshops og der vil blive neds nogle arbejdsgrupper, som skal arbejde videre med implementeringen af de ønskede tiltag, så de på sigt kan blive en integreret del af arbejdsgangene på tværs i de deltagende enheder. Deltagere i projektet: Vordingborg Kommune: Afdeling for Psykiri og Handicap: Visitionen og Center for Socialpsykiri Afdeling for Børn og Familie: Børn og Unge; PPR og F samt Familiecenter kalvehave Afdeling for Borger og Arbejdsmarked: Jobcenter og UU-vejledningen Afdeling for Sundhed: Center for Rusmidler Region Sjælland: Børne- og Ungdomspsykirien: Næstved Klinik Psykirien Syd: OPUS; Distriktspsykirien; Sengeafsnit Almen praksis: Privpraktiserende læger i Vordingborg Kommune Praksiskonsulenter i Region Sjælland 12

14 Sundheds- og Psykiriudvalget Bilag: 1 Åben KORA rapport-organisioner der samabejder paa det psykiriske og sociale /14 omraade.pdf 2 Åben Procesdiagram - forløb på tværs under 18 år - uden dakilder.pdf /14 3 Åben Procesdiagram - forløb på tværs over 18 år - uden dakilder.pdf /14 Administrionen indstiller, udvalget tager orienteringen til efterretning. Beslutning i Sundheds- og Psykiriudvalget den Godkendt. 13

15 Sundheds- og Psykiriudvalget Stus på Opland og samarbejdet med Ungdommens Røde Kors (URK) Sagsnr.: 14/ Sagen afgøres i: Sundheds- og Psykiriudvalget Område: Psykiri og Handicap - Sagsbeh: Jasmina Diness Mikkelsen Resumé Sundheds- og Psykiriudvalget valgte i foråret 2014 indgå i en partnerskabsaftale med den frivillige organision Ungdommens Røde Kors (URK), for kunne skabe et frivilligbaseret netværks- og mentortilbud til unge mellem år, som modtager støtte fra kommunens Center for Socialpsykiri. Tilbuddet hedder Opland og er drevet af frivillige unge. Formålet med Opland er skabe et frirum med udgangspunkt i ung-til-ung kontakt og hjælp-til-selvhjælp. Opland er et frivilligt og supplerende tilbud til de unge i målgruppen, som henvises af kommunen. Nedenstående er baseret på den første stusrapport (af december 2014) fra Ungdommens Røde Kors i forbindelse med opstarten på Opland Vordingborg. Oplands opstart Under Folkemødet 2013 kontaktede Afdelingen for Psykiri og Handicap, Vordingborg Kommune, Ungdommens Røde Kors med henblik på undersøge mulighederne for et samarbejde til gavn for unge psykisk sårbare i Vordingborg Kommune. Dette resulterede i, Netværks- og Mentorprojektet Opland startede i Vordingborg i maj 2014 og succesfuldt havde første åbningsaften 9. oktober Oplands projektopstart har dermed fulgt den overordnede projektplan og åbnede planmæssigt i starten af oktober med et hold engagerede frivillige. Processen op til åbningsdagen startede i maj, hvor projektorganiseringen blev tilrettelagt endeligt og rekrutteringssteder til hvervning af frivillige blev udpeget. I juni-august var Ungdommens Røde Kors på UCSJ samt VUC for hverve frivillige og dele informionsmeriale ud. Desuden blev opslaget lagt på og i forskellige grupper på Facebook for unge i Vordingborg og der blev hængt plaker op stregiske steder såsom caféer, biograf og træningscentre. Nyheden om Oplands opstart spredtes efterhånden blandt de unge særligt på Facebook, hvilket resulterede i, der i august og september blev afholdt samtaler med 17 ansøgere. En rigtig fin start på projektet og en hel del flere frivillige end forventet. Nogle enkelte faldt fra i processen og ud af de 17 frivillige deltog i alt 14 i en uddannelsesweekend. Her fik de frivillige bl.a. kendskab til projektbeskrivelsen, samarbejdet mellem Ungdommens Røde Kors og Vordingborg Kommune samt Ungdommens Røde Kors som organision. Hovedparten af de 14 frivillige har ikke prøvet frivilligt arbejde før, så på uddannelsen blev der også arbejdet med rammerne for det frivillige arbejde. Desuden holdte en psykolog fra Psykirifonden et oplæg om målgruppen og gav de frivillige redskaber til den frivillige mentorrolle. I november blev der inviteret til Housewarming, for skabe lokal opmærksomhed, hvor forskellige nøgleaktører, både unge brugere, frivillige, potentielle unge, der så Opland an, samt projektets samarbejdsparter og udvalgsformanden deltog. Dette resulterede desuden i en artikel om Opland i Sjællandske Medier. Endvidere har frivilliggruppen organiseret sig, så der nu er neds en aktivitetsgruppe med 7 frivillige, som har særlige ansvarsområder, herunder en formand. Der har siden opstart været to frafald af frivillige, hvilket er forventeligt ud fra Ungdommens Røde Kors erfaringer. Frivilliggruppen udgøres dermed af 12 medlemmer på nuværende tidspunkt. De frivillige har fra starten været orienteret mod drage fordel af kontakter og lokalsamfund, hvilket har resulteret i, der er lavet aftaler med bl.a. Panteren om muligheden for benytte deres lokaler i forbindelse med aktiviteter ude af huset. Det forventes blive effektueret i starten af det nye år. 14

16 Sundheds- og Psykiriudvalget Der blev fra projektstart udpeget tre tovholdere, hvis rolle er udpege unge, som vil få gavn af Oplands tilbud. Samarbejdet mellem frivillige og tovholdere er kommet godt fra start, og Opland har således haft besøg af unge på alle åbningsaftener siden opstart. Stus på antal unge Opland har haft 12 åbningsaftener i Syv forskellige unge har besøgt Opland. Nedenfor er et overblik over antallet af unge på Oplands åbningsaftener: 1 ung: 1 aften 2 unge: 4 aftener 3 unge: 2 aftener 4 unge: 2 aftener 5 unge: 1 aften 6 unge: 2 aftener De næste skridt I den næste tid i Opland vil der forts fokuseres på få forankret projektet lokalt i form af flere unge brugere og flere frivillige. På projektets første styregruppemøde i starten af december 2014 blev det aftalt, en gruppe af de frivillige tager på besøg til ungeaftener på Rita s Corner, samt i Stege og Præstø og fortæller unge i målgruppen om Oplands tilbud. Det er ambitionen, Opland skal rumme unge fra hele Vordingborg Kommune. Endvidere skal der i 2015 forts arbejdes på få udbredt mentorordningen både til de unge, som allerede benytter netværksstedet, men også til de unge, som kan bruge mentorordningen som springbræt til deltage i netværksstedet. Der påbegyndes desuden en hververunde af nye frivillige i foråret Administrion indstiller, udvalget tager første stusrapport fra Ungdommens Røde Kors i forbindelse med opstarten af Opland til efterretning. Beslutning i Sundheds- og Psykiriudvalget den Godkendt. 15

17 Sundheds- og Psykiriudvalget Orienteringssag - Rapport over kommunernes anvendelse af 18-midlerne i 2013 Sagsnr.: 14/ Sagen afgøres i: Sundheds- og Psykiriudvalget Område: Psykiri og Handicap - Sagsbeh: Maria Louise Tan Nielsen Lovgrundlag Lov om Social Service 18. Resumé 18-redegørelsen er udgivet i december 2014 af Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integrion og Sociale Forhold og er Ankestyrelsens årlige stus for kommunernes støtte til det frivillige sociale arbejde. Redegørelsen viser, kommunerne i 2013 samlet udbetalte 159,8 mio. kr. til den frivillige sociale indss, hvilket svarer til 103 pct. af det særlige bloktilskud. Det er andet år i træk, kommunerne udbetaler mere end det modtagne bloktilskud. Ifølge 18 i Lov om Social Service (Serviceloven) skal Kommunalbestyrelsen samarbejde med frivillige sociale organisioner og foreninger. Kommunerne kan støtte den frivillige indss på flere måder. Kommunerne kan efter Servicelovens 18 yde direkte økonomisk støtte til det frivillige sociale arbejde. Herudover støtter de fleste kommuner den frivillige indss med en andre former for støtte end økonomisk tilskud f.eks. lokaler. 18-redegørelsen er Ankestyrelsens årlige stus for kommunernes støtte til det frivillige sociale arbejde. Det frivillige sociale arbejde i kommunerne omfter en lang række foreningsbårne aktiviteter for ældre, socialt udste børn og voksne, folk med sindslidelser og handicappede, etc. Redegørelsen er baseret på et spørgeskema sendt ud til landets kommuner i april Generelt - I 2013 udbetalte kommunerne mere i 18 støtte, end de modtog i bloktilskud fra sten - Kommunerne udbetalte 76,2 mio. kr. i anden økonomisk støtte - 9 ud af 10 kommuner støtter også det frivillige arbejde på anden måde - Den frivillige indss retter sig oftest mod ældre foreninger modtog hver i gennemsnit knap kr. Støtten til det frivillige sociale arbejde I 2013 udbetalte kommunerne 159,8 mio. kr. i støtte til det frivillige sociale arbejde efter Servicelovens 18. Det er 4 mio. kr. mere, end de modtog fra sten og 1,3 mio. kr. mere, end der blev udbetalt i Der var i 2013 relivt store forskelle på, hvor meget de enkelte kommuner udbetalt i tilskud til det frivillige sociale arbejder pr. indbygger. Kommunerne i Region Syddanmark støttede i gennemsnit med 35 kr. pr. indbygger, hvilket er det højeste beløb blandt landets fem regioner. I Region Midtjylland støttede kommunerne i gennemsnit med lidt over 33 kr., kommunerne i Region Nordjylland og Region Sjælland støttede i gennemsnit med henholdsvis 27 kr. og 24. kr. pr. indbygger, mens kommunerne i Region Hovedstaden i gennemsnit udbetalte knap 24 kr. pr. indbygger til det frivillige sociale arbejde. Der er en tendens til, de største kommuner udbetaler mest i 18-støtte. De 7 største kommuner med over indbyggere anvendte i 2013 gennemsnit 131 procent af bloktilskuddet, hvorimod de kommuner, der havde under indbyggere i gennemsnit udbetalte 78 procent af bloktilskuddet. For landet som helhed udbetalte kommunerne 103 procent af det tilskud, de modtog fra sten til 18- støtte, til foreningerne. Der er ikke noget lovkrav om, hvor mange midler kommunerne skal anvende på det frivillige sociale arbejde, og det er således kommunerne selv, der afgør, hvorledes eventuelle uudnyttede budgetbeløb skal anvendes. 42 kommuner har oplyst, de har overført uudnyttede 18-midler fra 2013 til

18 Sundheds- og Psykiriudvalget De støttede frivillige aktiviteter og foreninger 35 procent af samtlige aktiviteter rettede sig i 2013 mod målgruppen af ældre, mens sygdomsgrupper og børn, unge og familie var målgruppen for henholdsvis 16 procent og 12 procent af samlede aktiviteter. En mindre del af aktiviteterne rettede sig mod mere specifikke målgrupper, f.eks. kvinder eller mænd i krise, personer med nuværende eller tidligere misbrug, hjemløse, sindslidende, ensomme, flygtninge/indvandrere, ofre for vold eller seksuelle overgreb samt pårørende til de nævnte grupper. Vordingborg Kommunes samarbejde med frivillige sociale foreninger 2013 I 2013 udbetalte Vordingborg Kommune kr. i 18-støtte til 39 foreninger. Målgrupperne i Vordingborg Kommunes frivillige indss inden for social frivillighed 2013 Målgrupper Antal foreninger Børn, unge og familier 9 Kvinder eller mænd i krise 1 Handicappede 16 Misbrugere eller tidligere misbrugere 1 Hjemløse 1 Sindslidende 2 Pårørende 1 Flygtninge/indvandrere 1 Ensomme 2 Andet 5 Bilag: 1 Åben 18 rapport Det kommunale samarbejde med frivillige sociale foreninger /14 2 Åben Følgebrev fra Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integrion og Sociale Forhold /14 Administrionen indstiller, udvalget tager orienteringen til efterretning. Beslutning i Sundheds- og Psykiriudvalget den Godkendt. For så vidt angår de ældre, prioriteres frivillighedsmidler under Socialudvalget, og indgår derfor ikke i rapporten. 17

19 Sundheds- og Psykiriudvalget Orientering fra formanden Sagsnr.: 14/ Sagen afgøres i: Sundheds- og Psykiriudvalget Område: Afdeling for Sundhed/Afdeling for Psykiri og Handicap - Sagsbeh: Vivian Griffenfeldt Nielsen ULF holder foredrag i Præstø Udviklingshæmmedes Landsforbund (ULF) er en af de frivillige sociale foreninger, der i 2013 og 2014 har modtaget 18-midler fra Vordingborg Kommune til etablere en kreds af udviklingshæmmede kernefrivillige til løfte det lokale frivillige arbejde. ULF har derfor taget kontakt til Bo og Naboskab Vordingborg med henblik på komme og holde foredrag omkring job og uddannelse som udviklingshæmmet. I samarbejde med Vordingborg Sociale Virksomhed er de blevet inviteret til Præstø. Lotte Terp fra ULF vil således holde foredrag torsdag den 15. januar 2015 kl. 10 i Vordingborg Sociale Virksomhed i Præstø. Tilsagn om bevilling til projekt om familieorienteret alkoholbehandling Center for Rusmidler ansøgte i samarbejde med Guldborgsund Kommune Sundhedsstyrelsens pulje til familieorienteret alkoholbehandling om kr. Nu har Sundhedsstyrelsen givet tilsagn om bevilge kr. til projektet. Sundhedsstyrelsen modtog i alt 34 ansøgninger dækkende 60 kommuner. Formålet med puljen er styrke kommunernes indss på alkoholområdet gennem systemisk tidlig opsporing og kvalificeret alkoholbehandling, der har særligt fokus på en familieorienteret alkoholbehandling. Projektperioden er Årshjul 2015 Årshjulet skal give udvalget et overblik over sager og processer i Årshjulet opderes på hvert udvalgsmøde Bilag: 1 Åben Årshjul 2015 for Sundheds- og Psykiriudvalget pdf /14 Administrionen indstiller, orienteringen tages til efterretning. Beslutning i Sundheds- og Psykiriudvalget den Orientering om Lolland og Guldborgsund kommuner formentlig går ud af samarbejdet med VISP. Næstved, Faxe og Vordingborg kommuner er forts med i samarbejdet. Orientering om udbud på autismeområdet. Godkendt. 18

20 Sundheds- og Psykiriudvalget Eventuelt Sagsnr.: 14/ Sagen afgøres i: Sundheds- og Psykiriudvalget Område: Ledelsessekretariet - Sagsbeh: Birthe Jørgensen. Beslutning i Sundheds- og Psykiriudvalget den Intet. 19

21 Sundheds- og Psykiriudvalget Bilagsoversigt 6. Afrapportering 2014 om nurbaseret sundhed 1. Årsrapport 2014 om nurbaseret sundhed (156239/14) 8. Procedure for fremlæggelse af tilsynsrapporter for udvalget 1. Hvordan bruges kvalitetsmodellen? (150861/14) 2. Udsnit af Tilsyn Øst s hjemmeside vedr. afgørelser (150860/14) 9. Projekt "Sammen om" 1. KORA rapport-organisioner der samabejder paa det psykiriske og sociale omraade.pdf (153302/14) 2. Procesdiagram - forløb på tværs under 18 år - uden dakilder.pdf (153301/14) 3. Procesdiagram - forløb på tværs over 18 år - uden dakilder.pdf (153300/14) 11. Orienteringssag - Rapport over kommunernes anvendelse af 18-midlerne i rapport Det kommunale samarbejde med frivillige sociale foreninger (150444/14) 2. Følgebrev fra Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integrion og Sociale Forhold (147712/14) 12. Orientering fra formanden 1. Årshjul 2015 for Sundheds- og Psykiriudvalget pdf (153863/14) 20

22 Sundheds- og Psykiriudvalget Underskriftsside Kim Petersen Mette Høgh Christiansen Brit Skovgaard Kirsten Overgaard Vibe Bøgvad 21

Sundheds- og Psykiatriudvalget

Sundheds- og Psykiatriudvalget Sundheds- og Psykiriudvalget Refer Do 09. december 2015 Mødetidspun kt Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninge r 18:30 Sluttidspunkt 20:00 Mødelokale 2, Vordingborg Rådhus Kim Petersen, Mette Høgh Christiansen,

Læs mere

Sundheds- og Psykiatriudvalget

Sundheds- og Psykiatriudvalget Sundheds- og Psykiatriudvalget Referat Dato 08. januar 2015 Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 18:45 Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninger Afdeling for sundhed, Langgade 57, Stege Kim Petersen, Mette Høgh

Læs mere

Sundheds- og Psykiatriudvalget

Sundheds- og Psykiatriudvalget Sundheds- og Psykiriudvalget Refer Do 05. marts 2015 Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:35 Sted Medlemmer Fraværende Mødelokale 233, Vordingborg Rådhus Kim Petersen, Mette Høgh Christiansen, Brit Skovgaard,

Læs mere

Sundheds- og Psykiatriudvalget

Sundheds- og Psykiatriudvalget Sundheds- og Psykiatriudvalget Referat Dato 01. oktober 2014 Mødetidspunkt 15:30 Sluttidspunkt 18:00 Sted Medlemmer Fraværende Synscentralen, Færgegaardsvej 15, Vordingborg Kim Petersen, Mette Høgh Christiansen,

Læs mere

Tværgående Samarbejdsforum for Psykiatri 22. januar 2015

Tværgående Samarbejdsforum for Psykiatri 22. januar 2015 Tværgående Samarbejdsforum for Psykiatri 22. januar 2015 v/ formand for styregruppen, Marita Dalsgaard, Psykiatri og Handicapchef, Vordingborg Kommune Projektets formål og delmål Overordnet formål Medvirke

Læs mere

Lovgrundlag Struer Kommune har i henhold til servicelovens 18 afsat en pulje til støtte til frivilligt socialt arbejde.

Lovgrundlag Struer Kommune har i henhold til servicelovens 18 afsat en pulje til støtte til frivilligt socialt arbejde. POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Retningslinjer for tildeling af 18 midler i Struer Kommune Lovgrundlag Struer Kommune har i henhold

Læs mere

Socialudvalget. Referat. Dato 01. september 2015. Mødetidspunkt 15:00 Sluttidspunkt 18:00. Mødelokalet v/kantinen, Vordingborg Rådhus

Socialudvalget. Referat. Dato 01. september 2015. Mødetidspunkt 15:00 Sluttidspunkt 18:00. Mødelokalet v/kantinen, Vordingborg Rådhus Socialudvalget Refer Do 01. september 2015 Mødetidspunkt 15:00 Sluttidspunkt 18:00 Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninger Mødelokalet v/kantinen, Vordingborg Rådhus Heino Hahn, Vibe Bøgvad, Jørn Elo Hansen,

Læs mere

Frivilligt socialt arbejde 2012

Frivilligt socialt arbejde 2012 Side 1 af 12 Frivilligt socialt arbejde 2012 efter Lov om social service 18 Kommune:.. Kontaktperson: Telefonnummer: E-mail: Indberettes på www.ast.dk Indberetning til undersøgelser/statistikker senest

Læs mere

Udkast til reviderede kriterier for tildeling af tilskud 18

Udkast til reviderede kriterier for tildeling af tilskud 18 Udkast til reviderede kriterier for tildeling af tilskud 18 Kvalitetsstandard Servicelovens 18 Hvad er indsatsens lovgrundlag Serviceloven kapitel 5 Brugerinddragelse, rådgivende samarbejdsorganer m.v.

Læs mere

Socialudvalget. Referat. Fanefjordcentret, Fanefjord Haven 1, 4792 Askeby

Socialudvalget. Referat. Fanefjordcentret, Fanefjord Haven 1, 4792 Askeby Socialudvalget Refer Do 03. februar 2015 Mødetidspunkt 14:30 Sluttidspunkt 17:00 Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninger Fanefjordcentret, Fanefjord Haven 1, 4792 Askeby Heino Hahn, Vibe Bøgvad, Jørn Elo

Læs mere

Dagsorden til møde i Socialudvalget

Dagsorden til møde i Socialudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Socialudvalget Dagsorden åben Mødedato 10. oktober 2013 Mødetidspunkt 07.00 Mødelokale Værelse 1108 Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse Socialudvalget den 10. oktober

Læs mere

Sundheds- og Psykiatriudvalget

Sundheds- og Psykiatriudvalget Sundheds- og Psykiatriudvalget Tillægsreferat Dato 01. december 2016 Mødetidspun kt Sted Medlemmer Fraværende 17:00 Sluttidspunkt 19:45 Mødelokale 1, Vordingborg Rådhus Kim Petersen, Mette Høgh Christiansen,

Læs mere

Tilsynspolitik 2014-2015

Tilsynspolitik 2014-2015 Tilsynspolitik 2014-2015 For de fem socialtilsyn i Danmark For de fem socialtilsyn i Danmark 1 Indledning Folketinget har givet Hjørring, Silkeborg, Faaborg-Midtfyn, Holbæk og Frederiksberg kommuner ansvaret

Læs mere

Det Frivillige Samråd

Det Frivillige Samråd Det Frivillige Samråd Referat Dato 24. februar 2015 Mødetidspunkt 17:30-19:30 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 4, Præstø (Glasburet) Østerbro 2, Præstø Pia Westergaard (formand), Kim Errebo (næstformand),

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 7. marts 2011

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 7. marts 2011 Referat mandag den 7. marts 2011 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Connie B. Jensen (A) Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager...2 3. JA -

Læs mere

Organisation for voksne udviklingshæmmede Parkvej 10 2750 Ballerup

Organisation for voksne udviklingshæmmede Parkvej 10 2750 Ballerup Organisation for voksne udviklingshæmmede Parkvej 10 2750 Ballerup 04-09-2014 Re-godkendelse af botilbuddene under Organisation for voksne udviklingshæmmede i Ballerup kommune. De 3 botilbud under Organisation

Læs mere

Boligerne på Skovstien 8-12

Boligerne på Skovstien 8-12 Boligerne på Skovstien 8-12 22-01-2015 Dok.nr.: 2014/0006842-6 Regodkendelse af tilbuddet Boligerne på Skovstien 8-12 Boligerne på Skovstien 8-12 er et tilbud etableret i henhold til servicelovens 66 og

Læs mere

Sundheds- og Psykiatriudvalget

Sundheds- og Psykiatriudvalget Sundheds- og Psykiriudvalget Refer Do 04. juni 2015 Mødetidspunkt 15:00 Sluttidspunkt 19:00 Sted Medlemmer Fraværende Mødested: Kalvehave Havn Kim Petersen, Mette Høgh Christiansen, Brit Skovgaard, Kirsten

Læs mere

Botilbuddet Sønderhaven Søndergårds alle 106 2760 Måløv

Botilbuddet Sønderhaven Søndergårds alle 106 2760 Måløv Botilbuddet Sønderhaven Søndergårds alle 106 2760 Måløv 11-09-2014 Re-godkendelse af bofællesskabet Sønderhaven i Ballerup kommune. Botilbuddet Sønderhaven er et tilbud etableret i henhold til Servicelovens

Læs mere

Tilsynspolitik

Tilsynspolitik Tilsynspolitik 2016-2017 For de fem socialtilsyn i Danmark For de fem socialtilsyn i Danmark 1 Indledning De fem socialtilsyn i Hjørring, Silkeborg, Faaborg-Midtfyn, Holbæk og Frederiksberg kommuner har

Læs mere

Sundheds- og Psykiatriudvalget

Sundheds- og Psykiatriudvalget Sundheds- og Psykiriudvalget Refer Do 04. maj 2016 Mødetidspun kt Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninge r 14:30 Sluttidspunkt 17:00 Mødelokale 1, Vordingborg Rådhus Kim Petersen, Mette Høgh Christiansen,

Læs mere

Bornholms Regionskommes Handicapråd tirsdag d. 16. april 2013 kl. 14.30 Mødelokale 1, Landemærket 26 i Rønne. Referat

Bornholms Regionskommes Handicapråd tirsdag d. 16. april 2013 kl. 14.30 Mødelokale 1, Landemærket 26 i Rønne. Referat Referat HANDICAPRÅDET I BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE 16. april 2013 Indholdsfortegnelse 1. Referat fra sidste møde... 2 2. Orientering - Overgang fra barn til voksen... 2 3. Orientering - Reform af førtidspension

Læs mere

Erhvervsudvalget. Tillægsreferat. Dato 05. marts 2015. Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:30. Lokale 1, Vordingborg Rådhus

Erhvervsudvalget. Tillægsreferat. Dato 05. marts 2015. Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:30. Lokale 1, Vordingborg Rådhus Erhvervsudvalget Tillægsreferat Dato 05. marts 2015 Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:30 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Asger Diness Andersen, Laura Sø, Thorbjørn Kolbo, Mikael

Læs mere

Sundheds- og Psykiatriudvalget

Sundheds- og Psykiatriudvalget Sundheds- og Psykiatriudvalget Referat Dato 05. marts 2015 Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:35 Sted Medlemmer Fraværende Mødelokale 233, Vordingborg Rådhus Kim Petersen, Mette Høgh Christiansen, Brit

Læs mere

Målgruppe Fysisk og psykisk udviklingshæmmede Udviklingshæmmede Senhjerneskadede

Målgruppe Fysisk og psykisk udviklingshæmmede Udviklingshæmmede Senhjerneskadede Aflastningstilbuddet Torvevej 31 2640 Skovlunde Re-godkendelse af aflastningstilbuddet på Torvevej 31. Aflastningstilbuddet Torvevej er et tilbud etableret i henhold til Servicelovens 107 og dermed omfattet

Læs mere

Det gode samarbejde. Samarbejdsmodel vedrørende tilsynet med de sociale tilbud i Region Nordjylland

Det gode samarbejde. Samarbejdsmodel vedrørende tilsynet med de sociale tilbud i Region Nordjylland Det gode samarbejde Samarbejdsmodel vedrørende tilsynet med de sociale tilbud i Region Nordjylland Oktober 2013 1 1. Baggrund Hjørring Kommune (herefter Socialtilsyn Nord) har i henhold til lov om socialtilsyn

Læs mere

Støtte til frivilligt socialt arbejde, 18, 1. runde 2015

Støtte til frivilligt socialt arbejde, 18, 1. runde 2015 Punkt 3. Støtte til frivilligt socialt arbejde, 18, 1. runde 2015 2014-34040 Sundheds- og Kulturforvaltningen indstiller, at Sundheds- og Kulturudvalget godkender at foreninger m.v. der har ansøgt om økonomisk

Læs mere

Velfærdsudvalget. Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl i F 6

Velfærdsudvalget. Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl i F 6 Velfærdsudvalget Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl. 08.30 i F 6 MØDEDELTAGERE Kasper Andersen (O) Emilie Tang (V) Jens Ross Andersen (V) Kim Rockhill (A) Morten Skovgaard (V) Susanne Bettina

Læs mere

Indsatskatalog for Borgerstyret personlig assistance i Næstved Kommune 2017

Indsatskatalog for Borgerstyret personlig assistance i Næstved Kommune 2017 Indsatskatalog for Borgerstyret personlig assistance i Næstved Kommune 2017 Side 1 af 10 Indhold Borgerstyret Personlig Assistance 96 3 Borgerstyret Personlig Assistance 95 7 Side 2 af 10 Kvalitetsstandard

Læs mere

Forord. Mie Andresen Chef for Socialtilsyn Hovedstaden

Forord. Mie Andresen Chef for Socialtilsyn Hovedstaden Forord Socialtilsyn Hovedstaden blev som følge af Lov om Socialtilsyn etableret og sat i drift i 2014. Socialtilsyn Hovedstaden godkender og fører det driftsorienterede tilsyn med generelt godkendte plejefamilier

Læs mere

Folkeoplysningsråd. Referat. Dato 16. juni 2015. Mødetidspunkt 19:00 Sluttidspunkt 21:00. Lokale 4, Præstø (Glasburet) Østerbro 2, 4720 Præstø

Folkeoplysningsråd. Referat. Dato 16. juni 2015. Mødetidspunkt 19:00 Sluttidspunkt 21:00. Lokale 4, Præstø (Glasburet) Østerbro 2, 4720 Præstø Folkeoplysningsråd Refer Do 16. juni 2015 Mødetidspunkt 19:00 Sluttidspunkt 21:00 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 4, Præstø (Glasburet) Østerbro 2, 4720 Præstø Michael Bitsch-Olsen, John Juul, Henrik

Læs mere

Bofællesskabet Hvidovregade

Bofællesskabet Hvidovregade 18-09-2014 Bofællesskabet Hvidovregade Hvidovregade 59 2650 Hvidovre Regodkendelse af tilbuddet Bofællesskabet Hvidovregade Sagsbeh: Bima08 Journalnr: 2014/0016648 Socialtilsyn Hovedstaden Sektion Voksen

Læs mere

Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard. Ledsagelse og støtte i ferier, weekender mv. til borgere i sociale botilbud mv.

Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard. Ledsagelse og støtte i ferier, weekender mv. til borgere i sociale botilbud mv. Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard Ledsagelse og støtte i ferier, weekender mv. til borgere i sociale botilbud mv. Godkendt 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Formål...

Læs mere

Åbent møde for Socialudvalgets møde den 05. marts 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør

Åbent møde for Socialudvalgets møde den 05. marts 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør Åbent møde for Socialudvalgets møde den 05. marts 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør Indholdsfortegnelse 018. Orientering fra formanden... 29 019. Orientering fra administrationen...

Læs mere

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Dato 23. september 2013 Mødetidspunkt 17:00 Sluttidspunkt 17:40 Sted Gåsetårnskolen, Iselinge afdeling Chr. Richardtsvej 33, Vordingborg Medlemmer Birthe Helth,

Læs mere

Orientering om Socialtilsynets afgørelser vedr. det tidligere Sundbygård, nu Sundbygårdsvej og Røde Mellemvej

Orientering om Socialtilsynets afgørelser vedr. det tidligere Sundbygård, nu Sundbygårdsvej og Røde Mellemvej KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for Politik NOTAT Til Socialudvalget Orientering om Socialtilsynets afgørelser vedr. det tidligere Sundbygård, nu Sundbygårdsvej og Røde Mellemvej Socialudvalget

Læs mere

KVALITETSSTANDARD AKTIVITETS- OG SAMVÆRS- TILBUD LOV OM SOCIAL SERVICE 104

KVALITETSSTANDARD AKTIVITETS- OG SAMVÆRS- TILBUD LOV OM SOCIAL SERVICE 104 KVALITETSSTANDARD AKTIVITETS- OG SAMVÆRS- TILBUD LOV OM SOCIAL SERVICE 104 GULDBORGSUND KOMMUNE GODKENDT AF BYRÅDET 22.03.2012 1 Indhold 1. Forudsætninger... 3 1.1 Kvalitetsstandardens formål og opbygning...

Læs mere

Sundheds- og Psykiatriudvalget

Sundheds- og Psykiatriudvalget Sundheds- og Psykiriudvalget Refer Do 04. februar 2016 Mødetidspun kt Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninge r 16:00 Sluttidspunkt 19:00 Mødelokale 1, Vordingborg Rådhus Kim Petersen, Mette Høgh Christiansen,

Læs mere

Sundheds- og Psykiatriudvalget

Sundheds- og Psykiatriudvalget Sundheds- og Psykiriudvalget Refer Do 07. maj 2014 Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:30 Sted Medlemmer Fraværende Mødelokale 1, Vordingborg Rådhus Kim Petersen, Mette Høgh Christiansen, Brit Skovgaard,

Læs mere

Politikerspørgsmål vedr. ledsagelse og støtte i ferier mv. til borgere i sociale botilbud mv.

Politikerspørgsmål vedr. ledsagelse og støtte i ferier mv. til borgere i sociale botilbud mv. Socialforvaltningen Adm. Direktør Henrik Appel Esbensen, MB 31. januar 2014 Sagsnr. 2014-0018483 Dokumentnr. 2014-0018483-7 Kære Henrik Appel Esbensen Tak for din henvendelse af 22. januar 2014, hvor du

Læs mere

Socialudvalget. Referat. Mette Høgh Christiansen, Heino Hahn, Kurt Johansen, Michael Ryberg Juliussen, Knud Larsen

Socialudvalget. Referat. Mette Høgh Christiansen, Heino Hahn, Kurt Johansen, Michael Ryberg Juliussen, Knud Larsen Socialudvalget Refer Do 23. september 2013 Mødetidspunkt 14:00 Sluttidspunkt 17:30 Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninger Fjordgården, Østerbro 61, Præstø Mette Høgh Christiansen, Heino Hahn, Kurt Johansen,

Læs mere

Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108)

Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108) Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108) Godkendt i Kommunalbestyrelsen den 12. november 2013 Acadre doc. 150820-13 1. Indledning

Læs mere

Socialtilsyn Hovedstadens Årsrapport 2014 samt status på Fællesmøde for private driftsherrer 18. November 2015

Socialtilsyn Hovedstadens Årsrapport 2014 samt status på Fællesmøde for private driftsherrer 18. November 2015 Socialtilsyn Hovedstadens Årsrapport 2014 samt status på 2015 Fællesmøde for private driftsherrer 18. November 2015 Vi kommer ind på følgende Kort om organisering og medarbejdere Årsrapport 2014, herunder

Læs mere

Sundheds- og Psykiatriudvalget

Sundheds- og Psykiatriudvalget Sundheds- og Psykiatriudvalget Referat Dato 03. september 2014 Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 18:05 Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninger Mødelokale 1, Vordingborg Rådhus Kim Petersen, Mette Høgh Christiansen,

Læs mere

Lov om social service 107

Lov om social service 107 Faxe Kommunes Kvalitetsstandard for Serviceloven 107 Midlertidigt botilbud Om kvalitetsstandarder - En kvalitetsstandard er kommunalbestyrelsens redskab til at skabe sammenhæng mellem det politisk fastsatte

Læs mere

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Dato 29. august 2014 Mødetidspunkt 17:00 Sluttidspunkt 18:04 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Eva Sommer-Madsen (formand), Else-Marie Langballe

Læs mere

KKUC Bofællesskaber Skt. Nikolaj vej 8, 3. sal 2000 Frederiksberg Att. Leder Hans Henrik Dybvad

KKUC Bofællesskaber Skt. Nikolaj vej 8, 3. sal 2000 Frederiksberg Att. Leder Hans Henrik Dybvad Frederiksberg Kommune KKUC Bofællesskaber Skt. Nikolaj vej 8, 3. sal 2000 Frederiksberg Att. Leder Hans Henrik Dybvad 30. november 2015 Sagsbeh.: Sikr04 J.nr.: 27.51.04-K09-4-15 Partshøring om påtænkt

Læs mere

Tilsyn med alkoholbehandlingen

Tilsyn med alkoholbehandlingen Tilsyn med alkoholbehandlingen 11. maj 2016 oplæg ved Annette Blynel og Charlotte Sigurdsson Dagens oplæg Hvad er Socialtilsynet og vores opgaver? Hvordan kan tilsynet være med til at udvikle tilbuddene?

Læs mere

Plan for opfølgning på politikker i 2016

Plan for opfølgning på politikker i 2016 Socialudvalget Plan for opfølgning på politikker i 2016 Sundhedspolitikken Integrationspolitkken Socialpolitikken Strategier: Frivilligt Socialt Arbejde Ældreområdet Handicapområdet Socialpsykiatrien Misbrugsområdet

Læs mere

Socialudvalget tirsdag den 02. november 2010, kl. 13:00 i Udvalgsværelse 1 Parkskolen M3 lok. 226

Socialudvalget tirsdag den 02. november 2010, kl. 13:00 i Udvalgsværelse 1 Parkskolen M3 lok. 226 tirsdag den 02. november 2010, kl. 13:00 i Udvalgsværelse 1 Parkskolen M3 lok. 226 Åbent møde Tilstede Ulrik Falk-Sørensen (F) - formand Jesper Würtzen (A) - næstformand Birgitte Dahl (O) Doris Børger

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Sundheds- og Omsorgsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Sundheds- og Omsorgsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åben dagsorden til Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 3. marts 2014 Mødetidspunkt: 14:30 Mødelokale: Medlemmer: 211, Mødelokale Camilla Schwalbe, Allan S. Andersen, Anders

Læs mere

Regodkendelse af tilbuddet Hestehaven. Afgørelse

Regodkendelse af tilbuddet Hestehaven. Afgørelse 20-01-2015 Regodkendelse af tilbuddet Hestehaven Hestehaven er et tilbud etableret i henhold til servicelovens 85 og dermed omfattet af bestemmelserne i lov om socialtilsyn om godkendelse og tilsyn. Tilbuddet

Læs mere

Besøg på Ballerup Sprogcenter

Besøg på Ballerup Sprogcenter Møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget DAGSORDEN med beslutninger (omfter punkterne 1 6 incl.) Besøg på Ballerup Sprogcenter Udvalget besluttede på mødet i december besøge Ballerup Sprogcenter. Redegørelse

Læs mere

Forslag til Kvalitetsstandard for midlertidigt ophold i boformer Serviceloven 107 Oktober 2015

Forslag til Kvalitetsstandard for midlertidigt ophold i boformer Serviceloven 107 Oktober 2015 Forslag til Kvalitetsstandard for midlertidigt ophold i boformer Serviceloven 107 Oktober 2015 1. Lovgrundlag Servicelovens 107 2. Hvad er ydelsens lovgrundlag? Kommunalbestyrelsen kan jf. Serviceloven

Læs mere

Kvalitetsstandard for midlertidigt ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 107)

Kvalitetsstandard for midlertidigt ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 107) Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard for midlertidigt ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 107) Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 12. november 2013 Acadre doc.: 150839-13

Læs mere

Ny tekst Forslag til ny kvalitetsstandard for ledsagerordning jf. Servicelovens 97

Ny tekst Forslag til ny kvalitetsstandard for ledsagerordning jf. Servicelovens 97 Ny tekst Forslag til ny kvalitetsstandard for ledsagerordning jf. Servicelovens 97 Tidligere tekst Kvalitetsstandard for støttekontaktperson (ledsagerordning) jf. Servicelovens 97 1. Hvad er ydelsens lovgrundlag?

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Referat Dato: Tirsdag den 3. juni 2014 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 074 mødelokale på Rådhuset Morten Schou Jørgensen, Arne Petersen, Niels

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Dagsorden Ordinært møde

Dagsorden Ordinært møde Vordingborg Kommune Det Frivillige Samråd Dagsorden Ordinært møde Do: Mandag den 12. maj 2014 Tidspunkt: kl. 17,00-19,00 Sted: Deltagere: Brit Skovgaard, Michael Seiding Larsen, Else Marie L Sørensen Niels

Læs mere

Tjørneparken ApS Blindestræde 1 4300 Holbæk Att.: Grete Mikkelsen og Margit Beuchert. Afgørelse om re-godkendelse af Tjørneparken ApS

Tjørneparken ApS Blindestræde 1 4300 Holbæk Att.: Grete Mikkelsen og Margit Beuchert. Afgørelse om re-godkendelse af Tjørneparken ApS Tjørneparken ApS Blindestræde 1 4300 Holbæk Att.: Grete Mikkelsen og Margit Beuchert 09-12-2015 Dok.nr.: Socialtilsyn Hovedstaden Frederiksberg Kommune 2000 Frederiksberg http://socialtilsyn.frederiksberg.dk

Læs mere

Mødedato: 26. januar 2017 Mødetid: 15:00 Mødested: Mødelokale 3, Rådhuset. Indholdsfortegnelse:

Mødedato: 26. januar 2017 Mødetid: 15:00 Mødested: Mødelokale 3, Rådhuset. Indholdsfortegnelse: Dagsorden Handicapråd Mødedato: 26. januar 2017 Mødetid: 15:00 Mødested: Mødelokale 3, Rådhuset Indholdsfortegnelse: 1 Revidering af Horsens Kommunes Handicappolitik - kl. 15:00-16:00 2 2 Høring - Sammenhængende

Læs mere

Orientering om status på sagen vedrørende socialpædagogisk ledsagelse til ferier mv. til borgere med handicap og sindslidelse

Orientering om status på sagen vedrørende socialpædagogisk ledsagelse til ferier mv. til borgere med handicap og sindslidelse NOTAT Til Socialudvalget Orientering om status på sagen vedrørende socialpædagogisk ledsagelse til ferier mv. til borgere med handicap og sindslidelse Notatet giver en status til Socialudvalget på udviklingen

Læs mere

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Referat Dato 29. oktober 2015 Mødetidspunkt 17:40 Sluttidspunkt 18:00 Sted Medlemmer Fraværende Mødelokale 1, Langebæk Knud Larsen, Bo Manderup, Else-Marie

Læs mere

Forslag til Kvalitetsstandard for beskyttet beskæftigelse jf. serviceloven 103. Januar 2016

Forslag til Kvalitetsstandard for beskyttet beskæftigelse jf. serviceloven 103. Januar 2016 Forslag til Kvalitetsstandard for beskyttet beskæftigelse jf. serviceloven 103 Januar 2016 1. Hvad er ydelsens lovgrundlag? Kommunalbestyrelsen skal jf. serviceloven 103 tilbyde beskyttet beskæftigelse

Læs mere

Forståelsesnotat vedr. tilsyn fra Socialtilsyn Midt 1 Handicap og Socialpsykiatriområdet

Forståelsesnotat vedr. tilsyn fra Socialtilsyn Midt 1 Handicap og Socialpsykiatriområdet Sag: 15/22013 Forståelsesnotat vedr. tilsyn fra Socialtilsyn Midt 1 Handicap og Socialpsykiatriområdet Formål med dette notat. Nærværende notat har til formål at beskrive hvilke af Skanderborg Kommunes

Læs mere

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Referat Dato 29. oktober 2015 Mødetidspunkt 17:40 Sluttidspunkt 18:00 Sted Medlemmer Fraværende Mødelokale 1, Langebæk Knud Larsen, Bo Manderup, Else-Marie

Læs mere

Åben referat Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget SÆH-sekretariatet

Åben referat Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget SÆH-sekretariatet Åben referat Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget 2014-2017 SÆH-sekretariatet Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 13:00 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Rådhuset, Lokale 319 Fraværende: Peter Duetoft

Læs mere

Frivillighedspuljen og 79

Frivillighedspuljen og 79 Frivillighedspuljen 2017-18 og 79 Her kan du se, hvilke spørgsmål der skal besvares i det elektroniske ansøgningsskema. Hvilken pulje søges der om midler fra? 18: Støtte frivilligt socialt arbejde, der

Læs mere

NOTAT. Orientering om status på Integreret Psykiatri i Næstved

NOTAT. Orientering om status på Integreret Psykiatri i Næstved NOTAT Orientering om status på Integreret Psykiatri i Næstved Baggrund Regionsrådet har afsat 2 mio. kr. i 2014 og 2015 til opstart af et pilotprojekt om integreret psykiatri, som skal muliggøre en mere

Læs mere

Workshop om botilbud. DS - Faggruppen Handicap 11. marts 2016

Workshop om botilbud. DS - Faggruppen Handicap 11. marts 2016 Workshop om botilbud DS - Faggruppen Handicap 11. marts 2016 Dagens program: 9.00-9.40: Kort præsentation Oplæg om botilbud ud fra de problematikker, DUKH ser på området 9.40-10.05: Erfaringsudveksling

Læs mere

Tilsynspolitik. Side 1 af udgave

Tilsynspolitik. Side 1 af udgave Tilsynspolitik 2017 For Leverandører af personlig og praktisk hjælp samt træning til borgere i eget hjem og på plejecentre Leverandører af pædagogisk støtte i eget hjem Aktivitets- og samværstilbud Beskyttet

Læs mere

Socialudvalget. Socialudvalget er politikformulerende og politikkontrollerende på følgende politikker, strategier og standarder:

Socialudvalget. Socialudvalget er politikformulerende og politikkontrollerende på følgende politikker, strategier og standarder: Socialudvalget Socialudvalget er politikformulerende og politikkontrollerende på følgende politikker, strategier og standarder: Sundhedspolitikken Socialpolitik og værdighedspolitik for ældreområdet Tilsynspolitikken

Læs mere

Socialtilsyn Hovedstadens Årsrapport 2014 samt status Oplæg for medlemmer af LOS v. Mie Andresen og Kristina Vang Jensen Den 27.

Socialtilsyn Hovedstadens Årsrapport 2014 samt status Oplæg for medlemmer af LOS v. Mie Andresen og Kristina Vang Jensen Den 27. Socialtilsyn Hovedstadens Årsrapport 2014 samt status 2015 Oplæg for medlemmer af LOS v. Mie Andresen og Kristina Vang Jensen Den 27. oktober 2015 Vi kommer ind på følgende Kort om organisering og medarbejdere

Læs mere

Referat Ordinært møde

Referat Ordinært møde Vordingborg Kommune Handicaprådet Referat Ordinært møde Dato: Mandag den 24. februar 2014 Tidspunkt: kl. 18.30-21.00 Sted: Mødelokale 2 Vordingborg Rådhus Deltagere: Anders J. Andersen, Else-Marie Sørensen,

Læs mere

Børne- og socialminister Mai Mercados talepapir

Børne- og socialminister Mai Mercados talepapir Social-, Indenrigs- og Børneudvalget 2017-18 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 118 Offentligt Børne- og socialminister Mai Mercados talepapir Anledning Besvarelse af samrådsspørgsmål F og G Dato /

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden Referat Social- og Sundhedsudvalget Tid Onsdag den 2. april 2014 kl. 16:00 Sted Mødelokale 3 Afbud Bodil Boesgaard Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 13/31305 Introduktion

Læs mere

Ansøgningsskema 2014 om støtte til frivilligt, socialt arbejde

Ansøgningsskema 2014 om støtte til frivilligt, socialt arbejde Aalborg Kommune giver tilskud til frivilligt, socialt arbejde jf. Servicelovens 18 og Aalborg Kommunes retningslinjer. Der kan søges to gange om året: Den 15. oktober og den 15. april. Foreninger, der

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre tirsdag den 5. november Kl. 16:30 i Kantinen, Allerslev

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre tirsdag den 5. november Kl. 16:30 i Kantinen, Allerslev Referat tirsdag den 5. november 2013 Kl. 16:30 i Kantinen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Temadrøftelse: Tilsynsreformen...2 05-11-2013 Side 1 1. SSÆ - Godkendelse

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Social- og Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol Social- og Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 12. januar 2011 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:30-10:30 Thomas Krog, Formand (F) Ole Bruun (A) Marianne Jensen (A) Karl Emil Nielsen

Læs mere

Åben referat Ældrerådet SÆH-sekretariatet

Åben referat Ældrerådet SÆH-sekretariatet Åben referat Ældrerådet SÆH-sekretariatet Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 09:30 Mødet afsluttet: kl. Mødested: R-122 Fraværende: Bemærkninger Følgende sager behandles: Pkt. Tekst Side 1 Godkendelse

Læs mere

side 1 Åbent referat for Ældre- og Handicapudvalgets møde den kl. 16:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1 Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Ældre- og Handicapudvalgets møde den kl. 16:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1 Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Ældre- og Handicapudvalgets møde den 21.02.2008 kl. 16:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1 Tilgår pressen side 2 Arne Krydsfeldt mødte kl. 16.40 og deltog derfor ikke fuldt ud i behandlingen

Læs mere

N OTAT. Den 20. november 2014. Sags ID: SAG-2013-06595 Dok.ID: 1872350. RIL@kl.dk Direkte 3370 3238 Mobil 3020 9774

N OTAT. Den 20. november 2014. Sags ID: SAG-2013-06595 Dok.ID: 1872350. RIL@kl.dk Direkte 3370 3238 Mobil 3020 9774 N OTAT KL's spørgeskemaundersøgelse vedr. socia l- pædagogisk bistand til deltagelse i aktivit e- ter, ferie og udflugter for borgere på kommunale bosteder mv. 1. Indledning KL har på baggrund af dialog

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 9. december 2013 Mødetidspunkt: 14:30 Mødelokale: Medlemmer: 214, Mødelokale Jan Jakobsen, Arne Hansen, Camilla Schwalbe,

Læs mere

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes.

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes. 1 Udvalget for Social og Sundhed Oversigt over udmøntning af nye ønsker til driftsbudgettet for 2016 Ved Byrådets budgetforlig blev der blandt andet truffet beslutning om at budgettet for Udvalget for

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked torsdag den 29. november 2012

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked torsdag den 29. november 2012 Referat torsdag den 29. november 2012 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Jens K. Jensen (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager - december...2 3. JA - Samarbejdsaftale

Læs mere

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Refer Do 05. februar 2014 Mødetidspunkt 18:30 Sluttidspunkt 20:30 Sted Medlemmer Fraværende Mødelokale 1, Vordingborg Rådhus Eva Sommer-Madsen, Kurt Johansen, Kim

Læs mere

REFERAT SUNDHED & OMSORGSUDVALGET

REFERAT SUNDHED & OMSORGSUDVALGET REFERAT SUNDHED & OMSORGSUDVALGET den 17.01.2013 i Borgmesterens mødelokale SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Temadrøftelse om nye regler for frit valg og udbud på omsorgsområdet... 4 3 Temadrøftelse

Læs mere

Referat. Mødedato: 13. januar 2014. Mødelokale: Mødelokale 1, Danavej 15, 6520 Toftlund. Starttidspunkt for møde: 16:15.

Referat. Mødedato: 13. januar 2014. Mødelokale: Mødelokale 1, Danavej 15, 6520 Toftlund. Starttidspunkt for møde: 16:15. Mødedo: 13. januar 2014 Mødelokale: Mødelokale 1, Danavej 15, 6520 Toftlund Starttidspunkt for møde: 16:15 Fraværende: 13. januar 2014 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Introduktion

Læs mere

Åben tillægsdagsorden Ældrerådet SÆH-sekretariatet

Åben tillægsdagsorden Ældrerådet SÆH-sekretariatet Åben tillægsdagsorden Ældrerådet SÆH-sekretariatet Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 09:30 Mødet afsluttet: kl. Mødested: R-122 Fraværende: 27.36.00-K09-2-17 1. Årsrapport - tilsyn med hjemmeplejen

Læs mere

Aabenraa Kommunes politik for støtte til forebyggende og aktiverende tilbud til ældre efter Servicelovens 79

Aabenraa Kommunes politik for støtte til forebyggende og aktiverende tilbud til ældre efter Servicelovens 79 Aabenraa Kommunes politik for støtte til forebyggende og aktiverende tilbud til ældre efter Servicelovens 79 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund... 3 1.1. Lovmæssigt grundlag... 3 1.2 Værdigrundlag... 3 2.

Læs mere

Frivillighedspuljen og 79

Frivillighedspuljen og 79 Frivillighedspuljen 2016 18 og 79 Ansøger (forening, organisation, gruppe) I det videre skema anvendes betegnelsen "forening" om ansøger Foreningens navn Kontaktperson Adresse Telefon E-mail Gentag e-mail

Læs mere

Børnehusene 2013 Politik for sorg og krise

Børnehusene 2013 Politik for sorg og krise Børnehusene 2013 Politik for sorg og krise Etablere og formulere bedredskab / politik for sorg og krise i forbindelse med dødsfald, alvorlig sygdom samt ulykker. Målgruppe:... Børn og unge anbragt i Børnehusene.

Læs mere

REFERAT BORGER & SUNDHEDSUDVALGET. den i Borgmesterens Mødeværelse

REFERAT BORGER & SUNDHEDSUDVALGET. den i Borgmesterens Mødeværelse REFERAT BORGER & SUNDHEDSUDVALGET den 30.03.2009 i Borgmesterens Mødeværelse Afbud Finn Lambek (A) SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Handicapanalysen - analyse af kvalitetsstandarder på handicapområdet...

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte i botilbud

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte i botilbud 15. december 2015 Center for Handicap og Psykiatri Torvegade 15 4200 Slagelse Kvalitetsstandard for hjælp og støtte i botilbud Indhold 1. INDLEDNING... 3 2. LOVGRUNDLAG... 3 2.1. FORMÅLET MED HJÆLPEN OG

Læs mere

Region Midtjylland Sundhed. Referat. til mødet i SU på apotekerområdet 22. februar 2013 kl. 09:00 i Regionshuset Viborg, mødelokale A1, stuen

Region Midtjylland Sundhed. Referat. til mødet i SU på apotekerområdet 22. februar 2013 kl. 09:00 i Regionshuset Viborg, mødelokale A1, stuen Region Midtjylland Sundhed Viborg, den 9. oktober 2013 /MAJNIK Refer til mødet i SU på apotekerområdet 22. februar 2013 kl. 09:00 i Regionshuset Viborg, mødelokale A1, stuen Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst

Læs mere

Socialtilsyn Hovedstaden vurderer, at ledelse og medarbejdere er kompetente i forhold til målgruppen.

Socialtilsyn Hovedstaden vurderer, at ledelse og medarbejdere er kompetente i forhold til målgruppen. 20-01-2015 Regodkendelse af tilbuddet Kirkeleddet 10-20 Kirkeleddet 10-20 er et tilbud etableret i henhold til servicelovens 85 og dermed omfattet af bestemmelserne i lov om socialtilsyn om godkendelse

Læs mere

Dagsorden. Mødedato: 19. august 2014. Mødelokale: Mødelokale 1, Danavej 15, 6520 Toftlund. Starttidspunkt for møde: 09:00.

Dagsorden. Mødedato: 19. august 2014. Mødelokale: Mødelokale 1, Danavej 15, 6520 Toftlund. Starttidspunkt for møde: 09:00. Mødedo: 19. august 2014 Mødelokale: Mødelokale 1, Danavej 15, 6520 Toftlund Starttidspunkt for møde: 09:00 Fraværende: 19. august 2014 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 og refer 3 2 Orientering fra

Læs mere

Socialtilsyn Hovedstaden vurderer, at ledelse og medarbejdere er kompetente i forhold til målgruppen.

Socialtilsyn Hovedstaden vurderer, at ledelse og medarbejdere er kompetente i forhold til målgruppen. Regodkendelse af tilbuddet Følstruhusene. Følstruphusene er et tilbud etableret i henhold til servicelovens 85 og dermed omfattet af bestemmelserne i lov om socialtilsyn om godkendelse og tilsyn. Tilbuddet

Læs mere

Referat. Ældrerådet. Møde nr.: 2011/06 Mødedato: torsdag den 16-06-2011 Mødetidspunkt: 08:30-11:00. Amtstue Alle 71

Referat. Ældrerådet. Møde nr.: 2011/06 Mødedato: torsdag den 16-06-2011 Mødetidspunkt: 08:30-11:00. Amtstue Alle 71 Referat Møde nr.: 2011/06 Mødedato: torsdag den 16-06-2011 Mødetidspunkt: 08:30-11:00 Mødested: Grå mødelokale Amtstue Alle 71 Medlemmer Inger Glerup Ejgil Risager Kirsten Bandholtz Birgit Thomsen Jørgen

Læs mere