Socialudvalget. Referat. Fanefjordcentret, Fanefjord Haven 1, 4792 Askeby

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Socialudvalget. Referat. Fanefjordcentret, Fanefjord Haven 1, 4792 Askeby"

Transkript

1 Socialudvalget Refer Do 03. februar 2015 Mødetidspunkt 14:30 Sluttidspunkt 17:00 Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninger Fanefjordcentret, Fanefjord Haven 1, 4792 Askeby Heino Hahn, Vibe Bøgvad, Jørn Elo Hansen, Eva Sommer- Madsen, Michael Larsen Ingen kl virksomhedsbesøg på Fanefjordcentret. Ordinært udvalgsmøde afholdes samme sted

2 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side 1. Godkendelse af dagsorden Virksomhedsbesøg Distrikt Fanefjord Handleplan for tilsyn ved Embedslægen Uanmeldte tilsyn Plejecentre og Fritvalgsområdet Orienteringssag om udvikling af omsorgstandplejeområdet Orienteringssag - Pleje og Omsorg i tal Orienteringssag - Årsrapport forebyggende hjemmebesøg Orientering om evaluering af tværkommunalt hjerneskadeprojekt Orientering fra formanden februar Eventuelt...15 Bilagsoversigt...16 Underskriftsside...17

3 Socialudvalget Godkendelse af dagsorden Sagsnr.: 14/ Sagen afgøres i: Socialudvalget Område: Ledelsessekretariet - Sagsbeh: Birthe Jørgensen Lovgrundlag Lov om kommunernes styrelse. Forretningsorden for Socialudvalget i Vordingborg Kommune. Dagsorden til mødet er udarbejdet og udsendt til Socialudvalgets medlemmer i henhold til den godkendte forretningsorden. Administrionen indstiller, det udsendte forslag til dagsorden godkendes. Godkendt. 2

4 Socialudvalget Virksomhedsbesøg Distrikt Fanefjord Sagsnr.: 14/ Sagen afgøres i: Socialudvalget Område: Ældresekretariet - Sagsbeh: Susanne Johansen Resumé Socialudvalget ønsker besøge virksomhederne indenfor udvalgets område Virksomhedsbesøget den 3. februar 2015 sker på Fanefjordcentret, Fanefjord Haven 1, 4792 Askeby Distriktet yder hjælp til borgere på plejecentret, i aktivitetscentret og til borgere udenfor plejecentret. Programmet for besøget er: Virksomhedsbesøg kl , hvor distriktslederen præsenterer stedet. Administrionen indstiller, udvalget tager orienteringen fra virksomhedsbesøget til efterretning. Godkendt. 3

5 Socialudvalget Handleplan for tilsyn ved Embedslægen 2014 Sagsnr.: 15/809 - Sagen afgøres i: Socialudvalget Område: Pleje og Omsorg - Sagsbeh: Susanne Johansen Lovgrundlag Sundhedsloven 219 om tilsyn på plejehjem, i plejeboliger m.v. Jævnfør Sundhedsloven 219 gennemfører Sundhedsstyrelsen en gang årligt eller hvert andet år uanmeldt tilsyn på landets plejehjem og plejecentre. Sundhedsstyrelsen udpeger hvert år de indssområder, der ønskes vurderet. Embedslægeinstitutionen for Region Sjælland gennemfører de relevante tilsyn. Vordingborg Kommune har kontinuerligt bedret og skærpet indssen, men der er stadig udviklingsmuligheder. Vordingborg Kommune har været i tæt dialog med tilsynsenheden i forbindelse med tilsyn 2014, som følge af ny praksis og nye tilsynsførere. Vordingborg Kommune har samtidig skærpet og forenklet de givne redskaber særligt med dokumention i Fokusområder og kontinuerlig og planlagt opfølgning. Omsorgssystemet er opgraderet. FMK (Fælles Medicin Kort) er teknisk implementeret og implementeres primo PPS et praktisk procedure redskab er indkøbt og implementeres i Kompetenceudvikling for sygeplejersker er gennemført. Sundhedsstyrelsens har taget stilling til, om der ved stikprøvekontrollerne hos tre beboere pr. plejecenter findes - fejl og mangler, som indebærer risiko for pientsikkerheden, men ikke alvorlige fejl og mangler, - fejl og mangler, som indebærer risiko for pientsikkerheden der gav anledning til opfølgende tilsyn, - fejl og mangler, som ud fra en samlet vurdering indebærer risiko for pientsikkerheden og gav anledning til opfølgende tilsyn. Der er i 2014 generelt fulgt op på alle anbefalinger fra Det generelle billede fra Embedslægetilsyn 2014 er, alle distrikter er i stadig udvikling og arbejder både lokalt og på tværs af området med de indssområder og anbefalinger Sundhedsstyrelsen årligt tilkendegiver og udøver tilsyn efter. Nogle distrikter, der de foregående år har haft større udfordringer end andre og iværkste særlige indsser, har opnået tilfredsstillende tilsyn. I 2014 er krav om dokumention yderligere skærpet. Fortsættes i Der stilles øgede krav til medarbejderne omkring dokumention. Jurist i sundhedsstyrelsen er meget tydelig i sin udmelding i forbindelse med en konference på området det som ikke står skrevet, er hverken sagt eller gjort, hvis man står med en klagesag. Der ses en øget klagelyst fra pårørende og derfor er det vigtigt for medarbejderne, de får dokumenteret deres observioner og handlinger i forbindelse med pleje af borgerne. Embedslægeinstitutionen har ved tilsyn, meget fokus på hvor og hvordan der dokumenteres. Hvert år udsender sundhedsstyrelsen nye målepunkter og temaer, som de ønsker kunne se dokumenteret i omsorgssystemet, når de kommer på tilsyn. Den nødvendige dokumention er ressourcekrævende og omkostningstung og udføres i videst mulige udstrækning hos borgeren af den enkelte leverandør. Dokumention er vigtig i forbindelse med overlevering af observion mellem vagterne. Der er ingen tidsmæssig overlapning mellem vagterne, derfor er det vigtigt, medarbejderne kan læse sig til, hvilke observioner og plejeopgaver der skal udføres hos den enkelte borger. Dette for sikre kontinuitet og kvalitet i plejen. Overordnet handleplan for Embedslægens anbefalinger for 2014: 4

6 Socialudvalget Indssen vedrørende sundhedsfaglig dokumention, medicinhåndtering og pientrettigheder fortsættes. I forbindelse med Vordingborg Kommunes deltagelse i KLs partnerskabsprojekt Hjemmesygepleje er de landsdækkende standarder og arbejdsgange og øvrige styringsværktøjer der er udviklet blevet implementeret. Alle distrikter har indarbejdet det nye indsskalog med Sundhedsstyrelsen 12 indssområder som omdrejningspunkt. Det betyder, det tydeliggøres hvilken diagnose og behandling der gælder for beboeren, og hvilken indikion der ligger bag given medicin. Dokumention vil stadig skulle forfines i Der vil blive endnu større sikkerhed for dokumention i de sygeplejefaglige optegnelser følger Sundhedsstyrelsens krav. Der vil eksempelvis fremover ved ikke relevante indsser stå ikke relevant dvs. det bliver tydeligt, der er reflekteret over indssen. Indss vedrørende dokumention på tværs af sektorer har indflydelse på retvisende dokumention. Der arbejdes forts i 2015 med fælles dokumention mellem sygehus, apotek, praktiserende læge og kommune. Dette arbejde sker i MedCom samarbejdet, hvor indssen var fuldt implementeret i Vordingborg Kommune pr. 20. november 2012, og sygehusene og praktiserende læger vil være på plads i 2015 med FMK. Indssen vedrørende utilsigtede hændelser fortsættes. Her arbejder Vordingborg Kommune på højt niveau i forhold til indberetning og læring særligt i forhold til medicinhåndtering. Sundhedsstyrelsen anerkender Vordingborg Kommunes indss. Derudover vil indssen i forhold til ernæringsscreening og KRAM faktorer i øvrigt fortsættes. Denne indss følges i 2015 af tryksårsindss og indss i forhold til alvorlighedsgrad af sundhedstilstand. Hertil kommer, Vordingborg Madservice har ans sundhedsbachelor i ernæring med henblik på formidling af produktsortiment og udvikling af nye muligheder. Indss i 2015 vil forts være hverdagsrehabilitering og tidlig indss/ akut indss som alterniv til indlæggelse på sygehus. Her fortsættes indssen med Tag-imod besøg, Følge-op og Følge-hjem ordninger og KOL sygeplejerske, samt udbygning og samlingen af akutstuer i Præstø fastholdes. Bilag: 1 Åben Oversigt tilsyn Embedslægen fra 2010 til 2016.xlsx 9517/15 2 Åben Tilsynsrapport 2014 Center Skovbo pdf 9515/15 3 Åben Tilsynsrapport Aggerhus Centret - Vordingborg , næste tilsyn 9511/ pdf 4 Åben Tilsyn med plejehjem 2014.pdf 9510/15 5 Åben Tilsyn 2014 til embedslægerne.xlsx 9509/15 6 Åben Rapport 2014 Ulvsundcentret , tilsyn 2015.pdf 9508/15 7 Åben Plejehjemmet Rosenvang besøg i 2015.pdf 9507/15 8 Åben Plejecentret Vintersbølle Strand besøg 2015.pdf 9506/15 9 Åben Fjordgården-Præstø Multicenter , tilsyn i 2015.pdf 9504/15 Administrionen indstiller, handleplanen for Embedslægens anbefalinger drøftes og videresendes til høring i Seniorrådet. Godkendt. 5

7 Socialudvalget Uanmeldte tilsyn Plejecentre og Fritvalgsområdet Sagsnr.: 15/ Sagen afgøres i: Kommunalbestyrelsen Område: Pleje og Omsorg - Sagsbeh: Susanne Johansen Lovgrundlag Serviceloven 151, Godkendelse, opfølgning og tilsyn. Tilsynspolitik på Socialudvalgets område. Kommunalbestyrelsen har delegeret kompetencen til varetage tilsyn på plejecentre og på Frit valgs området til Afdeling for Pleje og Omsorg. Afrapportering finder sted i Socialudvalget, der efter høring i Seniorråd og Handicapråd anbefaler den indstilling, som Kommunalbestyrelsen tager stilling til. Socialudvalget ønsker tilsyn varetages efter en skabelon, hvor det sikres tilsynet afdækker kvalitet af arbejdsmiljø bl.a. hygiejne og forflytning, og afdækker kvalitet af opgavevaretagelse, dokumention, samt borgerens vilkår og tilfredshed. Socialudvalget ønsker samtidig en vurdering af om uddannelse og kompetenceniveau er i overensstemmelse med de opgaver, der varetages, samt om opgavevaretagelse finder sted indenfor gældende lovgivning og regler på området. Skabelonerne er stort set enslydende, men har enkelte afvigende formuleringer afhængig af, om det drejer sig om Frit valgs området eller plejecentre. Uanmeldte tilsyn indledes ultimo februar Der afrapporteres ved udvalgets møde 5. maj Bilag: 1 Åben Tilsynspolitik Ældreområdet_ _v2 9503/15 2 Åben skabeloner til uanmeldte tilsyn Uanmeldt tilsyn udenfor plejeboliger /15 observionsskema 2015.docx 3 Åben skabeloner til uanmeldte tilsyn Uanmeldt tilsyn prive leverandør 8767/ docx 4 Åben skabeloner til uanmeldte tilsyn Uanmeldt tilsyn prive leverandør /15 observionsskema 2015.docx 5 Åben skabeloner til uanmeldte tilsyn Uanmeldt tilsyn plejecentre /15 observionsskema 2015.docx 6 Åben skabeloner til uanmeldte tilsyn Uanmeldt tilsyn plejecenter 2015.docx 8764/15 7 Åben skabeloner til uanmeldte tilsyn Uanmeldt tilsyn Frit Valg 2015.docx 8763/15 Administrionen indstiller, skabelon for varetagelse af uanmeldt tilsyn 2015 godkendes. Anbefales godkendt. 6

8 Socialudvalget Orienteringssag om udvikling af omsorgstandplejeområdet Sagsnr.: 14/ Sagen afgøres i: Sundheds- og Psykiriudvalget Område: Afdeling for Sundhed - Sagsbeh: Vivian Griffenfeldt Nielsen Lovgrundlag Sundhedslovens 131. Resumé I januar 2013 indledtes et udviklingsprojekt vedrørende omsorgstandpleje med deltagere fra Afdeling for Pleje og Omsorg og den kommunale tandpleje. Ved projektets afslutning ultimo 2014, er der sket en tilpasning af procedurer vedrørende visition til omsorgstandpleje, fokus på mundhygiejne hos ældre er øget og betingelserne for udførelse af det kliniske arbejde forbedret. Endvidere er der etableret en nurlig samarbejdskultur imellem tandpleje- og Pleje og Omsorg til gavn for borgerne. Andelen af borgere med behov for omsorgstandpleje forventes stige i takt med befolkningsprognosen og den relive stigning i antallet af ældre med egne tænder. I januar 2013 indledtes et udviklingsprojekt vedrørende omsorgstandpleje med deltagere fra Afdeling for Pleje og Omsorg og den kommunale tandpleje. Formålet var udvikle en samarbejdsstruktur som skulle sikre, de rigtige borgere blev tilbudt omsorgstandpleje på det rigtige tidspunkt. Endvidere var formålet forbedre de tilmeldte borgeres mundhygiejne og forbedre de arbejdsmiljømæssige rammer om opgaven. Projektet har omftet en række delelementer, som tilsammen har øget den tværgående forståelse og kvaliteten på omsorgstandplejeområdet: Lovgivningen for omsorgstandpleje er blevet gennemgået, så medarbejdere i begge sektorer kender de krav og forventninger, der ligger i Sundhedsloven. Hjemmesiden er strammet op, så borgere i Vordingborg Kommune endnu bedre kan se, hvordan visitionen foregår. Visitionsproceduren er gennemgået. Det er der blandt andet kommet et revideret helbredsskema ud af. Det er visitionen, der suverænt har bemyndigelse til afgøre ansøgninger om tilmelding til omsorgstandpleje - der er ikke nogen klagemuligheder. Ansøgningsskemaet findes på intranettet og internettet samt i Pleje og Omsorgs digitale fagsystem. Listen over borgere, der er visiteret til omsorgstandpleje og ydelsesstistik trækkes hvert halve år for sikring af de rette ressourcer i omsorgstandplejen. Forflytninger i omsorgstandplejen er blevet en mulighed på to klinikker, idet der er kommet loftslifte på klinikkerne i Stege og klinikken i Vordingborg. Personalet i Pleje og Omsorg sikrer, det sejl borgeren bruger, kommer med, således loftsliften kan anvendes. Der findes herudover tandplejerum på Vintersbølle og Solvang plejecentre. I Præstø Multicenter er der skabt mulighed for anvende et af mødelokalerne på 1. sal til lettere omsorgstandpleje. Tandplejen har indkøbt en mobil tandlægestol til formålet. Der er fastlagt procedurer for overlevering af oplysninger mellem fagområdernes journalsystemer Det er aftalt, Tandplejen tilbyder Pleje og Omsorg undervisning distriktsvis en gang om året. To gange årligt underviser Tandplejen alle eleverne i Pleje og Omsorg. Endvidere er undervisningsinstitutionerne i Næstved og Nykøbing tilbudt, Tandplejen, mod honorar, kan rekvireres til undervisning i tandpleje og mundhygiejne. Tandplejen har købt adgang til en særlig hjemmeside om omsorgstandpleje, som både borgere og anste i Pleje og Omsorg kan benytte sig af. For eksempel kan man ude på plejecentrene se, hvordan man udfører en optimal tandhygiejne på borgerne, og man kan søge viden om tandsygdomme, slimhindelidelser osv. Samarbejdsprojektet er overgået til drift i et konstruktivt og engageret, tværgående samarbejde. Administrionen indstiller, orienteringen tages til efterretning, 7

9 Socialudvalget sagen sendes til orientering i Socialudvalget. Beslutning i Sundheds- og Psykiriudvalget den Fraværende: Mette Høgh Christiansen Godkendt. Supplerende sagsfremstilling til møde i Socialudvalget den 3. februar 2015 Som besluttet på Sundheds- og Psykiriudvalgets møde den 8. januar 2015, forelægges sagen til orientering. Administrionen indstiller, sagen tages til efterretning. Godkendt. Udvalget glæder sig over initiivet. 8

10 Socialudvalget Orienteringssag - Pleje og Omsorg i tal Sagsnr.: 14/ Sagen afgøres i: Socialudvalget Område: Pleje og Omsorg - Sagsbeh: Susanne Johansen Pleje- og omsorgsområdet beskriver udviklingen i forhold til udvalgte budgetområder. Orienteringssagen er baseret på stistik med da fra omsorgssystemet. Denne måneds stistik ser tilbage på året Bilag samler ledelsesinformionen for den kommunale leverandørs aktivitetsbestemte budget i måneder med opgjort forbrug og viser bl.a. niveauet af visition til pleje og praktisk hjælp i timer omregnet til lønkroner. Ledelsesinformionen anvendes ved de månedlige budgetopfølgninger i distrikterne. Budgetopfølgning for Hjælpemiddeldepot og Vordingborg Madservice foretages ligeledes, hvor opfølgningen er baseret på deres forbrugstal. Ved budgetopfølgning i distrikterne drøftes, hvorledes der økonomistyres og hvilke valg der er taget i forhold til bemanding dag, aften og n. Her drøftes eksempelvis, hvorledes fordeling mellem timelønnede og fast anste er, og hvorledes fravær i forhold til ferie og sygdom håndteres. Ved budgetopfølgningen sker en yderligere fordybelse i planlægning og i øvrige dispositioner. Budgetopfølgningen sker ud fra et lærende perspektiv, hvor tendenser i tiden opfanges hurtigt og kan formidles på tværs af virksomheder, så det er muligt samlet set hurtigt håndtere ny udvikling på området. I 2014 havde flere distrikter udfordringer. Forhold, der ventes være stabiliseret primo Der er særlig opmærksomhed på den demografiske udvikling, den rehabiliterende indss, velfærdsteknologi, samt til og afgang af borgere i denne forbindelse. Hertil kommer en særlig opmærksomhed på konsekvensen af Sundhedsstyrelsens dokumentionskrav i forhold til levering af sundhedsfaglige ydelser. Området har derfor øget opmærksomheden på en struktureret tilgang til anvende mulighederne i omsorgssystemet. Der er særlig opmærksomhed på udnytte den samlede ekstraeffekt af aktiviteter under ældremilliarden, hvor de tilførte midler ikke må anvendes til aktiviteter fastlagt i det ordinære budget, men gerne må skubbe yderligere på nytten af den budgetlagte indss. Den samlede indss stiler mod fastholde samme kvalitet og stabilt niveau af visition til pleje, omsorg og sygepleje over årene, med det formål sikre et nødvendigt niveau af selvhjulpne borgere, der kan bidrage og deltage i lokale netværk og aktiviteter, opleve højest mulige kvalitet i hverdagslivet og sent komme i risiko for få behov for massiv plejeindss i forbindelse med alvorlig sygdom. Der er særlig opmærksomhed på tæt samspil og dialog mellem BUM modellens aktører, om omfang og kvalitet i leverancen ud fra den givne visition. Afdelingen bemærker, der styres meget tæt på det budgetterede niveau. At det forts lykkes holde et stabilt niveau af ydelser visiteret efter serviceloven og samtidig levere en tilfredsstillende kvalitet. Årsagen hertil er et personale med høj kompetence og en høj grad af tilstedeværelse på arbejdspladsen. For det samlede budget i Afdeling for Pleje og omsorg bemærkes, området budget- og regnskabsmæssigt ligger meget lavt set i forhold til sammenlignelige kommuner og landet i øvrigt. Dette forhold var gældende i 2014 og fortsætter i Afdelingen ser Mellemkommunal refusion som en særlig belastning, hvor det har stor betydning det frie valg af plejebolig sker uden et stsligt loft for, hvilken betaling kommuner med højere omkostninger end Vordingborg Kommune har, kan opkræve fra Vordingborg Kommune. 9

11 Socialudvalget Afdelingen bemærker området i 2014 og 2015 har en meget begrænset mulighed for investere i kompetenceudvikling, samt der tidligst medio 2015 kan fastlægges det endelige niveau af driftsomkostninger for Præstø Multicenter. Dette skyldes, det energimæssige forbrug er estimeret og først efter knapt et års drift kan fastlægges nærmere. Afdelingen bemærker, der forts holdes et væsentligt fokus på udvikling og handlemuligheder i forhold til demensområdet og i forhold til den kognitivt skadede borger. Bilag: 1 Åben Fraværsstistik Pleje og Omsorg (2) 11756/15 2 Åben Aktivitetsbaseret budget 2014 (3) 12015/15 Administrionen indstiller, orienteringen tages til efterretning. Godkendt. 10

12 Socialudvalget Orienteringssag - Årsrapport forebyggende hjemmebesøg 2014 Sagsnr.: 14/ Sagen afgøres i: Kommunalbestyrelsen Område: Ældresekretariet - Sagsbeh: Susanne Johansen Lovgrundlag Lov nr. 117 af 20. december 1995 ændret ved lov nr. 299 af 27. april 2005 ændret igen ved lov nr. 629 af 11. juni 2010 Det forebyggende team i Afdeling for Pleje og Omsorg udfører de forebyggende besøg for + 75 årige. Besøg tilbydes de + 75-årige, der ikke samtidig modtager både personlig pleje og praktisk hjælp. Det forebyggende team udarbejder en gang årligt en rapport, der beskriver deres arbejde. Formålet med hjemmebesøgene til de over 75 årige er styrke den forebyggende og sundhedsfremmende indss, støtte selvhjulpenhed og hjælpe og motivere til udnytte egne ressourcer længst muligt, samt yde råd og vejledning om aktiviteter og støttemuligheder, både i kommunalt og i priv regi. Årsrapport 2014 indeholder en overordnet beskrivelse af den indss Det forebyggende team har arbejdet med i Konklusionen er tydelig og kan tolkes som det result, Vordingborg Kommunes ældre er blevet sundere et result der skal sammenholdes både med den kommunale indss med et stabilt visitionsniveau af ydelser efter serviceloven, stigende niveau af ydelser efter Sundhedsloven som følge af opgaveflytning fra sygehus og deres effektivisering, samt det landsdækkende billede af øget interesse for leve det gode liv og om muligt være uafhængig af hjælp uanset alder. Det forebyggende team har særligt arbejdet med temaerne Depression og Demens, samt det blive ene. Hertil temaerne Sundt seniorliv (Sund aldring) og netværksdannelse via studiekredse og lignende. En særlig indss for aldersgruppen + 80-årige og + 60-årige er muliggjort af Puljen til Løft af ældreområdet, Ældremilliarden, bl.a. i form af studiekredse. Det forebyggende team har haft succes med udbyde informionsmøder, udvikle diverse informionspjecer og samarbejde med Afdeling for Sundhed og arbejde tæt sammen med Aktivitetscentrene og deres forebyggende indss. Det forebyggende teams erfaring er, de borgere der besøges eller deltager i netværksmøder og borgermøder, oplever den forebyggende indss som utrolig positiv og giver en tryghed, som styrker evnen og troen på egne ressourcer og mestringsevne. Det forebyggende team fortsætter og udbygger indssen i Bilag: 1 Åben Forebyggende indss årsrapport /15 Administrionen indstiller, årsrapport 2014 tages til efterretning. Anbefales godkendt. 11

13 Socialudvalget Orientering om evaluering af tværkommunalt hjerneskadeprojekt Sagsnr.: 15/ Sagen afgøres i: Sundheds- og Psykiriudvalget Område: Afdeling for Sundhed - Sagsbeh: Vivian Griffenfeldt Nielsen Lovgrundlag Sundhedsloven, Psykiriloven, Serviceloven, Lov om aktiv beskæftigelsesindss, Sygedagpengeloven, Lov om aktiv socialpolitik, Lov om folkeskolen, Lov om specialundervisning for voksne, Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov, Dagtilbudsloven. Resumé Efter tre år med stslige puljemidler til øget indss overfor borgere med erhvervet hjerneskade er det femkommunale samarbejdsprojekt blevet evalueret. De væsentligste resulter er et gennemgående kompetenceløft, forankring af hjerneskadekoordinorer og implementering af nye samarbejdsstrukturer i kommunerne og på tværs af sektorer. Med kommunalreformen blev hjerneskaderehabilitering efter udskrivelse fra sygehus et kommunalt ansvar, og kommunerne har siden arbejdet med udvikle området. I juni 2013 udgav Sundhedsstyrelsen sit forløbsprogram for en sammenhængende senhjerneskadeindss på tværs af sektorerne, og der blev udmøntet en pulje på 150 mio. kr. på landsplan til styrkelse af samarbejdet. Kommunerne blev opfordret til samarbejde på tværs af kommunegrænser, fordi indssen kræver en specialiseringsgrad, som den enkelte kommune ikke kan løfte alene. Derfor indsendte Lolland, Guldborgsund, Vordingborg, Faxe og Næstved Kommuner enslydende ansøgninger med henblik på et projektsamarbejde. De fem kommuner fik til sammen bevilget 8 mio. kr. Projektet har understøttet målrettede, tidsbestemte og tværfaglige rehabiliteringsindsser med henblik på, den enkelte borger med erhvervet hjerneskade kan genvinde selvhjulpenhed og livskvalitet samt - i tilfælde, der omfter børn og unge opfylde et udviklingspotentiale. Rehabilitering efter erhvervet hjerneskade rummer flere forskellige dimensioner: Der kan være behov for yderligere udredning, fysisk genoptræning, personlig pleje, pædagogisk støtte, hjælpemidler, boligændringer, afklaring af forsørgelsesgrundlag og mulighed for tilbagevenden til arbejde. Det samlede forløb involverer ofte flere forskellige bevillingskonti og sagsbehandlere og mange udførende medarbejdere i det kommunale system. Projektets overordnede mål har været give borgeren et individuelt tilpasset, sammenhængende forløb af høj kvalitet. Det kræver en koordineret plan for bevillinger, ydelser og opfølgning samt en klar rollefordeling. Projektet er forløbet som planlagt og har, i alle fem kommuner og på tværs af aktører, medført et løft af håndteringen på senhjerneskadeområdet. De væsentligste resulter er: Alle fem kommuner har implementeret en hjerneskadekoordinor, som varetager koordinionsopgaver på tværs både på borgerniveau og i forhold til udvikling af tilbuddene. Kontakten til borgere og pårørende er i alle kommuner styrket i kraft af hjerneskadekoordinorens funktion som kontaktperson. Der er etableret et tværkommunalt koordinorforum som betyder, koordineringen af komplicerede sager er blevet styrket. Desuden understøttes kendskabet og adgangen til indsser og tilbud på tværs af kommunegrænserne. Ca. 800 medarbejdere fra de fem kommuner har fået et kompetenceløft gennem kurserne Fokus og udviklingsperspektiv i visitionen, Vellykket beskæftigelsesindss for personer med erhvervet hjerneskade i alderen år, Helhed og sammenhæng i rehabiliteringen af den senhjerneskade borger, Børn og unge med erhvervet hjerneskade og Neurorehabilitering af senhjerneskade. Det ledelsesmæssige perspektiv på området er styrket via fælles, stregisk workshop. 12

14 Socialudvalget Der er etableret koordinerende fora for hjerneskaderehabiliteringen internt i kommunerne med deltagelse af visitorer på sundheds- og socialområdet, sagsbehandlere/socialrådgivere fra beskæftigelsesområdet, Videnscenter for specialpædagogik (VISP) samt terapeuter fra genoptrænings- og rehabiliteringsområdet. På ledelsesniveau er interne styregrupper implementeret. Der er udarbejdet et overblikskalog Ydelser ved rehabilitering af børn, unge og voksne med erhvervet hjerneskade, der understøtter visitionen. En oplysningsfolder om kommunernes hjerneskadekoordinering og kontaktoplysninger er produceret og distribueret til alle relevante interessenter i de fem kommuner. Projektet har ligeledes udviklet bedre pårørendetilbud i alle kommuner. Resulterne skal ses på baggrund af to omftende analyserapporter, der i projektperioden er udarbejdet med henblik på identificere de væsentligste udviklingspotentialer på henholdsvis voksen- og børneområdet. Det femkommunale projekt er ultimo 2014 evalueret af KL s konsulentvirksomhed (KLK). Undersøgelsen er først og fremmest kvalitiv og bygger på interviews med kommuners interne hjerneskadefora og det tværgående koordinorforum. Herudover er enkelte pienter/pårørende interviewet på med henblik på casebeskrivelser. Overordnet konkluderer evalueringen, projektets målsætning om kapacitetsopbygning er indfriet, ligesom det et lykkes forankre koordinorfunktionen i alle fem kommuner. Projektets målsætninger om kvalitet og effektivitet er sværere følge op på, da det på grund af områdets kompleksitet ikke er lykkedes formulere en fyldestgørende baseline for sundhedsfaglig effekt og omkostningseffektivitet. Det er derfor ikke er muligt evaluere validt på disse parametre, men vigtigt pointere, der er bagvedliggende evidens for sse på koordinering og uddannelse. Evalueringens kvalitive interviews med brugere indikerer, der overvejende er tilfredshed med den tilbudte, koordinerede rehabilitering. Administrionen indstiller, orienteringen tages til efterretning. Beslutning i Børne-, Unge- og Familieudvalget den en tiltrådt. Godkendt. 13

15 Socialudvalget Orientering fra formanden februar 2015 Sagsnr.: 14/ Sagen afgøres i: Socialudvalget Område: Pleje og Omsorg - Sagsbeh: Susanne Johansen Socialudvalgets formand orienterer ved hvert udvalgsmøde om aktuelle sager, drøftelser, aktiviteter og lignende, der er sket siden forrige udvalgsmøde. a) Første møde i Byggeudvalget vedrørende ombygning af 1.sal på Solvang 19. januar 2015 har fastlagt ønsker til den kommende fagentreprise. I Byggeudvalget er Seniorråd, beboerrepræsentant, ledelse og medarbejdere repræsenteret udover arkitekt, rådgivende ingeniør og Kommunale bygninger, som er tovholder på byggeprojektet. Ønskerne beskrives nærmere og bearbejdes ved arkitekt og rådgivende ingeniør og fremlægges ved næste møde i februar. Herefter informeres med plancher og referer ved opslag på væggen i Buen på 1. sal. b) Indkøbsafdelingen har afrapporteret årets indss med udbud. Der er i 2014 budgetmæssigt reguleret for de forventede gevinstrealiseringer bl.a. med FUS udbud og der følges op på forventninger én gang årligt. c) Ansøgning om 2015 puljen af Ældremilliarden er godkendt af ministeriet. d) Verserende sager Administrionen indstiller, orienteringen tages til efterretning. e. Beskrivelse af ansøgning om puljemidler Klippekortmodellen. Målgruppen beskrives. Ansøgningsfrist 18. februar Sager forelægges til efterretning på marts mødet i udvalget. Forslag til målgruppe over 85 årige der modtager praktisk bistand og pleje samt vareudbringning. 14

16 Socialudvalget Eventuelt Sagsnr.: 14/ Sagen afgøres i: Socialudvalget Område: Ledelsessekretariet - Sagsbeh: Birthe Jørgensen. Intet. 15

17 Socialudvalget Bilagsoversigt 3. Handleplan for tilsyn ved Embedslægen Oversigt tilsyn Embedslægen fra 2010 til 2016.xlsx (9517/15) 2. Tilsynsrapport 2014 Center Skovbo pdf (9515/15) 3. Tilsynsrapport Aggerhus Centret - Vordingborg , næste tilsyn 2016.pdf (9511/15) 4. Tilsyn med plejehjem 2014.pdf (9510/15) 5. Tilsyn 2014 til embedslægerne.xlsx (9509/15) 6. Rapport 2014 Ulvsundcentret , tilsyn 2015.pdf (9508/15) 7. Plejehjemmet Rosenvang besøg i 2015.pdf (9507/15) 8. Plejecentret Vintersbølle Strand besøg 2015.pdf (9506/15) 9. Fjordgården-Præstø Multicenter , tilsyn i 2015.pdf (9504/15) 4. Uanmeldte tilsyn Plejecentre og Fritvalgsområdet 1. Tilsynspolitik Ældreområdet_ _v2 (9503/15) 2. skabeloner til uanmeldte tilsyn Uanmeldt tilsyn udenfor plejeboliger - observionsskema 2015.docx (8768/15) 3. skabeloner til uanmeldte tilsyn Uanmeldt tilsyn prive leverandør 2015.docx (8767/15) 4. skabeloner til uanmeldte tilsyn Uanmeldt tilsyn prive leverandør - observionsskema 2015.docx (8766/15) 5. skabeloner til uanmeldte tilsyn Uanmeldt tilsyn plejecentre - observionsskema 2015.docx (8765/15) 6. skabeloner til uanmeldte tilsyn Uanmeldt tilsyn plejecenter 2015.docx (8764/15) 7. skabeloner til uanmeldte tilsyn Uanmeldt tilsyn Frit Valg 2015.docx (8763/15) 6. Orienteringssag - Pleje og Omsorg i tal 1. Fraværsstistik Pleje og Omsorg (2) (11756/15) 2. Aktivitetsbaseret budget 2014 (3) (12015/15) 7. Orienteringssag - Årsrapport forebyggende hjemmebesøg Forebyggende indss årsrapport 2014 (8135/15) 16

18 Socialudvalget Underskriftsside Heino Hahn Vibe Bøgvad Jørn Elo Hansen Eva Sommer-Madsen Michael Larsen 17

Socialudvalget. Referat. Dato 01. september 2015. Mødetidspunkt 15:00 Sluttidspunkt 18:00. Mødelokalet v/kantinen, Vordingborg Rådhus

Socialudvalget. Referat. Dato 01. september 2015. Mødetidspunkt 15:00 Sluttidspunkt 18:00. Mødelokalet v/kantinen, Vordingborg Rådhus Socialudvalget Refer Do 01. september 2015 Mødetidspunkt 15:00 Sluttidspunkt 18:00 Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninger Mødelokalet v/kantinen, Vordingborg Rådhus Heino Hahn, Vibe Bøgvad, Jørn Elo Hansen,

Læs mere

Socialudvalget. Referat. Heino Hahn, Vibe Bøgvad, Jørn Elo Hansen, Eva Sommer- Madsen, Michael Larsen

Socialudvalget. Referat. Heino Hahn, Vibe Bøgvad, Jørn Elo Hansen, Eva Sommer- Madsen, Michael Larsen Socialudvalget Referat Dato 05. august 2014 Mødetidspunkt 14:00 Sluttidspunkt 16:45 Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninger Præstø Multicenter, Rosagervej, Præstø Heino Hahn, Vibe Bøgvad, Jørn Elo Hansen,

Læs mere

Budget 2014. Budget 2015. Politikområde Ældre DRIFT - Budgetramme 1+2 392,4 404,3 406,6 413,0 420,2 432,6

Budget 2014. Budget 2015. Politikområde Ældre DRIFT - Budgetramme 1+2 392,4 404,3 406,6 413,0 420,2 432,6 Socialudvalget Oversigt over udvalgsområde Regnskab 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Politikområde Ældre DRIFT - ramme 1+2 392,4 404,3 406,6 413,0 420,2 432,6 ramme 1 400,4 410,6 413,0 419,4 426,5 438,9 Virksomheder

Læs mere

Sundhed og Omsorg. Plejecenter Glesborg. Uanmeldt og anmeldt kommunalt tilsyn

Sundhed og Omsorg. Plejecenter Glesborg. Uanmeldt og anmeldt kommunalt tilsyn Sundhed og Omsorg Plejecenter Glesborg Uanmeldt og anmeldt kommunalt tilsyn 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Kvalitetsvurdering... 2 3. Datakilder... 2 4. Samlet vurdering... 3 5. Anbefalinger...

Læs mere

Socialudvalget. Referat. Heino Hahn, Vibe Bøgvad, Jørn Elo Hansen, Eva Sommer- Madsen, Michael Larsen

Socialudvalget. Referat. Heino Hahn, Vibe Bøgvad, Jørn Elo Hansen, Eva Sommer- Madsen, Michael Larsen Socialudvalget Referat Dato 07. oktober 2014 Mødetidspunkt 14:30 Sluttidspunkt 18:00 Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninger Distrikt Solvang, Orevej 33, 4760 Vordingborg Heino Hahn, Vibe Bøgvad, Jørn Elo

Læs mere

Socialudvalget. Referat. Mette Høgh Christiansen, Heino Hahn, Kurt Johansen, Michael Ryberg Juliussen, Knud Larsen

Socialudvalget. Referat. Mette Høgh Christiansen, Heino Hahn, Kurt Johansen, Michael Ryberg Juliussen, Knud Larsen Socialudvalget Refer Do 23. september 2013 Mødetidspunkt 14:00 Sluttidspunkt 17:30 Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninger Fjordgården, Østerbro 61, Præstø Mette Høgh Christiansen, Heino Hahn, Kurt Johansen,

Læs mere

Socialudvalget. Referat. Dato 02. juni 2015. Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 19:00. Mødelokalet v/kantinen, Vordingborg Rådhus

Socialudvalget. Referat. Dato 02. juni 2015. Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 19:00. Mødelokalet v/kantinen, Vordingborg Rådhus Socialudvalget Referat Dato 02. juni 2015 Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 19:00 Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninger Mødelokalet v/kantinen, Vordingborg Rådhus Heino Hahn, Vibe Bøgvad, Jørn Elo Hansen,

Læs mere

Referat. Mødedato: 13. januar 2014. Mødelokale: Mødelokale 1, Danavej 15, 6520 Toftlund. Starttidspunkt for møde: 16:15.

Referat. Mødedato: 13. januar 2014. Mødelokale: Mødelokale 1, Danavej 15, 6520 Toftlund. Starttidspunkt for møde: 16:15. Mødedo: 13. januar 2014 Mødelokale: Mødelokale 1, Danavej 15, 6520 Toftlund Starttidspunkt for møde: 16:15 Fraværende: 13. januar 2014 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Introduktion

Læs mere

Ramme for evaluering af driften på plejecenter Søhusparken

Ramme for evaluering af driften på plejecenter Søhusparken Ramme for evaluering af driften på plejecenter Søhusparken Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Evaluering - indhold... 3 3 Evaluering - tidsplan... 6 4 Evaluering - metoder... 6 5 Om opgaven på Søhusparken

Læs mere

Socialudvalget. Referat. Dato 03. marts Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 18:00. Mødelokale 2, Vordingborg Rådhus

Socialudvalget. Referat. Dato 03. marts Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 18:00. Mødelokale 2, Vordingborg Rådhus Socialudvalget Referat Dato 03. marts 2015 Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 18:00 Sted Medlemmer Fraværende Mødelokale 2, Vordingborg Rådhus Heino Hahn, Vibe Bøgvad, Jørn Elo Hansen, Eva Sommer- Madsen,

Læs mere

Politik for tilsyn. Uanmeldte tilsyn. Center for Sundhed og Omsorg

Politik for tilsyn. Uanmeldte tilsyn. Center for Sundhed og Omsorg Politik for tilsyn Uanmeldte tilsyn Center for Sundhed og Omsorg Baggrund og indledning Center for Sundhed og Omsorg i ønsker at udarbejde en ny politik for tilsyn på centrets områder. Behovet for det

Læs mere

Rapport fra Det forebyggende team

Rapport fra Det forebyggende team VORDINGBORG KOMMUNE Rapport fra Det forebyggende team Susanne Lindner Hansen Sagsbehandler : Susanne Johansen 2013 VORDINGBORG KOMMUNE 1 Forord: Denne rapport indeholder en beskrivelse af den indsats det

Læs mere

Socialudvalget. Referat. Dato 07. april 2015. Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 18:00. Mødelokale 2, Vordingborg Rådhus

Socialudvalget. Referat. Dato 07. april 2015. Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 18:00. Mødelokale 2, Vordingborg Rådhus Socialudvalget Refer Do 07. april 2015 Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 18:00 Sted Medlemmer Fraværende Mødelokale 2, Vordingborg Rådhus Heino Hahn, Vibe Bøgvad, Jørn Elo Hansen, Eva Sommer- Madsen, Michael

Læs mere

Socialudvalget. Referat. Klintholm Havn Centret, Sildemarken 2, 4791 Borre og Ulvsundcentret,

Socialudvalget. Referat. Klintholm Havn Centret, Sildemarken 2, 4791 Borre og Ulvsundcentret, Socialudvalget Refer Do 04. marts 2014 Mødetidspunkt 13:00 Sluttidspunkt 17:15 Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninger Klintholm Havn Centret, Sildemarken 2, 4791 Borre Heino Hahn, Vibe Bøgvad, Jørn Elo

Læs mere

Referat. Ældrerådet. Møde nr.: 2011/06 Mødedato: torsdag den 16-06-2011 Mødetidspunkt: 08:30-11:00. Amtstue Alle 71

Referat. Ældrerådet. Møde nr.: 2011/06 Mødedato: torsdag den 16-06-2011 Mødetidspunkt: 08:30-11:00. Amtstue Alle 71 Referat Møde nr.: 2011/06 Mødedato: torsdag den 16-06-2011 Mødetidspunkt: 08:30-11:00 Mødested: Grå mødelokale Amtstue Alle 71 Medlemmer Inger Glerup Ejgil Risager Kirsten Bandholtz Birgit Thomsen Jørgen

Læs mere

Sundheds- og Psykiatriudvalget

Sundheds- og Psykiatriudvalget Sundheds- og Psykiatriudvalget Referat Dato 05. februar 2015 Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 19:00 Sted Medlemmer Fraværende Bo og Naboskab Møn, Topasvænget 7-12, 4780 Stege Kim Petersen, Mette Høgh

Læs mere

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013 Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 013 Institution: Dixensminde Nr. Målsætning Handleplan (indikator/aktivitet/handling) Direktionens mål 3. At Dixensminde arbejder Institutionens MED udvalg udarbejder

Læs mere

Socialudvalget. Referat. Distrikt Rosenvang, Sankelmarksvej 6, 4760 Vording

Socialudvalget. Referat. Distrikt Rosenvang, Sankelmarksvej 6, 4760 Vording Socialudvalget Referat Dato 02. september 2014 Mødetidspunkt 14:30 Sluttidspunkt 16:45 Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninger Distrikt Rosenvang, Sankelmarksvej 6, 4760 Vording Heino Hahn, Vibe Bøgvad,

Læs mere

Plejecenter Fuglsanggården

Plejecenter Fuglsanggården Sundhed og Omsorg Plejecenter Fuglsanggården Uanmeldt og anmeldt kommunalt tilsyn 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...2 2. Kvalitetsvurdering...2 3. Datakilder...2 4. Samlet vurdering...3 5. Anbefalinger...4

Læs mere

Sundhed og Omsorg. Glesborg plejecenter. Uanmeldt og anmeldt kommunalt tilsyn

Sundhed og Omsorg. Glesborg plejecenter. Uanmeldt og anmeldt kommunalt tilsyn Sundhed og Omsorg Glesborg plejecenter Uanmeldt og anmeldt kommunalt tilsyn 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1.Indledning... 2 2. Kvalitetsvurdering... 2 3. Datakilder... 3 4. Samlet vurdering...

Læs mere

Sundheds- og Psykiatriudvalget

Sundheds- og Psykiatriudvalget Sundheds- og Psykiatriudvalget Referat Dato 01. oktober 2014 Mødetidspunkt 15:30 Sluttidspunkt 18:00 Sted Medlemmer Fraværende Synscentralen, Færgegaardsvej 15, Vordingborg Kim Petersen, Mette Høgh Christiansen,

Læs mere

ÅRSRAPPORT MAGTANVENDELSE EFTER SERVICELOVENS 124-129 VORDINGBORG KOMMUNE PLEJE OG OMSORG

ÅRSRAPPORT MAGTANVENDELSE EFTER SERVICELOVENS 124-129 VORDINGBORG KOMMUNE PLEJE OG OMSORG ÅRSRAPPORT 2014 MAGTANVENDELSE EFTER SERVICELOVENS 124-129 VORDINGBORG KOMMUNE PLEJE OG OMSORG 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OVERORDNET FORMÅL MED SERVICELOVENS MAGTANVENDELSESREGLER.3 2. FORMÅL MED INDBERETNINGSSYSTEMET...3

Læs mere

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Refer Do 05. februar 2014 Mødetidspunkt 18:30 Sluttidspunkt 20:30 Sted Medlemmer Fraværende Mødelokale 1, Vordingborg Rådhus Eva Sommer-Madsen, Kurt Johansen, Kim

Læs mere

Tilsynet danner rammen for en opfølgning af den leverede personlige pleje og praktiske hjælp til borgere i eget hjem. Formålet med tilsynet er:

Tilsynet danner rammen for en opfølgning af den leverede personlige pleje og praktiske hjælp til borgere i eget hjem. Formålet med tilsynet er: Sundhed og Omsorg Sagsnr. 277427 Brevid. 2326230 Ref. JLHA NOTAT: Tilsynsrapport for hjemmeplejen i Roskilde Kommune 2015 3. august 2016 Indhold 1. Baggrund... 1 2. Metode... 2 2.1 Uddybende mål i tilsynskategorierne...

Læs mere

Sundhed og Omsorg. Digterparken. Uanmeldt og anmeldt kommunalt tilsyn

Sundhed og Omsorg. Digterparken. Uanmeldt og anmeldt kommunalt tilsyn Sundhed og Omsorg Digterparken Uanmeldt og anmeldt kommunalt tilsyn 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Kvalitetsvurdering... 2 3. Datakilder... 3 4. Samlet vurdering... 3 5. Anbefalinger...

Læs mere

Beskrivelse af opgaver

Beskrivelse af opgaver Bevillingsramme 50.56 Sundhed og forebyggelse Ansvarligt udvalg Social- og Sundhedsudvalget Beskrivelse af opgaver Bevillingsrammen omfatter sygehusudgifter samt sundhedsmæssige indsatser og forebyggende

Læs mere

TILSYNSPOLITIK FOR KOMMU- NALT TILSYN PÅ KOMMUNENS PLEJECENTRE

TILSYNSPOLITIK FOR KOMMU- NALT TILSYN PÅ KOMMUNENS PLEJECENTRE Sundhed og Omsorg TILSYNSPOLITIK FOR KOMMU- NALT TILSYN PÅ KOMMUNENS PLEJECENTRE OKTOBER 2016 Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf.: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk 0 T I L S Y N S P O L I T I K

Læs mere

Formålet med indsatsen De planlagte aktiviteter Initiativets målgruppe

Formålet med indsatsen De planlagte aktiviteter Initiativets målgruppe Oversigt over mulige indsatser under puljen til løft af det kommunale ældreområde Hovedområde 1: Bedre forhold for de svageste ældre (prædefineret) Bemærk at udgiftsposter markeret med * kan op- eller

Læs mere

Sundheds- og omsorgsområdet. De kommunale tilsyn i plejeboliger

Sundheds- og omsorgsområdet. De kommunale tilsyn i plejeboliger Sundheds- og omsorgsområdet De kommunale tilsyn i plejeboliger Årsrapport 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Det overordnede formål med de kommunale tilsyn...3 3. Gennemførelse af det kommunale

Læs mere

Årlig redegørelse for tilsyn med plejehjem og ældrecentre 2016

Årlig redegørelse for tilsyn med plejehjem og ældrecentre 2016 Årlig redegørelse for tilsyn med plejehjem og ældrecentre 2016 Center for Sundhed og Velfærd, 10.08.2016 INDHOLDSFORTEGNELSE. Lovgrundlag... 2 Ældrecenter Dalvangen... 3 Ældrecenter Hvissinge... 5 Ældrecenter

Læs mere

Årsredegørelse for tilsyn med plejecentre i Mariagerfjord Kommune 2010.

Årsredegørelse for tilsyn med plejecentre i Mariagerfjord Kommune 2010. Lovgrundlag Årsredegørelse for tilsyn med plejecentre i Mariagerfjord Kommune 2010. Lov om Social Service 151 Kommunen har pligt til at føre tilsyn med opgaveløsningen på kommunens plejehjem. Formålet

Læs mere

NOTAT. Bilag 3. Hverdagsrehabilitering i hjemmet. Baggrund

NOTAT. Bilag 3. Hverdagsrehabilitering i hjemmet. Baggrund Bilag 3 Hverdagsrehabilitering i hjemmet NOTAT Hvidovre Kommune Social og Arbejdsmarkedsforvaltningen Helle Risager Lund Udviklings- og Kvalitetsteamet Sagsnr.: 11/16364 Dok.nr.: 23985/12 Baggrund Hvidovre

Læs mere

Styrings- og Visitationsmodel Aktivitetsstyring og rehabilitering på tværs af udvalg og driftsområder

Styrings- og Visitationsmodel Aktivitetsstyring og rehabilitering på tværs af udvalg og driftsområder Sundhed & Omsorg Ledelse & Udvikling Dato: 04-06-13-2013 Sagsnr.: 13/10181 Dok.nr.: 75441/ Sagsbehandler: LHH/TGS/JCK Styrings- og Visitationsmodel Aktivitetsstyring og rehabilitering på tværs af udvalg

Læs mere

En sådan proces kræver både konkrete politiske målsætninger, som alle kommuner forpligter sig på, og et samarbejde med regionen.

En sådan proces kræver både konkrete politiske målsætninger, som alle kommuner forpligter sig på, og et samarbejde med regionen. N O TAT Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland Baggrund Målet med opfølgningsprocessen på sundhedsområdet er at nå frem til en fælles forpligtelse mellem kommunerne

Læs mere

Udmøntning af tilsynsstrategien for Sundhed & Omsorg November 2012

Udmøntning af tilsynsstrategien for Sundhed & Omsorg November 2012 Udmøntning af tilsynsstrategien for Sundhed & Omsorg November 2012 Udarbejdet af Myndighed, Sundhed & Omsorg 1 Indholdsfortegnelse side 1. Indledning 3 2. Uanmeldt tilsyn foretaget af Myndighed 5 Procedure

Læs mere

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen 2016 Frederiksberg Kommune Sundheds og Omsorgsafdelingen UANMELDT KOMMUNALT TILSYN SØNDERVANG NYELANDSVEJ 87 2000 FREDERIKSBERG FORSTANDER LENE WICHMANN [ Tilsynet er aflagt d. 11. og 12. januar 2017 af

Læs mere

Resultataftale 2013 for Sygeplejen

Resultataftale 2013 for Sygeplejen Resultataftale 2013 for Sygeplejen Evaluering af resultataftalen og effektmålene for 2012. Vi har i 2012 arbejdet målrettet med præcisering af dokumentation. For at gøre journalen mere overskuelig og ensartet,

Læs mere

TILSYNSPOLITIK. Tilsynspolitik for tilbud efter 83, som er omfattet af frit valg

TILSYNSPOLITIK. Tilsynspolitik for tilbud efter 83, som er omfattet af frit valg TILSYNSPOLITIK Tilsynspolitik for tilbud efter 83, som er omfattet af frit valg Tilsynspolitik for tilbud efter 83, som er omfattet af frit valg Baggrund og lovgrundlag I henhold til 151 c i Lov om Social

Læs mere

Socialudvalget tirsdag den 02. november 2010, kl. 13:00 i Udvalgsværelse 1 Parkskolen M3 lok. 226

Socialudvalget tirsdag den 02. november 2010, kl. 13:00 i Udvalgsværelse 1 Parkskolen M3 lok. 226 tirsdag den 02. november 2010, kl. 13:00 i Udvalgsværelse 1 Parkskolen M3 lok. 226 Åbent møde Tilstede Ulrik Falk-Sørensen (F) - formand Jesper Würtzen (A) - næstformand Birgitte Dahl (O) Doris Børger

Læs mere

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland NOTAT Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland Baggrund Målet med opfølgningsprocessen på sundhedsområdet er at nå frem til en fælles forpligtelse mellem kommunerne om,

Læs mere

Præsentation Styrket indsats for den ældre medicinske patient

Præsentation Styrket indsats for den ældre medicinske patient Præsentation Styrket indsats for den ældre medicinske patient Regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det konservative Folkeparti prioriterer 1,2 mia.kr. fra 2016 2019 og herefter 300 mio. kr.

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 16. marts 2015 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 214, Mødelokale Camilla Schwalbe, Allan S. Andersen,

Læs mere

Vision og strategier for demensområdet i Mariagerfjord Kommune

Vision og strategier for demensområdet i Mariagerfjord Kommune Forslag til: J.nr. 27.00.00.G01-49-12 Vision og strategier for demensområdet i Mariagerfjord Kommune Mariagerfjord Kommune har længe haft fokus på demensområdet. Med visioner og pejlemærker for demensområdet

Læs mere

I dette notat beskrives visionerne, indholdet og centrale elementer i rehabiliteringsmodelen.

I dette notat beskrives visionerne, indholdet og centrale elementer i rehabiliteringsmodelen. Notat Vedrørende: Rehabiliteringsmodel på sundheds- og omsorgsområdet version 2 Sagsnavn: Rehabiliteringsmodel på sundheds- og omsorgsområdet Sagsnummer: 27.00.00-G01-36-16 Skrevet af: Dorthe Høgh Hansen

Læs mere

Socialudvalget. Socialudvalget er politikformulerende og politikkontrollerende på følgende politikker, strategier og standarder:

Socialudvalget. Socialudvalget er politikformulerende og politikkontrollerende på følgende politikker, strategier og standarder: Socialudvalget Socialudvalget er politikformulerende og politikkontrollerende på følgende politikker, strategier og standarder: Sundhedspolitikken Socialpolitik og værdighedspolitik for ældreområdet Tilsynspolitikken

Læs mere

Kompetence- og delegationsplan for Ældre

Kompetence- og delegationsplan for Ældre Kompetence- og delegationsplan for Ældre Lovområde Lov om kommunernes styrelse Lov om Retssikkerhed Sundhedsloven, samt vejledning om hjemmesygepleje og vejledning om sygeplejefaglige optegnelser Bekendtgørelse

Læs mere

Generelle oplysninger

Generelle oplysninger Social-, Børne- og Integrationsministeriet Ansøgningsskemaet skal udfyldes elektronisk via puljeportalen, https://tilskudsportal.sm.dk. For yderligere information om brug af puljeportalen se under vejledninger

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Sundheds- og Omsorgsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Sundheds- og Omsorgsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åben dagsorden til Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 3. marts 2014 Mødetidspunkt: 14:30 Mødelokale: Medlemmer: 211, Mødelokale Camilla Schwalbe, Allan S. Andersen, Anders

Læs mere

Velfærdsudvalget. Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl i F 6

Velfærdsudvalget. Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl i F 6 Velfærdsudvalget Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl. 08.30 i F 6 MØDEDELTAGERE Kasper Andersen (O) Emilie Tang (V) Jens Ross Andersen (V) Kim Rockhill (A) Morten Skovgaard (V) Susanne Bettina

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 8. august 2011. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 8. august 2011. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat mandag den 8. august 2011 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager...2 3. Person - SSÆ - Orientering om formandsbeslutning

Læs mere

Beskrivelse af de enkelte tilsyn. Kommunalt uanmeldt tilsyn. Embedslæge tilsyn

Beskrivelse af de enkelte tilsyn. Kommunalt uanmeldt tilsyn. Embedslæge tilsyn REDEGØRELSE FOR DEN SAMLEDE TILSYNSINDSATS PÅ ÆLDREOMRÅDET I VEJEN KOMMUNE 2013 1 Indhold Indledning... 3 Beskrivelse af de enkelte tilsyn... 3 Kommunalt uanmeldt tilsyn... 3 Embedslæge tilsyn... 3 Konklusioner

Læs mere

Årsredegørelse Tilsyn på ældreområdets plejecentre 2011

Årsredegørelse Tilsyn på ældreområdets plejecentre 2011 Årsredegørelse Tilsyn på ældreområdets plejecentre 2011 Indholdsfortegnelse: Indledning s. 1 Hovedkonklusion s. 2 Uanmeldte kommunale tilsyn s. 3 Overordnet konklusion s. 3 Overordnede anbefalinger og

Læs mere

Referat. Mødedato: 1. december 2014. Mødelokale: Mødelokale 2, Danavej 15, 6520 Toftlund. Starttidspunkt for møde: 16:15.

Referat. Mødedato: 1. december 2014. Mødelokale: Mødelokale 2, Danavej 15, 6520 Toftlund. Starttidspunkt for møde: 16:15. Mødedo: 1. december 2014 Mødelokale: Mødelokale 2, Danavej 15, 6520 Toftlund Starttidspunkt for møde: 16:15 Fraværende: Marit Jessen Rüdiger med afbud 1. december 2014 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side

Læs mere

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Sundhedsstyrelsen Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Konklusion og anbefalinger September 2009 Sundhedsstyrelsen Evaluering af

Læs mere

01-01-2013 31-12-2013 Politisk udvalg: Socialudvalg

01-01-2013 31-12-2013 Politisk udvalg: Socialudvalg Aktiv Pleje type: Fagsekretariat/Stab Kommunen har en stor udfordring i forhold til, at antallet af ældre borgere er stigende, og der bliver flere ældre med behov for hjælp samtidig med, at der bliver

Læs mere

Årsrapport. Tilsyn på Ældreområdet i Svendborg Kommune 2013. Svendborg Kommune Social og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg

Årsrapport. Tilsyn på Ældreområdet i Svendborg Kommune 2013. Svendborg Kommune Social og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg Årsrapport Tilsyn på Ældreområdet i Svendborg Kommune 2013 Indledning Efter lov om Social Service 151, er Kommunalbestyrelsen forpligtet Tlf. til 62 23 30 00 at føre tilsyn med plejeboligenhederne i Svendborg

Læs mere

Socialudvalget. Referat. Dato 05. maj 2015. Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:45. Mødelokale 2, Vordingborg Rådhus

Socialudvalget. Referat. Dato 05. maj 2015. Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:45. Mødelokale 2, Vordingborg Rådhus Socialudvalget Referat Dato 05. maj 2015 Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:45 Sted Medlemmer Fraværende Mødelokale 2, Vordingborg Rådhus Heino Hahn, Vibe Bøgvad, Jørn Elo Hansen, Eva Sommer- Madsen,

Læs mere

Plejebolig. Information til dig der søger eller bor i plejebolig

Plejebolig. Information til dig der søger eller bor i plejebolig Plejebolig Information til dig der søger eller bor i plejebolig Kolofon: Udgivet af Frederiksberg Kommune 2014 GOD SERVICE PÅ FREDERIKSBERG... 3 VÆRDIGRUNDLAGET... 4 RESPEKT FOR DET ENKELTE MENNESKE...

Læs mere

Fagøkonomisk styring på Socialudvalgets område

Fagøkonomisk styring på Socialudvalgets område Budgettering og prognoser Afdeling for Pleje og Omsorg har siden 2009 anvendt en økonomistyringsmodel baseret på aktivitetsbaserede budgetter. Modellen er forfinet og udbygget gennem årene i takt med at

Læs mere

1. Beskrivelse af opgaver

1. Beskrivelse af opgaver Bevillingsområde 50.52 Tilbud til ældre pensionister 1. Beskrivelse af opgaver Bevillingen omfatter hjælp og omsorg til ældre borgere over 65 år, samt alle aldersgrupper når det gælder visiterede ydelser

Læs mere

Kvalitetsudvikling efter embedslæge- og kommunaltilsyn

Kvalitetsudvikling efter embedslæge- og kommunaltilsyn Kvalitetsudvikling efter embedslæge- og kommunaltilsyn v. Kirstine Markvorsen Borgersikkerhed Med fokus på Status, struktur, samarbejde og systematik Embedslægetilsyn Lov Ifølge sloven 219, stk. 1 og

Læs mere

Referat. Mødedato: 20. januar 2015. Mødelokale: Mødelokale 1, Danavej 15, 6520 Toftlund. Starttidspunkt for møde: 09:00.

Referat. Mødedato: 20. januar 2015. Mødelokale: Mødelokale 1, Danavej 15, 6520 Toftlund. Starttidspunkt for møde: 09:00. Mødedo: 20. januar 2015 Mødelokale: Mødelokale 1, Danavej 15, 6520 Toftlund Starttidspunkt for møde: 09:00 Fraværende: 20. januar 2015 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Dagsorden og refer 3 2 Orientering

Læs mere

Opfølgende tilsynsrapport 2014

Opfølgende tilsynsrapport 2014 Opfølgende tilsynsrapport 2014 Plejecenter Åbrinken Adresse: Gl. Banevej 8, 7470 Karup J Kommune: Viborg Leder: Mette Bergkvist Telefon: 87 87 63 90 E-post: sikkerjob-velfaerd@viborg.dk Dato for ordinært

Læs mere

Det Frivillige Samråd

Det Frivillige Samråd Det Frivillige Samråd Referat Dato 24. februar 2015 Mødetidspunkt 17:30-19:30 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 4, Præstø (Glasburet) Østerbro 2, Præstø Pia Westergaard (formand), Kim Errebo (næstformand),

Læs mere

Ansøgte midler til løft af ældreområdet

Ansøgte midler til løft af ældreområdet Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ansøgningsskemaet skal udfyldes elektronisk via puljeportalen, https://tilskudsportal.sm.dk. For yderligere information om brug af puljeportalen

Læs mere

Indledning Uanmeldte tilsyn 2009

Indledning Uanmeldte tilsyn 2009 Indledning Efter lov om Social Service 151, er Kommunalbestyrelsen forpligtet til at føre tilsyn med plejeboligerne i Svendborg Kommune ved mindst et anmeldt og et uanmeldt tilsyn på hvert plejecenter.

Læs mere

Kvalitetsstandard. for personlig hjælp og pleje og. praktisk bistand. i Plejeboligerne i Syddjurs Kommune. Godkendt på byrådet d.

Kvalitetsstandard. for personlig hjælp og pleje og. praktisk bistand. i Plejeboligerne i Syddjurs Kommune. Godkendt på byrådet d. Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje og praktisk bistand i Plejeboligerne i Syddjurs Kommune Godkendt på byrådet d. Sundhed og Omsorg i Syddjurs Kommune 1 Syddjurs Kommunes værdigrundlag på ældreområdet:

Læs mere

Den Nationale Demenshandlingsplan 2025 sammenholdt med Aalborg Kommunes initiativer (Demenshandleplan)

Den Nationale Demenshandlingsplan 2025 sammenholdt med Aalborg Kommunes initiativer (Demenshandleplan) Den Nationale Demenshandlingsplan 2025 sammenholdt med Aalborg Kommunes initiativer (Demenshandleplan) Regeringens initiativer på demensområdet Andre sektorers ansvar Aalborg kommune 1. TIDLIG OPSPORING

Læs mere

Socialudvalget. Referat. Heino Hahn, Vibe Bøgvad, Jørn Elo Hansen, Eva Sommer- Madsen, Michael Larsen

Socialudvalget. Referat. Heino Hahn, Vibe Bøgvad, Jørn Elo Hansen, Eva Sommer- Madsen, Michael Larsen Socialudvalget Refer Do 02. december 2014 Mødetidspunkt 13:00 Sluttidspunkt 17:00 Sted Medlemmer Fraværende Administrionsbygningen, Storegade 56, Stege Heino Hahn, Vibe Bøgvad, Jørn Elo Hansen, Eva Sommer-

Læs mere

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Hjemmepleje Nord/Øst 2014

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Hjemmepleje Nord/Øst 2014 Aftalestyring Aftale mellem Varde Byråd og Hjemmepleje Nord/Øst 2014 Varde Kommunes overordnede vision Vi vil opleves som et sted - med et hav af muligheder, og plads til fyrtårne - hvor det gode liv kan

Læs mere

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Dato 23. september 2013 Mødetidspunkt 17:00 Sluttidspunkt 17:40 Sted Gåsetårnskolen, Iselinge afdeling Chr. Richardtsvej 33, Vordingborg Medlemmer Birthe Helth,

Læs mere

Embedslægetilsyn 2012

Embedslægetilsyn 2012 Embedslægetilsyn 2012 I sommer og efteråret har der været uanmeldt Embedslæge tilsyn på Rudkøbing plejehjem samt kommunens fem plejecentre. Sundhedsområdet blev gennemgået med meget fokus på dokumentation.

Læs mere

uljen til løft af ældreområdet Udbygning af eksisterende indsats/ ny indsats

uljen til løft af ældreområdet Udbygning af eksisterende indsats/ ny indsats Puljen til løft af ældreområdet Udbygning af eksisterende indsats/ ny indsats Styrket rehabilitering- Status i VK Formål løn udgift udgift revision andre og genoptræningsindsats indsats formidling udgift

Læs mere

Årsrapport. Tilsyn på Ældreområdet i Svendborg Kommune Svendborg Kommune Social og Sundhed Svinget Svendborg

Årsrapport. Tilsyn på Ældreområdet i Svendborg Kommune Svendborg Kommune Social og Sundhed Svinget Svendborg Årsrapport Tilsyn på Ældreområdet i Svendborg Kommune 2014 Indledning Efter lov om Social Service 151, er Kommunalbestyrelsen forpligtet til at føre tilsyn med plejeboligenhederne i Svendborg Kommune ved

Læs mere

Tilsynsrapport Odense Kommune Ældre- og Handicapforvaltningen

Tilsynsrapport Odense Kommune Ældre- og Handicapforvaltningen INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Odense Kommune Ældre- og Handicapforvaltningen Lokalcenter Rosengård Uanmeldt tilsyn December 2011 WWW.BDO.DK 1 Oplysninger Plejecentrets navn og adresse Lokalcenter

Læs mere

Møde 10. maj 2016 kl. 13:00 i Mødelokale 6

Møde 10. maj 2016 kl. 13:00 i Mødelokale 6 Ældrerådet Referat Møde 10. maj 2016 kl. 13:00 i Mødelokale 6 Afbud: Algot Øhlenschlæger Pkt. Tekst Side 15 Godkendelse af referat fra møde den 5. april 2016 1 16 Orientering omkring Asp plejecenter samt

Læs mere

1. Økonomirapporter 2011

1. Økonomirapporter 2011 Dagsorden til mødet i Udvalget for Sundhed og Omsorg den 9. januar 2012 kl. 15:15 i Mødelokale 3, Hadsund Rådhus Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 1 Økonomirapporter 2011 2 Indgået aftale til sikring af

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden Referat Social- og Sundhedsudvalget Tid Onsdag den 2. april 2014 kl. 16:00 Sted Mødelokale 3 Afbud Bodil Boesgaard Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 13/31305 Introduktion

Læs mere

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen 2015 Frederiksberg Kommune Sundheds og Omsorgsafdelingen UANMELDT KOMMUNALT TILSYN SØNDERVANG NYELANDSVEJ 87 2000 FREDERIKSBERG FORSTANDER LENE WICHMANN [ Tilsynet er aflagt d. 3. og 4. november 2015 af

Læs mere

Puljemidler til løft på ældreområdet Vejen Kommune

Puljemidler til løft på ældreområdet Vejen Kommune Puljemidler til løft på ældreområdet Vejen Kommune Forslag til indsatser anvendelse af puljemidler til løft på ældreområdet Indsatser Ressourcebehov 214 Ressourcebehov 215 Ressourcebehov 216 Styrket rehabiliterings-

Læs mere

Socialudvalget. Referat. Dato 31. januar :00 Sluttidspunkt 18:30. Mødetidspun kt. Mødelokale 1, Vordingborg Rådhus

Socialudvalget. Referat. Dato 31. januar :00 Sluttidspunkt 18:30. Mødetidspun kt. Mødelokale 1, Vordingborg Rådhus Socialudvalget Refer Do 31. januar 2017 Mødetidspun kt Sted Medlemmer Fraværende 16:00 Sluttidspunkt 18:30 Mødelokale 1, Vordingborg Rådhus Heino Hahn, Vibe Bøgvad, Jørn Elo Hansen, Eva Sommer-Madsen,

Læs mere

Kærdalen-Lindecentret

Kærdalen-Lindecentret Kærdalen-Lindecentret Drifts- og Afdelingschef Institutionsleder Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Borgmester Direktør 1. Drifts- og udviklingsaftaler i Vejen Kommune Aftalestyring er en central

Læs mere

Indsatsområder SSU 1. kvartal 2014

Indsatsområder SSU 1. kvartal 2014 Indsatsområder SSU 1. kvartal 2014 Social- og sundhedsudvalget har valgt nedenstående 6 politiske indsatsområder gældende for 2014. Nedenstående notat er opfølgning på indsatser og/eller nøgletal for 1.

Læs mere

Årsrapport Kommunalt Tilsyn Sundhed og Ældre

Årsrapport Kommunalt Tilsyn Sundhed og Ældre Årsrapport Kommunalt Tilsyn 2014 Sundhed og Ældre Tilsynsenheden Afdelingsleder Pia Strandbygaard Tilsynsførende Mia Mortensen Tilsynsførende Hanne Vesterbæk Fogdal Tilsynsførende Joan Dahl Nørgaard Sagsnr.

Læs mere

Årsrapporter 2011 vedr. tilsyn på plejehjem.

Årsrapporter 2011 vedr. tilsyn på plejehjem. Punkt 6. Årsrapporter 2011 vedr. tilsyn på plejehjem. 2010-30032. Orienteringspunkt v/ Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller til Ældre- og Handicapudvalget at at afrapporteringerne fra Embedslægen

Læs mere

Indledning. Godkendt af Sundhed- og omsorgschef Kirstine Markvorsen efter høring i HMU den 11.09.2013. Revision foregår mindst hvert andet år.

Indledning. Godkendt af Sundhed- og omsorgschef Kirstine Markvorsen efter høring i HMU den 11.09.2013. Revision foregår mindst hvert andet år. 1 Indledning Stilling som Social- og sundhedshjælper og Social- og sundhedsassistent beskriver faggruppernes opgaver og ansvarsområder i Sundhed og Omsorg, Aarhus Kommune. Stillingsbeskrivelserne er struktureret

Læs mere

Projekt Kronikerkoordinator.

Projekt Kronikerkoordinator. Ansøgning om økonomisk tilskud fra puljer i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom i perioden 2010 2012. Dato 18.9.2009 Projekt Kronikerkoordinator.

Læs mere

Tabel 1. Budget for 2016 fordelt på områder Kr. Samlet beløb Livskvalitet Selvbestemmelse Kvalitet, tværfaglighed og

Tabel 1. Budget for 2016 fordelt på områder Kr. Samlet beløb Livskvalitet Selvbestemmelse Kvalitet, tværfaglighed og Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i 2016 Kommune: Sønderborg Kommune Tilskud: 16.308.000 kr. i 2016 Link til værdighedspolitik: http://sonderborgkommune.dk/vaerdighedspolitik

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp samt kommunal træning m.v. 2016

Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp samt kommunal træning m.v. 2016 SIDE Forside 4 + 5 + 7 + 19 Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp samt kommunal træning m.v. 2016 Ændringsoversigt vedrørende kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp samt kommunal

Læs mere

HVERDAGSREHABILITERING STINE BØGH PEDERSEN, LINETTE HEMMINGSEN WERGE OG METTE BECK REHABILITERINGSTEAM ÆLDRE, VORDINGBORG KOMMUNE

HVERDAGSREHABILITERING STINE BØGH PEDERSEN, LINETTE HEMMINGSEN WERGE OG METTE BECK REHABILITERINGSTEAM ÆLDRE, VORDINGBORG KOMMUNE HVERDAGSREHABILITERING STINE BØGH PEDERSEN, LINETTE HEMMINGSEN WERGE OG METTE BECK REHABILITERINGSTEAM ÆLDRE, VORDINGBORG KOMMUNE HVERDAGSREHABILITERING Fysioterapeutens rolle i hverdagsrehabilitering:

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR FOREBYGGENDE HJEMMEBESØG. LOV OM SOCIAL SERVICE 79a

KVALITETSSTANDARD FOR FOREBYGGENDE HJEMMEBESØG. LOV OM SOCIAL SERVICE 79a KVALITETSSTANDARD FOR FOREBYGGENDE HJEMMEBESØG LOV OM SOCIAL SERVICE 79a BRØNDBY KOMMUNE August 2016 1 Indledning Af Bekendtgørelse nr. 304 af 20. marts 2016 fremgår, at kommunalbestyrelsen mindst én gang

Læs mere

Møde 12. november 2012 kl. 13:00 i Mødelokale 4

Møde 12. november 2012 kl. 13:00 i Mødelokale 4 Socialudvalg Referat Møde 12. november 2012 kl. 13:00 i Mødelokale 4 Afbud/fraværende: Mødet afsluttet kl. 14.15. Indkaldte: kl. 13.15 - Britta Rasmussen vedr. punkterne 161-163 kl. 13.45 - Irene Kristensen

Læs mere

Ældreudvalget. Referat. Dato: Tirsdag den 2. oktober Mødetid: 17:00-17:45

Ældreudvalget. Referat. Dato: Tirsdag den 2. oktober Mødetid: 17:00-17:45 Referat Dato: Tirsdag den Mødetid: 17:00-17:45 Mødelokale: Mødelokale B101 Medlemmer: Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), John A. Bilenberg (C), Lars Prier (O), Merete

Læs mere

side 1 Åbent referat for Ældre- og Handicapudvalgets møde den kl. 16:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1 Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Ældre- og Handicapudvalgets møde den kl. 16:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1 Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Ældre- og Handicapudvalgets møde den 21.02.2008 kl. 16:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1 Tilgår pressen side 2 Arne Krydsfeldt mødte kl. 16.40 og deltog derfor ikke fuldt ud i behandlingen

Læs mere

ANMELDT KOMMUNALT TILSYN DIAKONISSESTIFTELSENS HJEMMEPLEJE PETER BANGS VEJ FREDERIKSBERG. Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen.

ANMELDT KOMMUNALT TILSYN DIAKONISSESTIFTELSENS HJEMMEPLEJE PETER BANGS VEJ FREDERIKSBERG. Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen. 2016 Frederiksberg Kommune Sundheds og Omsorgsafdelingen ANMELDT KOMMUNALT TILSYN DIAKONISSESTIFTELSENS HJEMMEPLEJE PETER BANGS VEJ 1 2000 FREDERIKSBERG Tilsynet er udført i perioden d. 9. maj - d. 9.

Læs mere

Socialudvalget. Referat. Heino Hahn, Vibe Bøgvad, Jørn Elo Hansen, Eva Sommer- Madsen, Michael Larsen

Socialudvalget. Referat. Heino Hahn, Vibe Bøgvad, Jørn Elo Hansen, Eva Sommer- Madsen, Michael Larsen Socialudvalget Referat Dato 03. november 2015 Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 18:30 Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninger Mødelokale 2, Vordingborg Rådhus Heino Hahn, Vibe Bøgvad, Jørn Elo Hansen, Eva

Læs mere

Lovtidende A 2009 Udgivet den 15. august 2009

Lovtidende A 2009 Udgivet den 15. august 2009 Lovtidende A 2009 Udgivet den 15. august 2009 13. august 2009. Nr. 778. Bekendtgørelse om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler I medfør af 204, stk. 2, og 205, stk. 2, i sundhedsloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Vordingborg Kommune. Rapport. Det forebyggende team

Vordingborg Kommune. Rapport. Det forebyggende team Vordingborg Kommune Rapport Det forebyggende team 2014 Forord: Årsrapporten indeholder en beskrivelse af den indsats det forebyggende team har arbejdet med i 2014, en dokumentation af resultaterne, samt

Læs mere

Åben dagsorden Ældrerådet SÆH-sekretariatet

Åben dagsorden Ældrerådet SÆH-sekretariatet Åben dagsorden Ældrerådet SÆH-sekretariatet Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 09:30 Mødet afsluttet: kl. Mødested: R-122 Fraværende: Bemærkninger Følgende sager behandles: Pkt. Tekst Side 1 Godkendelse

Læs mere

Område Vest. Drifts- og udviklingsaftale Gyldigheden af aftalen bekræftes herved:

Område Vest. Drifts- og udviklingsaftale Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Område Vest Drifts- og Kirsten Dyrholm Hansen Afdelingschef Charlotte Fønss Gjørup Institutionsleder Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Egon Fræhr Borgmester Sonja Miltersen Direktør 1. Drifts- og

Læs mere