Socialudvalget. Referat. Fanefjordcentret, Fanefjord Haven 1, 4792 Askeby

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Socialudvalget. Referat. Fanefjordcentret, Fanefjord Haven 1, 4792 Askeby"

Transkript

1 Socialudvalget Refer Do 03. februar 2015 Mødetidspunkt 14:30 Sluttidspunkt 17:00 Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninger Fanefjordcentret, Fanefjord Haven 1, 4792 Askeby Heino Hahn, Vibe Bøgvad, Jørn Elo Hansen, Eva Sommer- Madsen, Michael Larsen Ingen kl virksomhedsbesøg på Fanefjordcentret. Ordinært udvalgsmøde afholdes samme sted

2 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side 1. Godkendelse af dagsorden Virksomhedsbesøg Distrikt Fanefjord Handleplan for tilsyn ved Embedslægen Uanmeldte tilsyn Plejecentre og Fritvalgsområdet Orienteringssag om udvikling af omsorgstandplejeområdet Orienteringssag - Pleje og Omsorg i tal Orienteringssag - Årsrapport forebyggende hjemmebesøg Orientering om evaluering af tværkommunalt hjerneskadeprojekt Orientering fra formanden februar Eventuelt...15 Bilagsoversigt...16 Underskriftsside...17

3 Socialudvalget Godkendelse af dagsorden Sagsnr.: 14/ Sagen afgøres i: Socialudvalget Område: Ledelsessekretariet - Sagsbeh: Birthe Jørgensen Lovgrundlag Lov om kommunernes styrelse. Forretningsorden for Socialudvalget i Vordingborg Kommune. Dagsorden til mødet er udarbejdet og udsendt til Socialudvalgets medlemmer i henhold til den godkendte forretningsorden. Administrionen indstiller, det udsendte forslag til dagsorden godkendes. Godkendt. 2

4 Socialudvalget Virksomhedsbesøg Distrikt Fanefjord Sagsnr.: 14/ Sagen afgøres i: Socialudvalget Område: Ældresekretariet - Sagsbeh: Susanne Johansen Resumé Socialudvalget ønsker besøge virksomhederne indenfor udvalgets område Virksomhedsbesøget den 3. februar 2015 sker på Fanefjordcentret, Fanefjord Haven 1, 4792 Askeby Distriktet yder hjælp til borgere på plejecentret, i aktivitetscentret og til borgere udenfor plejecentret. Programmet for besøget er: Virksomhedsbesøg kl , hvor distriktslederen præsenterer stedet. Administrionen indstiller, udvalget tager orienteringen fra virksomhedsbesøget til efterretning. Godkendt. 3

5 Socialudvalget Handleplan for tilsyn ved Embedslægen 2014 Sagsnr.: 15/809 - Sagen afgøres i: Socialudvalget Område: Pleje og Omsorg - Sagsbeh: Susanne Johansen Lovgrundlag Sundhedsloven 219 om tilsyn på plejehjem, i plejeboliger m.v. Jævnfør Sundhedsloven 219 gennemfører Sundhedsstyrelsen en gang årligt eller hvert andet år uanmeldt tilsyn på landets plejehjem og plejecentre. Sundhedsstyrelsen udpeger hvert år de indssområder, der ønskes vurderet. Embedslægeinstitutionen for Region Sjælland gennemfører de relevante tilsyn. Vordingborg Kommune har kontinuerligt bedret og skærpet indssen, men der er stadig udviklingsmuligheder. Vordingborg Kommune har været i tæt dialog med tilsynsenheden i forbindelse med tilsyn 2014, som følge af ny praksis og nye tilsynsførere. Vordingborg Kommune har samtidig skærpet og forenklet de givne redskaber særligt med dokumention i Fokusområder og kontinuerlig og planlagt opfølgning. Omsorgssystemet er opgraderet. FMK (Fælles Medicin Kort) er teknisk implementeret og implementeres primo PPS et praktisk procedure redskab er indkøbt og implementeres i Kompetenceudvikling for sygeplejersker er gennemført. Sundhedsstyrelsens har taget stilling til, om der ved stikprøvekontrollerne hos tre beboere pr. plejecenter findes - fejl og mangler, som indebærer risiko for pientsikkerheden, men ikke alvorlige fejl og mangler, - fejl og mangler, som indebærer risiko for pientsikkerheden der gav anledning til opfølgende tilsyn, - fejl og mangler, som ud fra en samlet vurdering indebærer risiko for pientsikkerheden og gav anledning til opfølgende tilsyn. Der er i 2014 generelt fulgt op på alle anbefalinger fra Det generelle billede fra Embedslægetilsyn 2014 er, alle distrikter er i stadig udvikling og arbejder både lokalt og på tværs af området med de indssområder og anbefalinger Sundhedsstyrelsen årligt tilkendegiver og udøver tilsyn efter. Nogle distrikter, der de foregående år har haft større udfordringer end andre og iværkste særlige indsser, har opnået tilfredsstillende tilsyn. I 2014 er krav om dokumention yderligere skærpet. Fortsættes i Der stilles øgede krav til medarbejderne omkring dokumention. Jurist i sundhedsstyrelsen er meget tydelig i sin udmelding i forbindelse med en konference på området det som ikke står skrevet, er hverken sagt eller gjort, hvis man står med en klagesag. Der ses en øget klagelyst fra pårørende og derfor er det vigtigt for medarbejderne, de får dokumenteret deres observioner og handlinger i forbindelse med pleje af borgerne. Embedslægeinstitutionen har ved tilsyn, meget fokus på hvor og hvordan der dokumenteres. Hvert år udsender sundhedsstyrelsen nye målepunkter og temaer, som de ønsker kunne se dokumenteret i omsorgssystemet, når de kommer på tilsyn. Den nødvendige dokumention er ressourcekrævende og omkostningstung og udføres i videst mulige udstrækning hos borgeren af den enkelte leverandør. Dokumention er vigtig i forbindelse med overlevering af observion mellem vagterne. Der er ingen tidsmæssig overlapning mellem vagterne, derfor er det vigtigt, medarbejderne kan læse sig til, hvilke observioner og plejeopgaver der skal udføres hos den enkelte borger. Dette for sikre kontinuitet og kvalitet i plejen. Overordnet handleplan for Embedslægens anbefalinger for 2014: 4

6 Socialudvalget Indssen vedrørende sundhedsfaglig dokumention, medicinhåndtering og pientrettigheder fortsættes. I forbindelse med Vordingborg Kommunes deltagelse i KLs partnerskabsprojekt Hjemmesygepleje er de landsdækkende standarder og arbejdsgange og øvrige styringsværktøjer der er udviklet blevet implementeret. Alle distrikter har indarbejdet det nye indsskalog med Sundhedsstyrelsen 12 indssområder som omdrejningspunkt. Det betyder, det tydeliggøres hvilken diagnose og behandling der gælder for beboeren, og hvilken indikion der ligger bag given medicin. Dokumention vil stadig skulle forfines i Der vil blive endnu større sikkerhed for dokumention i de sygeplejefaglige optegnelser følger Sundhedsstyrelsens krav. Der vil eksempelvis fremover ved ikke relevante indsser stå ikke relevant dvs. det bliver tydeligt, der er reflekteret over indssen. Indss vedrørende dokumention på tværs af sektorer har indflydelse på retvisende dokumention. Der arbejdes forts i 2015 med fælles dokumention mellem sygehus, apotek, praktiserende læge og kommune. Dette arbejde sker i MedCom samarbejdet, hvor indssen var fuldt implementeret i Vordingborg Kommune pr. 20. november 2012, og sygehusene og praktiserende læger vil være på plads i 2015 med FMK. Indssen vedrørende utilsigtede hændelser fortsættes. Her arbejder Vordingborg Kommune på højt niveau i forhold til indberetning og læring særligt i forhold til medicinhåndtering. Sundhedsstyrelsen anerkender Vordingborg Kommunes indss. Derudover vil indssen i forhold til ernæringsscreening og KRAM faktorer i øvrigt fortsættes. Denne indss følges i 2015 af tryksårsindss og indss i forhold til alvorlighedsgrad af sundhedstilstand. Hertil kommer, Vordingborg Madservice har ans sundhedsbachelor i ernæring med henblik på formidling af produktsortiment og udvikling af nye muligheder. Indss i 2015 vil forts være hverdagsrehabilitering og tidlig indss/ akut indss som alterniv til indlæggelse på sygehus. Her fortsættes indssen med Tag-imod besøg, Følge-op og Følge-hjem ordninger og KOL sygeplejerske, samt udbygning og samlingen af akutstuer i Præstø fastholdes. Bilag: 1 Åben Oversigt tilsyn Embedslægen fra 2010 til 2016.xlsx 9517/15 2 Åben Tilsynsrapport 2014 Center Skovbo pdf 9515/15 3 Åben Tilsynsrapport Aggerhus Centret - Vordingborg , næste tilsyn 9511/ pdf 4 Åben Tilsyn med plejehjem 2014.pdf 9510/15 5 Åben Tilsyn 2014 til embedslægerne.xlsx 9509/15 6 Åben Rapport 2014 Ulvsundcentret , tilsyn 2015.pdf 9508/15 7 Åben Plejehjemmet Rosenvang besøg i 2015.pdf 9507/15 8 Åben Plejecentret Vintersbølle Strand besøg 2015.pdf 9506/15 9 Åben Fjordgården-Præstø Multicenter , tilsyn i 2015.pdf 9504/15 Administrionen indstiller, handleplanen for Embedslægens anbefalinger drøftes og videresendes til høring i Seniorrådet. Godkendt. 5

7 Socialudvalget Uanmeldte tilsyn Plejecentre og Fritvalgsområdet Sagsnr.: 15/ Sagen afgøres i: Kommunalbestyrelsen Område: Pleje og Omsorg - Sagsbeh: Susanne Johansen Lovgrundlag Serviceloven 151, Godkendelse, opfølgning og tilsyn. Tilsynspolitik på Socialudvalgets område. Kommunalbestyrelsen har delegeret kompetencen til varetage tilsyn på plejecentre og på Frit valgs området til Afdeling for Pleje og Omsorg. Afrapportering finder sted i Socialudvalget, der efter høring i Seniorråd og Handicapråd anbefaler den indstilling, som Kommunalbestyrelsen tager stilling til. Socialudvalget ønsker tilsyn varetages efter en skabelon, hvor det sikres tilsynet afdækker kvalitet af arbejdsmiljø bl.a. hygiejne og forflytning, og afdækker kvalitet af opgavevaretagelse, dokumention, samt borgerens vilkår og tilfredshed. Socialudvalget ønsker samtidig en vurdering af om uddannelse og kompetenceniveau er i overensstemmelse med de opgaver, der varetages, samt om opgavevaretagelse finder sted indenfor gældende lovgivning og regler på området. Skabelonerne er stort set enslydende, men har enkelte afvigende formuleringer afhængig af, om det drejer sig om Frit valgs området eller plejecentre. Uanmeldte tilsyn indledes ultimo februar Der afrapporteres ved udvalgets møde 5. maj Bilag: 1 Åben Tilsynspolitik Ældreområdet_ _v2 9503/15 2 Åben skabeloner til uanmeldte tilsyn Uanmeldt tilsyn udenfor plejeboliger /15 observionsskema 2015.docx 3 Åben skabeloner til uanmeldte tilsyn Uanmeldt tilsyn prive leverandør 8767/ docx 4 Åben skabeloner til uanmeldte tilsyn Uanmeldt tilsyn prive leverandør /15 observionsskema 2015.docx 5 Åben skabeloner til uanmeldte tilsyn Uanmeldt tilsyn plejecentre /15 observionsskema 2015.docx 6 Åben skabeloner til uanmeldte tilsyn Uanmeldt tilsyn plejecenter 2015.docx 8764/15 7 Åben skabeloner til uanmeldte tilsyn Uanmeldt tilsyn Frit Valg 2015.docx 8763/15 Administrionen indstiller, skabelon for varetagelse af uanmeldt tilsyn 2015 godkendes. Anbefales godkendt. 6

8 Socialudvalget Orienteringssag om udvikling af omsorgstandplejeområdet Sagsnr.: 14/ Sagen afgøres i: Sundheds- og Psykiriudvalget Område: Afdeling for Sundhed - Sagsbeh: Vivian Griffenfeldt Nielsen Lovgrundlag Sundhedslovens 131. Resumé I januar 2013 indledtes et udviklingsprojekt vedrørende omsorgstandpleje med deltagere fra Afdeling for Pleje og Omsorg og den kommunale tandpleje. Ved projektets afslutning ultimo 2014, er der sket en tilpasning af procedurer vedrørende visition til omsorgstandpleje, fokus på mundhygiejne hos ældre er øget og betingelserne for udførelse af det kliniske arbejde forbedret. Endvidere er der etableret en nurlig samarbejdskultur imellem tandpleje- og Pleje og Omsorg til gavn for borgerne. Andelen af borgere med behov for omsorgstandpleje forventes stige i takt med befolkningsprognosen og den relive stigning i antallet af ældre med egne tænder. I januar 2013 indledtes et udviklingsprojekt vedrørende omsorgstandpleje med deltagere fra Afdeling for Pleje og Omsorg og den kommunale tandpleje. Formålet var udvikle en samarbejdsstruktur som skulle sikre, de rigtige borgere blev tilbudt omsorgstandpleje på det rigtige tidspunkt. Endvidere var formålet forbedre de tilmeldte borgeres mundhygiejne og forbedre de arbejdsmiljømæssige rammer om opgaven. Projektet har omftet en række delelementer, som tilsammen har øget den tværgående forståelse og kvaliteten på omsorgstandplejeområdet: Lovgivningen for omsorgstandpleje er blevet gennemgået, så medarbejdere i begge sektorer kender de krav og forventninger, der ligger i Sundhedsloven. Hjemmesiden er strammet op, så borgere i Vordingborg Kommune endnu bedre kan se, hvordan visitionen foregår. Visitionsproceduren er gennemgået. Det er der blandt andet kommet et revideret helbredsskema ud af. Det er visitionen, der suverænt har bemyndigelse til afgøre ansøgninger om tilmelding til omsorgstandpleje - der er ikke nogen klagemuligheder. Ansøgningsskemaet findes på intranettet og internettet samt i Pleje og Omsorgs digitale fagsystem. Listen over borgere, der er visiteret til omsorgstandpleje og ydelsesstistik trækkes hvert halve år for sikring af de rette ressourcer i omsorgstandplejen. Forflytninger i omsorgstandplejen er blevet en mulighed på to klinikker, idet der er kommet loftslifte på klinikkerne i Stege og klinikken i Vordingborg. Personalet i Pleje og Omsorg sikrer, det sejl borgeren bruger, kommer med, således loftsliften kan anvendes. Der findes herudover tandplejerum på Vintersbølle og Solvang plejecentre. I Præstø Multicenter er der skabt mulighed for anvende et af mødelokalerne på 1. sal til lettere omsorgstandpleje. Tandplejen har indkøbt en mobil tandlægestol til formålet. Der er fastlagt procedurer for overlevering af oplysninger mellem fagområdernes journalsystemer Det er aftalt, Tandplejen tilbyder Pleje og Omsorg undervisning distriktsvis en gang om året. To gange årligt underviser Tandplejen alle eleverne i Pleje og Omsorg. Endvidere er undervisningsinstitutionerne i Næstved og Nykøbing tilbudt, Tandplejen, mod honorar, kan rekvireres til undervisning i tandpleje og mundhygiejne. Tandplejen har købt adgang til en særlig hjemmeside om omsorgstandpleje, som både borgere og anste i Pleje og Omsorg kan benytte sig af. For eksempel kan man ude på plejecentrene se, hvordan man udfører en optimal tandhygiejne på borgerne, og man kan søge viden om tandsygdomme, slimhindelidelser osv. Samarbejdsprojektet er overgået til drift i et konstruktivt og engageret, tværgående samarbejde. Administrionen indstiller, orienteringen tages til efterretning, 7

9 Socialudvalget sagen sendes til orientering i Socialudvalget. Beslutning i Sundheds- og Psykiriudvalget den Fraværende: Mette Høgh Christiansen Godkendt. Supplerende sagsfremstilling til møde i Socialudvalget den 3. februar 2015 Som besluttet på Sundheds- og Psykiriudvalgets møde den 8. januar 2015, forelægges sagen til orientering. Administrionen indstiller, sagen tages til efterretning. Godkendt. Udvalget glæder sig over initiivet. 8

10 Socialudvalget Orienteringssag - Pleje og Omsorg i tal Sagsnr.: 14/ Sagen afgøres i: Socialudvalget Område: Pleje og Omsorg - Sagsbeh: Susanne Johansen Pleje- og omsorgsområdet beskriver udviklingen i forhold til udvalgte budgetområder. Orienteringssagen er baseret på stistik med da fra omsorgssystemet. Denne måneds stistik ser tilbage på året Bilag samler ledelsesinformionen for den kommunale leverandørs aktivitetsbestemte budget i måneder med opgjort forbrug og viser bl.a. niveauet af visition til pleje og praktisk hjælp i timer omregnet til lønkroner. Ledelsesinformionen anvendes ved de månedlige budgetopfølgninger i distrikterne. Budgetopfølgning for Hjælpemiddeldepot og Vordingborg Madservice foretages ligeledes, hvor opfølgningen er baseret på deres forbrugstal. Ved budgetopfølgning i distrikterne drøftes, hvorledes der økonomistyres og hvilke valg der er taget i forhold til bemanding dag, aften og n. Her drøftes eksempelvis, hvorledes fordeling mellem timelønnede og fast anste er, og hvorledes fravær i forhold til ferie og sygdom håndteres. Ved budgetopfølgningen sker en yderligere fordybelse i planlægning og i øvrige dispositioner. Budgetopfølgningen sker ud fra et lærende perspektiv, hvor tendenser i tiden opfanges hurtigt og kan formidles på tværs af virksomheder, så det er muligt samlet set hurtigt håndtere ny udvikling på området. I 2014 havde flere distrikter udfordringer. Forhold, der ventes være stabiliseret primo Der er særlig opmærksomhed på den demografiske udvikling, den rehabiliterende indss, velfærdsteknologi, samt til og afgang af borgere i denne forbindelse. Hertil kommer en særlig opmærksomhed på konsekvensen af Sundhedsstyrelsens dokumentionskrav i forhold til levering af sundhedsfaglige ydelser. Området har derfor øget opmærksomheden på en struktureret tilgang til anvende mulighederne i omsorgssystemet. Der er særlig opmærksomhed på udnytte den samlede ekstraeffekt af aktiviteter under ældremilliarden, hvor de tilførte midler ikke må anvendes til aktiviteter fastlagt i det ordinære budget, men gerne må skubbe yderligere på nytten af den budgetlagte indss. Den samlede indss stiler mod fastholde samme kvalitet og stabilt niveau af visition til pleje, omsorg og sygepleje over årene, med det formål sikre et nødvendigt niveau af selvhjulpne borgere, der kan bidrage og deltage i lokale netværk og aktiviteter, opleve højest mulige kvalitet i hverdagslivet og sent komme i risiko for få behov for massiv plejeindss i forbindelse med alvorlig sygdom. Der er særlig opmærksomhed på tæt samspil og dialog mellem BUM modellens aktører, om omfang og kvalitet i leverancen ud fra den givne visition. Afdelingen bemærker, der styres meget tæt på det budgetterede niveau. At det forts lykkes holde et stabilt niveau af ydelser visiteret efter serviceloven og samtidig levere en tilfredsstillende kvalitet. Årsagen hertil er et personale med høj kompetence og en høj grad af tilstedeværelse på arbejdspladsen. For det samlede budget i Afdeling for Pleje og omsorg bemærkes, området budget- og regnskabsmæssigt ligger meget lavt set i forhold til sammenlignelige kommuner og landet i øvrigt. Dette forhold var gældende i 2014 og fortsætter i Afdelingen ser Mellemkommunal refusion som en særlig belastning, hvor det har stor betydning det frie valg af plejebolig sker uden et stsligt loft for, hvilken betaling kommuner med højere omkostninger end Vordingborg Kommune har, kan opkræve fra Vordingborg Kommune. 9

11 Socialudvalget Afdelingen bemærker området i 2014 og 2015 har en meget begrænset mulighed for investere i kompetenceudvikling, samt der tidligst medio 2015 kan fastlægges det endelige niveau af driftsomkostninger for Præstø Multicenter. Dette skyldes, det energimæssige forbrug er estimeret og først efter knapt et års drift kan fastlægges nærmere. Afdelingen bemærker, der forts holdes et væsentligt fokus på udvikling og handlemuligheder i forhold til demensområdet og i forhold til den kognitivt skadede borger. Bilag: 1 Åben Fraværsstistik Pleje og Omsorg (2) 11756/15 2 Åben Aktivitetsbaseret budget 2014 (3) 12015/15 Administrionen indstiller, orienteringen tages til efterretning. Godkendt. 10

12 Socialudvalget Orienteringssag - Årsrapport forebyggende hjemmebesøg 2014 Sagsnr.: 14/ Sagen afgøres i: Kommunalbestyrelsen Område: Ældresekretariet - Sagsbeh: Susanne Johansen Lovgrundlag Lov nr. 117 af 20. december 1995 ændret ved lov nr. 299 af 27. april 2005 ændret igen ved lov nr. 629 af 11. juni 2010 Det forebyggende team i Afdeling for Pleje og Omsorg udfører de forebyggende besøg for + 75 årige. Besøg tilbydes de + 75-årige, der ikke samtidig modtager både personlig pleje og praktisk hjælp. Det forebyggende team udarbejder en gang årligt en rapport, der beskriver deres arbejde. Formålet med hjemmebesøgene til de over 75 årige er styrke den forebyggende og sundhedsfremmende indss, støtte selvhjulpenhed og hjælpe og motivere til udnytte egne ressourcer længst muligt, samt yde råd og vejledning om aktiviteter og støttemuligheder, både i kommunalt og i priv regi. Årsrapport 2014 indeholder en overordnet beskrivelse af den indss Det forebyggende team har arbejdet med i Konklusionen er tydelig og kan tolkes som det result, Vordingborg Kommunes ældre er blevet sundere et result der skal sammenholdes både med den kommunale indss med et stabilt visitionsniveau af ydelser efter serviceloven, stigende niveau af ydelser efter Sundhedsloven som følge af opgaveflytning fra sygehus og deres effektivisering, samt det landsdækkende billede af øget interesse for leve det gode liv og om muligt være uafhængig af hjælp uanset alder. Det forebyggende team har særligt arbejdet med temaerne Depression og Demens, samt det blive ene. Hertil temaerne Sundt seniorliv (Sund aldring) og netværksdannelse via studiekredse og lignende. En særlig indss for aldersgruppen + 80-årige og + 60-årige er muliggjort af Puljen til Løft af ældreområdet, Ældremilliarden, bl.a. i form af studiekredse. Det forebyggende team har haft succes med udbyde informionsmøder, udvikle diverse informionspjecer og samarbejde med Afdeling for Sundhed og arbejde tæt sammen med Aktivitetscentrene og deres forebyggende indss. Det forebyggende teams erfaring er, de borgere der besøges eller deltager i netværksmøder og borgermøder, oplever den forebyggende indss som utrolig positiv og giver en tryghed, som styrker evnen og troen på egne ressourcer og mestringsevne. Det forebyggende team fortsætter og udbygger indssen i Bilag: 1 Åben Forebyggende indss årsrapport /15 Administrionen indstiller, årsrapport 2014 tages til efterretning. Anbefales godkendt. 11

13 Socialudvalget Orientering om evaluering af tværkommunalt hjerneskadeprojekt Sagsnr.: 15/ Sagen afgøres i: Sundheds- og Psykiriudvalget Område: Afdeling for Sundhed - Sagsbeh: Vivian Griffenfeldt Nielsen Lovgrundlag Sundhedsloven, Psykiriloven, Serviceloven, Lov om aktiv beskæftigelsesindss, Sygedagpengeloven, Lov om aktiv socialpolitik, Lov om folkeskolen, Lov om specialundervisning for voksne, Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov, Dagtilbudsloven. Resumé Efter tre år med stslige puljemidler til øget indss overfor borgere med erhvervet hjerneskade er det femkommunale samarbejdsprojekt blevet evalueret. De væsentligste resulter er et gennemgående kompetenceløft, forankring af hjerneskadekoordinorer og implementering af nye samarbejdsstrukturer i kommunerne og på tværs af sektorer. Med kommunalreformen blev hjerneskaderehabilitering efter udskrivelse fra sygehus et kommunalt ansvar, og kommunerne har siden arbejdet med udvikle området. I juni 2013 udgav Sundhedsstyrelsen sit forløbsprogram for en sammenhængende senhjerneskadeindss på tværs af sektorerne, og der blev udmøntet en pulje på 150 mio. kr. på landsplan til styrkelse af samarbejdet. Kommunerne blev opfordret til samarbejde på tværs af kommunegrænser, fordi indssen kræver en specialiseringsgrad, som den enkelte kommune ikke kan løfte alene. Derfor indsendte Lolland, Guldborgsund, Vordingborg, Faxe og Næstved Kommuner enslydende ansøgninger med henblik på et projektsamarbejde. De fem kommuner fik til sammen bevilget 8 mio. kr. Projektet har understøttet målrettede, tidsbestemte og tværfaglige rehabiliteringsindsser med henblik på, den enkelte borger med erhvervet hjerneskade kan genvinde selvhjulpenhed og livskvalitet samt - i tilfælde, der omfter børn og unge opfylde et udviklingspotentiale. Rehabilitering efter erhvervet hjerneskade rummer flere forskellige dimensioner: Der kan være behov for yderligere udredning, fysisk genoptræning, personlig pleje, pædagogisk støtte, hjælpemidler, boligændringer, afklaring af forsørgelsesgrundlag og mulighed for tilbagevenden til arbejde. Det samlede forløb involverer ofte flere forskellige bevillingskonti og sagsbehandlere og mange udførende medarbejdere i det kommunale system. Projektets overordnede mål har været give borgeren et individuelt tilpasset, sammenhængende forløb af høj kvalitet. Det kræver en koordineret plan for bevillinger, ydelser og opfølgning samt en klar rollefordeling. Projektet er forløbet som planlagt og har, i alle fem kommuner og på tværs af aktører, medført et løft af håndteringen på senhjerneskadeområdet. De væsentligste resulter er: Alle fem kommuner har implementeret en hjerneskadekoordinor, som varetager koordinionsopgaver på tværs både på borgerniveau og i forhold til udvikling af tilbuddene. Kontakten til borgere og pårørende er i alle kommuner styrket i kraft af hjerneskadekoordinorens funktion som kontaktperson. Der er etableret et tværkommunalt koordinorforum som betyder, koordineringen af komplicerede sager er blevet styrket. Desuden understøttes kendskabet og adgangen til indsser og tilbud på tværs af kommunegrænserne. Ca. 800 medarbejdere fra de fem kommuner har fået et kompetenceløft gennem kurserne Fokus og udviklingsperspektiv i visitionen, Vellykket beskæftigelsesindss for personer med erhvervet hjerneskade i alderen år, Helhed og sammenhæng i rehabiliteringen af den senhjerneskade borger, Børn og unge med erhvervet hjerneskade og Neurorehabilitering af senhjerneskade. Det ledelsesmæssige perspektiv på området er styrket via fælles, stregisk workshop. 12

14 Socialudvalget Der er etableret koordinerende fora for hjerneskaderehabiliteringen internt i kommunerne med deltagelse af visitorer på sundheds- og socialområdet, sagsbehandlere/socialrådgivere fra beskæftigelsesområdet, Videnscenter for specialpædagogik (VISP) samt terapeuter fra genoptrænings- og rehabiliteringsområdet. På ledelsesniveau er interne styregrupper implementeret. Der er udarbejdet et overblikskalog Ydelser ved rehabilitering af børn, unge og voksne med erhvervet hjerneskade, der understøtter visitionen. En oplysningsfolder om kommunernes hjerneskadekoordinering og kontaktoplysninger er produceret og distribueret til alle relevante interessenter i de fem kommuner. Projektet har ligeledes udviklet bedre pårørendetilbud i alle kommuner. Resulterne skal ses på baggrund af to omftende analyserapporter, der i projektperioden er udarbejdet med henblik på identificere de væsentligste udviklingspotentialer på henholdsvis voksen- og børneområdet. Det femkommunale projekt er ultimo 2014 evalueret af KL s konsulentvirksomhed (KLK). Undersøgelsen er først og fremmest kvalitiv og bygger på interviews med kommuners interne hjerneskadefora og det tværgående koordinorforum. Herudover er enkelte pienter/pårørende interviewet på med henblik på casebeskrivelser. Overordnet konkluderer evalueringen, projektets målsætning om kapacitetsopbygning er indfriet, ligesom det et lykkes forankre koordinorfunktionen i alle fem kommuner. Projektets målsætninger om kvalitet og effektivitet er sværere følge op på, da det på grund af områdets kompleksitet ikke er lykkedes formulere en fyldestgørende baseline for sundhedsfaglig effekt og omkostningseffektivitet. Det er derfor ikke er muligt evaluere validt på disse parametre, men vigtigt pointere, der er bagvedliggende evidens for sse på koordinering og uddannelse. Evalueringens kvalitive interviews med brugere indikerer, der overvejende er tilfredshed med den tilbudte, koordinerede rehabilitering. Administrionen indstiller, orienteringen tages til efterretning. Beslutning i Børne-, Unge- og Familieudvalget den en tiltrådt. Godkendt. 13

15 Socialudvalget Orientering fra formanden februar 2015 Sagsnr.: 14/ Sagen afgøres i: Socialudvalget Område: Pleje og Omsorg - Sagsbeh: Susanne Johansen Socialudvalgets formand orienterer ved hvert udvalgsmøde om aktuelle sager, drøftelser, aktiviteter og lignende, der er sket siden forrige udvalgsmøde. a) Første møde i Byggeudvalget vedrørende ombygning af 1.sal på Solvang 19. januar 2015 har fastlagt ønsker til den kommende fagentreprise. I Byggeudvalget er Seniorråd, beboerrepræsentant, ledelse og medarbejdere repræsenteret udover arkitekt, rådgivende ingeniør og Kommunale bygninger, som er tovholder på byggeprojektet. Ønskerne beskrives nærmere og bearbejdes ved arkitekt og rådgivende ingeniør og fremlægges ved næste møde i februar. Herefter informeres med plancher og referer ved opslag på væggen i Buen på 1. sal. b) Indkøbsafdelingen har afrapporteret årets indss med udbud. Der er i 2014 budgetmæssigt reguleret for de forventede gevinstrealiseringer bl.a. med FUS udbud og der følges op på forventninger én gang årligt. c) Ansøgning om 2015 puljen af Ældremilliarden er godkendt af ministeriet. d) Verserende sager Administrionen indstiller, orienteringen tages til efterretning. e. Beskrivelse af ansøgning om puljemidler Klippekortmodellen. Målgruppen beskrives. Ansøgningsfrist 18. februar Sager forelægges til efterretning på marts mødet i udvalget. Forslag til målgruppe over 85 årige der modtager praktisk bistand og pleje samt vareudbringning. 14

16 Socialudvalget Eventuelt Sagsnr.: 14/ Sagen afgøres i: Socialudvalget Område: Ledelsessekretariet - Sagsbeh: Birthe Jørgensen. Intet. 15

17 Socialudvalget Bilagsoversigt 3. Handleplan for tilsyn ved Embedslægen Oversigt tilsyn Embedslægen fra 2010 til 2016.xlsx (9517/15) 2. Tilsynsrapport 2014 Center Skovbo pdf (9515/15) 3. Tilsynsrapport Aggerhus Centret - Vordingborg , næste tilsyn 2016.pdf (9511/15) 4. Tilsyn med plejehjem 2014.pdf (9510/15) 5. Tilsyn 2014 til embedslægerne.xlsx (9509/15) 6. Rapport 2014 Ulvsundcentret , tilsyn 2015.pdf (9508/15) 7. Plejehjemmet Rosenvang besøg i 2015.pdf (9507/15) 8. Plejecentret Vintersbølle Strand besøg 2015.pdf (9506/15) 9. Fjordgården-Præstø Multicenter , tilsyn i 2015.pdf (9504/15) 4. Uanmeldte tilsyn Plejecentre og Fritvalgsområdet 1. Tilsynspolitik Ældreområdet_ _v2 (9503/15) 2. skabeloner til uanmeldte tilsyn Uanmeldt tilsyn udenfor plejeboliger - observionsskema 2015.docx (8768/15) 3. skabeloner til uanmeldte tilsyn Uanmeldt tilsyn prive leverandør 2015.docx (8767/15) 4. skabeloner til uanmeldte tilsyn Uanmeldt tilsyn prive leverandør - observionsskema 2015.docx (8766/15) 5. skabeloner til uanmeldte tilsyn Uanmeldt tilsyn plejecentre - observionsskema 2015.docx (8765/15) 6. skabeloner til uanmeldte tilsyn Uanmeldt tilsyn plejecenter 2015.docx (8764/15) 7. skabeloner til uanmeldte tilsyn Uanmeldt tilsyn Frit Valg 2015.docx (8763/15) 6. Orienteringssag - Pleje og Omsorg i tal 1. Fraværsstistik Pleje og Omsorg (2) (11756/15) 2. Aktivitetsbaseret budget 2014 (3) (12015/15) 7. Orienteringssag - Årsrapport forebyggende hjemmebesøg Forebyggende indss årsrapport 2014 (8135/15) 16

18 Socialudvalget Underskriftsside Heino Hahn Vibe Bøgvad Jørn Elo Hansen Eva Sommer-Madsen Michael Larsen 17

Sundhed og Omsorg. Glesborg plejecenter. Uanmeldt og anmeldt kommunalt tilsyn

Sundhed og Omsorg. Glesborg plejecenter. Uanmeldt og anmeldt kommunalt tilsyn Sundhed og Omsorg Glesborg plejecenter Uanmeldt og anmeldt kommunalt tilsyn 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1.Indledning... 2 2. Kvalitetsvurdering... 2 3. Datakilder... 3 4. Samlet vurdering...

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 8. august 2011. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 8. august 2011. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat mandag den 8. august 2011 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager...2 3. Person - SSÆ - Orientering om formandsbeslutning

Læs mere

Kvalitetsstandard. for personlig hjælp og pleje og. praktisk bistand. i Plejeboligerne i Syddjurs Kommune. Godkendt på byrådet d.

Kvalitetsstandard. for personlig hjælp og pleje og. praktisk bistand. i Plejeboligerne i Syddjurs Kommune. Godkendt på byrådet d. Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje og praktisk bistand i Plejeboligerne i Syddjurs Kommune Godkendt på byrådet d. Sundhed og Omsorg i Syddjurs Kommune 1 Syddjurs Kommunes værdigrundlag på ældreområdet:

Læs mere

Sundhed og Omsorg. Digterparken. Uanmeldt og anmeldt kommunalt tilsyn

Sundhed og Omsorg. Digterparken. Uanmeldt og anmeldt kommunalt tilsyn Sundhed og Omsorg Digterparken Uanmeldt og anmeldt kommunalt tilsyn 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Kvalitetsvurdering... 2 3. Datakilder... 3 4. Samlet vurdering... 3 5. Anbefalinger...

Læs mere

ÅRSRAPPORT MAGTANVENDELSE EFTER SERVICELOVENS 124-129 VORDINGBORG KOMMUNE PLEJE OG OMSORG

ÅRSRAPPORT MAGTANVENDELSE EFTER SERVICELOVENS 124-129 VORDINGBORG KOMMUNE PLEJE OG OMSORG ÅRSRAPPORT 2014 MAGTANVENDELSE EFTER SERVICELOVENS 124-129 VORDINGBORG KOMMUNE PLEJE OG OMSORG 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OVERORDNET FORMÅL MED SERVICELOVENS MAGTANVENDELSESREGLER.3 2. FORMÅL MED INDBERETNINGSSYSTEMET...3

Læs mere

Sundheds- og omsorgsområdet. De kommunale tilsyn i plejeboliger

Sundheds- og omsorgsområdet. De kommunale tilsyn i plejeboliger Sundheds- og omsorgsområdet De kommunale tilsyn i plejeboliger Årsrapport 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Det overordnede formål med de kommunale tilsyn...3 3. Gennemførelse af det kommunale

Læs mere

Bornholms Regionskommes Handicapråd tirsdag d. 25. juni. 2013 kl. 14.30 mødelokale C, Ullasvej 23, Rønne REFERAT

Bornholms Regionskommes Handicapråd tirsdag d. 25. juni. 2013 kl. 14.30 mødelokale C, Ullasvej 23, Rønne REFERAT REFERAT HANDICAPRÅDET I BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE 25. juni 2013 Indholdsfortegnelse 1. Referat fra sidste møde... 2 2. Orientering om budget 2014... 2 3. Høringssag - Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem

Læs mere

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013 Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 013 Institution: Dixensminde Nr. Målsætning Handleplan (indikator/aktivitet/handling) Direktionens mål 3. At Dixensminde arbejder Institutionens MED udvalg udarbejder

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN DISTRIKT 4 2013-2014

VIRKSOMHEDSPLAN DISTRIKT 4 2013-2014 VIRKSOMHEDSPLAN DISTRIKT 4 2013-2014 Distrikt 4 består af tre store plejecentre i Skive by, i alt 158 plejeboliger. Møllestien ligger midt i byen med udsigt over ådalen, der er 34 almene boliger. Boligerne

Læs mere

Jeg vil sige noget om. Strukturreformen - Neurorehabilitering. Den nye struktur på sundhedsområdet. Målet er et smidigt sundhedsvæsen.

Jeg vil sige noget om. Strukturreformen - Neurorehabilitering. Den nye struktur på sundhedsområdet. Målet er et smidigt sundhedsvæsen. Jeg vil sige noget om Strukturreformen - Neurorehabilitering Konference Kurhus 13.-14 Marts 2008 Tóra H. Dahl, ergoterapeut, MPH Sundhedsstyrelsen Sundhedsplanlægning 1. Den nye struktur på sundhedsområdet

Læs mere

Socialudvalget. Referat. Hjælpemiddeldepotet, Præstegårdsvej 9, Vordinborg

Socialudvalget. Referat. Hjælpemiddeldepotet, Præstegårdsvej 9, Vordinborg Socialudvalget Referat Dato 04. november 2014 Mødetidspunkt 14:00 Sluttidspunkt 16:45 Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninger Hjælpemiddeldepotet, Præstegårdsvej 9, Vordinborg Heino Hahn, Vibe Bøgvad, Jørn

Læs mere

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland NOTAT Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland Baggrund Målet med opfølgningsprocessen på sundhedsområdet er at nå frem til en fælles forpligtelse mellem kommunerne om,

Læs mere

Resultataftale 2013 for Sygeplejen

Resultataftale 2013 for Sygeplejen Resultataftale 2013 for Sygeplejen Evaluering af resultataftalen og effektmålene for 2012. Vi har i 2012 arbejdet målrettet med præcisering af dokumentation. For at gøre journalen mere overskuelig og ensartet,

Læs mere

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Sundhedsstyrelsen Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Konklusion og anbefalinger September 2009 Sundhedsstyrelsen Evaluering af

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ældremilliarden 2015 Ansøgningsfrist d. 26.

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ældremilliarden 2015 Ansøgningsfrist d. 26. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ældremilliarden 2015 Ansøgningsfrist d. 26. september

Læs mere

Socialudvalget. Referat. Dato 02. juni 2015. Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 19:00. Mødelokalet v/kantinen, Vordingborg Rådhus

Socialudvalget. Referat. Dato 02. juni 2015. Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 19:00. Mødelokalet v/kantinen, Vordingborg Rådhus Socialudvalget Referat Dato 02. juni 2015 Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 19:00 Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninger Mødelokalet v/kantinen, Vordingborg Rådhus Heino Hahn, Vibe Bøgvad, Jørn Elo Hansen,

Læs mere

Åben møde for Socialudvalgets møde den 30. januar 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør

Åben møde for Socialudvalgets møde den 30. januar 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør Åben møde for Socialudvalgets møde den 30. januar 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør Indholdsfortegnelse 001. Orientering fra formanden 3 002. Orientering fra administrationen 4 003.

Læs mere

Socialudvalget. Referat. Heino Hahn, Vibe Bøgvad, Jørn Elo Hansen, Eva Sommer- Madsen, Michael Larsen

Socialudvalget. Referat. Heino Hahn, Vibe Bøgvad, Jørn Elo Hansen, Eva Sommer- Madsen, Michael Larsen Socialudvalget Referat Dato 05. august 2014 Mødetidspunkt 14:00 Sluttidspunkt 16:45 Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninger Præstø Multicenter, Rosagervej, Præstø Heino Hahn, Vibe Bøgvad, Jørn Elo Hansen,

Læs mere

Simon Hartwell Christensen og Eli Nørgaard. Forslag til ny demografimodel på ældreområdet i Viborg Kommune

Simon Hartwell Christensen og Eli Nørgaard. Forslag til ny demografimodel på ældreområdet i Viborg Kommune Simon Hartwell Christensen og Eli Nørgaard Forslag til ny demografimodel på ældreområdet i Viborg Kommune Forslag til ny demografimodel på ældreområdet i Viborg Kommune kan hentes fra hjemmesiden www.kora.dk

Læs mere

Indledning. Godkendt af Sundhed- og omsorgschef Kirstine Markvorsen efter høring i HMU den 11.09.2013. Revision foregår mindst hvert andet år.

Indledning. Godkendt af Sundhed- og omsorgschef Kirstine Markvorsen efter høring i HMU den 11.09.2013. Revision foregår mindst hvert andet år. 1 Indledning Stilling som Social- og sundhedshjælper og Social- og sundhedsassistent beskriver faggruppernes opgaver og ansvarsområder i Sundhed og Omsorg, Aarhus Kommune. Stillingsbeskrivelserne er struktureret

Læs mere

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Magistratens 3. Afdeling. Den 10. maj 2006. Århus Kommune. 1. Resumé

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Magistratens 3. Afdeling. Den 10. maj 2006. Århus Kommune. 1. Resumé Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Magistratens 3. Afdeling Den 10. maj 2006 Redegørelse vedr. tilsynet på Århus Kommunes lokalcentre og plejehjem i 2005 samt den årlige afrapportering vedr. magtanvendelse

Læs mere

Årsrapport. Center for Omsorg og Ældre. Uanmeldte tilsyn Oktober 2013. Helsingør Kommune. Årsrapport 2013. Indholdsfortegnelse

Årsrapport. Center for Omsorg og Ældre. Uanmeldte tilsyn Oktober 2013. Helsingør Kommune. Årsrapport 2013. Indholdsfortegnelse INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Årsrapport Anbefalinger... 2013 Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Referat Dato: Tirsdag den 7. maj 2013 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 074 mødelokale på Rådhuset Anette Eriksen, Flemming Wetterstein, Ingolf

Læs mere

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Social og Handicap 2015

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Social og Handicap 2015 Aftalestyring Aftale mellem Varde Byråd og Social og Handicap 2015 Varde Kommunes overordnede vision Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og bringer naturen ind i familiens hverdag

Læs mere

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget 5. september 2014 Indledning Mange borgere, der er syge eller er i risiko for at blive

Læs mere

Central udmelding for voksne med kompleks erhvervet hjerneskade

Central udmelding for voksne med kompleks erhvervet hjerneskade Central udmelding for voksne med kompleks erhvervet hjerneskade Socialstyrelsen - den nationale koordinationsstruktur 1. november 2014 Til landets kommunalbestyrelser Central udmelding for voksne med kompleks

Læs mere

Bevilling 73 Ældreområdet

Bevilling 73 Ældreområdet Bevilling 73 Ældreområdet A. Opfølgning på bevillingsmål MÅL OG EFFEKT: Silkeborg Kommune skal være proaktiv i udviklingen af det nære sundhedsvæsen. Der skal investeres i initiativer som på sigt kan nedbringe

Læs mere

Status på ældrepuljen

Status på ældrepuljen på ældrepuljen NOTAT 30. juni 2015 1. Styrket rehabiliterings- og genoptræningsindsats Journal nr. Sagsbehandler SLNIE 1.1 Styrkelse af rehabiliteringsindsatsen Der er ansat 3 ergoterapeuter til at styrke

Læs mere

Note Faktisk forbrug. Virksomheder 318.841 330.450 242.210 321.487-8.963 97% Forebyggelse & Aktivitetscentre 20.393 19.848 12.934 18.059-1.

Note Faktisk forbrug. Virksomheder 318.841 330.450 242.210 321.487-8.963 97% Forebyggelse & Aktivitetscentre 20.393 19.848 12.934 18.059-1. Resultat på drift Ældre Note Opr. Budget Korr. budget Faktisk regnskab mer- /mindre s- % (tal i 1.000 kr.) Samlet resultat: 388.514 386.406 283.281 378.867-7.539 98% Budgetramme 1 394.805 392.697 292.189

Læs mere

Forord. Søren Rasmussen. Seniorudvalgsformand

Forord. Søren Rasmussen. Seniorudvalgsformand Forord Sund mad har et stort potentiale i forhold til at sikre sund aldring og dermed evnen til at klare daglige gøremål. I modsætning til andre aldersgrupper er det især underernæring og vægttab, som

Læs mere

Demenspolitik Lejre Kommune.

Demenspolitik Lejre Kommune. Demenspolitik 2014 Demenspolitik Lejre Kommune. Forord Mellem 80-100.000 danskere er ramt af demens -- og tallet er stigende. Den samme udvikling ser vi i Lejre Kommune, hvor vi forventer en stigning af

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Referat Dato: Tirsdag den 4. juni 2013 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 074 mødelokale på Rådhuset Anette Eriksen, Flemming Wetterstein, Ingolf

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 15. april 2010 til en borger.

Statsforvaltningens brev af 15. april 2010 til en borger. Statsforvaltningens brev af 15. april 2010 til en borger. 15-04- 2010 Du har den 24. april 2008 rettet henvendelse til statsforvaltningen med klage over Odense Kommunes tilsyn med plejehjem/-centre i 2007.

Læs mere

Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens

Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens Befolkningsprognosen viser, at der på landsplan bliver flere ældre. I takt med en stigende andel af ældre i

Læs mere

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Dato 29. august 2014 Mødetidspunkt 17:00 Sluttidspunkt 18:04 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Eva Sommer-Madsen (formand), Else-Marie Langballe

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2014

Overordnet kvalitetsstandard 2014 Overordnet kvalitetsstandard 2014 Skive Kommune Myndighedsafdelingen Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske hjælp mm., som borgeren kan få fra kommunen.

Læs mere

Syddjurs træner for en bedre fremtid - aktiv træning frem for passiv hjemmehjælp

Syddjurs træner for en bedre fremtid - aktiv træning frem for passiv hjemmehjælp Projektoplæg SÆ-udvalget den 9. august 2010 Syddjurs træner for en bedre fremtid - aktiv træning frem for passiv hjemmehjælp Formålet med projektet Syddjurs træner for en bedre fremtid er grundlæggende

Læs mere

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Hjemmeplejen Privat leverandør - praktisk hjælp. Normas ApS Algade 15 K 4500 Nykøbing Sj.

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Hjemmeplejen Privat leverandør - praktisk hjælp. Normas ApS Algade 15 K 4500 Nykøbing Sj. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Hjemmeplejen Privat leverandør - praktisk hjælp Normas ApS Algade 15 K 4500 Nykøbing Sj.

Læs mere

Villy Krohne Kasserer Alice Pedersen Bjarne Larsen Ann Larsen Dato: Referat udsendt den 03.12.2013. Lisbeth Solgaard N. - J.

Villy Krohne Kasserer Alice Pedersen Bjarne Larsen Ann Larsen Dato: Referat udsendt den 03.12.2013. Lisbeth Solgaard N. - J. Seniorrådet, Egedal Kommune Referat af møde nr. 11, Mandag d. 02.12.2013 kl. 9.00. Medlemmer Funktion: Tid: Mandag d. 02.12.2013 kl. 9.00. Deltagere: Sille Jantzen Formand Sted: Mødelokale 140, Stenløse

Læs mere

Kvalitetsstandard for omsorgstandpleje

Kvalitetsstandard for omsorgstandpleje Kvalitetsstandard for omsorgstandpleje Version: xx.xx.xxxx Indholdsfortegnelse: Generelt gældende for at modtage omsorgstandpleje... 3 Formålet med omsorgstandplejen efter Sundhedsloven... 3 Vurdering

Læs mere

Rapport fra kommunalt uanmeldt tilsyn

Rapport fra kommunalt uanmeldt tilsyn Furesø Kommune Ældre, sundhed og voksen-handicap. Rapport fra kommunalt uanmeldt tilsyn Plejehjemmet Ryetbo Tilsynsbesøg den 14. december 2010 og den 16. februar 2011 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund, mål

Læs mere

Find vej til offentlige penge og tilbud til fornyelse, forskning og finansiering

Find vej til offentlige penge og tilbud til fornyelse, forskning og finansiering Find vej til offentlige penge og tilbud til fornyelse, forskning og finansiering Børsen 16. juni 2011 Susanne Duus, ABT-fonden (fremover Fonden for Velfærdsteknologi) 1 Baggrund for ABT-fonden >Demografisk

Læs mere

Sygeplejen. på Nykøbing F. Sygehus. Sammenhæng mellem patientforløb og sygeplejen - sygepleje gør en forskel

Sygeplejen. på Nykøbing F. Sygehus. Sammenhæng mellem patientforløb og sygeplejen - sygepleje gør en forskel Sygeplejen på Nykøbing F. Sygehus Sammenhæng mellem patientforløb og sygeplejen - sygepleje gør en forskel Bærende værdier for sygeplejen Det er vigtigt, at vi møder patienten med tillid, respekt og uden

Læs mere

Midler til løft af ældreområdet

Midler til løft af ældreområdet Midler til løft af ældreområdet 1. Styrket rehabiliterings- og genoptræningsindsats Formålet med indsatsen Planlagte aktiviteter Initiativets målgruppe Økonomi Styrke rehabilieringsindsatsen Forbedring

Læs mere

Patientinddragelsesudvalget

Patientinddragelsesudvalget Referat Mødedato: Mandag den 29. september 2014 Mødetidspunkt: 13:00-15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Vejle Center Hotel, Vejle Kit Winther, Peter Skov Jørgensen, Hanne Grønborg, Merete Helgens, Annelise

Læs mere

Tidsfrister/ indsatser. Politiske aftaler 2015

Tidsfrister/ indsatser. Politiske aftaler 2015 Scrumboard for aftaler i Pleje og Omsorg i perioden 1.1.2015-31.12.2015 Version 3 Aftale Ejer/ ansvarlig Tidsfrister/ indsatser Status Politiske aftaler 2015 Udvikling af kvalitetsmodellen i hjemme og

Læs mere

Potentialeafklaring for hjemmeplejen i Fredericia Kommune en pixie-udgave.

Potentialeafklaring for hjemmeplejen i Fredericia Kommune en pixie-udgave. Potentialeafklaring for hjemmeplejen i Fredericia Kommune en pixie-udgave. (Pixie-udgaven er lavet på baggrund af rapport udarbejdet af Udbudsportalen i KL december 2013) Indledning: Den 1. april 2013

Læs mere

Livet skal leves hele livet

Livet skal leves hele livet Social-, Børne- og Integrationsministeriet Januar 2014 Livet skal leves hele livet Regeringens politiske oplæg til opfølgning på Hjemmehjælpskommissionen I. Afsættet Hjemmehjælpskommissionen Et enigt Folketing

Læs mere

Ansøgningsfrist 26. maj 2009, kl. 12.00.

Ansøgningsfrist 26. maj 2009, kl. 12.00. Indenrigs- og Socialministeriet 15.75.40.10 Puljen til udvikling af bedre ældrepleje, UBÆP 2009 Ansøgning sendes til: Sikringsstyrelsen, Tilskudskontoret, Landemærket 11, 1119 København K. Ansøgningsfrist

Læs mere

Værktøjer til forandring Forebyggelsespakker -status og visioner Københavns Kommune 3.3.2015. Konsulent Eva M. Burchard

Værktøjer til forandring Forebyggelsespakker -status og visioner Københavns Kommune 3.3.2015. Konsulent Eva M. Burchard Værktøjer til forandring Forebyggelsespakker -status og visioner Københavns Kommune 3.3.2015 Konsulent Eva M. Burchard Den brede dagsorden på velfærdsområderne -kommunale pejlemærker Forebyggelse og tidlig

Læs mere

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14 Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14 Deltagere: Hanne Ringgaard Møller, Lone Juul Stærmose, Ulla Larsen, Jesper Ullemose, Hanne Klit,

Læs mere

HVORDAN GODKENDER OG FØRER MAN TILSYN MED PRIVATE OPHOLDSTEDER? Børne- og ungeområdet

HVORDAN GODKENDER OG FØRER MAN TILSYN MED PRIVATE OPHOLDSTEDER? Børne- og ungeområdet HVORDAN GODKENDER OG FØRER MAN TILSYN MED PRIVATE OPHOLDSTEDER? L Æ S H E R E K S E M P L E R, E R F A R I N G E R, S Y N S P U N K T E R M. M. F R A A M T E R O G K O M M U N E R Børne- og ungeområdet

Læs mere

Socialudvalget. Referat. Heino Hahn, Vibe Bøgvad, Jørn Elo Hansen, Eva Sommer- Madsen, Michael Larsen

Socialudvalget. Referat. Heino Hahn, Vibe Bøgvad, Jørn Elo Hansen, Eva Sommer- Madsen, Michael Larsen Socialudvalget Referat Dato 07. oktober 2014 Mødetidspunkt 14:30 Sluttidspunkt 18:00 Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninger Distrikt Solvang, Orevej 33, 4760 Vordingborg Heino Hahn, Vibe Bøgvad, Jørn Elo

Læs mere

Hjælpemidler & Kommunikation. Vesterballevej 4-6 7000 Fredericia. Tlf.: 72107301. Kontaktoplysninger:

Hjælpemidler & Kommunikation. Vesterballevej 4-6 7000 Fredericia. Tlf.: 72107301. Kontaktoplysninger: Hjælpemidler & Kommunikation Vesterballevej 4-6 7000 Fredericia Tlf.: 72107301 Kontaktoplysninger: Afsnitsleder Mai-Britt Tingsager Tlf.: 7210 7305 mai-britt.tingsager@fredericia.dk Klinisk underviser

Læs mere

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE Indledning Fagprofilen for ergo- og fysioterapeuter i Ikast-Brande Kommunes træningsområde er et samarbejdsredskab. Den danner

Læs mere

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Hjemmeplejen Privat leverandør - praktisk hjælp. Puk s Hjemmehjælp I/S Strandvejen 343 2930 Klampenborg

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Hjemmeplejen Privat leverandør - praktisk hjælp. Puk s Hjemmehjælp I/S Strandvejen 343 2930 Klampenborg INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Hjemmeplejen Privat leverandør - praktisk hjælp Puk s Hjemmehjælp I/S Strandvejen 343 2930

Læs mere

Praktik 2. Midtvejsevaluering: Standpunktsbedømmelse:

Praktik 2. Midtvejsevaluering: Standpunktsbedømmelse: Begynde at opnå Arbejde videre med at opnå Opnået Trin 1 - Praktik mål, erhvervsfaglige kompetencer samt status for målopfyldelse. Elevnavn: Praktiksted: Praktikperiode: Vejleder: Praktikmål Erhvervsfaglig

Læs mere

Ældrepuljen Hvad går pengene til i BRK?

Ældrepuljen Hvad går pengene til i BRK? Ældrepuljen Hvad går pengene til i BRK? 11. november 2014, journalnr.27.00.00ø34-0006 Puljen til permanent løft af indsatsen på det kommunale ældreområde den såkaldte Ældrepulje har til formål at løfte

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. Den Administrative Styregruppe 24-04-2015 13:00. Torben Laurén Niels-Peter Møller. Mette Riegels

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. Den Administrative Styregruppe 24-04-2015 13:00. Torben Laurén Niels-Peter Møller. Mette Riegels DAGSORDEN Den Administrative Styregruppe Den Administrative Styregruppe MØDETIDSPUNKT 24-04-2015 13:00 MØDESTED H2 MEDLEMMER Christian Worm Torben Laurén Niels-Peter Møller Katja Kayser Mette Riegels Sven

Læs mere

Kvalitetsstandarder sygeplejeydelser 2013

Kvalitetsstandarder sygeplejeydelser 2013 Kvalitetsstandarder sygeplejeydelser 2013 1. Lovgrundlag Lovgrundlaget for sygeplejen er 138 i Sundhedsloven, hvorefter kommunalbestyrelsen er ansvarlig for, at der ydes vederlagsfri hjemmesygepleje efter

Læs mere

Referat af Ældrerådets møde mandag den 1. juni 2015 kl. 10.00 Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 2A

Referat af Ældrerådets møde mandag den 1. juni 2015 kl. 10.00 Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 2A DAGSORDEN Ældrerådet Referat af Ældrerådets møde mandag den 1. juni 2015 kl. 10.00 Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 2A Ann Marie Cordua X Jens T. Larsen X Anne Marie Kristensen X Kirsten

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Othello, Fredericia Kommune. 2. pinsedag, mandag den 9. juni 2014 fra kl. 15.00

Uanmeldt tilsyn på Othello, Fredericia Kommune. 2. pinsedag, mandag den 9. juni 2014 fra kl. 15.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Othello, Fredericia Kommune 2. pinsedag, mandag den 9. juni 2014 fra kl. 15.00 Indledning Vi har på vegne af Fredericia Kommune aflagt tilsynsbesøg på Othello. Generelt

Læs mere

VelfærdsInnovation Sjælland

VelfærdsInnovation Sjælland VelfærdsInnovation Sjælland VIS Velfærdsteknologikonference 2015 Sørup Herregård, d. 4. marts 2015 Hasse Petersen, VelfærdsInnovation Sjælland www.vi-s.dk Udvælgelse og implementering af velfærdsteknologi

Læs mere

Notat Vedrørende Status og disponering af ældrepuljen 2015

Notat Vedrørende Status og disponering af ældrepuljen 2015 Vedrørende Status og disponering af ældrepuljen 2015 Status og disponering af ældrepuljen 2015 Baggrund Der er i forbindelse med Aftale om Finanslov for 2014 afsat 1 mia. kr. årligt i en pulje til et varigt

Læs mere

PROJEKTER II: MEST SPECIALISEREDE TILBUD II OG HJERNESKADEPROJEKTET II. v/ Mogens Raun Andersen

PROJEKTER II: MEST SPECIALISEREDE TILBUD II OG HJERNESKADEPROJEKTET II. v/ Mogens Raun Andersen PROJEKTER II: MEST SPECIALISEREDE TILBUD II OG HJERNESKADEPROJEKTET II v/ Mogens Raun Andersen HJERNESKADEOMRÅDET Baggrund: Hjerneskadeområdet Baggrund Fokusområde i Rammeaftale 2012, 2013 og 2014 KLs

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ansøgningsfrist d. 14. februar 2014

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ansøgningsfrist d. 14. februar 2014 Social-, Børne- og Integrationsministeriet Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ansøgningsfrist d. 14. februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning og baggrund

Læs mere

1 Ansøger Pleje- og Omsorgsafdelingen, Gladsaxe Kommune

1 Ansøger Pleje- og Omsorgsafdelingen, Gladsaxe Kommune Telefon Direkte Mail Web Koncern Plan og Udviklng Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød 48 20 50 00 48 20 54 16 Henriette.bager@regionh.dk www.regionh.dk Dato: Sagsnr.: Arkiv: Sagsbeh.: henbag

Læs mere

På trods eller på tværs? - Et oplæg om tværfaglighed, viden og muligheder V. Knud D. Andersen, Ældreenheden i Servicestyrelsen

På trods eller på tværs? - Et oplæg om tværfaglighed, viden og muligheder V. Knud D. Andersen, Ældreenheden i Servicestyrelsen På trods eller på tværs? - Et oplæg om tværfaglighed, viden og muligheder V. Knud D. Andersen, Ældreenheden i Servicestyrelsen Disposition Introduktion: Hvem er Servicestyrelsen (i den sammenhæng!) Hvorfor

Læs mere

Hvor meget kan en øget indsats flytte? COHERE Steen Rank Petersen, Chefkonsulent

Hvor meget kan en øget indsats flytte? COHERE Steen Rank Petersen, Chefkonsulent Hvor meget kan en øget indsats flytte? COHERE Steen Rank Petersen, Chefkonsulent Baggrund Større andel af ældre borgere i befolkningen, flere med kronisk sygdom Færre i den arbejdsdygtige alder Økonomisk

Læs mere

Referat. Mødedato: 19. august 2014. Mødelokale: Mødelokale 1, Danavej 15, 6520 Toftlund. Starttidspunkt for møde: 09:00.

Referat. Mødedato: 19. august 2014. Mødelokale: Mødelokale 1, Danavej 15, 6520 Toftlund. Starttidspunkt for møde: 09:00. Mødedo: 19. august 2014 Mødelokale: Mødelokale 1, Danavej 15, 6520 Toftlund Starttidspunkt for møde: 09:00 Fraværende: 19. august 2014 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Dagsorden og refer 3 2 Orientering

Læs mere

Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2

Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2 Sundhed & Omsorg Kvalitetsstandarder Kvalitetsstandard Lovgrundlag Visitation Målgruppe Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2 Alle kan henvende sig direkte til Sundhed & Omsorgs

Læs mere

Implementering af hverdagsrehabilitering i hjemmeplejen i Lejre Kommune

Implementering af hverdagsrehabilitering i hjemmeplejen i Lejre Kommune Kommissorium Implementering af hverdagsrehabilitering i hjemmeplejen i Lejre Kommune Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Tina F. Nicolaisen Social & Arbejdsmarked

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. TILSYNSPOLITIK Tilsyn og opfølgning med hjemmeplejen i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. TILSYNSPOLITIK Tilsyn og opfølgning med hjemmeplejen i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE TILSYNSPOLITIK Tilsyn og opfølgning med hjemmeplejen i Ærø Kommune 2014 Indhold 1.0 Baggrund... 2 2.0 Indledning... 2 2.1 Formålet med tilsyn og opfølgning... 2 3.0 Tilsyn og opfølgning hos

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 27. maj 2014 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: 211, Mødelokale Bjarne Thyregod, Anders Krantz,

Læs mere

66. Månedlig økonomirapport pr. 31. juli 2011

66. Månedlig økonomirapport pr. 31. juli 2011 Dagsorden til mødet i Udvalget for Børn og Familie den 9. august 2011 kl. 17:00 i Mariager Rådhus, Fjordgade 5, Mariager - Mødelokale 4 Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 66 Månedlig økonomirapport pr. 31.

Læs mere

Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet.

Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet. Oplysningsskema - foreløbig til brug for godkendelse og registrering af praktiksteder ikke omfattet af koncerngodkendelser inden for social- og sundhedshjælperuddannelsen Bilag. Vejledning til udfyldelse

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Ordinært møde. Dato 26. februar 2014. Tid 09:00. Sted ML 0.28

Ordinært møde. Dato 26. februar 2014. Tid 09:00. Sted ML 0.28 Dagsorden Ældrerådet Ordinært møde Dato 26. februar 2014 Tid 09:00 Sted ML 0.28 NB. Gæster: Kl. 9.30 Under pkt. 6 deltager socialudvalgsformand Jørgen Tousgaard Kl. 12 Under pkt. 13 deltager centerchef

Læs mere

Handicaprådet. Årsberetning 2013

Handicaprådet. Årsberetning 2013 Handicaprådet Årsberetning 2013 Indledning I forbindelse med kommunalreformen og i henhold til Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område 37a nedsatte sammenlægningsudvalget for den 22.

Læs mere

Nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet hvad nu?

Nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet hvad nu? Nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet hvad nu? Pjece udarbejdet til Kommunaløkonomisk Forum 2013. 2 Reglerne for frit valg og udbud på ældreområdet er ved at blive ændret. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Afrapportering til ETF af AMPS-projekt.

Afrapportering til ETF af AMPS-projekt. Afrapportering til ETF af AMPS-projekt. Projektets titel: AMPS i kommunal genoptræning. Bevillingsnr: PP 1/06-9 og PP 1/07-3 Resume af formål og baggrund: Formål. at højne kvaliteten af den ergoterapeutiske

Læs mere

Center for Sundhed & Pleje. Status på projekter og indsatser

Center for Sundhed & Pleje. Status på projekter og indsatser Center for Sundhed & Pleje Status på projekter og indsatser 2015 Center for Sundhed & Pleje Chef Centerstab Sundhedsfremme og forebyggelse Træning og Aktivitet Køkken Sygepleje Pleje Visitation Sundhedscenter

Læs mere

PROJEKTER I: HJERNESKADEOMRÅDET OG DE MEST SPECIALISEREDE TILBUD. v/ Mogens Raun Andersen

PROJEKTER I: HJERNESKADEOMRÅDET OG DE MEST SPECIALISEREDE TILBUD. v/ Mogens Raun Andersen PROJEKTER I: HJERNESKADEOMRÅDET OG DE MEST SPECIALISEREDE TILBUD v/ Mogens Raun Andersen HJERNESKADEOMRÅDET Baggrund: Hjerneskadeområdet Baggrund og status 2013/14 Fokusområde i rammeaftale 2012, 2013

Læs mere

God ledelse i Solrød Kommune

God ledelse i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE DIREKTIONEN God ledelse i Solrød Kommune Sådan leder vi i Solrød Kommune Marts 2014 Indledning God ledelse er en forudsætning for at skabe attraktive og effektive arbejdspladser - og god

Læs mere

Praktikøvelser. ud fra praktikmål for social- og sundhedsassistenter. fra Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2.

Praktikøvelser. ud fra praktikmål for social- og sundhedsassistenter. fra Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2. Praktikøvelser fra Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2 ud fra praktikmål for social- og sundhedsassistenter Alle sidehenvisninger refererer til den trykte bog. Gads Forlag Praktikmål 1 Eleven

Læs mere

Tilsynsrapporter Voksenhandicap Konklusioner og anbefalinger

Tilsynsrapporter Voksenhandicap Konklusioner og anbefalinger Tilsynsrapporter Voksenhandicap Konklusioner og anbefalinger Tilbud drevet af Silkeborg Kommune: Arendalsvej Antal pladser: 30 Botilbud til voksne mennesker med et varigt nedsat fysisk/psykisk funktionsniveau.

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel- akkreditering

Den Danske Kvalitetsmodel- akkreditering Den Danske Kvalitetsmodel- akkreditering 01-01-2015 31-01-2016 Politisk udvalg: Sundhedsudvalg type: Aftaleenhed Tandplejen, Sundhedsplejen og børne ergo-og fysioterapi leverer sundhedsydelser til borgere

Læs mere

Aftale for Team Myndighed

Aftale for Team Myndighed Aftale for Team Myndighed Overskrifter for aftalens mål 1 Effektmål 2 Målrettet sagsbehandling 3 Økonomistyring Dato: 16.12.2014 Aftale mellem Susanne Strandkjær Centerchef Henrik Otto Teamchef Underskrift

Læs mere

Demenspolitik Hedensted Kommune. Senior Service Marts 2011.

Demenspolitik Hedensted Kommune. Senior Service Marts 2011. Demenspolitik Hedensted Kommune Senior Service Marts 2011. Overordnede mål for demensindsatsen: Den overordnede målsætning for hjælpen og støtten til demensramte borgere i Hedensted Kommune: at understøtte

Læs mere

Politik for Handicap og Psykiatri i Ringkøbing-Skjern kommune

Politik for Handicap og Psykiatri i Ringkøbing-Skjern kommune Politik for Handicap og Psykiatri i Ringkøbing-Skjern kommune Ringkøbing-Skjern Kommunes vision Naturens Rige er udtryk for, at byrådet gennem naturen vil sikre borgerne det gode liv og at skabe vækst

Læs mere

Velfærdsteknologi Handleplan Februar 2015

Velfærdsteknologi Handleplan Februar 2015 I Fællesoffentlig strategi for digital velfærd 2013-2020 indgår et fælleskommunalt program, som rummer nedenstående fire projekter; hjælp til løft, vasketoilet, spiserobot og bedre brug af hjælpemidler.

Læs mere

Aftaler om IT understøttelse

Aftaler om IT understøttelse VI SAMLER KRÆFTERNE Dato: 1. maj 2015 Version: 3 Revision: revideret 5. august 2015 Aftaler om IT understøttelse De eksisterende nationale kommunikationsredskaber inden for sundhedsvæsenet (MedCom-standarderne)

Læs mere

Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient

Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient BRO, November 2013, Gruppe 2 Susanne Jørgensen, Koordinerende visitator i Høje Taastrup Kommune. Uddannet sygeplejerske Steen Jensen, Social og Sundhedsassistent

Læs mere

Forbedringspolitik. Strategi

Forbedringspolitik. Strategi Forbedringspolitik Strategi 1 2 Indhold Forord... 3 Formål... 5 Vi vil forandre for at forbedre... 6 Forbedringer tager udgangspunkt i patientforløb og resultatet for patienten... 7 Medarbejder og brugerinvolvering...

Læs mere

Kompetencer for den professionelle palliative indsats. Marianne Mose Bentzen

Kompetencer for den professionelle palliative indsats. Marianne Mose Bentzen Kompetencer for den professionelle palliative indsats Marianne Mose Bentzen Disposition 1. Formål og organisering 2. Udfordringer 3. Kommunikatorrollen 4. Ideer til implementering WHO s mål for den palliative

Læs mere

Hellebo Hus. Tilsynsrapport over anmeldt tilsyn 2013. Socialcentret

Hellebo Hus. Tilsynsrapport over anmeldt tilsyn 2013. Socialcentret Hellebo Hus Tilsynsrapport over anmeldt tilsyn 2013 Socialcentret 1 Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurdering... 3 Navn og Adresse... 3 Ledelse... 3 Dato for tilsynet... 3 Anvendte

Læs mere

Kvalitetsstandard 85

Kvalitetsstandard 85 Baggrund og formål Social og Sundhedsforvaltningen i Middelfart Kommune har siden primo 2013 arbejdet med kvalitet, udvikling og styring af 107 og 85 indenfor handicap og psykiatriområdet. Det overordnede

Læs mere

Mål Målene på politikområde 12 og 15 er ens. Der henvises til beskrivelsen på politikområde 12.

Mål Målene på politikområde 12 og 15 er ens. Der henvises til beskrivelsen på politikområde 12. Politikområde 15 omfatter en række tilbud, som primært henvender sig til borgere med nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsniveau. Området omfatter hjemmehjælp på Plejecentret Christians Have og hjemmehjælp

Læs mere