Velfærdsudvalget. Dagsorden til møde Torsdag den 15. januar 2015 kl i F 6

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Velfærdsudvalget. Dagsorden til møde Torsdag den 15. januar 2015 kl. 08.15 i F 6"

Transkript

1 Velfærdsudvalget Dagsorden til møde Torsdag den 15. januar 2015 kl i F 6 MØDEDELTAGERE Kasper Andersen (O) Emilie Tang (V) Jens Ross Andersen (V) Kim Rockhill (A) Morten Skovgaard (V) Susanne Bettina Jørgensen (A) Tina Tving Stauning (A) 1 / 25

2 Indhold ÅBENT MØDE Sag nr. 1 Godkendelse af dagsorden Sager til orientering Sag nr. 2 Sag nr. 3 Sag nr. 4 Sag nr. 5 Sag nr. 6 Sag nr. 7 Meddelelser Budget 2015 på Velfærdsudvalgets område Effekt af ændring af kvalitetsstandard for midlertidigt døgnophold Orientering om modtagelse af flygtninge og boligplacering Inkontinensklinikken Status på digital post samt indsatsområder for digitalisering i Borgerservice Sager til behandling Sag nr. 8 Sag nr. 9 Rehabiliteringsafdeling på Frederikssund Hospital Vision, faglighed og opholdstyper Kommissorium for analyse af behov for tilbud på tværs af Social Service og Ældre og Sundhed Sag nr. 10 Status for brug af Ældrepuljen 2014 Sag nr. 11 Tilskud til frivilligt socialt arbejde / 25

3 Journal nr.: Sag nr. 1 Godkendelse af dagsorden Lovgrundlag: Sagsfremstilling: Bevilling: Økonomiske og personalemæssige bemærkninger: Indstilling: Tidligere beslutninger: 3 / 25

4 Sager til orientering Journal nr.: Sag nr. 2 Meddelelser Lovgrundlag: Sagsfremstilling: Nordhøj II. Markedsmodningsfonden. Årshjul. Møder med Ældrerådet i 2015 foreslås afholdt i forbindelse med Velfærdsudvalgets møder i april og september. Bevilling: Økonomiske og personalemæssige bemærkninger: Indstilling: Tidligere beslutninger: Bilag: Årshjul Velfærdsudvalget / 25

5 Journal nr.: Sag nr. 3 Budget 2015 på Velfærdsudvalgets område Lovgrundlag: Sagsfremstilling: I forbindelse med udarbejdelsen af budget 2015, er der ændringer i budgetgrundlaget, dels ved tilførsel af midler, og dels ved indarbejdelse af besparelser. Følgende beløb er indarbejdet i budgettet: Økonomiaftalen: 2,7 mio. kr. Rehabiliteringsafdeling på Frederikssund hospital: 2,870 mio. kr. I aftale om kommunernes økonomi (økonomiaftalen) for 2015 blev kommunerne tilført 350 mio. kr. til sundhedsområdet. Frederikssund kommunes andel udgør 2,7 mio. kr., som er indarbejdet i budgettet på Velfærdsudvalgets område. Pengene i økonomiaftalen er afsat til reduktion i antallet af ventedage for færdigbehandlede patienter på hospitalerne, nedbringelse af indlæggelser, genindlæggelser og forebyggelige indlæggelser samt akutte medicinske korttidsindlæggelser. Disse indsatser varetages under Velfærdsudvalgets område. Derudover er der afsat midler til udmøntning af praksisplan for almen praksis. For Frederikssund kommune er der således reserveret 0,2 mio. kr. i 2015 som udmøntes, når praksisplanen er godkendt. I budget 2015 er indarbejdet, at Rehabiliteringsafdelingen flytter til Frederikssund Hospital fra 1. januar 2015, og at antallet af pladser udvides fra 14 pladser (2014) til 24 pladser i løbet af Det samlede budgetbehov ved 24 pladser blev reduceret med 1 mio. kr. i 2015, således at udvidelsen op til 24 pladser sker gradvist hen over året. I budget 2015 er tilført i alt 10,1 mio. kr. til Rehabiliteringsafdelingen, herunder budget til leje og drift af lokaler. En del af finansieringen af Rehabiliteringsafdelingen sker ved reduktion i budget til ventedagsbetaling for færdigbehandlede patienter på hospitalet. Det drejer sig om 1 mio. kr. og det forventes, at udgifterne til ventedagsbetaling kan nedbringes tilsvarende, idet det øgede antal pladser vil kunne reducere antallet af ventedage. Derudover er der tilført 2,5 mio. kr. fra økonomiaftalen til Rehabiliteringsafdelingen. Følgende besparelser er indarbejdet i budgettet: Hverdagsrehabilitering: - 2,520 mio. kr. 5 / 25

6 Indkøbsbesparelse vedrørende sygeplejeartikler: - 0,130 mio. kr. Reduktion i tilskud til den selvejende institution Kongshøj: -0,170 mio. kr. Besparelsen vedrørende hverdagsrehabilitering er indarbejdet i visitationens budget til visitation af ydelser til den kommunale hjemmepleje og private leverandører. Besparelsen opnås ved gennemførelse af hverdagsrehabiliteringsforløb for borgerne, og en reduktion i visiterede ydelser. I forbindelse med Ældrepuljen er ansat yderligere terapeuter til gennemførelse af hverdagsrehabilitering, og det forventes at disse ansættelser kan medvirke til at styrke rehabiliteringsindsatsen for borgerne. Indkøbsbesparelse vedrørende sygeplejeartikler findes ved anvendelse af nye indkøbsaftaler. Ved udbetaling af tilskud for 2015 til den selvejende institution Kongshøj bliver tilskuddet reduceret, svarende til den indarbejdede besparelse. I supplerende bemærkninger til aftale om budget indgår, at arbejdet med at nedbringe sygefraværet på ældreområdet skal fortsættes, og effektiviseringspotentialet vurderes. Herunder skal særligt forbruget af eksterne vikarer i plejeboligerne vurderes med henblik på at reducere brugen af eksterne vikarer på plejecentrene fra Samtidig giver indflytningen på af rehabiliteringsafdelingen på Frederikssund Hospital en særlig mulighed for at afsøge yderligere samarbejdsmuligheder med hospitalet, f.eks. i forbindelse med udbredelse af telemedicinske løsninger og velværdsteknologiske løsninger over for kronikergrupper. Der er enighed om at afsøge effektiviseringspotentiale i den fællesoffentlige strategi for digital velfærd, særligt inden for sundheds, og pleje- og omsorgsområdet, med henblik på at indarbejde en potentiel effektiviseringsgevinst fra Udvalget orienteres om status på disse områder i forbindelse med budgetlægningen for Ældrepuljen er indarbejdet i budgettet som en nettobevilling, med et tilskud fra staten på 8,6 mio. kr., der afholdes tilsvarende udgifter. Ændring til lov om Social Service, hvorefter kommunerne er forpligtet til at tilbyde rehabiliteringsforløb til borgere, der har behov for hjælp blev godkendt den 19. december 2014, med ikrafttræden den 1. januar Det fremgår af lovforslaget, at økonomi i forbindelse med lovændringen skal forhandles med kommunerne. På den baggrund forventes budgetændringer i løbet af I finanslovsaftalen blev afsat midler til et klippekort til ekstra hjemmehjælp til de svageste borgere. Midlerne fordeles efter ansøgning til kommunerne efter bloktilskudsnøglen. Frederikssund Kommune kan på den baggrund søge om ca. 0,55 mio. kr. i 2015 og ca. 1,1 mio. kr. i Fra 2017 overgår midlerne 6 / 25

7 til bloktilskudsfordeling. Der er endnu ikke udsendt ansøgningsmateriale fra ministeriet. For så vidt angår Socialområdet er der hen over året 2014 sket nogle tekniske korrektioner af overførselsudgifterne, idet førtidspensionsbudgettet er nedskrevet med 2,0 mill. kr. for 2015 som følge af et fald i antallet af modtagere, hvilket skyldes blandt andet førtidspensionsreformens virkninger i tilkendelsesmønstret. Herudover er der i budgetaftalen for 2015 sket en opprioritering af forebyggelse af social snyd, hvilket budgetmæssigt forventes at få afsmittende virkninger og et fald i udgifterne til overførselsindkomster svarende 1,5 mill. kr. Der henvises iøvrigt til budgetbemærkningerne for Bevilling: Økonomiske og personalemæssige bemærkninger: Indstilling: Ingen Økonomi har ikke yderligere bemærkninger. Sundhedschefen fremsender sagen til orientering for Velfærdsudvalget. Tidligere beslutninger: 7 / 25

8 Journal nr.: Sag nr. 4 Effekt af ændring af kvalitetsstandard for midlertidigt døgnophold Lovgrundlag: Lov om social service stk. 2. Sundhedsloven 138 Sagsfremstilling: Ved Byrådets møde i marts 2014 godkendte Byrådet de gældende kvalitetsstandarder for Samtidig godkendte Byrådet en ændring i kvalitetsstandarden for midlertidig døgnophold. I kvalitetsstandard for midlertidige døgnophold blev følgende formulering tilføjet vedrørende ydelsens omfang: "Under døgnopholdet foretages løbende en vurdering af muligheden for at borgeren kan komme hjem. Borgeren kan forblive på midlertidigt døgnophold, indtil første ledige plejebolig tilbydes. Ældre og Sundhed har undersøgt hvilken betydning denne tilføjelse har haft for udskrivningshastigheden på de midlertidige pladser. I forbindelse med ændringsforslaget vurderede Ældre og Sundhed, at ca. fem borgere fra de midlertidige pladser takkede nej til et tilbud om en ledig plejebolig hvert år. Når borgerne takkede nej til den første ledige plejebolig de blev tilbudt, medførte det en uhensigtsmæssig forlængelse af indlæggelsestiden på de midlertidige boliger. Med den ændrede kvalitetsstandard har visitationen mulighed for at tilbyde borgerne den første ledige plejebolig. Ældre og Sundhed vurderer, at det har nedbragt indlæggelsestiden for ca. tre borgere siden ændringen blev vedtaget. Samtidig vurderer Ældre og Sundhed, at en til to borgere har valgt at blive udskrevet fra de midlertidige døgnpladser, for at vente på deres prioriterede plejebolig i eget hjem. Samlet set vurderer Ældre og Sundhed, at ændringen i kvalitetsstandarden har medført en øget udskrivningshastighed for borgerne på de midlertidige pladser. Bevilling: Ingen 8 / 25

9 Økonomiske og personalemæssige bemærkninger: Indstilling: Økonomi har ikke yderligere bemærkninger. Sundhedschefen fremsender sagen til orientering for Velfærdsudvalget. Tidligere beslutninger: 9 / 25

10 Journal nr.: Sag nr. 5 Orientering om modtagelse af flygtninge og boligplacering Lovgrundlag: Sagsfremstilling: Lov om integration m.v. Administrationen vil med denne sag give Velfærdsudvalget en status på de aktuelle tal for modtagelse af flygtninge samt deres nuværende boligplacering. Herudover vil udviklingen i antallet af flygtninge med familiesammenføringer, uledsagede børn samt repatriering til eget land tillige indgår i orienteringen. Udlændingestyrelsen har tidligere oplyst, at Danmark for 2014 vil modtage ca flygtninge på landsplan og senest er dette tal på grund af den internationale situation og udvikling opjusteret med en forventninge om at landstallet bliver på flygtninge. Frederikssund Kommune skal i 2014 modtage 56 flygtninge, og den første udmelding i 2013 bebudede et antal på 42 flygtninge. Udvalget er tidligere orienteret om, at det ikke med de seneste måneder og ugers medieomtale kan udelukkes, at flygtningestrømmen til landet og situationen i Syrien for Frederiksssund Kommune vil betyde, at der skal modtages flere en de allerede udmeldte 56 flygtninge. Erfaringerne fra 2013 har samtidig vist, at Udlændingestyrelsen de seneste måneder op til årsskiftet opskriver kvoten, hvilket i 2013 betød 10 flygtninge mere end oprindeligt udmeldt. Administrationens vurdering ved den seneste tilbagerapportering til Velfærdsudvalget i oktober 2014 var, at kommunen nok må forvente, at der skal modtages 66 flygtninge i 2014 i stedet for den første udmelding på 56 flygtninge. Det fremgår af Udlændingestyrelsens statistik over antal visiteringer fordelt på kommuner i 2014 opgjort den 12. november, at Frederikssund Kommune har fået visiteret 66 flygtninge. Pr. 1. december 2014 har kommunen modtaget 61 flygtninge og der er yderligere 9 flygtninge på vej, som skal modtages pr. 1. januar 2015 inden for 2014 kvoten. Kommunen har således for 2014 modtaget 70 flygtninge, og Udlændingestyrelsen har fortsat mulighed indtil den 1. februar 2015 at sende flere flygtninge til kommunen som en del af 2014 kvoten. Den aktuelle status for flygtningenes boligplacering er: 22 flygtninge er midlertidig indlogerede (kro m.v.), heraf 8 bosiddende på Regnbuen og alle personer venter på at få tilbudt egen bolig (lejlighed) i det almennyttige 10 / 25

11 20 flygtninge er i 2014 tilbudt en anvist lejlighed i det almennyttige, og der er yderligere 2 lejligheder på vej til indflytning i januar flygtninge venter på en permanent bolig - et tal, der forøges med yderligere 9 personer, som kommer til kommunen den 1. januar 2015 Repateriering til eget land i 2014 udgør 15 personer, heraf 4 medfølgende børn. Hvad angår uledesagede børn har der været et enkelt barn, der er kommet til landet. Udgiften til midlertidig indkvartering (kroophold) er primo december kr netto (incl. egenbetaling), og udgiften forventes at blive ca. 1,1 mill. kr. netto for Udgiften til de 14 personer, der er på kro pr. dags dato anslås til med de kendte priser at være på kr. pr. måned og flytgtningenes egenbetaling udgør ialt kr. mdl.. Kommunens nettoudgift vil således blive på ca kr. mdl. Udgiften i døgnet for en enlig flygtning beløber sig til 550 kr. svarende til en månedsudgift på kr. Hertil sættes flygtningen i egenbetaling for kost og logi, som udgør 2091 kr. pr. md. Herudover har kommunen en udgift til de flygtninge, der midlertidig er indkvarteret på Regnbuen i Jægerspris, som driftsmæssigt beløber sig til kr. årligt. Med hensyn til varigheden på kroophold, så har det gennemsnitlige ophold tidligere ligget på 7 måneder, men opholdet har været klart for nedadgående, dels fordi kommunen har flyttet flere flygtninge til den midlertidige indkvartering på Regnbuen i Jægerspris, og dels vil den udvidede anvisningsret i boligselskaberne fra 10 % til 25 % med virkning fra den 1. juli 2014 afhjælpe situationen og dermed forkorte opholdet på kro. Udlændingestyrelsen har senest i medierne oplyst, at tilstrømningen af flygtninge til Danmark i 2015 vil blive tredoblet i forhold til det oprindelige udgangspunkt for 2014,og regeringen forventer at landstallet for 2015 kommer op på flygtninge. De seneste udmeldinger for landstallet vil betyde, at Frederikssund Kommune skal modtage flygtninge i 2015, hvilket fordre, at der skal findes andre alternative midlertidige boligløsninger, hvis placeringer på kroophold skal blive mindere og ventetiden til en egen bollig skal knækkes. Bevilling: Ingen. 11 / 25

12 Økonomiske og personalemæssige bemærkninger: I 2014 kan udgifterne opgøres til at udgøre i størrelsesordenen 9,3 mio. kr. for Frederikssund kommune. Et skøn for 2015 med en forudsætning om en stigning i antallet af flygtninge fra at udgøre 66 i 2014 til i 2015 skønnes at betyde udgifter i størrelsesordenen 26,3 mio. kr. Budgettet for 2015 udgør 16,8 mio. kr., hvilket betyder forventede merudgifter i størrelsesordenen 9,5 mio. kr. Budgettet vil blive søgt tilpasset i forbindelse med budgetopfølgningen 31. marts I forbindelse med finansloven for 2015 er der afsat en særlig pulje på 250 mio. kr. i forståelse for flygtningesituationen. Kriterier for udmøntning af puljen til kommunerne udestår fortsat. Indstilling: Social- og borgerservicechefen fremsender sagen til orientering for Velfærdsudvalget. Tidligere beslutninger: Bilag: Boligvisitering - fordelingaf boliger i kommunen 12 / 25

13 Journal nr.: Sag nr. 6 Inkontinensklinikken Lovgrundlag: Lov om social service 86. Sagsfremstilling: Inspireret af erfaringer fra andre kommuner har Ældre og Sundhed pr. 15. august 2014 etableret en inkontinensklinik finansieret med midler fra Ældrepuljen. Klinikken åbnede i midlertdige lokaler på Solgården i Slangerup og 1. december er klinkken flyttet til egnede lokaler på Østergården i Frederikssund. Klinikken er bemandet med en sygeplejerske og en deltidsansat fysioterapeut, som begge har specialekendskab og erfaring fra klinikker i andre kommuner og hospitalet. Sundhedsstyrelsen anslår, at 16 % af kvinder mellem 40 og 60 år har urininkontinens, og at andelen stiger til 50 % for kvinder over 75 år % af mænd over 80 år vurderes at være urininkontinente. En evaluering viser desuden, at kvinder med urininkontinens ofte ikke undersøges grundigt nok eller bliver tilbudt den behandling hos egen læge, som de kliniske retningslinjer anbefaler. Inkontinens forringer borgerens livskvalitet og giver risiko for social isolation og fysisk inaktivitet, og med en relativ enkel indsats kan problemet for en stor dels vedkommende løses. Formålet med indsatsen er, at borgere med inkontinens kan opnå øget livskvalitet, opleve mere frihed og øget uafhængighed. Ved at kende årsagen til borgernes inkontinens, kan medarbejderne give en faglig og målrettet indsats. Opstartsperioden Hen over efteråret har personalet fra inkontinensklinikken præsenteret de nye muligheder på tværs af driftsområderne i Ældre og Sundhed og endvidere i flere omgange været inviteret til oplæg og undervisning hos kommunens praktiserende læger og klinikpersonale. Denne kommunikation har medført et bredt kendskab til klinikken blandt de praktiserende læger, hvilket også fremgår af oversigten over henvisninger fra opstart i august og frem til december. De praktiserende læger udtrykker stor tilfredshed med et lokalt inkontinenstilbud. Der har i den periode været 31 borgere i forløb, og henvisningerne kommer fra følgende: 13 / 25

14 Henvendelse fra Antal borgere Egen læge 15 Gynækolog 1 Hjemmesygeplejen 8 Træningsenheden 3 Visitationen 1 Forebyggelseskonsulenterne 1 Opsøgt efter gennemgang af hjælpemiddellisterne 1 Selv henvendt sig 1 Samlet 31 De 31 borgere er i aldersgruppen år og er fordelt på 24 kvinder og 7 mænd. Et forløb i klinikken tager i gennemsnit fire måneder. Målsætninger og succeskriterier Efter inkontinensklinikkens første måneder med flytning og etablering af kontakt til samarbejdspartnere er der blevet opstillet følgende succeskriterier: 1. I det følgende halve år ( ) har der været minimum 100 henvendelser til klinikken % der har været gennem et forløb på klinikken er blevet kontinente eller mindre inkontinente % der har været gennem et forløb på klinikken oplever øget livskvalitet. Der følges op på målsætning 1 efter et halvt år og på målsætningerne 2 og 3 efter 100 afsluttede borgerforløb. Endvidere forventes en reduktion i nuværende forbrug af inkontinenshjælpemidler (bleer), set relativt i forhold til antal ældre i kommunen. Forbruget vil blive monitoreret løbende. Bevilling: Økonomiske og personalemæssige bemærkninger: Indstilling: Ingen. Økonomi har ikke yderligere bemærkninger. Sundhedschefen fremsender sagen til orientering for Velfærdsudvalget. 14 / 25

15 Tidligere beslutninger: 15 / 25

16 Journal nr.: Sag nr. 7 Status på digital post samt indsatsområder for digitalisering i Borgerservice Lovgrundlag: Sagsfremstilling: Lov nr. 528 af 11. juni 2012 om offentlig digital post. Bekendtgørelse nr af 18, december 2013 om ikrafttræden af 3, stk. 1 i lov om offentlig digital post. Bekendtgørelse nr af 18. december 2013 om fritagelse af fysiske personer fra tilslutning til offentlig digital post mv. Ved Sundhedsudvalgets møde den 5. maj orienterede Borgerservice om den særlige indsats overfor IT-svage borgere i forbindelse med overgangen til Digital Post pr. 1. november 2014, hvor det har været muligt inden tidsfristen at ansøge om fritagelse for digital post. Den 1. november 2014 var sidste frist for ansøgning om fritagelse for digital post, og det har derfor været muligt at udarbejde den endelige opgørelse over antal borgere i Frederikssund Kommune, som er henholdsvis tilknyttet en digital postkasse, henholdsvis fritaget permanent eller midlertidig for modtagelsen af posten fra de offentlige myndigheder digitalt. Frederikssund Kommune har 66,5 % tilmeldte til digital post, hvor 9,5 % er fritaget for digital post, hvilket er på niveau med lignende kommuner. Der indkommer fortsat henvendelser fra borgere som ønsker fritagelse af digital post. I hvert enkelt tilfælde er Borgerservice behjælpelige med at få lukket borgernes nu fast tildelte digitale postkasse, og få oprettet en digital signatur. Borgerservice har deltaget aktivt i indsatsen omkring borgerkontakten vedrørende overgangen til digital post fra det offentlige. Generelt har Borgerservice kommunikation og borgerkontakt i fokus under processen, dels med seks borgerpc'ere tilknyttet, hvor man kan henvende sig og få hjælp til selvbetjening. Herudover har Borgerservice haft en udkørende funktion, hovedsaglig i samarbejde med frivillige organisationer, ved offentlige arrangementer samt muligheden for klubber, skoler og foreninger at "bestille en borgerservicemedarbejder" til deres arrangementer. Bibliotekerne har spillet en stor rolle i borgerkontakten, hvor også Borgerservice hver tirsdag, på kommunens lukkedag, har stillet en medarbejder til rådighed. Borgerservice har en specialkonsulent ansat, som varetager opgaven omkring tilrettelæggelse af samarbejdet vedr. digitaliseringen. Vedlagt er specialkonsulentens indsatsbeskrivelse for samarbejdet med interne 16 / 25

17 og eksterne samarbejdspartnere. Borgerservice har haft et særligt samarbejde udadtil vedrørende fysisk og psykisk funktionsnedsatte. Det drejer sig hovedaglig om kontakten til ældreområdets borgere, hvor der har været indgået samarbejde med medarbejderne på området, samt kommunens funktionsnedsatte borgere, hvor Dag- og døgnafdelingen har afholdt informationsmøder samt haft kontakten til borgerne i hjemmene via kommunens støttekorps. Skoleområdet har også været et fokusområde, ligesom sprogskolen har haft besøg med vejledning. Fremadrettet ligger en opgave omkring digitale ansøgninger, hvor borgere vil skulle søge om fritagelse ved hver ansøgning. Borgerservice fastholder i den forbindelse samarbejdet med de interne samarbejdspartnere på ældreområdet samt i Dag- og døgnafdelingen, bibliotekerne samt ved kvikskranken på rådhuset, hvor det er muligt at henvende sig og få hjælp til ansøgningerne. Bevilling: Økonomiske og personalemæssige bemærkninger: Indstilling: Ingen. Økonomi har ikke yderligere bemærkninger. Social- og borgerservicechefen fremsender sagen til orientering for Velfærdsudvalget. Tidligere beslutninger: Bilag: Digital indsats i Borgerservice Status på digital post 17 / 25

18 Sager til behandling Journal nr.: Sag nr. 8 Rehabiliteringsafdeling på Frederikssund Hospital Vision, faglighed og opholdstyper Lovgrundlag: Sagsfremstilling: Ældre og Sundhed har udarbejdet et rammepapir med formål, vision og faglighed for den nye rehabiliteringsafdeling på Frederikssund Hospital, som skitserer det overordnede perspektiv for den faglige indsats på afdelingen. Derudover er der opstillet målsætninger, som skal sikre fokus og retning i arbejdet. Det har været centralt i arbejdet med afdelingens formål, vision og faglighed, at indsatsen skal tage udgangspunkt i borgeren og at faglige kompetencer inddrages efter behov. Der skal være en høj grad af fleksibilitet og både interne og eksterne samarbejdspartnere skal være en del af dagligdagen på afdelingen. Overgange fra fx rehabiliteringsafdelingen til eget hjem skal være smidig og tryg, og indsatsen på afdelingen skal understøtte borgerens muligheder for at navigerer rundt i det øvrige kommunale system. Materialet vil i første omgang fungere som en beskrivelse af indsatsen og de overordnende tanker, men det er et centralt fokus på afdelingen, at disse faglige perspektiver bliver en integreret del af rehabiliteringsafdelingens kultur. Formål Formålet med et ophold på rehabiliteringsafdelingen er at tilbyde borgere pleje, omsorg, behandling og palliation gennem et tværfagligt tidsbegrænset rehabiliteringsophold. Målet er at styrke borgerens funktionsmæssige forudsætninger, med henblik på at sikre højst muligt livskvalitet for den enkelte. Endvidere er det hensigten, at reducere antallet af ventedage væsentligt. Vision Med udgangspunkt i borgerens mål og behov ydes der på rehabiliteringsafdelingen en tværfaglig indsats, i samarbejde med interne og eksterne kompetencer. Faglighed På rehabiliteringsafdelingen arbejdes tværfagligt og helhedsorienteret med udgangspunkt i borgens muligheder, mål, behov og ønsker. Dette stiller krav til, at de relevante kompetencer fra afdelingen, fra den øvrige del af organisationen og fra eksterne (læge, hospital mv.) inddrages rettidigt i borgerforløbet. Det forventes, at parterne er en aktiv del af og tager ansvar for opgaveløsnin- 18 / 25

19 gen før, under og efter opholdet på rehabiliteringsafdelingen. Alle bidrager med deres specialviden og sikrer den røde tråd i forløbet. Målsætningerne Der er opstillet følgende tre målsætninger for den nye rehabiliteringsafdeling på Frederikssund Hospital: Færdigbehandlede dage på hospitalet skal undgås. Antallet af genindlæggelser for borgere, der har været på rehabiliteringsafdelingen skal reduceres. Borgere der modtaget et ophold på afdelingen bliver rehabiliteret, så behovet for hjælp og støtte reduceres. Fortsat sagsfremstilling til mødet den 15. januar 2015 På baggrund af drøftelserne i udvalget har Ældre og Sundhed udarbejdet nyt forslag til målsætinger. Der foreslås følgende 3 målsætninger for den nye rehabiliteringsafdeling på Frederikssund Hospital: Borgere hjemtages fra hospitalet, når de er færdigbehandlede Borgere, som kommer fra eget hjem til et rehabiliteringsophold bliver rehabiliteret, så behov for hjælp og støtte reduceres Uhensigtsmæssige indlæggelser undgås for borgere, der kommer på akutophold. Varigheden af ophold på Rehabiliteringsafdelingen vil være på baggrund af en individuel og konkret vurdering, hvor det forventes at et gennemsnitligt ophold vil være på op til 14 dage. Akutophold vil være væsentligt kortere (2-5 dage), med henblik på optimal udnyttelse af ressourcerne. Samtidig følges der op på, om der er sammenhæng mellem de beskrevne målgrupper, og de borgere der kommer på Rehabiliteringsafdelingen, med henblik på eventuel tilpasning af det / de kommunale tilbud. Derudover følges samarbejdet mellem Rehabiliteringsafdelingen og hospitalet løbende, med fokus på at der opnås den ønskede synergi ved at være på samme matrikel. Bevilling: Økonomiske og personalemæssige bemærkninger: Ingen. Økonomi har ikke yderligere bemærkninger. 19 / 25

20 Indstilling: Sundhedschefen indstiller til Velfærdsudvalget, at: 1. Vision, formål og målsætninger godkendes. 2. Der gives en status for Rehabiliteringsafdelingen på Velfærdsudvalgets møde i juni Vision, formål og målsætninger sendes til høring i Ældrerådet og Handicaprådet. Tidligere beslutninger: Beslutning i Velfærdsudvalget, Torsdag den 04. december 2014 Sagen drøftet og genoptages på udvalgets møde i januar Bilag: Vision faglighed og opholdstyper 20 / 25

21 Journal nr.: Sag nr. 9 Kommissorium for analyse af behov for tilbud på tværs af Social Service og Ældre og Sundhed Lovgrundlag: Lov om social service 83, 85, 86, 107, 108 Lov om almene boliger mv. 54 Sundhedsloven 138 Sagsfremstilling: På Sundhedsudvalgets møde den 6. maj 2014 blev Lunden og Gnisten i fremtiden drøftet. Udvalget ønsker en behovsanalyse af kapaciteten på botilbudsområdet på det sociale område. Behovet skal ses i sammenhæng med behovet for pladser på Ældre- og Sundhedsområdet. Analysen skal danne grundlag for sagens videre indstilling til budget Ældre og Sundhed oplever en stigning i målgruppen af borgere, som udover behov for pleje og omsorg har særlige behov. Det kan eksempelvis være borgere med kognitive funktionsnedsættelser, udadreagerende adfærd eller psykiske problemer. Derudover er der yngre borgere med funktionsnedsættelser som sclerose eller erhvervet hjerneskade, som i dag bor i en plejebolig, hvor den gennemsnitlige beboer ofte er en del ældre. Samtidig oplever Social Service, at en del af deres målgrupper som eksempelvis borgere med udviklingshæmning og Downs syndrom bliver ældre og får aldersrelaterede somatiske funktionsnedsættelser, som medfører et udvidet plejebehov. Der er således tale om komplekse målgrupper, der har det til fælles, at de har behov for indsatser og tilbud, som går på tværs af eksisterende forvaltningsområder. For fremover at styrke den tværfaglige indsats på dette område foreslår Ældre og Sundhed og Social Service, at der gennemføres en samlet tværgående analyse af området, herunder en kortlægning af målgrupperne, eksisterende tilbud og forslag til udviklingsområder og fremtidige tilbud. Der vil være centralt i analysen, at den faglige indsats tager udgangspunkt i borgerens mulighed, mål, behov og ønsker. Der forelægges forslag til kommissorium for analysen. Bevilling: Økonomiske og personalemæssige bemærkninger: Ingen Økonomi har ikke yderligere bemærkninger. 21 / 25

22 Indstilling: Sundhedschefen og Social- og borgerservicechefen indstiller til Velfærdsudvalget, at: 1. Kommissorium for analyse af behov for tilbud på tværs af Social Service og Ældre og Sundhed godkendes Tidligere beslutninger: Bilag: Kommissorium vedrørende behovsanalyse døgntilbud 22 / 25

23 Journal nr.: Sag nr. 10 Status for brug af Ældrepuljen 2014 Lovgrundlag: Lov om social service. Sagsfremstilling: Erfaringsopsamling for ældrepuljen 2014 Ældre og Sundhed fremlægger hermed erfaringsopsamlingen for indsatserne i forbindelse med ældrepuljen Som led i udmøntningen af ældremilliarden til løft af ældreområdet har Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold besluttet, at der efter et år skal gennemføres en erfaringsopsamling. Erfaringsopsamlingen er fremsendt til ministeriet ultimo december 2014 og nedenstående er en opsummering af denne. Det vurderes at ca. 800 ældre borgere i Frederikssund Kommune på forskellig vis har oplevet forbedringer i kommunens ældreservice som følge af puljemidlerne. Blandt de vigtigste tiltag i forbindelse med ældrepuljen er ansættelsen af en række medarbejdere med stærke sundhedsfaglige profiler. Disse sundhedsfaglige medarbejdere har løftet det faglige niveau i organisationen, på både demensområdet, hygiejneområdet og det kostfaglige område. Samtidig er der ansat tre fysio- og ergoterapeuter med det formål at styrke kommunens rehabiliteringsindsats og der er ansat to frivillighedskonsulenter og en socialrådgiver. Endelig er etableret en inkontinensklinik, som har stor søgning af borgere, jfr. anden sag på dagsordenen. Grundet tidspunktet for udmøntningen af ældrepuljen for 2014, er nogle af medarbejderne først ansat efter sommerferien Det er derfor vanskeligt på nuværende tidspunkt at opgøre den fulde effekt af indsatserne - da en del af tiden er anvendt til etableringen af de nye indsatser og funktioner. Ældre og Sundhed har dog registreret en klar ændring på hverdagsrehabiliteringsområdet hvor der er ansat nye terapeuter. Ældre og Sundheds opgørelse viser, at antallet af afsluttede hverdagsrehabiliteringsforløb er steget fra cirka 14 borgere pr. måned i 2013 til cirka 26 borgere pr. måned i Derudover har de to frivillighedskonsulenter etableret en række initiativer - såsom en vågekoneordning og en middagsklub for ældre borgere. Der er endvidere registreret en stor efterspørgsel på både diætisten og socialrådgiveren i hele Ældre og Sundheds organisation. 23 / 25

24 Ældre og Sundhed har desuden opgjort de investeringer der er foretaget i forbindelse med ældrepuljen. Der er blandt andet indkøbt to minibusser til plejecentrene og dagaktiviteten, fem DUO-cykler til plejecentrene, velfærdsteknologi i form af 12 automatiske toiletter og 11 spiserobotter. Dertil kommer investeringer i bedre indretning af demensenhederne og etablering af sansehaver på plejecentrene. Samtidig er omkring 100 af de hjemmeboende borgere blevet visiteret til en årlig hovedrengøring á 3 timer, hvilket er mindre end forventet, idet det har været vanskeligt at finde borgere, som ønskede hovedrengøring. Derudover har omkring pårørende til demente borgere været visiteret til aflastende rengøring. En del af ældrepuljemidlerne er desuden anvendt til kompetenceudvikling af medarbejderne i organisationen. Det har betydet en øget faglighed i organisationen indenfor ældreplejen generelt set og specielt i forhold til borgere med demens. Vedrørende ældrepuljen for 2015 Initiativet med afløsning af pårørende til demente i eget hjem er ikke efterspurgt i det omfang der oprindeligt var forventet, formentlig fordi kommunen har udvidet antallet af daghjemspladser. Derfor foreslår Ældre og Sundhed, at der ændres i prioriteringen af midlerne for Ældre og Sundhed foreslår at den ene af de to 30 timers stillinger der er afsat til afløsning og som for øjeblikket er ledig, omkonverteres til en diætist stilling, da behovet for kostvejledning blandt kommunens borgere har vist sig større end oprindeligt antaget. Bevilling: Økonomiske og personalemæssige bemærkninger: Indstilling: Ingen Økonomi har ikke yderligere bemærkninger. Sundhedschefen indstiller til Velfærdsudvalget, at: 1. Erfaringsopsamlingen tages til efterretning. 2. Ansættelsen af en diætist i forbindelse med ældrepuljen for 2015 godkendes 3. Sagen sendes til orientering og høring i Ældrerådet Tidligere beslutninger: 24 / 25

25 Journal nr.: Sag nr. 11 Tilskud til frivilligt socialt arbejde 2015 Lovgrundlag: Lov om social service 18. Sagsfremstilling: Efter lov om social service 18 er det muligt for frivillige foreninger/organisationer at søge tilskud til aktiviteter, der sigter mod: Forebyggelse af sociale problemers opstående. Styrkelse af det sociale netværk. Indragelse af borgerne i løsningen af sociale problemer. Forvaltningen har efter ansøgningsfristens udløb den 1. november 2014 modtaget en ansøgning til 18-puljen fra foreningen Frivillige på omsorgscenter De 3 Ege, på kr. Foreningen søger om tilskud til sociale aktiviteter for beboerne på de 3 Ege, og opfylder kriterierne for at modtage 18 midler. Foreningen har i 2013 modtaget midler fra 18 puljen. På budgettet for 2015 vedrørende 18 frivilligt socialt arbejde, henstår kr., der endnu ikke er fordelt til aktiviteter. Bevilling: Økonomiske og personalemæssige bemærkninger: Indstilling: Ingen. Økonomi har ikke yderligere bemærkninger. Social- og borgerservicechefen indstiller til Velfærdsudvalget, at: 1. Foreningen Frivillige på omsorgscenter De 3 Ege tildeles kr. som ansøgt. Tidligere beslutninger: Bilag: Oversigt over 18 ansøgning - Frivillige på omsorgscenter De 3 Ege 25 / 25

26 Møde i Velfærdsudvalget torsdag den 15. januar 2015 Underskriftsblad Kasper Andersen Emilie Tang Jens Ross Andersen Kim Rockhill Morten Skovgaard Susanne Bettina Jørgensen Tina Tving Stauning

Sundhedsudvalget. Dagsorden til møde Tirsdag den 13. januar 2015 kl. 16.00 i F 6

Sundhedsudvalget. Dagsorden til møde Tirsdag den 13. januar 2015 kl. 16.00 i F 6 Sundhedsudvalget Dagsorden til møde Tirsdag den 13. januar 2015 kl. 16.00 i F 6 MØDEDELTAGERE Jesper Wittenburg (A) Anne-Lise Kuhre (A) Jens Ross Andersen (V) Jørgen Bech (V) Kirsten Weiland (A) Kristian

Læs mere

Velfærdsudvalget. Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl i F 6

Velfærdsudvalget. Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl i F 6 Velfærdsudvalget Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl. 08.30 i F 6 MØDEDELTAGERE Kasper Andersen (O) Emilie Tang (V) Jens Ross Andersen (V) Kim Rockhill (A) Morten Skovgaard (V) Susanne Bettina

Læs mere

Velfærdsudvalget. Referat fra møde Torsdag den 6. marts 2014 kl i Nordhøj, Skibby

Velfærdsudvalget. Referat fra møde Torsdag den 6. marts 2014 kl i Nordhøj, Skibby Velfærdsudvalget Referat fra møde Torsdag den 6. marts 2014 kl. 08.30 i Nordhøj, Skibby Mødet slut kl. 11.40 MØDEDELTAGERE Kasper Andersen (O) Emilie Tang (V) Jens Ross Andersen (V) Kim Rockhill (A) Morten

Læs mere

Velfærdsudvalget. Referat fra møde Torsdag den 6. februar 2014 kl. 08.30 i Fællessalen, Pedershave

Velfærdsudvalget. Referat fra møde Torsdag den 6. februar 2014 kl. 08.30 i Fællessalen, Pedershave Velfærdsudvalget Referat fra møde Torsdag den 6. februar 2014 kl. 08.30 i Fællessalen, Pedershave Mødet slut kl. 10.50 MØDEDELTAGERE Kasper Andersen (O) Emilie Tang (V) Jens Ross Andersen (V) Kim Rockhill

Læs mere

Status på ældrepuljen

Status på ældrepuljen på ældrepuljen NOTAT 30. juni 2015 1. Styrket rehabiliterings- og genoptræningsindsats Journal nr. Sagsbehandler SLNIE 1.1 Styrkelse af rehabiliteringsindsatsen Der er ansat 3 ergoterapeuter til at styrke

Læs mere

Forslag til anvendelse af Egedal Kommunes andel af "Ældre milliarden"

Forslag til anvendelse af Egedal Kommunes andel af Ældre milliarden Forslag til anvendelse af Egedal Kommunes andel af "Ældre milliarden" Beslutningstema Der skal tages stilling til hvilke formål Egedal Kommune vil søge de 5,9 millioner kroner, som kommunen tilbydes af

Læs mere

MØDEDELTAGERE Formand: Lise Lotte Due Næstformand: Hanne Vedersø Rigmor Nielsen Vibeke Davids Hansen Erik Nielsen

MØDEDELTAGERE Formand: Lise Lotte Due Næstformand: Hanne Vedersø Rigmor Nielsen Vibeke Davids Hansen Erik Nielsen Ældrerådet Mandag den 12.01.2015 kl. 09:15 12:30 i lokale F2 på Rådhuset MØDEDELTAGERE Formand: Lise Lotte Due Næstformand: Hanne Vedersø Rigmor Nielsen Vibeke Davids Hansen Erik Nielsen Christian Heiberg

Læs mere

Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samling) SUU Alm.del Bilag 45 Offentligt

Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samling) SUU Alm.del Bilag 45 Offentligt Sundheds- og Ældreudvalget 214-15 (2. samling) SUU Alm.del Bilag 45 Offentligt Sundheds- og Ældreministeriet Status på ældremilliarden Enhed: Ældreenheden Sagsbeh.: DEPSSK Sagsnr.: SJ-STD-DEPSSK Dok. nr.:

Læs mere

Sundhedsudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 2. september 2014 kl i F 6

Sundhedsudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 2. september 2014 kl i F 6 Sundhedsudvalget Referat fra møde Tirsdag den 2. september 2014 kl. 16.00 i F 6 Mødet slut kl. 16:45 MØDEDELTAGERE Jesper Wittenburg (A) Anne-Lise Kuhre (A) Jens Ross Andersen (V) Jørgen Bech (V) Kirsten

Læs mere

Sundhedsudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 14. januar 2014 kl. 16.00 i F 6

Sundhedsudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 14. januar 2014 kl. 16.00 i F 6 Sundhedsudvalget Referat fra møde Tirsdag den 14. januar 2014 kl. 16.00 i F 6 Mødet slut kl. 17.00 MØDEDELTAGERE Jesper Wittenburg (A) Anne-Lise Kuhre (A) Jens Ross Andersen (V) Jørgen Bech (V) Kirsten

Læs mere

Ældrepuljen. 1. Styrket rehabiliterings- og genoptræningsindsats NOTAT

Ældrepuljen. 1. Styrket rehabiliterings- og genoptræningsindsats NOTAT Ældrepuljen I 2014 og 2015 fik kommunerne tilført ekstra midler til Ældreområdet, i form af ældrepuljen. Frederikssund Kommune har i 2015 modtaget 8,6 mio. kr. fra Ældrepuljen. Anvendelsen af midlerne

Læs mere

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes.

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes. 1 Udvalget for Social og Sundhed Oversigt over udmøntning af nye ønsker til driftsbudgettet for 2016 Ved Byrådets budgetforlig blev der blandt andet truffet beslutning om at budgettet for Udvalget for

Læs mere

Velfærdsudvalget. Referat fra møde Torsdag den 14. august 2014 kl. 08.30 i F 6

Velfærdsudvalget. Referat fra møde Torsdag den 14. august 2014 kl. 08.30 i F 6 Velfærdsudvalget Referat fra møde Torsdag den 14. august 2014 kl. 08.30 i F 6 Mødet slut kl. 10:45 MØDEDELTAGERE Kasper Andersen (O) Emilie Tang (V) Jens Ross Andersen (V) Kim Rockhill (A) Morten Skovgaard

Læs mere

Det er kun muligt for udvalgets medlemmer og særligt inviterede at deltage i mødet.

Det er kun muligt for udvalgets medlemmer og særligt inviterede at deltage i mødet. Dagsordener og referater Ballerup Kommune Social- og Sundhedsudvalget ÅBEN DAGSORDEN Det er kun muligt for udvalgets medlemmer og særligt inviterede at deltage i mødet. Mødetidspunkt 27-01-2015 kl. 13:00

Læs mere

Ledelsesinformation til Sundhedsudvalget. - Regionale sundhedsydelser, rehabiliteringsafdeling og træningsenheden. Ledelsesinformation Juni 2017 NOTAT

Ledelsesinformation til Sundhedsudvalget. - Regionale sundhedsydelser, rehabiliteringsafdeling og træningsenheden. Ledelsesinformation Juni 2017 NOTAT NOTAT Ledelsesinformation til Sundhedsudvalget - Regionale sundhedsydelser, rehabiliteringsafdeling og træningsenheden Ledelsesinformation Juni 2017 Ledelsesinformationens formål er at skabe overblik og

Læs mere

Serviceniveau 2016 for pleje, praktisk hjælp m.m. i Sundhed og Omsorg

Serviceniveau 2016 for pleje, praktisk hjælp m.m. i Sundhed og Omsorg Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sundhed og Omsorg Dato 3. juli 2015 Serviceniveau 2016 for pleje, praktisk hjælp m.m. i Sundhed og Omsorg 1. Resume Byrådet skal efter servicelovens 139

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ældremilliarden 2015 Ansøgningsfrist d. 26.

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ældremilliarden 2015 Ansøgningsfrist d. 26. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ældremilliarden 2015 Ansøgningsfrist d. 26. september

Læs mere

Der blev i forbindelse med Aftale om Finanslov for 2014 afsat 1 mia. kr. årligt i en pulje til løft af indsatsen på det kommunale ældreområde.

Der blev i forbindelse med Aftale om Finanslov for 2014 afsat 1 mia. kr. årligt i en pulje til løft af indsatsen på det kommunale ældreområde. Notat Center for Sundhed og Omsorg Staben Stengade 59 000 Helsingør Tlf. - Mob. 25264 krb04@helsingor.dk Dato 28.08. Sagsbeh. Katrine Rosholt Bremholm Ældremilliarden Der blev i forbindelse med Aftale

Læs mere

Ledelsesinformation til Sundhedsudvalget. - Regionale sundhedsydelser, rehabiliteringsafdeling og træningsenheden. Ledelsesinformation Marts 2017

Ledelsesinformation til Sundhedsudvalget. - Regionale sundhedsydelser, rehabiliteringsafdeling og træningsenheden. Ledelsesinformation Marts 2017 NOTAT Ledelsesinformation til Sundhedsudvalget - Regionale sundhedsydelser, rehabiliteringsafdeling og træningsenheden Ledelsesinformation Marts 2017 Ledelsesinformationens formål er at skabe overblik

Læs mere

AALBORG KOMMUNE. Ældrerådet. Mødet den 28.01.2014, kl. 13:30. Mødelokale 1, 2. sal, Danmarksgade 17

AALBORG KOMMUNE. Ældrerådet. Mødet den 28.01.2014, kl. 13:30. Mødelokale 1, 2. sal, Danmarksgade 17 AALBORG KOMMUNE Mødet den 28.01.2014, Mødelokale 1, 2. sal, Danmarksgade 17 1. Ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet (finanslovsaftalen 2014) - høring.... 2 AALBORG KOMMUNE Tid Mødet

Læs mere

Handleplan for økonomisk genopretning, 2016

Handleplan for økonomisk genopretning, 2016 Handleplan for økonomisk genopretning, 2016 Center Pleje og Omsorg Indholdsfortegnelse Indledning...3 Udfordringer i 2016...3 Administrative tiltag i 2016...4 Central pulje...4 Visitation...4 Udfører...4

Læs mere

Velfærdsudvalget. Referat fra møde Torsdag den 9. oktober 2014 kl. 08.30 i F 6

Velfærdsudvalget. Referat fra møde Torsdag den 9. oktober 2014 kl. 08.30 i F 6 Velfærdsudvalget Referat fra møde Torsdag den 9. oktober 2014 kl. 08.30 i F 6 Mødet slut kl. 10:30 MØDEDELTAGERE Kasper Andersen (O) Emilie Tang (V) Jens Ross Andersen (V) Kim Rockhill (A) Morten Skovgaard

Læs mere

Ansøgte midler til løft af ældreområdet

Ansøgte midler til løft af ældreområdet Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ansøgningsskemaet skal udfyldes elektronisk via puljeportalen, https://tilskudsportal.sm.dk. For yderligere information om brug af puljeportalen

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Protokol 06-02-2015 kl. 08:00 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Bodil Kornbek Mette Schmidt Olsen Finn Riber Rasmussen Søren P. Rasmussen Curt Købsted Dorthe la Cour Henrik Brade Johansen

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Referat fra ordinært møde Kenneth Kristensens kontor Mandag 24.02.2014 kl. 15:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Orientering SSU om Center for Børn og Voksne samt Center for Sundhed

Læs mere

Referat fra ekstraordinært møde i. Udvalget for Social og Sundhed

Referat fra ekstraordinært møde i. Udvalget for Social og Sundhed Referat fra ekstraordinært møde i Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Mandag den 10. februar 2014 Mødetidspunkt: 14:00-16:00 Mødested: Jobs 3 Deltagere: Fraværende: Referent: Thyge Nielsen, Ingvard

Læs mere

Bornholms Regionskommune Budget Udvidelsesforslag. Nuværende budget Merudgift

Bornholms Regionskommune Budget Udvidelsesforslag. Nuværende budget Merudgift Udvidelsesforslag Udvalg: Bevilling: Center: Social- og Sundhedsudvalget 33 Sundhed Center for Sundhed Emne: Genoptræningen Forslag nr. 1.000 kr. 2017-priser 2018 2019 2020 2021 Nuværende budget 13.426

Læs mere

Ansøgning pulje til løft af ældreområdet

Ansøgning pulje til løft af ældreområdet Ansøgning pulje til løft af ældreområdet Indledning Frederikssund Kommune har på baggrund af inspirationsmaterialet fra ansøgningspuljens anvendelsesområder og med inspiration fra Ældrekommissionens og

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2015 Ældre og Sundhed

Kvalitetsstandarder 2015 Ældre og Sundhed Kvalitetsstandarder 2015 Ældre og Sundhed 2/14 Indhold FORORD... 4 PRAKTISKE INFORMATIONER... 5 GENERELLE INFORMATIONER... 7 FORMÅLET... 7 VISIONEN... 7 VURDERING AF DINE BEHOV... 7 KLAGEMULIGHEDER...

Læs mere

Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget

Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget Dagsorden til møde Onsdag den 7. marts 2012 kl. 08.15 i F 5 MØDEDELTAGERE Tina Tving Stauning (A) Anne-Lise Kuhre (A) Grethe Olsen (F) Kasper Andersen (O) Kristian Moberg

Læs mere

En anstændig hjemmepleje

En anstændig hjemmepleje Enhedslistens folketingsgruppe Tel. +45 33 37 50 50 Pressetjeneste: +45 33 37 50 80 En anstændig hjemmepleje Enhedslistens forslag om hjemmehjælp til Finansloven for 2015 På trods af at kommunerne i finansloven

Læs mere

Puljemidler til løft på ældreområdet 2015 Vejen Kommune

Puljemidler til løft på ældreområdet 2015 Vejen Kommune Puljemidler til løft på ældreområdet 2015 Vejen Kommune Forslag til indsatser anvendelse af puljemidler til løft på ældreområdet 8.198.000 kr. Indsatser Ansøgt 2014 Forventet forbrug 2014 Ressourcebehov

Læs mere

Serviceniveau 2016 for pleje, praktisk hjælp m.m. i Sundhed og Omsorg

Serviceniveau 2016 for pleje, praktisk hjælp m.m. i Sundhed og Omsorg Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sundhed og Omsorg Dato 3. juli 2015 Serviceniveau 2016 for pleje, praktisk hjælp m.m. i Sundhed og Omsorg 1. Resume Byrådet skal efter servicelovens 139

Læs mere

Sundhedsudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 2. december 2014 kl i F 6

Sundhedsudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 2. december 2014 kl i F 6 Sundhedsudvalget Referat fra møde Tirsdag den 2. december 2014 kl. 16.00 i F 6 Mødet slut kl. 17:20 MØDEDELTAGERE Jesper Wittenburg (A) Anne-Lise Kuhre (A) Jens Ross Andersen (V) Jørgen Bech (V) Kirsten

Læs mere

Velfærdsudvalget. Referat fra møde Torsdag den 4. september 2014 kl i F 6

Velfærdsudvalget. Referat fra møde Torsdag den 4. september 2014 kl i F 6 Velfærdsudvalget Referat fra møde Torsdag den 4. september 2014 kl. 08.30 i F 6 Mødet slut kl. 09:40 MØDEDELTAGERE Kasper Andersen (O) Emilie Tang (V) Jens Ross Andersen (V) Kim Rockhill (A) Morten Skovgaard

Læs mere

Referat fra møde i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget

Referat fra møde i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Referat fra møde i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Mandag den 30. marts 2009 Kl. 16.30 i mødelokale F5, Frederikssund Mødedeltagere: Allan Madsen (A) Bente Nielsen (V) Carsten Cederholm (A) Grethe Olsen

Læs mere

Notat Vedrørende Status og disponering af ældrepuljen 2015

Notat Vedrørende Status og disponering af ældrepuljen 2015 Vedrørende Status og disponering af ældrepuljen 2015 Status og disponering af ældrepuljen 2015 Baggrund Der er i forbindelse med Aftale om Finanslov for 2014 afsat 1 mia. kr. årligt i en pulje til et varigt

Læs mere

2.400 Fast tilknyttet læge til plejecentrene Forslag anbefales.

2.400 Fast tilknyttet læge til plejecentrene Forslag anbefales. Ikke indarbejdede ændringer Nr. Social- og sundhedsudvalget Regn- Basis Udvalgets beslutning skab Opr. budget BF BO BO BO - 2015 Ændringer p.gr.a. SSU 17.8.16: 2.400 Fast tilknyttet læge til plejecentrene

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Sundheds- og Omsorgsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Sundheds- og Omsorgsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åben dagsorden til Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 3. marts 2014 Mødetidspunkt: 14:30 Mødelokale: Medlemmer: 211, Mødelokale Camilla Schwalbe, Allan S. Andersen, Anders

Læs mere

Generelle oplysninger

Generelle oplysninger Social-, Børne- og Integrationsministeriet Ansøgningsskemaet skal udfyldes elektronisk via puljeportalen, https://tilskudsportal.sm.dk. For yderligere information om brug af puljeportalen se under vejledninger

Læs mere

Borgere med demens NOTAT

Borgere med demens NOTAT Borgere med demens I Handleplan for Ældre 2011-2015 præsenteres seks temaer, som alle skal understøtte den overordnende vision for ældreområdet om et aktivt og sundt (ældre) liv med muligheder og ansvar.

Læs mere

Generelle oplysninger

Generelle oplysninger Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ansøgningsskemaet skal udfyldes elektronisk via puljeportalen, https://tilskudsportal.sm.dk. For yderligere information om brug af puljeportalen

Læs mere

Ansøgte midler til løft af ældreområdet

Ansøgte midler til løft af ældreområdet Social-,Børne-og Integrationsministeriet Ansøgningsskemaet skal vedhæftes elektronisk til ansøgningen via puljeportalen, https://tilskudsportal.sm.dk. For yderligere information om brug af puljeportalen

Læs mere

Oversigt Budgetforslag B

Oversigt Budgetforslag B Tabel 1. Oversigt over byrådsindstillinger fra Sundhed og Omsorg Budgetforslag B2015 B2016 B2017 B2018 1. Madtilbuddet i plejeboligerne 18,0* 9,0 9,0 9,0 2. Stigende udgifter til botilbud og bostøtte 17,7

Læs mere

Afsluttende status på de politisk besluttede forandringer fra Socialudvalget

Afsluttende status på de politisk besluttede forandringer fra Socialudvalget Afsluttende status på de politisk besluttede forandringer fra 2013 - Socialudvalget Indhold 1. FORANDRINGER, DER FORTSÆTTER I BUDGET 2014, jf. budgetaftalen... 2 2. FORANDRINGER, DER SØGES FORLÆNGET TIL

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 16. marts 2015 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 214, Mødelokale Camilla Schwalbe, Allan S. Andersen,

Læs mere

Mødet holdes mandag den 10. december 2012 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C.

Mødet holdes mandag den 10. december 2012 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C. ALLERØD KOMMUNE Sundheds og Velfærdsudvalget 20102013 Møde nr. 37 Mødet holdes mandag den 10. december 2012 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C. Medlemmer: Jesper Hammer (D), Poul Albrechtsen (O), Bitten

Læs mere

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T FINANSLOVSAFTALEN 2014 I Finanslovsaftalen for 2014 er der afsat 1 mia. kr. til et varigt løft til ældreområdet. Tønder Kommunes andel af det samlede

Læs mere

Formålet med indsatsen De planlagte aktiviteter Initiativets målgruppe

Formålet med indsatsen De planlagte aktiviteter Initiativets målgruppe Oversigt over mulige indsatser under puljen til løft af det kommunale ældreområde Hovedområde 1: Bedre forhold for de svageste ældre (prædefineret) Bemærk at udgiftsposter markeret med * kan op- eller

Læs mere

NYT PARADIGME. - Aktivitet/træning i hverdagen

NYT PARADIGME. - Aktivitet/træning i hverdagen NYT PARADIGME - Aktivitet/træning i hverdagen 1. Historik Lyngby-Taarbæk Kommune har siden 2009 gennemført 2 projekter på ældreområdet med det formål at undersøge effekten af en målrettet træningsindsats

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til øget livskvalitet for de svageste hjemmehjælpsmodtagere Klippekortmodellen 15.75.01.10

Læs mere

Mandag den 01.06.2015 kl. 09:15 12:30 på Nordhøj, Nordhøj 4, Skibby

Mandag den 01.06.2015 kl. 09:15 12:30 på Nordhøj, Nordhøj 4, Skibby Ældrerådet Mandag den 01.06.2015 kl. 09:15 12:30 på Nordhøj, Nordhøj 4, Skibby MØDEDELTAGERE Formand: Lise Lotte Due Næstformand: Hanne Vedersø Rigmor Nielsen Vibeke Davids Hansen Erik Nielsen Christian

Læs mere

Ældreudvalget. Referat. Dato: Tirsdag den 2. oktober Mødetid: 17:00-17:45

Ældreudvalget. Referat. Dato: Tirsdag den 2. oktober Mødetid: 17:00-17:45 Referat Dato: Tirsdag den Mødetid: 17:00-17:45 Mødelokale: Mødelokale B101 Medlemmer: Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), John A. Bilenberg (C), Lars Prier (O), Merete

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR KOMMUNALE TILBUD TIL BORGERE MED DEMENS

KVALITETSSTANDARD FOR KOMMUNALE TILBUD TIL BORGERE MED DEMENS Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD FOR KOMMUNALE TILBUD TIL BORGERE MED DEMENS Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk 1 Indhold Indledning... 3 Kvalitetsstandard.

Læs mere

Indsatsområder SSU 1. kvartal 2014

Indsatsområder SSU 1. kvartal 2014 Indsatsområder SSU 1. kvartal 2014 Social- og sundhedsudvalget har valgt nedenstående 6 politiske indsatsområder gældende for 2014. Nedenstående notat er opfølgning på indsatser og/eller nøgletal for 1.

Læs mere

Ansøgte midler til løft af ældreområdet. Styrket rehabiliterings- og genoptræningsindsats

Ansøgte midler til løft af ældreområdet. Styrket rehabiliterings- og genoptræningsindsats Ansøgte midler til løft af ældreområdet Resumé af de samlede indsatser: Den rehabiliterende indsats i hjemmeplejen styrkes gennem ansættelse af flere ergoterapeuter og gennem kompetenceudvikling af medarbejderne.

Læs mere

Ældre- og Sundhedsudvalget Nr. Overskrift Side Revisitation af hjemmeboende borgere Reduktion i rengøringsdelen i C-pakkerne på

Ældre- og Sundhedsudvalget Nr. Overskrift Side Revisitation af hjemmeboende borgere Reduktion i rengøringsdelen i C-pakkerne på Ældre- og Sundhedsudvalget Nr. Overskrift Side 990-11 Revisitation af hjemmeboende borgere 2 990-04 Reduktion i rengøringsdelen i C-pakkerne på plejecentrene 4 Budget 2017-2020 Prioriteringsforslag Nr.

Læs mere

Det koordinerede borgerforløb. Sundheds- og Ældreafdelingen januar 2010

Det koordinerede borgerforløb. Sundheds- og Ældreafdelingen januar 2010 Det koordinerede borgerforløb Sundheds- og Ældreafdelingen januar 2010 Det koordinerede borgerforløb... 1 Resumé... 2 1. Oplæg til ny organisering af rehabilitering og det sammenhængende borgerforløb...

Læs mere

27.00.00.Ø34 15/5016 Åben sag Sagsgang: VPU

27.00.00.Ø34 15/5016 Åben sag Sagsgang: VPU Status på pulje til løft af ældreområdet 27.00.00.Ø34 15/5016 Åben sag Sagsgang: VPU Sagsfremstilling Norddjurs Kommune har modtaget midler fra den statslige pulje til løft af ældreområdet på 8,1 mio.

Læs mere

Velfærdsudvalget. Referat fra møde Torsdag den 6. november 2014 kl i F 6

Velfærdsudvalget. Referat fra møde Torsdag den 6. november 2014 kl i F 6 Velfærdsudvalget Referat fra møde Torsdag den 6. november 2014 kl. 08.30 i F 6 Mødet slut kl. 09:55 MØDEDELTAGERE Kasper Andersen (O) Emilie Tang (V) Jens Ross Andersen (V) Kim Rockhill (A) Morten Skovgaard

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Beskæftigelsesudvalget Referat fra møde Onsdag den 21. marts 2012 kl. 17.00 i F 2 Mødet slut kl. 18.00 MØDEDELTAGERE Kim Rockhill (A) Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) Kirsten Weiland (A) Morten Skovgaard

Læs mere

Beskrivelse af opgaver

Beskrivelse af opgaver Bevillingsramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister Ansvarligt udvalg Social- og Sundhedsudvalget Beskrivelse af opgaver Bevillingsrammen omfatter hjælp og omsorg til ældre borgere over 65 år, samt alle

Læs mere

Kvalitetsstandarder Hjørring Kommune Gældende fra xxx 2016

Kvalitetsstandarder Hjørring Kommune Gældende fra xxx 2016 Kvalitetsstandarder Hjørring Kommune 2016 Gældende fra xxx 2016 Indhold Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje...2 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp...5 Kvalitetsstandard for rehabilitering

Læs mere

Referat fra møde i Sundheds- og forebyggelsesudvalget Mandag den 12. januar 2009 Kl i Mødelokale F5, Frederikssund

Referat fra møde i Sundheds- og forebyggelsesudvalget Mandag den 12. januar 2009 Kl i Mødelokale F5, Frederikssund Referat fra møde i Sundheds- og forebyggelsesudvalget Mandag den 12. januar 2009 Kl. 16.30 i Mødelokale F5, Frederikssund Mødedeltagere: Allan Madsen (A) Bente Nielsen (V) Carsten Cederholm (A) Grethe

Læs mere

Beskrivelse af opgaver

Beskrivelse af opgaver Bevillingsramme 50.56 Sundhed og forebyggelse Ansvarligt udvalg Social- og Sundhedsudvalget Beskrivelse af opgaver Bevillingsrammen omfatter sygehusudgifter samt sundhedsmæssige indsatser og forebyggende

Læs mere

1 Godkendelse af dagsorden 2

1 Godkendelse af dagsorden 2 Referat Ældrerådet Mødedato: 20. oktober 2015 Mødetid: 13:30 Mødested: Mødelokale 3, Rådhuset Indholdsfortegnelse: 1 Godkendelse af dagsorden 2 2 Høring - Kvalitetsstandarder - Genoptræning, vedligeholdelsestræning

Læs mere

Politikområdet Ældre hører under Udvalget for Ældre og Handicap og er opdelt i 3 aktivitetsområder:

Politikområdet Ældre hører under Udvalget for Ældre og Handicap og er opdelt i 3 aktivitetsområder: 10. ÆLDRE Politikområdet Ældre hører under Udvalget for Ældre og Handicap og er opdelt i 3 aktivitetsområder: Nr. Aktivitetsområde Beskrivelse 1 Visitation Bestiller/myndighedsopgave i forhold til ydelser

Læs mere

Godkendelse af Anvendelse af værdighedsmidler med høringssvar

Godkendelse af Anvendelse af værdighedsmidler med høringssvar Punkt 3. Godkendelse af Anvendelse af værdighedsmidler 2018-2019 - med høringssvar 2017-030246 Ældre- og Handicapudvalget indstiller til byrådet, at det godkendes, at de værdighedsmidler, der er bundet

Læs mere

Punkt 3 Orientering fra Center for Social og Sundhed

Punkt 3 Orientering fra Center for Social og Sundhed Published on www.ballerup.dk (https://ballerup.dk) Hjem > - 13-12-2016-13-12-2016 13.12.2016 kl. 09:00 Mødecenter B, Lokale 16 på Ballerup Rådhus Deltagere Birte Passer Leo Andersen Birte Kramhøft Gert

Læs mere

Åben dagsorden Ældrerådet SÆH-sekretariatet

Åben dagsorden Ældrerådet SÆH-sekretariatet Åben dagsorden Ældrerådet SÆH-sekretariatet Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 09:30 Mødet afsluttet: kl. Mødested: R-122 Fraværende: Bemærkninger Følgende sager behandles: Pkt. Tekst Side 1 Godkendelse

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE NOTAT Emne: Til: Dato: Sagsbeh.: Sagsnr.: Indsatsområde Nuværende indsatser Indsatser understøttet af pulje Udgift 2014 (2015)

SOLRØD KOMMUNE NOTAT Emne: Til: Dato: Sagsbeh.: Sagsnr.: Indsatsområde Nuværende indsatser Indsatser understøttet af pulje Udgift 2014 (2015) SOLRØD KOMMUNE NOTAT Emne: Til: Bilag vedr. sag om støtte fra puljen til løft af ældreområdet Byrådet Dato: 28.01.14 Sagsbeh.: DOSA Sagsnr.: 14/574 Nedenstående er en uddybning af de 6 foreslåede indsatser,

Læs mere

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T 2015

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T 2015 P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T 2015 I Finanslovsaftalen for 2014 er der afsat 1 mia. kr. årligt til et varigt løft til ældreområdet. Tønder Kommunes andel af det samlede beløb udgør

Læs mere

Puljemidler til løft på ældreområdet Vejen Kommune

Puljemidler til løft på ældreområdet Vejen Kommune Puljemidler til løft på ældreområdet Vejen Kommune Forslag til indsatser anvendelse af puljemidler til løft på ældreområdet Indsatser Ressourcebehov 214 Ressourcebehov 215 Ressourcebehov 216 Styrket rehabiliterings-

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ansøgningsfrist d. 14. februar 2014

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ansøgningsfrist d. 14. februar 2014 Social-, Børne- og Integrationsministeriet Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ansøgningsfrist d. 14. februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning og baggrund

Læs mere

Livet skal leves hele livet

Livet skal leves hele livet Social-, Børne- og Integrationsministeriet Januar 2014 Livet skal leves hele livet Regeringens politiske oplæg til opfølgning på Hjemmehjælpskommissionen I. Afsættet Hjemmehjælpskommissionen Et enigt Folketing

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 4 TORSDAG DEN 22. MARTS 2007, KL. 14.30 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Social- og Sundhedsudvalget 22. marts 2007 Side: 22 Fraværende:

Læs mere

Hvordan får du en plejebolig

Hvordan får du en plejebolig Hvordan får du en plejebolig Kvalitetsstandard 2015 Hvad er formålet? Hvordan søger du plejebolig? Formålet med at flytte i en plejebolig er, at skabe trygge rammer, nærhed og omsorg for dig, da plejepersonalet

Læs mere

1 Udmøntning af Ældrepuljen Brugertilfredshedsundersøgelse på ældreområdet 4 3 Orientering om forventet lovænding vedr. hjemmepleje ( 83a) 5

1 Udmøntning af Ældrepuljen Brugertilfredshedsundersøgelse på ældreområdet 4 3 Orientering om forventet lovænding vedr. hjemmepleje ( 83a) 5 Referat Ældrerådet Mødedato: 16. september 2014 Mødetid: 13:00 Mødested: Ikke angivet Indholdsfortegnelse: 1 Udmøntning af Ældrepuljen 2015 2 2 Brugertilfredshedsundersøgelse på ældreområdet 4 3 Orientering

Læs mere

Godkendelse af Anvendelse af værdighedsmidler med høringssvar

Godkendelse af Anvendelse af værdighedsmidler med høringssvar Punkt 3. Godkendelse af Anvendelse af værdighedsmidler 2018-2019 - med høringssvar 2017-030246 Ældre- og Handicapudvalget indstiller til Byrådet at det godkendes, at de værdighedsmidler, der er bundet

Læs mere

Vision. Et aktivt og sundt liv med muligheder og ansvar. ældre

Vision. Et aktivt og sundt liv med muligheder og ansvar. ældre Vision ældre Et aktivt og sundt liv med muligheder og ansvar Forord Med Handleplan for Ældre 2011 2015 ønsker Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget at beskrive rammerne omkring opgaverne på Ældreområdet

Læs mere

Plejebolig. Information til dig der søger eller bor i plejebolig

Plejebolig. Information til dig der søger eller bor i plejebolig Plejebolig Information til dig der søger eller bor i plejebolig Kolofon: Udgivet af Frederiksberg Kommune 2014 GOD SERVICE PÅ FREDERIKSBERG... 3 VÆRDIGRUNDLAGET... 4 RESPEKT FOR DET ENKELTE MENNESKE...

Læs mere

Bilag 2: Investeringsplan. Flere borgere i egen bolig - Investering i botilbudsindsatserne for borgere med sindslidelse (5-årsplan)

Bilag 2: Investeringsplan. Flere borgere i egen bolig - Investering i botilbudsindsatserne for borgere med sindslidelse (5-årsplan) Bilag 2: Investeringsplan Flere borgere i egen bolig - Investering i botilbudsindsatserne for borgere med sindslidelse (5-årsplan) Investeringsplan flere borgere i egen bolig Behovsanalysen af botilbudsområdet

Læs mere

Lukket Referat Ældreråd

Lukket Referat Ældreråd Lukket Referat Ældreråd Lokale 1, Birkehøj, 19. maj 2014 Kl. 10:00-12:00 Medlemmer: Flemming Pihl, Marianne Jensen, Lilly Meisner Pedersen, Oda Petersen, Frank R. Taarup, Birthe Høfler, Bodil Nielsen,

Læs mere

Sådan søger du en plejebolig

Sådan søger du en plejebolig Sådan søger du en plejebolig Kvalitetsstandard 2017 Hvad er en plejebolig? En plejebolig er en bolig særligt indrettet til borgere, med stort fysisk plejebehov kombineret med vanskeligheder ved at håndtere

Læs mere

Socialudvalget. Socialudvalget er politikformulerende og politikkontrollerende på følgende politikker, strategier og standarder:

Socialudvalget. Socialudvalget er politikformulerende og politikkontrollerende på følgende politikker, strategier og standarder: Socialudvalget Socialudvalget er politikformulerende og politikkontrollerende på følgende politikker, strategier og standarder: Sundhedspolitikken Socialpolitik og værdighedspolitik for ældreområdet Tilsynspolitikken

Læs mere

DANSKE ÆLDRERÅDs holdning til aktuelle ældrepolitiske områder. Forebyggende tiltag Sundhed

DANSKE ÆLDRERÅDs holdning til aktuelle ældrepolitiske områder. Forebyggende tiltag Sundhed DANSKE ÆLDRERÅDs holdning til aktuelle ældrepolitiske områder Bestyrelsen i DANSKE ÆLDRERÅD har drøftet en række ældrepolitiske områder og er enige om følgende holdninger og opfordringer. Områderne er

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Referat fra Seniorrådet 2014

TÅRNBY KOMMUNE. Referat fra Seniorrådet 2014 TÅRNBY KOMMUNE Referat fra Seniorrådet 2014 Dato: 20.10.2014 Tidspunkt: Kl. 13.00 Sted: Lok. 214 Deltagere: Knud Madsen, Hanne Bager, Gert Clevin Gæster: Administrationen: Afbud: Fraværende: Per Fruerled,

Læs mere

Åben referat Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget SÆH-sekretariatet

Åben referat Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget SÆH-sekretariatet Åben referat Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget 2014-2017 SÆH-sekretariatet Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 13:00 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Rådhuset, Lokale 319 Fraværende: Peter Duetoft

Læs mere

Budget behandling af spareforslag til "Katalog 2017" S00 15/20661 Åben sag Sagsgang: VPU

Budget behandling af spareforslag til Katalog 2017 S00 15/20661 Åben sag Sagsgang: VPU Budget 2017-2020 - behandling af spareforslag til "Katalog 2017" 00.30.10.S00 15/20661 Åben sag Sagsgang: VPU Sagsfremstilling Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde den 21. nuar 2016, at der skal

Læs mere

Åben referat Ældrerådet SÆH-sekretariatet

Åben referat Ældrerådet SÆH-sekretariatet Åben referat Ældrerådet SÆH-sekretariatet Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 09:30 Mødet afsluttet: kl. Mødested: R-122 Fraværende: Bemærkninger Følgende sager behandles: Pkt. Tekst Side 1 Godkendelse

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance s. 7 bør der gå max 4 5 mdr. fra den samlede vurdering til afgørelse foreligger. 7 Mdr. er helt urimeligt.

Borgerstyret Personlig Assistance s. 7 bør der gå max 4 5 mdr. fra den samlede vurdering til afgørelse foreligger. 7 Mdr. er helt urimeligt. Den 26. oktober 2015 Udvalget for Ældre og Handicappede, Udvalget for Sundhed og Kultur, Økonomiudvalget og Byrådet. Ældrerådet har på sit møde den 19.10.2015 behandlet kvalitetsstandarder for visitationsområdet

Læs mere

Midler til løft af ældreområdet

Midler til løft af ældreområdet Midler til løft af ældreområdet 1. Styrket rehabiliterings- og genoptræningsindsats Formålet med indsatsen Planlagte aktiviteter Initiativets målgruppe Økonomi Styrke rehabilieringsindsatsen Forbedring

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden Referat Social- og Sundhedsudvalget Tid Onsdag den 8. januar 2014 kl. 16:00 Sted Mødelokale 3 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 13/30939 Overordnet introduktion til

Læs mere

Ældrepolitik for Norddjurs Kommune. ældreområdet

Ældrepolitik for Norddjurs Kommune. ældreområdet Ældrepolitik for Norddjurs Kommune ældreområdet Indledning Ældrepolitikken er fundamentet for arbejdet på ældreområdet. Den sætter rammerne for indsatsen på ældreområdet i Norddjurs Kommune og afspejler

Læs mere

87 Opfølgning økonomivurdering pr. 30. juni 2011 - Udvalget for Sundhed og Omsorg.

87 Opfølgning økonomivurdering pr. 30. juni 2011 - Udvalget for Sundhed og Omsorg. Referat fra mødet i Udvalget for Sundhed og Omsorg den 10. oktober 2011 kl. 15:15 i Mødelokale 3, Hadsund Rådhus Mødet sluttede kl. 17.00 Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 86 Økonomirapport 2011 87 Opfølgning

Læs mere

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2017

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2017 Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2017 MÅL OG VÆRDIER Byrådet i Allerød Kommune fastsætter serviceniveauet på ældreområdet. Byrådet har dermed det overordnede ansvar for kommunens tilbud. Ældre og Sundhed

Læs mere

UDVALGET VEDRØRENDE UDSATTE BORGERE

UDVALGET VEDRØRENDE UDSATTE BORGERE D A G S O R D E N REGION HOVEDSTADEN UDVALGET VEDRØRENDE UDSATTE BORGERE Tirsdag den 14. august 2012 Kl. 15.00-17.00 Regionsgården, mødelokale H5 Møde nr. 2 Medlemmer: Lise Müller (formand) (F) Per Seerup

Læs mere

Ældrerådet. Referat. Mandag den 2.02.2015 kl. 09:15 12:30 i lokale F2 på Rådhuset

Ældrerådet. Referat. Mandag den 2.02.2015 kl. 09:15 12:30 i lokale F2 på Rådhuset Ældrerådet Mandag den 2.02.2015 kl. 09:15 12:30 i lokale F2 på Rådhuset MØDEDELTAGERE Formand: Lise Lotte Due Næstformand: Hanne Vedersø Rigmor Nielsen Vibeke Davids Hansen Erik Nielsen Christian Heiberg

Læs mere

Beredskabsforslag. Budget 2016-19

Beredskabsforslag. Budget 2016-19 Harmonisering af sygepleje Ændringer i driftsbudgettet 1.200 1.700 1.700 1.700 I Skive Kommune har man som en af landets eneste kommuner haft en privat leverandør af sygepleje siden 2003. Ordningen har

Læs mere

Hvordan får du en plejebolig

Hvordan får du en plejebolig Hvordan får du en plejebolig Kvalitetsstandard 2016 2015 Hvad er formålet? Formålet med at flytte i en plejebolig er, at du oplever trygge rammer, nærhed og omsorg, da plejepersonalet er i nærheden døgnet

Læs mere