2. Principper for jordingsanlæg, potentialudligning samt systemjording af energi producerende anlæg, eks. solcelle anlæg!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2. Principper for jordingsanlæg, potentialudligning samt systemjording af energi producerende anlæg, eks. solcelle anlæg!"

Transkript

1 2. Principper for jordingsanlæg, potentialudligning samt systemjording af energi producerende anlæg, eks. solcelle anlæg! ormativ sikkerhed! ormer, standarder og bekendtgørelser, nationale såvel som internationale vil altid udtrykke kompromisser mellem mange forskellige holdninger, opfattelser og interesser, og dette afspejles også tydeligt i teksterne! år det drejer sig om den grundlæggende sikkerhed ved produktion, distribution og brug af elektricitet, er der dog nogle grundlæggende sikkerheds områder, hvor der ikke kan gås på kompromis! 1

2 Risiko for elektrisk chok! Farlige strømme gennem mennesker og dyr der kan forårsage patiofysiologiske skader! IEC Protection against dangerous body current, IEC TS Ed.2 Touch voltage threshold values for protection against electric shock! Det vi normalt betegner berøringsspændinger! Beskyttelse mod termiske og termodynamiske overbelastninger; Overbelastnings- og kortslutningsbeskyttelse! Hvis ikke beskyttelseslederen er tilsluttet apparatet er det brugeren der skal aflede fejlstrømsafbryderens udløsestrøm, og er hverken behageligt eller ufarligt! 2

3 ormativ definitioner! Grundlæggende definitioner Termer Forsyningssystemer, Strømsystemer: Systemjordinger: Beskyttelse mod direkte berøring: Beskyttelse mod indirekte berøring: Kortslutnings- og overstrømsbeskyttelse; vil ikke blive behandlet yderlig i dette indlæg Forsyningssystemer, Strømsystemer: Som strømforsyningssystem kan defineres alle generatorer, transformere med adskilte viklinger, UPS- anlæg, konvertere, invertere (vekselrettere) ensrettere med galvanisk adskillelse og batterier, uanset spændingsniveauer. Eks. G En eller flerfaset En eller flerfaset UPS En eller flerfaset DC DC En eller flerfaset DC AC En eller flerfaset En eller flerfaset 3

4 ormative definitioner! Systemjordinger udtrykker, hvordan strømforsyningssystemer er forbundet til jord, det første bogstav i koden, samt i Afsnit 6., hvorledes de udsatte dele i den forsynede installation er jordforbundet jf , betegnet med det andet bogstav i koden. T- forbundet direkte til jord, eller - forbundet direkte til systemjorden med elektrisk leder; eller, ( kan mange steder være forbundet til jord) Eks. Tr. En eller flerfaset Direkte jordforbundet T Eks. Tr. Z En eller flerfaset Ikke direkte jordforbundet I ormalt udføres systemjorden jordforbindelsen så tæt på forsyningen som muligt, men det er ikke et krav. ormative definitioner! Systemjordingen benævnes i de danske oversættelser i Afsnit 2 og Afsnit 6 som Driftsjord, selv om de definitionsmæssigt betegnes Systemjording. Dette kan give anledning til misforståelser! I DS/E Jernbaneanvendelser, har man oversat Traction system earthing til; Banebeskyttelsesjording? Kan også forvirre lidt! Inden for den sammen installation eller et afgrænset område, kan der være mange og forskellige strømforsyningssystemer og dermed mange systemjordinger, vigtigt er at disse er forbundet sammen til et fælles jordings- og udligningssystem af hensyn til berøringsfare, EMC/ overspændingsbeskyttelse og den generelle driftssikkerhed! I princippet vil systemjorden altid være en del af beskyttelseskredsen, og kan tillige være beskyttelsesjord for mange forskellige strømforsyningssystemer, når betingelserne for fællesjord er overholdt, Men det primære er, at det betegner, hvordan strømforsyningssystemet er forbundet til jord! 4

5 ormerne forholder sig ikke til hvilke systemjordinger der er den bedste for en given applikation, her må man søge hjælp andet sted, f.eks. i tekniske rapporter eller rekommandationer. Eks: Beskyttelse mod direkte og indirekte berøring 5

6 JORD kært barn mange navne! JORD? Beskyttelses JORD Drifts JORD System JORD Funktions JORD Elektronik JORD EDB JORD Reference JORD Lyn JORD Adskilt JORD Uafhængig JORD eutral JORD Data JORD God JORD Støjfri JORD eutral JORD Fjern JORD Krypto JORD Arbejds JORD Medicinsk JORD 6

7 Abstrakt: Jord, jordingsanlæg, jordforbindelse eller blot jording, har gennem tiderne været genstand for megen diskussion og interesse, helt fra opfindelsen af lynaflederanlæg for mere end 200 år siden, gennem udvikling af elforsyningen og elektroniske styringer og til den moderne ITkommunikation i dag. Grunden til dette er, at jorden som klode kan betragtes som én enorm elektrisk leder, og da mennesker, dyr huse og elektriske installationer har mere eller mindre kontakt med denne leder, vil de også være udsatte, hvis de kommer i kontakt med et elektrisk potentiale der er forskelligt fra dette jordpotentiale. Ca. her står jeg Færøerne Derfor er jordforbindelsen sammen med udligningsforbindelsen en vigtig del af el beskyttelsen af sikkerhedsgrunde! 7

8 Jord som elektrisk leder? Specifik modstand: Er en materiale bestemt konstant som angiver modstanden i Ω x m, for en kubus af materialet på 1m x 1m Fremkommer som: R = ρ x L (længde) A (tværsnit) i Ω Ω x m 2 m = ρ = Ω x m 8

9 Specifik modstand: Da strømmen i jorden ledes elektrolytisk via frie ioner, har følgende betydning for den specifikke modstand: Jordtype: sand, ler, tørvejord, klipper Saltkoncentration i jorden Fugtighed i jorden Temperatur Specifik jordmodstand Havvand ferskvand Beton Mose og marsk jord Agerjord ler Sandjord fugtig Sandjord tør Stenet jord Grus og ral Kalk jord Klipper og granit ρ (Ω x m) 9

10 Specifik modstand: Sammenlignet med normale elektriske ledere (metaller) hvor strømmen ledes af fri elektroner, er jorden en meget dårlig elektrisk leder. Til sammenligning er den specifikke modstand i kobber 1,6 x 10-8 Ωm Jordens meget store tværsnit kompenserer dog i nogen grad for den dårlige ledeevne. Beregning af overgangsmodstand: I beregningerne af overgangsmodstanden er det overvejende den specifikke modstand ρ og elektrodens udstrækning som dybde, længde, diameter (maskejord) og volumen (fundamentsjord), der har betydning. Derfor er de tilpassede formler (Faustformler) tilstrækkelig for daglig brug. 10

11 Beregning af overgangsmodstande med tilpassede Faustformler Jordelektrode Faustformel Hjælpeformler Overfladeelektrode (horisontaljord) Dybdeelektrode (lodret) Ringelektrode Maskeelektrode Pladeelektrode Halvkugleelektrode (Fundamentsjord) R A = R A = R A = R A = R A = R A = 2 x ρ E I ρ E I 2 x ρ E 3 x D ρ E 2 x D ρ E 4,5 x a ρ E π x D 2 D = 1,13 x A 2 D = 1,13 x A 3 D = 1,57 x V R A Overgangsmodstand (Ω) p E Specifikke jordmodstand (Ωm) l Længde af elektrode (m) D Diameter for en ringelektrode, diameteren for en erstatningsoverflade for en maskeelektrode eller diameteren for en halvkugleelektrode (m) A Fladen (m²) af det omsluttede areal for en ring - eller maskeelektrode a Kantlængden (m) for en kvadratisk pladeelektrode, ved rektangulære plader kan a indsættes: a= b x c, hvor b og c er de rette sider i rektanglen V Volumen (m³) i et enkeltfudament / 2913 Udførelse: Dybdejord: Fordele: Pladsbesparende og effektiv med aftagende specifik modstand i dybden, påvirker kun potentialet i en relativ afstand (ca m) uafh. af temp.. Ulemper: Kræver specialværktøj, kan brydes i dybden og kun effektiv over for HF i en relativ dybde (lyn). Båndjord/vandret elektrode: Fordele: Er let at etablere sammen med udgravninger, giver potentialstyring, og gennemgående reduceres jordfejlsreststrømmen. Ulemper: Kan variere med årstiden og temperaturen, og er kun effektiv over for HF i relativ længde. 11

12 Udførelse: Jordplader ( jordingsnet eller ringjord): Fordele: Giver god potentialestyring HS-stationer, og er effektiv over for HF ex. Lyn. Ulemper: Relativ dyr at etablere. Fundamentsjord: Fordele: Samme fordele som for maskenet, billig at etablere og korrosionsstabil i fundamentets levetid. Ulemper: Skal planlægges på projekteringsstadiet, sådan har vi aldrig gjort før!! Strøms fordeling i homogen jord; Høj skridtspænding Potentialebjerg Us I E Stor strømtæthed på lille tværsnit Lille strømtæthed på stort tværsnit 12

13 Strøms fordeling i inhomogen jord, med høj specifik modstand i dybden; Potentialebjerg Lille skridtspænding Us I E Stor strømtæthed på lille tværsnit Lille strømtæthed på stort tværsnit Formål og virkning: Formålet med jordforbindelsen er, ved fejl, hvor udsatte og fremmed ledende dele sættes under spænding, at beskytte personer og dyr mod farlige berøringsspændinger. Beskyttelsen opnås ved en kombination af; begrænsning af berøringsspændingen og afbrydelse af forsyningen inden for en angivet tid i forhold til berøringsspændingen. Kravene til jordforbindelsen og jordingsanlæg vil afhænge af forsyningssystemet og det anvendte beskyttelsesudstyr. Kun fejlstrømme der ledes over neutral jord, giver anledning til jordpotentialestigninger i forhold til neutral (fjern) jord. 13

14 Formål og virkning: Det grundlæggende er, at mennesker og dyr ikke må udsættes for fare, på grund af fejl i de elektriske anlæg, inst. og apparater, som kan medføre elektrisk stød og chokstrøm Grænserne for de ikke strøm begrænsede spændinger, der anses for farlige for mennesker og dyr er fastlagte i IEC 60479, bl. a. på baggrund af omfattende målinger af typiske kropsmodstande Kravene er differentierede for mennesker og dyr, samt for de omgivelser, de befinder sig i, lige som tiden for påvirkningen har betydning for den risiko, mennesker og dyr udsættes for. Formål og virkning: Ud over de lovmæssige krav for beskyttelse af mennesker og dyr, er der i bestemmelserne og i normer krav på jordforbindelse med formål som: Systemmæssige jordforbindelse Driftsmæssig jordforbindelse (vil naturligt være en del af den beskyttende jordforbindelse) Jordforbindelse for lynbeskyttelse (fælles med den beskyttende) Jordforbindelse for beskyttelse mod elektrisk støj (opnåelse af EMC) 14

15 Abstrakt: Tidligere var der meget fokus på jordelektrodens effektivitet eller overgangsmodstand til neutral jord, og opfattelsen var at hvis bare den var lav nok var man beskyttet, men det er grundlæggende impedansen og forholdet mellem de jordmodstande der indgår i fejlkredsen og den strøm som forsyningskilden kan generere der er bestemmende for de berøringsspændinger der opstår. R j x I j 50 VAC; Ved 2 Ω overgangsmodstand må største fejlstrøm ikke være over 25 A. Konklusion: Der er i bestemmelserne i dag ikke angivet krav på specifik, eller max overgangsmodstand for jordelektroder. Undt. er: Generatoranlæg og UPS, nødforsyninger, max 100 Ω? Bestemmelsernes krav på beskyttelse af sikkerhedsgrunde, som er min lovkrav, har derimod angivet specifikke krav til max berøringsspænding og jordpotentiale stigning som funktion af tiden for afbrydelse. Derfor skal man kende strømmen der kan optræde ved fejl, sammenholdt med koblingsudstyrets brydekarakteristik, samt den resulterende jordfejlsreststrøm for at kunne fastlægge kravene til jordelektrode og beskyttelsesledere. 15

16 Eks. Anlæg med ledende bygningsdele/beklædning Berøringsspænding U T Potentialstigning U E U T Potentialudligning SB-6/2 BIB Kap 41 U E 1 m Fejl Forsyning Jordelektrode 10 Ω? Potentialstyring? Forsyningsanlæg Eksempler på potentialestigninger U E og berøringsspændinger U T ved jordfejlsstrøm til neutral jord ved stationsanlæg U T Med potentialstyring Uden potentialstyring U T U E φ UT U S = U T U T eutral jord E 1m Jordelektrode E E E S1 S2 S3 1m 1m S1, S2, S3 Elektroder til potentialstyring (fx ringelektroder) forbundet til E U E U S U T Φ Jordpotentialestigning ved jordfejlsstrøm til neutral jord Skridtspænding = berøringsspænding Prospektiv berøringsspænding 2 x U TP : Tilladte berøringsspænding Potentialeforløb ved homogen jord eutral jord 16

17 Sammenfatning: Forsyningsanlæg: Der tillades en jordpotentiale stigning U E på 2 x U TP (Fig. 9.1) dog max 150 V ved fejl tider > 10 sek. Ved jordpotentiale stigninger > 2 < 4 x U TP, skal der anvendes forholdsregler som anført i Bilag D (potentialstyring eller isolering). Ved jordpotentiale stigning > 4 x U TP, kræves yderlig måling og beregning af berøringsspændingen U T U TP som dokumentation af sikkerheden. Potentialstyring må foretrækkes! Afsnit 2: Kapitel 9: Jordingsanlæg V U TP Berøringsspænding ote 1 Denne kurve omhandler jordfejl i højspændingsnettet. ote 2 Hvis varigheden af strømmen er meget længere end vist i diagrammet, kan en værdi på 75 V anvendes for U TP. 4 0,05 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0, Strømmens varighed s Figur 9.1 Tilladelig berøringsspænding U Tp som funktion af strømmens varighed 17

18 Berørings spændingsgrænser generelt for SB Afsnit 6: Beskyttelse mod direkte berøring: 25 V AC rms eller 60 V DC under normale forhold (LV/SELV) 6 V AC rms eller 15 V DC under øvrige forhold (ELV) Beskyttelse mod indirekte berøring inst ved fejl med varighed > 5 s: 50 V AC rms eller 120 V DC som k. b. under normale forhold 25 V AC rms eller 60 V DC under særlige forhold (baderum / dyr) Hvor der ved T- systemer tillades en udløse tid (fejlvarighed) 5 s, (hovedstrømskredse og fastmonteret udstyr) skal det sikres at spændingsfaldet fra fejlen tilbage til nærmeste udligning ikke overstiger 50 VAC, hvis dette ikke overholdes skal der udføres supplerende potentialudligning hvor fejlen kan forekomme. Der er for alle andre anvendelser fastlagt max. udløsetider med reference til de nominelle spændinger; eks. maks. 400 ms ved 230 V og maks. 100 ms ved > 400 V. I en Dansk note i indledningen i Afsnit 6 står der: ote Definitionerne under 214 vedrører kun beskyttende jordforbindelser og udligningsforbindelser dvs. forbindelser, der kræves ved visse beskyttelsesmetoder mod elektrisk stød. Eksempler er vist i bilag B til kapitel 54. Vedrørende driftsmæssige jordforbindelser, se Vedrørende jordforbindelser og udligningsforbindelser med funktionsmæssige formål, se kapitel

19 Definitionen på beskyttelsesleder er som følger: Beskyttelsesleder (symbol ). Leder, der kræves ved visse beskyttelsesmetoder mod elektrisk stød, og som er beregnet til at forbinde visse af følgende dele indbyrdes: - Udsatte dele. - Hovedjordklemme. - Jordelektrode. - Jordforbundet punkt i strømkilden eller et kunstigt nulpunkt. Engelsk IEC-betegnelse: Protective conductor (symbol ) ( ) I Afsnit 6, er der under , Beskyttelse mod indirekte berøring, medtaget en meget vigtig ote fra IEC normerne: ote: I forbindelse med beskyttelse mod indirekte berøring er brugen af potentialudligning et af de vigtige principper for at opnå sikkerhed. Der kunne tilføjes: For beskyttelse generelt, samt opnåelse af EMC, også ved eksterne påvirkninger fx. Lyn, og fejl i primære net, er potentialudligning den vigtigste beskyttelsesforanstaltning. 19

20 Udligningsforbindelse. Beskyttelsesleder, der sikrer potentialudligning. ote Der skelnes mellem: - Hovedudligningsforbindelse. - Supplerende udligningsforbindelse. - Lokal udligningsforbindelse uden jordforbindelse. Engelsk IEC-betegnelse: Equipotential bonding conductor ( ) Eksempler på systemjordinger driftsjordinger og BIB af UPS- anlæg i forskellige forsyningssystemer TT- og T - systemer 20

21 For nødforsynings- systemer, hvor der ikke er galvanisk adskilt til forsyningsnettet, kan der være særlige hensyn at tage, ved tilslutning af systemjorden, primært for at undgå, at ul og Jord lægges sammen efter adskillelse! I TT- net er ullederen defineret som en driftsisoleret spændingsførende leder. I T- S- net er ul og Jord adskilt i hele forsyningsnettet! I T - net bør anvendelse af skilletransformer undgås af følgende årsager: De belaster miljøet med unødvendigt energitab! De øger fejlrisiko! De har ingen betydning for personsikkerheden! De giver ingen sikkerhed mod elektrisk støj! 21

22 Figurer. Figurer til artikel; spar på energien! Af; Ernst Boye ielsen, EREL.dk Fig. 1 Forsyningstransformer T- S Installation; hovedeller gruppetavle T- S Fejl Ik strøm CB Ik strøm L1 L2 L3 L1 L2 L3 L1 L2 L3 Fast Udstyr/ materiel Fælles beskyttelsesog systemjording T-S-net Ik strøm Evt. jordelektrode Hovedudligning U max. 50 V Ik strøm Fremmed ledende installationer og dele Fremmed ledende installationer og dele 22

23 Fig. 2 Forsyningstransformer T- S Installation; hoved- eller gruppetavle T- S Fejl Ik strøm CB Ik strøm L1 L2 L3 L1 L2 L3 L1 L2 L3 Fast Udstyr/ materiel Fælles beskyttelsesog systemjording T-S-net Ik strøm Evt. jordelektrode Hovedudligning U max. 50 V Ik strøm Supplerende udligning Ingen fare! Fremmed ledende installationer og dele Fremmed ledende installationer og dele Fig. 3; Installation af et online UPS i et T- S- net Offentlig distributions transformer Forbruger hovedtavle klasse I Tilsl. klemmer UPS UPS klasse I UPS last U V W AC/DC STS DC/AC DC Fælles HS/LS beskyttelses- og systemjording T-S-net Installationens beskyttelsesjord samt hovedudligning Separat fremført driftsisoleret systemjord () til UPS Fejl Supplerende udligning samt evt. lokal supplerende jordelektrode 23

24 Fig. 4; Installation af et online UPS i et T- C- S- net Offentlig distributions transformer Forbruger hovedtavle klasse I Tilsl. klemmer UPS UPS klasse I UPS last U V W AC/DC STS DC/AC DC Fælles HS/LS beskyttelses- og systemjording T-C-S-net Installationens beskyttelsesjord samt hovedudligning Separat fremført driftsisoleret systemjord () til UPS Fejl Supplerende udligning samt evt. lokal supplerende jordelektrode Fig. 5; Installation af et online UPS i et TT- (T-C-net) TT- net T- C- net Offentlig distributions transformer Forbruger hovedtavle klasse II Kl. II Skilletransformer Tilsl. klemmer UPS UPS klasse I UPS last U V W AC/DC STS DC/AC DC Fælles HS/LS beskyttelses- og systemjording TT- net Systemjord til Skilletransformer/ UPS Fejl Installationens beskyttelsesjord samt hovedudligning Supplerende udligning samt evt. lokal supplerende jordelektrode 24

25 Fig. 6; Installation af et online UPS i et TT- (T-C-net) TT- net T- C- net Offentlig distributions transformer Forbruger hovedtavle klasse I /S Kl. (I) / II Skilletransformer Tilsl. klemmer UPS UPS klasse I UPS last U V W AC/DC STS DC/AC DC Fælles HS/LS beskyttelses- og systemjording TT- net Systemjord til Skilletransformer/ UPS Fejl Installationens beskyttelsesjord samt hovedudligning Supplerende udligning samt evt. lokal supplerende jordelektrode Fig. 7; Installation af et online UPS i et IT- (T-C-net) IT- net T- C- net Egen distributions transformer Forbruger hovedtavle klasse I /S Kl. I / (II) Skilletransformer Tilsl. klemmer UPS UPS klasse I UPS last U V W Fælles HS/LS beskyttelses- og systemjording IT- net Z/ I Isolationsovervågning Systemjord til Skilletransformer/ UPS AC/DC STS DC/AC DC Fejl Installationens beskyttelsesjord samt hovedudligning Supplerende udligning samt evt. lokal supplerende jordelektrode 25

26 Fig. 8; UPS- installation efter ændring af forsyning til systemjording T- S- net. Offentlig distributions transformer Energi Fyn Forbruger hovedtavle klasse I UPS klasse I UPS last U V W Fælles HS/LS beskyttelses- og systemjording T-S-net Installationens beskyttelsesjord samt hovedudligning Generatortavle klasse I AC/DC Separat fremført driftsisoleret systemjord () til UPS STS DC/AC DC Supplerende udligning samt evt. lokal supplerende jordelektrode/ systemjord generator Generator klasse I Fig. 9; Strømveje ved fejl i tilgangen til UPS- anlæg under online drift. Offentlig distributions transformer Energi Fyn Forbruger hovedtavle klasse I Fejl i tilgang til UPS UPS klasse I UPS last U V W Fælles HS/LS beskyttelses- og systemjording T-S-net Installationens beskyttelsesjord samt hovedudligning Generatortavle klasse I AC/DC Separat fremført driftsisoleret systemjord () til UPS STS DC/AC DC Supplerende udligning samt evt. lokal supplerende jordelektrode/ systemjord generator Generator klasse I 26

27 Fig 10. Strømveje ved fejl i udgangen af UPS-anlægget i online eller batteri drift. Offentlig distributions transformer Energi Fyn Forbruger hovedtavle klasse I UPS klasse I UPS last U V W Fælles HS/LS beskyttelses- og systemjording T-S-net Installationens beskyttelsesjord samt hovedudligning Generatortavle klasse I AC/DC Separat fremført driftsisoleret systemjord () til UPS STS DC/AC DC Fejl i udgang af UPS Supplerende udligning samt evt. lokal supplerende jordelektrode/ systemjord generator Generator klasse I 27

KASER møde 30.09.08. Af; Ernst Boye Nielsen DESITEK A/S

KASER møde 30.09.08. Af; Ernst Boye Nielsen DESITEK A/S KASER møde 30.09.08 Grundlæggende jordings- og udligningsprincipper for elektriske forsyninger, lavspænding, højspænding samt elektriske baner, herunder problemstillinger ved nærføring mellem de forskellige

Læs mere

Nye bekendtgørelser i medfør af lov nr. 525 af 29. april 2015 om sikkerhed ved elektriske anlæg, elektriske installationer og elektrisk materiel.

Nye bekendtgørelser i medfør af lov nr. 525 af 29. april 2015 om sikkerhed ved elektriske anlæg, elektriske installationer og elektrisk materiel. Væsentlige ændringer i kravene til Elektrisk Sikkerhed Generelle krav, samt dokumentation; v. E. Boye Nielsen, ERNEL IDA Elteknik De nye Stærkstrømsbekendtgørelser; november 2016: Nye bekendtgørelser i

Læs mere

Spar på energien! Af. Ernst Boye Nielsen, ERNEL.dk

Spar på energien! Af. Ernst Boye Nielsen, ERNEL.dk Spar på energien! Af. Ernst Boye ielsen, EREL.dk Alt for mange nødforsyninger, både PS-anlæg og generatoranlæg forsynes i dag over en skilletransformer og jordforbindes til en separat driftsjord på max.

Læs mere

Artikel om Jordsløjfemodstand m.v.!

Artikel om Jordsløjfemodstand m.v.! Artikel om Jordsløjfemodstand m.v.! Af; Ernst Boye Nielsen, ERNEL.dk I en artikel, uden navngiven forfatter, i bladet INSTALLATIONS NYT Special Nr. 59 side 32 maj 2007, berettes om Jordsløjfemodstands

Læs mere

Installation af UPS-anlæg

Installation af UPS-anlæg sikkerhedsstyrelsen installation af UPS-anlæg 2010 Installation af UPS-anlæg 2. udgave september 2010 Ved installation og projektering af UPS-anlæg er det vigtigt at være opmærksom på følgende forhold.

Læs mere

4 / 5 6 1 2009 DESITEK A/S CAW

4 / 5 6 1 2009 DESITEK A/S CAW 2009 DESITEK A/S A/S CAW 1 DESITEK A/S 2 Hvad er en UPS iht. DS/EN62040 3 UPS Topologi 4 Hvorfor N skal tilsluttes / isolationstrafo 5 Beregning af batterikapacitet 6 Installation af UPS er, herunder jording

Læs mere

INSTALLATION & JORDING DEN 27. APRIL V/JOHNNY NIELSEN

INSTALLATION & JORDING DEN 27. APRIL V/JOHNNY NIELSEN INSTALLATION & JORDING DEN 27. APRIL 2016. V/JOHNNY NIELSEN PROGRAM FOR INDLÆGGET. PRÆSENTATION AF MIG SELV GENNEMGANG AF EKSTRABESKYTTELSESSYSTEMET TT. GENNEMGANG AF EKSTRABESKYTTELSESSYSTEMET TN. EKSTRABESKYTTELSESSYSTEMET

Læs mere

Temamøde Installationer Specielle emner. Velkommen

Temamøde Installationer Specielle emner. Velkommen Temamøde Installationer Specielle emner - Regler for tilslutning af - Tilslutning af LED belysning - Skinner solen stadig på solcelleanlæg - Hvilken betydning får den nye autorisationsordning? Velkommen

Læs mere

Installation & Jording. Den 6. oktober v/johnny Nielsen

Installation & Jording. Den 6. oktober v/johnny Nielsen Installation & Jording Den 6. oktober 2015. v/johnny Nielsen Program for indlægget.! Præsentation af FOURNAIS ENERGI og mig selv! Gennemgang af ekstrabeskyttelsessystemet TN.! Ekstrabeskyttelsessystemet

Læs mere

Vejledning vedrørende ellovgivningen og generatoranlæg

Vejledning vedrørende ellovgivningen og generatoranlæg Vejledning vedrørende ellovgivningen og generatoranlæg 5. udgave, februar 2005 Indhold Forord... 4 1 Vedrørende beskyttelse af generatoranlæg mod indirekte berøring... 5 1.2 Generatoranlæg som kun kan

Læs mere

Trykskrift Nr 5072/DK/1204 RAPPORT

Trykskrift Nr 5072/DK/1204 RAPPORT Trykskrift Nr 5072/DK/1204 Elektriske udligningsforbindelser i landbrug LEVERANDØR AF SIKKERHED... Udarbejdet i samarbejde med Landbrugets Rådgivningscenter, Skejby Århus RAPPORT Formålet med rapporten

Læs mere

Krav til transientbeskyttelse i el installationer i henhold til Stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6:

Krav til transientbeskyttelse i el installationer i henhold til Stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6: Krav til transientbeskyttelse i el installationer i henhold til Stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6: Kapitel 13, Grundlæggende principper Kapitel 13 er et af bekendtgørelsens overordnede kapitler. I dette

Læs mere

Landbrugets Byggeblade

Landbrugets Byggeblade Landbrugets Byggeblade Bygninger Teknik Miljø Installationer Arkivnr. 104.03-01 El Udgivet Sept.'93 Potentialeudligning i bygninger med husdyr (kvæg, svin, fjerkræ etc.) Revideret 28.04.2003 Side 1 af

Læs mere

Systemjordinger for elektriske baner: Med reference til EN Generelt, Samt til danske forhold: Af Ernst Boye Nielsen; ERNEL.

Systemjordinger for elektriske baner: Med reference til EN Generelt, Samt til danske forhold: Af Ernst Boye Nielsen; ERNEL. Systemjordinger for elektriske baner: Med reference til EN 50 122- Generelt, Samt til danske forhold: Af Ernst Boye Nielsen; ERNEL.dk 2 Indholdsfortegnelse: 1. Hvad er systemjord 2. Strømforsyningssystemer

Læs mere

Maskinmesteruddannelsen og Skibsofficersuddannelsen

Maskinmesteruddannelsen og Skibsofficersuddannelsen 6 timers skriftlig el- autorisationsprøve d 13-12 - 2010 Side 1 af 12 Tilladte hjælpemidler Alle lærebøger, tabeller, håndbøger, noter, regnemaskine og pc er med deaktiveret kommunikationsnetkort. Besvarelsen

Læs mere

DESITEK A/S, Sunekær 8, DK-5471 Søndersø 63 89 32 10 - desitek@desitek.dk - www.desitek.dk. Projekterings- og installationsguide

DESITEK A/S, Sunekær 8, DK-5471 Søndersø 63 89 32 10 - desitek@desitek.dk - www.desitek.dk. Projekterings- og installationsguide Beskyttelse af mindre installationer imod atmosfæriske overspændinger overført fra forsynings-, teleog antennenet DESITEK A/S, Sunekær 8, DK-5471 Søndersø 63 89 32 10 - desitek@desitek.dk - www.desitek.dk

Læs mere

IDA Elteknik. Installation og beskyttelse af solcelleanlæg. November 2014. Steffen Nielsen Faglig konsulent

IDA Elteknik. Installation og beskyttelse af solcelleanlæg. November 2014. Steffen Nielsen Faglig konsulent IDA Elteknik Installation og beskyttelse af solcelleanlæg November 2014 Steffen Nielsen Faglig konsulent Emner Krav i stærkstrømsbekendtgørelsen Vejledninger Fremtid Stærkstrømsbekendtgørelsen Solcelleanlæg

Læs mere

Stærkstrømsbekendtgørelsen, afsnit 6 Elektriske installationer

Stærkstrømsbekendtgørelsen, afsnit 6 Elektriske installationer Stærkstrømsbekendtgørelsen, afsnit 6 Elektriske installationer KAPITEL 709 MARINAER Note Dette kapitel er baseret på et CENELEC-forslag, som kun omhandler marinaer i modsætning til IEC standarden, som

Læs mere

Stærkstrømsbekendtgørelsen, afsnit 6 Elektriske installationer

Stærkstrømsbekendtgørelsen, afsnit 6 Elektriske installationer BEK nr 12502 af 01/07/2001 Gældende (Stærkstrømsbekendtgørelsen) Offentliggørelsesdato: 30-04-2002 Økonomi- og Erhvervsministeriet Senere ændringer til forskriften BEK nr 693 af 27/06/2008 BEK nr 1230

Læs mere

24/7. Operations Secured. Om Coromatic

24/7. Operations Secured. Om Coromatic Om Coromatic Funktionaliteten imellem installationerne som nøgle til at sikre al drift Uanset hvilken type infrastruktur en virksomhed og dens installationer er bygget på, så er denne nerven i enhver organisation

Læs mere

INSTALLATION AF OVERSPÆNDINGSBESKYTTELSE I TN- OG TT-SYSTEMER. Member of DEHN group. Denne publikation beskriver installationen

INSTALLATION AF OVERSPÆNDINGSBESKYTTELSE I TN- OG TT-SYSTEMER. Member of DEHN group. Denne publikation beskriver installationen INSTALLATION AF OVERSPÆNDINGSBESKYTTELSE I TN- OG TT-SYSTEMER Denne publikation beskriver installationen af overspændingsbeskyttelse i TN- og TT-net, samt de krav som Stærkstrømsbekendtgørelsen, Afsnit

Læs mere

Køreledningsanlæg og stærkstrømsanlæg

Køreledningsanlæg og stærkstrømsanlæg Køreledningsanlæg og stærkstrømsanlæg SAB Jording og potentialudligning på elektrificerede baner Dokument: SAB Jording og potentialudligning på elektrificerede baner Udgave: 01.00 Udgavedato: 11.11.2010

Læs mere

Solceller til erhvervsvirksomheder og andre bebyggelser over 6 kwp efter alm. markedsvilkår

Solceller til erhvervsvirksomheder og andre bebyggelser over 6 kwp efter alm. markedsvilkår Solceller Solceller er for den almindelige husejer et forholdsvis nyt investeringsobjekt. Ved etablering af et solcelleanlæg er der tydelige advarsler om, at kun personer med elautorisation må montere

Læs mere

DESITEK A/S. - Leverandør af sikkerhed. 2012 DEHN + SÖHNE / protected by ISO 16016

DESITEK A/S. - Leverandør af sikkerhed. 2012 DEHN + SÖHNE / protected by ISO 16016 DESITEK A/S - Leverandør af sikkerhed Præsentation Hvorfor LED? Høj lysstyrke lang levetid Uafhængig temperaturfølsomhed mulighed for lysstyring omkostningseffektive miljøvenlige. Surge protection for

Læs mere

DESITEK A/S. Potentialudligning og fundamentsjord. www.desitek.dk

DESITEK A/S. Potentialudligning og fundamentsjord. www.desitek.dk DESITEK A/S Potentialudligning og fundamentsjord www.desitek.dk Dette skrift omhandler: Anvisninger, principper og materialer til POTENTIALUDLIG- NING og FUNDAMENTSJORD, som en vigtig del af beskyttelse

Læs mere

Stærkstrømsbekendtgørelsens krav til vekselrettere

Stærkstrømsbekendtgørelsens krav til vekselrettere Stærkstrømsbekendtgørelsens krav til vekselrettere Energinet.dk Temadag om solceller 19. juni 2012 Kim Rehmeier Sikkerhedsstyrelsen Solcellesystemer Solcelleanlæg skal installeres i henhold til stærkstrømsbekendtgørelsen

Læs mere

Teknisk. meddelelse. Driftsdivisionen Netfunktioner Strøm, systemansvar stærkstrøm. Ændret jordingsprincip på S-banens omformerstationer

Teknisk. meddelelse. Driftsdivisionen Netfunktioner Strøm, systemansvar stærkstrøm. Ændret jordingsprincip på S-banens omformerstationer Teknisk meddelelse Nr. 01 / 15.01.2001 Ændret jordingsprincip på S-banens omformerstationer Den driftsmæssige jordforbindelse, som hidtil er etableret ved forbindelse til returskinnen (skinnejord), skal

Læs mere

ALIGN="CENTER">Stærkstrømsbekendtgørelsen Elektriske installationer

ALIGN=CENTER>Stærkstrømsbekendtgørelsen Elektriske installationer Stærkstrømsbekendtgørelsen_Elektriske installationer Side 1 af 288 BEK nr 17351 af 01/05/1993 (Gældende) Lovgivning som forskriften vedrører Ingen Senere ændringer til forskriften Kapitel 34 - VEDLIGEHOLDELSE

Læs mere

132-400 kv AC Station

132-400 kv AC Station 132-400 kv AC Station Frilufts AC-Stationer Jordingsanlæg ETS-50-08-01 Rev. 0 teknisk standard REVISIONSOVERSIGT Dokumentnummer: 24397/10 Version Forfatter Dokument status/ændring Reviewer Godkender Dato

Læs mere

Stærkstrømsbekendtgørelsen, Afsnit 9, 4. udgave, Højspændingdinstallationer

Stærkstrømsbekendtgørelsen, Afsnit 9, 4. udgave, Højspændingdinstallationer Stærkstrømsbekendtgørelsen, Afsnit 9, 4. udgave, Højspændingdinstallationer INDLEDNING Stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 9, Højspændingsinstallationer, 4. udgave er udgivet af Elektricitetsrådet og har

Læs mere

Teknisk Tema aften. - DC-strømme, Lækstrømme og Vagabonderende strømme. - De nye installationsregler. Fællesregulativet 2014 / IEC-regler

Teknisk Tema aften. - DC-strømme, Lækstrømme og Vagabonderende strømme. - De nye installationsregler. Fællesregulativet 2014 / IEC-regler Teknisk Tema aften - DC-strømme, Lækstrømme og Vagabonderende strømme - De nye installationsregler. Fællesregulativet 2014 / IEC-regler - Installation af LED belysning DC-strømme Hvilke brugsgenstande/komponenter

Læs mere

Gennemgående elektrisk forbindelse i beskyttelsesledere og udligningsforbindelser er målt: Ok Ikke ok Ikke aktuel

Gennemgående elektrisk forbindelse i beskyttelsesledere og udligningsforbindelser er målt: Ok Ikke ok Ikke aktuel Ejer/bruger af installationen: Pablo Arcal Magle Målernr.: 1010647 Målinger: Fejlstrømsafbrydere er målt: Vælg målte type: HPFI type A 30mA HPFI type B 30mA PFI type A 300mA PFI type B 300mA PFI type A

Læs mere

ELELS 3 Installationer nr. 11/94

ELELS 3 Installationer nr. 11/94 - ELELS 3 Installationer nr. 11/94 ELEKTRICITET~~DET, Gothersgade 160, 1123 Knbenhavn K Tlf. 331 1 65 82 Fa>; 3391 1950 21. juni 1994 Udligningsforbindelser. Indledning. tfdge 413.1.2.1 i Stærkstramsbekendtgmelsen

Læs mere

Program. Rådgiverdag - Henrik Grønning - 4. november 2014

Program. Rådgiverdag - Henrik Grønning - 4. november 2014 Program Driftsformer Eco-mode / ECOversion eller online Driftsikre installationer = selektivitet Galaxy VM med aktivt filter 4 level teknologi SPOT test S.bei og UPS Ecomode (bypass) eller Online Energibesparelse

Læs mere

til undervisning eller kommercielt brug er Kopiering samt anvendelse af prøvetryk El-Fagets Uddannelsesnævn

til undervisning eller kommercielt brug er Kopiering samt anvendelse af prøvetryk El-Fagets Uddannelsesnævn Beregning af kortslutningsstrømme Forudsætninger for beregninger af kortslutningsstrømme. Størrelsen af den kortslutningsstrøm, der i tilfælde af en kortslutning i en lavspændingsinstallation vil gennemløbe

Læs mere

Elektriske installationer

Elektriske installationer STÆRKSTRØMSBEKENDTGØRELSEN Afsnit 6 Elektriske installationer ELEKTRICITETSRÅDET Gothersgade 160, 1123 København K Telefon33732000.Telefax33732099 E-mail er@elraadet.dk Hjemmeside www.elraadet.dk Stærkstrømsbekendtgørelsen

Læs mere

DESITEK A/S. Jordingsanlæg i praksis. Denne publikation beskriver de lovmæssige krav til udførelsen af et jordingsanlæg.

DESITEK A/S. Jordingsanlæg i praksis. Denne publikation beskriver de lovmæssige krav til udførelsen af et jordingsanlæg. DESITEK A/S Jordingsanlæg i praksis Denne publikation beskriver de lovmæssige krav til udførelsen af et jordingsanlæg. www.desitek.dk JORDINGSANLÆG I PRAKSIS Denne publikation omhandler flg. områder: Hvordan

Læs mere

Bestemmelser for større installationer, industri og andet byggeri

Bestemmelser for større installationer, industri og andet byggeri Bestemmelser for større installationer, industri og andet byggeri Kursusmål Deltagerne får kendskab til gældende lovgivning og kan selvstændig anvende bestemmelserne i Stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit

Læs mere

Landbrugets Byggeblade

Landbrugets Byggeblade Landbrugets Byggeblade Bygninger Teknik Miljø Installationer Arkivnr. 104.03-01 El Udgivet 30.10.02 Potentialeudligning i bygninger med husdyr (kvæg, svin, fjerkræ etc.) Revideret - Side 1 af 8 Bemærk!

Læs mere

Fejlstrømsafbryder CBRB H AC/DC fejlstrømsbeskyttelse i TN- og TT systemer

Fejlstrømsafbryder CBRB H AC/DC fejlstrømsbeskyttelse i TN- og TT systemer Optimal beskyttelse for personer og udstyr, ved konstant overvågning af lækstrømme. Fejlstrømsafbryder CBRB47.-125H AC/DC fejlstrømsbeskyttelse i TN- og TT systemer Type CBRB er en komplet beskyttelse

Læs mere

Maskinmesteruddannelsen og Skibsofficersuddannelsen.

Maskinmesteruddannelsen og Skibsofficersuddannelsen. Tilladte hjælpemidler: Alle dog skal lokale procedurer gældende for eksamen og regler for eksaminander overholdes. Maskinmesteruddannelsen og Skibsofficersuddannelsen. 6 timers skriftlig el-autorisationsprøve.

Læs mere

Elektriske installationer

Elektriske installationer STÆRKSTRØMSBEKENDTGØRELSEN Afsnit 6 Elektriske installationer ELEKTRICITETSRÅDET Gothersgade 160, 1123 København K Telefon 33 73 20 00. Telefax 33 73 20 99 E-mail er@elraadet.dk Hjemmeside www.elraadet.dk

Læs mere

til undervisning eller kommercielt brug er Kopiering samt anvendelse af prøvetryk El-Fagets Uddannelsesnævn

til undervisning eller kommercielt brug er Kopiering samt anvendelse af prøvetryk El-Fagets Uddannelsesnævn Beregningseksempel I det følgende eksempel gennemgås: Beregning af største og mindste kortslutningsstrømme de nødvendige steder i en installation. Valg og indstilling af maksimalafbrydere til overbelastnings-

Læs mere

kv AC Station

kv AC Station 132-400 kv AC Station Kontrolanlæg Egenforsyning Generelt ETS-52-04-01 Rev. 0 teknisk standard REVISIONSOVERSIGT Dokumentnummer: 13/90592-48 Version Forfatter Dokument status/ændring Reviewer Godkender

Læs mere

KAPITEL 708 CAMPINGPLADSER OG CAMPINGVOGNE

KAPITEL 708 CAMPINGPLADSER OG CAMPINGVOGNE 708.0 Indledning. KAPITEL 708 CAMPINGPLADSER OG CAMPINGVOGNE I modsætning til andre kapitler i del 7 er der i dette kapitel anvendt en fortløbende nummerering. Der er dog i enkelte punkter henvist til

Læs mere

Systemjordingogtavler

Systemjordingogtavler Systemjordingogtavler 312.2, systemjording TN-C-S system 312.2, systemjording TT-system 312.2, systemjording Maritim- og offshoresektoren Møbelindustrien Tekstilindustrien Medicinalindustrien Høj driftsikkerhed

Læs mere

FSTA/FSD 20150429 AI 1

FSTA/FSD 20150429 AI 1 1 El-installationer på sygehuse Regler for stikkontakter i Danmark med fokus på sygehuse Asger Illum 2 Hvem er vi? En fullservice virksomhed med bred ekspertise inden for alle gængse ingeniørdiscipliner

Læs mere

Maskindirektivet 204-1

Maskindirektivet 204-1 Maskindirektivet 204-1 INDHOLDSFORTEGNELSE Opgaver - Maskiner og maskinanlæg... 3 2-28 Rekv. 0 Prod. 18-12-2007-16:11 Ordre 000 EVU Maskindirektivet (At-vejledning B.1.2) 1. Hvad betyder det at en maskine

Læs mere

teknisk standard 132-400 kv AC Station Kontrolanlæg Egenforsyning Ensrettere, konvertere og vekselrettere ETS-52-04-03 Rev. 0b

teknisk standard 132-400 kv AC Station Kontrolanlæg Egenforsyning Ensrettere, konvertere og vekselrettere ETS-52-04-03 Rev. 0b 132-400 kv AC Station Kontrolanlæg Egenforsyning Ensrettere, konvertere og vekselrettere ETS-52-04-03 Rev. 0b teknisk standard REVISIONSOVERSIGT Dokumentnummer: 44917/10 Version Forfatter Dokument status/ændring

Læs mere

Jording og potentialudligning herunder etablering af BPU område for Banedanmark

Jording og potentialudligning herunder etablering af BPU område for Banedanmark Jording og potentialudligning herunder etablering af BPU område for Banedanmark Spangenberg & Madsen Rådgivende Ingeniørfirma A/S Pau Ahler Brorsbøl, Direktør og partner Spangenberg og Madsen Grundlagt

Læs mere

PROJEKTERING AF LYNBESKYTTELSE AF KONTORBYGGERI

PROJEKTERING AF LYNBESKYTTELSE AF KONTORBYGGERI PROJEKTERING AF LYNBESKYTTELSE AF KONTORBYGGERI INGENIØRHØJSKOLEN ODENSE TEKNIKUM 6. SEMESTER STÆRKSTRØM (29.03.04) AF: Benjamin Nielsen Studie nr. 13050 Daníel Sigurbjörnsson Studie nr. 13924 Martin Todbjerg

Læs mere

Skema for elsyn Evt. Notater

Skema for elsyn Evt. Notater Skema for elsyn Navn (rekvirent): Adresse: Postnr./by: Telefon: Installation: Adresse: Postnr./by: Installationsejer: Evt. Side 1 of 5 1. Målinger Måleobjekter 1.1 Afprøvning af fejlstrømsafbrydere 1.2

Læs mere

132-400 kv AC Station

132-400 kv AC Station 132-400 kv AC Station Kontrolanlæg Egenforsyning Generelt ETS-52-04-01 Rev. 0a teknisk standard REVISIONSOVERSIGT Dokumentnummer: 44533/10 Version Forfatter Dokument status/ændring Reviewer Godkender Dato

Læs mere

Program. Ny lovgivning el-området. Ny Elsikkerhedslov og bekendtgørelser. Standarder Dimensionering Verifikation

Program. Ny lovgivning el-området. Ny Elsikkerhedslov og bekendtgørelser. Standarder Dimensionering Verifikation Program Ny lovgivning el-området Ny Elsikkerhedslov og bekendtgørelser. Standarder Dimensionering Verifikation Lovgivning og standarder Direktiver Besluttes af EU kommissionen og skal følges af medlemslandene

Læs mere

Måleopstillinger. Lkaa 2012

Måleopstillinger. Lkaa 2012 Måleopstillinger Lkaa 2012 Fysiologiske reaktioner Strømstimulerer muskler og nerver Fra svag kilden til voldsom krampe Hjertekammerflimmer Lammelse af åndedrætsfunktionen Forbrænding af forskellige grader

Læs mere

Vækst for dansk erhvervsliv. - Kvalitet for det danske samfund

Vækst for dansk erhvervsliv. - Kvalitet for det danske samfund Vækst for dansk erhvervsliv - Kvalitet for det danske samfund Torben Dalsgaard National delegeret til IEC og Cenelec Ansvarlig for DS/S-564 Udvalg Elektriske Installationer Og DS/F-564 Forum for Elektriske

Læs mere

Gravesen Elektronik ApS

Gravesen Elektronik ApS Retningslinier for tilslutning af Lyn- og transientbeskyttelser fra - Eneste investering der betaler sig på 1/10.000 sek Grønningvej 14, DK-7870 Roslev Mobil: +45 40384210 Tlf: +45 97584300 mail@gravesen.com

Læs mere

Måling af ledningsevne. I rent og ultrarent vand

Måling af ledningsevne. I rent og ultrarent vand Måling af ledningsevne I rent og ultrarent vand Anvendelse af ledningsevne Mest anvendt til kvalitets kontrol Overvågning af renhed på vand til processen Kontrol af vand i processen Kontrol af drikkevand

Læs mere

Lyn- og overspændingsbeskyttelse af solcelleanlæg

Lyn- og overspændingsbeskyttelse af solcelleanlæg Lyn- og overspændingsbeskyttelse af solcelleanlæg 12.03.2013 Energinet.dk Temadag 1 Agenda ved Energinet.dk Temadag 12.03.13 Kort præsention af tyske DEHN+Söhne GmbH og deres danske afdeling DESITEK A/S

Læs mere

POTENTIALUDLIGNING OG FUNDAMENTSJORD - EMC I INSTALLATIONER

POTENTIALUDLIGNING OG FUNDAMENTSJORD - EMC I INSTALLATIONER LEVERANDØR AF SIKKERHED... POTENTIALUDLIGNING OG FUNDAMENTSJORD - EMC I INSTALLATIONER 511/DK/1001 Anvisninger, materialer og enkeltdele til UDLIGNINGSFORBINDELSER i overensstemmelse med "Stærkstrømsbekendtgørelsen

Læs mere

UDKAST til. Bekendtgørelse om sikkerhed for udførelse og drift af elektriske installationer 1

UDKAST til. Bekendtgørelse om sikkerhed for udførelse og drift af elektriske installationer 1 UDKAST til Bekendtgørelse om sikkerhed for udførelse og drift af elektriske installationer 1 I medfør af 5, stk. 1, nr. 2, 7, stk. 3, 29-31, 34, stk. 2 og 39 i lov nr. 525 af 29. april 2015 om sikkerhed

Læs mere

Sikre installationer ved solcelleanlæg

Sikre installationer ved solcelleanlæg Sikre installationer ved solcelleanlæg Tjekliste for professionelle Tjekpunkter med beskrivelse og billedeksempler Sikkerhedsstyrelsen Maj 2013 www.sik.dk Indhold Vejledning til tjekskema... 3 Billedeksempler

Læs mere

62.00 TRANSFORMERE POLYLUX TRANSFORMERE POLYLUX TRANSFORMERE transformere.

62.00 TRANSFORMERE POLYLUX TRANSFORMERE POLYLUX TRANSFORMERE transformere. 62.00 TRANSFORMERE POLYLUX TRANSFORMERE POLYLUX TRANSFORMERE 62.00 transformere 1 P-serie 1-fasede sikkerhedstransformatorer Tekniske data Frekvenvs... 50-60 Hz Kapslingsklasse... IP - 20 Omgivelses temperatur

Læs mere

Banenorm Overordnet ansvar: Marianne Lanzky Otto Ansvar for indhold: J Bille Hansen Ansvar for fremstilling: Niels Fischer-Nielsen 01.10.

Banenorm Overordnet ansvar: Marianne Lanzky Otto Ansvar for indhold: J Bille Hansen Ansvar for fremstilling: Niels Fischer-Nielsen 01.10. Katodisk beskyttelse af naturgasledninger af metal i nærheden af spor BN1-159-1 Banenorm Overordnet ansvar: Marianne Lanzky Otto Ansvar for indhold: J Bille Hansen Ansvar for fremstilling: Niels Fischer-Nielsen

Læs mere

Nye krav til anlæg. De tre anlægsbekendtgørelser. Tekniske krav fra EU

Nye krav til anlæg. De tre anlægsbekendtgørelser. Tekniske krav fra EU Nye krav til anlæg De tre anlægsbekendtgørelser Tekniske krav fra EU Ny Lovgivning Nationale Love Stærkstrømsloven Elsikkerhedsloven Bekendtgørelser Bekendtgørelser forklarer/tydeliggør lovene Bekendtgørelser

Læs mere

Bekendtgørelse om sikkerhed for udførelse af elektriske anlæg 1)

Bekendtgørelse om sikkerhed for udførelse af elektriske anlæg 1) BEK nr 1114 af 18/08/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 4. marts 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Sikkerhedsstyrelsen, j.nr. 115-01-00006 Senere ændringer

Læs mere

Stærkstrømsbekendtgørelsen

Stærkstrømsbekendtgørelsen Stærkstrømsbekendtgørelsen Definitioner og dokumentation for Nødbelysning (kapitel 805) 805.1 Gyldighedsområde. De særlige bestemmelser i dette kapitel gælder for nødbelysning og varslingsanlæg, hvor Bygningsreglementet

Læs mere

Bekendtgørelse om offentliggørelse af stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6C

Bekendtgørelse om offentliggørelse af stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6C Bekendtgørelse om offentliggørelse af stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6C I medfør af 7, stk. 1, nr. 2, i lov om elektriske stærkstrømsanlæg og elektrisk materiel, jf. lovbekendtgørelse nr. 990 af 8.

Læs mere

Bortset fra kendskabet til atomer, kræver forløbet ikke kendskab til andre specifikke faglige begreber, så det kan placeres tidligt i 7. klasse.

Bortset fra kendskabet til atomer, kræver forløbet ikke kendskab til andre specifikke faglige begreber, så det kan placeres tidligt i 7. klasse. Elektricitet Niveau: 7. klasse Varighed: 5 lektioner Præsentation: I forløbet Elektricitet arbejdes med grundlæggende begreber indenfor elektricitet herunder strømkilder, elektriske kredsløb, elektrisk

Læs mere

kv AC Station

kv AC Station 132-400 kv AC Station Frilufts AC-Stationer Højspændingskomponenter Kapacitive Spændingstransformere ETS-50-06-10 Rev. 0 teknisk standard REVISIONSOVERSIGT Dokumentnummer: 24394/10 Version Forfatter Dokument

Læs mere

Måling af ledningsevne: Hvordan og hvad skal man være opmærksom på?

Måling af ledningsevne: Hvordan og hvad skal man være opmærksom på? Måling af ledningsevne: Hvordan og hvad skal man være opmærksom på? www.insatech.com Agenda Kort om mig Hvad er ledningsevne Ledende opløsninger Termer, teori Måleteknikker Valg af sensor udfordringer

Læs mere

Tilslutning af solcelleanlæg

Tilslutning af solcelleanlæg Tilslutning af solcelleanlæg - IDA Temadag 17.11.2014 Jan Rasmussen, Chefkonsulent Indhold Rammer - Love / Forskrifter / Standarder Påvirkning af elnettet og praktiske forhold vedr. tilslutning Måling

Læs mere

Datablad. CI-tronic softstartere for Danfoss kompressor anvendelser Type MCI 15C/ MCI 25C. Marts 2002 DKACT.PD.C50.C B0950

Datablad. CI-tronic softstartere for Danfoss kompressor anvendelser Type MCI 15C/ MCI 25C. Marts 2002 DKACT.PD.C50.C B0950 CI-tronic softstartere for Danfoss kompressor anvendelser Type / MCI 25C Marts 2002 DKACT.PD.C50.C1.01 520B0950 Introduktion "MCI kompressor Starter" er konstrueret for reguleret start af 3-fasede kompressorer.

Læs mere

Godkendt af: Revideret ved EL-ERFA møde d. 8. marts Frederikshavn. (FMS procedure)

Godkendt af: Revideret ved EL-ERFA møde d. 8. marts Frederikshavn. (FMS procedure) Procedure for fremstilling af opgaver til el-autorisationsprøven for de martime uddannelser. 1. Formål: Formålet med denne procedure er centralt at kunne fremstille en eksamensopgave til brug ved el -

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

132-400 kv AC Station

132-400 kv AC Station 132-400 kv AC Station Frilufts AC-Stationer Højspændingskomponenter Afbrydere ETS-50-06-05 Rev. 0 teknisk standard REVISIONSOVERSIGT Dokumentnummer: 24407/10 Version Forfatter Dokument status/ændring Reviewer

Læs mere

8. Jævn- og vekselstrømsmotorer

8. Jævn- og vekselstrømsmotorer Grundlæggende elektroteknisk teori Side 43 8. Jævn- og vekselstrømsmotorer 8.1. Jævnstrømsmotorer 8.1.1. Motorprincippet og generatorprincippet I afsnit 5.2 blev motorprincippet gennemgået, men her repeteres

Læs mere

Bygninger nr. 13 2005. FarmTest. Elektrisk potentialeudligning. svinestalde

Bygninger nr. 13 2005. FarmTest. Elektrisk potentialeudligning. svinestalde Bygninger nr. 13 2005 FarmTest Elektrisk potentialeudligning i kvægog svinestalde Elektrisk potentialudligning i kvægog svinestalde Af Jørgen Pedersen og Niels H. Lundgaard, Dansk Landbrugsrådgivning,

Læs mere

K 6050. Digital fejlstrømsafbryder/ loop-tester. El-nr. 63 98 720 737

K 6050. Digital fejlstrømsafbryder/ loop-tester. El-nr. 63 98 720 737 K 6050 Digital fejlstrømsafbryder/ loop-tester El-nr. 63 98 720 737 Kyoritsu K6050 Side 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 1. Sikkerhed...3 2. Beskyttelseslåg...3 3. Beskrivelse...4 3.1. Instrumentbeskrivelse...4

Læs mere

Led belysning. Hvad tænker i når der bliver sagt LED lys? Produkter Installationsforhold Sikkerhed Brand Energi besparelse Sundhed Levetid

Led belysning. Hvad tænker i når der bliver sagt LED lys? Produkter Installationsforhold Sikkerhed Brand Energi besparelse Sundhed Levetid Led belysning Hvad tænker i når der bliver sagt LED lys? Produkter Installationsforhold Sikkerhed Brand Energi besparelse Sundhed Levetid Produktet Led belysning Eks. på en LED-lyskilde der er faglig.

Læs mere

1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic

1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic 1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic Manual for program 1FV1.0 (se mærkning på kreds U2) Mærkespænding: Mærkeeffekt: Mærkestrøm: 230 V, 50Hz, 1 fase. 2300 W 10 A Summen af belastninger må ikke overstige

Læs mere

Skema for elsyn. - uden for huseftersynsordningen. Personoplysninger. Generelle oplysninger. Installationsnr. Navn (rekvirent) Målernr.

Skema for elsyn. - uden for huseftersynsordningen. Personoplysninger. Generelle oplysninger. Installationsnr. Navn (rekvirent) Målernr. Skema for elsyn - uden for huseftersynsordningen Personoplysninger Navn (rekvirent) Energinet.dk 85550 Installation Adresse Tonne Kjærsvej Adresse Gl. Dalsgårdsvej 14 Postnr./by 7000, Fredericia Postnr./by

Læs mere

,,,,,,lrrrrtrrrk,, $ "rrlrrffii. KYoRrrsu a*:rf!'&;' d.ffiddftmamø INDHOLD. Tekniske data side 3. Beskrivelse

,,,,,,lrrrrtrrrk,, $ rrlrrffii. KYoRrrsu a*:rf!'&;' d.ffiddftmamø INDHOLD. Tekniske data side 3. Beskrivelse t$ wl;t,t..2oo $r,,,,,,lrrrrtrrrk,, $ "rrlrrffii xu-os\ A.c volrs $l KYoRrrsu a*:rf!'&;'.--. Yi,,,\,l t I t I 1'f s \t' '/,, r\/ \ A C ANIPFRFS XM 66 KwOPlrsu r:-r-fr -&. @raw*æ d.ffiddftmamø I POWER $T,FFLY

Læs mere

Indhold. 1 Administrative data

Indhold. 1 Administrative data Indhold 1 Administrative data... 2 2 Ansvarsfraskrivelse... 4 3 Generelt... 4 4 Jording af dæk og vægge... 4 5 Jording af punktfundamenter... 7 6 Dilatationsfuger gulve... 8 7 Dilatationsfuger vægge...

Læs mere

Leksikon. Indeks. 241

Leksikon. Indeks.  241 www.contrinex.dk 241 2.0 mm 4.0 mm 5.0 mm 8.0 mm 10 mm 15 mm PNP skiftefunktion NPN skiftefunktion AC/DC 2-leder N.O. M12 2.0 mm 4.0 mm M18 5.0 mm 8.0 mm M30 10 mm 15 mm 242 Detaljerede datablade for disse

Læs mere

STÆRKSTRØMSBEKENDTGØRELSEN

STÆRKSTRØMSBEKENDTGØRELSEN BEK nr 9381 af 16/06/2005 Gældende Offentliggørelsesdato: 05-07-2005 Økonomi- og Erhvervsministeriet Oversigt (indholdsfortegnelse) Bilag Indholdsfortegnelse Den fulde tekst STÆRKSTRØMSBEKENDTGØRELSEN

Læs mere

HERNING TEKNISKE SKOLE KABLING AF DATAANLÆG, TESTUDSTYR

HERNING TEKNISKE SKOLE KABLING AF DATAANLÆG, TESTUDSTYR KABLING AF DATAANLÆG, TESTUDSTYR Brug af kabelscanner Med den korrekte kabelscanner er man i stand til at kunne teste de installationer, som man udfører. Hvis man så laver en god og brugbar dokumentation,

Læs mere

BRUGSANVISNING MODEL

BRUGSANVISNING MODEL BRUGSANVISNING MODEL Tillykke med Deres nye multimeter, før De går igang med at bruge produktet, bedes De læse denne brugsanvisning grundigt. I. ANVENDELSE Dette kategori III multimeter kan anvendes til

Læs mere

Elektriske installationer ved opbevaring af fyrværkeri

Elektriske installationer ved opbevaring af fyrværkeri Elektriske installationer ved opbevaring af fyrværkeri I butikker mm. hvor der foregår detailsalg og der opbevares max 12,5 kg (evt. 25 kg) NEM, er der ingen særlige bestemmelser for de elektriske installationer,

Læs mere

Harmonisk- Benny Haar Nielsen Applikationsingeniør OEM Industri

Harmonisk- Benny Haar Nielsen Applikationsingeniør OEM Industri Harmonisk- forvrængning Benny Haar Nielsen Applikationsingeniør OEM Industri Faldgrupper med frekvensomformer Højfrekvent støj EMC-filter (øger lækstrøm) Skærmetkabel (øger lækstrøm) Switch frekvens (Akustisk

Læs mere

Mindre installationer, bolig med tilhørende særlige områder

Mindre installationer, bolig med tilhørende særlige områder Mindre installationer, bolig med tilhørende særlige områder Kursusmål: Deltagerne får kendskab til gældende lovgivning og kan selvstændig anvende bestemmelserne i Stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6, Bygningsreglementet,

Læs mere

Undervisningsmaterialer. XXXXX El-sikkerhed i produktionen, procesindustri

Undervisningsmaterialer. XXXXX El-sikkerhed i produktionen, procesindustri Undervisningsmaterialer XXXXX El-sikkerhed i produktionen, procesindustri Målbeskrivelse XXXXX El-sikkerhed i produktionen, procesindustri Side 1 af 3 Uddannelsesmål med detaljer Nummer: Titel: Kort titel:

Læs mere

Sfb nr. 61 Teknisk paradigma El-Installationer.

Sfb nr. 61 Teknisk paradigma El-Installationer. Sfb nr. 61 Teknisk paradigma El-Installationer. Teknisk Afdeling Opdateret den 13-09-2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 61.0 Føringsveje... 2 Emne: 61.1 Teknikrum (Placering, pladsforhold

Læs mere

Optimal udnyttelse af solcelle-el i énfamiliehus

Optimal udnyttelse af solcelle-el i énfamiliehus Optimal udnyttelse af solcelle-el i énfamiliehus Et Elforsk projekt med deltagelse af: Teknologisk Institut Lithium Balance support fra Gaia Solar Baggrund 4-6 kw anlæg producerer 20 30 kwh på sommerdag.

Læs mere

Brandindsats i solcelleanlæg

Brandindsats i solcelleanlæg Brandindsats i solcelleanlæg - Hvad man skal være opmærksom på. En vejledning til beredskabet. Maj 2012, 2 udgave Solcellepaneler Solceller er en teknologi, som kan konvertere solenergi til elektrisk energi.

Læs mere

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W Vejledning 1. BESKRIVELSE 2. FORBINDELSER Den røde ledning forbindes fra batteriets plusklemme til omformerens plusklemme (rød forbindelse)

Læs mere

Vejledning til varmevekslerstyring SILVER C RX, RECOnomic str. 100/120, RECOsorptic str. 50-120

Vejledning til varmevekslerstyring SILVER C RX, RECOnomic str. 100/120, RECOsorptic str. 50-120 Vejledning til varmevekslerstyring SILVER C RX, RECOnomic str 100/120, RECOsorptic str 50-120 1 Generelt Varmevekslerstyringen er et styresystem til stepmotor, 380 W Det er beregnet til nøjagtig og lydsvag

Læs mere

teknisk standard 132-400 kv AC Station Kontrolanlæg Egenforsyning Fordelingsanlæg ETS-52-04-02 Rev. 0f

teknisk standard 132-400 kv AC Station Kontrolanlæg Egenforsyning Fordelingsanlæg ETS-52-04-02 Rev. 0f 132-400 kv AC Station Kontrolanlæg Egenforsyning Fordelingsanlæg ETS-52-04-02 Rev. 0f teknisk standard REVISIONSOVERSIGT Dokumentnummer: 44534/10 Version Forfatter Dokument status/ændring Reviewer Godkender

Læs mere

Stærkstrømsbekendtgørelsen

Stærkstrømsbekendtgørelsen BEK nr 9146 af 22/03/2006 Gældende (SB - Afsnit 6A) Offentliggørelsesdato: 27-03-2006 Økonomi- og Erhvervsministeriet Senere ændringer til forskriften BEK nr 617 af 25/06/2008 kap. 710 Oversigt (indholdsfortegnelse)

Læs mere

SiKKER gevinst HVER DAg! Nu KAN Du Få SOLCELLEANLæg i SONNENKRAFT KVALiTET

SiKKER gevinst HVER DAg! Nu KAN Du Få SOLCELLEANLæg i SONNENKRAFT KVALiTET Sikker gevinst hver dag! Nu kan du få solcelleanlæg i Sonnenkraft kvalitet www.sonnenkraft.dk SOLENS KRAFT Og energi. Helt gratis! Solen er stået op i mere end 4,57 milliarder år. Og hver dag udsendes

Læs mere