Elektriske installationer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Elektriske installationer"

Transkript

1 STÆRKSTRØMSBEKENDTGØRELSEN Afsnit 6 Elektriske installationer ELEKTRICITETSRÅDET Gothersgade 160, 1123 København K Telefon Telefax Hjemmeside

2 Stærkstrømsbekendtgørelsen Afsnit 6, 1. udgave Sat med Arial Trykt hos Schultz Grafisk Juni 2001 Oplag: ex. ISBN

3 INDLEDNING Stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6, Elektriske installationer, 1. udgave er udgivet af Elektricitetsrådet og har gyldighed fra 1. juli Det erstatter det unummererede afsnit Elektriske installationer De hidtidige bestemmelser i Elektriske installationer 1993 må dog anvendes frem til 1. januar Det betyder, at det indtil denne dato er tilladt at udføre installationer enten efter nærværende nye bestemmelser eller efter de hidtidige bestemmelser. Installationer, der er færdigprojekteret før 1. januar 2003 efter de hidtidige bestemmelser, kan dog færdiggøres efter disse bestemmelser frem til 1. januar I særlige tilfælde kan der gives dispensation til færdiggørelse efter 1. januar Det kan f.eks. komme på tale, hvor et større boligbyggeri bestående af flere blokke er projekteret før 1. januar 2003 efter de hidtidige bestemmelser, men hvor udførelsen sker etapevis og strækker sig over længere tid Bestemmelserne i del 1 til 7 i afsnit 6 er baseret på internationale standarder, hovedsagelig publikationer i 364-serien fra IEC (International Electrotechnical Commission) og harmoniseringsdokumenter i HD 384-serien fra CENELEC (European Committee for Electrotechnical Standardization). De indeholder desuden nogle særlige danske tilføjelser, ændringer eller forklaringer. Hvor der forekommer CENELEC-ændringer til en IEC tekst, og hvor en bestemmelse udelukkende stammer fra CENELEC, er dette markeret med en lodret streg i venstre margin. Hvor der forekommer danske ændringer m.v., er dette markeret med to lodrette streger i venstre margin. Af trykketekniske grunde vises markeringerne ofte ud for et helt tekstafsnit, selv hvor ændringerne kun omfatter nogle få ord inde i tekstafsnittet. De nøjagtige ændringer kan ses i den elektroniske CD-udgave, hvor CENELEC-ændringer er markeret med blåt, og danske ændringer er markeret med gult.

4

5 INDHOLDSFORTEGNELSE Del 1 GYLDIGHEDSOMRÅDE, FORMÅL OG GRUNDLÆGGENDE PRINCIPPER KAPITEL 11 GYLDIGHEDSOMRÅDE KAPITEL 12 FORMÅL KAPITEL 13 GRUNDLÆGGENDE PRINCIPPER 131 Beskyttelse af sikkerhedsgrunde Planlægning Valg af elektrisk materiel Udførelse og afprøvning før idriftsætning DEL 2 DEFINITIONER OG ORDFORKLARINGER KAPITEL Almindeligt Spændinger Elektrisk stød Jordforbindelser og udligningsforbindelser Elektriske kredse Ledningssystemer Andet materiel Adskillelse og afbrydning Personers kompetence Stikordsregister DEL 3 PROJEKTERINGSGRUNDLAG KAPITEL 30 ALMINDELIGT 3.1 Almindeligt KAPITEL 31 FORMÅL, FORSYNING OG OPBYGNING 311 Maksimalbelastning og samtidighedsfaktorer Forsyningssystemer Forsyning Installationens opbygning KAPITEL 32 YDRE FORHOLD KAPITEL 33 INDBYRDES TILPASNING

6 KAPITEL 34 VEDLIGEHOLDELSE KAPITEL 35 NØDFORSYNING 351 Almindeligt Klassifikation DEL 4 BESKYTTELSE AF SIKKERHEDSGRUNDE KAPITEL 40 INTRODUKTION Almindeligt KAPITEL 41 BESKYTTELSE MOD ELEKTRISK STØD Almindeligt Beskyttelse mod både direkte og indirekte berøring Beskyttelse ved ekstra lav spænding: SELV og PELV Beskyttelse ved begrænsning af strøm og ladning Beskyttelse mod direkte berøring Beskyttelse ved isolation af spændingsførende dele Beskyttelse ved barrierer eller kapslinger Beskyttelse ved spærringer Beskyttelse ved placering uden for rækkevidde Supplerende beskyttelse med fejlstrømsafbrydere Beskyttelse mod indirekte berøring Beskyttelse ved automatisk afbrydelse af forsyningen Beskyttelse ved anvendelse af materiel af klasse II eller ved tilsvarende isolation Beskyttelse ved ikke-ledende områder Beskyttelse ved lokale udligningsforbindelser uden jordforbindelse Beskyttelse ved separat strømkreds Bilag A Principper for SELV, PELV og FELV vedrørende beskyttende adskillelse og forhold til jord KAPITEL 42 BESKYTTELSE MOD TERMISKE PÅVIRKNINGER 421 Almindeligt Beskyttelse mod brand Beskyttelse mod forbrændinger Beskyttelse mod overophedning KAPITEL 43 OVERSTRØMSBESKYTTELSE 430 Indledning Almindeligt Beskyttelsesudstyr Overbelastningsbeskyttelse Kortslutningsbeskyttelse Koordinering af overbelastnings- og kortslutningsbeskyttelse Begrænsning af overstrøm ved strømkildens egenskaber Bilag A Supplement til 431.1, note KAPITEL 44 BESKYTTELSE MOD OVERSPÆNDINGER 441 Disponibel Beskyttelse af lavspændingsinstallationer mod fejl mellem højspændingsanlæg og jord Introduktion

7 442.1 Almindeligt Jordingsanlæg i transformerstationer Betingelser for jordingsanlæg afhængigt af systemjordingen i lavspændingsanlægget Netfrekvente påvirkningsspændinger i transformerstationers lavspændingsmateriel Påvirkningsspænding ved brud på nullederen i TN- og TT-systemer Påvirkningsspænding ved tilfældig jording af et IT-system Påvirkningsspænding ved kortslutning mellem en faseleder og nullederen Beskyttelse mod atmosfæriske overspændinger og koblingsoverspændinger Introduktion Almindeligt Klassificering af impulsholdespændingskategorier (overspændingskategorier) Foranstaltninger til overspændingsbeskyttelse Valg af materiel i installationen Beskyttelse mod elektromagnetisk interferens (EMI) (Elektromagnetiske forstyrrelser) i installationer Introduktion Gyldighedsområde Normative referencer Forholdsregler Forholdsregler for signalforbindelser Bilag A Bilag B KAPITEL 45 BESKYTTELSE MOD UNDERSPÆNDING 451 Almindeligt KAPITEL 46 ADSKILLELSE OG AFBRYDNING 460 Indledning Almindeligt Adskillelse Afbrydning for mekanisk vedligeholdelse Nødafbrydning, herunder nødstop Funktionsafbrydning (styring) KAPITEL 47 ANVENDELSE AF BESKYTTELSESMETODER 470 Almindeligt Beskyttelse mod elektrisk stød Beskyttelse mod direkte berøring Beskyttelse mod indirekte berøring Beskyttelse mod både direkte og indirekte berøring ved anvendelse af FELV strømkredse Disponibel Overstrømsbeskyttelse af ledningssystemer Overbelastningsbeskyttelse Kortslutningsbeskyttelse Krav, som er afhængige af strømkredsens art Bilag A Overstrømsbeskyttelse af parallelforbundne ledere Bilag B Danske eksempler på opfyldelse af KAPITEL 48 VALG AF BESKYTTELSESMETODER I RELATION TIL YDRE FORHOLD 481 Valg af beskyttelsesmetoder mod elektrisk stød i relation til ydre forhold Almindeligt Metoder til beskyttelse mod direkte berøring Valg af beskyttelsesmetoder mod indirekte berøring Beskyttelse mod brand, hvor der er særlig risiko eller fare

8 482.0 Almindeligt Områder med brandfare på grund af bearbejdede eller oplagrede materialers art Områder med brændbare bygningsmaterialer Områder der indeholder værdifuldt gods DEL 5 VALG OG INSTALLATION AF MATERIEL KAPITEL 51 FÆLLES BESTEMMELSER 510 Fælles bestemmelser Overensstemmelse med standarder Driftsforhold og ydre forhold Tilgængelighed Identifikation Almindeligt Ledningssystemer Identifikation af nulledere og beskyttelsesledere Beskyttelsesudstyr Dokumentation Forhindring af gensidige skadelige påvirkninger KAPITEL 52 VALG OG INSTALLATION AF LEDNINGSSYSTEMER 520 Almindeligt Typer af ledningssystemer Kanalskinnesystemer Vekselstrømskredse Rør og ledningskanalsystemer Bøjelige ledninger som fast installation Tilledninger Valg og installation i forhold til ydre påvirkninger Strømværdier Indledning Almindeligt Omgivelsestemperatur Termisk modstand i jord Samlet fremføring af flere strømkredse Antal belastede ledere Parallelforbundne ledere Ændringer af installationsforholdende langs en fremføringsvej Installationsmåder Tabeller Lederes tværsnitsareal Spændingsfald i forbrugeres installationer Elektriske forbindelser Valg og installation til begrænsning af brandspredning Nærføring Valg og installation under hensyn til vedligeholdelse og rengøring Bilag A Forenklede danske bestemmelser til fastlæggelse af strømværdier Bilag B Formel for strømværdier Bilag C Virkningen af harmoniske strømme i symmetrisk belastede trefasesystemer KAPITEL 53 KOBLINGSUDSTYR 530 Almindeligt og fælles bestemmelser Udstyr til beskyttelse mod indirekte berøring ved automatisk afbrydelse af forsyningen Overstrømsbeskyttelsesudstyr Fejlstrømsafbrydere Isolationsovervågningsudstyr

9 531.4 Fejlspændingsafbrydere Udstyr til beskyttelse mod termiske påvirkninger Udstyr til beskyttelse mod overstrøm Almindelige bestemmelser Valg af udstyr til overbelastningsbeskyttelse af ledningssystemer Valg af udstyr ti kortslutningsbeskyttelse af ledningssystemer Udstyr til beskyttelse mod overspænding Almindeligt Installation af overspændingsafledere i bygningsinstallationer Udstyr til beskyttelse mod underspænding Disponibel Materiel til adskillelse og afbrydning Almindeligt Materiel til adskillelse Materiel til afbrydning for mekanisk vedligeholdelse Materiel til nødafbrydning (herunder nødstop) Materiel til funktionsafbrydning Disponibel Koordinering af forskelligt beskyttelsesudstyr Selektivitet mellem overstrømsbeskyttelsesudstyr Koordinering mellem fejlstrømsafbrydere og overstrømsbeskyttelsesudstyr Selektivitet mellem fejlstrømsafbrydere Bilag A Installation af overspændingsafledere i TN-systemer Bilag B Installation af overspændingsafledere i TT-systemer Bilag C Installation af overspændingsafledere i IT-systemer KAPITEL 54 JORDINGSANLÆG OG BESKYTTELSESLEDERE 541 Almindeligt Jordforbindelser Jordingsanlæg Jordelektroder Jordledere Hovedjordklemme eller skinne Sammenkobling med jordingsanlæg for andre anlæg end lavspændingsinstallationer Beskyttelsesledere Mindste ledertværsnit Forskellige typer beskyttelsesledere Sikring af beskyttelseslederes gennemgående elektriske forbindelse Jordingsanlæg til beskyttelsesformål Jordingsanlæg til funktionsmæssige formål Jordingsanlæg til både beskyttelsesformål og funktionsmæssige formål Ledere til udligningsforbindelser Jordingsanlæg og udligningsforbindelser for informationsteknologisk materiel Almindeligt Krav til jordforbindelser i installationer eller af materiel for informationsteknologi Brug af hovedjordklemme Kompatibilitet i informationsteknologiske installationer med PEN-ledere i bygninger Beskyttelse mod elektrolytisk korrosion Forholdsregler for elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) Jordforbindelser og udligningsforbindelser for informationsteknologiske installationer Bilag A Metode til beregning af faktoren k i Bilag B Beskyttelsesledere Bilag C Kabelforbindelser for signaloverføring Bilag D Forholdsregler for at opnå elektromagnetisk kompatibilitet Bilag E Signaloverføring mellem områder med forskellig potentialudligning

10 KAPITEL 55 ANDET UDSTYR 551 Lavspændingsgeneratoranlæg Almindeligt Almindelige bestemmelser Beskyttelse mod både direkte og indirekte berøring Beskyttelse mod indirekte berøring Overstrømsbeskyttelse Tillægsbestemmelser for installationer, hvor generatoranlægget udgør en omkobbelbar alternativ forsyning til den offentlige forsyning (reserveforsyningssystemer) Tillægsbestemmelser for installationer, hvor generatoranlægget kan fungere i parallel med den offentlige forsyning Disponibel Disponibel Disponibel Disponibel Disponibel Disponibel Disponibel Belysningsarmaturer og lysinstallationer Gyldighedsområde Normative referencer Definitioner og ordforklaringer Almindelige bestemmelser for installationer Beskyttelse mod termiske påvirkninger Ledningssystemer Separat forkoblingsudstyr, f.eks. drosselspoler Fasekompenseringskondensatorer Beskyttelse mod elektrisk stød for stande for armaturer Stroboskopeffekt KAPITEL 56 NØDFORSYNING 561 Almindeligt Strømkilder Strømkredse Brugsgenstande Særlige krav til nødforsyninger med strømkilder, der ikke kan fungere i parallelkobling Særlige krav til nødforsyninger med strømkilder, der kan fungere i parallelkobling DEL 6 IDRIFTSÆTNING, DRIFT OG VEDLIGEHOLDELSE AF INSTALLATIONER KAPITEL 61 EFTERSYN OG AFPRØVNING FØR IDRIFTSÆTNING 61.1 Almindeligt Eftersyn Afprøvning Almindeligt Gennemgående elektrisk forbindelse i beskyttelsesledere samt i hovedudligningsforbindelser og supplerende udligningsforbindelser Installationens isolationsmodstand Beskyttelse ved adskillelse af strømkredse Gulv- og vægmodstand Verifikation af betingelserne for beskyttelse ved automatisk afbrydelse af forsyningen Polaritetsprøve Spændingsprøve Funktionsprøver Kontrol af spændingsfald Bilag A Metode til måling af isolationsmodstanden for gulve og vægge

11 Bilag B Verifikation af fejlstrømsafbryderes funktion Bilag C Måling af overgangsmodstanden for en jordelektrode Bilag D Måling af fejlsløjfeimpedansen Bilag E Vejledning om anvendelse af reglerne i kapitel Bilag F Periodisk eftersyn og afprøvning KAPITEL 62 DRIFT OG VEDLIGEHOLDELSE AF INSTALLATIONER 620 Almindeligt Forhold over for installationer Udskiftning af sikringer og genindkobling af maksimalafbrydere Konstatering af fejl KAPITEL 63 ARBEJDE PÅ ELLER NÆR VED ELEKTRISKE INSTALLATIONER 630 Indledning Gyldighedsområde Normative referencer Definitioner og ordforklaringer Grundlæggende principper Funktionskontrol Sikkerhedsforanstaltninger ved arbejde på eller nær ved spændingsløse installationer Sikkerhedsforanstaltninger ved arbejde på installationer og tavler under spænding (L-AUS) Sikkerhedsforanstaltninger ved arbejde nær ved installationer under spænding DEL 7 BESTEMMELSER FOR SÆRLIGE INSTALLATIONER ELLER OMRÅDER KAPITEL 700 INTRODUKTION KAPITEL 701 OMRÅDER MED BADEKAR ELLER BRUSER Gyldighedsområde Projekteringsgrundlag Beskyttelse af sikkerhedsgrunde Valg og installation af materiel KAPITEL 702 SVØMMEBASSINER OG ANDRE BASSINER Gyldighedsområde Projekteringsgrundlag Beskyttelse af sikkerhedsgrunde Valg og installation af materiel Bilag A Oversigt over vigtige beskyttelsesforanstaltninger KAPITEL 703 SAUNAER Gyldighedsområde Beskyttelse af sikkerhedsgrunde Valg og installation af materiel KAPITEL 704 BYGGEPLADSINSTALLATIONER Gyldighedsområde Projekteringsgrundlag Beskyttelse af sikkerhedsgrunde Valg og installation af materiel

12 Eftersyn Bilag A Eksempel på benævnelse af forskellige typer byggepladstavler m.v KAPITEL 705 INSTALLATIONER I LANDBRUG OG GARTNERI OG BYGNINGER FOR HUSDYRHOLD Gyldighedsområde Beskyttelse af sikkerhedsgrunde Valg og installation af materiel KAPITEL 706 SNÆVRE LEDENDE RUM Gyldighedsområde Beskyttelse af sikkerhedsgrunde KAPITEL 707 JORDFORBINDELSER VED INSTALLATION AF DATABEHANDLINGSUDSTYR Gyldighedsområde Definitioner og ordforklaringer Beskyttelse af sikkerhedsgrunde Valg og installation af materiel KAPITEL 708 CAMPINGPLADSER OG CAMPINGVOGNE Indledning Gyldighedsområde Definitioner og ordforklaringer Særlige bestemmelser for campingpladser Særlige bestemmelser for tilslutningsmateriel Særlige bestemmelser for installationer i campingvogne, herunder campingbiler KAPITEL 709 MARINAER Gyldighedsområde Definitioner og ordforklaringer Projekteringsgrundlag Anvendelse af beskyttelsesmetoder Valg og installation af materiel Bilag A Eksempel på en instruktion for tilslutning til forsyningen KAPITEL 710 DISPONIBELT KAPITEL 711 UDSTILLINGER, FREMVISNING ELLER OPTRÆDEN OG STANDE Gyldighedsområde Definitioner og ordforklaringer Projekteringsgrundlag Beskyttelse af sikkerhedsgrunde Valg og installation af materiel Afprøvning KAPITEL 712 DISPONIBELT KAPITEL 713 INSTALLATIONER I MØBLER Gyldighedsområde Valg og installation af materiel

13 KAPITEL 714 LYSINSTALLATIONER I DET FRI Gyldighedsområde Definitioner og ordforklaringer Beskyttelse af sikkerhedsgrunde Valg og installation af materiel Særlige bestemmelser for lysinstallationer som er en del af det offentlige forsyningsnet KAPITEL 715 LYSINSTALLATIONER FOR EKSTRA LAV SPÆNDING Gyldighedsområde Beskyttelse mod både direkte og indirekte berøring Overstrømsbeskyttelse Adskillelse og afbrydning Beskyttelse mod brand Ledningssystemer Andet materiel Bilag A Forklaring på symboler Bilag B Eksempel på spændingsfaldsberegning DEL 8 ANDRE SÆRLIGE INSTALLATIONER END ANGIVET I DEL 7 KAPITEL 800 INTRODUKTION Almindeligt KAPITEL 801 BOLIGER Gyldighedsområde A Overbelastningsbeskyttelse af ledningssystemer B Overbelastningsbeskyttelse af hovedstrømkredse (hovedledninger) Beskyttelse mod indirekte berøring Udeladelse af overbelastningsbeskyttelse Placering af gruppeafbrydere m.v Gruppeantal Elektriske forbindelser Antal stikkontakter Fejlstrømsafbrydere Kogenicher Bilag A Antal stikkontakter i boliger KAPITEL 802 OMRÅDER HVOR INSTALLATIONEN NORMALT ER UDSAT FOR FUGT ELLER VAND Gyldighedsområde Beskyttelse mod direkte berøring Beskyttelse mod indirekte berøring Valg og installation af materiel Ledningssystemer Koblingsudstyr KAPITEL 803 KAPSLINGSKLASSER (IP-KODE) Indledning IP-kodens opbygning Betydningen af cifre og bogstaver Sammenhæng mellem første ciffer og et eventuelt bogstav Valg af materiel

14 KAPITEL 804 FORSAMLINGSLOKALER, BUTIKKER OG LIGNENDE SALGSLOKALER, UNDERVISNINGSLOKALER, FÆLLES ADGANGSVEJE OG FLUGTVEJE Indledning Gyldighedsområde Definitioner og ordforklaringer Installationens opdeling (314) Beskyttelse mod brand (422) Særlige bestemmelser for forsamlingslokaler, butikker og lignende salgslokaler og undervisningslokaler Særlige bestemmelser for fælles adgangsveje Særlige bestemmelser for flugtveje KAPITEL 805 NØDBELYSNING OG VARSLINGSANLÆG Gyldighedsområde Definitioner og ordforklaringer Almindeligt Kredsskemaer Ledningssystemer Lederes tværsnitsareal Særlige bestemmelser for varslingsanlæg Særlige bestemmelser for nødbelysning KAPITEL 806 SPRÆNGSTOFRUM Indledning Gyldighedsområde Definitioner og ordforklaringer Inddeling af sprængstofrum Almindelige bestemmelser Særlige bestemmelser KAPITEL 807 GULV- OG LOFTVARME SYSTEMER Gyldighedsområde Definitioner og ordforklaringer Beskyttelse mod elektrisk stød Beskyttelse mod termiske påvirkninger Valg og installation af materiel Bilag A Oplysninger til ejeren og brugeren af installationen KAPITEL 808 VARMEKABELANLÆG Gyldighedsområde Beskyttelse mod brand Beskyttelse mod indirekte berøring Ydre forhold Isolationsmodstand KAPITEL 809 ELEKTRODEGRYDER Gyldighedsområde Beskyttelse mod elektrisk stød

15 KAPITEL 810 INSTALLATION AF NØDAFBRYDERE FOR NEONANLÆG Indledning Gyldighedsområde Nødafbrydning KAPITEL 811 MMIDLERTIDIGE INSTALLATIONER Gyldighedsområde Beskyttelse mod indirekte berøring Ledningssystemer Elektriske forbindelser Juleillumination o.l Eftersyn KAPITEL 812 INSTALLATION OG ANVENDELSE AF MATERIEL TIL LYSBUESVEJSNING OG LIGNENDE PROCESSER Indledning Gyldighedsområde Definitioner og ordforklaringer Installation Anvendelse Bilag A Farer forbundet med lysbuesvejsning KAPITEL 813 INSTALLATIONER I ELEKTRISKE BETJENINGSRUM Gyldighedsområde Definitioner og ordforklaringer Beskyttelse mod direkte berøring Beskyttelse mod indirekte berøring KAPITEL 814 INSTALLATION AF TAVLER Indledning Gyldighedsområde Definitioner og ordforklaringer Almindeligt Tilgængelighed Kortslutningsbeskyttelse Beskyttelse mod indirekte berøring Mærkning KAPITEL 815 INSTALLATION AF KANALSKINNESYSTEMER Indledning Gyldighedsområde Definitioner og ordforklaringer Almindeligt Tilgængelighed Korslutningsbeskyttelse Afgående ledninger KAPITEL 816 TRANSPORTABLE, FORBRÆNDINGSMOTORDREVNE GENERATORANLÆG Indledning Gyldighedsområde Forbrændingsmotor Generatorens spændingsvariation

16 816.4 Beskyttelses- og overvågningsudstyr Tilslutningsudstyr Kapslingsklasse Mærkning, installations- og brugsanvisning Tilslutning og jordforbindelse BILAG Bilag Y Bilag Z Normative referencer til internationale og europæiske publikationer samt danske standarder Oversigt over hvilke dokumenter fra IEC og CENELEC bestemmelserne i del 1 til 7 er baseret på

17 Del 1 GYLDIGHEDSOMRÅDE, FORMÅL OG GRUNDLÆGGENDE PRINCIPPER 13

18 KAPITEL 11 GYLDIGHEDSOMRÅDE 11.1 Bestemmelserne gælder for elektriske installationer, såsom installationer hørende til: a) Boliger. b) Erhvervsejendomme. c) Offentlige ejendomme. d) Industriejendomme. e) Landbrugsejendomme og gartnerier. f) Præfabrikerede huse. g) Campingvogne, campingpladser o.l. h) Byggepladser, udstillinger, markeder og andre midlertidige installationer. i) Marinaer. 14 Note 1 For elektrisk materiel på maskiner henvises i stedet til Stærkstrømsbekendtgørelsens afsnit (EN ), idet dog bestemmelserne i kapitel 63 skal følges ved arbejde på sådant materiel. Note 2 Opmærksomheden henledes på, at andre danske myndigheder kan stille yderligere krav. Det gælder f.eks.: - Arbejdstilsynet. - Beredskabsmyndighederne. - Bygningsmyndighederne. - Sundhedsmyndighederne. - Veterinærmyndighederne Bestemmelserne gælder for: a) Strømkredse, der forsynes ved nominelle spændinger til og med 1000 V vekselspænding eller 1500 V jævnspænding. Ved vekselstrøm er de foretrukne frekvenser, der er taget hensyn til i bestemmelserne, 50, 60 og 400 Hz. Brug af andre frekvenser til specielle formål er ikke udelukket. b) Strømkredse - bortset fra interne kredse i apparater - der opererer med spændinger større end 1000 V, og som stammer fra en installation med en spænding, der ikke overstiger 1000 V vekselspænding, f.eks. elektrostatiske filtre. c) Alle ledninger og ledningssystemer som ikke udtrykkeligt er dækket af standarderne for brugsgenstande. d) Alle brugerinstallationer uden for bygninger. e) Fast installation for telekommunikation, signalering, styring e.l. (undtagen indre ledninger i apparater). Note Se i øvrigt noten i 3.1 i kapitel 30 angående installationer for telekommunikation. f) Udvidelse eller ændring af en installation. Bestemmelserne gælder også for de dele af den eksisterende installation, der påvirkes ved udvidelsen eller ændringen Bestemmelserne gælder ikke for: a) Udstyr for elektriske baner o.l. Note Undtagelsen gælder kun elektriske banesystemer og udstyr hertil, der er omfattet af egne standarder. b) Automobilers elektriske udstyr. c) Installationer på skibe. d) Installationer i flyvemaskiner. e) Offentlig gade- og vejbelysning. Note Se dog kapitel 714. f) Installationer i miner.

19 g) Radiostøjdæmpningsudstyr undtagen i den udstrækning, det har indflydelse på installationens sikkerhed. h) Elektriske hegn. Note Er i Danmark omfattet af Stærkstrømsbekendtgørelsens afsnit 9. i) Lynbeskyttelse af bygninger. Note Atmosfæriske påvirkninger er dog omfattet af bestemmelserne i det omfang, de påvirker den elektriske installation (f.eks. med hensyn til valg af overspændingsafledere) Bestemmelserne er ikke beregnet til at gælde for systemer for offentlig elektricitetsfordeling, eller produktion og transmission for sådanne systemer. Note Lande, der ønsker det, kan imidlertid bruge bestemmelserne helt eller delvis til disse formål. I Danmark gælder bestemmelserne for offentlig elektricitetsfordeling For elektrisk materiel gælder bestemmelserne kun for dets valg og anvendelse i installationen. Dette gælder også for sammenbygninger af elektrisk materiel, der opfylder de relevante standarder. KAPITEL 12 FORMÅL 12.1 Bestemmelserne indeholder regler for planlægning og udførelse af elektriske installationer med det formål at opnå sikkerhed og korrekt funktion i overensstemmelse med den tilsigtede anvendelse Kapitel 13 angiver de grundlæggende principper. Kapitlet indeholder ikke detaljerede tekniske bestemmelser, som kan være underkastet ændringer som følge af den tekniske udvikling Del 3 til 8 indeholder de tekniske bestemmelser, der skal opfyldes for at sikre, at den elektriske installation er i overensstemmelse med de grundlæggende principper i kapitel 13. KAPITEL 13 GRUNDLÆGGENDE PRINCIPPER 131 Beskyttelse af sikkerhedsgrunde Almindeligt. Bestemmelserne har til formål at skabe sikkerhed for personer, husdyr og ejendom mod de farer og skader, som ellers kan opstå ved normal brug af elektriske installationer. Note De to største farer ved brugen af elektricitet er: - Chokstrømme. - Høje temperaturer, der kan forårsage forbrændinger, brande og andre skader Bestemmelser, der angår installationers forhold over for andre objekter, skal ikke alene overholdes ved udførelsen af installationer, men også ved udførelsen eller anbringelsen af andre objekter i nærheden af bestående installationer. 15

20 131.2 Beskyttelse mod elektrisk stød Beskyttelse mod direkte berøring. Personer og husdyr skal beskyttes mod de farer, der kan opstå ved berøring af installationens spændingsførende dele. Denne beskyttelse kan opnås ved en af følgende metoder: Ved at forhindre, at der går en strøm gennem en person eller et husdyr. Ved at begrænse den strøm, der kan gå gennem en person eller et husdyr, til en størrelse, der ikke er farlig Beskyttelse mod indirekte berøring. Personer og husdyr skal beskyttes mod de farer, der kan opstå ved berøring af udsatte dele i tilfælde af fejl. Denne beskyttelse kan opnås ved en af følgende metoder: Ved at forhindre, at der går en fejlstrøm gennem en person eller et husdyr. Ved at begrænse den fejlstrøm, der kan gå gennem en person eller et husdyr, til en størrelse, der ikke er farlig. Ved automatisk afbrydelse af forsyningen inden en fastsat tid, når der opstår en fejl, som kan medføre, at der kan gå en farlig strøm gennem en person eller et husdyr, der berører udsatte dele. Note I forbindelse med beskyttelse mod indirekte berøring er brugen af potentialudligning et af de vigtige principper for at opnå sikkerhed Beskyttelse mod termiske påvirkninger. Installationen skal udføres således, at der ikke er nogen risiko for antændelse af brændbare materialer, som følge af høje temperaturer eller lysbuer. Desuden må der ved normal brug af materiellet ikke være risiko for, at personer eller husdyr får forbrændinger Beskyttelse mod overstrøm. Personer, husdyr og ejendom skal beskyttes mod skader, der kan opstå som følge af for høje temperaturer eller elektromekaniske påvirkninger forårsaget af overstrøm i de spændingsførende ledere. Denne beskyttelse kan opnås ved en af følgende metoder: Ved automatisk afbrydelse af en overstrøm før den antager en farlig størrelse under hensyn til dens varighed. Ved at begrænse den maksimale overstrøm til en sikker størrelse og varighed Beskyttelse mod fejlstrøm. Andre ledere end spændingsførende ledere, og enhver anden del, der er beregnet til at føre en fejlstrøm, skal kunne føre denne strøm uden at antage for høj temperatur. Note 1 Opmærksomheden henledes især på jordfejlstrømme og lækstrømme. Note 2 For spændingsførende ledere vil overholdelse af sikre, at de er beskyttet mod overstrømme, der skyldes fejl Beskyttelse mod overspænding Personer, husdyr og ejendom skal beskyttes mod alle skadelige virkninger af en fejl mellem spændingsførende dele hørende til strømkredse med forskellige spændinger. 16

Sikre installationer ved solcelleanlæg

Sikre installationer ved solcelleanlæg Sikre installationer ved solcelleanlæg Tjekliste for professionelle Tjekpunkter med beskrivelse og billedeksempler Sikkerhedsstyrelsen Maj 2013 www.sik.dk Indhold Vejledning til tjekskema... 3 Billedeksempler

Læs mere

gør det rigtigt guide

gør det rigtigt guide gør det rigtigt guide Vordroffsvej 26 1900 Frederiksberg C Tlf. 33 29 70 00 www.def.dk Paul Bergsøesvej 6 2600 Glostrup Tlf. 43 43 60 00 www.tekniq.dk gør det rigtigt guide Tekst Dansk El-Forbund og TEKNIQ

Læs mere

Må ikke betjenes Der arbejdes på anlægget. Må kun fjernes af: L-AUS lommebog ANVISNINGER VED ARBEJDE PÅ ELEKTRISKE ANLÆG

Må ikke betjenes Der arbejdes på anlægget. Må kun fjernes af: L-AUS lommebog ANVISNINGER VED ARBEJDE PÅ ELEKTRISKE ANLÆG Må ikke betjenes Der arbejdes på anlægget Må kun fjernes af: L-AUS lommebog ANVISNINGER VED ARBEJDE PÅ ELEKTRISKE ANLÆG Forord FORORD Den første udgave af L-AUS lommebogen udkom i maj 1985 og har været

Læs mere

Nødbelysning. Nødbelysning. Af Steffen Nielsen, Sikkerhedsstyrelsen September 2009

Nødbelysning. Nødbelysning. Af Steffen Nielsen, Sikkerhedsstyrelsen September 2009 Af Steffen Nielsen, Sikkerhedsstyrelsen September 2009 er en overordnet betegnelse for sikkerhedsbelysning og reservebelysning. Sikkerhedsbelysning består dels af flugtvejsbelysning (belysning af udgangs-

Læs mere

ATEX-VEJLEDNING (1. UDGAVE)

ATEX-VEJLEDNING (1. UDGAVE) ATEX-VEJLEDNING (1. UDGAVE) VEJLEDNING I ANVENDELSE AF RÅDETS DIREKTIV 94/9/EF AF 23. MARTS 1994 OM INDBYRDES TILNÆRMELSE AF MEDLEMSSTATERNES LOVGIVNING OM MATERIEL OG SIKRINGSSYSTEMER TIL ANVENDELSE I

Læs mere

Rapport over Standen. En rapport over URO-delens forløb på elektrikeruddannelsen.

Rapport over Standen. En rapport over URO-delens forløb på elektrikeruddannelsen. En rapport over URO-delens forløb på elektrikeruddannelsen. En rapport af Rune Zaar Østergaard 2007 Indholdsfortegnelse 1.0 Formål...3 2.0 Indledning...3 3.0 Problemdefinition...3 4.0 Metodevalg...3 5.0

Læs mere

De Europæiske Fællesskabers Tidende

De Europæiske Fællesskabers Tidende 28. 1. 2000 DA De Europæiske Fællesskabers Tidende L 23/57 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 1999/92/EF af 16. december 1999 om minimumsforskrifter vedrørende forbedring af sikkerhed og sundhedsbeskyttelse

Læs mere

Arbejde på elektriske installationer 1

Arbejde på elektriske installationer 1 Arbejde på elektriske installationer Af Steffen Nielsen, Sikkerhedsstyrelsen Marts 2010 I 2008 registrerede Sikkerhedsstyrelsen 41 elulykker, hvor elfagfolk kom til skade i forbindelse med deres arbejde.

Læs mere

At-VEJLEDNING TEKNISKE HJÆLPEMIDLER B.1.3. Maskiner og maskinanlæg

At-VEJLEDNING TEKNISKE HJÆLPEMIDLER B.1.3. Maskiner og maskinanlæg At-VEJLEDNING TEKNISKE HJÆLPEMIDLER B.1.3 Maskiner og maskinanlæg Vejledning om konstruktion og opstilling af maskiner og maskinanlæg, der ikke er omfattet af Maskindirektivet Maj 2004 Erstatter At-anvisning

Læs mere

Gulvvarme kompendium del 1. www.devi.dk

Gulvvarme kompendium del 1. www.devi.dk Gulvvarme kompendium del 1 www.devi.dk 2 Et fremtidssikret varmesystem 3 God energiøkonomi til 4 gavn for miljøet Gulvopvarmning i 5-6 betongulve Gulvopvarmning i 7-8 trægulve Renovering af boliger 9-11

Læs mere

Vejledning om brandsikkerhed ved større arrangementer

Vejledning om brandsikkerhed ved større arrangementer Vejledning om brandsikkerhed ved større arrangementer Brandforebyggelse Vejledning nr. 3 Vejledning om brandsikkerhed ved større arrangementer omfattet af tekniske forskrifter for forsamlingstelte, selskabshuse,

Læs mere

maskindirektivet 2006/42/EF

maskindirektivet 2006/42/EF EUROPA-KOMMISSIONEN ERHVERV Vejledning i anvendelsen af maskindirektivet 2006/42/EF 2. udgave Juni 2010 Indledning til 2. udgave Direktiv 2006/42/EF er en revideret version af maskindirektivet, hvoraf

Læs mere

Direktiv 2009/48/EF om sikkerhedskrav til legetøj

Direktiv 2009/48/EF om sikkerhedskrav til legetøj EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR ERHVERVSPOLITIK Det indre marked for varer Det indre marked og dets internationale dimension Direktiv 2009/48/EF om sikkerhedskrav til legetøj En vejledning

Læs mere

Forvaltning af Natura 2000-områder Habitatdirektivets artikel 6 92/43/EØF

Forvaltning af Natura 2000-områder Habitatdirektivets artikel 6 92/43/EØF Europa-Kommissionen - Generaldirektoratet for Miljø Forvaltning af Natura 2000-områder Habitatdirektivets artikel 6 92/43/EØF April 2000 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING...7 1.1. ARTIKLEN SET I RELATION

Læs mere

Gør det elsikkert. Råd om elarbejde i hjemmet. Tag folderen med hjem til værktøjskassen. Læs bl.a. om: Hvad må du selv udføre?

Gør det elsikkert. Råd om elarbejde i hjemmet. Tag folderen med hjem til værktøjskassen. Læs bl.a. om: Hvad må du selv udføre? Gør det elsikkert Læs bl.a. om: Hvad må du selv udføre? Værktøjskassen Ophængning af lamper Udskiftning af stikkontakter Udskiftning af trebenet med tobenet stikprop Tag folderen med hjem til værktøjskassen

Læs mere

V.A.V. 01 03/04/98 11:28 Side 1. Værd at vide om frekvensomformere

V.A.V. 01 03/04/98 11:28 Side 1. Værd at vide om frekvensomformere V.A.V. 01 03/04/98 11:28 Side 1 Værd at vide om frekvensomformere V.A.V. 01 03/04/98 11:28 Side 2»Værd at vide om frekvensomformere«danfoss A/S Gengivelse tilladt med kildeangivelse Tryk: New Century Schoolbook,

Læs mere

VEJLEDNING OM EU-REGLERNE OM OFFENTLIGE INDKØB AF VARER

VEJLEDNING OM EU-REGLERNE OM OFFENTLIGE INDKØB AF VARER EUROPA-KOMMISSIONEN OFFENTLIGE INDKØB I DEN EUROPÆISKE UNION VEJLEDNING OM EU-REGLERNE OM OFFENTLIGE INDKØB AF VARER INDEN FOR ALLE SEKTORER BORTSET FRA VAND- OG ENERGIFORSYNING, TRANSPORT OG TELEKOMMUNIKATION

Læs mere

Vejledning om miljøvurdering af planer og programmer

Vejledning om miljøvurdering af planer og programmer Vejledning om miljøvurdering af planer og programmer Miljøministeriet Skov- og Naturstyrelsen Juni 2006 1 INDLEDNING...3 DEL I...5 I. LOVENS MILJØBEGREB...6 II. LOVENS PLAN/PROGRAMBEGREB...8 III. SCREENING...12

Læs mere

Vejledning om solcelleanlæg. sammensætning, montering, tilslutning og rådgivning

Vejledning om solcelleanlæg. sammensætning, montering, tilslutning og rådgivning Vejledning om solcelleanlæg sammensætning, montering, tilslutning og rådgivning DS-hæfte 39:2013 Vejledning om solcelleanlæg sammensætning, montering, tilslutning og rådgivning Vejledning om solcelleanlæg

Læs mere

Håndbog for kommunernes vej- og byrumsbelysning. Februar 2007

Håndbog for kommunernes vej- og byrumsbelysning. Februar 2007 Håndbog for kommunernes vej- og byrumsbelysning Februar 2007 Februar 2007 2 Kolofon Titel: Udgiver: Udgivet: Forfattere: Redaktion: Oplag: Layout/design: Tryk: Foto: ISBN: ISBN netudgave: Håndbog for kommunernes

Læs mere

Normalregulativ for almene vandforsyninger. Vejledning

Normalregulativ for almene vandforsyninger. Vejledning Normalregulativ for almene vandforsyninger Vejledning Titel: Normalregulativ for almene vandforsyninger, vejledning Redaktion: Naturstyrelsen Udgiver: Naturstyrelsen Haraldsgade 53 DK-2100 København Ø

Læs mere

Tilbagestrømningssikring af vandforsyningssystemer Rørcenter-anvisning 015 Oktober 2009

Tilbagestrømningssikring af vandforsyningssystemer Rørcenter-anvisning 015 Oktober 2009 Tilbagestrømningssikring af vandforsyningssystemer Rørcenter-anvisning 015 Oktober 2009 RØRCENTRET Tilbagestrømningssikring af vandforsyningssystemer Rørcenter-anvisning 015 1. udgave, 1. oplag 2009 Tryk

Læs mere

Råd om elarbejde i hjemmet. Tag folderen med hjem til værktøjskassen. Hvad må du selv gøre? Værktøjskassen. Ophængning af lamper

Råd om elarbejde i hjemmet. Tag folderen med hjem til værktøjskassen. Hvad må du selv gøre? Værktøjskassen. Ophængning af lamper Gør det elsikkert Råd om elarbejde i hjemmet Hvad må du selv gøre? Værktøjskassen Ophængning af lamper Udskiftning af stikkontakter Udskiftning af trebenet med tobenet stikprop Tag folderen med hjem til

Læs mere

Tilbagestrømningssikring af vandforsyningssystemer

Tilbagestrømningssikring af vandforsyningssystemer Tilbagestrømningssikring af vandforsyningssystemer Rørcenter-anvisning 015 Oktober 2009 RØRCENTRET Tilbagestrømningssikring af vandforsyningssystemer Rørcenter-anvisning 015 1. udgave, 1. oplag 2009 Rørcentret,

Læs mere

Lærervejledning til Er du el-tjekket?

Lærervejledning til Er du el-tjekket? Er du el-tjekket? - et undervisningsmateriale til fysik i folkeskolens 7. til 9. klasse Indhold Forord hvorfor arbejde med el-sikkerhed i skolen? side 2 Undervisningstemaer side 3 Den spænding man dør

Læs mere

LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND ALBERTSLUND A/S

LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND ALBERTSLUND A/S LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND ALBERTSLUND A/S INDHOLD 1. Indledende bestemmelser... 6 1.1 Formål... 6 1.2 Definitioner... 6 2. Selskabets organisering... 8 2.1 Oplysninger om Selskabet... 8 2.3

Læs mere

At-VEJLEDNING. Køleanlæg og varmepumper. At-vejledning B.4.4

At-VEJLEDNING. Køleanlæg og varmepumper. At-vejledning B.4.4 At-VEJLEDNING Køleanlæg og varmepumper At-vejledning B.4.4 Oktober 2010 Erstatter januar 2005 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen skal fortolkes.

Læs mere

ABB machinery drives. Hardwaremanual ACS850-04 frekvensomformermoduler (55 til 200 kw, 60 til 200 hk)

ABB machinery drives. Hardwaremanual ACS850-04 frekvensomformermoduler (55 til 200 kw, 60 til 200 hk) ABB machinery drives Hardwaremanual ACS850-04 frekvensomformermoduler (55 til 200 kw, 60 til 200 hk) Liste over relaterede manualer Hardwaremanualer og vejledninger for frekvensomformeren ACS850-04 drive

Læs mere

Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling

Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling August 2014 Byggeri og energieffektivitet Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling af transportable telte og konstruktioner: Telte, tribuner, scener mm. Side 1 1 Indhold DEL 1 JURIDISKE

Læs mere

Råd om elarbejde i hjemmet. Tag folderen med hjem til værktøjskassen. Hvad må du selv gøre? Værktøjskassen. Ophængning af lamper

Råd om elarbejde i hjemmet. Tag folderen med hjem til værktøjskassen. Hvad må du selv gøre? Værktøjskassen. Ophængning af lamper Gør det elsikkert Råd om elarbejde i hjemmet Hvad må du selv gøre? Værktøjskassen Ophængning af lamper Udskiftning af stikkontakter Udskiftning af trebenet med tobenet stikprop Tag folderen med hjem til

Læs mere