Elektriske installationer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Elektriske installationer"

Transkript

1 STÆRKSTRØMSBEKENDTGØRELSEN Afsnit 6 Elektriske installationer ELEKTRICITETSRÅDET Gothersgade 160, 1123 København K Telefon Telefax Hjemmeside

2 Stærkstrømsbekendtgørelsen Afsnit 6, 1. udgave Sat med Arial Trykt hos Schultz Grafisk Juni 2001 Oplag: ex. ISBN

3 INDLEDNING Stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6, Elektriske installationer, 1. udgave er udgivet af Elektricitetsrådet og har gyldighed fra 1. juli Det erstatter det unummererede afsnit Elektriske installationer De hidtidige bestemmelser i Elektriske installationer 1993 må dog anvendes frem til 1. januar Det betyder, at det indtil denne dato er tilladt at udføre installationer enten efter nærværende nye bestemmelser eller efter de hidtidige bestemmelser. Installationer, der er færdigprojekteret før 1. januar 2003 efter de hidtidige bestemmelser, kan dog færdiggøres efter disse bestemmelser frem til 1. januar I særlige tilfælde kan der gives dispensation til færdiggørelse efter 1. januar Det kan f.eks. komme på tale, hvor et større boligbyggeri bestående af flere blokke er projekteret før 1. januar 2003 efter de hidtidige bestemmelser, men hvor udførelsen sker etapevis og strækker sig over længere tid Bestemmelserne i del 1 til 7 i afsnit 6 er baseret på internationale standarder, hovedsagelig publikationer i 364-serien fra IEC (International Electrotechnical Commission) og harmoniseringsdokumenter i HD 384-serien fra CENELEC (European Committee for Electrotechnical Standardization). De indeholder desuden nogle særlige danske tilføjelser, ændringer eller forklaringer. Hvor der forekommer CENELEC-ændringer til en IEC tekst, og hvor en bestemmelse udelukkende stammer fra CENELEC, er dette markeret med en lodret streg i venstre margin. Hvor der forekommer danske ændringer m.v., er dette markeret med to lodrette streger i venstre margin. Af trykketekniske grunde vises markeringerne ofte ud for et helt tekstafsnit, selv hvor ændringerne kun omfatter nogle få ord inde i tekstafsnittet. De nøjagtige ændringer kan ses i den elektroniske CD-udgave, hvor CENELEC-ændringer er markeret med blåt, og danske ændringer er markeret med gult.

4

5 INDHOLDSFORTEGNELSE Del 1 GYLDIGHEDSOMRÅDE, FORMÅL OG GRUNDLÆGGENDE PRINCIPPER KAPITEL 11 GYLDIGHEDSOMRÅDE KAPITEL 12 FORMÅL KAPITEL 13 GRUNDLÆGGENDE PRINCIPPER 131 Beskyttelse af sikkerhedsgrunde Planlægning Valg af elektrisk materiel Udførelse og afprøvning før idriftsætning DEL 2 DEFINITIONER OG ORDFORKLARINGER KAPITEL Almindeligt Spændinger Elektrisk stød Jordforbindelser og udligningsforbindelser Elektriske kredse Ledningssystemer Andet materiel Adskillelse og afbrydning Personers kompetence Stikordsregister DEL 3 PROJEKTERINGSGRUNDLAG KAPITEL 30 ALMINDELIGT 3.1 Almindeligt KAPITEL 31 FORMÅL, FORSYNING OG OPBYGNING 311 Maksimalbelastning og samtidighedsfaktorer Forsyningssystemer Forsyning Installationens opbygning KAPITEL 32 YDRE FORHOLD KAPITEL 33 INDBYRDES TILPASNING

6 KAPITEL 34 VEDLIGEHOLDELSE KAPITEL 35 NØDFORSYNING 351 Almindeligt Klassifikation DEL 4 BESKYTTELSE AF SIKKERHEDSGRUNDE KAPITEL 40 INTRODUKTION Almindeligt KAPITEL 41 BESKYTTELSE MOD ELEKTRISK STØD Almindeligt Beskyttelse mod både direkte og indirekte berøring Beskyttelse ved ekstra lav spænding: SELV og PELV Beskyttelse ved begrænsning af strøm og ladning Beskyttelse mod direkte berøring Beskyttelse ved isolation af spændingsførende dele Beskyttelse ved barrierer eller kapslinger Beskyttelse ved spærringer Beskyttelse ved placering uden for rækkevidde Supplerende beskyttelse med fejlstrømsafbrydere Beskyttelse mod indirekte berøring Beskyttelse ved automatisk afbrydelse af forsyningen Beskyttelse ved anvendelse af materiel af klasse II eller ved tilsvarende isolation Beskyttelse ved ikke-ledende områder Beskyttelse ved lokale udligningsforbindelser uden jordforbindelse Beskyttelse ved separat strømkreds Bilag A Principper for SELV, PELV og FELV vedrørende beskyttende adskillelse og forhold til jord KAPITEL 42 BESKYTTELSE MOD TERMISKE PÅVIRKNINGER 421 Almindeligt Beskyttelse mod brand Beskyttelse mod forbrændinger Beskyttelse mod overophedning KAPITEL 43 OVERSTRØMSBESKYTTELSE 430 Indledning Almindeligt Beskyttelsesudstyr Overbelastningsbeskyttelse Kortslutningsbeskyttelse Koordinering af overbelastnings- og kortslutningsbeskyttelse Begrænsning af overstrøm ved strømkildens egenskaber Bilag A Supplement til 431.1, note KAPITEL 44 BESKYTTELSE MOD OVERSPÆNDINGER 441 Disponibel Beskyttelse af lavspændingsinstallationer mod fejl mellem højspændingsanlæg og jord Introduktion

7 442.1 Almindeligt Jordingsanlæg i transformerstationer Betingelser for jordingsanlæg afhængigt af systemjordingen i lavspændingsanlægget Netfrekvente påvirkningsspændinger i transformerstationers lavspændingsmateriel Påvirkningsspænding ved brud på nullederen i TN- og TT-systemer Påvirkningsspænding ved tilfældig jording af et IT-system Påvirkningsspænding ved kortslutning mellem en faseleder og nullederen Beskyttelse mod atmosfæriske overspændinger og koblingsoverspændinger Introduktion Almindeligt Klassificering af impulsholdespændingskategorier (overspændingskategorier) Foranstaltninger til overspændingsbeskyttelse Valg af materiel i installationen Beskyttelse mod elektromagnetisk interferens (EMI) (Elektromagnetiske forstyrrelser) i installationer Introduktion Gyldighedsområde Normative referencer Forholdsregler Forholdsregler for signalforbindelser Bilag A Bilag B KAPITEL 45 BESKYTTELSE MOD UNDERSPÆNDING 451 Almindeligt KAPITEL 46 ADSKILLELSE OG AFBRYDNING 460 Indledning Almindeligt Adskillelse Afbrydning for mekanisk vedligeholdelse Nødafbrydning, herunder nødstop Funktionsafbrydning (styring) KAPITEL 47 ANVENDELSE AF BESKYTTELSESMETODER 470 Almindeligt Beskyttelse mod elektrisk stød Beskyttelse mod direkte berøring Beskyttelse mod indirekte berøring Beskyttelse mod både direkte og indirekte berøring ved anvendelse af FELV strømkredse Disponibel Overstrømsbeskyttelse af ledningssystemer Overbelastningsbeskyttelse Kortslutningsbeskyttelse Krav, som er afhængige af strømkredsens art Bilag A Overstrømsbeskyttelse af parallelforbundne ledere Bilag B Danske eksempler på opfyldelse af KAPITEL 48 VALG AF BESKYTTELSESMETODER I RELATION TIL YDRE FORHOLD 481 Valg af beskyttelsesmetoder mod elektrisk stød i relation til ydre forhold Almindeligt Metoder til beskyttelse mod direkte berøring Valg af beskyttelsesmetoder mod indirekte berøring Beskyttelse mod brand, hvor der er særlig risiko eller fare

8 482.0 Almindeligt Områder med brandfare på grund af bearbejdede eller oplagrede materialers art Områder med brændbare bygningsmaterialer Områder der indeholder værdifuldt gods DEL 5 VALG OG INSTALLATION AF MATERIEL KAPITEL 51 FÆLLES BESTEMMELSER 510 Fælles bestemmelser Overensstemmelse med standarder Driftsforhold og ydre forhold Tilgængelighed Identifikation Almindeligt Ledningssystemer Identifikation af nulledere og beskyttelsesledere Beskyttelsesudstyr Dokumentation Forhindring af gensidige skadelige påvirkninger KAPITEL 52 VALG OG INSTALLATION AF LEDNINGSSYSTEMER 520 Almindeligt Typer af ledningssystemer Kanalskinnesystemer Vekselstrømskredse Rør og ledningskanalsystemer Bøjelige ledninger som fast installation Tilledninger Valg og installation i forhold til ydre påvirkninger Strømværdier Indledning Almindeligt Omgivelsestemperatur Termisk modstand i jord Samlet fremføring af flere strømkredse Antal belastede ledere Parallelforbundne ledere Ændringer af installationsforholdende langs en fremføringsvej Installationsmåder Tabeller Lederes tværsnitsareal Spændingsfald i forbrugeres installationer Elektriske forbindelser Valg og installation til begrænsning af brandspredning Nærføring Valg og installation under hensyn til vedligeholdelse og rengøring Bilag A Forenklede danske bestemmelser til fastlæggelse af strømværdier Bilag B Formel for strømværdier Bilag C Virkningen af harmoniske strømme i symmetrisk belastede trefasesystemer KAPITEL 53 KOBLINGSUDSTYR 530 Almindeligt og fælles bestemmelser Udstyr til beskyttelse mod indirekte berøring ved automatisk afbrydelse af forsyningen Overstrømsbeskyttelsesudstyr Fejlstrømsafbrydere Isolationsovervågningsudstyr

9 531.4 Fejlspændingsafbrydere Udstyr til beskyttelse mod termiske påvirkninger Udstyr til beskyttelse mod overstrøm Almindelige bestemmelser Valg af udstyr til overbelastningsbeskyttelse af ledningssystemer Valg af udstyr ti kortslutningsbeskyttelse af ledningssystemer Udstyr til beskyttelse mod overspænding Almindeligt Installation af overspændingsafledere i bygningsinstallationer Udstyr til beskyttelse mod underspænding Disponibel Materiel til adskillelse og afbrydning Almindeligt Materiel til adskillelse Materiel til afbrydning for mekanisk vedligeholdelse Materiel til nødafbrydning (herunder nødstop) Materiel til funktionsafbrydning Disponibel Koordinering af forskelligt beskyttelsesudstyr Selektivitet mellem overstrømsbeskyttelsesudstyr Koordinering mellem fejlstrømsafbrydere og overstrømsbeskyttelsesudstyr Selektivitet mellem fejlstrømsafbrydere Bilag A Installation af overspændingsafledere i TN-systemer Bilag B Installation af overspændingsafledere i TT-systemer Bilag C Installation af overspændingsafledere i IT-systemer KAPITEL 54 JORDINGSANLÆG OG BESKYTTELSESLEDERE 541 Almindeligt Jordforbindelser Jordingsanlæg Jordelektroder Jordledere Hovedjordklemme eller skinne Sammenkobling med jordingsanlæg for andre anlæg end lavspændingsinstallationer Beskyttelsesledere Mindste ledertværsnit Forskellige typer beskyttelsesledere Sikring af beskyttelseslederes gennemgående elektriske forbindelse Jordingsanlæg til beskyttelsesformål Jordingsanlæg til funktionsmæssige formål Jordingsanlæg til både beskyttelsesformål og funktionsmæssige formål Ledere til udligningsforbindelser Jordingsanlæg og udligningsforbindelser for informationsteknologisk materiel Almindeligt Krav til jordforbindelser i installationer eller af materiel for informationsteknologi Brug af hovedjordklemme Kompatibilitet i informationsteknologiske installationer med PEN-ledere i bygninger Beskyttelse mod elektrolytisk korrosion Forholdsregler for elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) Jordforbindelser og udligningsforbindelser for informationsteknologiske installationer Bilag A Metode til beregning af faktoren k i Bilag B Beskyttelsesledere Bilag C Kabelforbindelser for signaloverføring Bilag D Forholdsregler for at opnå elektromagnetisk kompatibilitet Bilag E Signaloverføring mellem områder med forskellig potentialudligning

10 KAPITEL 55 ANDET UDSTYR 551 Lavspændingsgeneratoranlæg Almindeligt Almindelige bestemmelser Beskyttelse mod både direkte og indirekte berøring Beskyttelse mod indirekte berøring Overstrømsbeskyttelse Tillægsbestemmelser for installationer, hvor generatoranlægget udgør en omkobbelbar alternativ forsyning til den offentlige forsyning (reserveforsyningssystemer) Tillægsbestemmelser for installationer, hvor generatoranlægget kan fungere i parallel med den offentlige forsyning Disponibel Disponibel Disponibel Disponibel Disponibel Disponibel Disponibel Belysningsarmaturer og lysinstallationer Gyldighedsområde Normative referencer Definitioner og ordforklaringer Almindelige bestemmelser for installationer Beskyttelse mod termiske påvirkninger Ledningssystemer Separat forkoblingsudstyr, f.eks. drosselspoler Fasekompenseringskondensatorer Beskyttelse mod elektrisk stød for stande for armaturer Stroboskopeffekt KAPITEL 56 NØDFORSYNING 561 Almindeligt Strømkilder Strømkredse Brugsgenstande Særlige krav til nødforsyninger med strømkilder, der ikke kan fungere i parallelkobling Særlige krav til nødforsyninger med strømkilder, der kan fungere i parallelkobling DEL 6 IDRIFTSÆTNING, DRIFT OG VEDLIGEHOLDELSE AF INSTALLATIONER KAPITEL 61 EFTERSYN OG AFPRØVNING FØR IDRIFTSÆTNING 61.1 Almindeligt Eftersyn Afprøvning Almindeligt Gennemgående elektrisk forbindelse i beskyttelsesledere samt i hovedudligningsforbindelser og supplerende udligningsforbindelser Installationens isolationsmodstand Beskyttelse ved adskillelse af strømkredse Gulv- og vægmodstand Verifikation af betingelserne for beskyttelse ved automatisk afbrydelse af forsyningen Polaritetsprøve Spændingsprøve Funktionsprøver Kontrol af spændingsfald Bilag A Metode til måling af isolationsmodstanden for gulve og vægge

11 Bilag B Verifikation af fejlstrømsafbryderes funktion Bilag C Måling af overgangsmodstanden for en jordelektrode Bilag D Måling af fejlsløjfeimpedansen Bilag E Vejledning om anvendelse af reglerne i kapitel Bilag F Periodisk eftersyn og afprøvning KAPITEL 62 DRIFT OG VEDLIGEHOLDELSE AF INSTALLATIONER 620 Almindeligt Forhold over for installationer Udskiftning af sikringer og genindkobling af maksimalafbrydere Konstatering af fejl KAPITEL 63 ARBEJDE PÅ ELLER NÆR VED ELEKTRISKE INSTALLATIONER 630 Indledning Gyldighedsområde Normative referencer Definitioner og ordforklaringer Grundlæggende principper Funktionskontrol Sikkerhedsforanstaltninger ved arbejde på eller nær ved spændingsløse installationer Sikkerhedsforanstaltninger ved arbejde på installationer og tavler under spænding (L-AUS) Sikkerhedsforanstaltninger ved arbejde nær ved installationer under spænding DEL 7 BESTEMMELSER FOR SÆRLIGE INSTALLATIONER ELLER OMRÅDER KAPITEL 700 INTRODUKTION KAPITEL 701 OMRÅDER MED BADEKAR ELLER BRUSER Gyldighedsområde Projekteringsgrundlag Beskyttelse af sikkerhedsgrunde Valg og installation af materiel KAPITEL 702 SVØMMEBASSINER OG ANDRE BASSINER Gyldighedsområde Projekteringsgrundlag Beskyttelse af sikkerhedsgrunde Valg og installation af materiel Bilag A Oversigt over vigtige beskyttelsesforanstaltninger KAPITEL 703 SAUNAER Gyldighedsområde Beskyttelse af sikkerhedsgrunde Valg og installation af materiel KAPITEL 704 BYGGEPLADSINSTALLATIONER Gyldighedsområde Projekteringsgrundlag Beskyttelse af sikkerhedsgrunde Valg og installation af materiel

12 Eftersyn Bilag A Eksempel på benævnelse af forskellige typer byggepladstavler m.v KAPITEL 705 INSTALLATIONER I LANDBRUG OG GARTNERI OG BYGNINGER FOR HUSDYRHOLD Gyldighedsområde Beskyttelse af sikkerhedsgrunde Valg og installation af materiel KAPITEL 706 SNÆVRE LEDENDE RUM Gyldighedsområde Beskyttelse af sikkerhedsgrunde KAPITEL 707 JORDFORBINDELSER VED INSTALLATION AF DATABEHANDLINGSUDSTYR Gyldighedsområde Definitioner og ordforklaringer Beskyttelse af sikkerhedsgrunde Valg og installation af materiel KAPITEL 708 CAMPINGPLADSER OG CAMPINGVOGNE Indledning Gyldighedsområde Definitioner og ordforklaringer Særlige bestemmelser for campingpladser Særlige bestemmelser for tilslutningsmateriel Særlige bestemmelser for installationer i campingvogne, herunder campingbiler KAPITEL 709 MARINAER Gyldighedsområde Definitioner og ordforklaringer Projekteringsgrundlag Anvendelse af beskyttelsesmetoder Valg og installation af materiel Bilag A Eksempel på en instruktion for tilslutning til forsyningen KAPITEL 710 DISPONIBELT KAPITEL 711 UDSTILLINGER, FREMVISNING ELLER OPTRÆDEN OG STANDE Gyldighedsområde Definitioner og ordforklaringer Projekteringsgrundlag Beskyttelse af sikkerhedsgrunde Valg og installation af materiel Afprøvning KAPITEL 712 DISPONIBELT KAPITEL 713 INSTALLATIONER I MØBLER Gyldighedsområde Valg og installation af materiel

13 KAPITEL 714 LYSINSTALLATIONER I DET FRI Gyldighedsområde Definitioner og ordforklaringer Beskyttelse af sikkerhedsgrunde Valg og installation af materiel Særlige bestemmelser for lysinstallationer som er en del af det offentlige forsyningsnet KAPITEL 715 LYSINSTALLATIONER FOR EKSTRA LAV SPÆNDING Gyldighedsområde Beskyttelse mod både direkte og indirekte berøring Overstrømsbeskyttelse Adskillelse og afbrydning Beskyttelse mod brand Ledningssystemer Andet materiel Bilag A Forklaring på symboler Bilag B Eksempel på spændingsfaldsberegning DEL 8 ANDRE SÆRLIGE INSTALLATIONER END ANGIVET I DEL 7 KAPITEL 800 INTRODUKTION Almindeligt KAPITEL 801 BOLIGER Gyldighedsområde A Overbelastningsbeskyttelse af ledningssystemer B Overbelastningsbeskyttelse af hovedstrømkredse (hovedledninger) Beskyttelse mod indirekte berøring Udeladelse af overbelastningsbeskyttelse Placering af gruppeafbrydere m.v Gruppeantal Elektriske forbindelser Antal stikkontakter Fejlstrømsafbrydere Kogenicher Bilag A Antal stikkontakter i boliger KAPITEL 802 OMRÅDER HVOR INSTALLATIONEN NORMALT ER UDSAT FOR FUGT ELLER VAND Gyldighedsområde Beskyttelse mod direkte berøring Beskyttelse mod indirekte berøring Valg og installation af materiel Ledningssystemer Koblingsudstyr KAPITEL 803 KAPSLINGSKLASSER (IP-KODE) Indledning IP-kodens opbygning Betydningen af cifre og bogstaver Sammenhæng mellem første ciffer og et eventuelt bogstav Valg af materiel

14 KAPITEL 804 FORSAMLINGSLOKALER, BUTIKKER OG LIGNENDE SALGSLOKALER, UNDERVISNINGSLOKALER, FÆLLES ADGANGSVEJE OG FLUGTVEJE Indledning Gyldighedsområde Definitioner og ordforklaringer Installationens opdeling (314) Beskyttelse mod brand (422) Særlige bestemmelser for forsamlingslokaler, butikker og lignende salgslokaler og undervisningslokaler Særlige bestemmelser for fælles adgangsveje Særlige bestemmelser for flugtveje KAPITEL 805 NØDBELYSNING OG VARSLINGSANLÆG Gyldighedsområde Definitioner og ordforklaringer Almindeligt Kredsskemaer Ledningssystemer Lederes tværsnitsareal Særlige bestemmelser for varslingsanlæg Særlige bestemmelser for nødbelysning KAPITEL 806 SPRÆNGSTOFRUM Indledning Gyldighedsområde Definitioner og ordforklaringer Inddeling af sprængstofrum Almindelige bestemmelser Særlige bestemmelser KAPITEL 807 GULV- OG LOFTVARME SYSTEMER Gyldighedsområde Definitioner og ordforklaringer Beskyttelse mod elektrisk stød Beskyttelse mod termiske påvirkninger Valg og installation af materiel Bilag A Oplysninger til ejeren og brugeren af installationen KAPITEL 808 VARMEKABELANLÆG Gyldighedsområde Beskyttelse mod brand Beskyttelse mod indirekte berøring Ydre forhold Isolationsmodstand KAPITEL 809 ELEKTRODEGRYDER Gyldighedsområde Beskyttelse mod elektrisk stød

15 KAPITEL 810 INSTALLATION AF NØDAFBRYDERE FOR NEONANLÆG Indledning Gyldighedsområde Nødafbrydning KAPITEL 811 MMIDLERTIDIGE INSTALLATIONER Gyldighedsområde Beskyttelse mod indirekte berøring Ledningssystemer Elektriske forbindelser Juleillumination o.l Eftersyn KAPITEL 812 INSTALLATION OG ANVENDELSE AF MATERIEL TIL LYSBUESVEJSNING OG LIGNENDE PROCESSER Indledning Gyldighedsområde Definitioner og ordforklaringer Installation Anvendelse Bilag A Farer forbundet med lysbuesvejsning KAPITEL 813 INSTALLATIONER I ELEKTRISKE BETJENINGSRUM Gyldighedsområde Definitioner og ordforklaringer Beskyttelse mod direkte berøring Beskyttelse mod indirekte berøring KAPITEL 814 INSTALLATION AF TAVLER Indledning Gyldighedsområde Definitioner og ordforklaringer Almindeligt Tilgængelighed Kortslutningsbeskyttelse Beskyttelse mod indirekte berøring Mærkning KAPITEL 815 INSTALLATION AF KANALSKINNESYSTEMER Indledning Gyldighedsområde Definitioner og ordforklaringer Almindeligt Tilgængelighed Korslutningsbeskyttelse Afgående ledninger KAPITEL 816 TRANSPORTABLE, FORBRÆNDINGSMOTORDREVNE GENERATORANLÆG Indledning Gyldighedsområde Forbrændingsmotor Generatorens spændingsvariation

16 816.4 Beskyttelses- og overvågningsudstyr Tilslutningsudstyr Kapslingsklasse Mærkning, installations- og brugsanvisning Tilslutning og jordforbindelse BILAG Bilag Y Bilag Z Normative referencer til internationale og europæiske publikationer samt danske standarder Oversigt over hvilke dokumenter fra IEC og CENELEC bestemmelserne i del 1 til 7 er baseret på

17 Del 1 GYLDIGHEDSOMRÅDE, FORMÅL OG GRUNDLÆGGENDE PRINCIPPER 13

18 KAPITEL 11 GYLDIGHEDSOMRÅDE 11.1 Bestemmelserne gælder for elektriske installationer, såsom installationer hørende til: a) Boliger. b) Erhvervsejendomme. c) Offentlige ejendomme. d) Industriejendomme. e) Landbrugsejendomme og gartnerier. f) Præfabrikerede huse. g) Campingvogne, campingpladser o.l. h) Byggepladser, udstillinger, markeder og andre midlertidige installationer. i) Marinaer. 14 Note 1 For elektrisk materiel på maskiner henvises i stedet til Stærkstrømsbekendtgørelsens afsnit (EN ), idet dog bestemmelserne i kapitel 63 skal følges ved arbejde på sådant materiel. Note 2 Opmærksomheden henledes på, at andre danske myndigheder kan stille yderligere krav. Det gælder f.eks.: - Arbejdstilsynet. - Beredskabsmyndighederne. - Bygningsmyndighederne. - Sundhedsmyndighederne. - Veterinærmyndighederne Bestemmelserne gælder for: a) Strømkredse, der forsynes ved nominelle spændinger til og med 1000 V vekselspænding eller 1500 V jævnspænding. Ved vekselstrøm er de foretrukne frekvenser, der er taget hensyn til i bestemmelserne, 50, 60 og 400 Hz. Brug af andre frekvenser til specielle formål er ikke udelukket. b) Strømkredse - bortset fra interne kredse i apparater - der opererer med spændinger større end 1000 V, og som stammer fra en installation med en spænding, der ikke overstiger 1000 V vekselspænding, f.eks. elektrostatiske filtre. c) Alle ledninger og ledningssystemer som ikke udtrykkeligt er dækket af standarderne for brugsgenstande. d) Alle brugerinstallationer uden for bygninger. e) Fast installation for telekommunikation, signalering, styring e.l. (undtagen indre ledninger i apparater). Note Se i øvrigt noten i 3.1 i kapitel 30 angående installationer for telekommunikation. f) Udvidelse eller ændring af en installation. Bestemmelserne gælder også for de dele af den eksisterende installation, der påvirkes ved udvidelsen eller ændringen Bestemmelserne gælder ikke for: a) Udstyr for elektriske baner o.l. Note Undtagelsen gælder kun elektriske banesystemer og udstyr hertil, der er omfattet af egne standarder. b) Automobilers elektriske udstyr. c) Installationer på skibe. d) Installationer i flyvemaskiner. e) Offentlig gade- og vejbelysning. Note Se dog kapitel 714. f) Installationer i miner.

19 g) Radiostøjdæmpningsudstyr undtagen i den udstrækning, det har indflydelse på installationens sikkerhed. h) Elektriske hegn. Note Er i Danmark omfattet af Stærkstrømsbekendtgørelsens afsnit 9. i) Lynbeskyttelse af bygninger. Note Atmosfæriske påvirkninger er dog omfattet af bestemmelserne i det omfang, de påvirker den elektriske installation (f.eks. med hensyn til valg af overspændingsafledere) Bestemmelserne er ikke beregnet til at gælde for systemer for offentlig elektricitetsfordeling, eller produktion og transmission for sådanne systemer. Note Lande, der ønsker det, kan imidlertid bruge bestemmelserne helt eller delvis til disse formål. I Danmark gælder bestemmelserne for offentlig elektricitetsfordeling For elektrisk materiel gælder bestemmelserne kun for dets valg og anvendelse i installationen. Dette gælder også for sammenbygninger af elektrisk materiel, der opfylder de relevante standarder. KAPITEL 12 FORMÅL 12.1 Bestemmelserne indeholder regler for planlægning og udførelse af elektriske installationer med det formål at opnå sikkerhed og korrekt funktion i overensstemmelse med den tilsigtede anvendelse Kapitel 13 angiver de grundlæggende principper. Kapitlet indeholder ikke detaljerede tekniske bestemmelser, som kan være underkastet ændringer som følge af den tekniske udvikling Del 3 til 8 indeholder de tekniske bestemmelser, der skal opfyldes for at sikre, at den elektriske installation er i overensstemmelse med de grundlæggende principper i kapitel 13. KAPITEL 13 GRUNDLÆGGENDE PRINCIPPER 131 Beskyttelse af sikkerhedsgrunde Almindeligt. Bestemmelserne har til formål at skabe sikkerhed for personer, husdyr og ejendom mod de farer og skader, som ellers kan opstå ved normal brug af elektriske installationer. Note De to største farer ved brugen af elektricitet er: - Chokstrømme. - Høje temperaturer, der kan forårsage forbrændinger, brande og andre skader Bestemmelser, der angår installationers forhold over for andre objekter, skal ikke alene overholdes ved udførelsen af installationer, men også ved udførelsen eller anbringelsen af andre objekter i nærheden af bestående installationer. 15

20 131.2 Beskyttelse mod elektrisk stød Beskyttelse mod direkte berøring. Personer og husdyr skal beskyttes mod de farer, der kan opstå ved berøring af installationens spændingsførende dele. Denne beskyttelse kan opnås ved en af følgende metoder: Ved at forhindre, at der går en strøm gennem en person eller et husdyr. Ved at begrænse den strøm, der kan gå gennem en person eller et husdyr, til en størrelse, der ikke er farlig Beskyttelse mod indirekte berøring. Personer og husdyr skal beskyttes mod de farer, der kan opstå ved berøring af udsatte dele i tilfælde af fejl. Denne beskyttelse kan opnås ved en af følgende metoder: Ved at forhindre, at der går en fejlstrøm gennem en person eller et husdyr. Ved at begrænse den fejlstrøm, der kan gå gennem en person eller et husdyr, til en størrelse, der ikke er farlig. Ved automatisk afbrydelse af forsyningen inden en fastsat tid, når der opstår en fejl, som kan medføre, at der kan gå en farlig strøm gennem en person eller et husdyr, der berører udsatte dele. Note I forbindelse med beskyttelse mod indirekte berøring er brugen af potentialudligning et af de vigtige principper for at opnå sikkerhed Beskyttelse mod termiske påvirkninger. Installationen skal udføres således, at der ikke er nogen risiko for antændelse af brændbare materialer, som følge af høje temperaturer eller lysbuer. Desuden må der ved normal brug af materiellet ikke være risiko for, at personer eller husdyr får forbrændinger Beskyttelse mod overstrøm. Personer, husdyr og ejendom skal beskyttes mod skader, der kan opstå som følge af for høje temperaturer eller elektromekaniske påvirkninger forårsaget af overstrøm i de spændingsførende ledere. Denne beskyttelse kan opnås ved en af følgende metoder: Ved automatisk afbrydelse af en overstrøm før den antager en farlig størrelse under hensyn til dens varighed. Ved at begrænse den maksimale overstrøm til en sikker størrelse og varighed Beskyttelse mod fejlstrøm. Andre ledere end spændingsførende ledere, og enhver anden del, der er beregnet til at føre en fejlstrøm, skal kunne føre denne strøm uden at antage for høj temperatur. Note 1 Opmærksomheden henledes især på jordfejlstrømme og lækstrømme. Note 2 For spændingsførende ledere vil overholdelse af sikre, at de er beskyttet mod overstrømme, der skyldes fejl Beskyttelse mod overspænding Personer, husdyr og ejendom skal beskyttes mod alle skadelige virkninger af en fejl mellem spændingsførende dele hørende til strømkredse med forskellige spændinger. 16

Stærkstrømsbekendtgørelsen, afsnit 6 Elektriske installationer

Stærkstrømsbekendtgørelsen, afsnit 6 Elektriske installationer BEK nr 12502 af 01/07/2001 Gældende (Stærkstrømsbekendtgørelsen) Offentliggørelsesdato: 30-04-2002 Økonomi- og Erhvervsministeriet Senere ændringer til forskriften BEK nr 693 af 27/06/2008 BEK nr 1230

Læs mere

Elektriske installationer

Elektriske installationer STÆRKSTRØMSBEKENDTGØRELSEN Afsnit 6 Elektriske installationer ELEKTRICITETSRÅDET Gothersgade 160, 1123 København K Telefon 33 73 20 00. Telefax 33 73 20 99 E-mail er@elraadet.dk Hjemmeside www.elraadet.dk

Læs mere

ALIGN="CENTER">Stærkstrømsbekendtgørelsen Elektriske installationer

ALIGN=CENTER>Stærkstrømsbekendtgørelsen Elektriske installationer Stærkstrømsbekendtgørelsen_Elektriske installationer Side 1 af 288 BEK nr 17351 af 01/05/1993 (Gældende) Lovgivning som forskriften vedrører Ingen Senere ændringer til forskriften Kapitel 34 - VEDLIGEHOLDELSE

Læs mere

Vejledning vedrørende ellovgivningen og generatoranlæg

Vejledning vedrørende ellovgivningen og generatoranlæg Vejledning vedrørende ellovgivningen og generatoranlæg 5. udgave, februar 2005 Indhold Forord... 4 1 Vedrørende beskyttelse af generatoranlæg mod indirekte berøring... 5 1.2 Generatoranlæg som kun kan

Læs mere

KAPITEL 708 CAMPINGPLADSER OG CAMPINGVOGNE

KAPITEL 708 CAMPINGPLADSER OG CAMPINGVOGNE 708.0 Indledning. KAPITEL 708 CAMPINGPLADSER OG CAMPINGVOGNE I modsætning til andre kapitler i del 7 er der i dette kapitel anvendt en fortløbende nummerering. Der er dog i enkelte punkter henvist til

Læs mere

Stærkstrømsbekendtgørelsen, afsnit 6 Elektriske installationer

Stærkstrømsbekendtgørelsen, afsnit 6 Elektriske installationer Stærkstrømsbekendtgørelsen, afsnit 6 Elektriske installationer KAPITEL 709 MARINAER Note Dette kapitel er baseret på et CENELEC-forslag, som kun omhandler marinaer i modsætning til IEC standarden, som

Læs mere

Program. Ny lovgivning el-området. Ny Elsikkerhedslov og bekendtgørelser. Standarder Dimensionering Verifikation

Program. Ny lovgivning el-området. Ny Elsikkerhedslov og bekendtgørelser. Standarder Dimensionering Verifikation Program Ny lovgivning el-området Ny Elsikkerhedslov og bekendtgørelser. Standarder Dimensionering Verifikation Lovgivning og standarder Direktiver Besluttes af EU kommissionen og skal følges af medlemslandene

Læs mere

INSTALLATION & JORDING DEN 27. APRIL V/JOHNNY NIELSEN

INSTALLATION & JORDING DEN 27. APRIL V/JOHNNY NIELSEN INSTALLATION & JORDING DEN 27. APRIL 2016. V/JOHNNY NIELSEN PROGRAM FOR INDLÆGGET. PRÆSENTATION AF MIG SELV GENNEMGANG AF EKSTRABESKYTTELSESSYSTEMET TT. GENNEMGANG AF EKSTRABESKYTTELSESSYSTEMET TN. EKSTRABESKYTTELSESSYSTEMET

Læs mere

Installation & Jording. Den 6. oktober v/johnny Nielsen

Installation & Jording. Den 6. oktober v/johnny Nielsen Installation & Jording Den 6. oktober 2015. v/johnny Nielsen Program for indlægget.! Præsentation af FOURNAIS ENERGI og mig selv! Gennemgang af ekstrabeskyttelsessystemet TN.! Ekstrabeskyttelsessystemet

Læs mere

Stærkstrømsbekendtgørelsen, Afsnit 9, 4. udgave, Højspændingdinstallationer

Stærkstrømsbekendtgørelsen, Afsnit 9, 4. udgave, Højspændingdinstallationer Stærkstrømsbekendtgørelsen, Afsnit 9, 4. udgave, Højspændingdinstallationer INDLEDNING Stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 9, Højspændingsinstallationer, 4. udgave er udgivet af Elektricitetsrådet og har

Læs mere

Stærkstrømsbekendtgørelsen

Stærkstrømsbekendtgørelsen Stærkstrømsbekendtgørelsen Definitioner og dokumentation for Nødbelysning (kapitel 805) 805.1 Gyldighedsområde. De særlige bestemmelser i dette kapitel gælder for nødbelysning og varslingsanlæg, hvor Bygningsreglementet

Læs mere

IDA Elteknik. Installation og beskyttelse af solcelleanlæg. November 2014. Steffen Nielsen Faglig konsulent

IDA Elteknik. Installation og beskyttelse af solcelleanlæg. November 2014. Steffen Nielsen Faglig konsulent IDA Elteknik Installation og beskyttelse af solcelleanlæg November 2014 Steffen Nielsen Faglig konsulent Emner Krav i stærkstrømsbekendtgørelsen Vejledninger Fremtid Stærkstrømsbekendtgørelsen Solcelleanlæg

Læs mere

Stærkstrømsbekendtgørelsens krav til vekselrettere

Stærkstrømsbekendtgørelsens krav til vekselrettere Stærkstrømsbekendtgørelsens krav til vekselrettere Energinet.dk Temadag om solceller 19. juni 2012 Kim Rehmeier Sikkerhedsstyrelsen Solcellesystemer Solcelleanlæg skal installeres i henhold til stærkstrømsbekendtgørelsen

Læs mere

10 % eftersyn. En gennemgang af de mest typiske fejl

10 % eftersyn. En gennemgang af de mest typiske fejl 10 % eftersyn En gennemgang af de mest typiske fejl Formålet med eftersynet. 10 % anlægstilsyn udføres på nye og ændrede elinstallationer, og formålet med tilsynene er at kontrollere, at den faste elektriske

Læs mere

Elektriske installationer ved opbevaring af fyrværkeri

Elektriske installationer ved opbevaring af fyrværkeri Elektriske installationer ved opbevaring af fyrværkeri I butikker mm. hvor der foregår detailsalg og der opbevares max 12,5 kg (evt. 25 kg) NEM, er der ingen særlige bestemmelser for de elektriske installationer,

Læs mere

UDKAST til. Bekendtgørelse om sikkerhed for udførelse og drift af elektriske installationer 1

UDKAST til. Bekendtgørelse om sikkerhed for udførelse og drift af elektriske installationer 1 UDKAST til Bekendtgørelse om sikkerhed for udførelse og drift af elektriske installationer 1 I medfør af 5, stk. 1, nr. 2, 7, stk. 3, 29-31, 34, stk. 2 og 39 i lov nr. 525 af 29. april 2015 om sikkerhed

Læs mere

Temamøde Installationer Specielle emner. Velkommen

Temamøde Installationer Specielle emner. Velkommen Temamøde Installationer Specielle emner - Regler for tilslutning af - Tilslutning af LED belysning - Skinner solen stadig på solcelleanlæg - Hvilken betydning får den nye autorisationsordning? Velkommen

Læs mere

Installation af UPS-anlæg

Installation af UPS-anlæg sikkerhedsstyrelsen installation af UPS-anlæg 2010 Installation af UPS-anlæg 2. udgave september 2010 Ved installation og projektering af UPS-anlæg er det vigtigt at være opmærksom på følgende forhold.

Læs mere

MEDDELELSE Elmateriel nr. 3/09 (Erstatter Elmateriel nr. 2/03)

MEDDELELSE Elmateriel nr. 3/09 (Erstatter Elmateriel nr. 2/03) MEDDELELSE Elmateriel nr. 3/09 (Erstatter Elmateriel nr. 2/03) Februar 2009 MVE Lavspændingstavler og andre sammenbygninger af materiel En sammenbygning af elektrisk materiel (tavle) skal normalt opfylde

Læs mere

24/7. Operations Secured. Om Coromatic

24/7. Operations Secured. Om Coromatic Om Coromatic Funktionaliteten imellem installationerne som nøgle til at sikre al drift Uanset hvilken type infrastruktur en virksomhed og dens installationer er bygget på, så er denne nerven i enhver organisation

Læs mere

MEDDELELSE Elinstallationer nr. 6/09 (Erstatter Elinstallationer nr. 3/03, nr. 9/03 og nr. 12/03)

MEDDELELSE Elinstallationer nr. 6/09 (Erstatter Elinstallationer nr. 3/03, nr. 9/03 og nr. 12/03) MEDDELELSE Elinstallationer nr. 6/09 (Erstatter Elinstallationer nr. 3/03, nr. 9/03 og nr. 12/03) Februar 2009 MVE Lavspændingstavler og andre sammenbygninger af materiel Sammenbygninger af materiel, som

Læs mere

Krav til transientbeskyttelse i el installationer i henhold til Stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6:

Krav til transientbeskyttelse i el installationer i henhold til Stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6: Krav til transientbeskyttelse i el installationer i henhold til Stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6: Kapitel 13, Grundlæggende principper Kapitel 13 er et af bekendtgørelsens overordnede kapitler. I dette

Læs mere

Vejledning om gennemgang af installationer i forsamlingslokaler

Vejledning om gennemgang af installationer i forsamlingslokaler Vejledning om gennemgang af installationer i forsamlingslokaler Kontrol ved installationsgennemgang 1. Tavler 2. Fast 230/400 V installation 3. Brugsgenstande 4. Tilledninger 5. Lavvoltinstallationer 6.

Læs mere

Bekendtgørelse om offentliggørelse af stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6C

Bekendtgørelse om offentliggørelse af stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6C Bekendtgørelse om offentliggørelse af stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6C I medfør af 7, stk. 1, nr. 2, i lov om elektriske stærkstrømsanlæg og elektrisk materiel, jf. lovbekendtgørelse nr. 990 af 8.

Læs mere

Maskinmesteruddannelsen og Skibsofficersuddannelsen

Maskinmesteruddannelsen og Skibsofficersuddannelsen 6 timers skriftlig el- autorisationsprøve d 13-12 - 2010 Side 1 af 12 Tilladte hjælpemidler Alle lærebøger, tabeller, håndbøger, noter, regnemaskine og pc er med deaktiveret kommunikationsnetkort. Besvarelsen

Læs mere

Retningslinjer for elsyn

Retningslinjer for elsyn Retningslinjer for elsyn Elsyn med tilhørende retningslinjer er målrettet til boliginstallationer. Elsyn kan også anvendes på andre kategorier af installationer, når de særlige forhold for disse kategorier

Læs mere

Overstrømsbeskyttelse Kap 43

Overstrømsbeskyttelse Kap 43 HD 60364-5 Gælder det så også nullen? Overstrømsbeskyttelse Kap 43 431.1 Spændingsførende ledere skal normalt være beskyttet af en eller flere indretninger der afbryder forsyningen i tilfælde af: Overbelastning

Læs mere

4 / 5 6 1 2009 DESITEK A/S CAW

4 / 5 6 1 2009 DESITEK A/S CAW 2009 DESITEK A/S A/S CAW 1 DESITEK A/S 2 Hvad er en UPS iht. DS/EN62040 3 UPS Topologi 4 Hvorfor N skal tilsluttes / isolationstrafo 5 Beregning af batterikapacitet 6 Installation af UPS er, herunder jording

Læs mere

INSTALLATION AF OVERSPÆNDINGSBESKYTTELSE I TN- OG TT-SYSTEMER. Member of DEHN group. Denne publikation beskriver installationen

INSTALLATION AF OVERSPÆNDINGSBESKYTTELSE I TN- OG TT-SYSTEMER. Member of DEHN group. Denne publikation beskriver installationen INSTALLATION AF OVERSPÆNDINGSBESKYTTELSE I TN- OG TT-SYSTEMER Denne publikation beskriver installationen af overspændingsbeskyttelse i TN- og TT-net, samt de krav som Stærkstrømsbekendtgørelsen, Afsnit

Læs mere

2. Principper for jordingsanlæg, potentialudligning samt systemjording af energi producerende anlæg, eks. solcelle anlæg!

2. Principper for jordingsanlæg, potentialudligning samt systemjording af energi producerende anlæg, eks. solcelle anlæg! 2. Principper for jordingsanlæg, potentialudligning samt systemjording af energi producerende anlæg, eks. solcelle anlæg! ormativ sikkerhed! ormer, standarder og bekendtgørelser, nationale såvel som internationale

Læs mere

Maskindirektivet 204-1

Maskindirektivet 204-1 Maskindirektivet 204-1 INDHOLDSFORTEGNELSE Opgaver - Maskiner og maskinanlæg... 3 2-28 Rekv. 0 Prod. 18-12-2007-16:11 Ordre 000 EVU Maskindirektivet (At-vejledning B.1.2) 1. Hvad betyder det at en maskine

Læs mere

Maskinmesteruddannelsen og Skibsofficersuddannelsen.

Maskinmesteruddannelsen og Skibsofficersuddannelsen. Tilladte hjælpemidler: Alle dog skal lokale procedurer gældende for eksamen og regler for eksaminander overholdes. Maskinmesteruddannelsen og Skibsofficersuddannelsen. 6 timers skriftlig el-autorisationsprøve.

Læs mere

Nye bekendtgørelser i medfør af lov nr. 525 af 29. april 2015 om sikkerhed ved elektriske anlæg, elektriske installationer og elektrisk materiel.

Nye bekendtgørelser i medfør af lov nr. 525 af 29. april 2015 om sikkerhed ved elektriske anlæg, elektriske installationer og elektrisk materiel. Væsentlige ændringer i kravene til Elektrisk Sikkerhed Generelle krav, samt dokumentation; v. E. Boye Nielsen, ERNEL IDA Elteknik De nye Stærkstrømsbekendtgørelser; november 2016: Nye bekendtgørelser i

Læs mere

Strømværdier for PVC-isolerede ledere og kabler

Strømværdier for PVC-isolerede ledere og kabler Strømværdier for PVC-isolerede ledere og kabler En elektrisk leder skal have et tværsnit, der kan tåle den strøm, som lederen kan risikere at føre vedvarende. Et underdimensioneret kabel bliver varmt.

Læs mere

Systemjordingogtavler

Systemjordingogtavler Systemjordingogtavler 312.2, systemjording TN-C-S system 312.2, systemjording TT-system 312.2, systemjording Maritim- og offshoresektoren Møbelindustrien Tekstilindustrien Medicinalindustrien Høj driftsikkerhed

Læs mere

Gør det rigtigt. Velkommen til tema møde omkring. Fejl og mangler Love og regler Holdninger Den el-håndværksmæssige stolthed

Gør det rigtigt. Velkommen til tema møde omkring. Fejl og mangler Love og regler Holdninger Den el-håndværksmæssige stolthed Gør det rigtigt Velkommen til tema møde omkring Fejl og mangler Love og regler Holdninger Den el-håndværksmæssige stolthed Program for tema møde. 17.00 Opstart og velkomst fra afdelingen 17.15 Hvad er

Læs mere

Bekendtgørelse om sikkerhed for udførelse af elektriske anlæg 1)

Bekendtgørelse om sikkerhed for udførelse af elektriske anlæg 1) BEK nr 1114 af 18/08/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 4. marts 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Sikkerhedsstyrelsen, j.nr. 115-01-00006 Senere ændringer

Læs mere

Skema for elsyn Evt. Notater

Skema for elsyn Evt. Notater Skema for elsyn Navn (rekvirent): Adresse: Postnr./by: Telefon: Installation: Adresse: Postnr./by: Installationsejer: Evt. Side 1 of 5 1. Målinger Måleobjekter 1.1 Afprøvning af fejlstrømsafbrydere 1.2

Læs mere

JUNI 2017 ELSIKKERHEDSLOVEN, INSTALLATIONSBEKENDTGØRELSEN OG HD60364-SERIEN

JUNI 2017 ELSIKKERHEDSLOVEN, INSTALLATIONSBEKENDTGØRELSEN OG HD60364-SERIEN 28-29. JUNI 2017 ELSIKKERHEDSLOVEN, INSTALLATIONSBEKENDTGØRELSEN OG HD60364-SERIEN AGENDA Elsikkerhedsloven hvorfor? Standarder hvad er en standard, hvem tolker på en standard Installationsbekendtgørelsen

Læs mere

Elsikkerhedsloven og tilhørende bekendtgørelser

Elsikkerhedsloven og tilhørende bekendtgørelser Elsikkerhedsloven og tilhørende bekendtgørelser IDA El-teknik Lars Niemann Aftale om en Vækstpakke 2014 47. Øget anvendelse af internationale standarder mv. Stærkstrømsreglerne og standarderne for arbejdspladsbelysning

Læs mere

Trykskrift Nr 5072/DK/1204 RAPPORT

Trykskrift Nr 5072/DK/1204 RAPPORT Trykskrift Nr 5072/DK/1204 Elektriske udligningsforbindelser i landbrug LEVERANDØR AF SIKKERHED... Udarbejdet i samarbejde med Landbrugets Rådgivningscenter, Skejby Århus RAPPORT Formålet med rapporten

Læs mere

Kapitel 804 Forsamlingslokaler, butikker og lignende salgslokaler, undervisningslokaler, fælles adgangsveje og flugtveje

Kapitel 804 Forsamlingslokaler, butikker og lignende salgslokaler, undervisningslokaler, fælles adgangsveje og flugtveje Kapitel 804 Forsamlingslokaler, butikker og lignende salgslokaler, undervisningslokaler, fælles adgangsveje og flugtveje FORSAMLINGSLOKALER, BUTIKKER OG LIGNENDE SALGSLOKALER, UNDERVISNINGSLOKALER, FÆLLES

Læs mere

Vedrørende. Lavspændingstavler. DS/EN 60439-1 til 60439-5

Vedrørende. Lavspændingstavler. DS/EN 60439-1 til 60439-5 Vedrørende Lavspændingstavler DS/EN 60439-1 til 60439-5 April 2008 Vedrørende Lavspændingstavler DS/EN 60439-1 til 60439-5 April 2008 Sikkerhedsstyrelsen har i henhold til Stærkstrømsloven og Elinstallatørloven

Læs mere

Artikel om Jordsløjfemodstand m.v.!

Artikel om Jordsløjfemodstand m.v.! Artikel om Jordsløjfemodstand m.v.! Af; Ernst Boye Nielsen, ERNEL.dk I en artikel, uden navngiven forfatter, i bladet INSTALLATIONS NYT Special Nr. 59 side 32 maj 2007, berettes om Jordsløjfemodstands

Læs mere

Bestemmelser for større installationer, industri og andet byggeri

Bestemmelser for større installationer, industri og andet byggeri Bestemmelser for større installationer, industri og andet byggeri Kursusmål Deltagerne får kendskab til gældende lovgivning og kan selvstændig anvende bestemmelserne i Stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit

Læs mere

KAPITEL 805 NØDBELYSNING OG VARSLINGSANLÆG

KAPITEL 805 NØDBELYSNING OG VARSLINGSANLÆG KAPITEL 805 NØDBELYSNING OG VARSLINGSANLÆG 805.1 Gyldighedsområde. De særlige bestemmelser i dette kapitel gælder for nødbelysning og varslingsanlæg, hvor Bygningsreglementet indeholder krav om sådanne

Læs mere

Nye krav til anlæg. De tre anlægsbekendtgørelser. Tekniske krav fra EU

Nye krav til anlæg. De tre anlægsbekendtgørelser. Tekniske krav fra EU Nye krav til anlæg De tre anlægsbekendtgørelser Tekniske krav fra EU Ny Lovgivning Nationale Love Stærkstrømsloven Elsikkerhedsloven Bekendtgørelser Bekendtgørelser forklarer/tydeliggør lovene Bekendtgørelser

Læs mere

Tilføjet tavlebeskrivelse 20.12.2012 KJE

Tilføjet tavlebeskrivelse 20.12.2012 KJE A Tilføjet tavlebeskrivelse 20.12.2012 KJE Rev. Rettelse Dato Projekteret Kontrol Godkendt LYSKÆR 3 EF, 2730 HERLEV - TLF.: 38 16 50 00 Tegnet Udført Kontroleret Godkendt KJE KJE CAD: K:\4910\4911\AFHH-projekter-CAD\TEGN-FIL\E(D)X-001.dwg

Læs mere

Landbrugets Byggeblade

Landbrugets Byggeblade Landbrugets Byggeblade Bygninger Teknik Miljø Installationer Arkivnr. 104.03-01 El Udgivet Sept.'93 Potentialeudligning i bygninger med husdyr (kvæg, svin, fjerkræ etc.) Revideret 28.04.2003 Side 1 af

Læs mere

Arbejde på elektriske installationer 1

Arbejde på elektriske installationer 1 Arbejde på elektriske installationer Af Steffen Nielsen, Sikkerhedsstyrelsen Marts 2010 I 2008 registrerede Sikkerhedsstyrelsen 41 elulykker, hvor elfagfolk kom til skade i forbindelse med deres arbejde.

Læs mere

Håndbog Elektriske installationer - Del 7 og 8

Håndbog Elektriske installationer - Del 7 og 8 Håndbog Elektriske installationer - Del 7 og 8 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord - Håndbog Elektriske Installationer - Del 7 og 8...3 Områder med badekar eller bruser - kap. 701...5 Svømmebassiner og andre bassiner

Læs mere

Stærkstrømsbekendtgørelsen

Stærkstrømsbekendtgørelsen BEK nr 9146 af 22/03/2006 Gældende (SB - Afsnit 6A) Offentliggørelsesdato: 27-03-2006 Økonomi- og Erhvervsministeriet Senere ændringer til forskriften BEK nr 617 af 25/06/2008 kap. 710 Oversigt (indholdsfortegnelse)

Læs mere

Skema for elsyn. - uden for huseftersynsordningen. Personoplysninger. Generelle oplysninger. Installationsnr. Navn (rekvirent) Målernr.

Skema for elsyn. - uden for huseftersynsordningen. Personoplysninger. Generelle oplysninger. Installationsnr. Navn (rekvirent) Målernr. Skema for elsyn - uden for huseftersynsordningen Personoplysninger Navn (rekvirent) Energinet.dk 85550 Installation Adresse Tonne Kjærsvej Adresse Gl. Dalsgårdsvej 14 Postnr./by 7000, Fredericia Postnr./by

Læs mere

Kontrol af forsamlingslokaler retningslinier

Kontrol af forsamlingslokaler retningslinier Kontrol af forsamlingslokaler retningslinier Hvorfor en Elsikkerhedsattest? SB afsnit 6, 621.1 Ejeren (brugeren) er ansvarlig for installationens tilstand og vedligeholdelse og skal lade fejl og mangler

Læs mere

Vedrørende Lavspændingstavler

Vedrørende Lavspændingstavler Elektricitetsrådet Vedrørende Lavspændingstavler DS/EN 60439-1 til 60439-5 August 2002 Vedrørende Lavspændingstavler DS/EN 60439-1 til 60439-5 August 2002 Elektricitetsrådet har i henhold til Stærkstrømsloven

Læs mere

Mindre installationer, bolig med tilhørende særlige områder

Mindre installationer, bolig med tilhørende særlige områder Mindre installationer, bolig med tilhørende særlige områder Kursusmål: Deltagerne får kendskab til gældende lovgivning og kan selvstændig anvende bestemmelserne i Stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6, Bygningsreglementet,

Læs mere

2 Installationer nr. 12/03

2 Installationer nr. 12/03 - ELRAD-MEDDELELSE 2 Installationer nr. 12/03 (Erstatter materiel nr. 3/99) ELEKT~~CITETS&%DET Gothersgade l60 1 123 K~ibenhavn K Tlf. 33 73 20 00 Fax 33 73 20 99 www.elraadet.dk e-mail: er@elraadet.dk

Læs mere

MEDDELELSE Elinstallationer nr. 15/09 (Erstatter Elinstallationer nr. 7/06 og nr. 14/04)

MEDDELELSE Elinstallationer nr. 15/09 (Erstatter Elinstallationer nr. 7/06 og nr. 14/04) MEDDELELSE Elinstallationer nr. 15/09 (Erstatter Elinstallationer nr. 7/06 og nr. 14/04) Februar 2009 MVE Elektriske installationer i møbler Stærkstrømsbekendtgørelsen, afsnit 6, kapitel 713 Installationer

Læs mere

Skema for elsyn. Generelle oplysninger: Målinger. Målemetoder, resultater og bemærkninger. Ændring nødvendig. Ikke aktuel

Skema for elsyn. Generelle oplysninger: Målinger. Målemetoder, resultater og bemærkninger. Ændring nødvendig. Ikke aktuel Skema for elsyn Navn (rekvirent): Adresse: Postnr./by: Telefon: Installation: Adresse: Postnr./by: Installationsejer: Generelle oplysninger: Målinger Måleobjekter Afprøvning af fejlstrømsafbrydere HPFI

Læs mere

Sags Nr.: 212 Side 1 af 5 Tegn. Dato 01.02.2015 Tegn. Nr.: E 550-0 Rev. Dato: GODK.: LAP

Sags Nr.: 212 Side 1 af 5 Tegn. Dato 01.02.2015 Tegn. Nr.: E 550-0 Rev. Dato: GODK.: LAP SPECIFICATION AF LAVSPÆNDINGSTAVLE 1. GENERELLE KRAV 1.1. STANDARDER DS/EN 60 439-1 DS/EN 60 439-2 DS/EN 60 439-3 DS/EN 60 439-4 DS/EN 60 204-1 for hele tavlen DS/EN 60 204-1 for dele af tavlen 1.2. ELLEVERANDØR

Læs mere

1. Indledning...3. 2. Baggrund...4. 3. Formål...4. 4. Installationen...4. 5. Brugen af installationen...5. 6. Tilsynet...5. 7. Omfang af kampagnen...

1. Indledning...3. 2. Baggrund...4. 3. Formål...4. 4. Installationen...4. 5. Brugen af installationen...5. 6. Tilsynet...5. 7. Omfang af kampagnen... CAMPINGPLADSER Rapport om el-sikkerheden på campingpladser. Tilsynsordningen har i perioden 1. juli til 30. september 2008 kørt tilsyn på campingpladser, og disse tilsyn danner således baggrund for rapporten.

Læs mere

1 Indledning... 3. 2 Baggrund... 4. 3 Formål... 4. 4 Installationen... 4. 5 Brugen af installationen... 5. 6 Tilsynet... 5. 7 Omfang af kampagnen...

1 Indledning... 3. 2 Baggrund... 4. 3 Formål... 4. 4 Installationen... 4. 5 Brugen af installationen... 5. 6 Tilsynet... 5. 7 Omfang af kampagnen... Plejehjem Rapport om el-sikkerheden på plejehjem. Tilsynsordningen har i perioden 1. februar til 31. marts 2010 kørt kampagnetilsyn på plejehjem, og disse tilsyn danner således baggrund for rapporten.

Læs mere

til undervisning eller kommercielt brug er Kopiering samt anvendelse af prøvetryk

til undervisning eller kommercielt brug er Kopiering samt anvendelse af prøvetryk Dimensionering Når der henvises til et kapitel, er det altid kapitler, som stammer fra Stærkstrømbekendtgørelsen Afsnit 6, elektriske installationer, med mindre andet er anført. Hvorfor dimensionere? SB

Læs mere

Gennemgående elektrisk forbindelse i beskyttelsesledere og udligningsforbindelser er målt: Ok Ikke ok Ikke aktuel

Gennemgående elektrisk forbindelse i beskyttelsesledere og udligningsforbindelser er målt: Ok Ikke ok Ikke aktuel Ejer/bruger af installationen: Pablo Arcal Magle Målernr.: 1010647 Målinger: Fejlstrømsafbrydere er målt: Vælg målte type: HPFI type A 30mA HPFI type B 30mA PFI type A 300mA PFI type B 300mA PFI type A

Læs mere

Bekendtgørelse om sikkerhed for elektrisk materiel 1)

Bekendtgørelse om sikkerhed for elektrisk materiel 1) BEK nr 1285 af 04/11/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 16. januar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Sikkerhedsstyrelsen, j.nr. 115-01-00005 Senere ændringer

Læs mere

SPECIFICATION AF LAVSPÆNDINGSTAVLE 1. GENERELLE KRAV. Sags Nr.: 212.059.01 Side 1 af 8 Tegn. Dato 22-04-2013 Tegn. Nr.: E 550-0 Rev. Dato: GODK.

SPECIFICATION AF LAVSPÆNDINGSTAVLE 1. GENERELLE KRAV. Sags Nr.: 212.059.01 Side 1 af 8 Tegn. Dato 22-04-2013 Tegn. Nr.: E 550-0 Rev. Dato: GODK. SPECIFICATION AF LAVSPÆNDINGSTAVLE 1. GENERELLE KRAV 1.1. STANDARDER DS/EN 60 439-1 1.3. DRIFTSFORHOLD Placering: Indendørs Udendørs DS/EN 60 439-2 Stærkstrømsbekendtgørelsen (SBG) Stationær Flytbar DS/EN

Læs mere

Transformerstation, adfærd og færdsel

Transformerstation, adfærd og færdsel Transformerstation, adfærd og færdsel INDHOLDSFORTEGNELSE Transformerstation, adfærd og færdsel... 3 Stikordsregister... 21 2-21 Rekv. 0 Prod. 22-02-2008-15:15 Ordre 000 EVU Forord Dette er en kort gennemgang

Læs mere

Teknisk Tema aften. - DC-strømme, Lækstrømme og Vagabonderende strømme. - De nye installationsregler. Fællesregulativet 2014 / IEC-regler

Teknisk Tema aften. - DC-strømme, Lækstrømme og Vagabonderende strømme. - De nye installationsregler. Fællesregulativet 2014 / IEC-regler Teknisk Tema aften - DC-strømme, Lækstrømme og Vagabonderende strømme - De nye installationsregler. Fællesregulativet 2014 / IEC-regler - Installation af LED belysning DC-strømme Hvilke brugsgenstande/komponenter

Læs mere

Gågader og offentlige pladser

Gågader og offentlige pladser Gågader og offentlige pladser Rapport om el-sikkerheden i gågader og offentlige pladser. Tilsynsordningen har i perioden 1. marts til 30. juni 2009, kørt kampagnetilsyn på gågader og offentlige pladser,

Læs mere

Sikre installationer ved solcelleanlæg

Sikre installationer ved solcelleanlæg Sikre installationer ved solcelleanlæg Tjekliste for professionelle Tjekpunkter med beskrivelse og billedeksempler Sikkerhedsstyrelsen Maj 2013 www.sik.dk Indhold Vejledning til tjekskema... 3 Billedeksempler

Læs mere

ELELS 3 Installationer nr. 11/94

ELELS 3 Installationer nr. 11/94 - ELELS 3 Installationer nr. 11/94 ELEKTRICITET~~DET, Gothersgade 160, 1123 Knbenhavn K Tlf. 331 1 65 82 Fa>; 3391 1950 21. juni 1994 Udligningsforbindelser. Indledning. tfdge 413.1.2.1 i Stærkstramsbekendtgmelsen

Læs mere

Årsrapport 2008 Eltilsynsordningen

Årsrapport 2008 Eltilsynsordningen Årsrapport 2008 Elsordningen Side 1 af 11 Indledning: Den 1. marts 2008 blev sordningen (10%-) ændret fra at omfatte nye installationer til også at omfatte eksisterende installationer og særlige kampagneindsatser.

Læs mere

Fejlstrømsbeskyttelse med HPFI

Fejlstrømsbeskyttelse med HPFI Fejlstrømsbeskyttelse med HPFI Pau Ahler Brorsbøl Indehaver og direktør Spangenberg & Madsen Rådgivende Ingeniørfirma A/S AGENDA Kort om Spangenberg & Madsen Relationer i forhold til energirenovering Hvordan

Læs mere

Fortegnelse over ELRAD - meddelelser pr. 1. januar 1980

Fortegnelse over ELRAD - meddelelser pr. 1. januar 1980 Gothersgade 160 11 23 K~benhavn K Telefon (01) 11 65 82 1980-01-01 Vedr. stærkstr~msreglementet Erstatter 21/78 Fortegnelse over - meddelelser pr. 1. januar 1980 Med henvisning til tidligere udsendt fortegnelse

Læs mere

NB! Dele af denne præsentation kan være uaktuelle!

NB! Dele af denne præsentation kan være uaktuelle! NB! Dele af denne præsentation kan være uaktuelle! Præsentationen er udarbejdet til brug på dialogmøde 19. maj 2015 og giver en status på arbejdet med nye elsikkerhedsregler, som det ser ud på denne dato.

Læs mere

Stamoplysninger. Informationer angående besøget. Boligen. Boligens Ejer. Adresse. Postnr. og by. Opført år. Samlet bygningsareal

Stamoplysninger. Informationer angående besøget. Boligen. Boligens Ejer. Adresse. Postnr. og by. Opført år. Samlet bygningsareal Stamoplysninger Boligen Adresse Postnr. og by Opført år Samlet bygningsareal Særlige oplysninger om ejendommen Boligens Ejer Adresse Navn Postnr. og by Email Telefon Informationer angående besøget Dato

Læs mere

til undervisning eller kommercielt brug er Kopiering samt anvendelse af prøvetryk El-Fagets Uddannelsesnævn

til undervisning eller kommercielt brug er Kopiering samt anvendelse af prøvetryk El-Fagets Uddannelsesnævn Beregningseksempel I det følgende eksempel gennemgås: Beregning af største og mindste kortslutningsstrømme de nødvendige steder i en installation. Valg og indstilling af maksimalafbrydere til overbelastnings-

Læs mere

K 6050. Digital fejlstrømsafbryder/ loop-tester. El-nr. 63 98 720 737

K 6050. Digital fejlstrømsafbryder/ loop-tester. El-nr. 63 98 720 737 K 6050 Digital fejlstrømsafbryder/ loop-tester El-nr. 63 98 720 737 Kyoritsu K6050 Side 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 1. Sikkerhed...3 2. Beskyttelseslåg...3 3. Beskrivelse...4 3.1. Instrumentbeskrivelse...4

Læs mere

1 Indledning...3. 2 Baggrund...4. 3 Formål...4. 4 Installationen...4. 5 Brugen af installationen...5. 6 Tilsynet...5. 7 Omfang af kampagnen...

1 Indledning...3. 2 Baggrund...4. 3 Formål...4. 4 Installationen...4. 5 Brugen af installationen...5. 6 Tilsynet...5. 7 Omfang af kampagnen... Skoler Rapport om el-sikkerheden i folkeskoler. Tilsynsordningen har i perioden 1. august til 31. september 2009 kørt kampagnetilsyn på landets folkeskoler, og disse tilsyn danner således baggrund for

Læs mere

STÆRKSTRØMSBEKENDTGØRELSEN

STÆRKSTRØMSBEKENDTGØRELSEN BEK nr 9381 af 16/06/2005 Gældende Offentliggørelsesdato: 05-07-2005 Økonomi- og Erhvervsministeriet Oversigt (indholdsfortegnelse) Bilag Indholdsfortegnelse Den fulde tekst STÆRKSTRØMSBEKENDTGØRELSEN

Læs mere

FORUM FOR SYGEHUS TEKNIK OG ARKITEKTUR El-installationer og el-sikkerhed Møde den Midtconsult i Herning

FORUM FOR SYGEHUS TEKNIK OG ARKITEKTUR El-installationer og el-sikkerhed Møde den Midtconsult i Herning FORUM FOR SYGEHUS TEKNIK OG ARKITEKTUR El-installationer og el-sikkerhed Møde den 14-09-2016 Midtconsult i Herning Velkomst Finn Westergaard - Midtconsult Godkendelse af referat Mødet hos ABB Update på

Læs mere

El-installationsrapport

El-installationsrapport El-installationsrapport Adresse: Postnr. & by: Dato: Tingvej 14, St, Th 2300 København S 13/05-2014 Installatør: Amagerelektrikeren ApS Kirstinehøj 55 2770 Kastrup Tlf: 32501499 Autorisationsnr: Sagsnr:

Læs mere

DESITEK A/S. - Leverandør af sikkerhed. 2012 DEHN + SÖHNE / protected by ISO 16016

DESITEK A/S. - Leverandør af sikkerhed. 2012 DEHN + SÖHNE / protected by ISO 16016 DESITEK A/S - Leverandør af sikkerhed Præsentation Hvorfor LED? Høj lysstyrke lang levetid Uafhængig temperaturfølsomhed mulighed for lysstyring omkostningseffektive miljøvenlige. Surge protection for

Læs mere

Vækst for dansk erhvervsliv. - Kvalitet for det danske samfund

Vækst for dansk erhvervsliv. - Kvalitet for det danske samfund Vækst for dansk erhvervsliv - Kvalitet for det danske samfund Torben Dalsgaard National delegeret til IEC og Cenelec Ansvarlig for DS/S-564 Udvalg Elektriske Installationer Og DS/F-564 Forum for Elektriske

Læs mere

Nødbelysning. Nødbelysning. Af Steffen Nielsen, Sikkerhedsstyrelsen September 2009

Nødbelysning. Nødbelysning. Af Steffen Nielsen, Sikkerhedsstyrelsen September 2009 Af Steffen Nielsen, Sikkerhedsstyrelsen September 2009 er en overordnet betegnelse for sikkerhedsbelysning og reservebelysning. Sikkerhedsbelysning består dels af flugtvejsbelysning (belysning af udgangs-

Læs mere

1 Indledning...3. 2 Baggrund...4. 3 Formål...4. 4 Installationen...4. 5 Brugen af installationen...4. 6 Tilsynet...5. 7 Omfang af kampagnen...

1 Indledning...3. 2 Baggrund...4. 3 Formål...4. 4 Installationen...4. 5 Brugen af installationen...4. 6 Tilsynet...5. 7 Omfang af kampagnen... Forsamlingslokaler Rapport om el-sikkerheden i Forsamlingslokaler. Tilsynsordningen har i perioden 1. november til 15. december 2008 kørt kampagnetilsyn på forsamlingslokaler, og disse tilsyn danner således

Læs mere

Tekniske installationer ved festudlejning

Tekniske installationer ved festudlejning Tekniske installationer ved festudlejning SUS, Serviceerhvervenes Efteruddannelsesudvalg Brian Aagaard AMU Hoverdal Undervisningsministeriet. (december 2011). Materialet er udviklet af Serviceerhvervenes

Læs mere

Køreledningsanlæg og stærkstrømsanlæg

Køreledningsanlæg og stærkstrømsanlæg Køreledningsanlæg og stærkstrømsanlæg SAB Jording og potentialudligning på elektrificerede baner Dokument: SAB Jording og potentialudligning på elektrificerede baner Udgave: 01.00 Udgavedato: 11.11.2010

Læs mere

Fortegnelse over ELK.%D -me ddelelser pr. 1. januar 1982

Fortegnelse over ELK.%D -me ddelelser pr. 1. januar 1982 \C783 - oq -01 ELEKTR ~CITETSRADET ELRAD MEDDELELSE l '82 Gothersgade 160 1982-01-01 1123 Kobenhavn K Vedr. stærkstr~msreglementet Telefon (01) 11 65 82 Erstatter nr 1/81 Fortegnelse over ELK.%D -me ddelelser

Læs mere

Undervisningsmaterialer. XXXXX El-sikkerhed i produktionen, procesindustri

Undervisningsmaterialer. XXXXX El-sikkerhed i produktionen, procesindustri Undervisningsmaterialer XXXXX El-sikkerhed i produktionen, procesindustri Målbeskrivelse XXXXX El-sikkerhed i produktionen, procesindustri Side 1 af 3 Uddannelsesmål med detaljer Nummer: Titel: Kort titel:

Læs mere

KUN GÆLDENDE FOR ELINSTALLATIONER

KUN GÆLDENDE FOR ELINSTALLATIONER B3_1_910 KUN GÆLDENDE FOR ELINSTALLATIONER Rev.: Tekst: Udført: Kontrol: Godk.: Dato: Projekt: ALABU BOLIG, AFD. 10 - PETER FREUCHENS VEJ 1-39 RENOVERING OG OMBYGNING AF BOLIGER Tekst: Tegningsnr.: Rev.:

Læs mere

EL-SIKKERHED I LABORATORIET

EL-SIKKERHED I LABORATORIET EL-SIKKERHED I LABORATORIET Institut for Fysik og Astronomi Aarhus Universitet Februar 2015 / Claus Grosen 1 Indholdsfortegnelse: Indledning... 3 Definitioner... 3 Svagstrøm... 3 Stærkstrøm... 3 Højspænding...

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2006/95/EF. af 12. december 2006

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2006/95/EF. af 12. december 2006 L 374/10 DA Den Europæiske Unions Tidende 27.12.2006 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2006/95/EF af 12. december 2006 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om elektrisk materiel bestemt til

Læs mere

Udligningsforbindelser

Udligningsforbindelser Udligningsforbindelser Der manglede en lokal supplerende udligningsforbindelse til aftrækskanalen i badeområde 3 i loftet over bruseren. Mindre fejl Køleskabet var tilsluttet via en stikprop (schukostikprop)

Læs mere

Bekendtgørelse om stærkstrømsbekendtgørelsen, afsnit 6C, særlige krav til anvendelse af stikpropper og stikkontakter i installationer 1)

Bekendtgørelse om stærkstrømsbekendtgørelsen, afsnit 6C, særlige krav til anvendelse af stikpropper og stikkontakter i installationer 1) BEK nr 1041 af 10/11/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Sikkerhedsstyrelsen, j.nr. 644-11-00032 Senere ændringer

Læs mere

Solceller til erhvervsvirksomheder og andre bebyggelser over 6 kwp efter alm. markedsvilkår

Solceller til erhvervsvirksomheder og andre bebyggelser over 6 kwp efter alm. markedsvilkår Solceller Solceller er for den almindelige husejer et forholdsvis nyt investeringsobjekt. Ved etablering af et solcelleanlæg er der tydelige advarsler om, at kun personer med elautorisation må montere

Læs mere

Spar på energien! Af. Ernst Boye Nielsen, ERNEL.dk

Spar på energien! Af. Ernst Boye Nielsen, ERNEL.dk Spar på energien! Af. Ernst Boye ielsen, EREL.dk Alt for mange nødforsyninger, både PS-anlæg og generatoranlæg forsynes i dag over en skilletransformer og jordforbindes til en separat driftsjord på max.

Læs mere

KASER møde 30.09.08. Af; Ernst Boye Nielsen DESITEK A/S

KASER møde 30.09.08. Af; Ernst Boye Nielsen DESITEK A/S KASER møde 30.09.08 Grundlæggende jordings- og udligningsprincipper for elektriske forsyninger, lavspænding, højspænding samt elektriske baner, herunder problemstillinger ved nærføring mellem de forskellige

Læs mere

Fællesregulativet 2014. Tilslutning af elektriske installationer og brugsgenstande

Fællesregulativet 2014. Tilslutning af elektriske installationer og brugsgenstande Fællesregulativet 2014 Tilslutning af elektriske installationer og brugsgenstande Stk. Fællesregulativet INDHOLDSFORTEGNELSE Side Generelt 3 Formål 3 Gyldighedsområde 3 Definitioner 4 DEL A ADMINISTRATIVE

Læs mere

Elektriske lavspændingsinstallationer Del 1: Grundlæggende principper, vurdering af generelle egenskaber, definitioner

Elektriske lavspændingsinstallationer Del 1: Grundlæggende principper, vurdering af generelle egenskaber, definitioner Dansk standard DS/HD 60364-1:2008 (SIK) 2015-07-06 Elektriske lavspændingsinstallationer Del 1: Grundlæggende principper, vurdering af generelle egenskaber, definitioner Low-voltage electrical installations

Læs mere