Elektriske installationer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Elektriske installationer"

Transkript

1 STÆRKSTRØMSBEKENDTGØRELSEN Afsnit 6 Elektriske installationer ELEKTRICITETSRÅDET Gothersgade 160, 1123 København K Telefon Telefax Hjemmeside

2 Stærkstrømsbekendtgørelsen Afsnit 6, 1. udgave Sat med Arial Trykt hos Schultz Grafisk Juni 2001 Oplag: ex. ISBN

3 INDLEDNING Stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6, Elektriske installationer, 1. udgave er udgivet af Elektricitetsrådet og har gyldighed fra 1. juli Det erstatter det unummererede afsnit Elektriske installationer De hidtidige bestemmelser i Elektriske installationer 1993 må dog anvendes frem til 1. januar Det betyder, at det indtil denne dato er tilladt at udføre installationer enten efter nærværende nye bestemmelser eller efter de hidtidige bestemmelser. Installationer, der er færdigprojekteret før 1. januar 2003 efter de hidtidige bestemmelser, kan dog færdiggøres efter disse bestemmelser frem til 1. januar I særlige tilfælde kan der gives dispensation til færdiggørelse efter 1. januar Det kan f.eks. komme på tale, hvor et større boligbyggeri bestående af flere blokke er projekteret før 1. januar 2003 efter de hidtidige bestemmelser, men hvor udførelsen sker etapevis og strækker sig over længere tid Bestemmelserne i del 1 til 7 i afsnit 6 er baseret på internationale standarder, hovedsagelig publikationer i 364-serien fra IEC (International Electrotechnical Commission) og harmoniseringsdokumenter i HD 384-serien fra CENELEC (European Committee for Electrotechnical Standardization). De indeholder desuden nogle særlige danske tilføjelser, ændringer eller forklaringer. Hvor der forekommer CENELEC-ændringer til en IEC tekst, og hvor en bestemmelse udelukkende stammer fra CENELEC, er dette markeret med en lodret streg i venstre margin. Hvor der forekommer danske ændringer m.v., er dette markeret med to lodrette streger i venstre margin. Af trykketekniske grunde vises markeringerne ofte ud for et helt tekstafsnit, selv hvor ændringerne kun omfatter nogle få ord inde i tekstafsnittet. De nøjagtige ændringer kan ses i den elektroniske CD-udgave, hvor CENELEC-ændringer er markeret med blåt, og danske ændringer er markeret med gult.

4

5 INDHOLDSFORTEGNELSE Del 1 GYLDIGHEDSOMRÅDE, FORMÅL OG GRUNDLÆGGENDE PRINCIPPER KAPITEL 11 GYLDIGHEDSOMRÅDE KAPITEL 12 FORMÅL KAPITEL 13 GRUNDLÆGGENDE PRINCIPPER 131 Beskyttelse af sikkerhedsgrunde Planlægning Valg af elektrisk materiel Udførelse og afprøvning før idriftsætning DEL 2 DEFINITIONER OG ORDFORKLARINGER KAPITEL Almindeligt Spændinger Elektrisk stød Jordforbindelser og udligningsforbindelser Elektriske kredse Ledningssystemer Andet materiel Adskillelse og afbrydning Personers kompetence Stikordsregister DEL 3 PROJEKTERINGSGRUNDLAG KAPITEL 30 ALMINDELIGT 3.1 Almindeligt KAPITEL 31 FORMÅL, FORSYNING OG OPBYGNING 311 Maksimalbelastning og samtidighedsfaktorer Forsyningssystemer Forsyning Installationens opbygning KAPITEL 32 YDRE FORHOLD KAPITEL 33 INDBYRDES TILPASNING

6 KAPITEL 34 VEDLIGEHOLDELSE KAPITEL 35 NØDFORSYNING 351 Almindeligt Klassifikation DEL 4 BESKYTTELSE AF SIKKERHEDSGRUNDE KAPITEL 40 INTRODUKTION Almindeligt KAPITEL 41 BESKYTTELSE MOD ELEKTRISK STØD Almindeligt Beskyttelse mod både direkte og indirekte berøring Beskyttelse ved ekstra lav spænding: SELV og PELV Beskyttelse ved begrænsning af strøm og ladning Beskyttelse mod direkte berøring Beskyttelse ved isolation af spændingsførende dele Beskyttelse ved barrierer eller kapslinger Beskyttelse ved spærringer Beskyttelse ved placering uden for rækkevidde Supplerende beskyttelse med fejlstrømsafbrydere Beskyttelse mod indirekte berøring Beskyttelse ved automatisk afbrydelse af forsyningen Beskyttelse ved anvendelse af materiel af klasse II eller ved tilsvarende isolation Beskyttelse ved ikke-ledende områder Beskyttelse ved lokale udligningsforbindelser uden jordforbindelse Beskyttelse ved separat strømkreds Bilag A Principper for SELV, PELV og FELV vedrørende beskyttende adskillelse og forhold til jord KAPITEL 42 BESKYTTELSE MOD TERMISKE PÅVIRKNINGER 421 Almindeligt Beskyttelse mod brand Beskyttelse mod forbrændinger Beskyttelse mod overophedning KAPITEL 43 OVERSTRØMSBESKYTTELSE 430 Indledning Almindeligt Beskyttelsesudstyr Overbelastningsbeskyttelse Kortslutningsbeskyttelse Koordinering af overbelastnings- og kortslutningsbeskyttelse Begrænsning af overstrøm ved strømkildens egenskaber Bilag A Supplement til 431.1, note KAPITEL 44 BESKYTTELSE MOD OVERSPÆNDINGER 441 Disponibel Beskyttelse af lavspændingsinstallationer mod fejl mellem højspændingsanlæg og jord Introduktion

7 442.1 Almindeligt Jordingsanlæg i transformerstationer Betingelser for jordingsanlæg afhængigt af systemjordingen i lavspændingsanlægget Netfrekvente påvirkningsspændinger i transformerstationers lavspændingsmateriel Påvirkningsspænding ved brud på nullederen i TN- og TT-systemer Påvirkningsspænding ved tilfældig jording af et IT-system Påvirkningsspænding ved kortslutning mellem en faseleder og nullederen Beskyttelse mod atmosfæriske overspændinger og koblingsoverspændinger Introduktion Almindeligt Klassificering af impulsholdespændingskategorier (overspændingskategorier) Foranstaltninger til overspændingsbeskyttelse Valg af materiel i installationen Beskyttelse mod elektromagnetisk interferens (EMI) (Elektromagnetiske forstyrrelser) i installationer Introduktion Gyldighedsområde Normative referencer Forholdsregler Forholdsregler for signalforbindelser Bilag A Bilag B KAPITEL 45 BESKYTTELSE MOD UNDERSPÆNDING 451 Almindeligt KAPITEL 46 ADSKILLELSE OG AFBRYDNING 460 Indledning Almindeligt Adskillelse Afbrydning for mekanisk vedligeholdelse Nødafbrydning, herunder nødstop Funktionsafbrydning (styring) KAPITEL 47 ANVENDELSE AF BESKYTTELSESMETODER 470 Almindeligt Beskyttelse mod elektrisk stød Beskyttelse mod direkte berøring Beskyttelse mod indirekte berøring Beskyttelse mod både direkte og indirekte berøring ved anvendelse af FELV strømkredse Disponibel Overstrømsbeskyttelse af ledningssystemer Overbelastningsbeskyttelse Kortslutningsbeskyttelse Krav, som er afhængige af strømkredsens art Bilag A Overstrømsbeskyttelse af parallelforbundne ledere Bilag B Danske eksempler på opfyldelse af KAPITEL 48 VALG AF BESKYTTELSESMETODER I RELATION TIL YDRE FORHOLD 481 Valg af beskyttelsesmetoder mod elektrisk stød i relation til ydre forhold Almindeligt Metoder til beskyttelse mod direkte berøring Valg af beskyttelsesmetoder mod indirekte berøring Beskyttelse mod brand, hvor der er særlig risiko eller fare

8 482.0 Almindeligt Områder med brandfare på grund af bearbejdede eller oplagrede materialers art Områder med brændbare bygningsmaterialer Områder der indeholder værdifuldt gods DEL 5 VALG OG INSTALLATION AF MATERIEL KAPITEL 51 FÆLLES BESTEMMELSER 510 Fælles bestemmelser Overensstemmelse med standarder Driftsforhold og ydre forhold Tilgængelighed Identifikation Almindeligt Ledningssystemer Identifikation af nulledere og beskyttelsesledere Beskyttelsesudstyr Dokumentation Forhindring af gensidige skadelige påvirkninger KAPITEL 52 VALG OG INSTALLATION AF LEDNINGSSYSTEMER 520 Almindeligt Typer af ledningssystemer Kanalskinnesystemer Vekselstrømskredse Rør og ledningskanalsystemer Bøjelige ledninger som fast installation Tilledninger Valg og installation i forhold til ydre påvirkninger Strømværdier Indledning Almindeligt Omgivelsestemperatur Termisk modstand i jord Samlet fremføring af flere strømkredse Antal belastede ledere Parallelforbundne ledere Ændringer af installationsforholdende langs en fremføringsvej Installationsmåder Tabeller Lederes tværsnitsareal Spændingsfald i forbrugeres installationer Elektriske forbindelser Valg og installation til begrænsning af brandspredning Nærføring Valg og installation under hensyn til vedligeholdelse og rengøring Bilag A Forenklede danske bestemmelser til fastlæggelse af strømværdier Bilag B Formel for strømværdier Bilag C Virkningen af harmoniske strømme i symmetrisk belastede trefasesystemer KAPITEL 53 KOBLINGSUDSTYR 530 Almindeligt og fælles bestemmelser Udstyr til beskyttelse mod indirekte berøring ved automatisk afbrydelse af forsyningen Overstrømsbeskyttelsesudstyr Fejlstrømsafbrydere Isolationsovervågningsudstyr

9 531.4 Fejlspændingsafbrydere Udstyr til beskyttelse mod termiske påvirkninger Udstyr til beskyttelse mod overstrøm Almindelige bestemmelser Valg af udstyr til overbelastningsbeskyttelse af ledningssystemer Valg af udstyr ti kortslutningsbeskyttelse af ledningssystemer Udstyr til beskyttelse mod overspænding Almindeligt Installation af overspændingsafledere i bygningsinstallationer Udstyr til beskyttelse mod underspænding Disponibel Materiel til adskillelse og afbrydning Almindeligt Materiel til adskillelse Materiel til afbrydning for mekanisk vedligeholdelse Materiel til nødafbrydning (herunder nødstop) Materiel til funktionsafbrydning Disponibel Koordinering af forskelligt beskyttelsesudstyr Selektivitet mellem overstrømsbeskyttelsesudstyr Koordinering mellem fejlstrømsafbrydere og overstrømsbeskyttelsesudstyr Selektivitet mellem fejlstrømsafbrydere Bilag A Installation af overspændingsafledere i TN-systemer Bilag B Installation af overspændingsafledere i TT-systemer Bilag C Installation af overspændingsafledere i IT-systemer KAPITEL 54 JORDINGSANLÆG OG BESKYTTELSESLEDERE 541 Almindeligt Jordforbindelser Jordingsanlæg Jordelektroder Jordledere Hovedjordklemme eller skinne Sammenkobling med jordingsanlæg for andre anlæg end lavspændingsinstallationer Beskyttelsesledere Mindste ledertværsnit Forskellige typer beskyttelsesledere Sikring af beskyttelseslederes gennemgående elektriske forbindelse Jordingsanlæg til beskyttelsesformål Jordingsanlæg til funktionsmæssige formål Jordingsanlæg til både beskyttelsesformål og funktionsmæssige formål Ledere til udligningsforbindelser Jordingsanlæg og udligningsforbindelser for informationsteknologisk materiel Almindeligt Krav til jordforbindelser i installationer eller af materiel for informationsteknologi Brug af hovedjordklemme Kompatibilitet i informationsteknologiske installationer med PEN-ledere i bygninger Beskyttelse mod elektrolytisk korrosion Forholdsregler for elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) Jordforbindelser og udligningsforbindelser for informationsteknologiske installationer Bilag A Metode til beregning af faktoren k i Bilag B Beskyttelsesledere Bilag C Kabelforbindelser for signaloverføring Bilag D Forholdsregler for at opnå elektromagnetisk kompatibilitet Bilag E Signaloverføring mellem områder med forskellig potentialudligning

10 KAPITEL 55 ANDET UDSTYR 551 Lavspændingsgeneratoranlæg Almindeligt Almindelige bestemmelser Beskyttelse mod både direkte og indirekte berøring Beskyttelse mod indirekte berøring Overstrømsbeskyttelse Tillægsbestemmelser for installationer, hvor generatoranlægget udgør en omkobbelbar alternativ forsyning til den offentlige forsyning (reserveforsyningssystemer) Tillægsbestemmelser for installationer, hvor generatoranlægget kan fungere i parallel med den offentlige forsyning Disponibel Disponibel Disponibel Disponibel Disponibel Disponibel Disponibel Belysningsarmaturer og lysinstallationer Gyldighedsområde Normative referencer Definitioner og ordforklaringer Almindelige bestemmelser for installationer Beskyttelse mod termiske påvirkninger Ledningssystemer Separat forkoblingsudstyr, f.eks. drosselspoler Fasekompenseringskondensatorer Beskyttelse mod elektrisk stød for stande for armaturer Stroboskopeffekt KAPITEL 56 NØDFORSYNING 561 Almindeligt Strømkilder Strømkredse Brugsgenstande Særlige krav til nødforsyninger med strømkilder, der ikke kan fungere i parallelkobling Særlige krav til nødforsyninger med strømkilder, der kan fungere i parallelkobling DEL 6 IDRIFTSÆTNING, DRIFT OG VEDLIGEHOLDELSE AF INSTALLATIONER KAPITEL 61 EFTERSYN OG AFPRØVNING FØR IDRIFTSÆTNING 61.1 Almindeligt Eftersyn Afprøvning Almindeligt Gennemgående elektrisk forbindelse i beskyttelsesledere samt i hovedudligningsforbindelser og supplerende udligningsforbindelser Installationens isolationsmodstand Beskyttelse ved adskillelse af strømkredse Gulv- og vægmodstand Verifikation af betingelserne for beskyttelse ved automatisk afbrydelse af forsyningen Polaritetsprøve Spændingsprøve Funktionsprøver Kontrol af spændingsfald Bilag A Metode til måling af isolationsmodstanden for gulve og vægge

11 Bilag B Verifikation af fejlstrømsafbryderes funktion Bilag C Måling af overgangsmodstanden for en jordelektrode Bilag D Måling af fejlsløjfeimpedansen Bilag E Vejledning om anvendelse af reglerne i kapitel Bilag F Periodisk eftersyn og afprøvning KAPITEL 62 DRIFT OG VEDLIGEHOLDELSE AF INSTALLATIONER 620 Almindeligt Forhold over for installationer Udskiftning af sikringer og genindkobling af maksimalafbrydere Konstatering af fejl KAPITEL 63 ARBEJDE PÅ ELLER NÆR VED ELEKTRISKE INSTALLATIONER 630 Indledning Gyldighedsområde Normative referencer Definitioner og ordforklaringer Grundlæggende principper Funktionskontrol Sikkerhedsforanstaltninger ved arbejde på eller nær ved spændingsløse installationer Sikkerhedsforanstaltninger ved arbejde på installationer og tavler under spænding (L-AUS) Sikkerhedsforanstaltninger ved arbejde nær ved installationer under spænding DEL 7 BESTEMMELSER FOR SÆRLIGE INSTALLATIONER ELLER OMRÅDER KAPITEL 700 INTRODUKTION KAPITEL 701 OMRÅDER MED BADEKAR ELLER BRUSER Gyldighedsområde Projekteringsgrundlag Beskyttelse af sikkerhedsgrunde Valg og installation af materiel KAPITEL 702 SVØMMEBASSINER OG ANDRE BASSINER Gyldighedsområde Projekteringsgrundlag Beskyttelse af sikkerhedsgrunde Valg og installation af materiel Bilag A Oversigt over vigtige beskyttelsesforanstaltninger KAPITEL 703 SAUNAER Gyldighedsområde Beskyttelse af sikkerhedsgrunde Valg og installation af materiel KAPITEL 704 BYGGEPLADSINSTALLATIONER Gyldighedsområde Projekteringsgrundlag Beskyttelse af sikkerhedsgrunde Valg og installation af materiel

12 Eftersyn Bilag A Eksempel på benævnelse af forskellige typer byggepladstavler m.v KAPITEL 705 INSTALLATIONER I LANDBRUG OG GARTNERI OG BYGNINGER FOR HUSDYRHOLD Gyldighedsområde Beskyttelse af sikkerhedsgrunde Valg og installation af materiel KAPITEL 706 SNÆVRE LEDENDE RUM Gyldighedsområde Beskyttelse af sikkerhedsgrunde KAPITEL 707 JORDFORBINDELSER VED INSTALLATION AF DATABEHANDLINGSUDSTYR Gyldighedsområde Definitioner og ordforklaringer Beskyttelse af sikkerhedsgrunde Valg og installation af materiel KAPITEL 708 CAMPINGPLADSER OG CAMPINGVOGNE Indledning Gyldighedsområde Definitioner og ordforklaringer Særlige bestemmelser for campingpladser Særlige bestemmelser for tilslutningsmateriel Særlige bestemmelser for installationer i campingvogne, herunder campingbiler KAPITEL 709 MARINAER Gyldighedsområde Definitioner og ordforklaringer Projekteringsgrundlag Anvendelse af beskyttelsesmetoder Valg og installation af materiel Bilag A Eksempel på en instruktion for tilslutning til forsyningen KAPITEL 710 DISPONIBELT KAPITEL 711 UDSTILLINGER, FREMVISNING ELLER OPTRÆDEN OG STANDE Gyldighedsområde Definitioner og ordforklaringer Projekteringsgrundlag Beskyttelse af sikkerhedsgrunde Valg og installation af materiel Afprøvning KAPITEL 712 DISPONIBELT KAPITEL 713 INSTALLATIONER I MØBLER Gyldighedsområde Valg og installation af materiel

13 KAPITEL 714 LYSINSTALLATIONER I DET FRI Gyldighedsområde Definitioner og ordforklaringer Beskyttelse af sikkerhedsgrunde Valg og installation af materiel Særlige bestemmelser for lysinstallationer som er en del af det offentlige forsyningsnet KAPITEL 715 LYSINSTALLATIONER FOR EKSTRA LAV SPÆNDING Gyldighedsområde Beskyttelse mod både direkte og indirekte berøring Overstrømsbeskyttelse Adskillelse og afbrydning Beskyttelse mod brand Ledningssystemer Andet materiel Bilag A Forklaring på symboler Bilag B Eksempel på spændingsfaldsberegning DEL 8 ANDRE SÆRLIGE INSTALLATIONER END ANGIVET I DEL 7 KAPITEL 800 INTRODUKTION Almindeligt KAPITEL 801 BOLIGER Gyldighedsområde A Overbelastningsbeskyttelse af ledningssystemer B Overbelastningsbeskyttelse af hovedstrømkredse (hovedledninger) Beskyttelse mod indirekte berøring Udeladelse af overbelastningsbeskyttelse Placering af gruppeafbrydere m.v Gruppeantal Elektriske forbindelser Antal stikkontakter Fejlstrømsafbrydere Kogenicher Bilag A Antal stikkontakter i boliger KAPITEL 802 OMRÅDER HVOR INSTALLATIONEN NORMALT ER UDSAT FOR FUGT ELLER VAND Gyldighedsområde Beskyttelse mod direkte berøring Beskyttelse mod indirekte berøring Valg og installation af materiel Ledningssystemer Koblingsudstyr KAPITEL 803 KAPSLINGSKLASSER (IP-KODE) Indledning IP-kodens opbygning Betydningen af cifre og bogstaver Sammenhæng mellem første ciffer og et eventuelt bogstav Valg af materiel

14 KAPITEL 804 FORSAMLINGSLOKALER, BUTIKKER OG LIGNENDE SALGSLOKALER, UNDERVISNINGSLOKALER, FÆLLES ADGANGSVEJE OG FLUGTVEJE Indledning Gyldighedsområde Definitioner og ordforklaringer Installationens opdeling (314) Beskyttelse mod brand (422) Særlige bestemmelser for forsamlingslokaler, butikker og lignende salgslokaler og undervisningslokaler Særlige bestemmelser for fælles adgangsveje Særlige bestemmelser for flugtveje KAPITEL 805 NØDBELYSNING OG VARSLINGSANLÆG Gyldighedsområde Definitioner og ordforklaringer Almindeligt Kredsskemaer Ledningssystemer Lederes tværsnitsareal Særlige bestemmelser for varslingsanlæg Særlige bestemmelser for nødbelysning KAPITEL 806 SPRÆNGSTOFRUM Indledning Gyldighedsområde Definitioner og ordforklaringer Inddeling af sprængstofrum Almindelige bestemmelser Særlige bestemmelser KAPITEL 807 GULV- OG LOFTVARME SYSTEMER Gyldighedsområde Definitioner og ordforklaringer Beskyttelse mod elektrisk stød Beskyttelse mod termiske påvirkninger Valg og installation af materiel Bilag A Oplysninger til ejeren og brugeren af installationen KAPITEL 808 VARMEKABELANLÆG Gyldighedsområde Beskyttelse mod brand Beskyttelse mod indirekte berøring Ydre forhold Isolationsmodstand KAPITEL 809 ELEKTRODEGRYDER Gyldighedsområde Beskyttelse mod elektrisk stød

15 KAPITEL 810 INSTALLATION AF NØDAFBRYDERE FOR NEONANLÆG Indledning Gyldighedsområde Nødafbrydning KAPITEL 811 MMIDLERTIDIGE INSTALLATIONER Gyldighedsområde Beskyttelse mod indirekte berøring Ledningssystemer Elektriske forbindelser Juleillumination o.l Eftersyn KAPITEL 812 INSTALLATION OG ANVENDELSE AF MATERIEL TIL LYSBUESVEJSNING OG LIGNENDE PROCESSER Indledning Gyldighedsområde Definitioner og ordforklaringer Installation Anvendelse Bilag A Farer forbundet med lysbuesvejsning KAPITEL 813 INSTALLATIONER I ELEKTRISKE BETJENINGSRUM Gyldighedsområde Definitioner og ordforklaringer Beskyttelse mod direkte berøring Beskyttelse mod indirekte berøring KAPITEL 814 INSTALLATION AF TAVLER Indledning Gyldighedsområde Definitioner og ordforklaringer Almindeligt Tilgængelighed Kortslutningsbeskyttelse Beskyttelse mod indirekte berøring Mærkning KAPITEL 815 INSTALLATION AF KANALSKINNESYSTEMER Indledning Gyldighedsområde Definitioner og ordforklaringer Almindeligt Tilgængelighed Korslutningsbeskyttelse Afgående ledninger KAPITEL 816 TRANSPORTABLE, FORBRÆNDINGSMOTORDREVNE GENERATORANLÆG Indledning Gyldighedsområde Forbrændingsmotor Generatorens spændingsvariation

16 816.4 Beskyttelses- og overvågningsudstyr Tilslutningsudstyr Kapslingsklasse Mærkning, installations- og brugsanvisning Tilslutning og jordforbindelse BILAG Bilag Y Bilag Z Normative referencer til internationale og europæiske publikationer samt danske standarder Oversigt over hvilke dokumenter fra IEC og CENELEC bestemmelserne i del 1 til 7 er baseret på

17 Del 1 GYLDIGHEDSOMRÅDE, FORMÅL OG GRUNDLÆGGENDE PRINCIPPER 13

18 KAPITEL 11 GYLDIGHEDSOMRÅDE 11.1 Bestemmelserne gælder for elektriske installationer, såsom installationer hørende til: a) Boliger. b) Erhvervsejendomme. c) Offentlige ejendomme. d) Industriejendomme. e) Landbrugsejendomme og gartnerier. f) Præfabrikerede huse. g) Campingvogne, campingpladser o.l. h) Byggepladser, udstillinger, markeder og andre midlertidige installationer. i) Marinaer. 14 Note 1 For elektrisk materiel på maskiner henvises i stedet til Stærkstrømsbekendtgørelsens afsnit (EN ), idet dog bestemmelserne i kapitel 63 skal følges ved arbejde på sådant materiel. Note 2 Opmærksomheden henledes på, at andre danske myndigheder kan stille yderligere krav. Det gælder f.eks.: - Arbejdstilsynet. - Beredskabsmyndighederne. - Bygningsmyndighederne. - Sundhedsmyndighederne. - Veterinærmyndighederne Bestemmelserne gælder for: a) Strømkredse, der forsynes ved nominelle spændinger til og med 1000 V vekselspænding eller 1500 V jævnspænding. Ved vekselstrøm er de foretrukne frekvenser, der er taget hensyn til i bestemmelserne, 50, 60 og 400 Hz. Brug af andre frekvenser til specielle formål er ikke udelukket. b) Strømkredse - bortset fra interne kredse i apparater - der opererer med spændinger større end 1000 V, og som stammer fra en installation med en spænding, der ikke overstiger 1000 V vekselspænding, f.eks. elektrostatiske filtre. c) Alle ledninger og ledningssystemer som ikke udtrykkeligt er dækket af standarderne for brugsgenstande. d) Alle brugerinstallationer uden for bygninger. e) Fast installation for telekommunikation, signalering, styring e.l. (undtagen indre ledninger i apparater). Note Se i øvrigt noten i 3.1 i kapitel 30 angående installationer for telekommunikation. f) Udvidelse eller ændring af en installation. Bestemmelserne gælder også for de dele af den eksisterende installation, der påvirkes ved udvidelsen eller ændringen Bestemmelserne gælder ikke for: a) Udstyr for elektriske baner o.l. Note Undtagelsen gælder kun elektriske banesystemer og udstyr hertil, der er omfattet af egne standarder. b) Automobilers elektriske udstyr. c) Installationer på skibe. d) Installationer i flyvemaskiner. e) Offentlig gade- og vejbelysning. Note Se dog kapitel 714. f) Installationer i miner.

19 g) Radiostøjdæmpningsudstyr undtagen i den udstrækning, det har indflydelse på installationens sikkerhed. h) Elektriske hegn. Note Er i Danmark omfattet af Stærkstrømsbekendtgørelsens afsnit 9. i) Lynbeskyttelse af bygninger. Note Atmosfæriske påvirkninger er dog omfattet af bestemmelserne i det omfang, de påvirker den elektriske installation (f.eks. med hensyn til valg af overspændingsafledere) Bestemmelserne er ikke beregnet til at gælde for systemer for offentlig elektricitetsfordeling, eller produktion og transmission for sådanne systemer. Note Lande, der ønsker det, kan imidlertid bruge bestemmelserne helt eller delvis til disse formål. I Danmark gælder bestemmelserne for offentlig elektricitetsfordeling For elektrisk materiel gælder bestemmelserne kun for dets valg og anvendelse i installationen. Dette gælder også for sammenbygninger af elektrisk materiel, der opfylder de relevante standarder. KAPITEL 12 FORMÅL 12.1 Bestemmelserne indeholder regler for planlægning og udførelse af elektriske installationer med det formål at opnå sikkerhed og korrekt funktion i overensstemmelse med den tilsigtede anvendelse Kapitel 13 angiver de grundlæggende principper. Kapitlet indeholder ikke detaljerede tekniske bestemmelser, som kan være underkastet ændringer som følge af den tekniske udvikling Del 3 til 8 indeholder de tekniske bestemmelser, der skal opfyldes for at sikre, at den elektriske installation er i overensstemmelse med de grundlæggende principper i kapitel 13. KAPITEL 13 GRUNDLÆGGENDE PRINCIPPER 131 Beskyttelse af sikkerhedsgrunde Almindeligt. Bestemmelserne har til formål at skabe sikkerhed for personer, husdyr og ejendom mod de farer og skader, som ellers kan opstå ved normal brug af elektriske installationer. Note De to største farer ved brugen af elektricitet er: - Chokstrømme. - Høje temperaturer, der kan forårsage forbrændinger, brande og andre skader Bestemmelser, der angår installationers forhold over for andre objekter, skal ikke alene overholdes ved udførelsen af installationer, men også ved udførelsen eller anbringelsen af andre objekter i nærheden af bestående installationer. 15

20 131.2 Beskyttelse mod elektrisk stød Beskyttelse mod direkte berøring. Personer og husdyr skal beskyttes mod de farer, der kan opstå ved berøring af installationens spændingsførende dele. Denne beskyttelse kan opnås ved en af følgende metoder: Ved at forhindre, at der går en strøm gennem en person eller et husdyr. Ved at begrænse den strøm, der kan gå gennem en person eller et husdyr, til en størrelse, der ikke er farlig Beskyttelse mod indirekte berøring. Personer og husdyr skal beskyttes mod de farer, der kan opstå ved berøring af udsatte dele i tilfælde af fejl. Denne beskyttelse kan opnås ved en af følgende metoder: Ved at forhindre, at der går en fejlstrøm gennem en person eller et husdyr. Ved at begrænse den fejlstrøm, der kan gå gennem en person eller et husdyr, til en størrelse, der ikke er farlig. Ved automatisk afbrydelse af forsyningen inden en fastsat tid, når der opstår en fejl, som kan medføre, at der kan gå en farlig strøm gennem en person eller et husdyr, der berører udsatte dele. Note I forbindelse med beskyttelse mod indirekte berøring er brugen af potentialudligning et af de vigtige principper for at opnå sikkerhed Beskyttelse mod termiske påvirkninger. Installationen skal udføres således, at der ikke er nogen risiko for antændelse af brændbare materialer, som følge af høje temperaturer eller lysbuer. Desuden må der ved normal brug af materiellet ikke være risiko for, at personer eller husdyr får forbrændinger Beskyttelse mod overstrøm. Personer, husdyr og ejendom skal beskyttes mod skader, der kan opstå som følge af for høje temperaturer eller elektromekaniske påvirkninger forårsaget af overstrøm i de spændingsførende ledere. Denne beskyttelse kan opnås ved en af følgende metoder: Ved automatisk afbrydelse af en overstrøm før den antager en farlig størrelse under hensyn til dens varighed. Ved at begrænse den maksimale overstrøm til en sikker størrelse og varighed Beskyttelse mod fejlstrøm. Andre ledere end spændingsførende ledere, og enhver anden del, der er beregnet til at føre en fejlstrøm, skal kunne føre denne strøm uden at antage for høj temperatur. Note 1 Opmærksomheden henledes især på jordfejlstrømme og lækstrømme. Note 2 For spændingsførende ledere vil overholdelse af sikre, at de er beskyttet mod overstrømme, der skyldes fejl Beskyttelse mod overspænding Personer, husdyr og ejendom skal beskyttes mod alle skadelige virkninger af en fejl mellem spændingsførende dele hørende til strømkredse med forskellige spændinger. 16

Vejledning vedrørende ellovgivningen og generatoranlæg

Vejledning vedrørende ellovgivningen og generatoranlæg Vejledning vedrørende ellovgivningen og generatoranlæg 5. udgave, februar 2005 Indhold Forord... 4 1 Vedrørende beskyttelse af generatoranlæg mod indirekte berøring... 5 1.2 Generatoranlæg som kun kan

Læs mere

Stærkstrømsbekendtgørelsen, afsnit 6 Elektriske installationer

Stærkstrømsbekendtgørelsen, afsnit 6 Elektriske installationer Stærkstrømsbekendtgørelsen, afsnit 6 Elektriske installationer KAPITEL 709 MARINAER Note Dette kapitel er baseret på et CENELEC-forslag, som kun omhandler marinaer i modsætning til IEC standarden, som

Læs mere

MEDDELELSE Elmateriel nr. 3/09 (Erstatter Elmateriel nr. 2/03)

MEDDELELSE Elmateriel nr. 3/09 (Erstatter Elmateriel nr. 2/03) MEDDELELSE Elmateriel nr. 3/09 (Erstatter Elmateriel nr. 2/03) Februar 2009 MVE Lavspændingstavler og andre sammenbygninger af materiel En sammenbygning af elektrisk materiel (tavle) skal normalt opfylde

Læs mere

Retningslinjer for elsyn

Retningslinjer for elsyn Retningslinjer for elsyn Elsyn med tilhørende retningslinjer er målrettet til boliginstallationer. Elsyn kan også anvendes på andre kategorier af installationer, når de særlige forhold for disse kategorier

Læs mere

Vejledning om gennemgang af installationer i forsamlingslokaler

Vejledning om gennemgang af installationer i forsamlingslokaler Vejledning om gennemgang af installationer i forsamlingslokaler Kontrol ved installationsgennemgang 1. Tavler 2. Fast 230/400 V installation 3. Brugsgenstande 4. Tilledninger 5. Lavvoltinstallationer 6.

Læs mere

Krav til transientbeskyttelse i el installationer i henhold til Stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6:

Krav til transientbeskyttelse i el installationer i henhold til Stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6: Krav til transientbeskyttelse i el installationer i henhold til Stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6: Kapitel 13, Grundlæggende principper Kapitel 13 er et af bekendtgørelsens overordnede kapitler. I dette

Læs mere

Bekendtgørelse om offentliggørelse af stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6C

Bekendtgørelse om offentliggørelse af stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6C Bekendtgørelse om offentliggørelse af stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6C I medfør af 7, stk. 1, nr. 2, i lov om elektriske stærkstrømsanlæg og elektrisk materiel, jf. lovbekendtgørelse nr. 990 af 8.

Læs mere

Arbejde på elektriske installationer 1

Arbejde på elektriske installationer 1 Arbejde på elektriske installationer Af Steffen Nielsen, Sikkerhedsstyrelsen Marts 2010 I 2008 registrerede Sikkerhedsstyrelsen 41 elulykker, hvor elfagfolk kom til skade i forbindelse med deres arbejde.

Læs mere

Vedrørende Lavspændingstavler

Vedrørende Lavspændingstavler Elektricitetsrådet Vedrørende Lavspændingstavler DS/EN 60439-1 til 60439-5 August 2002 Vedrørende Lavspændingstavler DS/EN 60439-1 til 60439-5 August 2002 Elektricitetsrådet har i henhold til Stærkstrømsloven

Læs mere

Skema for elsyn. Generelle oplysninger: Målinger. Målemetoder, resultater og bemærkninger. Ændring nødvendig. Ikke aktuel

Skema for elsyn. Generelle oplysninger: Målinger. Målemetoder, resultater og bemærkninger. Ændring nødvendig. Ikke aktuel Skema for elsyn Navn (rekvirent): Adresse: Postnr./by: Telefon: Installation: Adresse: Postnr./by: Installationsejer: Generelle oplysninger: Målinger Måleobjekter Afprøvning af fejlstrømsafbrydere HPFI

Læs mere

Sags Nr.: 212 Side 1 af 5 Tegn. Dato 01.02.2015 Tegn. Nr.: E 550-0 Rev. Dato: GODK.: LAP

Sags Nr.: 212 Side 1 af 5 Tegn. Dato 01.02.2015 Tegn. Nr.: E 550-0 Rev. Dato: GODK.: LAP SPECIFICATION AF LAVSPÆNDINGSTAVLE 1. GENERELLE KRAV 1.1. STANDARDER DS/EN 60 439-1 DS/EN 60 439-2 DS/EN 60 439-3 DS/EN 60 439-4 DS/EN 60 204-1 for hele tavlen DS/EN 60 204-1 for dele af tavlen 1.2. ELLEVERANDØR

Læs mere

Gågader og offentlige pladser

Gågader og offentlige pladser Gågader og offentlige pladser Rapport om el-sikkerheden i gågader og offentlige pladser. Tilsynsordningen har i perioden 1. marts til 30. juni 2009, kørt kampagnetilsyn på gågader og offentlige pladser,

Læs mere

Sikre installationer ved solcelleanlæg

Sikre installationer ved solcelleanlæg Sikre installationer ved solcelleanlæg Tjekliste for professionelle Tjekpunkter med beskrivelse og billedeksempler Sikkerhedsstyrelsen Maj 2013 www.sik.dk Indhold Vejledning til tjekskema... 3 Billedeksempler

Læs mere

Nødbelysning. Nødbelysning. Af Steffen Nielsen, Sikkerhedsstyrelsen September 2009

Nødbelysning. Nødbelysning. Af Steffen Nielsen, Sikkerhedsstyrelsen September 2009 Af Steffen Nielsen, Sikkerhedsstyrelsen September 2009 er en overordnet betegnelse for sikkerhedsbelysning og reservebelysning. Sikkerhedsbelysning består dels af flugtvejsbelysning (belysning af udgangs-

Læs mere

1 Indledning...3. 2 Baggrund...4. 3 Formål...4. 4 Installationen...4. 5 Brugen af installationen...4. 6 Tilsynet...5. 7 Omfang af kampagnen...

1 Indledning...3. 2 Baggrund...4. 3 Formål...4. 4 Installationen...4. 5 Brugen af installationen...4. 6 Tilsynet...5. 7 Omfang af kampagnen... Forsamlingslokaler Rapport om el-sikkerheden i Forsamlingslokaler. Tilsynsordningen har i perioden 1. november til 15. december 2008 kørt kampagnetilsyn på forsamlingslokaler, og disse tilsyn danner således

Læs mere

Teknisk. meddelelse. Driftsdivisionen Netfunktioner Strøm, systemansvar stærkstrøm. Ændret jordingsprincip på S-banens omformerstationer

Teknisk. meddelelse. Driftsdivisionen Netfunktioner Strøm, systemansvar stærkstrøm. Ændret jordingsprincip på S-banens omformerstationer Teknisk meddelelse Nr. 01 / 15.01.2001 Ændret jordingsprincip på S-banens omformerstationer Den driftsmæssige jordforbindelse, som hidtil er etableret ved forbindelse til returskinnen (skinnejord), skal

Læs mere

EL-SIKKERHED I LABORATORIET

EL-SIKKERHED I LABORATORIET EL-SIKKERHED I LABORATORIET Institut for Fysik og Astronomi Aarhus Universitet Februar 2015 / Claus Grosen 1 Indholdsfortegnelse: Indledning... 3 Definitioner... 3 Svagstrøm... 3 Stærkstrøm... 3 Højspænding...

Læs mere

Stamoplysninger. Informationer angående besøget. Boligen. Boligens Ejer. Adresse. Postnr. og by. Opført år. Samlet bygningsareal

Stamoplysninger. Informationer angående besøget. Boligen. Boligens Ejer. Adresse. Postnr. og by. Opført år. Samlet bygningsareal Stamoplysninger Boligen Adresse Postnr. og by Opført år Samlet bygningsareal Særlige oplysninger om ejendommen Boligens Ejer Adresse Navn Postnr. og by Email Telefon Informationer angående besøget Dato

Læs mere

til undervisning eller kommercielt brug er Kopiering samt anvendelse af prøvetryk El-Fagets Uddannelsesnævn

til undervisning eller kommercielt brug er Kopiering samt anvendelse af prøvetryk El-Fagets Uddannelsesnævn Beregningseksempel I det følgende eksempel gennemgås: Beregning af største og mindste kortslutningsstrømme de nødvendige steder i en installation. Valg og indstilling af maksimalafbrydere til overbelastnings-

Læs mere

El-installationsrapport

El-installationsrapport El-installationsrapport Adresse: Postnr. & by: Dato: Tingvej 14, St, Th 2300 København S 13/05-2014 Installatør: Amagerelektrikeren ApS Kirstinehøj 55 2770 Kastrup Tlf: 32501499 Autorisationsnr: Sagsnr:

Læs mere

Fællesregulativet 2014. Tilslutning af elektriske installationer og brugsgenstande

Fællesregulativet 2014. Tilslutning af elektriske installationer og brugsgenstande Fællesregulativet 2014 Tilslutning af elektriske installationer og brugsgenstande Stk. Fællesregulativet INDHOLDSFORTEGNELSE Side Generelt 3 Formål 3 Gyldighedsområde 3 Definitioner 4 DEL A ADMINISTRATIVE

Læs mere

Måleopstillinger. Lkaa 2012

Måleopstillinger. Lkaa 2012 Måleopstillinger Lkaa 2012 Fysiologiske reaktioner Strømstimulerer muskler og nerver Fra svag kilden til voldsom krampe Hjertekammerflimmer Lammelse af åndedrætsfunktionen Forbrænding af forskellige grader

Læs mere

teknisk standard 132-400 kv AC Station Kontrolanlæg Egenforsyning Ensrettere, konvertere og vekselrettere ETS-52-04-03 Rev. 0b

teknisk standard 132-400 kv AC Station Kontrolanlæg Egenforsyning Ensrettere, konvertere og vekselrettere ETS-52-04-03 Rev. 0b 132-400 kv AC Station Kontrolanlæg Egenforsyning Ensrettere, konvertere og vekselrettere ETS-52-04-03 Rev. 0b teknisk standard REVISIONSOVERSIGT Dokumentnummer: 44917/10 Version Forfatter Dokument status/ændring

Læs mere

Elektriske Varmeflader type EL-G

Elektriske Varmeflader type EL-G Brugsanvisning 1(7) INDEX Side Modtagelse, transport- og løfteanvisning 3 Montage 4 Termostater mv. 5 Drift og vedligehold 6 Sikkerhedsforskrifter 7 2(7) VAREMODTAGELSE Kontroller ved ankomst at batteriet

Læs mere

Godkendt af: Revideret ved EL-ERFA møde d. 8. marts Frederikshavn. (FMS procedure)

Godkendt af: Revideret ved EL-ERFA møde d. 8. marts Frederikshavn. (FMS procedure) Procedure for fremstilling af opgaver til el-autorisationsprøven for de martime uddannelser. 1. Formål: Formålet med denne procedure er centralt at kunne fremstille en eksamensopgave til brug ved el -

Læs mere

El og sikkerhed i skolen

El og sikkerhed i skolen El og sikkerhed i skolen Når der arbejdes med praktiske øvelser i skolen, gælder nogle specielle sikkerhedsregler, som skal overholdes. Hovedparten af reglerne er fastsat af Arbejdstilsynet. Andre offentlige

Læs mere

Elektriske data for kontakter og ind- og udkoblingsspoler

Elektriske data for kontakter og ind- og udkoblingsspoler Elektriske data for kontakter og ind- og udkoblingsspoler Maksimalafbryderens signalkontakter betegnelse type standard, minimum strøm 100 ma 24 V lavt niveau, minimum strøm 2 ma 15 V OF ON/OFF kontakt

Læs mere

Brandtætning af el-installationer

Brandtætning af el-installationer Brandtætning af el-installationer Udarbejdet af: Se Esben Pretzmann og Ole Thestrup lukke huller Se mere på www.brandsikker.dk 1 Selv en stor brand kan komme igennem et lille hul Branden udvikler sig i

Læs mere

Ydelsesbeskrivelsen INDHOLD

Ydelsesbeskrivelsen INDHOLD BILAG 1 Ydelsesbeskrivelsen INDHOLD Denne ydelsesbeskrivelse indeholder følgende: Del 1. Generelle krav Del 2. Beskrivelse af de elementer der kan indgå ved tilsyn på elinstallationer Del 3. Vejledning

Læs mere

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W Vejledning 1. BESKRIVELSE 2. FORBINDELSER Den røde ledning forbindes fra batteriets plusklemme til omformerens plusklemme (rød forbindelse)

Læs mere

Eksempler på hændelser med strøm Tavler

Eksempler på hændelser med strøm Tavler Eksempler på hændelser med strøm Tavler Skadelidte elektriker blev ved arbejde i en styretavle kraftig forbrændt på hænder og arme. Da skadelidte ville rette en ledning som krøllede, uden for arbejdsområdet,

Læs mere

DESITEK A/S, Sunekær 8, DK-5471 Søndersø 63 89 32 10 - desitek@desitek.dk - www.desitek.dk. Projekterings- og installationsguide

DESITEK A/S, Sunekær 8, DK-5471 Søndersø 63 89 32 10 - desitek@desitek.dk - www.desitek.dk. Projekterings- og installationsguide Beskyttelse af mindre installationer imod atmosfæriske overspændinger overført fra forsynings-, teleog antennenet DESITEK A/S, Sunekær 8, DK-5471 Søndersø 63 89 32 10 - desitek@desitek.dk - www.desitek.dk

Læs mere

HERNING TEKNISKE SKOLE KABLING AF DATAANLÆG, TESTUDSTYR

HERNING TEKNISKE SKOLE KABLING AF DATAANLÆG, TESTUDSTYR KABLING AF DATAANLÆG, TESTUDSTYR Brug af kabelscanner Med den korrekte kabelscanner er man i stand til at kunne teste de installationer, som man udfører. Hvis man så laver en god og brugbar dokumentation,

Læs mere

Lyn- og overspændingsbeskyttelse af solcelleanlæg

Lyn- og overspændingsbeskyttelse af solcelleanlæg Lyn- og overspændingsbeskyttelse af solcelleanlæg 12.03.2013 Energinet.dk Temadag 1 Agenda ved Energinet.dk Temadag 12.03.13 Kort præsention af tyske DEHN+Söhne GmbH og deres danske afdeling DESITEK A/S

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

Elsikkerhed på Sygehuse. FSTA årsmøde 30. september til 2. oktober 2013 v/ Afdelingschef Brian Pelby, Balslev

Elsikkerhed på Sygehuse. FSTA årsmøde 30. september til 2. oktober 2013 v/ Afdelingschef Brian Pelby, Balslev Elsikkerhed på Sygehuse FSTA årsmøde 30. september til 2. oktober 2013 v/ Afdelingschef Brian Pelby, Balslev Program Forsyningssikkerhed Funktionssikkerhed Personsikkerhed 20130930 2 ## Forsyningssikkerhed

Læs mere

Minihåndbog for el-installatører og elektrikere

Minihåndbog for el-installatører og elektrikere Minihåndbog for el-installatører og elektrikere Du kan downloade vores produktkataloger på internettet. Katalogerne indeholder oplysninger om produkternes anvendelse, teknik og konstruktion samt sortiment.

Læs mere

Fællesregulativet 2007

Fællesregulativet 2007 Fællesregulativet 2007 Tilslutning af elektriske installationer og brugsgenstande Fællesregulativet Stk. INDHOLDSFORTEGNELSE Side Indledning Generelt 3 3 Formål 3 Gyldighedsområde 3 Definitioner 4 DEL

Læs mere

Stikkontakter og afbrydere i den faste installation

Stikkontakter og afbrydere i den faste installation Stikkontakter og afbrydere i den faste installation Det er ikke tilladt at sætte en ny afbryder eller stikkontakt op i den faste installation, hvis der ikke har siddet én på samme sted før. Derimod må

Læs mere

Tilslutningsbestemmelser for EL

Tilslutningsbestemmelser for EL NRGi Net A/S 1. Januar 2005 Tilslutningsbestemmelser for EL NRGi Net A/S 1 1. Generelle bestemmelser 1.1 Gyldighedsområde Nærværende tilslutningsbestemmelser er gældende i NRGi Net A/S forsyningsområde.

Læs mere

Teknisk indholdsfortegnelse

Teknisk indholdsfortegnelse Teknisk indholdsfortegnelse Side Actassi konceptsammenhæng... 66-68 Adskillelse og afbrydning... 48 AWG tværsnit og diameter.... 99 Belastningstabel for relæer... 84-85 Boligens installationer... 43-44

Læs mere

Vejledning om opstilling af plasttanke med brandfarlige væsker

Vejledning om opstilling af plasttanke med brandfarlige væsker Vejledning om opstilling af plasttanke med brandfarlige væsker Beredskabsstyrelsen 17. september 2007 BRS sagsnr.: 2007/000863 BRS sagsnr.: 2007/000863 Indholdsfortegnelse: 1. INDLEDNING... 2 2. VILKÅR

Læs mere

Køreledningsanlæg og stærkstrømsanlæg

Køreledningsanlæg og stærkstrømsanlæg Køreledningsanlæg og stærkstrømsanlæg SAB Jording og potentialudligning på elektrificerede baner Dokument: SAB Jording og potentialudligning på elektrificerede baner Udgave: 03.00 Udgavedato: 25.06.2014

Læs mere

MØRTEL BLANDER. type: BL60

MØRTEL BLANDER. type: BL60 MØRTEL BLANDER type: BL60 Instruktions bog Miniblanderen BL 60 er ideal for blanding af; - Gips - Mørtel - Fliseklæb - Lim - Epoxy (resin) - Cementblandinger med fine partikler SIKKERHEDSFORANSTALTNING:

Læs mere

Tilslutningsbestemmelser. AURA El-net VE A/S

Tilslutningsbestemmelser. AURA El-net VE A/S Tilslutningsbestemmelser AURA El-net VE A/S 9. januar 2012 1 1. Generelle bestemmelser 1.1 Gyldighedsområde Nærværende tilslutningsbestemmelser er gældende i AURA El-net VE A/S forsyningsområde, i det

Læs mere

til undervisning eller kommercielt brug er Kopiering samt anvendelse af prøvetryk El-Fagets Uddannelsesnævn

til undervisning eller kommercielt brug er Kopiering samt anvendelse af prøvetryk El-Fagets Uddannelsesnævn Lysrørs faktorer For at et lysstofrør kan tænde, er der to faktorer, som skal opfyldes: 1. Varme glødetråde 2. Høj tændspænding Disse to faktorer opnås på forskellig vis, alt efter hvilken lysstofrørs-koblingsmetode,

Læs mere

Brugsanvisning Brugervejledning til digital multimeter 57806 1.0. Artikel-nr. / Article No.: Sprog / Languages: Version / Version:

Brugsanvisning Brugervejledning til digital multimeter 57806 1.0. Artikel-nr. / Article No.: Sprog / Languages: Version / Version: Brugsanvisning Brugervejledning til digital multimeter 57806 Artikel-nr. / Article No.: 57806 Sprog / Languages: da Version / Version: 1.0 BERNER_71167.pdf 2012-12-13 Art-Nr.: 57806 Multimeter DK Digitalt

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

132-400 kv AC Station

132-400 kv AC Station 132-400 kv AC Station Kontrolanlæg Egenforsyning Dieselgenerator ETS-52-04-05 Rev. 0 teknisk standard REVISIONSOVERSIGT Dokumentnummer: 45749/10 Version Forfatter Dokument status/ændring Reviewer Godkender

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

TILSLUTNINGSBESTEMMELSER. 1 Generelle bestemmelser

TILSLUTNINGSBESTEMMELSER. 1 Generelle bestemmelser TILSLUTNINGSBESTEMMELSER 1 Generelle bestemmelser Gyldighedsområde 1.1 Nærværende tilslutningsbestemmelser er gældende i Nibe Elforsyning Net A/S forsyningsområde, i det følgende kaldet Netselskabet. Netbestemmelser

Læs mere

EPE-seriens betjeningspaneler. Installation, drift og vedligeholdelse

EPE-seriens betjeningspaneler. Installation, drift og vedligeholdelse EPE-seriens betjeningspaneler Installation, drift og vedligeholdelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger...2 Forord... 2 Generelt...2 Installation... 3... 3 Elektrisk installation...3

Læs mere

Indsatser ved solcelleanlæg. Erfaringer

Indsatser ved solcelleanlæg. Erfaringer Indsatser ved solcelleanlæg Erfaringer Nordsjællands Brandvæsen 2012 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Baggrund... 3 Solcelleanlæg generelt... 3 Definitioner... 4 Virkninger af spændinger ved direkte kontakt / berøring...

Læs mere

Eksempler på hændelser med strøm Brugsgenstande

Eksempler på hændelser med strøm Brugsgenstande Eksempler på hændelser med strøm Brugsgenstande I forbindelse med udskiftning af en gaskedel kom skadelidte smedelærling i berøring med spændingsførende dele. Der var ikke blevet afbrudt for spændingen

Læs mere

Når enderne af en kobbertråd forbindes til en strømforsyning, bevæger elektronerne i kobbertråden sig (fortrinsvis) i samme retning.

Når enderne af en kobbertråd forbindes til en strømforsyning, bevæger elektronerne i kobbertråden sig (fortrinsvis) i samme retning. E2 Elektrodynamik 1. Strømstyrke Det meste af vores moderne teknologi bygger på virkningerne af elektriske ladninger, som bevæger sig. Elektriske ladninger i bevægelse kalder vi elektrisk strøm. Når enderne

Læs mere

Natur og teknik APV - Fase 1 Skema 26 2002 Ja Nej Årsag, vurdering af behov for ændringer og øvrige bemærkninger Lokalet, herunder størrelsesforhold,

Natur og teknik APV - Fase 1 Skema 26 2002 Ja Nej Årsag, vurdering af behov for ændringer og øvrige bemærkninger Lokalet, herunder størrelsesforhold, Lokalet, herunder størrelsesforhold, materialer, installationer og rengøring Er lokalets areal passsende i forhold til antallet af brugere? Er der plads nok til at udføre arbejdet på en hensigtsmæssig

Læs mere

Pas på mig jeg skal holde i flere år..

Pas på mig jeg skal holde i flere år.. Pas på mig jeg skal holde i flere år.. Lommebogen følger med tiden og har fået en ny, digital lillebror, nemlig en web app der er optimeret til smartphones og tablets med internetadgang. Web app en er

Læs mere

Lavspændingsdirektivet (LVD), Den Administrative Samarbejdsgruppe (ADCO) Anbefaling. Februar 2011 (Ændret april 2012)

Lavspændingsdirektivet (LVD), Den Administrative Samarbejdsgruppe (ADCO) Anbefaling. Februar 2011 (Ændret april 2012) Lavspændingsdirektivet (LVD), Den Administrative Samarbejdsgruppe (ADCO) Anbefaling Februar 2011 (Ændret april 2012) Sikkerheden ved Type-T LED-udskiftningsrør og ombyggede belysningsarmaturer Indledning:

Læs mere

Elektriske installationer i eksplosionsfarlige områder. Alle værdier er udfyldt i forhold af a

Elektriske installationer i eksplosionsfarlige områder. Alle værdier er udfyldt i forhold af a Elektriske installationer i eksplosionsfarlige områder Alle værdier er udfyldt i forhold af a 1. udgave August 2003 Opdateret februar 2007 Indhold Forord... 5 Indledning... 6 Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

Har I fingrene i maskinen eller styr på sikkerheden?

Har I fingrene i maskinen eller styr på sikkerheden? 3. Opstilling og installation af maskine Har I fingrene i maskinen eller styr på sikkerheden? Ulykker på arbejdet er ærgerlige og kan også være alvorlige. Gennemgå jeres maskiner og løs de problemer, I

Læs mere

DK Installationsvejledning. devireg 120

DK Installationsvejledning. devireg 120 DK Installationsvejledning devireg 120 Ž Anvendelsesområder: devireg 120 benyttes til regulering af gulvvarmeanlæg. Funktion: Termostaten er forsynet med en ledningsføler, således at det er muligt at kontrollere

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. El-Andersen A/S Havnegade 11 5000 Odense C Tlf.: 66 13 56 46

Elinstallationsrapport for ejendommen. El-Andersen A/S Havnegade 11 5000 Odense C Tlf.: 66 13 56 46 for ejendommen Sælger Jette Tornbjerg Adresse Væbnerhatten 204 Postnr. og by 5220 Odense SØ Dato 30.08.2013 Udløbsdato 30.08.2014 Autoriseret elinstallatørvirksomhed El-Andersen A/S Havnegade 11 5000 Odense

Læs mere

1993-01-01. Fortegnel se over aktuel l e ~~RAD-.eddel el ser. ELRAD-meddele1 ser, der udelukkende indeholder oplysninger om zndringer

1993-01-01. Fortegnel se over aktuel l e ~~RAD-.eddel el ser. ELRAD-meddele1 ser, der udelukkende indeholder oplysninger om zndringer Gothersgade 160 1123 Kebenhavn K Telefon 33 11 65 82 Telefax 33 91 19 50 1993-01-01 Vedr. Stærkstramsreglementet Erstatter 1/92 Fortegnel se over aktuel l e ~~RAD-.eddel el ser 1. januar 1993 -meddele1

Læs mere

til undervisning eller kommercielt brug er Kopiering samt anvendelse af prøvetryk

til undervisning eller kommercielt brug er Kopiering samt anvendelse af prøvetryk Grundlæggende principper Anlægstyper Der skelnes mellem to typer anlæg: - Traditionel installation - Intelligent installation IBI, Intelligente Bygningsinstallationer Et traditionelt styret anlæg er et

Læs mere

TIL RÅDGIVERE OG INDKØBERE

TIL RÅDGIVERE OG INDKØBERE TIL RÅDGIVERE OG INDKØBERE Tjekliste til indkøb af Solcelleanlæg Når der skal træffes en beslutning om hvilket solcelleanlæg der skal købes, er det vigtigt, at sammenligne forskellige tilbud, da der er

Læs mere

Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S. Rundt brand- og røgspjæld

Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S. Rundt brand- og røgspjæld Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S Rundt brand- og røgspjæld & PK-I-S EI90S / EI120S Firkantet brand- og røgspjæld Ved Milepælen

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Visu-El ApS Midgårdsvej 21 8800 Viborg Tlf.: 24224159

Elinstallationsrapport for ejendommen. Visu-El ApS Midgårdsvej 21 8800 Viborg Tlf.: 24224159 for ejendommen Sælger Gert Gammelgaard Adresse Åskrænten 10 Postnr. og by 7540 Haderup Dato 26.09.2014 Udløbsdato 26.09.2015 Autoriseret elinstallatørvirksomhed Visu-El ApS Midgårdsvej 21 8800 Viborg Tlf.:

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Boligeftersyn P/S Guldbergsgade 1 2200 København N Tlf.: 35 36 07 96

Elinstallationsrapport for ejendommen. Boligeftersyn P/S Guldbergsgade 1 2200 København N Tlf.: 35 36 07 96 for ejendommen Sælger Niels Otto Hansen Adresse Kongshusvej 146 Postnr. og by 8300 Odder Dato 04.05.2015 Udløbsdato 04.05.2016 Autoriseret elinstallatørvirksomhed Boligeftersyn P/S Guldbergsgade 1 2200

Læs mere

Brandindsats i solcelleanlæg

Brandindsats i solcelleanlæg Brandindsats i solcelleanlæg - Hvad man skal være opmærksom på. En vejledning til beredskabet. Maj 2012, 2 udgave Solcellepaneler Solceller er en teknologi, som kan konvertere solenergi til elektrisk energi.

Læs mere

Ren sinus inverter YK-PSW 700w og 1000w

Ren sinus inverter YK-PSW 700w og 1000w Ren sinus inverter YK-PSW 700w og 1000w Installations og brugervejledning en oversættelse af den originale engelske version uden ansvar. 1. Funktioner Ren sinus spænding (THD mindre end 3 %) ved ren R

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

Installationsvejledning til T8/T10 LED-rør 3. Generation

Installationsvejledning til T8/T10 LED-rør 3. Generation Vejledningen dækker følgende LED-rør fra : Type Længde Watt SPL-T8 60 cm til 150 cm SMD - rør 9 til 22 [W] LED-rørets opbygning og tilslutning: LED-lysrøret kan monteres på to forskellige måder. Første

Læs mere

VALLENSBÆK FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. TEKNISKE BESTEMMELSER FJERNVARME LEVERING

VALLENSBÆK FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. TEKNISKE BESTEMMELSER FJERNVARME LEVERING VALLENSBÆK FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME LEVERING Gældende fra den 1. september 1994 1. GYLDIGHEDSOMRÅDE OG DEFINITIONER M.V. 1.1 Tekniske bestemmelser for fjernvarme levering

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. factum2 el & teknik a/s Margrethepladsen 3 8000 Aarhus C Tlf.: 41770317

Elinstallationsrapport for ejendommen. factum2 el & teknik a/s Margrethepladsen 3 8000 Aarhus C Tlf.: 41770317 for ejendommen Sælger Energinet.dk Adresse Charlottenlundvej 23 Postnr. og by 8620 Kjellerup Dato 26.02.2015 Udløbsdato 26.02.2016 Autoriseret elinstallatørvirksomhed factum2 el & teknik a/s Margrethepladsen

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. Gældende fra 1/9 2001. Hjørring Varmeforsyning

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. Gældende fra 1/9 2001. Hjørring Varmeforsyning TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING Gældende fra 1/9 2001 Hjørring Varmeforsyning TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING 1. GYLDIGHEDSOMRÅDE OG DEFINITIONER M.V. 2. ETABLERING AF FJERNVARMETILSLUTNING

Læs mere

Dangerous goods specialists and training

Dangerous goods specialists and training Transport af lithiumbatterier og -celler Lithiumbatterier og -celler kan være undtaget fra at følge farligt gods-bestemmelserne ved transport, under forudsætning af, at visse krav overholdes. Dette notat

Læs mere

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide SOUNDSTICKS WIRELESS Opsætningsguide 2 SOUNDSTICKS WIRELESS 1. Læs disse instruktioner. 2. Gem disse instruktioner. 3. Ret dig efter alle advarsler. 4. Følg alle instruktioner. 5. Anvend ikke dette apparat

Læs mere

MODUL 5 ELLÆRE: INTRONOTE. 1 Basisbegreber

MODUL 5 ELLÆRE: INTRONOTE. 1 Basisbegreber 1 Basisbegreber ellæren er de mest grundlæggende størrelser strøm, spænding og resistans Strøm er ladningsbevægelse, og som det fremgår af bogen, er strømmens retning modsat de bevægende elektroners retning

Læs mere

INTRODUKTION TIL CE-MÆRKNING AF ELEKTRISKE PRODUKTER

INTRODUKTION TIL CE-MÆRKNING AF ELEKTRISKE PRODUKTER INTRODUKTION TIL CE-MÆRKNING AF ELEKTRISKE PRODUKTER Hvem er folderen skrevet til? De fleste elektriske produkter, der skal sælges i Danmark og de øvrige EU-lande, skal CE-mærkes. CE-mærkningen skal gøre

Læs mere

At-VEJLEDNING STOFFER OG MATERIALER C.0.6. Arbejde med brandfarlige væsker

At-VEJLEDNING STOFFER OG MATERIALER C.0.6. Arbejde med brandfarlige væsker At-VEJLEDNING STOFFER OG MATERIALER C.0.6 Arbejde med brandfarlige væsker Vejledning om forebyggelse af brandfare ved arbejde med organiske opløsningsmidler og andre brandfarlige væsker August 2005 Erstatter

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Maria Louise Kolath Petersen. Insta A/S Murervænget 3. 4700 Næstved. Tlf.: 55 75 19 19

Elinstallationsrapport for ejendommen. Maria Louise Kolath Petersen. Insta A/S Murervænget 3. 4700 Næstved. Tlf.: 55 75 19 19 for ejendommen Sælger Maria Louise Kolath Petersen Adresse Ejbyvej 24 Postnr. og by 4700 Næstved Dato 18.03.2014 Udløbsdato 18.03.2015 Autoriseret elinstallatørvirksomhed Insta A/S Murervænget 3 4700 Næstved

Læs mere

teknisk standard 132-400 kv AC Station Kontrolanlæg Egenforsyning Fordelingsanlæg ETS-52-04-02 Rev. 0f

teknisk standard 132-400 kv AC Station Kontrolanlæg Egenforsyning Fordelingsanlæg ETS-52-04-02 Rev. 0f 132-400 kv AC Station Kontrolanlæg Egenforsyning Fordelingsanlæg ETS-52-04-02 Rev. 0f teknisk standard REVISIONSOVERSIGT Dokumentnummer: 44534/10 Version Forfatter Dokument status/ændring Reviewer Godkender

Læs mere

El-projektering Mekanisk ABV-anlæg

El-projektering Mekanisk ABV-anlæg El-projektering Mekanisk ABV-anlæg safelight.dk El-projektering - Mekanisk ABV-anlæg Erstatningsluft Udsugning Flowretning Porte til erstatningsluft. Note 2 Brandventilator Note 15 Spjæld Note 16 Ventilationssystemer

Læs mere

Hvis du er i tvivl, så er du altid velkommen til at kontakte Elektricitetsrådet på telefon 33 73 20 00 eller via e-mail er@elraadet.

Hvis du er i tvivl, så er du altid velkommen til at kontakte Elektricitetsrådet på telefon 33 73 20 00 eller via e-mail er@elraadet. INTRODUKTION I dette materiale kan du finde råd om, hvordan du laver gør-det-selv elarbejde. Det er nemlig lovligt at udføre en del elarbejde i boligen hvis man ved, hvordan det skal gøres. Det elarbejde,

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Visu-El ApS Midgårdsvej 21 8800 Viborg Tlf.: 24224159

Elinstallationsrapport for ejendommen. Visu-El ApS Midgårdsvej 21 8800 Viborg Tlf.: 24224159 for ejendommen Sælger Erik Christensen Adresse Frederiksberg Bakke 5 Postnr. og by 8830 Tjele Dato 07.08.2014 Udløbsdato 07.08.2015 Autoriseret elinstallatørvirksomhed Visu-El ApS Midgårdsvej 21 8800 Viborg

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

Nukissiorfiit. Almindelige leveringsbetingelser for offentlig levering af el

Nukissiorfiit. Almindelige leveringsbetingelser for offentlig levering af el Nukissiorfiit Almindelige leveringsbetingelser for offentlig levering af el Nr. 2 gældende fra 1. maj 2011 Indledning Nukissiorfiits almindelige leveringsbetingelser med tilhørende bilag er et væsentlig

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Visu-El ApS Viengevej 2 8240 Risskov Tlf.: 24 22 41 59

Elinstallationsrapport for ejendommen. Visu-El ApS Viengevej 2 8240 Risskov Tlf.: 24 22 41 59 for ejendommen Sælger Niels Johan Thorvald Frey Adresse Høgebovej 12 Postnr. og by 8500 Grenaa Dato 07.08.2013 Udløbsdato 07.08.2014 Autoriseret elinstallatørvirksomhed Visu-El ApS Viengevej 2 8240 Risskov

Læs mere

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: + 358 29 006 260 Fax: + 358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.fi 1/12 GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Copyright

Læs mere

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet I nst al l at i onsanvi sni ng DK I KB3550,I KB( P)3554 Indhold 1. Generelle sikkerhedsanvisninger... 1 2. Transport af apparatet... 1 3. Opstilling af apparatet... 1 3.1. Bortskaffelse af emballage...

Læs mere

Det forudsættes, at hovedvirkningen ikke opnås ad farmakologisk, metabolisk eller immunologisk vej (lægemiddelvirkninger).

Det forudsættes, at hovedvirkningen ikke opnås ad farmakologisk, metabolisk eller immunologisk vej (lægemiddelvirkninger). Medicoteknisk udstyr Medicoteknisk udstyr er en undergruppe af medicinsk udstyr og dets tilbehør. Medicoteknisk udstyr omfatter alene aktivt medicinsk udstyr og dets tilbehør. Medicoteknisk udstyr omfatter

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Aut. Elinstallatør Kai Hansen Odensevej 107 5260 Odense S Tlf.: 66 19 45 00

Elinstallationsrapport for ejendommen. Aut. Elinstallatør Kai Hansen Odensevej 107 5260 Odense S Tlf.: 66 19 45 00 for ejendommen Sælger Lene Rønnow Trankjær Adresse Kalørvej 19 Postnr. og by 5491 Blommenslyst Dato 14.05.2014 Udløbsdato 14.05.2015 Autoriseret elinstallatørvirksomhed Aut. Elinstallatør Kai Hansen Odensevej

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. OBH-Ingeniørservice A/S Agerhatten 25 5220 Odense SØ Tlf.: 70 21 72 40. 1096527/ban

Elinstallationsrapport for ejendommen. OBH-Ingeniørservice A/S Agerhatten 25 5220 Odense SØ Tlf.: 70 21 72 40. 1096527/ban for ejendommen Sælger Poul Erik Knudsen Adresse Marienborg Alle 123 Postnr. og by 2860 Søborg Dato 16.07.2015 Udløbsdato 16.07.2016 Autoriseret elinstallatørvirksomhed OBH-Ingeniørservice A/S Agerhatten

Læs mere

Hospitalsenheden Horsens Teknisk afdeling. Tekniske Standarder. Bips nr. 63.8 Tavler. Revision: 2015-01-31

Hospitalsenheden Horsens Teknisk afdeling. Tekniske Standarder. Bips nr. 63.8 Tavler. Revision: 2015-01-31 Hospitalsenheden Horsens Teknisk afdeling Tekniske Standarder Bips nr. 63.8 Tavler Revision: 2015-01-31 Hospitalsenheden Horsens Tekniske standarder Bips nr. 63.8 Tavler Indholdsfortegnelse 63.1 Tavler...3

Læs mere

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: +358 29 006 260 Fax: +358 29 006 1260 19.9.2014 Internet: www.labkotec.com 1/11 GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Copyright 2043 Labkotec Oy

Læs mere

Forretningsgang. ØSTKRAFT Net A/S. de autoriserede elinstallatører

Forretningsgang. ØSTKRAFT Net A/S. de autoriserede elinstallatører Forretningsgang mellem ØSTKRAFT Net A/S og de autoriserede elinstallatører ØSTKRAFT Net A/S Side 1 af 14 Følgende reglementariske og ordensmæssige bestemmelser er gældende ved udførelse af elektriske installationer

Læs mere

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO 175 432 385 40 225 598 400 2*M4X40 4*M4X20 Kære kunde, Tak for dit køb af vores emhætte. Læs venligst disse instruktioner omhyggeligt for optimal installation,

Læs mere