Hillerød Kommune - Teknik. Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til kolonihaver og fritidsformål

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hillerød Kommune - Teknik. Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til kolonihaver og fritidsformål"

Transkript

1 Hillerød Kommune - Teknik Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til kolonihaver og fritidsformål 344

2 Hillerød Kommune - Teknik nr. 344 Generel lokalplan information Generel lokalplan information Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en detaljeret plan for et mindre område i kommunen. Formålet med lokalplanen er: I. At sikre kvalitet og sammenhæng i kommunens planlægning. II. At give borgerne i kommunen indsigt og medbestemmelse i den fysiske planlægning af kommunens områder. III. At angive bindende bestemmelser inden for lokalplanområdet vedrørende anvendelse, udstykning, bebyggelse, veje og stier samt friarealer og andre ubebyggede arealer. Lokalplanen udarbejdes på grundlag af kommuneplanen, der er den overordnede plan for Hillerød kommune. Det er Hillerød Byråd, der godkender lokalplaner. Hvad sikrer en lokalplan? En lokalplan er juridisk bindende for de berørte grundejere. Dette betyder, at planens bestemmelser skal overholdes ved fremtidige udstykninger, bebyggelser, nye anvendelser osv. Lovligt eksisterende bebyggelse eller anvendelse kan således fortsætte som hidtil. Lokalplanen pålægger ikke grundejerne en handlepligt. Virkeliggørelsen af en lokalplan afhænger derfor af, om pågældende grundejer ønsker at opføre et byggeri eller udstykke sin grund etc. Hvornår udarbejdes en lokalplan? Byrådet kan til enhver tid lave forslag til lokalplaner. Dette skal gøres, inden der gennemføres større byggerier, anlægsarbejder og nedrivninger. Lokalplanen må ikke stride mod regionplanen og kommuneplanen. Er der modstrid, skal region- og kommuneplan ændres, hvis lokalplanen ønskes gennemført. Alle grundejere kan i princippet få udarbejdet en lokalplan, men det kræver bl.a., at der er overens- 2

3 stemmelse mellem byggeønsker og den overordnede planlægning i kommuneplanen. Dispensation Byrådet kan give dispensation fra bestemmelserne i en lokalplan, hvis dispensationen ikke strider mod principperne i planen. Anvendelses- og formålsbestemmelserne i lokalplanen er eksempler på principper i planen. Dispensation kan som hovedregel kun gives, når naboer og andre berørte er blevet orienteret. Mål for kvalitet & service I. Lokalplanen udarbejdes i henhold til bestemmelserne i lov om planlægning. II. Lokalplanen skal være let forståelig. III. Lokalplanen skal indeholde en beskrivelse af baggrund, formål og indhold. IV. Interesserede kan altid få yderligere uddybning og orientering om forhold vedrørende lokalplanen. V. Borgere, der gør indsigelse mod en lokalplan, vil inden for to uger få kvittering for kommunens modtagelse af deres indsigelse. VI. Borgere vil efter Hillerød Byråds endelige vedtagelse af lokalplanen modtage svar på deres eventuelle indsigelse. VII. Lokalplanen vil være tilgængelig på Hillerød kommunes hjemmeside ( Rettigheder og pligter Når lokalplanforslaget er udarbejdet, skal Hillerød Byråd offentliggøre forslaget. Offentliggørelsen, der vil ske ved annoncering i Hillerød Posten og på kommunens hjemmeside, indeholder oplysninger om fristen for indgivelse af indsigelser og ændringsforslag samt oplysninger om, hvor lokalplanforslaget er fremlagt til eftersyn. Fristen for at komme med bemærkninger og indsigelser skal være mindst otte uger. Når indsigelserne er vurderet, kan planen endeligt vedtages. Herefter skal den endelige plan være offentligt tilgængelig og det skal annonceres i Hillerød Posten, at den er vedtaget. Hillerød Kommune - Teknik nr. 344 Generel lokalplan information 3

4 Hillerød Kommune - Teknik nr. 344 Bestemmelser Indholdsfortegnelse Grundlaget for lokalplanens tilvejebringelse 5 Byrådsbehandling 5 Lokalplanens udsendelse 5 Lokalplanforslagets midlertidige retsvirkninger 6 Grundlaget for lokalplanen 7 Indledning 7 Beskrivelse af lokalplanområdet 7 Lokalplanens forhold til anden planlægning 9 Miljøvurdering 12 Lokalplanens idemæssige indhold 14 Lokalplanen 16 1 Lokalplanens formål 16 2 Områdets afgrænsning og zonestatus samt landzonetilladelse (bonus) 16 3 Områdets anvendelse 17 4 Udstykninger mv Veje, stier og parkering 18 6 Ledningsanlæg 19 7 Bebyggelsens omfang og placering 19 8 Bebyggelsens ydre fremtræden 21 9 Ubebyggede arealer og hegning Kolonihaveforening Forudsætninger for ibrugtagning af ny bebyg gelse Tilladelse fra andre myndigheder Ophævelse af byplanvedtægt Lokalplanes retsvirkninger 24 Vedtagelsespåtegning 26 Kortbilag A - Lokalplanområde og delområder Kortbilag B - Dispositionsplan for havelodder Kortbilag C - Illustrationsplan Note: Ved begrebet kolonihaver menes overnatnings- og daghaver(nyttehaver). En lokalplan kan ikke skelne mellem forskellige ejerforhold. 4

5 Grundlaget for lokalplanens tilvejebringelse Hillerød Byråd har i henhold til Planlovens 24 vedtaget offentligt at fremlægge forslag til lokalplan nr. 344 for et område ved Tirsdagsskoven til kolonihaver og fritidsformål. Byrådsbehandling Byrådet vedtog den 31. januar 2007 lokalplan nr. 344 endeligt. Lokalplanforslaget blev godkendt i Byrådet den 30. august 2006 til offentlig fremlæggelse og var i høring fra den 13. september til den 8. november Indsigelsesbehandling Der er i høringsperioden indkommet 5 indsigelser, bemærkninger eller ændringsforslag til lokalplanforslaget. I forbindelse med den endelige vedtagelse af lokalplanen besluttede Byrådet at foretage følgende ændringer i forhold til det forslag, der var fremlagt til offentlig høring: I lokalplanens redegørelse ændres, at realisering af lokalplan nr. 344 forudsætter reduktion af skovbyggelinje fra 25 meter til 30 meter og afsnittet om museumsloven ændres og der tilføjes oplysninger om tidligere fund i området samt sandsynligheden for, at der findes flere skjulte fortidsminder i lokalplanområdet. I lokalplanens bestemmelser tiljøjes der, at bebyggelse skal placeres min 30 meter fra Tirsdagsskoven. Med hensyn til opførelse af et skur ændres størrelsen fra maksimalt 5 m 2 til 10 m 2 og der tilføjes, at skuret kan anvendes som anneks. Såfremt skuret anvendes som anneks skal dette placeres mindst 2, 5 meter fra andre havelodder men dog minimum 30 meter fra Tirsdagsskoven. Højden på hegn hæves fra 1, 6 meter til 1, 8 meter, og ordene kolonihaveforening, kolonihavehus, kolonihavebebyggelse og kolonihaaveområde erstattes generelt i lokalplanen med ordene haveforening, have- Hillerød Kommune - Teknik nr. 344 Bestemmelser 5

6 Hillerød Kommune - Teknik nr. 344 Tilvejebringelse bolig, havebebyggelse og haveboligområde. Offentlig bekendtgørelse Den endelige lokalplan er offentligt bekendtgjort i Hillerødposten den 14. februar Lokalplanen tinglyses på de berørte ejendomme og sendes til berørte grundejere og instanser samt til personer, foreninger eller myndigheder, som har fremsat indsigelser mod planen. 6

7 Grundlaget for lokalplanen Indledning Hillerød Byråd har i henhold til Planlovens bestemmelser udarbejdet lokalplanforslag nr. 344 for et område til kolonihaver og fritidsformål syd for Tirsdagsskoven. Beskrivelse af lokalplanområdet Lokalplanområdet omfatter ejendommen matr.nr. 1aa og 1ø, Trollesminde, Hillerød Jorder i sin helhed samt en del af ejendommen matr.nr. 1ab, Trollesminde, Hillerød Jorder. Lokalplanområdet udgør ca. 6,2 ha. Mod vest afgrænses lokalplanområdet af et eksisterende kolonihaveområde, hvor Haveforeningen Rønnevang er etableret. Mellem det eksisterende kolonihaveområde og delområde 1 i nærværende lokalplan står et levende hegn bl.a. bestående af rønnetræer. Lokalplanområdet set mod vest med det eksisterende kolonihaveområde i baggrunden. Mod syd afgrænses området af Banestien, som går fra Hillerød Station i øst til Egespurs Alle / Freerslev Hegn i vest. Syd for Banestien ligger dyrkede landbrugsarealer samt kolonihaver mv. ved Trollesminde Alle. Mod nord grænser området til Hillerød Kommunes materielgård og mod øst grænser området til Tirsdagsskoven. Hillerød Kommune - Teknik nr. 344 Redegørelse 7

8 Hillerød Kommune - Teknik nr. 344 Redegørelse Lokalplanområdet set mod nordvest med Banestien syd for og Tirsdagsskoven nord for. Størstedelen af lokalplanområdet henligger i dag som en landbrugsejendom med bygninger, have og græsningsarealer. Landbrugsejendommens bebyggelse er beliggende i den nordlige del af matr.nr. 1aa tæt op ad Tirsdagsskoven. Syd for Tirsdagsskoven er en frit beliggende ladebygning. Landbrugsejendommen ved Tirsdagsskoven De nordligste arealer af lokalplanområdet er medtaget for at sikre en hensigtsmæssig vejadgang til andelshaveområdet nordvest omkring den eksisterende bebyggelse. Arealet, der inddrages som vejadgang, henligger i dag med blandet beplantning. Matr.nr. 1aa og 1ø Trollesminde, Hillerød Jorder er beliggende i landzone, mens matr.nr. 1ab Trollesminde, Hillerød Jorder er beliggende i byzone. 8

9 Lokalplanområdet opdeles i to delområder: - Delområde 1 udlægges til kolonihaveformål - Delområde 2 udlægges til fritidsformål og andelsha ver Lokalplanens forhold til anden planlægning Regionplanlægning Kolonihaver I Regionplan 2005 er størstedelen af lokalplanområdet (matr.nr. 1aa og 1ø Trollesminde, Hillerød Jorder) beliggende i område B. Kommuner med arealer i område B skal udpege et antal ha til overnatningshaver. Efter tabellen i Regionplan 2005 skal Hillerød Kommune udpege 8 ha. Arealer til overnatningshaver i område B kan udlægges i byområdet og i landområdet. Eventuel landzonestatus opretholdes. Arealerne skal ligge i cykelafstand, højst 4 km fra en station i fingerbyen og med god adgang for cyklister. Kommunerne skal ved lokalplan sikre, at nye havelodder i gennemsnit ikke er større end 400 kvm, samt at de ikke anvendes til helårsbosætning. Ved overnatningshaver forstås kolonihaver, hvor man kan overnatte i flere dage eller hvor man kan bo om sommeren. Landbrug Matr.nr. 1aa og 1ø Trollesminde, Hillerød Jorder er jf. Regionplan 2005 beliggende i et område med jord af middel dyrkningsværdi. Omkring den mindre sø på matr.nr. 1aa er et areal udpeget som Særligt Følsomt Landbrugsområde (SFLområde overfladevand). Inden for SFL-områder søges landbrugsdriften ekstensiveret via frivillige aftaler og dertil hørende tilskudsordning til miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger. Hillerød Kommune - Teknik nr. 344 Redegørelse 9

10 Hillerød Kommune - Teknik nr. 344 Redegørelse Kommuneplanlægning Størstedelen af lokalplanområdet (matr.nr. 1aa og 1ø Trollesminde, Hillerød Jorder) er omfattet af rammeområde 8F3 i Kommuneplan En mindre del er omfattet af rammeområde 8E14 (Materielgård). Det fremgår af rammerne for lokalplanlægningen for enkeltområde 8F3, at anvendelsen skal være til fritidsformål, kolonihaver. Der kan opføres eller indrettes et fælleshus. Området fastholdes i landzone. Max. bebyggelsesprocent: 10 for den enkelte parcel. Det fremgår af rammerne for lokalplanlægningen for enkeltområde 8E14 (Materielgård), at anvendelsen skal være til erhverv indenfor klasse 3-4. Materielgård, værksted, garager, oplag mv. Max. bebyggelsesprocent: 40 Max. antal etager: 2 Nærværende lokalplan nr. 344 er ikke i overensstemmelse med kommuneplanens rammeområde 8E14, men da arealerne af matr.nr. 1ab Trollesminde, Hillerød Jorder alene anvendes til vejadgang mv. for lokalplanområdet, udarbejdes der ikke et kommuneplantillæg. Lokalplanlægning Matr.nr. 1ab Trollesminde, Hillerød Jorder er omfattet af byplanvedtægt nr. 47 for udvidelse af industriområdet ved Tirsdagsskoven. Byplanvedtægten udlægger anvendelsen til erhvervsformål. Ved vedtagelsen af nærværende lokalplan nr. 344, bortfalder bestemmelserne i byplanvedtægt nr. 47 for så vidt angår det område, der er omfattet af lokalplan nr Spildevandsplanlægning Den nordlige del af matr.nr. 1aa Trollesminde, Hillerød Jorder omkring den eksisterende bebyggelse er omfattet af Hillerød Kommunes spildevandsplan og er beliggende i opland Spildevandet fra den eksi- 10

11 sterende bebyggelse i delområde 2 ledes til Centralrenseanlægget. Regnvand nedsives. Der udarbejdes tillæg til spildevandsplanen, således at kolonihaveområdet, delområde 1, skal kloakeres. Spildevand fra området skal tilledes offentlig kloak og ledes til Centralrenseanlægget. Regnvand skal nedsives lokalt inden for delområde 1. Der må ikke ske afvanding til søen beliggende på delområde 2. Varmeplanlægning Delområde 1 er ikke omfattet af kollektiv varmeforsyning. Området kan varmeforsynes med elvarme og/eller der kan etableres brændeovn. Vand- og elforsyning Vandforsyning af lokalplanområdet sker fra Hillerød kommunale vandværk. El-forsyning af lokalplanområdet sker fra Hillerød Elforsynings ledningsnet. Landzone og bonusvirkning Størstedelen af lokalplanområdet ligger i landzone og skal forblive heri. I henhold til planlovens 15, stk. 4 kan der tillægges lokalplaner i landzone bonusvirkning. Det vil sige, at lokalplanen kan erstatte de tilladelser efter planlovens 35, stk. 1, som er nødvendige for lokalplanens virkeliggørelse. Etablering af andelshaver, fælles parkeringsplads, fælleshus mv. vil kræve en landzonetilladelse. Bestemmelserne i nærværende lokalplan om områdets anvendelse til andelshaveformål mv. tillægges bonusvirkning, idet bestemmelserne i deres beskrivelse er tilstrækkelig belyst. Landbrugspligt Ejendommen matr.nr. 1aa og 1ø Trollesminde, Hillerød Jorder er omfattet af landbrugspligt. Den ændrede anvendelse fra landbrugsformål til kolonihaveformål kræver tilladelse efter landbrugsloven. Hillerød Kommune - Teknik nr. 344 Redegørelse 11

12 Hillerød Kommune - Teknik nr. 344 Redegørelse Miljøvurdering Ved en indledende miljøvurdering af lokalplan 344 er det vurderet, at det ikke er sandsynligt, at planen vil have væsentlig indvirkning på miljøet, herunder den biologiske mangfoldighed, befolkningen, menneskers sundhed, fauna, flora, jordbund, vand, luft, klimatiske faktorer, materielle goder, landskab, kulturarv, herunder kirker og deres omgivelser samt arkitektonisk og arkæologisk arv og det indbyrdes forhold mellem samtlige disse faktorer. Det fremgår af Lov om miljøvurdering af planer og programmer 3, stk. 2, at hvis planer fastlægger anvendelse af mindre områder på lokalt plan eller alene indeholder mindre ændringer i sådanne planer, skal der kun gennemføres en miljøvurdering, hvis de må antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet. Nærværende lokalplan er beliggende i den centrale del af Hillerød og grænser op til et eksisterende kolonihaveområde, Hillerød Kommunes materielgård, Tirsdagsskoven og delvis åbent land. Lokalplanen omfatter alene ca. 6,2 ha og anvendelsen er i overensstemmelse med kommuneplanens rammer, bortset fra en mindre del, som skal benyttes som vejadgang til kolonihaveområdet. Det vurderes at være en lokalplan, som ikke får væsentlig indflydelse på miljøet. I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer, er der således ikke foretaget en miljøvurdering af lokalplan nr Naturbeskyttelseslovens 17 - skovbyggelinie Tirsdagsskoven afkaster en 300 meter skovbyggelinie. Realisering af lokalplan nr. 344 forudsætter reduktion af skovbyggelinien til 30 meter. Naturbeskyttelsesloven 3 beskyttede naturtyper I den nordlige del af matr.nr. 1aa Trollesminde, Hillerød Jorder ligger en sø, som er beskyttet efter naturbeskyttelseslovens 3. Der må ikke foretages ændring i tilstanden af søer og bredder, som er omfattet efter 3. 12

13 Museumslovens 29a dige Langs Tirsdagsskoven er der registreret et jorddige efter museumslovens 29a. Der må ikke foretages ændring i tilstanden af sten- og jorddiger. Museumslovens 27 - den arkæologiske kulturarv Hvis der i forbindelse med jord- og anlægsarbejder findes spor af fortidsminder, skal arbejdet standses, i det omfang det berører fortidsmindet. Skjulte fortidsminder, i form af bopladser, grave eller lign., er beskyttet af Museumslovens Kap stk.2. Der er tidligere fundet et hus med tilhørende kælder fra førromersk jernalder, dvs. perioden fra f. kr.(nfha1019) samt gruber fra den tidligste del af yngre stenalder, dvs. perioden fra f. kr.(nfha1761), vest for lokalplanområdet. Gruberne rummede store mængder keramik, hvilket gør fundet til ét af de største keramikfund på Sjælland fra denne periode. Mod syd er der ligeledes foretaget udgravninger. Forud for anlæggelsen af virksomheden, Biogen blev der udgravet en boplads med to gårdsanlæg i flere faser fra omkring år e. kr. Det er kendetegnende for de tre fund, at de ligger på forhøjninger eller bakketoppe, hvilket er en generel tendens for det nordsjællandske område. Sammenholder man dette med topografien på lokalplanområdet, som netop er præget af en større forhøjning, må det anses for sandsynligt, at man vil påtræffe skjulte fortidsminder ved anlægsarbejdet på lokalplanområdet. Det anbefales derfor, at der udføres en arkæologisk forundersøgelse i god tid forud for anlægsarbejdet. Denne har til formål at afgøre, om hvorvidt der findes skjulte fortidsminder på arealet, samt at afgrænse disse med henblik på en nødudgravning. Da der er stor sandsynlighed for at finde skjulte fortidsminder inden for lokalplanområdet anbefales det, at der udføres en arkæologisk forundersøgelse i god tid forud for anlægsarbejdet. Hillerød Kommune - Teknik nr. 344 Redegørelse 13

14 Hillerød Kommune - Teknik nr. 344 Redegørelse Miljø På matr.nr. 1ab Trollesminde, Hillerød Jorder drives erhverv i miljøklasse 4, hvilket bevirker, at afstanden fra matr.nr. 1ab til forureningsfølsom anvendelse, i dette tilfælde kolonihavelodderne, skal være minimum 100 m. Hillerød Kommunes miljøafdeling har vurderet, at lokalplanområdet kan anvendes til kolonihaver, når det etableres i en afstand af 100 meter fra matr. nr. 1ab. Vandindvinding og grundvandsbeskyttelse Lokalplanområdet er i sin helhed beliggende i et område med særlige drikkevandsinteresser, hvor det generelt gælder, at arealanvendelsen skal ske under hensyntagen til grundvandsbeskyttelsen. Lokalplanområdet er beliggende inden for et indvindingsopland. Med henblik på at beskytte grundvandet mv. henstiller Hillerød Byråd til, at der ikke anvendes kemiske ukrudtsmidler og lignende ved vedligeholdelse af de ubebyggede arealer. Lokalplanområdet er beliggende i et indsatsområde, hvor Frederiksborg Amt skal foretage en detaljeret kortlægning, der skal ligge til grund for udarbejdelse af indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse. Indsatsplanlægningen påbegyndes i perioden Landskab Matr.nr. 1ø Trollesminde, Hillerød Jorder er i sin helhed beliggende i et område med værdifuldt landskab, jf. Kommuneplan Forurening Hillerød Kommune og Frederiksborg Amt har ikke kendskab til forurening i området. Lokalplanens idemæssige indhold Lokalplanens hovedide er at skabe det planmæssige grundlag for etablering af et kolonihaveområde syd for Tirsdagsskoven. Lokalplanområdet opdeles i to delområder: 14

15 Delområde 1 udlægges til kolonihaveformål Delområde 2 udlægges til fritidsformål og andelshaver Vejadgangen til delområde 1 skal ske fra Rønnevangsalle og føres nord om den eksisterende bebyggelse på matr.nr. 1aa. Vejadgangen til delområde 2 sker uændret fra Rønnevangsalle. Der udlægges areal til cykelsti/gangsti fra Tirsdagsskoven og frem til Banestien. Stien vil blive en del af Hillerød Kommunes overordnede stisystem. Lokalplanen giver mulighed for i alt 3 stiovergange til Banestien, således at det er let at komme til lokalplanområdet. Lokalplanen fastlægger placeringen af de enkelte havelodder i delområde 1, placeringen af de interne veje i området, fællesparkering samt fastlæggelse af et byggefelt til fælleshus. Lokalplanen giver bl.a. bestemmelserne om kolonihavelodderne, kolonihavehusene, vejene, fælles parkeringsplads og fælleshus bonusvirkning, hvorfor det ikke er nødvendigt at meddele en særskilt landzonetilladelse. De enkelte havelodder kan ikke udstykkes som selvstændige ejendomme. Dog kan der ske udstykning af delområde 1 og 2, således at de fremstår som to selvstændige ejendomme.for at sikre en vis ensartethed i de enkelte kolonihavehuse fastsættes bestemmelser om størrelse og farver. Lokalplanen åbner op for flytning af eksisterende udhus/lade i delområde 2 til en ny placering i tilknytning til den eksisterende bebyggelse i den nordligste del af delområde 2. Udhuset skal tilpasses omgivelserne ved valg af neutrale farver og ingen reflekterende materialer. Flytningen af udhuset kræver landzonetilladelse. Hillerød Kommune - Teknik nr. 344 Redegørelse 15

16 Hillerød Kommune - Teknik nr. 344 Bestemmelser Lokalplanen I henhold til lov om planlægning, jf. lovbekendtgørelse nr. 883 af 18. august 2004, fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område. 1 Lokalplanens formål Lokalplanens formål er, - at give mulighed for at etablere kolonihaver, - at fastlægge kolonihaveområdets hoved dispone ringen med god placering af havelodder og friarealer, - at sikre gode adgangsforhold og parkeringsarealer til kolonihavebebyggelsen og - at sikre et godt helhedsindtryk af området og attraktive havelodder. 2 Områdets afgrænsning og zonestatus samt landzonetilladelse (bonus) 2.1. Lokalplanen afgrænses som vist på kortbilag A og omfatter matr.nr. 1aa og 1ø Trollesminde samt en del af matr.nr. 1ab Trollesminde, Hillerød Jorder Matr.nr. 1aa og 1ø Trollesminde, Hillerød Jorder er beliggende i landzone. Arealet forbliver i landzone ved planens endelige godkendelse. Matr.nr. 1ab Trollesminde, Hillerød Jorder er beliggende i byzone Lokalplanområdet opdeles i delområde 1 og 2, som vist på kortbilag A. Delområde 1 kolonihaveformål Delområde 2 fritidsformål og kolonihaver 2.4. Anvendelsen af delområde 1 til kolonihaveformål efter 16

17 bestemmelserne i nærværende lokalplan kræver ikke landzonetilladelse efter Planlovens 35, stk. 1, idet lokalplanens bestemmelser i 3.1, 3.3, 3.4, 4.1, 4.2, 5.3, 5.7, 7.1, 7.2, 7.3, 7.5, 7.6, 7.7, 9.3, 9.5 og 9.7 erstatter de landzonetilladelser til anvendelse mv., der ellers vil være nødvendige for lokalplanens virkeliggørelse, idet disse forhold udtrykkeligt er tilladt i nærværende lokalplan, der er tilvejebragt efter reglerne i planlovens 36, stk. 1, nr Områdets anvendelse 3.1. Delområde 1 må alene anvendes til kolonihaveformål med tilhørende fælles faciliteter Delområde 2 må alene anvendes til fritidsformål og kolonihaver Andelshaverne i delområde 1 må ikke benyttes til helårsbeboelse eller nogen form for erhvervsvirksomhed. Natophold er tilladt i perioden 1. april til 1. oktober Inden for det på kortbilag B viste byggefelt må der opføres en fællesbygning til betjening af områdets brugere (fælleslokaler, toiletter mv.). 4 Udstykninger mv Der kan ske udstykning af delområde 1 og 2, således at de fremstår som to selvstændige ejendomme Nye havelodder må i gennemsnit ikke være større end 400 m 2. Det enkelte havelod må ikke variere mere end +/- 50 m 2 i forhold til grundstørrelsen på 400 m 2. De enkelte havelodder kan ikke udstykkes. De enkelte havelodder skal placeres som vist i princippet på kortbilag B. Hillerød Kommune - Teknik nr. 344 Bestemmelser 17

18 Hillerød Kommune - Teknik nr. 344 Bestemmelser 5 Veje, stier og parkering 5.1. Lokalplanområdet skal vejbetjenes fra Rønnevangsalle, som vist i princippet på kortbilag B Vejen K-L, der betjener delområde 1, og som føres nord omkring den eksisterende bebyggelse på matr.nr. 1aa skal være 6 m bred. Vejen anlægges med grusbelægning Der skal udlægges veje og stier med en beliggenhed som vist i princippet på kortbilag B. Vejene A-B, C-D og E-F anlægges som grusveje i en bredde af 7 meter. Vejene G-H og I-J anlægges som grusveje i en bredde af 4 meter. Stiforbindelserne (inkl. sti AA-BB, som er en del af Hillerød Kommunes overordnede stisystem) anlægges med grusbelægning i en bredde af 3 meter Veje skal anlægges, så de følger koterne i det naturlige terræn. Koterne præciseres i forbindelse med en samlet godkendelse af vejprojekt og sokkelkoter for bygninger Der kan etableres hastighedsbegrænsende foranstaltninger på såvel vejene nævnt i 5.3 samt på fællesparkeringsarealer nævnt i Offentligheden skal have adgang til stier, veje og fællesarealer Der udlægges areal til parkering til en bilplads pr. havelod. Parkeringspladserne skal etableres med grusbelægning og índenfor det på kortbilag B skraverede område. 18

19 6 Ledningsanlæg 6.1. Nye ledningsanlæg skal udføres som jordkabler. 7 Bebyggelsens omfang og placering Delområde 1: 7.1. De enkelte havelodder skal placeres som vist i princippet på kortbilag B På hver havelod må kun opføres et enkelt kolonihavehus på indtil 40 kvm + 15 kvm overdækket og ikke aflukket terrasse For bebyggelse i delområde 1 gælder, at bebyggelsen kun må opføres i én etage, og der må ikke etableres kælder. For kolonihavehusene gælder, at den totale højde ikke må overstige 4 meter. For fælleshuset gælder, at den totale højde ikke må overstige 7 meter Bebyggelse skal placeres min. 30 meter fra Tirsdagsskoven Bebyggelse og overdækninger på den enkelte havelod skal placeres min. 2,5 meter fra grænsen til nabohavelodden/skel jf. dog Udover den i 7.2 og 7.7 anførte bebyggelse kan der på hver havelod opføres et drivhus på indtil 10 kvm. Dets maksimale højde må ikke overskride 2,2 meter, og drivhuset skal placeres i en afstand af mindst 1 Hillerød Kommune - Teknik nr. 344 Bestemmelser 19

20 Hillerød Kommune - Teknik nr. 344 Bestemmelser meter fra andre havelodder og mindst 2 meter fra vej, sti og fællesarealer Udover den i 7.2 og 7.6 anførte bebyggelse kan der på hver havelod opføres et skur på indtil10 kvm. Dets maksimale højde må ikke overskride 2,2 meter. Skuret må benyttes til opbevaring af redskaber eller lign. samt anneks. Ved anvendelse af skur som redskabsskur el. lign. skal det placeres i en afstand af mindst 1 meter fra andre havelodder og mindst 2 meter fra vej, sti og fællesarealer. Ved envendelse af skur som anneks skal det placeres 2,5 meter fra andre havelodder og mindst 2 meter fra vej, sti og fællesarealer Fælleshuset for delområde 1 skal placeres inden for det på kortbilag B viste byggefelt og må ikke have et samlet bebygget areal på mere end 200 kvm. Delområde 2: 7.9. Eksisterende bebyggelse som vist med byggefelter på kortbilag B kan bevares Der kan opføres en udhusbygning på op til 200 kvm i tilknytning til den eksisterende bebyggelse i den nordlige del af matr.nr. 1aa Trollesminde, Hillerød Jorder vest for Tirsdagsskoven. Dette forudsætter dog, at eksisterende lade, syd for Tirsdagsskoven, nedrives samt at ny udhusbygning ikke opføres på fællesarealer. Se

21 8 Bebyggelsens ydre fremtræden Delområde 1: 8.1. For bebyggelse i delområde 1 gælder, at - bygninger skal udføres i lette konstruktioner med facadebeklædning i træ, - facader skal gives farven natur, hvid, sort eller disse farvers blanding med jordfarver, - tagbeklædningen skal udføres i lette materialer som f.eks. eternit, træ eller tagpap (tag beklædningen må ikke være reflekterende), - døre og vinduer skal udføres i træ og gives farven hvid, sort eller natur, - skiltning og reklamering må ikke finde sted og - antenner, paraboler eller lign. må ikke opsættes på bebyggelsen, så de er synlige fra veje, stier eller fællesarealer. Ovennævnte bestemmelser vedr. tag- og facadebeklædning mv. gælder ikke drivhuse nævnt i 7.5. Delområde 2: 8.2. For bebyggelse i delområde 2 gælder, at - tagbeklædningen ikke må være reflekterende og - facader skal gives farven natur, hvid, sort eller disse farvers blanding med jordfarver eller stå i rå/pudset/filset mur, træ eller lign. 9 Ubebyggede arealer og hegning Delområde 1: 9.1. Arealer i delområde 1, der ikke udlægges til vej, havelodder og fælles parkeringsplads, udlægges som fællesarealer mv. for kolonihavernes beboere, som skitseret i princippet på kortbilag B og C. Der kan etableres stiforbindelser på fællesarealerne, som skitseret i princippet på kortbilag B. Hillerød Kommune - Teknik nr. 344 Bestemmelser 21

22 Hillerød Kommune - Teknik nr. 344 Bestemmelser Fællesarealerne skal gives et pænt og ordentligt udseende evt. ved beplantning / såning af græs. Dette gælder også for arealer udlagt til parkering hvor parkeringspladserne endnu ikke er anlagt På fællesarealer, der ikke anvendes som stiforbindelse, kan der indrettes legeplads, borde og bænke, bålplads mv Der udlægges areal til fælles parkeringsarealer, som skitseret i princippet på kortbilag C. På fælles parkeringsarealer kan der indrettes renovations- og containerplads mv Udendørs oplag, herunder både, camping- og skurvogne og uindregistrerede køretøjer må ikke finde sted Hegn til afgrænsning af de enkelte havelodder må kun etableres som levende klippede hegn, evt. suppleret med et let trådhegn. Hegn mod vej- og stiareal skal placeres 0,3 m inde på den enkelte havelod. Hegnene skal vedligeholdes, så ingen beplantning eller lign. rager ud på vej- og stiareal. Hegn må ikke få en højde på mere end 1,8 m Der må ikke ske terrænregulering på mere end +/- 0,5 meter uden Byrådets godkendelse. Dog gælder der i en afstand af 10 meter fra Tirsdagsskoven et fuldstændigt forbud mod terrænregulering af nogen art uden Byrådets godkendelse Belysning af ubebyggede arealer, herunder interne veje og stier, skal afskærmes, så de ikke er til gene for 22

23 omgivelserne. Belysning skal etableres som lavtsiddende pullertbelysning, evt. monteret på bygningsdele eller som parkbelysning med en maksimal belysning på 3 meter Byrådet skal godkende en samlet plan for delområde 1, der redegør for udformning og anlæg af ejendommens færdsels- og friarealer, herunder parkering, beplantning, belysning og terrænforhold samt sokkelkoter, inden ny bebyggelse og etablering af andelshaveområdet påbegyndes. 10 Kolonihaveforening Delområde 1: Der skal oprettes en kolonihaveforening for området og samtlige ejere / lejere inden for området har pligt til at være medlem af foreningen Kolonihaveforeningen skal forestå drift og vedligeholdelse af de i 9.1, 9.2, 9.3, 5.2 og 5.3 nævnte fællesarealer og anlæg. Dog gælder vedligeholdelsen ikke stiforbindelsen AA-BB nævnt i Forudsætninger for ibrugtagning af ny bebyggelse Ny bebyggelse inden for lokalplanområdet må ikke tages i brug inden før de udendørs anlæg er etableret i overensstemmelse med den for delområde 1 godkendte samlede plan i henhold til paragraf Før haverne tages i brug, skal der være etableret fælles toiletfaciliteter. Hillerød Kommune - Teknik nr. 344 Bestemmelser 23

24 Hillerød Kommune - Teknik nr. 344 Bestemmelser 12 Tilladelser fra andre myndigheder Såfremt der indenfor lokalplanområdet er jordfaste fortidsminder, vil disse være omfattet af Museumsloven (Lov nr. 473 af 7, juni 2001) Lokalplanområdet er omfattet af Naturbeskyttelseslovens bestemmelser om skovbyggelinie. Realisering af lokalplanforslag nr. 344 kræver, at der meddeles tilladelse til ophævelse eller reduktion af skovbyggelinien Størstedelen af lokalplanområdet er undergivet landbrugspligt, hvorfor den ændrede anvendelse af arealerne fra landbrug til andelshaveformål kræver tilladelse efter landbrugsloven Opførelse af nyt udhus i delområde 2, jf. 7.9 kræver landzonetilladelse. 13 Ophævelse af byplanvedtægt Byplanvedtægt 47 for udvidelse af et erhvervsområde ved Tirsdagsskoven, aflyses inden for denne lokalplans afgrænsning ved denne lokalplans endelige vedtagelse. 14 Lokalplanes retsvirkninger Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokal-planen må ejendomme, der er omfattet af planen ifølge planlægningslovens 18, kun udstykkes, bebygges eller iøvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser. Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører heller ikke i sig selv krav om etablering af de anlæg med videre, der er indeholdt i planen. 24

25 Byrådet kan meddele dispensation til mindre væsentlige lempelser fra lokalplanens bestemmelser under forudsætning af, at dette ikke ændrer den særlige karakter af de områder, der søges skabt ved lokalplanen. Mere væsentlige afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved tilvejebringelse af en ny lokalplan. I henhold til 47 i Planloven kan der foretages ekspropriation af private ejendomme eller private rettigheder over ejendomme, når ekspropriationen vil være af væsentlig betydning for virkeliggørelsen af lokalplanen. Private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der er uforenelige med lokalplanen, fortrænges af planen. Andre private servitutter kan eksproprieres, når det vil være af væsentlig betydning for virkeliggørelse af planen, jf. ovenfor. Lokalplanen kan i 2.2 indeholde bestemmelse om, at det af planen omfattede område overføres til byzone. Retsvirkningerne heraf fremgår bl.a. af bekendtgørelse nr. 549 af 9. juli 1991 om frigørelsesafgift m.v. af fast ejendom. For forhold, der ikke er reguleret i lokalplanen, gælder de almindelige bygningsregulerende bestemmelser i byggeloven og lov om planlægning. Hillerød Kommune - Teknik nr. 344 Bestemmelser 25

26 Vedtagelsespåtegning Således vedtaget af Hillerød Byråd den 31. januar 2007 Hillerød Byråd den Nick Hækkerup borgmester / Søren Thorup kommunaldirektør Hillerød kommune, Teknik - Planlægning, Frederiksgade 7, 3400 Hillerød epost: Tlf Fax Hillerød Kommune - Teknik

27 3,77m 1ex 1ab Sti 1pk Tirsdagsskoven N Delområde 2 1aa Delområde 1 1ø 1ac Banestien Eksisterende bebyggelse Områdegrænse Delområdegrænse 1ph 1er Kortbilag A Lokalplanområde og delområder Mål: 1:2000 i A4 Lokalplan nr. 344 for et område ved Tirsdagsskoven til kolonihaver og fritidsformål Hillerød Kommune, Teknik Juli 2006

28 sti sti L 1ab 1ab Vejadgang til delområde 1 1ex 1ex Sti K 1pk Tirsdagsskoven Delområde 1 Delområde 2 AA B sti 1ac Byggefelt A C 1aa E I J F 1ø D H sti sti G Delområde 1 sti sti sti Banestien Areal til parkering Opdeling i havelodder Lokalplangrænse N sti BB Afgrænsning af delområde Stiovergang til Banestien Fællesareal Byggefelt eksisterende bebyggelse Kortbilag B Dispositionsplan for haveloder mv Mål: 1:2000 i A4 Lokalplan nr. 344 for et område ved Tirsdagsskoven til kolonihaver og fritidsformål Hillerød Kommune, Teknik Juli 2006

29 N Offentlig sti Kortbilag C Illustrationsplan Mål: 1:2000 i A4 Lokalplan nr. 344 for et område ved Tirsdagsskoven til kolonihaver og fritidsformål Hillerød Kommune, Teknik Juli 2006 Opdeling i havelodder Lokalplangrænse Afgrænsning af delområde Stiovergang til Banestien

Hillerød Kommune - Teknik. Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål

Hillerød Kommune - Teknik. Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål Hillerød Kommune - Teknik Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål 344 Hillerød Kommune - Teknik nr. 344 Generel lokalplan information Generel lokalplan information

Læs mere

LOKALPLANENS HENSIGT

LOKALPLANENS HENSIGT LOKALPLANENS HENSIGT Med vedtagelsen af Allerød Kommuneplan 1997-2009 blev det muligt at overføre et areal ved Bjergvej - Lyngevej fra landzone til byzone. Arealet kan udstykkes i 14 grunde til helårsboliger.

Læs mere

LOKALPLAN NR. 06.61.D

LOKALPLAN NR. 06.61.D LOKALPLAN NR. 06.61.D Område til offentlige formål ved Ll. Lyngby Skole Landinspektørgruppen i samarbejde med Teknisk Afdeling April 2006 Lokalplan 06.61.D er offentliggjort fra 28. december 2005 til og

Læs mere

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Ærø Kommune Lokalplan 9-23 Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Hvad er en lokalplan En lokalplan er en detaljeret plan for et område i en kommune. Den fastlægger en række retningslinier for,

Læs mere

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole Lokalplan 01-58 for et område til offentlige formål - Idræts- og Nurefterskole 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: REDEGØRELSE... 3 LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED... 3 FORMÅL MED LOKALPLANEN... 3 EKSISTERENDE FORHOLD...

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 1-27 Tømrergården, Boliger i Hårlev Vedtaget af Kommunalbestyrelsen d. 17. marts 2005 Lokalplan nr. 1-27 for Tømrergården, Boliger i Hårlev Indholdsfortegnelse Lokalplanens

Læs mere

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 For et boligområde ved Hovedgaden 2 i Løgstrup Forslag Ovenfor ses luftfoto med markering af eksisterende lokalplan samt skravering af tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 315.

Læs mere

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE 11 - THYBORØN BY PLEJEHJEM I THYBORØN LOKALPLAN NR. 34 FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE Thyborøn-Harboøre kommune LOKALPLAN NR. 34 Plejehjem Godthåbs vej i Thyborøn Indholdsfortegnelse: Side REDEGØRELSE:...

Læs mere

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 108 Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1997 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

LOKALPLAN NR For et område på Munkeengen. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR For et område på Munkeengen. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 203 For et område på Munkeengen Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Indledning Hillerød byråd har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser udarbejdet lokalplan

Læs mere

Wilhelminelyst GRENAA KOMMUNE FOR ET OMRÅDE TIL CAMPINGPLADS PÅ ANHOLT

Wilhelminelyst GRENAA KOMMUNE FOR ET OMRÅDE TIL CAMPINGPLADS PÅ ANHOLT Wilhelminelyst GRENAA KOMMUNE LOKALPLAN NR.72 FOR ET OMRÅDE TIL CAMPINGPLADS PÅ ANHOLT o GRENAA KOMMUNE LOKALPLAN NR. 72 Lokalplan for et område til campingplads på Anholt. l jss J E2 *S ' ' : ' -"^ 2J

Læs mere

VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR Lokalplan for et område til offentlige formål i den nordøstlige del af Hårlev by. LOKALPLANENS REDEGØRELSE:

VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR Lokalplan for et område til offentlige formål i den nordøstlige del af Hårlev by. LOKALPLANENS REDEGØRELSE: VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-03. Lokalplan for et område til offentlige formål i den nordøstlige del af Hårlev by. INDHOLDSFORTEGNELSE: LOKALPLANENS REDEGØRELSE: Side Lokalplanens indhold... 1. Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup

Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup Januar 2013 1 Om kommune- og lokalplaner Kommuneplanen er den overordnede plan, som indeholder overordnede målsætninger for kommunens

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE

THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE FREMLAGT FRA DEN 4. DECEMBER 2002 TIL DEN 12. FEBRUAR 2003. OFFENTLIGT BEKENDTGJORT DEN 9. APRIL 2003. Forord til lokalplanforslaget Thyholm Kommunes

Læs mere

Lokalplan nr. 85. for et landsstævnestadion. Torneværksvej. Porcelænsvej. 42t. 24a

Lokalplan nr. 85. for et landsstævnestadion. Torneværksvej. Porcelænsvej. 42t. 24a Porcelænsvej Lokalplan nr. 85 for et landsstævnestadion Torneværksvej 42t 24a Rønne Kommune juli 1999 1 INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund...2 Lokalplanens indhold...2 Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 182 For et område ved Petersborgvej Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Hillerød kommune har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser ladet udarbejde lokalplan

Læs mere

LOKALPLAN N R for udvidelse af erhvervsejendom i Tebstrup.

LOKALPLAN N R for udvidelse af erhvervsejendom i Tebstrup. LOKALPLAN N R. 079 for udvidelse af erhvervsejendom i Tebstrup. Skanderborg Kommune 1996 INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. 079 REDEGØRELSE Lokalplanområdet Lokalplanens baggrund og formål Lokalplanens

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Februar 2007 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONG- STED Denne redegørelse har

Læs mere

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2 ÆRØ KOMMUNE Forslag til lokalplan nr. 19-9 ejendommen Søby Nørremarksvej 2 Kommuneplantillæg nr. 1 Kommuneplan 2009-2021 for Ærø Kommune Forord til lokalplanen Denne lokalplan omfatter ejendommen Søby

Læs mere

LOKALPLAN 1.39 HAVEFORENINGEN ISHØJ SØNDERGÅRD. Lokalplan Haveforeningen Ishøj Søndergård. & Kommuneplantillæg nr. 8. Ishøj Kommune 2004

LOKALPLAN 1.39 HAVEFORENINGEN ISHØJ SØNDERGÅRD. Lokalplan Haveforeningen Ishøj Søndergård. & Kommuneplantillæg nr. 8. Ishøj Kommune 2004 LOKALPLAN 1.39 Lokalplan 1.39 Haveforeningen Ishøj Søndergård & Kommuneplantillæg nr. 8 Ishøj Kommune 2004 1 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901

Læs mere

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter LOKALPLAN 82 P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1993 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

LOKALPLANENS REDEGØRELSE: forhold til anden planlægning... A.

LOKALPLANENS REDEGØRELSE: forhold til anden planlægning... A. VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-13 Lokalplan for et område til erhvervsformål, beliggende ved Herlev Mark i Hårlev. Svend Andersen Plastic Industri R/S er beliggende på en del af arealet. INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

LOKALPLAN NR Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992

LOKALPLAN NR Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992 LOKALPLAN NR. 6-06 Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992 Kortet på forsiden er trykt med Geodætisk Instituts tilladelse (A.894/70) VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 6-06

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc SØNDERBORG KOMMUNE SØNDERBORG KOMMUNE Forslag til LOKALPLAN NR. 3-9901 Boligområde ved Sønderskoven mellem Borgmester Andersens Vej og Hiort Lorenzens Vej BESKRIVELSE AF FORSLAGET I forbindelse med udarbejdelsen

Læs mere

Lokalplan nr. 857/5. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus

Lokalplan nr. 857/5. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus Lokalplan nr. 857/5 Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus PURHUS KOMMUNE Oktober 2002 VEJLEDNING Purhus Kommune Rådhuset Teknik og Miljø Bakkevænget

Læs mere

Vallø kommune - Lokalplan Lokalplan for et område til boligbebyggelse i Strøby

Vallø kommune - Lokalplan Lokalplan for et område til boligbebyggelse i Strøby Vallø kommune - Lokalplan 4-06 Lokalplan for et område til boligbebyggelse i Strøby Indhold Lokalplanens redegørelse Lokalplanens indhold 3 Lokalplanens forhold tilanden kommunal planlægning 3 Kommuneplan

Læs mere

Lokalplan nr. 358 For et boligområde på Jespervej 212

Lokalplan nr. 358 For et boligområde på Jespervej 212 Lokalplan nr. 358 For et boligområde på Jespervej 212 2008 Hillerød Kommune - Teknik Planlægning nr. 358 Generel lokalplan information Generel lokalplan information Hvad er en lokalplan? En lokalplan er

Læs mere

Lokalplan nr. 1.42.B. Boligområde ved Føllegårdsvej i Skævinge

Lokalplan nr. 1.42.B. Boligområde ved Føllegårdsvej i Skævinge Lokalplan nr. 1.42.B Boligområde ved Føllegårdsvej i Skævinge 28.11.2001 Lokalplan - Skævinge side 1 Skævinge Kommune lokalplan nr. 1.42.B Boligområde Føllegardsvej matr.nr. 16-+ 16 Skævinge By, Skævinge

Læs mere

Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm

Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm Teknik & Miljø Toften 6 6880 Tarm 96 48 48 48 e-mail: teknisk@egvadkom.dk Beskrivelse af lokalplanens retdvirkninger. Efter kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse

Læs mere

LOKALPLAN NR. 123. Lufthavnsrelateret erhverv. (Tillæg til lokalplan 94) Billund kommune Teknisk Service December 2005

LOKALPLAN NR. 123. Lufthavnsrelateret erhverv. (Tillæg til lokalplan 94) Billund kommune Teknisk Service December 2005 Lufthavnsrelateret erhverv (Tillæg til lokalplan 94) Billund kommune Teknisk Service December 2005 LOKALPLAN NR. 123 Indholdsfortegnelse Hvad er en lokalplan?...4 REDEGØRELSE Baggrund...5 Beskrivelse

Læs mere

Lokalplan nr. 857/6. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus

Lokalplan nr. 857/6. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus Lokalplan nr. 857/6 Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus PURHUS KOMMUNE Oktober 2003 VEJLEDNING Purhus Kommune Rådhuset Teknik og Miljø Bakkevænget

Læs mere

Gråsten Kommune. Lokalplan nr. 43. Boligformål, Bomhusvej ved Den Tyske skole, Én bolig

Gråsten Kommune. Lokalplan nr. 43. Boligformål, Bomhusvej ved Den Tyske skole, Én bolig Gråsten Kommune Lokalplan nr. 43 Boligformål, Bomhusvej ved Den Tyske skole, Én bolig Vedtaget: 10.09.1995 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Redegørelse 2 Tillæggets formål 2 Lokalplanens formål

Læs mere

Lokalplan 40. For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling

Lokalplan 40. For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling Lokalplan 40 For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling November 1998 Lokalplanens retsvirkninger Midlertidige retsvirkninger efter planloven Endegyldige retsvirkninger Når et forslag til lokalplan er

Læs mere

LOKALPLAN NR for et boligområde i Skovlunden, Thyregod.

LOKALPLAN NR for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. LOKALPLAN NR. 080503 for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. GIVE KOMMUNE 1 Hvad er en lokalplan Dette hæfte er en lokalplan for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. En lokalplan er en fysisk plan,

Læs mere

LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ. Redegørelse. Lokalplanen og den overordnede planlægning. Lokalplanens indhold

LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ. Redegørelse. Lokalplanen og den overordnede planlægning. Lokalplanens indhold LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ Redegørelse Lokalplanen og den overordnede planlægning Lokalplanområdet er beliggende i landzone. Området er i kommuneplanen udlagt som en del af område

Læs mere

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole Greve Kommune Forslag Lokalplan nr.15.17 Tune Skole Lægehus ved Tune Skole Forslag til lokalplan er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget er vedtaget af Greve Byråd den 27.

Læs mere

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 110 a 110 d 112 Restaurant-, hotel- og udstillingsformål oktober 2010 Lokalplanforslag 045 og forslag til regionkommuneplantillæg

Læs mere

LOKALPLAN NR. 177a. For området ved Hotel Hillerød. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 177a. For området ved Hotel Hillerød. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 177a For området ved Hotel Hillerød Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning Grundlaget for lokalplanen Indledning Lokalplanens udarbejdelse er foranlediget af ønskerne om at kunne udvide hotellet

Læs mere

SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE. Lokalplan Brigadevej. Stenløkke.

SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE. Lokalplan Brigadevej. Stenløkke. LOKALPLAN NR. 10 9903 PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE Lokalplan 10-9903 Brigadevej Stenløkke Dybbølsten SØNDERBORG KOMMUNE Teknisk Forvaltning - Rådhuset - 6400 Sønderborg Tlf. 74 42 93 00

Læs mere

Lokalplan nr. 6. Beskyttede boliger Brønsholmsdalsparken. Vedtagelsesdato: 15. marts Ikrafttrædelsesdato: 7. juni 1978.

Lokalplan nr. 6. Beskyttede boliger Brønsholmsdalsparken. Vedtagelsesdato: 15. marts Ikrafttrædelsesdato: 7. juni 1978. Lokalplan nr. 6 Beskyttede boliger Brønsholmsdalsparken Teknik & Miljø Vedtagelsesdato: 15. marts 1978 Ikrafttrædelsesdato: 7. juni 1978 \ x ' / BESKYTTEDE BOLIGER BRØNSHOLMSDALSPARKEN

Læs mere

Lokalplanens redegørelse

Lokalplanens redegørelse Lokalplan for et område til offentligt formål STRØBYSKOLEN og STRØBYHALLEN Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Side Lokalplanens baggrund 3 Skitseforslag til udvidelse af Strøbyskolen 5 Tillæg

Læs mere

Jernløse Kommune. Tillæg nr. 4.1.B til lokalplan nr For et område i Sdr. Jernløse by.

Jernløse Kommune. Tillæg nr. 4.1.B til lokalplan nr For et område i Sdr. Jernløse by. Kirkegård Lokalplanstillægsgrænse Sdr. Jernløse by Jernløse Kommune Tillæg nr. 4.1.B til lokalplan nr. 4.1. For et område i Sdr. Jernløse by. Tillæg nr. 9 til kommuneplan 1997-2009 For et område i Sdr.

Læs mere

Lokalplan nr. 46. for opsætning af vindmøller i Elkenøre

Lokalplan nr. 46. for opsætning af vindmøller i Elkenøre Lokalplan nr. 46 for opsætning af vindmøller i Elkenøre Indledning...3 Lokalplan nr. 46...3 Redegørelse...3 Baggrund...3 Formål...3 Beliggenhed...3 Eksisterende forhold...3 Omgivende landskab...3 Fremtidige

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM Lokalplan 53 For et område til ombygning og udvidelse af plejehjemmet Elim Udarbejdet af Vamdrup kommune og Arkitekt

Læs mere

LOKALPLAN NR for et boligområde ved Sdr. Ringvej i Give GIVE KOMMUNE

LOKALPLAN NR for et boligområde ved Sdr. Ringvej i Give GIVE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 120235 for et boligområde ved Sdr. Ringvej i Give GIVE KOMMUNE 1 Hvad er en lokalplan Dette hæfte er en lokalplan for et nyt boligområde, beliggende ved Sdr. Ringvej i Give by. En lokalplan

Læs mere

Forslag til lokalplan O-201.1 - Institutions- og idrætsformål i Ørslev.

Forslag til lokalplan O-201.1 - Institutions- og idrætsformål i Ørslev. Til modtagere af lokalplanforslag O-201.1. Rådhuset Postboks 200 4760 Vordingborg T. 55 36 36 36 F. 55 36 27 00 www.vordingborg.dk Journalnr. 2008-30204 Torben Andersen +45 55 36 24 21 TA@vordingborg.dk

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter LOKALPLAN 81 Pileparken ll Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1992 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119

Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119 Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119 TORNVED KOMMUNE Maj 2006 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et dokument, der for et geografisk afgrænset område fastlægger, hvordan der må bygges eller anlægges.

Læs mere

HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 365 FOR EN UDVIDELSE AF HOLSTEBRO GOLFKLUBS BANER, RÅSTED INDHOLDSFORTEGNELSE

HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 365 FOR EN UDVIDELSE AF HOLSTEBRO GOLFKLUBS BANER, RÅSTED INDHOLDSFORTEGNELSE HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 365 FOR EN UDVIDELSE AF HOLSTEBRO GOLFKLUBS BANER, RÅSTED INDHOLDSFORTEGNELSE side Beskrivelse af hæftets indhold 2 Hvad er en lokalplan 2 Lokalplanens indhold 3 Lokalplanens

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Indledning

INDHOLDSFORTEGNELSE. Indledning LOKALPLAN 63 MARIENLYST BØRNEINSTITUTION INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning REDEGØRELSE - Eksisterende forhold - Lokalplanens baggrund og indhold - Forhold til anden planlægning - Tilladelser fra andre myndigheder

Læs mere

LOKALPLAN NR for et erhvervsområde ved Havrebakken GIVE KOMMUNE

LOKALPLAN NR for et erhvervsområde ved Havrebakken GIVE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 125202 for et erhvervsområde ved Havrebakken GIVE KOMMUNE 1 Hvad er en lokalplan En lokalplan er en fysisk plan, som i mere eller mindre detaljeret omfang fastlægger placeringen og udformningen

Læs mere

Lokalplan nr. 857/2. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus

Lokalplan nr. 857/2. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus Lokalplan nr. 857/2 Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus Purhus Kommune Marts 2000 VEJLEDNING Lov om Planlægning trådte i kraft den 1. januar 1992.

Læs mere

Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej. Lokalplan 81B. Ældrecentret i Hvalsø

Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej. Lokalplan 81B. Ældrecentret i Hvalsø I Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej Lokalplan 81B Ældrecentret i Hvalsø Orientering Regler for Lokalplaners Udarbejdelse Indhold En lokalplan er en fysisk plan, der fastlægger de

Læs mere

LOKALPLAN Handelsskole

LOKALPLAN Handelsskole LOKALPLAN 1-05.1 Handelsskole KØGE KOMMUNE 1980 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 1-05.1 HANDELSSKOLE, (TILLÆG TIL RAMMEPLAN 1-05) REDEGØRELSE LOKALPLANENS BAGGRUND -lokalplan for skolernes område Handelsskolen

Læs mere

Lokalplan nr. 857/1. Om overførsel af areal fra landzone til byzone for et område til erhvervsformål i Purhus

Lokalplan nr. 857/1. Om overførsel af areal fra landzone til byzone for et område til erhvervsformål i Purhus Lokalplan nr. 857/1 Om overførsel af areal fra landzone til byzone for et område til erhvervsformål i Purhus Purhus Kommune Juni 1998 VEJLEDNING Lov om Planlægning trådte i kraft den 1. januar 1992. Loven

Læs mere

LOKALPLAN NR THYHOLM KOMMUNE 7/91

LOKALPLAN NR THYHOLM KOMMUNE 7/91 l LOKALPLAN NR. 1.11 1991 THYHOLM KOMMUNE 7/91 THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1.11 for et boligområde i den sydøstlige udkant af Hvidbjerg by INDHOLD: side Redegørelse for lokalplanens forhold til den øvrige

Læs mere

LOKALPLAN NR. 41. Fanø Kommune. Lokalplan for et område til yderlig stormflodssikring af Sønderho by

LOKALPLAN NR. 41. Fanø Kommune. Lokalplan for et område til yderlig stormflodssikring af Sønderho by LOKALPLAN NR. 41 Fanø Kommune Lokalplan for et område til yderlig stormflodssikring af Sønderho by Oktober 1989 2 Lokalplan 41 Fanø Kommune LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE TIL YDERLIG STORMFLODSSIKRING AF SØNDERHO

Læs mere

Lokalplan nr. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus

Lokalplan nr. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus Lokalplan nr. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus PURHUS KOMMUNE September 2000 VEJLEDNING Purhus Kommune, Rådhuset Teknisk Forvaltning Bakkevænget

Læs mere

SUSÅ KOMMUNE. Lokalplan LZ.13 Jordbrugsparceller øst for Spragelse.

SUSÅ KOMMUNE. Lokalplan LZ.13 Jordbrugsparceller øst for Spragelse. SUSÅ KOMMUNE Lokalplan LZ.13 Jordbrugsparceller øst for Spragelse. Forslag til lokalplan vedtaget til fremlæggelse: 22.06.2006 Fremlæggelsesperiode: 27.06.2006 22.08.2006 Lokalplan vedtaget endeligt: 21.09.2006

Læs mere

KOMMUNE NR BELIGGENDE VED ØSTERMARKSVEJ ODDER LOKALPLAN FQR ET OMRADE TIL OFFENTLIGE FORMAL I QDOER BY.

KOMMUNE NR BELIGGENDE VED ØSTERMARKSVEJ ODDER LOKALPLAN FQR ET OMRADE TIL OFFENTLIGE FORMAL I QDOER BY. ODDER LOKALPLAN FQR ET OMRADE TIL OFFENTLIGE FORMAL I QDOER BY. KOMMUNE NR. 1069 BELIGGENDE VED ØSTERMARKSVEJ Odder Kommune Lokalplan nr. 1069 Lokalplan for et område til offentlige formål beliggende ved

Læs mere

Indholdsfortegnelse. side

Indholdsfortegnelse. side 0 Indholdsfortegnelse side Forord... 2 BESTEMMELSER... 3 Lokalplanens formål... 3 Afgrænsning... 3 Område og zonestatus... 3 Områdets anvendelse... 4 Udstykning... 4 Vej og stiforhold... 4 Bebyggelsens

Læs mere

Lokalplan. For Bornholms Tekniske Samling i Rutsker. Inkl. regionkommuneplantillæg nr. 12. Teknik & Miljø 2008

Lokalplan. For Bornholms Tekniske Samling i Rutsker. Inkl. regionkommuneplantillæg nr. 12. Teknik & Miljø 2008 Lokalplan 035 For Bornholms Tekniske Samling i Rutsker. Inkl. regionkommuneplantillæg nr. 12 Teknik & Miljø 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse Lokalplanens hensigter Forhold til anden planlægning Miljøvurdering

Læs mere

LØKKEN -VRÅ KOMMUNE. LOKALPLAN NR. 5 M 2 M l M 2 M FOR ET OMRADE SYD FOR PILGÅRDSVEJ I VRENSTED TIL BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL.

LØKKEN -VRÅ KOMMUNE. LOKALPLAN NR. 5 M 2 M l M 2 M FOR ET OMRADE SYD FOR PILGÅRDSVEJ I VRENSTED TIL BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL. LØKKEN -VRÅ KOMMUNE v M LOKALPLAN NR. 5 M 2 M l M 2 M FOR ET OMRADE SYD FOR PILGÅRDSVEJ I VRENSTED TIL BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL. ~~ LBKKEN-VRÅ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5.2.1.2. Lokalplan for et område

Læs mere

Lokalplan nr. 54. Lægehus i Niverød. Vedtagelsesdato: 17. april Teknik & Miljø

Lokalplan nr. 54. Lægehus i Niverød. Vedtagelsesdato: 17. april Teknik & Miljø Lokalplan nr. 54 Lægehus i Niverød Teknik & Miljø Vedtagelsesdato: 17. april 1985 Ikrafttrædelsesdato: 8. maj 1985 o GC UJ UJ o (go (oi >? QQ fuul n QQ n i M i i c= Indledning Dette hæfte indeholder lokalplan

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 56 FOR ET OMRÅDE TIL OFFENTLIG FORMÅL ÆLDREBOLIGER I ØDIS

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 56 FOR ET OMRÅDE TIL OFFENTLIG FORMÅL ÆLDREBOLIGER I ØDIS Anmelder: Vamdrup Kommune Idrætsvej 1 6580 Vamdrup tlf. 76 92 21 00 VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 56 FOR ET OMRÅDE TIL OFFENTLIG FORMÅL ÆLDREBOLIGER I ØDIS i. Lokalplan 56 For et område til offentlig formål

Læs mere

LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE Plan- og Teknikforvaltningen Rådhuset 6400 Sønderborg Tlf. 74 12 64 00 Fax 74 12 64 02 E-mail raadhus@sonderborg.dk 1 SØNDERBORG

Læs mere

BOV KOMMUNE. Lokalplan 1/77. Boligområde ved Padborgvej i Bov 1993

BOV KOMMUNE. Lokalplan 1/77. Boligområde ved Padborgvej i Bov 1993 BOV KOMMUNE Lokalplan 1/77 Boligområde ved Padborgvej i Bov 1993 BOV KOMMUNE Lokalplan 1/77 Boligområde ved Padborgvej i Bov Lokalplanen er udarbejdet af Arkitektfirmaet 78 A/S, Rødekro i samarbejde med

Læs mere

Lokalplan 66. Stenhavegård

Lokalplan 66. Stenhavegård Lokalplan 66 Stenhavegård R E D E G Ø R E L S E INLEDNING Området, som er omfattet af lokalplan nr 66, er beliggende i UsserØd, mellem Stampevej og Breeltegårds arealer Området afgrænses mod syd af Stampevej,

Læs mere

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE VED ØRBÆK TRÆLAST, NYBORGVEJ, ØRBÆK ØRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING 2003 1 Lokalplan nr. BE.51.13.01 Ændring af anvendelse af en del af matr.

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 134 For et område til erhvervsformål ved Højvangsvej i Hadbjerg August 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040 E-mail: hadstenkommune@hadsten.dk

Læs mere

Skolens idrætsbaner LOKALPLAN NR. 92. For Marbækskolen SKIBBY KOMMUNE

Skolens idrætsbaner LOKALPLAN NR. 92. For Marbækskolen SKIBBY KOMMUNE Skolens idrætsbaner LOKALPLAN NR. 92 For Marbækskolen SKIBBY KOMMUNE 1 Indholdsfortegnelse Redegørelse Lokalplanens indhold...3 Lokalplanens forhold til den øvrige planlægning for området...5 Bestemmelser

Læs mere

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Kommuneplantillæg nr. 022

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Kommuneplantillæg nr. 022 LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Kommuneplantillæg nr. 022 496c 7 119b Restaurant-, hotel- og udstillingsformål Indsigelsesfrist 5. juli 2010 April 2010...... j.nr.01.02.05p21-0183

Læs mere

Lokalplanens forhold til anden planlægning. Lokalplanens retsvirkninger

Lokalplanens forhold til anden planlægning. Lokalplanens retsvirkninger Indhold Lokalplan nr. 5.2-1 for et bolig- og kolonihaveområde ved Holbækvej Indledning Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanens bestemmelser 1 Lokalplanens formål

Læs mere

LOKALPLAN NR. 91. For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 91. For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE LOKALPLAN NR. 91 For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE Indholdsfortegnelse Redegørelse Lokalplanens indhold... 3 Lokalplanens forhold til den øvrige planlægning for området... 5 Bestemmelser 1 Lokalplanens

Læs mere

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner Sj Lokaiplan nr. 2.14 Humbie.... ~ Område/n.ddef ing Lokalplaner . Forslag til lokalpian nr. 2.14 Beskrivelse af lokaiplanens indhold. Formålet med lokaiplanen er, at tilvejebringe det planmæssige grundlag

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Beskrivelse af lokalplanområdet

Indholdsfortegnelse. Beskrivelse af lokalplanområdet Indholdsfortegnelse INDLEDNING Offentlig fremlæggelse og vedtagelse REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanområdet HIDTIDIG PLANLÆGNING Regionplanlægningen Kommuneplanlægningen Byplanvedtægter og lokalplaner

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021 Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø Oktober 2013 Kommuneplantillæg nr. 15-110 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Læs mere

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 8.4. Område ved Herstedøster Landsby. Udendørs oplagsplads. Kongsbak Informatik

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 8.4. Område ved Herstedøster Landsby. Udendørs oplagsplads. Kongsbak Informatik Albertslund Kommune Lokalplan nr. 8.4 Område ved Herstedøster Landsby Udendørs oplagsplads 1999 Kongsbak Informatik Hvad er en lokalplan? Planloven, lokalplanpligt og lokalplanret Ifølge Lov nr. 388 af

Læs mere

OTTERUP KOMMUNE. LOKALPLAN S2b 02. Sommerhusområde ved Hasmark Strand

OTTERUP KOMMUNE. LOKALPLAN S2b 02. Sommerhusområde ved Hasmark Strand OTTERUP KOMMUNE LOKALPLAN S2b 02 Sommerhusområde ved Hasmark Strand Januar 2005 INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLANENS BAGGRUND... 2 HVORFOR LOKALPLAN?... 2 HVAD ER EN LOKALPLAN?... 2 FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING...

Læs mere

LOKALPLAN NR. 42 for Slangerup Foderstofforening ved Slagslundevej

LOKALPLAN NR. 42 for Slangerup Foderstofforening ved Slagslundevej Slangerup kommune LOKALPLAN NR. 42 for Slangerup Foderstofforening ved Slagslundevej Redegørelse for lokalplanens baggrund og indhold Redegørelse for lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens

Læs mere

Galten Kommune Forslag til Lokalplan nr. 3.BE1 5.06

Galten Kommune Forslag til Lokalplan nr. 3.BE1 5.06 Galten Kommune Forslag til Lokalplan nr. 3.BE1 5.06 For et område til blandet bolig- og erhverv i Stjær Brugsen Forslag, November 2006 LOKALPLAN NR. 3.BE1-5.06 LOKALPLAN NR. 3.BE1-5.06 for et område til

Læs mere

For udvidelse af lagerhotel på Frederiksværksgade 197. Lokalplan nr. Lokalplan nr. Hillerød Kommune - Teknik

For udvidelse af lagerhotel på Frederiksværksgade 197. Lokalplan nr. Lokalplan nr. Hillerød Kommune - Teknik Lokalplan nr. 330 For udvidelse af lagerhotel på Frederiksværksgade 197 Lokalplan nr. Hillerød Kommune - Teknik Hillerød Kommune - Teknik nr. 330 Generel lokalplan information Generel lokalplan information

Læs mere

SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 32 SKOLEPARKEN I BRUNDBY 1. ETAPE

SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 32 SKOLEPARKEN I BRUNDBY 1. ETAPE SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 32 SKOLEPARKEN I BRUNDBY 1. ETAPE REDEGØRELSE Redegørelse Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkning LOKALPLANTEKSTEN 1. Lokalplanens formål 2. Lokalplanens

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan Boligområde og børneinstitution ved Valnøddevej. Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 7. oktober 2004.

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan Boligområde og børneinstitution ved Valnøddevej. Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 7. oktober 2004. VALLØ KOMMUNE Lokalplan 2-18 Boligområde og børneinstitution ved Valnøddevej Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 7. oktober 2004. Vallø Kommune Lokalplan 2-18 Boligområde og børneinstitution ved Valnøddevej

Læs mere

Indhold. Tillæg nr. 1 til lokalplan nr for en McDonald s restaurant ved Kvickly. Tillæg nr. 14 til Kommuneplan

Indhold. Tillæg nr. 1 til lokalplan nr for en McDonald s restaurant ved Kvickly. Tillæg nr. 14 til Kommuneplan Indhold Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 1.2-1 for en McDonald s restaurant ved Kvickly Indledning Lokalplantillæggets forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplantillæggets bestemmelser

Læs mere

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ kovlundv Jf/ " LOKALPLANOMRADE SKANDERBORG KOMMUNE 1986 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold

Læs mere

Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup

Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup Videbæk i juni 2006 J.nr. 112098 Gravhøj SKJERNVEJ TRØSTRUPVEJ Områdegrænse Delområdegrænse Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup Videbæk Kommune Lokalplan nr. 108 med tilhørende tillæg

Læs mere

Lokalplan nr. 74. for en boligbebyggelse ved Nørregade. Hundested Kommune

Lokalplan nr. 74. for en boligbebyggelse ved Nørregade. Hundested Kommune Lokalplan nr. 74 for en boligbebyggelse ved Nørregade Hundested Kommune Indhold Redegørelse s. 5 Indledning Lokalplanlægning Området for lokalplanen Forhold til anden planlægning Lokalplanens midlertidige

Læs mere

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte KØGE KOMMUNE 1988 LOKALPLAN 4-15 KØGE TEKNISKE SKOLE BOHOLTE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE: Lokalplanens baggrund og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER 2 Forandringer skal følge planen LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

HOLSTED KOMMUNE. Lokalplan nr. 64. Del af centerområde ved torvet i Holsted

HOLSTED KOMMUNE. Lokalplan nr. 64. Del af centerområde ved torvet i Holsted HOLSTED KOMMUNE Del af centerområde ved torvet i Holsted Holsted Kommune Side 1 del af centerområde ved torvet i Holsted. Udarbejdet af Teknisk afdeling, Holsted Kommune. Godkendelsesdatoer: Vedtaget af

Læs mere

LOKALPLAN' NR. 034 FOR ET OMRÅDE TIL OFFENTLIGT FORMÅL (KIRKE OG KIRKEGÅRD) I HØJVANGEN LOKALPLANOMRÅDE

LOKALPLAN' NR. 034 FOR ET OMRÅDE TIL OFFENTLIGT FORMÅL (KIRKE OG KIRKEGÅRD) I HØJVANGEN LOKALPLANOMRÅDE LOKALPLAN' NR. 034 FOR ET OMRÅDE TL OFFENTLGT FORMÅL (KRKE OG KRKEGÅRD) HØJVANGEN LOKALPLANOMRÅDE SKANDERBORG KOMMUNE 1985 NDHOLDSFORTEGNELSE SDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. B 51.30.01

LOKALPLAN NR. B 51.30.01 LOKALPLAN NR. B 51.30.01 FOR DØGNINSTITUTION PÅ FRØRUPVEJ 34A ØRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING 2002 2 Indholdsfortegnelse Lokalplan nr. B 51.30.01 Lokalplanens redegørelse. Side Lokalplanens baggrund

Læs mere

Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.

Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5 Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

Lokalplan nr for et område til skole, børneinstitutioner, grøntområde og boliger i Hårlev

Lokalplan nr for et område til skole, børneinstitutioner, grøntområde og boliger i Hårlev Vallø Kommune Lokalplan nr. 1-21 for et område til skole, børneinstitutioner, grøntområde og boliger i Hårlev Indhold Lokalplanens baggrund 2 Lokalplanens indhold 2 Områdets anvendelse 2 Områdets nye bebyggelse

Læs mere

Lokalplan 9-19 for et område vest for Ærøskøbing by.

Lokalplan 9-19 for et område vest for Ærøskøbing by. Lokalplan 9-19 for et område vest for Ærøskøbing by. ÆRØSKØBING KOMMUNE 1 Indhold Redegørelse side 3 Tillæg til kommuneplan 5 Lokalplan 7 Formål 8 Område og zonestatus 8 Områdets anvendelse 8 Udstykninger

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune. Lokalplan nr Høje Taastrup. Landskabelig støjvold. 10. april Kongsbak Informatik

Høje-Taastrup Kommune. Lokalplan nr Høje Taastrup. Landskabelig støjvold. 10. april Kongsbak Informatik Høje-Taastrup Kommune Lokalplan nr. 2.26 Høje Taastrup Landskabelig støjvold 10. april 2002 Kongsbak Informatik Høje-Taastrup Kommune Lokalplan 2.26 Lokalplan for en landskabelig støjvold langs Holbækmotorvejen

Læs mere

LOKALPLAN NR. 151 for et område til en bolig og sti ved Kærgårdsvej i Gram

LOKALPLAN NR. 151 for et område til en bolig og sti ved Kærgårdsvej i Gram LOKALPLAN NR. 151 for et område til en bolig og sti ved Kærgårdsvej i Gram Skanderborg Kommune 2007 Hvad er en lokalplan? I følge Lov om Planlægning skal der udarbejdes og offentliggøres en lokalplan,

Læs mere

LOKALPLAN 11.22A GREVE KOMMUNE HOLMEAGERVEJ GREVE

LOKALPLAN 11.22A GREVE KOMMUNE HOLMEAGERVEJ GREVE LOKALPLAN 11.22A GREVE KOMMUNE HOLMEAGERVEJ 2 2670 GREVE Dokumentet har gennemgået en bearbejdning, for at komme på anvendelig digital form. Derfor kan afvigelser fra den tinglyste plan ikke udelukkes.

Læs mere