Vedtaget den 14. oktober 2010 Bekendtgjort den 2. november Lokalplan Lægårdens Camping ved St. Spjellerup

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vedtaget den 14. oktober 2010 Bekendtgjort den 2. november 2010. Lokalplan 400-24 Lægårdens Camping ved St. Spjellerup"

Transkript

1 Vedtaget den 14. oktober 2010 Bekendtgjort den 2. november 2010 Lokalplan Lægårdens Camping ved St. Spjellerup

2 Lov om planlægning Lov om planlægning samler alle reglerne om fysisk planlægning. Loven er senest revideret med lovbekendtgørelse (LBK) nr. 937 af 24. september 2009 Zoneinddeling Hele landet er opdelt i byzoner, sommerhusområder og landzoner. Egentlig byudvikling kan kun finde sted i byzoner. Bebyggelse i områder, der er udlagt til sommerhusområder, må som udgangspunkt kun anvendes i sommerhalvåret og i kortere perioder om vinteren byrådet har dog mulighed for at gøre visse undtagelser. Landzone kan fortrinsvis anvendes til jordbrug, fiskeri og rekreation. Overførsel af areal fra landzone til byzone eller sommerhusområde kan kun ske ved lokalplan. Kommuneplan Kommuneplanen er en plan for hele kommunens udvikling. Planen er desuden en oversigt over, hvor der fremover skal være boliger, erhverv, grønne områder, veje osv. I kommuneplanens rammedel fastlægges det overordnede indhold for lokalplanerne. Byrådet skal arbejde for, at kommuneplanen gennemføres. Lokalplan Lokalplanen (eller byplanvedtægten) er den mest detaljerede plan for anvendelsen og udseendet af et givet, mindre område. En lokalplan kan f.eks. indeholde bestemmelser om bygningers anvendelse, deres udformning og placering. Vedtagne lokalplaner tinglyses på de ejendomme, der omfattes. Byrådet har altid ret og undertiden pligt til at udarbejde en lokalplan og kan i et vist omfang dispensere fra lokalplaners bestemmelser. Der skal tilvejebringes lokalplan, før der gennemføres større udstykninger eller større bygge- og anlægsarbejder, herunder nedrivning af bebyggelse. Pligten til at udarbejde lokalplaner skal sikre sammenhæng i den kommunale planlægning samt borgernes indsigt i og indflydelse på planlægningen. Byrådet kan inddrage offentligheden, før der udarbejdes forslag til en lokalplan. Et planforslag skal fremlægges til offentlig debat i mindst 8 uger, inden det kan vedtages endeligt. I denne periode kan enhver indsende kommentarer eller indsigelser til indholdet af planforslaget. Klagevejledning i forhold til Lov om planlægning og Lov om miljøvurdering Byrådets afgørelser i forbindelse med forslag til og vedtagelse af planforslag kan påklages til Naturklagenævnet. Der kan kun klages over retlige spørgsmål, som f.eks. overholdelse af procedureregler, gyldigheden af bestemmelser i planen osv. Der kan ikke klages over hensigtsmæssigheden og indholdet i planen. Byrådets afgørelser i forbindelse med beslutninger om planforslaget skal miljøvurderes, evt. omfang af miljøvurderingen, manglende eller utilstrækkelig efterfølgende redegørelse og inddragelse af offentligheden kan påklages til Naturklagenævnet. Klagen skal sendes til Naturklagenævnet, Frederiksborggade 15, 4., 1360 København K eller på til og klagen skal være modtaget af Naturklagenævnet inden 4 uger efter, at afgørelsen er offentligt meddelt. Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af Deres klage, at De indbetaler et gebyr på 500 kr. Nævnet vil efter modtagelsen af klagen sende Dem en opkrævning på gebyret. Naturklagenævnet vil ikke påbegynde behandlingen af klagen, før gebyret er modtaget. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Naturklagenævnets hjemmeside Gebyret tilbagebetales, hvis De får helt eller delvis medhold i Deres klage. Der opkræves ikke et gebyr for klager jf. lov om miljøvurdering af planer og programmer, dette gælder kun klager i henhold planloven. Lokalplanen er udarbejdet af Planafdelingen i Faxe kommune vinteren Eventuelle søgsmål til prøvelse af afgørelser om forhold, der er omfattet af planloven og lov om miljøvurdering, skal være anlagt inden 6 måneder, efter at afgørelsen er meddelt. 2

3 Redegørelse Lokalplan Lægårdens Camping ved St. Spjellerup Faxe kommune Lokalplan for Lægårdens Camping Indhold REDEGØRELSE Baggrunden for lokalplanen side 5 Lokalplanens formål side 6 Lokalplanens indhold side 8 Lokalplanens forhold til anden planlægning side 11 Beskyttelsesinteresser side 15 Miljøforhold side 15 Tilladelse fra andre myndigheder side 16 LOKALPLANENS BESTEMMELSER 1 Lokalplanens formål side 17 2 Område og zonestatus side 17 3 Områdets anvendelse side 18 4 Udstykning side 18 5 Vej- og parkeringsforhold side 19 6 Tekniske anlæg side 19 7 Bebyggelsens omfang og placering side 19 8 Bebyggelsens ydre fremtræden side 21 9 Ubebyggede arealer side Forudsætninger for ibrugtagning af ny bebyggelse side Lokalplanens retsvirkninger side Vedtagelsespåtegning side 23 KORTBILAG: Kortbilag 1: Eksisterende forhold Kortbilag 2: Matrikelforhold og afgrænsning Kortbilag 3: Delområder, veje og adgange Kortbilag 4: Byggefelter og hytteklynger Kortbilag 5: Bygningsvolumener i byggefelt 1 3

4 evt. fremtidig indkørsel beskyttet vandhul, jf. 3 i Naturbeskyttelsesloven evt. fremtidig indkørsel Tågerupvej N 12,5 m Vemmetoftevej 12,5 m camping naturcamping camping dyrefold Toftagervej toiletbygn. hytter hytter camping toiletbygn. bolig/ ferielejligh. 12,5 m hytter toiletbygn. leg- og kondi lejrchef, reception og bolig toiletbygn. butik og service vandleg svømmebassin autocampere camping toiletbygn. Skuderupvej 12,5 m 12,5 m m 200m 4 FAXE KOMMUNE Lokalplan nr Kortbilag 5 Lægårdens Camping Illustrationsplan oversigtskort 1: Illustrationsplan over fremtidigeforhold

5 Redegørelse Lokalplan Lægårdens Camping ved St. Spjellerup Faxe kommune Lokalplan for Lægårdens Camping Baggrunden for lokalplanen Lokalplanen er udarbejdet på baggrund af et ønske fra ejeren af Lægårdens Camping om at udvide antallet af campingenheder og at opføre et antal nye campinghytter. Herudover ønskes servicefaciliteterne udvidet og der ønskes sikret et antal nye - herunder et overdækket svømmebassin, en multihal mv. Lægårdens Campingplads ved St. Spjellerup er karakteristisk ved at være en såkaldt indlandscampingplads, idet den ligger ca. 4 km fra det nærmeste strandområde ved Vemmetofte Strand. Den ligger endda lige i kanten af kystbeskyttelseslinien og uden for de højest vurderede landskabsområder, hvilket læmper en række krav til den måde benyttelsen af campingpladsen sker på. Det betyder at Lægårdens Camping med sine ca. 230 enheder har tilladelse til forholdsvis mange fastliggere (75%) - dvs. campister som lejer en fast campingplads til telt eller campingvogn for en hele sæson af gangen. Turistcampingpladser og hytter (alm. campister) udgør idag 25% af pladsens enheder. Dette bestemte forhold mellem fastliggere og turister har været et vilkår i tilladelsen givet af det tidligere Storstrøms Amt. En anden særlig mulighed på Lægårdens Camping er, at der kan camperes hele vinterhalvåret og at campingvogne ikke som andre steder skal opstilles i tæt formation i den ene ende af pladsen i vintersæsonen, men kan blive stående på den enkelte plads. Tilladelse til vintercamping gælder hele pladsen og er i praksis gjort mulig og landskabelig tålelig gennem en omhyggelig omkransning af hver enkelt campingbås med levende hegn (klippede hække af liguster). Samtidig er Lægårdens Camping hele vejen rundt langs kanten omkranset af tætte flerrækkede læhegn, hvilket betyder at campingpladsen fremtræder ret diskret i landskabet samtidig med at der opnås meget gode lokale læforhold. De opnåede særtilladelser til fastliggere og vintercamping er med amtets nedlæggelse i 2007 i princippet tiltrådt af den nye kompetencemyndighed på dette felt - som er Faxe kommune. Campingpladsens særlige benyttelse og struktur har betydet at der er opført en selvstændig butik på campingpladsens område, som sikrer campisternes daglige forbrug. Denne butik har imidlertid samtidig betydet at den nærliggende St. Spjellerup landsby i dag har en lokalbutik, som ellers ikke ville kunne eksistere. 5

6 Redegørelse Lokalplanens formål Lokalplanområdet ønskes udvidet fra idag ca. 230 enheder til op mod 400 enheder, og heraf ønskes opført et antal nye campinghytter. Derfor er der behov for at faciliteterne ved de nuværende servicebygninger udvides og at der udlægges et antal nye servicebygninger i campingpladsens nordlige del. Servicebygningerne skal betjene nye fastliggerområder, samt områder med turistcamping, campinghytter og som noget nyt - et særligt område for naturcampister og cyklister med telte og shelters. Lægårdens Camping er karakteristisk ved at alle campingbåse i fastliggerområdet er indhegnede med klippede hække. Til højre hovedindkørslen fra øst. Strukturen med relativt mange fastliggerpladser fastholdes som grundlag for drift af Lægårdens Camping som en særlig indlandscampingplads. De nye servicefaciliteter skal leve op til moderne (publikums-) standarder for bl.a. bade- og omklædningsrum - herunder et behov for et svømmebassin - og de nye faciliteter ønskes udført til opdaterede standarder for energibesparelser og miljørigtigt fritidsliv. I forbindelse med udvidelsen ønskes den nuværende bolig (lejrchefens bolig), som indeholder bolig og reception, udvidet med godt 200 m². Det maksiale boligareal for lejerchefboligen fastsættes derfor til ialt max. 550 m². Det store areal behov er begrundet i at ejendommen i perioder fungerer som bolig for personale fx. studerende ansat i højsæsonen. Som en fremtidssikring vil den nye bolig kunne anvendes til ferielejligheder, bed & Breakfast o.lign. i tilknytning til campingpladsen. Formålet med lokalplanen er således at udvide arealet til campingplads med tilhørende servicefunktioner, og at forbedre kapacitet og kvalitet af de nuværende. Campingpladsen omfatter idag et areal på ca. 7,9 ha og vil med den nye afgrænsning dække et areal på ca. 14,3 ha. Lægårdens Camping ligger ud til Vemmetoftevej. Campingpladsens butik er samtidig lokalbutik for St. Spjellerup landsby og opland. 6

7 Redegørelse Til venstre ses lejrchefens bolig, som er sammenbygget med campingpladsens reception. Til højre ses området med turistcamping - teltområde og område til autocampere. Den skitserede arealudvidelse ændrer stort set ikke på campingpladsen overordnede trafikale struktur. Den vil fortsat være baseret på en hovedindgang fra Vemmetoftevej og en sekundær indgang fra Skuderupvej. Såfremt behovet skulle opstå, giver lokalplanen dog mulighed for at der kan etableres en eller to nye sekundære adgangsveje fra Tågerupvej. Internt udvides pladsen imidlertid med et antal nye lokalveje til de nye campingområder. Trafikalt vil der, med de nuværende trafikmønstre omkring campingpladsen, kun ske beskedne ændringer i belastningen af det lokale vejnet. Se side 10, hvor der er redegjort for trafikken. Lokalplanens område Lokalplanområdet omfatter den eksisterende campingplads Lægårdens Camping samt et ubebygget område mod nord langs Tågerupvej - se forsidekort. Indblik mod syd set fra Vemmetoftevej. Nederst i billedet lejerchefens bolig og mod vest den 3 beskyttede sø. Området, både det nuværende og det fremtidige, er beliggende på matr.nr. 9f St. Spjellerup By, Spjellerup, som mod nord afgrænses af Tågerupvej, mod øst af Vemmetoftevej og mod syd af Skuderupvej. Det vestlige skel af campingpladsen, grænser op til naboejendommen matr. nr. 10v og består af ældre flerrække levende hegn samt nye, som er etableret indenfor de sidste par år. Lokalplanområdet omfatter ca. 14,3 ha i landzone - og skal forblive i landzone. 7

8 Redegørelse Lokalplanens indhold Lokalplanen opdeles i tre delområder med følgende indhold og anvendelser: Delområde I, omfatter den eksisterende hoveindgang med reception, butik, lejerchefbolig og parkering. Området udlægges til serviceområde hvor der åbnes mulighed for indretning af et overdækket svømmebassin, en multihal og en cafe/spisested samt for en udvidelse af butikken og lejerchefboligen. Tilbygning til lejechefboligen kan evt. omdannes til Bed & Breakfast e.lign. Parkeringsområdet udvides mod syd, hvor den sydligste del kan indrettes til Quickcamp for autocampere. Delområde II, omfatter det meste af den nuværende campingplads samt udvidelsen mod nord. Delområdet udlægges fremover til campingformål i form af fastliggere*,turistcamping**, campinghytter***, veje og parkeringsanlæg samt fællearealer. Arealerne langs Vemmetoftevej samt arealet umiddelbart nord for lejerchefboligen kan fortsat anvendes til dyrefold. Delområde III, lægges omkring den 3 beskyttede mergelgrav. Området indrettes til naturcamping****, dvs. teltpladser og shelters og er tænkt som et tilbud for vandrere eller cyklister, som ønsker mere naturkontakt og færre servicetilbud. I en zone 5 m fra den beskyttede grav må der ikke opsættes telte og shelters Campingformer 2010 Lægården Camping ønskes opretholdt som en blandet campingplads med de særlige kvaliteter som kan tilbydes ved en indlandscampingplads. Generelt efterspørges stadig højere comfortniveau på campingpladser. Det betyder, at der efterspørges høj kvalitet af badefaciliteter og flere typer af servicies som f.eks. vaskemaskiner, tørrefaciliteter, fælles opholds- og TV-rum, spændende børnelegeplads (-er) etc. Det stiller generelt krav til stadig flere m² servicebygninger pr. campingenhed. Blandt turistcampister er der i stigende grad efterspørgsel efter hytter - evt. med minikøkken og indbygget bad og toilet. Endelig kommer der stadig flere autocampere (mobile-homes) og disse efterspørger ligeledes en del servicefaciliteter og desuden fordrer køretøjerne fast underlag pga. vægten. Lokalplanen bygger på, at der også ved udvidelsen af campingpladsen, arbejdes med en fastliggerandel på ca. 75% og med tilladelse til vintercamping. Derved sikres bedst et helårskundeunderlag for butikken - hvilket beboerne i St. Spjellerup og opland også får gavn af. Det er Faxe Kommune der myndighed i forhold til tilladelser efter campingreglementet. fodnote: I forhold til de campingformer, som anvendes på Lægårdens Camping - og på andre campingpladser i DK- er brugt forskellige betegnelser, defineret som følgende: *) Fastliggere er campister som lejer en enhedsplads på ca. 100 m² (indhegnet med levende hegn) mest for opstilling af en campingvogn. Disse pladser udlejes for en hel sæson af gangen og kan evt. også anvendes i vintersæsonen, hvis der på pladsen er tilladelse til vintercampering. **) Turistcamping er betegnelsen for almindelig blandet campingaktivitet, med telte, campingvogne, autocampere etc. Pladser udlejes på døgnbasis i sommersæsonen. ***) Campinghytter er hytter med begrænsede sanitære faciliteter (som derfor kræver servicebygninger med toilet- og badefaciliteter). Pt. arbejder Mijøministeriet på en række reglændringer således at det sandsynligvis bliver muligt at opføre større campinghytter. ****) Naturcamping er betegnelsen for traditionel campingaktivitet med telt. Anvendes af vandrere eller cyklister, som ønsker mere naturkontakt og færre servicetilbud. Shelters (åbne lægivende konstruktioner) kan evt. indgå som et alternativ til teltslagning. Naturcamping udlejes på døgnbasis i sommersæsonen. Campingpladsens lege- og kondiområde indeholder forskellige legeredskaber og en kondibane. 8

9 Redegørelse Lægårdens Camping har idag 4 store hytter á 25 m 2 og 2 små á 13 m 2, men det er hensigten, som det fremgår af lokalplanen, at antallet af hytter skal udvides. Det er hensigten at udvide det nuværende antal hytter (ialt 6 stk.) med nye enheder indenfor delområde II. Lokalplanen fastlægger et princip hvor hytterne skal placeres i klynger af 7-10 hytter. Andelen af hytter må ikke overstige hvad der er fastsat i den til enhver tid gældende lovgivning - campingreglementet. Samtidig udlægges et område til natur- og cykelturisme omkring det eksisterende vandhul med skovagtig beplantning. Ved natur- og cykelcampingområdet kan der eventuelt etableres såkaldte åbne shelters - som er en særlig enkel bygningstype (blot et åbent ly) á ca. 10 m 2 som anvendes til overnatning i det fri. Der kan etableres 10 shelters inden for delområde III. Telte og shelters må ikke opstilles tættere end 5 m fra det eksisterende vandhul med skovagtig beplantning. I lokalplanens delområde I reserveres areal til quick-camp for autocampere. Mange ejere af autocampere efterspøger pladser hvor de under sikre forhold kan overnatte inden de fortsætter til nye destinationer næste dag. Lægårdens Camping vil kunnen tilbyde quick-campere service tilbud af høj standard - bad, butik, spisested mv. Som en fremtidssikring af campingpladsen giver lokalplanen mulighed for etabling af en butik på op til 800 m², et overdækket svømmebassin samt en multihal. Lokalplanen opstiller et princip for bygningers udformning og placering. Da der er tale om ideer på skitse stadiet, og om bygninger med et meget stort volumen, giver lokalplanen ikke landzonetilladelse til disse bygninger Bebyggelser i campingområdet Servicebygninger med bad og toilet findes idag to steder inden for delområde I. I lokalplanen udlægges ialt 6 byggefelter 1 til forskellige former for service- og driftsbygninger på campingpladsen: Byggefelt 1, indeholder campingspladsens butik samt bade- og toiletfaciliteter. Lokalplanen åbner mulighed for en udviddelse af butikken på op mod 800 m². Ligelede giver planen mulighed for at etablering af et svømmebassin og en multihal med tilhørende sanitære faciliteter og en cafe/restaurent. Svømmebassinet vil kunne overdækkes med skydetag e.lign. Byggefelt 2 omfatter lejrchefens bolig, som desuden rummer reception/ indskrivning og kontor for campingpladsen. Boligen er på ca. 333 m 2 mens kontor reception er på ca. 55 m 2. Til boligen ønskes en tilbygning på ca. 200 m 2 placeret som en vinkel mod nord. Tilbygningen opføres i op til 1½ etage som en bolig og/eller til et par ferielejligheder. Byggefelt 3 omfatter ligeledes en eksisterende bygning. Den er blevet udbygget i det seneste år og omfatter nu moderne og klimavenlige toilet- og badefaciliteter. Desuden findes rum med vaske- og tørremaskiner. Bygningen, der er på ca. 410 m 2, vil kunne udvides til ialt 600 m 2 bl.a for at etablere et forsamlingslokale for campister. Byggefelt 4 er et byggefelt på ca. 300 m 2 til en ny toiletbygning til betjening af hytteområde og turistcamping. Bebyggelsen opføres i 1 etage. Hvis det nye arealer overvejende bebygges med hytter der er indrette med toilet og bad, kan det vise sig at byggefeltet er unødvendigt. 1) Byggefelt er skal her opfattes som et område hvorinden for der kan bygges. Byggefeltet er suppleret af bestemmelser der regulerer hvor stort byggeriet må være. Byggefelternes placering er principiel og der vil være mulighed at små justeringer af feltets udformning og placering. Byggefeltet er ligeledes typisk større end det maksimalt tilladte byggeri, for at sikre en vis grad af feksibilitet i planen. 9

10 Redegørelse Byggefelt 5 er et byggefelt på ca. 300 m 2 til en ny toiletbygning til betjening af det nye campingområde mod vest. Bebyggelsen opføres i 1 etage. Bygning 6 er et byggefelt på ca. 300 m 2 til en ny toiletbygning til betjening af campister i delområde II og III. Bebyggelsen opføres i 1 etage. Sent ankomne gæster Campingpladsen administreres i dag således, at unødig trafik på pladsen begrænses mest muligt. Dette sker bl.a. ved at der ved indkørslerne ved Vemmetoftevej og Skuderupvej er opstillet adgangsbomme som med adgangskort kun kan aktiveres i dagtimerne. Ankommer gæster senere end kl. 22 må køretøjer parkeres uden for bommene. Parkeringsladsen ved Vemmetoftevej rummer i dag ca. 24 p-pladser, mens pladsen ved Skuderupvej kun rummer 4. Lokalplanen giver mulighed for at disse to parkeringspladser kan udvides, ligesom et areal ved Tågerupvej er udlagt til parkering, såfremt der etableres en adgangsvej fra Tågerupvej. Den sydligedel af parkeringspladsen ved Vemmetoftevej kan indrettes til Quickcamp for Autocampere. Trafik Der foreligger pga. bomsystemet meget eksakte tal for trafikbelastningen på Vemmetoftevej og Skuderupvej omkring campingpladsen. Med sine ca. 230 campingenheder er der i højsæsonen i juli registreret ca. 90 daglige ind- og udkørsler fra campingpladsen. I lavsæsonen i januar ligger dette tal på ca. 16 daglige ind- og udkørsler. På årsbasis er registreret ca ind- og udkørsler. Dette relativt lave tal skyldes at der er tale om en stor andel af fastliggere, som ikke kommer og går så tit - og bl.a. derfor bliver belægningsgraden med mange fastlæggere meget lavere end hvis alle enheder var anvendt til turistcamping. Fremskrives tallene fra 230 enheder til ca. 400 enheder skulle belastningen i højsæsonen ligge på max. 160 daglige ind- og udkørsler med fuld udbygning af pladsen, hvilket ikke vurderes at udgøre nogen stor belastning af vejnettet. Bom statistik 2009 Måned Stor bom Købmand Fjernbom i alt januar februar marts april maj juni juli august september oktober november december I alt for året Ark1 10

11 Redegørelse Forholdet til anden planlægning Regionplan Områder med drikkevandsinteresser (OD) Regionplan for Storstrøms Amt blev i 2007 ophøjet til landsplandirektiv (kommunalreformen). Det dækker bl.a. de tidligere kommuner, Haslev, Rønnede og Fakses områder. Den nye Kommuneplan for Faxe Kommune 2009 erstatter næsten helt regionplanen, men forhold vedr. vand og råstoffer er dog stadig reguleret af regionplanen/landsplandirektivet. Planen udpeger områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD), områder med drikkevandsintereser (OD) og områder med begrænsede drikkevandsinteresser (BD). Miljøcenter Nykøbing varetager i dag kortlægning og overvågning af regionens drikkevandsområder. Lokalplanområdet er beliggende i et område med drikkevandsinteresser (OD), men er ikke beliggende i et indvindingsområde. Omkring 10% af det tidligere Storstrøms Amts vandforsyning kommer fra disse område, ligesom områderne vurderes kun at have begrænset betydning for den fremtidige regionale vandforsyning. I områder med drikkevandsinteresser, bør planlægning af spildevandsnedsivning baseres på en konkret vurdering af de geologiske forhold og forureningsrisici i forhold til eksisterende og fremtidig grundvandsindvinding. Da lokalplanområdet ikke er beliggende i et indvindingsopland og da området i lokalplanen kræves separatkloakeret, vurderes grundvandsressourcen ikke at være i fare for negativ påvirkning. Kommuneplan Campingpladser Campingpladserne udgør samlet set Faxe kommunes største ferie- og overnatningsmuligheder. Med gode beliggenheder nær skov og strand medvirker campingpladser til at gøre det særdeles attraktivt at være campist i Faxe kommune. Det er derfor vigtigt både at fastholde og udbygge campingmulighederne. Alle campingpladser, som drives erhvervsmæssigt, er reguleret via Campingreglementet, hvilket gælder for alle kommunens campingpladser. Campingreglementet regulerer bl.a. pladsernes størrelse og antallet af campinghytter. Enhver etablering eller udbygning af eksisterende campingpladser skal ske i henhold til reglementet, som administreres af kommunen. Etablering af en ny campingplads eller en større udvidelse af en eksisterende vil kræver en nærmere planlægning, jf. følgende retningslinjer: Eksisterende campingpladser kan tillades udvidet i begrænset omfang, når de konkrete forhold på stedet, herunder hensynet til natur og landskab samt til offentlighedens adgangs- og opholdsmuligheder ved kystområder - ikke taler imod det. Campingpladser skal afskærmes mod det åbne land og eventuel nabobebyggelse med en afskærmende beplantning. Nye campingpladser kan tillades udlagt i tilknytning til sommerhusområder og byzoner efter en lokalplanlægning, der bl.a. tilgodeser de hensyn, der nævnes i retningslinje 1. Der kan tillades vintercampering, vinteropbevaring og opførelse af campinghytter på eksisterende campingpladser, hvis beskyttelsesmæssige forhold ikke taler imod det. I tilknytning til byzone kan hytter udgøre op til 30 % af kapaciteten på en campingplads. Andre steder op til 15 %. Lægårdens Camping ved Store Spjellerup kan på baggrund af lokalplanlægning udvide sit antal af campingenheder med tilhørende servicefaciliteter. 11

12 Redegørelse De under punkt 3 fastsatte retningslinie om at I tilknytning til byzone kan hytter udgøre op til 30 % af kapaciteten på en campingplads. Andre steder op til 15 % er en gengivelse af de gældende regler i campingreglementet og hører ikke hjemme i kommuneplanen. I forbindelse med den endelige vedtagelse af kommuneplan 2009, vil punkt 3 blive foreslået ændret således at antallet af hytter reguleres af den til en hver tid gældende lovgivning. Lokalplanen fastsætter bestemmelser om at campingpladsen skal afskærmes mod det åbne land og nabobebyggelser med afskærmende beplantningsbælter. Der er fastsat bestemmelser om at campinghytternes andel i forhold til campingenheder højest må udgøre hvad der er fastsat i den til enhver tid gældende lovgivning. Lokalplanen vurderes derfor, at være i overensstemmelse med kommuneplanens retningslinjer for campingpladser. I det nye campingområdes nordlige del ligger en ældre mergelgrav med et vandhul, der er beskyttet iht. Naturbeskyttelseslovens 3. I forhold til campinganvendelsen indebærer beskyttelsen, at graven skal forblive som en sø eller et vandhul med fri vandspejl til gavn for flora og fauna. Der kan ske en forstmæssig udtynding af træer og buske. Anvendelsen til campingformål kan kun ske indtil til en afstand af 5 m fra vandhullets nuværende beplantning. Kommuneplan Landskabsområder I Kommuneplan 2009 deles Det åbne land op i tre landskabstyper - naturområder, landskabsområder og jordbrugsområder hvor hensynet til området er bestemt af områdets landskabelige og rekreative værdier. Lægårdens Camping er beliggende i et udpeget landskabsområde. I landskabsområder har landskabet første prioritet. Her skal alle initiativer tilpasses landskabet, og kommunen kan stille skærpede krav i forhold til byggeri og andre aktiviteter. Formålet med landskabsområder er at sikre særlige landskabsværdier i det åbne land, som f. eks. ådale, bakkelandskaber, søomgivelser, skov- og kystlandskaber. Kommuneplanen opstiller følgende retningslinjer for landskabsområder: Anlæg, byggeri og aktiviteter kan kun tillades, hvis landskabsværdier ikke tilsidesættes. Alle anlæg skal tilpasses landskabet. Der må generelt kun opføres bygninger, som er nødvendige for jordbruget. Driftsbygninger skal tilpasses landskabet. Større rekreative eller tekniske anlæg, der kan forringe områdernes landskabs- og naturmæssige værdi eller spredningsmuligheder for planter og dyr, må generelt ikke etableres. Der må generelt ikke udlægges nye arealer til bolig- eller erhvervsformål. Et af de nyplantede flerrækkede hegn i den nordlige del af pladsen. 12

13 Redegørelse Lokalplanen åbner mulighed for at udvide en eksisterende campingplads. Lægårdens Camping er beliggende i umiddelbar tilknytning til et eksisterende bebygget miljø - St. Spjellerup landsby. Ved en udvidelse stilles der krav om at ny bebyggelse (servicebygninger, campinghytter mv.) skal indpasses i landskabet og ikke må overstige 6,5 m i højden, i delområde I dog 8,5 m. Endelig stilles der krav om at campinghytternes højde ikke må overstige 5 m. På den baggrund vurderes lokalplanen at være i overensstemmelse med retningslinierne for landskabsområder i kommuneplanens hovedstruktur. Kommuneplan 2009, generelle rammer - Rekreativt område (R) I områder udlagt til rekreative formål er anvendelse fastlagt til fritidsanlæg, turistanlæg og rekreative grønne områder i og udenfor byerne. Rekreative formål kan bl. a. omfatte kolonihaver, golfbaner, campingpladser, bypark og grønne områder, idrætsanlæg, støjende fritidsanlæg. Områder til rekreative formål skal i reglen friholdes for anden bebyggelse end den, der understøtter den konkrete anvendelse, med mindre andet er nævnt særskilt i de specifikke rammer. Kommuneplan 2009, generelle rammer - Detailhandel Af kommuneplanens generelle rammer for lokalplanlægning fremgår det, at butikker til lokal forsyning kan have en maksimal størrelse på m² for dagligvarebutikker og 250 m² for udvalgsvarebutikker. Faxe Kommune ønsker at sikre mulighed for en mindre udbygning af detailhandlen, der er afpasset campingpladsens og landsbyens størrelse samt kundegrundlaget i nærområdet. Indenfor lokalplanens område fastlægges derfor, at butikken ikke må have et bruttoetageareal større end 800 m². Kommuneplan 2009, generelle rammer - Parkeringsarealer Som hovedregl er det grundejerensansvar at der etableres et tilstrækkeligt antal parkeringspladser (inkl. manøvreareal) på den enkelte ejendom. Hvor intet andet er fastsat, i de specifikke rammer eller i en lokalplan, skal der ved nybyggeri og ombygning etableres p-pladser efter følgende minimumsbestemmelser: 2 p-pladser pr. åben/lav bolig, 1 p-plads pr. 20 m² etageareal til til dagligvarebutikker, Offentlige og private samlingslokaler, herunder restaurenter, multihal mv. vurderes i hvert enkelt tilfælde. Kommuneplan 2009, specifikke rammer Lægårdens Camping ligger i rammeområde Å-R2, som fastlægger: Anvendelse: Rekreativt område Bebyggelsens art: Rekreative ferie- og fritidsformål herunder campingplads, kiosk og lign. funktioner, der naturligt knytter sig til anvendelsen af området. Maks. bebyggelsesprocent for den enkelte ejendom: 15 Maks. bygningshøjde: 8,5 m Maks. antal etager: 1½ Fremtidige zoneforhold: Landzone Bemærkninger: Mergelgraven på matr.nr. 9f St. Spjellerup By, Spjellerup er omfattet af naturbeskyttelseslovens 3. Ved lokalplanlægning bør der udlægges en bufferzone omkring graven, der sikre at arealerne nærmest graven friholdes for bebyggelse, teltpladser o.lign. 13

14 Redegørelse Varmeplan Lokalplanens område ligger udenfor de gældende energidistrikter i Faxe Kommunes varmeplan, hvorfor der ikke er specielle krav mht. opvarmning af bebyggelserne. Individuel opvarmning kan ske på flere måder: Traditionelt vha. afbrænding af træ eller olie (fx oliefyr, pillefyr, brændeovn mm) eller alternative energikilder, så som jordvarme via varmepumpe, passiv solvarme, elproducerende solceller mm. På Lægårdens Camping er etableret et centralt fastbrændselsfyr (halm), som forsyner lejrchefens bolig, receptionen, butikken mv. Det er tanken at udvide kapaciteten på fastbrændselsfyret samtidig med at opvarmningen af brugsvand i stadig større omfang suppleres af solfangere. Lavenergibyggeri Faxe Byråd besluttede på mødet d. 29. januar 2009 at nye lokalplaner skal indeholde krav om lavenergiklasse 2 eller bedre for boligbyggeri. Planlovens 15 stk giver mulighed for krav om lavenergibyggeri i lokalplaner, hvori 21a definerer betydningen: Ved lavenergibebyggelse forstås bebyggelse, der på tidspunktet for ansøgningen om byggetilladelsen opfylder de energirammer for energiforbrug for lavenergibygninger, der er fastsat i bygningsreglement I det gældende bygningsreglement BR08, er lavenergirammen for L2 byggeri defineret i kapitel 7, pkt , stk. 2, til ( /A) kwh/m² pr. år, hvor A er det opvarmede etageareal i m² (hvilket ca. svarer til 75 kw/m²/år). Som det fremgår af ovenstående gælder Byrådets beslutning kun boligbyggeri. I forhold til denne lokalplan er det derfor kun tilbygningen til lejerchefboligen er omfattet af kravet om minimum lavernergiklasse 2. Vandforsyning og -afledning Lokalplanområdet vandforsynes fra Spjellerup Vandværk. Bebyggelsen indenfor lokalplanens område skal aflede spildevand til Karise Renseanlæg via det offentlige kloaksystem. Campingreglement Campingreglementet indeholder bestemmelser for udnyttelse og brug af landets campingpladser, herunder antal af fastopstillede campingenheder, vintercampering og -opbevaring af campingvogne og krav om mobilitet. Udnyttelse af lokalplanens bestemmelser på den beskrevne måde vil kræve tilladelse efter campingreglementet. Faxe Kommune er administrerende myndighed af campingreglementet. Det vurderes at lokalplanens bestemmelser er i overensstemmelse med Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 273 af 21. januar dvs. campingreglementet. Landzonetilladelse og bonusvirkning Lokalplanområdet er beliggende i landzone, og vil fortsat være landzone. Lokalplanen erstatter generelt landzonetilladelser, fordi der i planen er indsat udtrykkelige bestemmelser om udstykning, byggeri og anvendelse. (jf. Planlovens 36, stk. 1 nr. 5, hvorefter kravet i 35, stk. 1 bortfalder). Byggefelt 1 i delområde I er udlagt til en række store bygningsværker - multihal, overdækket svømmebassin og butik. Da der er tale om store volumener og da bygningerne er på skitse stadiet giver lokalplanen ikke landzonetilladelse til disse. 14

15 Redegørelse Beskyttelsesinteresser Beskyttet sø I den nordlige del af i lokalplanområdet ligger en tidligere mergelgrav, der er omfattet af Naturbeskyttelseslovens 3, se kortbilag 1 og 2. Naturbeskyttelsesloven udpeger i 3 visse naturtyper (enge, søer, vandhuller, moser, overdrev, strandenge og heder) til beskyttede områder, hvor tilstanden ikke må ændres uden en dispensation fra Faxe Byråd. Dette sker for at sikre det vilde dyre- og planteliv. Mergelgraven ligger inden for delområde III, der er udlagt til naturcamping. I lokalplanen er det bestemt at ingen telte eller shelters kan placeres nærmere end 5 m fra mergelgraven og dens skovagtige beplantning. Det vurderes derfor, at mergelgraven/ søen ikke vil blive påvirket i forhold dens nuværende tilstand - selvom der kan ske visse forstmæssige og tekniske ændringer af vandfladen - bl.a. for at forbedre vilkårene for det vilde dyre- og planteliv og forbedre de rekreative forhold. Kirkebyggelinie Den nordøstlige del af i lokalplanområdet ligger indenfor 300 m kirkebyggelinien omkring Spjellerup Kirke. I henhold til naturbeskyttelseslovens 19, stk. 1 må der ikke opføres bebyggelse med en højde over 8,5 m inden for en afstand af 300 m fra en kirke. Faxe Kommune er myndighed i forhold til kirkebyggelinien. Lokalplanen udlægger hele området til campingformål med telte, campingvogne, autocampere o.lign. samt eventuelt campinghytter. Den maksimale bygningshøjde fastsættes til 6,5 m, (dog 8,5 m i delområde I). Lokalplanen er således ikke i konflikt med kirkebyggelinien. Miljøforhold Trafikstøj Det skal sikres, at områdets funktioner ikke belastes med et støjniveau fra vejtrafik, der overstiger de gældende grænseværdier i henhold til Miljøstyrelsens vejledning nr. 4/2007 om Støj fra veje. Støj fra erhverv Det skal sikres at aktiviteterne i lokalplanområdet hverken påfører omgivelserne et støjniveau eller påvirkes af et støjniveau, der overstiger de gældende grænseværdier i henhold til Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1984 om Ekstern støj fra virksomheder. Lokalplanområdet er beliggende i det åbne land. Normalt er baggrundsstøjniveauet i det åbne land lavt. Derfor er det ønskeligt, at støjniveauet fra virksomheder er meget lavt. Hensynet til en række virksomheder, som det er naturligt at placere i det åbne land, gør det imidlertid nødvendigt i nogle tilfælde at acceptere et højere støjniveau. Ved fastsættelse af de vejledende støjgrænser foretages der derfor i hvert enkelt tilfælde en konkret vurdering. Jordforurening Arealet har hidtil været anvendt til jordbrugsformål, hvorfor der ikke er grund til at antage, at der skulle findes forurening i området. Kirkebyggelinie og beskyttet sø. Kilde: 15

16 Redegørelse Miljøvurdering af planer og programmer I forbindelse med udarbejdelsen af denne lokalplan er der i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer udarbejdet en screening for at vurdere lokalplanens indvirkning på miljøet. Ud fra screeningen vil lokalplanens realisering ikke have væsentlig miljømæssig indvirkning på området, eller det omgivende miljø fordi: der er tale om udvidelse af en eksisterende campingplads, Lægårdens Camping er beliggende i umiddelbar tilknytning til et eksisterende bebygget miljø - St. Spjellerup landsby, største delen af trafikken til/fra campingpladsen kører uden om landsbyen via Vemmetoftevej og direkte på Stevnsvej. På dette grundlag har Faxe Byråd truffet afgørelse om, at der ikke skal gennemføres en miljøvurdering. VVM screening Campingpladser er nævnt på bilag 2 i VVM bekendtgørelsen, der fastsætter reglerne for at vurdere visse større anlægs virkning på miljøet. Det medfører, at der skal foretages en VVM screening inden der kan gives tilladelse til udvidelser og ændringer på campingpladsen. Byggeri og ibrugtagning af nye arealer mv. skal anmeldes til Faxe Kommune, jf. VVM bekendtgørelsens 2. Dette uanset, at lokalplanen giver landzonetilladelse til det pågældende projekt i form af bonusvirkningen. Faxe kommunen vil herefter screene projektet, med mindre projektet umiddelbart vurderes ikke, at være til skade for miljøet. Tilladelse fra andre myndigheder Museumsloven Museerne Vordingborg kender ikke til fortidsminder inden for lokalplanområdet, men skønner at der kan være fortidsminder under mulden. I Spjellerups omegn er der fundet en del spor efter bebyggelse fra jernalderen og vikingetiden, hvilket sandsynliggør at der også på dette areal kan findes arkæologiske spor. For at mindske risikoen for en for alle parter uhensigtsmæssig midlertidig standsning af et igangværende jordarbejde, skal der forinden nye arbejder påbegyndes tages kontakt til Museerne.dk i Vordingborg med henblik på en vurdering af, om der bør foretages arkæologiske prøveundersøgelser på de berørte arealer, jf. Museumsloven Færdselsloven Der kan ikke uden samtykke fra politiet gives tilladelse til udførelse af vejanlæg m.m., der kan have væsentlig betydning for færdslens sikkerhed og afvikling (se Færdselslovens 100). Landbrugsloven Der er landbrugspligt på matr. nr. 9f St. Spjellerup By, Spjellerup. Der må derfor ikke foretages ændringer af eksisterende forhold, før Jordbrugskommisionen har godkendt, at landbrugspligten ophæves for dette areal. Ophævelsen af landbrugspligten sker i forbindelse med Kort- og Matrikelstyrelsens godkendelse af udstykningen. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri kan i forbindelse med ophævelsen af landbrugspligten stille betingelser i medfør af landbrugsloven vedrørende jordens drift og/eller afhændelse af ejendommens øvrige jorder til sammenlægning med anden landbrugsejendom. 16

17 lokalplanens bestemmelser Lokalplan Lægårdens Camping ved St. Spjellerup Faxe kommune Lokalplan for Lægårdens Camping I henhold til bekendtgørelse LBK nr. 937 af 24. september 2009 Lov om planlægning med senere ændringer, fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2.00 nævnte område: 1.00 LOKALPLANENS FORMÅL Det er lokalplanens formål: - at sikre mulighed for en udvidelse af den eksisterende campingplads, - at fastlægge den fremtidig adgangs- og vejstruktur i området, samt parkeringsarealer ved indgange, - at udpege områder til campingformål, serviceformål og naturcamping - at sikre mulighed for at udvide eksisterende bestyrerbolig, der på sigt skal anvendes til ferielejligheder - at fastlægge byggefelter til service- og driftsbygninger o.lign., - at fastlægge principper for placering og udformning af campinghytter, - at fastlægge principper for placering og udformning af større bygninger - overdækket svømmebassin, multihal mv. - at nybebyggelse i omfang, arkitektur og materialevalg sikres en fælles arkitektonisk fremtræden, - at campingpladsens funktioner indpasses i området, så de landskabelige værdier udbygges, - at den beskyttede mergelgrav/ sø i campingpladsens nordlige del beskyttes ved udlæg af en bufferzone omkring den, 2.00 OMRÅDE OG ZONESTATUS 2.01 Lokalplanområdet afgrænses som vist i kortbilag 2 og omfatter hele matr. nr. 9f St. Spjellerup By, Spjellerup Lokalplanområdet opdeles i delområderne I, II og III. Se kortbilag Lokalplanområdet ligger i landzone og forbliver i landzone Fremtidigt byggeri i byggefelt 1 kræver fortsat landzonetilladelse, idet omfanget kræver yderligere redegørelser. Byggeri indenfor lokalplanens øvrige område er præcist beskrevet og kræver derfor ikke landzonetilladelse efter planlovens 35, stk

18 lokalplanens bestemmelser 3.00 OMRÅDETS ANVENDELSE 3.01 Lokalplanområdet må kun anvendes til friluftsformål, nærmere bestemt campingplads med dertil hørende faciliteter, herunder én dagligvarebutik, multihal og overdækket svømmebassin. Inden for lokalplanområdet kan der etableres op til 400 campingenheder De på kortbilag 1 viste eksisterende og nye beplantningsbælter, samt beplantninger ved den beskyttede mergelgrav skal beskyttes, behandles og vedligeholdes som permanente landskabelige grønne anlæg. Delområde I 3.03 Delområde I udlægges til serviceformål. Inden for området må der kun opføres bebyggelse til reception, dagligvarebutik, cafe/restaurent, bestyrerbolig, ferielejligheder, sanitære faciliteter og køkkenfaciliteter, driftsbygninger, multihal, overdækket svømmebassin, samt andre fællesfaciliteter til brug for campister (areal til ophold og leg, parkeringspladser, affaldsplads etc.). Endelig må området benyttes til camping med campingvogne, telte, autocampere o.lign. campingformål Ny bebyggelse over 10 m² i delområde II må kun opføres inden for de på kortbilag 4 viste byggefelt 1 og 2. Delområde II 3.05 Delområde II udlægges til campingformål, dvs. camping med campingvogne, telte, campinghytter, autocampere o.lign. Indenfor delområdet må der kun opføres bebyggelse til sanitære faciliteter og køkkenfaciliteter, driftsbygninger samt andre fællesfaciliteter til brug for campister, samt campinghytter, og udlægges areal til ophold og leg, parkeringspladser, affaldsplads etc. Campinghytter skal placeres i klynger jf Det samlede antal af campinghytter reguleres af den til enhver tid gældende lovgivning Ny bebyggelse over 10 m² i delområde II må kun opføres inden for de på kortbilag 4 viste byggefelt 3, 4, 5 og 6. Øvrig bebyggelse, herunder campinghytter, må ligeledes ikke overstige 1 etage. Delområde III 3.07 Delområde III udlægges til naturcamping, dvs. camping i telt eller shelters 2 I en zone på 5 m fra kanten af det beskyttede område må der ikke opstilles telte eller shelters. Herudover må der ikke forefindes bebyggelse i området UDSTYKNING 4.01 Området må ikke udstykkes yderligere. 2) En shelter er et primitivt overnatningssted med ly for regn og vejrlig - fx. et halvtag med tre lukkede sider. 18

19 lokalplanens bestemmelser 5.00 VEJ-, STI OG PARKERINGSFORHOLD 5.01 Adgangsforhold og veje skal anlægges i princippet som angivet på kortbilag 3. Veje 5.02 Vejadgang skal ske fra Vemmetoftevej, Skuderupvej og Tågerupvej som vist på kortbilag 3. Primæradgang sker ved Vemmetoftevej (A) mens indkørslen ved Skuderupvej (B) og Tågerupvej (C og D) er sekundære Vejbredden for interne fordelingsveje, vist med særlig signatur på kortbilag nr. 3 (rød punkteret linie), fastlægges til mindst 6 m, med en belægningsbredde på minimum 3 m. Vejene skal udføres med vigepladser eller ensretning. Belægning skal udføres bæredygtigt til tunge køretøjer, i græsarmeringssten, grus eller asfalt, og rabatter udlægges med græs. Parkering 5.04 Parkering skal holdes på egen grund Ved Vemmetoftevej, Skuderupvej og Tågerupvej udlægges areal til parkering i princippet som vist på kortbilag I forbindelse med dagligvarebutikken skal der etableres parkeringspladser svarende til 1 p-plads pr. 20 m² etageareal til dagligvarebutik Parkeringsareal skal udføres med fast belægning som f.eks. græsarmeringssten, asfalt, belægningssten, grus eller stenmel TEKNISKE ANLÆG 6.01 Ledninger, herunder til vejbelysning, må alene udføres som jordledninger Spildevand skal tilledes det kommunale anlæg, Karise Renseanlæg. Afløbssystemet skal etableres som separatsystem. Tag- og overfladevand skal nedsives på egen grund, hvor det er muligt BEBYGGELSENS OMFANG OG PLACERING Byggefelter 7.01 Ny større bebyggelse til bolig-, serviceformål og fællesfaciliteter jf og 3.05 må kun opføres inden for de viste 6 byggefelter, som det ses på kortbilag I Byggefelt 1 må der kun opføres bebyggelse til butik, reception, cafe/ restaurent, sanitære faciliteter og køkkenfaciliteter, fælles opholdslokaler, overdækket svømmebassin, samt multihal. Bebyggelsen skal opføres i overenstemmelse med nedenstående og i princippet som illustreret på kortbilag 5. alle funktioner skal samles i tre bygningskomplekser - multihal, overdækket svømmebassin og butik/reception/spisested. de tre bygninger skal opføres parallelt og/eller vinkelret i fht. hinanden, afstanden mellem bygningerne skal være minimum 6 m og bygningshøjde må ikke overstige 8,5 m for multihal og overdækket svømmebassin, og 6,5 m. for butikken. Multihal og overdækket svømmebassin skal opføres i én etage. 19

20 lokalplanens bestemmelser Bebyggelse til butik må opføres i 1 etage, med en facadehøjde på max. 3 m. Den samlede bebyggelse indenfor byggefelt 1 må ikke overstige 2500 m². Heri er eksisterende bygninger og evt. overdækning af svømmebassin indregnet. Den enkelte bygnings grundareal må ikke overstige 800 m² I Byggefelt 2 kan opføres en tilbygning til den eksisterende bestyrerbolig, til bolig eller ferielejligheder. Bebyggelsen må opføres i op til 1½ etage og højden må ikke overstige 8,5 m. Den samlede boligbebyggelse indenfor byggefeltet, incl. eksisterende boligbebyggelse, må ikke overstige 550 m² 7.04 I Byggefelt 3 må der kun opføres bebyggelse til faciliteter til køkkenfaciliteter og sanitære forhold, fælles opholdslokaler o.lign. Bebyggelsen må opføres i max. 1 etage og højden må ikke overstige 6,5 m. Den samlede bebyggelse indenfor byggefeltet, incl. eksisterende bebyggelse, må ikke overstige 600 m² 7.05 I Byggefelt 4, 5 og 6 må der kun opføres bebyggelse til faciliteter til køkken og sanitære forhold, fælles opholdslokaler o.lign. Bebyggelsen i hvert byggefelt må ikke overstige 300 m². OBS: Byggefelt 4 og 5 er to alternative byggefelter. Hvis byggefelt 4 bebygges må byggefelt 5 ikke udnyttes, og omvendt. Bebyggelsen i de tre byggefelter må opføres i max. 1 etage og højden må ikke overstige 6,5 m. Campinghytter 7.06 Campinghytter må kun opføres i delområde II. Hytterne skal opføres i henhold til gældende lovgivning og skal opstilles i højest 7 af de ialt 10 klynger der er illustreret på kortbilag 4. Hver klynge skal bestå af 7-10 hytter. Det samlede antal hytter må ikke overstige hvad der er muligt i henhold den til enhver tid gældende lovgivning. Afstanden mellem hytterne skal minimum være 5 m. Shelters 7.07 Der må kun opføres shelters i delområde III. Hver enkelt shelter skal være på under 10 m², og højden må ikke overstige 2,5 m. Fællesbestemmelser 7.08 I forbindelse med campingpladsens indretning må der ikke foretages terrænregulering. Dog må der i byggefelter vist på kortbilag nr. 4 foretages terrænruleringer på max. +/- 0,3 m hvis det ikke ændrer områdets karakter og udseende Indenfor lokalplanensområde kan der opføres enkelte mindre bygninger som f.eks. åbne halvtage, udhuse o. lign. til samling af affald, renovationsstativer, brandmateriel o. lign. 20

21 lokalplanens bestemmelser Illustration af dobbelt halvtag 8.00 BEBYGGELSENS YDRE FREMTRÆDEN Byggefelter 8.01 I byggefelt 1 skal bygninger udføres i overensstemmelse ed nedenstående og i princippet som illustreret på kortbilag 5. Butiksbebyggelsen skal udføres på en af to flg. muligheder: Enten med dobbelt parallelt sadeltag, eller efter pricippet vist på vignet på kortbilag 5 - dvs. en aflang grundbygning med sadeltag, med påbyggede vinkler. Grundbygning og vinkler skal have samme taghældning, og tagryg i samme højde. En indskudt bygningsdel kan være uden synlig taghældning. Bredden på gavle under sadeltag må ikke overstige 10 m. Facadehøjden må ikke overstige 3 m. Udvendige bygningsider skal fremstå i blank mur, puds eller træ. Mindre facadepartier må fremstå i andre materialer fx. eternit. Multihallen skal udføres med sadeltag med en taghældning på grader. Facadehøjden må ikke overstige 5 m. Alternativt kan taget udformes som dobbelt halvtag, med lysindtag ved tagryg. Tagfladerne skal have samme taghældning. Se vignet på kortbilag 5. Overdækket svømmebassin. Ved en eventuel overdækning af svømmebassinet til en svømmehal, må facadehøjden ikke overstige 5 m. Tage i byggefelt 1 skal fremstå som beskrevet under Udvendige bygningsider skal fremstå i blank mur, puds eller træ. Mindre facadepartier må fremstå i andre materialer fx. eternit. Dog kan den overdækkede bygnings sider fremstå i andre materialer end beskrevet ovenfor, fx. glas, og mindre dele af tagfladen kan bestå af glas I Byggefelt 2 skal tage udføres som eksisterende tag med en taghælding på grader. Alternativt kan tage udformes som dobbelt halvtag, med lysindtag ved tagryg. Tagfladerne skal have samme taghældning. Udvendige bygningsider skal fremstå i blank mur eller puds. Mindre facadepartier og trempel må fremstå i andre materialer fx. træ, eternit o.lign. Boligbebyggelse indenfor byggefelt 2 skal opføres som lavenergibebyggelse i energiklasse 2 eller bedre, jf. 21a i planloven I Byggefelt 3 skal tage og udvendige bygningesider enten udføres med samme hældning og samme materialer som den eksisterende service bygning, eller som beskrevet i 8.04 og I Byggefelt 4, 5 og 6 skal tage udføres som sadeltag, med en taghælding på grader. Udvendige bygningsider skal fremstå i blank mur, puds eller træ. Mindre facadepartier kan fremstå i andre materialer Campinghytter skal fremstå med facader i træ. Mindre facadepartier må fremstå i andre materialer, fx. eternit. Hytterne skal inden for hver af de i 7.06 beskrevede klynger fremstå med samme arkitektur, materiale- og farvevalg Shelters skal udføres med saddeltag eller ensidigtag taghældning. Tagflader skal fremstå med tagpap, græstørv o.lign. Udvendige bygningsider skal fremstå i træ Udhuse, pergolaer, overdækkede terrasser o.lign. skal fremstå i træ. Tagdækning skal udføres som beskrevet i 8.09, eller i ikke-reflekterende plast. 21

22 lokalplanens bestemmelser Fællesbestemmelser 8.08 Facader og faste hegn skal fremstå med farver dannet af sort, hvid eller af jordfarverne okker, terra de sienne, umbra, engelsk rødt, italiensk rødt eller dodenkopf. Til mindre bygningsdele kan anvendes andre farver der harmonerer naturligt med den dominerende farve Tage skal udføres i sort eller grå tagpap, eternit eller tagsten. Blanke og reflekterende tagmaterialer må ikke anvendes, herunder engoberede og glaserede tagsten Tekniske installationer, herunder teknik til solfangere og lign. må ikke være reflekterende, og skal fremstå som integrerede dele af bygningens tag, fx. nedbyggede i plan med taget UBEBYGGEDE AREALER 9.01 Campingpladsen skal være omkranset af flerrækkede levende hegn, og iøvrigt hegnes efter campingreglementets regler Som beplantning i de levende hegn skal anvendes buske og mindre træer, som er naturligt hjemmehørende, og som er anvendt til de nuværende afskærmende bælter - dvs. mirabel, hvidtjørn, vilde roser, hyld, benved, navr, hassel, røn og liguster. Invasive arter må ikke plantes - fx. hyben, japansk pileurt og kæmpepileurt. Se evt. mere på Interne hegn omkring de enkelte campingenheder/ båse må kun etableres som levende hegn i form af klippede hække Affaldspladser, affaldsstativer og lign. skal afskærmes med levende hegn eller plankeværk således, at de ikke er til gene for omgivelserne. Faste hegn skal overfladebehandles jf Den eksisterende sø med beplantning i delområde III er beskyttet i henhold til naturbeskyttelseslovens 3. Området skal beskyttes som et naturområde på campingpladsen. Telte, shelters eller andre campinginstallationer må ikke anbringes tættere end 5 m fra vandkanten FORUDSÆTNINGER FOR IBRUGTAGNING AF NY BEBYGGELSE Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før spildevand er tilsluttet og kan afledes til renseanlægget i Karise LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Midlertidige retsvirkninger: Når et forslag til lokalplan er offentliggjort må ejendomme, der er omfattet af forslaget ikke bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der skaber risiko for foregribelse af den endelige plans indhold. Efter udløb af indsigelsesfristen, som er den 8. juni 2010 kan Byrådet dog tillade, at en ejendom, der er omfattet af planforslaget, bebygges eller udnyttes efter forslaget, såfremt dette er i overensstemmelse med kommuneplanen. Dette gælder dog ikke større byggearbejder. De midlertidige retsvirkninger gælder kun, indtil det er offentliggjort, at lokalplanforslaget er endeligt vedtaget. De midlertidige retsvirkninger kan højest gælde ét år, efter lokalplanen er offentliggjort, dvs. til den 13. april

Lokalplan nr. 70 og kommuneplantillæg nr. 4. for en campingplads og ferielejligheder i Gedser

Lokalplan nr. 70 og kommuneplantillæg nr. 4. for en campingplads og ferielejligheder i Gedser Lokalplan nr. 70 og kommuneplantillæg nr. 4 for en campingplads og ferielejligheder i Gedser 1 Gedser Indledning... 3 Beskrivelse af lokalplanområdet... 3 Baggrunden for lokalplanens tilvejebringelse...

Læs mere

M a r i a g e r K o m m u n e M.1.55. Mariager Camping

M a r i a g e r K o m m u n e M.1.55. Mariager Camping M a r i a g e r K o m m u n e M.1.55. Mariager Camping INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE... 5 Indledning... 7 1. Lokalplanens område... 7 2. Lokalplanens formål... 8 3. Lokalplanens indhold... 8 4. Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 143. Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, juli 2006. P-plads ved Hotel Nyborg Strand

Lokalplan nr. 143. Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, juli 2006. P-plads ved Hotel Nyborg Strand Lokalplan nr. 143 Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, juli 2006 P-plads ved Hotel Nyborg Strand Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund...4 Forhold til anden planlægning...5 Forsyningsforhold...5

Læs mere

Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup

Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup Januar 2013 1 Om kommune- og lokalplaner Kommuneplanen er den overordnede plan, som indeholder overordnede målsætninger for kommunens

Læs mere

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2 ÆRØ KOMMUNE Forslag til lokalplan nr. 19-9 ejendommen Søby Nørremarksvej 2 Kommuneplantillæg nr. 1 Kommuneplan 2009-2021 for Ærø Kommune Forord til lokalplanen Denne lokalplan omfatter ejendommen Søby

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

Lokalplan nr. 7.25 Område til sommerhuse v. Skovsgårdsvej/ Sydvestvej

Lokalplan nr. 7.25 Område til sommerhuse v. Skovsgårdsvej/ Sydvestvej Lokalplan nr. 7.25 Område til sommerhuse v. Skovsgårdsvej/ Sydvestvej SKOVSGÅRSVEJ BRENELSIG Fremlagt fra den 10.11.2004 til den 05.01.2005 Endelig vedtaget den 02.02.2005 Hals Kommune :: 7.25 http://www.halskom.dk/dk/planer_visioner/find_planen/lokalplaner/725.htm?mode=...

Læs mere

Ørhage. Lokalplan 2.17 Klitmøller/ Nordsø Camping HANSTHOLM KOMMUNE, BÅDSGÅRDSVEJ 2, 7730 HANSTHOLM

Ørhage. Lokalplan 2.17 Klitmøller/ Nordsø Camping HANSTHOLM KOMMUNE, BÅDSGÅRDSVEJ 2, 7730 HANSTHOLM Ørhage Lokalplan 2.17 Klitmøller/ Nordsø Camping HANSTHOLM KOMMUNE, BÅDSGÅRDSVEJ 2, 7730 HANSTHOLM Indhold Redegørelse for lokalplanen Baggrund for lokalplanen Lx)kalplanområdet Lokalplanens indhold Lokalplanens

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 1-27 Tømrergården, Boliger i Hårlev Vedtaget af Kommunalbestyrelsen d. 17. marts 2005 Lokalplan nr. 1-27 for Tømrergården, Boliger i Hårlev Indholdsfortegnelse Lokalplanens

Læs mere

NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202

NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202 NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202 Hotel Hesselet Nyborg April 2008 Indhold Hvad er en lokalplan?... 03 Indsigelser og ændringsforslag... 03 Lokalplanens baggrund... 04 Lokalplanens

Læs mere

Forslag til lokalplaner

Forslag til lokalplaner Forslag til lokalplaner Forslag til lokalplan nr. 1019 og tillæg nr. 6 For jordbrugsparceller ved Tøsby Mose, Gadbjerg. Lokalplanforslagets formål er at udlægge området til jordbrugsparceller, hvor der

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Februar 2007 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONG- STED Denne redegørelse har

Læs mere

SUSÅ KOMMUNE. Lokalplan LZ.13 Jordbrugsparceller øst for Spragelse.

SUSÅ KOMMUNE. Lokalplan LZ.13 Jordbrugsparceller øst for Spragelse. SUSÅ KOMMUNE Lokalplan LZ.13 Jordbrugsparceller øst for Spragelse. Forslag til lokalplan vedtaget til fremlæggelse: 22.06.2006 Fremlæggelsesperiode: 27.06.2006 22.08.2006 Lokalplan vedtaget endeligt: 21.09.2006

Læs mere

Wilhelminelyst GRENAA KOMMUNE FOR ET OMRÅDE TIL CAMPINGPLADS PÅ ANHOLT

Wilhelminelyst GRENAA KOMMUNE FOR ET OMRÅDE TIL CAMPINGPLADS PÅ ANHOLT Wilhelminelyst GRENAA KOMMUNE LOKALPLAN NR.72 FOR ET OMRÅDE TIL CAMPINGPLADS PÅ ANHOLT o GRENAA KOMMUNE LOKALPLAN NR. 72 Lokalplan for et område til campingplads på Anholt. l jss J E2 *S ' ' : ' -"^ 2J

Læs mere

Galten Kommune Forslag til Lokalplan nr. 3.BE1 5.06

Galten Kommune Forslag til Lokalplan nr. 3.BE1 5.06 Galten Kommune Forslag til Lokalplan nr. 3.BE1 5.06 For et område til blandet bolig- og erhverv i Stjær Brugsen Forslag, November 2006 LOKALPLAN NR. 3.BE1-5.06 LOKALPLAN NR. 3.BE1-5.06 for et område til

Læs mere

Lokalplantillæg 55.2. Gammelmark Strand Camping Område til campingformål

Lokalplantillæg 55.2. Gammelmark Strand Camping Område til campingformål Lokalplantillæg 55.2 Gammelmark Strand Camping Område til campingformål Indholdsfortegnelse 1 Broager kommune Lokalplantillæg 55.2 Område til servicebygninger og svømmebad Indledning Hvad er en lokalplan...

Læs mere

Lokalplan 9-19 for et område vest for Ærøskøbing by.

Lokalplan 9-19 for et område vest for Ærøskøbing by. Lokalplan 9-19 for et område vest for Ærøskøbing by. ÆRØSKØBING KOMMUNE 1 Indhold Redegørelse side 3 Tillæg til kommuneplan 5 Lokalplan 7 Formål 8 Område og zonestatus 8 Områdets anvendelse 8 Udstykninger

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Indledning

INDHOLDSFORTEGNELSE. Indledning LOKALPLAN 63 MARIENLYST BØRNEINSTITUTION INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning REDEGØRELSE - Eksisterende forhold - Lokalplanens baggrund og indhold - Forhold til anden planlægning - Tilladelser fra andre myndigheder

Læs mere

LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE Plan- og Teknikforvaltningen Rådhuset 6400 Sønderborg Tlf. 74 12 64 00 Fax 74 12 64 02 E-mail raadhus@sonderborg.dk 1 SØNDERBORG

Læs mere

LOKALPLANENS HENSIGT

LOKALPLANENS HENSIGT LOKALPLANENS HENSIGT Med vedtagelsen af Allerød Kommuneplan 1997-2009 blev det muligt at overføre et areal ved Bjergvej - Lyngevej fra landzone til byzone. Arealet kan udstykkes i 14 grunde til helårsboliger.

Læs mere

HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 365 FOR EN UDVIDELSE AF HOLSTEBRO GOLFKLUBS BANER, RÅSTED INDHOLDSFORTEGNELSE

HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 365 FOR EN UDVIDELSE AF HOLSTEBRO GOLFKLUBS BANER, RÅSTED INDHOLDSFORTEGNELSE HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 365 FOR EN UDVIDELSE AF HOLSTEBRO GOLFKLUBS BANER, RÅSTED INDHOLDSFORTEGNELSE side Beskrivelse af hæftets indhold 2 Hvad er en lokalplan 2 Lokalplanens indhold 3 Lokalplanens

Læs mere

Gudme Kommune. Lokalplan nr. 88. Sommerhusområde ved Bøsøre Nord. Forslag til

Gudme Kommune. Lokalplan nr. 88. Sommerhusområde ved Bøsøre Nord. Forslag til Gudme Kommune Forslag til Lokalplan nr. 88 Sommerhusområde ved Bøsøre Nord 11 Indholdsfortegnelse Redegørelse 3 Lokalplanens baggrund 3 Eksisterende forhold 3 Lokalplanens indhold 3 Forhold til anden planlægning

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 135 For areal til åben- og tæt lav boligbebyggelse ved Solgårdsvænget i Voldum. December 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040

Læs mere

Lokalplan nr. 60. For aktivitetsområde langs Bøtø Ringvej på Marielyst

Lokalplan nr. 60. For aktivitetsområde langs Bøtø Ringvej på Marielyst Lokalplan nr. 60 For aktivitetsområde langs Bøtø Ringvej på Marielyst Væggerløse Marielyst Marrebæk Indledning...3 Lokalplanens indhold...3 Forholdet til den øvrige planlægning...3 Forholdet til regionplanen...4

Læs mere

Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej. Lokalplan 81B. Ældrecentret i Hvalsø

Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej. Lokalplan 81B. Ældrecentret i Hvalsø I Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej Lokalplan 81B Ældrecentret i Hvalsø Orientering Regler for Lokalplaners Udarbejdelse Indhold En lokalplan er en fysisk plan, der fastlægger de

Læs mere

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole Greve Kommune Forslag Lokalplan nr.15.17 Tune Skole Lægehus ved Tune Skole Forslag til lokalplan er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget er vedtaget af Greve Byråd den 27.

Læs mere

LOKALPLAN NR. 31 FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 31 FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE 31 HARBOØRE BY Sekundær bymidte FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE Thyborøn-Harboøre kommune Detailhandel og tankanlæg mellem Lemvigvej og Harboøre Hallen. Indholdsfortegnelse: Side 1. REDEGØRELSE 1.1 Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN 3-41 Hotel Niels Juel

LOKALPLAN 3-41 Hotel Niels Juel LOKALPLAN 3-41 Hotel Niels Juel KØGE KOMMUNE 2002 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 3-41, Hotel Niels Juel INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund, formål og indhold........... 3 Lokalplanens

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 134 For et område til erhvervsformål ved Højvangsvej i Hadbjerg August 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040 E-mail: hadstenkommune@hadsten.dk

Læs mere

LOKALPLAN NR. 91. For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 91. For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE LOKALPLAN NR. 91 For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE Indholdsfortegnelse Redegørelse Lokalplanens indhold... 3 Lokalplanens forhold til den øvrige planlægning for området... 5 Bestemmelser 1 Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992

LOKALPLAN NR Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992 LOKALPLAN NR. 6-06 Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992 Kortet på forsiden er trykt med Geodætisk Instituts tilladelse (A.894/70) VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 6-06

Læs mere

Tillæg nr. 26. til Kommuneplan Ringkøbing-Skjern Kommune, område til offentligt formål, Vedersø. Ortfoto Ringkøbing-Skjern Kommune o

Tillæg nr. 26. til Kommuneplan Ringkøbing-Skjern Kommune, område til offentligt formål, Vedersø. Ortfoto Ringkøbing-Skjern Kommune o Tillæg nr. 26 til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing-, område til offentligt formål, Vedersø Ortfoto Ringkøbing- o Ringkøbing- 18. december 2014 FORORD TIL KOMMUNEPLANTILLÆGGET Kommuneplantillægget fastlægger

Læs mere

LOKALPLAN Handelsskole

LOKALPLAN Handelsskole LOKALPLAN 1-05.1 Handelsskole KØGE KOMMUNE 1980 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 1-05.1 HANDELSSKOLE, (TILLÆG TIL RAMMEPLAN 1-05) REDEGØRELSE LOKALPLANENS BAGGRUND -lokalplan for skolernes område Handelsskolen

Læs mere

Forslag til Lokalplan 364 og forslag til Tillæg 19 til Kommuneplan for et område til campingsplads med fiskesø ved Finderupvej, Herborg.

Forslag til Lokalplan 364 og forslag til Tillæg 19 til Kommuneplan for et område til campingsplads med fiskesø ved Finderupvej, Herborg. Returadresse Land, By og Kultur - Planlægning Toften 6 6880 Tarm Forslag til Lokalplan 364 og forslag til Tillæg 19 til Kommuneplan 2013-2025 for et område til campingsplads med fiskesø ved Finderupvej,

Læs mere

Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan 84 for en golfbane ved Torup August 2017

Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan 84 for en golfbane ved Torup August 2017 Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan 84 for en golfbane ved Torup August 2017 Natur og Udvikling Hvorfor laver vi en lokalplan? I en række tilfælde kræver loven, at vi skal lave en lokalplan. Det er

Læs mere

Lokalplan nr.12.43 Blåbærhaven i Greve Strandby

Lokalplan nr.12.43 Blåbærhaven i Greve Strandby Greve Kommune Lokalplan nr.12.43 Blåbærhaven i Greve Strandby Lokalplan nr. 12.43 er vedtaget af Teknik- og Miljøudvalget den 5. januar 2015. Indholdsfortegnelse Redegørelse Side 1 Forhold til anden planlægning

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Beskrivelse af lokalplanområdet

Indholdsfortegnelse. Beskrivelse af lokalplanområdet Indholdsfortegnelse INDLEDNING Offentlig fremlæggelse og vedtagelse REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanområdet HIDTIDIG PLANLÆGNING Regionplanlægningen Kommuneplanlægningen Byplanvedtægter og lokalplaner

Læs mere

Lokaiplan nr. 9-1. Lokalpian nr. 9-1

Lokaiplan nr. 9-1. Lokalpian nr. 9-1 Lokaiplan nr. 9-1 Lokalpian nr. 9-1 Marstal Kommune Lokalplan nr. 9-1 Indhoidsfortegnelse lndhold side 2 Forholdet til den øvrige planlægning 2 Lokalpianens retsvirkninger 4 1. Formål~ 5 2. Område og zonestatus~

Læs mere

OTTERUP KOMMUNE. LOKALPLAN S2b 02. Sommerhusområde ved Hasmark Strand

OTTERUP KOMMUNE. LOKALPLAN S2b 02. Sommerhusområde ved Hasmark Strand OTTERUP KOMMUNE LOKALPLAN S2b 02 Sommerhusområde ved Hasmark Strand Januar 2005 INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLANENS BAGGRUND... 2 HVORFOR LOKALPLAN?... 2 HVAD ER EN LOKALPLAN?... 2 FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING...

Læs mere

LOKALPLAN 1.30. Vandrerhjem og campingplads ved Ishøj Strandvej. Ishøj Kommune 1999

LOKALPLAN 1.30. Vandrerhjem og campingplads ved Ishøj Strandvej. Ishøj Kommune 1999 1 LOKALPLAN 1.30 Vandrerhjem og campingplads ved Ishøj Strandvej Ishøj Kommune 1999 BAGGRUND OG FORMÅL 3 I forbindelse med udviklingen af Køge Bugtområdet til et attrakivt turistområde og som led i den

Læs mere

I NDHOLD 2. 2. 2. 3. 5. 5. 5. 5. 5. 6. fra B. andre myndigheder. Kort over lokalpianområdet 6. 7.~ 7. b. Eventuelle tilladelser eller dispensationer

I NDHOLD 2. 2. 2. 3. 5. 5. 5. 5. 5. 6. fra B. andre myndigheder. Kort over lokalpianområdet 6. 7.~ 7. b. Eventuelle tilladelser eller dispensationer I NDHOLD Området for lokaiplanen side 1. Nuværende forhold Indhold af lokalpl~nen Lokalplanens forhold til anden planlægning for området Lokalpianens retsvirkninger Afsnit 1. Lokalpianens formål 2. Område

Læs mere

Lokalplanens redegørelse

Lokalplanens redegørelse Lokalplan for et område til offentligt formål STRØBYSKOLEN og STRØBYHALLEN Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Side Lokalplanens baggrund 3 Skitseforslag til udvidelse af Strøbyskolen 5 Tillæg

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE

THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE FREMLAGT FRA DEN 4. DECEMBER 2002 TIL DEN 12. FEBRUAR 2003. OFFENTLIGT BEKENDTGJORT DEN 9. APRIL 2003. Forord til lokalplanforslaget Thyholm Kommunes

Læs mere

Forslag til lokalplan O-201.1 - Institutions- og idrætsformål i Ørslev.

Forslag til lokalplan O-201.1 - Institutions- og idrætsformål i Ørslev. Til modtagere af lokalplanforslag O-201.1. Rådhuset Postboks 200 4760 Vordingborg T. 55 36 36 36 F. 55 36 27 00 www.vordingborg.dk Journalnr. 2008-30204 Torben Andersen +45 55 36 24 21 TA@vordingborg.dk

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021 Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø Oktober 2013 Kommuneplantillæg nr. 15-110 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Læs mere

DRAGØR KOMMUNE. Tillæg til lokalplan 47 og kommuneplantillæg 3. - for en campingplads ved Søvangsbugten

DRAGØR KOMMUNE. Tillæg til lokalplan 47 og kommuneplantillæg 3. - for en campingplads ved Søvangsbugten DRAGØR KOMMUNE Tillæg til lokalplan 47 og kommuneplantillæg 3 - for en campingplads ved Søvangsbugten INDHOLD REDEGØRELSE Lokalplantillæggets baggrund side 5 Planens indhold side 7 Planens forhold til

Læs mere

Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs.

Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs. Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs. Ærøskøbing kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse side 3 Kommuneplantillæg side 5 Lokalplan side 7 Kortbilag side 10 2 Redegørelse for Lokalplan

Læs mere

LOKALPLAN NR. 138 STØVRING KOMMUNE GRANGÅRDSVEJ I I OFFENTLIGT OMRÅDE - STØVRING HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 STEMPELMÆRKE.

LOKALPLAN NR. 138 STØVRING KOMMUNE GRANGÅRDSVEJ I I OFFENTLIGT OMRÅDE - STØVRING HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 STEMPELMÆRKE. LOKALPLAN NR. 138 OFFENTLIGT OMRÅDE - STØVRING GRANGÅRDSVEJ I I STEMPELMÆRKE Anmelder : STØVRING KOMMUNE HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse: Indledning Forhold

Læs mere

Lokalplan 2.31 Klitmøller

Lokalplan 2.31 Klitmøller Lokalplan 2.31 Klitmøller Boligområde på Møllebakken Lokalplan endelig godkendt d. 7. juni 2001 Indhold: Redegørelse Baggrund for udarbejdelse af lokalplanen Lokalplanens formål Lokalplanområdet Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Hidtil lovlig anvendelse kan fortsætte Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens

Læs mere

Lokalplan 40. For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling

Lokalplan 40. For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling Lokalplan 40 For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling November 1998 Lokalplanens retsvirkninger Midlertidige retsvirkninger efter planloven Endegyldige retsvirkninger Når et forslag til lokalplan er

Læs mere

LOKALPLAN NR. 064. Indsigelsesfrist xx. xxxxxx 2011. For et offentligt område til plejecenter m.m. ved Snorrebakken i Rønne etape 2

LOKALPLAN NR. 064. Indsigelsesfrist xx. xxxxxx 2011. For et offentligt område til plejecenter m.m. ved Snorrebakken i Rønne etape 2 LOKALPLAN NR. 064 Indsigelsesfrist xx. xxxxxx 2011 For et offentligt område til plejecenter m.m. ved Snorrebakken i Rønne etape 2 December 2011 Indsigelser og ændringsforslag Lokalplanforslaget blev vedtaget

Læs mere

TILLÆG NR. 13 REKREATIVT OMRÅDE VED LØNNE - FERIECENTER ENKELTOMRÅDE 13.10.R01 VARDE KOMMUNE

TILLÆG NR. 13 REKREATIVT OMRÅDE VED LØNNE - FERIECENTER ENKELTOMRÅDE 13.10.R01 VARDE KOMMUNE TILLÆG NR. 13 REKREATIVT OMRÅDE VED LØNNE - FERIECENTER ENKELTOMRÅDE 13.10.R01 VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2010-2022 - APRIL 2011 VEJLEDNING OPBYGNING Tillæg 13 til Kommuneplan 2010-2022 udgøres af en

Læs mere

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 182 For et område ved Petersborgvej Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Hillerød kommune har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser ladet udarbejde lokalplan

Læs mere

I øvrigt skal vi altid lave en lokalplan, når det er nødvendigt for at sikre, at kommuneplanen kan gennemføres.

I øvrigt skal vi altid lave en lokalplan, når det er nødvendigt for at sikre, at kommuneplanen kan gennemføres. Tillæg 1 til Lokalplan 65 for et område ved Ll. Karlsmindevej og Spodsbjergvej September 2011 Natur og Udvikling Halsnæs Kommune Rådhuset Rådhuspladsen 1 3300 Frederiksværk Tlf. 47 78 40 00 Hvorfor laver

Læs mere

1 : lo.od0 KOMMUNE NR. 5017 ODDER LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE TIL CAMPINGPLADS VED SPØTTRUP STRANDVEJ VED HOV

1 : lo.od0 KOMMUNE NR. 5017 ODDER LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE TIL CAMPINGPLADS VED SPØTTRUP STRANDVEJ VED HOV 1 : lo.od0 ODDER LOKALPLAN KOMMUNE NR. 5017 FOR ET OMRÅDE TIL CAMPINGPLADS VED SPØTTRUP STRANDVEJ VED HOV Odder Kommune Lokalplan nr. 5017 Lokalplan for et område til campingplads beliggende ved Spøttrup

Læs mere

Gundsø byråd har d. 11.06.1997 vedtaget Lokalplan 1.38 endeligt.

Gundsø byråd har d. 11.06.1997 vedtaget Lokalplan 1.38 endeligt. LOKALPLAN NR. 1.38 l B2 Hotel Søfryd i Jyllinge. Gundsø byråd har d. 11.06.1997 vedtaget Lokalplan 1.38 endeligt. Lokalplanens baggrund og formål Baggrunden for at udarbejde denne lokalplan for området

Læs mere

Lokalplan nr. 54. Lægehus i Niverød. Vedtagelsesdato: 17. april Teknik & Miljø

Lokalplan nr. 54. Lægehus i Niverød. Vedtagelsesdato: 17. april Teknik & Miljø Lokalplan nr. 54 Lægehus i Niverød Teknik & Miljø Vedtagelsesdato: 17. april 1985 Ikrafttrædelsesdato: 8. maj 1985 o GC UJ UJ o (go (oi >? QQ fuul n QQ n i M i i c= Indledning Dette hæfte indeholder lokalplan

Læs mere

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 For et boligområde ved Hovedgaden 2 i Løgstrup Forslag Ovenfor ses luftfoto med markering af eksisterende lokalplan samt skravering af tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 315.

Læs mere

Lokalplan nr. 5.30 Område til Ferieog Fritidsformål

Lokalplan nr. 5.30 Område til Ferieog Fritidsformål Lokalplan nr. 5.30 Område til Ferieog Fritidsformål v. Strandvejshotellet, Hals HALS KOMMUNE SEP. 2000 ν SKOVSGÅRDSVEJ STRANDVEJEN DEGNELODDEN SKOLESTIEN 2 6 3 3 0 2 4 14 16 1 4 33 35 26 2 1 3 18 5 7 7

Læs mere

Lokalplan nr. 147. Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, marts 2007. Dagligvarebutik ved Frisengårdsvej

Lokalplan nr. 147. Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, marts 2007. Dagligvarebutik ved Frisengårdsvej Lokalplan nr. 147 Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, marts 2007 Dagligvarebutik ved Frisengårdsvej Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund...4 Lokalplanens indhold...4 Forhold

Læs mere

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE 11 - THYBORØN BY PLEJEHJEM I THYBORØN LOKALPLAN NR. 34 FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE Thyborøn-Harboøre kommune LOKALPLAN NR. 34 Plejehjem Godthåbs vej i Thyborøn Indholdsfortegnelse: Side REDEGØRELSE:...

Læs mere

til Kommuneplan , for et område til centerformål, Nygade, Skjern

til Kommuneplan , for et område til centerformål, Nygade, Skjern Forslag til Tillæg nr. 74 til, for et område til centerformål, Nygade, Skjern Geodatastyrelsen og Ringkøbing-Skjern Kommune Ringkøbing-Skjern Kommune 28. september 2016 1 Forord Kommuneplantillægget fastlægger

Læs mere

Lokalplan nr. 91 for et stiforløb langs Ringkjøbing Fjord i Hvide Sande Nord

Lokalplan nr. 91 for et stiforløb langs Ringkjøbing Fjord i Hvide Sande Nord Lokalplan nr. 91 for et stiforløb langs Ringkjøbing Fjord i Hvide Sande Nord INDHOLD LOKALPLANENS... 1 Lokalplanens baggrund... 1 Offentlig fremlæggelse... 1 Lokalplanområdet... 2 Lokalplanens formål og

Læs mere

Lokalplan nr. 133. Nyborg Kommune Teknisk Afdeling April 2002. Nyborg Friskole

Lokalplan nr. 133. Nyborg Kommune Teknisk Afdeling April 2002. Nyborg Friskole Lokalplan nr. 133 Nyborg Kommune Teknisk Afdeling April 2002 Nyborg Friskole 1 Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund... 4 Lokalplanens indhold... 5 Forhold til anden planlægning...

Læs mere

Lokalplan nr. 94. for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området *

Lokalplan nr. 94. for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området * Lokalplan nr. 94 for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området * Formålet med lokalplanen * Lokalplanens indhold * Lokalplanens

Læs mere

Forslag til tillæg 39. til Silkeborg Kommuneplan

Forslag til tillæg 39. til Silkeborg Kommuneplan Forslag til tillæg 39 til Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Fremlagt i offentlig høring fra 6. januar til 2. marts 2016 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Forslag til Tillæg 39 til Silkeborg Kommuneplan

Læs mere

Lokalplan nr. 857/5. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus

Lokalplan nr. 857/5. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus Lokalplan nr. 857/5 Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus PURHUS KOMMUNE Oktober 2002 VEJLEDNING Purhus Kommune Rådhuset Teknik og Miljø Bakkevænget

Læs mere

Lokalplan nr. 103 SUNDSØRE KOMMUNE. - Jebjerg Plantehandel. juni 2003

Lokalplan nr. 103 SUNDSØRE KOMMUNE. - Jebjerg Plantehandel. juni 2003 Lokalplan nr. 103 - Jebjerg Plantehandel juni 2003 SUNDSØRE KOMMUNE Lokalplan nr. 103 - Jebjerg Plantehandel. Indhold Lokalplanens baggrund...side 3 Lokalplanområdet...side 3 Lokalplanens indhold...side

Læs mere

Om kommune- og lokalplaner

Om kommune- og lokalplaner Om kommune- og lokalplaner Kommuneplanen er den overordnede plan, som omfatter hele kommunen. Den fastlægger i grove træk, hvor der skal være boliger, erhverv, butikscentre, grønne områder osv. Kommuneplan

Læs mere

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Ærø Kommune Lokalplan 9-23 Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Hvad er en lokalplan En lokalplan er en detaljeret plan for et område i en kommune. Den fastlægger en række retningslinier for,

Læs mere

TILLÆG 12 Camping og feriecenter ved Hvidbjerg

TILLÆG 12 Camping og feriecenter ved Hvidbjerg TILLÆG 12 Camping og feriecenter ved Hvidbjerg Strand VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2013 - MAJ 2015 VEJLEDNING OFFENTLIG HØRING Tillæg 12 til Kommuneplan 2013 har været i offentlig høring i 8 uger fra den

Læs mere

Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune

Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé Hvad er en lokalplan

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

LOKALPLAN NR. H For HYTTEBY/FERIECENTER VED BONBON- LAND. Lokalplan forslag, den 29. oktober Lokalplan vedtaget, den 7. september 2006.

LOKALPLAN NR. H For HYTTEBY/FERIECENTER VED BONBON- LAND. Lokalplan forslag, den 29. oktober Lokalplan vedtaget, den 7. september 2006. HOLMEGAARD KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING LOKALPLAN NR. H.35.3. For HYTTEBY/FERIECENTER VED BONBON- LAND Ravnstrupvej Lokalplan forslag, den 29. oktober 2003. Lokalplan vedtaget, den 7. september 2006. Holmegaardsvej

Læs mere

Lokalplanen indeholder, som vist på kortbilaget, mulighed for opførelse af yderligere 5 pavillionbygninger, hvis dette bliver nødvendigt.

Lokalplanen indeholder, som vist på kortbilaget, mulighed for opførelse af yderligere 5 pavillionbygninger, hvis dette bliver nødvendigt. Formålet med denne lokalplan er, at sikre det planmæssige grundlag for en udvidelse af Dansk Rød Kors asylcenter på Sanholmlejren, til brug for rigspolitiets sagsbehandling i forbindelse med modtagelse

Læs mere

LOKALPLAN NR. 4.09 LANDBRUGSEJENDOMMEN BIRKUMGÅRD, GJØL

LOKALPLAN NR. 4.09 LANDBRUGSEJENDOMMEN BIRKUMGÅRD, GJØL LOKALPLAN NR. 4.09 LANDBRUGSEJENDOMMEN BIRKUMGÅRD, AABYBRO KOMMUNE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLANREDEGØRELSE... 3 INDLEDNING / BESKRIVELSE... 3 BAGGRUND OG FORMÅL... 4 TILLADELSER I ØVRIGT... 5 SAMMENHÆNG

Læs mere

LOKALPLAN 47 FOR EJENDOMMEN STRANDGÅRDEN, MATR. 9 HR, GLOSLUNDE BY, GLOSLUNDE I HUMMINGEN

LOKALPLAN 47 FOR EJENDOMMEN STRANDGÅRDEN, MATR. 9 HR, GLOSLUNDE BY, GLOSLUNDE I HUMMINGEN RUDBJERG KOMMUNE LOKALPLAN 47 FOR EJENDOMMEN STRANDGÅRDEN, MATR. 9 HR, GLOSLUNDE BY, GLOSLUNDE I HUMMINGEN Februar 2006 RUDBJERG KOMMUNE Dok 703752 Sag 703735 LOKALPLAN NR. 47 For ejendommen Strandgården,

Læs mere

til Kommuneplan Ringkøbing-Skjern Kommune for et område til virksomheder med særlige beliggenhedskrav ved Holstebrovej, Skjern

til Kommuneplan Ringkøbing-Skjern Kommune for et område til virksomheder med særlige beliggenhedskrav ved Holstebrovej, Skjern Forslag til Tillæg nr. 64 til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing- for et område til virksomheder med særlige beliggenhedskrav ved Holstebrovej, Skjern Ortofoto Ringkøbing- Ringkøbing- X. XXXXX 2016 FORORD

Læs mere

Lokalplan nr. 857/6. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus

Lokalplan nr. 857/6. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus Lokalplan nr. 857/6 Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus PURHUS KOMMUNE Oktober 2003 VEJLEDNING Purhus Kommune Rådhuset Teknik og Miljø Bakkevænget

Læs mere

Stevns kommune. Lokalplan nr, 45, RØdvig. Campingplads -..-

Stevns kommune. Lokalplan nr, 45, RØdvig. Campingplads -..- Stevns kommune Lokalplan nr, 45, -..- -- Campingplads RØdvig STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NR. 45. Lokalplan for campingplads ved RØdvig. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens omrade og formål Lokalplanens indhold

Læs mere

Lokalplan nr. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus

Lokalplan nr. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus Lokalplan nr. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus PURHUS KOMMUNE September 2000 VEJLEDNING Purhus Kommune, Rådhuset Teknisk Forvaltning Bakkevænget

Læs mere

LOKALPLAN 2A5-1 BOLIGOMRÅDE NUUSSUAQ VEST

LOKALPLAN 2A5-1 BOLIGOMRÅDE NUUSSUAQ VEST LOKALPLAN 2A5-1 BOLIGOMRÅDE NUUSSUAQ VEST NUUP KOMMUNEA FORVALTNINGEN FOR TEKNIK OG MILJØ FEBRUAR 2000 VEJLEDNING En lokalplan fastlægger bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger, stier, veje o.s.v.

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. Lokalplan for. et område ved Marstal skole

ÆRØ KOMMUNE. Lokalplan for. et område ved Marstal skole ÆRØ KOMMUNE Lokalplan 125-1 for et område ved Marstal skole Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Vejledning... 3 1. Hvad er en lokalplan?... 3 2. Hvornår laves der lokalplan?... 3 3. Lokalplanforslaget

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG

VAMDRUP KOMMUNE NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 38 for et område til bolig-,

Læs mere

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 110 a 110 d 112 Restaurant-, hotel- og udstillingsformål oktober 2010 Lokalplanforslag 045 og forslag til regionkommuneplantillæg

Læs mere

LOKALPLAN Brugsen i Herfølge

LOKALPLAN Brugsen i Herfølge LOKALPLAN 5-13.1 Brugsen i Herfølge KØGE KOMMUNE 1990 LOKALPLAN 5-13.1 BRUGSEN I HERFØLGE INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse side Lokalplanens baggrund 3 - formål - - indhold 3 Forhold til ekst. planer 4

Læs mere

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. '

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' LOKALPLAN 1.35 1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' Lokalplanens baggrund og formål. Gundsø byråd har vedtaget denne lokalplan for ejendommen Sværdagergård i det gamle Jyllinge for at give

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej side l Lokalplan nr. 28 for et område ved Vestergade/Røddingevej, Vester Vamdrup, Vamdrup Kommune.

Læs mere

LOKALPLAN SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PRIVATSKOLEN ALS I VØLUNDSGADE

LOKALPLAN SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PRIVATSKOLEN ALS I VØLUNDSGADE LOKALPLAN SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 4-0306 PRIVATSKOLEN ALS I VØLUNDSGADE PLAN OG TEKNIK RÅDHUSET 6400 SØNDERBORG TLF 74126430 FAX 74126432 E-MAIL raadhus@sonderborg.dk I ndhold BESKRIVELSE AF LOKALPLANOMRÅDET

Læs mere

I øvrigt skal vi altid lave en lokalplan, når det er nødvendigt for at sikre, at kommuneplanen kan gennemføres.

I øvrigt skal vi altid lave en lokalplan, når det er nødvendigt for at sikre, at kommuneplanen kan gennemføres. orfor laver vi en lokalplan? I en række tilfælde kræver loven, at vi skal lave en lokalplan. Det er blandt andet, før der laves større Forslag udstykninger til eller større bygge- eller anlægsarbejder.

Læs mere

Offentlig høring af planforslag for udvidelse af rekreativt område ved Espagervej og partshøring af udkast til VVM-screening.

Offentlig høring af planforslag for udvidelse af rekreativt område ved Espagervej og partshøring af udkast til VVM-screening. Haderslev Kommune Plan Simmerstedvej 1A, 1. 6100 Haderslev www.haderslev.dk Dir. tlf. 74 34 22 15 abog@haderslev.dk 29. februar 2016 Sagsbehandler: Anne Buur Ogilvie Offentlig høring af planforslag for

Læs mere

DRAGØR KOMMUNE LOKALPLAN 51. for et område ved Wiedergarden.

DRAGØR KOMMUNE LOKALPLAN 51. for et område ved Wiedergarden. DRAGØR KOMMUNE LOKALPLAN 51 for et område ved Wiedergarden. INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning side 3 Lokalplanens redegørelse side 4 Lokalplanområdet Lokalplanens indhold Forholdet til anden planlægning Lokalplanens

Læs mere

Forslag til ophævelse af del af LOKALPLAN 191. Dronningborg Maskinfabrik. Randers Kommune

Forslag til ophævelse af del af LOKALPLAN 191. Dronningborg Maskinfabrik. Randers Kommune Forslag til ophævelse af del af LOKALPLAN 191 Dronningborg Maskinfabrik Randers Kommune INDHOLD Ophævelse af lokalplan nr. 191 Høringsperiode Minimum 8 uger fra offentliggørelsen af aflysningen Indhold

Læs mere

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole.

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999 Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk Kommune Tillæg nr. 4 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 51.tillæg nr. 1

Læs mere

LOKALPLAN NR. 06.61.D

LOKALPLAN NR. 06.61.D LOKALPLAN NR. 06.61.D Område til offentlige formål ved Ll. Lyngby Skole Landinspektørgruppen i samarbejde med Teknisk Afdeling April 2006 Lokalplan 06.61.D er offentliggjort fra 28. december 2005 til og

Læs mere

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 108 Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1997 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

YYY Boliglokalplan. (bygget ud fra lokalplan , Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby

YYY Boliglokalplan. (bygget ud fra lokalplan , Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby YYY Boliglokalplan (bygget ud fra lokalplan 1-2-113, Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby Indholdsfortegnelse Startredegørelse 1 Oversigtskort 2 Baggrunden 3 Projektet 4 Lokalplanområdet

Læs mere

LOKALPLAN N R for udvidelse af erhvervsejendom i Tebstrup.

LOKALPLAN N R for udvidelse af erhvervsejendom i Tebstrup. LOKALPLAN N R. 079 for udvidelse af erhvervsejendom i Tebstrup. Skanderborg Kommune 1996 INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. 079 REDEGØRELSE Lokalplanområdet Lokalplanens baggrund og formål Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN 11-002 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING APR 1982

LOKALPLAN 11-002 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING APR 1982 E LOKALPLAN 11-002 PLEJEHJEM, VEJGÅRD AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING APR 1982 INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE Side Lokalplanens baggrund og område Lokalplanens indhold Lokalplanens forhold til

Læs mere