Medicineringsvejledning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Medicineringsvejledning"

Transkript

1 Ringkjøbing Amt Kvalitetsafdelingen for Sundhedsvæsenet Rapport Medicineringsvejledning Medicineringsgruppen Sygehus Ringkjøbing Oktober 2006 Sygehusene i Ringkjøbing Amt

2 Medicineringsvejledninger udarbejdet af: Kvalitetsafdelingen for Sundhedsvæsenet i Ringkjøbing Amt som resultat af en arbejdsgruppes indsats (Medicineringsgruppen). Oktober 2006 Trykt i Ringkjøbing Amt. Kan rekvireres ved henvendelse til: Kvalitetsafdelingen, Herning Sygehus, 7400 Herning tlf mail: eller downloades fra -> Publikationer Kvalitetsafdelingen for Sundhedsvæsenet Side 2 af 18

3 Indhold Side Medicinanamnese Indhentning af oplysninger Oplysninger CAVE Dokumentation Ordination af medicin Ansvar for ordination Indlagte patienter Delt ansvar for medicinordination til indlagte patienter Læger på tilsyn Patienter i skadestuer Delegation af retten til at ordinere Lægestuderende PN ordination Rammeordination Indikation for ordination Valg af lægemiddel Standardsortimentet Sygehusets rekommandationsliste Hele varekataloget Synonyme lægemidler Lægemiddelkataloget Projektmedicin Patientens egen medicin Indhold af medicinordinationen Dokumentation af medicinordinationer Mundtlig ordination Særlige problemstillinger Generisk substitution og farmaceutisk assistance Godkendelse af medicinering - medicinafstemning Lægemiddeldispensering Ansvar for lægemiddeldispensering Identifikation ved lægemiddeldispensering Generisk substitution Hjælpemidler Dokumentation ved lægemiddeldispensering Kasseret medicin Lægemiddeladministration Ansvar for lægemiddeladministration Lægemiddelgivning og lægemiddeludlevering Tidspunkter Identifikation ved lægemiddeladministration Dokumentation ved lægemiddeladministration Kasseret medicin Utilsigtet hændelser Udskrivning Litteratur Kvalitetsafdelingen for Sundhedsvæsenet Side 3 af 18

4 Medicinanamnese Før en patient sættes i medicinsk behandling, skal der indhentes oplysninger om nuværende og eventuel tidligere behandling. Det gælder, hvad enten patienten kommer hjemmefra, fra plejehjem eller fra en anden sygehusafdeling (medicin-afstemning). Indhentning af oplysninger Alt relevant sundhedsfagligt personale må indhente oplysninger til medicinanamnesen. Den person, som indhenter oplysningen, har ansvaret for, at den skrives ned i overensstemmelse med det oplyste. Oplysningerne til medicinanamnesen hentes hos patienten selv. Der kan suppleres med oplysninger fra relevante kilder som patientens pårørende, medicinskemaer, plejerapporter, patientens egen læge, Personlig Elektronisk Medicinprofil og optegnelser i journal og/eller medicinmodulet i EPJ (EMS) fra eventuel tidligere indlæggelse. Det er væsentligt at søge oplysninger fra flere kilder. Alle kilder kan være behæftet med fejl. Oplysninger Medicinanamnesen skal indeholde navn og dosis på hvert enkelt lægemiddel, som patienten er i behandling med. Hvis der findes oplysninger om indikation, virkning, eventuelle bivirkninger og behandlingens varighed, skal det registreres samme sted. Medicinanamnesen skal også indeholde eventuelle oplysninger om håndkøbsmedicin, naturlægemidler og kosttilskud. Medicinanamnesen skal opdateres ved behov. CAVE Patienten skal ved alle kontakter spørges om eventuelle CAVE r, før en behandling indledes. Oplysninger om CAVE, som er relateret til enhver form for lægemidler, skal fremgå tydeligt. Så vidt muligt indhentes detaljerede oplysninger om den fremkaldte reaktion: gastrointestinale gener, anafylaksi, allergiske reaktioner og lignende. Hvis en generel rammeordination undtagelsesvis ikke må anvendes for en given patient, anføres dette som et CAVE. Dokumentation Medicinanamnesen skal dokumenteres i patientens journal. Kvalitetsafdelingen for Sundhedsvæsenet Side 4 af 18

5 Ordination af medicin Ved en medicinordination forstås en beslutning om at behandle en patient med enhver form for medicin. Ændringer eller seponering af en igangværende behandling opfattes også som en ordination. Lovgivningen og Sundhedsstyrelsen definerer de enkelte autorisationsgruppers ordinationsrettigheder. Enhver ordination skal Finde sted inden for lovgivningens rammer Tage udgangspunkt i afdelingens kliniske retningslinjer for behandling af den pågældende tilstand. Konkrete forhold kan gøre afvigelse fra retningslinjerne hensigtsmæssig. Dette begrundes i så fald i journalen. Så vidt muligt være inden for afdelingens standardsortiment og/eller inden for sygehusets rekommandationsliste. Ansvar for ordination I det følgende skrives lægen som betegnelse for ordinationsberettiget. Al behandling med medicin på sygehuset foregår på lægeligt ansvar. På Regionshospitalet Vest gælder, som supplement til lovgivningens og Sundhedsstyrelsens bestemmelser, følgende retningslinjer for ordinationsret og ansvar for behandling med medicin. Indlagte patienter Hos indlagte patienter er det som udgangspunkt kun læger ansat i afdelingen, mere konkret den aktuelt behandlende læge, der har ordinationsret og -pligt overfor den konkrete patient. Den behandlende læge har ansvar for samtlige gældende ordinationer af medicin til patienten, uanset om en del af ordinationerne oprindelig er iværksat af en anden læge, eventuelt på en anden afdeling eller i praksissektoren. Der kan indgås aftale med sygehusapoteket om farmaceutbistand til vurdering af ordinationer. Den behandlende læge skifter typisk under forløbet, først med den læge, der skriver indlæggelsesjournalen, så den/de læger, der går stuegang hos patienten, den/de læger, der tilkaldes akut i vagten til patienten, og sidst den læge, der udskriver patienten. Delt ansvar for medicinordination til indlagte patienter Delt ansvar for indlagte patienter er hensigtsmæssig og accepteret i følgende situationer: Fællesvagt/fællesafsnit: Læger, der indgår i vagtfællesskab, må i vagten på fællesafsnit og på afdelinger, der er tilknyttet fællesskabet, ordinere medicin til de patienter, de modtager eller tilser. Kvalitetsafdelingen for Sundhedsvæsenet Side 5 af 18

6 Det overordnede ansvar for behandlingen er knyttet til den afdeling, patienten har som stamafdeling og ikke den afdeling, lægen er ansat på. Den enkelte læge er dog ansvarlig for egne ordinationer. Præoperative tilsyn: Den tilsynsgående anæstesilæge kan foreslå præoperativ medicin til patienten, dvs. medicin som er knyttet til selve den efterfølgende anæstesi hos patienten. Forslaget dokumenteres i journalen og skal efterfølgende bekræftes, ved at en læge fra stamafdelingen ordinerer det på medicinskemaet. Intensivafsnit: Såvel stamafdelingens som intensivafdelingens læger har ordinationsret. Planlægningen af patientens behandling skal ske i et tæt samarbejde mellem de to afdelingers læger. Det påhviler stamafdelingens læge at føre medicinordinationer, herunder indikationer mv, ajour i journal og på medicinskema. Operationsafsnit/opvågningsafsnit: Den ansvarlige anæstesilæge såvel som stamafdelingens behandlende læge har ordinationsret. Undersøgelse på diagnostiske afdelinger: Lægen, der er ansvarlig for en diagnostisk undersøgelse fx på en billeddiagnostisk afdeling, kan ordinere specifik medicin, der er nødvendig for undersøgelsen. Akutte livstruende situationer: Ved hjertestop eller andre livstruende situationer har enhver læge, som tilkaldes eller møder frem umiddelbar akut ordinationsret og behandlingspligt. Når stamafdelingens læger eller læge fra relevant specialafdeling kommer til stede, overtager denne ansvaret for den videre behandling. Særlige aftaler: Ordinationsretten kan til enhver tid gives videre til andre afdelingers læger, når der er truffet skriftlig aftale om specifikke typer af patienter eller behandling med de relevante afdelingsledelser. Læger på tilsyn Læger på tilsyn har ikke ordinationsret over for den patient, der gås tilsyn hos. Den tilsynsgående læge kan foreslå en behandling med medicin. Behandlingen kan derefter ordineres af stamafdelingens behandlende læge, hvis denne tilslutter sig forslaget. Det er den behandlende læge, der har ansvaret for ordinationen. Men den tilsynsgående læge har medansvar for, at vedkommendes råd bliver hørt og reageret på, fx ved at efterlade et håndskrevet notat e.l. Ambulante patienter Hos ambulante patienter kan ansvaret for behandlingen med medicin være delt mellem den behandlende læge i det pågældende ambulatorium og typisk patientens egen læge eller læger fra andre ambulatorier, som varetager behandlingen af andre sygdomstilstande hos den enkelte patient. Delt ansvar stiller særlig høje krav til koordinering. Det bør tilstræbes, at patienten bibeholder én stamafdeling, og at det er lægen/erne dèrfra - den lægelige kontaktperson -, der varetager det endelige behandlingsansvar. Kvalitetsafdelingen for Sundhedsvæsenet Side 6 af 18

7 Patienter i skadestuer For patienter i somatiske skadestuer tilhører ordinationsretten principielt den behandlende læge fra det speciale, der i øvrigt er tillagt behandlingsansvaret for patienten. Ved akutte livstruende situationer har enhver læge, som tilkaldes eller møder frem, umiddelbart akut ordinationsret og behandlingspligt. Når stamafdelingens læge eller tilkaldt anæstesilæge kommer til stede, overtager vedkommende ansvaret for den videre behandling. Delegation af retten til at ordinere m.m. En overlæge har mulighed for at delegere ordinationsretten til andre sundhedspersoner. Disse personer arbejder under lægens ansvar. Hvis en sundhedsperson påtager sig ordination ud over det delegerede, er sundhedspersonen og ikke lægen ansvarlig. Sundhedspersonen kan gøres ansvarlig i henhold til lovgivningen. Lægestuderende Ordinationsretten kan delegeres til lægestuderende, der virker som lægevikar, eller til en læge uden dansk autorisation. Det forudsætter: at den pågældende er kvalificeret til at ordinere medicin at der på afdelingen foreligger skriftlig instruks, hvor det fremgår, hvornår pågældende skal kontakte en læge med ret til selvstændigt virke (fuld autorisation), der er ansat på afdelingen. Den ledende overlæge har ansvaret for, at disse forudsætninger er til stede. Den lægestuderende, der virker som lægevikar eller en læge uden dansk autorisation, kan derfor efter aftale ordinere medicin til patienter indlagt på sygehus. Lægestuderende kan ikke udstede recepter. PN ordination Lægen ordinerer medicin efter behov til en enkelt patient. Ordinationen skal indeholde dosis pr administration, antal doseringer og maksimaldosis. Plejepersonalet vurderer behandlingsbehovet og iværksætter behandlingen med det pågældende lægemiddel inden for de rammer, der er fastsat for ordinationen. Medicinen kan hældes op og gives eller udleveres af plejepersonalet. Rammeordination Ved rammeordination overdrager lægen til andre faggrupper at iværksætte behandling med udvalgte lægemidler til grupper af patienter med velbeskrevne sygdomme eller symptomer. Rammeordinationer skal være beskrevet utvetydigt i en skriftlig instruks. Kvalitetsafdelingen for Sundhedsvæsenet Side 7 af 18

8 Generel rammeordination Ordination af og behandling med medicin til grupper af patienter med en velbeskrevet tilstand kan uddelegeres til andre sundhedspersoner. Eksempler herpå kan være behandling i skadestuen af hypoglykæmi eller angina pectoris og behandling af obstipation på et sengeafsnit. Hvis en generel rammeordination ikke må anvendes på en konkret patient, angives dette i vedkommendes journal i CAVE-rubrikken. Rammeordinationer bør udformes, så de inkluderer kontraindikationer og forsigtighedsregler. Der bør derfor kun undtagelsesvis være behov for at anvende denne regel. Konkret rammeordination En læge ordinerer til en konkret patient en ramme, inden for hvilken sundhedsfagligt personalet kan behandle patienten. Det kan for eksempel være en smertepakke. Ansvar Den ledende overlæge har ansvaret for indholdet og godkendelsen af en rammeordination. Indikation for ordination Ved enhver ordination er lægen ansvarlig for at vurdere indikationer og eventuelle kontraindikationer eller bivirkninger. Ved en ny ordination af et lægemiddel skal indikationen altid fremgå af patientens journal. Valg af lægemiddel I EPJ s medicinmodul (EMS) bør der være følgende muligheder for hjælp og støtte til ordinationen: Standardsortimentet Standardsortimentet, som også omfatter standardmedicinpakker og lægemiddelblandinger, er første valg ved ordination. Lægemidler i standardsortimentet er de lægemidler, som et afsnit bruger rutinemæssigt, og som altid bør være i medicinskabet. Sygehusets rekommandationsliste Sygehusets rekommandationsliste omfatter et bredere udvalg af lægemidler end standardsortimentet og kan ofte anvendes, når sidstnævnte ikke er tilstrækkeligt. Hele varekataloget Hele varekataloget er den tredje mulighed at vælge fra. Det giver en oversigt over umiddelbart tilgængelige lægemidler, herunder naturlægemidler, og frihandelsvarer Der gælder særlige regler for ordination af magistrelle lægemidler. Ordination af et ikke-markedsført lægemiddel fordrer, at lægen personligt eller afdelingen har en udleveringstilladelse hertil. Kvalitetsafdelingen for Sundhedsvæsenet Side 8 af 18

9 Hvis der ønskes et lægemiddel, som ikke fremgår af varekataloget, kan sygehusapoteket oplyse, om det kan og må fremskaffes. Synonyme lægemidler Lægemidler med samme aktive indholdsstof i beslægtede lægemiddelformer er synonyme. Det er den ordinerende læges ansvar at vurdere, om synonyme lægemidler kan substitueres. Det fordrer, at deres biotilgængelighed, både graden og hastigheden af absorption, ikke er væsentlig forskellige. Som udgangspunkt ordinerer man dét, der findes i medicinskabet. Hvis valget falder på et lægemiddel, hvis synonym er i standardsortimentet eller på sygehusets rekommendationsliste, bør der komme en påmindelse i EMS og en mulighed for at vælge dette. Særlige grunde til at vælge et bestemt synonympræparat skal journalføres. Lægemiddelkataloget I EMS bør det være muligt at linke direkte fra et valgt lægemiddel til Lægemiddelkataloget online: for at få supplerende oplysninger, herunder oplysninger om lægemidler, der kan substitueres. Projektmedicin Hvis en patient indgår i et klinisk forsøg og skal have projekt-medicin, skal der i hvert enkelt tilfælde træffes beslutning om, hvordan denne skal administreres, herunder hvorvidt den skal oprettes i EMS. Sygehusapoteket skal forespørges om hensigtsmæssige sikkerhedsforanstaltninger. Patientens egen medicin Hvis lægen ordinerer et synonym- eller analogpræparat svarende til det, patienten tog før indlæggelsen, kan patienten vælge at tage sin egen medicin. Regionshospitalet Vests regler for anvendelse af patientens egen medicin står i Indog Udskrivningshåndbogen, kapitel 6.3. Hvis patientens egen medicin anvendes, gælder følgende regler: Medbragt medicin må kun indtages efter lægeordination i det enstrengede medicinskema. Lægen skal ved anamnesen sikre, at nye ordinationer ikke medfører problemer i form af overdosering og interaktioner. Den ordinerende læge eller det sundhedsfaglige personale skal ved selvsyn kontrollere, at patienten har medbragt det rette lægemiddel. Der skal udarbejdes skriftlig instruks for sikker og hygiejnisk forsvarlig opbevaring af patientens medbragte medicin. Det gælder medicin, som dispenseres og administreres af personalet. Medbragt medicin, der anvendes som led i selvadministration, håndteres på samme måde som al anden medicin til selvadministration Kvalitetsafdelingen for Sundhedsvæsenet Side 9 af 18

10 Indhold af medicinordinationen En ordination skal indeholde navn, form, styrke og dosis af lægemidlet: Lægemiddelform Kan være tablet, injektionsvæske, oral væske eller andet. Handelsnavn (Præparatnavn) inkl. form og styrke Styrke pr. enhed Kan være 500 mg/tablet eller 2 mg/ml injektionsvæske. Dosisstørrelse Der ordineres altid i direkte dispenserbare enheder, altså antal tabletter, antal ml injektionsvæske etc. Doseringshyppighed Skal fremgå tydeligt, for eksempel 4 gange dagligt eller 1 gang ugentligt. Det enkelte afsnit har i medicinmodulet defineret standardtidspunkter for medicingivning. Hvis hyppigheden afviger fra dette, skal de eksakte tidspunkter angives - herunder tidspunkt for hvornår en engangsordination skal effektueres. Administrationsvej Skal angives for at sikre korrekt indgift af lægemidlet. Fx peroralt (po), intramuskulært (im), subcutant (sc), intraokulært, rektalt. Behandlingsvarighed Skal angives. Den kan være et fast antal dage, en defineret begrænset periode eller ubegrænset. Det skal også allerede ved ordination anføres, hvis indikationen skal revurderes på et bestemt senere tidspunkt. Andre særlige forhold I administrationsvejledningen kan fx angives: 1 time før måltidet eller 3 timer før operation. Selvadministration Forudsætter at lægen vurderer, at patienten er i stand til at varetage sin egen medicinering. Det kan uddelegeres til andre sundhedspersoner at foretage vurderingen, der under alle omstændigheder skal dokumenteres. Dokumentation af medicinordinationer Håndteringen af medicinordination på det énstrengede medicinskema er detaljeret gennemgået i manualen for medicinskemaet. Mundtlig ordination En læge kan give en medicinordination mundtligt, herunder telefonisk, til en sundhedsperson. Både lægen og sundhedspersonen har pligt til at sikre sig, at sundhedspersonen har forstået den præcise ordination. Dette sker ved, at den, der modtager ordinationen, skriver den ned og læser tilbage. Den sundhedsperson, der modtager en mundtlig ordination, skal straks dokumentere denne skriftligt, inklusive oplysninger om ordinationen og den ordinerende læges navn, dato og klokkeslæt for ordinationen, i det énstrengede medicinskema. Kvalitetsafdelingen for Sundhedsvæsenet Side 10 af 18

11 Den ordinerende læge har ansvaret for at godkende ordinationen snarest muligt ved at signere i medicinskemaet. I EMS er der en særlig facilitet til telefonordination. Særlige problemstillinger Ordination af visse lægemidler er ikke mulig at dokumentere i den nuværende udgave af det énstrengede medicinskema eller EMS. De dokumenteres i andre systemer, som er en del af patientens journal. Når der ordineres efter skema, skal dette fremgå utvetydigt af det enstrengede medicinskema eller EMS, således at det enstrengede medicineringssystem opretholdes. Kompleks medicinering: for eksempel ordination af antikoagulationsbehandling, hvor der ved ordination ud for det aktuelle tidspunkt angives: Se skema. Der skal på hver afdeling foreligge skriftlig instruks for, hvad der er kompleks medicinering. Ordinationer med skiftende dosering, dosering på ugedage osv Cytostatikabehandling Lægemidler, der gives som kontinuerlig infusion med varierende hastighed, f.eks. pressorstoffer Isotoper Anæstesimidler og infiltrationer af lokalanæstesimiddel Andre lægemidler, der gives som integreret del af en procedure, f.eks. røntgenkontrast og steroidinjektioner i led. Generisk substitution og farmaceutisk assistance Som udgangspunkt ordinerer man dét, der findes i medicinskabet. Særlige grunde til at vælge et bestemt synonympræparat skal journalføres Afdelingerne kan indgå aftale med Sygehusapoteket om bistand af klinisk farmaci. Denne bistand kan bl.a. omfatte gennemgang af de enkelte patienters medicinprofiler mhp medicinafstemning, generisk substitution, risiko for interaktioner mv. Godkendelse af medicinering - medicinafstemning Enhver ordination skal godkendes med dato og signatur af en læge. Medicinafstemning er en proces, hvor man fremskaffer eller konstruerer en nøjagtig fortegnelse over hvilken medicin patienten aktuelt får (medicinlisten) - inklusiv navn, dosis, hyppighed og administrationsvej - og sammenligner denne liste med medicinordinationerne i forbindelse med indlæggelse, overflytning eller udskrivning. Uoverensstemmelser mellem medicinliste og ordinationer identificeres, og ordinationerne korrigeres om nødvendigt. Godkendelse af den samlede medicinering hos indlagte patienter skal ske mindst én gang om ugen for indlagte patienter. Den enkelte afdeling bør overveje, om det for afdelingens klientel er tilstrækkeligt med én gang om ugen. Medicinen skal altid Kvalitetsafdelingen for Sundhedsvæsenet Side 11 af 18

12 afstemmes ved indlæggelse, overflytning til andre afdelinger og udskrivning af patienten. Lægemiddeldispensering Lægemiddeldispensering er den proces, hvor lægemidlet klargøres til administration. Den kan omfatte forberedelse (ophældning eller optrækning) og tilberedning (blanding eller opløsning). Tabletter og andre faste, doserede lægemidler og orale væsker hældes op i medicinbæger eller anden passende emballage, fx doseringsæsker. Injektionsvæsker skal afmåles umiddelbart inden indgift, og infusionsvæsker, hvor der tilsættes lægemiddel, skal blandes umiddelbart inden brug. Der udføres håndhygiejne før og efter medicinophældning. Den enkelte afdeling skal sikre, at medicinophældning og medicinuddeling kan foregå uforstyrret. Ansvar for lægemiddeldispensering Læger er umiddelbart berettigede til at dispensere lægemidler. Sygeplejersker er i kraft af deres autorisation berettigede til at dispensere. Retten til at hælde medicin op kan delegeres til social- og sundhedsassistenter eller andet sundhedsfagligt personale efter oplæring og træning. Det er afdelingsledelsens ansvar at sikre, at sygeplejersker og andet sundhedsfagligt personale har den nødvendige kompetence til opgaven. En jordemoder kan dispensere den medicin, hun selv eller en læge har ordineret. Når ophældning er delegeret til sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, jordemødre og andet sundhedsfagligt personale, har disse et selvstændigt ansvar for at følge lægens ordination. Ved enhver usikkerhed omkring en ordination fx hvis den ikke er éntydig og/eller strider imod afdelingens retningslinier skal sygeplejersken, social- og sundhedsassistenten og andet sundhedsfagligt personale gøre lægen opmærksom herpå. Identifikation ved lægemiddeldispensering Den rette medicin vælges ud fra oplysningerne i medicinskemaet. Når man anvender EMS, skal dispensering foregå ud fra et opdateret skærmbillede. Hvis dispensering og administration foregår tidsmæssigt adskilt, skal man sikre sig, at eventuelle ordinationsændringer i tidsrummet mellem de to processer følges. Den, der dispenserer et lægemiddel, skal sikre sig, at det er det ordinerede lægemiddel, som bliver hældt op: Man skal læse lægemidlets navn, styrke og lægemiddelform på beholderen: før lægemidlet tages ned fra hylden, før lægemidlet doseres Kvalitetsafdelingen for Sundhedsvæsenet Side 12 af 18

13 før lægemidlet sættes tilbage på plads. Man skal aflæse på selve beholderen, ikke på den ydre pakning. En anden måde at sikre korrekt identifikation ved dispensering er, at to sundhedspersoner uafhængigt af hinanden identificerer medicinen. Ved procedurer, hvor der kan være særlig omfattende konsekvenser af fejlmedicinering, fx. indgift af IV-medicin, kan dobbeltkontrollen være at foretrække. Det er den enkelte afdelings ansvar at udarbejde lokale instrukser for identifikation ved lægemiddeldispensering. Hvis lægemidlet ikke straks uddeles eller indgives af den person som dispenserer, skal patientens navn og cpr-nummer fremgå af beholderen. Hvis der ophældes til senere uddeling, skal man desuden angive dato og klokkeslæt for planlagt uddeling på beholderen eller i det adskilte rum (fx i medicinbakke), hvor beholderen med den udmålte medicin opbevares. Dermed kan enhver beholder med ophældt medicin entydigt knyttes til en kvittering for ophældning. Det anbefales, at mærkningen sker på beholderen. Mærkesedler på medicinbakken kasseres umiddelbart efter hver uddeling. Hvis afmålte injektionsvæsker undtagelsesvis ikke indgives umiddelbart efter afmåling, skal sprøjten mærkes med lægemidlets navn, dosis, tidspunkt for optræk samt patientens navn og cpr-nummer. Injektionsvæsker, der er trukket op uden konkret patientadresse, mærkes tydeligt med etiket med lægemiddelnavn, styrke, dato, tidspunkt og initialer. Hvis sprøjten trækkes op på en operationsstue eller tilsvarende og kasseres, når patienten forlader stuen, kan mærkning med dato og tidspunkt udelades. Infusionsvæsker, der er tilsat lægemiddel, skal mærkes med en etiket med patientens navn, cpr-nummer, lægemidlets navn, styrke, dato, tidspunkt og initialer på den, der er ansvarlig for blandingen. Færdigblandede, altså ikke patientspecifikke, infusioner påføres ikke CPR-nummer, men ophænges eller indgives til den patient, de ordineret til. Hvis det efter dispenseringen viser sig, at ordinationen ændres, må der ikke fjernes medicin fra den beholder, der er hældt op i. I stedet kasseres beholder med indhold, og der dispenseres på ny. Generisk substitution En sygeplejerske kan ved ophældning af medicin foretage generisk substitution - erstatte det pågældende lægemiddel med et synonymt præparat med samme aktive indholdsstof og biotilgængelighed - under følgende forudsætninger: der foreligger en afdelingsspecifik liste over præparater, der kan generisk substitueres, den ledende overlæge har godkendt listen, det fremgår af afdelingens retningslinier for medicinordinationer, at såfremt lægen ikke anfører andet, må der substitueres. Kvalitetsafdelingen for Sundhedsvæsenet Side 13 af 18

14 Sygehusapoteket bør medinddrages i at udarbejde og vedligeholde de afdelingsspecifikke lister over lægemidler, som sygeplejersker må substituere. Når sygeplejersken substituerer et ordineret præparat - fx panodil - med et synonymt præparat - fx pinex - skal hun dokumentere det, hun faktisk dispenserer. Hjælpemidler Medicinen hældes op i medicinbæger, doseringsæske, sprøjte, infusionspose eller måleske. Medicinen må ikke berøres med fingrene, men ophældes enten iklædt rene handsker, ved brug af medicinlåget eller ved hjælp af en pincet. Dokumentation ved lægemiddeldispensering Hvis medicinen gives med det samme og af samme person, som har hældt medicinen op, dokumenteres for givet i det enstrengede medicinskema - men ikke før medicinen faktisk er indgivet. At dokumentere for ophældt og givet i samme arbejdsgang inden medicinen er givet kan give anledning til fejl. Hvis medicinen skal gives senere eller af en anden person, skal der kvitteres særskilt og entydigt for dispensering og for administration. Medicin, der gives af en anden person end den, der dispenserer, skal mærkes med patientens navn og cpr-nummer og tidspunkt for indgift. Kasseret medicin Ophældt og ikke anvendt medicin kasseres i særlig beholder. Halve tabletter kassseres altid. Lægemiddeladministration Ved lægemiddeladministration forstås handlingen, der fører til, at patienten indtager eller får indgivet sin ophældte og afmålte medicin. Den kan transporteres eller udleveres i bæger, doseringsæske, sprøjte til injektion, poser til infusion m.m. Ansvar for lægemiddeladministration Læger er umiddelbart berettigede til at administrere lægemidler. Sygeplejersker er i kraft af deres autorisation berettigede til at administrere lægemidler. Retten til at administrere lægemidler kan delegeres til social- og sundhedsassistenter eller andet sundhedsfagligt personale efter oplæring og træning. Det er afdelingsledelsens ansvar at sikre, at disse har den nødvendige kompetence til opgaven. Når administration er delegeret til sundhedsfagligt personale, har disse et selvstændigt ansvar for at følge lægens ordination. Kvalitetsafdelingen for Sundhedsvæsenet Side 14 af 18

15 Før et lægemiddel administreres, skal den, der administrerer sikre sig, at den kliniske situation ikke er ændret, så administrationen eventuelt bør udelades. Administrerer en sundhedsperson et lægemiddel, som en anden person har dispenseret, skal vedkommende sikre sig, at beholderen er mærket med patientens navn og cpr-nummer samt tidspunkt for indgift, og at der er kvitteret for ophældning. Den, der administrerer, er berettiget til at gå ud fra, at indholdet af beholderen svarer til det, der er kvitteret for. Vedkommende skal dog reagere, hvis hun indser eller burde indse, at der må være en fejl. Hvis der kan være tvivl om, hvorvidt det ophældte svarer til det, der er kvitteret for, kasseres medicinen, og der hældes op på ny. Lægemiddelgivning og lægemiddeludlevering Ved lægemiddelgivning forstås lægemiddeladministration, hvor det overvåges, at en patient tilføres et lægemiddel Ved lægemiddeludlevering forstås udlevering af et lægemiddel til en patient eller en pårørende til ikke-overvåget brug. Ved udlevering er tabletter og andre faste, doserede lægemidler samt orale væsker hældt op i medicinbæger eller anden passende emballage, fx doseringsæsker. Hvis patienten ikke er til stede, når medicinen ønskes udleveret til vedkommende, må medicinen ikke placeres på natbord eller lignende. I stedet anbringes et skilt med teksten Henvend dig til sygeplejersken om din medicin eller lignende. Medicinen opfattes som administreret, når den er: indtaget af eller indgivet i patienten eller udleveret efter aftale til vågen patient eller udleveret til en patients pårørende med henblik på, at de varetager den videre administration. Injektions- og infusionsmedicin indgives af sundhedsfagligt personale, der er oplært til dette. Lægemidler til udvortes brug kan udleveres til patienten, hvis denne selv kan administrere dette. I modsat fald hjælpes patienten med at bruge medicinen rigtigt. Patienten kan efter lægens vurdering være i stand til selv at tage sin medicin. Tidspunkter Medicinen administreres på det tidspunkt, der står i det enstrengede medicinskema. Hver enkelt afdeling definerer faste tidspunkter for, hvornår patienterne skal have medicin. Generelt gælder: morgen, middag, aften og nat. Ud over dette kan afdelingerne fastsætte andre tidspunkter for medicinering. Kvalitetsafdelingen for Sundhedsvæsenet Side 15 af 18

16 Visse lægemidler administreres ikke på faste tidspunkter, men afhængigt af blodprøvesvar, andre laboratoriesvar eller undersøgelser. Nogle lægemidler gives kontinuerligt. Det vil fremgå af ordinationen, hvis et lægemiddel skal gives over tid. Identifikation ved lægemiddeladministration Ved lægemiddeladministration skal patienten altid identificeres ved navn og cpr-nummer. Inden man giver medicin til patienten, beder man denne sige sit navn og cpr-nummer, eller man kontrollerer både navbn og cpr-nummer på ID-båndet. Når patienten er korrekt identificeret, kontrolleres, at det er den rigtige beholder, sprøjte og/eller infusionspose, der bliver givet til patienten. I kontrollen indgår, at der sikres overensstemmelse mellem både navn og CPR-nummer for patienten og det grundlag, som medicinen uddeles på (f.eks. uddelingsliste eller mærkning på medicinbæger, medicinbakke eller sprøjte). Hvis en anden person end den, der har dispenseret lægemidlet, skal administrere det, skal ordinationen verificeres ved at tjekke oplysningerne om patient (navn og CPR-nummer) og ophældt medicin på vedhæftet etiket. Dokumentation ved lægemiddeladministration Hvis medicinen gives med det samme og af samme person, som har hældt medicinen op, dokumenteres for givet i det enstrengede medicinskema - men ikke før medicinen faktisk er indgivet. At dokumentere for ophældt og givet i samme arbejdsgang inden medicinen er givet kan give anledning til fejl. Hvis medicinen skal administreres senere eller af en anden person, skal dispensering og administration dokumenteres særskilt. Det skal altid fremgå éntydigt af medicinskemaet, om medicinen er givet. Dette betyder: at der altid skal dokumenteres for givet i det enstrengede medicinskema at hvis ophældning og uddeling foretages på forskellige tidspunkter, skal der altid kvitteres for begge dele. Kasseret medicin Ophældt og ikke anvendt medicin kasseres i særlig beholder. Utilsigtede hændelser Sker der fejl eller utilsigtede hændelser ved medicineringsprocessen, skal dette indberettes til Dansk Patient Sikkerheds Database (DPSD). Nærmere fremgår af Patientsikkerhedsmappen, der står på alle afsnit og ligger på Intranettets håndbogsportal. Kvalitetsafdelingen for Sundhedsvæsenet Side 16 af 18

17 Udskrivning Ved enhver ændring i patientstatus - herunder udskrivning - skal der foretages medicinafstemning. Håndbog for indlæggelse og udskrivning angiver i kapitel 6 de generelle retningslinjer. Sygeplejersken skal udarbejde et medicinskema (kapitel 6.6 i håndbogen) over den medicin, patient skal fortsætte med hjemme. Når man overfører information som her fra det enstrengede medicinskema til udskrivnings-medicinskemaet, er der stor risiko for fejl. Udskrivnings-skemaet skal derfor enten godkendes af en læge eller dobbeltkontrolleres af to af hinanden uafhængige sundhedspersoner. Patienten må som hovedregel ikke udskrives med afhængighedsskabende medicin (opioide analgetika, benzodiazepiner og stoffer der virker på benzodiazepinreceptorerne, lægemidler med centralstimulerende virkning og snævert anvendelsesområde samt visse andre lægemidler med afhængigheds- / misbrugspotentiale). Behandling med sådanne lægemidler skal varetages og koordineres af patientens egen læge. Kvalitetsafdelingen for Sundhedsvæsenet Side 17 af 18

18 Litteratur Bekendtgørelse om håndtering af lægemidler på behandlende institutioner og afdelinger ( Medicinskabsbekendtgørelsen ). Lægemiddelstyrelsen. Bekendtgørelse nr.1222 af 7.december Bekendtgørelse om lægers pligt til at føre ordnede optegnelser (journalføring). Sundhedsstyrelsen. Bekendtgørelse nr. 846 af 13.oktober Bekendtgørelse om recepter, kapitel 2. Lægemiddelstyrelsen. Bekendtgørelse nr af 7.december Cirkulære om ordination af afhængighedsskabende lægemidler. Sundhedsstyrelsen. Cirkulære 12 af 13. januar Officiel meddelelse om sundhedsfaglige instrukser på sygehuse. Sundhedsstyrelsen. 2. september Vejledning om ansvarsforhold ved ansættelse af lægestuderende i lægevikariater. Sundhedsstyrelsen. Vejledning nr af 20. maj Vejledning om identifikation af patienter og anden sikring mod forvekslinger i sundhedsvæsenet. Sundhedsstyrelsen. Vejledning nr af 1.maj Vejledning om lægers journalføring. Sundhedsstyrelsen. Vejledning nr. 118 af 13.oktober Vejledning om medicinadministration og patienters selvadministration af medicin mv.. Sundhedsstyrelsen. Vejledning nr af 6.februar Vejledning om udfærdigelse af instrukser. Sundhedsstyrelsen. Vejledning af 20. november Vejledning vedrørende ordination og administration af medicin. Sundhedsstyrelsen. Vejledning nr af 6.december Kvalitetsafdelingen for Sundhedsvæsenet Side 18 af 18

19

20 Kvalitetsafdelingen for Sundhedsvæsenet Side 20 af 18

HÅNDBOG. Side 1 PÅ DE SOMATISKE SYGEHUSE I VEJLE AMT HÅNDBOG FOR MEDICINERING PÅ DE SOMATISKE SYGEHUSE I VEJLE AMT

HÅNDBOG. Side 1 PÅ DE SOMATISKE SYGEHUSE I VEJLE AMT HÅNDBOG FOR MEDICINERING PÅ DE SOMATISKE SYGEHUSE I VEJLE AMT Side 1 HÅNDBOG HÅNDBOG HÅNDBOG Side 2 Håndbog for medicinering på de somatiske sygehuse i Vejle Amt Målgruppe Ledere og personale, der arbejder med medicinering. Formål Sikre at medicinering foregår efter

Læs mere

Vejledning om medicinadministration og patienters selvadministration af medicin mv.

Vejledning om medicinadministration og patienters selvadministration af medicin mv. Sundhedsstyrelsen 6. februar 1998 Vejledning om medicinadministration og patienters selvadministration af medicin mv. (Til læger, sygehuse, plejehjem og lignende institutioner samt hjemmepleje) 1. INDLEDNING

Læs mere

Regionale sygehusdokumenter - Lægemiddelophældning, ver. 4

Regionale sygehusdokumenter - Lægemiddelophældning, ver. 4 Side 1 af 5 Sygehusvæsen - Regionale sygehusdokumenter - Generelle/tværgående patientforløbstemaer - Medicinering Regionale sygehusdokumenter Udskrevet er dokumentet ikke dokumentstyret. Dokumentbrugere:

Læs mere

Regler for ansvar for medicinering og forebyggelse af medicineringsfejl. Anne Mette Dons Chef for Tilsyn Sundhedsstyrelsen

Regler for ansvar for medicinering og forebyggelse af medicineringsfejl. Anne Mette Dons Chef for Tilsyn Sundhedsstyrelsen Regler for ansvar for medicinering og forebyggelse af medicineringsfejl Anne Mette Dons Chef for Tilsyn Sundhedsstyrelsen Vejledning om ordination og håndtering af lægemidler Vejl. nr. 9429 af 30/06/2006

Læs mere

Lokal instruks for håndtering af medicin:

Lokal instruks for håndtering af medicin: Lokal instruks for håndtering af medicin: August 2012. Medicinordination: Ordinationen foretages af en læge. Den kan både være skriftligt, elektronisk og mundligt. Ordination registreres i Bosted i dagbog

Læs mere

KORREKT HÅNDTERING AF MEDICIN

KORREKT HÅNDTERING AF MEDICIN KORREKT HÅNDTERING AF MEDICIN ET VÆRKTØJ FOR PLEJEHJEM, HJEMMEPLEJEN OG BOSTEDER - ansvar, sikkerhed og opgaver LÆSEVEJLEDNING Denne pjece er et værktøj for personalet på plejehjem, i hjemmeplejen og på

Læs mere

Regionale sygehusdokumenter - Lægemiddelgivning, ver. 5

Regionale sygehusdokumenter - Lægemiddelgivning, ver. 5 Side 1 af 6 Sygehusvæsen - Regionale sygehusdokumenter - Generelle/tværgående patientforløbstemaer - Medicinering Regionale sygehusdokumenter Udskrevet er dokumentet ikke dokumentstyret. Dokumentbrugere:

Læs mere

Lovgivning som forskriften vedrører Senere ændringer til forskriften Forskriftens fulde tekst

Lovgivning som forskriften vedrører Senere ændringer til forskriften Forskriftens fulde tekst Side 1 af 6 Vejledning om medicinadministration og patienters selvadministration af medicin mv. VEJ nr 15005 af 06/02/1998 (Gældende) LBK Nr. 759 af 14/11/1990 LBK Nr. 272 af 19/04/2001 Vejledning om medicinadministration

Læs mere

Sødisbakkes instruks for medicinhåndtering

Sødisbakkes instruks for medicinhåndtering 1 Sødisbakkes instruks for medicinhåndtering Dokumentoverblik Dokumenttype: Lokal instruks for medicinhåndtering ved Sødisbakke. Instruksen er formuleret med udgangspunkt i Specialsektorens regionale retningslinjer

Læs mere

Boform Skovvængets lokale instruks for medicinhåndtering

Boform Skovvængets lokale instruks for medicinhåndtering Juli 2012 Boform Skovvængets lokale instruks for medicinhåndtering Dokumentoverblik Dokumenttype: Lokal instruks Skovvængets lokale instruks for: Hvordan medicinhåndtering skal foregå Hvordan det skal

Læs mere

Center for Børn og Unge, Egelys retningsgivende dokument for medicinhåndtering

Center for Børn og Unge, Egelys retningsgivende dokument for medicinhåndtering Center for Børn og Unge, Egelys retningsgivende dokument for medicinhåndtering Marts 2013 Revideret 10. marts, 2014 (Per) Dokumenttype: Regionalt retningsgivende dokument Anvendelsesområde: Alle centre

Læs mere

Vejledning om ordination og håndtering af lægemidler

Vejledning om ordination og håndtering af lægemidler Vejledning om ordination og håndtering af lægemidler (Til læger, plejepersonale på sygehuse, i plejeboliger og i hjemmeplejen samt andet personale, der medvirker ved medicinhåndtering) 1 Indledning 3 2

Læs mere

Måden hvorpå der arbejdets med medicinhåndtering på Østerskoven skal sikre, at Østerskoven som minimum lever op til indholdet i:

Måden hvorpå der arbejdets med medicinhåndtering på Østerskoven skal sikre, at Østerskoven som minimum lever op til indholdet i: Behandlingscentret Østerskovens lokale instruks for standarden 1.4 Medicinhåndtering - Borgeren modtager den rette medicin på rette tidspunkt og rette dosis FORMÅL Formålet med denne lokale instruks er

Læs mere

NOTAT. Sygeplejerskestuderendes ansvar & kompetence i forhold til medicingivning og behandling med blodkomponenter. Resumé.

NOTAT. Sygeplejerskestuderendes ansvar & kompetence i forhold til medicingivning og behandling med blodkomponenter. Resumé. VIA University College Sygeplejerskestuderendes ansvar & kompetence i forhold til medicingivning og behandling med blodkomponenter Resumé Instruksen vedrører sygeplejestuderende ved VIA University College

Læs mere

Vejledning om ordination og håndtering af lægemidler

Vejledning om ordination og håndtering af lægemidler Side 1 af 10 VEJ nr 9429 af 30/06/2006 Gældende Offentliggørelsesdato: 10-07-2006 Indenrigs- og Sundhedsministeriet Accession C20060942960 Entydig dokumentidentifikation AI002273 Dato for førstegangsindlæggelse

Læs mere

SYGEPLEJESTUDERENDES ANSVAR & KOMPETENCE I FORHOLD TIL MEDICINGIVNING OG BEHANDLING MED BLODKOMPONENTER

SYGEPLEJESTUDERENDES ANSVAR & KOMPETENCE I FORHOLD TIL MEDICINGIVNING OG BEHANDLING MED BLODKOMPONENTER Instruksen vedrører sygeplejestuderende ved VIA University College Sygeplejerskeuddannelsen i Randers under uddannelse efter Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor i sygepleje BEK nr 29 af

Læs mere

Regionale sygehusdokumenter - Lægemiddelordination, ver. 4

Regionale sygehusdokumenter - Lægemiddelordination, ver. 4 Side 1 af 10 Sygehusvæsen - Regionale sygehusdokumenter - Generelle/tværgående patientforløbstemaer - Medicinering Regionale sygehusdokumenter Udskrevet er dokumentet ikke dokumentstyret. Dokumentbrugere:

Læs mere

SYGEPLEJESTUDERENDES ANSVAR & KOMPETENCE I FORHOLD TIL MEDICINGIVNING OG BEHANDLING MED BLODKOMPONENTER

SYGEPLEJESTUDERENDES ANSVAR & KOMPETENCE I FORHOLD TIL MEDICINGIVNING OG BEHANDLING MED BLODKOMPONENTER SYGEPLEJESTUDERENDES ANSVAR & (rev. 201 ) Instruksen vedrører sygeplejestuderende ved VIA University College Sygeplejerskeuddannelsen i Randers under uddannelse efter Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.4 medicinhåndtering

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.4 medicinhåndtering Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.4 medicinhåndtering Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område Dansk kvalitetsmodel på det sociale område

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG Retningslinjer for sygeplejestuderendes medvirken ved medicinhåndtering Indhold 1.0 Indledning... 3 2.0 Ansvarsfordeling i klinikken... 4 3.0 Delegering af medicingivning...

Læs mere

MEDICINRETNINGSLINJER i PLEJEN

MEDICINRETNINGSLINJER i PLEJEN MEDICINRETNINGSLINJER i PLEJEN Formålet med instruksen er at sikre: Den rigtige borger får den rigtige medicin, i den rigtige dosis, på det rigtige tidspunkt og på rette måde Den rehabiliterende tankegang

Læs mere

Handicap og Psykiatri Dosisdispenseret medicin. Godkendt i FagMED den 10. september 2014. Korrekt håndtering af dosisdispenseret medicin

Handicap og Psykiatri Dosisdispenseret medicin. Godkendt i FagMED den 10. september 2014. Korrekt håndtering af dosisdispenseret medicin Instruks Håndtering af dosisdispenseret medicin Handicap og Psykiatri Dosisdispenseret medicin Definition Dosisdispenseret medicin: Lægemidler, der kan pakkes med maskine i små plastikposer eller plastikbobler

Læs mere

Overførelse af ordination samt dispensering og administration

Overførelse af ordination samt dispensering og administration Vejledning Medicinhåndtering Dokumenttype: Regional vejledning Anvendelsesområde: Alle sociale tilbud i Region Hovedstadens Psykiatri Målgruppe: Ledelse og medarbejdere på sociale tilbud i Region Hovedstadens

Læs mere

Overordnet konklusion på tilsynet. A. Sundhedsfaglige instrukser

Overordnet konklusion på tilsynet. A. Sundhedsfaglige instrukser Sagsnummer 3-17-186/3 Tilsynsgående Ansvarlig embedslæge Embedslægeinstitution 3 Besøgsdato 16-10-2008 Navn og adresse på plejehjem Kommune 480 Region Antal beboere 26 Sundhedsfaglig konsulent Karen Prahl

Læs mere

27-04-2011. Hvordan kombineres lægemiddeløkonomi og Den Danske Kvalitetsmodel? - set fra en cheflæges synspunkt

27-04-2011. Hvordan kombineres lægemiddeløkonomi og Den Danske Kvalitetsmodel? - set fra en cheflæges synspunkt ? - set fra en cheflæges synspunkt Cheflæge Jens Friis Bak, Hospitalsenheden Vest? Lægemiddeløkonomi er ikke nævnt under akkrediteringsstandarderne Lægemiddeløkonomi er ikke nævnt under akkrediteringsstandarderne

Læs mere

7.0 Kløverengens koncepter... 66 7.10 Koncept for Hjerterummet.dk... 68 7.11 Koncept for personlig plan... 69

7.0 Kløverengens koncepter... 66 7.10 Koncept for Hjerterummet.dk... 68 7.11 Koncept for personlig plan... 69 Indhold 1.0 Forord til kvalitetsstandarderne... 3 1.1 Sådan læses kvalitetsstandarderne... 3 1.2 Sådan evalueres kvalitetsstandarderne... 3 2.1 Kvalitetsstandard for korrekt overførelse af medicin... 4

Læs mere

Godkendt: September 2016

Godkendt: September 2016 1 of 5 Overskrift: Medicinhåndtering Akkrediteringsstandard: Dokumentation for lægemiddelordination/ Lægemiddeldispensering/ Lægemiddeladministration Formål: Godkendt: September 2016 Revideres: September

Læs mere

Vejledning om ordination og håndtering af lægemidler

Vejledning om ordination og håndtering af lægemidler Vejledning om ordination og håndtering af lægemidler Formålet med denne vejledning er at sikre en ensartet og høj patientsikkerhed ved ordination og håndtering af lægemidler. Vejledningen fastlægger ansvarsfordelingen

Læs mere

Almene spørgsmål. 1.1 Hvad er dit køn? 1.2 Hvad er din alder? 1.3 Hvilken region arbejder du i? 1.4 Hvor er du ansat? Kun ét svar ( ) Kvinde ( ) Mand

Almene spørgsmål. 1.1 Hvad er dit køn? 1.2 Hvad er din alder? 1.3 Hvilken region arbejder du i? 1.4 Hvor er du ansat? Kun ét svar ( ) Kvinde ( ) Mand Almene spørgsmål 1.1 Hvad er dit køn? ( ) Kvinde ( ) Mand 1.2 Hvad er din alder? ( ) Under 20 år ( ) 20-29 år ( ) 30-39 år ( ) 40-49 år ( ) 50-59 år ( ) 60-69 år ( ) Ældre end 69 år 1.3 Hvilken region

Læs mere

Rapport Internt survey Hospitalsenheden Vest Januar 2014

Rapport Internt survey Hospitalsenheden Vest Januar 2014 Hospitalsenheden Vest Holstebro Staben Kvalitet og Udvikling Lægårdvej 12 DK-7500 Holstebro Tel. +45 7843 8700 kvalitetogudvikling@vest.rm.dk www.vest.rm.dk Rapport Internt survey Hospitalsenheden Vest

Læs mere

Sagsnummer 5-17-11/2 Tilsynsgående Ansvarlig embedslæge Embedslægeinstitution 5

Sagsnummer 5-17-11/2 Tilsynsgående Ansvarlig embedslæge Embedslægeinstitution 5 Sagsnummer 5-17-11/2 Tilsynsgående Ansvarlig embedslæge Embedslægeinstitution 5 Lizet Jorck Henrik Greiffenberg Besøgsdato 10-05-2007 Navn og adresse på plejehjem Kommune 253 Region Antal beboere 49 Hedebo,,Degnestræde

Læs mere

DOSIS. dispensering. af medicin i Københavns Kommune. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen www.kk.dk.

DOSIS. dispensering. af medicin i Københavns Kommune. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen www.kk.dk. DOSIS dispensering af medicin i Københavns Kommune KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen www.kk.dk Etcetera-design Hvad er dosisdispensering Sundhedsstyrelsen anbefaler dosisdispensering

Læs mere

Retningslinjer for sygeplejestuderende og medicindispensering

Retningslinjer for sygeplejestuderende og medicindispensering Retningslinjer for sygeplejestuderende og medicindispensering Generelt Følgende referencer danner baggrund for Retningslinjer for sygeplejestuderendes deltagelse i medicindispensering og administration

Læs mere

Sagsnummer /2 Tilsynsgående Ansvarlig embedslæge Embedslægeinstitution 5

Sagsnummer /2 Tilsynsgående Ansvarlig embedslæge Embedslægeinstitution 5 Sagsnummer 5-17-14/2 Tilsynsgående Ansvarlig embedslæge Embedslægeinstitution 5 Lizet Jorck Henrik Greiffenberg Besøgsdato 07-05-2007 Navn og adresse på plejehjem Kommune 253 Region Antal beboere 95 Strandcentret,,Frydenhøj

Læs mere

Titel: Generelt om medicinhåndtering. Standard: Medicinhåndtering. Udarbejdet af: Kvalitets- og Udviklingsafdelingen i Region. Hovedstadens Psykiatri.

Titel: Generelt om medicinhåndtering. Standard: Medicinhåndtering. Udarbejdet af: Kvalitets- og Udviklingsafdelingen i Region. Hovedstadens Psykiatri. Vejledning Medicinhåndtering Dokumenttype: Regional vejledning Anvendelsesområde: Sociale tilbud i Region Hovedstadens Psykiatri. Titel: Generelt om medicinhåndtering Standard: Medicinhåndtering Godkendt

Læs mere

sikkerpost@frederikshavn.dk

sikkerpost@frederikshavn.dk Jr. nr.: 5-2211-2023/1 P-nr.: 1013556683 SST-id: PHJSYN-00004261 Tilsynsførende: Henrik Bøggild Ansvarlig embedslæge: Henrik Trykker Embedslægeinstitution: Sundhedsstyrelsen Embedslægeinstitutionen Nord

Læs mere

Vejledning til overførelse og opmåling af medicin

Vejledning til overførelse og opmåling af medicin Vejledning Medicinhåndtering Dokumenttype: Regional vejledning. Anvendelsesområde: Alle sociale tilbud i Region Hovedstaden som håndterer medicin. Målgruppe: Ledelse og medarbejdere på sociale tilbud i

Læs mere

Målepunkter vedr. stofmisbrugsbehandling for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder

Målepunkter vedr. stofmisbrugsbehandling for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder Målepunkter vedr. stofmisbrugsbehandling for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder Forberedelse forud for tilsynsbesøget Forud for besøg: Når der sendes et varslingsbrev til et stofmisbrugsbehandlingssted

Læs mere

Handicap og Psykiatri Ikke-dosisdispenseret medicin. Godkendt i FagMED den 10. september 2014. Korrekt håndtering af ikke-dosisdispenseret medicin

Handicap og Psykiatri Ikke-dosisdispenseret medicin. Godkendt i FagMED den 10. september 2014. Korrekt håndtering af ikke-dosisdispenseret medicin Instruks Håndtering af ikke-dosisdispenseret Handicap og Psykiatri Ikke-dosisdispenseret Definition Ikke-dosisdispenseret : Lægemidler, der ophældes i doseringsæsker, dråber, salve, mixtur. Bruger af ikke-dosisdispenseret

Læs mere

Overordnet konklusion på tilsynet. Opfølgning på tidligere tilsyn. Krav

Overordnet konklusion på tilsynet. Opfølgning på tidligere tilsyn. Krav Overordnet konklusion på tilsynet Tilsynet har ikke fundet anledning til bemærkninger Tilsynet har fundet mindre fejl og mangler, som samlet kun indebærer meget ringe risiko for patientsikkerheden Tilsynet

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regionale retningslinjer for: Standard 1.4 Medicinhåndtering

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regionale retningslinjer for: Standard 1.4 Medicinhåndtering 24.5.2012 Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Regionale retningslinjer for: Standard 1.4 Medicinhåndtering Dansk kvalitetsmodel på det sociale område er igangsat af regionerne og Danske Regioner

Læs mere

Titel: Vejledning til medicinuddeling. Standard: Standard til medicinuddeling

Titel: Vejledning til medicinuddeling. Standard: Standard til medicinuddeling Vejledning Medicinhåndtering Dokumenttype: Regional vejledning. Anvendelsesområde: Alle sociale tilbud i Region Hovedstaden som håndterer medicin. Målgruppe: Ledelse og medarbejdere på sociale tilbud i

Læs mere

Opfølgning på tidligere tilsyn Ja Nej delvist [1010] Der er fulgt op på tidligere tilsyn nmlkji

Opfølgning på tidligere tilsyn Ja Nej delvist [1010] Der er fulgt op på tidligere tilsyn nmlkji Sagsnummer 4-17-128/4 Tilsynsgående Ansvarlig embedslæge Embedslægeinstitution 4 Helle Lerche Nordlund Elisabet T. Hansen Besøgsdato 30-06-2009 Navn og adresse på plejehjem Kommune 183 Region Antal beboere

Læs mere

Overordnet konklusion på tilsynet. Opfølgning på tidligere tilsyn. Krav. Tilsynet har ikke fundet anledning til bemærkninger

Overordnet konklusion på tilsynet. Opfølgning på tidligere tilsyn. Krav. Tilsynet har ikke fundet anledning til bemærkninger Overordnet konklusion på tilsynet Tilsynet har ikke fundet anledning til bemærkninger Tilsynet har fundet fejl og mangler, som samlet kun indebærer meget ringe risiko for patientsikkerheden Tilsynet har

Læs mere

Birthe Margrethe Pedersen. Seniorcenter Kildegården

Birthe Margrethe Pedersen. Seniorcenter Kildegården Jr. nr.: 5-2211-940/1 P-nr.: 1003263992 SST-id: PHJSYN-00003899 Tilsynsførende: Birthe Margrethe Pedersen Ansvarlig embedslæge: Elisabet Tornberg Hansen Embedslægeinstitution: Sundhedsstyrelsen Embedslægeinstitutionen

Læs mere

Hanne Juhl Pedersen. Hiort Lorenzen Center. 6100 Haderslev. Syddanmark. Haderslev kommune. dikmiv@haderslev.dk

Hanne Juhl Pedersen. Hiort Lorenzen Center. 6100 Haderslev. Syddanmark. Haderslev kommune. dikmiv@haderslev.dk Jr. nr.: 5-2211-1250/1 P-nr.: 1009677824 SST-id: PHJSYN-00003987 Tilsynsførende: Hanne Juhl Pedersen Ansvarlig embedslæge: Henrik Kirkeby Embedslægeinstitution: Sundhedsstyrelsen Embedslægeinstitutionen

Læs mere

Birthe Margrethe Pedersen. Plejehjemmet Tagenshus

Birthe Margrethe Pedersen. Plejehjemmet Tagenshus Jr.nr.: 5-2211-121/1 P-nr.: 1017009210 SST-id: PHJSYN-00003608 Tilsynsførende: Birthe Margrethe Pedersen Ansvarlig embedslæge: Elisabet Tornberg Hansen Embedslægeinstitution: Sundhedsstyrelsen Embedslægeinstitutionen

Læs mere

PLEJEHJEMMET SOLGÅRDEN. Jammerbugt kommune

PLEJEHJEMMET SOLGÅRDEN. Jammerbugt kommune Jr. nr.: 1-17-140/7 P-nr.: 1003377423 SST-id: PHJSYN-00001085 Tilsynsførende: Karen Marie Dencker Ansvarlig embedslæge: Karen Marie Dencker Embedslægeinstitution: Embedslægerne Nordjylland Besøgsdato:

Læs mere

Vejledning i håndtering af medicinskema i EKJ

Vejledning i håndtering af medicinskema i EKJ Dokumenttype: Amtslig administrativ vejledning Udarbejdet af: Arbejdsgruppe om medicinhåndtering i Den Fælles Kvalitetsmodel Gældende fra: 15.06.2006 Standarder: Korrekt overførelse af medicinordination;

Læs mere

Jr. nr.: 5-2211-4449/1 P-nr.: 1003422724 SST-id: PHJSYN-00004449 Tilsynsførende: Ellen Breddam Embedslægeinstitution: Sundhedsstyrelsen Embedslægeinstitutionen Syd Besøgsdato: 09. december 2013 Plejehjem:

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG Retningslinjer for sygeplejestuderendes medvirken ved lægemiddelhåndtering for 2008 uddannelsen og det første år af 2016 uddannelsen Indhold 1.0 Indledning...

Læs mere

grethe.jorgensen@fredericia.dk

grethe.jorgensen@fredericia.dk Jr. nr.: 5-2211-1116/1 P-nr.: 1003429171 SST-id: PHJSYN-00003016 Tilsynsførende: Ulla Smith Ansvarlig embedslæge: Henrik Kirkeby Embedslægeinstitution: Embedslægerne Syddanmark Besøgsdato: 26. marts 2012

Læs mere

Elisabeth Tornberg Hansen. Embedslægerne Hovedstaden. Fredensborg kommune

Elisabeth Tornberg Hansen. Embedslægerne Hovedstaden. Fredensborg kommune Jr. nr.: 5-2211-809/1 P-nr.: 1003257099 SST-id: PHJSYN-00002524 Tilsynsførende: Ansvarlig embedslæge: Embedslægeinstitution: Sonja Aasted Elisabeth Tornberg Hansen Embedslægerne Hovedstaden Besøgsdato:

Læs mere

Dronning Ingrids Hjem. Carl Jacobsens Vej 6A KØBENHAVNS KOMMUNE

Dronning Ingrids Hjem. Carl Jacobsens Vej 6A KØBENHAVNS KOMMUNE Jr. nr.: 5-2211-680/1 P-nr.: 1007809278 SST-id: PHJSYN-00002384 Tilsynsførende: Kirsten Thornval Ansvarlig embedslæge: Elisabet Tornberg Hansen Embedslægeinstitution: Embedslægerne Hovedstaden Besøgsdato:

Læs mere

Bofællesskaberne i Brønderslev. Brønderslev kommune.

Bofællesskaberne i Brønderslev. Brønderslev kommune. J-nr: 5-2911-320/1 P-nr.: 1003376580 SST-id: PHJSYN-00004595 Tilsynsførende: Karen Marie Dencker Ansvarlig embedslæge: Henrik Trykker Embedslægeinstitution: Sundhedsstyrelsen Embedslægeinstitutionen Nord

Læs mere

BIRKELSE PLEJECENTER. Jammerbugt kommune

BIRKELSE PLEJECENTER. Jammerbugt kommune Jr. nr.: 5-2211-1852/1 P-nr.: 1003057914 SST-id: PHJSYN-00003044 Tilsynsførende: Ulla Birgit Paludan Ansvarlig embedslæge: Henrik Bøggild Embedslægeinstitution: Embedslægerne Nordjylland Besøgsdato: 20.

Læs mere

Sygeplejestuderendes uddannelse i administration af medicin og intravenøs væske og ernæring

Sygeplejestuderendes uddannelse i administration af medicin og intravenøs væske og ernæring Sygeplejestuderendes uddannelse i administration af medicin og intravenøs væske og ernæring Revideret oktober 2005 Den studerende udfører sygeplejeopgaver i forbindelse med medicingivning, parenteralernæring

Læs mere

Plejecenter Knud Lavard Centret

Plejecenter Knud Lavard Centret Jr. nr.: 5-2211-1175/1 P-nr.: 1011938090 SST-id: PHJSYN-00002156 Tilsynsførende: Lizet Jorck Ansvarlig embedslæge: Claus Iversen Embedslægeinstitution: Embedslægerne Sjælland Besøgsdato: 16. april 2012

Læs mere

Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren

Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren Region Syddanmark Sagsnr. 13/31059 Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren Indholdsfortegnelse.....Side

Læs mere

sikkerjob-velfaerd@viborg.dk

sikkerjob-velfaerd@viborg.dk Jr. nr.: 2-17-335/6 P-nr.: 1014716935 SST-id: PHJSYN-00001397 Tilsynsførende: Lone Husted Ansvarlig embedslæge: Henrik Trykker Embedslægeinstitution: Embedslægerne Midtjylland Besøgsdato: 24. oktober 2011

Læs mere

Plejecenter Solbakken

Plejecenter Solbakken Jr. nr.: 5-2211-1062/1 P-nr.: 1004354521 SST-id: PHJSYN-00002155 Tilsynsførende: Lotte Petersen Ansvarlig embedslæge: Claus Iversen Embedslægeinstitution: Embedslægerne Sjælland Besøgsdato: 15. februar

Læs mere

Tilsynsrapport Bofællesskabet Valhalla. Adresse: H.P. Christensens Vej 22, 3000 Helsingør. Kommune: Helsingør. Leder: Lotte Kragelund

Tilsynsrapport Bofællesskabet Valhalla. Adresse: H.P. Christensens Vej 22, 3000 Helsingør. Kommune: Helsingør. Leder: Lotte Kragelund Tilsynsrapport 2016 Bofællesskabet Valhalla Adresse: H.P. Christensens Vej 22, 3000 Helsingør Kommune: Helsingør Leder: Lotte Kragelund Telefon: 49 28 12 05 E-post: lok43@helsingor.dk Dato for tilsynet:

Læs mere

Birthe Margrethe Pedersen. Embedslægeinstitutionen Øst. Plejecentret Kristinehøj HELSINGØR KOMMUNE

Birthe Margrethe Pedersen. Embedslægeinstitutionen Øst. Plejecentret Kristinehøj HELSINGØR KOMMUNE P-nr.: 1003057823 SST-id: PHJSYN-00002550 Tilsynsførende: Ansvarlig embedslæge: Embedslægeinstitution: Birthe Margrethe Pedersen Elisabet Tornberg Hansen Embedslægeinstitutionen Øst Besøgsdato: 12. april

Læs mere

Lone Husted ASP PLEJECENTER Struer. Midtjylland. Struer kommune.

Lone Husted ASP PLEJECENTER Struer. Midtjylland. Struer kommune. Jr. nr.: 5-2211-132/1 P-nr.: 1003057641 SST-id: PHJSYN-00003447 Tilsynsførende: Lone Husted Ansvarlig embedslæge: Henrik Trykker Embedslægeinstitution: Embedslægerne Midtjylland Besøgsdato: 26. marts 2012

Læs mere

Karen Marie Dencker. Kaas Plejecenter Pandrup. Nordjylland. Jammerbugt kommune. P-nr.: SST-id: PHJSYN

Karen Marie Dencker. Kaas Plejecenter Pandrup. Nordjylland. Jammerbugt kommune. P-nr.: SST-id: PHJSYN P-nr.: 1010330536 SST-id: PHJSYN-00002227 Tilsynsførende: Karen Marie Dencker Ansvarlig embedslæge: Henrik Bøggild Embedslægeinstitution: Embedslægerne Nordjylland Besøgsdato: 22. november 2012 Plejehjem:

Læs mere

Sygeplejestuderendes uddannelse i administration af Medicin, Intravenøs Væske & Ernæring.

Sygeplejestuderendes uddannelse i administration af Medicin, Intravenøs Væske & Ernæring. Sygeplejestuderendes uddannelse i administration af Medicin, Intravenøs Væske & Ernæring. Sygeplejestuderendes uddannelse i administration af medicin og intravenøs væske og ernæring Indholdsfortegnelse

Læs mere

Marianne Presskorn-Thygesen. Ældrecenter Æblehaven

Marianne Presskorn-Thygesen. Ældrecenter Æblehaven Jr. nr.: 5-2211-911/1 P-nr.: 1004680016 SST-id: PHJSYN-00002464 Tilsynsførende: Marianne Presskorn-Thygesen Ansvarlig embedslæge: Elisabet Tornberg Hansen Embedslægeinstitution: Embedslægerne Hovedstaden

Læs mere

Marianne Presskorn-Thygesen. Seniorcentret Rosenlund

Marianne Presskorn-Thygesen. Seniorcentret Rosenlund Jr. nr.: 5-2211-1146/1 P-nr.: 1009230951 SST-id: PHJSYN-00002735 Tilsynsførende: Marianne Presskorn-Thygesen Ansvarlig embedslæge: Elisabet Tornberg Hansen Embedslægeinstitution: Embedslægerne Hovedstaden

Læs mere

Opfølgende tilsynsrapport 2014

Opfølgende tilsynsrapport 2014 Opfølgende tilsynsrapport 2014 Plejehjemmet Søndervang Adresse: Nyelandsvej 87, 2000 Frederiksberg Kommune: Frederiksberg Leder: Lene Wichmann Telefon: 61 18 92 74 E-post: lewi01@frederiksberg.dk Dato

Læs mere

Omsorgscenter Nordhøj. Frederikssund kommune. hala@frederikssund.dk

Omsorgscenter Nordhøj. Frederikssund kommune. hala@frederikssund.dk Jr. nr.: 4-17-53/6 P-nr.: 1003282764 SST-id: PHJSYN-00002125 Tilsynsførende: Sonja Aasted Ansvarlig embedslæge: Anna Lise Wagner Embedslægeinstitution: Embedslægerne Hovedstaden Besøgsdato: 14. februar

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Center for Døvblindhed og Høretabs lokale instruks for. Standard: 1.4 Medicinhåndtering

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Center for Døvblindhed og Høretabs lokale instruks for. Standard: 1.4 Medicinhåndtering Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Center for Døvblindhed og Høretabs lokale instruks for Standard: 1.4 Medicinhåndtering Dansk kvalitetsmodel på det sociale område er igangsat af regionerne og

Læs mere

Tilsynsrapport 2015. Smedegården. Adresse: Nørrebro 36, 9881 Bindslev. Kommune: Hjørring. Leder: Mette Færch. Telefon: 72 33 53 10

Tilsynsrapport 2015. Smedegården. Adresse: Nørrebro 36, 9881 Bindslev. Kommune: Hjørring. Leder: Mette Færch. Telefon: 72 33 53 10 Tilsynsrapport 2015 Smedegården Adresse: Nørrebro 36, 9881 Bindslev Kommune: Hjørring Leder: Mette Færch Telefon: 72 33 53 10 E-post: sikkerpost@hjoerring.dk Dato for tilsynet: 31. august 2015 SST-id:

Læs mere

Opdateret notat om lægens ansvar ved brug af FMK

Opdateret notat om lægens ansvar ved brug af FMK Dato 23-09-2014 hra Sagsnr. 5-1010-188/1 7222 7804 Opdateret notat om lægens ansvar ved brug af FMK En læge eller tandlæge (herefter benævnt lægen ) er i medfør af autorisationslovens 17 forpligtet til

Læs mere

Bilag 2. Medicininstruks for Elleslettegård

Bilag 2. Medicininstruks for Elleslettegård Bilag 2 Medicininstruks for Elleslettegård Formålet: Formålet med denne medicininstruks er at sikre en sikker medicinhåndtering og dermed at forebygge utilsigtede hændelser. Eleven skal have den rigtige

Læs mere

Opfølgning på tidligere tilsyn Ja Nej delvist [1010] Der er fulgt op på tidligere tilsyn nmlkji

Opfølgning på tidligere tilsyn Ja Nej delvist [1010] Der er fulgt op på tidligere tilsyn nmlkji Sagsnummer 1-17-139/6 Tilsynsgående Ansvarlig embedslæge Embedslægeinstitution 1 kmd kmd Besøgsdato 04-10-2010 Navn og adresse på plejehjem Kommune 849 Region Antal beboere Møllegården,,Vestergade 9, 9460

Læs mere

Sagsnummer 20-17-78/4 Udfyldt af Embedslægeinstitution. Besøgsdato 07-09-2006 Navn og adresse på plejehjem Kommune. Amt

Sagsnummer 20-17-78/4 Udfyldt af Embedslægeinstitution. Besøgsdato 07-09-2006 Navn og adresse på plejehjem Kommune. Amt Sagsnummer 20-17-78/4 Udfyldt af Embedslægeinstitution Konklusioner Anna Lise Wagner ELIFRB Besøgsdato 07-09-2006 Navn og adresse på plejehjem Kommune Fredensborg-Humlebæk Kommune Amt Frederiksborg Amt

Læs mere

Tilsynsrapport 2015. Boligerne Anna Anchersvej. Adresse: Anna Anchers Vej 23-43, 3000 Helsingør. Kommune: Helsingør

Tilsynsrapport 2015. Boligerne Anna Anchersvej. Adresse: Anna Anchers Vej 23-43, 3000 Helsingør. Kommune: Helsingør Tilsynsrapport 2015 Boligerne Anna Anchersvej Adresse: Anna Anchers Vej 23-43, 3000 Helsingør Kommune: Helsingør Leder: Afdelingsleder Lisbeth Ahlberg Telefon: 49 28 44 28 E-post: peh43@helsingor.dk Dato

Læs mere

Tilsynsrapport 2015. Cassiopeia. Adresse: Lundagerhaven 2, 9330 Dronninglund. Kommune: Brønderslev

Tilsynsrapport 2015. Cassiopeia. Adresse: Lundagerhaven 2, 9330 Dronninglund. Kommune: Brønderslev Tilsynsrapport 2015 Cassiopeia Adresse: Lundagerhaven 2, 9330 Dronninglund Kommune: Brønderslev Leder: Områdeleder Eivind Grepperud, afdelingsleder Dorte Lassen Telefon: 99 45 54 70 E-post: sikkerpost@99454545.dk

Læs mere

Tilsynsrapport 2015 Endelig

Tilsynsrapport 2015 Endelig Tilsynsrapport 2015 Endelig MUNKEBOCENTRET DISTRIKT ØST Adresse: Farimagsvej 44-52, 4700 Næstved Kommune: Næstved Leder: Birgitte Ettrup Telefon: 55 88 19 04 E-post: biett@naestved.dk Dato for tilsynet:

Læs mere

Bilag 7 Baggrund og scenarier

Bilag 7 Baggrund og scenarier Bilag 7 Baggrund og scenarier 1 Indledning 1.1 Baggrund og vision Det Ny Universitetshospital (DNU) i Aarhus har valgt Lægemidler klar til brug som koncept. Med henblik på at undersøge og sikre konceptets

Læs mere

Tilsynsrapport 2014 OMRÅDECENTRET KLØVERMARKEN. Adresse: Kløvervej 3, 7752 Snedsted. Kommune: Thisted. Leder: Winnie Halkjær. Telefon: 99 17 45 00

Tilsynsrapport 2014 OMRÅDECENTRET KLØVERMARKEN. Adresse: Kløvervej 3, 7752 Snedsted. Kommune: Thisted. Leder: Winnie Halkjær. Telefon: 99 17 45 00 Tilsynsrapport 2014 OMRÅDECENTRET KLØVERMARKEN Adresse: Kløvervej 3, 7752 Snedsted Kommune: Thisted Leder: Winnie Halkjær Telefon: 99 17 45 00 E-post: wiha@thisted.dk og sikkerpost@thisted.dk Dato for

Læs mere

1. Baggrunden for denne præcisering af sundhedslovgivningen på det radiologiske/billeddiagnostiske område

1. Baggrunden for denne præcisering af sundhedslovgivningen på det radiologiske/billeddiagnostiske område Notat vedr. radiologi j.nr. 7-207-01-26/1/HRA 1. Baggrunden for denne præcisering af sundhedslovgivningen på det radiologiske/billeddiagnostiske område skal følge sundhedsforholdene og holde sig orienteret

Læs mere

Gammelgaardsvej 44, Kaas. Jammerbugt Kommune

Gammelgaardsvej 44, Kaas. Jammerbugt Kommune Jr. nr.: 1-17-133/7 P-nr.: 1010330536 SST-id: PHJSYN-00001077 Tilsynsførende: Karen Marie Dencker Ansvarlig embedslæger: Karen Marie Dencker Embedslægeinstitution: Embedslægerne i Nordjylland Besøgsdato:

Læs mere

Tilsynsrapport 2015 Endelig

Tilsynsrapport 2015 Endelig Tilsynsrapport 2015 Endelig Helgesvej Adresse: Helgesvej 1-3, 4700 Kommune: Næstved Leder: Distriktschef, Birgitte Ettrup Telefon: 55 88 19 04 / 20 20 34 14 E-post: biett@naestved.dk Dato for tilsynet:

Læs mere

Tilsynsrapport 2015. Kløckershave. Endelig tilsynsrapport. Adresse: Dahlensstræde 6, 2820 Gentofte. Kommune: Gentofte. Leder: Ulla Rytved

Tilsynsrapport 2015. Kløckershave. Endelig tilsynsrapport. Adresse: Dahlensstræde 6, 2820 Gentofte. Kommune: Gentofte. Leder: Ulla Rytved Tilsynsrapport 2015 Kløckershave Endelig tilsynsrapport Adresse: Dahlensstræde 6, 2820 Gentofte Kommune: Gentofte Leder: Ulla Rytved Telefon: 39 75 01 61 E-post: ullr@gentofte.dk Dato for tilsynet: 21.

Læs mere

Karen Marie Dencker Oversygeplejerske Sundhedsstyrelsen, Embedslægeinstitutionen Nord, Randers. Medlemsmøde Dansk Sygeplejeråd Maj 2014

Karen Marie Dencker Oversygeplejerske Sundhedsstyrelsen, Embedslægeinstitutionen Nord, Randers. Medlemsmøde Dansk Sygeplejeråd Maj 2014 Karen Marie Dencker Oversygeplejerske Sundhedsstyrelsen, Embedslægeinstitutionen Nord, Randers Medlemsmøde Dansk Sygeplejeråd Maj 2014 Jura og etik Læring via konkrete klagesager Samtykke fra patienter

Læs mere

Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende

Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende Delrapport Resumé Regionshuset Århus Center for Kvalitetsudvikling Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende

Læs mere

Best practice på FMK. Udgivet af FMK National Klinisk Brugergruppe Version 2.0 Dato

Best practice på FMK. Udgivet af FMK National Klinisk Brugergruppe Version 2.0 Dato 21. december 2017 FMK AAGS/ FMK NATIONAL KLINIKS BRUGERGRUPPE. Best practice på FMK Udgivet af FMK National Klinisk Brugergruppe Version 2.0 Dato 18.12.2017 Gældende bekendtgørelser og vejledninger for

Læs mere

MEDICININSTRUKS ODDER ÆLDRESERVICE

MEDICININSTRUKS ODDER ÆLDRESERVICE 1 MEDICININSTRUKS ODDER ÆLDRESERVICE Indholdsfortegnelse 1.0 Formål med instruks for medicinhåndtering:... 2 2.0 Anvendte definitioner:... 2 3.0 Kompetencer og delegering:... 2 4.0 Undervisning:... 3 5.0

Læs mere

Tilsynsrapport 2015. Område Viby-Højbjerg - Lokalcenter. Adresse: Nygårdsvej 2, 8270 Højbjerg. Kommune: Århus. Ledere: Sonja Anesen og Nana Eli Bach

Tilsynsrapport 2015. Område Viby-Højbjerg - Lokalcenter. Adresse: Nygårdsvej 2, 8270 Højbjerg. Kommune: Århus. Ledere: Sonja Anesen og Nana Eli Bach Tilsynsrapport 2015 Område Viby-Højbjerg - Lokalcenter Holme, Madsbjerg Adresse: Nygårdsvej 2, 8270 Højbjerg Kommune: Århus Ledere: Sonja Anesen og Nana Eli Bach Telefon: 87 13 50 30 E-post: post@mso.aarhus.dk

Læs mere

Medicinhåndtering. Dokumentation og evaluering af so-su-arbejde Mål for kurset: Maj 2014

Medicinhåndtering. Dokumentation og evaluering af so-su-arbejde Mål for kurset: Maj 2014 Vibeke Rønnebech maj 2014 Dokumentation og evaluering af so-su-arbejde Maj 2014 Mål for kurset: Kan indgå i arbejdet med at dokumentere og evaluere målene i so-su-arbejde. Har kendskab til forskellige

Læs mere

Karen Marie Dencker. Biersted Plejecenter Aabybro. Nordjylland. Jammerbugt kommune.

Karen Marie Dencker. Biersted Plejecenter Aabybro. Nordjylland. Jammerbugt kommune. Jr. nr.: 1-17-131/7 P-nr.: 1009008094 SST-id: PHJSYN-00001075 Tilsynsførende: Karen Marie Dencker Ansvarlig embedslæge: Karen Marie Dencker Embedslægeinstitution: Embedslægerne i Nordjylland Besøgsdato:

Læs mere

Tilsynsrapport 2014. Bispebjerghjemmet. Adresse: Tagensvej 186, 2400 København NV. Kommune: København. Leder: Forstander Carsten Ilsøe

Tilsynsrapport 2014. Bispebjerghjemmet. Adresse: Tagensvej 186, 2400 København NV. Kommune: København. Leder: Forstander Carsten Ilsøe Tilsynsrapport 2014 Bispebjerghjemmet Adresse: Tagensvej 186, 2400 København NV Kommune: København Leder: Forstander Carsten Ilsøe Telefon: 35 30 28 90 E-post: carsten.ilsøe@suf.kk.dk Dato for tilsynet:

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted:

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted: Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder hvor der udføres lægelig patientbehandling Endelig tilsynsrapport Overordnet ansvarlig/ virksomhedsansvarlig læge: Kristina Alexandra Iris Winter

Læs mere

Tilsyn med medicinhåndtering på plejehjem. Afdelingslæge Marianne Søborg Nielsen Sundhedsstyrelsen

Tilsyn med medicinhåndtering på plejehjem. Afdelingslæge Marianne Søborg Nielsen Sundhedsstyrelsen Tilsyn med medicinhåndtering på plejehjem Afdelingslæge Marianne Søborg Nielsen Sundhedsstyrelsen Plejehjemstilsynet Lovbaseret systematisk tilsyn siden 2002 Embedslæge-institutionerne ~ 5 regionale enheder

Læs mere

Tilsynsrapport Botilbuddet Dronninggårdsallé Adresse: Dronninggårds Allé 24-26, 2840 Holte. Kommune: Rudersdal

Tilsynsrapport Botilbuddet Dronninggårdsallé Adresse: Dronninggårds Allé 24-26, 2840 Holte. Kommune: Rudersdal Tilsynsrapport 2016 Botilbuddet Dronninggårdsallé 24-26 Adresse: Dronninggårds Allé 24-26, 2840 Holte Kommune: Rudersdal Leder: Konstitueret daglig leder Allan Steen Vilhelmsen Telefon: 46 11 37 30 E-post:

Læs mere

Medicinvejledninger - frivillige. Indholdsfortegnelse

Medicinvejledninger - frivillige. Indholdsfortegnelse Medicinvejledninger - frivillige Indholdsfortegnelse Overdragelse af medicin fra forældre og pårørende til dagtilbud...2 Opgave- og ansvarsfordeling mellem døgntilbud og dagtilbud vedr. medicinskema, transport

Læs mere

Tilsynsrapport 2015. Område Øst, Sejs Plejecenter. Adresse: Lyngvej 2, 8600 Silkeborg. Kommune: Silkeborg. Leder: Lokalleder Annette Jørgensen

Tilsynsrapport 2015. Område Øst, Sejs Plejecenter. Adresse: Lyngvej 2, 8600 Silkeborg. Kommune: Silkeborg. Leder: Lokalleder Annette Jørgensen Tilsynsrapport 2015 Område Øst, Sejs Plejecenter Adresse: Lyngvej 2, 8600 Silkeborg Kommune: Silkeborg Leder: Lokalleder Annette Jørgensen Telefon: 89 70 46 30 E-post: sikkerpost@silkeborg.dk Dato for

Læs mere

Tilsynsrapport 2015 SØSTER SOPHIES MINDE. Adresse: Søndre Fasanvej 2A, 2000 Frederiksberg. Kommune: Frederiksberg. Leder: Forstander Hanne Munkholm

Tilsynsrapport 2015 SØSTER SOPHIES MINDE. Adresse: Søndre Fasanvej 2A, 2000 Frederiksberg. Kommune: Frederiksberg. Leder: Forstander Hanne Munkholm Tilsynsrapport 2015 SØSTER SOPHIES MINDE Adresse: Søndre Fasanvej 2A, 2000 Frederiksberg Kommune: Frederiksberg Leder: Forstander Hanne Munkholm Telefon: 38 38 46 00 E-post: hmmo@diakonissen.dk Dato for

Læs mere

Sundhedsstyrelsen, 2015. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse.

Sundhedsstyrelsen, 2015. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i Herning Kommune 2014 Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i Herning Kommune 2014 Sundhedsstyrelsen, 2015. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse.

Læs mere