PRODUKTRESUMÉ. for. Ipren, filmovertrukne tabletter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PRODUKTRESUMÉ. for. Ipren, filmovertrukne tabletter"

Transkript

1 7. marts 2011 PRODUKTRESUMÉ for Ipren, filmovertrukne tabletter 0. D.SP.NR LÆGEMIDLETS NAVN Ipren 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Ibuprofen 200 mg Hjælpestof: Ipren indeholder 20 mg lactosemonohydrat. Alle hjælpestoffer er anført under pkt LÆGEMIDDELFORM Filmovertrukne tabletter Udseende: Hvid, hvælvet, rund, filmovertrukken tablet. 4. KLINISKE OPLYSNINGER 4.1 Terapeutiske indikationer Svage smerter. 4.2 Dosering og indgivelsesmåde Voksne: 1-2 tabletter, højst 6 tabletter i døgnet. Bør ikke anvendes til børn under 15 år uden lægens anvisning. Nedsat leverfunktion: Dosisjustering er ikke nødvendig ved let nedsat leverfunktion, men ibuprofen bør anvendes med forsigtighed. Nedsat nyrefunktion: Dosisjustering er ikke nødvendig ved let nedsat nyrefunktion, men ibuprofen bør anvendes med forsigtighed Side 1 af 14

2 Ældre: Dosisjustering er ikke nødvendig, men ibuprofen bør anvendes med forsigtighed, da gastrointestinale bivirkninger kan være mere alvorlige i denne patientgruppe (se pkt. 4.4). Symptomerne behandles i så kort tid og med så lav dosis som muligt for at minimere bivirkningerne af Ipren (se pkt. 4.4). 4.3 Kontraindikationer Ipren er kontraindiceret til patienter med: overfølsomhed over for ibuprofen eller over for et eller flere af hjælpestofferne. alvorlig hjerteinsufficiens. gastrointestinal blødning eller perforation i anamnesen i forbindelse med NSAIDbehandling. bronkospasmer, angioødem, astma, rhinitis eller urticaria i anamnesen efter indtagelse af acetylsalicylsyre eller andre NSAID. aktivt eller tilbagevendende ulcerøs colitis, Crohns sygdom, aktivt eller tilbagevendende gastrointestinalt ulcus eller gastrointestinal blødning (dvs. to eller flere særskilte episoder af diagnosticeret ulcus eller blødning). øget blødningstendens (f.eks. svær trombocytopeni). svær leverinsufficiens. svær nyreinsufficiens (glomerulusfiltration under 30 ml/minut). graviditet i 3. trimester. 4.4 Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen Samtidig brug af ibuprofen og acetylsalicylsyre eller andre NSAID-præparater inklusive selektive cyclooxygenase-2 hæmmere bør undgås (se pkt. 4.5). Ipren bør anvendes med forsigtighed til astmatikere, idet ibuprofen kan forårsage bronkospasmer. Symptomerne behandles i så kort tid og med så lav dosis som muligt for at minimere bivirkningerne af Ipren (se pkt. 4.2 samt nedenstående om gastrointestinale og kardiovaskulære risici). Ældre Ældre får oftere bivirkninger ved brug af NSAID, især gastrointestinal blødning og perforation, som kan være fatale. Gastrointestinale påvirkninger Der er rapporteret gastrointestinale blødninger, ulcerationer eller perforationer, som kan være fatale, ved behandling med ibuprofen og alle typer af NSAID-præparater. Disse bivirkninger er opstået på ethvert tidspunkt under behandlingen, med eller uden advarende symptomer eller alvorlige gastrointestinale fortilfælde. Risikoen for gastrointestinal blødning, ulceration eller perforation er øget ved højere doser af NSAID, hos patienter med ulcus i anamnesen (særligt med samtidig blødning eller perforation) (se pkt. 4.3) og hos ældre. Disse patienter bør indlede behandlingen med den lavest mulige dosis Side 2 af 14

3 Kombinationsbehandling med slimhindebeskyttende midler (f.eks. misoprostol eller protonpumpehæmmere) bør overvejes til disse patienter samt til patienter med behov for samtidig behandling med lave doser acetylsalicylsyre eller andre stoffer, som sandsynligt vil øge risikoen for gastrointestinale bivirkninger (se nedenstående og pkt. 4.5). Patienter, særligt ældre, med gastrointestinal toksicitet i anamnesen bør rapportere alle usædvanlige abdominale symptomer (særligt gastrointestinal blødning) i særdeleshed i behandlingens startfase. Patienter, der samtidig bruger medicin, som øger risikoen for gastrointestinalt ulcus eller blødning, såsom orale kortikosteroider, antikoagulantia som warfarin, selektive serotoningenoptagelseshæmmere (SSRI) eller trombocythæmmende midler som acetylsalicylsyre, bør rådes til forsigtighed (se pkt. 4.5). Hvis gastrointestinal blødning eller ulceration opstår hos patienter i behandling med ibuprofen skal behandlingen seponeres. Forsigtighed tilrådes ved behandling af patienter med gastrointestinale lidelser i anamnesen (særligt colitis ulcerosa, Crohns sygdom), da behandling med NSAID-præparater kan forværre disse tilstande (se pkt. 4.8). Kardiovaskulære og cerebrovaskulære påvirkninger Forsigtighed (samråd med læge eller farmaceut) tilrådes inden behandling påbegyndes hos patienter med fortilfælde af hypertension og/eller hjerteinsufficiens, da væskeretention, hypertension og ødemer er rapporteret i forbindelse med brug af NSAID. Kliniske forsøg og epidemiologiske data antyder, at der ved brug af ibuprofen, specielt i høje doser (2400 mg daglig) og ved langtidsbehandling, er en let forøget risiko for arterielle tromboser (f.eks. myokardieinfarkt og slagtilfælde). I henhold til epidemiologiske studier vurderes lavdosis ibuprofen (f.eks mg daglig) ikke at være forbundet med en forøget risiko for myokardieinfarkt. Hudreaktioner Alvorlige hudreaktioner, som kan være fatale, er rapporteret meget sjældent i forbindelse med brugen af NSAID, bl.a. exfoliativ dermatitis, Stevens-Johnson syndrom og toksisk epidermal nekrolyse (TEN) (se pkt. 4.8). Risikoen for sådanne reaktioner synes at være størst tidligt i behandlingen, idet de fleste hudreaktioner forekommer inden for behandlingens første måned. Behandling med Ipren bør straks seponeres ved symptomer som udslæt, slimhindelæsioner eller anden overfølsomhedsreaktion. Alvorlige, akutte overfølsomhedsreaktioner (f.eks. anafylaktisk shock) er kun set i meget sjældne tilfælde. Hvis der viser sig tidlige tegn på en overfølsomhedsreaktion efter indtagelse/administration af ibuprofen, skal behandlingen seponeres. Der skal igangsættes nødvendige medicinske tiltag i overensstemmelse med symptomerne af specialiseret personale. Fertilitet Anvendelsen af ibuprofen kan reducere fertiliteten og bør derfor ikke anvendes til kvinder, som ønsker at blive gravide. For kvinder, som har problemer med at blive gravide eller bliver undersøgt for infertilitet, bør seponering af ibuprofen overvejes (se pkt. 4.6). Medicinoverforbrugshovedpine Ved længerevarende brug af enhver type smertestillende hovedpinemedicin kan hovedpine blive værre og hyppigere (medicinoverforbrugshovedpine). Hvis denne tilstand udvikles Side 3 af 14

4 eller mistænkes, skal lægen kontaktes med henblik på afbrydelse af hovedpinebehandlingen. Medicinoverforbrugshovedpine bør mistænkes hos patienter med hyppige eller daglige hovedpineanfald på trods af (eller på grund af) regelmæssig brug af smertestillende medicin. Virkning på nyrefunktionen Der bør udvises særlig forsigtighed, når behandling med Ipren startes op hos stærkt dehydrerede patienter. Ipren bør gives med forsigtighed til patienter med nedsat nyrefunktion, da anvendelse af NSAID kan resulterer i forværring af nyrefunktionen. Dosis bør være så lav som muligt, og nyrefunktion bør monitoreres. Som for andre NSAID kan langtidsbehandling med Ipren resulterer i papillær nekrose og andre patologiske ændringer i nyren. Nyretoksicitet er også set hos patienter, hos hvem prostaglandiner fra nyren har en kompensatorisk rolle i vedligeholdelsen af nyrens gennemblødning. Hos disse patienter, kan administration af non-steroide anti-inflammatoriske lægemidler forårsage en dosisafhængig reduktion i dannelsen af prostaglandiner og sekundært i nyrens blodgennemstrømning, som kan fremskynde nedbrydning af nyren. De patienter, som har størst risiko for denne reaktion, er patienter med svækket nyrefunktion, hjerteinsufficiens, svækket leverfunktion, patienter i behandling med diuretika og ACEhæmmere samt ældre. Ophør med behandling med non-steroide anti-inflammatoriske lægemidler efterfølges normalt med bedring til det stadie, som fandtes inden behandlingen. Ibuprofens prostaglandinhæmmende effekt kan resultere i let nedsat nyrefunktion på grund af nedsat renal blodgennemstrømning, der dog normalt er reversibel. Patienter med renovaskulær sygdom, leversygdom, hjerteinsufficiens, diabetes mellitus, SLE, i behandling med diuretika eller nefrotoksiske lægemidler, samt ældre har størst risiko for at udvikle akut nyresvigt og bør derfor have foretaget en nyrefunktionsundersøgelse før og under behandling med ibuprofen. Ipren skal anvendes med forsigtighed til patienter med nedsat leverfunktion, da levertoksicitet kan forekomme. Som for andre NSAIDs er der observeret sjældne tilfælde af aseptisk meningitis, sandsynligvis har patienter med lupus og lignende bindevævssygdomme en højere risiko, men aseptisk meningitis er også rapporteret hos patienter, der ikke havde nogen bagvedliggende kronisk sygdom. Hæmotologiske virkninger Ipren kan, som andre NSAID, forhindre koagulation og er vist at kunne forlænge blødningstiden hos normale individer. Ibuprofen kan som andre NSAID maskere tegn på infektion. Ibuprofen virker febernedsættende. Ibuprofen bør anvendes med forsigtighed til patienter i behandling med methotrexat (se pkt. 4.5). i behandling med lithium (se pkt. 4.5). i behandling med ciclosporin eller tacrolimus (se pkt. 4.5) Side 4 af 14

5 i behandling med diuretika (se pkt. 4.5). Ipren indeholder lactose og bør derfor ikke anvendes til patienter med arvelig galactoseintolerans, en særlig form af hereditær lactasemangel (Lapp Lactase deficiency) eller glucose/galactosemalabsorption. 4.5 Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion Følgende kombinationer bør undgås: Acetylsalicylsyre Mulig mekanisme: Kompetitiv binding til COX-1 bindingsstedet på blodpladerne. Effekt: Nedsat antikoagulerende virkning af acetylsalicylsyre. Som for andre NSAID-præparater, bør Ipren og acetylsalicylsyre ikke administreres samtidig, idet den mulige risiko for bivirkninger forøges. COX-2 hæmmere og andre NSAID-præparater Samtidig anvendelse med andre NSAID-præparater, inklusiv cyclooxygenase-2-selektive hæmmere bør undgås på grund af den mulige additive effekt. Digoxin NSAID-præparater kan forværre hjerteinsufficiens, reducere den glomerulære filtreringshastighed og øge plasmaniveauet for hjerteglykosider. Methotrexat Mulig mekanisme: Nedsat renal methotrexatclearance. Effekt: Methotrexattoksicitet (leukæmi, trombocytopeni, anæmi, nefrotoksicitet, slimhindeforandringer (se pkt. 4.4)). Samtidig anvendelse af følgende kan anvendes under visse forholdsregler og dosisjusteringer: Antikoagulantia: NSAID-præparater kan forstærke effekten af antikoagulantia (se pkt. 4.4). Øget monitorering af koagulationen anbefales i tilfælde af samtidig behandling. Warfarin, phenprocoumon Mulig mekanisme: Reducerer thrombindannelsen, der resulterer i indirekte reduktion af blodpladeaktiviteten. Effekt: Øget risiko for blødning. Heparin Mulig mekanisme: Reducerer thrombindannelsen, der resulterer i indirekte reduktion af blodpladeaktiviteten. Effekt: Øget risiko for blødning. ACE hæmmere Mulig mekanisme: Hæmning af prostaglandinsyntesen. Effekt: Nedsat effekt af ACE-hæmmere. Furosemid Mulig mekanisme: Hæmning af den proximale tubulære udskillelse af furosemid. Effekt: Nedsætter furosemids diuretiske effekt. Forsigtighed anbefales ved samtidig brug (se pkt. 4.4) Side 5 af 14

6 Samtidig indtagelse kan øge risikoen for svækkelse af nyrefunktion. Thiaziddiuretika Mulig mekanisme: Nedsat renal produktion af prostaglandin. Effekt: Nedsat diuretisk og antihypertensiv effekt. Bør anvendes med forsigtighed ved samtidig brug (se pkt. 4.4). -blokkere Mulig mekanisme: Nedsat produktion af vasodilaterende og renale prostaglandiner. Effekt: Nedsat antihypertensiv effekt. Kortikosteroider Mulig mekanisme: Ukendt. Effekt: Øget risiko for gastrointestinalt ulcus eller blødning. Lithium Mulig mekanisme: Nedsætter den renale clearance af lithium. Effekt: Øget risiko for lithiumtoksicitet (svaghed, rysten, ekstrem tørst, forvirring se pkt. 4.4). Ciclosporin Mulig mekanisme: Forøger plasmakoncentrationen af ciclosporin. Effekt: Øget risiko for ciclosporintoksicitet renal-dysfunktion, cholestasis, paræstesi (se pkt. 4.4). Trombocythæmmende midler og selektive serotonin genoptagelseshæmmere (SSRI) Mulig mekanisme: Ukendt. Effekt: Øget risiko for blødning f.eks. fra gastrointestinalkanalen (se pkt. 4.4). Denne risiko øges ved kombinationsbehandling. Abciximab, tirofiban, integrelin Mulig mekanisme: Øget hæmning af blodpladeaktiviteten (glycoprotein IIb/IIIa inhibitor). Effekt: Øget risiko for blødning. Clopidogrel Mulig mekanisme: Øget hæmning af blodpladeaktiviteten (blodplade-adp-receptorantagonist). Effekt: Øget risiko for blødning. Hvis to eller flere af de ovenfor nævnte stoffer indgives sammen med ibuprofen kan det medføre en synergieffekt med øget hæmning af blodpladeaktiviteten og øget blødningstendens til følge. Tacrolimus Mulig mekanisme: Ukendt. Effekt: Øget risiko for tacrolimus-nefrotoksicitet. Bør anvendes med forsigtighed ved samtidig brug (se pkt. 4.4). Zidovudin Der er påvist en øget risiko for ledblødning og hæmatom hos HIV-positive bløderpatienter, der tager zidovudin og ibuprofen samtidigt Side 6 af 14

7 Aminoglykosider NSAID-præparater kan nedsætte udskillelse af aminoglykosider. Naturlægemidler Ginkgo biloba kan forøge risikoen for blødning med NSAID-præparater. 4.6 Graviditet og amning Graviditet: Tredje trimester: Prostaglandinsyntesehæmmere som f.eks. NSAID er kontraindiceret under tredje trimester af graviditeten, da prostaglandinsyntesehæmmere under tredje trimester af graviditeten kan udsætte fosteret for: kardiopulmonær toksicitet (for tidlig lukning af ductus arteriosus og pulmonær hypertension). renal dysfunktion som kan lede til nyresvigt og dermed en reduceret mængde fostervand. og ved graviditetens slutning kan prostaglandinsyntesehæmmere udsætte moderen og det nyfødte barn for: forlænget blødningstid som følge af en nedsat aggregationsevne for trombocytterne, hvilket kan forekomme selv ved meget lave doser. hæmning af livmoderkontraktioner, hvilket kan resultere i for sen eller forlænget fødsel. Første og andet trimester Prostaglandinsyntesehæmmere bør kun anvendes på tvingende indikation under første og andet trimester af graviditeten, og dosis bør være så lav og behandlingstiden så kort som muligt. Fertilitet: NSAID bør ikke anvendes til kvinder, som ønsker at blive gravide, da prostaglandinsyntesehæmmere menes at kunne nedsætte fertiliteten. Hvis behandling med NSAID er nødvendig, bør behandlingen være så kortvarig og i så lave doser som muligt. Virkningen på fertiliteten er reversibel. NSAIDs hæmning af prostaglandinsyntesen kan have en skadelig indvirkning på graviditeten og/eller den embryonale/føtale udvikling. Data fra epidemiologiske studier tyder på en øget risiko for spontan abort og for medfødte misdannelser i barnets hjerte samt gastroschisis ved brug af prostaglandinsyntesehæmmere under den tidlige graviditet. Den absolutte risiko for medfødte misdannelser i hjertet stiger fra mindre end 1 % til cirka 1,5 %. Risikoen menes at stige med øget dosis og behandlingsvarighed. Hos dyr har administration af prostaglandinsyntesehæmmere vist sig at medføre en øget hyppighed af præ- og postimplantationstab samt embryo-/fosterdød. Endvidere er der fundet en øget forekomst af flere misdannelser, herunder kardiovaskulære hos dyr, der har været eksponeret for en prostaglandinsyntesehæmmer under den organudviklende periode. Amning: Ipren kan anvendes i ammeperioden Side 7 af 14

8 Ibuprofen passerer i små mængder over i modermælken. Koncentrationen i modermælken er < 1 % af koncentrationen i plasma. Selvom der ikke foreligger dokumentation om bivirkninger hos det ammede barn, bør der foretages en risk/benefit-vurdering, da spædbørn og børn er særlig følsomme for ibuprofens virkning. 4.7 Virkning på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner Ikke mærkning. Ipren påvirker ikke eller kun i ubetydelig grad evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner. 4.8 Bivirkninger De mest e bivirkninger er gastrointestinalt relaterede. I kontrollerede kliniske forsøg rapporterer mellem 4 % og 36 % af patienterne én eller flere gastrointestinale gener. Ved korttidsbehandling med døgndoser op til 1200 mg ses en lavere hyppighed af bivirkninger. Der kan forekomme peptisk ulcus, perforation eller gastrointestinal blødning, som kan være fatal, især hos ældre (se pkt. 4.4). Frekvens Meget ( 1/10) meget ( 1/100) ( 1/100 og <1/10) Ikke ( 1/1000 og <1/100) Sjælden ( 1/ og <1/1000) Meget sjælden (<1/10.000) Organklasse Hjerte Hjerteinsufficiens (hos patienter med begrænset hjertefunktion). Blod og lymfesystem Agranulocytose, pancytopeni, trombocytopeni, aplastisk og hæmolytisk anæmi, neutropeni, eosinofili, koagulationsforstyrrelser, aplasi af de hvide blodlegemer. Nervesystemet Mild og forbigående hovedpine, svimmelhed. Paræstesier. Sløvhed, ekstrapyramidale gener Side 8 af 14

9 Frekvens Meget ( 1/10) meget ( 1/100) ( 1/100 og <1/10) Ikke ( 1/1000 og <1/100) Sjælden ( 1/ og <1/1000) Meget sjælden (<1/10.000) Organklasse Øjne Synsforstyrrelser (sløret syn, ændret farveopfattelse, nedsat syn, synsfelt defekter, scotoma, amblyopia, dobbeltsyn, iridocyclitis). Optisk neuritis. Øre og labyrint Tinnitus. Påvirkning af hørelsen. Luftveje, thorax og mediastinum Bronkospasme, astmatisk anfald, forværring af astma, dyspnø. Eksacerbation af bronkospasme. Dyspepsi, diaré. Mavetarmkanalen Gastrointestinal blødning, hæmatemesis, melæna, mavesmerter, flatulens. Gastrointestinale gener som kvalme, opkastninger, smerter i epigastriet, abdominalt ubehag, fordøjelsesbesvær, forstoppelse, abdominale kramper. Gastrisk eller duodenale ulcera med blødning og/eller perforation, colitis, inflammtoriske tarmsygdomme, ulcøs stomatitis, gastritis (kvalme, opkastninger, mavesmerter), halsbrand. Pancreatitis, forværring af colitis og Crohns sygdom. Nyrer og urinveje Øget ureakoncentrationer i serum, øget serumkreatinin. Akut nyreinsufficiens, interstitiel nefritis, nefrotisk syndrom. Papilnekrose, membranøs nefropati. Nedsat urinstof udskillelse Side 9 af 14

10 Frekvens Meget ( 1/10) meget ( 1/100) ( 1/100 og <1/10) Ikke ( 1/1000 og <1/100) Sjælden ( 1/ og <1/1000) Meget sjælden (<1/10.000) Organklasse Hud og subkutant væv Exantem. Urticaria, pruritus, purpura, fotosensitivitet. Bulløst exantem. Toksisk epidermal nekrose (TEN), morbiliformt udslæt, erythema nodosum, erythema multiforme, Stevens- Johnson syndrom, hårtab, sygdomme i hår og negle, dermatitis herpetiformis. Metabolisme og ernæring Hyponatriæmi. Infektioner og parasitære sygdomme Rinit. Aseptisk meningitis (nakkestivhed, hovedpine, kvalme, opkastning, feber eller desorientering hos patienter med eksisterende autoimmune sygdomme). Varicella infektion. Vaskulære sygdomme Hypertension. Vaskulitis. Træthed. Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Væskeretention, ødemer. Kulderystelser, drug fever Side 10 af 14

11 Frekvens Meget ( 1/10) meget ( 1/100) ( 1/100 og <1/10) Ikke ( 1/1000 og <1/100) Sjælden ( 1/ og <1/1000) Meget sjælden (<1/10.000) Organklasse Immunsystemet Anafylaksi/anafylaktoide reaktioner, angioødem, generaliseret hypersensitivitet. Anafylaktisk shock. Lever og galdeveje Hepatitis, gulsot, betydelig forhøjelse af leverparametre (ASAT og ALAT). Levertoksicitet. Leverskader (specielt i langtidsbehandling), leversvigt. Psykiske forstyrrelser Hallucinationer, søvnløshed, nervøsitet, let rastløshed. Depression, konfusion, koncentrationsbesvær, kognitiv dysfunktion. Kliniske forsøg og epidemiologiske data antyder, at der er en lille forøget risiko for arterielle tromboser (f.eks. myokardieinfarkt og slagtilfælde) ved brug af ibuprofen, specielt i høje doser (2400 mg dagligt) og ved langtidsbehandling (se pkt. 4.4). 4.9 Overdosering Toksicitet Toksiciteten af ibuprofen afhænger af dosis og tiden siden indtagelsen. Hvert enkelt tilfælde skal bedømmes individuelt, da der er stor forskel i den enkeltes respons. Ved doser > mg/kg: risiko for symptomer. Ved doser >200 mg/kg: risiko for alvorlige symptomer, dog individuelle variationer. 560 mg/kg til børn på 15 måneder: alvorlig toksicitet. 3,2 g til 6-årige børn: let til moderat toksicitet. 2,8-4 g til 1½ år og 6 g til 6-årige: alvorlig toksicitet. 8 g til børn på 16 år: nyrepåvirkning Side 11 af 14

12 12 g i kombination med alkohol til teenagere: akut tubulær nekrose. Symptomer De hyppigste symptomer er mavesmerter, kvalme, opkastning, letargi og sløvhed. Andre CNS-relaterede symptomer er svimmelhed, hovedpine, tinnitus, generel CNS-hæmning og kramper. Sjældent ses metabolisk acidose, respirationsdepression, koma, påvirkning af leverfunktionen, hypernatriæmi, akut nyresvigt, hæmaturi og apnø (især hos meget små børn). Kardiovaskulær toksicitet, inklusive hypotension, bradykardi, takykardi og atrieflimmer er også rapporteret. Behandling Der findes ingen specifik antidot. Ventrikelaspiration og symptomatisk og understøttende behandling anbefales. Eventuelt korrektion af elektrolytforstyrrelser Udlevering HA18: ingen øvre grænse HX18: max 30 stk. 5. FARMAKOLOGISKE EGENSKABER 5.0 Terapeutisk klassifikation Non-steroide antiinflammatoriske og antirheumatiske midler, propionsyre-derivater ATC-kode: M 01 AE Farmakodynamiske egenskaber Ibuprofen tilhører gruppen af NSAID. Ibuprofen er et 2-propionsyrederivat. Ibuprofen virker antiinflammatorisk, analgetisk, antipyretisk og forlænger blødningstiden. Virkningsmekanismen for antiinflammatoriske stoffer og den analgetiske effekt beror på hæmning af prostaglandinsyresyntesen via en hæmning af enzymet cyklooxygenase. Virkningsmekanismen er endnu ikke fuldt klarlagt, idet nyere forskning tyder på, at NSAID'er også virker på spinale og centrale mekanismer, der spiller en rolle i transmissionen og perceptionen af smerten samt i den centrale regulering af inflammationen. Ibuprofen blokerer for dannelsen af prostaglandin E 2α, der udløser hyperkontraktabiliteten i uterus ved dysmenorré. Ibuprofen nedsætter trombocytternes aggregationsevne. Ibuprofen hæmmer den renale prostaglandinsyntese. Hos patienter med normal nyrefunktion har det ingen betydning. Derimod kan det hos patienter med kronisk nyreinsufficiens, svær hjerteinsufficiens eller leverinsufficiens medføre akut nyreinsufficiens, væskeretention eller hjerteinsufficiens. Ibuprofen virker antipyretisk ved hæmning af syntesen af prostagladin E 2 i cerebrospinalvæsken. 5.2 Farmakokinetiske egenskaber Absorption Ibuprofen absorberes hurtigt og fuldstændigt. Maksimal plasmakoncentration opnås efter 1-2 timer. Distribution Proteinbindingsgraden er ca. 99 % i terapeutiske doser. Fordelingsvolumen er omtrent 0,15 l/kg. Fordelingsforholdet mellem plasmakoncentrationen og ledvæsken er 0, Side 12 af 14

13 Metabolisme Metaboliseres i leveren til inaktive hydroxy- og carboxymetabolitter. Elimination 90 % af dosis udskilles renalt dels i fri form, dels konjugeret. En ringe del udskilles formentlig med galden. Eliminationen er fuldstændig efter 24 timer. Plasmahalveringstiden er omkring 2 timer. 5.3 Prækliniske sikkerhedsdata I dyreforsøg med gentagen dosering af ibuprofen var den eneste gennemgående patologiske effekt gastrointestinal ulceration. Der er ikke fundet tegn på carcinogenitet hos rotter. Reproduktionsstudier på hvide kaniner, i første del af graviditeten, har ikke vist relaterede abnormiteter; tilsvarende tilfredsstillende resultater er fundet i mus og rotter. Kulturer af lymfocytter fra reumatologiske patienter i behandling med ibuprofen viste ingen signifikant forøgelse af kromosomaberrationer. 6. FARMACEUTISKE OPLYSNINGER 6.1 Hjælpestoffer Cellulose mikrokrystallinsk (E 460), croscarmellosenatrium, hypromellose (E 464), kartoffelstivelse, lactosemonohydrat, magnesiumstearat (E 470 b), propylenglycol (E 1520), silica, kolloid vandfri, talcum (E 553 b). 6.2 Uforligeligheder Ikke relevant 6.3 Opbevaringstid 5 år. 6.4 Særlige opbevaringsforhold Ingen særlige opbevaringsbetingelser. 6.5 Emballagetyper og pakningsstørrelser Tabletbeholder (plast) og blister. 6.6 Regler for destruktion og anden håndtering Ingen særlige forholdsregler. Ikke anvendt lægemiddel samt affald heraf bør destrueres i henhold til lokale retningslinjer. 7. INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN Nycomed Danmark ApS Postboks 88 Langebjerg Roskilde 8. MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMRE Side 13 af 14

14 9. DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE 1. marts DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN 7. marts Side 14 af 14

PRODUKTRESUMÉ. for. Ibuprofen "Actavis", filmovertrukne tabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Ibuprofen Actavis, filmovertrukne tabletter 9. marts 2009 PRODUKTRESUMÉ for Ibuprofen "Actavis", filmovertrukne tabletter 0. D.SP.NR. 3917 1. LÆGEMIDLETS NAVN Ibuprofen "Actavis" 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Ibuprofen 400 mg og 600

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Ibuprofen Orifarm, filmovertrukne tabletter 200 mg

PRODUKTRESUMÉ. for. Ibuprofen Orifarm, filmovertrukne tabletter 200 mg 1. februar 2013 PRODUKTRESUMÉ for Ibuprofen Orifarm, filmovertrukne tabletter 200 mg 0. D.SP.NR. 24614 1. LÆGEMIDLETS NAVN Ibuprofen Orifarm 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Ibuprofen 200 mg

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Panodil, filmovertrukne tabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Panodil, filmovertrukne tabletter 7. januar 2013 PRODUKTRESUMÉ for Panodil, filmovertrukne tabletter 0. D.SP.NR. 3115 1. LÆGEMIDLETS NAVN Panodil 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver tablet indeholder 500 mg eller 1000 mg paracetamol.

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Dapson Scanpharm, tabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Dapson Scanpharm, tabletter PRODUKTRESUMÉ 14. juni 2007 for Dapson Scanpharm, tabletter 0. D.SP.NR. 6766 1. LÆGEMIDLETS NAVN Dapson Scanpharm 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Dapson 50 mg og 100 mg Hjælpestoffer, se pkt

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Panodil Brus, brusetabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Panodil Brus, brusetabletter 7. januar 2013 PRODUKTRESUMÉ for Panodil Brus, brusetabletter 0. D.SP.NR. 3115 1. LÆGEMIDLETS NAVN Panodil Brus 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver brusetablet indeholder 500 mg paracetamol.

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Panodil Hot, pulver til oral opløsning, brev

PRODUKTRESUMÉ. for. Panodil Hot, pulver til oral opløsning, brev 7. januar 2013 PRODUKTRESUMÉ for Panodil Hot, pulver til oral opløsning, brev 0. D.SP.NR. 3115 1. LÆGEMIDLETS NAVN Panodil Hot 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hvert brev indeholder 500 mg paracetamol.

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Mega C 1500 "Tolico", depottabletter 1500 mg

PRODUKTRESUMÉ. for. Mega C 1500 Tolico, depottabletter 1500 mg 10. november 2010 PRODUKTRESUMÉ for Mega C 1500 "Tolico", depottabletter 1500 mg 0. D.SP.NR. - 1. LÆGEMIDLETS NAVN Mega C 1500 Tolico 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 1 depottablet indeholder:

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Panodil Zapp, filmovertrukne tabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Panodil Zapp, filmovertrukne tabletter 7. januar 2013 PRODUKTRESUMÉ for Panodil Zapp, filmovertrukne tabletter 0. D.SP.NR. 20501 1. LÆGEMIDLETS NAVN Panodil Zapp 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver tablet indeholder 500 mg paracetamol.

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Voltaren Dolo, filmovertrukne tabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Voltaren Dolo, filmovertrukne tabletter Sundhedsudvalget SUU alm. del - Bilag 265 Offentligt 12. december 2008 PRODUKTRESUMÉ for Voltaren Dolo, filmovertrukne tabletter 0. D.SP.NR. 03588 1. LÆGEMIDLETS NAVN Voltaren Dolo 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Burana 200 mg filmovertrukne tabletter Ibuprofen

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Burana 200 mg filmovertrukne tabletter Ibuprofen INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Burana 200 mg filmovertrukne tabletter Ibuprofen Læs denne indlægsseddel grundigt. Den indeholder vigtige informationer. Du kan få Burana uden recept. For at opnå

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Ipren 200 mg filmovertrukne tabletter Ibuprofen

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Ipren 200 mg filmovertrukne tabletter Ibuprofen INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Ipren 200 mg filmovertrukne tabletter Ibuprofen Læs denne indlægsseddel grundigt. Den indeholder vigtige informationer. Du kan få Ipren uden recept. For at opnå

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Arthrotec og Arthrotec Forte, tabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Arthrotec og Arthrotec Forte, tabletter Produktinformation for Arthrotec og Arthrotec Forte (Diclofenac, kombinationer) Tabletter 50 + 0,2 mg og 75 + 0,2 mg. Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og styrke 15 45 91 Tabletter 50 + 0,2 mg

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Felden, gel. Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på: Propylenglycol

PRODUKTRESUMÉ. for. Felden, gel. Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på: Propylenglycol Produktinformation for Felden (Piroxicam) Gel, 0,5% Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og styrke 15 23 48 Gel 0,5% 06 14 65 Gel 0,5% 08 58 16 Gel 0,5% Pakningsstørrelse 25 g 50 g 112 g Dagsaktuel

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Dulcolax, suppositorier

PRODUKTRESUMÉ. for. Dulcolax, suppositorier 10. januar 2011 PRODUKTRESUMÉ for Dulcolax, suppositorier 0. D.SP.NR. 1603 1. LÆGEMIDLETS NAVN Dulcolax 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Bisacodyl 10 mg Hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Benylan, oral opløsning

PRODUKTRESUMÉ. for. Benylan, oral opløsning 28. juni 2007 PRODUKTRESUMÉ for Benylan, oral opløsning 0. D.SP.NR. 0958 1. LÆGEMIDLETS NAVN Benylan 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Diphenhydraminhydrochlorid 2,8 mg/ml Hjælpestoffer se pkt.

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Diklofenak Orifarm 25 mg og 50 mg, enterotabletter. diklofenak natrium

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Diklofenak Orifarm 25 mg og 50 mg, enterotabletter. diklofenak natrium INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Diklofenak Orifarm 25 mg og 50 mg, enterotabletter diklofenak natrium Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage medicinen. - Gem indlægssedlen.

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Romefen Vet., tabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Romefen Vet., tabletter 29. oktober 2012 PRODUKTRESUMÉ for Romefen Vet., tabletter 0. D.SP.NR 8710 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Romefen Vet. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Ketoprofen 10 mg og 20 mg. 3. LÆGEMIDDELFORM

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Canidryl, tabletter. 50.0 mg/tablet 100.0 mg/tablet Hjælpestoffer Se pkt. 6.1 for en fuldstændig fortegnelse over hjælpestoffer.

PRODUKTRESUMÉ. for. Canidryl, tabletter. 50.0 mg/tablet 100.0 mg/tablet Hjælpestoffer Se pkt. 6.1 for en fuldstændig fortegnelse over hjælpestoffer. 29. oktober 2012 PRODUKTRESUMÉ for Canidryl, tabletter 0. D.SP.NR 23484 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Canidryl 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Aktivt stof Carprofen 20.0 mg/tablet 50.0 mg/tablet

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Felden, gel. Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på: Propylenglycol

PRODUKTRESUMÉ. for. Felden, gel. Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på: Propylenglycol 19. maj 2016 PRODUKTRESUMÉ for Felden, gel 0. D.SP.NR. 3945 1. LÆGEMIDLETS NAVN Felden 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Piroxicam 0,5% Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på: Propylenglycol

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Treo, brusetabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Treo, brusetabletter 30. september 2013 PRODUKTRESUMÉ for Treo, brusetabletter 0. D.SP.NR. 03575 1. LÆGEMIDLETS NAVN Treo 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING En brusetablet indeholder 500 mg acetylsalicylsyre og 50

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Mucolysin, brusetabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Mucolysin, brusetabletter 6. marts 2013 PRODUKTRESUMÉ for Mucolysin, brusetabletter 0. D.SP.NR. 06338 1. LÆGEMIDLETS NAVN Mucolysin 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING En brusetablet indeholder eller 600 mg acetylcystein.

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Vermox, tabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Vermox, tabletter 8. november 2011 PRODUKTRESUMÉ for Vermox, tabletter 0. D.SP.NR. 3066 1. LÆGEMIDLETS NAVN Vermox 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Mebendazol 100 mg Hjælpestof: Sunset yellow (E110). Alle hjælpestoffer

Læs mere

Indhold: Indlægsseddel for medicinen købt i håndkøb Indlægsseddel for medicin købt på recept

Indhold: Indlægsseddel for medicinen købt i håndkøb Indlægsseddel for medicin købt på recept INDLÆGSEDLER FOR: IBUPROFEN ORIFARM, FILMOVERTRUKNE TABLETTER IBUPROFEN 200 mg, 400 mg, 600 mg Indhold: Indlægsseddel for medicinen købt i håndkøb Indlægsseddel for medicin købt på recept Indlægsseddel:

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Voltaren Ophtha, øjendråber i enkeltdosisbeholder

PRODUKTRESUMÉ. for. Voltaren Ophtha, øjendråber i enkeltdosisbeholder 15. april 2013 PRODUKTRESUMÉ for Voltaren Ophtha, øjendråber i enkeltdosisbeholder 0. D.SP.NR. 3588 1. LÆGEMIDLETS NAVN Voltaren Ophtha 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 1 ml Voltaren Ophtha indeholder

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Tamoxifen A-Pharma, tabletter (A-Pharma)

PRODUKTRESUMÉ. for. Tamoxifen A-Pharma, tabletter (A-Pharma) 27. september 2012 PRODUKTRESUMÉ for Tamoxifen A-Pharma, tabletter (A-Pharma) 0. D.SP.NR. 6472 1. LÆGEMIDLETS NAVN Tamoxifen A-Pharma. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Tamoxifen 20 mg som tamoxifencitrat.

Læs mere

Amning: Vivotif bør kun anvendes på tvingende indikation i ammeperioden.

Amning: Vivotif bør kun anvendes på tvingende indikation i ammeperioden. 8. december 2008 PRODUKTRESUMÉ for Vivotif, hårde enterokapsler 0. D.SP.NR. 6673 1. LÆGEMIDLETS NAVN Vivotif 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 1 dosis indeholder: Mindst 2 x 10 9 levende organismer

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Mucolysin Skovbær, brusetabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Mucolysin Skovbær, brusetabletter 1. februar 2012 PRODUKTRESUMÉ for Mucolysin Skovbær, brusetabletter 0. D.SP.NR. 22946 1. LÆGEMIDLETS NAVN Mucolysin Skovbær 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING En brusetablet indeholder 200 mg acetylcystein.

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Minprostin, vagitorier. 3. LÆGEMIDDELFORM Vagitorier Hvide vagitorier der er mærket UPJOHN 715 på den ene side.

PRODUKTRESUMÉ. for. Minprostin, vagitorier. 3. LÆGEMIDDELFORM Vagitorier Hvide vagitorier der er mærket UPJOHN 715 på den ene side. Produktinformation for Minprostin (Dinoproston) Vagitorier 3 mg Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og Pakningsstørrelse styrke 41 09 51 Vagitorier 3 mg 4 stk. Dagsaktuel pris findes på www.medicinpriser.dk

Læs mere

Ibumetin filmovertrukne tabletter 400 mg og 600 mg Ibuprofen

Ibumetin filmovertrukne tabletter 400 mg og 600 mg Ibuprofen INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Ibumetin filmovertrukne tabletter 400 mg og 600 mg Ibuprofen Læs denne indlægsseddel grundigt inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Strepsils Citrus Sukkerfri, sugetabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Strepsils Citrus Sukkerfri, sugetabletter 24. april 2013 PRODUKTRESUMÉ for Strepsils Citrus Sukkerfri, sugetabletter 0. D.SP.NR. 01854 1. LÆGEMIDLETS NAVN Strepsils Citrus Sukkerfri 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 2,4-diklorbenzylalkohol

Læs mere

4.2 Terapeutiske indikationer med angivelse af dyrearter, som lægemidlet er beregnet til

4.2 Terapeutiske indikationer med angivelse af dyrearter, som lægemidlet er beregnet til 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN MELOXIDYL 0,5 mg/ml oral suspension til katte 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING En ml MELOXIDYL 0,5 mg/ml oral suspension til katte indeholder: Aktivt stof: Meloxicam

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Mini-Pe, tabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Mini-Pe, tabletter Produktinformation for Mini-Pe (Norethisteron) Tabletter 0,35 mg Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og Pakningsstørrelse styrke 17 53 23 Tabletter 0,35 mg 3 x 28 stk. (blister) Dagsaktuel pris

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Strepsils Jordbær Sukkerfri, sugetabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Strepsils Jordbær Sukkerfri, sugetabletter 24. april 2013 PRODUKTRESUMÉ for Strepsils Jordbær Sukkerfri, sugetabletter 0. D.SP.NR. 01854 1. LÆGEMIDLETS NAVN Strepsils Jordbær Sukkerfri 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 2,4- diklorbenzylalkohol

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Ibumetin 200 mg filmovertrukne tabletter Ibuprofen

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Ibumetin 200 mg filmovertrukne tabletter Ibuprofen INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Ibumetin 200 mg filmovertrukne tabletter Ibuprofen Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Antepsin, tabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Antepsin, tabletter 26. oktober 2012 PRODUKTRESUMÉ for Antepsin, tabletter 0. D.SP.NR. 3919 1. LÆGEMIDLETS NAVN Antepsin 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Sucralfat 1 g Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Terramycin-Polymyxin B, salve

PRODUKTRESUMÉ. for. Terramycin-Polymyxin B, salve Produktinformation for Terramycin-Polymyxin B (Oxytetracyclin og Polymyxin B) Salve 30+1 mg/g Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og styrke Pakningsstørrelse 13 50 46 Salve 30+1 mg/g 15 g Dagsaktuel

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Otrivin ukonserveret, næsespray, opløsning

PRODUKTRESUMÉ. for. Otrivin ukonserveret, næsespray, opløsning 13. januar 2014 PRODUKTRESUMÉ for Otrivin ukonserveret, næsespray, opløsning 0. D.SP.NR. 2164 1. LÆGEMIDLETS NAVN Otrivin ukonserveret 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Xylometazolinhydrochlorid

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Ketogan, suppositorier

PRODUKTRESUMÉ. for. Ketogan, suppositorier Produktinformation for Ketogan (Ketobemidon) Suppositorier 10 + 50 mg Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og Pakningsstørrelse styrke 49 69 35 Suppositorier 10 + 50 mg 10 stk. Dagsaktuel pris findes

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Burinex, tabletter. Hjælpestoffer, som behandleren skal være opmærksom på: Lactose

PRODUKTRESUMÉ. for. Burinex, tabletter. Hjælpestoffer, som behandleren skal være opmærksom på: Lactose PRODUKTRESUMÉ for Burinex, tabletter 0. D.SP.NR. 02996 1. LÆGEMIDLETS NAVN Burinex 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Bumetanid 2 mg Hjælpestoffer, som behandleren skal være opmærksom på: Lactose

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Zovir, creme 5%, 2 g

PRODUKTRESUMÉ. for. Zovir, creme 5%, 2 g 15. september 2014 PRODUKTRESUMÉ for Zovir, creme 5%, 2 g 0. D.SP.NR 8902 1. LÆGEMIDLETS NAVN Zovir 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Aciclovir 50 mg/g Hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

Læs mere

4.2 Terapeutiske indikationer med angivelse af dyrearter, som lægemidlet er beregnet til

4.2 Terapeutiske indikationer med angivelse af dyrearter, som lægemidlet er beregnet til 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Metacam 1 mg tyggetabletter til hunde Metacam 2,5 mg tyggetabletter til hunde 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING En tyggetablet indeholder: Aktivt stof: Meloxicam Meloxicam

Læs mere

patient vejledningen I 10. udgave I www.patient vejledningen.dk 138 opdaterede patientvejledninger - klar til brug

patient vejledningen I 10. udgave I www.patient vejledningen.dk 138 opdaterede patientvejledninger - klar til brug patient vejledningen I 10. udgave I 2009 138 opdaterede patientvejledninger nd Fi www.patient vejledningen.dk på din in ad g ba der an gs sid gs i d e n ko en af de - klar til brug PRODUKTRESUMÉ PRODUKTRESUMÉ,

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Carprodyl F, tabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Carprodyl F, tabletter 6. maj 2008 PRODUKTRESUMÉ for Carprodyl F, tabletter 0. D.SP.NR 23253 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Carprodyl F 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Èn tablet indeholder: Aktiv substans: Carprofen

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Calmigen 300, filmovertrukne tabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Calmigen 300, filmovertrukne tabletter 6. juni 2012 PRODUKTRESUMÉ for Calmigen 300, filmovertrukne tabletter 0. D.SP.NR. - 1. LÆGEMIDLETS NAVN Calmigen 300 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 1 tablet indeholder 270 mg ekstrakt (som

Læs mere

Lægen kan have givet dig Cetirizin Actavis for noget andet. Følg altid lægens anvisning.

Lægen kan have givet dig Cetirizin Actavis for noget andet. Følg altid lægens anvisning. Indlægsseddel: Information til brugeren Cetirizin Actavis 10 mg filmovertrukne tabletter Cetirizindihydrochlorid Læs denne indlægsseddel grundigt. Den indeholder vigtige informationer. Du kan få Cetirizin

Læs mere

Information for Kodimagnyl Ikke-stoppende DAK filmovertrukne tabletter

Information for Kodimagnyl Ikke-stoppende DAK filmovertrukne tabletter Information for Kodimagnyl Ikke-stoppende DAK filmovertrukne tabletter Denne information findes i 2 udgaver. Hvis du har købt en pakning med op til 20 tabletter, skal du læse den information, der starter

Læs mere

Information for Ipren 200 mg filmovertrukne tabletter

Information for Ipren 200 mg filmovertrukne tabletter Information for Ipren 200 mg filmovertrukne tabletter Denne information findes i 2 udgaver. Hvis du har købt en pakning med op til 20 tabletter, skal du læse den information, der starter på side 3 (håndkøb).

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Galieve Cool Mint, oral suspension

PRODUKTRESUMÉ. for. Galieve Cool Mint, oral suspension 12. maj 2015 PRODUKTRESUMÉ for Galieve Cool Mint, oral suspension 0. D.SP.NR. 27229 1. LÆGEMIDLETS NAVN Galieve Cool Mint 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Én dosis/10 ml indeholder: 500 mg natriumalginat

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Strepsils med Honning & Citron, sugetabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Strepsils med Honning & Citron, sugetabletter 24. april 2013 PRODUKTRESUMÉ for Strepsils med Honning & Citron, sugetabletter 0. D.SP.NR. 1854 1. LÆGEMIDLETS NAVN Strepsils med Honning & Citron 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 2,4- diklorbenzylalkohol

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Trimopan, 100 mg filmovertrukne tabletter Trimethoprim Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Trimopan, 100 mg filmovertrukne tabletter Trimethoprim Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at INDLÆGSSEDDEL INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Trimopan, 100 mg filmovertrukne tabletter Trimethoprim Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage medicinen. - Gem indlægssedlen.

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Vermox, oral suspension

PRODUKTRESUMÉ. for. Vermox, oral suspension 13. januar 2015 PRODUKTRESUMÉ for Vermox, oral suspension 0. D.SP.NR. 3066 1. LÆGEMIDLETS NAVN Vermox 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Mebendazol 20 mg/ml Hjælpestoffer: 100 mg saccharose pr.

Læs mere

Aciclovir 1A Farma, 200 mg 400 mg og 800 mg tabletter aciclovir

Aciclovir 1A Farma, 200 mg 400 mg og 800 mg tabletter aciclovir INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Aciclovir 1A Farma, 200 mg 400 mg og 800 mg tabletter aciclovir Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Voltabak, øjendråber, opløsning

PRODUKTRESUMÉ. for. Voltabak, øjendråber, opløsning 22. februar 2013 PRODUKTRESUMÉ for Voltabak, øjendråber, opløsning 0. D.SP.NR. 27464 1. LÆGEMIDLETS NAVN Voltabak 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Diclofenacnatrium 1 mg/ml Hjælpestof: Polyoxyleret

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Creon 25.000, hårde enterokapsler

PRODUKTRESUMÉ. for. Creon 25.000, hårde enterokapsler 24. august 2015 PRODUKTRESUMÉ for Creon 25.000, hårde enterokapsler 0. D.SP.NR 818 1. LÆGEMIDLETS NAVN Creon 25.000 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 1 kapsel indeholder 300 mg pankreatin svarende

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren. Aciclovir 1A Farma, 200 mg 400 mg og 800 mg tabletter. aciclovir

Indlægsseddel: Information til brugeren. Aciclovir 1A Farma, 200 mg 400 mg og 800 mg tabletter. aciclovir Indlægsseddel: Information til brugeren Aciclovir 1A Farma, 200 mg 400 mg og 800 mg tabletter aciclovir Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Resonium, pulver til oral suspension/rektalvæske, suspension

PRODUKTRESUMÉ. for. Resonium, pulver til oral suspension/rektalvæske, suspension 13. oktober 2010 PRODUKTRESUMÉ for Resonium, pulver til oral suspension/rektalvæske, suspension 0. D.SP.NR. 01887 1. LÆGEMIDLETS NAVN Resonium 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 100 g pulver indeholder:

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Lestid, oralt pulver, enkeltdosisbeholder

PRODUKTRESUMÉ. for. Lestid, oralt pulver, enkeltdosisbeholder Produktinformation for Lestid (Colestipol) Pulv. til oral susp., endos. 5 g Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og styrke 52 58 16 Pulv. til oral susp., endos. 5 mg Pakningsstørrelse 50 stk. Dagsaktuel

Læs mere

for Olbetam, kapsler, hårde

for Olbetam, kapsler, hårde Produktinformation for Olbetam (Acipimox) Kapsler 250 mg Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og Pakningsstørrelse styrke 41 24 00 Kapsler 250 mg 90 stk. Dagsaktuel pris findes på www.medicinpriser.dk

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 3/25 1 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Previcox 57 mg tyggetabletter til hund Previcox 227 mg tyggetabletter til hund 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver tablet indeholder:

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Antistina-Privin, øjendråber, opløsning

PRODUKTRESUMÉ. for. Antistina-Privin, øjendråber, opløsning 25. marts 2013 PRODUKTRESUMÉ for Antistina-Privin, øjendråber, opløsning 0. D.SP.NR 1222 1. LÆGEMIDLETS NAVN Antistina-Privin 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Antazolinsulfat 5 mg/ml + naphazolinnitrat

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Buventol Easyhaler, inhalationspulver

PRODUKTRESUMÉ. for. Buventol Easyhaler, inhalationspulver 19. marts 2014 PRODUKTRESUMÉ for Buventol Easyhaler, inhalationspulver 0. D.SP.NR. 9297 1. LÆGEMIDLETS NAVN Buventol Easyhaler 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Salbutamolsulfat svarende til 100

Læs mere

BILAG III RELEVANTE AFSNIT AF PRODUKTRESUME OG INDLÆGSSEDDEL. Bemærk: Disse ændringer til produktresuméet og indlægssedlen er gyldige

BILAG III RELEVANTE AFSNIT AF PRODUKTRESUME OG INDLÆGSSEDDEL. Bemærk: Disse ændringer til produktresuméet og indlægssedlen er gyldige BILAG III RELEVANTE AFSNIT AF PRODUKTRESUME OG INDLÆGSSEDDEL Bemærk: Disse ændringer til produktresuméet og indlægssedlen er gyldige på tidspunktet for Kommissionens afgørelse. Efter Kommissionens afgørelse

Læs mere

Benakor Vet., tabletter 5 mg

Benakor Vet., tabletter 5 mg 25. februar 2013 PRODUKTRESUMÉ for Benakor Vet., tabletter 5 mg 0. D.SP.NR 24999 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Benakor Vet. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING En tablet indeholder: Aktivt stof:

Læs mere

Hjertemagnyl 75 mg filmovertrukne tabletter Acetylsalicylsyre

Hjertemagnyl 75 mg filmovertrukne tabletter Acetylsalicylsyre INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Hjertemagnyl 75 mg filmovertrukne tabletter Acetylsalicylsyre Læs denne indlægsseddel grundigt. Den indeholder vigtige informationer. Du kan få Hjertemagnyl uden

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Bricanyl, infusionsvæske, opløsning, koncentrat til

PRODUKTRESUMÉ. for. Bricanyl, infusionsvæske, opløsning, koncentrat til 10. januar 2012 PRODUKTRESUMÉ for Bricanyl, infusionsvæske, opløsning, koncentrat til 0. D.SP.NR. 2900 1. LÆGEMIDLETS NAVN Bricanyl 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 1 ml indeholder: Terbutalinsulfat

Læs mere

BILAG PRODUKTRESUMÉ - 4 -

BILAG PRODUKTRESUMÉ - 4 - BILAG PRODUKTRESUMÉ - 4 - 1. LÆGEMIDLETS NAVN Mizollen 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Mizolastin 10 mg 3. LÆGEMIDDELFORM Tabletter med modificeret udløsning 4. KLINISKE OPLYSNINGER 4.1. Terapeutiske

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Prostivas, infusionsvæske, opløsning, koncentrat

PRODUKTRESUMÉ. for. Prostivas, infusionsvæske, opløsning, koncentrat Produktinformation for Prostivas (Alprostadil) Infusionskoncentrat 0,5 mg/ml Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og styrke 04 17 31 Infusionskoncentrat 0,5 mg/ml Pakningsstørrelse 5 x 1 ml Dagsaktuel

Læs mere

Kodimagnyl Ikke-stoppende DAK 500 mg/9,6 mg/150 mg filmovertrukne tabletter Acetylsalicylsyre/codeinphosphat/magnesiumoxid

Kodimagnyl Ikke-stoppende DAK 500 mg/9,6 mg/150 mg filmovertrukne tabletter Acetylsalicylsyre/codeinphosphat/magnesiumoxid INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Kodimagnyl Ikke-stoppende DAK 500 mg/9,6 mg/150 mg filmovertrukne tabletter Acetylsalicylsyre/codeinphosphat/magnesiumoxid Læs denne indlægsseddel grundigt. Den

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Dol-C-Min, filmovertrukne tabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Dol-C-Min, filmovertrukne tabletter 10. november 2011 PRODUKTRESUMÉ for Dol-C-Min, filmovertrukne tabletter 0. D.SP.NR. - 1. LÆGEMIDLETS NAVN Dol-C-Min 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 1 tablet indeholder: Ascorbinsyre 500 mg Calciumcarbonat

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Zaditen, øjendråber, opløsning, enkeltdosisbeholder

PRODUKTRESUMÉ. for. Zaditen, øjendråber, opløsning, enkeltdosisbeholder 18. februar 2015 PRODUKTRESUMÉ for Zaditen, øjendråber, opløsning, enkeltdosisbeholder 0. D.SP.NR. 20678 1. LÆGEMIDLETS NAVN Zaditen 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 0,4 ml indeholder 0,138 mg

Læs mere

Metacam 20 mg/ml injektionsvæske, opløsning til kvæg, grise og heste.

Metacam 20 mg/ml injektionsvæske, opløsning til kvæg, grise og heste. 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Metacam 20 mg/ml injektionsvæske, opløsning til kvæg, grise og heste. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING En ml indeholder: Aktivt stof: Meloxicam Hjælpestof: Ethanol

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Asacol, suppositorier

PRODUKTRESUMÉ. for. Asacol, suppositorier 17. oktober 2011 PRODUKTRESUMÉ for Asacol, suppositorier 0. D.SP.NR. 6697 1. LÆGEMIDLETS NAVN Asacol 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Mesalazin 500 mg Hjælpestoffer se pkt. 6.1. 3. LÆGEMIDDELFORM

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Tranexamsyre Pfizer, injektionsvæske, opløsning, til intravenøs anvendelse

PRODUKTRESUMÉ. for. Tranexamsyre Pfizer, injektionsvæske, opløsning, til intravenøs anvendelse 1. juli 2011 PRODUKTRESUMÉ for Tranexamsyre Pfizer, injektionsvæske, opløsning, til intravenøs anvendelse 0. D.SP.NR. 22646 1. LÆGEMIDLETS NAVN Tranexamsyre Pfizer 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Vermox, oral suspension

PRODUKTRESUMÉ. for. Vermox, oral suspension 18. februar 2015 PRODUKTRESUMÉ for Vermox, oral suspension 0. D.SP.NR. 3066 1. LÆGEMIDLETS NAVN Vermox 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Mebendazol 20 mg/ml Hjælpestoffer: 100 mg saccharose pr.

Læs mere

2. KVANLITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Vancomycin 125 mg og 250 mg som vancomycinhydrochlorid

2. KVANLITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Vancomycin 125 mg og 250 mg som vancomycinhydrochlorid 7. april 2015 PRODUKTRESUMÉ for Vancocin, kapsler, hårde 0. D.SP.NR. 1822 1. LÆGEMIDLETS NAVN Vancocin 2. KVANLITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Vancomycin 125 mg og 250 mg som vancomycinhydrochlorid

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Coxofen, injektionsvæske, opløsning

PRODUKTRESUMÉ. for. Coxofen, injektionsvæske, opløsning 7. januar 2013 PRODUKTRESUMÉ for Coxofen, injektionsvæske, opløsning 0. D.SP.NR 27784 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Coxofen 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Én ml indeholder: Aktivt stof: Ketoprofen

Læs mere

4.2 Terapeutiske indikationer med angivelse af dyrearter, som lægemidlet er beregnet til

4.2 Terapeutiske indikationer med angivelse af dyrearter, som lægemidlet er beregnet til 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Metacam 1,5 mg/ml oral suspension til hunde 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING En ml indeholder: Aktivt stof: Meloxicam Hjælpestof: Natriumbenzoat 1,5 mg (svarer til

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Dolagis, tyggetabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Dolagis, tyggetabletter 12. januar 2015 PRODUKTRESUMÉ for Dolagis, tyggetabletter 0. D.SP.NR 24631 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Dolagis 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Aktivt stof: En tablet indeholder: Carprofen 120

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Treo, brusetabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Treo, brusetabletter 31. juli 2007 PRODUKTRESUMÉ for Treo, brusetabletter 0. D.SP.NR. 03575 1. LÆGEMIDLETS NAVN Treo 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Acetylsalicylsyre 500 mg og caffein 50 mg. Hjælpestoffer: Natriumhydrogencarbonat,

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Litiumkarbonat "OBA", tabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Litiumkarbonat OBA, tabletter 20. december 2011 PRODUKTRESUMÉ for Litiumkarbonat "OBA", tabletter 0. D.SP.NR. 4159 1. LÆGEMIDLETS NAVN Litiumkarbonat "OBA". 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Lithiumcarbonat 300 mg (8,1 mmol

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren

Indlægsseddel: Information til brugeren Indlægsseddel: Information til brugeren Zovir 200 mg, 400 mg og 800 mg tabletter Aciclovir Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Canesten, vaginaltabletter (Orifarm)

PRODUKTRESUMÉ. for. Canesten, vaginaltabletter (Orifarm) 27. september 2010 PRODUKTRESUMÉ for Canesten, vaginaltabletter (Orifarm) 0. D.SP.NR. 3105 1. LÆGEMIDLETS NAVN Canesten 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Clotrimazol 100 mg og 500 mg 3. Lægemiddelform

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Gentamicin 2care4, implantat (2care4)

PRODUKTRESUMÉ. for. Gentamicin 2care4, implantat (2care4) 12. august 2011 PRODUKTRESUMÉ for Gentamicin 2care4, implantat (2care4) 0. D.SP.NR. 8349 1. LÆGEMIDLETS NAVN Gentamicin 2care4 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Gentamicin 1,3 mg/cm 2 som gentamicin

Læs mere

Indlægsseddel: information til brugeren. Zovir 200 mg, 400 mg og 800 mg tabletter Aciclovir

Indlægsseddel: information til brugeren. Zovir 200 mg, 400 mg og 800 mg tabletter Aciclovir Indlægsseddel: information til brugeren Zovir 200 mg, 400 mg og 800 mg tabletter Aciclovir Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Sibelium, filmovertrukne tabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Sibelium, filmovertrukne tabletter 6. juli 2015 PRODUKTRESUMÉ for Sibelium, filmovertrukne tabletter 0. D.SP.NR. 6544 1. LÆGEMIDLETS NAVN Sibelium 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Flunarizin 10 mg som flunarizinhydrochlorid. Hjælpestof:

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Previcox 57 mg tyggetabletter til hund Previcox 227 mg tyggetabletter til hund 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver tablet indeholder: Aktivt

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Uniferon, injektionsvæske, opløsning, beregnet til pattegrise

PRODUKTRESUMÉ. for. Uniferon, injektionsvæske, opløsning, beregnet til pattegrise 9. april 2015 PRODUKTRESUMÉ for Uniferon, injektionsvæske, opløsning, beregnet til pattegrise 0. D.SP.NR 08324 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Uniferon 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Aktivt stof

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Sofradex, øjen- og øredråber, opløsning (2care4)

PRODUKTRESUMÉ. for. Sofradex, øjen- og øredråber, opløsning (2care4) 28. november 2012 PRODUKTRESUMÉ for Sofradex, øjen- og øredråber, opløsning (2care4) 0. D.SP.NR. 2508 1. LÆGEMIDLETS NAVN Sofradex 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Dexamethason 0,5 mg/ml som

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren. Alnok 10 mg filmovertrukne tabletter. cetirizindihydrochlorid

Indlægsseddel: Information til brugeren. Alnok 10 mg filmovertrukne tabletter. cetirizindihydrochlorid Indlægsseddel: Information til brugeren Alnok 10 mg filmovertrukne tabletter cetirizindihydrochlorid Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige

Læs mere

Information for Kodimagnyl Ikke-stoppende DAK filmovertrukne tabletter

Information for Kodimagnyl Ikke-stoppende DAK filmovertrukne tabletter Information for Kodimagnyl Ikke-stoppende DAK filmovertrukne tabletter Denne information findes i 2 udgaver. Hvis du har købt en pakning med op til 20 tabletter, skal du læse den information, der starter

Læs mere

2. DET SKAL DU VIDE FØR DU BEGYNDER AT TAGE BONYL

2. DET SKAL DU VIDE FØR DU BEGYNDER AT TAGE BONYL INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Bonyl, 25 mg/ml oral suspension Naproxen Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage medicinen. Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren. Ibuprofen Orifarm 200 mg filmovertrukne tabletter. ibuprofen

Indlægsseddel: Information til brugeren. Ibuprofen Orifarm 200 mg filmovertrukne tabletter. ibuprofen Indlægsseddel: Information til brugeren Ibuprofen Orifarm 200 mg filmovertrukne tabletter ibuprofen Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Ketogan, suppositorier

PRODUKTRESUMÉ. for. Ketogan, suppositorier 13. juli 2012 PRODUKTRESUMÉ for Ketogan, suppositorier 0. D.sp.nr. 0254 1. LÆGEMIDLETS NAVN Ketogan. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Ketobemidonhydrochlorid 10 mg og 3-dimethylamino-1,1-diphenylbuten-(1)hydrochlorid

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Promon Vet., tabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Promon Vet., tabletter 9. april 2014 PRODUKTRESUMÉ for Promon Vet., tabletter 0. D.SP.NR 3787 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Promon Vet. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Aktivt stof: 1 tablet indeholder: Medroxyprogesteronacetat

Læs mere

Information, til læger og andet sundhedspersonale

Information, til læger og andet sundhedspersonale Dansk Geriatrisk Selskab v. Søren Jacobsen 13. maj 2013 Information, til læger og andet sundhedspersonale Vigtige, nye begrænsninger for anvendelse af Protelos/Osseor (strontiumranelat) efter at nye data

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren. Hydromed 12,5 mg og 25 mg tabletter Hydrochlorthiazid

Indlægsseddel: Information til brugeren. Hydromed 12,5 mg og 25 mg tabletter Hydrochlorthiazid Indlægsseddel: Information til brugeren Hydromed 12,5 mg og 25 mg tabletter Hydrochlorthiazid Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1/19 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Cimalgex 8 mg tyggetabletter til hund Cimalgex 30 mg tyggetabletter til hund Cimalgex 80 mg tyggetabletter til hund 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Buventol Easyhaler, inhalationspulver

PRODUKTRESUMÉ. for. Buventol Easyhaler, inhalationspulver 21. april 2016 PRODUKTRESUMÉ for Buventol Easyhaler, inhalationspulver 0. D.SP.NR. 9297 1. LÆGEMIDLETS NAVN Buventol Easyhaler 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Salbutamolsulfat svarende til 100

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Imodium, oral opløsning. 3. LÆGEMIDDELFORM Oral opløsning, rød, klar, noget tyktflydende opløsning med hindbær/ribs-smag.

PRODUKTRESUMÉ. for. Imodium, oral opløsning. 3. LÆGEMIDDELFORM Oral opløsning, rød, klar, noget tyktflydende opløsning med hindbær/ribs-smag. 30. august 2011 PRODUKTRESUMÉ for Imodium, oral opløsning 0. D.SP.NR. 3203 1. LÆGEMIDLETS NAVN Imodium 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Loperamidhydrochlorid 0,2 mg/ml Alle hjælpestoffer er anført

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Regaine Forte, kutanopløsning

PRODUKTRESUMÉ. for. Regaine Forte, kutanopløsning 28. juni 2007 PRODUKTRESUMÉ for Regaine Forte, kutanopløsning 0. D.SP.NR. 6550 1. LÆGEMIDLETS NAVN Regaine Forte 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Minoxidil 50 mg/ml Hjælpestoffer se pkt. 6.1.

Læs mere