MILJØGODKENDELSE. Godkendelsen omfatter: Etablering og drift af seks køletårne. Odense, den 3. maj 2007 Janne Horsbøl Kemiingeniør

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MILJØGODKENDELSE. Godkendelsen omfatter: Etablering og drift af seks køletårne. Odense, den 3. maj 2007 Janne Horsbøl Kemiingeniør"

Transkript

1 Plan- og virksomhedsområdet J.nr. ODE Ref. jahor/anjhe/hecla Odense, den 3. maj 2007 MILJØGODKENDELSE For: Emmelev A/S Emmelevgyden 25, 5450 Otterup CVR-nr: P-nr: Listepunkt iht. Godkendelsesbekendtgørelsen: D101 Godkendelsen omfatter: Etablering og drift af seks køletårne. Odense, den 3. maj 2007 Janne Horsbøl Kemiingeniør Afgørelsen annonceres tirsdag den 15. maj Klagefristen udløber tirsdag den 12. juni Søgsmålsfristen udløber torsdag den 15. november Miljøcenter Odense Ørbækvej Odense SØ Tlf CVR EAN

2 INDHOLD: 1. Resume. Side 3 2. Afgørelse og vilkår.. Side Vilkår for miljøgodkendelsen 2.2 Afgørelse om VVM 3. Miljøteknisk beskrivelse.. Side 6 4. Vurdering og bemærkninger.. Side Vurdering af ansøgning 4.2 Udtalelser/høringssvar 5. Forholdet til loven.. Side Lovgrundlag 5.2 Tilsyn med virksomheden 5.3 Offentliggørelse og klagevejledning 5.4 Liste over modtagere af kopi af afgørelsen 6. Bilag.. Side 14 A) Oversigtsplan i 1: B, C og D) Materiale til sagens behandling se vedlagte særskilte pdf-dokumenter E) Referenceliste 2

3 1. RESUME Emmelev A/S i Otterup fremstiller foderkager og rapsolie ud fra rapsfrø, og ud fra rapsolien fremstilles biodiesel og glycerin. Virksomheden er reguleret ved miljøgodkendelser og påbud fra Fyns Amt: - miljøgodkendelse af 4. juli 2001 (oliemølle og biodieselproduktion) - påbud af 3. juni 2005 (bl.a. methanolemissionsvilkår) - tillægsgodkendelse af 1. juli 2005 (glycerindestillationsanlæg m.v.) - påbud af 24. november 2006 (egenkontrol og rapportering af produktionsmængder). Fyns Amt varslede den 9. maj 2006 Emmelev påbud om at standse brugen af et vandkølesystem, der hentede og udledte kølevand fra og til en nærvedliggende sø, fordi virksomheden ikke havde indvindings- og udledningstilladelser hertil. Emmelev etablerede i efteråret 2006 de første to ud af seks nye køletårne på virksomheden, dette på trods af, at myndighederne endnu ikke havde accepteret løsningen med køletårnene. Med denne miljøgodkendelse lovliggøres de to allerede etablerede køletårne, og der gives mulighed for etablering af yderligere fire køletårne i samme område på virksomheden. Virksomhedens brug af søen til køleformål vil ophøre, når de første fire køletårne er taget i brug. Køletårnene vurderes at have en begrænset indflydelse såvel visuelt i forhold til omgivelserne, som støjmæssigt i forhold til omkringboende naboer. Driften af tårnene indebærer brug af ledningsvand og vil give anledning til udledning af en mindre mængde spildevand til renseanlæg. Spredningen af aerosoler af kølevandet til omgivelserne vil blive mindsket via vindspredningsfang. 3

4 2. AFGØRELSE OG VILKÅR På grundlag af oplysningerne i bilag A, B og C, ansøgning om miljøgodkendelse o.a. oplysninger til sagen, godkender Miljøcenter Odense efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 5 hermed etablering og drift af seks køletårne hos Emmelev A/S i Otterup. Godkendelsen gives på de anførte vilkår nedenfor. Der er tale om en tillægsgodkendelse til virksomhedens miljøgodkendelse af 4. juli 2001, påbud af 3. juni 2005 og 24. november 2006 samt tillægsgodkendelse af 1. juli 2005, der alle fortsat vil være gældende. 2.1 Vilkår for miljøgodkendelsen Vilkår 50: Køletårnene og betonkummerne skal opføres og drives i overensstemmelse med det ansøgte. Anlægget skal jævnligt inspiceres, rengøres og vedligeholdes bl.a. - af hensyn til støjmæssige forhold, - for minimering af energiforbruget, - for sikring af betonkummernes fortsatte tæthed og - for at mindske dannelsen af sygdomsfremkaldende bakterier. Mht. sidstnævnte punkt skal Emmelev A/S sørge for såvel tilstrækkelig rengøring af køletårnene som korrekt dosering af relevante antibakterielle vandbehandlingsmidler. Driftsinstruks for kontrol, rengøring og vedligeholdelse af køletårnene, skal følges; således skal køletårnene inspiceres mindst 1 gang i kvartalet jf. driftsinstruks: Køletårnet tages ud af drift, og der foretages kontrol af: - Bassin - Indsatser - Dråbefang - Dyser - Rørsystem Efter behov foretages rengøring og/eller reparationer. Driftsprotokol for inspektion m.v. i øvrigt skal føres i overensstemmelse med vilkår 26 i påbudet af 3. juni

5 Vilkår 51: Spildevand fra køletårnene skal udledes til det kommunale rensningsanlæg i overensstemmelse med Nordfyns Kommunes anvisninger. Slam fra bunden af køletårnenes betonkummer skal bortskaffes som affald iht. Kommunens affaldsregulativ. Vilkår 52: Forbruget af vandbehandlingsmidler o.a. kemikalier i forbindelse med køletårnene skal registreres og oplyses i forbindelse med virksomhedens aflæggelse af årsrapport jf. vilkår 27 i miljøgodkendelsen af 4. juli Vilkår 53: Køletårnene skal være forsynet med vindspredningsfang, der sikrer at højst 0,01% af den recirkulerende strømning forsvinder som vindspredning Afgørelse om VVM Emmelev A/S er omfattet af punkt 6.a i bilag 2 til bekendtgørelse nr om vurdering af visse anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning. Miljøcenter Odense har vurderet, at der ikke er behov for udarbejdelse af et kommuneplanplantillæg med tilhørende VVM-redegørelse i henhold til bekendtgørelsens 3, stk. 2. Baggrunden for denne konklusion er, at ændringen af virksomheden ikke kan antages at få væsentlig indvirkning på det omgivende miljø. Det er i forbindelse med VVM-screeningen vurderet, at hverken projektets karakteristika eller placering kan anses for værende miljømæssigt problematiske. Der er ved vurderingen bl.a. lagt vægt på, - at køletårnenes faktiske størrelse og den valgte placering betyder, at virksomheden visuelt ikke vil opleves væsentligt anderledes. Ud over bygningsmassen i form af lager- og produktionshallerne og de store udendørs tankoplag vil det fortsat være den 72 meter høje skorsten og det 32 meter høje glycerindestillationstårn, der tiltrækker opmærksomheden - at driften af køletårnene ikke forventes at ville medføre mærkbar forøgelse af støjemissionen - at driften af køletårnene ikke forventes at medføre en væsentlig forøgelse af udledningen af spildevand til det kommunale rensningsanlæg. 5

6 3. MILJØTEKNISK BESKRIVELSE Til sagens behandling er indgået følgende oplysninger: - oplysninger om bl.a. de ønskede køletårne v/ Emmelev A/S v/ WH Rådgivende Ingeniører ved brev af 29. november supplerende oplysninger fra Emmelev A/S ved af 5. februar opdaterede oplysninger ved WH - Rådgivende Ingeniører ved brev af 28. februar 2007 Materialet er vedlagt som bilag A, B og C. Heraf kan udledes den miljøtekniske beskrivelse. Supplerende hertil skal det kort præciseres, at: - Emmelev A/S ønsker at etablere de nye køletårne til erstatning for de eksisterende vandkølesystemer. Det vil sige, at såvel brugen af søen vest for virksomheden som driften af køletårnet, der blev etableret i forbindelse med glycerindestillationstårnet i 2005, ophører. Sidstnævnte køletårn er allerede fjernet. - Vandforbruget til spædevand til tårnene er af rådgiver oplyst til 1-2 m 3 /døgn, dette er pr. køletårn. Det vil sige, at ved drift af 6 køletårne estimeres vandforbruget til ca m 3 årligt. Hertil kommer regnvand, der falder i de kummer, som køletårnene er placeret i, og hvorfra kølevandet recirkuleres. En del af vandet fordamper i sagens natur, og resten op til maks m 3 årligt udledes til det kommunale rensningsanlæg. - De ønskede køletårne er som standard udstyret med dråbefang (drift eliminator), som sørger for at der kun i begrænset omfang undslipper vanddråber til afkastluften fra køletårnet. 4. VURDERING OG BEMÆRKNINGER 4.1 Vurdering af ansøgningen Planforhold og beliggenhed Kommunalbestyrelsen i Nordfyns Kommune har den 15. februar 2007 vedtaget ny lokalplan for erhvervsområdet, hvor Emmelev A/S er beliggende: L- E3-05. Lokalplanen muliggør udvidelse af Emmelev A/S' produktion og aktiviteter Bedste tilgængelige teknik Der er ved den valgte køleform tale om anvendelse af kendt, afprøvet teknik: Køletårne med såkaldt åben recirkulering af vand. Sådanne industrielle 6

7 kølesystemer er beskrevet i et BREF 1 -dokument, der påpeger en række miljømæssige forhold, som man bør være opmærksom på ved drift af køletårne. Heraf vil de mest relevante af forholdene i det efterfølgende blive behandlet under de enkelte overskrifter. BREF er en sammentrækning af BAT reference, og BAT er en forkortelse af Best Available Techniques, dvs. bedste tilgængelige teknik Forurening og forureningsbegrænsende foranstaltninger Luftforurening Køletårnene vil give anledning til afdampning af vand og emission af aerosoler, som vil kunne være forurenet med vandbehandlingskemikalier, mikrober, korrosionsprodukter m.v. I forhold til reduktion af emissioner til luft fra køletårnene kan vindspredningsfang, der sikrer at højst 0,01% af den recirkulerende strømning forsvinder som vindspredning, betragtes som BAT ifølge BREF-noten om industrielle kølesystemer. Der vil derfor blive stillet vilkår om, at køletårnene skal forsynes med sådanne vindspredningsfang. Da der pt. ikke findes anerkendte metoder til måling af hvor stor en mængde, der spredes fra køletårnene, stilles der ikke krav om dokumentation af overholdelsen af de 0,01%. Energiforbruget ved driften af køletårnene vil indirekte medføre udledninger til luften, afhængigt af hvorfra elektriciteten kommer. Effektiv brug af energi er vigtig ud fra både miljømæssige og økonomiske synsvinkler, og ud fra BAT-betragtninger bør køleprocesser ses som vigtige elementer i det samlede energistyringssystem. Lugt Køletårnene forventes ikke at ville give anledning til lugtemissioner. Såfremt der mod forventning skulle vise sig at være lugtgener forbundet med driften af køletårnene, vil lugtemissionen være indeholdt i virksomhedens krav om overholdelse af 10 LE/m 3, midlet over 1 minut, ved boliger, jf. vilkår 4 i miljøgodkendelsen af 4. juli Spildevand Køletårnene tilledes osmosebehandlet vandværksvand og regnvand. Der skal efter behov afledes vand fra køletårnene. Dette afledes som spildevand til det kommunale rensningsanlæg. 1 BREF dokumentet Reference Document on the application of Best Available Techniques to Industrial Cooling systems fra december

8 Vandet vil indeholde opkoncentrerede salte, eventuelle tilsatte alge- og bakteriehæmmere, luftbårne stoffer, pollen, blade osv, der kommer ind i kølesystemet, og korrosionsprodukter som følge af korrosion af kølesystemets udstyr. Mængden af spildevand, der bl.a. vil afhænge af årstid og driftsforhold, er af rådgiver skønnet til maksimalt m 3 årligt. Støj Vilkår 9 og 25 vedr. støjgrænser og -dokumentation i Emmelev A/S miljøgodkendelse af 4. juli 2001 vil fortsat være gældende. Emmelev A/S skal ifølge vilkår 25 på tilsynsmyndighedens foranledning lade foretage støjmålinger og beregninger af virksomhedens støjbidrag til eftervisning af, at støjgrænserne i vilkår 9 overholdes. Rådgiver har til brug for ansøgningen om godkendelse af køletårnene gennemført støjmålinger på de to opførte køletårne, som alle seks er ens og dermed støjmæssigt sammenlignelige. Der er ud fra disse målinger og foreliggende støjdata for øvrige støjkilder på virksomheden gennemført støjimmissionsberegninger for to givne målepunkter i omgivelserne. Beregningerne viser en forøgelse af støjen i aftentimerne fra 40 til 41 db(a) i et af målepunkterne (R1), når der også samtidig regnes en forøgelse af den interne trafik med. Dette ligger indenfor støjgrænsen på 45 db(a) i aftentimerne, og er dermed uproblematisk. Både med og uden køletårne og forøgelse af intern trafik beregnes den forventede støjimmission i målepunktet R2 i natteperioden til 41 db(a), hvilket er en overskridelse af støjgrænsen på 40 db(a) i natteperioden. Overskridelsen er imidlertid på kun 1 db(a) og ligger dermed indenfor usikkerheden på målinger og beregninger. I overensstemmelse med støjvejledningens retningslinier vil en så beskeden overskridelse ikke blive håndhævet i forbindelse med dokumentation af støjforhold, idet måleusikkerheden her kommer virksomheden til gode. Såfremt det efter etableringen af køletårnene vurderes at være påkrævet eller formålstjenligt, f.eks. i forbindelse med naboklager over støj, kan miljøcentret udløse miljøgodkendelsens vilkår 25 om støjdokumentation. Der vurderes således ikke at være behov for at stille særskilte krav om støjdokumentation i forbindelse med denne afgørelse. Affald Driften af køletårnene medfører ingen eller meget begrænset ændring af virksomhedens affaldsmængder/-typer: Der vil skulle bortskaffes emballage og eventuelle rester af diverse vandbehandlingsmidler. 8

9 Eventuelt slam fra bunden af køletårnenes vandbassiner/betongruber, der f.eks. vil fremkomme i forbindelse med hovedrengøring af kølesystemet, skal ifølge BREF-noten betragtes som affald og skal bortskaffes som sådant. Der stilles derfor vilkår om bortskaffelse heraf i overensstemmelse med kommunens affaldsregulativ. Jord og grundvand I følge virksomhedens oplysninger er køletårnene placeret i betonkummer støbt i 250 mm armeret jernbeton kvalitet B35-A og overfladebehandlet med cementbaseret tætningsmiddel ("PCI tætningssvummer"). Virksomheden har foreslået, at betonkummerne tages med i den årlige gennemgang af bygninger. Miljøcenter Odense finder det tilstrækkeligt og vil derfor stille vilkår om, at betonkummerne omfattes af inspektion, vedligehold m.v. af øvrige anlæg, tankgårde m.v. Risiko/forebyggelse af større uheld Driften af køletårnene er ikke relevant i forhold til Risikobekendtgørelsen 2. Driften af køletårnene muliggør imidlertid dannelse og spredning af Legionellabakterier 3 via aerosoler fra køletårnene. Køletårne har været kilde til større udbrud af legionærsyge i udlandet, men i Danmark har man hidtil ikke kunnet påvise smitte fra køletårne. Det er dog kendt, at Legionellabakterier findes i mange danske kølesystemer. Det er vigtigt at minimere forekomsten af Legionellabakterierne: Hvis de spredes, f.eks. via aerosoler fra køletårnet, kan der være fare for at udsatte og svage mennesker smittes. Risikoen for lækage og udledning til vandmiljøet vurderes at være af mindre betydning I denne sammenhæng. Den europæiske arbejdsgruppe EWGLI (The European Working Group for Legionella Infections) har udarbejdet anbefalinger til forebyggelse af Legionella i køletårne: - Der anbefales brug af desinfektion, for eksempel kloring enten kontinuert eller med så korte intervaller, at opformering af Legionella undgås. 2 Bekendtgørelse nr af 14. december 2006 om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer. 3 Legionellae pneumophilia (Lp) trives bedst ved 37 C, formerer sig ikke ved temperaturer under 20 C, og kan ikke overleve ved temperaturer over 60 C. Legionella er kun farlig, hvis vandet som bakterierne er i, indåndes som aerosoler. For at der kan opstå vækst af Legionella, skal der være næringsstoffer i systemet, f.eks. bundfald, slam og alger. Biofilm, slim og kedelsten kan udgøre fristeder, hvor Legionella kan vokse. Rengøring og desinfektion kan være nødvendigt for at minimere disse fristeder. Kilder: og 9

10 - Det er desuden vigtigt, at køletårne holdes i konstant drift. Hvis det ikke kan lade sig gøre, er det afgørende, at de desinficeres før brug. - Der anbefales kvartalsvis analyse for Legionella i vand fra køletårne. I Miljøstyrelsens projekt Forekomst af Legionella risikovurdering fra 2004 konkluderes det, at køletårne vil kunne udgøre en potentiel risiko, hvis de er dårligt konstrueret, så der kan opstå betydelig biologisk vækst, eller hvis køletårnene ikke vedligeholdes og drives forsvarligt. Miljøcenter Odense finder, at konklusionerne i ovennævnte projekt ved Miljøstyrelsen fra 2004 er vigtige for Emmelev at holde sig for øje, og at virksomheden i videst muligt omfang bør følge EWGLI s anbefalinger til forebyggelse af Legionella i køletårne. Der vil således blive stillet vilkår om, at Emmelev A/S skal renholde køletårnene, og sørge for tilstrækkelig dosering af relevante antibakterielle vandbehandlingsmidler. Miljøcenter Odense vurderer umiddelbart, at muligheden for påvirkning med Legionellabakterier i det konkrete tilfælde primært vil være et arbejdsmiljøproblem. Eventuelle påvirkninger af eksterne omgivelser formodes at ville blive minimeret gennem kravet om vindspredningsfang. Der vil derfor ikke blive stillet vilkår om målinger af kølevandets indhold af Legionellabakterier i denne afgørelse. Såfremt der fremkommer ny viden på området, eller der opstår begrundet mistanke om, at driften af Emmelev A/S s køletårne udgør et problem for omgivelserne, vil tilsynsmyndigheden tage sagen op igen og om nødvendigt træffe særskilt afgørelse om begrænsning af indholdet af Legionellabakterier og dokumentation heraf. 4.2 Udtalelser/høringssvar Emmelev A/S har været forelagt udkast til afgørelsen, og virksomhedens svar af 19. april 2007, der bl.a. indeholder forslag til instruktion for inspektion og vedligehold af køletårnene, er indarbejdet i afgørelsen. Miljøcentret havde i udkastet stillet forslag til vilkår om dokumentation for, at højst 0,01% af den cirkulerede mængde vand emitteres fra tårnene. Hertil har virksomhedens rådgiver anført, at det ikke er muligt at måle eller dokumentere mængden af vanddråber i afkastluften med en anerkendt målemetode. Miljøcentret har taget dette til efterretning og som følge deraf udeladt det foreslåede vilkår af afgørelsen. Udkast til afgørelse har endvidere været forelagt Arbejdstilsynet, Nordfyns Kommune og Embedslægen: Arbejdstilsynet har ingen bemærkninger til udkastet. Arbejdstilsynet vil i forbindelse med inspektion se på forholdene og vurdere eventuelle arbejdsmiljøproblemer forbundet med driften af køletårnene, herunder muligheden for forekomst af Legionellabakterier. 10

11 Embedslægen har bemærket, at han finder, at spørgsmålet om spredning af Legionella rent sundhedsmæssigt er den væsentligste problemstilling. Nordfyns Kommune har ikke fremsendt bemærkninger til udkastet. Det har endvidere været annonceret i dagspressen og på miljøcentrets hjemmeside, at der forelå ansøgning om godkendelse til køletårnene. I forbindelse med denne foroffentlighedshøring af sagen, har miljøcentret modtaget en enkelt borgerhenvendelse om at få ansøgningsmaterialet tilsendt; dette har dog ikke resulteret i bemærkninger eller ønske om at få afgørelsen tilsendt. 5. FORHOLDET TIL LOVEN 5.1 Lovgrundlag Afgørelsen Denne godkendelse gives i henhold til miljøbeskyttelsesloven og omfatter kun de miljømæssige forhold, der reguleres af denne lov. Godkendelsen gives som et tillæg til virksomhedens miljøgodkendelse af 4. juli 2001 m.fl. og gives under forudsætning af, at såvel de vilkår, der er anført i denne godkendelse som vilkår i førnævnte godkendelse overholdes Revurdering Godkendelsen vil blive revurderet i overensstemmelse med gældende regler om, at miljøgodkendelser skal revurderes regelmæssigt. Revurderingen vil ske på det tidspunkt, hvor virksomhedens hovedgodkendelse/øvrige godkendelser skal revurderes. 5.2 Tilsyn med virksomheden Miljøcenter Odense, Plan og Virksomhed, er tilsynsmyndighed for virksomhedens eksterne miljøforhold. 5.3 Offentliggørelse og klagevejledning Afgørelsen om såvel ikke-vvm som godkendelse af køletårnene vil blive annonceret i Fyens Stiftstidende og Lokal Avisen Nordfyn. Afgørelserne vil endvidere kunne ses på centrets hjemmeside Miljøgodkendelsen kan påklages til Miljøklagenævnet af - Emmelev A/S - enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald 11

12 - kommunalbestyrelsen - embedslægeinstitutionen - landsdækkende foreninger og organisationer i det omfang, de har klageret over den konkrete afgørelse, jf. miljøbeskyttelseslovens 99 og lokale foreninger og organisationer, der har beskyttelse af natur og miljø eller rekreative interesser som formål, og som har meddelt staten, at de ønsker underretning om afgørelsen En eventuel klage skal være skriftlig og sendes til Miljøcenter Odense, Ørbækvej 100, 5220 Odense SØ eller Klagen skal senest være modtaget i kontorets ekspeditionstid den dag, hvor klagefristen udløber. Vi sender eventuelle klager videre til Miljøklagenævnet sammen med det materiale, der er anvendt ved behandlingen af sagen. Emmelev A/S vil kunne udnytte miljøgodkendelsen i den tid, Miljøklagenævnet behandler en eventuel klage, medmindre nævnet bestemmer andet. Forudsætningen for det er, at virksomheden opfylder de vilkår, der er stillet i godkendelsen. Dette indebærer ingen begrænsning for Miljøklagenævnets adgang til at ændre eller ophæve godkendelsen. Afgørelsen om ikke-vvm, dvs. at køletårnene kan miljøgodkendes uden udarbejdelse af et regionplantillæg med tilhørende VVM-redegørelse, kan påklages til Naturklagenævnet af - enhver med retlig interesse i sagens udfald - landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen Ikke-VVM-afgørelsen vil blive annonceret sammen med godkendelsen. En eventuel klage skal være skriftlig og sendes direkte til Naturklagenævnet, Frederiksborggade 15, 1360 København K. Klagen skal være modtaget i Naturklagenævnet senest 4 uger fra offentliggørelsen. Dato for klagefristens udløb er nævnt på forsiden. Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af en klage, at der indbetales et gebyr på 500 kr. Nævnet vil efter modtagelsen af klager sende en opkrævning på gebyret. Naturklagenævnet påbegynder ikke behandlingen af klagen, før gebyret er modtaget. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Naturklagenævnets hjemmeside Gebyret tilbagebetales, hvis klager får helt eller delvis medhold i klagen. Ved klage over afgørelsen om ikke VVM-pligt kan Naturklagenævnet eventuelt bestemme, at miljøgodkendelsen ikke må udnyttes. Endvidere kan nævnet påbyde, at evt. igangsatte bygge- og anlægsarbejder standses. 12

13 Søgsmål: Et eventuelt søgsmål i forhold til miljøgodkendelsen og/eller ikke-vvmafgørelsen skal anlægges ved domstolene inden 6 måneder fra offentliggørelsen. Søgsmålsfristen er anført på forsiden. 5.4 Liste over modtagere af kopi af afgørelsen Nordfyns Kommune, Arbejdstilsynet, Embedslægeinstitutionen Syddanmark, Danmarks Naturfredningsforening, Friluftsrådet, 13

14 6. BILAG Bilag A: Oversigtsplan i 1:

15 Bilag B, C og D: Materiale til sagens behandling: - Bilag B: Oplysninger om bl.a. de ønskede køletårne v/ Emmelev A/S v/ WH Rådgivende Ingeniører ved brev af 29. november se særskilt pdf-dokument, - Bilag C: Supplerende oplysninger fra Emmelev A/S ved af 5. februar se særskilt pdf-dokument, - Bilag D: Opdaterede oplysninger ved WH Rådgivende Ingeniører ved brev af 28. februar se særskilt pdf-dokument, Bilag E: Referenceliste Love, bekendtgørelser og øvrigt materiale: Love Lov om miljøbeskyttelse, lov nr. 358 af 6. juni 1991, jf. lovbekendtgørelse nr. 753 af 25. august 2001, seneste ændringer i lovbkg. nr af 22. december Lov om planlægning, lov nr. 388 af 6. juni 1991, jf. lovbekendtgørelse nr. 518 af 11. juni Lov om aktindsigt i miljøoplysninger, lov nr. 292 af 27. april Bekendtgørelser Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed (godkendelsesbekendtgørelsen), nr af 13. december Bekendtgørelse om vurdering af visse anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning, nr af 6. december Bekendtgørelse om affald (affaldsbekendtgørelsen), nr. 619 af 27. juni Bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4, nr. 501 af 21. juni Øvrigt materiale BREF dokumentet Reference Document on the application of Best Available Techniques to Industrial Cooling systems fra december 2001, samt 13 siders dansk resumé heraf. Miljøstyrelsens miljøprojekt 897/2004: Forekomst af Legionella risikovurdering. Materiale om Legionellabakterier fra og fra 15

MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING

MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING Kommunekemi a/s Att. Ninna Johnsen Lindholmvej 3 5800 Nyborg Odense J.nr. MST-1270-00565 Ref. Johje/olkri Den 16. april 2012 MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING For: Kommunekemi a/s, ændring af vilkår for

Læs mere

Tillæg til Miljøgodkendelse i henhold til Miljøbeskyttelseslovens 33 af. Støvring Autooophug ApS, Banesvinget 9-12, 9530 Støvring

Tillæg til Miljøgodkendelse i henhold til Miljøbeskyttelseslovens 33 af. Støvring Autooophug ApS, Banesvinget 9-12, 9530 Støvring Center Natur og Miljø Journalnr: 09.02.16-K08-18996-07 Ref.: Dorte Schmieg Toft Dato: 18-03-2014 Tillæg til Miljøgodkendelse i henhold til Miljøbeskyttelseslovens 33 af Støvring Autooophug ApS, Banesvinget

Læs mere

(TILLÆG TIL) MILJØGODKENDELSE (OG AFGØRELSE OM IKKE VVM-PLIGT) Colas Danmark A/S Pindsmøllevej Hørning 11. juni 20142

(TILLÆG TIL) MILJØGODKENDELSE (OG AFGØRELSE OM IKKE VVM-PLIGT) Colas Danmark A/S Pindsmøllevej Hørning 11. juni 20142 (TILLÆG TIL) MILJØGODKENDELSE (OG AFGØRELSE OM IKKE VVM-PLIGT) Colas Danmark A/S Pindsmøllevej 9 8362 Hørning 11. juni 20142 Sags nr.: 14/015815 Sagsbeh.: Hans Kunnerup KS: Jens Tikær Andersen Tillæg til

Læs mere

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE AF LISTEVIRKSOMHED. Natur og Miljø Teknik og Miljø Aarhus Kommune

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE AF LISTEVIRKSOMHED. Natur og Miljø Teknik og Miljø Aarhus Kommune Natur og Miljø Teknik og Miljø Aarhus Kommune TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE AF LISTEVIRKSOMHED Midlertidig udvidelse af driftstiden ved Colas Danmark A/S, Pindsmøllevej 9, 8362 Hørning 26. maj 2011 Sagsnr.:

Læs mere

Miljøcenter Odense har på denne baggrund valgt at meddele Emmelev A/S påbud om overholdelse af vilkår som følger:

Miljøcenter Odense har på denne baggrund valgt at meddele Emmelev A/S påbud om overholdelse af vilkår som følger: Emmelev A/S Emmelevgyden 25 5450 Otterup Plan- og virksomhedsområdet J.nr. ODE-432-00020 Ref. Janne Horsbøl Odense, den 16. oktober 2007 Påbud om maksimale produktionsmængder. Miljøcenter Odense varslede

Læs mere

Forlængelse af miljøgodkendelse vedr. midlertidige lugtkrav

Forlængelse af miljøgodkendelse vedr. midlertidige lugtkrav Dalum Papir A/S, afd. Maglemølle Maglemølle 60 4700 Næstved Plan- og virksomhedsområdet J.nr. ROS-430-00182 Ref. ANSKR/kigni Den 7. juli 2009 Forlængelse af miljøgodkendelse vedr. midlertidige lugtkrav

Læs mere

Tilladelse efter Miljøbeskyttelseslovens 33, stk. 2 til at påbegynde bygge- og anlægsarbejdet på Enggade 13, 5000 Odense C.

Tilladelse efter Miljøbeskyttelseslovens 33, stk. 2 til at påbegynde bygge- og anlægsarbejdet på Enggade 13, 5000 Odense C. Odense Kommune, Odense Slot, Nørregade 36-38, Postboks 740, 5000 Odense C Odense Renovation A/S Snapindvej 21 5200 Odense V By- og Kulturforvaltningen Erhverv og Bæredygtighed Industri og Klima Odense

Læs mere

I forbindelse med opførelse af nyt modtageanlæg til fast affald skal der indbygges fødesiloer på forbrændingsanlæggene.

I forbindelse med opførelse af nyt modtageanlæg til fast affald skal der indbygges fødesiloer på forbrændingsanlæggene. Kommunekemi a/s Lindholmvej 3 5800 Nyborg Att. Ninna Johnsen Plan- og virksomhedsområdet J.nr. ODE-430-00174 Ref. Johje/klhou Den 8. juli 2009 Kommunekemi a/s. CVR-nr.: 34-48-44-14 & P-nr.: 1.003.042.669.

Læs mere

Vilkårsændring. Virksomheder J.nr. MST-1270-01629 Ref. jamul/tiska Den 18. marts 2015. For: Novozymes A/S Krogshøjvej 36 2880 Bagsværd

Vilkårsændring. Virksomheder J.nr. MST-1270-01629 Ref. jamul/tiska Den 18. marts 2015. For: Novozymes A/S Krogshøjvej 36 2880 Bagsværd Virksomheder J.nr. MST-1270-01629 Ref. jamul/tiska Den 18. marts 2015 Vilkårsændring For: Novozymes A/S Krogshøjvej 36 2880 Bagsværd Matrikel nr. (8L): 3dø Bagsværd by CVR-nummer: 10007127 P-nummer: 1007675646

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse af smågriseproduktion Odensevej 156, 5400 Bogense. Ændring af bygninger. CVR.nr 29806071

Tillæg til miljøgodkendelse af smågriseproduktion Odensevej 156, 5400 Bogense. Ændring af bygninger. CVR.nr 29806071 Tillæg til miljøgodkendelse af smågriseproduktion Odensevej 156, 5400 Bogense. Ændring af bygninger CVR.nr 29806071 30. maj 2013 Miljøgodkendelse Baggrund Enghavegård ApS har den 21. september 2010 fået

Læs mere

Miljøstyrelsen Roskilde har den 3. januar 2012 modtaget ansøgning fra Vattenfall A/S, Amagerværket om fyringsforsøg med træpiller på værkets blok 3.

Miljøstyrelsen Roskilde har den 3. januar 2012 modtaget ansøgning fra Vattenfall A/S, Amagerværket om fyringsforsøg med træpiller på værkets blok 3. Amagerværket Vattenfall A/S Kraftværksvej 37 2300 København S Roskilde J.nr. MST- 1270-00680 Ref. melso/evnis Den 20. januar 2012 Afgørelse om ikke-godkendelsespligt for fyringsforsøg med tilsatsfyring

Læs mere

VILKÅRSÆNDRING Røggaskondensering ved dellast

VILKÅRSÆNDRING Røggaskondensering ved dellast Energnist Esbjerg Måde Industrivej 35 6705 Esbjerg Ø Virksomheder J.nr. MST-1270-02141 Ref. MSCHU/bjens Den 02. februar 2017 MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING Røggaskondensering ved dellast For: Energnist

Læs mere

Over kote 0.000 omkring affaldspumperne inddækkes området med lamelgardiner ophængt i skinner, således at lamellerne kan trækkes til side for

Over kote 0.000 omkring affaldspumperne inddækkes området med lamelgardiner ophængt i skinner, således at lamellerne kan trækkes til side for Kommunekemi a/s Lindholmvej 3 5800 Nyborg Att. Ninna Johnsen Plan- og virksomhedsområdet J.nr. ODE-430-00156 Ref. Johje/klhou Den 12. november 2008 Kommunekemi a/s. CVR-nr.: 34-48-44-14 & P-nr.: 1.003.042.669.

Læs mere

MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING

MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING Ekokem A/S Att. Miljøchef Eva Lund Lindholmvej 3 5800 Nyborg Sendt digitalt til CVR: 34484414 Virksomheder J.nr. MST-1270-01784 Ref. Johje/Molut Den 7. januar 2016 MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING For:

Læs mere

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE Virksomheder J.nr. MST-1270-00802 Ref. metho/sulvi Den 7. november 2012 TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE For: Arla Foods Amba, HOCO Bülowsvej 9, 7500 Holstebro Matrikel nr.: 31 c, Holstebro markjorder fra Ulfborg

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse af Gislinge Slammineraliseringsanlæg

Tillæg til miljøgodkendelse af Gislinge Slammineraliseringsanlæg Holbæk Forsyning Dato: 11-11-2013 Tåstrup Møllevej 5 Sagsb.: Majou 4300 Holbæk Sagsnr.: 13/49946 Dir.tlf.: 72 36 41 30 E-mail: virksomhed@holb.dk EAN.nr 5798007570675 Tillæg til miljøgodkendelse af Gislinge

Læs mere

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt for forsøg med forbrænding af farligt affald

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt for forsøg med forbrænding af farligt affald Svendborg Kraftvarme A/S Att. Niels Christian Hansen Bodøvej 15 5700 Svendborg Odense J.nr. MST-1272-00575 Ref. Johje/olkri Den 18. februar 2011 Svendborg Kraftvarme CVR-nr: 33-05-45-21 & P-nr: 1.016.161.078.

Læs mere

MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING

MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING ZPD A/S H. E. Bluhmes Vej 63 6700 Esbjerg Virksomheder J.nr. MST-1270-01092 Ref. zaakh/rukso Den 19. december 2013 MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING Miljøstyrelsen C.F. Tietgens Boulevard 40 5220 Odense

Læs mere

Hver af myndighederne meddeler afgørelse om accept af sikkerhedsniveauet inden for hver deres kompetenceområde.

Hver af myndighederne meddeler afgørelse om accept af sikkerhedsniveauet inden for hver deres kompetenceområde. Vattenfall A/S Generation Nordic, Thermal Power Fynsværket Havnegade 120 5100 Odense C Plan- og virksomhedsområdet J.nr. ODE-430-00066 Ref. Klhou/rukso 27. november 2007 Sikkerhedsvurdering og afgørelse

Læs mere

Terrænregulering på Skydebanevej 14, Esbjerg Forlængelse af tidsfrist

Terrænregulering på Skydebanevej 14, Esbjerg Forlængelse af tidsfrist Selskabet Skydebanevej 14 ApS Vrenderupvej 38 6818 Årre. Sendt til virksomhedens digitale postkasse og pr. hv@sb-thomsen.dk Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 8. maj 2014 Sagsbehandler Bodil Damsgaard Kristensen

Læs mere

MILJØGODKENDELSE. 1a m.fl. Rørdal, Aalborg Jorder, Aalborg Kommune CVR-nummer: P-nummer: Listepunkt nummer: B101

MILJØGODKENDELSE. 1a m.fl. Rørdal, Aalborg Jorder, Aalborg Kommune CVR-nummer: P-nummer: Listepunkt nummer: B101 Aalborg Portland A/S Rørdalsvej 44 Postboks 165 9100 Aalborg Plan- og virksomhedsområdet J.nr. AAR-430-00116 Ref. Biklo/kabje Den 12. september 2007 MILJØGODKENDELSE For: Aalborg Portland A/S Adresse Rørdalsvej

Læs mere

Tillæg til Miljøgodkendelse (jordhåndtering)

Tillæg til Miljøgodkendelse (jordhåndtering) November 2013 Tillæg til Miljøgodkendelse (jordhåndtering) Tornved Genbrugsplads Holbækvej 167-167a, 4450 Jyderup Matrikelnumre: 7000-a Bennebo by, Skamstrup og 7000-c Tornved by CVR nr. 33033192 P. nr.

Læs mere

Denne afgørelse kan påklages efter Planlovens bestemmelser se klagevejledning.

Denne afgørelse kan påklages efter Planlovens bestemmelser se klagevejledning. Elsam Engineering A/S DONG Energy A/S Skærbækværket Kraftværksvej 53 7000 Fredericia Plan- og virksomhedsområdet J.nr. ODE-430-00077 Ref. klhou 21. juni 2007 VVM-screening af etablering og drift af ny

Læs mere

Miljøstyrelsen har med denne afgørelse ikke taget stilling til, om det ansøgte kræver tilladelse efter en anden lovgivning.

Miljøstyrelsen har med denne afgørelse ikke taget stilling til, om det ansøgte kræver tilladelse efter en anden lovgivning. Haldor Topsøe A/S Heimdalsvej 4-6 3600 Frederikssund Virksomheder J.nr. MST-1270-01566 Ref. bebha/gukha Den 4. marts 2015 Afgørelse om ikke godkendelsespligt for renserum i bygning G Miljøstyrelsen Virksomheder

Læs mere

Ansøgningen danner grundlag for sagsbehandling efter miljøbeskyttelsesloven, risikobekendtgørelsen og VVM-bekendtgørelsen.

Ansøgningen danner grundlag for sagsbehandling efter miljøbeskyttelsesloven, risikobekendtgørelsen og VVM-bekendtgørelsen. Ekokem A/S Att. Miljøchef Eva Lund Lindholmvej 3 5800 Nyborg Virksomheder J.nr. MST-1270-02000 Ref. Johje/Bjens Den 29. juni 2016 Afgørelse om ikke godkendelsespligt for Ekokem til permanent opstilling

Læs mere

Københavns lufthavne A/S påbydes hermed nedenstående vilkår 2.2.4b om maksimale A-vægtede lydtrykniveauer for taxistøj fra fly.

Københavns lufthavne A/S påbydes hermed nedenstående vilkår 2.2.4b om maksimale A-vægtede lydtrykniveauer for taxistøj fra fly. Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 2770 Kastrup Att. Miljøafdelingen Virksomheder J.nr. MST-1270-00621 Ref. clben/hecla Den 29. november 2012 Email: maf@cph.dk Påbud om ændring af vilkår 2.2.4b

Læs mere

Forlængelse af klagefrist for udstedt kommuneplantillæg og VVMtilladelse

Forlængelse af klagefrist for udstedt kommuneplantillæg og VVMtilladelse Byer J.nr. ode-200-00026 Ref. xsizi Den 5. januar 2010 Forlængelse af klagefrist for udstedt kommuneplantillæg og VVMtilladelse Ved en fejl er det udstedte kommuneplantillæg for vindmøller ved Rens Hedegård

Læs mere

TEKNIK OG MILJØ Center for Miljø og Energi Aarhus Kommune. Afgørelse om revurdering af miljøgodkendelsen for A.A. Service & Transport A/S.

TEKNIK OG MILJØ Center for Miljø og Energi Aarhus Kommune. Afgørelse om revurdering af miljøgodkendelsen for A.A. Service & Transport A/S. Virksomheder og Jord Grøndalsvej 1 C, Postboks 4049, 8260 Viby J A.A. Service & Transport A/S Grenåvej 631 B 8541 Skødstrup Side 1 af 5 Afgørelse om revurdering af miljøgodkendelsen for A.A. Service &

Læs mere

Såfremt Shell foreslår, at der gøres brug af andet end landanlæg, ek-

Såfremt Shell foreslår, at der gøres brug af andet end landanlæg, ek- A/S Dansk Shell Shell-Raffinaderiet Fredericia Egeskovvej 265 7000 Fredericia Virksomheder J.nr. MST-1272-01022 Ref. Klhou/subjo 5. december 2012 Påbud om ændring af vilkår i miljøgodkendelse af Shell

Læs mere

RGS 90 A/S Askelunden 24 Østerhoved 4230 Skælskør. Sendt til virksomhedens digitale postkasse. Tillægsgodkendelse til oplag af havnesediment

RGS 90 A/S Askelunden 24 Østerhoved 4230 Skælskør. Sendt til virksomhedens digitale postkasse. Tillægsgodkendelse til oplag af havnesediment RGS 90 A/S Askelunden 24 Østerhoved 4230 Skælskør Sendt til virksomhedens digitale postkasse Teknik og Miljø Miljø og Natur Dahlsvej 3 4220 Tlf. 58 57 36 00 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Tillægsgodkendelse

Læs mere

MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING

MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING Virksomheder J.nr. MST-1270-01919 Ref. Anjro/antkr Den 9. juni 2016 MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING For: Cheminova A/S Thyborønvej 78 7673 Harboøre Matrikel nr.: 1 a, Den Nordlige del, Harboøre CVR-nummer:

Læs mere

VVM-tilladelse. For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning. Marts 2014

VVM-tilladelse. For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning. Marts 2014 VVM-tilladelse For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning Marts 2014 Del 1: Kommuneplantillæg til Aarhus Kommuneplan 2013 Del 2: VVM-tilladelse Del 3:

Læs mere

Som varslet med brev af 7. oktober 2015 påbydes HKScan Denmark A/S, Skovsgård hermed at efterleve nyt vilkår om grænseværdier for støj.

Som varslet med brev af 7. oktober 2015 påbydes HKScan Denmark A/S, Skovsgård hermed at efterleve nyt vilkår om grænseværdier for støj. HKScan Denmark A/S Elmegårdsvej 4 9460 Brovst Att.: Per Nielsen Virksomheder J.nr. MST-1271-00164 Ref. metho/tasme Den 6. november 2015 Påbud om ændring af grænseværdier for støj Som varslet med brev af

Læs mere

Dong Energy A/S, Studstrupværket E-mail: stsku@dongenergy.dk; niege@dongenergy.dk. Virksomheder J.nr. MST-1270-01019 Ref. kabje Den 22.

Dong Energy A/S, Studstrupværket E-mail: stsku@dongenergy.dk; niege@dongenergy.dk. Virksomheder J.nr. MST-1270-01019 Ref. kabje Den 22. Dong Energy A/S, Studstrupværket E-mail: stsku@dongenergy.dk; niege@dongenergy.dk Virksomheder J.nr. MST-1270-01019 Ref. kabje Den 22. oktober 2013 Afgørelse om ikke godkendelsespligt for 80 MW elkedelanlæg

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt for forsøgskørsel med inddysning af ammoniakvand på Asnæsværkets blok 2.

Afgørelse om ikke godkendelsespligt for forsøgskørsel med inddysning af ammoniakvand på Asnæsværkets blok 2. Dong Energy Power A/S Asnæsværket Asnæsvej 16 4400 Kalundborg Virksomheder J.nr. MST-1270-01026 Ref. zuyuk/vba Den 17. september 2013 Afgørelse om ikke godkendelsespligt for forsøgskørsel med inddysning

Læs mere

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE Arla Foods Bislev Mejeri Hvalpsundvej 3B 9240 Nibe Fremsendes kun pr e-mail til Steen Hansen: sten.gadegaard.hansen@arlafoods.com Mette Kvist: meqvi@arlafoods.com Birgitte Koch: Birgitte.koch@arlafoods.com

Læs mere

Påbud om ændring af vilkår for emission af organiske opløsningsmidler fra malekabine, Vestas Northern Europa A/S, Industrivej 20, 6900 Skjern

Påbud om ændring af vilkår for emission af organiske opløsningsmidler fra malekabine, Vestas Northern Europa A/S, Industrivej 20, 6900 Skjern Returadresse Land, By og Kultur Byg og Miljø Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing Vestas Northern Europe A/S Industrivej 20 6900 Skjern Att.: Jane Berwald, jabew@vestas.com Sagsbehandler Pernille Nielsen

Læs mere

MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING

MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING Musholm A/S Reersø Havn Strandvejen 101 4281 Gørlev Virksomheder J.nr. MST-1270-01077 Ref. evnis Den 24. januar 2014 MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING For: Musholm A/S Reersø Havn, Strandvejen 101, 4281

Læs mere

MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING

MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING Amager Ressourcecenter Kraftværksvej 31 2300 København S Sendt som sikker post Virksomheder J.nr. MST-1270-01192 Ref. anbri/molut Den 7. maj 2014 Cc Pernille Milton, MBG, Joint Venture pmm@geo.dk MILJØGODKENDELSE

Læs mere

Miljøstyrelsen giver hermed Nordic Sugar Nakskov påbud om følgende nye vilkår for virksomheden:

Miljøstyrelsen giver hermed Nordic Sugar Nakskov påbud om følgende nye vilkår for virksomheden: Nordic Sugar Nakskov Tietgensvej 1 4900 Nakskov Roskilde J.nr. MST-1272-00684 Ref. melso/benjo Den 12. oktober 2012 Påbud om nye vilkår vedrørende støv Miljøstyrelsen giver hermed Nordic Sugar Nakskov

Læs mere

Miljømæssig beskrivelse og vurdering. Billund Kommune Jorden Rundt Grindsted

Miljømæssig beskrivelse og vurdering. Billund Kommune Jorden Rundt Grindsted Billund Kommune Jorden Rundt 1 Dato: 27. oktober 2014 Tillæg til miljøgodkendelse af Grindsted Genbrugsplads, Ribe Landevej 6, Kommunens afgørelse Billund Kommune meddeler hermed tillæg til miljøgodkendelse

Læs mere

Miljøstyrelsen vurderer endvidere, at det ansøgte ikke skal behandles efter reglerne i VVM-bekendtgørelsen.

Miljøstyrelsen vurderer endvidere, at det ansøgte ikke skal behandles efter reglerne i VVM-bekendtgørelsen. Nordgroup a/s Att. Ebbe T. Naamansen Lindholmvej 3 5800 Nyborg Virksomheder J.nr. MST-1270-01087 Ref. Johje/Olkri Den 5. december 2013 Afgørelse om ikke-godkendelsespligt for Nordgroup håndtering og oplag

Læs mere

Med påbuddet ændres vilkår C2 og C7 i Revurdering - samt Miljøgodkendelse af ny Produktionslinje for DEAE-dextran dateret den 4. januar 2013.

Med påbuddet ændres vilkår C2 og C7 i Revurdering - samt Miljøgodkendelse af ny Produktionslinje for DEAE-dextran dateret den 4. januar 2013. Pharmacosmos A/S Rørvangsvej 30 4300 Holbæk Att.: Hans Berg Andreasen, hba@pharmacosmos.dk Virksomheder J.nr. MST-1272-00638 Ref. jamul/hebec Den 7. marts 2014 Påbud om ændring af vilkår Pharmacosmos A/S

Læs mere

VVM-screening af anlæg til bejdsning af rustfrit stål hos Aqua System A/S. Aqua System har den 1. december 2014 anmeldt bejdsning af rustfrit stål.

VVM-screening af anlæg til bejdsning af rustfrit stål hos Aqua System A/S. Aqua System har den 1. december 2014 anmeldt bejdsning af rustfrit stål. TEKNIK OG MILJØ Aqua System A/S Avnvej 14 7400 Herning Miljø og Klima Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 Lokal 9628 8085 mikht@herning.dk www.herning.dk Sagsnummer: 01.16.04-P00-2-15 VVM-screening

Læs mere

Udstedelse af kommuneplantillæg til Aabenraa Kommunes Kommuneplan for udbygning af naturgassystemet i Sydog

Udstedelse af kommuneplantillæg til Aabenraa Kommunes Kommuneplan for udbygning af naturgassystemet i Sydog Aabenraa Kommune Sendt pr. e-mail: post@aabenraa.dk Plan- og virksomhedsområdet J.nr. ODE-202-00008 Ref. birhj Den 13. december 2010 Udstedelse af kommuneplantillæg til Aabenraa Kommunes Kommuneplan 2009-2021

Læs mere

VILKÅRSÆNDRING TIL MILJØGODKENDELSE

VILKÅRSÆNDRING TIL MILJØGODKENDELSE Plan- og virksomhedsområdet J.nr. AAR-430-00354 Ref. amklo/tasme 17. december 2010 For: Lantmännen Danpo A/S VILKÅRSÆNDRING TIL MILJØGODKENDELSE Vestre Skovvej 3, 9600 Aars Matrikel nr.: 2 fy, Aars by,

Læs mere

Miljøstyrelsen har med denne afgørelse ikke taget stilling til, om det ansøgte kræver tilladelse efter en anden lovgivning.

Miljøstyrelsen har med denne afgørelse ikke taget stilling til, om det ansøgte kræver tilladelse efter en anden lovgivning. Haldor Topsøe A/S Heimdalsvej 4-6 3600 Frederikssund Virksomheder J.nr. MST-1270-01146 Ref. bebha/gukha Den 5. marts 2014 Afgørelse om ikke godkendelsespligt for ny justervæske i P3 Miljøstyrelsen Virksomheder

Læs mere

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE For: AMU-Center Djursland Godkendelsen omfatter: Trafiksikkerhedskurser til afholdelse på AMU-Center Djurslands køretekniske anlæg den 9/6, 16/6, den 6/10 og 27/10 2002 Dato:

Læs mere

Ændring af vilkår i Miljøgodkendelse September 2013

Ændring af vilkår i Miljøgodkendelse September 2013 Ændring af vilkår i Miljøgodkendelse September 2013 Midtdjurs Autoophug & Import ApS Ændring af vilkår 1.2.8 i miljøgodkendelse af 3. december 2001 i henhold til kap. 5 i lovbekendtgørelse nr. 879 af 26.

Læs mere

Sønderborg Fornikling 2011 A/S Tinggårdvej Sønderborg

Sønderborg Fornikling 2011 A/S Tinggårdvej Sønderborg Sønderborg Fornikling 2011 A/S Tinggårdvej 2 6400 Sønderborg Afgørelse om ikke-godkendelsespligt for ændringer i ventilationsanlæg, Sønderborg Fornikling 2011 A/S, Tinggårdvej 2, 6400 Sønderborg Sønderborg

Læs mere

Tilladelse til etablering og drift af et jordvarmeanlæg i henhold til. 19 i Miljøbeskyttelsesloven, Brydegårdsvej 28, 2760 Måløv

Tilladelse til etablering og drift af et jordvarmeanlæg i henhold til. 19 i Miljøbeskyttelsesloven, Brydegårdsvej 28, 2760 Måløv MILJØ OG TEKNIK Benjamin og Jane Friis Bybækterrasserne 142 F 3520 Farum Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk Dato: 12. marts 2014 Tlf. dir.: 4175 0125 E-mail: mt-miljo@balk.dk

Læs mere

Soil Recovery A/S Nederbyvej 12. 5800 Nyborg

Soil Recovery A/S Nederbyvej 12. 5800 Nyborg Soil Recovery A/S Nederbyvej 12 5800 Nyborg Teknik og Miljø Rådhuset Torvet 1 5800 Nyborg Tlf. 6333 7000 Fax. 6333 7001 kommune@nyborg.dk www.nyborg.dk 10-03-2009 Tillægsgodkendelse for nyt 1.200 liter

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelse af 19. september 2013

Revurdering af miljøgodkendelse af 19. september 2013 Affald Plus, Næstved Forbrændingsanlæg Ved Fjorden 20 4700 Næstved Virksomheder J.nr. MST-1270-01748 Ref. MSCHU/ANBRI Den 21. oktober 2015 MILJØGODKENDELSE Tillæg til Revurdering af miljøgodkendelse af

Læs mere

Virksomhedens bemærkninger til varsel om påbud Miljøstyrelsen varslede den 25. juni 2013 påbud om ændring af egenkontrolprogram for Dybdal Deponi.

Virksomhedens bemærkninger til varsel om påbud Miljøstyrelsen varslede den 25. juni 2013 påbud om ændring af egenkontrolprogram for Dybdal Deponi. Affaldsregion Nord I/S Tingvejen 1 6500 Vojens Att.: Lene Christensen Kun sendt pr. mail til: lec@danskaffald.dk CC: John Skov jsk@dge.dk, Henrik Kjær Nielsen hkn@dge.dk Virksomheder J.nr. MST-1272-00669

Læs mere

Industrimiljø Teknik & Miljø. Citycentralen. Stikvejen 5, 6700 Esbjerg. CVR nummer Dato for tilsyn 12. marts 2015

Industrimiljø Teknik & Miljø. Citycentralen. Stikvejen 5, 6700 Esbjerg. CVR nummer Dato for tilsyn 12. marts 2015 Navn Citycentralen Adresse Stikvejen 5, 6700 Esbjerg CVR nummer 32 66 11 49 Dato for tilsyn 12. marts 2015 Baggrunden for tilsynet Virksomhedens karakter Hvad der er ført tilsyn med Er der konstateret

Læs mere

Når denne godkendelse træder i kraft bortfalder påbud om ændring af tidsfrist for gennemførelse af handlingsplan for støj af 22. august 2012.

Når denne godkendelse træder i kraft bortfalder påbud om ændring af tidsfrist for gennemførelse af handlingsplan for støj af 22. august 2012. CP Kelco ApS Ved Banen 16 4623 Lille Skensved (Katrine.Sonnichen@cpkelco.com) Virksomheder J.nr. MST-1270-01118 Ref. melso/anskr Den 17. marts 2014 Godkendelse af ændret frist for gennemførelse af støjhandlingsplan

Læs mere

Holbæk Havn, ejet af Holbæk Kommune, påbydes hermed følgende ændring af vilkår for sikkerhedsstillelsen for Holbæk Havbundssedimentdepot:

Holbæk Havn, ejet af Holbæk Kommune, påbydes hermed følgende ændring af vilkår for sikkerhedsstillelsen for Holbæk Havbundssedimentdepot: Holbæk Havn Parallelvej 33 4300 Holbæk havnen@holb.dk / post@holb.dk Roskilde J.nr. MST-1272-00895 Ref. hahli/jemma Den 11. april 2012 Påbud om fastsættelse af sikkerhedsstillelse for Holbæk Havbundssedimentdepot

Læs mere

Miljøstyrelsen har med denne afgørelse ikke taget stilling til, om det ansøgte kræver tilladelse efter en anden lovgivning.

Miljøstyrelsen har med denne afgørelse ikke taget stilling til, om det ansøgte kræver tilladelse efter en anden lovgivning. Andels-Kartoffelmelsfabrikken Sønderjylland A.m.b.a Tøndervej 3 6520 Toftlund Sendt pr. e-mail til: post@a-k-s.dk og kraghchr@post3.tele.dk Virksomheder J.nr. MST-127o-00960 Ref. benjo/idhan Den 11. juni

Læs mere

VILKÅRSÆNDRING FOR PÅFYLDNING AF AMMONIAK

VILKÅRSÆNDRING FOR PÅFYLDNING AF AMMONIAK Danish Crown Esbjerg A/S Gammelby Ringvej 1 6700 Esbjerg Odense J.nr. MST 1270-00421 Ref. Maljs/hebec Den 16. marts 2011 VILKÅRSÆNDRING FOR PÅFYLDNING AF AMMONIAK For: Danish Crown Esbjerg A/S Gammelby

Læs mere

MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING

MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING Kommunekemi a/s Att. Ninna Johnsen Lindholmvej 3 5800 Nyborg Odense J.nr. MST-1270-00407 Ref. Johje/evalu Den 8. juni 2012 MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING For: Kommunekemi a/s, ændring af vilkår for modtagelse

Læs mere

Miljøgodkendelse. Revurdering af miljøgodkendelse, af 19. september 2013. For: Affald Plus, Næstved Forbrændingsanlæg Ved Fjorden 20

Miljøgodkendelse. Revurdering af miljøgodkendelse, af 19. september 2013. For: Affald Plus, Næstved Forbrændingsanlæg Ved Fjorden 20 Affald Plus, Næstved Forbrændingsanlæg Ved Fjorden 20 4700 Næstved Virksomheder J.nr. MST-1270-01677 Ref. MSCHU/ANBRI Den 17. august 2015 Miljøgodkendelse Tillæg til Revurdering af miljøgodkendelse, af

Læs mere

Danish Crown A/S - Herning. Miljøgodkendelse til vilkårsændring. 18. juni 2014

Danish Crown A/S - Herning. Miljøgodkendelse til vilkårsændring. 18. juni 2014 Danish Crown A/S - Herning Miljøgodkendelse til vilkårsændring 18. juni 2014 Virksomheder J.nr. MST-1270-01009 Ref. Maljs/tasme Den 18. juni 2014 MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING For: Danish Crown A/S,

Læs mere

Grundejer: A/S Ikast Betonvarefabrik, Lysholt Alle 4, 7430 Ikast / IBF Hedehusene, Beredskabsvej 12, 2640 Hedehusene

Grundejer: A/S Ikast Betonvarefabrik, Lysholt Alle 4, 7430 Ikast / IBF Hedehusene, Beredskabsvej 12, 2640 Hedehusene Dansk Miljøforbedring ApS Søndre Mellemvej 9 4000 Roskilde By, Kultur og Miljø Miljø Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 www.roskilde.dk Tillæg nr. 1 til miljøgodkendelse af 15. september

Læs mere

Afgørelse om at Terrænhævning på FeF Chemicals a/s ikke er VVM-pligtigt

Afgørelse om at Terrænhævning på FeF Chemicals a/s ikke er VVM-pligtigt FeF Chemicals a/s Københavnsvej 216 4600 Køge Att.: Helle Sørensen, hsqn@fefchemicals.com, Poul M. Møller, pomq@fefchemicals.com Tværgående planlægning J.nr. NST-130-00212 Ref. chrbe Den 22. august 2013

Læs mere

Landzonetilladelse og dispensation fra Lokalplan nr. 230

Landzonetilladelse og dispensation fra Lokalplan nr. 230 Anders Boysen Jepsen Spergelvej 19 9490 Pandrup Plan Lundbakvej 5, Pandrup Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk

Læs mere

Undersøgelsen af lavfrekvent støj og infralyd fra Kyndbyværket skal så vidt muligt omfatte følgende anlæg: KYV21 og/eller KYV 22 KYV51 eller KYV 52

Undersøgelsen af lavfrekvent støj og infralyd fra Kyndbyværket skal så vidt muligt omfatte følgende anlæg: KYV21 og/eller KYV 22 KYV51 eller KYV 52 Dong Energy Power A/S Kyndbyværket Kyndbyvej 90 3630 Jægerspris Roskilde J.nr. MST-1272-00643 Ref. Annje/jojak 23. februar 2012 Påbud om måling af lavfrekvent støj og infralyd fra Kyndbyværket Dong Energy

Læs mere

Lovliggørelse af udledning af overfladevand til Juelstrup sø - Truck & Parts Center Støvring ApS Hjedsbækvej 24, 9530 Støvring

Lovliggørelse af udledning af overfladevand til Juelstrup sø - Truck & Parts Center Støvring ApS Hjedsbækvej 24, 9530 Støvring Center Natur og Miljø Truck & Parts Center Støvring ApS Hjedsbækvej 24 9530 Støvring Mail: mail@tpc24.dk Hobrovej 110 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Journalnr: 06.00.00-P19-3-14

Læs mere

Afgørelse om at ændring af indtags- og udløbssted for kølevand fra TripleNines ekstraktionsanlæg ikke er VVM-pligtigt

Afgørelse om at ændring af indtags- og udløbssted for kølevand fra TripleNines ekstraktionsanlæg ikke er VVM-pligtigt TripleNine Fish Protein A.m.b.A. Fiskerihavnsgade 35 6700 Esbjerg Plan- og virksomhedsområdet J.nr. ODE-430-00167 Ref. rukso/anaar Den 5. august 2009 Afgørelse om at ændring af indtags- og udløbssted for

Læs mere

Vilkårsændring til midlertidig ændring af vilkår for udledning af suspenderede stoffer i spildevand for 2015

Vilkårsændring til midlertidig ændring af vilkår for udledning af suspenderede stoffer i spildevand for 2015 Virksomheder J.nr. MST-1270-001839 Ref. haeje/alsko Den 15. december 2015 MILJØGODKENDELSE Vilkårsændring til midlertidig ændring af vilkår for udledning af suspenderede stoffer i spildevand for 2015 For:

Læs mere

UDEN NYE VILKÅR SUPPLEMENT TIL TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE AF. 23. november 2015

UDEN NYE VILKÅR SUPPLEMENT TIL TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE AF. 23. november 2015 AVV I/S Mandøvej 4 9800 Hjørring Virksomheder J.nr. MST-1270-02148 Ref. NIJOL/inlth Den 22. december 2016 (Sendes digitalt til: CVR nr. 23264757) MILJØGODKENDELSE UDEN NYE VILKÅR SUPPLEMENT TIL TILLÆG

Læs mere

Stena Recycling A/S Tilst

Stena Recycling A/S Tilst TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE TIL UDVIDELSE AF DRIFTSTIDEN TIDSBEGRÆNSET TIL 31.12. 2017 Stena Recycling A/S Tilst 31. maj 2017 1 Sagsnr.: MIL/02525 Journalnr.: 16/032902 Sagsbeh.: BKS K.S.: JTA Tillæg til

Læs mere

på virksomheden til også at kunne modtage deponeringsegnet affald. Der er tale om tillægsvilkår til miljøgodkendelse af 8. november 2012.

på virksomheden til også at kunne modtage deponeringsegnet affald. Der er tale om tillægsvilkår til miljøgodkendelse af 8. november 2012. Civica Thomas B. Thriges Gade 24 5000 Odense C By- og Kulturforvaltningen Natur, Miljø og Trafik Industrimiljø Odense Slot Nørregade 36-38 Postboks 740 5000 Odense C www.odense.dk Tlf. 65512410 Fax 65919681

Læs mere

Landzonetilladelse samt dispensation fra Lokalplan nr. 230 til udvidelse af boligarealet på Spergelvej 19, 9490 Pandrup.

Landzonetilladelse samt dispensation fra Lokalplan nr. 230 til udvidelse af boligarealet på Spergelvej 19, 9490 Pandrup. Anders Boysen Jepsen Spergelvej 19 9490 Pandrup Plan Lundbakvej 5, Pandrup Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Ingerlise Eriksen Direkte 7257 7363 ile@jammerbugt.dk 20-02-2008

Læs mere

I brev af 27. januar 2014 har I fremsendt supplerende oplysninger om bilag IVarter omfattet af Habitatdirektivet.

I brev af 27. januar 2014 har I fremsendt supplerende oplysninger om bilag IVarter omfattet af Habitatdirektivet. DONG Energy Thermal Power A/S Kraftværksvej 53 Skærbæk 7000 Fredericia Att.: Kasper Justesen kajus@dongenergy.dk Virksomheder J.nr. MST-1274-00075 Ref. joern/vba Den 19. februar 2014 Afgørelse om at etablering

Læs mere

Landzonetilladelse og dispensation fra skovbyggelinjen til byggeri på Guldagervej 45, 9493 Saltum

Landzonetilladelse og dispensation fra skovbyggelinjen til byggeri på Guldagervej 45, 9493 Saltum Karin og Niels Guldager Guldagervej 45 Ejersted 9493 Saltum Plan Lundbakvej 5, Pandrup Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk

Læs mere

Der ansøges om at få udtaget kviksølv og de 7 PAH-er: acenapthen, acenaphthylen, benzo(a)anthracen, dibenzo(a,h)anthrathran, phenanthren, anthracen,

Der ansøges om at få udtaget kviksølv og de 7 PAH-er: acenapthen, acenaphthylen, benzo(a)anthracen, dibenzo(a,h)anthrathran, phenanthren, anthracen, Ardagh Glass Holmegaard A/S Glasværksvej 52 Fensmark 4684 Holmegård København J.nr. MST-1272-01253 Ref. Majli/Hechr Den 24. september 2014 Påbud om ændring af vilkår for analyser af spildevand direkte

Læs mere

Af Undtagelse af støj fra sikkerheds- og opstartsventiler ventiler

Af Undtagelse af støj fra sikkerheds- og opstartsventiler ventiler Miljøstyrelsen Virksomheder J.nr. MST- 1270-01154 Ref. Anbri/Molut Den 2. maj 2014 MILJØGODKENDELSE Af Undtagelse af støj fra sikkerheds- og opstartsventiler ventiler For: Amager Ressourcecenter Matrikel

Læs mere

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE Plan- og virksomhedsområdet J.nr. AAR-430-00258 Ref. ANAJE/BEVCH Den 16. juli 2009 TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE For: Arla Foods amba Holstebro Mejeri Hjermvej 24, 7500 Holstebro Matrikel nr.: 10m, Måbjerg,

Læs mere

Team Virksomhed og Spildevand. RØRBY JOHANSEN A7S Håndværkervej Herlufmagle

Team Virksomhed og Spildevand. RØRBY JOHANSEN A7S Håndværkervej Herlufmagle RØRBY JOHANSEN A7S Håndværkervej 1 4160 Herlufmagle Team Virksomhed og Spildevand Næstved Kommune Rådmandshaven 20 4700 Næstved 5588 6170 www.naestved.dk Dato 08.09.2014 Sagsnr. 09.02.16-P19-2-14 Dokumentnr

Læs mere

DONG Energy, Nybro Gasbehandlingsanlæg har søgt om godkendelse til, at anvende kedel B som hovedkedel og kedel A som stand-by kedel.

DONG Energy, Nybro Gasbehandlingsanlæg har søgt om godkendelse til, at anvende kedel B som hovedkedel og kedel A som stand-by kedel. DONG Energy, Nybro Gasbehandlingsanlæg Nybrovej 185 6851 Janderup Plan- og virksomhedsområdet J.nr. ODE-430-00238 Ref. anjhe/anaar Den 15. juni 2010 VVM-screening af ændring på kedelanlæg DONG Energy,

Læs mere

Kommuneplantillægget supplerer Vesthimmerlands Kommuneplan 2009 og Viborg Kommuneplan med følgende retningslinjer:

Kommuneplantillægget supplerer Vesthimmerlands Kommuneplan 2009 og Viborg Kommuneplan med følgende retningslinjer: Vesthimmerlands Kommune Viborg Kommune Sendt pr. mail til: post@vesthimmerland.dk viborg@viborg.dk Aarhus fysisk planlægning og VVM J.nr. NST-131-00101 Ref. SURHE 28. oktober 2011 Udstedelse af kommuneplantillæg

Læs mere

Ændring af miljøgodkendelsen for skydebanen på Miljøcenter Gerringe v I/S REFA, den ugentlige skydedag

Ændring af miljøgodkendelsen for skydebanen på Miljøcenter Gerringe v I/S REFA, den ugentlige skydedag 10. januar 2012 Sydlollands Jægerforbund v/ Kim Svendsen Havnevej 30 4895 Errindlev Ændring af miljøgodkendelsen for skydebanen på Miljøcenter Gerringe v I/S REFA, den ugentlige skydedag SydLollands Jægerforbund

Læs mere

Tilladelser efter 19 kan til enhver tid ændres eller tilbagekaldes uden erstatning.

Tilladelser efter 19 kan til enhver tid ændres eller tilbagekaldes uden erstatning. Podek ApS Torvegade 89 7160 Tørring Natur & Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum Tlf.: 7975 5000 www.hedensted.dk Rudi Pia Frederiksen Direkte nr.: 7975 5677 rudi.pia.frederiksen@hedensted.dk Lok.id.: 766-000376

Læs mere

Slagelse Kommune Center for Teknik og Miljø Miljø og Natur Dahlsvej 3 4220 Korsør

Slagelse Kommune Center for Teknik og Miljø Miljø og Natur Dahlsvej 3 4220 Korsør Slagelse Kommune Center for Teknik og Miljø Miljø og Natur Dahlsvej 3 4220 Korsør Virksomheder J.nr. MST-1272-00730 Ref. loped / majli Den 27. marts 2014 Att.: Martin Poulsen (mapou@slagelse.dk og cvr-nr.

Læs mere

VILKÅRSÆNDRING I TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE AF DEN 14. DECEMBER 2007

VILKÅRSÆNDRING I TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE AF DEN 14. DECEMBER 2007 Plan- og virksomhedsområdet J.nr. AAR-430-00105 Ref. dossu/haskr Den 26. februar 2009 VILKÅRSÆNDRING I TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE AF DEN 14. DECEMBER 2007 For: HAMLET PROTEIN A/S, Saturnvej 51, 8700 Horsens

Læs mere

Ændring af vilkår for kontrol af virksomhedens udsendelse af luftforurening.

Ændring af vilkår for kontrol af virksomhedens udsendelse af luftforurening. Svendborg Kraftvarmeværk Bodøvej 15 5700 Svendborg Att. Niels Christian Hansen Plan- og virksomhedsområdet J.nr. ODE-430-00158 Ref. Johje/olkri Den 5. december 2008 Svendborg Kraftvarmeværk. CVR-nr: 29-18-97-30

Læs mere

Anmeldelse af udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde, Branebjerg 21, 5471 Søndersø. CVR.nr.:

Anmeldelse af udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde, Branebjerg 21, 5471 Søndersø. CVR.nr.: Anmeldelse af udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde, Branebjerg 21, 5471 Søndersø CVR.nr.: 19724174 Februar 2013 Indholdsfortegnelse ANMELDELSE AF UDVIDELSE AF DYREHOLD I EKSISTERENDE STALDE. 4 BAGGRUND...

Læs mere

Miljøstyrelsen har med denne afgørelse ikke taget stilling til, om det ansøgte kræver tilladelse efter en anden lovgivning.

Miljøstyrelsen har med denne afgørelse ikke taget stilling til, om det ansøgte kræver tilladelse efter en anden lovgivning. Karup Kartoffelmelfabrik A.m.b.a. Engholmvej 19 7470 karup J Sendt pr. mail til: kk@kkmel.dk og kraghchr@post3.tele.dk Virksomheder J.nr. MST-1270-00968 Ref. benjo/idhan Den 16. august 2013 Afgørelse om

Læs mere

Revurdering af Miljøgodkendelse

Revurdering af Miljøgodkendelse Miljøgodkendelse af produktion af gél i lille skala FeF Chemicals A/S Februar 2009 Revurdering af Miljøgodkendelse Nyt laboratorium For: FeF Chemicals A/S Københavnsvej 216 4600 Køge Matr.nr. 27b, Ølsemagle

Læs mere

Landzonetilladelse og dispensation fra skovbyggelinjen til tilbygning af sommerhus

Landzonetilladelse og dispensation fra skovbyggelinjen til tilbygning af sommerhus Marianne og Morten Gade Birkmosevej 120 9740 Jerslev Plan Lundbakvej 5, Pandrup Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk

Læs mere

MILJØGODKENDELSE. Palle Jean Jørgensen Miljøtekniker

MILJØGODKENDELSE. Palle Jean Jørgensen Miljøtekniker Arla Foods amba Holstebro mejeri Hjermvej 24-28 7500 Holstebro Plan- og virksomhedsområdet J.nr. AAR-430-00213 Ref. amklo Den 3. november 2008 MILJØGODKENDELSE For: Arla Foods amba Holstebro Mejeri Hjermvej

Læs mere

Ny hal. Anmeldelse af udvidelse af stalde pga. dyrevelfærd. CVR.nr.: 19852709

Ny hal. Anmeldelse af udvidelse af stalde pga. dyrevelfærd. CVR.nr.: 19852709 Ny hal Anmeldelse af udvidelse af stalde pga. dyrevelfærd CVR.nr.: 19852709 9. Oktober 2014 Indholdsfortegnelse ANMELDELSE AF UDVIDELSE AF STALDE PGA. DYREVELFÆRD... 4 BAGGRUND... 4 AFGØRELSE... 4 ØVRIGE

Læs mere

15-11-2013 13/42599 KS: tdah. ATTEC DANMARK A/S Mommarkvej 293 B 6470 Sydals

15-11-2013 13/42599 KS: tdah. ATTEC DANMARK A/S Mommarkvej 293 B 6470 Sydals 15-11-2013 13/42599 KS: tdah ATTEC DANMARK A/S Mommarkvej 293 B 6470 Sydals Tillæg til miljøgodkendelse - udvidelse af produktionstid og påbud om ændring af støjgrænser Sønderborg Kommune har den 22. oktober

Læs mere

Landzonetilladelse til byggeri

Landzonetilladelse til byggeri Bjarne Bruun Damgårdsmindevej 33 9440 Aabybro Plan Lundbakvej 5, Pandrup Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk 02-01-2008

Læs mere

Affaldscenter Aarhus, Øvrige Anlæg

Affaldscenter Aarhus, Øvrige Anlæg TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE OG AFGØRELSE OM IKKE VVM-PLIGT Affaldscenter Aarhus, Øvrige Anlæg 15. august 2013 1 Sagsnr.: MIL/00/02532 Journalnr.: 09.02.16G02 Sagsbeh.: JTA K.S.: AH Tillæg til miljøgodkendelse

Læs mere

Der er nærmere redegjort for de vurderinger, der ligger til grund for afgørelsen i det vedlagte notat.

Der er nærmere redegjort for de vurderinger, der ligger til grund for afgørelsen i det vedlagte notat. Dansk Containerindustri (ABC Coating) Limfjordsvej 11 6715 Esbjerg N Att.: Knud Ravn/Dorthe Thrysøe Brevet er sendt eletronisk via: Digtalpostkasse for CVR nr.: 34086427 Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato

Læs mere

SB Pork A/S. Miljøgodkendelse til udvidet åbningstid. 18. december 2015

SB Pork A/S. Miljøgodkendelse til udvidet åbningstid. 18. december 2015 SB Pork A/S Miljøgodkendelse til udvidet åbningstid. 18. december 2015 Virksomheder J.nr. MST-1270-01820 Ref. Maljs/metho Den 18. december 2015 MILJØGODKENDELSE For: SB Pork A/S Markedsvej 9 6650 Brørup

Læs mere

Vilkår 6 ændres til: 6. (*10) Der må maksimalt oplagres 10 ikke-miljøbehandlede køretøjer og 300 miljøbehandlede køretøjer på virksomheden.

Vilkår 6 ændres til: 6. (*10) Der må maksimalt oplagres 10 ikke-miljøbehandlede køretøjer og 300 miljøbehandlede køretøjer på virksomheden. H J Biler v/henrik Jensen Vestre Kobbelvej 11 7000 Fredericia 01-05-2014 Sags id.: 14/2408 Sagsbehandler: Mette Schjødt KS: Inger Pabst Påbud om ændring af vilkår i miljøgodkendelse af H.J. Biler, Vestre

Læs mere

Horsens Havn, Havnechef Peter Larsen Ove Jensens Allé 35 8700 Horsens. Enslydende breve sendt elektronisk iht. liste s. 6

Horsens Havn, Havnechef Peter Larsen Ove Jensens Allé 35 8700 Horsens. Enslydende breve sendt elektronisk iht. liste s. 6 Horsens Havn, Havnechef Peter Larsen Ove Jensens Allé 35 8700 Horsens Plan- og virksomhedsområdet J.nr. AAR-431-00047 Ref.anbhe/katam Den 15. december 2009 Enslydende breve sendt elektronisk iht. liste

Læs mere

Arkil A/S Asfalt Fiskerhusvej Næstved. Team Virksomhed og Spildevand. Att: Jens Borgmann Mail:

Arkil A/S Asfalt Fiskerhusvej Næstved. Team Virksomhed og Spildevand. Att: Jens Borgmann Mail: Arkil A/S Asfalt Fiskerhusvej 24 4700 Næstved Att: Jens Borgmann Mail: JBO@Arkil.dk Team Virksomhed og Spildevand Næstved Kommune Rådmandshaven 20 4700 Næstved 5588 6170 www.naestved.dk Dato 28-05-2014

Læs mere